Economisch rapport Zwolle 2011 Opgesteld door Bureau Louter in opdracht van de gemeente Zwolle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Economisch rapport Zwolle 2011 Opgesteld door Bureau Louter in opdracht van de gemeente Zwolle"

Transcriptie

1 Economisch rapport Zwolle 20 Opgesteld door Bureau Louter in opdracht van de gemeente Zwolle Bureau Louter april 20 Auteurs: Peter Louter (Bureau Louter) Pim van Eikeren (Bureau Louter) Bureau Louter Rotterdamseweg 83c 2629 HD Delft Telefoon: www. bureaulouter.nl

2 Bureau Louter Economisch rapport Zwolle 20 LEESWIJZER Jaarlijks stelt Bureau Louter een ranglijst op van de economische prestaties van gemeenten. Naar aanleiding daarvan verschijnt in Elsevier een artikel over (economische) toplocaties. Dit jaar stond de gemeente Zwolle op nummer 2. In het op de volgende pagina weergegeven economisch rapport staan de scores voor alle 4 indicatoren voor de jaren 0 tot en met, weergegeven in de vorm van rapportcijfers. Daarna volgt een korte interpretatie van de uitkomsten. Tenslotte is een overzicht opgenomen met een beoordeling van de economie en de demografische ontwikkeling in Zwolle en in de regio Zwolle. (In de bijlage technische toelichting is aangegeven hoe de regio is afgebakend. Zie: Afbakenen regio via potentiaalscores ). Tevens is de ontwikkeling van het werkloosheidspercentage weergegeven. In een bijlage is aangegeven hoe de berekeningen tot stand zijn gekomen 2

3 Bureau Louter Economisch rapport Zwolle 20 Indicator 0 2 I Relatieve vertegenwoordiging II Relatieve ontwikkeling III Overig situatie IV Overig dynamiek TOTAAL I Relatieve vertegenwoordiging Landbouw Industrie Bouwnijverheid Vrijetijdsactiviteiten Kennisintensieve diensten Op. bestuur / onderwijs Zorgsector Groothandel Detailhandel / reparatie Vervoer / communicatie II Relatieve ontwikkeling Landbouw Industrie Bouwnijverheid Vrijetijdsactiviteiten Kennisintensieve diensten Op. bestuur / onderwijs Zorgsector Groothandel Detailhandel / reparatie Vervoer / communicatie III Overig situatie Netto participatiegraad Voorraad bedrijventerreinen Voorraad kantoorruimte Opleidingsniveau BB Toegevoegde waarde per inwoner Arbeidsproductiviteit IV Overig dynamiek Starters industrie Starters bouwnijverheid Starters distributie Starters ICT Starters zakelijke diensten Starters detailhandel/ reparatie Starters overige diensten Starters vrijetijdsactiviteiten Starters facilitaire diensten Starters landbouw Nieuwbouw kantoren Bezettingsgraad kantoren Uitgifte bedrijventerreinen Groei toeg. waarde per inw. (%) Groei arbeidsproductiviteit

4 Bureau Louter Zie voor een technische toelichting bij de indicatoren de bijlage Gedurende de volledige periode heeft Zwolle een rapportcijfer gehaald dat ruim boven het nationaal gemiddelde van 6.5 ligt Het rapportcijfer lag in de periode 0- tussen 7.29 (score voor ) en 8.00 (in ). Vooral in de eerste helft van het afgelopen decennium waren de economische prestaties van Zwolle zeer hoog. Daarna zakten ze iets terug, om de laatste jaren weer zeer sterk te stijgen. In bereikte Zwolle zelfs de tweede plaats op de ranglijst van gemeenten, na s-hertgenbosch. De onderdelen die de situatie weergeven zijn Relatieve vertegenwoordiging (van tien brede economische sectoren) en Overig situatie. De eerstgenoemde meet het aantal arbeidsplaatsen per duizend inwoners van 5 tot 65 jaar en schommelt in alle jaren tussen 8.5 en Het hoogste cijfer werd in behaald. Dit zijn uitzonderlijke hoge scores. Zij weerspiegelen de zeer belangrijke werkgelegenheidsfunctie die Zwolle voor een ruime regio vervult. Uit de ontwikkelingen per economsiche sector blijkt dat de relatieve vertegenwoordiging voor elke sector over de gehele periode zeer stabiel is geweest. Detailhandel is de enige sector waarvoor het verschil tussen het jaar met de hoogste score en het jaar met de laagste score meer dan een half is. Ook voor Overig situatie zijn alle behaalde cijfers gedurende de gehele periode ruim hoger dan het nationale gemiddelde. Het laagste cijfer is 7.83 en het hoogste cijfer 8.28 (in ). De ontwikkeling van de relatieve vertegenwoordiging wordt weergegeven door Relatieve ontwikkeling. De rapportcijfers van deze groep schommelen het sterkst. In de periode 0- scoorde Zwolle zeer hoog. Daarna zakt de score op relatieve ontwikkeling sterk, tot zelfs een bendengemiddelde score in en. In en steeg het rapportcijfer echter weer snel. Wat betreft de werkgelegenheidsontwikkeling is Zwolle dus zeer goed door de kredietcrisis gekomen (alles vergeleken met het nationaal gemiddelde). De relatieve ontwikkeling is een belangrijke reden voor de recente stijging van Zwolle op de ranglijst. De maatstaf die de ontwikkeling van de groep van overige economische indicatoren (dus uitgezonderd werkgelegenheid) weergeeft is Overig dynamiek. Deze ontwikkeling is gedurende de gehele periode vrij gunstig geweest. De rapportcijfers schommelden rond de 7, met als hoogste cijfer een 7.36 in. Dit laatste was vooral het gevolg van de recente sterke verbetering van het rapportcijfer voor de toegevoegde waarde per inwoner en de arbeidsproductiviteit. Wat in het economisch rapport van Zwolle vooral opvalt is dat er nauwelijks sprake is van negatieve uitschieters. Wordt afgezien van de relatieve vervetegenwoordiging van en het aantal starters in landbouw Economisch rapport Zwolle 20 (een sector die in steden uiteraard nauwelijks voorkomt) en het aantal starters in bouwnijverheid, dan resulteert in 0 en in het geheel geen cijfer van 5.0 of lager. Slechts in de jaren tot en met ligt het aantal onvoldoendes (met uitzondering van de drie aangegeven indicatoren) hoger dan 2, met als dieptepunt een vijftal onvoldoendes in. Situatie Zwolle kent een breed spectrum van sterk vertegenwoordigde economische sectoren. Zeer sterk vertegenwoordigd (een rapportcijfer van 9 of meer) zijn de non-profit sectoren openbaar bestuur/onderwijs en de zorgsector, alsmede kennisintensieve diensten en vervoer/communicatie. Daarnaast zijn ook sterk vertegenwoordigd (een rapportcijfer van 8 of 8.5) bouwnijverheid, vrijetijdsactiviteiten en detailhandel/reparatie. Slechts landbouw is minder sterk vertegenwoordigd dan het nationaal gemiddelde. Dat geldt overigens voor elke stad. De rapportcijfers van Overig situatie (economische indicatoren exclusief werkgelegenheid) zijn zeer hoog voor de indicatoren voorraad kantoorruimte, toegevoegde waarde per inwoner en het opleidingsniveau van de beroepsbevolking (in Zwolle en de omgeving). Het opleidgsniveau is de laatste jaren toegenomen. Rond het nationaal gemiddelde scoort Zwolle op de netto participatiegraad (het percentage van de inwoners van 5 tot 65 jaar dat werkt) en de voorraad bedrijventerreinen. Die laatste indicator is berekend per duziend inwoners van 5 tot 65 jaar (zie de bijlage Technische toelichting ). Voor een stad is dit een vrij hoog rapportcijfer, omdat daar per inwoner gerekend veelal weinig ruimte beschikbaar is voor bedrijventerreinen. Ontwikkelingen 0- Wijzigingen in de economische structuur verlopen normaal gesproken gestaag. In de tabel is onder Relatieve vertegenwoordiging de structuur van de sectoren te volgen. Deze scores zijn stabiel. Met uitzondering van detailhandel/reparatie is voor geen van de sectoren het verschil tussen het hoogste en het laagste cijfer groter dan 0.5. Dit houdt voor Relatieve vertegenwoordiging in dat het beeld dat is geschetst voor ook grotendeels van toepassing is op de voorgaande jaren. De enige indicator van Overig situatie die een sterke schommeling laat zien is de netto participatiegraad, met scores in de range 6.5 tot en met 8.5. Ook de arbeidsproductiviteit vertoont enige variatie in de tijd, maar in het algemeen geldt dat de wijzigingen in deze indicatoren klein zijn. De scores voor Relatieve ontwikkeling zijn berekend als het gemiddelde over de voorafgaande vijf jaar. De scores vertonen soms grote schommelingen. Dat geldt vooral voor de sectoren kennisintensieve diensten, vervoer/communicatie, bouwnijverheid en detailhandel. Kennisintensieve diensten kende enige jaren 4

5 Bureau Louter Economisch rapport Zwolle 20 geleden een inzinking, maar presteerde daarvoor en daarna goed. Datzelfde geldt voor vervoer/communicatie en bouwnijverheid. Detailhandel/reparatie vertoont gedurende de afgelopen tien jaar steeds verder teruglopende groeicijfers. Er zijn ook sectoren met zeer stabiele groeiprestaties. Dat geldt voor de twee non-profit sectoren (openbaar/bestuur en onderwijs), waar gedurende de gehele periode zeer hoge groeicijfers zijn gerealiseerd en dat geldt voor industrie (met iets minder hoge groeicijfers; in alle gevallen ten opzichte van het nationaal gemiddelde). Ook voor vrijetijdsactiviteiten liggen de groeicijfers gedurende alle jaren ruim boven het nationaal gemiddelde. De scores voor Relatieve ontwikkeling zijn berekend als het gemiddelde over de voorafgaande vijf jaar. De scores vertonen soms grote schommelingen. Dat geldt vooral voor de sectoren kennisintensieve diensten, vervoer/communicatie, bouwnijverheid en detailhandel. Kennisintensieve diensten kende enige jaren geleden een inzinking, maar presteerde daarvoor en daarna goed. Datzelfde geldt voor vervoer/communicatie en bouwnijverheid. Detailhandel/reparatie vertoont gedurende de afgelopen tien jaar steeds verder teruglopende groeicijfers. Er zijn ook sectoren met zeer stabiele groeiprestaties. Dat geldt voor de twee non-profit sectoren (openbaar/bestuur en onderwijs), waar gedurende de gehele periode zeer hoge groeicijfers zijn gerealiseerd en dat gedlt voor industrie (met iets minder hoge groeicijfers; in alle gevallen ten opzichte van het nationaal gemiddelde). Ook voor vrijetijdsactiviteiten liggen de groeicijfers gedurende alle jaren ruim boven het nationaal gemiddelde. Binnen het blok Overig dynamiek zijn starters en overige indicatoren onderscheiden. Wat de starters betreft kan een zekere systematiek worden ontdekt. In activiteiten waarvoor de ruimtebehoefte hoog is en het gemiddeld opleidingsniveau gemiddeld laag, worden relatief weinig bedrijven gestart in Zwolle (landbouw, industrie, bouwnijverheid en distributie). In kennisintensieve diensten als ICT en zakelijke diensten ligt het aantal starters rond of boven het gemiddelde. Dat geldt ook voor activiteiten die vooral zijn gericht op consumenten (detailhandel, vrijetijdsactiviteiten, overige diensten en facilitaire diensten). Gezien de sterke groei van het aantal inwoners in Zwolle liggen daar duidelijke marktkansen. Bij de overige vijf indicatoren in het blok Overig dynamiek vallen vooral de zeer hoge rapportcijfers voor nieuwbouw van kantoren en de groei van de toegevoegde waarde per inwoner op. Het eerste hangt samen met de sterke groei van Zwolle als kantorenstad, het tweede met de sterke economische groei in het algemeen. De bezettingsgraad van de kantoren (het omgekeerde van de leegstand) scoort wat lager. Dat is overigens niet ongewoon voor steden met een sterk uitbreidende kantorensector. Een deel van de kantoren wordt op risico gebouwd en de opname van kantoren ijlt dan iets na op de nieuwbouw, waardoor veelal sprake is van enige leegstand. Zwolle scoort ook bovengemiddeld op de uitgifte van bedrijventerreinen. Dat geldt zeker niet voor alle steden. Het is mede te danken aan het feit dat Zwolle nog relatief veel ruimte heeft. (In veel andere steden is een veel groter deel van het gemeentelijk oppervlak al bebouwd.) De groei van de arbeidsproductiviteit tenslotte schommelt rond het gemiddelde. Hoe staat uw gemeente ervoor? Hierna zijn grafieken weergegeven met scores voor economie, bevolkingsontwikkeling (demografie) en werkloosheid (zowel voor de stad Zwolle als voor de regio ). De score voor economie is gelijk aan de totaalscore voor het economisch rapport. De score voor demografie is opgebouwd uit vier indicatoren, namelijk het geboortecijfer, het sterftecijfer, het migratiesaldo (alle uitgedrukt per 000 inwoners) en de relatieve ontwikkeling van het aantal woningen. Het werkloosheidspercentage is gebaseerd op cijfers van het UWV. Het is een bekend verschijnsel dat in steden het werkloosheidscijfer vrijwel altijd hoger is dan in omliggende suburbs. Bij de figuur met de positie is daarom niet alleen de positie binnen de lijst van gemeenten weergegeven, maar tevens de positie binnen de 00 gemeenten met het grootste aantal inwoners. Niet alleen Zwolle, maar ook de ruimere regio waarbinnen Zwolle ligt scoort ruim boven het nationaal gemiddelde wat betreft de economische prestaties, waarbij die prestaties recentelijk weer sterk zijn toegenomen. Ook wat betreft de demografische ontwikkelingen scoort Zwolle ruim boven het nationaal gemiddelde, niet alleen de stad maar ook de regio. Hoewel de demografische prestaties recentelijk iets lager worden, is de discussie rond bevolkingskrimp vooralsnog volstrekt niet relevant voor Zwolle en omgeving. De werkloosheid schommelt in Zwolle rond het nationaal gemiddelde. Kleinere gemeenten kennen in het algemeen een lager werkloosheidspercentage dan steden. Daarom staat Zwolle in de ranglijst van gemeenten vrij laag. Binnen de groep van 00 grootste gemeenten wordt echter een hogere positie ingenomen (zie de rode lijn). In de regio ligt de werkloosheid ruim onder het nationaal gemiddelde. De sterke economie vertaalt zich dus in een laag werkloosheidscijfer. Gemeenten met minder dan inwoners zijn samengevoegd met andere naastgelegen kleine gemeenten of bij een grotere naastgelegen gemeenten gevoegd. Aldus resulteren 387 gemeenten of combinaties van kleine gemeenten met minstens inwoners. 5

6 Bureau Louter Economisch rapport Zwolle 20 Hoe staat uw gemeente ervoor? Scores economie, demografie en werkloosheid. Economie Rapportcijfer Zwolle Rapportcijfer Regio Zwolle 8,5 8,5 7,5 7,5 6,5 6,5 5,5 5,5 4, ,5 0 2 Demografie Rapportcijfer Zwolle Rapportcijfer Regio Zwolle Werkloosheid Werkloosheidspercentage Zwolle Werkloosheidspercentage Regio Zwolle 2% 2% 0% 0% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% 0% 20 0% 20 Zwolle Nederland Regio Zwolle Nederland 6

7 Bureau Louter Economisch rapport Zwolle 20 Hoe staat uw gemeente ervoor? Positie in ranglijst van gemeenten. Economie Positie Zwolle Positie Regio Zwolle Demografie Positie Zwolle Positie Regio Zwolle Werkloosheid Positie Positie in 67 stedelijke en regionale kernen Positie Regio Zwolle Gemeente met laagste werkloosheid heeft positie Regio met laagste werkloosheid heeft positie 7

8 Bureau Louter Bijlage Technische toelichting Het economisch rapport is opgebouwd uit 4 indicatoren. Om de indicatoren onderling vergelijkbaar te maken zijn de scores per indicator geordend van hoog naar laag en is vervolgens voor alle indicatoren aan de gemeente op exact dezelfde wijze een rapportcijfer toegekend (maximaal 0; minimaal 3). Daarbij zijn stapjes van een half gehanteerd. De kans op het scoren van een 6, 6.5 of 7 is hoger dan de kans op het scoren van een 0 of een 3. Het aantal tienen, negenenhalven, negens, enz. is volgens een vaste kansverdeling vastgesteld (zie tabel ). Indien een gemeente op alle indicatoren gemiddeld scoort, resulteert een 6.5. Tabel Kansverdeling toekennen rapportcijfers Rapportcijfer Percentage 3 % 3.5 3% 4 7% 4.5 3% 5 2% 5.5 3% 6 43% % 7 69% % 8 87% % 9 97% % 0 00% In het economisch rapport wordt onderscheid gemaakt in vier blokken :. Relatieve vertegenwoordiging : Het aantal arbeidsplaatsen per duizend inwoners tussen 5 en 65 jaar. Daarbij is een onderscheid gemaakt in tien economische sectoren: landbouw, industrie, bouwnijverheid, vrijetijdsactiviteiten, kennisintensieve diensten, openbaar bestuur/onderwijs, zorgsector, groothandel, detailhandel/reparatie en vervoer/communicatie. 2. Relatieve groei : Voor dezelfde tien economische sectoren is de gemiddelde groei in de laatste vijf jaar berekend. Die groei is bepaald als de wijziging in de werkgelegenheid per duizend in de beschouwde periode gemiddeld woonachtige inwon ers van 5 tot 65 jaar Economisch rapport Zwolle 20 Overig situatie. Andere indicatoren dan de werkgelegenheid die iets zeggen over de huidige economische positie van een gemeente. Er zijn zes indicatoren onderscheiden, namelijk: netto participatiegraad, voorraad bedrijventerreinen, voorraad kantoorruimte, opleidingsniveau beroepsbevolking, toegevoegde waarde per inwoner en toegevoegde waarde per arbeidsjaar (arbeidsproductiviteit). Zie tabel 2. Overig dynamiek. Andere indicatoren dan de ontwikkeling van de werkgelegenheid die iets zeggen over de dynamiek in de laatste jaren. Er zijn tien typen sectoren voor starters onderscheiden. Daarbij is het aantal starters per duizend inwoners tussen 5 en 65 jaar berekend (het gemiddelde over het weergegeven jaar en de vier daaraan voorafgaande jaren). De tien sectoren zijn landbouw, industrie, bouwnijverheid, distributie, ICT, zakelijke diensten, detailhandel/reparatie, overige diensten, vrijetijdsactiviteiten en facilitaire diensten. Daarnaast zijn nog vijf andere indicatoren onderscheiden, namelijk: nieuwbouw kantoren, bezettingsgraad kantoren, uitgifte bedrijventerreinen, ontwikkeling toegevoegde waarde per inwoner van 5-64 jaar en de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit. Zie tabel 2. Tabel 2 Toelichting indicatoren. Indicator Netto participatiegraad Voorraad bedrijventerreinen Voorraad kantoorruimte Opleidingsniveau beroepsbevolking Toegevoegde waarde per inwoner Toegevoegde waarde per arbeidsjaar Nieuwbouw kantoren Bezettingsgraad kantoren Uitgifte bedrijventerreinen Ontwikkeling toegevoegde waarde per inwoner Ontwikkeling toegevoegde waarde per arbeidsjaar Toelichting wijze berekening Aandeel van de in een gemeente woonachtige bevolking 5-64 jaar dat werkt. Uitgegeven hectares bedrijventerreinen per duizend inwoners tussen 5 en 65 jaar. Kantoorruimte per duizend inwoners tussen 5 en 65 jaar. Gemiddeld opleidingsniveau op basis van een index die is gebaseerd op een gewogen intelling over vijf opleidingsniveaus. Berekende toegevoegde waarde bij bedrijven en instellingen per inwoner 5-64 jaar. Idem, per arbeidsjaar. Nieuwbouw van kantoorruimte in de laatste drie jaar, per inwoner tussen 5 en 65 jaar. Percentage van de kantoorruimte dat verhuurd is (dit is dus de contramal van het leegstandspercentage). Uitgifte van hectares bedrijventerreinen in de laatste drie jaar. Gemiddelde jaarlijkse procentuele groei van de toegevoegde waarde per inwoner van 5 tot 65 jaar in de laatste drie jaar. Idem, maar nu per arbeidsjaar (de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit) De relatieve vertegenwoordiging en overig situatie bepalen de huidige situatie (zie hoofdstuk 2). De indicatoren die onder deze twee blokken vallen zijn statische indicatoren. De relatieve groei en overig dynamiek bepalen de ontwikkeling. De indicatoren die onder deze twee blokken vallen zijn dynamische indicatoren. 8

9 Bureau Louter Economisch rapport Zwolle 20 Bij het bepalen van de totaalscore krijgen alle vier blokken een gewicht van een kwart van het totaal. Binnen de blokken zijn de gewichten als volgt bepaald: In het blok relatieve vertegenwoordiging is het gewicht het aandeel van de sector binnen het totaal aantal arbeidsplaatsen in Nederland. Grote sectoren krijgen daardoor een hoger gewicht. In het blok relatieve groei is het gewicht bepaald op basis van de waargenomen verschillen in groei tussen sectoren. Naarmate een economische sector meer onderlinge verschillen in groei tussen gemeenten vertoont (bepaald op basis van de zogenaamde standaarddeviatie ), is het gewicht hoger. De variabelen onder overig situatie hebben gewichten gekregen van 0.20 (opleidingsniveau beroepsbevolking en toegevoegde waarde per arbeidsjaar) of 0.5 (de overige indicatoren). Bij de variabelen onder overig dynamiek hebben de starters totaal een gewicht van Daarbinnen zijn de gewichten over de tien onderscheiden sectoren verdeeld op basis van hun nationale aandeel in het totaal aantal starters. Van de overige vijf indicatoren heeft de uitgifte van bedrijventerreinen het gewicht 0.20 en de andere het gewicht 0.0. Afbakenen regio via potentiaalscores De score voor de regio worden voor elke gemeente berekend als potentiaalscores. Bij potentiaalscores wordt de score van een gebied (in dit geval gemeenten) mede bepaald door de scores van omliggende gebieden (andere gemeenten). De bijdrage van een omliggende gemeente aan de score neemt daarbij af naarmate de afstand tot de gemeente waarvoor de potentiaalscore wordt bepaald groter wordt. Op die wijze ontstaat een ruimtelijk voortschrijdend gemiddelde, waarbij de score voor elke gemeente wordt bepaald door het gebied binnen een bepaalde straal rond die gemeente. Naarmate de straal kleiner wordt, zullen lokale verschillen meer accent krijgen. In de kaarten in deze paragraaf is de straal bepaald op 30 kilometer. Dat is een vrij ruim gebied rond de gemeente. Bij het bepalen van de potentiaalscore voor een gemeente telt de score van de eigen gemeente volledig mee, telt de score van een gemeente op 5 kilometer afstand voor de helft mee en tellen gemeente op 30 kilometer afstand of meer in het geheel niet meer mee. De berekening van de potentiaalscores is zodanig dat ook de massa van een gemeente meeweegt bij het bepalen van de score. Figuur: Bepalen potentiaalscores (30 kilometer) 0 Bijdrage aan score 30 km. 9

10 Bureau Louter Gebiedsindeling drie typen gemeenten Economisch rapport Zwolle 20 Toelichting z-scores Door de waarden voor indicatoren om te zetten in zscores wordt gecorrigeerd voor de grote mate in spreiding in de oorspronkelijke scores van de indicatoren en wordt de mate waarin op een indicator hoger of lager dan gemiddeld wordt gescoord vergelijkbaar gemaakt tussen indicatoren. Bij z-scores wordt het gemiddelde voor alle waarnemingen op 0 gezet en gedeeld door de standaarddeviatie. Het gevolg hiervan is dat voor elke indicator ongeveer 6% van de gebieden een score hoger dan behaalt en ook ongeveer 6% een score lager dan - (zie onderstaande figuur). Een score hoger dan 2 wordt naar verwachting door 2.5% van de gebieden gerealiseerd. Dat geldt ook voor een score lager dan -2. Figuur: Normale verdeling en kans op scores % 6% 2.5% Kernstad/ regionale kern Suburb Landelijke gemeente z-score 0

Vitaliteitsscan Zwolle 2011 Opgesteld door Bureau Louter

Vitaliteitsscan Zwolle 2011 Opgesteld door Bureau Louter Vitaliteitsscan Zwolle 2011 Opgesteld door Bureau Louter Bureau Louter april 2011 Auteurs: Peter Louter (Bureau Louter) Pim van Eikeren (Bureau Louter) Bureau Louter Rotterdamseweg 183c 2629 HD Delft Telefoon:

Nadere informatie

Vitaliteitsscan Voorschoten 2012 Opgesteld door Bureau Louter

Vitaliteitsscan Voorschoten 2012 Opgesteld door Bureau Louter Vitaliteitsscan Voorschoten 2012 Opgesteld door Bureau Louter Bureau Louter Auteurs: Peter Louter (Bureau Louter) Pim van Eikeren (Bureau Louter) Bureau Louter Rotterdamseweg 183c 2629 HD Delft Telefoon:

Nadere informatie

Vitaliteitsscan Dalfsen 2016 Opgesteld door Bureau Louter

Vitaliteitsscan Dalfsen 2016 Opgesteld door Bureau Louter Vitaliteitsscan 2016 Opgesteld door Bureau Louter Bureau Louter 2016 Auteurs: Peter Louter (Bureau Louter) Pim van Eikeren (Bureau Louter) Bureau Louter Rotterdamseweg 18c 2629 HD Delft Telefoon: 015-2682556

Nadere informatie

Vitaliteitsscan Leidse regio 2012 Opgesteld door Bureau Louter

Vitaliteitsscan Leidse regio 2012 Opgesteld door Bureau Louter Vitaliteitsscan Leidse regio 2012 Opgesteld door Bureau Louter Bureau Louter Auteurs: Peter Louter (Bureau Louter) Pim van Eikeren (Bureau Louter) Bureau Louter Rotterdamseweg 183c 229 HD Delft Telefoon:

Nadere informatie

/12/2012

/12/2012 Beleid Cluster Ruimte (071)54 54 873 gkuipers@leiderdorp.nl IIII III II III II IIII III I II 2012.07405 07/12/2012 Gemeente Leiderdorp de gemeenteraad datum kenmerk betreft 7 december 2012 2012U02976 Economische

Nadere informatie

Vitaliteitsscan Noordwijk 2013 Opgesteld door Bureau Louter

Vitaliteitsscan Noordwijk 2013 Opgesteld door Bureau Louter Vitaliteitsscan Noordwijk 2013 Opgesteld door Bureau Louter Bureau Louter 2013 Auteurs: Peter Louter (Bureau Louter) Pim van Eikeren (Bureau Louter) Bureau Louter Rotterdamseweg 183c 2629 HD Delft Telefoon:

Nadere informatie

Wonen en werken in Schouwen- Duiveland. Peter Louter. Zierikzee, 15 oktober 2010

Wonen en werken in Schouwen- Duiveland. Peter Louter.  Zierikzee, 15 oktober 2010 Wonen en werken in Schouwen- Duiveland Peter Louter www.bureaulouter.nl Zierikzee, 15 oktober 2010 Rijkenkaart Quote500 Wie is het rijkst in Schouwen-Duiveland? Jan en Roeland Voerman 95 mln. Besturen

Nadere informatie

Regio Zwolle Krachten bundelen

Regio Zwolle Krachten bundelen Regio Zwolle Krachten bundelen Peter Louter www.bureaulouter.nl 30 september 2011 Waar staat u? Waar gaat u naartoe? Wat heeft u samen (relaties, belangen)? Waar denkt u te staan? Waar wilt u naartoe?

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Dordrecht in de Atlas 2013

Dordrecht in de Atlas 2013 in de Atlas Een aantrekkelijke stad om in te wonen, maar sociaaleconomisch kwetsbaar Inhoud:. Conclusies. Positie van. Bevolking. Wonen. De Atlas voor gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. In mei is

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2016 Thema Water. De positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 juni Utrecht.

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2016 Thema Water. De positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 juni Utrecht. Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 2016 Thema Water De positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 29 juni 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200

Nadere informatie

Een economische foto van Katwijk

Een economische foto van Katwijk Een economische foto van Katwijk Facts & figures over de economie van Katwijk en over relaties met de omgeving Auteurs: Peter Louter Pim van Eikeren Opdrachtgever: Gemeente Katwijk Contactpersonen bij

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Economische Monitor Delft Bedrijvigheid, Arbeidsmarkt en Ruimte in Delft

Economische Monitor Delft Bedrijvigheid, Arbeidsmarkt en Ruimte in Delft Economische Monitor 28 Bedrijvigheid, Arbeidsmarkt en Ruimte in Economische Monitor 28 Bedrijvigheid, Arbeidsmarkt en Ruimte in 1 Rapporteurs: Peter Louter Pim van Eikeren Opdrachtgever: Gemeente September

Nadere informatie

Kerngegevens Pekela. Gemeentebezoek d.d. 29 september 2006

Kerngegevens Pekela. Gemeentebezoek d.d. 29 september 2006 Kerngegevens Pekela Gemeentebezoek d.d. 29 september 2006 Kerngegevens gemeente Pekela Inleiding In dit document worden een aantal kerngegevens weergegeven over de gemeente Pekela. Deze zijn door het BeleidsInformatieCentrum

Nadere informatie

Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013

Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013 Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013 1. Inleiding In het kader van de overeenkomst over de statistische dienstverlening houdt I&O Research voor de samenwerkende Westfriese gemeenten statistische

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2011-2012 Inleiding Begin juni 2011 verscheen de rapportage UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktprognose 2011-2012 Met een doorkijk naar 2016".

Nadere informatie

Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten

Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d. 230114 Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten Sinds 2010 is de Economische Monitor Voorne-Putten een signalerend document inzake de

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-196 26 september 2002 9.30 uur Werkgelegenheid commerciële sector daalt Voor het eerst sinds 1994 is het aantal banen van werknemers in commerciële bedrijven

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2012-2013 Inleiding Begin juni 2012 verscheen de rapportage UWV Arbeidsmarktprognose 2012-2013 Met een doorkijk naar 2017". Hierin worden

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 9 mei 015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 86 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Nieuw Mathenesse, Gemeente Schiedam A. Inleiding Deze factsheet

Nadere informatie

De economische kracht van de regio Zwolle

De economische kracht van de regio Zwolle De economische kracht van de regio Zwolle Peter Louter Pim van Eikeren Opgesteld in opdracht van de gemeente Zwolle namens de regio Zwolle Deze brochure is opgesteld door Bureau Louter, in opdracht van

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016 Nederland Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde Minder nieuwe WW-uitkeringen in Flevoland UWV verstrekte in de provincie Flevoland het eerste

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Het belang van het MKB

Het belang van het MKB MKB Regio Top 40 Themabericht Rogier Aalders De nieuwe MKB Regio Top 40 is uit. Zoals u van ons gewend bent, rangschikken we daarin de veertig Nederlandse regio s op basis van de prestaties van het MKB

Nadere informatie

De economie van de regio Noord-Veluwe

De economie van de regio Noord-Veluwe De economie van de regio Noord-Veluwe Ontwikkelingen, positie en perspectieven Auteurs: Peter Louter Pim van Eikeren Opdrachtgever: Regio Noord-Veluwe Contactpersonen bij opdrachtgever: Cees Duine en Wim

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2014-2042 Datum Augustus 2014 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen

Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen Jan-Willem Bruggink en Clemens Siermann Werkenden van 45 jaar of ouder zijn weinig mobiel op de arbeidsmarkt. Binnen deze groep neemt de mobiliteit af met het stijgen

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Woonaantrekkelijkheidsscan Delft 2011 Opgesteld door Bureau Louter

Woonaantrekkelijkheidsscan Delft 2011 Opgesteld door Bureau Louter Woonaantrekkelijkheidsscan 2011 Opgesteld door Bureau Louter Bureau Louter juni 2011 Auteurs: Peter Louter (Bureau Louter) Pim van Eikeren (Bureau Louter) Bureau Louter Rotterdamseweg 183c 2629 HD Telefoon:

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Geef Kennis de Ruimte

Geef Kennis de Ruimte Geef Kennis de Ruimte De economie van de Leidse regio doorgelicht Auteurs: Peter Louter Pim van Eikeren Opdrachtgever: Gemeente Leiden Contactpersoon bij opdrachtgever: Jasmijn Bongers Bureau Louter Rotterdamseweg

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht. notitie van Onderzoek.

Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht. notitie van Onderzoek. Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht notitie van Onderzoek www.onderzoek.utrecht.nl mei 2013 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuid-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuid-Nederland (*1. m²) 42.2 2.15 5.518 Overig Nederland Het totale oppervlak aan kantoormeters in en

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda

Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. Tabellenboek Vestigingsregister 2014

Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. Tabellenboek Vestigingsregister 2014 Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellenboek Vestigingsregister 2014 1 Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2014 juni 2015

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding Inleiding De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is in 2014 vrijwel gelijk gebleven. Het aantal werkzame personen nam af met 238; een daling van 0,2%. Het totaal komt hiermee op 117.550 full-time arbeidsplaatsen.

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die vanwege de resultaten van de Quick Scan wat later verschijnt dan gebruikelijk, worden de actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding Inleiding De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is in 2016 aanzienlijk gestegen. Het aantal banen is toegenomen met 1% (1.500). Het totaal komt hiermee op 154.100 ( Bron CBS). Belangrijkste punten Nog nooit

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

December Economische Thermometer & Barometer Weerterland en Cranendonck. Prestaties 2010, 2011 en verwachting voor 2012

December Economische Thermometer & Barometer Weerterland en Cranendonck. Prestaties 2010, 2011 en verwachting voor 2012 Economische Thermometer & Barometer Weerterland en Cranendonck Prestaties 2010, 2011 en verwachting voor 2012 December 2011 CONCLUSIES Midden-Limburg zette in 2010 een goede economische prestatie neer,

Nadere informatie

De Regio Top 40. Economisch presteren van het regionale bedrijfsleven

De Regio Top 40. Economisch presteren van het regionale bedrijfsleven Economisch presteren van het regionale bedrijfsleven September 2008 Een nieuwe naam, een nieuw model Ook dit jaar kent onze Regio Top 40 weer enkele verrassende uitkomsten. Lees in deze uitgave hoe winnaars

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Koppeling Houten Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten de Koppeling Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs belangrijkste weg

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2011

Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Provincie Groningen Drs. Eelco Westerhof

Nadere informatie

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april?

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? SSC / Onderzoek en Informatie Crisismonitor uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? stijgingstempo werkloosheid neemt toe, meer jongeren werkloos fors minder hypotheken

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

EZ 2020. Over de veranderende rol(len) van gemeentelijke afdelingen Economische Zaken. Peter Louter www.bureaulouter.nl. Zwolle, 4 maart 2014

EZ 2020. Over de veranderende rol(len) van gemeentelijke afdelingen Economische Zaken. Peter Louter www.bureaulouter.nl. Zwolle, 4 maart 2014 EZ 2020 Over de veranderende rol(len) van gemeentelijke afdelingen Economische Zaken Peter Louter www.bureaulouter.nl Zwolle, 4 maart 2014 Drie strategische rollen 1. Preventie 2. Duiding 3. Integraliteit

Nadere informatie

Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek 2013. Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte

Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek 2013. Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Mede door de prima ligging en gunstige regionale

Nadere informatie

Stedelijke arbeidsmarkten in Nederland

Stedelijke arbeidsmarkten in Nederland Stedelijke arbeidsmarkten in Nederland Facts and figures over banen, beroepsbevolking, werkloosheid en pendel CWI Jaarcongres Werkt de stad? Doorn, 15 juni 2006 Auteurs: Peter Louter (Bureau Louter) peter@bureaulouter.nl

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, maart 2016 Doorstroom van WW naar bijstand in grotere gemeenten hoger Het aantal mensen dat na afloop van de WW in de bijstand terecht komt groeide de afgelopen jaren.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid M201207 Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1987-2010 drs. K.L. Bangma drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid In de periode 1987-2010 is het aantal bedrijven per saldo

Nadere informatie

Monitor Amstelveense Economie 2013

Monitor Amstelveense Economie 2013 Monitor Amstelveense Economie 213 Staf, Onderzoek & Informatie 7 oktober 213 Inhoud 1. INLEIDING EN SAMENVATTING...3 2. BEDRIJFSVESTIGINGEN EN WERKZAME PERSONEN...4 3. STARTERS, FAILLISSEMENTEN EN OPHEFFINGEN...6

Nadere informatie

Regionaal-Economische Barometer

Regionaal-Economische Barometer Regionaal-Economische Barometer Verwachtingen voor Assen-Beilen in 2011 Januari 2011 CONCLUSIES Groeiverwachting Nederlandse economie in 2011 1½ procent Overheid en zorg goed voor 40 procent van de werkgelegenheid

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-252 10 december 2002 9.30 uur Werkgelegenheid groeit in de zorg en daalt in het bedrijfsleven In het derde kwartaal van 2002 is het aantal banen van

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kerkerak (Sliedrecht) Waardeloos of waardevol? Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Kerkerak (Sliedrecht) Waardeloos of waardevol? Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kerkerak (Sliedrecht) Waardeloos of waardevol? Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Kerkerak, Gemeente Sliedrecht A. Inleiding Deze factsheet geeft

Nadere informatie

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding Inleiding De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is in 2015 aanzienlijk gestegen. Het aantal werkzame personen is toegenomen met 1,4% (1.700). Het totaal komt hiermee op ruim 119.000 arbeidsplaatsen (voltijds)

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kapelpolder, gemeente Maassluis A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

Economische Monitor Zuid-Holland 2006

Economische Monitor Zuid-Holland 2006 Economische Monitor Zuid-Holland 26 Opgesteld in opdracht van de Provincie Zuid-Holland, afdeling Economische Zaken Economische Monitor Zuid-Holland 26 Opgesteld in opdracht van de Provincie Zuid-Holland,

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 21 O&S Mei 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Kethelvaart Gemeente Schiedam 1. FACTSHEET BEDRIJVENTERREIN KETHELVAART,

Nadere informatie

Economie. Hoofdstuk 6. 6.1 Inleiding

Economie. Hoofdstuk 6. 6.1 Inleiding Hoofdstuk 6 Economie 6.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de staat van de economie van Leiden. De onderwerpen die aan de orde komen, zijn: 6.2 Werkgelegenheid (werkzame personen,

Nadere informatie

Mei Economische Barometer Valkenswaard en Waalre. Verwachting voor 2010 en 2011

Mei Economische Barometer Valkenswaard en Waalre. Verwachting voor 2010 en 2011 Verwachting voor 2010 en 2011 Mei 2010 CONCLUSIES Zakelijke dienstverlening domineert de economie van Waalre. Valkenswaard kent relatief veel industrie en groothandel. Afname van de werkgelegenheid doet

Nadere informatie

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht Factsheets Profielen gemeentes van Utrecht Leeswijzer Profielen gemeentes van Utrecht Per gemeente van de provincie Utrecht is een profiel gemaakt. Dit profiel is weergegeven op basis van vier pagina s.

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Gelderland Bevolking en participatie In opdracht van SER Gelderland September 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht

Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht een notitie van Onderzoek 6 juni 2014 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet

Nadere informatie

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Oost-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Oost-Nederland (*1. m²) 43.8 4.136 2.481 Overig Nederland In de oostelijke provincies is ruim 13% van

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Bedrijventerreinen in Fryslân

Bedrijventerreinen in Fryslân Bedrijventerreinen in Fryslân Vraagprognoses tot 2030 Auteurs: Peter Louter Pim van Eikeren Opdrachtgever: Provincie Fryslân Contactpersonen bij opdrachtgever: Frans Kleijsen Bureau Louter Rotterdamseweg

Nadere informatie

De economie van Delft in beeld

De economie van Delft in beeld De economie van in beeld Peter Louter Pim van Eikeren Opgesteld in opdracht van de gemeente EMD8Brochure versie def2.indd 1 1-1-29 2:59:1 De economie van in beeld Deze brochure is in opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010)

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Op arbeidsmarkt en woningmarkt nog steeds weinig tekenen van herstel. Dat is kort gezegd de conclusie van deze derde versie van

Nadere informatie

Figuur 1 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15%

Figuur 1 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Ontwikkeling van de werkgelegenheid De ontwikkeling van de werkgelegenheid In Rotterdam laat een duidelijk ander beeld zien dan de ontwikkeling in Nederland en de rest van de stadsregio. In de jaren voor

Nadere informatie

Onderzoeksflits.

Onderzoeksflits. Onderzoeksflits www.utrecht.nl/onderzoek De positie van de regio Utrecht in de Regional competitiveness index 2013 1 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Eerste kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen

Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen In de commissievergadering Bestuur en Middelen op 9 februari 2016 is aangegeven dat er behoefte is aan meer inzicht in de werkgelegenheidscijfers in de gemeente

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2012:

Atlas voor gemeenten 2012: BestuursBestuurs- en Concerndienst Atlas voor gemeenten 2012: de positie van Utrecht notitie van Bestuursinformatie www.onderzoek.utrecht.nl Mei 2012 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Bestuurs-

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie