Gemeenten en de aanpak van kindermishandeling vanaf 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenten en de aanpak van kindermishandeling vanaf 2015"

Transcriptie

1 Gemeenten en de aanpak van kindermishandeling vanaf 2015

2 Dit Kaartenboek is gemaakt en uitgebracht door De ArgumentenFabriek November 2014 Inhoud Daniël Coenen Ingrid Doude van Troostwijk Maaike de Vries Vormgeving Willem van den Goorbergh In opdracht van Bernard van Leer Foundation Drukwerk Drukkerij SSP & Cliteur 2 GEMEENTEN EN DE AANPAK VAN KINDERMISHANDELING VANAF 2015

3 Inhoud Voorwoord 5 De aanpak van kindermishandeling vanaf Veranderingen in de aanpak van kindermishandeling vanaf 1 januari Knelpunten bij de aanpak van kindermishandeling 10 In dit boek gebruikte afkortingen AMK Advies en Meldpunt Kindermishandeling SHG Steunpunt Huiselijk Geweld Veilig Thuis (AMHK) Veilig Thuis Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling 3

4

5 Voorwoord Per 1 januari 2015 valt jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. De preventie van kindermishandeling en de zorg voor mishandelde kinderen zijn belangrijke onderdelen van deze grote taak. We weten dat in Nederland jaarlijks meer dan kinderen slachtoffer van mishandeling zijn; de effectiviteit van het gemeentelijk beleid en de juiste zorgverlening door professionals hebben een enorme impact op het leven en de toekomst van deze kinderen. De Bernard van Leer Foundation heeft met het oog op deze verandering dit boekje samengesteld. Gesteund door een twintigtal experts uit verschillende disciplines (zoals jeugdzorg, politie en gemeente) zetten we in dit boekje drie zaken duidelijk op een rij: 1. Wie doet wat vanaf 2015: een weergave van de aanpak van kindermishandeling als cyclisch proces (signaleren, bespreken, onderzoeken, beslissen en handelen) in plaats van de veel gehanteerde ketenaanpak (van preventie tot nazorg); 2. De drie grootste veranderingen voor gemeenten per 1 januari 2015; 3. De knelpunten rond de aanpak van kindermishandeling. De knelpunten beschrijven we op basis van vijf categorieën: knelpunten op het vlak van kennis en kunde, organisatie, politiek, communicatie en interventies. Niet alle knelpunten zijn overigens van toepassing op de situatie in iedere gemeente. De knelpuntenkaart maakt echter wél duidelijk hoe complex de aanpak van kindermishandeling is. Wij hopen van harte dat dit boekje gemeenten helpt om hun taak als regisseur op dit belangrijke thema op de juiste manier in te vullen. Tot slot willen we iedereen die aan deze uitgave heeft meegewerkt heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage, inzet en steun. Namens de Bernard van Leer Foundation, Jeanet van de Korput Programme Officer Nederland 5

6 De aanpak van kinderm Gemeenten en de aanpak van k Gemeente, scholen en werkgevers geven mensen voorlichting over het voorkomen van kindermishandeling. Ouders krijgen informatie over het opvoeden en opgroeien van hun kind. Kinderen krijgen informatie over wat kindermishandeling is en wat ze kunnen doen als het gebeurt. Volwassenen met ernstige problemen, zoals een verslaving of een psychiatrische aandoening, krijgen informatie om te voorkomen dat zij (hun) kinderen mishandelen. Beroepskrachten, zoals docenten en artsen, krijgen informatie hoe zij kindermishandeling kunnen signaleren. Voorkomen Veilig Thuis zorgt ervoor dat gezinnen contact opnemen met hulp en ondersteuning die bij hun past. Veilig Thuis helpt bij het zoeken naar oplossingen dichtbij het gezin, zoals hulp van familie of vrienden. Een consultatiebureau en/of een Centrum voor Jeugd en Gezin bieden in alle gemeenten opvoed- en opgroeiondersteuning. Alle gemeenten bieden een algemeen aanbod met jeugdinterventies. Specialistische geestelijke hulp bij kindermishandeling wordt op twee plaatsen in Nederland aangeboden. Veilig Thuis kan eventueel, op basis van kort onderzoek, direct ingrijpen bij een acuut geval, zoals door de burgemeester of politie in te schakelen. Handelen Wi doet wa aanpa kindermish vanaf 2 Beslissen Veilig Thuis - Advies- en Meldpunt voor Huiselijk geweld en Kindermishandeling Veilig thuis kan ouders adviseren vrijwillige hulp te zoeken. Veilig Thuis vraagt de Raad voor de Kinderbescherming opnieuw onderzoek te doen als ouders geen vrijwillige hulp zoeken. Veilig Thuis kan op basis van het onderzoek ook beslissen om aangifte te doen van kindermishandeling. Rechter De kinderrechter kan beslissen om de ouders advies te geven over verdere vrijwillige hulp. De kinderrechter kan ouders verplichten hulp van Bureau Jeugdzorg te accepteren. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kind totdat de rechter beslist dat de verantwoordelijkheid elders ligt. 6 GEMEENTEN EN DE AANPAK VAN KINDERMISHANDELING VANAF 2015

7 ishandeling vanaf 2015 indermishandeling vanaf 2015 Veilig Thuis (AMHK) is het officiële advies- en meldpunt voor alle (vermoedelijke) gevallen van kindermishandeling. Iedereen kan Veilig Thuis (anoniem) bellen met vragen over, of bij (vermoedens van) kindermishandeling. Beroepskrachten (zoals artsen, leerkrachten en politie) zijn verplicht de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken. Signaleren Tijdens het telefoongesprek probeert Veilig Thuis een beeld te krijgen van de mogelijke kindermishandeling. Veilig Thuis beslist op basis van het telefoongesprek of ze verder onderzoek doen of dat een advies volstaat. Veilig Thuis kan de beller adviseren wat te doen bij (vermoedens van) kindermishandeling. Veilig Thuis betrekt in het advies de rol van de directe omgeving van het kind zoals ouders, leerkracht en familie. e t in de k van andeling 015? Bespreken Veilig Thuis Advies- en Meldpunt voor Huiselijk geweld en Kindermishandeling Veilig Thuis stelt een onderzoek in als het (vermoeden van) kindermishandeling ernstig genoeg lijkt, dit heet een melding. In het onderzoek verzamelt Veilig Thuis informatie bij de ouders en het kind en bij beroepskrachten in de omgeving van het gezin. Veilig Thuis mag onderzoek doen zonder toestemming van de ouders. De Raad voor de Kinderbescherming kan verder onderzoek doen als Veilig Thuis aangeeft dat dit nodig is. Monitoren Onderzoeken De Raad voor de Kinderbescherming en de rechter De Raad stelt op verzoek van Veilig Thuis een onderzoek in. De Raad geeft op basis van het onderzoek advies aan de kinderrechter over de noodzaak van een beschermingsmaatregel. De burgemeester kan bij kindermishandeling ouders tijdelijk verbieden thuis te komen zodat de Raad voor Kinderbescherming tijd heeft onderzoek te starten en hulpverlening kan inschakelen. De kinderrechter neemt op basis van het advies van de Raad een beslissing. Alle partijen houden voortdurend in de gaten of zij (nog) signalen van kindermishandeling waarnemen. Alle partijen houden bij wat de resultaten van hun werk zijn Toelichting Deze Informatiekaart laat zien welke partij wat doet in de aanpak van kindermishandeling. Deze kaart is tot stand gekomen op basis van literatuuronderzoek, interviews en denksessies met deskundigen. Wij danken allen voor hun denkwerk. 7

8 Veranderin Veranderingen in de aanpak van kinder Verantwoordelijkheden Wat verandert er vanaf 1 januari 2015 voor gemeenten in de aanpak van kindermishandeling? Meldpunt Meldcode 8 GEMEENTEN EN DE AANPAK VAN KINDERMISHANDELING VANAF 2015 Toelic Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pa qui officia deserunt moll

9 mishandeling genkaart vanaf 1 januari 2015 Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp, inclusief de aanpak van kindermishandeling Gemeenten zijn bestuurlijk verantwoordelijk voor het organiseren en inrichten van jeugdhulp; kindermishandeling valt hieronder. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de beslissing of een kind recht heeft op zorg. Gemeenten moeten zorgen voor een toereikend aanbod van jeugdhulp, door hulp in te kopen bij jeugdzorginstellingen. Gemeenten moeten elke vier jaar hun jeugdhulpbeleid vastleggen in een beleidsplan. Gemeenten moeten (niet-justitiële) aanbieders van jeugdhulp in hun regio certificeren. Vanaf 2015 is er een Veilig Thuis Advies- en Meldpunt voor Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) vormen samen een Veilig Thuis Advies- en Meldpunt voor Huiselijk geweld en Kindermishandeling ( Veilig Thuis ). Gemeenten zijn tot en met 2014 alleen nog verantwoordelijk voor het SHG, vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het opzetten en functioneren van een volledig Veilig Thuis. Het huidige (2014) Bureau Jeugdzorg, een door de gemeente gecertificeerde jeugdzorginstelling, de gemeente of een combinatie hiervan vormt het dagelijks bestuur van Veilig Thuis. Veilig Thuis valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de andere veranderingen vallen onder de nieuwe Jeugdwet. Vanaf 2015 zien gemeenten toe op de naleving van de verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en hebben zij zelf een meldcode De meldcode bevat een stappenplan voor wat beroepskrachten moeten doen bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode geldt voor de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. De wet verplicht organisaties dus ook gemeenten en hun ambtenaren om een meldcode vast te stellen en om het gebruik daarvan te bevorderen. Gemeenten zien toe op de naleving van de meldcode door alle organisaties die in hun regio actief zijn. Landelijke inspecties houden ook toezicht op de naleving van de meldcode, en kunnen ingrijpen als de gemeente dit niet doet. Toelichting Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de aanpak van kindermishandeling. Deze kaart geeft de drie grootste veranderingen voor gemeenten weer. Deze kaart is tot stand gekomen door middel van literatuuronderzoek en twee denksessies met hting deskundigen. eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna Wij danken aliqua. allen Ut voor hun denkwerk. nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in riatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa 9 it anim id est laborum.

10 Knelpuntenkaart ki Knelpunten bij de aanpak Het beschikbare interventieaanbod is niet afdoende Veel interventies richten zich op individuen en symptomen; niet op onderliggende problemen in het hele gezin. De effectiviteit van veel interventies is niet of beperkt aantoonbaar. Professionals stemmen de interventies voor een kind en/of gezin onvoldoende op elkaar af. Protocollen kunnen snel en adequaat interveniëren in de weg staan Kinderen tot twaalf jaar mogen alleen onder voorwaarden zonder hun ouders praten met professionals. Professionals kunnen alleen (vrijwillige) zorg bieden als er een concrete hulpvraag is uit een gezin. Professionals mogen bij vermoedens van kindermishandeling niet direct lichamelijk onderzoek doen. Het is bij wet niet toegestaan dat professionals toegang hebben tot alle relevante informatie over een gezin. Interventies Het ontbreekt professionals aan goede informatie om te kunnen signaleren en interveniëren Sommige vormen van mishandeling, zoals geestelijke, zijn niet lichamelijk zichtbaar en lastig te signaleren. Informatie over de sociale omgeving (zoals grootouders) van het kind is niet altijd volledig in AMK-onderzoek. De observaties van professionals zijn soms gekleurd wanneer ouders al bekend zijn bij instanties. Ouders en kinderen praten niet snel over opvoedingsproblemen of mishandeling Ouders kunnen opvoedingsondersteuning ervaren als een inbreuk op hun privacy. Gezinnen kennen een vertrouwenspersoon soms van andere instanties waardoor zij hem niet vertrouwen. Preventie- en opvoedprogramma s bereiken niet alle ouders en kinderen Preventieprogramma s gaan voorbij aan ouders die instanties niet bezoeken, zoals het consultatiebureau. Preventiemateriaal - vaak schriftelijk - is onvoldoende gericht op risicogroepen zoals laaggeletterden. Wat knelpunt aanpak va mishand Professionals communiceren onduidelijk naar ouders over hun onderzoek Het is voor ouders niet altijd duidelijk hoe het onderzoeksrapport over hun kind tot stand is gekomen. Communicatie Politieke voorkeuren en mores werken door in de aanpak van kindermishandeling De overheid stelt zich uit principe terughoudend op bij het ingrijpen in de opvoeding van kinderen. Gemeenten kiezen voor aanpak en niet voor preventie omdat de resultaten hiervan zichtbaar en meetbaar zijn. Gemeenten richten zich vooral op de bestuurlijke inrichting van zorg, nog niet op daadwerkelijk betere zorg. Beleid rond kindermishandeling verandert regelmatig door kortetermijndenken en politieke voorkeuren. Politiek 10 GEMEENTEN EN DE AANPAK VAN KINDERMISHANDELING VANAF 2015

11 ndermishandeling van kindermishandeling Professionals hebben onvoldoende kennis en ervaring om adequaat te handelen bij (mogelijke) kindermishandeling Specifieke kennis en kunde over kindermishandeling ontbreekt in de opleidingen van professionals. Professionals zijn niet altijd op de hoogte van de interventiemogelijkheden en protocollen bij kindermishandeling. Zorginstellingen en professionals weten vaak niet hoe effectief hun interventies zijn. In het uiterste geval legt de instelling de verantwoordelijkheid voor de aanpak van kindermishandeling bij het gezin zelf. Professionals vinden het lastig om op te treden bij kindermishandeling Kennis & kunde Professionals voelen zich soms onvoldoende bekwaam en ervaren om met kinderen te praten over kindermishandeling. Professionals voelen zich soms onvoldoende veilig om ouders aan te spreken op kindermishandeling. Professionals ervaren spanning tussen het wekken van vertrouwen bij ouders en interveniëren in een gezin. Professionals vermijden gezinnen met weinig perspectief omdat zij voor hen weinig kunnen betekenen. Mensen hebben verschillende beelden over kindermishandeling en het melden hiervan Kinderen weten zelf niet goed wat kindermishandeling is, en geven geen signaal als er iets mis is. Burgers, professionals en docenten hebben wisselende ideeën over wat kindermishandeling is. Mensen denken dat een AMK alleen een meldpunt is, terwijl het vooral een adviesfunctie heeft. zijn en bij de n kindereling? Mensen durven vermoedens van kindermishandeling niet altijd uit te spreken Mensen durven geen contact op te nemen met het AMK omdat ze onzeker zijn over wat ze zien. Mensen durven geen melding te maken omdat ze bang zijn om zelf betrokken te worden. Gemeenten weten nog weinig over de doelgroep en de resultaten van de aanpak van kindermishandeling Gemeenten weten nog onvoldoende hoe vaak en in welke gezinnen kindermishandeling voorkomt. De aanpak van kindermishandeling wordt onvoldoende systematisch gemonitord en geëvalueerd. De bekostiging en werkwijze van zorginstellingen leiden ertoe dat zij onvoldoende (effectief) samenwerken Zorginstellingen richten zich op hun eigen expertise, taken en belangen en werken hierdoor weinig samen. Zorginstellingen krijgen geld per behandeling waardoor zij vooral zelf veel behandelingen willen uitvoeren. Zorginstellingen houden weinig bij welke resultaten zij boeken, omdat bekostiging niet afhangt van resultaten. Zorginstellingen en gemeenten maken weinig afspraken over wie de regie heeft tijdens een behandeltraject. Organisatie Sommige gemeenten zijn (nog) niet voorbereid op het samengaan van het AMK en SHG tot Veilig Thuis Bij de integratie van AMK s en SHG s ontbreekt het vaak nog aan werkprocessen en één werkwijze en filosofie. Toelichting Deze kaart geeft knelpunten weer rond de aanpak van kindermishandeling. De herkenbaarheid van de knelpunten kan afhangen van de specifieke (regionale) praktijk van gezinnen en professionals. Waar ouders staat kan ook verzorger(s) gelezen worden. Onder professionals verstaan we mensen die beroepsmatig te maken hebben met de aanpak van kindermishandeling, zoals leerkrachten, huisartsen en mensen die werkzaam zijn bij een AMK, gemeente of Centrum voor Jeugd en Gezin. Deze kaart is tot stand gekomen door middel van literatuuronderzoek en twee denksessies met (ervarings)deskundigen. Wij danken allen voor hun denkwerk. 11

12 De ArgumentenFabriek

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN Van papier naar werkelijkheid Datum: 21 mei 2014 Advies: KOM/004/2014 Gemeentelijke preventie van kindermishandeling van papier naar werkelijkheid De Kinderombudsman

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Kindermishandeling en huiselijk geweld. KNMG-meldcode

Kindermishandeling en huiselijk geweld. KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld KNMG-meldcode Colofon KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld is een uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Nadere informatie

Beleidsregel. gegevensverwerking in het sociale domein

Beleidsregel. gegevensverwerking in het sociale domein Beleidsregel gegevensverwerking in het sociale domein 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen in het sociale domein 2.1 Wijknetwerk en wijkteams 2.2 Werk en Inkomen 3. Uitgangspunten voor beleid

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties HOREN, ZIEN, NIET ZWIJGEN DEEL 1 Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties Horen, zien, niet zwijgen Deel I Onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2011 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2013 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

de Kinderombudsman Colofon drs. M.N. Baracs

de Kinderombudsman Colofon drs. M.N. Baracs 2 Colofon drs. M.N. Baracs Dit onderzoek is in opdracht van uitgevoerd door BMC Onderzoek C. Baillieux, MSc drs. A. van den Heuvel M. de Jong, MSc drs. M.M. Kleinjan - Van Zwet drs. C.E. Mobach drs. K.

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Over sommige patiënten moet je praten

Over sommige patiënten moet je praten Over sommige patiënten moet je praten Vormgeving Case Communicatie, Ede Copyrights GGZ Nederland 2012 Overname van teksten is toegestaan met bronvermelding. Publicatienummer 2012-380 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig

Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig Jeugdhulp onder dwang Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig De gemeente en de raad voor de kinderbescherming in het nieuwe stelsel voor de jeugd Handreiking voor samenwerking Model Samenwerkingsprotocol

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Utrecht, juli 2013 Inspectie Jeugdzorg 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 De toezichtvisie op hoofdlijnen... 7 Hoofdstuk 3 De inhoud van het

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Het CIt en Het HUIsVeRBOD. Kinderen in goede handen na huiselijk geweld

Het CIt en Het HUIsVeRBOD. Kinderen in goede handen na huiselijk geweld Het CIt en Het HUIsVeRBOD Kinderen in goede handen na huiselijk geweld 1 VOORWOORD Beste lezer, Met trots presenteer ik deze uitgave over inzet van het Crisis Interventie Team (CIT) van Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien

Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien Er is een gemeente nodig om een kind op te laten groeien maart 2013 Ben Plandsoen actief in de decentralisaties Jeugd en Passend Onderwijs: lokaal als PvdA-wethouder, regionaal ook als toezichthouder,

Nadere informatie

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg Handreiking Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg GGD GHOR Nederland GGZ Nederland KNMG September 2014 a Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanleiding...2 Uitgangspunten voor gegevensuitwisseling bij bemoeizorg...5

Nadere informatie

MEE Signaal. Richtlijn kinderwens en ouderschap van mensen met een verstandelijke beperking. MEE Ondersteuning bij leven met een beperking

MEE Signaal. Richtlijn kinderwens en ouderschap van mensen met een verstandelijke beperking. MEE Ondersteuning bij leven met een beperking MEE Ondersteuning bij leven met een beperking MEE Signaal Richtlijn kinderwens en ouderschap van mensen met een verstandelijke beperking MEE Signaal Richtlijn kinderwens en ouderschap van mensen met een

Nadere informatie

Kindermishandeling voorkomen: het kan!

Kindermishandeling voorkomen: het kan! Kindermishandeling voorkomen: het kan! PREVENTIE IN GEMEENTEN omslag1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 Preventiepunt 1: Screening tijdens de zwangerschap 7 Preventiepunt 2: Voorlichting geweldloos opvoeden

Nadere informatie

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader

Nadere informatie

"Ik kan het (niet) zelf"

Ik kan het (niet) zelf "Ik kan het (niet) zelf" Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken Datum: 21 mei 2015 Advies: KOM010/2015 Voorwoord

Nadere informatie