Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN. Jaarverslag 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN. Jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN Jaarverslag 2013

2 2 PENSIOENFONDS PNO MEDIA JAARVERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN 2013

3 Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN Jaarverslag 2013 PENSIOENFONDS PNO MEDIA JAARVERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN

4 2 PENSIOENFONDS PNO MEDIA JAARVERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN 2013

5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 5 1 PNO Media Code verantwoord beleggen 9 3 Engagement Vooruitgang van engagements Milieu Corporate governance Mensenrechten en ethiek Bedrijfsstrategie en risico Stemmen Verantwoord beleggen in de portefeuille VBDO Uitsluiten 38 PENSIOENFONDS PNO MEDIA JAARVERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN

6 4 PENSIOENFONDS PNO MEDIA JAARVERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN 2013

7 Voorwoord Voor steeds meer pensioenfondsen is verantwoord beleggen gemeengoed. Het is al lang geen activiteit meer die erbij wordt gedaan, maar integraal onderdeel van het beleggingsbeleid. Voor PNO Media is dit alweer de 6e editie van het jaarverslag verantwoord beleggen. De kern van ons verantwoord beleggingsbeleid is transparantie. We laten de kernwaarden zien waarop ons beleid is gebaseerd, hoe we dit beleid vertalen naar de beleggingsportefeuille en hoe we hier verantwoording over afleggen. Naast het jaarverslag verantwoord beleggen, heeft PNO Media de website pnomediaverantwoordbeleggen.nl. Deze website geeft informatie over verantwoord beleggen, toont alle beleggingen die PNO Media in portefeuille heeft, laat zien hoe we op de aandeelhoudersvergaderingen hebben gestemd en geeft een toelichting op onze engagementinspanningen. In 2013 hebben we op meer dan 900 aandeelhoudersvergaderingen onze stem uitgebracht. Daar werden ruim agendapunten behandeld. Omdat een aandeelhoudersvergadering niet altijd het juiste forum is om verandering te bewerkstelligen, gaan we ook de dialoog met ondernemingen aan. Dat noemen we engagement en heeft als doel het gedrag bij het desbetreffende bedrijf te veranderen. Dat zijn vaak processen die lang duren. Daarom proberen we bij een engagement zoveel mogelijk op te trekken met andere beleggers. Wanneer een onderneming door meerdere grootaandeelhouders wordt aangesproken op het gedrag, is de ontvankelijkheid groter. In 2013 heeft de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) wederom een Benchmark rapport gepresenteerd. Aan de benchmark namen 50 pensioenfondsen deel. VBDO wijst punten toe aan pensioenfondsen voor hun inspanningen op diverse gebieden van verantwoord beleggen. PNO Media behaalde in deze editie een 3e plaats. Uiteraard zijn we bijzonder verheugd met deze prestatie. Hilversum, 10 april 2014 Pensioenfonds PNO Media Namens deze Media Pensioen Diensten L.G. Witkamp AAG Directeur Drs. L.J. van der Put RBA Directeur PENSIOENFONDS PNO MEDIA JAARVERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN

8 PNO MEDIA PENSIOENFONDS PNO MEDIA JAARVERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN 2013

9 HOOFDSTUK 1 PNO MEDIA 2013 PNO Media belegt de beleggingsportefeuille wereldwijd, maar voor een belangrijk deel in Nederland. Eind 2013 was circa een derde van de totale beleggingsportefeuille in Nederland belegd. De beleggingsportefeuille behaalde een rendement van 4,5% na kosten en afdekken van het valutarisico. Wordt hier het resultaat van de renteafdekking bij opgeteld, dan komt het totaalrendement uit op 2,6%. De aandelenportefeuille behaalde een rendement van 13%, de portefeuille vastrentende waarden incasseerde een verlies van 2,7% en de portefeuille alternatieve beleggingen behaalde een rendement van 2,3%. Samenstelling beleggingsrendement 2013 Portefeuille Gewicht eind 2013 Marktwaarde ( mln) Portefeuillerendement Vastrentende waarden 49,1% ,7% Aandelen 37,1% ,0% Alternatieve beleggingen 13,8% 586 2,3% Totaal voor afdekking valutarisico 100,0% ,8% Totaal na afdekking valutarisico ,5% Totaal rendement ,6% Media Pensioen Diensten (MPD) is de uitvoeringsorganisatie van PNO Media en beheert de beleggingsportefeuille. MPD hanteert een multi-manager benadering waarbij het zelf geen beleggingsportefeuilles beheert, maar hiervoor gespecialiseerde vermogensbeheerders selecteert. Elke vermogensbeheerder krijgt een opdracht om binnen een bepaalde regio of op basis van een specifieke beleggingsstijl het vermogen te beheren. Figuur 1: Belegd vermogen naar beleggingscategorie 37,1% 49,1% 8,4% 4,1% 1,3% Aandelen Vastrentende waarden Vastgoed Private equity Infrastructuur PENSIOENFONDS PNO MEDIA JAARVERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN

10 CODE VERANTWOORD BELEGGEN 8 PENSIOENFONDS PNO MEDIA JAARVERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN 2013

11 HOOFDSTUK 2 CODE VERANTWOORD BELEGGEN In 2012 is de code verantwoord beleggen geactualiseerd aan de hand van de meest recente internationale verdragen en richtlijnen. Deze code was gedurende 2013 van kracht. De volledige code verantwoord beleggen staat op de website pnomediaverantwoordbeleggen.nl. Hierna volgen de belangrijkste onderdelen. Fundamentele uitgangspunten Respecteren van mensenrechten PNO Media onderschrijft de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die in 1948 werd aangenomen door de Verenigde Naties. De Universele Verklaring beschrijft de rechten en vrijheden van ieder mens zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. PNO Media onderschrijft tevens het Protect, Respect and Remedy Framework van professor John Ruggie, Speciaal Vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties op het gebied van bedrijven en mensenrechten. Respecteren van arbeidsrechten Pensioenfonds PNO Media onderschrijft de vier Fundamentele Principes en Rechten op het Werk van de International Labour Organisation (ILO) ten aanzien van arbeid en arbeidsomstandigheden: vrijheid van vereniging en erkenning van het recht op collectieve onderhandeling; het verbod op alle vormen van gedwongen arbeid; het verbod op kinderarbeid; het verbod op discriminatie (op grond van etniciteit, geslacht of sociale afkomst) met betrekking tot het aanbieden van werk of specifieke functies. Het Protect Respect en Remedy Framework van professor Ruggie benadrukt dat de verplichting van bedrijven om mensenrechten te respecteren, geldt voor alle mensenrechten die in internationale verdragen zijn opgenomen. Bescherming van gezondheid en welzijn PNO Media onderschrijft het recht op gezondheid. Dit is een erkend mensenrecht, in 1946 voor het eerst geformuleerd bij de oprichting van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als het recht op het genieten van de hoogst haalbare standaard van lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het is een onderwerp waaronder veel zaken vallen: toegang tot gezondheidszorg, veilig drinkwater, juiste sanitaire voorzieningen, veilig voedsel, huisvesting, gezonde werkomstandigheden, onderwijs en informatie over gezondheid en gendergelijkheid. De voorzieningen voor gezondheidszorg moeten zowel fysiek als economisch voor iedereen toegankelijk zijn, zonder onderscheid. PENSIOENFONDS PNO MEDIA JAARVERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN

12 HOOFDSTUK 2 CODE VERANTWOORD BELEGGEN Tegengaan van corruptie Corruptie is het verrichten of nalaten van handelingen met als doel een persoon, groep of organisatie te bevoordelen, zonder dat deze op legitieme gronden aanspraak kan maken op dat voordeel. Corruptie omvat uiteenlopende gedragingen, waaronder omkoping, afpersing, fraude, witwassen, maar ook het betalen van steekpenningen. PNO Media onderschrijft onder andere de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de Business Principles for Countering Bribery van Transparency International ten aanzien van het tegengaan van corruptie. Beschermen van het milieu en het klimaat Besluiten en activiteiten van organisaties hebben een effect op de natuurlijke leefomgeving van de mens, aangeduid als het milieu. Niet-duurzaam gebruik van de natuurlijke hulpbronnen van de aarde en de ecosystemen die deze hulpbronnen leveren (natural capital) is in feite kapitaalvernietiging. Het is van belang dat natuurlijke hulpbronnen zorgvuldig worden gebruikt en de biodiversiteit daarin wordt beschermd. Elke organisatie moet ernaar streven om milieuvervuiling en klimaatverandering te voorkomen. PNO Media spreekt van milieuvervuiling als sprake is van aantasting of verontreiniging van het (leef)milieu door menselijke activiteiten. Bijvoorbeeld door chemische verbindingen, lawaai, warmte, licht en energie in het milieu te brengen met schadelijke effecten voor de gezondheid en welvaart van de mens en de biodiversiteit van de natuur. PNO Media onderschrijft onder andere de richtlijnen van het Earth Charter, de Verklaring van Rio, de UN Convention on Biological Diversity en de UN Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. 10 PENSIOENFONDS PNO MEDIA JAARVERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN 2013

13 HOOFDSTUK 2 CODE VERANTWOORD BELEGGEN Geen controversiële wapens en wapenhandel PNO Media wil niet betrokken zijn bij de productie van wapens en wapensystemen, of essentiële onderdelen daarvan, die volgens internationaal recht verboden zijn, of die in het gebruik fundamentele humanitaire principes schenden. De humanitaire principes omvatten het principe van evenredigheid (onnodig leed moet worden voorkomen) en het principe van onderscheid (militaire doelen en burgerdoelen dienen te worden onderscheiden). Concreet worden de volgende wapens bedoeld: chemische en biologische wapens, kernwapens, antipersoonsmijnen en clustermunitie. PNO Media onderschrijft onder andere het Non-proliferatieverdrag inzake nucleaire wapens, het Verdrag van Ottawa (landmijnen) en het Verdrag tegen clustermunitie. Respecteren van normen voor corporate governance PNO Media onderschrijft de normen voor corporate governance van de OECD (Principles of Corporate Governance) en het International Corporate Governance Network (Statement on Global Corporate Governance Principles). Deze normen voor corporate governance hebben betrekking op: het doel van de onderneming, winst voor aandeelhouders; openheid en transparantie over activiteiten; monitoring en controle van activiteiten; eigendom, verantwoordelijkheden, stemrechten en corrigerende maatregelen van aandeelhouders; bestuur en directie van de onderneming; vergoedingenbeleid binnen de onderneming; burgerschap, relaties met belanghebbenden en ethisch gedrag van de onderneming. Respecteren van normen voor dierenwelzijn PNO Media onderschrijft The Five Freedoms, de conventies van de Raad van Europa met betrekking tot dierenwelzijn in de intensieve veehouderij en tijdens transport. Tevens ondersteunt PNO Media het voorstel voor een Universele Verklaring voor Dierenwelzijn van de World Society for the Protection of Animals (WSPA). Deze richtlijnen gaan ervan uit dat dieren een bewustzijn hebben en kunnen lijden. Elk handelen dat aanzet tot geweld tegen dieren wordt daarom afgekeurd. De behoeften die dieren hebben voor hun welzijn moeten worden gerespecteerd. Daarbij moet gedacht worden aan: toegang tot voldoende drinkwater en voedsel dat bij de diersoort past; een relatief gezonde en stressarme omgeving; voorkomen van pijn, letsel en ziekte; het kunnen ontplooien van natuurlijk gedrag; omstandigheden creëren die lijden voorkomen. Bij vormen van veehouderij die uitsluitend gericht zijn op de productie van bont, wil PNO Media niet betrokken zijn. Bij vormen van veehouderij voor voedings- en andere gebruiksproducten vindt PNO Media het respecteren van normen voor dierenwelzijn van belang. PENSIOENFONDS PNO MEDIA JAARVERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN

14 HOOFDSTUK 2 CODE VERANTWOORD BELEGGEN HOOFDSTUK 2 CODE VERANTWOORD BELEGGEN Stemmen, engagement en uitsluiten PNO Media verwacht van de ondernemingen waarin het belegt dat zij handelen in overeenstemming met onze code verantwoord beleggen. Handelen ondernemingen in strijd met onze uitgangspunten, dan wenden we onze invloed als aandeelhouder aan om te bewerkstelligen dat die ondernemingen hun gedrag veranderen. Hiervoor hebben we verschillende mogelijkheden: we stemmen op de aandeelhoudersvergadering van alle ondernemingen waarin we beleggen, we gaan in dialoog met deze ondernemingen (engagement) of sluiten ondernemingen uit van ons beleggingsuniversum. Het laatste gebeurt alleen bij zeer ernstige of structurele schendingen van onze fundamentele uitgangspunten. Uitsluiten van landen In de code verantwoord beleggen sluit PNO Media ook een aantal landen uit van het beleggingsuniversum. We beleggen niet in staatsleningen van landen die op de uitsluitingslijst zijn opgenomen. Ook van overheden verwachten we dat zij handelen overeenkomstig onze fundamentele uitgangspunten. Onze uitgangspunten zijn overigens in lijn met die van de Principles for Responsible Investment (voorheen UNPRI). Een land wordt op de uitsluitingslijst geplaatst wanneer: de overheid van een land systematisch en herhaaldelijk een fundamenteel uitgangspunt schendt; en/ of de overheid van een land onvoldoende maatregelen neemt om structurele schendingen van de fundamentele uitgangspunten door ingezetenen (individuen en organisaties) tegen te gaan of gerechtelijk te vervolgen. 12 PENSIOENFONDS PNO MEDIA JAARVERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN 2013

15 HOOFDSTUK 2 CODE VERANTWOORD BELEGGEN Deze criteria zijn in ieder geval van toepassing op staten waartegen sancties zijn opgelegd door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Deze sancties worden opgelegd als staten structureel fundamentele mensenrechten schenden. De sancties kunnen betrekking hebben op de handel in bepaalde goederen met het betreffende land, maar zijn ook vaak gericht tegen bepaalde machtige individuen die reisbeperkingen worden opgelegd en wiens tegoeden worden bevroren. In landen die op de VN-sanctielijst voorkomen, beleggen we niet in staatsobligaties die zijn uitgegeven door dat land. Als pensioenfonds voor de mediasector hecht PNO Media veel belang aan persvrijheid. We hebben daarom besloten om staatsobligaties uitgegeven door staten die de persvrijheid ernstig schenden, eveneens uit te sluiten van onze beleggingen. Voor welke staten dit geldt, wordt beoordeeld op basis van de Press Freedom Index van de internationale organisatie Reporters Without Borders. Deze organisatie verzet zich tegen censuur en wetten die de persvrijheid ondermijnen. Ook streeft Reporters Without Borders naar verbetering van de veiligheid van journalisten en staat de organisatie journalisten bij die vervolgd, gevangen gezet of gemarteld worden. In de Press Freedom Index worden alle staten ter wereld beoordeeld naar de mate waarin overheidsdiensten in het betreffende land verantwoordelijk zijn voor geweld tegen journalisten en de mate waarin de overheid de media controleert en censuur toepast. PNO Media heeft ervoor gekozen staatsobligaties van staten waar de persvrijheid door Reporters Without Borders als een very serious situation wordt getypeerd, uit te sluiten van beleggingen. PENSIOENFONDS PNO MEDIA JAARVERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN

16 ENGAGEMENT 14 PENSIOENFONDS PNO MEDIA JAARVERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN 2013

17 HOOFDSTUK 3 ENGAGEMENT Het aangaan van de dialoog met bedrijven waarin we beleggen, noemen we engagement. We voeren engagement met bedrijven om er zeker van te zijn dat het bedrijf wordt geleid op een wijze waarbij de belangen van alle belanghebbenden worden gewaarborgd. Het aangaan van engagement met een bedrijf kan om verschillende redenen. Zo kan engagement plaatsvinden omdat we niet tevreden zijn over de corporate governance van een bedrijf of omdat herhaaldelijk tegenstemmen op de aandeelhoudersvergadering niet leidt tot een verandering van beleid of gedrag. Bovendien blijkt de aandeelhoudersvergadering vaak niet de juiste plaats te zijn om bepaalde financiële, sociale of milieukwesties onder de aandacht te brengen. Engagement is hiervoor een meer geschikte methode. Een aanleiding om engagement aan te gaan met een onderneming kan ook zijn wanneer er een overtreding plaatsvindt van één van de fundamentele uitgangspunten van onze code verantwoord beleggen. In 2013 hebben we met 179 verschillende bedrijven actieve engagement gevoerd. Omdat we vaak meerdere engagements voeren met hetzelfde bedrijf, komt het totaal aan engagements op 470. Omdat onze beleggingsportefeuille wereldwijd is belegd, voeren we engagement met bedrijven die gevestigd zijn op alle continenten. In de onderstaande figuur is te zien waar het hoofdkantoor zich bevind van elk bedrijf waar we engagement mee hebben gevoerd. Figuur 2: Ondernemingen met engagement naar regio Europa Azië Opkomende markten Verenigde Staten Verenigd Koninkrijk PENSIOENFONDS PNO MEDIA JAARVERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN

18 HOOFDSTUK 2 CODE VERANTWOORD BELEGGEN De engagements hebben verschillende onderwerpen en zijn vaak bedrijfsspecifiek. PNO Media classificeert de verschillende engagements in vier hoofdthema s: milieu; corporate governance; mensenrechten en ethiek; bedrijfsrisico en strategie. Figuur 3: Engagements per thema Milieu Corperate governance Mensenrechten en ethiek Bedrijfsstrategie en risico 16 PENSIOENFONDS PNO MEDIA JAARVERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN 2013

19 HOOFDSTUK 3 ENGAGEMENT 3.1 Vooruitgang engagements Met engagement willen we een bepaalde positieve gedragsverandering bij een bedrijf bewerkstelligen. PNO Media heeft samen met Hermes Equity Ownership (onze adviseur op ESG-gebied) een methodiek ontwikkeld, waarmee we de vooruitgang beoordelen die bij engagement wordt gemaakt. Engagements kunnen soms wel jaren duren. Elke engagement doorloopt een aantal stappen. De eerste stap is het bepalen van de doelstelling, de succesvolle (of niet-succesvolle) implementatie van een strategiewijziging de laatste stap. Het bereiken van een nieuwe stap in het engagementproces noemen we een mijlpaal. Een mijlpaal is een positieve ontwikkeling bij een bedrijf die (mede) het resultaat is van engagement. Na het bereiken van een mijlpaal wordt een volgende mijlpaal de nieuwe doelstelling. Het einddoel is engagement waarbij de met het bedrijf overeengekomen strategie succesvol is geïmplementeerd. Het komt helaas ook voor dat een bedrijf niet bereid is haar gedrag te veranderen. In dat geval wordt engagement als niet-succesvol gezien. Het bestuur van PNO Media besluit in dat geval of de aard van de mislukte engagement ernstig genoeg is om een bedrijf op de uitsluitingslijst te plaatsen. In onderstaande tabel zijn de diverse mijlpalen van het engagementproces te zien. Toelichting mijlpalen engagements Status actieve engagement Voltooide engagement Mijlpaal 0 Mijlpaal 1 Mijlpaal 2 Mijlpaal 3 Mijlpaal 4 Niet succesvol Bepalen van nieuwe doelstelling voor engagement Kenbaar maken bij onderneming van bezorgdheid Erkenning van bezorgdheid door onderneming Ontwikkelen van strategie/vaststellen van doelen Strategie succesvol geïmplementeerd Engagement niet succesvol. Stopzetten of nieuwe poging In 2013 heeft PNO Media in totaal 470 engagements gevoerd met 179 verschillende bedrijven. 42 van deze 470 engagements zijn in 2013 gestart. De overige engagements liepen al. Van de voltooide engagements waren er 11 succesvol en 4 niet-succesvol. Een engagement kan om meerdere redenen gestaakt worden (en volgens onze methodiek als niet-succesvol worden geclassificeerd): het bedrijf is niet bereid om engagement voort te zetten, het bedrijf is weliswaar bereid om haar gedrag te veranderen maar naar onze mening niet voldoende vergaand, of het bedrijf staakt de beursnotering (bijvoorbeeld door fusie of overname). De redenen om de engagements bij deze 4 bedrijven te staken waren niet ernstig genoeg om de bedrijven op de uitsluitingslijst te plaatsen. Elke niet-succesvolle engagement wordt in de volgende paragrafen toegelicht. De meeste engagements hadden betrekking op het thema corporate governance. Het gaat hierbij vaak om zaken als hoe een bedrijf de samenstelling van het bestuur en het toezicht heeft geregeld of hoe de beloningsstructuur is opgebouwd. Het thema milieu gaat over milieugerelateerde incidenten die hebben plaatsgevonden, maar ook over hoe een bedrijf haar milieubeleid heeft vastgesteld en of zij hierin wel ambitieus genoeg is. Denk hierbij aan doelstellingen voor het besparen van energie of het terugdringen van schadelijke emissies. Het thema mensenrechten en ethiek heeft vooral betrekking op de PENSIOENFONDS PNO MEDIA JAARVERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN

20 HOOFDSTUK 3 ENGAGEMENT fundamentele rechten die elke werknemer heeft, zoals eerlijke arbeidsomstandigheden en een veilige werkomgeving. Het thema bedrijfsstrategie en risico gaat over bedrijfsspecifieke ontwikkelingen zoals investeringsprojecten en bedrijfsovernames. Status engagements per thema Status actieve engagements Voltooide engagements Thema Engagements Mijlpaal 0 Mijlpaal 1 Mijlpaal 2 Mijlpaal 3 Mijlpaal 4 Niet succesvol Milieu Corporate governance Mensenrechten en ethiek Bedrijfsstrategie en risico Totaal engagements We spreken van vooruitgang van engagement als een mijlpaal met succes is afgerond en engagement zich naar een volgende mijlpaal verplaatst. Deze mijlpaal is dan de nieuwe doelstelling van engagement. Als een engagement zich na een jaar nog in dezelfde mijlpaal bevindt, betekent dat niet dat er geen vooruitgang is geboekt. Engagements lopen vaak meerdere jaren waarbij de vooruitgang met kleine stapjes gaat. Ook de implementatie van een met het bedrijf overeengekomen verbetering van de bedrijfsvoering kan langere tijd duren. Dat geldt met name voor verbetering in de fysieke bedrijfsvoering, zoals aanpassingen van productieprocessen ter verbetering van het milieu. 18 PENSIOENFONDS PNO MEDIA JAARVERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN 2013

21 HOOFDSTUK 3 ENGAGEMENT Vooruitgang engagements per thema Milieu Corporate governance Mensenrechten en ethiek Bedrijfsstrategie en risico Geen vooruitgang Positieve vooruitgang Adviseur Hermes concentreert engagement activiteiten Onze adviseur Hermes Equity Ownership Services heeft, met 15 man, wereldwijd een van de grootste ESG research en engagement teams. In 2013 heeft Hermes een review gedaan van al haar engagements en is tot de conclusie gekomen dat de research capaciteiten over teveel engagements worden verdeeld. Men heeft daarom een aantal kleine engagements met bedrijven, die weinig tot niet in de klantenportefeuilles aanwezig waren, gestaakt. Wanneer de klantenportefeuilles nauwelijks de betreffende aandelen bezitten, kan Hermes immers weinig invloed uitoefenen op het management (men heeft dan geen onderhandelingsmacht ). Het aantal actieve engagements wordt stapsgewijs teruggebracht van circa 450 naar 350. Hierdoor wordt capaciteit vrijgemaakt om engagements te voeren met bedrijven die wel in de klantenportefeuilles zitten en kan er extra tijd en aandacht worden besteed aan klantspecifieke engagements. PENSIOENFONDS PNO MEDIA JAARVERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN

22 HOOFDSTUK 3 ENGAGEMENT 3.2 Milieu In 2013 voerde PNO Media voor het thema milieu 81 engagements uit met 48 verschillende ondernemingen. Hiervan is 1 engagement met succes afgerond en 1 engagement gestaakt. 55 engagements bevinden zich nog in dezelfde fase van het engagement traject. Zoals eerder aangegeven, betekent dit niet dat er geen activiteiten hebben plaatsgevonden voor deze engagements. Engagements hebben vaak een lange doorlooptijd en het duurt enige tijd voordat een maatregel is ingevoerd en de positieve effecten ervan objectief meetbaar zijn. Er is één engagement gestaakt. Het betrof engagement met een klein mijnbouwbedrijf uit Zuid-Afrika over een milieugerelateerd onderwerp. Het doel van engagement was om een transparant systeem in te voeren dat waterbesparingen meet. Het aandelenbelang van PNO Media in dit bedrijf en de andere partijen waarmee we optrokken, was echter zo klein dat besloten is om de tijd en aandacht die hieraan werd besteed te benutten voor engagements met bedrijven waar we een groter belang in hebben. Het bedrijf had in vergelijking met haar peer group overigens wel enige positieve vooruitgang geboekt, maar voldeed nog niet aan de zichzelf gestelde doelen. De met succes afgesloten engagement was met een van s werelds grootste olieproducenten. Het doel van engagement was om het risicomanagement, en met name het rampen- en calamiteitenmanagement, te verbeteren. Het management van het bedrijf heeft haar risicomanagement op dit onderdeel sterk aangescherpt en de nodige maatregelen geïmplementeerd. Gedurende dit hele proces zijn alle partijen, ook de aandeelhouders, gehoord en op de hoogte gehouden van de voortgang. Status engagements milieu Status actieve engagements Voltooide engagements Thema Engagements Mijlpaal 0 Mijlpaal 1 Mijlpaal 2 Mijlpaal 3 Mijlpaal 4 Niet succesvol Milieu Vooruitgang engagements milieu Milieu Geen vooruitgang Positieve vooruitgang PENSIOENFONDS PNO MEDIA JAARVERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN 2013

23 HOOFDSTUK 3 ENGAGEMENT De meeste engagements die we met bedrijven voeren over het onderwerp milieu volgen een vast patroon: formuleer heldere milieudoelstellingen met haalbare targets en normeringen, voer een implementatieplan in met duidelijke, afgebakende doelstellingen en bijbehorende deadlines en rapporteer hierover op transparante wijze. Op deze manier kunnen we de onderneming erop aanspreken wanneer vooraf vastgestelde doelstellingen niet zijn gehaald en vragen hoe men hiermee denkt om te gaan. In 2013 stond het onderwerp CO 2 reductie hoog op de agenda. Er is gesproken met bedrijven over hoe zij hun CO 2 uitstoot konden verminderen zonder hun business model schade toe te brengen. Ook is met EU officials gesproken over huidige en toekomstige wet- en regelgeving voor CO 2 emissies. Het systeem met carbon emissie rechten lijkt door de huidige lage prijs van deze rechten grote industriële ondernemingen niet voldoende te stimuleren om hun CO 2 uitstoot te reduceren. Een gebrekkige samenwerking over dit onderwerp tussen de verschillende wereldwijde handelsblokken bemoeilijkt dit vraagstuk nog meer. Praktijkvoorbeeld milieu: Drax Drax is een energiebedrijf gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Van oudsher produceert Drax energie met name op basis van fossiele brandstof. De afgelopen twee jaar is de dialoog met Drax op het gebied van strategie, productieketen en duurzaamheid geïntensiveerd. Dit heeft er mede in geresulteerd dat drie van de zes energiecentrales over zullen gaan van het verbranden van steenkool naar het verbranden van duurzame biomassa. Biomassa is organisch materiaal dat door verbranding en vergassing omgezet kan worden in energie. De CO 2 uitstoot bij biomassaverbranding is veel lager dan bij verbranding van steenkool. Bovendien raakt biomassa, in tegenstelling tot fossiele brandstof, niet op. Deze strategische transformatie betekent een hoge mate van verbondenheid met de Britse overheid op het gebied van (milieugerelateerde) wet- en regelgeving én het bijbehorende prijsmechanisme. De Britse overheid heeft het Electricity Market Reform geïnitieerd om de energiebehoefte en infrastructuur klaar te maken voor de toekomst. Door de verwevenheid met de Britse autoriteit, onderhoud Drax nauwe contacten met diverse overheidsinstanties. In april 2013 heeft Drax zijn eerste energiecentrale omgezet van steenkool naar duurzame biomassa. Deze omvangrijke verandering leidde bij aandeelhouders tot vragen over de duurzaamheid en de beheersbaarheid van de productieketen. De bestuursvoorzitter heeft ons verzekerd dat Drax gecommitteerd is de houdbaarheid van deze strategie te waarborgen. Zo heeft Drax diverse testen uitgevoerd bij haar leveranciers. Bij een bezoek aan een van hun energiecomplexen hebben we zelf de hightech opslagfaciliteiten mogen aanschouwen. We hebben tijdens het bezoek meer inzicht gekregen over het productieproces van duurzaam geproduceerde biomassa. We zijn ook tevreden over de initiatieven van Drax op het gebied van gezondheid en veiligheid. Bovendien zien zij de hogere standaarden ook graag toegepast in hun productiefaciliteiten in de Verenigde Staten. De transformatie die Drax heeft doorgemaakt, is indrukwekkend en past binnen de trend van verduurzaming van energie. PENSIOENFONDS PNO MEDIA JAARVERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN

24 HOOFDSTUK 3 ENGAGEMENT 3.3 Corporate governance Voor het thema corporate governance, goed ondernemingsbestuur, heeft PNO Media in 2013 zo n 220 engagements gevoerd met 107 verschillende bedrijven. Bij 68 engagements is er positieve vooruitgang geboekt en bij 152 engagements is de status niet veranderd. Er zijn 7 engagements succesvol afgerond. Eén engagement is gestaakt omdat aandelen van het bedrijf (een Europese bad bank ) nog nauwelijks voorkwamen in de klantenportefeuilles van onze adviseur Hermes Equity Ownership. Besloten is om de middelen die voor deze engagement werden aangewend te besteden aan engagements met bedrijven waarvan het aandelenbezit in de klantenportefeuilles nog wel van voldoende omvang is. De laatste status van engagement was dat de bank aangaf de dubbelfunctie van Chairman of the Board en CEO te gaan scheiden. Een succes lag dus in het vooruitzicht. Er zijn 7 engagements met succes afgerond. Bij twee bedrijven, beide uit de Verenigde Staten, ging het eveneens om het scheiden van de functies van Chairman of the Board en CEO. Twee andere succesvolle engagements hadden betrekking op het beloningsbeleid. Deze bedrijven waren bereid om duidelijke criteria vast te stellen voor het toewijzen van het variabele deel van de beloning. Zoals hieronder aangegeven, betekent het helaas niet dat een goed beloningsbeleid ook altijd consequent wordt toegepast. Het scherp monitoren hiervan is dan ook noodzakelijk. Status engagements corporate governance Status actieve engagements Voltooide engagements Thema Engagements Mijlpaal 0 Mijlpaal 1 Mijlpaal 2 Mijlpaal 3 Mijlpaal 4 Niet succesvol Corporate Governance Vooruitgang engagements governance Corporate governance Geen vooruitgang Positieve vooruitgang PENSIOENFONDS PNO MEDIA JAARVERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN 2013

Tussen wetenschap en ondernemerschap

Tussen wetenschap en ondernemerschap Tussen wetenschap en ondernemerschap Publieke managementletter over de sector Life Sciences Oktober 2014 De leden van de NBA vormen een brede, pluriforme beroepsgroep van ruim 20.000 professionals werkzaam

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

Adviescommissie Toekomst Banken

Adviescommissie Toekomst Banken Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie Toekomst Banken Cees Maas, Voorzitter Sylvester Eijffinger Wim van den Goorbergh Tom de Swaan Johanneke Weitjens, Secretaris Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Eerlijk zakendoen, zonder corruptie

Eerlijk zakendoen, zonder corruptie Eerlijk zakendoen, zonder corruptie Praktische tips voor ondernemen in het buitenland Voorwoord Natuurlijk weet u dat corruptie eerlijk zakendoen ondermijnt. Bovendien schaadt het de economische en maatschappelijke

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

IN HET PUBLIEK BELANG

IN HET PUBLIEK BELANG IN HET PUBLIEK BELANG MAATREGELEN TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT EN ONAFHANKELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE WERKGROEP TOEKOMST ACCOUNTANTSBEROEP In het publiek belang - Samenvatting 1 IN HET PUBLIEK

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014 Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties 25 september 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers Waarom en hoe investeren in private equity Informatie voor beleggers november 2005 Deze brochure is een geactualiseerde en uit het Engels vertaalde versie van de publicatie Why and How to Invest in Private

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

www.pwc.nl En nu écht! Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief

www.pwc.nl En nu écht! Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief www.pwc.nl En nu écht! Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief Oktober 2014 2 En nu écht! Evenwichtig sturen vanuit stakeholderperspectief Inhoud Voorwoord 5 Sturen op cultuur en gedrag in de

Nadere informatie

BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN AANDACHT VOOR MVO ZET FORS DOOR IN NEDERLAND P.8 MVO LIJKT (VOORLOPIG) CRISISBESTENDIG P.10 MVO ALS KOSTENPOST DEFINITIEF VERLEDEN TIJD P.12 STERKE STIJGING VRAAG

Nadere informatie

Oktober 2014. Hoeveel zijn we opgeschoten na de crisis?

Oktober 2014. Hoeveel zijn we opgeschoten na de crisis? Oktober 2014 Hoeveel zijn we opgeschoten na de crisis? Tweede Nationaal Onderzoek Risicomanagement in Nederland 2014 De onderzoekers v.l.n.r.: Casper Ruizendaal, Remko Renes, Dirk Swagerman, Marcel Prinsenberg,

Nadere informatie

Vis, als duurzaam kapitaal. De Nederlandse visie op het nieuwe Europese visserijbeleid

Vis, als duurzaam kapitaal. De Nederlandse visie op het nieuwe Europese visserijbeleid Vis, als duurzaam kapitaal De Nederlandse visie op het nieuwe Europese visserijbeleid Inhoud 1. Vis, als duurzaam kapitaal 4 Balans na dertig jaar visserijbeleid 6 Horizon 2020 6 2. De balans na twee

Nadere informatie

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken Code of conduct Wie we zijn en hoe we werken Deze handleiding bevat AkzoNobel s code of conduct. In 2008 heeft AkzoNobel de bedrijfswaarden opnieuw gedefinieerd. Deze waarden zijn: Ons eerst richten op

Nadere informatie

Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V.

Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V. Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V. over backstage BACK stage In dit verslag kijken we terug op vijf jaar Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group. We geven hierin uitleg van ons

Nadere informatie

good governance als voorwaarde en doel bij enkele europese donoren

good governance als voorwaarde en doel bij enkele europese donoren good governance als voorwaarde en doel bij enkele europese donoren - paul hoebink good governance als voorwaarde en doel bij enkele europese donoren Paul Hoebink * 1 introductie Minister Herfkens heeft

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. rapporten aan de regering. ontwikkelingsbeleid en goed bestuur

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. rapporten aan de regering. ontwikkelingsbeleid en goed bestuur WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID rapporten aan de regering 58 ontwikkelingsbeleid en goed bestuur De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid werd in voorlopige vorm ingesteld in

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Jaargang 21 Nummer 01 april 2014 Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Ronde tafel sessies DNB thema toezicht 2014: houd risico s in de hand

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

ONS. GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen. Een verkenning van. Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib

ONS. GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen. Een verkenning van. Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib Economy Transformers in samenwerking met Oxfam Novib Een verkenning van ONS GELDSYSTEEM Problemen en mogelijke oplossingen Verzameld en geschreven door: Helen Toxopeus en Simone Toxopeus EEN VERKENNING

Nadere informatie

IBO Wetenschappelijk onderzoek

IBO Wetenschappelijk onderzoek Datum 1 mei 2014 1 Colofon Titel Bijlage(n) IBO Wetenschappelijk onderzoek 5 bijlage(n) Inlichtingen Ministerie van Financiën Inspectie der Rijksfinanciën/Bureau Strategische Analyse ii Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie