Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verandering. in organisaties. Erik H. Greven"

Transcriptie

1 Verandering in organisaties Erik H. Greven

2

3 Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Verandering in organisaties 2010

4 Ter introductie Als adviesbureau zijn we voortdurend betrokken bij veranderingen in organisaties. We maken dan ook in de praktijk mee wat goed, maar ook wat er minder goed gaat. In die adviespraktijk is in de loop van de tijd een aanpak ontwikkeld die zich heeft bewezen. In de afgelopen 20 jaar hebben met name mijn collega Jan Versluis en ikzelf onze aanpak steeds weer geëvalueerd en verder aangescherpt. Het leek ons een goed idee die ervaring eens op te schrijven. Natuurlijk moest het geen al te dik boek worden, want dan heeft niemand tijd om het te lezen. Wel moest het genoeg informatie verschaffen om een goed beeld te krijgen van wat er, naar ons idee, allemaal komt kijken bij een organisatieverandering. Ook zou het boekje onze diepgewortelde overtuiging moeten weerspiegelen dat de werkelijkheid niet eenduidig is. Er is altijd meer dan één manier om tegen zaken aan te kijken. In een vorig boekje (Leidinggeven vanuit Visie, opnieuw uitgegeven in 2007) werkte ik wisselend vanuit twee invalshoeken: de linker hersenhelft (de ratio) en de rechter (intuïtie, emotie). In dit boekje wordt de veranderpraktijk belicht vanuit het gezichtspunt van een leidinggevende, en vervolgens vanuit de medewerker. Elk hoofdstuk (met uitzondering van de inleiding en de conclusies) kent daarmee twee versies. Het boekje is vooral bedoeld voor diegenen die leiding moeten geven aan een verandering in een professionele organisatie met vaak hoog opgeleide medewerkers. Deze leidinggevenden moeten omgaan met enerzijds wensen en eisen van het topmanagement, maar tegelijkertijd met de beelden en behoefte aan ontwikkelingsruimte van medewerkers. We bieden geen kant en klaar stappenplan, maar proberen wel het inzicht in deze twee verschillende werelden te vergroten. Ik wens u veel leesplezier en vooral veel herkenning! Erik H. Greven Verandering in organisaties

5 Inhoud 1 Inleiding 2 Wat is een organisatie 3 Wat is verandering 4 De mens centraal 5 De aanpak 6 Duidelijke kaders 7 Persoonlijke betrokkenheid en invulling 8 Samenhang 9 Conclusies Verandering in organisaties

6 1 Inleiding Hoe kan verandering in een organisatie effectief zijn. Verandering blijkt in de praktijk een weerbarstig proces met vaak een teleurstellend resultaat. Toch blijven organisaties bijna continu in verandering. Dat is nodig omdat de omgeving van die organisatie ook blijft veranderen, maan ook omdat er nieuwe mogelijkheden ontstaan door ontwikkeling van technologie en mensen. Wellicht is het zo dat verandering op zichzelf een noodzaak is om achteruitgang tegen te gaan. Er moet continu energie gestoken worden in de organisatie om het niveau van effectiviteit vast te kunnen houden. Verandering is een vorm van zulke energie. Leidinggevenden zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de organisatie, en dus ook voor verandering ervan. In meer of mindere mate gebaseerd op theoretische modellen zal een leidinggevende een rationele aanpak volgen. Doorgaans realiseert men zich wel het belang om daarbij de medewerkers te betrekken, maar verder dan dit algemene uitgangspunt komt men vaak niet. Voor een effectieve verandering is meer nodig dan zo nu en dan enkele medewerkers mee te laten denken in een projectgroep. De totale aanpak moet erop gericht zijn de belevingswereld van leidinggevenden en die van medewerkers met elkaar in verbinding te brengen. De veranderaars moeten begrijpen dat medewerkers vaak anders tegen zaken aan kijken als leidinggevenden. Wanneer je in een kamer naar boven kijkt zie je een plafond. Wanneer je een verdieping hoger naar beneden kijkt zie je een vloer. Het verschil in perspectief maak dat medewerkers zaken anders zien dan leidinggevenden. En als je iets anders ziet, is de kans groot dat je ook andere oplossingen en maatregelen logisch vindt. De effectiviteit van een organisatieverandering zal groter zijn naarmate de richting waarin leidinggevenden èn medewerkers hun inspanningen verrichten, meer parallel loopt. Kruisende paden geven frictie en weerstand, en leiden tot verminderde effectiviteit. Dit boekje beschrijft verandering in organisaties vanuit beide perspectieven. Steeds wordt een onderwerp vanuit het beeld dat een leidinggevende heeft beschreven, gevolgd door het beeld zoals een medewerker dat van hetzelfde onderwerp heeft. Als eerste wordt ingegaan op het begrip organisatie (hoofdstuk 2). Wat is dat, hoe wordt dat beleefd. Vervolgens wordt in algemene zin verandering behandeld (hoofdstuk 3). Hoofdstuk 4 geeft aan op welke wijze de mens centraal staat bij een verandering in een organisatie. Deze eerste drie hoofdstukken geven de context aan die relevant is voor de aanpak van een verandering. Verandering in organisaties

7 Hoofdstukken 5 tot en met 8 beschrijven hoe een effectieve verandering gerealiseerd kan worden. Hoofdstuk 5 gaat in op de aanpak, die vervolgens wordt uitgewerkt met het belang van duidelijke kaders (hoofdstuk 6), hoe persoonlijke betrokkenheid en invulling georganiseerd kunnen worden (hoofdstuk 7), en hoe die individuele bijdragen weer in samenhang gebracht kunnen worden (hoofdstuk 8). Het laatste hoofdstuk (9) trekt enkele samenvattende conclusies over welke zaken van belang zijn om tot een effectieve verandering van de organisatie te komen. Verandering in organisaties

8 2 Wat is een organisatie (Leidinggevende) Een organisatie is een entiteit waarbij mensen, in meer of mindere mate met behulp van techniek, gezamenlijk een bepaald doel nastreven. Om dat efficiënt te kunnen doen, zijn bepaalde processen bedacht en tot stand gekomen. Doorgaans zijn er zodanig veel medewerkers betrokken bij de organisatie, dat de taken onderling verdeeld zijn. Afspraken zijn gemaakt ten aanzien van wie wat doet. Om dat in goede banen te leiden krijgen sommige van die medewerkers de verantwoordelijkheid om de taak van anderen te coördineren en te bewaken. De belangrijkste basis voor de coördinatie wordt gevormd door de richtinggevende visie van het management. Managers bepalen wat de organisatie wil zijn en vertalen dat in sub-doelen, processen en structuur (taken). Elke verdeling van taken maakt coördinatie en onderlinge afstemming noodzakelijk. Soms zijn deze zaken zeer expliciet vastgelegd in procedures en functieomschrijvingen, in andere gevallen gaat het meer om kaders waarbinnen mensen zelf hun eigen invulling en afstemming moeten zoeken. De meeste organisaties in Nederland zijn gericht op efficiëntie. Een belangrijk organiserend principe is dat eenzelfde taak niet dubbel gedaan moet worden, omdat dat capaciteit en dus geld kost. Taakverdeling is vooral op dat principe gebaseerd. Overlap dient vermeden te worden. Met duidelijke en vooral meetbare targets worden individuele medewerkers op ieder niveau aangestuurd. Efficiëntie en flexibiliteit Coördinatie Visie Efficiënte Werkverdeling (geen overlap) Coördinatie Visie Invulling Flexibele Werkverdeling (overlap) Naarmate de overlap geringer is, worden coördinatie (planning) en beheersing belangrijker. Zonder overlap worden foutjes of omissies niet vanzelf opgevangen. Er is geen slack in de organisatie. Er zal dan ook vanuit het management veel nadruk gelegd worden op reductie van dat soort onzekerheden, omdat het gehele proces gevaar kan lopen door kleine afwijkingen op de planning. Systemen, vaak zeer ingewikkelde, zijn nodig ter ondersteuning van de coördinerende en controlerende taak van het management. Verandering in organisaties

9 Steeds meer evenwel, dringt het besef door dat meetbare criteria een zeer eendimensionaal en beperkt beeld zijn van wat er werkelijk gedaan moet worden. De energie van medewerkers wordt daarmee soms op het beeld gericht, in plaats van op het eigenlijke doel. Ook het idee dat overlap in bepaalde gevallen erg effectief kan zijn vat toenemend post (zie figuur). Juist in complexe organisaties waarbij professionals ruim vertegenwoordigd zijn, is flexibiliteit misschien niet uiterst efficiënt, maar vaak wel erg effectief. Professionele medewerkers hebben de ruimte nodig om vanuit hun eigen expertise de best mogelijke bijdrage aan het hoofddoel van de organisatie te ontwikkelen. Voorwaarde bij een dergelijke ruimte is overigens dat de richtinggevende visie voor iedereen helder is. De noodzaak van een heldere visie is evenredig met de complexiteit van de opgave van een organisatie en de ruimte en flexibiliteit die een organisatie daarbij vervolgens nodig heeft. Iemand in bijvoorbeeld een call centre heeft niet zoveel behoefte aan een visie op de marktpositionering van het bedrijf. Belangrijker is dat hij precies weet wat hij op welk moment moet doen. Voor een beleidsmedewerker van een ministerie ligt dat anders. Deze zal pas werkelijk een effectieve bijdrage kunnen leveren als de opgave van het beleidsveld duidelijk is. Minder van belang (en zelfs remmend) is het om die medewerker precies voor te schrijven op welke wijze het beleid gemaakt moet worden. De visie moet focus geven voor alle medewerkers en neemt daarmee de coördinerende functie deels van het management over. De functie van leidinggevenden is bij een organisatie met veel professionals minder gericht op beheersing van onzekerheden. Onzekerheden worden geaccepteerd als feit. Het doel ten opzichte van die onzekerheden is verschoven van reductie naar herkenning en actie. De medewerkers moeten vooral in staat zijn goed met onzekerheden om te gaan, en ze in het voordeel van de organisatie te benutten. Flexibiliteit en ruimte voor eigen initiatief zijn relatief nieuwe organiserende principes voor organisaties met een complexe opgave en relatief veel professionals. De leidinggevende zorgt er vooral voor dat de afgesproken organisatiedoelen worden gerealiseerd. Een organisatie is continu in beweging. De beweging zit vooral in het optimaliseren van onderdelen. Omdat het geheel dermate complex is dat een integrale verandering niet te overzien (en dus niet planbaar) is, ligt de focus op het verbeteren van compartimenten. Verandering in organisaties

10 2 Wat is een organisatie (medewerker) Een organisatie is een plek waar je het grootste deel van je bewuste leven doorbrengt. Het is een plek waar je je collega s dagelijks treft. Een organisatie is voor de meeste medewerkers naast hun familie hun belangrijkste sociale systeem. De organisatie zorgt ervoor dat voldaan wordt aan één van de belangrijkste basisbehoeftes: financiële zekerheid. Ook aan andere behoeftes wordt door de organisatie voldaan. Gevoel van eigenwaarde wordt opgebouwd door feedback van leidinggevenden, collega s en klanten. Zeker bij professionals is erkenning een belangrijke drijvende kracht. Een functie geeft binnen en buiten de organisatie een herkenbare status. Je kunt er, zonder jezelf op de borst te kloppen, mee laten zien wat bereikt te hebben. Professionals hebben ook de behoefte aan zingeving in hun werk. Het geeft zoveel meer voldoening wanneer je het idee hebt daadwerkelijk bij te dragen aan de grotere doelstelling van de organisatie. Voor ambtenaren komt daar vaak nog de maatschappelijke relevantie bij als drijfveer. De organisatie biedt je voorts de ruimte om je verder te ontwikkelen, een vehikel om je talenten te kunnen ontplooien. Onderdeel te zijn van een organisatie zorgt ook naar de buitenwereld voor herkenbaarheid. Belangrijk daarbij is dat je trots kunt zijn op die organisatie, dat je je met de organisatie kan vereenzelvigen. Voor veel medewerkers is de organisatie een niet al te concrete werkelijkheid, een autonoom lichaam met een verantwoordelijkheid om te zorgen dat aan dit soort van behoeftes tegemoet wordt gekomen. Hoewel men door opleiding en cursussen rationeel over de organisatie praat in termen van doelen, processen en structuur, blijft de organisatie voor medewerkers een ondeelbare eenheid, met de eigen afdeling als centrum. De dagelijkse praktijk is immers ondeelbaar, alleen de theorie maakt compartimentering mogelijk. Het is voor medewerkers veel belangrijker wat er gebeurt dan om over die gebeurtenissen te theoretiseren en ze te ontleden. Regels, procedures en structuur zijn vooral van belang omdat ze duidelijk maken wat de rechten en plichten van de medewerker zijn. Stiptheidsacties laten overigens zien dat dat doorgaans niet in het voordeel van de organisatie uitpakt. Verder worden procedures door veel professionals vooral gezien als ballast waardoor je van je eigenlijke werk afgehouden wordt. Meetbare doelen worden vooral voor anderen als belangrijk beschouwd. Voor jezelf is het hooguit een middel om een goede beoordeling te krijgen. Soms wringt dat met je eigen professionele ideeën over wat de meest effectieve bijdrage zou kunnen zijn. Je danst het rationele ritueel mee om problemen met je leidinggevende te voorkomen. De leidinggevende is in het beeld van de medewerker een representant van de organisatie. Hij is het aanspreekpunt bij zaken die op de organisatie betrekking hebben. De leidinggevende dient in de eerste plaats op te komen voor de belangen Verandering in organisaties

11 van zijn medewerkers. Hij moet ervoor zorgen dat iedereen een goede werkplek heeft, dat de onderlinge sfeer op de afdeling goed is, en dat de positie en belangen van de afdeling binnen de organisatie goed vertegenwoordigd worden in een management team. Hij moet beschikbaar zijn voor inhoudelijke reflectie en besluiten nemen wanneer er knopen doorgehakt moeten worden, zodat de medewerker verder kan met zijn werk. De professionele medewerker heeft meestal een intrinsieke motivatie om zijn werk goed te doen, om iets voor de organisatie (en samenleving) te betekenen. Tegelijkertijd echter voelt hij zich vaak juist geremd door de organisatie. Door, in zijn ogen onnodige, procedures en afspraken gaat veel tijd en energie verloren die niet aan de primaire taak kan worden besteed. De top van de organisatie moet vooral de bijdrage van de professionals serieus nemen, erkennen en waarderen. Zij moet laten blijken dat ze zien wat er op de werkvloer speelt, en dat daar op strategisch niveau rekening mee wordt gehouden. Verandering in organisaties

12 3 Wat is verandering (leidinggevende) Eén van de meest essentiële uitdagingen voor een organisatie is een optimale aansluiting bij de omgeving van die organisatie. Die omgeving bestaat uit afnemers van de organisatie, maar kan ook bijvoorbeeld het politieke krachtenveld, aandeelhouders, hoger management, belangengroeperingen of de publieke opinie bevatten. Omdat de omgeving continu in meer of mindere mate verandert, is die aansluiting geen eenmalige kwestie. De mooiste aansluiting zou verkregen worden wanneer de organisatie zich geleidelijk en in hetzelfde tempo met de omgeving mee-ontwikkelt. Dit is echter in de praktijk onmogelijk en zelf ongewenst. Iedere verandering vraagt ontwikkeltijd en kost inleercapaciteit. Nieuwe werkafspraken moeten worden gemaakt en de meest efficiënte werkwijze moet worden gezocht en geleerd. Processen, structuren en systemen moeten daarop worden aangepast. Organisatieverandering vraagt dus om een goede afweging tussen de opbrengsten (de mate van aansluiting met de omgeving) en de kosten. Grofweg kan onderscheid gemaakt worden tussen verbetering en vernieuwing. Verbetering is een geleidelijke ontwikkeling van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de opgave van een organisatie. Zolang het beeld van de omgeving niet wezenlijk wijzigt, kan de organisatie met de intrinsiek aanwezige flexibiliteit de aansluiting verder verbeteren. De principiële uitgangspunten van de organisatie blijven ongewijzigd. Wanneer de discrepantie tussen het beeld van de omgeving en de capaciteit van de organisatie om daar met verbetering bij aan te sluiten Status quo te groot wordt, is vernieuwing 4 1 Twijfel noodzakelijk. Nieuwe uitgangspunten zijn voor de organisatie de enige manier om effectief in de omgeving te blijven functioneren. Zie figuur. Implementatie Ontwikkeling Crisis Vernieuwing is een ingrijpend proces dat start met een groeiende twijfel over de 3 2 effectiviteit van de huidige organisatie. Deze twijfel Commitment mondt uit in een brede overtuiging dat er wat moet gebeuren, alleen nog zonder een duidelijk eindbeeld van de situatie na de Transitie 1 e orde 2 e orde Transformatie Verandering in organisaties

13 verandering (zie het eerste kwadrant van de figuur). Dit eindbeeld ontstaat pas na een proces van herdefinitie van de uitgangspunten van de organisatie (tweede kwadrant). Pas wanneer er voldoende duidelijkheid is ten aanzien van het beoogde eindresultaat kunnen projecten worden gedefinieerd met een concrete doelstelling (derde kwadrant). Na afronding van de projecten worden de resultaten in de organisatie ingeregeld (vierde kwadrant). De kwadranten drie en vier zijn veranderingen van de eerste orde (verbetering). Vooraf is duidelijk wat er moet gebeuren. Met een plan van aanpak en projectmanagement wordt systematisch naar de beoogde resultaten toegewerkt. Omdat de (vele) onzekerheden die er in een project een rol kunnen spelen worden gemanaged, is de uitkomst in redelijke mate voorspelbaar, evenals de benodigde middelen. De eerste twee kwadranten zijn verandering van de tweede orde (vernieuwing), omdat de uitgangspunten van de organisatie geherdefinieerd worden. Dit proces is wat betreft de uitkomst niet of nauwelijks voorspelbaar. Evenmin is het proces een lineaire opvolging van stappen, zoals bij een verandering van de eerste orde. Aansturing van beide typen verandering is dan ook wezenlijk verschillend (zie hoofdstuk 5). Verandering in organisaties

14 3 Wat is verandering (medewerker) Het perspectief van een medewerker is gemiddeld genomen vooral gericht op het hier en nu. Men maakt deel uit van een bepaald sociaal systeem, wat altijd een subsysteem binnen een organisatie is. Een professional weet natuurlijk dat de buitenwereld heel belangrijk is, maar heeft toch vooral oog voor de eigen kring en de eigen plaats daarin. Veel door het management genomen besluiten zijn vanuit dit perspectief van de medewerker onbegrijpelijk en zonder degelijke basis. Iedere verandering heeft invloed op dat specifieke sociale systeem. Werkrelaties worden anders, en vaak zelfs verbroken. Nieuwe relaties moeten worden opgebouwd. Ook machtsrelaties verschuiven. Mensen hebben een zeer nauwkeurige radar voor signalen die op dergelijke verschuivingen wijzen. Aan onbedoelde en ogenschijnlijk onbelangrijke signalen wordt grote waarde gehecht, en worden duidelijke conclusies verbonden. Op papier kleine veranderingen in de organisatie hebben daarmee grote consequenties voor medewerkers die er mee geconfronteerd worden. Wat eerder zekerheden leken blijkt ineens minder hard, grondslagen verdwijnen. Een nieuwe sociale structuur moet worden opgebouwd. Nieuwe collega s, een nieuwe leidinggevende, ander werk, een andere werkplek, nieuwe gewoontes, een andere taal, nieuwe zekerheden, andere vangnetten. Wanneer de werknemer zich een subject zonder invloed voelt, ontstaat snel frustratie. Hij heeft de verandering niet bedacht, heeft zich er vaak zelfs niet eens op kunnen voorbereiden. Het is dan ook cruciaal medewerkers invloed te geven op het veranderingsproces. Natuurlijk kan niet iedereen zijn zin krijgen, maar door medewerkers te betrekken Verbetering en vernieuwing Verbetering Ongepland Eigen initiatief Vernieuwing Gepland Opgelegd kan in ieder geval de frustratie verminderd worden van het in een hoosbui terecht te komen zonder de kans gekregen te hebben een paraplu of op z n minst een regenjas mee te nemen. Professionals Professionals Omgeving Aansluiting Aansluiting Omgeving Verandering in organisaties

15 Bovenstaande geldt met name voor de meer ingrijpende vernieuwingsprocessen, waarvan de impact op de medewerkers doorgaans groter is dan bij de meer marginale en vloeiend verlopende verbeteringen. Zeker voor professionals geldt dat een grote mate van ruimte voor het invullen van het eigen werk leidt tot flexibiliteit. Van nature zal een professional steeds blijven streven naar verbetering (zie figuur). Verbetering ontstaat dan ook vaak van onderaf en is meestal ongepland. Een medewerker denkt dat het beter anders kan en gaat dat gewoon doen. Hoe groter de flexibiliteit van een organisatie, hoe meer ruimte er is om met verbetering de aansluiting met de omgeving te behouden. Pas als verbetering niet meer voldoende is, zal vernieuwing aan de orde zijn, met alle kosten van dien. Verandering in organisaties

16 4 De mens centraal (leidinggevende) Verandering in een organisatie met professionals gaat altijd om mensen. Mensen moeten iets anders gaan doen, anders verandert er niets. Het gaat erom dat individuen binnen een groep zich gaan bezig houden met andere inhoudelijke doelen, het werk op een andere manier verdelen, beter afstemmen met elkaar over het proces, of zich bijvoorbeeld anders naar elkaar opstellen. Toch is het helaas meer regel dan uitzondering dat bij verandering in organisaties de menselijke factor een sluitpost is. Vanuit een streven naar reductie van onzekerheden ligt de focus op die zaken die maakbaar en planbaar zijn. Inhoud, structuur en processen scoren daarbij aanzienlijk hoger dan die menselijke factor. Omdat de menselijke factor zo dominant is bij verandering, is het de uitdaging voor iedere leidinggevende om die factor zo effectief mogelijk te besturen. Daartoe is begrip van een aantal psychologische aspecten noodzakelijk: persoonlijkheid, ervaringen, kennis en vaardigheden, motivatie, diepgewortelde overtuigingen (paradigma s, cultuur), gedrag en interactie. Deze aspecten zijn voor een mens onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar allemaal. Deze onderlinge verwevenheid is zeer complex, maar in onderstaande figuur is toch een poging gedaan de samenhang versimpeld weer te geven (zie figuur). Gedrag Persoonlijkheid Interactie Persoonlijkheid is deels genetisch bepaald, maar wordt ook sterk beïnvloed door de omgeving en de ervaringen waarmee een individu zich ontwikkelt. Deze externe invloed lijkt het sterkst te zijn in de eerste 20 levensjaren. Andersom bepaalt de persoonlijkheid van iemand ook mede welke ervaringen, kennis en kunde hij zich eigen zal maken. Dit worden ook wel competenties genoemd. Van deze competenties zijn de ervaringen en kennis (voor zover het om functiegerelateerde ervaringen en kennis gaat) doorgaans het meest bekend. Dit zijn immers relatief feitelijke zaken die bijvoorbeeld in een curriculum vitae gecommuniceerd worden. Kunde (vaardigheden) krijgt met competentiemanagement tegenwoordig ook steeds meer structurele aandacht. Cultuur Kennis Mentale modellen Vaardigheden Ervaring Intrinsieke motivatie Extrinsieke motivatie Verandering in organisaties

17 Motivatie is nog zo n belangrijke menselijke factor. Motivatie kan van binnenuit komen (drives) maar ook van buiten (beloning en straf). Aan de andere kant spelen diepgewortelde persoonlijke overtuigingen (paradigma s) en de cultuur waar iemand in is opgegroeid en leeft een belangrijke rol. Paradigma s sturen gedrag (en worden andersom overigens door datzelfde gedrag bijgesteld). Cultuur is in feite ook een set van overtuigingen, maar dan veel breder gedragen door een sociale groep. Iemand die bijvoorbeeld in het midden oosten is opgegroeid zal anders op een bepaalde situatie reageren dan een geboren en getogen Nederlander. Gedrag is het meest zichtbare van een mens. Gedrag is uiteindelijk ook waar het om draait in een organisatie. Wat doet iemand, hoe stelt hij zich op, hoe reageert hij. Hoe iemand zich gedraagt wordt bepaald door zijn persoonlijkheid, competenties, motivatie en overtuigingen. Bovendien is het gedrag van anderen van grote invloed. Interactie met collega s of bijvoorbeeld afnemers is mede bepalend. Een leidinggevende zal proberen zijn inzicht in en kennis van de mensen in zijn organisatie maximaal in te zetten om de gewenste verandering teweeg te brengen. Dit vraagt om een groot empathisch vermogen. Een extra complicerende factor is dat ook de leidinggevende natuurlijk een mens is, en dus ook voor hemzelf geldt wat hij bij zijn medewerkers probeert aan te sturen. Hij heeft zo zijn eigen belangen, historie, motivatie (scoren of falen), kennis, overtuigingen, macht en invloed die aan zijn positie gekoppeld zijn. Verandering in organisaties

18 4 De mens centraal (medewerker) Iedere medewerker kent een bepaalde mate van aarzeling als het gaat om verandering. Je weet wat je hebt, je moet nog maar zien wat je krijgt. Bij de ene medewerker zal deze drempel laag zijn, maar bij de andere (misschien wel de meerderheid?) zal de drempel substantieel zijn. Ondanks alle rationele verklaringen waarom verandering voor de organisatie toch echt beter is, zal een medewerker de situatie vooral vanuit zichzelf beschouwen. Enig egocentrisme is niemand vreemd. Dat betekent dat ieder zijn eigen afweging zal maken of de bedoelde verandering op z n minst één van de volgende zaken voor hem oplevert: gewin, genot of gemak. Dit geldt voor een professional als persoon, maar vooral ook voor zijn inhoudelijke taak: helpt het mij beter mijn werk te doen? Is dat geen van drieën het geval, dan zal de medewerker waarschijnlijk sceptisch of, nog erger wellicht, onverschillig reageren op de plannen. Er is dan een erg goede legitimatie nodig voor verandering; een duidelijke urgentie voor de organisatie om nu in te grijpen, met grote transparantie ten opzichte van de gemaakte afwegingen door de leidinggevenden. Medewerkers zullen geneigd zijn te zoeken naar falsificatie van de overwegingen die ten grondslag liggen aan de veranderplannen. Zodra één detail niet klopt zullen er twijfels rijzen omtrent het geheel. Een noodzakelijke basisvoorwaarde is dan ook dat medewerkers een bepaalde mate van vertrouwen hebben in hun management. Anders zullen al snel vraagtekens gezet worden bij de drijfveren, uitgangspunten en conclusies van diegenen die leiding geven aan het veranderproces. Veranderplannen worden vooral beoordeeld op aanleiding, doel en intenties. Omdat ieder de organisatie vanuit het eigen Welke actie is nodig? perspectief en eigen paradigma s waarneemt, is de kans groot dat er Waarneming Actie (feiten) Middelen veel verschillende beelden bestaan van de huidige situatie, van hoe die ideaal zou zijn, en van wat er dus moet gebeuren. Wat voor de één vanzelfsprekend is, is voor een ander onlogisch (zie figuur). Uitgangspunten (paradigma s) Doelen Naarmate de planvorming concreter wordt zal de beoordeling door medewerkers zich vooral richten op het niveau van de functies. Wellicht Verandering in organisaties

19 vervalt of wijzigt de eigen functie, wat zijn de eventuele kansen die nieuwe functies bieden. Aanleiding, doel en intenties zijn dan naar de achtergrond verplaatst. Een medewerker wil zich als mens behandeld voelen in het proces, niet als één van de middelen waarmee geschoven kan worden. Hoewel een medewerker het niet snel zal herkennen, laat staan erkennen, zal hij een individuele, persoonlijke benadering van zijn leidinggevende verwachten. Voor zichzelf is iedereen uiteindelijk speciaal. Juist omdat iemand alle wijzigingen zal beoordelen vanuit zichzelf en de eigen positie. Een professional wil het gevoel hebben iets bij te kunnen dragen aan een opgave die er toe doet. De medewerker die wordt geraakt door het doel van de verandering, daar een wezenlijke bijdrage aan kan leveren, en dat ook nog kan doen met een maximale ruimte voor beschikking van zijn eigen werk en positie, die medewerker zal het meest positief meewerken aan een organisatieverandering. Verandering in organisaties

20 5 De aanpak (leidinggevende) Een verandertraject wordt door het verantwoordelijke management bij voorkeur zorgvuldig ontworpen en gepland. Door projectmatig werken moeten de doorlooptijd en de onzekerheden beperkt blijven. De diverse stappen in het proces worden hanteerbaar gemaakt met modellen en methodes. Het is echter belangrijk deze systemen als hulpmiddelen te blijven zien, en niet als doel op zich. Systemen, methodes en technieken kunnen, vaak alleen al door de aantrekkingskracht van de systematiek zelf, de aandacht afleiden van waar het echt om gaat. Ze leiden dan tot een schijnzekerheid doordat de complexe werkelijkheid versimpeld wordt weergegeven. Hulpmiddelen kunnen wel prima dienen als katalysator van het veranderproces. Ze hebben daarmee vooral een proces-bijdrage, en minder een analytische. Soms is de gewenste situatie vooraf redelijk concreet te bepalen. Het betreft dan een verandering van de eerste orde (verbetering, zie hoofdstuk 3a). Vaker echter zal het eindbeeld pas gaande het verandertraject steeds duidelijker worden. De verandering is dan vooral een gezamenlijke zoektocht vanuit een breed gedeelde onvrede met de oude situatie (vernieuwing). Voor verbetertrajecten is een projectmatige aanpak geschikt. Voor vernieuwingstrajecten geldt dat echter in mindere mate. Een project veronderstelt bij aanvang duidelijkheid ten aanzien van het te bereiken resultaat. Vernieuwing is in principe complexer van aard en meer procesmatig en heeft juist als doel het gewenste resultaat duidelijk te krijgen. Zodra dat er is, zullen vaak diverse projecten (1 e orde) volgen. Aansturing van vernieuwing Willen Kunnen Mogen Gemeenschappelijk Partijen Individuen Sturing Veelal zijn bij vernieuwing verschillende partijen betrokken, elk met eigen belangen, doelen, kwaliteiten en speelruimte. Aansturing van vernieuwing is geen volgordelijk proces waarbij stapsgewijs naar het eindresultaat wordt toegewerkt zoals bij een project. Aansturing van vernieuwing vraagt continue aandacht op drie niveaus: het niveau van het gemeenschappelijke belang van de betrokken partijen, aandacht per partij en aandacht voor het individuele niveau van sleutelspelers binnen die partijen. Deze aandacht geldt voor de doelen, kwaliteiten en speelruimte, waarmee negen aandachtsgebieden voor de sturing van het vernieuwingsproces ontstaan (zie figuur). Verandering in organisaties

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Sturen op cultuur en gedrag

Sturen op cultuur en gedrag www.pwc.nl/corporategovernance Sturen op cultuur en gedrag Praktijkervaringen, dilemma s en best practices van toezichthouders in de publieke sector Corporate Governance Bij PwC in Nederland werken ruim

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Mens en model. 1. Introductie

Mens en model. 1. Introductie Mens en model Het werken met modellen is rationeel. Oorzaak en gevolg wordt keurig met elkaar in verband gebracht. Het werken met modellen is ook een teken van vertrouwen. Vertrouwen in de ratio, vertrouwen

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing

Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing Opdrachtgever RWI Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing Opdrachtnemer Gilde Re-integratie, What Works, UvA / P. Wesdorp, E. van Hooft, G. Duinkerken... [et al.] Doel en vraagstelling Welke inzichten

Nadere informatie

Goed in verschillen. Van Oog voor Verschil naar Verschil in de Vingers

Goed in verschillen. Van Oog voor Verschil naar Verschil in de Vingers Goed in verschillen Van Oog voor Verschil naar Verschil in de Vingers leesvoer, verbeterbeelden, kijkwijzers, injezelfkijkspiegels en andere hulpstukken 1 Inhoud Beste collega, 3 Is er leren na de visie?

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Dit artikel gaat over interveniëren en interventies, en hoe interventies passen binnen

Dit artikel gaat over interveniëren en interventies, en hoe interventies passen binnen Interventies: Wat zijn dat? Interveniëren: Wat is dat? Léon de Caluwé Eten met je vijand, een beeldenstorm tussen groepen of een causale kaart van de innerlijke werkelijkheid: het scala van mogelijke interventies

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Trefwoorden Gedragsverandering Verandermanagement Communicatie PIM BOUWMAN EN LOES WOUTERSON 1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Effectiever leidinggeven door reflecteren op eigen handelen Pim Bouwman richtte

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Ketens de baas. pijlers en bouwstenen voor ketensturing

Ketens de baas. pijlers en bouwstenen voor ketensturing Ketens de baas pijlers en bouwstenen voor ketensturing Ketens de baas pijlers en bouwstenen voor ketensturing Toelichting: De Allegorie voor goed en slecht bestuur is een serie fresco s die rond 1338 geschilderd

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie

Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie 3.1 Inleiding De gedachte bij een lerende organisatie is, dat mensen werkelijk veranderen als mensen leren, als zij nieuwe vaardigheden leren en leren deze

Nadere informatie