Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen"

Transcriptie

1 Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007

2 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus RA Utrecht Telefoon: Fax: Internet: QANU Tekst en cijfermateriaal uit deze uitgave mogen, na toestemming van QANU en voorzien van bronvermelding, door middel van druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, worden overgenomen.

3 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Deel I Algemeen deel 7 1. De visitatie Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied 9 Deel II Opleidingsdeel De bacheloropleiding en masteropleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied aan de Rijksuniversiteit Groningen 15 Bijlagen 65 Bijlage A: Curricula vitae van de leden van de visitatiecommissie 67 Bijlage B: Referentiekader 71 Bijlage C: Beoordelingsformulier scripties 75 3

4

5 VOORWOORD Dit rapport is onderdeel van de kwaliteitsbeoordeling van universitaire bachelor- en masteropleidingen in Nederland. Het doel van het rapport is om een betrouwbaar beeld te geven van de resultaten van de voor beoordeling voorgelegde opleiding, alsmede een terugkoppeling te geven naar de interne kwaliteitszorg van de betrokken organisaties en als basis te dienen voor de ac creditatie van de betrokken opleiding door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). De stichting Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) beoogt onafhankelijke, objectieve en kritische beoordelingen te laten plaatsvinden en opbouwende kritiek te leveren, zo veel mogelijk uitgaande van een gestandaardiseerde set van kwaliteitscriteria met oog voor specifieke omstandigheden. De visitatiecommissie Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied van QANU heeft haar taken met gro te toewijding uitgevoerd in een periode die wordt gekenmerkt door de overgang naar de bachelor-masterstructuur. De opleiding is beoordeeld op een grondige en zorgvuldige manier en binnen een duidelijk beoordelingskader. Wij verwachten dat de oordelen en de aanbevelingen in zorgvuldige overweging zullen worden genomen door de betrokken oplei dingen en het betrokken faculteitsbestuur en College van Bestuur. Wij zeggen dank aan de voorzitter en de leden van de visitatiecommissie voor hun bereidheid deel te nemen aan deze beoordeling en voor de toewijding waarmee ze hun taak hebben uitgevoerd. Ook gaat onze dank uit naar de staf van de betrokken afdelingen aan de universiteit voor hun inspanningen en hun medewerking aan deze beoordeling. Quality Assurance Netherlands Universities mr. C.J. Peels directeur drs. J.G.F. Veldhuis voorzitter bestuur 5

6 6

7 DEEL I: ALGEMEEN DEEL 7

8 8

9 1. De visitatie Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied 1.1. Inleiding In dit rapport brengt de visitatiecommisie Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied (hierna: de commissie) verslag uit van haar bevindingen ten aanzien van de bacheloropleiding en masteropleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied aan de Rijksuniversiteit Groningen Taak van de commissie De commissie kreeg tot taak om op basis van de door de faculteit aan te leveren informatie en door middel van ter plaatse te voeren gesprekken een oordeel te geven over de zes onderwerpen (en de daaronder vallende facetten) die worden vermeld in het QANUkader Gids voor de externe kwaliteitsbeoordeling van wetenschappelijke bachelor- en masteropleidingen ten behoeve van accreditatie: doelstellingen (met 3 facetten), programma (met 8 facetten), inzet van personeel (met 3 facetten), voorzieningen (met 2 facetten), interne kwaliteitszorg (met 3 facetten) en resultaten (met 2 facetten). Bovendien diende de commissie een integraal oordeel te geven per opleiding. Deze indeling is terug te vinden in de opleidingsrapporten. De commissie beoordeelde de volgende opleidingen: Vrije Universiteit Amsterdam: Masteropleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied (67084) Universiteit van Amsterdam: Masteropleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied (67084) Rijksuniversiteit Groningen: Bacheloropleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied (57084) Masteropleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied (67084) Alle bezoeken vonden plaats in oktober Samenstelling van de commissie De commissie bestaat uit de volgende personen: prof. dr. J.-P. van Bendegem, hoogleraar Wijsbegeerte aan en decaan van de Faculteit der Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit Brussel, voorzitter; dr. J.W. McAllister, universitair hoofddocent aan de Faculteit der Wijsbegeerte, Universiteit Leiden; prof. dr. W.B. Drees, hoogleraar Godsdienstwijsbegeerte en Ethiek aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Universiteit Leiden; drs. J.J.Th. Houben, deskundige Hoger onderwijsbeleid; drs. A. van Steensel, promovendus aan de Universiteit Leiden; 9

10 prof. dr. R. Vos, hoogleraar Theorie der gezondheidswetenschappen, Faculteit Gezondheidswetenschappen, Universiteit Maastricht. Secretaris van de commissie is J.W.M. Meijer, medewerker bureau QANU. Voor de curricula vitae van de commissieleden wordt verwezen naar bijlage A. Voorzitter, leden en secretaris hebben de QANU-onafhankelijkheidsverklaring getekend Object van de visitatie en werkwijze De commissie wijst er, wellicht ten overvloede, op dat haar uitspraken over onderhavige opleidingen met name gebaseerd zijn op de wijsgerige componenten daarvan. De beoordeelde opleidingen bevatten, net als bij vorige (al dan niet additionele) visitaties, ook nog componenten van andere opleidingen. Het beoordelen van die andere, niet-wijsgerige componenten valt buiten de haar verleende opdracht, net als bij vorige visitaties. De opleidingen die de studenten als opleiding in het wetenschapsgebied ( thuisstudie ) volgen, zijn in alle gevallen per definitie geaccrediteerde opleidingen die aan de in het accreditatiestelsel vereiste kwaliteitsnormen voldoen. Daarbij komt, en dan gaat het ook om de kwaliteit van de studenten, dat de meeste WBW-studenten erop uit zijn om ook in hun opleiding in het wetenschapsgebied een bachelordiploma of een masterdiploma te behalen. Het gaat erom dat de specifieke WBW-component van goed niveau is en dat de aansluiting en afstemming tussen WBW en de opleiding in het wetenschapsgebied op adequate wijze zijn geregeld. De commissie heeft haar voorbereidende vergadering op 20 juni 2006 gehouden. Daarin besloot zij het referentiekader aan te houden van de visitatiecommissie Wijsbegeerte waarvan in juni 2003 het rapport uitkwam. De eerder geaccrediteerde WBW-opleidingen bij de zusterinstellingen zijn immers ook langs de maatstaf van datzelfde referentiekader gelegd. Het referentiekader is bijgevoegd als bijlage B. De commissie heeft het accent gelegd op het volgende onderdeel van punt e van het kader: e. ( ) grondige kennis van één niet-wijsgerige discipline en van haar relatie met de wijsbegeerte. Alle overige onderdelen van het referentiekader zijn onverkort ook bij de beoordeling van WBW-opleidingen in het geding. De commissie heeft dit referentiekader aan de betrokken opleidingen voorgelegd. Bij brief van 28 september 2006 hebben de drie betrokken decanen met dit kader ingestemd, maar er ook op gewezen dat dit kader oorspronkelijk primair de reguliere opleiding Wijsbegeerte betrof en dat het kader toegespitst moet worden op de wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied. De visitatiecommissie heeft met instemming van dit schrijven kennis genomen en het accent gelegd op het hierboven geformuleerde onderdeel. De commissie heeft vastgesteld dat de opleidingen de eindtermen duidelijk en in overeenstemming met het referentiekader van de commissie hebben uitgewerkt. Tevens maakte de commissie in genoemde vergadering afspraken over de taakverdeling binnen de commissie. 10

11 Het secretariaat heeft voor elk bezoek een analyse opgesteld van de opleiding aan de hand van de zelfstudie. Mede op grond daarvan is aan de opleidingen nog om aanvullende informatie gevraagd. Het ging om de volgende zaken: nadere uitwerking van een programmavergelijking met opleidingen in het buitenland; een lijst van vakken die de laatste vijf afgestudeerden hebben gevolgd; de instroomcijfers per specialisatie naast de instroomcijfers voor de reguliere masteropleiding Wijsbegeerte; rendementscijfers met een globale opgave van het aantal behaalde EC. Voorafgaand aan elk bezoek heeft de commissie, in overleg met de opleiding(en), ook een open spreekuur aangekondigd, waarvoor belangstellenden zich, met opgave van het te bespreken onderwerp, bij de secretaris van de commissie konden opgeven. Niet alleen in het mededelingenblad van de universiteit/faculteit maar ook, zo mogelijk, via is dit aangekondigd. Van de mogelijkheid van het open spreekuur is slechts in één enkel geval gebruikgemaakt. Bij de betreffende universiteit is reeds op adequate wijze met de gepresenteerde klacht omgegaan. De commissie heeft een aantal door haar zelf geselecteerde scripties bestudeerd. In veel gevallen was er nog maar een enkele masterscriptie beschikbaar en zijn er ook doctoraalscripties bestudeerd. De leden van de commissie hebben daaraan, op basis van een beoordelingsformulier (zie bijlage C), een cijfer toege kend. Deze geselecteerde scripties zijn tevoren opgevraagd en aan de leden toegestuurd. De oordelen zijn daarna in de commissie gezamenlijk besproken en vergeleken met de beoordeling die de opleiding had gegeven. Teneinde een goed zicht te krijgen op de wijze waarop begeleiding en beoordeling van de scripties hebben plaatsgevonden, heeft de commissie met een aantal oud-studenten over hun scriptie gesproken. De commissie sprak daarnaast met een delegatie van de opleidingscommissie en een delegatie van de examencommissie alsmede met docenten, studenten en de studieadviseur, waarbij erop werd toegezien dat zij niet steeds met dezelfde personen van gedachten wisselde. Tijdens het bezoek nam de commissie kennis van tentamenopgaven, evaluatieverslagen, syllabi, handboeken, voorlichtingsmateriaal, ICT-materiaal en dergelijke. Tevens bracht zij een bezoek aan de onderwijsruimten en de bibliotheek. De studenten met wie de commissie heeft gesproken zijn voor de helft op verzoek van de commissie door de opleiding, studievereniging en/of studentbestuursleden aangewezen. Voor de andere helft zijn zij geprikt uit de lijst van ingeschreven studenten. De commissie heeft ook met deeltijdstudenten gesproken. Op verzoek van de commissie waren in het gesprek met de docenten ook enkele docenten vanuit de toeleverende faculteiten aanwezig. Aangezien er nog geen rendementscijfers van KUO over masteropleidingen beschikbaar waren, heeft de commissie de rendementscijfers en de instroomcijfers van de opleiding gehanteerd. De mondelinge rapportage van de eerste bevindingen van de commissie aan het einde van elk bezoek was openbaar. Hierin werden in elk geval, zo nodig, eventuele negatieve punten naar voren gebracht, die al van tevoren met het faculteits- respectievelijk universiteitsbestuur waren besproken, zodat het later te verschijnen concept opleidingsrapport geen al te grote verrassingen zou opleveren en er direct aan de reparatie van die tekortkomingen kon worden gewerkt. 11

12 Na afloop van de bezoeken heeft de secretaris per opleiding een concept opleidingsrapport opgesteld. Dit is voorgelegd aan de voorzitter en vervolgens aan de leden met het verzoek waar nodig, correcties of aanvullingen aan te brengen. Het aldus bijgewerkte rapport is aan de betrokken faculteit toegestuurd met verzoek feitelijke onjuistheden daarin aan te geven Rapport over de opleiding In de onder elk facet opgenomen paragraaf Beschrijving overgenomen uit de zelfstudie geeft de commissie letterlijk de tekst weer uit de zelfstudie, zij het niet steeds integraal. In enkele gevallen zijn minder ter zake doende uitspraken achterwege gelaten evenals uitspraken over de eigen kwaliteit; ook is de (lange) naam van de opleiding niet steeds herhaald. De overgenomen teksten zijn grafisch (door het gebruik van cursief) herkenbaar. Verwijzingen naar bijlagen en dergelijke zijn daarin weggelaten. Ook de nagekomen gegevens worden letterlijk weergegeven, tenzij anders vermeld Beslisregels In het accreditatiestelsel is voor de beoordeling op facetniveau een vierpuntsschaal voorgeschreven: onvoldoende, voldoende, goed en excellent; op onderwerpniveau een tweepuntsschaal: voldoende of onvoldoende. De commissie heeft de standaard QANU-beslisregels gevolgd. Deze zijn: de beoordeling onvoldoende wijst erop dat het facet beneden de gestelde verwachting ligt en dat beleidsaandacht op dit punt nodig is; de beoordeling voldoende houdt in dat het facet beantwoordt aan de basisstandaard of basisnorm en internationale vergelijking kan doorstaan; de beoordeling goed houdt in dat het niveau van het facet uitstijgt boven de basiskwaliteit en positief opvalt in internationale vergelijking; de beoordeling excellent houdt in dat voor het facet een niveau wordt gerealiseerd waardoor de beoordeelde opleiding zowel nationaal als internationaal als een voorbeeld van opmerkelijk goede praktijk kan functioneren. De meest gebruikte beoordeling in de opleidingsrapporten is voldoende. De commissie heeft, conform de regels, dit predikaat gebruikt als standaardscore. De commissie wil hier ook nog een opmerking maken over de status van de gevisiteerde opleidingen. Het betreft in alle gevallen opleidingen die, met een gewijzigd programma, nog maar kort geleden zijn gestart. In veel gevallen heeft het oordeel van de commissie dus betrekking op opleidingen die vanuit de planfase op weg zijn naar de definitieve vormgeving, en daarbij meer of minder ver gevorderd zijn. Dit is voor haar een reden om voorzichtig te zijn met de beoordeling goed. Met voldoende bedoelt de commissie dat de gepresenteerde plannen en de tot nu toe gerealiseerde voornemens het vertrouwen wettigen dat er sprake is van alleszins deugdelijke opleidingen, niet in de laatste plaats omdat deze verzorgd worden door personeel van een kwaliteit die in alle gevallen door de commissie als goed is beoordeeld. 12

13 DEEL II: OPLEIDINGSDEEL 13

14 14

15 1. De bacheloropleiding en masteropleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied aan de Rijksuniversiteit Groningen Administratieve gegevens Bacheloropleiding: Naam opleiding: Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied CROHO-nummer: Niveau: bachelor Oriëntatie: wo Studielast: 180 EC Graad: bachelor Variant(en): voltijd, deeltijd Locatie(s): Groningen Einddatum accreditatie: 31 december 2007 Masteropleiding: Naam opleiding: Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied CROHO-nummer: Niveau: master Oriëntatie: wo Studielast: 120 EC Graad: master Variant(en): voltijd, deeltijd Locatie(s): Groningen Einddatum accreditatie: 31 december 2007 Het bezoek van de commissie aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen vond plaats op 23 en 24 oktober 2006; voor het programma van het bezoek zie bijlage 1 bij dit opleidingsrapport Structuur en organisatie van de faculteit De Faculteit der Wijsbegeerte, in 1965 opgericht als Centrale Interfaculteit, is de kleinste van tien faculteiten aan de Rijksuniversiteit Groningen, met zo n tweehonderd studenten en veertig medewerkers. De faculteit omvat drie vakgroepen: vakgroep Geschiedenis van de filosofie; vakgroep Praktische filosofie; vakgroep Theoretische filosofie. 15

16 De faculteit verzorgt zes opleidingen: de bacheloropleiding Wijsbegeerte (180 EC); de masteropleiding Wijsbegeerte (60 EC); de bacheloropleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied (180 EC); de masteropleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied (120 EC); de research-masteropleiding Philosophy: Knowledge and Knowledge Development (120 EC); de masteropleiding Filosofie en educatie (120 EC). De bachelor- en masteropleidingen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied zijn in 2002 voortgekomen uit de in 1993 ingestelde ongedeelde opleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied (210 oude studiepunten = 300 EC) Invoering bachelor-masterstructuur en afbouw ongedeelde opleidingen: stand van zaken In september 2002 is aan de Faculteit der Wijsbegeerte het bachelor-masterstelsel ingevoerd. In het voorjaar van 2002 waren alle studenten al via een brief en daarna ook via de facultaire website en een informatieblad uitvoerig op de hoogte gesteld van de verschillende mogelijkheden om de studie voort te zetten. Studenten die de overstap naar het nieuwe systeem niet wilden maken, konden hun oude studieroute afmaken. Wat deze studenten precies moesten doen werd vastgelegd in afspraken (via de studieadviseur en de onderwijs coördinator). Het leidende principe daarbij was: de student volgt de nieuwe-stijlonderdelen die het best passen in het oude-stijlprogramma. Studenten die wél de overstap naar het nieuwe systeem maakten, kregen vrijstellingen op basis van een vergelijking met het nieuwe programma. De daarbij gehanteerde principes waren de volgende: bij de overgang naar het nieuwe stelsel gaan voor een student geen studie punten verloren; een oude-stijlpropedeuse geldt als een nieuwe-stijlpropedeuse; als een student in de ongedeelde opleiding een programma heeft afgerond dat in alle onderdelen gelijkwaardig is aan of meer waard is dan het bachelorprogramma in de nieuwe stijl, kan vrijstelling worden verleend voor het afleggen van het bachelordiploma en kan de student rechtstreeks instromen in het masterprogramma. Maar meestal zal toch nog een bachelorscriptie moeten worden geschreven. In dat geval kan de student ook nog het bachelorgetuigschrift verwerven. De ongedeelde opleiding loopt af op 1 september Mede op grond van het feit dat haar van de kant van de studenten geen klachten hierover hebben bereikt, is de commissie van oordeel dat de faculteit de overgang van de ongedeelde opleiding naar de opleiding volgens de bachelor-masterstructuur met de nodige zorgvuldigheid heeft geregeld. 16

17 1.2. Het beoordelingskader Doelstellingen opleiding F1: Domeinspecifieke eisen De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk). Beschrijving overgenomen uit de zelfstudie: Bachelor Doelstellingen van de opleiding Het doel van de opleiding bestaat erin om de student: a. de kennis, inzichten en vaardigheden bij te brengen die nodig zijn voor een zelfstandige en kritische filosofische reflectie op een specifiek wetenschaps gebied. Voorwaarde daarvoor is dat de student kennis, inzichten en vaardigheden heeft verworven op het betreffende wetenschapsgebied; b. een academische vorming te geven door middel van een verbreding en verdieping van de eigen vakwetenschappelijke kennis; c. voor te bereiden op een verdere studieloopbaan, in het bijzonder de masteropleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied, de masteropleiding Wijsbegeerte en de masteropleiding Philosophy: Knowledge and Knowledge Development (research-master; deze maakt deel uit van de Graduate School of Philosophy); d. voor te bereiden op de uitoefening van een beroep in aansluiting op de studie van het betreffende wetenschapsgebied, waarbij de studie van de wijsbegeerte van dat wetenschapsgebied een meerwaarde heeft; e. voor te bereiden op het uitoefenen van (andere) maatschappelijke functies waartoe de opleiding dienstig kan zijn. Eindtermen van de opleiding Voor de opleiding zijn de volgende eindtermen vastgesteld: 1. Met betrekking tot kennis en inzicht: a. kennis van en inzicht in de inhoud en methoden van het betreffende wetenschapsgebied op bachelorniveau (door middel van de programma onderdelen die door de faculteit van het betreffende wetenschapsgebied worden verzorgd); b. kennis van en inzicht in de centrale onderdelen van de wijsbegeerte, zowel historisch als systematisch; c. kennis van en inzicht in centrale onderdelen van de wijsbegeerte van het wetenschapsgebied, in het bijzonder kernbegrippen, theorieën, problemen en methoden; d. kennis van en inzicht in de wetenschappelijke en maatschappelijke betekenis van de wijsbegeerte in het algemeen en van de wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied in het bijzonder. 2. Met betrekking tot vaardigheden: a. kritisch kunnen verwerken van kennis en inzichten zoals voorkomend in relevante vakwetenschappelijke literatuur; b. onderzoek in een bepaald wetenschapsgebied kunnen plaatsen in het bredere kader van de wijsgerige reflectie op dat wetenschapsgebied; 17

18 c. wijsgerige vaardigheden van logisch-analytische, ideeën-historische dan wel empirisch-filosofische aard kunnen toepassen op problemen, theorieën en debatten die gerelateerd zijn aan het betreffende wetenschapsgebied; d. zelfstandig een heldere en beargumenteerde probleemstelling kunnen formuleren en uitwerken; e. een systematisch en helder betoog kunnen houden, mondeling en schriftelijk; f. constructieve kritiek kunnen geven en verwerken; g. onder supervisie een onderzoek van beperkte omvang kunnen formuleren en uitvoeren. Master Doelstellingen van de opleiding Het doel van de opleiding bestaat erin om de student: a. grondige kennis, inzicht en vaardigheden te verschaffen op het gebied van de Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied, voortbouwend op de bachelor Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied; b. in staat te stellen zelfstandig de geëigende logisch-analytische, ideeën-historische dan wel empirisch-filosofische methoden toe te passen; c. een verdere academische vorming te geven; d. te leren zelfstandig wetenschappelijk te denken en te handelen; e. te leren complexe problemen te analyseren; f. te leren wetenschappelijk te rapporteren; g. te leren vakwetenschappelijke kennis toe te passen en vaardigheden vanuit een breder wijsgerig kader toe te passen; h. voor te bereiden op: de uitoefening van een beroep van een andere opleiding, waarbij de studie van de wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied een meerwaarde of toegevoegde waarde heeft; elke beroepspraktijk waarin wijsgerige kennis, inzicht en vaardigheden een toegevoegde waarde hebben; elke beroepspraktijk waarin algemene academische vaardigheden en vorming vereist zijn, met bijzondere aandacht voor logisch-analytische, ideeën-historische, exegetische, empirisch-filosofische vaardigheden en uitdrukkingsvaardigheid in het algemeen; een wetenschappelijke loopbaan en vervolgonderwijs, in het bijzonder het eerste traject van de Graduate School of Philosophy, te weten de research-masteropleiding Philosophy: Knowledge and Knowledge Development (mogelijkheid van toelating tot het tweede jaar van deze opleiding). Eindtermen van de opleiding Voor de opleiding zijn de volgende eindtermen vastgesteld: 1. Met betrekking tot kennis en inzicht: Bij voltooiing van de opleiding moet de student: a. beschikken over kennis en inzicht op het gebied van het betreffende wetenschapsgebied, voortbouwend op het niveau van de bacheloropleiding en deze laatste in niveau overtreffen; b. beschikken over kennis van en inzicht in centrale onderdelen van de wijsbegeerte en in het bijzonder van kernbegrippen, theorieën, problemen en methoden van de wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied, voortbouwend op het niveau van de bacheloropleiding en deze laatste in niveau overtreffen; c. beschikken over kennis van en inzicht in de betekenis van de wetenschappelijke en maatschappelijke betekenis van de wijsbegeerte in het algemeen en van de wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied in het bijzonder. 18

19 2. Met betrekking tot vaardigheden: a. onderzoek in een bepaald wetenschapsgebied kunnen plaatsen en evalueren in het bredere kader van de wijsbegeerte van dat weten schaps gebied; b. wijsgerige vaardigheden van logisch-analytische, ideeën-historische en exegetische dan wel empirisch-filosofische aard creatief kunnen toepassen op problemen, theorieën en debatten die gerelateerd zijn aan het betreffende wetenschapsgebied; c. zelfstandig een wijsgerig-wetenschappelijk onderzoek kunnen formuleren en uitvoeren dat in verband staat met een (cluster van) weten schaps gebied(en). Oordeel De commissie is van oordeel dat de eindtermen van de opleidingen aansluiten bij de gangbare eindtermen van een bachelor- en een masteropleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied (in dit rapport ook WBW genoemd, en in de uit de zelfstudie overgenomen beschrijvingen tevens WveW). Dit geldt eveneens voor de deeltijdopleidingen. De eindtermen voldoen naar het oordeel van de commissie ook aan gangbare internationale eisen. In reactie op een schriftelijk verzoek van de commissie om nadere informatie betreffende gemaakte vergelijkingen tussen de bachelor- en masteropleidingen en soortgelijke opleidingen in het buitenland antwoordde de faculteit dat de Groningse opleidingen niet op grond van een dergelijke expliciete vergelijking zijn opgezet. De commissie is echter van mening dat bacheloren masteropleidingen aan buitenlandse universiteiten waarin kennis van een vakwetenschap gecombineerd wordt met filosofische reflectie naar de grondslagen en de methodologie van die wetenschap, zij het niet van precies dezelfde opzet, wel degelijk bestaan en dat een vergelijking daarmee leerzaam kan zijn. Volgens de doelstellingen bereidt de bacheloropleiding ook voor op de masteropleiding Philosophy: Knowledge and Knowledge Development en op het eerste traject van de Graduate School of Philosophy, te weten de research-masteropleiding Philosophy: Knowledge and Knowledge Development. Ook daarmee is aansluiting bij de internationale standaard voor de wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied verzekerd. De masteropleiding leidt op tot uitoefening van een beroep in aansluiting op de studie van het betreffende wetenschapsgebied, waarbij de studie van de wijsbegeerte van dat wetenschapsgebied een meerwaarde heeft, en tot het uitoefenen van (andere) maatschappelijke functies waartoe de opleiding dienstig kan zijn. Volgens de door het faculteitsbestuur vastgestelde regeling worden alle mastercolleges in het Engels gegeven, tenzij er motiverende redenen zijn om dit niet te doen. De derdejaars-bachelorcolleges worden in het Engels gegeven als de docent bij het inleveren van de studiegidsgegevens te kennen heeft gegeven dat te willen doen. Het is de commissie opgevallen dat er weinig ambitie bij de opleiding aanwezig is om buitenlandse studenten aan te trekken, al heeft zij ook vernomen dat er een commissie is ingesteld die naar het internationaliseringsbeleid gaat kijken. Op grond van het bovenstaande is de commissie tot de conclusie gekomen dat de eindtermen aansluiten bij de eisen die vakgenoten en de beroepspraktijk aan de opleidingen stellen. Bacheloropleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied: het oordeel van de commissie Masteropleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied: het oordeel van de commissie 19

20 F2: Niveau: Bachelor en Master De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een Bachelor of een Master. Beschrijving overgenomen uit de zelfstudie: Bachelor 1. Met betrekking tot kennis en inzicht: De afgestudeerde beschikt over kennis van en inzicht in het betreffende wetenschapsgebied, de wijsbegeerte en de verbanden tussen beide. 2. Met betrekking tot het toepassen van kennis en inzicht: Omdat de bachelorscriptie expliciet gekoppeld is aan een van de specialisatie colleges in de wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied is de afgestu deerde in staat om verworven wijsgerige kennis en inzicht toe te passen op het betreffende wetenschapsgebied. 3. Met betrekking tot oordeelsvorming: De afgestudeerde heeft via referaten en discussies in de verdiepingsblokken en de specialisatiecursussen wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied, alsmede in de bachelorscriptie, standpunten over bepaalde onderwerpen leren bepalen en beargumenteren, zowel mondeling als schriftelijk. 4. Met betrekking tot communicatie: Door het houden van referaten, het schrijven van essays en een bachelor scriptie heeft de afgestudeerde wijsgerige ideeën aan een breder publiek leren over brengen. 5. Met betrekking tot leervaardigheden: Aan het eind van de opleiding is de student in staat een vervolgstudie te beginnen die een hoge mate van autonomie veronderstelt. Master 1. Met betrekking tot kennis en inzicht: Bij voltooiing van de opleiding beschikt de student over inzicht in en kennis van het wetenschapsgebied, de wijsbegeerte van dat wetenschapsgebied en onderlinge verbanden, die gebaseerd zijn op die van het niveau van de bachelor opleiding en deze in niveau overtreffen. 2. Met betrekking tot het toepassen van kennis en inzicht: Omdat de masterscriptie expliciet de wijsbegeerte van een bepaald weten schaps gebied tot onderwerp heeft, hebben afgestudeerden aangetoond in staat te zijn de verworven kennis en inzicht toe te passen op het betreffende wetenschaps gebied, en een eigen bijdrage te leveren. 3. Met betrekking tot oordeelsvorming: Door middel van een uitgebreide masterscriptie op het gebied van de wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied is de student in staat complexe literatuur te selecteren en kritisch te beoordelen, hierover zelf een probleemstelling te formuleren, en deze beargumenteerd uit te werken tot een (tentatieve) oplossing. 4. Met betrekking tot communicatie: a. Door het houden van referaten, het schrijven van essays en het schrijven van een masterscriptie zijn afgestudeerden getraind in het systematisch en helder overbrengen van kennis aan zowel een breder publiek als een specialistisch publiek. b. Afgestudeerden zijn in staat wijsgerige papers te schrijven die in principe publicabel zijn in nationale dan wel internationale wetenschappelijke en/of wijsgerige tijdschriften. 20

21 5. Met betrekking tot leervaardigheden: Aan het eind van de opleiding is de student in staat zijn wijsgerige studie grotendeels zelfstandig binnen een onderzoekscontext voort te zetten. Toelating tot het tweede jaar van de Research- Master (en dus tot de Graduate School of Philosophy) behoort tot de mogelijkheden. Oordeel De commissie heeft de eindtermen van de opleidingen gelegd naast de eisen die aan een bachelor- en aan een masteropleiding worden gesteld volgens de Dublin-descriptoren. Zowel qua kennis en inzicht als wat betreft het toepassen van kennis, oordeelsvorming, communicatie en leervaardigheden sluiten de eindtermen van beide opleidingen bij de Dublin-descriptoren aan. Dit geldt ook voor beide opleidingen in deeltijd. Hieronder wordt dit toegelicht. Zoals uit het hierboven weergegeven stuk blijkt, heeft de zelfstudie voorbeelden uit het programma genoemd teneinde aan te tonen dat het niveau van de opleidingen overeenkomt met de Dublin-descriptoren. Wat kennis en inzicht van de bacheloropleiding betreft wijst de commissie erop dat de student kennis, inzichten en vaardigheden bijgebracht krijgt die nodig zijn voor een kritische filosofische reflectie op een specifiek wetenschapsgebied. Met betrekking tot het toepassen van kennis leert de student om kennis en inzichten kritisch te kunnen verwerken. Met betrekking tot oordeelsvorming kan de student zelfstandig een heldere en beargumenteerde probleemstelling formuleren en uitwerken. Wat communicatie betreft kan de student een systematisch en helder betoog houden. Wat kennis en inzicht van de masteropleiding betreft wijst de commissie erop dat de student kennis en inzicht heeft in centrale onderdelen van de wijsbegeerte en in het bijzonder van kernbegrippen, theorieën, problemen en methoden van de wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied, het niveau van de bacheloropleiding overtreffend. Met betrekking tot het toepassen van kennis leert de student om wijsgerige vaardigheden van logisch-analytische, ideeën-historische en exegetische dan wel empirisch-filosofische aard creatief toe te passen op problemen die gerelateerd zijn aan het betreffende wetenschapsgebied. Met betrekking tot oordeelsvorming kan de student zelfstandig wijsgerig-wetenschappelijk onderzoek formuleren en uitvoeren dat in verband staat met (een cluster) van wetenschapsgebieden. Wat communicatie betreft leert de student wetenschappelijk te rapporteren. Bacheloropleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied: het oordeel van de commissie Masteropleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied: het oordeel van de commissie 21

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Zelfcertificeringsdocument Definitieve versie 15 december

Nadere informatie

Opleiden in de school - 3

Opleiden in de school - 3 Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Onderzoekskader 6 1.3 Opzet

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Christelijke Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517

Nadere informatie

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Hbo-master Management of Development Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein 6 juli 2006 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012. State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012

Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012. State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012 Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012 State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012 QANU augustus 2012 2 QANU / Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012

Nadere informatie

DE KERN VAN HET DOEL. advies

DE KERN VAN HET DOEL. advies DE KERN VAN HET DOEL advies De kern van het doel Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Advies. Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs

Advies. Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Advies Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

Wát je zegt en hóe je het zegt

Wát je zegt en hóe je het zegt Wát je zegt en hóe je het zegt Academische vaardigheden in Wijsbegeerte herziene versie 24 mei 2011 Bert van den Brink Dascha Düring Henk van Gils Jan Hastrich Menno Lievers Janneke van Lith Ernst-Otto

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie

Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie Adinda van Gaalen Rosa Becker Renate Gielesen Sjoerd Roodenburg Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie 2 Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen:

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

INSPANNINGEN VOOR STUDIESUCCES EN ONDERWIJSKWALITEIT IN BEELD EVALUATIEONDERZOEK MEERJARENAFSPRAKEN IN HET HOGER ONDERWIJS EINDRAPPORT

INSPANNINGEN VOOR STUDIESUCCES EN ONDERWIJSKWALITEIT IN BEELD EVALUATIEONDERZOEK MEERJARENAFSPRAKEN IN HET HOGER ONDERWIJS EINDRAPPORT INSPANNINGEN VOOR STUDIESUCCES EN ONDERWIJSKWALITEIT IN BEELD EVALUATIEONDERZOEK MEERJARENAFSPRAKEN IN HET HOGER ONDERWIJS EINDRAPPORT Utrecht, juli 2011 Voorwoord Steeds meer universiteiten en hogescholen

Nadere informatie

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo Een goede basis Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Adviezen 5 1 Opdracht 6 2 Aanpak 8 3 Probleemstelling 9 4 Oplossingsrichting 11 5 Herziening van de kennisbases

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook?

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het proces van totstandkoming van het onderwijscurriculum en van het huidige curriculum. Auteurs: dr. F. Joosten,

Nadere informatie

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april

Nadere informatie

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG Overeenkomsten en verschillen in taken, verantwoordelijkheden en competenties van Nurse Practitioners en Physician Assistants in ziekenhuizen, nu en in de toekomst UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum

Nadere informatie

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Gespreksnotitie opgesteld t.b.v. hogescholen Henk Mulders Voorzitter college van bestuur Hogeschool Edith Stein/ Expertis Onderwijsadviseurs

Nadere informatie

De basis op orde, de lat omhoog. Startrapportage programmamanagement MBO15

De basis op orde, de lat omhoog. Startrapportage programmamanagement MBO15 De basis op orde, de lat omhoog Startrapportage programmamanagement MBO15 De basis op orde, de lat omhoog Startrapportage programmamanagement MBO15 Inhoud Voorwoord 3 1 Inleiding 6 2 De rode draad 11

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME BACHELOR EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober 2004) ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME B A C H E L O R EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober

Nadere informatie

Vele takken, één stam

Vele takken, één stam Vele takken, één stam Vele takken, één stam Kader voor de hogere sociaal-agogische opleidingen Profilering sociaal-agogische opleidingen Vele takken, één stam Kader voor de hogere sociaal-agogische opleidingen

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

+RJHVFKRROEUHGHFRPSHWHQWLHGHILQLWLH³RQGHU]RHNGRHQ

+RJHVFKRROEUHGHFRPSHWHQWLHGHILQLWLH³RQGHU]RHNGRHQ +RJHVFKRROEUHGHFRPSHWHQWLHGHILQLWLH³RQGHU]RHNGRHQ Erik Jansen* & Bernadette ter Heine + * Lectoraat Professionalisering van agogische beroepen en vaktherapieën in de gezondheidszorg + HAN Service Centrum

Nadere informatie

Denken & doen. wiskunde op havo en vwo per 2015. Eindrapport van de vernieuwingscommissie wiskunde ctwo

Denken & doen. wiskunde op havo en vwo per 2015. Eindrapport van de vernieuwingscommissie wiskunde ctwo Denken & doen wiskunde op havo en vwo per 2015 Eindrapport van de vernieuwingscommissie wiskunde ctwo EINDRAPPORT ctwo Aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Excellentie, Sinds

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie