Lancering methodiek Opvoeddebatten met Marokkaanse vaders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lancering methodiek Opvoeddebatten met Marokkaanse vaders"

Transcriptie

1 Lancering methodiek Opvoeddebatten met Marokkaanse vaders Donderdag 14 februari 2013 Casa 400 Amsterdam

2 Colofon: Trias Pedagogica 2013 Abdellah Mehraz & Shakuur Halane / Auteur: Josje van de Grift Fotografie: Annemarijne Bax 2

3 Voorwoord De rol van vaders in de opvoeding van kinderen is, net als die van moeders, uiterst belangrijk en onmisbaar. Uit diverse onderzoeken blijkt dat 40% van de vaders van 0-4 jarigen een gebrek aan tijd ervaart voor hun kinderen. 23% van hen ervaart een gebrek aan kennis over opvoeding. Moeders brengen twee keer zoveel tijd door in het spelen met hun kinderen, en bijna zes maal zoveel tijd tijdens het voeden van het kind. In het belang van het kind vindt Trias Pedagogica dit onaanvaardbaar, zij zou dit graag anders zien. Trias Pedagogica juicht toe dat er steeds meer oog is voor het feit dat vaders een andere ondersteuningsbehoefte hebben dan moeders: vaders zijn geen mannelijke moeders. De ondersteuning die vaders vanuit hun omgeving ondervinden, kan sterk bijdragen aan het succesvol uitoefenen van hun vaderrol. Verder groeit het besef dat de invulling van vaderschap een grote diversiteit kent en niet los gezien kan worden van de culturele, etnische en sociaaleconomische context. Opvoedingsondersteuning moet daarom veelvormig zijn en aansluiten bij de specifieke ondersteuningsbehoefte van de verschillende groepen vaders. Op dit moment ervaren migrantenvaders een grotere afstand tot opvoedsteun dan andere vaders. Teneinde deze afstand te verkleinen heeft Trias Pedagogica een innovatieve methodiek ontwikkeld: Opvoeddebatten met Marokkaanse vaders. Deze methodiek is tot stand gekomen met financiering van de Gemeente Amsterdam, Stichting Kinderpostzegels en ZonMw. Trias Pedagogica heeft ervaring om deze methodiek ook in te zetten bij andere etnische groepen zoals Turkse en Somalische Nederlanders. Het Verwey-Jonker Instituut en Hogeschool InHolland, samenwerkend in de Kenniswerkplaats Tienplus, hebben deze methodiek beschreven en vastgelegd. In verband met de lancering van deze methodiek heeft Trias Pedagogica een bijeenkomst georganiseerd op 14 februari 2013 van uur. De bijeenkomst was onder anderen bedoeld voor Wethouders, stadsdeelvoorzitters, beleidsmedewerkers Jeugd, Onderwijs en Veiligheid, beleidsmedewerkers van het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, managers CJG s en OKC s, managers Dienst Justitiële Jeugdinrichtingen, Jeugdhulpverlening en professionals die beroepshalve te maken hebben met migrantenvaders. Tijdens de lancering is uitgebreid aandacht besteed aan de methodiekbeschrijving, ook zijn ter plekke twee opvoeddebatten gevoerd. Daarnaast hebben verschillende sprekers hun licht laten schijnen op de thematiek van vaderschap en opvoeding. Wethouder te Amsterdam, Andrée van Es, heeft de bijeenkomst officieel afgesloten met een reactie op de overhandiging van de methodiek. Dit verslag geeft een impressie van het verloop van de bijeenkomst en de belangrijkste conclusies van de opvoeddebatten, Abdellah Mehraz & Shakuur Halane Trias Pedagogica 3

4 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 1 Lancering methodiek Opvoeddebatten met Marokkaanse vaders Introductie Sprekers Opvoeddebatten Conclusies 13 Bijlagen Bijlage 1 Programma Lancering 14 februari 4

5 1 Lancering methodiek Opvoeddebatten met Marokkaanse vaders. 1.1 INTRODUCTIE Introductie Op donderdagmiddag 14 februari 2013, op Valentijnsdag, vond de Lancering van de methodiek Opvoeddebatten met Marokkaanse vaders plaats in Amsterdam. Doel van de bijeenkomst was om professionals en ambtenaren te informeren over de methodiek, en om vaders en professionals kennis met elkaar te laten maken middels een gezamenlijk opvoeddebat. De methodiekbeschrijving, vastgelegd door het Verwey-Jonker Instituut en Hogeschool Inholland, stond centraal deze dag. Aanwezigen In Casa 400 waren zo n 90 betrokkenen aanwezig om de lancering bij te wonen. Naast een groot aantal professionals en ambtenaren, waren er veel vaders aanwezig in de zaal. Wethouder van Nieuw West, Jesse Bos -met de portefeuilles welzijn, zorg (wmo), jeugd, armoede, huiselijk geweld, inburgering en wijkaanpak- nam actief deel aan de bijeenkomst. Wethouder van Es - met portefeuille Werk, Inkomen en Participatie, Diversiteit en Integratie, Inburgering en Bestuurlijk stelsel- sloot de bijeenkomst officieel af. Zij kreeg het eerste exemplaar van de methodiekbeschrijving overhandigd door enkele vaders. 5

6 1.2 SPREKERS Opening door dagvoorzitter Johanna de Koff Johanna de Koff is opleidingsmanager pedagogiek en voormalig raadslid Stadsdeel Amsterdam Oost. Zij vervulde een rol als dagvoorzitter en opende de middag met een anekdote over een Marokkaanse vader die ze die week had zien fietsen met zijn zoontje. Hij zei: Koud hè? Nog even volhouden jongen, we zijn er bijna. Johanna onderstreepte met deze anekdote de bemoedigende rol die vaders kunnen vervullen. Ze wil tevens de heren van Trias Pedagogica complimenteren met de methodiek, en het eerder ontvangen van de innovatieprijs van Stg. Kinderpostzegels. Trias Pedagogica heeft een groot bereik onder zowel vaders als professionals, het is zeer aan te moedigen dat zij hun mooie werk voortzetten. Na een onderlinge kennismaking is het tijd voor de eerste spreker. Lezing Susan Ketner Aanvankelijk zou prof. Louis Tavecchio voordracht doen over de rol van de vader en de betekenis van vaderschap. Helaas was de heer Tavecchio verhinderd door persoonlijke omstandigheden. In dat licht is Susan Ketner uitgenodigd vanuit haar rol als onderzoeker. Zij heeft andere onderzoek gedaan naar het versterken van vaderschap in Amsterdam en naar identiteit van Marokkaanse jongeren in Nederland. De lezing begint met een historisch perspectief op de thematiek. Zo werd vroeger relatief weinig aandacht besteed aan de rol van vaders in de opvoeding. Veel onderzoek naar ouderschap ging eigenlijk over de moeders, er was weinig bekend over de invloed van vaders. Tegenwoordig zie je dat er steeds meer aandacht komt voor vaderschap, er wordt meer wetenschappelijk onderzoek gedaan en ook is er meer oog voor de unieke bijdrage die de vader, naast de moeder, kan leveren bij de opvoeding. Er zijn veel wetenschappers in binnen- en buitenland, die onderzoek hebben gedaan naar vaderschap en opvoeding, onder anderen in intercultureel perspectief. Ze noemt internationale namen als Michael Lamb en het Father Involvement Research Alliance (FIRA). In binnenland zijn onder andere de onderzoekers Louis Tavecchio, Trees Pels en Marjolijn Distelbrink actief op dit onderwerp. Toegepast onderzoek wordt onder andere gedaan door E-quality en Kenniswerkplaats Tienplus. Uit onderzoek blijkt onder anderen dat kinderen met niet betrokken vaders een grotere kans lopen op problemen op school en op slechte vrienden. Zij lopen een vergrote kans om in de criminaliteit te belanden of verslavende middelen te gebruiken. Een betrokken vader daarentegen heeft een positieve invloed op zowel de cognitieve, sociaal-emotionele als de fysieke ontwikkeling van een kind. Het kind loopt minder risico op het vertonen van probleemgedrag. Dit zijn belangrijke uitkomsten die het belang van betrokken vaderschap onderstrepen. Susan benadrukt het verschil tussen de moeder- en de vaderrol. De vader is geen mannelijke moeder. Zo noemt ze dat de vader bijvoorbeeld vaker kostwinner is, meer gericht op fysieke activiteiten en spel met het kind. De vader is meer van de autoritaire controle en gericht op autonomie, exploratie en competentieontwikkeling. De moeder is vaker de spil van het gezin, gericht op verzorging, ondersteuning, welbevinden en veiligheid van het kind. 6

7 Maar er is ook veel verschil tussen vaders onderling, in het bijzonder in het licht van culturele diversiteit. Zo is de inbreng van migrantenvaders in de opvoeding over het geheel minder groot dan van autochtone vaders. Marokkaanse vaders zijn vaak traditioneler in de opvoeding dan andere groepen vaders; zij zijn vaak meer gericht op autoriteit en conformiteit i.p.v. autonomie. Factoren die meespelen en die verschillen benadrukken zijn bijvoorbeeld ook sociaaleconomische positie, opleidingsniveau, generatie en religie. Tot slot deelt Susan uitkomsten van een onderzoek onder Marokkaanse jongeren van 13-20, over hoe zij naar hun ouders kijken. Jongeren geven aan dat er steeds meer onderhandelingsruimte is met hun ouders, over het algemeen hebben zij een goede band met hun ouders. De ouders vervullen niet echt een voorbeeldrol, maar zijn wel een belangrijke informatiebron voor de jongeren. De jongeren bespreken meer schaamtevolle onderwerpen met hun moeder, vaders zijn echter wel vaak strenger dan moeders. Ook staan de moeders meer open voor verandering, hoewel de vaders ook wel met hun tijd meegaan. Concluderend stelt Susan dat we te maken hebben met veranderende opvoedpatronen binnen Marokkaanse gezinnen, zo is er steeds meer onderhandelingsruimte voor de kinderen. Vaders zijn steeds vaker betrokken, en gaan met hun tijd mee. Dit vormt een mooi aanknopingspunt voor de opvoeddebatten van Trias Pedagogica. Marjolijn Distelbrink van het Verwey-Jonker Instituut Marjolijn Distelbrink is vanuit het Verwey-Jonker Instituut betrokken geweest bij het vastleggen van de methodiek Opvoeddebatten met Marokkaanse Vaders. In haar verhaal gaat ze in op de aanleiding, de uitwerking van de methodiek en de werkzame elementen ervan. De aanleiding voor de partners (Verwey-Jonker Instituut en Hogeschool Inholland) voor de methodiekbeschrijving was meerledig. Onder anderen de uitkomsten van het onderzoek Een vader is meer dan 100 meesters waaruit de methodiek Opvoeddebatten als veelbelovend voorbeeld naar voren kwam. Ook onderzoek naar de aansluiting tussen migrantenvaders en voorzieningen maakte kenbaar dat er behoefte was naar een dergelijke methodiek.. Waarom deze methodiekbeschrijving? Omdat er vaak weinig bekend is van dergelijke methodieken en de toepassing ervan in diverse populaties. Ook wees de praktijk uit dat Marokkaanse vaders nog moeilijk bereikt werden. Er komt langzaamaan steeds meer aandacht voor het beschrijven en verspreiden van practice-based programma s, zoals deze methodiek. De werkwijze voor het vastleggen van de methodiek bestond uit verschillende onderdelen: Zo werd een probleemanalyse uitgevoerd door middel van literatuur, documentatie en gesprekken. De methodiek zelf werd vastgelegd aan de hand van documentatie, gesprekken met de ontwikkelaars, observaties van de debatten, interviews met sleutelinformanten, trainers en vaders en gezamenlijke reflectie. Zo kwamen de onderzoekers tot een nauwkeurige omschrijving van achtergrond, doel, doelgroep, inhoud, werkzame elementen en randvoorwaarden. 7

8 Het doel van de methodiek Opvoeddebatten met Marokkaanse vaders is voor de vaders meerledig. Er vindt door middel van de debatten bewustwording plaats over de rol als opvoeder, de afstemming tussen vader en moeder en de ontwikkelingsstadia van het kind. Er wordt kennis verworven over verschillende opvoedstijlen, en het Nederlandse opvoedsysteem. De doelgroepen van de methodiek zijn eerste en tweede generatie vaders. Er wordt momenteel onderzocht of deze methodiek ook werkt bij andere etnische groepen. Marjolijn gaat tot slot in op de werkzame elementen van de methodiek. Allereerst noemt ze de debatvorm (ruimte voor uitwisseling van opvattingen). Voor elk debat wordt een film vertoond waarin vaders met elkaar een gesprek voeren over een bepaald onderwerp; dit geeft herkenning en richting aan het gesprek. De debatten zijn laagdrempelig doordat de deelnemers in hun moedertaal kunnen spreken. Het beginnen met één debat, waarna naar behoefte een vervolg komt, ondersteunt de laagdrempeligheid en sturing vanuit de doelgroep zelf: waar is behoefte aan? Een ervaren en getrainde debatleider zorgt dat het gesprek in goede banen wordt geleid, maar gaat altijd naast de vaders staan en gaat uit van de goede intentie van vaders. Er is aandacht voor religieuze waarden, en er is ruimte voor humor het mag gezellig zijn bij de debatten. Vaders geven aan dat de debatten belangrijke handvatten bieden om thuis het gesprek met hun vrouw aan te kunnen gaan. De methodiekbeschrijving is te downloaden op: en Caecilia van der Meer Stichting Kinderpostzegels Stichting Kinderpostzegels heeft mede mogelijk gemaakt dat deze methodiekbeschrijving is ontwikkeld. Caecilia van der Meer, projectadviseur, geeft contextuitleg. Waar letten wij op vóór wij een project honoreren? De stichting heeft een aantal speerpunten, waarvan het bewaken en waarborgen van kinderrechten er één is. Toen Trias Pedagogica in 2010 aanklopte bij Stichting Kinderpostzegels, was Caecilia van der Meer nog niet direct enthousiast. Ze zag pas op langere duur de impact en het succes van de opvoeddebatten. Dit leidde in 2011 tot de innovatieprijs en uiteindelijk tot de ontwikkeling en vastlegging van deze methodiek. Caecilia hoopt van harte dat Trias Pedagogica op deze manier haar werk voortzet. Stichting Kinderpostzegels is van mening dat Trias Pedagogica veel vaders bereikt die niet eerder bereikt zijn. Hiermee vervult zij een belangrijk leemte. Ook ziet Stichting Kindpostzegels Trias Pedagogica als een belangrijke partner voor opvoedondersteuning aan vaders, en in de aanpak tegen kindermishandeling. In de nabije toekomst zal TP als sparringpartner aanschuiven bij het bredere overleg van Kinderpostzegels in het kader van de aanpak kindermishandeling. 8

9 Andrée van Es officiële overhandiging van de methodiek Na het verhaal van Caecilia van der Meer is het tijd voor de officiële overhandiging van de methodiek door Wethouder Andrée van Es. De wethouder is verantwoordelijk voor de portefeuilles Werk, Inkomen en Participatie, Diversiteit en Integratie, Inburgering en Bestuurlijk stelsel. Zij onderstreept het belang van de aanwezigheid van de vader bij het opgroeien van een kind. Het mooie van de opvoeddebatten is dat het een begin vormt in het delen van kennis, het is van belang dat je elkaar om advies en ondersteuning kunt vragen in deze hectische en dynamische tijden. Van Es hoopt ook dat de deelnemers aan de debatten hun omgeving inspireren, als een steen in een vijver de kringen vergroten de impact van de debatten richting omgeving. Het wordt vaak gezegd als het gaat om incidenten in Amsterdam: het begint allemaal bij een goede opvoeding. Zij hoopt dat de aanwezige vaders een rolmodel zullen zijn voor hun kinderen. Vader: We hebben elkaar nodig, met één hand kun je niet klappen. 9

10 1.3 OPVOEDDEBATTEN Onderdeel van het middagprogramma is een tweetal opvoeddebatten. Speciaal voor de debatten zijn de vaders van Marokkaanse en Somalische afkomst uitgenodigd. Het eerste debat gaat over Opvoeden en vaderschap. Het tweede debat gaat over Externe hulp. Abdellah Mehraz en Shakuur Halane begeleiden de debatten. Opvoeddebat 1: Opvoeden en vaderschap Voor het debat wordt een film vertoond waarin een groep Marokkaanse vaders met elkaar in gesprek is over opvoeden en vaderschap. De centrale vraag van het gesprek is: Wat heb je nodig om je rol als vader te kunnen vervullen? Na de film start het debat, er wordt gevraagd om reacties uit de zaal. Een aanwezige vader vraagt zich af of deze groep vaders representatief is voor de Marokkaanse vader, aangezien het overwegend hoogopgeleide vaders zijn met goede banen. Abdellah benadrukt dat dit wel degelijk de doelgroep van tweede generatie vaders is die hij vaker bij de debatten ziet. Het zijn vaders die de balans zoeken tussen religieuze achtergrond en westerse waarden. Er zijn vaders in de zaal die al een aantal debatten hebben bijgewoond. Een deelnemer deelt zijn ervaringen: Sinds de debatten lees ik mijn kinderen voor, ik geef ook toe wat ik tot nu toe niet heb gedaan. Opvoeden is rekening houden met anderen -alsof je op de snelweg zit: wanneer geef je voorrang, en wanneer niet? Zo is het ook met kinderen. Op de vraag hoe zijn vrouw het heeft ervaren antwoordt hij: Na het eerste debat zei ik tegen mijn vrouw: ga jij maar zitten, ik neem het over. Vaderschap gaat ook over het waarderen van moederschap. Vader: Je moet vroeg beginnen, een jonge boom kun je nog buigen. Er komt een vraag van een docent pedagogiek, tevens trainer bij een jeugdvoetbalclub. Hij organiseert regelmatig ouderavonden, toch blijft hij het animo missen van deze vaders. Wat maakt nu dat mensen wel of niet naar zo n bijeenkomst komen, wat zijn de drempels? Antwoord op deze vraag komt van een voormalig Imam: hij antwoordt dat de sleutel een respectvolle bejegening van de doelgroep is. Deze mensen hebben veel te maken met impliciete discriminatie en stigmatisering. Een andere aanwezige vult aan dat er ook veel ouders zijn in een zeer lage sociaal economische positie. Er is simpelweg geen geld om een tramkaartje te kopen. Daarnaast wordt vaak in jargon gesproken, moeilijk taalgebruik is een drempel. Deze drempels zijn voor professionals belangrijk om mee te nemen bij het organiseren van bijeenkomsten of ouderavonden. Een dame uit het publiek, professional bij Steunpunt huiselijk geweld, wil benadrukken hoe enthousiast ze is over de methodiek van Trias Pedagogica. Ze heeft tijdens de debatten nog nooit zoveel betrokken, Marokkaanse vaders bij elkaar gezien. Hier blijkt het dus wel mogelijk om deze vaders op de been te krijgen. Op de een of andere manier zijn de drempels hier weggenomen. 10

11 Er zijn meer ervaringsdeskundigen onder de professionals, die zeer enthousiast zijn over de methodiek. Wethouder Jesse Bos geeft aan dat ook zij aanwezig is geweest bij een aantal van de gesprekken, en dat zij steeds nieuwe vaders zag. Zij heeft ook gesprekken tussen moeders en kinderen bijgewoond en vraagt zich af: vindt dat gesprek tussen de vaders en moeders ook plaats en zo ja, hoe verloopt dat? Er komt niet direct een antwoord op deze vraag vanuit de vaders. Een professional van de opvoedpoli geeft aan dat ze het goed vindt dat al deze vaders vandaag gekomen zijn. Ze wil benadrukken dat de afwezigheid van vaders een probleem van álle culturen is, niet alleen van de Marokkaanse. Het is belangrijk dat professionals de vaders erkenning geven. Dus vanuit een positief vertrekpunt: wat gaat goed en wat kan verbeterd worden? Het uitgaan van de goede intenties van de vaders is essentieel. Er komt een vraag van een jongerenwerker uit de zaal, of de opvoeddebatten ook leiden tot een groeimodel waarbij steeds weer nieuwe vaders betrokken worden. Abdellah antwoordt hierop dat de groei zeker zichtbaar is, mits wordt uitgegaan van de goede intentie van de vaders. We leggen de focus op de intentie, niet zozeer op de manier waarop. Je begint met de betrokken vaders, daarna komen vaak ook de vaders uit de omgeving die ervan horen. Een onderwijzeres en schrijfster van het boek Hoe overleef ik Nederland, wil benoemen dat ze het jammer vindt dat de Marokkaanse cultuur zo vaak in één adem wordt genoemd met de Islam. Voor haar zijn dit twee verschillende dingen die te vaak door elkaar worden gehaald. Een Somalische vader benoemd dat professionals steeds in gedachten moeten houden dat opvoeden hier en daar (in vaderland) verschilt. We balanceren tussen behoud van cultuur en participatie. Deze brugfunctie tussen vaders en instellingen wordt bijvoorbeeld vervuld door zelforganisaties. Dit vormt mooie input voor het tweede debat tussen professionals en vaders. 11

12 Opvoeddebat 2: Externe hulp Ook dit debat begint weer met een korte film. In de film wordt een thuissituatie geschetst, waarin onenigheid ontstaat tussen een vader en moeder omdat de zoon te laat thuiskomt. De vader wordt kwaad, de moeder neemt het voor de zoon op. Hierna zien we een groep vaders met elkaar in gesprek gaan over of deze situatie wel of niet vraagt om externe hulp. In de zaal wordt gevraagd naar reacties op de film. Een vader noemt dat externe hulp zoeken niet in het systeem zit, omdat Marokkaanse ouders veel te maken hebben met onzichtbare discriminatie. Het gaat erom dat deze bewoners van Nederland met respect worden bejegend. Soms denkt deze vader dat er te snel gesproken wordt over probleemouders, terwijl dikwijls probleembestuurders het probleem vormen. Er is geen enkel contact tussen de groepen onderling, en de kinderen lijden eronder. Een vader heeft de film eerder gezien. Het heeft hem geleerd om te communiceren met zijn vrouw. Het kind staat centraal, het heeft geen zin om in bijzijn van het kind onenigheid te hebben. Abdellah vraagt de vaders waarom er weinig ouders bij Ouder Kind Centra verschijnen. Wat zijn drempels om te gaan? Als drempel wordt door een vader genoemd, dat er vaak een informatietekort bestaat over de instellingen die er zijn. Het is daarom belangrijk om de vaders te informeren over hun rechten en plichten als ouder in Nederland. Een professional van Forum vindt dat deze opvoeddebatten overal zouden moeten plaatsvinden, informatie uitwisseling is erg belangrijk. We moeten er als instanties wel eerder bijzijn. Hij vraagt zich af of deze opvoeddebatten ook geschikt zijn ter preventie, bij gezinnen waar problemen nog niet uit de hand zijn gelopen? Abdellah beaamt dat dit een belangrijk punt is, en dat de debatten op steeds meer plekken gevoerd worden. De debatten kunnen een aanzet zijn richting verdere hulpverlening. Hij benadrukt dat wordt gekeken naar wat de ouder zelf aan zijn problemen kan doen, er wordt meer mét, dan over de vaders gesproken. De manager van OKC Nieuw-West beantwoordt de vraag: Wat zie je terug bij de vaders die naar de debatten zijn geweest? Hij geeft aan dat er een positieve verandering is opgetreden. Vaders praten met elkaar over de opvoeding en het vaderschap. Ze willen graag hun rol pakken. De kracht van de opvoeddebatten is dat er binnen de groep (persoonlijk)verbindingen ontstaan, en een gevoel van gezamenlijkheid. Leren van elkaar en het ontdekken van elkaars krachten zijn mooie uitgangspunten die perspectief en kansen bieden. Vaders willen zelfs zover gaan dat ze elkaar en elkaars kinderen op straat willen aanspreken bij ongewenst gedrag. Daarnaast ontstaat een sfeer van elkaar willen ondersteunen en durven aanspreken. Men voelt zich kennelijk veilig en ervaart opvoeden als een gezamenlijk verantwoordelijk. OKC Nieuw West heeft al een jaar of drie de samenwerking en de verbinding met zelforganisaties, Huizen van De wijk en informele organisatie in de wijk gezocht. Onder andere met SOPP, Nisa For Nisa, Jonge vaders uit Osdorp enz. Door in elkaar te investeren en elkaar te vertrouwen (formeel en informeel, professional en vrijwilliger enz.) bereik je mooie resultaten. Soms gaat het om kleine dingen die voor vaders en moeders, en bewoners onderling van groot belang kunnen zijn. Door praktische informatie te geven tijdens de opvoeddebatten, help je vaders en hun gezin echt verder. Als OKC manager heeft hij ook de gesprekken tussen de vaders en de moeders gezien, en heeft hij zelf veel met hen gesproken. Daarom pleit hij ervoor om als 12

13 professional in gesprek te gaan mét vaders en niet continu te blijven praten over vaders. De ouders zijn uiteindelijke eindverantwoordelijk. Hij benadrukt dat de regie uiteindelijk bij hen moet liggen. Een professional van Stichting Huiselijk Geweld noemt de samenwerking met SMN (Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders) als voorbeeld van een succesvolle samenwerking. SMN vervult hierbij een belangrijke rol in het begeleiden van de ouders naar de stichting. Deze brugfunctie tussen doelgroep en formele instelling kan door zelforganisaties worden vervuld. Dit soort samenwerking is essentieel als je vanuit de ouders, het hele gezin wilt bereiken. Een vader benoemd dat hij eigenlijk geen behoefte heeft aan instanties die zich met de opvoeding van zijn kinderen bemoeien. Hij heeft hierbij geen hulp nodig. Het voelt alsof instellingen de opvoeding van de kinderen willen overnemen. Dit gevoel van bemoeienis wordt breder gedragen in de zaal. Een Marokkaanse hulpverleenster benadrukt hierbij dat zij juist aansluiting zoekt bij de belevingswereld van haar cliënten. De Marokkaanse wij-cultuur wordt gerespecteerd, en er wordt ook geluisterd naar de omgeving van de cliënt. Shakuur benadrukt dat dit ook problemen met zich mee kan brengen. Soms moet je als hulpverlener benoemen: je kiest of voor mijn werkwijze, of voor de stem van gemeenschap. Dit is voor Shakuur een belangrijke voorwaarde om met cliënten aan de slag te kunnen gaan. 1.4 CONCLUSIES De belangrijkste conclusies uit de debatten zijn: Respectvolle bejegening van vaders is essentieel voor elke vorm van participatie; Uitgaan van de goede intentie en probleemoplossend vermogen van vaders is essentieel; De afwezigheid van vaders is geen Marokkaans fenomeen, het is iets van alle culturen en alle tijden. Het gaat erom dat je vaders op een positieve manier aanmoedigt om die rol te vervullen: wat gaat goed en wat kan beter? Veel vaders balanceren tussen behoud van cultuur en participatie in de maatschappij; Veel vaders hebben het gevoel dat instellingen de opvoeding willen overnemen. Een zelforganisatie kan een brugfunctie vervullen tussen formele instelling en (de taal van) Marokkaanse ouders. De bijeenkomst op 14 februari heeft laten zien hoe de laagdrempelige methodiek Opvoeddebatten met Marokkaanse vaders kan bijdragen aan het vergroten van de betrokkenheid van migrantenvaders bij de opvoeding van hun kinderen. Zowel professionals als vaders kunnen middels de debatten beelden en behoeften uitwisselen. Deze inzichten kunnen de afstand tussen formele instellingen en verschillende etnische doelgroepen verkleinen. Er zijn op 14 februari verschillende ideeën aangedragen en contacten gelegd die kunnen bijdragen aan het verdere succes van de methodiek. Kijk voor meer informatie of om de methodiek te downloaden op 13

14 14

15 Bijlage 1: Uitnodiging 15

Wie is er niet mee grootgebracht? Opvoeding(sondersteuning) en diversiteit Voorbeelden uit Amsterdam

Wie is er niet mee grootgebracht? Opvoeding(sondersteuning) en diversiteit Voorbeelden uit Amsterdam Wie is er niet mee grootgebracht? Opvoeding(sondersteuning) en diversiteit Voorbeelden uit Amsterdam Marjolijn Distelbrink (Verwey-Jonker Instituut) Hilde Kroese (Hogeschool INHolland) Michelle Willard

Nadere informatie

Inhoudelijk & financieel jaarverslag 2011 TRIAS PEDAGOGICA

Inhoudelijk & financieel jaarverslag 2011 TRIAS PEDAGOGICA Inhoudelijk & financieel jaarverslag 2011 TRIAS PEDAGOGICA Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Over Trias Pedagogica... 4 2 Activiteiten... 7 2.1 Projecten... 7 2.2 Methodiekbeschrijving... 10 2.3 Trainingen...

Nadere informatie

Opvoeddebatten met Marokkaanse vaders

Opvoeddebatten met Marokkaanse vaders Opvoeddebatten met Marokkaanse vaders Een methodiekbeschrijving Marjolijn Distelbrink Renske van der Gaag Shakuur Halane Veerle Knippels Abdellah Mehraz Pauline Naber Opvoeddebatten met Marokkaanse vaders

Nadere informatie

Triple P Divers: nog beter aansluiten bij migrantenouders

Triple P Divers: nog beter aansluiten bij migrantenouders Triple P Divers: nog beter aansluiten bij migrantenouders Voor wie? Deze brochure is bedoeld voor alle beroepskrachten die met Triple P werken of daar in de toekomst mee aan de slag willen gaan. Triple

Nadere informatie

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen)

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen) In opdracht van de Gemeente Amsterdam (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) Als ik mijn vader had gehad vanaf mijn jeugd, dan zou ik misschien anders zijn in het leven. (...) Wat ik allemaal wel niet

Nadere informatie

Workshop 3 e nationaal congres Opvoedingsondersteuning. Opvoedingsondersteuning. Kenniswerkplaats Tienplus

Workshop 3 e nationaal congres Opvoedingsondersteuning. Opvoedingsondersteuning. Kenniswerkplaats Tienplus Kenniswerkplaats Tienplus Laagdrempelige ondersteuning aan ouders met tieners in Amsterdam Pauline Naber, Hogeschool INHolland Marjan de Gruijter, Verwey-Jonker Instituut http://www.kenniswerkplaats-tienplus.nl/

Nadere informatie

Opvoeddebatten met migrantenvaders

Opvoeddebatten met migrantenvaders Opvoeddebatten met migrantenvaders Een methodiekbeschrijving en -onderbouwing Marjolijn Distelbrink Shakuur Halane Abdellah Mehraz Pauline Naber Trees Pels Opvoeddebatten met migrantenvaders Een methodiekbeschrijving

Nadere informatie

Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht.

Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht. Vierde nationaal congres opvoedingsondersteuning Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht. Ede,1 juni 2012 1 Opbouw workshop Coach je kind Kort voorstellen, warming up Presentatie van

Nadere informatie

Verschuivende machtsrelaties in allochtone gezinnen Trees Pels

Verschuivende machtsrelaties in allochtone gezinnen Trees Pels Huiselijk geweld: achtergronden Verschuivende machtsrelaties in allochtone gezinnen Trees Pels 29 mei 2008 Congres Huiselijk Geweld: Families onder Druk Amsterdam, De Meervaart Meeste plegers zijn mannen,

Nadere informatie

2012$ Turkse'vaders'doen'ook'mee'aan' opvoeddebat!' Een'onderzoek'naar'hoe'het'opvoeddebat'geschikt'kan' worden'gemaakt'voor'de'turkse'vaders'

2012$ Turkse'vaders'doen'ook'mee'aan' opvoeddebat!' Een'onderzoek'naar'hoe'het'opvoeddebat'geschikt'kan' worden'gemaakt'voor'de'turkse'vaders' 2012$ Turksevadersdoenookmeeaan opvoeddebat Eenonderzoeknaarhoehetopvoeddebatgeschiktkan wordengemaaktvoordeturksevaders Auteur:DilsatSozen Studentennummer:(481600) 25

Nadere informatie

Samenwerking formele en informele opvoedondersteuning. Een vruchtbare bodem voor samenwerking

Samenwerking formele en informele opvoedondersteuning. Een vruchtbare bodem voor samenwerking Toolkit voor groepsbijeenkomst(en) Samenwerking formele en informele opvoedondersteuning. Een vruchtbare bodem voor samenwerking Marjolijn Distelbrink en Elena Ponzoni, 2017 mdistelbrink@verwey-jonker.nl

Nadere informatie

Opvoeden in andere culturen

Opvoeden in andere culturen Opvoeden in andere culturen Bevorderen en versterken: competenties vergroten Een betere leven DVD 1 Bevolkingsgroepen aantal Allochtoon3.287.706 Autochtoon13.198.081 Europese Unie (exclusief autochtoon)877.552

Nadere informatie

Opvoeden na partner geweld Trees Pels Katinka Lunneman Jodi Mak Susanne Tan Meta Flikweert Marjolijn Distelbrin Majone Steketee

Opvoeden na partner geweld Trees Pels Katinka Lunneman Jodi Mak Susanne Tan Meta Flikweert Marjolijn Distelbrin Majone Steketee Opvoeden na partner geweld Trees Pels Katinka Lunneman Jodi Mak Susanne Tan Meta Flikweert Marjolijn Distelbrin Majone Steketee Financiers: Gemeente Rotterdam Gemeente Amsterdam Gemeente Utrecht Gemeente

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

Afstudeerproject. Opvoedondersteuning aan migranten vaders: Hoe ervaren Marokkaanse vaders de opvoeddebatten van Trias Pedagogica?

Afstudeerproject. Opvoedondersteuning aan migranten vaders: Hoe ervaren Marokkaanse vaders de opvoeddebatten van Trias Pedagogica? Opvoedondersteuning aan migranten vaders: Hoe ervaren Marokkaanse vaders de opvoeddebatten van Trias Pedagogica? www.triaspedagogica.nl Verslag (naam zoals in studiegids) : Beoordelend docent: Afstudeerproject

Nadere informatie

School en CJG: pedagogische

School en CJG: pedagogische School en CJG: pedagogische partners Workshop 1 Congres Een wereld te winnen. Kwaliteit in de zorg voor alle jeugd 10 november 2011 Ahmed El Aslouni Hans Bellaart Marjan de Gruijter Berend Meijer Programma

Nadere informatie

Diversiteitgevoelig en Positief jeugdbeleid: gezamenlijke agenda

Diversiteitgevoelig en Positief jeugdbeleid: gezamenlijke agenda Diversiteitgevoelig en Positief jeugdbeleid: gezamenlijke agenda Trees Pels Kenniscafe Utrecht Zorg voor Jeugd 20-05-14 Presentatie 1. Kloof vraag-aanbod preventie (opvoedondersteuning) 2. Diversiteitgevoelig

Nadere informatie

Triple P. Triple P Divers Kenniswerkplaats Tienplus Amsterdam. Marjolijn Distelbrink & Cecile Winkelman 14 juni 2012

Triple P. Triple P Divers Kenniswerkplaats Tienplus Amsterdam. Marjolijn Distelbrink & Cecile Winkelman 14 juni 2012 Triple P Ook voor migrantenouders? Triple P Divers Kenniswerkplaats Tienplus Amsterdam Marjolijn Distelbrink & Cecile Winkelman 14 juni 2012 Kenniswerkplaats Tienplus is gefinancierd door Zonmw Programma

Nadere informatie

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning.

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning. Het Pedagogisch Klimaat Schooljaar 2007 / 2008 Wat is een pedagogisch klimaat? Als we praten over een pedagogisch klimaat binnen Breedwijs Zuid Berghuizen gaat het over de sfeer die de partners willen

Nadere informatie

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders COACH JE KIND ouders worden zelfredzame opvoeders 1 Eigen Kracht Iedere ouder heeft wel eens vragen over het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. De meeste ouders weten waar ze terecht kunnen, zowel

Nadere informatie

Kenniswerkplaats Tienplus

Kenniswerkplaats Tienplus Workshop Jeugd in Onderzoek Kenniswerkplaats Tienplus Laagdrempelige ondersteuning van ouders met tieners in Amsterdam http://www.kenniswerkplaats-tienplus.nl Triple P divers Marjolijn Distelbrink Verwey-Jonker

Nadere informatie

Bijlmer Parktheater. Inleiding wethouder Andrée van Es

Bijlmer Parktheater. Inleiding wethouder Andrée van Es Verslag Vaderschapsconferentie 29 juni 2011, Bijlmer Parktheater Welkom Dagvoorzitter Tariq Yousif opent de conferentie. Hij vat het doel van de conferentie samen: het thema vaderschap ontleden en invulling

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 9 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen Stichting Kinderopvang Alkmaar Pedagogisch Beleid Peuterspeelzalen Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. DOEL VAN HET BELEID...3 2.1 ALGEMEEN...3 2.2 BIJDRAGE AAN ORGANISATIEDOELEN...3 2.3 ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN...4

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

Zwanger, Bevallen, een Kind! Cursus voor alle aanstaande ouders

Zwanger, Bevallen, een Kind! Cursus voor alle aanstaande ouders Zwanger, Bevallen, een Kind! Cursus voor alle aanstaande ouders Aya Crébas Programma - Voorstellen, ZBK gezamenlijk project - Optimale preventie begint voor de geboorte - Geboortecultuur en nieuwe Nederlanders

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

Onderzoek POD en Sport

Onderzoek POD en Sport 2015 Onderzoek POD en Sport Inhoud Inleiding... 2 Conclusie... 3 Aanbevelingen... 6 Het bestuur... 7 Jeugdtrainers... 8 Jeugdleden... 9 Vrijwilligers... 10 Ouders... 11 Resultaten... 12 1 Inleiding Het

Nadere informatie

Verbinden praktijk, onderzoek & beleid: dat werkt! Germie van den Berg (coördinator NEJA) Marjolijn Distelbrink (coördinator KeTJA) 29 oktober 2015

Verbinden praktijk, onderzoek & beleid: dat werkt! Germie van den Berg (coördinator NEJA) Marjolijn Distelbrink (coördinator KeTJA) 29 oktober 2015 Verbinden praktijk, onderzoek & beleid: dat werkt! Germie van den Berg (coördinator NEJA) Marjolijn Distelbrink (coördinator KeTJA) 29 oktober 2015 Wetenschap Praktijk Beleid Cijfers Amsterdam? Hoeveel

Nadere informatie

Koffieochtend 20 oktober 2016 OPVOEDING IN DE FAMILIE

Koffieochtend 20 oktober 2016 OPVOEDING IN DE FAMILIE Koffieochtend 20 oktober 2016 OPVOEDING IN DE FAMILIE Voorstelronde Mesut Cifci, onderwijsondersteuner/oudercontactpersoon Welke ouders zijn er vandaag aanwezig? Samen met en van elkaar leren! Het belang

Nadere informatie

Opbrengsten van het programma Stop Kindermishandeling van Kinderpostzegels

Opbrengsten van het programma Stop Kindermishandeling van Kinderpostzegels Opbrengsten van het programma Stop Kindermishandeling van Kinderpostzegels Jodi Mak Rianne Verwijs Opbrengsten van het programma Stop Kindermishandeling van Kinderpostzegels Jodi Mak Rianne Verwijs Met

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

Trainershandboek Man actief. Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie

Trainershandboek Man actief. Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie Trainershandboek Man actief Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie Trainershandboek Man Actief Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie Perihan Utlu en Wil Verschoor

Nadere informatie

Jong spreekt Jong. Lectoraat grootstedelijke ontwikkeling Dick Lammers, Wouter Reith, Vincent Smit

Jong spreekt Jong. Lectoraat grootstedelijke ontwikkeling Dick Lammers, Wouter Reith, Vincent Smit Jong spreekt Jong Lectoraat grootstedelijke ontwikkeling Dick Lammers, Wouter Reith, Vincent Smit Programma 13.00 uur Inleiding; Vincent Smit 13.10 uur Jong spreekt jong; Dick Lammers en Wouter Reith Korte

Nadere informatie

De Onmisbare Schakel. Verslag werkconferentie. Zuidoost 2011. Voorwoord, Muriël Dalgliesh Portefeuillehouder Diversiteit

De Onmisbare Schakel. Verslag werkconferentie. Zuidoost 2011. Voorwoord, Muriël Dalgliesh Portefeuillehouder Diversiteit Verslag werkconferentie De Onmisbare Schakel Zuidoost 2011 Voorwoord, Muriël Dalgliesh Portefeuillehouder Diversiteit In dit verslag krijgt u een terugblik op een bijzondere conferentie. Er spreekt enthousiasme

Nadere informatie

Opvoedthema s in migrantengezinnen met tieners

Opvoedthema s in migrantengezinnen met tieners Opvoedthema s in migrantengezinnen met tieners Trees Pels en Marjolijn Distelbrink 2014 Inleiding Welke zijn de meest gestelde opvoedvragen door ouders van tieners uit migrantengezinnen? Deze vraag wordt

Nadere informatie

en vast dagritme, een rustige omgeving, nuttige werkzaamheden en gezelligheid samen.

en vast dagritme, een rustige omgeving, nuttige werkzaamheden en gezelligheid samen. Zorg Onze opvatting over zorg is steeds in ontwikkeling. Tegenwoordig vinden we het belangrijk dat de zorgcliënten zo goed mogelijk deel kunnen nemen aan de maatschappij en regie hebben over hun eigen

Nadere informatie

Verslag en Sfeerimpressie Werkconferentie & Netwerkbijeenkomst Cultuursensitieve Zorg: Waarom zou je en hoe doe je dat in de praktijk?

Verslag en Sfeerimpressie Werkconferentie & Netwerkbijeenkomst Cultuursensitieve Zorg: Waarom zou je en hoe doe je dat in de praktijk? Verslag en Sfeerimpressie Werkconferentie & Netwerkbijeenkomst Cultuursensitieve Zorg: Waarom zou je en hoe doe je dat in de praktijk? Op donderdag, 8 december 2016 organiseerde Stichting Kleurrijk Gezin

Nadere informatie

WORKSHOP BETER BENUTTEN VAN SPORT IN HET SOCIAAL DOMEIN

WORKSHOP BETER BENUTTEN VAN SPORT IN HET SOCIAAL DOMEIN WORKSHOP BETER BENUTTEN VAN SPORT IN HET SOCIAAL DOMEIN Paul Duijvestijn Erik Puyt Yorun van Kasteel Programma 1. Aanleiding en achtergrond 2. Introductie van de checklist Sport in het sociaal domein 3.

Nadere informatie

Programma. Programma. Hoe zorgen we voor bewustwording en mentaliteitsverandering?

Programma. Programma. Hoe zorgen we voor bewustwording en mentaliteitsverandering? VLUCHTELINGEN-ORGANISATIES NEDERLAND/ REFUGEES' ORGANIZATIONS in the NETHERLANDS (VON) Maatschappelijke preventie eergerelateerd geweld De aanpak vanuit risicogemeenschappen Door Anne-Floor Dekker Changemakers

Nadere informatie

Zo is Assen gestart met GIDS

Zo is Assen gestart met GIDS Gezond in... Assen Van links naar rechts: Nicoline Waanders, beleidsregisseur gemeente Assen Gerrit Stolte, beleidsspecialist o.a. sport en gezondheid Gemeente Assen Maria Jongsma, adviseur GIDS, Tinten

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

Ziektebeleving en dementie bij migranten

Ziektebeleving en dementie bij migranten Ziektebeleving en dementie bij migranten Gözde Duran coördinator ProMemo, Expertisecentrum Dementie voor Professionals Agenda 1. Kennismaking 2. Waar lopen we tegenaan in de praktijk? 3. Uitleg dementie

Nadere informatie

Sport en bewegen in de opvang

Sport en bewegen in de opvang Sport en bewegen in de opvang Eindrapportage van drie jaar onderzoek Rianne Verwijs Niels Hermens Inhoud Voorwoord De opvang in beweging 5 Samenvatting 7 1 Inleiding 9 2 Sport en Bewegen bij de instellingen

Nadere informatie

Marokkaanse vaders bereiken met opvoedsteun

Marokkaanse vaders bereiken met opvoedsteun Marjolijn Distelbrink 2014 Transformatie Jeugdveld en moeilijk bereikbare groepen Per 1 januari 2015 treedt de nieuwe jeugdwet in werking. Veel gemeenten werken met interdisciplinaire teams die ouders

Nadere informatie

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Maud Eimers en Erick Vloeberghs 2 Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de

Nadere informatie

We merken dat migrantencliënten anders aankijken tegen een beperking. Hoe kunnen we daarmee omgaan?

We merken dat migrantencliënten anders aankijken tegen een beperking. Hoe kunnen we daarmee omgaan? We merken dat migrantencliënten anders aankijken tegen een beperking. Hoe kunnen we daarmee omgaan? Migranten kunnen anders tegen een beperking aankijken. Zij zien de beperking vaak als ziekte en houden

Nadere informatie

Regionale Werkbijeenkomst. Gezond inburgeren nieuwkomers

Regionale Werkbijeenkomst. Gezond inburgeren nieuwkomers Regionale Werkbijeenkomst Gezond inburgeren nieuwkomers Donderdag 11 mei vond de regionale werkbijeenkomst gezond inburgeren nieuwkomers plaats. Een werkbijeenkomst voor professionals in zorg, welzijn,

Nadere informatie

Samen de schouders eronder

Samen de schouders eronder LECTORAAT JEUGD - KENNISCENTRUM GEZONDHEID & WELZIJN Samen de schouders eronder Visie Rapportage Handreiking Toolkit Visie rapportage handreiking toolkit Windesheim zet kennis in werking Samen de schouders

Nadere informatie

Mijn rol in het CJG in 2015 Congres CJG Academie maandag 14 juli 2014, 16.00-20.30 uur, Fokker Terminal

Mijn rol in het CJG in 2015 Congres CJG Academie maandag 14 juli 2014, 16.00-20.30 uur, Fokker Terminal Mijn rol in het CJG in 2015 Congres CJG Academie maandag 14 juli 2014, 16.00-20.30 uur, Fokker Terminal We nodigen je van harte uit voor het congres Mijn rol in het CJG in 2015 op maandag 14 juli 2014:

Nadere informatie

Families onder druk. Huiselijk geweld binnen Marokkaanse en Turkse gezinnen. Drs. Ibrahim Yerden. Probleemstelling

Families onder druk. Huiselijk geweld binnen Marokkaanse en Turkse gezinnen. Drs. Ibrahim Yerden. Probleemstelling Families onder druk Huiselijk geweld binnen Marokkaanse en Turkse gezinnen Drs. Ibrahim Yerden Probleemstelling Hoe gaan Marokkaanse en Turkse gezinsleden, zowel slachtoffers als plegers om met huiselijk

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID

IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID Werkconferentie 6 juli 2017 VOORWOORD DE WERKCONFERENTIE Mens onder de mensen zijn, meedoen en meetellen. Dingen voor jezelf of anderen

Nadere informatie

Contouren van een nieuw jeugdstelsel

Contouren van een nieuw jeugdstelsel Contouren van een nieuw jeugdstelsel Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut / Universiteit Utrecht 26 mei 2011 te Den Haag t.vanyperen@nji.nl Huidige jeugdstelsel (vereenvoudigd) Zie ook: www.nji.nl

Nadere informatie

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Opvoeden mei 2008

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Opvoeden mei 2008 Respons In mei 2008 is aan de leden van het PON-Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Opvoeden. Het Brabants Dagblad heeft in de maand mei herhaaldelijk aandacht besteed aan dit thema.

Nadere informatie

Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen

Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen Budgetaanvraag NIM - Tandem Linda Jansen ZZGzorggroep Els Bremer projectbureau MAAT Opzet van deze workshop Introductie : hoe transformeren Korte aftrap: wat

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg 2014 Jaarverslag 2014 Tilburg Stichting Prisma Tilburg Voorwoord Sinds 2008 zetten wij ons als stichting in voor een harmonieuze samenleving. We streven naar een samenleving waarin iedereen meedoet, waar

Nadere informatie

Datum 4 juni 2013 Onderwerp Beantwoording kamervragen over Gemeente Venray in gesprek met Marokkaanse overheid over criminele jongeren

Datum 4 juni 2013 Onderwerp Beantwoording kamervragen over Gemeente Venray in gesprek met Marokkaanse overheid over criminele jongeren 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Installatie Wijkacademie Opvoeden Oost. Amsterdam, 3 juli 2014

Installatie Wijkacademie Opvoeden Oost. Amsterdam, 3 juli 2014 Installatie Wijkacademie Opvoeden Oost Amsterdam, 3 juli 2014 1 Verslag installatie Wijkacademie Opvoeden Oost Amsterdam, 3 juli 2014 Inleiding Op 3 juli was het voor de kerngroepouders van de Wijkacademie

Nadere informatie

Programma Nationaal Vaderschapssymposium 2016

Programma Nationaal Vaderschapssymposium 2016 Programma Nationaal Vaderschapssymposium 2016 Symposiumthema: Van vaders naar vaderschap. Waarom betrokken vaderschap van belang is voor kinderen. Datum: Vrijdag 17 juni 2016, 10:00 17:00 uur Locatie:

Nadere informatie

Welkom. Stelling 1. Project Opvoedmix. online opvoedingsondersteuning voor Marokkaans-Nederlandse ouders

Welkom. Stelling 1. Project Opvoedmix. online opvoedingsondersteuning voor Marokkaans-Nederlandse ouders Welkom Project Opvoedmix online opvoedingsondersteuning voor Marokkaans-Nederlandse ouders Stelling 1 Als je opvoedingsondersteuning laagdrempeliger wilt maken, betekent dat dat je geen gegevens kunt registreren

Nadere informatie

Stichting In de Ruimte Suriname

Stichting In de Ruimte Suriname Stichting INFORMATIE MATERIAAL Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting Stichting In de Ruimte is een onafhankelijke Christelijke organisatie die het welzijnsniveau

Nadere informatie

Wijkgerichte Aanpak Kindveiligheid

Wijkgerichte Aanpak Kindveiligheid Wijkgerichte Aanpak De Wijkgerichte Aanpak is ontwikkeld en uitgevoerd met behulp van het stimuleringsprogramma SWING. SWING is ingesteld door het Ministerie van Veiligheid & Justitie om tot een nieuwe

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Samen beslissen over je eigen omgeving

Samen beslissen over je eigen omgeving Eigen Kracht-conferentie voor groep, wijk of buurt Samen beslissen over je eigen omgeving Iedereen had er op een of andere manier last van. Daarom lukte het een oplossing te vinden. Eigen Kracht-conferentie

Nadere informatie

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Stichting Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo Beleidsplan 2014-2018 Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting De naam 'Surgezo' staat voor: SURinaamse

Nadere informatie

Versterken van zorg voor kinderen in armoede. Lieke van Herk, trainee JGZ GGD Twente Riet Haasnoot, stafarts JGZ GGD Twente

Versterken van zorg voor kinderen in armoede. Lieke van Herk, trainee JGZ GGD Twente Riet Haasnoot, stafarts JGZ GGD Twente Versterken van zorg voor kinderen in armoede Lieke van Herk, trainee JGZ GGD Twente Riet Haasnoot, stafarts JGZ GGD Twente Effect van armoede op gezondheid www.menti.com code 92 42 95 Sociale uitsluiting

Nadere informatie

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat?

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat? Spiegelgesprek Wie en wat? Luisteren naar ervaringen van cliënten kan de kwaliteit van de zorg en het aanbod sterk verbeteren. Jongeren en ouders vertellen tijdens het spiegelgesprek aan de hand van een

Nadere informatie

Participatiecafé Deurne mei 2015 Evaluatie. Weet wat je allemaal zelf voor een ander kan

Participatiecafé Deurne mei 2015 Evaluatie. Weet wat je allemaal zelf voor een ander kan Participatiecafé Deurne mei 2015 Evaluatie Weet wat je allemaal zelf voor een ander kan doen Inleiding Op 27 mei 2015 vond het 7 de Participatiecafé Deurne plaats. In het veranderende zorglandschap zal

Nadere informatie

Werken in Gezonde Wijk Overvecht

Werken in Gezonde Wijk Overvecht Werken in Gezonde Wijk Overvecht Versie februari 2012 Wat is Gezonde Wijk Overvecht? Gezonde Wijk Overvecht is een netwerk van partijen die samenwerken in zorg, welzijn en preventie in de wijk. Partners

Nadere informatie

Doorbreken cirkel van geweld! Hoe kunnen we een duurzame veilige situatie thuis creëren?

Doorbreken cirkel van geweld! Hoe kunnen we een duurzame veilige situatie thuis creëren? Doorbreken cirkel van geweld! Hoe kunnen we een duurzame veilige situatie thuis creëren? Effectonderzoek naar de aanpak huiselijk geweld in de G4 Majone Steketee Katinka Lünnemann Bas Tierolf Belangrijkste

Nadere informatie

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort?

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort? amersfoort Folder voor ouders van 0-8 jarigen Bezoekadres Heiligenbergerweg 36, 3816 AK Amersfoort T 033 47 94 000, E info@cjgamersfoort.nl I www.cjgamersfoort.nl carta U kunt binnenlopen bij CJG Amersfoort.

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK 1 SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK DOEL VAN DE NASCHOLING De training heeft tot doel om de taak van de schoolmaatschappelijk werker te professionaliseren,

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/142 Datum

Nadere informatie

Programma workshop seksuele opvoeding: Daar praat je toch niet over met je kinderen?

Programma workshop seksuele opvoeding: Daar praat je toch niet over met je kinderen? Programma workshop seksuele opvoeding: Daar praat je toch niet over met je kinderen? Korte kennismaking Wat dragen ouders bij? Presentatie Stelling Presentatie Opdracht Voorbeeld opzet cursus en afsluiting

Nadere informatie

Onderzoeksverslag afstudeeronderzoek Trias Pedagogica

Onderzoeksverslag afstudeeronderzoek Trias Pedagogica HOGESCHOOL ROTTERDAM Onderzoeksverslag afstudeeronderzoek Trias Pedagogica Professionals en Marokkaanse vaders met elkaar in gesprek Student: Isabelle van Wijngaarden Studentnummer: 0818466 Klas: VQR4F

Nadere informatie

Samen werken Een enquête onder professionals en vrijwilligers rond jeugd en gezin

Samen werken Een enquête onder professionals en vrijwilligers rond jeugd en gezin Samen werken Een enquête onder professionals en vrijwilligers rond jeugd en gezin Diane Bulsink Marian van der Klein Samen werken Een enquête onder professionals en vrijwilligers rond jeugd en gezin Diane

Nadere informatie

Kwaliteit van GGz specifieke zorgstandaarden en modules

Kwaliteit van GGz specifieke zorgstandaarden en modules VOOR WIE IS DEZE CRITERIAWAAIER? - Deze criteriawaaier is opgesteld voor cliënten- en familievertegenwoordigers in de GGz. Kwaliteit van GGz specifieke zorgstandaarden en modules Vanuit een cliënten- en

Nadere informatie

Interculturele jeugd en opvoedhulp

Interculturele jeugd en opvoedhulp Interculturele jeugd en opvoedhulp Op zoek naar vertrouwen en doeltreffendheid Presentatie TriviumLindenhof 9/2012 1 Ary Scheffer. Mignon verlangend naar haar vaderland 1836 2 Cijfertjes Bij TriviumLindenhof

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

Jong Centraal is het Centrum. voor Jeugd en Gezin van. Amersfoort. Je kunt bij ons. terecht met vragen over. opgroeien, opvoeden en

Jong Centraal is het Centrum. voor Jeugd en Gezin van. Amersfoort. Je kunt bij ons. terecht met vragen over. opgroeien, opvoeden en Jong Centraal is het Centrum voor Jeugd en Gezin van Amersfoort. Het is een samenwerkingsverband van jeugdzorg, jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg, onderwijs en welzijn. Hoe bereik ik Jong Centraal?

Nadere informatie

Thema s voor diversiteitsbeleid. In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen

Thema s voor diversiteitsbeleid. In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen Thema s voor diversiteitsbeleid In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE verzamelt, ontwikkelt en verspreidt kennis en adviseert

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Denktank beroepskrachten & vrijwilligers over de waarde van vrijwilligerswerk

Denktank beroepskrachten & vrijwilligers over de waarde van vrijwilligerswerk Denktank beroepskrachten & vrijwilligers over de waarde van vrijwilligerswerk Rapport gebaseerd op de resultaten van een documentanalyse en enquête binnen de pedagogische civil society Hoe te verwijzen

Nadere informatie

Werkconferentie Transformatie Sociaal Domein Baarn

Werkconferentie Transformatie Sociaal Domein Baarn Werkconferentie Transformatie Sociaal Domein Baarn 21 april 2016 Impressies, bouwblokken en afspraken Inhoud Voorwoord... 3 Verwachtingen van deelnemers vooraf... 4 De werkconferentie... 5 Uitkomsten van

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Jeugd Toeleidingsactiviteiten Mijn kind is groep 3 Naschoolse activiteiten Weerbaarheid Opvoeden doe je niet

Nadere informatie

Ouders, het verborgen kapitaal van de school. Hans Christiaanse

Ouders, het verborgen kapitaal van de school. Hans Christiaanse Ouders, het verborgen kapitaal van de school Hans Christiaanse Initiatief OCW vanaf januari 2012 www.facebook.com/oudersenschoolsamen Samenwerken Noem wat erin je opkomt, als je denkt aan een goede samenwerking

Nadere informatie

Nypels Speelt. 8 ingrediënten voor verbindend samenwerken

Nypels Speelt. 8 ingrediënten voor verbindend samenwerken Nypels Speelt 8 ingrediënten voor verbindend samenwerken Inleiding Het Nypels wordt steeds leuker, doe jij ook mee? Nypels Speelt, onder die titel wordt op een nieuwe manier gewerkt aan de betrokkenheid

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

Speerpunten Sociaal Domein WoON Twente. Een moreel kompas Impressie bijeenkomst 12 juli 2017

Speerpunten Sociaal Domein WoON Twente. Een moreel kompas Impressie bijeenkomst 12 juli 2017 Speerpunten Sociaal Domein WoON Twente Een moreel kompas Impressie bijeenkomst 12 juli 2017 Prioritering speerpunten (deel 1) 15 Huurzame woningen: betaalbaar en duurzaam wonen (opm. kleinere woningen

Nadere informatie

Congres positief jeugdbeleid 10 oktober 2011

Congres positief jeugdbeleid 10 oktober 2011 Jong@Breda Van beleid naar praktijk Congres positief jeugdbeleid 10 oktober 2011 Bredase visie jeugd Succesvol zijn is uiteindelijk op je plek terecht komen. Het gaat om méér dan een plek op de arbeidsmarkt!

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Interculturele psychiatrie en jeugd-ggz

Interculturele psychiatrie en jeugd-ggz Interculturele psychiatrie en jeugd-ggz mr.dr. Lieke van Domburgh Onderzoeker Vumc, afd. Kinder- en Jeugdpsychiatrie Hoofd afdeling O&O Intermetzo prevalentie problemen: etniciteit en gender (Zwirs 2006)

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Voor een (zorg)aanbod dat aansluit bij laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen

Voor een (zorg)aanbod dat aansluit bij laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen Voor iedereen die werkt in de zorg, het onderwijs, voor een wijkteam of gemeente Training en advies Voor een (zorg)aanbod dat aansluit bij laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen De trainingen en adviestrajecten

Nadere informatie

1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK

1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK 1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK Kinderen krijgen in de opvang volop kansen om zich te ontwikkelen. Ouders kunnen intussen werk zoeken of gaan werken,

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie