Bijlage 5 OER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 5 OER"

Transcriptie

1 Bijlage 5 OER Studentenparticipatiereglement Bijlage 5 Onderwijs- en examenregeling AP Algemene Studentenraad AP Hogeschool (ASAP) 1.1 Samenstelling en verkiezingsprocedure Art. 1 Aantal leden De algemene studentenraad van AP (ASAP) bestaat uit 12 leden: 6 leden rechtstreeks verkozen uit de gehele studentenpopulatie, waarvan 1 lid per departement/school of arts 6 leden, aangeduid door de respectievelijke departementale studentenraden (DSR s), waarvan 1 lid per departement/school of arts. Zo zijn er uit elk departement 2 vertegenwoordigers. Alle studenten aan AP kunnen zich kandidaat stellen voor de algemene studentenraad. Een studentencoach neemt, vanuit zijn taakomschrijving, deel aan al de vergaderingen van de ASAP, maar is niet-stemgerechtigd lid. Op verzoek van een lid van de ASAP kunnen niet-leden uitgenodigd worden op de vergadering, wanneer hun aanwezigheid relevant is. Hun aanwezigheid is gerelateerd aan een concreet agendapunt. Ze zijn niet-stemgerechtigd lid. Op verzoek van de raadsleden verlaten de nietstemgerechtigde leden de vergadering omdat de hogeschoolstudentenraad autonoom en onafhankelijk werkt. Zo kan ook de studentencoach gevraagd worden de vergadering te verlaten. Art. 2 Stemgerechtigden Elke student die geregistreerd of ingeschreven is bij een departement is stemgerechtigd en kan één stem uitbrengen. Art. 3 Verkiesbaarheidvoorwaarden Verkiesbaar zijn alle studenten die geregistreerd of ingeschreven zijn bij hun departement. Art. 4 Verkiezingen 1. De verkiezingen hebben jaarlijks plaats bij de start van het academiejaar. 2. De departementen organiseren de verkiezingen in overleg met de (aftredende) studentenraad, ondersteund door de studentencoach. 3. Voor de verkiezingen stelt het instellingsbestuur een kiesbureau samen. Dat bestaat ten minste uit: een voorzitter (aangeduid door het instellingsbestuur), een secretaris (aangeduid door het instellingsbestuur), de voorzitter van (de aftredende) ASAP de studentencoach 4. Het kiesbureau zorgt voor het regelmatige verloop van de verkiezingen. Het neemt een beslissing over alle problemen die voortvloeien uit de toepassing van dit reglement. p 1 / 9

2 5. Het kiesbureau is verantwoordelijk voor het goede verloop van de stemverrichtingen. Het neemt de maatregelen die nodig zijn om de geheime stemming te waarborgen en waakt erover dat iedere kiesgerechtigde slechts eenmaal zijn stem uitbrengt. Art 5 Kandidaatstelling 1. De studentencoach roept de studenten op om zich kandidaat te stellen d.m.v. een bericht bij de start van het academiejaar en minstens 4 weken voor de verkiezingen. Dat bericht vermeldt de datum van de verkiezingen, de voorwaarden en de procedure van kandidaatstelling. 2. De kandidaten melden zich uiterlijk 10 kalenderdagen vóór de verkiezingen a.d.h.v. het voorgeschreven formulier. Ze geven dit formulier tegen ontvangstbewijs af op het departementale secretariaat of aan de studentencoach. 3. De studentencoach maakt een alfabetische lijst van de kandidaten per departement; hij vermeldt naam, opleiding, en opleidingsniveau van de kandidaten. Hij maakt deze lijst publiek. 4. De studenten hebben, na het bekendmaken van de lijst, 5 kalenderdagen de tijd om eventuele fouten door te geven aan de studentencoach. Art. 6 Stemming 1. De studentencoach roept de kiezers met een bericht op, uiterlijk één week voor de verkiezing. Dat bericht vermeldt: de plaats en de data van de verkiezingen, de openingsuren van het kiesbureau en het aantal te begeven mandaten. 2. De stemming is vrij en geheim. Stemmen bij volmacht of per brief is uitgesloten. De leden van het kiesbureau kunnen de identiteit van de kiezer opvragen. Bij een elektronische procedure kan dit via een login. 3. Er wordt elektronisch gestemd. Het elektronisch stemmen kan van thuis uit en op elke vestiging van de AP hogeschool op de daartoe voorziene stemcomputer. Art. 7 Telling van stemmen Na afsluiting van de stemming stelt het kiesbureau de uitgebrachte stemmen vast. De studentencoach maakt een proces-verbaal op van de uitslag; alle leden van het kiesbureau ondertekenen het. De studentencoach maakt de uitslag bekend. De studentencoach bewaart alle stukken tot aan de volgende verkiezingen. Elke student kan tegen de verkiezingsuitslag gemotiveerd bezwaar aantekenen bij het instellingsbestuur. Dat moet gebeuren per aangetekende brief of afgeven aan de voorzitter van het instellingsbestuur tegen ontvangstbewijs binnen drie werkdagen na de bekendmaking van de uitslag. Het instellingsbestuur beslist onverwijld over het bezwaar en maakt de uitslag definitief. Art. 8 Verkozenen ASAP 1. De kandidaat die voor zijn departement de meeste stemmen behaalt, is verkozen als effectief lid van de Algemene Studentenraad AP (ASAP). Bij gelijk aantal stemmen is de kandidaat verkozen die het langst ingeschreven is aan onze onderwijsinstelling (of de gefusioneerde delen). 2. De kandidaat die voor zijn departement de op één na meeste stemmen behaalt, is verkozen als plaatsvervangend lid van de ASAP. Bij gelijk aantal stemmen voor kandidaten uit hetzelfde departement gaat het mandaat van plaatsvervanger naar de oudste kandidaat. De andere kandidaten komen eventueel, in volgorde van hun stemmenaantal, in aanmerking als plaatsvervangers. 3. De kandidaat die voor zijn departement aangeduid wordt door de Departementale Studentenraad zetelt voor het respectievelijke departement in de ASAP, samen met de rechtstreeks verkozen kandidaten. p 2 / 9

3 4. De studentencoach maakt de verkozenen van de ASAP (effectieven en plaatsvervangers) bekend uiterlijk één week na de verkiezingen. 5. Een verkozen student kan zijn mandaat pas opnemen vanaf het moment dat hij ingeschreven is in AP. 6. Een verkozene die zijn mandaat vroegtijdig beëindigt (vrijwillig of omdat hij geen deel meer uitmaakt van het departement waarvoor hij verkozen is) wordt opgevolgd door de eerstvolgende plaatsvervanger. Die voltooit het mandaat van zijn voorganger. Art. 9 Tussentijdse verkiezingen Is de ASAP niet meer voltallig, dan wordt aan de DSR van het departement waarvoor in de ASAP onvoldoende vertegenwoordigers zijn, gevraagd om één van zijn leden af te vaardigen. Ingeval daar geen kandidaten gevonden worden, organiseert het instellingsbestuur tussentijdse verkiezingen, eventueel per departement. 1.2 Afdeling 2. Werkingsreglement ASAP Art. 10 Dagelijks bestuur en afgevaardigden De ASAP kiest onder zijn leden tijdens de eerste vergadering van het academiejaar: het dagelijks bestuur, bestaande uit: een voorzitter een ondervoorzitter een secretaris de 2 afgevaardigden voor het inrichtingsorgaan de afgevaardigde(n) voor de Algemene Vergadering van de Associatie en de Associatiestudentenraad (ASRA) Tijdens de eerste of een volgende vergadering kiest de ASAP onder zijn leden: de afgevaardigde(n) voor het Antwerps Studentenoverleg (ASO) de afgevaardigde(n) voor de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) Als er onder de leden van de ASAP geen kandidaten gevonden worden voor het ASO en VVS, dan kunnen de verkozen leden van de departementale studentenraden zich kandidaat stellen voor deze functies. Art. 11 Verkiezingsprocedure van het dagelijks bestuur en afgevaardigden Het dagelijks bestuur, de afgevaardigden voor het inrichtingsorgaan en de afgevaardigden voor de ASRA worden verkozen tijdens de eerste vergadering van het academiejaar. De afgevaardigden voor de ASO en de VVS kunnen op een later moment worden aangeduid. Alle leden van de ASAP kunnen zich tijdens de eerste bijeenkomst mondeling kandidaat stellen voor een functie binnen het bestuur en/of als afgevaardigde. De ASAP stelt zijn dagelijks bestuur en de afgevaardigden aan bij consensus. Is er binnen de ASAP geen consensus, kan er overgegaan worden naar een geheime stemming. Het bestuur en de afgevaardigden worden verkozen bij een gewone meerderheid van stemmen (d.i. de helft plus één) onder de leden van de ASAP. Bij staking van stemming, d.w.z. als er geen eenduidige uitkomst werd verkregen door het stemmen, is er een herstemming voorzien. In academiejaar is er voor elk van de gefusioneerde hogescholen één vertegenwoordiger in het inrichtingsorgaan. p 3 / 9

4 Art. 12 Taken van het dagelijks bestuur: Het dagelijks bestuur van de ASAP bereidt de vergaderingen voor, stelt de agenda voor deze vergaderingen op en bespreekt acute problemen. De voorzitter zit de vergaderingen van de Algemene Studentenraad AP hogeschool voor. De ondervoorzitter staat de voorzitter bij in de uitoefening van zijn functies en vervangt hem eventueel in de ASAP. De secretaris neemt notities tijdens de vergaderingen en maakt het verslag op. De secretaris is bij voorkeur één van de studentenvertegenwoordigers. Indien er geen vaste secretaris wordt gevonden, wordt deze taak opgenomen de studentencoach. Art. 13 Mandaat verkozenen ASAP. Het mandaat van de verkozenen van het voorgaande academiejaar loopt door tot de nieuwe studentenvertegenwoordigers verkozen zijn. De duur van het mandaat is 1 academiejaar en is onbeperkt hernieuwbaar mits verkiezingen. Het mandaat eindigt bij ontslag of op het ogenblik dat de afgevaardigde niet meer ingeschreven is bij AP. Het mandaat van de voorzitter geldt voor 1 academiejaar tot aan de installatie van een nieuw dagelijks bestuur. Het mandaat is slechts éénmaal verlengbaar. Art. 14 Faciliteiten leden ASAP De leden van de ASAP genieten van de nodige faciliteiten om hun mandaat naar behoren te kunnen vervullen. Minimaal worden volgende faciliteiten voorzien: 1. Algemeen geldt dat afwezigheid van een onderwijsactiviteit gewettigd kan worden voor een student die op hetzelfde moment als de onderwijsactiviteit aanwezig moet zijn op een vergadering van a. het inrichtingsorgaan of een medezeggenschapsorgaan in de AP hogeschool waar hij of zij een mandaat heeft als studentenvertegenwoordiger; b. een externe raad (VVS, ASO, AV AUHA en ASRA) waarin hij de belangen van studenten van de AP hogeschool vertegenwoordigt; 2. Op verzoek van de studenten gaan de vergaderingen door buiten de lestijden van de studenten; 3. De leden van de ASAP kunnen voor de daden noodzakelijk voor de uitoefening van hun mandaat geen sanctie oplopen met uitzondering van zware fout of strafrechtelijke inbreuken; 4. Het uitvoeren van het mandaat geeft geen aanleiding tot compensatie in het curriculum, tenzij expliciet melding is gemaakt in de ECTS-fiche dat studentenparticipatie onderdeel kan uitmaken van een opleidingsonderdeel; 5. De hogeschool voorziet een werkingsbudget voor de ASAP; 6. De ASAP kan gebruik maken van de infrastructuur van de hogeschool om te vergaderen; 7. De hogeschool voorziet een studentencoach die de werking van de ASAP ondersteunt; 8. De actieve deelname van de leden van de ASAP aan de vergaderingen wordt vermeld in het diplomasupplement van de betrokkenen. Art. 15 Bevoegdheden ASAP De ASAP adviseert het inrichtingsorgaan, het bestuursorgaan, de algemeen directeur en/of de algemeen beheerder met betrekking tot onderwijs- en studentgerichte materies en met betrekking tot de decretaal bepaalde aangelegenheden. Bijlage 1 bij dit studentenparticipatiereglement vermeldt de decretale bevoegdheden van een hogeschoolstudentenraad. p 4 / 9

5 Art. 16 Adviezen 1. Het advies wordt verstrekt op vraag van het inrichtingsorgaan, het bestuursorgaan, de algemeen directeur en/of de algemeen beheerder of op eigen initiatief. Er kan ook een advies vertrekt worden op vraag van de AUHA. 2. Adviezen worden bij consensus opgesteld. Elk advies wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de ASAP en ter kennisgeving overgemaakt aan de algemeen directeur en/of de algemeen beheerder. Art. 17 Bijeenkomsten ASAP 1. De gewone vergaderingen van de ASAP vinden op regelmatige basis plaats tijdens het academiejaar. Tijdens het academiejaar wordt er minstens 4 keer vergaderd. De vergaderingen worden gehouden op de plaats en het tijdstip door de raadsleden overeengekomen. In het begin van het academiejaar wordt een jaarkalender met vergaderdata opgemaakt. 2. Ingeval van hoogdringendheid kan de voorzitter een vergadering verplaatsen naar een andere datum, andere plaats of ander uur, of een buitengewone vergadering samenroepen. 3. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de ASAP; indien deze verhinderd is zit de ondervoorzitter de vergadering voor. 4. Om geldig te vergaderen dient minimaal de helft van alle stemgerechtigde leden aanwezig te zijn. Art. 18 Stemming Beslissingen worden in principe bij consensus genomen. Wanneer geen consensus kan worden bereikt, wordt er tot geheime stemming overgegaan. Stemmingsprocedure: De ASAP kan alleen overgaan tot stemming als de voorzitter of drie stemgerechtigde leden daartoe beslissen en als alle leden van de ASAP gehoord zijn (of eventueel de personen die uitgenodigd waren volgens art. 1). De verkozen leden en de afgevaardigden vanuit de DSR die zetelen in de ASAP zijn stemgerechtigd. De studentencoach en eventueel andere personen die uitgenodigd worden conform art. 1 zijn niet-stemgerechtigd. De stemming is geheim. Bij staking van stemmen is het voorstel of het advies verworpen. Bij gewone meerderheid (de helft plus één) is het voorstel of het advies aangenomen. Art. 19 Verslaggeving Om een goede doorstroming van informatie te waarborgen, wordt door de secretaris van de ASAP na iedere vergadering een schriftelijk verslag gemaakt. Dat vermeldt: de namen van de aanwezige leden; de namen van de afwezige leden; de namen van de verontschuldigde leden; de behandelde punten; de besluiten van de vergadering. Het verslag wordt ter beschikking gesteld aan de studentencoach, de leden van de ASAP en aan de studenten van de AP hogeschool. Het verslag wordt ook bezorgd aan de voorzitter van het bestuursorgaan en de voorzitter van de Raad Van Toezicht en aan de algemeen directeur en de algemeen beheerder. Het verslag kan in het bestuursorgaan en inrichtingsorgaan toegelicht worden door de voorzitter of de ondervoorzitter van de ASAP. Art. 20 Indien er voor een van de raden (DSR, Stuvo raad) onvoldoende kandidaten zijn, dan kan de ASAP studenten afvaardigen voor de betreffende raden. Hierbij wordt rekening gehouden met de voorwaarden waaraan verkozen leden voor die raad moeten voldoen. p 5 / 9

6 2 Departementale studentenraad (DSR) 2.1 Samenstelling en verkiezingsprocedure Art. 21 Samenstelling De departementale studentenraad (DSR) is samengesteld uit minstens 1 afgevaardigde per basisopleiding van het departement. Alle studenten aan de AP ingeschreven aan een departement kunnen zich kandidaat stellen voor de departementale studentenraad van het respectievelijke departement. De vergaderingen van de DSR zijn openbaar en kunnen door alle studenten van het betrokken departement van de AP hogeschool worden bijgewoond. Op verzoek van een lid van de DSR kunnen niet-leden uitgenodigd worden op de vergadering wanneer hun aanwezigheid relevant is. Hun aanwezigheid is gerelateerd aan een concreet agendapunt. Ze zijn niet-stemgerechtigd lid. Art. 22 Verkiezingen Voor de verkiezingsprocedure zie art. 2 tot en met art. 7. Art. 23 Verkozenen DSR 1. De kandidaat die voor zijn opleiding de meeste stemmen behaalt, is verkozen als effectief lid van de departementale studentenraad (DSR). Bij gelijk aantal stemmen is de kandidaat verkozen die het langst ingeschreven is aan onze onderwijsinstelling (of de gefusioneerde delen). 2. De kandidaat die voor zijn opleiding de op één na meeste stemmen behaalt, is verkozen als plaatsvervangend lid van de DSR. Bij gelijk aantal stemmen voor kandidaten uit dezelfde opleiding gaat het mandaat van plaatsvervanger naar de oudste kandidaat. De andere kandidaten komen eventueel, in volgorde van hun stemmenaantal, in aanmerking als plaatsvervangers. 3. De studentencoach maakt de verkozenen van de DSR (effectieven en plaatsvervangers) bekend uiterlijk één week na de verkiezingen 4. Een verkozene die zijn mandaat vroegtijdig beëindigt (vrijwillig of omdat hij geen deel meer uitmaakt van de opleiding waarvoor hij verkozen is) wordt opgevolgd door de eerstvolgende plaatsvervanger. Die voltooit het mandaat van zijn voorganger. Art. 24 Tussentijdse verkiezingen Is de DSR niet meer voltallig, dan organiseert het departement tussentijdse verkiezingen, eventueel per opleiding. 2.2 Doelstelling en werking Art. 25 Dagelijks bestuur en afgevaardigden De DSR kiest onder zijn leden tijdens de eerste vergadering van het academiejaar: De 2 afgevaardigden voor de departementsraad. De afgevaardigde voor de ASAP Het dagelijks bestuur van de DSR bestaat minimaal uit een voorzitter en een secretaris De DSR stelt zijn dagelijks bestuur en de afgevaardigden aan bij consensus. Is er binnen de DSR geen consensus, kan er overgegaan worden naar een geheime stemming. Het bestuur en de afgevaardigden worden verkozen bij een gewone meerderheid van stemmen (d.i. de helft plus één) onder de leden van de DSR. Bij staking van stemming, d.w.z. als er geen eenduidige uitkomst werd verkregen door het stemmen, is er een herstemming voorzien. p 6 / 9

7 De voorzitter zit de vergaderingen van de DSR voor. De secretaris van de DSR is verantwoordelijk voor het verslag van de vergaderingen. Hij bezorgt het verslag aan de leden van de DSR, aan de leden van de ASAP en aan de studenten van het departement, desgevallend via een departementaal medewerker. Art. 26 Intern werkingsreglement De departementale studentenraad kan zijn eigen intern werkingsreglement opstellen. Art. 27 Mandaat Het mandaat van de verkozenen van het voorgaande academiejaar loopt door tot de nieuwe studentenvertegenwoordigers verkozen zijn. De duur van het mandaat is één academiejaar en is onbeperkt hernieuwbaar mits verkiezingen. Het mandaat eindigt bij ontslag of op het ogenblik dat de afgevaardigde niet meer ingeschreven is bij AP. Het mandaat van de voorzitter geldt voor 1 academiejaar tot aan de installatie van een nieuw dagelijks bestuur. Het mandaat is slechts éénmaal verlengbaar. Art. 28 Faciliteiten leden DSR De leden van de DSR genieten de nodige faciliteiten om hun mandaat naar behoren te kunnen vervullen. Minimaal worden volgende faciliteiten voorzien: 1. Algemeen geldt dat afwezigheid van een onderwijsactiviteit gewettigd kan worden voor een student die op hetzelfde moment als de onderwijsactiviteit aanwezig moet zijn op een vergadering van a. een medezeggenschapsorgaan in de AP hogeschool waar hij of zij een mandaat heeft als studentenvertegenwoordiger; b. een externe raad (VVS, ASO, AV AUHA en ASRA) waarin hij de belangen van studenten van de AP hogeschool vertegenwoordigt; 2. Op verzoek van de studenten gaan de vergaderingen door buiten de lestijden van de studenten; 3. De leden van de DSR kunnen voor de daden gesteld in de uitoefening van hun mandaat geen sanctie oplopen met uitzondering van zware fout of strafrechtelijke inbreuken; 4. Het uitvoeren van het mandaat geeft geen aanleiding tot compensatie in het curriculum, tenzij expliciet melding is gemaakt in de ECTS-fiche dat studentenparticipatie onderdeel kan uitmaken van een opleidingsonderdeel; 5. De DSR kan gebruik maken van de infrastructuur van de hogeschool om te vergaderen; 6. Het departement voorziet in een departementale medewerker die de werking van de DSR ondersteunt; 7. De actieve deelname van de leden van de DSR aan de vergaderingen wordt vermeld in het diplomasupplement van de betrokkenen. Art. 29 Adviezen 1. De DSR adviseert de departementsraad en/of het departementshoofd over opleidings- en studentgerichte materies. De DSR kan ook de ASAP adviseren over studentgerichte materies. 2. Het advies wordt verstrekt op vraag van de departementsraad, het departementshoofd, de ASAP ofwel op eigen initiatief. 3. Adviezen worden bij consensus opgesteld. Elk advies wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris en ter kennisgeving overgemaakt aan het departementale bestuur. p 7 / 9

8 3 PARTICIPATIECOMMISSIES Participatiecommissies kunnen per departement op het niveau van de opleiding (of per afstudeerrichting of per locatie, waar de nood daartoe bestaat) worden opgericht. In de participatiecommissies zitten: - de klasafgevaardigden (die op vrijwillige basis participeren en aangesteld zijn door de klas), - de verkozen studenten van de DSR en/of ASAP van de betreffende opleiding. Ze behandelen opleidingsgebonden materies die studenten rechtstreeks aanbelangen. p 8 / 9

9 Bijlage 1 Artikel 55 tot en met 60 van het decreet van 19 maart 2004 decreet betreffende de rechtspositieregeling, de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. Onderafdeling 2. Belangenverdediging en informatieplicht Artikel II.55. De studentenraad verdedigt de belangen van de studenten en heeft ten behoeve van alle studenten een informatieplicht over de wijze waarop hij zijn bevoegdheden uitoefent. Onderafdeling 3. Adviesrecht Artikel II.56. De studentenraad kan uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden die studenten aanbelangen. Het bestuur brengt na ontvangst van een advies omtrent in artikel II.57 en/of II.59 bedoelde aangelegenheden een met redenen omklede schriftelijke reactie uit in de vorm van een voorstel. Onderafdeling 4. Beraadslaging Artikel II.57. Het bestuur beraadslaagt met de studentenraad over de vastlegging van elk ontwerp van reglementaire bepaling inzake: 1. het vaststellen van de rechtspositieregeling van de student en van de onderwijs- en examenregeling; 2. de vaststelling en de besteding van de inschrijvingsgelden; 3. de uitwerking van initiatieven inzake studentenbegeleiding; 4. het vaststellen van de regelen inzake internationale studentenmobiliteit; 5. het bepalen van de organisatie van het academiejaar, met inbegrip van de vakantie- en verlofregeling. Artikel II De beraadslaging gebeurt rechtstreeks tussen bestuur en studentenraad, dan wel in de schoot van een in de instelling bestaande adviserende raad waarin naast afgevaardigden van de studentenraad andere onderwijs- en onderzoeksbetrokkenen zijn vertegenwoordigd en waarin de in artikel II.57 en II.59 bedoelde aangelegenheden gebruikelijk besproken worden. 2. De beraadslaging leidt tot een akkoord of niet-akkoord tussen het bestuur en de studentenraad of hun afgevaardigden. Een akkoord wordt uitgevoerd door het bestuur. In geval van niet-akkoord neemt het bestuur een eindbeslissing. Onderafdeling 5. Raadpleging Artikel II.59. Het bestuur raadpleegt de studentenraad over elk ontwerp van reglementaire bepaling inzake: 1. het algemeen beleid inzake interne kwaliteitszorg; 2. het vaststellen van de gedragscode inzake taalregeling, bedoeld in artikel 91, 5, van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen; 3. het vaststellen van de regelen inzake de evaluatie van de onderwijsactiviteiten van het academisch, respectievelijk het onderwijzend personeel. De studentenraad bij een universiteit wordt bijkomend geraadpleegd over elk ontwerp van reglementaire bepaling inzake sociale toelagen. Artikel II De raadpleging gebeurt rechtstreeks, dan wel in de schoot van een in de instelling bestaande adviserende raad waarin naast afgevaardigden van de studentenraad andere onderwijs- en/of onderzoeksbetrokkenen zijn vertegenwoordigd en waarin de in de artikel II.57 en II.59 bedoelde aangelegenheden gebruikelijk besproken worden. 2. De conclusies van de raadpleging worden neergelegd in een met redenen omkleed advies. Het bestuur kan slechts op gemotiveerde wijze afwijken van het advies van de studentenraad. Deze motivering wordt binnen een termijn van dertig kalenderdagen meegedeeld aan de studentenraad. De termijn gaat in de dag na deze waarop de betrokken reglementaire bepaling wordt. p 9 / 9

ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en bevoegdheden Artikel 1 De Studentenraad verdedigt de belangen van de studenten en verstrekt

Nadere informatie

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014)

Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) Statuten HoGent Studentenraad (Zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van 8 mei 2014) TITEL I Inleidende bepalingen Artikel 1. De HoGent Studentenraad (hierna genoemd HGSR) is de officiële rechtstreeks

Nadere informatie

Student Information Networking

Student Information Networking I Algemene bepalingen Student Information Networking Huishoudelijk reglement Art. 1 : Voor de toepassingen van dit huishoudelijke reglement wordt begrepen onder: SIN : Student Information Networking, zoals

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 19/12/2010 Orchideeënlaan 17-1820 Steenokkerzee1 http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel milieuraad1820@skynet.be Tel 02/254. 19.50 (secr. Milieudienst) Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district.

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district. STATUTEN SENIORENRAAD BERCHEM ************************************* Opgesteld, rekening houdend met het Werkkader adviesraden en inspraak. Goedgekeurd door de seniorenraad tijdens de algemene vergadering

Nadere informatie

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Ouderraad: huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Oprichting In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 augustus

Nadere informatie

1.2 De zetel van de schoolraad is gevestigd op het volgende adres:

1.2 De zetel van de schoolraad is gevestigd op het volgende adres: 1 Huishoudelijk reglement voor de schoolraad 1 Oprichting 1.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004, zoals

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

SCHOOLRAAD OUDERGELEDING VERKIEZINGSREGLEMENT

SCHOOLRAAD OUDERGELEDING VERKIEZINGSREGLEMENT BIJLAGE Bijlage nr. 3 Verkiezingsreglementen oudergeleding voor de schoolraden van Elishout, school voor voeding (E. Gryzonlaan 1, 1070 Brussel); Kasterlinden, secundair onderwijs voor jongeren met gehoor-

Nadere informatie

Kiesreglement verkiezingen

Kiesreglement verkiezingen Kiesreglement verkiezingen I Algemeen Artikel 1 Participatiedecreet Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.48 tot II.52 en van artikel II.66, 3 van het participatiedecreet. (Het decreet

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg 1 Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg Doelstellingen ARTIKEL 1 De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van

Nadere informatie

Ouderraad : Huishoudelijk reglement

Ouderraad : Huishoudelijk reglement Ouderraad : Huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art.1. Art.2. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004,

Nadere informatie

Reglement voor verkiezing van de geleding personeel in de schoolraden

Reglement voor verkiezing van de geleding personeel in de schoolraden Reglement voor verkiezing van de geleding personeel in de schoolraden Goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 december 2016 Bekendgemaakt op 20 december 2016 Inhoudstafel Hoofdstuk I. Doel en doelgroep...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Dit huishoudelijk reglement dient als aanvulling bij de statuten en geen enkele interpretatie die in strijd is met de statuten

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2008 Bekendgemaakt op 31 januari 2008 Artikel 1 Hoofdstuk I Algemene bepaling Onverminderd

Nadere informatie

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland 25 januari 1996 Vastgesteld in de vergadering van de ondernemingsraad van 25 januari 1996 en gewijzigd in de vergadering van 21 maart 1996, 18

Nadere informatie

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN PERSONEELSVERTEGENWOORDIGERS EN HUN OPVOLGERS IN HET INRICHTINGSORGAAN VAN DE HOGESCHOOL GENT

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN PERSONEELSVERTEGENWOORDIGERS EN HUN OPVOLGERS IN HET INRICHTINGSORGAAN VAN DE HOGESCHOOL GENT KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN PERSONEELSVERTEGENWOORDIGERS EN HUN OPVOLGERS IN HET INRICHTINGSORGAAN VAN DE HOGESCHOOL GENT Artikel 1 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Voor de toepassing van dit reglement

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOOLRAAD VAN DE GEMEENTELIJKE SCHOLEN VAN HOUTHALEN-HELCHTEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOOLRAAD VAN DE GEMEENTELIJKE SCHOLEN VAN HOUTHALEN-HELCHTEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOOLRAAD VAN DE GEMEENTELIJKE SCHOLEN VAN HOUTHALEN-HELCHTEREN HOOFDSTUK 1: SAMENSTELLING VAN DE SCHOOLRAAD Artikel 1 In de schoolraad zetelen de vertegenwoordigers van

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD Hoofdstuk I: Samenstelling van de Onderwijsraad. Art. 1: Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van en rekening houdend met de bepalingen

Nadere informatie

Participatiedecreet. Infofiche 1. WAT VOORAFGING

Participatiedecreet. Infofiche 1. WAT VOORAFGING Infofiche Participatiedecreet Het participatiedecreet legt de voorwaarden vast waaraan studentenparticipatie in het Vlaamse hoger onderwijs moet voldoen. VVS heeft nog enkele vragen om dit decreet aan

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VZW ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT

STATUTEN VAN DE VZW ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT STATUTEN VAN DE VZW ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT Titel 1 naam, zetel Artikel 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam Associatie Universiteit Gent, hierna genoemd de AUGent. Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD Hoofdstuk 1 - Oprichting Art.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 Hoofdstuk I. Algemeen reglement van de opleidingscommissies aan de Erasmushogeschool Brussel (goedgekeurd door het College

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement schoolraad basisscholen Sint-Victor

Huishoudelijk reglement schoolraad basisscholen Sint-Victor 1 Huishoudelijk reglement schoolraad basisscholen Sint-Victor 1 Oprichting 1.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem Tel en fax 050/71.15.93 e-mail vbs.depapaver@telenet.be Hoofdstuk 1 Oprichting Ouderraad: huishoudelijk reglement Art.1. Art. 2. In uitvoering van

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN STUDENTENVERTEGENWOORDIGING IN DE STUVORAAD VAN DE HOGESCHOOL GENT, ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 17 VAN HET DECREET BETREFFENDE DE STUDENTENVOORZIENINGEN IN VLAANDEREN

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN CBS de Rehoboth te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIES Artikel 1. Wet: De Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, staatsblad 1992, nummer

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

SCHOOLRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT

SCHOOLRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT BIJLAGE Bijlage nr. 2 Huishoudelijke reglementen voor de schoolraden van Kasterlinden, secundair onderwijs voor jongeren met gehoor- of gezichtsproblemen (Dilbeekstraat 1, 1082 Brussel); Kasterlinden,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ouderrraad Sint-Lambertusschool

Huishoudelijk reglement ouderrraad Sint-Lambertusschool Huishoudelijk reglement ouderrraad Sint-Lambertusschool Artikel 1: Algemene bepalingen Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de ouderraad van de Vrije Basisschool Sint Lambertus, Waversebaan

Nadere informatie

Stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking Hasselt

Stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking Hasselt Stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking Hasselt Huishoudelijk reglement ALGEMEEN Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking,

Nadere informatie

Participatiereglement Studentenraad KU Leuven

Participatiereglement Studentenraad KU Leuven Participatiereglement Studentenraad KU Leuven I Algemeen Artikel 1 Codex Hoger Onderwijs Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.314 tot II.335 van de Codex Hoger Onderwijs versie 4 en

Nadere informatie

Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad

Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement cultuurraad

Huishoudelijk reglement cultuurraad Huishoudelijk reglement cultuurraad Artikel 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1. organiek reglement: het organiek reglement van de cultuurraad van Berlare; 2. erkende en aanvaarde

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de schoolraad van vrije basisschool de Vlinder

Huishoudelijk reglement voor de schoolraad van vrije basisschool de Vlinder Huishoudelijk reglement voor de schoolraad van vrije basisschool de Vlinder Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse

Nadere informatie

LOKALE SENIORENRAAD STABROEK

LOKALE SENIORENRAAD STABROEK LOKALE SENIORENRAAD STABROEK HUISHOUDELIJK REGLEMENT DEFINITIES - Erkende Vereniging: vereniging die een actieve seniorenwerking kan aantonen van minstens 12 opeenvolgende maanden. - Senioren: inwoners

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Participatiereglement verkiezingen

Participatiereglement verkiezingen Participatiereglement verkiezingen I Algemeen Artikel 1 Codex Hoger Onderwijs Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.314 tot II.335 van de Codex Hoger Onderwijs versie 4 en de bijlagen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de stad Antwerpen

Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de stad Antwerpen Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de stad Antwerpen Hoofdstuk 1: Doelstelling, samenstelling en taken, openbaarheid en aanwezigheid Juridische

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad

Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Inleiding In uitvoering van Titel VI artikels 24 en 25 van de statuten van de vzw HVV en van Titel 3: punten 1,

Nadere informatie

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw)

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op de goedgekeurde statuten van 2014 Hoofdstuk 1: Algemene vergadering Art.1 De algemene vergadering komt minstens

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 38566 BELGISCH STAATSBLAD 30.08.2002 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de schoolraad van Vrije basisschool IZOO

Huishoudelijk reglement van de schoolraad van Vrije basisschool IZOO Huishoudelijk reglement van de schoolraad van Vrije basisschool IZOO Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1 In uitvoering van het decreet betreffende participatie op school van de Vlaamse Onderwijsraad van 2 april

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

Het kiesreglement voor de raden van bestuur van de scholengroepen

Het kiesreglement voor de raden van bestuur van de scholengroepen KIESREGLEMENT RAAD VAN BESTUUR RaGOreg/015 van 29 MEI 2009 1 Het kiesreglement voor de raden van bestuur van de scholengroepen Hoofdstuk I - Inleidende bepalingen Art. 1 Voor de toepassing van dit besluit

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraden

Reglement ondernemingsraden Reglement ondernemingsraden 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer:... b. de onderneming:... c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden. d. de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 Begripsbepalingen Artikel 1 Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOOLRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOOLRAAD SINT-JORISSCHOOL Fabiolalaan 2 Kloosterstraat 15 8930 Menen 8940 Geluwe Tel.: 056 51 36 82 Tel./Fax : 056 51 47 51 Fax : 056 51 99 12 056 53 14 20 www.sint-jorisschool.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER Titel I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. De Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement SCHOOLRAAD

Huishoudelijk reglement SCHOOLRAAD Huishoudelijk reglement SCHOOLRAAD Aangepast augustus 2017 HOOFDSTUK 1 SAMENSTELLING VAN DE SCHOOLRAAD Artikel 1 In de schoolraad zetelen de vertegenwoordigers van volgende geledingen: de ouders; het personeel;

Nadere informatie

Kiesreglement van de schoolraad in het GO!

Kiesreglement van de schoolraad in het GO! Kiesreglement van de schoolraad in het GO! 24-4-2015 Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel 1 Inhoudsopgave 1. Inleidende bepalingen 3 2. Het kiesbureau 4 3. De oproep tot kiezers en kandidaten

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad BRUGGE

stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad BRUGGE stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad HUISHOUDELIJK REGLEMENT SENIORENADVIESRAAD BRUGGE ART. 1 DOELSTELLING De doelstelling van de Seniorenadviesraad Brugge is: Als een volwaardig contactorgaan

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

Organiek reglement in uitvoering van het Bijzonder Decreet voor de Erasmushogeschool Brussel

Organiek reglement in uitvoering van het Bijzonder Decreet voor de Erasmushogeschool Brussel Organiek reglement in uitvoering van het Bijzonder Decreet voor de Erasmushogeschool Brussel 1 INHOUDSTAFEL Hoofdstuk 1 - Inleiding... 4 Hoofdstuk 2 - Bestuursorganen... 4 2.1. Raad van Toezicht... 4 2.1.1.

Nadere informatie

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden 1 STATUTEN 27.03.1991 (bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10.10.1991) gewijzigd op 27.01.1995 (BS 28/04/1995), 27.01.2001 (BS 27/09/2001), 6.12.2003 en 13.03.2004 (BS 06/01/2006 en 31.08.2007 (BS

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

Overeenkomst tot oprichting van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Basisscholen Sint-Lodewijkscollege Brugge.

Overeenkomst tot oprichting van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Basisscholen Sint-Lodewijkscollege Brugge. Overeenkomst tot oprichting van het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Basisscholen Sint-Lodewijkscollege Brugge. Tussen de hierna vermelde oprichtende schoolraden: 1 schoolraad van de basisschool

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van artikel 4 a) van het Organiek Reglement van de Studentenraad. HOOFDSTUK I

Nadere informatie

Vastgesteld door het College van Bestuur op 26 juni 2013 na instemming van de Studentenraad.

Vastgesteld door het College van Bestuur op 26 juni 2013 na instemming van de Studentenraad. Reglement Studentenraad van Hogeschool Leiden Vastgesteld door het College van Bestuur op 26 juni 2013 na instemming van de Studentenraad. Datum van inwerkingtreding: 27 juni 2013. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op het koninklijk besluit van 20 februari 1964 houdende instelling van de Raad voor het Verbruik gewijzigd bij de K.B. van 2 juli 1964, 27 maart 1969,

Nadere informatie

Addendum (april 2014) bij de Handleiding onderwijsvisitatie Specifieke lerarenopleiding, Brussel, 2009

Addendum (april 2014) bij de Handleiding onderwijsvisitatie Specifieke lerarenopleiding, Brussel, 2009 Addendum (april 2014) bij de Handleiding onderwijsvisitatie Specifieke lerarenopleiding, Brussel, 2009 Nieuwe organisatiestructuur VLUHR Sinds 1 januari 2013 zijn de Cellen kwaliteitszorg van VLIR en VLHORA

Nadere informatie

Samenstelling van de ouderraad

Samenstelling van de ouderraad DECRETALE OUDERRAAD Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 Samenstelling van de ouderraad... 3 Werking van de ouderraad en het huishoudelijk reglement... 3 Wijziging Participatiedecreet vanaf 1 september 2014:...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden Bijlage bij het besluit van de gemeenteraad d.d. 4 september 2007 houdende goedkeuring wijziging statuten, meer bepaald aanvulling bij artikel 25.1 O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A

Nadere informatie

De zetel van het Welzijnsforum is gevestigd te 9300 Aalst, Grote Markt 3.

De zetel van het Welzijnsforum is gevestigd te 9300 Aalst, Grote Markt 3. STATUTEN WELZIJNSFORUM AALST 1. Oprichting Welzijnsforum Artikel 1 Stedelijke adviesraad Het Welzijnsforum is een stedelijke adviesraad die lokale welzijnsactoren in Groot-Aalst samenbrengt met het oog

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de schoolraad van de gemeentelijke basisscholen van schoolbestuur Lubbeek

Huishoudelijk reglement voor de schoolraad van de gemeentelijke basisscholen van schoolbestuur Lubbeek Huishoudelijk reglement voor de schoolraad van de gemeentelijke basisscholen van schoolbestuur Lubbeek HOOFDSTUK 1 SAMENSTELLING VAN DE SCHOOLRAAD Artikel 1 In de schoolraad zetelen de vertegenwoordigers

Nadere informatie

Overeenkomst tussen de schoolraad, het schoolbestuur en de directeur over de procedureregels bij het uitoefenen van de participatierechten

Overeenkomst tussen de schoolraad, het schoolbestuur en de directeur over de procedureregels bij het uitoefenen van de participatierechten 1 Overeenkomst tussen de schoolraad, het schoolbestuur en de directeur over de procedureregels bij het uitoefenen van de participatierechten Tussen de hierna vermelde schoolraad schoolraad van de scholen

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Statuten van de Provinciale Jeugdraad van West-Vlaanderen, goedgekeurd door de Provincieraad van West-Vlaanderen

Statuten van de Provinciale Jeugdraad van West-Vlaanderen, goedgekeurd door de Provincieraad van West-Vlaanderen Statuten van de Provinciale Jeugdraad van West-Vlaanderen, goedgekeurd door de Provincieraad van West-Vlaanderen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: In deze statuten wordt verstaan onder: Provincieraad:

Nadere informatie

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTURELE RAAD Titel 1: Grondslag Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke culturele raad Brakel door het organiseren van de

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband )

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ).

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD VO Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01 te Groningen ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

Vertegenwoordiging en verkiezing van de vertegenwoordigers van de

Vertegenwoordiging en verkiezing van de vertegenwoordigers van de 20 SEPTEMBER 2002. Koninklijk besluit betreffende de oprichting, organisatie en werking van een paritair overlegorgaan in de sector van het verzekeringswezen, van de kredietinstellingen en van de gereglementeerde

Nadere informatie

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO R e g l e m e n t v a n O r d e Doelstelling van de GECORO De GECORO beoogt het behoud, de verbetering, de onderbouwing en uitwerking van een goede

Nadere informatie

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

Statuten Ouderrraad De Bron Tielt

Statuten Ouderrraad De Bron Tielt OUDERRAAD DE BRON TIELT Voorzittersduo: Inge Vanoverschelde (0496 31 77 86 en inge.vanoverschelde@kbo-tielt.be) en Els Kerckhof (051 46 78 02 en kerckhof.els7@gmail.com) Secretariaat Helena Stuyck (leen@notaris-verhelst.be)

Nadere informatie