PZ GAVERS (5458) Zonaal Veiligheidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PZ GAVERS (5458) Zonaal Veiligheidsplan"

Transcriptie

1 PZ GAVERS (5458) Zonaal Veiligheidsplan

2 Colofon Leden van de zonale veiligheidsraad politiezone Gavers - Mevrouw Rita Beyaert, Burgemeester stad Harelbeke, voorzitter zonale veiligheidsraad - De heer Claude Croes, Burgemeester gemeente Deerlijk - De heer Frits Verhaeghe, Procureur des Konings - De heer Samuel Deleu, Eerste substituut - De heer Bernard Lebrun, Gerechtelijke directeur van de Federale Politie - De heer Luc Dhoest, Bestuurlijk directeur coördinator van de Federale Politie - De heer Eddy Nuyttens, Hoofdcommissaris Politiezone Gavers - Mevrouw Carine Desmet, secretaris zonale Veiligheidsraad 1

3 Lijst met afkortingen ADR AIK AK APO ASTRID B.S. BIN BIVV BK CIC CP CSD Dirco Dirjud FGP Fipa FTE HCP HINP HYCAP ICT INP ISLP KB KIV KS LIV MFO MK MTO NVP OBP OGP OKRA PACK PDA PdK PLP PO PZ VKD VKO ZVP Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg Arrondissementeel Informatie Kruispunt AgentenKader Ambtshalve Politioneel Onderzoek Radiocommunicatiesysteem Belgisch Staatsblad Buurt Informatie Netwerk Belgisch Instituut voor de VerkeersVeiligheid BasisKader Communicatie en InformatieCentrum Commissaris van Politie Coördinatie en SteunDienst Bestuurlijk directeur (federale politie) Gerechtelijk directeur (federale politie) Federale Gerechtelijke Politie Full Integrated Police Action FullTimeEquivalent Hoofdcommissaris van Politie Hoofdinspecteur van Politie Gehypothekeerde Capaciteit Informatica en Computer Technologie Inspecteur van Politie Integrated System for Local Police. Informaticaflatform van de locale politie. Koninklijk Besluit Kadernota Integrale Veiligheid KantSchrift Lokaal Integraal Veiligheidsbemeid Ministeriële richtlijn MiddenKader MederwerkersTevredenheidOnderzoek Nationaal VeiligheidsPlan Officier van Bestuurlijke Politie Officier van Gerechtelijke Politie Seniorenorganisatie Gezamenlijke gerechtelijke acties binnen het arrondissement Kortrijk. Personal Digital Assistent Procureur des Konings Ministeriële omzendbrief PostOverste PolitieZone VerKeersDienst VerKeersOngeval Zonaal VeiligheidsPlan 2

4 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL...3 INLEIDING... 4 Voorwoord...5 HOOFDSTUK 1. MISSIE VISIE - WAARDEN Getrokken lessen uit het vorige plan Onze belanghebbenden & hun verwachtingen Missie Visie - Waarden...8 HOOFDSTUK 2. SCANNING & ANALYSE Getrokken lessen uit het vorige plan Socio-economische en demografische beschrijving van de zone Beeld van veiligheid en leefbaarheid Verwachtingen en doelstellingen van overheden en de andere belanghebbenden Inrichting van het korps Beeld van de dienstverlening en de werking Samenwerking Synthese van de bestede capaciteit HOOFDSTUK 3. DE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN De vorige strategische doelstellingen evaluatie en te trekken lessen De strategische doelstellingen HOOFDSTUK 4. HET COMMUNICATIEBELEID Externe communicatie Interne communicatie HOOFDSTUK 5. GOEDKEURING VAN HET PLAN Verbeteren en vernieuwen Goedkeuring... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. HOOFDSTUK 6. ACTIEPLANNEN EN PROJECTEN VERSPREIDINGSLIJST BIJLAGEN

5 INLEIDING 4

6 Voorwoord Dit zonaal veiligheidsplan en de strategische keuzes die erin opgenomen zijn, hebben tot doel een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden aan alle belanghebbenden, waarbij onze organisatie veiligheid en leefbaarheid wenst te verzekeren. Politiezone Gavers wil in de eerste plaats, een voldoende zichtbare en aanspreekbare politie blijven. De onthaalfunctie in de beide gemeenten en de aanwezigheid van de wijkagenten in het straatbeeld, bevestigen deze keuze. Daarnaast blijft het organiseren van een dienstverlening met een 24u op 24u interventiedienst een absolute prioriteit. De snelle tussenkomst op om het even welk tijdstip en op om het even welke plaats, worden door de bevolking en het bestuur sterk geapprecieerd. Overlast werd in het vorige zonaal veiligheidsplan al opgenomen als aandachtspunt en zal binnen dit zonaal veiligheidsplan nog meer gewicht toebedeeld krijgen. Vervolgens moet gewerkt worden aan de uitbouw van het lokale recherche team. Deze lokale recherche moet in staat zijn om zowel de lokale problematiek te beheersen, als om voldoende steun te bieden aan bovenlokale onderzoeken. Drugsonderzoeken in het bijzonder, zullen meer aandacht krijgen, dit binnen het geheel van de operationele medewerkers. Verkeer is en blijft een heel belangrijk punt in het zonaal veiligheidsplan. De samenwerking en de samenspraak met andere diensten, het contact met de inwoners en de bestuursorganen, en de samenwerking binnen bovenlokale overlegfora, zijn steunpilaren voor een geïntegreerde werking. De medewerkers vormen de belangrijkste factor tot het welslagen van alle geplande acties. Waardering voor hun motivatie en enthousiasme en voldoende middelen om goed en efficiënt te presteren, zullen de aantrekkelijkheid van het korps ten goede komen. 5

7 HOOFDSTUK 1. MISSIE VISIE - WAARDEN 6

8 1.1. Getrokken lessen uit het vorige plan In het vorige zonaal veiligheidsplan werd bij de opmaak te weinig aandacht geschonken aan de brede waaier van criminaliteit die vervat is in de term overlast. Voornamelijk onder druk van de politiek verantwoordelijken werd in de loop van 2007 een aanpassing doorgevoerd in het zonaal veiligheidsplan, waarbij wijkwerking als antwoord op die problematiek als een prioriteit werd geduid. De recherchecapaciteit bij de lokale recherche is met de norm van 7 % van de totale capaciteit onvoldoende. In ons korps is die 7 % gelijk aan 4 fulltime equivalenten. Hoewel de lokale recherche doorgaans 7 fulltime equivalenten ter beschikking heeft, blijkt toch dat er bitter weinig tijd kan gespendeerd worden aan lokale fenomenen. De lokale recherche wordt grotendeels ingepalmd door opdrachten van Onderzoeksrechters en Parket. De begrippen steun, lokale aangelegenheden en specialisatie werden in het verleden onvoldoende gespecificeerd, waardoor er voornamelijk bij de opdrachten van de lokale recherche vraagtekens kunnen geplaatst worden Onze belanghebbenden & hun verwachtingen BELANGHEBBENDE WIJZE BEVRAGEN VERWACHTINGEN m.b.t. visie Bestuur en financiers (overheden opdrachtgevers) Parket zonemagistraat Zonale veiligheidsraad Goed werkende recherche Politiecollege - burgemeester politieraad gemeenteraad Politiecollege Politieraad Persoonlijk onderhoud met politieraadsleden en gemeenteraadsleden Service aan de bevolking Goed draaiende interne werking Klanten - dienstenafnemers Iedereen die rechtstreeks afnemer is ( bevolking ) Lokale veiligheidsmonitor 2008 Blijvende aandacht voor het verhogen van de verkeersveiligheid. Snelle interventie Representatieve sleutelfiguren Personen die een melding, klacht, aangifte, aanvraag deden (ISLP) Organisator van een evenement Vergelijkend wijkonderzoek Harelbeke 2008 Blijvende aandacht voor het verhogen van de verkeersveiligheid Meer toezicht Weinig klachten optreden PZ Gavers ontvangen / Vergaderingen Efficiënte samenwerking Partners en leveranciers Dirco Zonale veiligheidsraad Geïntegreerde werking Parket Zonale Veiligheidsraad Voldoende aandacht voor de 7

9 prioriteiten van het parket. De zonale veiligheidsraad als forum gebruiken om in overleg afspraken te maken FGP Zonale Veiligheidsraad Signaalfunctie wijkwerking Preventieambtenaar Veiligheidscel Medewerking bij uitvoeren van Nood- en Interventieplannnen Arktos Gesprekken Goede communicatie Naburige politiezones Gesprekken Goede communicatie Medewerkers Wijkinspecteurs Vergaderingen wijkdienst Interne communicatie Directie / Diensthoofden Gesprek Interne communicatie Interventie Gesprek Middelen en ondersteuning Een representatieve dwarsdoorsnede van het korps Maatschappij Niet rechtstreekse dienstenafnemers / milieu Coördinatievergadering Lokale veiligheidsmonitor 2008 / Vergelijkend wijkonderzoek Harelbeke 2008 Okra Waardering, middelen en ondersteuning Lokaal veiligheidsbeleid Vertegenwoordiger Medewerking aan eigen projecten seniorenraad Voorzitter middenstand BIN Medewerking aan eigen projecten Jongeren Jeugdraad/ scholen Medewerking aan eigen projecten 1.3. Missie Visie - Waarden -Missie Wij wensen als lokale politie de basispolitiezorg te verzekeren op het grondgebied van de zone. Onze opdrachten en initiatieven hebben als hoofddoel de burgers en de overheden een correcte en snelle dienstverlening te verzekeren. Onze samenwerking met andere overheden en diensten en de geïntegreerde werking van lokale en federale politie zijn pijlers waarop wij steunen om op een kwaliteitsvolle en integere manier onze opdrachten te volbrengen. -Visie Binnen de vergadering van de zonale veiligheidsraad en onder het voorzitterschap van Burgemeester Beyaert is het besef en enthousiasme gegroeid voor een samenwerking tussen verschillende actoren en diensten. In de zonale veiligheidsraad uit zich dat in het gezamenlijk nemen van onderbouwde beslissingen met afweging van de verwachtingen en mogelijkheden van de belanghebbenden. In dit plan dat de komende vier jaar de basis zal vormen voor de werking van de politiezone Gavers zal ook op uitvoeringsniveau het woord samenwerking de toon voor excellente politiezorg moeten zetten. -Waarden 8

10 Gemeenschapsgerichte politiezorg Ambitieus en realistisch Verantwoording Emotioneel intelligent Respect Samenwerking 9

11 HOOFDSTUK 2. SCANNING & ANALYSE 10

12 2.1. Getrokken lessen uit het vorige plan 2.2. Socio-economische en demografische beschrijving van de zone Harelbeke is hoofdplaats van een kanton en kiesdistrict. Er is een Vredegerecht gevestigd. Harelbeke is samengesteld uit de centrumgemeente Harelbeke, met zijn satelliet Stasegem, dat nooit een zelfstandige entiteit is geweest, maar toch werd aanzien als een afzonderlijk dorp. Tevens zijn er de deelgemeenten Bavikhove en Hulste. Deerlijk is samengesteld uit Centrum-Deerlijk en St.-Lodewijk, dat net zoals Stasegem, een eigen identiteit heeft. De totale oppervlakte van de zone is ha, waarvan ha. in Harelbeke en in Deerlijk. Harelbeke en Deerlijk zijn omzeggens volledig verstedelijkt. Hulste, Bavikhove en St.- Lodewijk hebben een verstedelijkte kern met daarrond nog wat landelijk gebied. Er zijn ongeveer inwoners. Circa inwoners in Harelbeke en inwoners in Deerlijk. De zone wordt doorkruist door 4 gewestwegen: de N 50 Kortrijk - Brugge, die aan de rand van de zone ligt. De R 8, Ringlaan rond Kortrijk, die zich eveneens aan de rand van de zone bevindt, maar verschillende op- en afritten telt op het grondgebied van Harelbeke. De N 36 maakt een snelle verbinding tussen Harelbeke en Deerlijk. Deze gewestweg maakt de verbinding tussen de A17 en de E17. De N 43 snijdt Harelbeke doormidden en loopt doorheen het centrum. De weg maakt de verbinding tussen de R8 en de N 36. De verbinding N 36 en E 17 brengt veel verkeersdrukte met zich mee. In de zone zijn er 6 verspreide industrieterreinen, die zorgen voor een intens vrachtverkeer en vele dagelijkse pendelaars. Daarnaast zijn er nog talrijke ambachtelijke zones en verspreide nijverheidsgebouwen en verschillende grote transportfirma s. In Deerlijk is er een Seveso-bedrijf gevestigd (Brenntag) Het recreatiegebied De Gavers dat circa 160 ha groot is, waarvan 60 ha uit meer bestaat, is een aantrekkingspool voor zowel wandelaars als watersportrecreanten. Het gebied wordt frequent bezocht door mensen uit het noorden van Frankrijk Beeld van veiligheid en leefbaarheid Objectieve gegevens Hiervoor wordt verwezen naar de bijlagen: Balanced Scorecard PZ Gavers Politiële criminaliteitsstatistieken Arrondissementeel Politieel Veiligheidsbeeld Kortrijk 11

13 Nationaal Politieel Veiligheidsbeeld Subjectieve gegevens Hiervoor wordt verwezen naar de bijlagen: Veiligheidsmonitor bevolkingsenquête 2006 Veiligheidsmonitor PZ Gavers 2007 Vergelijkend wijkenonderzoek Harelbeke 2008 Rapport Arktos 2.4. Verwachtingen en doelstellingen van overheden en de andere belanghebbenden BELANGHEBBENDE VERWACHTINGEN DOELSTELLINGEN Bestuur en financiers (overhedenopdrachtgevers) KIV en de eruit voortvloeiende federale beleidsnota s Kadernota integrale veiligheid 2004 ( In het regeerakkoord van maart 2008 van de regering Leterme I is ondertussen opgenomen dat een nieuwe Kadernota Integrale Veiligheid zal worden opgesteld ) Integrale aanpak van de veiligheid en geïntegreerd samenwerken van de verschillende diensten. Meer aandacht voor kwaliteitszorg en organisatieverbetering met het oog op een betere dienstverlening voor de burger en de partners Parketbeleidsplan LIV Klanten dienstenafnemers - Maatschappij Iedereen die rechtstreeks afnemer is / representatieve sleutelfiguren Organisator van een evenement Partners en leveranciers NVP Medewerking aan de uitvoering van het Parketbeleidsplan Burgers en besturen vinden een veilige- en leefbare woon- en werkomgeving erg belangrijk, hiervoor is een integrale en geïntegreerde aanpak noodzakelijk Blijvende aandacht voor het verhogen van de verkeersveiligheid Snelle interventie Meer toezicht Medewerking van de politie aan een vlot en veilig verloop van de manifestaties Prioritaire fenomenen aanpakken volgens de principes van een moderne en kwaliteitsvolle Optimale aanwending van de politionele en justitiële capaciteit Wijkpolitie heeft een centrale rol bij het garanderen van de objectieve en subjectieve veiligheid. Integraal veiligheidsbeleid wordt vastgelegd in het Zonaal Veiligheidsplan. Afspraken met de rechtstreeks betrokkenen. Zowel repressie als preventie meenemen in een afgewogen totaalpakket Meer Blauw op straat Het Zonaal Veiligheidsplan afstemmen op het nationaal veiligheidsplan 12

14 politie Gouverneur - Een positieve bijdrage leveren aan een veilige en leefbare provincie - Een goede kennis verwerven van de opdrachten en de bevoegdheden van de gouverneur m.b.t. veiligheid en politie - Een kritische maar positieve en constructieve medewerking verlenen. - Naleven van de afspraken - Verkeersveiligheid als absolute prioriteit Preventieambtenaar Medewerking binnen de veiligheidscel Dirco Eigendomsdelicten en verkeers(on)veiligheid als strategische doelstelling in het zonaal veiligheidsplan weerhouden Dirjud Geïntegreerde samenwerking voor de vooropgestelde keuzes Vlotte samenwerking tussen alle hulpdiensten Meewerken aan de gepaste politionele maatregelen en inschrijving in de bovenlokale doelstellingen en bijhorende uitvoeringsmodaliteiten Goede infoflux met wijkwerking en lokale recherche Medewerkers Zie Inrichting van het korps Personeelscapaciteit Om een optimale werking in de zone te verzekeren werd bij aanvang een kader goedgekeurd van 69 operationelen en 9 administratieven. De minimum werkingsnorm werd bepaald op 59 operationelen en 5 administratieven. In de loop van 2005 werd een kaderwijziging doorgevoerd, waarbij het aantal operationelen onveranderd bleef, maar het aantal administratieven van 9 naar 7 werd teruggebracht. Er wordt gestreefd om het aantal operationelen op een minimum van 64 te houden. Voor de administratieven wordt gewerkt naar de 16 % norm. Er wordt daartoe een stappenplan gevolgd. Het hoofddoel van de organisatie is : MEER KWALITEIT EN KWANTITEIT OP STRAAT. Om de beschikbare capaciteit maximaal aan te wenden, werden in functie van het bereiken van een groter rendement de administratieve taken afgesplitst van de gerechtelijke bezigheden. De rode draad in het geheel van de organisatie is efficiëntie op gebied van de administratieve gevolgen van de dagdagelijkse bezigheden. Er werd aanvankelijk geopteerd om het ISLP-systeem te kiezen als het enige systeem in het kader van de automatisering. Omdat ISLP evenwel niet voldoende snel de evolutie op informaticagebied kan volgen en er geen degelijk informaticaplatform voorhanden is, werd in de loop van de jaren een investering gedaan in hardware en gebruiksvriendelijke software die personeelsbesparend werkt. 13

15 OPERATIONEEL KADER : Organiek kader Reëel effectief Minimaal effectief (KB 05/09/01) Aantal Datum van aanpassing Aantal ingeschreven (per kader) Beschikbaar aantal * Datum van registratie 1 HCP 1 HCP 1 HCP 01/04/ CP 6 CP 5,4 CP 13 MK 8 MK 8 MK 49 BK 46 BK 41,6 BK 2 AK 2 AK 1,6 AK 1 inspecteur is in loopbaanonderbreking 2 inspecteurs volgen opleiding HINP (tot midden mei 2008) 1 inspecteur is geschorst (sedert 2006) ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK KADER : Organiek kader Reëel effectief Minimaal effectief (KB 05/09/01) Aantal Datum aanpassing Aantal ingeschreven (per kader) Beschikbaar aantal * Datum van registratie 1 A 1 A 1 A 01/04/ B 2 B 2 B 3 C 3 C 3 C 1 D 1 D 0,8 D Organogram 14

16 15

17 2.6. Beeld van de dienstverlening en de werking Uitvoering van de dienstverlening aan de bevolking MINIMALE WERKINGSNORMEN Berekening over de helft van 2008 en dan maal 2 WIJKWERKING Datum registratie Aantal inwoners Aantal wijkinspecteurs volgens de norm Reëel aantal wijkinspecteurs Aantal politieposten Capaciteit op jaarbasis 30/06/ (11 wijk en 2 KS) uren* NORM : 1 wijkinspecteur op 4000 inwoners Kantschriften wordt meegerekend bij wijkwerking Daarnaast werden 421 diensten uitgevoerd ( interventie, PO, VKD, Hycap ) * De berekening van het aantal uren wijkdienst is een prognose, gebaseerd op de reële cijfers van de eerste jaarhelft. Dit cijfer stemt niet overeen met de berekening van de capaciteit in punt 2.8. namelijk uren. Hiervoor was de basis september 2007 tot september 2008; in deze periode had de wijkdienst nog niet de volledige, huidige bezetting. ONTHAAL Datum registratie Aantal gemeenten zone Aantal politieposten Aantal uren daadwerkelijk fysiek onthaal in het centraal onthaalpunt Capaciteit op jaarbasis Weekdagen Week-end / feestdagen 30/06/ uren in Harelbeke uren onthaal in Deerlijk NORM : per dag 12 uur fysiek onthaal in het centrale onthaalpunt + contacteerbaar d.m.v. technische infrastructurele maatregelen Indien de norm niet werd gehaald, formuleer hier de reden(en) : INTERVENTIE EN ALGEMEEN TOEZICHT Datum registratie 30/06/2008 Aantal interventieploegen Aantal piekploegen Aantal Voorziene uurvorken Aantal Voorziene uurvorken Capaciteit op jaarbasis geen geen NORM : 1 continuploeg + 1 piekploeg 84 uur/week Indien de norm niet werd gehaald, formuleer hier de reden(en) : POLITIONELE SLACHTOFFERBEJEGENING Datum registratie Gespecialiseerd medewerker beschikbaar (ja / neen) Wijze waarop de permanente beschikbaarheid geregeld is (aan te kruisen) Intern de zone geregeld Samenwerkingsverband met andere PZ/Fedpol Capaciteit op jaarbasis 30/06/2008 Ja (2 mensen) / ja Niet gekend 16

18 NORM: 1 gespecialiseerd medewerker continu terugroepbaar (eventueel via samenwerkingsakkoord) Indien de norm niet werd gehaald, formuleer hier de reden(en) : LOKALE OPSPORING EN LOKAAL ONDERZOEK Organisatievorm Datum registratie 30/06/2008 Globaal effectief zone 69 PERSONEN Effectief operationeel kader Lokale recherchedienst (met vaste medewerkers) Aantal FTE Polyvalente of «flexibele» opsporings- en onderzoekscapaciteit Aantal FTE of uren Capaciteit op jaarbasis 61FTE 5 FTE NORM : 10% van het operationeel effectief voor zones met globaal effectief 230, 7% van het operationeel effectief met een minimum van één ploeg (2 mw) voor de weekdagen, voor de andere PZ Indien de norm niet werd gehaald, formuleer hier de reden(en) : HANDHAVING VAN DE OPENBARE ORDE Permanentie OBP en OGP OBP Ja Neen Interzonale samenwerking Ja Neen Datum registratie OGP Ja Neen Interzonale samenwerking Ja Neen 30/06/2008 NORM : 1 OBP permanent bereikbaar en terugroepbaar Indien de norm niet werd gehaald, formuleer hier de reden(en) : ANDERE OPERATIONELE DIENSTEN - Dienst/functie verkeer en verkeershandhaving Deze dienst wordt geleid door 1 hoofdinspecteur, bijgestaan door - 2 agentes van politie - 1 inspecteur die instaat voor de opmaak van plannen n.a.v. verkeersongevallen - Bijna dagelijks een verkeersploeg, gevormd door 2 inspecteurs uit de interventiedienst. - 1 verkeerscoördinator (interim) - 2 administratieve medewerksters (interim) - Functie technopreventie Deze functie wordt waargenomen door 1 commissaris en 1 hoofdinspecteur 17

19 OPDRACHTEN EN TAKEN VAN FEDERALE AARD Ministeriële richtlijn MFO-2 en MFO-2bis: Binnen de politiezone zijn er 30 personeelsleden opgeleid en uitgerust voor het verlenen van versterking door de lokale politie bij opdrachten van bestuurlijke politie. Sinds 2006 wordt deelgenomen aan de trainingen Hycap FTX georganiseerd door het CSD Kortrijk. In 2007 werden in het totaal 704 manuren gespendeerd voor steunopdrachten van federale aard hetgeen 46 % behelst van de theoretisch gereserveerde capaciteit. Gemeenschappelijke richtlijn MFO-3: De Politiezone beschikt over één opgeleide functionele beheerder (en één operationeel personeelslid in opleiding). Ministeriële richtlijn MFO-4: Het verlenen van bijstand gebeurt i.f.v. de vraagstelling. Beveiliging van stoppunten van waardentransport door de reguliere ploegen. Gemeenschappelijke richtlijn MFO-6: Momenteel wordt niet voldaan aan de bemanning van het AIK. Communicatie- en informatiecentrum (CIC) In 2007 werd één personeelslid structureel afgedeeld naar het CIC West-Vlaanderen. Full Integrated Police Actions (FIPA s) De PZ Gavers verleent haar medewerking aan de gecoördineerde acties van het CSD Kortrijk. Zo werd er meegewerkt aan de Pack-acties, acties Rap en Rein en acties in de strijd tegen de hormonen. Richtlijn van de Minister van Justitie van 13 december 2001 inzake : Het verzekeren van de openbare orde in hoven en rechtbanken, het overbrengen van gevangenen en het handhaven van de orde en de veiligheid in gevangenissen in geval van oproer of onlusten: Het parket beheert een beurtsysteem waarbij de PZ Gavers geregeld wordt ingeschakeld. Richtlijnen tot het verlichten en vereenvoudigen van sommige administratieve taken van de lokale politie - Opheffing en vervanging van de omzendbrief van 16 februari 1999 (1 december 2006): In de vergadering van de zonale veiligheidsraad werd een stappenplan opgesteld. Ministeriële omzendbrief PLP 37 betreffende de samenwerking en het uitwisselen van inlichtingen met betrekking tot het fenomeen terrorisme en extremisme: In het kader van deze omzendbrief wordt gevolg gegeven aan de vragen van de Dirjud. 18

20 BIJDRAGE AAN HET NATIONAAL VEILIGHEIDSPLAN Werden opgenomen als prioriteit : - Verkeer - verkeersinbreuken snelheid - verkeersinbreuken alcoholmisbruik - verkeersongevallen stoffelijke schade - verkeersongevallen gekwetsten - verkeersongevallen alcohol Er werd voldaan aan de vraag van BIVV en diensten van de gouverneur. De vooropgestelde doelen van het verkeersveiligheidsfonds werden gehaald. - Eigendomsdelicten - Diefstal Deelname aan specifieke arrondissementele acties ( Pack ). Binnen de reguliere werking werd aandacht gegeven aan controle van verdachte personen en voertuigen. Er is permanent vakantietoezicht, gericht toezicht op inbraakgevoelige plaatsen en specifiek toezicht op handelszaken in de eindejaarsperiode. - Leefmilieu Deelname aan arrondissementele acties ( hormonen, Rap en Rein ). Op eigen initiatief wordt controle gedaan op ADR (vervoer van gevaarlijke stoffen). Er is samenwerking met andere hulpdiensten in het kader van rampenplanning. Interne sensibilisering wordt beoogd door de deelname aan het West-Vlaams Milieucharter. Binnen de reguliere werking werd dagdagelijks aandacht gevraagd voor deze bovenstaande fenomenen, daarnaast werden specifieke acties uitgevoerd. Werden opgenomen als aandachtspunt : - Mensenhandel - Terrorisme - Drugs - Hormonen - Samenscholing jongeren: In de loop van het vorige zonaal veiligheidsplan hiervoor een project opgestart met Arktos. Arktos is een vzw die er op gericht is om probleemjongeren uit de criminaliteit te houden. 19

21 OPDRACHTEN EN TAKEN TEN VOORDELE VAN DERDEN - Opmaken van signalisatiemachtigingen - Steunverlening aan de lokale mobiliteitscommissies 20

22 De interne werking MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS Verwachtingen van de medewerkers : - Voldoende middelen - Voldoende ruimte voor initiatief - Betrokkenheid - Waardering voor het werk - Systeem van dienstplanning inbouwen waarbij er, voor zover als mogelijk, rekening wordt gehouden met de desiderata van de werknemers - Opleiding - Duidelijke organisatie Organisatie van het medewerkerbeleid : - Bij het toekennen van een functie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de intrinsieke capaciteiten en de graad van de persoon - Bij het toekennen van een functie wordt rekening gehouden met de wensen van de medewerker, voor zover de goede werking van de organisatie het toelaat - Streven naar een optimale scheiding van administratieve en operationele taken - Inzet in verschillende diensten en opdrachten - Transparante dienstregeling Ontwikkelen van competenties : - Voorzien van de nodige opleidingen, volgens de noden van de dienst en in het kader van het functieprofiel, waarbij zo mogelijk rekening wordt gehouden met persoonlijke ambities - Voldoende ruimte geven voor eigen initiatief - De medewerkers aanmoedigen om open te staan voor nieuwe ideeën ( platgetreden paden durven verlaten ) Respect en waardering : - Positieve reacties van de bevolking worden aan betrokken medewerkers medegedeeld - De negatieve bemerkingen worden op een integere manier behandeld - Opvolging van prestaties van de personeelsleden en feedback hierover zorgt dat ze het gevoel krijgen dat hun arbeid naar waarde wordt geschat - Er wordt afgezien van controle om de controle 21

23 MANAGEMENT VAN MIDDELEN Financieel beleid : ( Jaarrekening 2007 in bijlage ) - De financiering van de zone gebeurt door de gemeentelijke en de federale dotaties en de bijdrage van het verkeersveiligheidsfonds - Gemeentelijke dotatie Harelbeke : 43 % van de totale begroting - Gemeentelijke dotatie Deerlijk : 17 % van de totale begroting - Federale toelagen : 40% van de totale begroting ( waarvan basistoelage ongeveer 25 % verkeersveiligheidsfonds 8% van de totale begroting + 7% andere ) - Spreiding van de belangrijkste uitgaven : - De personeelskost bedraagt circa 85 % van de begroting dit omvat zowel de personeelskost in enge zin alsook de personeelskosten die zich binnen de werkingskosten situeren - Het begrotingsartikel leningen en intresten bedraagt 2% van de begroting - Het begrotingsartikel gebouwen bedraagt 2% van de begroting - Het begrotingsartikel voertuigen bedraagt 1,5 % van de begroting - Het begrotingsartikel administratieve werking bedraagt 2% van de begroting - Het begrotingsartikel technische uitgaven bedraagt 1,5% van de begroting - 6% andere Kennis en technologie : - ICT : via de Citrix-technologie koppelen we de verschillende informaticatoepassingen - ASTRID - Fleetmanager : op deze manier kan de positie van de interventiewagens gevolgd worden - Project PDA : doorstroom van gegevens op het terrein via digitale weg Materiaal en diensten : - De nodige middelen worden voorzien om een efficiënte werking te garanderen, rekening houdend met de noden van de job, de wensen van de gebruikers en het advies van de arbeidsgeneesheer - De infrastructuur betreft 2 gebouwen die gehuurd worden, respectievelijk aan de stad Harelbeke en de gemeente Deerlijk 22

24 MANAGEMENT VAN PROCESSEN - Scheiding tussen louter operationele taken en de daaraan verbonden administratie - Scheiding van de verantwoordelijkheden bij verwerking van de gegevens om tot een proces-verbaal te komen Bijlage project administratieve verwerking 2.7. Samenwerking Interzonale, bovenlokale en internationale politiesamenwerking Domein van de interzonale/bovenlokale samenwerking Zone dienst waarmee het protocol werd afgesloten Implicaties voor de zone- impact op de middelen Nietoperationeel Operationeel Koerierdienst Kortrijk scramble Politiealarm Kortrijk Rood Provinciale scramble Slachtofferbejegening Audiovisueel verhoor Gebruik cellen Protocol inzake operationele samenwerking tussen lokale en federale recherche in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk PZ Gavers Dirco Zones binnen arrondissement dirco dirjud wegpolitie W-VL - CIC Zones binnen arrondissement dirco dirjud wegpolitie W-VL CIC - PdK Provincie en alle zones binnen provincie W-VL PZ Vlas Parket dirco - dirjud PZ Vlas dit zal arrondissementeel georganiseerd worden FGP Kortrijk 3 keer per week worden briefwisseling voor Dirco Dirjud parket opgehaald of afgeleverd Ter beschikking houden van 1 ploeg van 2 personeelsleden Ter beschikking houden van 2 ploegen Ter beschikking houden van 1 ploeg van 2 personeelsleden Beurtrolsysteem binnen arrondissement van 2 gespecialiseerde medewerkers Geen bijkomend personeel Andere protocols of samenwerkingsakkoorden met niet politionele partners en derden - Samenwerkingsakkoord met Group4 Securitas in verband met bewaking gelddepot op het grondgebied - PLP 41 jeugdcriminaliteit aanspreekpunt scholen stappenplan spijbelen 23

25 - BIN - Samenwerking met de Lijn - Set sexuele agressie in samenwerking met de ziekenhuizen 2.8. Synthese van de bestede capaciteit Periode 01/09/ /09/2008 betreft de operationelen Lokale opdrachten % tov de Mensuren beschikbare capaciteit Interventie 35528:50:00 40% Postoverste - dispatching 9000:15:00 10% Planton 4651:10:00 5% Wijk + Kantschriften 10850:00:00 12% Opleiding 1835:50:00 2% HYCAP 357:15:00 1% Verkeer - interventie 2760:25:00 3% Verkeersdienst 3132:40:00 4% Ordediensten 2681:13:00 3% Gerechtelijk wachtofficer 3027:20:00 3% Dagdiensten 7850:20:00 9% Vakantie 3779:07:00 4% Ziekte + arbeidsongeval 3468:31:00 4% Syndicaal verlof 220:36:00 0% 24

26 HOOFDSTUK 3. DE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 25

27 3.1. De vorige strategische doelstellingen evaluatie en te trekken lessen Weerhouden prioriteiten en aandachtspunten in het vorige Zonaal Veiligheidsplan: Prioriteiten Veiligheid Verkeer : snelheid en alcohol De te bereiken globale doelen: Door intensieve controles kan op langere termijn het aantal ongevallen waarbij de bestuurder onder invloed van alcohol rijdt, naar beneden worden gebracht. Hier is een taak weggelegd voor de interventieploegen, die hun intensief toezicht dienen verder te zetten i.v.m. het sturen onder invloed. Verkeersveiligheid werd eveneens weerhouden binnen het Nationaal Veiligheidsplan. Strategische doelstellingen gerealiseerd en in welke mate? Ondanks de gestegen verkeersdrukte is er geen stijging van het aantal VKO s en het aantal bestuurders onder invloed van alcohol betrokken in deze ongevallen.(zie bijlage Balanced Scorecard evolutie vanaf 2001). Vanaf 2003 werd een nota uitgevaardigd om bij elke vaststelling van een verkeersongeval de betrokken bestuurders te testen op alcohol. Deze manier van werken laat toe om een heel duidelijk beeld te vormen van het feit of betrokkenen al of niet onder invloed van alcohol waren. De vooropgestelde doelstelling om het aantal.. te doen dalen werd niet objectief gehaald, maar het preventieve effect van een systematische controle mag niet onderschat worden. De gevolgen? Verkeer, snelheid en alcohol worden opnieuw opgenomen als strategische doelstelling in het Zonaal Veiligheidsplan omdat er nog geen sprake is van een echte mentaliteitswijziging bij de bestuurders. De impact van het Verkeersveiligheidsfonds laat toe om voldoende aandacht te blijven geven aan deze doelstellingen. Welke lessen trekken we hieruit? De pakkans wat betreft alcohol is nog altijd te klein om een mentaliteitswijziging te bewerkstelligen. Voor het item snelheid is het duidelijk dat de acties hun effect niet missen, de pakkans hierbij ligt trouwens een heel stuk hoger. Gerechtelijk : inbraak in woning en in voertuig De te bereiken globale doelen : De impact van preventieve aanwezigheid op het terrein, controle van verdachte voertuigen en personen zal leiden tot ontmoedigen van mogelijke daders. Wie zijn woning verlaat voor enige tijd kan door het jaar beroep doen op speciaal toezicht door de patrouilles en wijkagent om de woning extra te observeren. Voorlichting, preventie zullen de bevolking extra alert houden. Nu al is er een tendens waarbij de bevolking gemakkelijker de drempel overschrijdt om verdachte toestanden dadelijk te melden bij de politie. De gemakkelijke en permanente bereikbaarheid, de feedback naar de melder en de snelle interventie bij een melding zullen daar wellicht niet vreemd aan zijn. Strategische doelstellingen gerealiseerd? Ja 26

28 De gevolgen? Er is een daling van het aantal woninginbraken. Welke lessen trekken we hieruit? De geleverde inspanningen moeten op hetzelfde niveau gehouden worden. De permanente bereikbaarheid en snelle interventie van PZ Gavers blijft een topprioriteit. Milieu De te bereiken globale doelen: Gespecialiseerde kennis in deze complexe wetgeving is essentieel. Opsporing en repressie moet opgevoerd worden, waardoor milieumisdrijven de gepaste aandacht krijgen. Samenwerking met externe partners o.a. Milieuinspectie, milieuambtenaar, Aminal, brandweer moet aan belang winnen. Strategische doelstellingen gerealiseerd? Onvoldoende. In welke mate? Samenwerking binnen de veiligheidscel ( rampenplanning ) kent een positief verloop. Voor wat betreft afvaltransporten is er ook een goede samenwerking met externe partners. Het belang van opsporing en repressie is in het korps nog onvoldoende doorgedrongen. De gevolgen? Milieumisdrijven worden onvoldoende gedetecteerd. Welke lessen trekken we hieruit? Blijkbaar worden milieu-inbreuken en de gevolgen ervan nog altijd ruim onderschat. De opsporing ervan is trouwens niet evident. Interne werking en organisatie Wijkwerking De te bereiken globale doelen: - Personeelsleden warm maken voor de combinatie interventiedienst-wijkwerking en tegelijkertijd het idee ontkrachten, dat enkel oudere politiemensen als wijkagent kunnen fungeren. De combinatie interventiedienst-wijkdienst garandeert dat het inkomen op peil gehouden wordt. - Het aantal wijken van Harelbeke verhogen; van 9 naar 11. Deze stap houdt een compensatie in voor de tijd die niet in wijkwerking kan ingebracht worden. Strategische doelstellingen gerealiseerd? Ja. In welke mate? Voor het ogenblik zijn er inderdaad 11 wijken en 11 wijkagenten bijgestaan door 2 personeelsleden die louter kantschriften uitvoeren. De gevolgen? Volledige bemanning van alle wijken. Welke lessen trekken we hieruit? Als de functie aantrekkelijker wordt gemaakt zijn er voldoende kandidaten. 27

29 Aandachtspunten Veiligheid Mensenhandel De te bereiken globale doelen: Opsporing in het kader van het gevraagde door, en samenwerking met externe partners zoals de federale politie en het parket zijn hierin van belang. Strategische doelstellingen gerealiseerd? Ja. Hormonen De te bereiken globale doelen: Opsporing in het kader van het gevraagde door, en samenwerking met externe partners zoals de federale politie en het parket zijn hierin van belang. Strategische doelstellingen gerealiseerd? Gedeeltelijk. In welke mate? Deelname aan arrondissementele acties.(korbeef) De opsporing op eigen initiatief blijft ondermaats. De gevolgen? Onvoldoende controle. Welke lessen trekken we hieruit? De bewustwording intern in het korps is nog niet optimaal. ADR De te bereiken globale doelen: Stelselmatige controle, in samenwerking met het FOD mobiliteit en vervoer, moet er toe leiden dat vervoerders worden aangezet om de wetgeving ter zake nauwgezet te volgen. Strategische doelstellingen gerealiseerd? Ja. In welke mate? In 2007 werd 6 maal in samenwerking met deskundigen ADR dienst Mobiliteit en Vervoer, een controle uitgevoerd op vrachtwagens geladen met gevaarlijke stoffen. Deze controles werden ondertussen ook al uitgebreid naar controle op overlading en controle tachograaf. De gevolgen? Door het feit van geregelde controle met deskundige ondersteuning is het mogelijk voor de personeelsleden om zich in zekere mate vertrouwd te maken met deze complexe regelgeving. Welke lessen trekken we hieruit? Gezien de aanwezigheid van een Seveso-bedrijf binnen de zone moet de controle op vervoer van gevaarlijk stoffen zeker gehandhaafd worden. 28

30 Drugs De te bereiken globale doelen: Door stelselmatige controle de nodige info te verzamelen, zodat zowel de lokale problematiek in kaart kan gebracht worden, als de nodige info kan verstrekt worden aan FGP en AIK. Strategische doelstellingen gerealiseerd? Gedeeltelijk. In welke mate? De verzamelde info wordt via de geëigende kanalen overgemaakt aan FGP en AIK. Er is onvoldoende capaciteit beschikbaar binnen de lokale recherche om de lokale fenomenen in kaart te brengen. De gevolgen? Er kan onvoldoende repressief opgetreden worden binnen de zone. Het is ook niet mogelijk om steeds efficiënt te reageren op de aangeboden informatie. Welke lessen trekken we hieruit? De lokale recherche wordt te veel belast met onderzoeken die niet strikt lokaal zijn. De belemmerde toegang tot de rechercheschool voor de mensen van de lokale politie zorgt voor een gebrekkige binding tussen de gedrevenheid intern het korps en de knowhow die het gevolg is van een doorgedreven scholing. Samenscholing van jongeren De te bereiken globale doelen: Door stelselmatige controle de nodige info te verzamelen, zodat de doelgroep in kaart kan gebracht worden. Kennisgeving aan de ouders van de betrokkenen jongeren (minderjarigen), van het milieu waarin ze werden aangetroffen. Een minder bedreigende omgeving creëren, vnl in de omgeving van sporthallen, speelpleintjes e.d. Strategische doelstellingen gerealiseerd? Ja. In welke mate? Door de samenwerking met vzw Arktos worden de hangjongeren in kaart gebracht en begeleid. De klachten van de bevolking over problemen met hangjongeren zijn verminderd. De gevolgen? De samenwerking met Arktos zal op termijn resulteren in een lagere noodzaak aan politietoezicht, omdat jongeren begeleiding krijgen en op die manier uit de criminaliteit blijven. Welke lessen trekken we hieruit? Samenwerking levert voor alle partijen positieve resultaten op. Terrorisme De te bereiken globale doelen: Doorsturen van de gevraagde informatie via de kanalen, vermeld in het bijgevoegde stroomdiagram. Strategische doelstellingen gerealiseerd? Ja. Er werden ondertussen ook al concrete afspraken gemaakt met de Staatsveiligheid. 29

31 Interne werking en organisatie Betere registratie en communicatie De te bereiken globale doelen: 1. registratie: betrouwbare, goed gestructureerde registratie waardoor degene die informatie nodig heeft, er vlot gebruik kan van maken. 2. communicatie: vernieuwen van de huidige radiocommunicatieapparatuur met ASTRID-technologie. Strategische doelstellingen gerealiseerd? Gedeeltelijk. In welke mate? Er werd in 2005 een algemene overstap gemaakt naar het implementeren van de Astrid radio s, tot tevredenheid van de gebruikers. In 2009 is gepland om de overstap te maken naar een dispatch/s-werkstation, bij de lokale dispatching. Er worden heel wat energie en middelen geïnvesteerd om de ICT-technologie op hoog kwalitatief niveau te houden. Dit belet niet dat bepaalde toepassingen, Portal, ISLP, nog steeds hun onvolkomenheden kennen. Voor de dienstplanning werd overgestapt naar een up to date systeem, gebruikersvriendelijk en maximaal raadpleegbaar voor de personeelsleden. De digitale verwerking van data uit ISLP met geografische voorstelling is nog niet uitnodigend genoeg voor de gebruikers. Naast de communicatie via digitale weg, blijft de noodzaak van mondelinge afspraken, gesprekken en feedback. De gevolgen? Er zijn heel wat mogelijkheden om via digitale weg informatie op te halen, dit kan er soms toe leiden dat men de bomen niet meer ziet door het bos. Welke lessen trekken we hieruit? Voldoende begeleiding van nieuwkomers en de aanwezigheid van een persoon die goed onderlegd is in informatica en degelijke hulp kan bieden zijn een minimum vereiste. Het gesprek tussen mensen is heel belangrijk. Informatica is niet enkel een kwestie van techniek maar ook van motivatie van de gebruikers. Uitbouw verkeersdienst De te bereiken globale doelen: Verhogen van het aantal personeelsleden binnen de verkeersdienst, zodat aan de gerechtvaardigde vraag om meer controle kan worden voldaan. Strategische doelstellingen gerealiseerd? Ja. In welke mate? Er werden 3 aanwervingen gedaan van administratieven (interim-contracten ) waardoor de operationelen zich meer kunnen toespitsen op het operationele werk. De gevolgen? Meer aanwezigheid in het straatbeeld. Welke lessen trekken we hieruit? De inbreng van de nodige middelen is essentieel om een degelijk werkende verkeersdienst uit te bouwen. (verkeersveiligheidsfonds) 30

32 3.2. De strategische doelstellingen Synthese van de argumentatie 31

33 ARGUMENTATIEMODEL ZVP Politiecollege Politieraad Bevolking Medewerkers Parket Dirjud Dirco Gouverneur NVP STRATEGISCHE DOELSTELLING VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID - Diefstal X X X X X X X! - Milieu X X X X X! - Verkeer X X X X X X X! - Drugs X X X X X X X! - Overlast - jongerencriminaliteit X X X X! - Ernstige geweldmisdrijven X - Misdrijven belangrijke financiële voordelen X X X - Ernstige informaticacriminaliteit X - Intrafamiliaal geweld X X - Terrorisme en mensensmokkel X DIENSTVERLENING EN WERKING - Wijkwerking X X X X X! - Goede dienstverlening aan de bevolking X X X X X X! - Optimale inzet en betrokkenheid van het personeel X X X X X X! 32

34 De strategische doelstellingen Maatregelen/doelstellingen om te voldoen aan de minimale werkingsnormen (in voorkomend geval) Wijkwerking: er wordt voldaan aan de minimale norm Onthaal: er wordt voldaan aan de minimale norm Interventie: er wordt voldaan aan de minimale norm Slachtofferbejegening: er wordt voldaan aan de minimale norm Recherche en lokaal onderzoek: er wordt voldaan aan de minimale norm doch de afspraak werd gemaakt met de Procureur om een bezetting te voorzien van 10%. Wat betreft de geplande matregelen wordt hiervoor verwezen naar de strategische doelstelling Optimale inzet en betrokkenheid van het personeel. Handhaving openbare orde: er wordt voldaan aan de minimale norm 33

35 Na voorafgaand overleg in de zonale veiligheidsraad werden volgende strategische doelstellingen vastgelegd, in functie van hun belangrijkheid binnen de zone en in functie van de beschikbare capaciteit : - keuzes domein veiligheid en leefbaarheid : In volgorde van belang : 1) Diefstal 2) Drugs 3) Verkeer 4) Overlast en jongerencriminaliteit 5) Milieu - keuzes dienstverlening en werking : In volgorde van belang : 1) Wijkwerking 2) Optimale inzet en betrokkenheid van het personeel 3) Goede dienstverlening aan de bevolking Niet-keuze van strategische thema s: - Parketbeleidsplan : o Intrafamiliaal geweld o Misdrijven belangrijke financiële voordelen - NVP : o o o o o Ernstige geweldmisdrijven Misdrijven belangrijke financiële voordelen Ernstige informaticacriminaliteit Intrafamiliaal geweld Terrorisme en mensensmokkel Deze thema s werden niet weerhouden als strategische doelstelling omdat deze zaken desgevallend binnen de reguliere werking de vereiste aandacht krijgen. De huidige operationele capaciteit laat trouwens niet toe om ook deze thema s nog extra aandacht te geven. 34

36 STRATEGISCHE DOELSTELLING (veiligheid en leefbaarheid): DIEFSTAL Wij willen via beeldvorming, preventief en repressief optreden het aantal vermogensdiefstallen in woningen, industriegebouwen en openbare gebouwen doen dalen. LEIDERSCHAP Vrijmaken van de noodzakelijke capaciteit o Interventiedienst : controle verdachte voertuigen en personen en controle woningen (vakantietoezicht ) o Wijkdienst : controle woningen en Hercosi o Lokale recherche : opsporing en Hercosi Erover communiceren en zodoende draagvlak creëren o Coördinatievergaderingen o Intranet STRATEGIE EN BELEID Resultaatgericht actieplan opstellen in werkgroep adhoc o Na goedkeuring van het Zonaal Veiligheidsplan wordt de werkgroep opgestart met vertegenwoordigers van de boven opgesomde diensten Beeldvorming rond het fenomeen is efficiënt o Gegevens worden visueel bijgehouden op kaart o Vergelijking met de gegevens van het AIK o Provinciale barometer opgesteld door strategisch analist CSD MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS Feedback geven over geboekte resultaat o Diefstallen worden weergegeven op een kaart o Maandelijkse evolutie in de diefstallen beschikbaar stellen in grafische vorm via het berichtenbord o Mogelijkheid om feedback te krijgen over specifieke zaken bij het Parket MANAGEMENT VAN MIDDELEN Benodigde technische middelen zijn voorzien Efficiënt beheer ICT middelen : zie hiervoor gebruik van ICT om resultaten te visualiseren MANAGEMENT VAN PROCESSEN Evaluatie van de actieplannen Opvolging via Balanced Scorecard PARTNERS BIN Dienst Technopreventie Parket AIK CSD WIJZE VAN OPVOLGING VAN DEZE STRATEGISCHE DOELSTELLING Indicatoren o Aantal voltooide inbraken o Aantal pogingen o Algemeen onveiligheidsgevoel in deze materie o Aantal controles van verdachte personen en voertuigen o Aantal controles in kader van vakantietoezicht Wijze waarop methode tool o Bevraging van ISLP o Provinciale barometer o Arrondissementeel politieel veiligheidsbeeld o Balanced Scorecard Frequentie : maandelijks 35

37 STRATEGISCHE DOELSTELLING (veiligheid en leefbaarheid): DRUGS Wij willen door het vrijmaken van de noodzakelijke capaciteit de mogelijkheid hebben om effectief en efficiënt te reageren op meldingen van drugs. LEIDERSCHAP Vrijmaken van de noodzakelijke capaciteit o Interventiedienst : controle verdachte voertuigen en personen o Wijkdienst : infogaring o Lokale recherche : opsporing Erover communiceren en zodoende draagvlak creëren o Coördinatievergaderingen o Intranet STRATEGIE EN BELEID Resultaatgericht actieplan opstellen in werkgroep adhoc o Na goedkeuring van het Zonaal Veiligheidsplan wordt de werkgroep opgestart met vertegenwoordigers van de boven opgesomde diensten Beeldvorming rond het fenomeen is efficiënt o Vergelijking met de gegevens van het AIK o Provinciale barometer opgesteld door strategisch analist CSD MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS Opleiding voorzien voor zover nieuwe tendensen zich manifesteren Lokale recherche versterken zodat meer tijd kan vrijgemaakt worden voor de lokale drugsproblematiek Feedback geven over geboekte resultaat o Maandelijkse evolutie in drugsonderzoek beschikbaar stellen via het berichtenbord o Mogelijkheid om feedback te krijgen over specifieke zaken bij het Parket MANAGEMENT VAN MIDDELEN Benodigde technische middelen zijn voorzien Efficiënt beheer ICT middelen MANAGEMENT VAN PROCESSEN Evaluatie van de actieplannen Opvolging via Balanced Scorecard PARTNERS Parket AIK CSD Scholen FGP WIJZE VAN OPVOLGING VAN DEZE STRATEGISCHE DOELSTELLING Indicatoren o Aantal drugsgerelateerde feiten Wijze waarop methode tool o Bevraging van ISLP o Provinciale barometer o Arrondissementeel politieel veiligheidsbeeld o Balanced Scorecard Frequentie : maandelijks 36

38 STRATEGISCHE DOELSTELLING (veiligheid en leefbaarheid): VERKEER We willen bijdragen tot het beheersen van de verkeersveiligheid in onze zone. LEIDERSCHAP Vrijmaken van de noodzakelijke capaciteit o Interventiedienst : inzet van verkeersploegen en controles specifiek gericht naar alcohol o Verkeersdienst : bestaande capaciteit behouden met strikte scheiding tussen operationele en administratieve taken Erover communiceren en zodoende draagvlak creëren o Coördinatievergaderingen o Intranet STRATEGIE EN BELEID Resultaatgericht actieplan opstellen in werkgroep adhoc o Na goedkeuring van het Zonaal Veiligheidsplan wordt de werkgroep opgestart met vertegenwoordigers van de boven opgesomde diensten Beeldvorming rond het fenomeen is efficiënt o Veiligheidsbarometer verkeer MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS Opleidingen die verband houden met verkeer zijn voorzien Feedback geven over geboekte resultaat o Veiligheidsbarometer verkeer beschikbaar stellen via het berichtenbord o Digitale verwerking gegevens ongevallen op kaart o Debriefing na acties MANAGEMENT VAN MIDDELEN Benodigde technische middelen zijn voorzien Efficiënt beheer ICT middelen MANAGEMENT VAN PROCESSEN Evaluatie van de actieplannen Opvolging via Balanced Scorecard PARTNERS Parket Diensten gouverneur Dirco Wegpolitie Directie Mobiliteit en Vervoer Scholen WIJZE VAN OPVOLGING VAN DEZE STRATEGISCHE DOELSTELLING Indicatoren o Aantal preventieve en repressieve acties verkeer o Aantal en aard verkeersongevallen Wijze waarop methode tool o Bevraging van ISLP o Veiligheidsbarometer verkeer o Visualisatie verkeersongevallen op kaart o Balanced Scorecard Frequentie : maandelijks 37

39 STRATEGISCHE DOELSTELLING (veiligheid en leefbaarheid): OVERLAST EN JONGERENCRIMINALITEIT In samenwerking met externe partners en in samenspraak met de bestuurlijke overheden willen we komen tot een definiëring en beeldvorming van de term overlast om deze desgevallend te beheersen. De definiëring van overlast zal gestoeld worden op de GAS-wetgeving. LEIDERSCHAP Vrijmaken van de noodzakelijke capaciteit o Interventiedienst : preventief en repressief optreden o Wijkdienst : signaalfunctie o Lokale recherche : deelname werkgroep overlast met de gemeenten van de zone Erover communiceren en zodoende draagvlak creëren o Coördinatievergaderingen o Verspreiding van berichten intern het korps in verband met stand van zaken werking vzw Arktos STRATEGIE EN BELEID Resultaatgericht actieplan omtrent overlast door jongeren opstellen in werkgroep adhoc o Na goedkeuring van het Zonaal Veiligheidsplan wordt de werkgroep opgestart met vertegenwoordigers van de boven opgesomde diensten Beeldvorming rond het fenomeen is efficiënt o Nakijken meldingen en geven van specifieke opdrachten op de probleemplaatsen MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS Feedback geven over geboekte resultaat o Verspreiding van berichten intern het korps in verband met stand van zaken werking Arktos MANAGEMENT VAN MIDDELEN Benodigde technische middelen zijn voorzien Efficiënt beheer ICT middelen MANAGEMENT VAN PROCESSEN Evaluatie van de actieplannen PARTNERS Stadsbestuur Harelbeke en gemeentebestuur Deerlijk Parket OCMW Jeugddiensten Vzw Arktos Scholen WIJZE VAN OPVOLGING VAN DEZE STRATEGISCHE DOELSTELLING Indicatoren o Aantal meldingen overlast Wijze waarop methode tool o Bevraging van ISLP Frequentie : maandelijks 38

Politie en Beleidsevaluatie

Politie en Beleidsevaluatie Politie en Beleidsevaluatie Enkele beschouwingen vanuit de politiepraktijk 9 juni 2006 Federale politie 1 1. Politie 2. Politie en veiligheid 3. Veiligheid en beleid 4. Beleid en evaluatie 9 juni 2006

Nadere informatie

Zonaal Veiligheidsplan

Zonaal Veiligheidsplan Lokale Politie Mechelen Fr. De Merodestraat 88 B-2800 Mechelen Zonaal Veiligheidsplan PZ 5358 2009-2012 PZ Mechelen (5358) 1 Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 Colofon Lokale Politie Mechelen Fr. De Merodestraat

Nadere informatie

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013 JAARVERSLAG 2013 PERSONEELSFORMATIE Op 31 december 2013 bestond het korps uit 55 mannen en 25 vrouwen. De gemiddelde leeftijd voor de operationele medewerkers bedroeg 42 jaar en ze hadden gemiddeld 17

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid

Deel 1 Strategie en beleid 4 Jaarverslag 2014 5 Jaarverslag 2014 Veiligheidsfenomenen Criminaliteit Prioritair : Diefstallen in gebouwen en woningen Het aantal diefstallen in woningen en diefstallen in gebouwen op een aanvaardbaar

Nadere informatie

P O L I T I E Z O N E

P O L I T I E Z O N E P O L I T I E Z O N E Z O T T E G E M / H E R Z E L E / S I N T - L I E V E N S - H O U T E M ( P Z 5 4 2 9 ) Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 INHOUD INLEIDING... 2 MISSIE - VISIE - WAARDEN... 3 Missie

Nadere informatie

Uitvoering ZVP 2012 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen

Uitvoering ZVP 2012 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen Uitvoering ZVP 212 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen als de andere gebouwen. In het actieplan wordt aandacht

Nadere informatie

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; GR20120621 punt 1: politiezone Ninove - Openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - Hoofdinspecteur van politie - politieassistent DE RAAD, Gelet op de wet van 7 december 1998

Nadere informatie

Criteriummatrix criminaliteit

Criteriummatrix criminaliteit Criteriummatrix criminaliteit Fenomeen Objectieve bronnen Subjectieve bronnen Totaal Objectieve cijfers Wijkbevraging Bevraging leden politieraad Bevraging medewerkers 7 4 3 3 CRIMINALITEIT Inbraken woningen,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00330 Onderwerp: Politiezone Gent - Personeelsformatie van de Politiezone Gent - Wijziging.- Nieuw organogram

Nadere informatie

Omschrijving van de zone:

Omschrijving van de zone: Omschrijving van de zone: De politiezone Heist is een ééngemeentezone bestaande uit de hoofdgemeente Heist o/d Berg met haar deelgemeenten Itegem, Wiekevorst, Hallaar, Booischot en Schriek. De politiezone

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 Openbare zitting 1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012. Goedkeuring van de delen die behoren tot de bevoegdheid

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen Leiderschap : De weg die we bewandelen Missie, visie en waarden De missie, visie en waarden van de lokale politie Lier worden gebundeld in onze slagzin die uitdraagt waar we in deze organisatie voor staan

Nadere informatie

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar.

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar. Vebeterende organisatie Onze T(h)ree filosofie Tijdens het eerste jaar van onze T(h)ree legden we de nadruk op : De goede dingen doen (effectief en doeltreffend te werk gaan). Als logisch gevolg daarom

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN 17.02.2009 Openbare zitting 1. Aktename einde mandaat politieraadslid. Op de politieraad van 01.02.2007 werd de Heer André Vanassche,

Nadere informatie

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE Inzake de toegang tot www.poldoc.be kan worden verwezen naar het Infonieuws Nr. 1719 van 19 oktober 2006 met als titel: " PolDoc, de documentaire site van de politie, voor iedereen toegankelijk op internet!

Nadere informatie

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art.

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art. INTERNE KANDIDATUUR: HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE (MIDDEN) Ten gevolge van de problemen met PolDoc: maak soms gebruik van het nieuwe platform PolDMS (te raadplegen via Portal) Domein 1 : Bestuurlijke politie

Nadere informatie

PZ HANO 5372 Zonaal veiligheidsplan PZ HANO (5372)

PZ HANO 5372 Zonaal veiligheidsplan PZ HANO (5372) PZ HANO (5372) Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 1 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL...2 INLEIDING...6 VOORWOORD...7 HOOFDSTUK 1. MISSIE VISIE - WAARDEN...9 1.1. GETROKKEN LESSEN UIT HET VORIGE PLAN...10 1.2. ONZE

Nadere informatie

Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen

Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen Procedure na de verkeersinbreuk Beleid inzake verkeersveiligheid Acties De procedure De procedure De onmiddellijke inning De retributie

Nadere informatie

DUUR VAN DE OPLEIDING. 1. Opleidingsmodules : min 320 uren 2. Opleidingsstage : nihil INHOUD

DUUR VAN DE OPLEIDING. 1. Opleidingsmodules : min 320 uren 2. Opleidingsstage : nihil INHOUD FUNCTIONELE OPLEIDING GERECHTELIJKE POLITIE VOOR HET BASIS- MIDDEN- EN OFFICIERENKADER VAN DE LOKALE EN FEDERALE POLITIE Luik 1 (artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 december 2005 betreffende de

Nadere informatie

Beschikbare data en het belang van een goede registratie. Karen Penneman strategisch analist lokale politie Antwerpen

Beschikbare data en het belang van een goede registratie. Karen Penneman strategisch analist lokale politie Antwerpen Beschikbare data en het belang van een goede registratie Karen Penneman strategisch analist lokale politie Antwerpen Inhoud Kennismaking met mogelijke bronnen Toepassing op kerntaak Datacleaning Gegevensverwerking

Nadere informatie

Brussel, 30 november 2015

Brussel, 30 november 2015 Brussel, 30 november 2015 Aan de dames en heren Provinciegouverneurs Aan de heer Hoge Ambtenaar belast met de uitoefening van bevoegdheden van de Brusselse Agglomeratie Aan de heer Voorzitter van het College

Nadere informatie

Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom? 3. Niet? 4. Wat? 5. Waarmee? Besluit. Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom?

Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom? 3. Niet? 4. Wat? 5. Waarmee? Besluit. Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom? Wie is de baas van de lokale politie? Tools om te Meten en met de 5 x 5 stelling Cultureel en organisatorisch kader : Gemeenschapsgerichte en performante politiezorg Invullen van het begrip in dit conceptueel

Nadere informatie

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen Verkeersveilige Week Bijwonen controle - PZ Het Houtsche Maandag 20 februari 2017 Geachte burgemeesters Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche Beste aanwezigen van de pers Ik ben verheugd

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone...

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... 13 1.1 Historiek politiehervorming... 13 1.2 Een geïntegreerde politie op 2 niveaus... 14 1.2.1 Wat zijn de kenmerken van de geïntegreerde politie?...

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen Leiderschap : De weg die we bewandelen Missie, visie en waarden De missie, visie en waarden van de lokale politie Lier worden gebundeld in onze slagzin die uitdraagt waar we in deze organisatie voor staan

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN INHOUD Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en 2011 niet dwingend referentiekader ZVP

Nadere informatie

Onze ref.: 2004/DPC/PB/276

Onze ref.: 2004/DPC/PB/276 PERSBERICHT AANTAL ONGEVALLEN MET LICHAMELIJK LETSEL DAALT OP N33 NA JAAR VAN INTENSE CONTROLES Sint-Andries, 20 oktober 2004 Onze ref.: 2004/DPC/PB/276 Contactpersoon: Kurt Maene Telefoon 050 40.74.07

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven Inhoud Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en

Nadere informatie

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers)

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) Criminaliteit in Gent met 1,4% gedaald 16/03/2015 Na een spectaculaire daling van bijna

Nadere informatie

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Versie 01.07.2015 Aanleiding Hoe kwam dit initiatief tot stand? N aar aanleiding van de dodelijke verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 18 april 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00373 Onderwerp: Aanvraag tot wijziging van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2016-2017 van de Stad

Nadere informatie

Verhouding politie- en IV-plannen

Verhouding politie- en IV-plannen Evaluatie van veiligheidsplannen Vanuit een sociaal-wetenschappelijk perspectief Prof. dr. Paul Ponsaers Universiteit Gent Vakgroep Strafrecht & Criminologie 1 Verhouding politie- en IV-plannen Integrale

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

PZ Het Houtsche. Actieplan Eigendomsdelicten

PZ Het Houtsche. Actieplan Eigendomsdelicten PZ Het Houtsche Actieplan Eigendomsdelicten FENOMEEN EIGENDOMSDIEFSTAL 2009-2012: één van de prioriteiten in ZVP (03/06/08) met nadruk op : + woninginbraken inbraak in gebouwen + voertuiginbraken + fietsdiefstallen

Nadere informatie

Hoofdcommissariaat Overijse. Brusselsesteenweg 145 g, 3090 Overijse

Hoofdcommissariaat Overijse. Brusselsesteenweg 145 g, 3090 Overijse 7. Onze PZ Politiezone Druivenstreek is een meergemeentezone die wordt gevormd door de gemeenten Overijse en Hoeilaart. Beide gemeenten zijn gelegen in het Vlaams gewest, in de provincie Vlaams-Brabant,

Nadere informatie

Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche

Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche Sinds: september 2013 Commissaris Vanlerberghe Rudi 050/25.26.29-0498/93.92.87 rudi.vanlerberghe@hethoutsche.be PZ Het

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN Ludwig Hoeterickx Politie Leuven Inhoud Waarom snelheidshandhaving Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en referentiekader ZVP Personeelsinzet Onderzoek

Nadere informatie

Klachten en felicitaties over de werking van het korps

Klachten en felicitaties over de werking van het korps Resultaten bij klanten en partners Klachten en felicitaties over de werking van het korps Klachten worden behandeld door de Korpschef hierin bijgestaan door de officier Intern Toezicht, vorig jaar zijn

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg 2011 40 Gemeenschapswachten 2001 4 Stewards 2 Beste Koekelbergenaren, Veiligheid is een essentieel recht

Nadere informatie

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010.

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Lokale Politie PZ Grens 5350 Hoofdcommissariaat Kapellensteenweg 32 2920 Kalmthout Tel. 03/620.29.29 Fax 03/620.29.39 info@pzgrens.be Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Een politiekorps

Nadere informatie

Cameratoezicht Leuven Case Study. HCP Jean-Paul Mouchaers Korpschef PZ Leuven. Leuven 20 maart

Cameratoezicht Leuven Case Study. HCP Jean-Paul Mouchaers Korpschef PZ Leuven. Leuven 20 maart Case Study HCP Jean-Paul Mouchaers Korpschef PZ Leuven Leuven 20 maart 2008 5388-2008 o Leidraad toelichting o Context o Doelstelling o Technische ontwikkeling o Implementatie o Evaluatie o De nieuwe camerawet

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID VRIJWILLIGERS

INTEGRALE VEILIGHEID VRIJWILLIGERS INTEGRALE VEILIGHEID in samenwerking met VRIJWILLIGERS Politiezone Regio Rhode & Schelde Hoofdcommissaris Yves Asselman, korpschef Commissaris Geert Van Hoecke, directie communicatie en beleid Menu Proud

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

TER INFORMATIE : Mevrouw, mijnheer de Gouverneur, Dames en heren Burgemeesters,

TER INFORMATIE : Mevrouw, mijnheer de Gouverneur, Dames en heren Burgemeesters, Aan de heren provinciegouverneurs Aan mevrouw de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad Aan de Commissaris-generaal van de federale politie Aan de Inspecteur-generaal van de

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst (5381) Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012

PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst (5381) Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst (5381) Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 Colofon hoofdcommissaris Dirk Claes, korpschef PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst commissaris Johny Vanspauwen, beleidscel PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

De meerwaarde van een verhoorcoach in een lokale politiezone

De meerwaarde van een verhoorcoach in een lokale politiezone De meerwaarde van een verhoorcoach in een lokale politiezone Gwen Merckx, korpschef Lokale PolitieZone Rupel Missie - Visie - Waarden van de Lokale PolitieZone Rupel: richtbaken in gans onze werking Missie

Nadere informatie

INLEIDING Afdeling 1. Algemeen kader Ontstaan en doelstellingen van het onderzoek... 21

INLEIDING Afdeling 1. Algemeen kader Ontstaan en doelstellingen van het onderzoek... 21 INHOUDSTAFEL INLEIDING........................................................ 11 HOOFDSTUK 1 WERKWIJZEN EN OPTREDEN VAN DE POLITIEDIENSTEN IN HET RAAM VAN DE BEHEERSING VAN DE PROSTITUTIE EN DE STRIJD

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2014

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2014 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 214 1 LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER Jaarverslag 214 ( foto s teambuilding 214) Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 214 2 Voorwoord van de korpschef Dit jaarverslag

Nadere informatie

Bijdrage Paul Ponsaers

Bijdrage Paul Ponsaers Bijdrage Paul Ponsaers 18 mei 2013 1 Bestuurlijke Politie Gerechtelijke Politie FEDERAAL CENTRAAL Commissaris-Generaal A.D. Bestuurlijk A.D. Ondersteuning A.D. Gerechtelijk GEDECONCENTREERD (gerechtelijk

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT Actieplan met het oog op verkorten termijnen voor de invoering van bijwerkingen in het Rijksregister door de gemeenten Comité van de gebruikers van het Rijksregister 15 september

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw De politiezone Politiereglementen Gemeentelijke administratieve sancties Isabelle Vincke 12-12-2012 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad

Nadere informatie

Prioriteit 1: VERKEER

Prioriteit 1: VERKEER Luik VEILIGHEID & LEEFBAARHEID Prioriteit 1: VERKEER Hoofdinspecteur Alex De Clercq Projectbegeleider: Commissaris Geert Van Hoecke / Inspecteur Kristof Bauwens Wij willen bijdragen tot het beheersen van

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

POLITIEZONE REGIO RHODE & SCHELDE (5418)

POLITIEZONE REGIO RHODE & SCHELDE (5418) POLITIEZONE REGIO RHODE & SCHELDE (5418) Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 - 1 - INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL...2 INLEIDING...3 Voorwoord...4 Leeswijzer...5 HOOFDSTUK 1. MISSIE VISIE - WAARDEN...6 1.1. Getrokken

Nadere informatie

Addendum: Aanpassing ZVP aan NVP

Addendum: Aanpassing ZVP aan NVP Addendum: Aanpassing ZVP 2014-2017 aan NVP 2016-2019 Inleiding en leeswijzer In dit document vindt u een overzicht van de aanpassing van de lopende Zonale Veiligheidsplannen 2014-2017 van de politiezones

Nadere informatie

Politiezone 5389 Hageland Zonaal veiligheidsplan 2009-2012 HOOFDSTUK 1. MISSIE VISIE - WAARDEN

Politiezone 5389 Hageland Zonaal veiligheidsplan 2009-2012 HOOFDSTUK 1. MISSIE VISIE - WAARDEN HOOFDSTUK 1. MISSIE VISIE - WAARDEN 8. 1.1. Getrokken lessen uit het vorige plan Voor het opstellen van het vorige Zonaal Veiligheidsplan 2005-2008 werd enkel rekening gehouden met : - evaluatie en te

Nadere informatie

INTERNE KANDIDATUUR : COMMISSARIS VAN POLITIE (OFFICIERKADER) Sessie TE KENNEN LEERSTOF

INTERNE KANDIDATUUR : COMMISSARIS VAN POLITIE (OFFICIERKADER) Sessie TE KENNEN LEERSTOF Algemene context Het promotie-examen voor bevordering naar het officierskader is een vergelijkend examen waarbij zowel de beroepskennis en beroepservaring, alsook de persoonlijkheid en het groeipotentieel

Nadere informatie

Voorwoord 11 Paul Ponsaers Inleiding 21 Herman Reynders. maatwerk 23 Brice de Ruyver & Jelle Janssens. 1. Inleiding 25 2. Onderzoeksaanpak 29

Voorwoord 11 Paul Ponsaers Inleiding 21 Herman Reynders. maatwerk 23 Brice de Ruyver & Jelle Janssens. 1. Inleiding 25 2. Onderzoeksaanpak 29 Voorwoord 11 Paul Ponsaers Inleiding 21 Herman Reynders De schaalvergroting van de Limburgse politiezones: maatwerk 23 Brice de Ruyver & Jelle Janssens 1. Inleiding 25 2. Onderzoeksaanpak 29 2.1. Doel

Nadere informatie

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; GR20170622 punt 3: Politie - Personeel - Externe aanwerving - Openverklaring van een betrekking in het administratief en logistiek kader - Niveau B - Consulent - voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning

Nadere informatie

Deel 5: Resultaten bij de klanten en partners

Deel 5: Resultaten bij de klanten en partners Deel 5: Resultaten bij de klanten en partners Resultaten bij de klanten en de partners Klachten, felicitaties over de werking van het korps Interne toezichtonderzoeken Het intern toezicht en de opvolging

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Middenkader : mobiliteit 2015-01

Middenkader : mobiliteit 2015-01 Middenkader Middenkader : mobiliteit 2015-01 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene directie

Nadere informatie

#! $ % &!! ' ( )$* &+$,-' ". /,+012,3%4,+012--3!. 5. 6 & 7 8 "3* &+3,-' " ! " ! "

#! $ % &!! ' ( )$* &+$,-' . /,+012,3%4,+012--3!. 5. 6 & 7 8 3* &+3,-'  !  ! ! #! $ % &!! ' ( )$* &+$,-' " /,+012,3%4,+012--3! 5 6 & 7 8 "3* &+3,-' " 9 %!" # $% % & ' $% % & $% (% ) ( * ( (*+ ' $ $*, + ' - -*+ ) / / ' 0 0* * 1 2 3 ' & &*, 1 3 ) $% % & $% % 4 ' ) 5 1 3$% % 0 $%

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie

Samenwerkingsakkoord tussen Parket lokale politie Halse secundaire scholen CLB s - stad Halle

Samenwerkingsakkoord tussen Parket lokale politie Halse secundaire scholen CLB s - stad Halle Samenwerkingsakkoord tussen Parket lokale politie Halse secundaire scholen CLB s - stad Halle 1. Doelstellingen 1.1. Dit samenwerkingsakkoord dient om de veiligheid en de bescherming van personeelsleden

Nadere informatie

Overeenkomst en Provinciaal Veiligheidsoverleg in het openbaar vervoer

Overeenkomst en Provinciaal Veiligheidsoverleg in het openbaar vervoer Overeenkomst en Provinciaal Veiligheidsoverleg in het openbaar vervoer In 2003, werd er door alle veiligheidsactoren van het openbaar vervoer tot een eerste vaststelling overgegaan. Deze actoren zijn hier

Nadere informatie

De capaciteitsberekening bij interventie en toezicht als basisfunctie

De capaciteitsberekening bij interventie en toezicht als basisfunctie De capaciteitsberekening bij interventie en toezicht als basisfunctie Paul Ponsaers 18 september 2012 Transversaliteit doorheen toezicht en interventie 1 Wetgevend kader (1) Oorsprong basispolitiezorg:

Nadere informatie

DE GEÏNTEGREERDE POLITIE

DE GEÏNTEGREERDE POLITIE Problemen van de politie bij de aanpak van potentiele agressie op het terrein Studiedag 18/11/2016 1 DE GEÏNTEGREERDE POLITIE 1 Gemeentepolitie Rijkswacht Gerechtelijke politie Geïntegreerde politie op

Nadere informatie

WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN?

WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN? WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN? VAN MASSACOMMUNICATIE NAAR EEN MASSA COMMUNICATIES VAN MASSACOMMUNICATIE NAAR EEN MASSA COMMUNICATORS WAAROM SOCIALE MEDIA OPNEMEN IN DE POLITIEWERKING?? Sociale media vormen

Nadere informatie

Deel 6 Resultaten. Recherchewerk

Deel 6 Resultaten. Recherchewerk Deel 5 Werking Recherche Omdat we meer en meer ondervonden dat onze dienst weinig of geen binding meer had met de jongeren van onze stad, werd in 2011, binnen de dienst recherche, een aparte jeugddienst

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

PZ Het Houtsche. Actieplan Eigendomsdelicten

PZ Het Houtsche. Actieplan Eigendomsdelicten PZ Het Houtsche Actieplan Eigendomsdelicten ACTIEPLAN EIGENDOMSDELICTEN 2009-2012: 2012: woninginbraken inbraak inbraak in gebouwen + voertuiginbraken + fietsdiefstallen Probleemschets? Objectieve gegevens

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN POLITIEZONE BILZEN - HOESELT - RIEMST

ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN POLITIEZONE BILZEN - HOESELT - RIEMST ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN 2014-2017 POLITIEZONE BILZEN - HOESELT - RIEMST COLOFON Hoofdcommissaris Dirk Claes, korpschef PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst Adviseur Sofie Boelen Hoofdinspecteur Bart Cleijnen, beleidscel

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE 1 STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE voorwoord 2 Het basisontwerp van dit document is opgesteld door het Provinciaal opleidingscentrum voor politiepersoneel (PLOT). In samenspraak met de andere opleidingscentra

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00260 Onderwerp: Vacantverklaring van 17 betrekkingen in het operationeel kader en 8 betrekkingen in het administratief

Nadere informatie

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

Lisa Delbrassine Wim Van Immerseel

Lisa Delbrassine Wim Van Immerseel Lisa Delbrassine Wim Van Immerseel Overzicht Historiek Visie Algemene principes & regels Doelstellingen & prioriteiten Politioneel Snelheidsbeleid Integraal & geïntegreerd Historiek Verkeersongevallen

Nadere informatie

Deel 5: Resultaten bij de klanten en partners

Deel 5: Resultaten bij de klanten en partners Deel 5: Resultaten bij de klanten en partners Resultaten bij de klanten en de partners Klachten, felicitaties over de werking van het korps Interne toezichtonderzoeken Het intern toezicht en de opvolging

Nadere informatie

Buurtinformatienetwerken nieuwe omzendbrief Deze omzendbrief vervangt punt II van de omzendbrief I/VSPP/8 van 9 april 1998 betreffende de

Buurtinformatienetwerken nieuwe omzendbrief Deze omzendbrief vervangt punt II van de omzendbrief I/VSPP/8 van 9 april 1998 betreffende de Buurtinformatienetwerken nieuwe omzendbrief 2.7.2001 Deze omzendbrief vergt punt II de omzendbrief I/VSPP/8 9 april 1998 betreffende de buurtinformatienetwerken. De overige behandelde onderwerpen de omzendbrief

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE Kolenmarkt 30 1000 Brussel Tel. : 02/279.73.23 Fax : 02/279.79.17

ALGEMENE DIRECTIE Kolenmarkt 30 1000 Brussel Tel. : 02/279.73.23 Fax : 02/279.79.17 ALGEMENE DIRECTIE Kolenmarkt 30 1000 Brussel Tel. : 02/279.73.23 Fax : 02/279.79.17 Zonaal Veiligheidsplan Politiezone 5339 - Brussel HOOFDSTAD Elsene 2014-2017 Voorwoord Dit zonaal veiligheidsplan is

Nadere informatie

Het beleid van het OM inzake witwassen in de parketten Antwerpen en West-Vlaanderen

Het beleid van het OM inzake witwassen in de parketten Antwerpen en West-Vlaanderen Het beleid van het OM inzake witwassen in de parketten Antwerpen en West-Vlaanderen Deleu Samuel eerste substituut-procureur des Konings, sectieverantwoordelijke Ecofin parket West-Vlaanderen De Winter

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

«Multiple communities en hun politiële aanpak»

«Multiple communities en hun politiële aanpak» CPS STUDIEDAG Beveren, woensdag 26 mei 2010 «Multiple communities en hun politiële aanpak» Korte reflectie vanuit de politiepraktijk Jan BUYS, FGP - DJF 1. Community policing Externe oriëntering (politie

Nadere informatie

Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2013

Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2013 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 213 1 LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER Jaarverslag 213 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 213 2 Voorwoord van de korpschef Dit jaarverslag is een weergave van de

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kapitein

Functiebeschrijving Kapitein Functiebeschrijving Kapitein Doel 1. De coördinatie van een aantal interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties om te garanderen dat de ploegen en diensten

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kapitein

Functiebeschrijving Kapitein BIJLAGE 6 Functiebeschrijving Kapitein Doel 1. De coördinatie van een aantal interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties om te garanderen dat de ploegen

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Brasschaat Van Hemelrijcklei 90 2930 Brasschaat Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Brasschaat/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Veiligheidsportaal. OSR Organisatie Snelle Redding LIVE LImburgssysteem voor de VEiligheid OSR Organisation de Secours Rapide

Veiligheidsportaal. OSR Organisatie Snelle Redding LIVE LImburgssysteem voor de VEiligheid OSR Organisation de Secours Rapide Veiligheidsportaal OSR Organisatie Snelle Redding LIVE LImburgssysteem voor de VEiligheid OSR Organisation de Secours Rapide CIPAL voorstelling Groeiend Vlaams overheidsbedrijf 290 personeelsleden (06/2007)

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? Sigrid Van Grunderbeeck Wim D haese Congres Restorative Policing - Blankenberge 14-15 mei 2009 STELLINGEN Politie moet zich afhouden

Nadere informatie

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af.

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af. Lokale Politie Waasland-Noord Beveren Sint-Gillis-Waas - Stekene Gravendreef 1 9120 Beveren Tel. 03 750 14 11 Fax 03 750 14 10 contact@politiewano.be PERSNOTA Resultaten 2016 lokale politie Waasland-Noord

Nadere informatie