Stedenbouwkundige visie locatie Castor. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stedenbouwkundige visie locatie Castor. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen"

Transcriptie

1 Stedenbouwkundige visie locatie Castor Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen

2

3 Stedenbouwkundige visie locatie Castor Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen Januari 2007

4

5 INHOUD 01. Opgave en korte chronologie Context Ruimtelijke kader Visie Stedenbouwkundige concept Plan en programma Model en beeld Overige randvoorwaarden Vervolg Stedenbouwkundige visie locatie Castor 5

6 Bovenstaande afbeelding is het voorkeursmodel uit de eerste visie op het plangebied. Plangebied Castor in Veenendaal 6 Stedenbouwkundige visie locatie Castor

7 01. OPGAVE EN KORTE CHRONOLOGIE Reeds enkele jaren wordt gesproken over een mogelijke verplaatsing van het tuincentrum Van Ginkel en hoveniersbedrijf aan de Castor. Door verplaatsing ontstaat ruimte voor herontwikkeling op de vrijkomende locatie. De herontwikkeling biedt de mogelijkheid tot een kwaliteitsimpuls voor het gebied, een goede aansluiting op de omgeving en het naastgelegen park. In de voorliggende stedenbouwkundige visie zijn potenties van het gebied onderzocht en voorwaarden voor herontwikkeling gegeven. Randvoorwaarden Op 28 juni 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om : 1. De regie over de ontwikkeling in handen te nemen en te houden; 2. In te stemmen met de ruimtelijke uitgangspunten en randvoorwaarden locatie Castor d.d. 31 mei 2005; 3. De raad voor te stellen in te stemmen met deze ruimtelijke uitgangspunten en randvoorwaarden; 4. Na een positief raadsbesluit te gaan werken aan een intentieovereenkomst met Van Ginkel. Op 22 september 2005 heeft de raad positief besloten over de voorgestelde ruimtelijke uitgangspunten en randvoorwaarden. Eerste stedenbouwkundige visie De hierboven genoemde ruimtelijke uitgangspunten en randvoorwaarden gaven de hoofdlijnen voor een eventuele herontwikkeling weer. Deze zijn in maart 2006 door het Team Ruimtelijke Plannen van de gemeente Veenendaal uitgewerkt tot een eerste stedenbouwkundige visie. In april 2006 is de eerste versie besproken met de welstandscommissie. Zij adviseerden om, wanneer gekozen wordt voor het concept, het plan op een aantal punten in studie te nemen. Dit zijn: de binnenruimte en hoekoplossingen van bouwblok 3 en de aansluiting van bouwblok 1 op de bestaande woningen. De eerste visie is in juni 2006 gepresenteerd aan bewoners van Dragonder en andere geïntresseerden. Naar aanleiding van die bijeenkomst heeft de gemeente zich beraden over de visie en is zij in gesprek getreden met omwonenden. Tweede stedenbouwkundige visie Naar aanleiding van de gesprekken met omwonenden en schriftelijke reacties is de visie op diverse punten gewijzigd. Dit rapport presenteert het gewijzigde stedenbouwkundige plan. Het voorliggende rapport bevat: - Een korte analyse, de context: beschrijving van het plangebied en de relevant beleid - Het ruimtelijke kader zoals vastgesteld door de raad op 22 september 2005; - De visie voor herontwikkeling - Het stedenbouwkundig concept en één model met programma - Een beknopte omschrijving van het gewenste sfeer en beeldkwaliteit voor bebouwing en openbare ruimte; - Aanvullende randvoorwaarden bij herontwikkeling - Beschrijving van de vervolgstappen. Stedenbouwkundige visie locatie Castor 7

8 Plangebied Plangebied en directe omgeving Kadastrale situatie en plangebied 8 Stedenbouwkundige visie locatie Castor

9 In dit hoofdstuk is het plangebied beschreven en is relevant beleid kort weergegeven. 02. CONTEXT 2.1 Plangrens Het plangebied ligt ten zuiden van de bestaande woonwijk Dragonder Noord. Het gebied grenst aan het Dragonder-Park. Langs het gebied loopt een langzaamverkeersroute die het centrum verbindt met Veenendaal Oost. De plangrenzen zijn: de waterloop langs de Kleine Beer, de zuidelijke erfgrenzen van de woningen aan de Dissel, de waterloop aan de rand van het Dragonder-park en de waterloop ten zuiden van het fietspad. 2.2 Kadastrale situatie Het gebied is circa 1,8 hectare groot. Een deel van de grond is eigendom van de gemeente en een deel (circa 0,6 hectare) is eigendom van de Koninklijke GinkelGroep BV. 2.3 Vigerende bestemmingsplan Het perceel is gelegen binnen het bestemmingsplan: Dragonder Noord uitwerkingsplan fase 4. Binnen het plangebied zijn de bestemmingen parkgebied, bijzondere doeleinden en verkeersdoeleinden met auto en verkeersdoeleinden zonder auto. De gronden aangewezen voor bijzondere doeleinden zijn bestemd voor gebouwen ten dienste van kwekerijen voor bloemen en planten met een dienstwoning, bijgebouwen, andere bouwwerken en andere werken. Binnen de bestemming park is ook kwekerij en opslag van plantmateriaal mogelijk. 2.4 Bestaande toestand Het plangebied is op dit moment in gebruik als tuincentrum en hoveniersbedrijf door de Van Ginkel Groep met parkeerplaats en opslag voor het tuincentrum en hoveniersbedrijf. Voor een deel is het gebied groen. Een groot gedeelte van het plangebied is evenwel niet toegankelijk: het hoveniersbedrijf en de opslagterreinen alsmede dichtbegroeide stukken opgaande beplanting zijn niet begaanbaar. Alle paden en langs gelegen groen zijn openbaar. 2.5 Beleid Gemeentelijke welstandsnota In de gemeentelijke welstandsnota is het plangebied aangemerkt als Parken, Groengebieden, begraafplaatsen en sportcomplexen. Met de herontwikkeling van de locatie verandert het karakter van het gebied. Het wordt een woongebied. Bij het bepalen van het toekomstige karakter hoort ook het opstellen van beeldkwaliteitseisen voor dit nieuwe woongebied. De welstandstoets dient dan te geschieden op grond van de beeldkwaliteitseisen voor de herontwikkeling. Te zijner tijd zullen de beeldkwaliteitseisen worden opgenomen in de gemeentelijke Welstandsnota. Zoals reeds aangeven is door de gemeenteraad van Veenendaal positief besloten over ruimtelijke uitgangspunten en randvoorwaarden. Dit ruimtelijk kader is in het volgende hoofdstuk beschreven. Stedenbouwkundige visie locatie Castor 9

10 Globaal ruimtelijk kader voor herontwikkeling van het Castorterrein 10 Stedenbouwkundige visie locatie Castor

11 Het ruimtelijke kader is gebaseerd op de uitgangspunten en randvoorwaarden waarover de gemeenteraad positief heeft besloten op 22 september Deze uitgangspunten zijn waar nodig aangevuld en aangescherpt. 3.1 Groene inprikker In Veenendaal zijn er meerdere groene verbindingen ( inprikkers ) die vanuit de bebouwde kom naar het buitengebied gaan. Eén van deze verbindingen loopt via het Dragonderpark en het sportpark Spitsbergen. Deze verbindt het centrum van Veenendaal met het Binnenveld. Bij vertrek van het tuincentrum/hoveniersbedrijf moet de groene verbinding in westelijke richting worden gehandhaafd. Hiervoor is een groenzone aan de beide zijden van het fietspad c.q. Vijgendam gewenst. 3.2 Groene poort Komend vanaf de Kleine Beer vormt het plangebied de toegang tot het Dragonderpark en, via de bovengenoemde groene inprikker, naar het Binnenveld. Een betere aansluiting tussen centrum en park is gewenst. Het plangebied moet de groene poort gaan worden voor het Dragonderpark en het achterliggende groen. Het moet een aantrekkelijke toegang zijn voor zowel (doorgaande) fietsers als wandelaars. Daarnaast vormen het park en het plangebied een schakel tussen Dragonder-Noord en Dragonder-Zuid. Op een abstracter schaalniveau fungeert het gebied als groene poort tussen het centrum en het oostelijk gelegen Veenendaal-Oost en buitengebied. De groene uitstraling aan de Grote Beer zorgt ervoor dat het gebied een van de groene ruimten langs de Centrumring is. 3.3 Fietspad Ten zuiden van het plangebied loopt een fietsverbinding van centrum naar Veenendaal-oost die aantakt op de Spitsbergenweg. Het fietspad valt samen met de eerder genoemde groene inprikker en gaat van Castor naar de Kleine Beer. Door het gebied lopen enkele langzaam verkeersroutes. Twee fietsroutes komen vanaf de Dissel en sluiten aan op de genoemde oost/west-route 03. RUIMTELIJK KADER tussen Castor en Grote Beer. De herinrichting van het gebied kan worden gebruikt om te komen tot versterking van de aanwezige routes. Bijvoorbeeld door verbetering van de inrichting en de aansluiting op de omliggende wegen. Tevens is het gewenst het voetpad aan de westzijde van het plangebied te behouden. 3.4 Bestaande woningen Het woongebied ten noorden van het plangebied bestaat uit grondgebonden woningen. Het betreft zowel vrijstaande als geschakelde woningen, twee onder één kappers en rijenwoningen. De woningen die nu de noordgrens van het plangebied vormen grenzen met de achtertuin aan het plangebied. Een nieuwe ontwikkeling moet leiden tot een afronding van de bestaande woonwijk. Dit kan door met de achterzijden aan te sluiten op de bestaande achterzijden, zodat een nieuw voorzijde ontstaat in het plangebeid. 3.5 Rioolgemaal Midden in het plangebied ligt een rioolgemaal. Dit gemaal heeft een belangrijke functie voor de rioolafvoer van de wijk Dragonder-Noord. Van en naar dit gemaal lopen grote leidingen. Het is mogelijk om het gemaal (incl. leidingen) te verplaatsen. Dit brengt echter veel kosten met zich mee. Een nieuwe locatie zal dan wel moeten worden gezocht in het plangebied. Tevens zullen de kosten van verplaatsing moeten worden gedragen door de exploitatie van het gebied. Voorsalsnog is handhaven van het rioolgemaal op de huidige plek het uitgangspunt. Het rioolgemaal heeft een hindercirkel van 30 meter. Dit in verband met mogelijke stankoverlast. Binnen deze cirkel mogen geen nieuwe woningen of andere geurgevoelige functies worden gerealiseerd. Onderzoek heeft aangetoond dat de hindercirkel te verkleinen is tot 17,50 meter, door het vervangen van het bestaande gemaal door een ander type. De kosten voor een vervangend gemaal moeten worden gedekt door de grondexploitatie. Bij de verdere planvorming is gerekend met een hindercirkel van 17,50 van het bestaande rioolgemaal. Stedenbouwkundige visie locatie Castor 11

12 Geluidsbelasting cumulatief (inclusief aftrek artikel 103 Wgh 5 db) Inventarisatie van het groen en de bomen 12 Stedenbouwkundige visie locatie Castor

13 3.6 Bestaande bomen In het plangebied zijn op dit moment veel (volwassen) bomen en struiken aanwezig. Het is gewenst het waardevolle groen zo veel mogelijk te behouden en te gebruiken in de nieuwe inrichting. Dit zijn met name de bomen. Deze geven het plangebied een kwaliteit die anders pas na jaren wordt verkregen Luchtkwaliteit Het besluit Luchtkwaliteit heeft grote invloed op alle ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland en daarom ook op de herontwikkeling van de locatie Catsor. De exacte gevolgen van het Besluit op de herontwikkeling van deze locatie zijn nog niet in te schatten. De verwachting is dat het Besluit niet leidt tot aanvullende randvoorwaarden. 3.7 Water in het plan Wanneer er in het plangebied verharding wordt gerealiseerd van meer dan 1000 m² moet, ter compensatie, een infiltratie mogelijkheid worden gecreëerd in het plangebied. Dit infiltratiegebied moet een oppervlakte hebben van 10% van het extra te verharden oppervlak. 3.8 Geluidshinder De Kleine Beer vormt een belangrijke verbindingsweg binnen Veenendaal en heeft een hoge verkeersintensiteit. De Castor vormt de ontsluiting van de wijk Dragonder Zuid. Gelet op de verkeersintensiteiten kennen beide wegen een geluidscontour die loopt over het plangebied. In het gebied tussen de 50 en 55 db(a) contour is woningbouw mogelijk na ontheffing door de provincie. In het gebied met een geluidsbelasting van 55 db(a) of meer is geen woningbouw mogelijk. 3.9 Toekomstige aanpassing Kleine Beer / Castor Een reconstructie van het kruispunt Kleine Beer - Castor is in studie. Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt over enkele jaren de kruising van de Kleine Beer met de Castor wellicht gereconstrueerd. Dit kan door een fietstunnel die de Vijgendam verbindt met de Castor of met een rotonde. Bij de planvorming is rekening gehouden met het ruimtebeslag voor beide verkeerskundige ingrepen: rotonde of fietstunnel. Een eventuele fietstunnel onder de kruising Kleine Beer / Castor zal leiden tot een verhoogde ligging van het wegdek van de kruising. De verhoogde ligging van het wegdek leidt tot een verschuiving van de geluidscontouren. Op dit moment is onvoldoende informatie beschikbaar om de nieuwe ligging van deze contour te bepalen. Stedenbouwkundige visie locatie Castor 13

14 Vanaf de kruising Kleine Beer - Castor is er een verbindende zichtlijn dwars door het plangebied naar het Dragonderpark (en vice versa). Richting centrum D r a g o n d e r p a r k Het plangebied is de schakel tussen het centrum van Veenendaal, het Dragonderpark en de buurten Dragonder-Noord en -Zuid. Model 1: Het plangebied wordt ontsloten vanaf het Verlaat en heeft één aansluting op de Wolweg 14 Stedenbouwkundige visie locatie Castor Model 2: Het plangebied wordt ontsloten via twee aansluitingen op de Wolweg

15 In dit hoofdstuk is de stedenbouwkundige visie gegeven voor de herontwikkeling van het gebied Castor. 04. VISIE Het nieuwe woongebied moet een aantrekkelijk thuis zijn voor haar bewoners. Dat betekent het scheppen van voorwaarden waardoor bewoners zich thuis voelen. Daarbij gaat het om begrippen als herkenning en eigenheid, en om een goede inbedding in de omgeving. Dat betekent het benutten van de kwaliteiten van de plek, leggen van heldere relaties met de omgeving en het vormgeven van een eigen identiteit en karakter. Het hart van het nieuwe woongebied is een centraal gelegen, nieuwe openbare ruimte. Deze plek bepaalt het karakter en de eigen identiteit van het woongebied. Tegelijkertijd is zij de schakel tussen het gebied en zijn omgeving: het centrum, het Dragonder-park alsmede de noordelijke en zuidelijke woongebieden. De centrale ruimte is een belangrijke overgang tussen woongebied, centrum en Dragonder-park. De overgang bestaat uit een open ruimte die visueel contact tussen de Kleine Beer (centrumring) en het Dragonder Park mogelijk maakt. Door deze nieuwe openbare plek is er, vanuit het centrum van Veenendaal gezien, een geleidelijke overgang van bebouwing naar het groen van het Dragonder-park. De bebouwing staat om de centrale ruimte. Zij vormt een wand en begeleid deze plek. Aan de noordzijde wordt het noordelijk gelegen woongebied afgerond. Aan de zuidoost zijde staat nieuwe bebouwing die het nieuwe woongebied vastpint aan de nieuw openbare ruimte, het Dragonder-park en de groene inprikker. Het benutten van de specifieke ligging betekent: o Een zichtlijn vrijhouden vanaf kruising Castor Kleine Beer naar Dragonder-park; o Aanleg van een nieuwe centrale openbare ruimte in het woongebied als (visuele) uitbreiding van het Dragonderpark; o Het versterken van de langzaam verkeersroutes; o Begeleiden van langzaamverkeersroutes met bebouwing; zorgen voor ogen langs en op een route in verband met sociale veiligheid; o Een gezicht maken naar de centrumring. Het beeld langs centrumring wordt aan oostzijde bepaald door achtertuinen en koppen van bebouwing. Met de herontwikkeling krijgt dit gebied een gezicht aan de ring. Stedenbouwkundige visie locatie Castor 15

16 16 Stedenbouwkundige visie locatie Castor Centaal in het plangebied komt een ovale ruimte. Deze geeft het nieuwe woongebied een eigen identiteit en karakter. Hier kunnen kinderen spelen en ontmoet men elkaar. De afbeeldingen laten een ovale ruimte zien met speelaanleidingen en weinig gras. Bij verdere planvroming zal het accent liggen op meer groen c.q. gras.

17 05. STEDENBOUWKUNDIG CONCEPT 5.1 Identiteit en sfeer Bij de herontwikkeling is de openbare ruimte tussen gebouwen niet de restruimte maar de drager van het nieuwe woongebied. Het nieuwe woongebied krijgt een hart door een centrale openbare ruimte die het plangebied en het Dragonder-park verbindt. Dit hart is de identiteitsdrager van het nieuwe woongebied. De ruimte is autoluw en is als openbaar gebied een verlengstuk van het Dragonder-park. De vorm van de centrale ruimte dient ondersteund te worden door wandvormende bebouwing en door de inrichting van de openbare ruimte. Vanuit de woning en de voortuin is de centrale ruimte zichtbaar en toegankelijk. Het hart van het woongebied is, als het ware, een gemeenschappelijke tuin, waar kinderen kunnen spelen en mensen elkaar ontmoeten. 5.4 Bebouwing De herontwikkeling van het gebied is gericht op woningbouw. Nieuwe bedrijvigheid is vanwege de ligging van het plangebied niet gewenst. Voor de woningdifferentiatie gelden de volgende percentages: - 70 % vrije sector - 30 % sociale sector. De bebouwing staat in drie bouwvlakken. De nummers van de bouwvlakken zijn te zien op de tekening op de volgende pagina. De bouwvlakken zijn bepaald door: - de vorm van de centrale openbare ruimte; - de gewenste (groene) verbindingen langs en door het gebied; - de aansluiting op bestaande noordelijk gelegen woonbuurt. 5.2 Wonen en verblijven Wonen op deze plek is wonen in een parkachtige omgeving nabij de stedelijke voorzieningen die het centrum van Veenendaal biedt. Het gebied heeft directe aansluiting op Dragonder-park maar ook een directe fietsverbinding naar Veenendaal-Oost en het buitengebied van Veenendaal. De woningen staan aan een autoluw gebied: de centrale openbare ruimte. Hier is zoals gesteld ruimte voor ontmoeting en spelen. In deze ruimte ligt een speelplek, die de bestaande speelplek vervangt. De openbare ruimte legt verbindingen maar is tevens het verlengstuk van de woningen. Het merendeel van de woningen heeft een (kleine) voortuin, die ruimtelijk en functioneel een overgang vormt tussen de woning en het openbaar gebied. 5.3 Omgeving Aansluiting op de omgeving gebeurt door rekening te houden met bestaande lijnen, elementen en structuren. Zo speelt het naastgelegen park een belangrijke rol in het ontwerp, evenals de bestaande fietsverbindingen tussen Dissel en Castor en de fietsroute van het centrum naar de Spitsbergerweg. Het plan bestaat voornamelijk uit grondgebonden woningen in twee typen: - woningen met een grondgebonden achtertuin in bouwvlak 1 en 2 - woningen met een opgetild terras c.q. buitenruimte in bouwvlak 3. Alle woningen in bouwvlak 1 en 2 zijn voorzien van een kleine voortuin, zo ook de woningen langs de Kleine Beer, en de woningen gelegen aan de noord-zuid verbindingen in het plangebied. De hoeken van de bouwvlakken markeren de centrale ruimte. Zij bestaan uit appartementen en sluiten in beeld aan bij de grondgebonden woningen. De appartementen zijn drie bouwlagen hoog. Deze bouwhoogte is nagenoeg gelijk aan de nokhoogte van een grondgebonden woning van twee bouwlagen met een zadeldak. Bouwvlak 1, 2 en 3 vormen de wanden van de centrale ruimte. De bebouwing in bouwvlak 3 markeert tevens de ligging van het woongebied tussen Dragonder-park en de groene inprikker. De noordelijke wand gevormd door bouwvlak 1 en 2 dient de gebogen ruimte te begeleiden: in vorm en hoogte. De bebouwing in bouwvlak 3 kan identiek zijn aan de bebouwing in bouwvlak 1 en 2, maar kan ook uitgevoerd worden als familie hiervan. De gebogen vorm van de centrale Stedenbouwkundige visie locatie Castor 17

18 centrale ruimte Rond de centrale ruimte staat bebouwing in drie bouwvlakken. 18 Stedenbouwkundige visie locatie Castor

19 ruimte zal ook door andere ruimtelijke elementen worden begeleid, zoals paden, brede trottoirbanden, verlichting, banken, de erfgrenzen met terugkerende postbus en deurbel, etc. 5.5 Verkeer Belangrijk voor de herontwikkeling is de bereikbaarheid. Daarbij is de auto niet weg te denken in de huidige maatschappij. Dat betekent dat er een heldere verkeersstructuur moet zijn én voldoende parkeergelegenheid voor bewoners en bezoekers. De ontsluiting voor het autoverkeer geschiedt vanaf de Castor. Eén woning is bereikbaar vanaf de Dissel. De auto-ontsluiting vanaf de Castor voert door de zone die vrijgehouden moet worden voor het rioolgemaal. Deze zone is als uitgangspunt genomen voor de vorming van het entreegebied en de centrale ruimte. De auto-ontsluiting vanaf de Castor kruist de langzaamverkeersroutes. De vormgeving van deze kruisingen wordt nader uitgewerkt met de verkeerskundige van de gemeente. Uitgangspunt voor parkeren in het plangebied is een parkeernorm van 1.6 parkeerplaats per woning. Daarbij geldt een onderverdeling van 1.3 parkeerplaats voor bewoners en 0.3 parkeerplaats voor bezoekers. Een belangrijk uitgangspunt is het autoluw houden van de centrale groene ruimte. Om die reden is gekozen voor parkeerterreinen tussen nieuwe en bestaande bebouwing bij bouwvlak 1 en 2, alsmede voor een gebouwde parkeervoorzieningen in bouwvlak 3. De parkeervoorziening in bouwvlak 3 is groter dan het bouwvlak, en zal doorlopen tot in de centrale ovale ruimte. Het hoogteverschil dat ontstaat is verwerkt in een helling in de centrale ruimte. In bouwvlak 1 vormt een parkeerterrein met begeleidend groen en bomen de overgang tussen de nieuwe en bestaande woningen. De afstand tussen de bestaande en nieuwe woningen bedraagt circa 29 meter. Achter bouwvlak 2 komt een parkeerterrein, aansluitend op de achtertuinen van woningen aan de Dissel en de nieuwe woningen. Hierin is het bestaande groen zo veel als mogelijk opgenomen. De woning die bereikbaar is vanaf de Dissel heeft een parkeervoorziening op eigen terrein. noord zuid Bovenstaande afbeelding is een doorsnede met parkeren onder woningen en een binnentuin, zoals gepland in bouwvlak 3. Door het verdiept parkeren ontstaat een hoogteverschil tussen bouwvlak 2 en 3. Dit hoogteverschil wordt in de groene ovale ruimte ovrebrugd met terrassen. Stedenbouwkundige visie locatie Castor 19

20 Nevenstaande afbeelding toont de hoofdopzet van het parkeren. Bij bouwvlak 1 en 2 geschiedt het parkeren tussen nieuwe en bestaande bebouwing. Bouwvlak 3 is voorzien van een gebouwde parkeervoorziening onder de woningen. Er is één vrijstaande woning ontsloten vanaf de Dissel. Alle overige auto s bereiken het gebied via de Castor. Bouwvlak 1 Bouwvlak 2 Bouwvlak 3 De ovale ruimte wordt begeleid door bebouwing en inrichtingselementen, zoals banken, bomen, verharding, etc. west oost Nevenstaande doorsnede tussen bouwvlak 1 en 2 toont het inpassen van de noord-zuid lopende houtwal in een groenstrook en de afstand tussen gevels en bomen 20 Stedenbouwkundige visie locatie Castor

21 5.6 Groen De bestaande groenstructuur wordt waar mogelijk versterkt en gehandhaafd. Door het bestaande (en volgroeide) groen zo veel als mogelijk te handhaven wordt de eigen identiteit van het nieuwe woongebied versterkt. Ten aanzien van bestaande bomen geldt dat: - de noord-zuid lopende bomenrij is gehandhaafd; - zoveel mogelijk bomen tussen de bestaande achtertuinen van de woningen aan de Dissel en de toekomstige achtertuinen van de woningen binnen bouwvlak 2 worden ingepast; - de meeste bomen langs de oostelijke watergang blijven staan. Verplaatsing van een aantal bomen naar een andere plek in het plangebied dient onderzocht te worden. Dit zijn: - enkele bomen ter plaatse van bouwvlak 2, de nieuwe parkeergelegenheid en (mogelijk) een solitaire boom in de Dissel, namelijk ter plaatse van de entree tot de nieuwe woning; - ter plaatse van bouwvlak 3 een vleugelnoot. hoogteverschil is een gevolg van de parkeervoorziening onder bouwvlak 3. Deze is groter dan het bouwvlak en loop door in de ovale ruimte. Het hoogteverschil wordt overbrugd door een helling van gras; van het lage noorden naar het hogere zuiden. Op pagina 19 en 29 staat een afbeelding waarop een hoogteverschil aanwezig in een ovale ruimte. Zoals gesteld wordt zo veel mogelijk (waardevol) groen behouden. Voorts dient gesteld te worden dat bebouwing op deze plek altijd ten koste gaat van groen. In het plan is daarom een ruime hoeveelheid bestaand groen gespaard en is een ruime hoeveelheid nieuw groen toegevoegd. De centrale ruimte is de huiskamer van het nieuwe woongebied. Hier is een speelplaats ter vervanging van de speelplaats die is verdwenen door de nieuwbouw. De centrale groene ruimte bestaat uit gras. Andere groene plekken liggen nabij de kruising Castor-Kleine Beer en aan de noord-zuid verbinding. Deze laatste valt samen met de bestaande houtwal. In deze groene plekken kan opgaande beplanting staan, de plekken krijgen een duidelijk kader door een zware betonnen band of juist een lichte band van roestvrij staal. Met groene plekken aan de zuidzijde van het plangebied kan een overgang worden gemaakt naar de bestaande visplek aan het water c.q. ten zuiden van de doorgaande fietsroute. De centrale ruimte ligt op één oor; dat houdt in dat het maaiveld aan de zuidzijde hoger ligt dan aan de noordzijde van de ruimte. Dit Stedenbouwkundige visie locatie Castor 21

22 22 Stedenbouwkundige visie locatie Castor

23 Het programma omvat: Bouwvlak 1 Appartementen 4 x 3 bouwlagen (-1) 11 Appartementen 2 x 3 bouwlagen (-1) 5 Eengezinswoningen (begane grond tuin) 13 Subtotaal bouwvlak 1 29 woningen Aantal benodigde parkeerplaatsen (afgerond) PLAN EN PROGRAMMA Op basis van het stedenbouwkundig concept is een stedenbouwkundig plan gemaakt. Bepalend voor het plan is de keuze voor een autoluwe centrale ruimte waardoor parkeren achter de nieuwe bebouwing is gepland en er een gebouwde parkeervoorziening onder bouwvlak 3 is. Voorts is de hindercirkel van het rioolgemaal bepalend voor de vrije ruimte aan de westzijde van het plangebied, en zodoende medebepalend voor de plaats en omvang van de bouwvlakken. De straal van de hindercirkel bedraagt minimaal 17,50 meter. Bouwvlak 2 Appartementen 2 x 3 bouwlagen (-1) 5 Eengezinswoningen (begane grond tuin) 12 Vrijstaande woning 1 Subtotaal bouwvlak 2 19 woningen Aantal benodigde parkeerplaatsen (afgerond) 30 Bouwvlak 3 Appartementen 4 x 3 bouwlagen (-1) 11 Appartementen 3 x 3 bouwlagen (-1) 8 Eengezinswoningen (tuin op niveau) 16 Subtotaal bouwvlak 4 35 woningen Aantal benodigde parkeerplaatsen 56 In het stedenbouwkundig plan gaat het om 83 woningen en 132 parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers. Het plan bestaat uit drie bouwvlakken met eengezinswoningen en appartementen. Wandvorming door de aaneengesloten woningen is belangrijk bij de centrale ovale ruimte, langs de Kleine Beer en langs de fietsverbinding c.q. houtwal naar de Dissel. Deze woningen zijn twee bouwlagen hoog met een zadeldak. In bouwvlak 3 kunnen de eengezinswoningen voorzien zijn van een zadeldak of van een dakopbouw. Het oppervlak van een opbouw is maximaal 50% van het grondoppervlak van de woning. De appartementen zijn drie bouwlagen hoog. Belangrijke wijzigingen ten aanzien van de eerdere versie zijn: - geen parkeerdek meer in bouwvlak 1 - op één woning na is het plan voor auto s bereikbaar vanaf de Castor; - géén bebouwing hoger dan 3 bouwlagen; - gewijzigde afstanden tussen nieuwbouw en bestaande woningen. De nieuwe afstanden zijn: - circa 28 meter van bouwvlak 1 tot de achterzijden van het hoofdgebouw van de woningen aan de Dissel (nummers 18 t/m 28); - circa 53 meter tussen de achterzijden van de hoofdgebouwen van bouwvlak 2 staande aan de ovale ruimte tot aan de achterzijden van de hoofdgebouwen aan de Dissel (nummers 30 t/m/ 40); - 10 meter tussen de vrijstaande woning aan de Dissel en nummer 48; - circa 43 meter van bouwvlak 3 tot hoofdgebouwen aan de zuidzijde van de watergang (Orion en Pollux); - circa 66 meter van bouwvlak 1 tot aan de hoofdgebouwen van de woningen aan de Castor (nummers 97 t/m -111). Stedenbouwkundige visie locatie Castor 23

24 nieuw parkeerterrein nieuw parkeerterrein vrijstaand huis Kopgevel Wandvorming Wandvorming Architectonisch accent Zichtlijn Architectonisch accent Centrale ruimte Architectonisch accent Wandvorming Kopgevel Dragonderpark De nevenstaande afbeelding toont de stedenbouwkundige hoofdopzet met: - centrale ruimte - wandvorming - architectonische accenten - zichtlijnen - kopgevels - nieuw parkeerterreinen 24 Stedenbouwkundige visie locatie Castor

25 07. MODEL EN BEELD Wandvorming en beeld Belangrijk voor het beeld zijn begeleidende wanden en accenten. De wanden begeleiden het zicht, terwijl de accenten onze aandacht trekken en dienen als herkenningspunt. De wanden hebben een horizontale geleding door de bouwhoogte en dakvorm en -lijn. De vorming van de wand dient versterkt te worden door het toevoegen van verticale gevelelementen, ornamenten en/of kleur. Daarmee onstaat een ritme in gevelopbouw en wordt een te grote eentonige schaal van de wanden voorkomen. Bij de referentiebeelden zijn hier voorbeelden van opgenomen. In samenspraak met de architect van de woningen zal het gevelbeeld worden uitgewerkt. Appartementen, accenten en markante plekken De appartementen zijn drie bouwlagen hoog. Bij de uitwerking: - dient de positie van de appartementen benut te worden door het betrekken van zichtrelaties in de woningplattegrond; - dienen de markante punten uit het stedenbouwkundig plan te worden benadrukt door een bijzondere vormgeving of door architectonische accenten. De woningen is bouwvlak 1 en 2 zijn grondgebonden woningen met een zadeldak. De appartementen markeren de hoeken van de bebouwingswanden. De bouwhoogte van de appartementen en de nokhoogte van de grondgebonden woningen zijn nagenoeg gelijk. De bijzondere ligging van de appartementen dient in vormgeving te worden benadrukt. In het plan zijn de volgende markante hoeken aangemerkt als accent: a. de zuidelijke wand van bouwvlak 1, met hoeken en entrees; b. de oostelijke appartementen van bouwvlak 2; c. de noordelijke en oostelijke hoekpunten van bouwvlak 3. Daarnaast zijn er enkele zijwanden die in het zicht liggen. Een zorgvuldige vormgeving is hier gewenst. Dit betreft: a. de noordelijke wanden van woningen grenzend aan het parkeerterrein in bouwvlak 1. Vanuit sociale veiligehied en vormgeving zijn hier ramen op de begane grond gewenst die zicht bieden op het parkeerterrein; b. de westelijke wand van de rij woningen van bouwvlak 2. Ook hier zijn een zorgvuldige vroemgeving alsmede zichtrelaties op de naastgelegen fietsverbinding gewenst. Als referentie is een beeld opgenomen van een markant hoekgebouw met serres c.q. wintertuinen in de uiterste punt van een gebouw. Maar ook entreepartijen, balkons en verspringingen in de gevel kunnen de appartementen tot een markant en herkenbaar gebouw maken. Openbare ruimte De vorm van de centrale ruimte dient ondersteund te worden door de bebouwing en door elementen in de openbare ruimte. Zo kan de rand van de ovale ruimte gemarkeerd worden door een brede opsluitband. Hierin kunnen zitelementen staan die uitnodigen voor verblijf en spel. Bomen en verlichting dienen de gebogen lijn van de ovale ruimte nog meer te versterken. Hoe dit visueel werkt is te zien op een aantal afbeeldingen. Stedenbouwkundige visie locatie Castor 25

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Daalkampen II 030.00.02.45.20.00 3 augustus 2012 32 woningen in groenzone Beeldkwaliteitsplan, Daalkampen II - 32 woningen in groenzone 030.00.02.45.20.00 3 augustus

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route RUIMTELIJKE ANALYSE 1868 2007 Historische route Over het eiland loopt een deel van een eeuwenoude route tussen Oosterhout (centrum) en Den Hout. Eén van de belangrijkste structuurbepalende elementen op

Nadere informatie

De Wederik. Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp

De Wederik. Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp De Wederik Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp Team stedenbouw Versie 10 april 2015 De Wederik Stedenbouwkundig plan (ontwerp) Inhoud 1. Inleiding 2. Bestaande situatie 3. Project

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel. Gemeente Maasdriel

Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel. Gemeente Maasdriel Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel status: definitief datum: 17 november 2014 projectnummer: 202630R.2015 adviseurs: Wle / Jke Gemeente Maasdriel Image 2010 2013 GOOGLE

Nadere informatie

gemeente Harderwijk Beeldkwaliteitplan Uitbreiding Lorentzhaven

gemeente Harderwijk Beeldkwaliteitplan Uitbreiding Lorentzhaven gemeente Harderwijk Beeldkwaliteitplan Uitbreiding Lorentzhaven februari 2010 gemeente Harderwijk Beeldkwaliteitplan Uitbreiding Lorentzhaven inhoud 1. Inleiding 2. Het ruimtelijk plan voor de uitbreiding

Nadere informatie

GEMEENTE WIJCHEN. Landschappelijke inpassing Graafseweg 916 en 916a Wijchen

GEMEENTE WIJCHEN. Landschappelijke inpassing Graafseweg 916 en 916a Wijchen GEMEENTE WIJCHEN Landschappelijke inpassing Graafseweg 916 en 916a Wijchen 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding Aanleiding voor het opstellen van het voorliggend landschapsplan voor het perceel Graafseweg 916 te

Nadere informatie

Concept programma van eisen. Laan naar Emiclaer 2

Concept programma van eisen. Laan naar Emiclaer 2 Concept programma van eisen Laan naar Emiclaer 2 Naam Strategisch Vastgoed Locatie Laan naar Emiclaer 2 Wijk Zielhorst Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder P. van den Berg Opdrachtgever V. Labordus Datum

Nadere informatie

Locatie 3 Parklaan: NS + Verweij sab 61403.02. Gemeente Boskoop 25 september

Locatie 3 Parklaan: NS + Verweij sab 61403.02. Gemeente Boskoop 25 september Locatie Parklaan: NS + Verweij sab 6140.02 Gemeente Boskoop 25 september locatienummer Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door het Laag Boskoop, aan de zuidzijde door de Zijde. Aan de oost en

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

Den Helder Stadshart 47

Den Helder Stadshart 47 Den Helder Stadshart 47 N 3.2.STADSPARK / DE STAD WORDT VERRIJKT MET EEN GROENZONE DIE LUCHT EN RUIMTE GEEFT IN HET STEDELIJK WEEFSEL. DIT STADSPARK VORMT EEN LOMMERRIJKE ENTREE VAN DE STAD VOOR DE TREINREIZIGER

Nadere informatie

, voorzitter. , griffier

, voorzitter. , griffier Beeldkwaliteitplan Heinkenszand Over de Dijk, fase III, deelgebieden Oostelijk woongebied en Clara s Pad september 2008 Vastgesteld door de raad van de gemeente Borsele bij besluit van 4 september 2008,

Nadere informatie

GEMEENTE BRONCKHORST

GEMEENTE BRONCKHORST GEMEENTE BRONCKHORST Bestemmingsplan Vorden, Ruurloseweg-Enkweg Bijlage: Beeldkwaliteitsplan Vorden, Ruurloseweg-Enkweg Beeldkwaliteitsplan Vorden, Ruurloseweg Enkweg In aanvulling op de welstandsnota

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

SP woningbouw nabij Zwembad Fletiomare Concept

SP woningbouw nabij Zwembad Fletiomare Concept SP woningbouw nabij Zwembad Fletiomare 14 04 2011 Concept Bijlagen: Woningbouw nabij zwembad Fletiomare; Stedenbouwkundig Plan 14 04 2011 tek.nr. 30869.OOR.010.010 Doorsnedes A t/m C 14 04 2011 Inleiding

Nadere informatie

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek W.815 Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek Opdrachtgever Gemeente Laarbeek Wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder) 9 e Uitwerkingsplan 'de Meander, fase 1B'

Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder) 9 e Uitwerkingsplan 'de Meander, fase 1B' Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder) 9 e Uitwerkingsplan 'de Meander, fase 1B' Toelichting en regels Ontwerp Vaststelling Goedkeuring 31 augustus 4 e Uitwerkingsplan de Meander, fase 1

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3 Vigerende bestemmingsplan 5 2. Bestaande situatie 6 2.1 ruimtelijke

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset. Concept 20-10-2011

BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset. Concept 20-10-2011 BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset Concept 20-10-2011 Inleiding Achtergrond / ligging Voor de beide scholen voor speciaal onderwijs de Duisterhoutschool

Nadere informatie

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Pagina 1 Onderwerp wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Bouw van een woonzorgcentrum De Lanen 2 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woonzorgcentrum aan De Lanen 2 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw

Nadere informatie

REGELS Inhoudsopgave

REGELS Inhoudsopgave REGELS Inhoudsopgave Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Nadere regels 2 Artikel 3 Verkeer - Verblijfsgebied 3 Artikel 4 Wonen 3 Artikel 5 Algemene aanduidingsregels 6 Artikel 6 Slotregel 7 HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp 't Pierik fase 2 Govert Flinckstraat 31 - postbus 1158-8001 BD Zwolle 038-4216800 13 november 2008 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp t Pierik fase 2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Medisch centrum Bennekom e.o.

Beeldkwaliteitplan Medisch centrum Bennekom e.o. 1 Beeldkwaliteitplan Medisch centrum Bennekom e.o. 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Om diverse logistieke en praktische redenen bestaat in Bennekom al enige tijd de behoefte om de plaatselijke huisartsen,

Nadere informatie

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Juli 2011 Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness

Nadere informatie

Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1

Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1 Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1 Het ontwerp-bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg heeft gedurende de termijn van 2 september tot en met 14 oktober voor

Nadere informatie

Stedenbouwkundige schets Veerstraat 1 (Junora) Nieuw Namen

Stedenbouwkundige schets Veerstraat 1 (Junora) Nieuw Namen Stedenbouwkundige schets 1 (Junora) Nieuw Namen opdrachtgever: gemeente Hulst nummer: 067700.18628.00 datum: 24 maart 2014 referte: ing. J. van Jole 1 Op de locatie 1 in Nieuw Namen zijn de bedrijfsmatige

Nadere informatie

Verslag burgerparticipatie Bestemmingsplan Kempenbaan 2 Bastion Tilburg d.d. 28 augustus 2013

Verslag burgerparticipatie Bestemmingsplan Kempenbaan 2 Bastion Tilburg d.d. 28 augustus 2013 Verslag burgerparticipatie Bestemmingsplan Kempenbaan 2 Bastion Tilburg d.d. 28 augustus 2013 1. Vooraf De Bastion Hotel Groep is voornemens middels sloop-nieuwbouw een hotel met 105 kamer te realiseren

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost JaarbeursUtrecht Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost datum 25 juli 2012 betreft Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost (artikel 3.2 lid a en lid b van de Ministeriele

Nadere informatie

Notitie 20092240-03 Bouwplan ringspoorlijn blok 5 te Amsterdam. Toetsingskader en bouwkundige randvoorwaarden m.b.t. omgevingslawaai.

Notitie 20092240-03 Bouwplan ringspoorlijn blok 5 te Amsterdam. Toetsingskader en bouwkundige randvoorwaarden m.b.t. omgevingslawaai. Notitie 20092240-03 Bouwplan ringspoorlijn blok 5 te Amsterdam. Toetsingskader en bouwkundige randvoorwaarden m.b.t. omgevingslawaai. Datum Referentie Behandeld door 16 mei 2012 20092240-03 ir. J. Hardlooper/CVr

Nadere informatie

Brede School Oost, Grave

Brede School Oost, Grave PRESENTATIE 10-12 - 2015 Studie naar nieuwbouwmogelijkheid op oostelijk Visioterrein PRESENTATIE 10-12 - 2015 Studie naar nieuwbouwmogelijkheid op oostelijk Visioterrein - VOORWOORD wethouder Jeroen Joon

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem oktober 2009 1. Omschrijving van het project 3 2. Beschrijving van het projectgebied 4 3. Geldende planologische situatie

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Bij het plan horen bovendien nog: Bijzondere

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 Inhoudsopgave 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 3- Algemene ontwikkelcriteria 6 3.1 Bebouwingsvorm 6 3.2 Architectuur, kleur en materiaalgebruik

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Van 10 december 2015 tot en met 20 januari 2015 zijn omwonenden van de locatie Bovenkerkweg 35A-37 geïnformeerd over de plannen voor herontwikkeling van

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Beers, Elstweg 5

Beeldkwaliteitsplan. Beers, Elstweg 5 Beeldkwaliteitsplan Beers, Elstweg 5 gemeente Cuijk Concept In opdracht van: Ariëns groep Door: HSRO Stedenbouw en Ruimtelijke ontwikkeling April 2016 Beeldkwaliteitsplan Beers, Elstweg 5 gemeente Cuijk

Nadere informatie

Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath. gemeente T i e l

Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath. gemeente T i e l Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath gemeente T i e l Plan Muggenborch Kapel Avezaath Kavelpaspoort A: Richtershof Uw eigen droomhuis bouwen! Een eigen huis bouwen doet u waarschijnlijk

Nadere informatie

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen.

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen. ligging plangebied 4a Boschkens, Goirle Context In juli 2014 is voor fase 4a in Boschkens een nieuw verkavelingsplan opgesteld bestaande uit volgende programma: - 30 rijwoningen, sociale huur, kavelgrootte

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening.

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 29 april 2010 Datum voorstel 02 maart 2010 Agendapunt Onderwerp vervangende nieuwbouw Huize Het Oosten, Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem. terreinindeling voormalige marechaussee kazerne aan de Thomas a kempislaan 102 te Arnhem

Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem. terreinindeling voormalige marechaussee kazerne aan de Thomas a kempislaan 102 te Arnhem Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem Dit document verbindt de terreinindeling van de voormalige Marechaussee Kazerne aan de Thomas a Kempislaan met gemeentelijke kaders die er zijn voor deze Kazerne.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Nieuw Wolfslaar, 3 locaties

Bestemmingsplan Nieuw Wolfslaar, 3 locaties 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) ter plaatse van ontwikkellocatie 1, het voormalig walgebouw aan de noordzijde van

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Projectafwijkingsbesluit Stobbenkamp 78 Ootmarsum Verbouw woning Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1. Aanleiding 1.2. Ligging projectgebied 1.3. Planologisch regiem 2. Projectbeschrijving

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord. Welkom. Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg

Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord. Welkom. Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord Welkom Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg Visie Onderwerpen Woningbehoefte Locatie Moerboom III Stedenbouwkundig plan Beeldkwaliteit plan Duurzaamheid

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER 1 Ambtshalve besluit Voor het plangebied Dorst-West (verder: plangebied) is gelijktijdig met dit ontwerpbesluit

Nadere informatie

Uitwerking architectuurbeeld vosbeek lottum. juli 2008

Uitwerking architectuurbeeld vosbeek lottum. juli 2008 Uitwerking architectuurbeeld vosbeek lottum juli 2008 Verkavelingsopzet plan Kwekerij VERKAVELING VARIATIE AAN TYPES rijenwoning 2 onder 1 kapwoning patio-levensloop bestendige woning vrijstaande woning

Nadere informatie

Afwijking van het bestemmingsplan

Afwijking van het bestemmingsplan 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Afwijking van het bestemmingsplan -----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Ontsluitingsweg Moerkapelle Oost 21 juni 2012 I. van Opstal

Ontsluitingsweg Moerkapelle Oost 21 juni 2012 I. van Opstal Ontsluitingsweg Moerkapelle Oost 21 juni 2012 I. van Opstal Aanleiding In verband met de ontwikkeling van Moerkapelle Oost wordt er een nieuwe verbindingsweg aangelegd om het toekomstig (woon)gebied te

Nadere informatie

ESSE ZOOM LAAG NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL GEMEENTE ZUIDPLAS

ESSE ZOOM LAAG NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL GEMEENTE ZUIDPLAS STEDENBOUWKUNDIG PLAN N Aan de zuidkant van Nieuwerkerk aan den IJssel, grenzend aan de Groene Zoom met Capelle aan den IJssel, ligt de toekomstige wijk Esse Zoom Laag. Hier worden de komende jaren 550

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART Artikel 1 Woondoeleinden W- 1. Doeleinden De gronden op de plankaart aangewezen voor Woondoeleinden W- zijn bestemd voor het wonen. Bij de realisatie van nieuwe woningen

Nadere informatie

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst

Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst Bijlage 1 Beschrijving verloop ontwikkeling stedenbouwkundig plan herontwikkeling Riethorst In deze bijlage wordt nader ingegaan op het proces dat de afgelopen jaren doorlopen is om te komen tot een stedenbouwkundig

Nadere informatie

9.1.F Inventum. Gebiedsbeschrijving

9.1.F Inventum. Gebiedsbeschrijving 9.1.F Inventum Gebiedsbeschrijving De voormalige locatie van lnventum is gelegen aan de Leijenseweg op de hoek van de 2e Brandenburgerweg. In 1908 werd daar de eerste fabriekshal gebouwd voor Inventum;

Nadere informatie

3.2.1 Dorpskarakteristiek

3.2.1 Dorpskarakteristiek 3.2 De Glind Wegbeplanting en bosjes in het kampenlandschap Recreatieve voorzieningen in de kern Oorspronkelijk bestond de Glind uit een verzameling boerderijen Beperkte nieuwbouw vindt plaats waarbij

Nadere informatie

Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6

Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6 Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6 document Randvoorwaarden project s017e_oorgat 6 afdeling VROM datum 250110 Ontwerp versie 1.0 Bijlage B 1/9 Inleiding Oorgat 6 is op dit moment in gebruik

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan ten behoeve van herontwikkeling. Voormalige schoollocatie de Vuurbaak. Algemeen

Beeldkwaliteitplan ten behoeve van herontwikkeling. Voormalige schoollocatie de Vuurbaak. Algemeen Beeldkwaliteitplan ten behoeve van herontwikkeling Voormalige schoollocatie de Vuurbaak Algemeen Inhoudsopgave 1.0 Aanleiding 4 1.1 Welstandsbeleid 4 1.2 Ligging plangebied. 4 2.0 Stedenbouwkundig ontwerp

Nadere informatie

Nota van zienswijzen. Bestemmingsplan Walbreukergraaf Egelbroek

Nota van zienswijzen. Bestemmingsplan Walbreukergraaf Egelbroek Nota van zienswijzen Bestemmingsplan Walbreukergraaf Egelbroek Inleiding Het ontwerpbestemmingsplan Walbreukergraaf Egelbroek heeft vanaf 31 augustus 2011 gedurende zes weken tot en met 11 oktober 2011

Nadere informatie

'DE KLEINE HAGEN' LAAG ZUTHEM

'DE KLEINE HAGEN' LAAG ZUTHEM BEELDKWALITEITPLAN 'DE KLEINE HAGEN' LAAG ZUTHEM Gemeente Raalte 16 juli 2013 amer / ruimtelijke ontwikkeling Grote Hagenweg plangebied Nieuwe Wetering Kolkweg t Solen t Weegel Kolkweg INHOUD Inleiding

Nadere informatie

Utrecht De Wetering (ID)

Utrecht De Wetering (ID) Utrecht De Wetering (ID) Voorwaarden Max. aantal BVO Enkele percelen (met o.a. de bestemming Kantoor, Gemengd (uit te werken), Gemengd 2 en Bedrijventerrein ) binnen dit bestemmingsplan zijn niet meegenomen

Nadere informatie

3e herziening Wijk Walburg, locatie Bouquet

3e herziening Wijk Walburg, locatie Bouquet 3e herziening Wijk Walburg, locatie Bouquet Inhoudsopgave Bijlagen bij de regels 3 Bijlage 1 Voorwaardelijke verplichting erfafscheiding 4 (vastgesteld) 3e herziening Wijk Walburg, locatie Bouquet NL.IMRO.0642.BP03HerzBouquet-3001

Nadere informatie

Inrichtingsplan Krachtighuizerweg te Putten

Inrichtingsplan Krachtighuizerweg te Putten Inrichtingsplan Krachtighuizerweg te Putten opdrachtgever: diaconie Hervormde gemeente Putten 12 mei 2015 LievenseCSO Krachtighuizerweg plangebied Inhoud Inleiding 4 Landschapsontwikkelingsplan Ermelo

Nadere informatie

vaststellen bestemmingsplan "Bartok"

vaststellen bestemmingsplan Bartok Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. Documentnummer : 2015.0.053.200 Zaaknummer: 2014-12-01755 Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan "Bartok" Aan de gemeenteraad. Arnhem, 9 juni 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

Kaderstelling marktconsultatie ontwikkeling Raadhuisplein / Haderaplein

Kaderstelling marktconsultatie ontwikkeling Raadhuisplein / Haderaplein Kaderstelling marktconsultatie ontwikkeling Raadhuisplein / Haderaplein 1. Ruimtelijke kaders algemeen Pagina 2 2. Richtlijnen beeldkwaliteit Pagina 4 3a. Kaderstelling model 1 Pagina 6 3b. Kaderstelling

Nadere informatie

Nota van zienswijzen. Omgevingsvergunning, fase 2 Sportverzamelgebouw en sportluifel Park A4

Nota van zienswijzen. Omgevingsvergunning, fase 2 Sportverzamelgebouw en sportluifel Park A4 gemeente Schiedam domein Stedelijke Ontwikkeling Team Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 14 010 W www.schiedam.nl Nota van zienswijzen

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing woongebouw Pilon, 3 Rivieren. Impressie van de beoogde bebouwing

Ruimtelijke onderbouwing woongebouw Pilon, 3 Rivieren. Impressie van de beoogde bebouwing Ruimtelijke onderbouwing woongebouw Pilon, 3 Rivieren Impressie van de beoogde bebouwing Ontwerp 6 mei 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding pagina 5 2 Strijdigheid ten opzicht van het bestemmingsplan pagina

Nadere informatie

Welstandsambitie Gezien de aard van de ontwikkeling en de zichtbaarheid van de locatie is dit gebied aangemerkt als een bijzonder welstandsgebied.

Welstandsambitie Gezien de aard van de ontwikkeling en de zichtbaarheid van de locatie is dit gebied aangemerkt als een bijzonder welstandsgebied. Het voormalige bedrijfspand is verreweg het grootste pand op dit bedrijventerrein. Het perceel heeft de oppervlakte van bijna 1,5 hectare, en is maar liefst voor de helft bebouwd. Met deze omvang vormt

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Bestemmingsplan : Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Datum vaststelling raad :

Nadere informatie

RISICOTOETS PLANSCHADE

RISICOTOETS PLANSCHADE RISICOTOETS PLANSCHADE met betrekking tot de vestiging van Iriszorg op de locatie Gondel 3611 te Lelystad. CONCLUSIE Het planschaderisico taxeren wij op: 16.000,--. Opdracht: 3232360 Datum: mei 2012 Adviseur:

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 29-06-2009 Onderwerp Programma en portefeuillehouder bouwplan 1e fase: het oprichten van 4 appartementen achter Dorpsstraat 34 te Wormer

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Harinxmaland Fase 1 E

Beeldkwaliteitsplan Harinxmaland Fase 1 E Beeldkwaliteitsplan Harinxmaland Fase 1 E Beeldkwaliteitsplan Fase 1 E Harinxmaland Vastgesteld door de gemeenteraad op Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Plangebied... 5 2. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken. Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken. Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht Versie 2 December 2009 Inhoudsopgave De ligging van De Eiken 2 Het verkavelingsplan 3 De architectuur 6 De verschillende

Nadere informatie

Nieuwbouwplan MBB Ontwikkeling. De locatie

Nieuwbouwplan MBB Ontwikkeling. De locatie Nieuwbouwplan MBB Ontwikkeling De locatie D Nieuwbouwplan MBB Ontwikkeling Inleiding MBB Ontwikkeling is verheugd haar plan voor De Slinger West Houten aan u te mogen presenteren. Dit boekje bevat een

Nadere informatie

projectnummer 050.00.04.30.03 datum 12/03/2007

projectnummer 050.00.04.30.03 datum 12/03/2007 H E E C K E R E N 1a H E E C K E R E N 1a projectnummer 050.00.04.30.03 datum 12/03/2007 INHOUDSOPGAVE algemeen planbeschrijving algemene richtlijnen richtlijnen per gebied 04 05 07 09 3 ALGEMEEN INLEIDING

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Heuvelse Hof Waalre Openbare ruimte en bebouwing

Beeldkwaliteitplan Heuvelse Hof Waalre Openbare ruimte en bebouwing 12 juli 2012 Beeldkwaliteitplan Heuvelse Hof Waalre Openbare ruimte en bebouwing Projectontwikkelaar Stedenbouwkundig bureau Architectenbureau Inventarisatie Stedenbouwkundig plan Beeldkwaliteit openbare

Nadere informatie

ONTWERPRICHTLIJNEN - BEELDKWALITEIT LOCATIE FONKELSTEEN

ONTWERPRICHTLIJNEN - BEELDKWALITEIT LOCATIE FONKELSTEEN Afdeling Ontwikkeling ONTWERPRICHTLIJNEN - BEELDKWALITEIT LOCATIE FONKELSTEEN 1. Ruimtelijke kaders Ontwikkelingsplan Frankische Driehoek Voor de integrale opwaardering van het plangebied Frankische Driehoek

Nadere informatie

Adriaen van Ostadelaan (ROC)

Adriaen van Ostadelaan (ROC) Adriaen van Ostadelaan (ROC) Beeldkwaliteitsplan Januari 2016 Status: Conceptversie 1 2 Gemeente Veenendaal Afdeling Wonen en leven Team Ruimtelijke ordening en bouwen d.d. januari 2016 INHOUD 1. INLEIDING

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing garageboxen Maasweg Maassluis, d.d. 5 september 2016

Ruimtelijke onderbouwing garageboxen Maasweg Maassluis, d.d. 5 september 2016 Ruimtelijke onderbouwing garageboxen Maasweg Maassluis, d.d. 5 september 2016 Inhoud 1.Inleiding 1.1. Beknopte projectomschrijving en doelstelling 2. Beleidskader 2.1. Gemeentelijk beleid 3. Stedenbouwkundige

Nadere informatie

beschrijving plankaart.

beschrijving plankaart. 06. plan. "Op en langs het voormalige tracé van de A9 wordt de vrijkomende ruimte gebruikt om nieuwe hoogwaardige woongebieden te realiseren binnen de bebouwde kom van Badhoevedorp. Deze gebieden krijgen

Nadere informatie

Gemeente Venray. Circusterrein Venray. NL.IMRO.0984.PRB10014.on02

Gemeente Venray. Circusterrein Venray. NL.IMRO.0984.PRB10014.on02 Circusterrein Venray NL.IMRO.0984.PRB10014.on02 Circusterrein Venray NL.IMRO.0984.PRB10014.on02 Bestand : P:\prj100\WLI\009\rapp\Projectbesluit\20100913-Toelichting zonder regels.wpd Project : WLI009 Gecontroleerd

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22720 7 november 2012 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan bouwen één woning Melkstraat 2b te Alphen, West Maas en Waal

Nadere informatie

GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT. bestemmingsplan HOEK PASTOOR JACOBSSTRAAT - LANGE SCHOOLSTRAAT

GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT. bestemmingsplan HOEK PASTOOR JACOBSSTRAAT - LANGE SCHOOLSTRAAT GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT bestemmingsplan HOEK PASTOOR JACOBSSTRAAT - LANGE SCHOOLSTRAAT toelichting voorschriften plankaart voorontwerp augustus 1995 januari 1998 INHOUD TOELICHTING 1. Inleiding 1.1

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013

Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Plek voor ideeën e Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Beeldkwaliteitsplan Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BEELDKWALITEIT S-HEER ABTSKERKE, GEDEELTE COLENSHOEK II, 3e fase, 2013

RICHTLIJNEN BEELDKWALITEIT S-HEER ABTSKERKE, GEDEELTE COLENSHOEK II, 3e fase, 2013 In dit informatieblad worden nadere richtlijnen gegeven met betrekking tot de beeldkwaliteit voor de woningbouwlocatie Colenshoek II fase 3, te s-heer Abtskerke. De gemeente Borsele streeft naar een aantrekkelijk

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Figuur 1: Overzicht ontwikkellocatie

Akoestisch onderzoek. Figuur 1: Overzicht ontwikkellocatie Onderwerp wegverkeerslawaai bestemmingsplan De Zevenster te Zevenhuizen (gemeente Zuidplas) Datum 4 april 2012 Uitgevoerd door Maarten Groen Kenmerk 201130442 versie 2 Inleiding In opdracht van het College

Nadere informatie

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INLEIDING Dit inrichtingsvoorstel - beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op de locatie aan de Akkerweg 6 te Riel. Deze locatie is gelegen ten

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Vrij kavels Schoener west

Beeldkwaliteitsplan Vrij kavels Schoener west Beeldkwaliteitsplan Vrij kavels Schoener west Beeldkwaliteitplan vrije kavels Schoener West INHOUD Hoofdstuk: Pag. Aanleiding 3 Plangeschiedenis 4 Plangebied en context 5 Stedenbouwkundig plan 6 Welstandscriteria

Nadere informatie

Bijlage 1: Toetsingskader Lage weg Bakkersdijk 5 woningen/ Bevershoek

Bijlage 1: Toetsingskader Lage weg Bakkersdijk 5 woningen/ Bevershoek Bijlage 1: Toetsingskader Lage weg Bakkersdijk 5 woningen/ Bevershoek Toetsingskader Lage weg Bakkersdijk 5 woningen/ Bevershoek 1 Inleiding Dit toetsingskader bevat de kaders die er gelden naast de wijzigingsbevoegdheid

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Project: Nieuwbouw woningen Steekterweg 78 A-C in Alphen aan den Rijn Datum besluit: Milieudienst West-Holland Bezoekadres: Postbus 159 Schipholweg 128 Tel.:

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED UITGEEST, GEDEELTELIJKE HERZIENING PERCEEL BUSCH EN DAM 8. Aanvrager: De heer R.P.M. van den Berg.

BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED UITGEEST, GEDEELTELIJKE HERZIENING PERCEEL BUSCH EN DAM 8. Aanvrager: De heer R.P.M. van den Berg. BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED UITGEEST, GEDEELTELIJKE HERZIENING PERCEEL BUSCH EN DAM 8 Aanvrager: De heer R.P.M. van den Berg Lagendijk 11 1911 MT Uitgeest Opgesteld door: architectenburo Cees van

Nadere informatie

Notitie Ontwerp Notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3 e fase

Notitie Ontwerp Notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3 e fase Notitie Ontwerp Notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3 e fase 1 Ontwerp Notitie Beeldkwaliteitsparagraaf Gasteren Bosakkers 3 e fase Inleiding De Werkgroep Bosakkers Gasteren heeft in samenwerking

Nadere informatie

Individuele woningbouw niveau 3

Individuele woningbouw niveau 3 Gebied 11: Canadalaan Individuele woningbouw niveau 3 Bebouwing De bebouwing in dit gebied dateert uit de jaren 70-80 en de oorspronkelijke functie is gelijk aan de huidige; te weten wonen. De bebouwing

Nadere informatie

Houd Vosseveld Groen. Tekeningen. Status September 2012. Vertrouwelijk

Houd Vosseveld Groen. Tekeningen. Status September 2012. Vertrouwelijk Houd Vosseveld Groen Tekeningen Status September 2012 Schets ontwerp Vosseveld Schets Ontwerp Vosseveld Plan Vosseveld ligt ter inzage, Geplaatst op 3 september 2012 Het plan van Amerpoort voor park Vosseveld

Nadere informatie

Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014

Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014 Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014 Inleiding: Deze studie omvat een stedenbouwkundige en architectonische verkenning

Nadere informatie

Het bestemmingsplan voorziet in de planologische basis voor onder meer:

Het bestemmingsplan voorziet in de planologische basis voor onder meer: Risicoanalyse planschade In verband met bestemmingplan De Voorwaarts 1. Inleiding Bij de ontwikkeling van ruimtelijke projecten kan een risicoanalyse de financiële gevolgen van mogelijke schadeclaims in

Nadere informatie

Uitwerkingsplan Mortiere fase 6A Gemeente Middelburg

Uitwerkingsplan Mortiere fase 6A Gemeente Middelburg drac Uitwerkingsplan Mortiere fase 6A Gemeente Middelburg 4,5 6,5 3 10 G V T V 6,5 4,5 V W 3 10 T V 6,5 wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving b.v. TOELICHTING behorende bij het uitwerkingsplan Fase

Nadere informatie

Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder) 11 e Uitwerkingsplan 'de Meander, Jakobsschelp-Nonnetje' 3 e Wijzigingsplan

Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder) 11 e Uitwerkingsplan 'de Meander, Jakobsschelp-Nonnetje' 3 e Wijzigingsplan Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder) 11 e Uitwerkingsplan 'de Meander, Jakobsschelp-Nonnetje' 3 e Wijzigingsplan Toelichting en regels Ontwerp mei 2013 Vaststelling Goedkeuring [Geef tekst

Nadere informatie

Alkmaar Westrand Structuurvisie 2030

Alkmaar Westrand Structuurvisie 2030 Alkmaar Westrand Structuurvisie 2030 HOSPER december 2010 4 58 HOSPER december 2010 Structuurvisie Alkmaar Westrand 2030 uitwerking ruimte voor functies Structuurvisie Alkmaar Westrand 2030 HOSPER december

Nadere informatie