STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER)"

Transcriptie

1 GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR ECONOMIE Dossier behandeld door: ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/ E mail: STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) ART. 1. In de gemeente Ingelmunster wordt een gemeentelijke adviesraad voor economie opgericht, hierna lokale economische raad of LER genoemd. De LER wordt erkend als adviesorgaan inzake economische aangelegenheden, in het algemeen en inzake kleinhandel, centrummanagement en maatschappelijk verantwoord ondernemen in het bijzonder. De LER heeft zijn zetel in het gemeentehuis. DOEL EN TAAKSTELLINGEN VAN DE LER ART De LER is bevoegd, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van het College van Burgemeester en Schepenen of van de gemeenteraad, de gemeente te adviseren over het gemeentelijk economisch beleid in de allerbreedste zin. De LER is tevens bevoegd advies te geven over alle andere aangelegenheden uit andere beleidsdomeinen, voor zover ze rechtstreeks of onrechtstreeks impact kunnen hebben op het gemeentelijk economisch beleid, en voor zover haar advies betrekking heeft op deze impact op het gemeentelijk economisch beleid. 2. De LER vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking en de ondernemers inzake economische aangelegenheden en kan in dit kader op eigen initiatief en op niet dwingend verzoek initiatieven ontplooien. ART Onder gemeentelijk economisch beleid wordt verstaan: Het gemeentelijk economisch beleid werkt aanvullend en complementair op het economisch beleid van hogere overheden, waarbij bepaalde beleidslijnen van die andere overheden kunnen worden versterkt om uiteenlopende redenen, zoals de lokale economische situatie, de ruimtelijke en milieutechnische context en de lokale economische ambities van gemeente en ondernemers. Gemeentelijk economisch beleid is multidisciplinair. Het woonbeleid, het mobiliteitsbeleid, het cultuurbeleid, het groenbeleid, het veiligheidsbeleid alle hebben ze hun impact op het economisch functioneren van de ondernemingen in de gemeente. Economisch beleid is daarom de taak van het voltallige col STATUTEN LER pag. 1/6

2 lege van burgemeester en schepenen. Het is aan de schepen van economie om te bewaken dat alle andere schepenen dit beleid mee helpen realiseren. 2. De doelstellingen van het gemeentelijk economisch beleid, zoals vernoemd in artikel 2, zijn: Beleidsplan Ingelmunster Ruimte om te ondernemen Een moderne gemeente laat ruimte om te ondernemen. Ruimte in de stedenbouwkundige betekenis maar eveneens in de ondersteunende zin. Een goed werkende economische raad waarin alle soorten ondernemers zetelen (kleinhandel, horeca, landbouw en kmo s) moet de motor zijn van het gemeentelijk economisch beleid. Het nauwer verweven van de ondernemerswereld met de vrijetijdsbesteding komt beiden ten goede en de gemeente kan voor de bedrijven een partner zijn bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen. a. Steun aan de lokale economie De gemeente zal een positieve stimulans betekenen voor de lokale bedrijven en de middenstand. Zo uiten wij een voorkeur voor het aankopen van producten en diensten bij lokale ondernemers en handelaars en willen wij de bevolking stimuleren om dit ook te doen. Dit uit zich ook in het streven naar een maximale toegankelijkheid van winkels en bedrijven bij wegenwerken en naar een zo ideaal mogelijke mix van kort en langparkeren. Een centraal aanspreekpunt moet de lokale ondernemer wegwijs maken in de gemeentelijke diensten, daarbij ondersteund door het Sociaal Huis voor ondernemers in moeilijkheden. b. Verweven van economie met vrije tijd De gemeente onderzoekt de mogelijkheden tot verhogen van de synergieën tussen lokaal ondernemen en de lokale vrijetijdsbeleving. In overleg met de partners uit de lokale bedrijfswereld en uit het vrijetijdsveld kunnen de mogelijkheden van het inzetten van specifieke locaties, van bedrijfsmecenaat, van sponsoring of van co financiering worden geanalyseerd. Dit debat zal één van de opdrachten zijn voor de Economische Raad van Ingelmunster, die zal worden opgericht. c. Partner bij maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een continu verbeteringsproces waarbij ondernemingen vrijwillig op systematische wijze economische, milieu en sociale overwegingen op een geïntegreerde manier in de gehele bedrijfsvoering opnemen, waarbij overleg met de belanghebbenden van de onderneming deel uitmaakt van dit proces. De gemeente wil een partner zijn van lokale ondernemers bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen, onder meer, via het onderzoeken van de mogelijke inbreng van ondernemingen bij vormen van sociale tewerkstelling, bij de opvang van schoolgaande kinderen en bij het realiseren van projecten in een publiek private samenwerking. Ook dit vormt één van de opdrachten voor de Economische Raad van Ingelmunster. d. Plaats om te ondernemen De gemeente steunt de ruimtelijke ontwikkelingen gericht op ondernemen maximaal en zet hierbij in, waar dat ruimtelijk te verantwoorden is, op het optimaal verweven van functies. Bij de inrichting van bedrijventerreinen wordt gestreefd naar diversificatie van verschillende soorten bedrijven, zowel qua sector als qua omvang. Verder speelt het mobiliteitsvraagstuk hier een belangrijke rol, zowel inzake het parkeren, het aanbod van openbaar vervoer als een gepaste ontsluiting naar de regio. Indien de mogelijkheid voor bedrijfsverzamelgebouwen of startersgebouwen zich aandient, zal de gemeente dit ten volle ondersteunen. We geven landbouw als economische activiteit alle mogelijke ondersteuning binnen het kader van een verantwoord ruimtelijk beleid en vrijwaring van de open ruimte. ART. 4. De taken van de LER zijn de volgende: advies aan de gemeente bij de algemene beleidsvorming en uitvoering bij de opmaak en tussentijdse evaluatie van het meerjarig beleidsplan bij de jaarlijkse opmaak van het budget bij de jaarlijkse evaluatie in het kader van de jaarrekening STATUTEN LER pag. 2/6

3 advies aan de gemeente in het kader van de ontwikkeling en de realisatie van het gemeentelijk economisch beleid advies aan de gemeente op eigen initiatief het nemen van initiatieven tot bevordering van het eigen doel, van de economische doelstellingen van de gemeente en tot versterking van de lokale economie het informeren, sensibiliseren en het geven van voorlichting inzake thema's met betrekking tot het economisch beleid; het vervullen van de rol als katalysator in het maatschappelijk debat omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen. SAMENSTELLING VAN DE LER ART. 5. De LER is samengesteld uit: de Algemene Vergadering het Dagelijkse Bestuur ART Er wordt naar gestreefd dat alle economische geledingen evenwichtig in de LER vertegenwoordigd zijn, alsook dat elk van beide geslachten ten minste één derde van de leden telt. 2. De algemene vergadering van de LER wordt samengesteld met stemgerechtigde leden, nietstemgerechtigde leden en waarnemers. De stemgerechtigde leden van de algemene vergadering zijn: 12 vertegenwoordigers die effectief lid zijn van een vereniging, instelling of organisatie waarvan de werking zich situeert op het grondgebied van de gemeente en die actief zijn op vlak van economische aangelegenheden in de brede zin of lokale ondernemers vertegenwoordigen, met name: 2 vertegenwoordigers die de ondernemers actief in de landbouw of de para agrarische sector vertegenwoordigen 2 vertegenwoordigers van Unizo 2 vertegenwoordigers van VZI 2 vertegenwoordigers die de ondernemers actief in een vrij beroep vertegenwoordigen 2 vertegenwoordigers van VOKA 2 vertegenwoordigers van Markant 6 vertegenwoordigers uit het niet georganiseerd economisch middenveld of met een bijzondere expertise op economisch vlak. De niet stemgerechtigde leden zijn: de afgevaardigde van het Schepencollege, belast met economie één lid afgevaardigd uit elke politieke fractie vertegenwoordigd in de gemeenteraad de ambtenaar economie van de gemeentelijke administratie De LER kan beslissen om, in functie van het te behandelen onderwerp, een beroep te doen op deskundigen. Deze deskundige zetelen als waarnemers en nemen derhalve deel aan de discussies, maar zij hebben geen stemrecht. STATUTEN LER pag. 3/6

4 3. Voor elk lid mag tevens één plaatsvervangend lid worden voorzien. 4. Leden van de gemeenteraad of van de raad voor maatschappelijk welzijn kunnen geen stemgerechtigd lid van de algemene vergadering zijn. ART. 7. Het quotum van minimaal één derde leden van beide geslachten, zoals vermeld in art. 6, 1, wordt nagestreefd door volgende maatregelen: Groepen die conform art. 6, 2 meer dan één lid mogen afvaardigen naar de Algemene Vergadering streven er naar rekening te houden met de in art. 6, 1 vastgelegde verhouding. Bij het toekennen van mandaten aan de vertegenwoordigers van het niet georganiseerd economisch middenveld wordt rekening gehouden met de in art. 6, 1 vastgelegde voorwaarden, voor zover het aantal kandidaten dit toestaat. TOETREDING ART Voor de installatie van de LER dient de aanvraag tot toetreding te worden gericht aan het college van Burgemeester en Schepenen. De vertegenwoordigers van het niet georganiseerd economisch middenveld dienen hun aanvraag tot toetreding in samen met een motivatienota waaruit hun deskundigheid en positieve interesse blijkt. De aanvragen worden door het College van Burgemeester en Schepenen onderzocht en aanvaard of geweigerd. 2. Na de installatie van de LER worden de aanvragen gericht aan de voorzitter van de raad. De aanvragen worden door de LER onderzocht en na stemming aanvaard of geweigerd. Vervolgens wordt de nieuwe samenstelling ter kennisgeving voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen. In voorkomend geval kan de nieuwe samenstelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad indien de samenstelling afwijkt van artikel 7, 2. DUUR VAN HET MANDAAT ART Het mandaat in de LER loopt gelijk met de duur van het mandaat van de leden van de gemeenteraad maar blijft geldig tot de LER effectief vernieuwd is. Ten laatste binnen de zes maand na de installatie van de nieuwe gemeenteraad wordt een nieuwe LER samengesteld. 2. Het mandaat neemt een einde door: het persoonlijk ontslag uit de Algemene Vergadering het ontslag uit de afvaardigende organisatie bij overlijden van de afgevaardigde intrekking van het mandaat door de afvaardigende organisatie STATUTEN LER pag. 4/6

5 het niet meer voldoen aan de bepalingen van onderhavige statuten De leden die drie maal na elkaar zonder verontschuldiging afwezig blijven, kunnen, als de LER daar zo over beslist, als ontslagnemend beschouwd worden. De hernieuwingen van mandaten en vervangingen wegens ontslag worden vooraf door de betrokken organisatie of persoon meegedeeld aan de voorzitter. Het beëindigen van een mandaat heeft geen effect op de andere mandaten die tijdens de installatievergadering met respect voor de in artikels 6 vermelde evenwichten werden toegekend. WERKING VAN DE LER ART Door en uit de stemgerechtigde leden wordt een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester gekozen. 2. Er kunnen binnen en door de LER werkgroepen opgericht worden. Werkgroepen hebben een specifieke, al dan niet, tijdelijke opdracht met als doel bepaalde onderwerpen of initiatieven voor te bereiden ter bespreking, ter uitvoering of ter goedkeuring. In elke werkgroep wordt een voorzitter aangeduid die de vergaderingen voorzit. De voorzitter en secretaris van de LER worden op de hoogte gebracht van de data en de agenda van de vergaderingen van de werkgroepen. 3. Volgende werkgroepen worden statutair ingesteld: de werkgroep Kleinhandel de werkgroep Centrummanagement de werkgroep Maatschappelijk verantwoord ondernemen 4. Er wordt een Dagelijks Bestuur samengesteld dat bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, de penningmeester en de 3 voorzitters van de statutaire werkgroepen, zodat het Dagelijks Bestuur in totaal maximaal zeven stemgerechtigde leden telt. De Schepen van Economie en de ambtenaar economie zijn automatisch lid van het Dagelijks Bestuur, maar zijn niet stemgerechtigd. 5. Het samenwerken van de verschillende gemeentelijke adviesraden wordt aangemoedigd. De bestaande gemeentelijke adviesraden kunnen elk een vertegenwoordiger aanduiden die de communicatie met de LER verzorgt. Deze vertegenwoordiger heeft een dubbele taak: De in hun adviesraad naar voor gekomen onderwerpen inzake economie laten zij aan bod komen in de LER. De in de LER behandelde onderwerpen die hun belangensfeer raken bespreken zij in de eigen adviesraad. Voor zover de vertegenwoordigers geen lid zijn van de LER kunnen zij als waarnemer uitgenodigd worden. HUISHOUDELIJK REGLEMENT ART Een huishoudelijk reglement bepaalt, onder meer: de taakverdeling en de werking van de Algemene Vergadering, het Dagelijks Bestuur en de werk STATUTEN LER pag. 5/6

6 groepen de taken van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester het verloop van de installatievergadering het aantal en de periodiciteit van de vergaderingen andere aspecten van de interne werking, onder andere het formuleren van adviezen en het opstellen en openbaar maken van de verslagen niet in de statuten voorziene procedures en taken 2. Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld door de LER en ter bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad. SAMENWERKING MET DE GEMEENTE ART. 12. De gemeente stimuleert de werking van de LER door voldoende financiële, logistieke en educatieve ondersteuning te verlenen. De concrete ondersteuningsinitiatieven zijn omschreven in de beslissing van de gemeenteraad van 24 september 2013 houdende erkenning van raden en overlegstructuren die tot opdracht hebben op regelmatige wijze het gemeentebestuur te adviseren en goedkeuren van de afspraken inzake de samenwerking met het gemeentebestuur. WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN ONTBINDING VAN DE LER ART. 13. De voorstellen tot wijziging van de statuten of de voortijdige ontbinding van de LER worden uitdrukkelijk op de agenda van de Algemene Vergadering vermeld. Om geldig hierover te kunnen beslissen moet de meerderheid (helft + 1) van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn en de beslissing moet genomen worden door minstens tweederde meerderheid. Indien op de vergadering de meerderheid van de stemgerechtigde leden niet aanwezig is, dient het voorstel tot wijziging van de statuten of de voortijdige ontbinding van de LER te worden verdaagd naar een volgende vergadering. Op deze vergadering is geen aanwezigheidsquorum vereist en kan de beslissing bij gewone meerderheid worden genomen. Bij staking der stemmen is het voorstel verworpen. Statuten aangenomen door de gemeenteraad op 20 mei STATUTEN LER pag. 6/6

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie.

De milieuadviesraad rekent op een nauwe samenwerking met het schepencollege, echter met behoud van haar eigen autonomie. STATUTEN MILIEUADVIESRAAD (MAR) HERENT 1. DOELSTELLINGEN EN VISIE 1.1 Doelstellingen De milieuadviesraad beoogt het behoud, de verbetering en het herstel van het leefmilieu in Herent. De adviezen van de

Nadere informatie

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Statuten I. Naam en maatschappelijke zetel Artikel 1 De Vereniging heet : de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort V.V.S.G. Artikel 2 De maatschappelijke

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR De vereniging werd opgericht onder de benaming BELGISCHE VERENIGING VOOR PELVISCHE REËDUCATIE, afgekort PELVIRED, vereniging zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD. 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5

ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD. 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5 ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5 1.1. Artikel 1: Doel van het reglement 5 2. HOOFDSTUK II: STRUCTUUR en INSTITUTIONELE EIGENHEID VAN UNASUR 5 2.1. Artikel 2:

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking. Rapport november 2009

Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking. Rapport november 2009 Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking Rapport november 2009 Inhoud: Samenvatting en beknopt overzicht 1. Aanleiding van het traject 2. Onderzoek Prof Heene 3. Vervolgwerkgroep Samen Sterk?!

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Publicatieblad Nr. L 257 van 19/10/1968 blz. 0002-0012 Bijzondere uitgave

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274

GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274 GECOORDINEERDE STATUTEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VOLLEYBAL CLUB BERLAAR NR. 1814190 ONDERNEMINGSNR. 443360274 De hierna genoemde personen : Luc Charles Marcel Goossens, Kapellebaan 15, geboren op

Nadere informatie

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Statuten Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Inhoudsopgave Statuten Art. 1 Naam en zetel...3 Art. 2 Doel...3 Art. 3 Duur...3

Nadere informatie

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA)

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) DE VOLGENDE PARTIJEN: 1 het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering,

Nadere informatie

Studievereniging A Eskwadraat

Studievereniging A Eskwadraat Statuten en Huishoudelijk Reglement van Studievereniging A Eskwadraat Opgesteld door de StatutenwijzigingsCommissie: Fieke Dekkers Tejo Fokkinga Marco Kouwenhoven Roelof Ruules September 1996 inclusief

Nadere informatie

Naam, plaats van vestiging, doel en middelen

Naam, plaats van vestiging, doel en middelen Naam, plaats van vestiging, doel en middelen Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose. 2. De vereniging is gevestigd te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Benaming, zetel en doel van de vereniging

Hoofdstuk I. Benaming, zetel en doel van de vereniging STATUTEN BEROEPSVERENIGING GEVESTIGD TE BOOM GENAAMD: KONINKLIJKE MARKTKRAMERSBOND VAN BOOM RUPELSTREEK & KLEIN-BRABANT Hoofdstuk I Benaming, zetel en doel van de vereniging Artikel 1.- De vereniging werd

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Reglement oudercommissie Voor dag en Dou

Reglement oudercommissie Voor dag en Dou Reglement oudercommissie Voor dag en Dou Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders inspraak kunnen uitoefenen bij belangrijke onderwerpen betreffende de

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 14.5.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 141/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 468/2014 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 16 april 2014 tot vaststelling van een

Nadere informatie