BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE"

Transcriptie

1 32577 Cultuur, Jeugd, Sport en Media [C 2006/35954] 15 JUNI Ministerieel besluit houdende aanduiding van de secretaris van de disciplinaire commissie en disciplinaire raad inzake medisch verantwoorde sportbeoefening De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, Gelet op het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, gewijzigd bij de decreten van 20 december 1996 en 19 maart 2004; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004 en 23 december 2005; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, Besluit : Artikel 1. Het secretariaat van de disciplinaire commissie en de disciplinaire raad voor medisch verantwoorde sportbeoefening wordt uitgeoefend door de secretaris-generaal van het departement van het Vlaams ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media, met toestemming tot subdelegatie aan de personeelsleden van haar administratie. Art. 2. Het ministerieel besluit van 1 oktober 2000 houdende de benoeming van de secretaris van de disciplinaire commissie en disciplinaire raad inzake medisch verantwoord sportbeoefening wordt opgeheven. Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april Brussel, 15 juni B. ANCIAUX Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2006/35950] Bescherming grondwaterwinning drinkwater SINT- TRUIDEN. Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur van 11 mei 2006 wordt het ministerieel besluit van 18 december 1991 houdende de afbakening van het waterwingebied en de beschermingszones rond de drinkwaterwinning te Sint-Truiden (Aalst) opgeheven. TONGEREN. Bij besluit van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur van 11 mei 2006 wordt het ministerieel besluit van 18 december 1991 houdende de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones te Tongeren-Lauw opgeheven. Mobiliteit en Openbare Werken [C 2006/35961] 15 JUNI Besluit van de waarnemend administrateur-generaal van het IVA MDK houdende organisatie van zijn agentschap en subdelegatie van functionele bevoegdheden aan het middenkader De waarnemend administrateur-generaal, Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003; Gelet op het decreet van 30 juni 2000 houdende bepalingen en tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2000, inzonderheid op artikel 30; Gelet op het decreet van 20 december 2002 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2003, inzonderheid op artikel 36 tot 39; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 betreffende de organisatie van de Dienst met Afzonderlijk Beheer Loodswezen; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 betreffende het financiële en materiële beheer van de Dienst met Afzonderlijk Beheer Loodswezen; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 betreffende de organisatie van de DAB Vloot; Gelet het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 betreffende het financiële en materiële beheer van de Dienst met Afzonderlijk Beheer Vloot;

2 32578 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering 7 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, Besluit : DEEL I. Organisatie van het IVA MDK HOOFDSTUK I. Organisatie Artikel Het IVA MDK bestaat uit volgende subentiteiten : de Stafdienst, geleid door een afdelingshoofd; de afdeling Kust, geleid door een afdelingshoofd; de afdeling Scheepvaartbegeleiding, geleid door een afdelingshoofd; de Dienst met Afzonderlijk Beheer (DAB) Loodswezen, geleid door een algemeen directeur; de Dienst met Afzonderlijk Beheer (DAB) Vloot, geleid door een algemeen directeur. 2. Deze subentiteiten zijn weergegeven in het organogram in bijlage bij dit besluit. HOOFDSTUK II. Taken Art De Stafdienst bereidt het beleid van het agentschap voor en faciliteert de werking van de twee afdelingen en DAB s en ondersteunt de administrateur-generaal. 2. De afdeling Kust is belast met : a) het verdedigen van de kust tegen de zee, de stormvloeden en de overstromingen; b) het beheer van de stranden, zeewerende duinen en kustverdedigingsconstructies; c) de infrastructuur van de kustjachthavens in Zeebrugge, Blankenberge, Oostende en Nieuwpoort alsook van de vissershavens te Oostende, Zeebrugge en Nieuwpoort met inbegrip van de baggerwerken die nodig zijn voor het gebruik ervan; d) de hydrografische dienstverlening, zijnde de hydrografische activiteiten langs de kust, op het Belgisch Continentaal Plat en op alle maritieme toegangswegen evenals het uitvoeren van internationale verplichtingen ten aanzien van de Internationale Hydrografische Organisatie; e) de hydrometeorologische dienstverlening, zijnde de hydrometeorologische activiteiten langs de kust en op het Belgisch Continentaal Plat. 3. De afdeling Scheepvaartbegeleiding is belast met : a) het verzekeren van het nautisch beheer door het leveren van Vessel Traffic Services (VTS) en het operationeel houden van het Maritiem Reddings- en Coördinatie Centrum (MRCC), alsook het uitoefenen van het dagelijks beheer van scheepsbewegingen conform de ketenbenadering; b) het beheer van de Schelderadarketen, de VTS- en MRCC-infrastructuur; 4. De DAB Loodswezen is belast met het veilig loodsen en beloodsen van schepen en het verstrekken van diensten en adviezen die hiermee gepaard gaan. 5. De DAB Vloot is belast met : a) het beheer van de Vlaamse Vloot, onder de vorm van het ter beschikking stellen van bemande en bedrijfsklare vaartuigen en het exploiteren van veren; b) het markeren en signaleren van de maritieme vaarwegen; c) het uitvoeren en coördineren van de reddings- en sleepactiviteiten op zee en het verlenen van hulp bij noodgevallen. DEEL II. Delegaties HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen Art. 3. De bij dit besluit verleende delegaties worden tevens verleend aan de ambtenaar die met de waarneming van het ambt van afdelingshoofd/algemeen directeur is belast of die het afdelingshoofd/algemeen directeur vervangt bij tijdelijke afwezigheid of verhindering. In geval van tijdelijke afwezigheid of verhindering plaatst de betrokken ambtenaar boven de vermelding van zijn graad en zijn handtekening en onverminderd mogelijke verdere subdelegaties, de formule «Voor het afdelingshoofd/algemeen directeur, afwezig». Art. 4. De in dit besluit vermelde bedragen zijn exclusief de belasting over de toegevoegde waarde. HOOFDSTUK II. Delegaties van algemene aard Art. 5. Het afdelingshoofd/algemeen directeur is gemachtigd de beslissingen te nemen in verband met de organisatie van de werkzaamheden en het goed functioneren van zijn afdeling/dab.

3 32579 HOOFDSTUK III. Delegaties inzake overheidsopdrachten Art Het afdelingshoofd/algemeen directeur is gemachtigd om, in het kader van de uitvoering van de taken van zijn afdeling, bestekken voor werken, leveringen of diensten of de bescheiden die ze vervangen goed te keuren, de wijze te kiezen waarop de opdachten worden gegund, opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen of diensten te gunnen en in te staan voor de uitvoering ervan. Deze machtiging geldt slechts binnen de perken van het goedgekeurd fysisch programma en van de in hiernavolgende tabel opgenomen bedragen in euro : Bedragen in euro Openbare Beperkte Onderhandelingsprocedure Onderhandelings- aanbesteding aanbesteding met voorprocedure zonder Algemene Beperkte afgaande bekendmaking voorafgaande offerteaanvraag offerteaanvraag bekendmaking Werken Leveringen Diensten Indien de oorspronkelijke opdrachten kunnen herhaald worden met één of meerdere jaren wordt de som van de bedragen, gerekend over de verschillende jaren waarover een herhaling mogelijk is, als in de tabel opgenomen bedrag beschouwd. De herhaling van de opdrachten voorzien in de bestekken worden door het afdelingshoofd/algemeen directeur goedgekeurd ongeacht het bedrag. 2. De in bovenvermelde tabel vermelde delegaties gelden alleen : wat de goedkeuring van de aanbestedingsbescheiden betreft: voor zover het bedrag van de raming niet hoger is dan het geprogrammeerde bedrag, plus maximaal 10 %; wat de gunning van opdrachten betreft: voor zover het bedrag van de inschrijving niet hoger is dan het bedrag van de raming, plus maximaal 10 % en niet hoger is dan het geprogrammeerde bedrag, plus maximaal 15 %. 3. De in bovenvermelde tabel vermelde delegatie geldt niet wanneer toepassing gemaakt wordt van artikel 110, 2 (onregelmatigheid) en 3-5 (prijscontrole) van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten, noch wanneer artikel 118 of 119 van voormeld koninklijk besluit wordt toegepast. 4. Het afdelingshoofd/algemeen directeur is gemachtigd om opdrachten tot een bedrag van euro, bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, te gunnen die niet opgenomen zijn in een goedgekeurd inhoudelijk programma indien het hoogdringende opdrachten betreft waarbij een reëel gevaar voor goederen en/of personen dreigt. Een afschrift van de betekening van de gunning wordt binnen de 24 uur medegedeeld aan de minister en aan het hoofd van de IVA MD&K. 5. Het afdelingshoofd/algemeen directeur staat bovendien in voor de eenvoudige uitvoering van de opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen of diensten die ter uitvoering van voormelde taken worden gegund door de Vlaamse Regering, de minister of het hoofd van het IVA. Onder eenvoudige uitvoering dient te worden verstaan het treffen van alle maatregelen en het nemen van de beslissingen om de opdracht te verwezenlijken voorzover die binnen de perken van de aanneming blijven, met uitzondering van de maatregelen en beslissingen die een beoordeling vanwege de gunnende overheid vereisen. 6. Het afdelingshoofd/algemeen directeur is gemachtigd de technische plannen goed te keuren. Art. 7. Het afdelingshoofd/algemeen directeur is ertoe gemachtigd : 1 met betrekking tot de in artikel 6, 1 en 4, vermelde opdrachten : a) contractuele prijsherzieningen goed te keuren zonder beperking van bedrag; b) verrekeningen en ramingsstaten goed te keuren met inbegrip van de bijhorende termijnverlengingen in zover hieruit geen totale bijkomende uitgaven van meer dan 10 % voortvloeien en ze euro niet overschrijden. Wanneer eenzelfde verrekening het verschil is tussen een vermeerderingsbedrag en een verminderingsbedrag, mag geen van beide deze bedragen overschrijden; c) aan de aannemers een afschrift te zenden van de processen-verbaal, opgesteld bij toepassing van artikel 20 2 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en voor concessie van openbare werken (bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken). d) Ambtshalve maatregelen te treffen zoals bepaald in de wetgeving overheidsopdrachten en die binnen bovengenoemde delegatiegrenzen vallen. 2 allerlei uitgaven, die buiten de toepassing vallen van de wetgeving op de overheidsopdrachten en betrekking hebben op de uitvoering van de taken van zijn afdeling/dab, goed te keuren tot een bedrag van maximum euro per beslissing, in zover het niet gaat om subsidies. Art. 8. Binnen de perken van delegaties zoals aangegeven in artikelen 6 en 7, en welke uitsluitend betrekking hebben op het aandeel in de gezamenlijke werkzaamheid dat behoort tot de afdeling/dab van het IVA MDK, is het afdelingshoofd/algemeen directeur gemachtigd over te gaan tot het sluiten van overeenkomsten met andere publiekrechtelijke personen voor het uitvoeren van gezamenlijke werkzaamheden krachtens artikel 19 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. HOOFDSTUK IV. Delegatie inzake personeelsmanagement Art. 9. Het afdelingshoofd/algemeen directeur heeft delegatie voor het nemen van beslissingen in verband met het indienstnemen van personeelsleden zolang het gebeurt cumulatief : binnen een goedgekeurd PIP/PEP; binnen de budgettaire enveloppe goedgekeurd binnen zijn afdeling/dab.

4 32580 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE HOOFDSTUK V. Andere delegaties Art Het afdelingshoofd Scheepvaartbegeleiding is ertoe gemachtigd : 1 de door de Nederlandse regering ingediende schuldvorderingsverklaringen betreffende de bijdrage in de kosten voor werkzaamheden die op Nederlands grondgebied uitgevoerd werden, overeenkomstig de bepalingen van de tussen België en/of het Vlaamse Gewest enerzijds en Nederland anderzijds gesloten verdragen goed te keuren; 2 de scheepvaart op de bevaarbare waterwegen alsmede het verkeer op de bruggen te verbieden, voorzover de betrokken waterwegen en kunstwerken onder het beheer van zijn afdeling ressorteren; 2. Het afdelingshoofd van de afdeling Kust is bovendien gemachtigd : 1 goedgekeurde onteigeningsplannen te laten uitvoeren; 2 zich akkoord te verklaren met de uitvoering van de onteigeningen die vereist zijn voor de uitvoering van de werken die voorkomen op het door de minister goedgekeurde programma van het lopende dienstjaar en het volgende begrotingsjaar tot een bedrag van euro; 3 zich akkoord verklaren met de voorstellen tot vervroegde onteigening na machtiging door de minister tot een bedrag van euro; 4 de scheepvaart op de bevaarbare waterwegen alsmede het verkeer op de bruggen te verbieden, voorzover de betrokken waterwegen en kunstwerken onder het beheer van zijn afdeling ressorteren; 5 toestemming te geven tot het verhuren, verpachten en vestigen van zakelijke rechten op privé-domeingoederen, die in beheer zijn bij de afdeling, voorzover deze verrichtingen, als zij betrekking hebben op gebouwen, de duur van 6 maanden niet overschrijden en in de andere gevallen de overeenkomst voor niet meer dan negen jaar wordt aangegaan; 6 aan derden tot wederopzegging toestemming te verlenen voor het uitvoeren van allerhande werken op, en tot ingebruikneming van het openbaar domein der waterwegen, havens, kust, zeewering, dijken en aanhorigheden ervan, en tot privatieve ingebruikneming van dat domein; 7 het verlenen van toestemming aan derden tot wederopzegging voor het berijden van jaagpaden met gemotoriseerd verkeer; 8 het verlenen van toestemming aan derden tot wederopzegging om bomen langs de waterwegen te laten planten, snoeien of vellen; 9 inzake hydrografisch beheer: het goedkeuren van de door de Nederlandse Regering ingediende schuldvorderingsverklaringen betreffende de bijdrage in de kosten voor het instandhouden en onderhouden van de gemeenschappelijk Electronic Chart System voor de Schelde en database Schelde overeenkomstig de bepalingen van de tussen België of het Vlaamse Gewest enerzijds en Nederland anderzijds gesloten verdragen, zonder beperking van het bedrag. 3. De algemeen directeur van de Dienst met afzonderlijk Beheer Loodswezen is, onverminderd de delegaties vermeld in het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 betreffende het financiële en materiële beheer van de Dienst met Afzonderlijk Beheer Loodswezen, bovendien gemachtigd, overeenkomstig artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1999 betreffende de inning van loodsgelden en andere vergoedingen, vrijstelling van de betaling van het gewone loodsgeld en van de vergoeding voor loodsen op afstand toe te staan per bezoek of doorvaart aan gezagvoerders van vaartuigen die ingezet worden met een pedagogisch, humanitair of filantropisch doel, met naam aangeduid zijn en die gebruik maken van het gewone loodsen of het loodsen op afstand. 4. De Algemeen Directeur van de Dienst met Afzonderlijk beheer Vloot kan alle uitgaven doen noodzakelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de DAB ten belope van maximaal euro (excl. BTW), conform artikel 18 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 betreffende het financiële en materiële beheer van de DAB Vloot. 5. Onverminderd het hiervoor bepaalde heeft het afdelingshoofd/algemeen directeur delegatie om beslissingen te nemen inzake : 1 het beheer de exploitatie en het onderhoud van onroerende goederen, infrastructuren en vaartuigen; 2 het verlenen en intrekken van vergunningen; 3 het verlenen en intrekken van erkenningen; 4 toezichts-, controle- en inspectietaken. HOOFDSTUK VIII. Slotbepalingen Art Het afdelingshoofd/algemeen directeur kan de hiervoor in aanmerking komende gedelegeerde bevoegdheden delegeren aan ambtenaren van zijn afdeling/dab tot op het meest functionele niveau. Elke subdelegatie wordt gemotiveerd meegedeeld aan het hoofd van de IVA MD&K, het Rekenhof en de minister. 2. Bij gebruik van de in de hoofdstukken II tot IV bedoelde delegaties plaatst de delegatiehouder boven de vermelding van zijn graad en zijn handtekening de formule «Namens de Vlaamse minister». Art. 12. Over het gebruik van de in hoofdstuk II tot IV verleende delegaties wordt periodiek verantwoording afgelegd door middel van een rapport aan het hoofd van het agentschap. De in het rapport verstrekte informatie is exact, toereikend en terzake dienend; ze is niet overmatig. Ze is op een degelijke wijze gestructureerd en wordt op een toegankelijke wijze voorgesteld. Art. 13. Het hoofd van het Agentschap kan ten allen tijde de verleende delegaties of subdelegaties geheel of gedeeltelijk intrekken en individuele dossiers aan zich trekken, of buiten het in het vorig artikel vermelde rapport, verantwoording vragen betreffende het gebruik van de delegatie in een bepaalde aangelegenheid. Brussel, 15 juni Het hoofd van het IVA MDK : (Get) ir. Bernard De Putter wnd. administrateur-generaal.

5 32581 Bijlage : organogram Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed [C 2006/35935] Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan HGB Belgomilk in Langemark-Poelkapelle Voorlopige vaststelling. Aankondiging openbaar onderzoek Op 9 juni 2006 heeft de Vlaamse Regering een besluit genomen waarin ze het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan HGB Belgomilk in Langemark-Poelkapelle voorlopig heeft vastgesteld. Voor dat ruimtelijk uitvoeringsplan wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd. Vanaf 31 juli 2006 tot en met 28 september 2006 ligt het plan ter inzage op het gemeentehuis van Langemark-Poelkapelle. U kunt het plan in die periode ook inkijken bij de Vlaamse overheid in Brussel, in het Phoenix-gebouw van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Ruimtelijke Planning, Koning Albert II-laan 19. Tevens kan U het plan volledig bekijken op onze website Als u bij het plan adviezen, opmerkingen of bezwaren wilt formuleren, moet u dat schriftelijk doen, uiterlijk op 28 september U geeft uw brief met adviezen, opmerkingen of bezwaren tegen ontvangstbewijs af op het gemeentehuis van Langemark-Poelkapelle, of bij de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening. U kunt uw adviezen, opmerkingen of bezwaren ook aangetekend versturen naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Koning Albert II-laan 19, bus 13, 1210 Brussel. Houd er wel rekening mee dat uw adviezen, opmerkingen of bezwaren alleen betrekking kunnen hebben op de gebieden die in het ruimtelijk uitvoeringsplan werden opgenomen. VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ [C 2006/35948] 1 APRIL Besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij houdende delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de afdelingshoofden, van specifieke beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van de afdeling water en van specifieke beslissingsbevoegdheden aan de personeelsleden van de afdeling kwaliteitsbeheer en de afdeling water De administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij, Gelet op het kaderdecreet Beter Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse overheid; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 houdende de inwerkingtreding van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 houdende de werking van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid «Vlaamse Milieumaatschappij»;

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 27.06.2006 MONITEUR BELGE 32581 Bijlage : organogram * VLAAMSE OVERHEID Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed [C 2006/35935] Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan HGB

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD VLAAMSE OVERHEID. Omgeving

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD VLAAMSE OVERHEID. Omgeving 50799 VLAAMSE OVERHEID Omgeving [C 2017/11584] 1 APRIL 2017. Besluit van de secretaris-generaal van het Departement Omgeving houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake Omgeving aan personeelsleden

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 51 Mobiliteit en Openbare Werken 20 NOVEMBER 2013. nv De Scheepvaart. Besluit van de Raad van Bestuur tot wijziging van de regelgeving betreffende de verlening van een vaarvergunning in de vorm van een

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen;

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen; PPS Decreet 18 JULI 2003. - Decreet betreffende Publiek-Private Samenwerking. Publicatie : 19-09-2003 Inwerkingtreding : 29-09-2003 Inhoudstafel HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1-2 HOOFDSTUK II.

Nadere informatie

(B.S. 07/06/2004) Gecoördineerd tot 4 december Artikel. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

(B.S. 07/06/2004) Gecoördineerd tot 4 december Artikel. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Decreet van 7 mei 2004 (betreffende het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Sport Vlaanderen ) (Decreet van 4 december 2015, B.S., 21/12/2015, art. 2; Inwerkingtreding 1/1/2016)

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND,

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND, Vlaamse Re&ehg Ministerieel besluit tot invoering van de maaltijdcheque in elektronische vorm en tot vaststelling van de personeelscategorieën en diensten van de Vlaamse overheid die voor de berekening

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen Datum 01/06/2012 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

Publicatie : 2006-08-22

Publicatie : 2006-08-22 VLAAMSE OVERHEID Publicatie : 2006-08-22 23 JUNI 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed

Nadere informatie

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 29 SEPTEMBER

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 29 SEPTEMBER DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 29 SEPTEMBER 1997. Koninklijk besluit houdende overdracht van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium naar het Koninklijk Belgisch

Nadere informatie

VR DOC.0576/2BIS

VR DOC.0576/2BIS VR 2017 1606 DOC.0576/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering en aan de hoofden van de departementen en van

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1025 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2008 92 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/37387]

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext SELECTIEREGLEMENT Nautisch verkeersleider MRCC (M/V) statutaire functie, rang B2 graad maritiem verkeersleider met standplaats Oostende afdeling Scheepvaartbegeleiding, IVA Maritieme Dienstverlening en

Nadere informatie

(B.S.18.V.1997) 1. Hoofdstuk I. Definities en toepassingsgebied

(B.S.18.V.1997) 1. Hoofdstuk I. Definities en toepassingsgebied Besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 1997 tot vaststelling van de procedure voor het verkrijgen van een planningsvergunning en een exploitatievergunning voor intramurale en transmurale voorzieningen

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. In dit besluit

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 29411 VLAAMSE OVERHEID Financiën en Begroting [C 2008/35621] 5 JUNI 2008. Besluit van de waarnemend administrateur-generaal tot wijziging van het besluit van de waarnemend administrateur-generaal van het

Nadere informatie

protocol nr Over

protocol nr Over Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 259.841 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 7 APRIL 2008 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 653 (2015-2016) Nr. 4 20 april 2016 (2015-2016) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten ingevolge de integratie van

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 12874 MONITEUR BELGE 22.03.2005 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

Gelet op het Jachtdecreet van 24 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 7, 11 en 12;

Gelet op het Jachtdecreet van 24 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 7, 11 en 12; 1 december 1998 - Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder afzonderlijke jachtterreinen vrijwillig tot grotere beheereenheden kunnen worden samengevoegd en van

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige DE

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang Titel I. Algemene bepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/193 BERAADSLAGING NR. 08/072 VAN 2 DECEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE TOEGANG TOT DE KRUISPUNTBANKREGISTERS

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Agentschap Ondernemen, ontvangen op 09/12/2014;

Gelet op de aanvraag van het Agentschap Ondernemen, ontvangen op 09/12/2014; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 04/2015 van 21 januari 2015 Betreft: aanvraag van het Agentschap Ondernemen om als rechtsopvolger van het Bestuur KMObeleid van de FOD Economie

Nadere informatie

DECREET STRATEGISCHE ADVIESRADEN goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 9 juli 2003 HOOFDSTUK I. Definities en toepassingsgebied.

DECREET STRATEGISCHE ADVIESRADEN goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 9 juli 2003 HOOFDSTUK I. Definities en toepassingsgebied. DECREET STRATEGISCHE ADVIESRADEN goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 9 juli 2003 HOOFDSTUK I Definities en toepassingsgebied Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd

Nadere informatie

Bijlage XVII. Subsidiëring van de infrastructuur in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf

Bijlage XVII. Subsidiëring van de infrastructuur in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van... tot wijziging van verschillende besluiten, wat betreft de invoering van infrastructuursubsidies voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf Bijlage

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Statuten. Diensten van de Eerste minister

Statuten. Diensten van de Eerste minister Statuten Diensten van de Eerste minister 3 maart 2000. Ministerieel besluit tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext SELECTIEREGLEMENT Nautisch verkeersleider MRCC (M/V) statutaire functie, rang B2 graad maritiem verkeersleider met standplaats Oostende afdeling Scheepvaartbegeleiding, IVA Maritieme Dienstverlening en

Nadere informatie

22472 MONITEUR BELGE 11.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD

22472 MONITEUR BELGE 11.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD 22472 MONITEUR BELGE 11.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD Art. 3. Une copie du présent arrêté est transmise au Département des Finances et du Budget, aux délégués des Finances concernés età la Cour des Comptes.

Nadere informatie

~ - Vlaamse overheid (~ ~ - ),~~= Vlaams Ministerie van Leefmilieu. Natuur en Energie Agentschap voor Natuur en Bos

~ - Vlaamse overheid (~ ~ - ),~~= Vlaams Ministerie van Leefmilieu. Natuur en Energie Agentschap voor Natuur en Bos Vlaamse overheid (~ ~ - ),~~= ~ - =~~ Vlaams Ministerie van Leefmilieu. Natuur en Energie Agentschap voor Natuur en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling

Nadere informatie

19 JANUARI Besluit van de Vlaamse regering houdende regeling van de begrotingscontrole en -opmaak.

19 JANUARI Besluit van de Vlaamse regering houdende regeling van de begrotingscontrole en -opmaak. 19 JANUARI 2001. Besluit van de Vlaamse regering houdende regeling van de begrotingscontrole en -opmaak. De Vlaamse regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd VLAAMSE OVERHEID [C 2016/36331] 15 JULI 2016. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten wat betreft de integratie van de opdrachten van het agentschap Inspectie RWO in het departement

Nadere informatie

protocol nr Over

protocol nr Over Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVII I VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 268.871 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 15 DECEMBER 2008 DIE GEVOERD

Nadere informatie

Brussel, 2 juli Geachte minister-president,

Brussel, 2 juli Geachte minister-president, Brussel, 2 juli 2015 Geachte minister-president, Als bijlage vindt u ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering, het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 12.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 12.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 12.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7093 Uitleg velden : a. rijksregisternummer : b. geboortejaar c. NIS-code fusiegemeente : NIS - code van de fusiegemeente waar de betrokken persoon laatst

Nadere informatie

OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST BIJLAGE 3 OMZENDBRIEF OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST I ENTITEITEN BBB STRUCTUUR 1.1. Tussenoverlegcomités (= beleidsdomeinoverlegcomité BDOC),

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van decreet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit houdende de versterking van de doeltreffendheid

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen Datum 14/10/2011 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

Vlaamse Regering.^SLT

Vlaamse Regering.^SLT Vlaamse Regering.^SLT Besluit van de Vlaamse Regering inzake de werking en de samenstelling van de Vlaamse Luchthavencommissie DE VLAAMSE REGERING. Gelet op het decreet van 7 mei 2004 Inzake de Sociaal-Economische

Nadere informatie

BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN BISNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van decreet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD 73955 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen,

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie Waterloola Kantoren : Regentsch Tel. : 02 Fax : 02 / COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 20 / 97 van 11 september

Nadere informatie

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 19 JANUARI 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 19 JANUARI 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 269.882 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 19 JANUARI 2009 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

DECREET. houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest

DECREET. houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest Vlaams D ar emen DECREET houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest VERWIJZINGEN * Zitting 2015-2016 Stukken

Nadere informatie

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE 61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2012 3005 [C 2012/36065] 7 SEPTEMBER 2012. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 07/484 13 december 2007 Besluit houdende de toekenning van de elfde verlenging van de uitvoeringstermijn, de goedkeuring van de verrekeningen nr. 11 (in meer) en het afsluiten van een

Nadere informatie

11 JUNI Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker

11 JUNI Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker Ziekenhuisapotheker--erkenningsprocedure 11 JUNI 2003. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker BS 08/07/2003

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt:

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie

Nadere informatie

46090 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

46090 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 46090 BELGISCH STAATSBLAD 18.06.2014 MONITEUR BELGE [2014/203056] 10 APRIL 2014. Provincie West-Vlaanderen. Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Ooigem-Zuid, gemeente Wielsbeke Bij besluit van

Nadere informatie

80126 MONITEUR BELGE 21.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

80126 MONITEUR BELGE 21.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80126 MONITEUR BELGE 21.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD VLAAMSE OVERHEID Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed [C 2009/36133] 26 NOVEMBER 2009. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

OVERZICHT REGELGEVING AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN

OVERZICHT REGELGEVING AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN 1 OVERZICHT REGELGEVING AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN I. DECREET Decreet van 7 mei 2004 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd VLAAMSE OVERHEID [C 2016/35806] 22 APRIL 2016. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu, vermeld

Nadere informatie

Artikel 1: Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Artikel 1: Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 39 van de Grondwet. DECREET VAN 19 APRIL 1995 BETREFFENDE DE ORGANISATIE EN DE WERKING VAN DE LOODSDIENST VAN HET VLAAMS GEWEST EN BETREFFENDE DE BREVETTEN VAN HAVENLOODS EN BOOTMAN BS 23/01/2004 - wijzigingsbesluiten van

Nadere informatie

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan projecten in het kader van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de oprichting

Nadere informatie

De bevoegde autoriteiten van België en Nederland verklaren, na overleg,

De bevoegde autoriteiten van België en Nederland verklaren, na overleg, 1 APRIL 2008.- Regeling tussen de bevoegde autoriteiten van België en van Nederland inzake de aanwezigheid van belastingambtenaren van de ene Staat op het grondgebied van de andere Staat ten behoeve van

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, inzonderheid op artikel 22;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, inzonderheid op artikel 22; Opschrift Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Datum 19.07.2007 De Vlaamse Regering, Gelet op het

Nadere informatie

13526 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

13526 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 13526 MONITEUR BELGE 13.03.2007 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 2 de volgende benamingen worden toegevoegd : onder de rubriek Elektriciteit/Elektronica : «Installateur alarminstallaties»; het aanbod van deze

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 57911 Op naam van de Mevrouw Ellen De Wilde, Luitenant Lippenslaan 8 bus 5, 2140 Borgerhout aan de BVBA Human Competence Management, Luitenant Lippenslaan 8 bus 5, 2140 Borgerhout om onder het nummer VG.1709/BO

Nadere informatie

55500 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

55500 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 55500 BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2004 MONITEUR BELGE Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Welzijnszorg [2004/36186] Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 71677 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement

Nadere informatie

Inhoudstafel Tekst Begin

Inhoudstafel Tekst Begin 8 APRIL 1954. - Koninklijk besluit ter regeling van de modaliteiten van controle vanwege de inspecteurs van financiën op sommige instellingen van openbaar nut. (NOTA 1 : Opgeheven voor Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

20 JULI BOUDEWIJN, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, ONZE GROET.

20 JULI BOUDEWIJN, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, ONZE GROET. 1 08.08.2016 20 JULI 1971 KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE OPRICHTING VAN EEN NATIONAAL COMITE VOOR DE VEILIGHEID DER BURGERLIJKE LUCHTVAART EN VAN PLAATSELIJKE COMITES VOOR DE VEILIGHEID DER LUCHTHAVENS

Nadere informatie

1 Fonds : het Vlaams infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden;

1 Fonds : het Vlaams infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden; BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 6 JULI 1994 tot regeling van de werking en het financieel beheer van het Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden (B.S. 30.VIII.1994) Art 1.

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 54.936/3 van 5 februari 2014 over een ontwerp van ministerieel besluit houdende vaststelling van de loodscoëfficiënten voor de berekening van de loodstoelage van

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/184 BERAADSLAGING NR 08/067 VAN 4 NOVEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN I. GIS-DECREET Decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (B.S., 2 september 2000 1, in werking 12

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 68032 MONITEUR BELGE 16.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied

Nadere informatie

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 24 MEI 1994. - Wet tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend. ALBERT ll,

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 17 MAART 1998

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 17 MAART 1998 BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 17 MAART 1998 tot vaststelling van de regels voor het verlenen van de voorafgaande vergunning, bedoeld in artikel 10 van de decreten inzake voorzieningen voor bejaarden,

Nadere informatie

DECREET. houdende oprichting van de naamloze vennootschap Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied

DECREET. houdende oprichting van de naamloze vennootschap Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende oprichting van de naamloze vennootschap Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 39 van de Grondwet. Artikel

Nadere informatie

Lutgart De Buel 02/553.50.13 30.07.2002 Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be

Lutgart De Buel 02/553.50.13 30.07.2002 Lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Statutaire Aangelegenheden Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest Boudewijnlaan 30,1000 BRUSSEL Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 51 06 E-mail:

Nadere informatie

DECREET. inzake sociale werkplaatsen

DECREET. inzake sociale werkplaatsen VLAAMS PARLEMENT DECREET inzake sociale werkplaatsen HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. Artikel 2 Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

Directoraat-generaal Belastingdienst, team Internationaal. Besluit van 14 april 2008, nr. DGB2008/2076M, Stcrt. nr. 79

Directoraat-generaal Belastingdienst, team Internationaal. Besluit van 14 april 2008, nr. DGB2008/2076M, Stcrt. nr. 79 Regeling tussen de bevoegde autoriteiten van België en van Nederland inzake de aanwezigheid van belastingambtenaren van de ene Staat op het grondgebied van de andere Staat ten behoeve van belastingonderzoek

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 29 / 95 van 27 oktober 1995 ------------------------------------------- O. ref. : 10 / A / 95 / 029 BETREFT : Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

De overheidsopdrachten van de gemeente

De overheidsopdrachten van de gemeente De overheidsopdrachten van de gemeente Plaats van de gemeentemandataris in het beslissingsproces Yves CABUY Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bestuur Plaatselijke Besturen (BPB) 1 De overheidsopdrachten

Nadere informatie

E R K E N N I N G M E R - D E S K U N D I G E A A N V R A A G F O R M U L I E R

E R K E N N I N G M E R - D E S K U N D I G E A A N V R A A G F O R M U L I E R Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid, Milieueffectrapportage Graaf

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 5 MEI 2000. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen De Vlaamse

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Vlaamse overheid ~~-

Vlaamse overheid ~~- -n Vlaamse overheid ~~- Agentschap voor Natuur en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor het bosgebied Rozemaai, gelegen op het grondgebied

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering K_991206.doc - 2000-02-07 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Dienst Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 6 december 1999 houdende

Nadere informatie

VR DOC.0237/2

VR DOC.0237/2 VR 2017 1703 DOC.0237/2 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van verschillende besluiten, wat betreft de invoering van infrastructuursubsidies voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf DE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 81077 N. 2011 3449 VLAAMSE OVERHEID [C 2011/36029] 7 OKTOBER 2011. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2001 betreffende de mandaten van

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN BELGISCH STAATSBLAD 11.09.2002 MONITEUR BELGE 40239 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie