Nota Universiteitsraad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota Universiteitsraad"

Transcriptie

1 Nota Universiteitsraad UR nummer Corsanummer Aan : Universiteitsraad Van : College van Bestuur Opsteller : A.F. van den Hoeven; M.A. de Bakker Onderwerp : Evaluatie matching 2014 en regels matching Status : ter bespreking c.q. advisering Behandeling in : commissie O&O universiteitsraad met CvB d.d. d.d. 3 november november 2014 Kern van de inhoud Op basis van de evaluatie van het tweede cohort dat aan de verplichte matching heeft deelgenomen (de matching voor studiejaar ) worden enkele aanpassingen in de regeling voor het studiejaar voorgesteld. De voornaamste wijzigingen zijn: - procedure voor het vaststellen van een geldige reden voor verhindering wijzigt - 1-mei verplichting geldt niet langer voor UU-studenten die al 45 ec hebben behaald - Liberal Arts and Sciences krijgt een afwijkende datum voor de late matching. De regels liggen ter advisering voor. De Admissions dean verzorgt in de vergadering van de commissie OOS een presentatie waarin hij ingaat op de inhoudelijke activiteiten die het komend jaar ondernomen worden om het matchingstraject verder te verbeteren. Zodra de resultaten van de 2 e meting van het studiesucces van cohort 2013 en het kwalitatief onderzoek naar gepercipieerde effecten van matching bekend zijn, zullen wij deze met de kaders voor matching in 2015, met u delen en bespreken. Verzoek aan de universiteitsraad De studentengeleding van de universiteitsraad heeft adviesrecht m.b.t. de matchingsregels. Daarom legt het CvB de voorgestelde regels voor matching ter advies voor. Voorts bespreekt het college graag met de universiteitsraad de evaluatie van matching in 2014 en de voorgenomen activiteiten om matching in 2015 verder te verbeteren (presentatie). Blad 1 van 1

2 1. Matching is nu voor 2 cohorten uitgevoerd In 2013 is de matching en verplichte 1-mei aanmelding UU-breed ingevoerd. Dat betekent dat nu twee cohorten bachelorstudenten het matchingstraject hebben doorlopen: de matching voor het studiejaar en die voor het studiejaar Op dit moment worden de effecten van matching geëvalueerd met een brede groep betrokkenen. Zie voor meer informatie over het verloop van de evaluatie en de uitkomsten paragraaf 2. Omdat Studielink ieder jaar op 1 oktober opengesteld wordt voor nieuwe aanmelders en eind november bachelorvoorlichtingsdagen georganiseerd worden, moeten de matchingsregels voor het studiejaar zo snel mogelijk vastgesteld worden. De studentengeleding van de universiteitsraad heeft adviesrecht m.b.t. deze regels. Het college bespreekt de voorgestelde regels graag met uw raad. De planning van de bespreking is als volgt: 3 november 2014 bespreking in UR-cie O&O 10 november 2014 bespreking in U-Raad met CvB 18 november 2014 vaststelling door CvB Reglement Inschrijving en collegegeld Over heeft een evaluatie van het matchingsproces plaatsgevonden en op basis daarvan is de regeling matching opgesteld. Over het tweede jaar van matching, heeft wederom een procesevaluatie plaatsgevonden. Onderstaand zijn in paragraaf 2 de bevindingen van deze evaluatie opgenomen. Op basis van deze bevindingen, is een aantal regels m.b.t. matching en de 1-mei aanmelding voor het studiejaar aangepast: zie hiervoor paragraaf 3. In de periode september-oktober 2014 zijn de ervaringen met het matchingsproces en de daaruit voortvloeiende gewenste wijzigingen voor het studiejaar besproken met direct betrokkenen bij matching: vice-decanen, onderwijsdirecteuren, hoofden onderwijsbeleid en studentzaken, hoofden communicatie en marketing, studieadviseurs, hoofden van studiepunten, de Centrale studentenadministratie en Juridische Zaken. 2. Uitkomsten evaluatie matchingsproces Afgelopen studiejaar trad de wet Kwaliteit in Verscheidenheid in werking. Niet alleen de Universiteit Utrecht, maar ook alle andere instellingen voor hoger onderwijs introduceerden de 1 mei aanmelddeadline voor bacheloropleidingen zonder loting of selectie en een (verplichte) studiekeuzeactiviteit. Dit bracht nieuwe dynamiek met zich mee voor het matchingsproces in Utrecht. Aanmeldingen en terugtrekkingen Op 1 mei lag het totale aantal aanmeldingen bij opleidingen zonder loting of selectie hoger dan in In totaal zijn er bruto (ongewogen) aanmeldingen ingediend bij deze opleidingen (tegen in 2013). 86 % hiervan was ingediend voor 1 mei (tegen 78 % in 2013). Op 14 september 2014 was 46 % van het aantal bruto aanmeldingen weer ingetrokken (tegen 37 % in 2013). Een groot deel van intrekkingen, n.l. 86 %, vond plaats na 1 mei (tegen 92 % in 2013). Een omvangrijk deel van de studenten heeft zich opnieuw in de laatste 2 weken van april aangemeld. Hoewel de definitieve cijfers nog niet voorhanden zijn, weten we ook dat meer studenten zich voor meer dan één opleiding in het hoger onderwijs hebben aangemeld. Opleidingen hebben in totaal studenten gematcht (tegen in 2013). Een belangrijk aandeel in deze toename heeft de opleiding Rechtsgeleerdheid die vorig jaar een numerus fixus hanteerde en dit jaar het dubbele aantal aanmeldingen te verwerken kreeg. Matching tot 1 mei Opleidingen geven aan dat tot 1 mei het matchingsproces soepeler verliep dan in Aankomend studenten die in het voorjaar matchen, doen actief mee aan matchingsdagen, zijn Blad 2 van 5

3 goed voorbereid en houden zich aan de gestelde deadlines. Opleidingen geven aan dat een verbeterde automatisering van het proces voor minder werklast zorgde bij de opleidingen. Matching na 1 mei Net als in 2013 bleken ook dit jaar zich nog relatief veel studenten na 1 mei aan te melden. Het gaat hier om wettelijke uitzonderingsgroepen: studenten met een negatief BSA elders, studenten die zijn uitgeloot bij de opleiding van hun eerste keuze en studenten die zich voor 1 mei bij een andere bacheloropleiding hadden aangemeld en willen omzwaaien. Opleidingen geven aan dat deze studenten relatief veel handwerk met zich meebrengen, omdat een aantal zaken rond hun aanmelding moet worden onderzocht en gecontroleerd. De introductie van een tweede aanmelddeadline en de vervroeging van matchingsactiviteiten heeft opleidingen wel in staat gesteld het proces van late matching logistiek beter te organiseren. Opleidingen geven aan dat nog steeds onzeker is hoeveel studenten zich daadwerkelijk melden op 1 september, omdat niet alle studenten hun inschrijfverzoek intrekken als zij besloten hebben voor een andere opleiding te kiezen. Ook moet de communicatie en informatie richting aankomende studenten, en met name de uitzonderingsgroepen, verder worden verbeterd. Hiervoor is initiatief genomen door het projectteam matching in overleg met de directie Communicatie & Marketing, studieadviseurs en studentenbalies. Een groep die wettelijk gehouden is aan de 1 mei deadline is de groep UU-studenten, die 45 studiepunten heeft behaald in het eerste jaar van hun bacheloropleiding, en die desondanks wil omzwaaien naar een andere bacheloropleiding. Opleidingen geven aan deze studenten te willen faciliteren, omdat de Universiteit Utrecht wil bevorderen dat haar studenten kiezen voor een opleiding die bij hen past, en deze studenten bovendien al bekend zijn met studeren aan de universiteit. Opkomst matchingsdagen In 2014 is het opleidingen gelukt meer studenten mee te laten doen aan het matchingstraject in het voorjaar. Dit was een van de wensen die werd geuit in de procesevaluatie van In 2014 deed 24 % van de deelnemers mee aan de vroege matching in het voorjaar (tegen 13 % in 2013), 63 % in juni en 24 % in augustus (tegen 13 % vorig jaar). Bezwarenprocedure De Universiteit Utrecht wil graag uitstralen dat studeren een serieuze aangelegenheid is, en wil daarom dat aankomende studenten zich aan gestelde opdrachten en deadlines houden. De 1 mei deadline, het tijdig invullen van het matchingsformulier en deelname aan de matchingsactiviteit zijn belangrijke stappen in dit proces. In 2014 bleken meer dan studenten zich niet aan deze stappen te houden. Op grond daarvan konden zij niet inschrijven. Ca. 450 studenten hebben hier bezwaar tegen aangetekend. Deze bezwaarschriften zijn namens de onderwijsdirecteur individueel beoordeeld door de Admissions dean en zijn team, om de gelijkheid van behandeling te bevorderen en de werklast in de opleidingen te beperken. De meerderheid van de bezwaren is op grond van de aangevoerde argumenten gehonoreerd. Deze studenten konden alsnog meedoen aan matching en zich inschrijven. Van een deel van de studenten is het bezwaar ongegrond verklaard, na het doorlopen van de wettelijk voorgeschreven stappen. Het proces voor de beoordeling en afhandeling van bezwaren leverde in 2014 op meerdere plekken een behoorlijke werklast op. Er zijn al initiatieven genomen om dit proces in 2015 verder te automatiseren en professionaliseren. Zie hiervoor paragraaf 3. Voorlopige inschrijvingen Over het geheel genomen is het aantal voorlopige inschrijvingen bij de opleidingen met matching op peildatum 1 oktober vergelijkbaar met het aantal inschrijvingen in De invoering van matching heeft ook in 2014 niet geleid tot een terugval in het totale aantal aanmeldingen. Bij sommige opleidingen zijn de verschillen zowel in toename als in afname groter dan vorig jaar. De definitieve stand van de inschrijvingen voor studiejaar wordt verwacht in februari 2015, als ook meer te zeggen is over de eerste resultaten ten aanzien van studievoortgang en voortijdige uitval van dit cohort. Blad 3 van 5

4 Onderzoek matching en inhoudelijke aanscherping In maart/april 2014 is een eerste meting gedaan van het studiesucces van cohort Er is gekeken naar voortijdige uitval (voor 1 februari) en behaalde studiepunten in blok 1. De voorlopige resultaten, die beschikbaar zijn op zijn besproken met vice-decanen. In december 2014 komen de resultaten beschikbaar van een tweede meting, waarin gekeken wordt naar de uitval in het eerste jaar van cohort 2013, het aantal herinschrijvers en het aantal behaalde studiepunten in het hele jaar. In het najaar vindt een kwalitatief onderzoek plaats dat erop gericht is verschillen tussen faculteiten te verklaren en inzicht te bieden in welke vorm van matching mogelijk goed werkt. Met vice-decanen is afgesproken om het matchingstraject van 2015 inhoudelijk aan te scherpen op basis van de uitkomsten van de metingen en het kwalitatieve onderzoek. In december 2014 worden de uitkomsten besproken met decanen, vice-decanen, onderwijsdirecteuren, hoofden onderwijs- en studentzaken, hoofden communicatie en andere betrokkenen bij het matchingsproces. Daarna ontvangt de universiteitsraad de uitkomsten. Het CvB wil deze vervolgens graag met de raad bespreken. 3. Regeling In de bijlage is de gewijzigde regeling matching opgenomen, met daarin gemarkeerd de wijzigingen ten opzichte van de versie van Onderstaand een overzicht van de verschillende wijzigingen: 1. Uitzondering 1-mei verplichting voor UU-studenten die al 45 ec hebben behaald Onder A is opgenomen is dat studenten die reeds 45 studiepunten voor een bacheloropleiding aan de UU hebben behaald, zijn uitgezonderd van de verplichting om zich uiterlijk 1 mei aan te melden. Wel moeten zij deelnemen aan de matching. Zodoende wordt een onderscheid tussen UU-switchers die een bindend studieadvies hebben gekregen (voor hen bepaalt de wet dat zij zich niet voor 1 mei hoeven aan te melden) en degenen die geen bindend studieadvies krijgen omdat zij wel 45 studiepunten hebben behaald, weggenomen. 2. Procedure m.b.t. het vaststellen geldige reden voor verhindering is gewijzigd In de matchingsregels was onder B opgenomen dat de onderwijsdirecteur beslist over de vraag of een student een geldige reden van verhindering heeft voor het niet deelnemen aan de matching en het zich houden aan de deadlines en verplichtingen. Deze procedure is als volgt aangepast: de student die vanwege overmacht niet in staat is deel te nemen aan de studieactiviteiten moet zich zo spoedig mogelijk en in ieder geval vóór aanvang van de studieactiviteiten afmelden; daarbij beslist de onderwijsdirecteur van de bacheloropleiding of sprake is van een geldige reden van verhindering. voor de overige gevallen waarbij een student zich niet heeft gehouden an de verplichtingen en deadlines wordt er naar voorbeeld van de UvA een centrale commissie (Commissie Dispensatie UU) ingesteld die gaat beoordelen of er sprake is van een geldige reden voor verhindering. Op deze wijze worden de onderwijsdirecteuren niet te zeer te belast en is de rechtsgelijkheid meer gewaarborgd. De procedure gaat als volgt. Bij het niet voldoen aan de verplichtingen van de 1-mei deadline en de matching, ontvangt betrokkene een afwijzing van diens verzoek tot inschrijving van hoofd CSA. Daarin staat de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. Alle ingediende bezwaren worden direct voorgelegd aan de centrale Commissie Dispensatie UU die gaat beoordelen of er sprake is van een geldige reden voor verhindering. Er is sprake van een geldige reden van verhindering als de Commissie vaststelt dat: het niet deelnemen aan de matchingsactiviteit, c.q. zich niet houden aan de verplichtingen en deadlines veroorzaakt is door omstandigheden die aan de Universiteit Utrecht te wijten zijn, of betrokkene ten gevolge van overmacht niet heeft kunnen deelnemen aan de matchingsactiviteit, c.q. zich niet heeft kunnen houden aan de verplichtingen en deadlines, of Blad 4 van 5

5 het niet inwilligen van het inschrijvingsverzoek zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. De Commissie bestaat uit 3 leden: een facultaire medewerker (OSZ/ onderwijsdirecteur), een studentendecaan en een voorzitter, de Admissions dean. Als de Commissie Dispensatie UU van oordeel is dat er sprake was van een geldige reden, trekt hoofd van de Centrale studentenadministratie de afwijzing van het verzoek tot inschrijving in en kan betrokkene alsnog deelnemen aan de (late) matching. Als de Commissie negatief oordeelt, wordt het bezwaar verder conform wettelijk voorschrift afgehandeld (na advies van de Geschillenadviescommissie komt er een beslissing op bezwaar van het College van Bestuur). 3. Afwijkende datum late matching voor Liberal Arts and Sciences Onder C is voor Liberal Arts and Sciences een afwijkende (namelijk eerdere) datum voor de laatste ronde matchingsactiviteiten opgenomen, omdat het voor LAS in verband met de organisatie van het onderwijs (eerste jaar LAS bestaat voornamelijk uit keuzevakken bij andere opleidingen) medio augustus duidelijk moet zijn welke studenten zich inschrijven, zodat het onderwijs van de opleidingen betrokken kan worden. 4. Technisch/ redactionele wijzigingen Onder A is verduidelijkt dat de student die zich voor meer dan 1 opleiding aanmeldt, verplicht is om deel te nemen aan de matching van alle opleidingen waarvoor hij zich heeft aangemeld. Onder A is opgenomen dat de verplichte datum van aanmelding voor numerus fixus opleidingen niet 1 mei is, maar 15 mei: dit is reeds bestaande praktijk, nu OCW de aanmelddeadlines voor numerus fixus-opleidingen en opleidingen met een vrije instroom niet gelijk getrokken heeft. Onder A, zijn in de laatste zin de gevolgen van het niet tijdig aanmelden geëxpliciteerd. Onder B zijn de deadlines en verplichtingen m.b.t. matching geëxpliciteerd. Daarbij zijn termijnen opgenomen voor het terugsturen van het matchingsformulier. In de voorlichting zal dit ook nadrukkelijk vermeld worden. Onder C is de afwijkende deadline en datum voor de augustusmatching van Biologie geschrapt. Deze was bedoeld voor degenen die in de tweede lotingsronde voor de numerus fixusopleiding geneeskunde waren uitgeloot. Nu steeds meer geneeskunde opleidingen werken met decentrale selectie en de resultaten van de eerste loting al medio juli bekend zijn, zijn de uitloters/ niet geselecteerden in staat om aan de reguliere augustusronde deel te nemen en kan de uitzondering vervallen. Onder E is een nieuwe paragraaf opgenomen waarin is beschreven wat de gevolgen zijn van het niet voldoen aan aanmelding op 1 mei en de verplichte deelname matching. Dit is een explicitering van bestaande regels en een beschrijving van de bestaande praktijk. BIJLAGE: - concept matchingsregels met daarin bijgehouden de wijzigingen ten opzichte van Blad 5 van 5

6 CONCEPT MATCHINGSREGELS A. Aanmelding uiterlijk 1 mei Een eerste inschrijving van een inschrijver voor een bacheloropleiding is uitsluitend mogelijk indien betrokkene zich uiterlijk op 1 mei in Studielink heeft aangemeld voor de opleiding (d.w.z. op of voor 1 mei een inschrijfverzoek heeft ingediend in Studielink), met dien verstande dat: 1. deze verplichting om uiterlijk op 1 mei aan te melden slechts geldt voor één bacheloropleiding indien de betrokkene zich voor meer dan één bacheloropleiding aanmeldt. Betrokkene is wel verplicht deel te nemen aan de matching van alle de opleidingen waarvoor hij zich aanmeldt; 2. deze verplichting om uiterlijk op 1 mei aan te melden niet geldt voor o degene die op een zodanig tijdstip een bindend studieadvies heeft gekregen voor een hbo- of wo-bacheloropleiding dat hij zich niet kon aanmelden op of voor 1 mei, en o degene die uiterlijk 7 augustus ten minste 45 studiepunten van een bacheloropleiding van de Universiteit Utrecht heeft behaald. Betrokkene is wel verplicht deel te nemen aan de matching van de opleiding en zich daarvoor tijdig aan te melden. Om de opleiding in staat te stellen matching te organiseren, dient betrokkene zich uiterlijk voor 87 augustus (resp. 187 augustus voor Biologie: zie ad c) aan te melden voor de laatste ronde van matchingsactiviteiten door een verzoek tot inschrijving in te dienen in Studielink; 3. voor een opleiding met loting of selectie (numerus fixus) het verplicht is om uiterlijk op 15 mei 2015 een inschrijfverzoek in te dienen via Studielink De betrokkene die zich niet tijdig heeft aangemeld voor de opleiding door middel van een inschrijfverzoek in Studielink, wordt niet toegelaten tot de opleiding en ontvangt een afwijzing van diens verzoek tot inschrijving van het hoofd van de centrale studentenadministratie (hierna: Hoofd CSA ). B. Verplichte deelname matching Deelname aan de matching (studiekeuzeactiviteit) is verplicht. Uitgezonderd van Dde verplichting tot matching is geldt niet voor: - de inschrijving voor een opleiding met loting of selectie (numerus fixus); en niet - voor degene die toelaatbaar is op grond van een buiten Nederland behaald diploma. Een eerste inschrijving van een inschrijver met een Nederlandse vooropleiding voor een bacheloropleiding waarvoor geen numerus fixus of selectie aan de poort geldt, is uitsluitend mogelijk indien de opleiding in OSIRIS heeft vastgelegd dat betrokkene heeft voldaan aan de matchingsverplichting. Hiervan is sprake als betrokkene volledig heeft deelgenomen aan (alle onderdelen van) de matchingsactiviteiten van de opleiding en zich daarbij houdt aan de deadlines en verplichtingen in het proces. Hieronder wordt verstaan: 1. volledig invullen van het matchingsformulier en dit elektronisch terugsturen: o bij voorkeur binnen twee weken en in ieder geval vóór uiterlijk 15 mei 2015 indien het inschrijfverzoek voor de opleiding uiterlijk op 1 mei 2015 via Studielink is ingediend; o bij voorkeur binnen twee weken en in ieder geval vóór uiterlijk 12 augustus 2015 indien het inschrijfverzoek voor de opleiding na 1 mei 2015 en vóór 7 augustus 2015 via Studielink is ingediend; 2. voorbereiden op de representatieve studieactiviteiten; 3. volledig deelnemen aan de representatieve studieactiviteiten, die over twee dagdelen zijn gespreid; 4. zo spoedig mogelijk en in ieder geval vóór aanvang van de studieactiviteiten, afmelden indien betrokkene vanwege overmacht niet in staat is deel te nemen aan de studieactiviteiten; daarbij beslist de onderwijsdirecteur van de bacheloropleiding op een daartoe strekkend verzoek van de betrokkene of sprake is van een geldige reden van verhindering; 5. maken van een toets of opdracht; 1.6.deelnemen aan de nabespreking/ feedback.

7 Beslissingen en berichten met betrekking tot de matching worden elektronisch aan de betrokkene verzonden naar het adres dat betrokkene in Studielink heeft vastgelegd. De Indien betrokkene die niet (volledig) heeft deelgenomen aan de matchingsactiviteit of zich niet gehouden heeft aan de deadlines en verplichtingen in het proces, wordt niet toegelaten tot de opleiding en ontvangt een afwijzing van diens verzoek tot inschrijving van hoofd CSA. willigt Hoofd CSA een inschrijvingsverzoek tevens in als de opleiding in OSIRIS heeft vastgelegd dat de betrokkene toch ingeschreven mag worden. De opleiding legt dit in OSIRIS vast als: - de onderwijsdirecteur van oordeel is datbetrokkene ten gevolge van ziekte, zwangerschap, handicap, topsport of andere vormen van overmacht niet heeft kunnen deelnemen aan de matchingsactiviteit, of de onderwijsdirecteur van oordeel is dat het niet inwilligen van het inschrijvingsverzoek zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. C. Inhoud en Ttijdstippen matching De matching bestaat uit: inleveren van het (ingevulde) matchingsformulier voorbereiding op en deelname aan representatieve studieactiviteiten, die over twee dagdelen zijn gespreid maken van een toets of opdracht feedback. Bij de opleidingen met meer dan 50 eerstejaars studenten op peildatum 1 oktober vinden de matchingsactiviteiten twee maal plaats, namelijk in maart/april en in juni Opleidingen met 50 of minder eerstejaars studenten op peildatum 1 oktober organiseren in ieder geval in juni matchingsactiviteiten. De exacte data voor de matchingsactiviteiten worden vóór 1 november vastgesteld door de opleiding en gecommuniceerd aan potentiële studenten. Voorts vindt bij alle opleidingen, met uitzondering van Biologie en Liberal Arts and Sciences, van 187 tot en met 221 augustus een laatste ronde matchingsactiviteiten plaats. De deadline voor aanmelden voor deze laatste ronde van matchingsactiviteiten is op 87 augustus Voor Biologie vindt de laatste ronde matchingsactiviteiten plaats op 287 augustus 2014 en is de deadline voor aanmelden op 187 augustus. Voor Liberal Arts and Sciences vindt de laatste ronde matchingsactiviteiten plaats op 12 augustus 2015 en is de deadline voor aanmelden op 7 augustus Hierna is deelnemen aan matching, en dus inschrijven, behoudens het bepaalde onder B, vijfde en zesde volzin, niet meer mogelijk. De laatste ronde van matchingsactiviteiten is uitsluitend toegankelijk voor: studenten die voor het studiejaar zijn uitgeloot of niet geselecteerd bij een opleiding met numerus fixus en/of selectie; studenten die na deelname aan matching voor een andere opleiding omzwaaien naar een tweede opleiding en voor wie gegeven het tijdstip waarop de uitkomst van de matching elders bekend werd c.q. de matching elders plaatsvond, niet mogelijk was deel te nemen aan de matching voor die tweede opleiding in juni 20145; studenten die zich na 1 mei hebben aangemeld voor een andere bacheloropleiding (dan die waarvoor zij zich op of voor 1 mei hebben aangemeld) voor wie het niet mogelijk was deel te nemen aan de matching in juni 20145; studenten die op een zodanig tijdstip een bindend studieadvies hebben gekregen voor een hbo- of wo-bacheloropleiding dat het niet mogelijk was deel te nemen aan de matching in maart/april of juni 20145; studenten die naar het oordeel van de onderwijsdirecteur ten gevolge van ziekte, zwangerschap, handicap, topsport of andere vormen van overmacht niet hebben kunnen deelnemen aan de matchingsactiviteit in maart/april of juni 20145; studenten als bedoeld in 1E van wie het bezwaar tegen de afwijzing van het verzoek tot inschrijving gegrond is verklaard; studenten woonachtig op de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba onderscheidenlijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Wanneer deze studenten aantonen dat zij niet in staat zijn aan de augustus-matching deel te nemen, treft de opleiding zodanige

8 voorzieningen dat zij kunnen deelnemen aan een vorm van studiekeuzeactiviteit zonder dat hun fysieke aanwezigheid op de instelling vereist is. D. Termijn waarbinnen en de wijze waarop studiekeuzeadvies wordt uitgebracht Direct na afloop van de matching ontvangt de student feedback die bedoeld is als hulpmiddel om een definitieve studiekeuze te maken. In aansluiting hierop ontvangt de student tevens een beknopte terugkoppeling per mail. E. Niet voldoen aan aanmelding op 1 mei en verplichte deelname matching. Het hoofd van de centrale studentenadministratie (hierna: Hoofd CSA ) wijst het inschrijfverzoek af van: - degenen die zich niet tijdig hebben aangemeld voor de opleiding door middel van een inschrijfverzoek in Studielink, en - degenen die niet (volledig) hebben deelgenomen aan de matchingsactiviteit c.q. zich niet hebben gehouden aan de deadlines en verplichtingen in het proces. en stuurt deze beslissing elektronisch naar het adres dat betrokkene in Studielink heeft vastgelegd met vermelding van de mogelijkheid om tegen de beslissing bezwaar te maken bij het college van bestuur.

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer Corsanummer UR 15.126 15.30400 Aan : Universiteitsraad Van : College van Bestuur Opsteller : Mirjam Bok en Anton van den Hoeven Onderwerp : Evaluatie matching 2014-2015

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN ex art. 7.53, 3 e lid en art. 6.7a, 1 e lid, WHW, vastgesteld door het College van Bestuur op 10 mei 2016 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer Corsanummer 13/114 13.30387 Aan : Universiteitsraad Van : College van Bestuur Opsteller : Bakker, M.A. de Onderwerp : Matching: evaluatie 2013-2014 en concept regeling

Nadere informatie

Regeling Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies

Regeling Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies Regeling Studiekeuzecheck en studiekeuzeadvies Eigenaar Studentenzaken Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 20 februari 2014 Instemming van de CMR d.d. 20 februari 2014 2014, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 684 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (Aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzeadvies voor het studiejaar 2014-2015) Besluit : Het

Nadere informatie

Regeling Studiekeuzecheck en Numerus Fixus

Regeling Studiekeuzecheck en Numerus Fixus Inleiding Dit is de Regeling Studiekeuzecheck en numerus fixus van Hogeschool Viaa. Deze regeling heeft tot doel de inschrijvingsprocedure van de hogeschool te verduidelijken voor aspirant-studenten. Deze

Nadere informatie

Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus

Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus Concept Regeling Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus Eigenaar: Kwaliteitszorg Inleiding Dit is de Concept Regeling Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus van de Gereformeerde

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 Hoofdstuk 2 Doelgroep... 5 Hoofdstuk 3 Rechten en plichten bij aanmelding... 5 Hoofdstuk 4 Studiekeuzecheck...

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 763 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (van toepassing voor de inschrijving voor het studiejaar 2016-2017) Besluit : Het College van Bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD

REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD 2015-2016 ex art. 7.31b, 7.33, 7.42, 7.45 en 7.46 WHW vastgesteld door het college van bestuur op 18 november 2014 en nader gewijzigd op 8 juni 2015. Inhoud: REGLEMENT

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

Matching bij de UU. Sjors van der Beek. Projectleider administratieve en technische implementatie

Matching bij de UU. Sjors van der Beek. Projectleider administratieve en technische implementatie Matching bij de UU Sjors van der Beek Projectleider administratieve en technische implementatie 1 Inhoud Matching bij de UU Het matchingsproces Ontstaansgeschiedenis Matching en onderwijslogistiek 2 Matching

Nadere informatie

REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD

REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD 2016-2017 ex art. 7.31b, 7.33, 7.42, 7.45 en 7.46 WHW vastgesteld door het college van bestuur op 17 november 2015. 1. AANMELDING EN MATCHING BACHELOROPLEIDING Artikel

Nadere informatie

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar 2018-2019 Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Matching

Veelgestelde vragen over Matching Veelgestelde vragen over Matching Voor de meest actuele versie zie www.uu.nl/matching 1. Waarom voert de Universiteit Utrecht matching in? Om jou als aankomend student te laten beginnen aan een opleiding

Nadere informatie

REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD

REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD 2017-2018 ex art. 7.31b, 7.33, 7.42, 7.45 en 7.46 WHW vastgesteld door het college van bestuur op 15 november 2016. Inhoud 1. AANMELDING EN MATCHING BACHELOROPLEIDING...

Nadere informatie

Regeling selectie en plaatsing fixusopleidingen Technische Universiteit Eindhoven TU/e

Regeling selectie en plaatsing fixusopleidingen Technische Universiteit Eindhoven TU/e Regeling selectie en plaatsing fixusopleidingen Technische Universiteit Eindhoven TU/e 2018-2019 Deze centrale regeling is opgesteld op grond van artikel 7.53, lid 3 van de Wet op het Hoger onderwijs en

Nadere informatie

REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD

REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD REGLEMENT INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD 2014-2015 ex art. 7.31b, 7.33, 7.42, 7.45 en 7.46 WHW vastgesteld door het college van bestuur op 12 november 2013 en gewijzigd op 22 april 2014. Inhoud: REGLEMENT

Nadere informatie

Regeling Selectie en Plaatsing

Regeling Selectie en Plaatsing Regeling Selectie en Plaatsing Algemeen Artikel 1 (begripsomschrijvingen) 1. De in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs begrippen

Nadere informatie

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar Ouderavond klas 6 vwo schooljaar 2016-2017 Inhoud van de presentatie Inleiding: de weg tot nu toe Bachelor-Master structuur / BSA Aanmelding / Open Opleidingen Aanmelding/ Opleidingen met selectie Decentrale

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2014

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2014 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2014 Inhoud Inhoudsopgave Preambule... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 4 Artikel 1: Begripsbepalingen... 4 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

Selectie en numerus fixus. Frank Peters, studentendecaan

Selectie en numerus fixus. Frank Peters, studentendecaan Selectie en numerus fixus Frank Peters, studentendecaan 9 november 2017 Achtergrond Matching Selectie Selectie en numerus fixus: o Biomedische Wetenschappen (175) o Diergeneeskunde (225) o Farmacie (270;

Nadere informatie

REGELING SELECTIE EN PLAATSING Universiteit Twente ten behoeve van de studenteninstroom

REGELING SELECTIE EN PLAATSING Universiteit Twente ten behoeve van de studenteninstroom REGELING SELECTIE EN PLAATSING Universiteit Twente ten behoeve van de studenteninstroom 2018-2019 PREAMBULE Op grond van artikel 7.53, derde lid, van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Regeling onderzoek aanvullende eisen. Hotel Management: Nederlandstalige route

Regeling onderzoek aanvullende eisen. Hotel Management: Nederlandstalige route Regeling onderzoek aanvullende eisen Hotel Management: Nederlandstalige route Pagina 2 / 6 Inhoudsopgave 1 Begripsbepalingen... 3 2 Onderzoek aanvullende eisen... 3 3 Aanmelding... 4 4 Selectie en selectiecommissie...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen REGELING DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN TEN BEHOEVE VAN HET STUDIEJAAR 2016-2017 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Ouderavond klas 6 VWO schooljaar 2013-2014

Ouderavond klas 6 VWO schooljaar 2013-2014 Ouderavond klas 6 VWO schooljaar 2013-2014 BaMa (Bachelor Master) HBO Afgeronde HBO Bachelor Daarna mogelijk: Master HBO, Master Universiteit WO 4 jaar universiteit: 3 jaar bachelor, 1 jaar master (Voor

Nadere informatie

Wet Kwaliteit in verscheidenheid

Wet Kwaliteit in verscheidenheid Wet Kwaliteit in verscheidenheid Betekenis voor de doorstroom vo-hbo en mbo-hbo Presentatie VvSL-congres 7 november 2013 Pierre Poell voorzitter LICA Onderwerpen Achtergrond Wet Kwaliteit in verscheidenheid

Nadere informatie

Studiekeuzecheck 2014/2015. Presentatie voor decanen VO/MBO 6 februari 2014 Geja Kinds

Studiekeuzecheck 2014/2015. Presentatie voor decanen VO/MBO 6 februari 2014 Geja Kinds Studiekeuzecheck 2014/2015 Presentatie voor decanen VO/MBO 6 februari 2014 Geja Kinds 1-mei regeling en studiekeuzecheck KWALITEIT IN VERSCHEIDENHEID Studiekeuzecheck volgens OCW Studiekeuzecheck en vervroeging

Nadere informatie

Selectie en plaatsing opleidingen met een numerus fixus. Frank Peters, studentendecaan

Selectie en plaatsing opleidingen met een numerus fixus. Frank Peters, studentendecaan Selectie en plaatsing opleidingen met een numerus fixus Frank Peters, studentendecaan 17 november 2016 Achtergrond Matching Selectie Selectie en numerus fixus: Biomedische Wetenschappen (175) Diergeneeskunde

Nadere informatie

geen loting meer maar selectie Frank Peters, Studentendecaan I:

geen loting meer maar selectie Frank Peters, Studentendecaan I: geen loting meer maar selectie Frank Peters, Studentendecaan I: www.uu.nl/bachelors/selectie Bachelorvoorlichting 18 & 19 Achtergrond Drie soorten opleidingen A. opleidingen met een matching B. opleidingen

Nadere informatie

Risico s rondom de studiekeuzecheck Niet werven maar voorlichten

Risico s rondom de studiekeuzecheck Niet werven maar voorlichten Risico s rondom de studiekeuzecheck Niet werven maar voorlichten Februari 2014 Aanleiding In juli 2013 is de wet Kwaliteit in Verscheidenheid aangenomen. Eén van de onderdelen van deze wet is een vervroegde

Nadere informatie

Regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht

Regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht Regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht Art. 7.51 en art. 7.51h van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Aanmelden en inschrijven regels voor fixusopleidingen. Frank Peters, studentendecaan I:

Aanmelden en inschrijven regels voor fixusopleidingen. Frank Peters, studentendecaan I: Aanmelden en inschrijven regels voor fixusopleidingen Frank Peters, studentendecaan I: www.uu.nl/bachelors/selectie Bachelorvoorlichting 4 maart 2017 Achtergrond Drie soorten opleidingen A. opleidingen

Nadere informatie

Regeling Selectie en Plaatsing opleidingsdeel Klinische Technologie

Regeling Selectie en Plaatsing opleidingsdeel Klinische Technologie opleidingsdeel 1. Algemeen 1.1. Een kandidaat mag ten hoogste tweemaal aan de selectieprocedure voor de opleiding meedoen. 1.2. Een kandidaat kan enkel deelnemen aan de selectieprocedure indien deze een

Nadere informatie

Regeling decentrale selectieprocedure. Forensisch Onderzoek

Regeling decentrale selectieprocedure. Forensisch Onderzoek Regeling decentrale selectieprocedure Forensisch Onderzoek 2017-2018 Pagina 2 / 7 Inhoudsopgave 1 Begripsbepalingen... 3 2 Decentrale selectie... 3 3 Beperking... 3 4 Aanmelding... 4 5 Selectie... 4 6

Nadere informatie

De Studiekeuzecheck op de Radboud Universiteit

De Studiekeuzecheck op de Radboud Universiteit De Studiekeuzecheck op de Radboud Universiteit Carla van Wely, projectleider VSNU-conferentie Matching van Talent 01-04-2014 Onderwerpen Studiekeuzecheck op RU: korte beschrijving Voortraject Digitale

Nadere informatie

Regeling Bindend Studieadvies

Regeling Bindend Studieadvies Regeling Bindend Studieadvies 2015-2016 Deze regeling is een uitwerking van artikel 58 van de OER en beschrijft de procedures van het uitbrengen van het bindend studie advies tijdens het eerste studiejaar

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 741 Paraaf: Onderwerp : Herziening Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Besluit : Het College van Bestuur besluit tot herziening van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar 2018-2019 Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 Artikel 1. Algemene bepalingen 1. De bepalingen in dit reglement zijn aanvullend op de

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer Corsanummer 2/048 2.0008 Aan : Universiteitsraad Van : College van Bestuur Opsteller : M. Nijssen (JZ) Onderwerp : Managementrapportage bezwaren, beroepen en klachten 20

Nadere informatie

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar Ouderavond klas 6 vwo schooljaar 2017-2018 Inhoud van de presentatie Inleiding: de weg tot nu toe Bachelor-Master structuur / BSA Aanmelding / Open Opleidingen Aanmelding/ Opleidingen met selectie Selectie

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015 1 Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2015 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31b, 7.33, eerste lid,

Nadere informatie

Bindend Studieadvies (BSA)

Bindend Studieadvies (BSA) BSA_4luik_0708.qxp:BSA folder recht 06-06-2007 18:18 Pagina 1 Bindend Studieadvies (BSA) Neem contact op met het Bureau Studiebegeleiding Om dispensatie te krijgen van het negatief BSA moet u uw persoonlijke

Nadere informatie

FAQ bij Voorlichtingsbijeenkomsten wet Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo

FAQ bij Voorlichtingsbijeenkomsten wet Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo FAQ bij Voorlichtingsbijeenkomsten wet Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo Opgesteld: juli 2017 Aanmelddatum 1 april en plicht tot gegevensuitwisseling 1. Geldt de 1 april-aanmelddatum

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015 en gewijzigd op 26 juni 2017. INLEIDING De artikelen

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

geen loting meer maar decentrale selectie Frank Peters, studentendecaan

geen loting meer maar decentrale selectie Frank Peters, studentendecaan geen loting meer maar decentrale selectie Frank Peters, studentendecaan Bachelorvoorlichting 5 maart 2016 Achtergrond De universiteit kent verschillende opleidingen met een selectie vooraf: - University

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018 Deel B - Financiële ondersteuning internationale studenten bij studievertraging door bijzondere omstandigheden. Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2013-2014 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extraneï van reguliere (in

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015. INLEIDING De artikelen 7.51, 7.51c, 7.51f en 7.51h

Nadere informatie

Aanmelden en inschrijven voor opleidingen met een numerus fixus. Frank Peters studentendecaan

Aanmelden en inschrijven voor opleidingen met een numerus fixus. Frank Peters studentendecaan Aanmelden en inschrijven voor opleidingen met een numerus fixus Frank Peters studentendecaan Inleiding Drie soorten opleidingen A. opleidingen met een matching B. opleidingen met kleinschalig onderwijs

Nadere informatie

Regeling Selectie en Plaatsing opleidingsdeel Klinische Technologie

Regeling Selectie en Plaatsing opleidingsdeel Klinische Technologie opleidingsdeel 1. Algemeen 1.1. Een kandidaat mag ten hoogste tweemaal aan de selectieprocedure voor de opleiding meedoen. 1.2. De uitvoering van dit reglement is opgedragen aan de Commissie Selectie en

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Aanmelding en studiekeuzecheck bacheloropleidingen

Hoofdstuk 2 Aanmelding en studiekeuzecheck bacheloropleidingen 1 Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2017 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op hoofdstuk 7, titel 3, art. 7.31a

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9 69 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen de Examencommissie Pedagogische Wetenschappen, verweerster 1.

Nadere informatie

SELECTIE EN AFSCHAFFING LOTING

SELECTIE EN AFSCHAFFING LOTING SELECTIE EN 1 NUMERUS FIXUS: wat en waarom? Numerus fixus is (was) bedoeld als instrument om de schaarste aan specifieke opleidingsplaatsen te reguleren (dus niet louter selectie) Numerus fixus (vastgesteld

Nadere informatie

25 oktober 2016 Beroep [appellant] negatief bindend studieadvies

25 oktober 2016 Beroep [appellant] negatief bindend studieadvies CBE, Postbus 80125, 3508 TC Utrecht College van Beroep voor de Examens ex artikel 7.60 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Bezoekadres Heidelberglaan 8, Utrecht UITSPRAAK Ons

Nadere informatie

SELECTIE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET HOGER ONDERWIJS SAMENVATTING EERSTE 2 RAPPORTEN:

SELECTIE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET HOGER ONDERWIJS SAMENVATTING EERSTE 2 RAPPORTEN: SELECTIE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET HOGER ONDERWIJS SAMENVATTING EERSTE 2 RAPPORTEN: A. VERKENNING NAAR MAATREGELEN ROND IN- EN DOORSTROOM IN HET BACHELORONDERWIJS B. VERSCHILLEN EN ONTWIKKELINGEN IN

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2015

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2015 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2015 Inhoud Inhoudsopgave Preambule... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 4 Artikel 1: Begripsbepalingen... 4 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Het College van beroep voor de examens aan de Universiteit Utrecht (hierna: het College) heeft de volgende uitspraak gedaan op het beroep van:

Het College van beroep voor de examens aan de Universiteit Utrecht (hierna: het College) heeft de volgende uitspraak gedaan op het beroep van: CBE, Postbus 80125, 3508 TC Utrecht College van Beroep voor de Examens ex artikel 7.60 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Bezoekadres Heidelberglaan 8, Utrecht UITSPRAAK Ons

Nadere informatie

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen Je kunt niet vroeg genoeg beginnen Numerus fixus was bedoeld als instrument om de schaarste aanspecifieke opleidingsplaatsen te reguleren (dus niet louter selectie) Werd opgelegd door de minister of de

Nadere informatie

Straks studeren. 1. Inleiding. 2. Na de HAVO. 3. Hoe moet ik kiezen? 4. Aanmelden vervolgopleiding. 5. Studiefinanciering. 6.

Straks studeren. 1. Inleiding. 2. Na de HAVO. 3. Hoe moet ik kiezen? 4. Aanmelden vervolgopleiding. 5. Studiefinanciering. 6. Straks studeren 1. Inleiding 2. Na de HAVO 3. Hoe moet ik kiezen? 4. Aanmelden vervolgopleiding 5. Studiefinanciering 6. Websites 2. Na de HAVO HBO MBO Particuliere opleiding (Even) iets anders VWO VAVO

Nadere informatie

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies (BSa) voor studenten die studeren in Bachelorjaar-1.

Nadere informatie

REGLEMENT DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN, STUDIEJAAR 2014-2015 (hierna: het reglement)

REGLEMENT DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN, STUDIEJAAR 2014-2015 (hierna: het reglement) REGLEMENT DECENTRALE SELECTIE VOOR DE BACHELOROPLEIDING GENEESKUNDE VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN, STUDIEJAAR 2014-2015 (hierna: het reglement) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Afkortingen en begripsbepalingen

Nadere informatie

TOELATINGSBELEID. : ROC van Amsterdam / ROC van Flevoland. : M. Leus, Organisatiebesturing : Toelatingsbeleid ROCvA-ROCvF DEF

TOELATINGSBELEID. : ROC van Amsterdam / ROC van Flevoland. : M. Leus, Organisatiebesturing : Toelatingsbeleid ROCvA-ROCvF DEF TOELATINGSBELEID ROC van Amsterdam ROC van Flevoland Uitgave Auteur Beschikbaar voor Platform OR ROCvA en OR ROCvF: ter informatie d.d. 29-09-2017 : ROC van Amsterdam / ROC van Flevoland : M. Leus, Organisatiebesturing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 399 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

REGELING PROFILERINGSFONDS

REGELING PROFILERINGSFONDS REGELING PROFILERINGSFONDS 2016-2017 Preambule. Het College van Bestuur heeft deze regeling getroffen op grond van artikel 7.51 van de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). 1. Het

Nadere informatie

Artikel I Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Artikel I Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse

Nadere informatie

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014

Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014 1 Regeling Aanmelding, Studiekeuzecheck, Inschrijving en Beëindiging Inschrijving TU/e 2014 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op artikel 7.31b, 7.33, eerste lid,

Nadere informatie

de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2015-2016 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte en begripsbepalingen 1. Deze regeling heeft betrekking op studenten en extranei van reguliere (in

Nadere informatie

Het College van beroep voor de examens aan de Universiteit Utrecht (hierna: het College) heeft de volgende uitspraak gedaan op het beroep van:

Het College van beroep voor de examens aan de Universiteit Utrecht (hierna: het College) heeft de volgende uitspraak gedaan op het beroep van: CBE, Postbus 80125, 3508 TC Utrecht College van Beroep voor de Examens ex artikel 7.60 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Bezoekadres Heidelberglaan 8, Utrecht UITSPRAAK Ons

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018 Deel A Financiële ondersteuning bij studievertraging door bijzondere omstandigheden Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN4493

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN4493 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN4493 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 20-08-2010 Datum publicatie 20-08-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie SBR 10/2513 (voorlopige voorziening)

Nadere informatie

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 De opleiding Media & Entertainment Management is een opleiding met een numerus fixus. Dit betekent dat er

Nadere informatie

Inhoud REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN. Artikel 1. Definities...2. Artikel 2. Eisen Bindend Studieadvies...2

Inhoud REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN. Artikel 1. Definities...2. Artikel 2. Eisen Bindend Studieadvies...2 REGELING BINDEND STUDIEADVIES UNIVERSITEIT LEIDEN Inhoud Artikel 1. Definities...2 Artikel 2. Eisen Bindend Studieadvies...2 Artikel 3. Het studiebegeleidingsplan en het studieadvies....2 Artikel 4. Dossiervorming...3

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit

Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit Regeling Profileringsfonds Protestantse Theologische Universiteit 1. Er is een fonds ingesteld voor financiële ondersteuning van de student die a. aan de Protestantse Theologische Universiteit is ingeschreven

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2004:AR4275

ECLI:NL:RVS:2004:AR4275 ECLI:NL:RVS:2004:AR4275 Instantie Raad van State Datum uitspraak 13-10-2004 Datum publicatie 20-10-2004 Zaaknummer 200407821/1 en 200407821/2 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

Bijlagenummer GV 454. Behandeld in Voorbereidende GV 28 oktober 2013 Overlegvergadering GV op 4 november 2013 Afsluitende GV11 november 2013

Bijlagenummer GV 454. Behandeld in Voorbereidende GV 28 oktober 2013 Overlegvergadering GV op 4 november 2013 Afsluitende GV11 november 2013 GEZAMENLIJKE VERGADERING UGV/OR/SR Bijlagenummer GV 454 Onderwerp: Evaluatie bindend studieadvies (bsa) 2012-2013 Status Bespreking Voorbereidende commissie GVcie OOM-1 Behandeld in Voorbereidende GV 28

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 3 2 0 7 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, verweerder

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.30b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 1 5 4

U I T S P R A A K 1 3 1 5 4 U I T S P R A A K 1 3 1 5 4 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, verweerder

Nadere informatie

m UNIVERSITEIT VAN.AMSTERDAM

m UNIVERSITEIT VAN.AMSTERDAM m UNIVERSITEIT VAN.AMSTERDAM College van Bestuur Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl Aan de voorzitter van de Centrale Studentenraad Nieuwe Achtergracht 170 1018 WV AMSTERDAM

Nadere informatie

Bijlagenummer GV 507

Bijlagenummer GV 507 GEZAMENLIJKE VERGADERING UGV/OR/SR Bijlagenummer GV 507 Onderwerp: Ophoging norm bindend studieadvies Status Voorbereidende commissie OOM-1 Behandeld in Voorbereidende GV 28 september 2015 Overlegvergadering

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 9 1 0 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen de Examencommissie propedeuse Rechtsgeleerdheid, verweerster

Nadere informatie

Reglement Selectie Universiteit Leiden bacheloropleiding Geneeskunde

Reglement Selectie Universiteit Leiden bacheloropleiding Geneeskunde Reglement Selectie Universiteit Leiden bacheloropleiding Geneeskunde 2017 2018 Op grond van artikel 7.53, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek dient tijdig een reglement

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of goede regelgeving

Nadere informatie

Bindend Studieadvies Geneeskunde

Bindend Studieadvies Geneeskunde Erasmus MC Desiderius School van begrijpen naar beslissen Bindend Studieadvies Geneeskunde 2013-2014 Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies

Nadere informatie

FAQ. Holland Scholarship 2016-2017

FAQ. Holland Scholarship 2016-2017 FAQ Holland Scholarship 2016-2017 Inhoud A. Voorwaarden... 4 1. Welke landen nemen deel aan het Holland Scholarship?... 4 2. Komen studenten uit de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustacius en Saba) en ui

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken: zinvol of onzin? Marieke de Bakker, Universiteit Utrecht

Studiekeuzegesprekken: zinvol of onzin? Marieke de Bakker, Universiteit Utrecht Studiekeuzegesprekken: zinvol of onzin? Marieke de Bakker, Universiteit Utrecht Studiekeuzegesprekken: wat en waarom? Studiesucces Universiteit Utrecht over het algemeen goed, maar... Relatief veel uitval

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen def. SELECTIEREGELING VOOR DE BACHELOROPLEIDINGEN BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN, GENEESKUNDE EN TANDHEELKUNDE, RADBOUDUMC, RADBOUD UNIVERSITEIT, TEN BEHOEVE VAN HET STUDIEJAAR 2017-2018 Inhoud Hoofdstuk 1.

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2017-2018 De Regeling Inschrijving en Collegegeld van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is gebaseerd op de artikelen 7.31a

Nadere informatie

Plan van aanpak Studiekeuzecheck 2015. Januari 2015 Jet Benjamins

Plan van aanpak Studiekeuzecheck 2015. Januari 2015 Jet Benjamins Plan van aanpak Studiekeuzecheck 2015 Januari 2015 Jet Benjamins Voorwoord Het beleid zoals dat in 2014 is afgesproken en opgenomen in PvA 2014 is op hoofdlijnen ongewijzigd. Er zijn wel enkele aanpassingen

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5 0 4 3 van (de voorzitter van) het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep en het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening van

Nadere informatie

Zaaknummers : 2011/019 en 019.1

Zaaknummers : 2011/019 en 019.1 Zaaknummers : 2011/019 en 019.1 Rechter : mr. Nijenhof Datum uitspraak : 14 februari 2011 Partijen : Appellante tegen Rijksuniversiteit Groningen Trefwoorden : CRIHO, differentiatie instellingscollegegeld,

Nadere informatie