Handleiding voor het gebruik van de kaartmodule NEM Meetnet Amfibieën

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding voor het gebruik van de kaartmodule NEM Meetnet Amfibieën"

Transcriptie

1 Handleiding voor het gebruik van de kaartmodule NEM Meetnet Amfibieën Versie maart 2015 Edo Goverse p.a. IBED/UvA Postbus EA Amsterdam

2 Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting invoeren Inleiding Achtergrond... 5 Nieuwe monitoren met herhaalbezoeken... 6 Wat gebeurt er met de oude opzet met vaste wateren?... 6 NEM Verspreidingsonderzoek Amfibieën... 6 De nieuwe kaartmodule... 7 Aan de slag met de nieuwe opzet Voorbereiden Inloggen Bezoek en waarnemingen doorgeven

3 Samenvatting invoeren Bereid je voor via de kaartmodule, daarin kun je zien waar het wenselijk is te monitoren en/of waar een herhaalbezoek gepleegd kan worden. De kaartmodule is te benaderen op: Log in via een Telmee.nl account Zoom in naar het bezochte kilometerhok, selecteer deze en vul datum, tijd en zoekmethode in. Voer een compleet daglijstje in (alle waargenomen amfibiesoorten) met aantal, sekse en stadia. Plaats op de kaart de exacte vindplaats binnen het km-hok. Druk op opslaan en herhaal deze handelingen indien ook een ander kilometerhok is bezocht. Met deze stappen kunnen de daglijstjes voor het Meetnet Amfibieën worden ingevoerd. Dit betreft dus niet de handleiding voor het gebruik van het 3

4 1 Inleiding Na de lancering van het invoerportaal amfibieën kunnen waarnemers zelf hun telgegevens van het monitoren van amfibieën middels vaste wateren invoeren en beheren. In 2015 is voor een aantal soorten (rugstreeppad, heikikker, poelkikker en kamsalamander) overgestapt naar een nieuwe opzet met complete daglijstjes en herhaalbezoeken. Inmiddels zijn de volgende online invoerportalen beschikbaar: Meetnet Amfibieën daglijstjes Meetnet Amfibieën Meetnet Reptielen Losse waarnemingen Losse waarnemingen via mobiel WebObs Telmee natuur waarneming Deze handleiding gaat over de eerstgenoemde kaartmodule waarbij bezoeken en waarnemingen van zowel aangeboden kilometerhokken als willekeurige locaties kunnen worden doorgegeven, de zogeheten daglijstjes. Bij deze opzet zijn herhaalbezoeken van wezenlijk belang. Het tweede invoerportaal voor het Meetnet Amfibieën is een portaal voor het volgen van vaste wateren volgens de oude Meetnet methode. De andere drie links zijn voor het NEM Meetnet Reptielen van toepassing en/of het doorgegeven van losse (bij)waarnemingen. Waarom niet direct Telmee.nl gebruiken? Dat is een goede vraag. De reden is dat met alleen Telmee.nl waarnemingen we geen zicht hebben of een compleet daglijstje is doorgegeven, vaak de methode en tijd niet wordt ingevoerd en geen zicht is of het een toevallige bijwaarneming is dan wel gericht naar amfibieën is gezocht. Juist die informatie maakt de gegevens waardevol voor trendberekening (volledige daglijstjes/bezoeken). We hopen van harte dat de kaartmodule door iedereen gebruikt gaat worden. Deze handleiding schetst eerst het verschil tussen beide deelprogramma s en geeft de handvatten waarmee de waarnemers zelf aan de slag kunnen. Is er toch hulp nodig of zijn er vragen of op- en aanmerkingen over het portaal of de handleiding dan kan er contact worden opgenomen met de landelijk coördinator van het Meetnet Amfibieën. Succes in het veld met het monitoren en met het portaal! Edo Goverse ) 4

5 2 Achtergrond De projecten NEM Meetnet Amfibieën en NEM Verspreidingsonderzoek Amfibieën slaan de handen ineen. Van oudsher is het NEM Meetnet Amfibieën gericht op het bepalen van trends in aantallen amfibieën. Het NEM Verspreidingsonderzoek Amfibieën richt zich op het actualiseren van het verspreidingsgebied van amfibieën. In 2014 is het Meetnet grondig doorgelicht door RAVON en het CBS. Uit deze analyse is gebleken dat trends van soorten die gevolgd worden middels het schatten van aantallen in aantalsklassen minder betrouwbaar waren dan wenselijk. Hier lagen twee oorzaken aan ten grondslag, enerzijds kon de statistische methode niet zo goed omgaan met aantalsklassen. Anderzijds is gebleken dat de meetpunten niet representatief verdeeld lagen over de verspreidingsgebieden van soorten. Er zijn meer meetpunten in natuurgebieden dan in het landelijk gebied. En sommige regio s waar soorten voorkomen zijn onderbemonsterd. De trends van soorten die altijd al middels exacte aantallen gevolgd werden (boomkikker, knoflookpad, vuursalamander, vroedmeesterpad en geelbuikvuurpad) zijn wel betrouwbaar. Het gesignaleerde probleem speelt juist bij de soorten die in aantalsklassen gemonitoord werden (o.a. kamsalamander, heikikker, poelkikker en rugstreeppad), hierdoor kunnen we niet zo goed zeggen hoe het met deze soorten gaat in Nederland. RAVON en het CBS hebben daarom een plan gemaakt om de betrouwbaarheid van de trends te verbeteren. Voor deze soorten is een nieuwe veldmethode ontwikkeld. Voor de analyse van de met deze nieuwe methode verzamelde gegevens wordt een nieuwe statistische techniek (occupancy modelling) ingezet waarmee trends in verspreiding berekend kunnen worden. De nieuwe veldmethode richt zich op het verzamelen van complete daglijstjes en herhaalbezoeken uit kilometerhokken, waarbij het niet langer nodig is elk kilometerhok jaar in jaar uit te blijven bezoeken. Voor de soorten die voorheen reeds met exacte aantallen geteld werden blijft de vertrouwde monitoringsmethode van kracht. In de tabel kun je zien welke methodiek vanaf nu gehanteerd wordt per doelsoort (beleidsrelevante soorten). We willen benadrukken dat er niets mis is met de gegevens die waarnemers tot nu toe verzameld hebben. De gegevens zullen altijd gebruikt blijven worden bij het bepalen van trends. Soort Meetnet Aantallen - vaste wateren Meetnet daglijstjes & herhaalbezoeken Verspreidingsonderzoek - range boomkikker geelbuikvuurpad knoflookpad vroedmeesterpad vuursalamander kamsalamander heikikker poelkikker rugstreeppad vinpootsalamander ~ ~ Tabel met doelsoorten NEM Amfibieën. Soorten die geteld worden middels vaste wateren en exacte aantallen (kolom 1), middels de nieuwe opzet met herhaalbezoeken en complete daglijstjes (kolom 2) en waarvoor de range (verspreidingsgebied) geactualiseerd dient te worden (kolom 3). De vinpootsalamander is een zogenaamde Typische soort van de Habitatrichtlijn die meelift binnen het NEM maar waar niet actief op gestuurd wordt. Alle overige soorten zijn niet minder belangrijks en moeten zeker worden doorgegeven, maar er wordt niet actief gestuurd middels de kaartmodule. 5

6 Nieuwe monitoren met herhaalbezoeken Herhaalbezoeken met complete daglijstjes zijn essentieel voor de trendberekening met de occupancy modellen. Uit de herhaalde bezoeken kunnen trefkansen worden berekend voor de verschillende soorten; die trefkansen zijn nodig voor het berekenen van de trends in verspreiding. Het noteren van alle soorten die met een bepaalde methode gevonden zijn is van belang, omdat dit ook informatie geeft over de soorten die niet gezien zijn. Naast de gegevens die in het Meetnet verzameld zijn, worden ook de zogenaamde opportunistische data (losse waarnemingen uit de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) die doorgegeven zijn via bijv. Telmee.nl en Waarneming.nl) meegenomen in de berekeningen. Zo ontstaat er een grote dataset die betrouwbare trendberekening toe staat. April 2015 is deze nieuwe kaartmodule gelanceerd via de RAVON website. De kaartmodule laat de kilometerhokken zien die de hoogste prioriteit hebben om onderzocht te worden op het voorkomen van amfibieën. Voor het bepalen van de prioriteit is gekeken naar de bijdrage aan de verdeling over de regio s en landschapstypen (natuur versus niet-natuur) en de bijdrage aan herhaalbezoeken. Maar via deze kaartmodule zijn in principe alle kilometerhokken te selecteren om een bezoek en daglijstje door te geven. Ook hokken die niet worden aangeboden maar waarvan wel complete daglijstjes zijn verzameld zijn van grote waarde en vragen we via de module door te geven. Via de kaartmodule kunnen bezoeken en waarnemingen worden doorgeven. De kaartmodule registreert naast de waarnemingen ook de bezoeken en daarmee dus het compleet zijn van de lijst met waarnemingen. Wanneer een willekeurig gebied is bezocht verdient het de voorkeur de gegevens via deze kaartmodule door te geven. Het leuke van de nieuwe opzet is dat je flexibeler bent in ruimte en tijd om gebieden te bezoeken. Denk eraan dat herhaalbezoeken zeer waardevol zijn, deze hoeven overigens niet perse zelf te worden gedaan maar dat kan ook door iemand anders, zij het op een andere dag. Zie verderop een toelichting op de nieuwe kaartmodule. Wat gebeurt er met de oude opzet met vaste wateren? Zoals gezegd verandert er niets voor soorten die met exacte aantallen geteld worden. Deze soorten (zie tabel) zullen met de oude vertrouwde monitoringsmethode, waarbij dezelfde watertjes jaarlijks viermaal bezocht worden, gevolgd blijven worden. Voor de soorten waarvoor wordt overgestapt op de nieuwe opzet met herhaalde bezoeken kunnen de vaste wateren ook gevolgd blijven worden. Deze genereren namelijk ook complete daglijstjes en vormen daarmee een mooie basis. Deze basis wordt aangevuld met de herhaalbezoeken uit de nieuwe opzet (via de kaartmodule) en de losse waarnemingen uit het Verspreidingsonderzoek. Doorgeven van de telgegevens van deze vaste wateren kan via het bekende invoerportaal Amfibieën: NEM Verspreidingsonderzoek Amfibieën Het Verspreidingsonderzoek blijft zich richten op het actualiseren van het verspreidingsgebied van de doelsoorten (reptielen en amfibieën) op 10 x 10 kilometerhokniveau binnen een periode van 6 jaar. De hokken die bijdragen aan de actualisatie van het verspreidingsbeeld zijn te zien op de RAVON-website: RAVON actief / Veldonderzoek (NEM) / Verpreidingsonderzoek. De bezoeken en waarnemingen (inclusief zogeheten nul-waarnemingen) kunnen via deze kaartmodule worden doorgegeven. Door de grote overlap in beide projecten zullen deze steeds verder in elkaar geschoven worden tot één project waarbij de verschillende doelstellingen bereikt worden (trends in aantallen, trends in verspreiding en actualisatie verspreidingsgebied). 6

7 De nieuwe kaartmodule Via de nieuwe kaartmodule kan men in één opslag zien welke kilometerhokken gewenst zijn te bezoeken en welke doelsoort(en) er te verwachten zijn. En, niet onbelangrijk, of er al een eerder bezoek is geweest. Het streven is dat in de kilometerhokken ook herhaalbezoeken worden afgelegd; dat hoeft niet door dezelfde persoon te worden gedaan. Je kunt vrijblijvend een kijkje nemen waar er bezoeken gewenst zijn. Elk bezoek wat is gedaan kan worden doorgeven. Of dit nou een kilometerhok is waarop gestuurd is omdat er mogelijk een doelsoort voorkwam, of een willekeurig hok zonder doelsoorten, maakt niet uit. Door in te loggen met een Telmee.nl accountgegevens kan vervolgens door op de kaart te klikken/in te zoomen het kilometerhok worden geselecteerd en het bezoek worden ingevuld. Daarbij is het van belang alle amfibiesoorten die gezien zijn door te geven met aantallen, alsmede informatie over de stadia (larven, adulten etc.) en zoekmethode (geluid, schepnet, etc.). Ook als er voldoende gezocht is maar niks is gevonden, is het van belang dit door te geven. Alle doorgegeven waarnemingen worden t.z.t. doorgeladen naar het Telmee-account. Aan de slag met de nieuwe opzet Ga ter voorbereiding naar de kaartmodule op de RAVON website. Kijk waar je een bijdrage kan leveren en voer na het veldbezoek de gegevens in via de kaartmodule. Neem gerust contact op met de landelijk Coördinator Meetnet Amfibieën voor begeleiding in het veld, of met de Regiocoördinator bij je in de buurt. Deze contactadressen staan op de RAVON site en de nieuwsbrief Schubben & Slijm. 7

8 3 Voorbereiden Ga naar de RAVON-website / Actief /Veldonderzoek (NEM) / Meetnet Amfibieen, of direct naar: Op deze kaart van Nederland verschijnen alle kilometerhokken met doelsoorten die voor deze monitoring bezocht kunnen worden en alle hokken waar al daglijstjes van zijn doorgegeven. De kaart staat automatisch op de optie: alle soorten (aangegeven met rode circel in kaart hieronder. Je kunt ook per doelsoort kijken welke kilometerhokken prioriteit hebben om te onderzoeken. Klik dan op het pijltje en selecteer één van de doelsoorten: kamsalamander, rugstreeppad, heikikker of poelkikker. 8

9 Uitleg legenda Blauw zijn hokken met een hoge urgentie om te onderzoeken op de doelsoorten (of geselecteerde doelsoort, zoals in dit voorbeeld de heikikker) Lichtgeel zijn hokken waar reeds een (1) bezoek heeft plaatsgevonden en waar een herhaalbezoek wenselijk is. Urgentie voor nog een bezoek is hoog Donkergeel zijn hokken waarvan al twee of meer bezoeken zijn doorgegeven; urgentie voor volgend bezoek is laag Groen zijn hokken waaraan jezelf een bezoek hebt gebracht (alleen zichtbaar na inloggen, zie Hoofdstuk 4) Na selectie van een soort (in dit voorbeeld heikikker) worden alleen te onderzoeken hokken getoond van die doelsoort. De blauwe bollen worden als kilometerhok weergegeven als er afdoende is ingezoomd. Ter voorbereiding is inloggen niet noodzakelijk om de hokken te bekijken. De selectie aan hokken is gebaseerd op oude waarnemingen van de doelsoorten en hun potentieel leefgebied. Deze hokken dienen ter sturing en inspiratie voor deze monitoring. Zelf geschikte hokken kiezen mag ook, van belang is dat complete daglijstjes verzameld worden. Door op een geel kilometerhok te gaan staan is te zien op welke datum/data bezoeken zijn gebracht en door op de datum te klikken zijn de waargenomen soorten te zien. Zo is makkelijk en eenvoudig te zien waar je in je eigen omgeving een bijdrage kunt leveren door het verrichten van een herhaalbezoek. 9

10 10 Handleiding gebruik kaartmodule NEM Meetnet Amfibieën

11 4 Inloggen Ga naar de website: en vul de Telmee.nl gebruikersnaam en het wachtwoord in en druk enter. Hieronder is de startpagina van de kaartmodule te zien. Nog geen Telmee-account? Registreer je dan bij door op Telmee de optie registreren te kiezen. Ben je de gebruikersnaam vergeten? Ga dan naar Telmee.nl en gebruik de optie gebruikersnaam vergeten om deze opvragen. Ben je het wachtwoord vergeten? Ga dan naar Telmee.nl en gebruik de optie wachtwoord vergeten. 11

12 5 Bezoek en waarnemingen doorgeven Terug uit het veld? Tijd om het bezoek en de waarnemingen door te geven. Zoom na het inloggen in op het gebied waar je bent geweest. Klik op de kaart waar je bent geweest. Een rood vierkant (kilometerhok) verschijnt op de kaart. Ter info: is het een hok waarop gestuurd wordt i.v.m. doelsoorten, dan wordt dat weergegeven (zie rode circel in voorbeeld hieronder). Klik hier voor nieuw bezoek (rode pijl). 12

13 Na klik hier voor NIEUW bezoek komt het volgende scherm in beeld. Vul datum, begin- en eindtijd in. Klik gebruikte methode(s) aan. Klik opslaan. Geen amfibie gezien? Vink dan eerst aan geen soorten. Ook staat hier de optie verwijderen voor het geval het bezoek/locatie verkeerd is ingevoerd. Een rood kruis wordt zichtbaar op deze verwijderde datum (zie voorbeeld op volgende pagina). Na opslaan verschijnt een invoerscherm waar de soorten geselecteerd kunnen worden en de aantallen per soort kunnen worden ingevoerd per sekse en stadia. Na dit te hebben ingevoerd kan de exacte locatie worden aangegeven door eerst op het grijze ballonetje in het laatste vakje achter de waarneming te klikken en vervolgens op de exacte locatie op de kaart! Klik op opslaan. Achter de waarneming wordt het grijze ballonetje nu rood. Als er geen rood ballonetje staat is de waarneming op kilometerhok opgeslagen. Beter is alsnog de exacte vindplaats aan te geven. Deze handelingen kunnen worden herhaald voor bezoeken in andere kilometerhokken. 13

14 Heb je nog losse waarnemingen gedaan van reptielen, vissen of andere interessante soorten tijdens de monitoring? Deze kun je dan gemakkelijk doorgeven via Alle tellingen die via het portaal worden doorgegeven worden t.z.t. doorgeleverd aan het Telmee-account en worden na validatie ook opgenomen in de Nationale Databank Flora & Fauna (NDFF). 14

Invoerportaal Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Invoerportaal Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Invoerportaal Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Handleiding Thijs Schippers Versie 1.0 (juni 2016) Colofon Datum: Juni 2016 Titel: Handleiding invoermodule Subtitel: Meetnet Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van het invoerportaal NEM Meetnet Amfibieën

Handleiding voor het gebruik van het invoerportaal NEM Meetnet Amfibieën Handleiding voor het gebruik van het invoerportaal NEM Meetnet Amfibieën http://amfibieen.meetnetportaal.nl Versie 1.4 21 april 2016 Edo Goverse p.a. IBED/UvA Postbus 93501 1090 EA Amsterdam 020-525 7331

Nadere informatie

Wat zijn occupancy modellen?

Wat zijn occupancy modellen? Wat zijn occupancy modellen? en hoe helpen ze om orde uit chaos te halen? Arco van Strien & Leo Soldaat CBS Natuurstatistieken Minisymposium Orde uit Chaos 14 maart 213 Natuurmonitoring Gestandaardiseerde

Nadere informatie

Handleiding portal voor invoeren verplichte gegevens voor ANBI s. http://anbi.federatiecultuur.nl

Handleiding portal voor invoeren verplichte gegevens voor ANBI s. http://anbi.federatiecultuur.nl Handleiding portal voor invoeren verplichte gegevens voor ANBI s http://anbi.federatiecultuur.nl 1 Inhoud Introductie... 3 Registreren... 4 Organisatie toevoegen... 6 Organisatie wijzigen... 8 Wachtwoord

Nadere informatie

NEM Verspreidingsonderzoek reptielen en amfibieën 2013

NEM Verspreidingsonderzoek reptielen en amfibieën 2013 NEM Verspreidingsonderzoek reptielen en amfibieën 2013 REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND NEM Verspreidingsonderzoek reptielen en amfibieën 2013 Een rapportage van RAVON In opdracht van het

Nadere informatie

Handleiding Magister voor personeel 2. Inloggen in Magister... 3. Leerlingen... 5. Cijfers... 8. Aanwezigheid... 11. Personeel... 12. Agenda...

Handleiding Magister voor personeel 2. Inloggen in Magister... 3. Leerlingen... 5. Cijfers... 8. Aanwezigheid... 11. Personeel... 12. Agenda... Assen, augustus 2013 Handleiding Magister voor personeel 2 Inhoud Inloggen in Magister... 3 Leerlingen... 5 Cijfers... 8 Aanwezigheid... 11 Personeel... 12 Agenda... 12 Beheer... 12 Handleiding Magister

Nadere informatie

Handleiding Nationale Databank Flora en Fauna Invoerportaal Versie III

Handleiding Nationale Databank Flora en Fauna Invoerportaal Versie III Handleiding Nationale Databank Flora en Fauna 1 Invoerportaal Versie III Onderdeel Invoerportaal April 2010 - Versie III De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is ontwikkeld door de Gegevensautoriteit

Nadere informatie

Handleiding tellingen reewild in FRS

Handleiding tellingen reewild in FRS Handleiding tellingen reewild in FRS Jaarlijks vinden in het voorjaar de schemertellingen reeën volgens het landelijk telprotocol plaats. De reewildcommissies organiseren de tellingen en verzorgen de verwerking

Nadere informatie

Digitale invoer BSP. Waarneming doorgeven

Digitale invoer BSP. Waarneming doorgeven Digitale invoer BSP Nadat je bent ingelogd op www.sovon.nl met je waarnemerscode (bestaande uit vier hoofdletters en twee cijfers) en je wachtwoord, verschijnt afhankelijk van de projecten waar je aan

Nadere informatie

Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers

Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers Inhoud 1. Inleiding... - 3-2. Portaal openen... - 4-3. Registreren... - 6-4. Inloggen... - 10-5. Wachtwoord verlopen... - 12-6. Wachtwoord vergeten... -

Nadere informatie

Instructie digitaal invoeren van CRF formulieren

Instructie digitaal invoeren van CRF formulieren Instructie digitaal invoeren van CRF formulieren Inhoud: Het programma openen... 2 De startpagina... 3 Een patiënt selecteren in de startpagina... 3 De patiëntpagina...4 Een CRF formulier selecteren...

Nadere informatie

Handleiding GlobeTrace Lite CMS V1.0

Handleiding GlobeTrace Lite CMS V1.0 GlobeTrace Lite App Dit is een handleiding voor het gebruik van het GlobeTrace Lite CMS. De GlobeTrace Lite App en het achterliggende systeem is volledig gratis te gebruiken. Mocht u vragen hebben over

Nadere informatie

( v e r s i e w e r k n e m e r s )

( v e r s i e w e r k n e m e r s ) H andleiding P - services D igitaal ( v e r s i e w e r k n e m e r s ) Wat kunt u in de digitale omgeving van P-services? Als werknemer kunt u in deze beveiligde omgeving alle informatie terugvinden over

Nadere informatie

Handleiding Inventarisatie Tool Supermarkten Versie 2.1

Handleiding Inventarisatie Tool Supermarkten Versie 2.1 Handleiding Inventarisatie Tool Supermarkten Versie 2.1 Deze handleiding beschrijft het invoeren van winkelinventarisaties voor supermarkten. De handleiding is stap voor stap opgezet met een fictieve winkel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding ouder login Maakt u gebruik van of wilt u gebruik maken van de tussenschoolse opvang op PCBS De Kring, dan kunt u zich via de website

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

Nadat u bent ingelogd kunt u in het hoofdmenu kiezen voor 4 opties:

Nadat u bent ingelogd kunt u in het hoofdmenu kiezen voor 4 opties: HOME Op deze pagina kunt u inloggen op het KledingManagementSysteem (KMS) van Buurman. Bent u uw wachtwoord vergeten? U kunt het via de link klik hier opvragen, het wordt u per e-mail toegezonden. Heeft

Nadere informatie

Libellenmonitoring in Nederland ervaringen na 16 jaar tellen

Libellenmonitoring in Nederland ervaringen na 16 jaar tellen Libellenmonitoring in Nederland ervaringen na 16 jaar tellen Tim Termaat Libellenstudiedag Vlaanderen 15 februari 2014 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hoe gaat

Nadere informatie

2. INLOGGEN INLOGGEN'

2. INLOGGEN INLOGGEN' 1. DIGITALEWEEK.BE Alle activiteiten die tijdens de Digitale Week plaatsvinden, worden verzameld op de website van de Digitale Week. De deadline om activiteiten in te voeren is 7 maart 2014. 2. INLOGGEN

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

Ga naar http://www.google.com/analytics/. Heb je nog geen google account? Klik dan op: een account aanmaken (figuur 1) en volg de aanmeldprocedure.

Ga naar http://www.google.com/analytics/. Heb je nog geen google account? Klik dan op: een account aanmaken (figuur 1) en volg de aanmeldprocedure. Google analytics Een van de modules van mijnhengelsportvereniging.nl is de statistiekenmodule die gekoppeld is met Google Analytics (GA). Via een google account kunnen gegevens over de bezoekers inzichtelijk

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Inleiding U kunt via internet de gegevens van de leden van uw afdeling bijhouden. Hieronder staan de mogelijkheden beschreven. Inloggen Om te kunnen werken

Nadere informatie

Op de volgende pagina s vindt u de uitgebreide instructie. Handleiding De MVO-Wijzer voor gebruik van MVO-Stakeholderevaluatie Versie 1.

Op de volgende pagina s vindt u de uitgebreide instructie. Handleiding De MVO-Wijzer voor gebruik van MVO-Stakeholderevaluatie Versie 1. U hebt de MVO-Stakeholderevaluatie aangeschaft, deze Stakeholderevaluatie wordt gebruikt wanneer een organisatie wil weten hoe het MVO-beleid van de organisatie beoordeeld wordt door medewerkers (inclusief

Nadere informatie

PhPlist Gebruikers Handleiding

PhPlist Gebruikers Handleiding PhPlist Gebruikers Handleiding Auteur: Sander Duivenvoorden Bedrijf: Buildnet webservices E-mail: support@buildnet.nl Datum: 23-09-2008 Laatste wijziging: 17-10-2008 Versie: 1.1 1 Inleiding Het verzenden

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Handleiding gebruik mobiele website voor invoeren weidevogelgegevens

Handleiding gebruik mobiele website voor invoeren weidevogelgegevens Handleiding gebruik mobiele website voor invoeren weidevogelgegevens Ontwikkeld door: Ton Hannink Weidevogelbescherming heeft een gemakkelijke site die het invoeren, wijzigen en aanvullen van legsel gegevens

Nadere informatie

Pool Service B.V. 2016

Pool Service B.V. 2016 Werkinstructies Pool Service B.V. 2016 Contents 1. Leveranciers... 3 1.1 Inloggen en wachtwoord wijzigen... 3 1.2 Orders plaatsen... 3 1.3 Orders wijzigen en transacties terugvinden... 4 1.4 Order annuleren...

Nadere informatie

Handleiding online tickets boeken Rederij Doeksen Eilanders zonder machtiging

Handleiding online tickets boeken Rederij Doeksen Eilanders zonder machtiging www.rederij-doeksen.nl Handleiding online tickets boeken Rederij Doeksen Eilanders zonder machtiging Met uw eilanderpasnummer en inlogcode kunt u hier inloggen. Wilt u als eilander een boeking maken? Log

Nadere informatie

Handleiding leerlingvolgsysteem

Handleiding leerlingvolgsysteem Handleiding leerlingvolgsysteem Het digikeuzebord waarbinnen een beredeneerd aanbod kinderen geobserveerd worden met een helder portfolio tot gevolg! Inleiding Welkom bij de handleiding voor het werken

Nadere informatie

Handleiding E-Bike Connect VIP Premium.

Handleiding E-Bike Connect VIP Premium. Handleiding E-Bike Connect VIP Premium. Inhoud Handleiding E-Bike Connect VIP Premium.... 1 Inleiding.... 2 Verbindingsscherm.... 3 Inloggen.... 3 Ik heb nog geen account.... 3 Wachtwoord vergeten....

Nadere informatie

Handleiding. Absentum Verzuimregistratiesysteem (Quick handleiding) Handleiding Verzuimregistratiesysteem (Quick) Blad 1 van 12 2015.

Handleiding. Absentum Verzuimregistratiesysteem (Quick handleiding) Handleiding Verzuimregistratiesysteem (Quick) Blad 1 van 12 2015. Handleiding Absentum Verzuimregistratiesysteem (Quick handleiding) Handleiding Verzuimregistratiesysteem (Quick) Blad 1 van 12 2015.02 Inhoudsopgave INLEIDING: ABSENTUM VERZUIMREGISTRATIE IN HET KORT 3

Nadere informatie

Flexweb gastouderopvang

Flexweb gastouderopvang Flexweb gastouderopvang Handleiding voor gastouders document-versie 1.04 Volwassen software waar je geen kind aan hebt! Copyright Copyright 2010 Dicon Development Center BV. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Telefoon: +31(0)50 3183031 Fax: +31(0)50 3181656 E-mail: Groningen@mennens.nl

Telefoon: +31(0)50 3183031 Fax: +31(0)50 3181656 E-mail: Groningen@mennens.nl Mennens Amsterdam BV Contactweg 40 1014 AN AMSTERDAM Postbus 8051 1005 AB AMSTERDAM Mennens Dongen BV Metaalstraat 5 5107 ND Dongen Postbus 260 5100 AG Dongen Mennens Groningen BV Duinkerkenstraat 33 9723

Nadere informatie

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk... 1 1. Inloggen... 2 2. Zoeken naar documenten.... 3 3. Downloaden van alle documenten op factuurnummer.... 5 4. Order regels

Nadere informatie

Handleiding Videoplatform AmersfoortBreed. www.amersfoortbreedtv.nl

Handleiding Videoplatform AmersfoortBreed. www.amersfoortbreedtv.nl Handleiding Videoplatform AmersfoortBreed www.amersfoortbreedtv.nl Inhoud 1. Algemene instructie p. 2 Video bekijken 2. Zoeken op het videoplatform p. 3 3. Video delen p. 4 4. Reacties bekijken / plaatsen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

Pool Service B.V Latest update:

Pool Service B.V Latest update: Werkinstructies Pool Service B.V. 2016 Latest update: 10-05-2016 Contents 1. Leveranciers... 3 1.1 Inloggen en wachtwoord wijzigen... 3 1.2 Orders plaatsen... 3 1.3 Orders wijzigen en transacties terugvinden...

Nadere informatie

SMARTSCHOOL VOOR OUDERS Leidraad

SMARTSCHOOL VOOR OUDERS Leidraad SMARTSCHOOL VOOR OUDERS Leidraad Inhoudstafel A. Aanmelden 2 B. Profiel en wachtwoord aanpassen 3 C. Smartschool via e-mail 4 D. Startpagina 5 E. Berichten lezen, opmaken, verzenden 6 F. Lessenrooster

Nadere informatie

Prokx Payroll Professionals BV. Handleiding Virtuele Vestiging. FlexOnline

Prokx Payroll Professionals BV. Handleiding Virtuele Vestiging. FlexOnline Prokx Payroll Professionals BV Handleiding Virtuele Vestiging FlexOnline Afbeelding 1: Website Prokx Payroll Professionals Prokx Payroll Professionals B.V. Handleinding FlexOnline versie 24092012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

1. Links invoeren, wijzigen en verwijderen

1. Links invoeren, wijzigen en verwijderen 1. Links invoeren, wijzigen en verwijderen In deze snel op weg handleiding leert u stap voor stap hoe u links kunt toevoegen, wijzigen en verwijderen. Met de module Links kunt u links naar andere websites

Nadere informatie

Handleiding invoeren webforms Landelijke Heelkunde Complicatie Registratie

Handleiding invoeren webforms Landelijke Heelkunde Complicatie Registratie Handleiding invoeren webforms Landelijke Heelkunde Complicatie Registratie 1 Internet explorer 1. Systeemeisen Om via het webbased formulier te kunnen registreren dient u te beschikken over een webbrowser.

Nadere informatie

Handleiding Zelf aanmelden voor het examen bevoegdheidsverlenging bij IBKI

Handleiding Zelf aanmelden voor het examen bevoegdheidsverlenging bij IBKI Handleiding Zelf aanmelden voor het examen bevoegdheidsverlenging bij IBKI Auto Advies J.Speksnijder heeft onderstaand een handleiding gemaakt over hoe u zich zelf kunt aanmelden voor het examen. Met eventuele

Nadere informatie

Opdrachtkaart Onderdeel Leerlingenbeheer van MOO

Opdrachtkaart Onderdeel Leerlingenbeheer van MOO Opdrachtkaart Onderdeel Leerlingenbeheer van MOO In het onderdeel Leerlingenbeheer kunt u: - Projectgroepen maken en daarin leerlingen plaatsen - De wachtwoorden van uw leerlingen beheren - Instellen of

Nadere informatie

MijnOffice365 Beheerdershandleiding.

MijnOffice365 Beheerdershandleiding. MijnOffice365 Beheerdershandleiding. Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. 1504046-2662 Inhoud. Wat is MijnOffice365? 2 Inloggen op MijnOffice365 3 Een nieuw domein toevoegen aan uw Microsoft

Nadere informatie

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. BEHEER 5 2.1 Site structuur 6 2.2 Afdelingen 7 2.3 Beheerders 8 2.3.1 Rechten 9 2.3.1.1 Rechten Beheer 9 3. INSTELLINGEN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 123OPSLAAN.NL. Gebruikershandleiding. Pagina 1

Gebruikershandleiding 123OPSLAAN.NL. Gebruikershandleiding. Pagina 1 123OPSLAAN.NL Gebruikershandleiding Pagina 1 Inhoudsopgave Welkom bij 123OPSLAAN.NL... 3 Dashboard... 4 Dozen bestellen.... 6 Dozen uploaden.... 6 Dozen laten ophalen.... 8 Dozen terug leveren.... 8 Dozen

Nadere informatie

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen?

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen? Handleiding data-export uit magister naar de uitstroommonitor Met behulp van deze handleiding informeren we u over de wijze waarop u gebruik kunt maken van een zogenaamde data-export uit Magister naar

Nadere informatie

Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving)

Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving) Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving) Versie oktober 2005 Peter Boon Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdpagina... 4 Inloggen als gast... 6 Inloggen als gebruiker/leerling... 9 Mijn profiel...

Nadere informatie

Handleiding KHVonline versie 01

Handleiding KHVonline versie 01 Handleiding KHVonline versie 01 1 Inloggen 2 Registreren van verkoop en sterfte 3 Invoeren geboorteberichten 4 Raadplegen van de prestaties van dieren die aanwezig zijn op het bedrijf 4.1 Detail dier 4.2

Nadere informatie

<Koptekst> Transparantie in Transporttarieven. Handleiding voor transporteursv.1.0

<Koptekst> Transparantie in Transporttarieven. Handleiding voor transporteursv.1.0 Transparantie in Transporttarieven Handleiding voor transporteursv.1.0 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Registreren van een account... 3 Inloggen... 3 Wachtwoord of gebruikersnaam

Nadere informatie

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in.

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in. Snel starten met Testweb PSL als coördinator WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Handleiding. Verlinde Net@Price Website

Handleiding. Verlinde Net@Price Website Handleiding Verlinde Net@Price Website Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1. Maak een nieuwe configuratie 4 Hoofdstuk 2. Bekijk een bestaande configuratie 13 Hoofdstuk 3. Levertijden 13 1 Inleiding De

Nadere informatie

DWF Handleiding voor Teams

DWF Handleiding voor Teams Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Handleiding Official Portal

Handleiding Official Portal SPORTLINK, MEER TIJD VOOR SPORT Handleiding Official Portal KNBSB DE HANDLEIDING In deze handleiding wordt u stap voor stap door de applicatie geleid. Aan de hand van afbeeldingen wordt elke handeling

Nadere informatie

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Korte praktische handleiding Inschrijf systeem Markten georganiseerd door de HOB Den Helder

Korte praktische handleiding Inschrijf systeem Markten georganiseerd door de HOB Den Helder Korte praktische handleiding Inschrijf systeem Markten georganiseerd door de HOB Den Helder Voor Ambulante handelaren en niet leden HOB: Algemene opmerking gehele website: U kunt pas klikken op een tekst

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale werkbriefjes voor werknemers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale werkbriefjes voor werknemers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale werkbriefjes voor werknemers Versie 2.10 augustus 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 2 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

Instructie voor het accepteren van PayPal betalingen

Instructie voor het accepteren van PayPal betalingen Instructie voor het accepteren van PayPal betalingen Inleiding Om betalingen via PayPal in uw webshop te ontvangen dient u een zakelijk PayPal account te openen. Middels een zakelijk account kunnen namelijk

Nadere informatie

Handleiding voor het Monitoren van Amfibieën in Nederland

Handleiding voor het Monitoren van Amfibieën in Nederland Handleiding voor het Monitoren van Amfibieën in Nederland Herziene uitgave 2015 Edo Goverse Marnix de Zeeuw & Jelger Herder Handleiding voor het Monitoren van Amfibieën in Nederland Herziene uitgave 2015

Nadere informatie

Werken met de NDFF. 4 januari Renée Bekker

Werken met de NDFF. 4 januari Renée Bekker Werken met de NDFF 4 januari 2016 Renée Bekker Nationale Databank Flora en Fauna - NDFF centraal beschikbaar maken gegevens over voorkomen soorten in Nederland bundeling gegevensbronnen uniforme validatie

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club voor Waterpoloverenigingen

Handleiding Sportlink Club voor Waterpoloverenigingen voor Waterpoloverenigingen Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Sportlink Club downloaden en installeren.........................................................................

Nadere informatie

1. Inloggen op de Virtuele Vestiging... 3. 2. Declaraties... 4. 3. Facturen... 5. 5. Declaratiematrix... 5. 6. DeclaratieGoedkeuren...

1. Inloggen op de Virtuele Vestiging... 3. 2. Declaraties... 4. 3. Facturen... 5. 5. Declaratiematrix... 5. 6. DeclaratieGoedkeuren... Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Inloggen op de Virtuele Vestiging... 3 2. Declaraties... 4 3. Facturen... 5 4. Loonafrekeningen...5 5. Declaratiematrix... 5 6. DeclaratieGoedkeuren... 7 7. DeclaratieStappen...

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

DWF Handleiding voor Teams

DWF Handleiding voor Teams Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Inloggen in AccountView online voor Windows 30 april 2015 versie 9.1 en hoger

Inloggen in AccountView online voor Windows 30 april 2015 versie 9.1 en hoger Inloggen in AccountView online Welkom bij eserviceware! Deze handleiding begeleidt u bij de stappen die nodig zijn voor het inloggen in AccountView online. Wanneer u gebruik maakt van een Windows computer,

Nadere informatie

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten MijnOffice365 Beheerdershandleiding Inhoud Wat is MijnOffice365? 2 Inloggen op MijnOffice365 3 Een nieuw domein toevoegen aan uw Microsoft Office 365-account

Nadere informatie

Pas van Dronten Instructies voor pashouders

Pas van Dronten Instructies voor pashouders Pas van Dronten Instructies voor pashouders In deze instructies leest u hoe u de Pas van Dronten kunt gebruiken. Er wordt uitgelegd: 1. hoe u de pas kunt registreren op de website www.pasvandronten.nl;

Nadere informatie

Instructie Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden (RU Keuzemodel)

Instructie Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden (RU Keuzemodel) Instructie Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden (RU Keuzemodel) Via de medewerkersportal https://portal.ru.nl/group/medewerkersportal/home (hierop staan de uitleg en de regelgeving van het keuzemodel arbeidsvoorwaarden)

Nadere informatie

HANDLEIDING FRS MOBIEL

HANDLEIDING FRS MOBIEL HANDLEIDING FRS MOBIEL mobiel.faunaregistratie.nl Inhoudsopgave Inloggen 2 Melden maatregelen 5 Afleveren wild 9 1 Gebruik de browser op uw smart Phone om naar mobiel.faunaregistratie.nl te gaan LET OP:

Nadere informatie

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer Auteur: Niels Bons Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie 2014, Provincie Fryslân Uitgegeven in eigen beheer (mail@infofryslan.nl) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

1. Inloggen Reizen monitoren Adressen toevoegen Nieuw adres toevoegen aan de app Adres verwijderen...

1. Inloggen Reizen monitoren Adressen toevoegen Nieuw adres toevoegen aan de app Adres verwijderen... Handleiding portaal Laatst bijgewerkt op: 11-05-16 Deze handleiding laat de belangrijkste schermen zien die u tegenkomt tijdens het gebruiken van het portaal van GoOV. INHOUDSOPGAVE 1. Inloggen... 2 2.

Nadere informatie

Handleiding Ledenadministratiepakket

Handleiding Ledenadministratiepakket Handleiding Ledenadministratiepakket Badminton Nederland heeft met ingang van 1 januari 2015 een nieuw ledenadministratie pakket. Badminton Nederland heeft bij het laten ontwerpen van dit pakket zoveel

Nadere informatie

Online bestellen bij Langerak de Jong

Online bestellen bij Langerak de Jong Online bestellen bij Langerak de Jong www.langerakdejong.nl Augustus 2015 Inhoudsopgave online bestellen bij Langerak de Jong 1. Aanmelden voor online bestellen... 3 2. Inloggen... 5 3. De bestelsite...

Nadere informatie

Monitoring en inventarisatie reptielen en amfibieën Loonse en Drunense Duinen / Huis ter Heide

Monitoring en inventarisatie reptielen en amfibieën Loonse en Drunense Duinen / Huis ter Heide Monitoring en inventarisatie reptielen en amfibieën Loonse en Drunense Duinen / Huis ter Heide 2010 Mark Klerks November 2010 Inleiding: Het jaar 2010 kwam maar langzaam op gang. Vooral het voorjaar was

Nadere informatie

Invoice Portal. Handleiding

Invoice Portal. Handleiding Invoice Portal Handleiding Inhoud Invoice Portal... 3 Activerings e-mail... 3 Account activeren... 4 Inloggen Invoice Portal... 4 Facturenscherm... 5 Selectiemogelijkheden... 6 Enkelvoudige downloads...

Nadere informatie

Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris

Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris 8 februari 2011 Versie 4.0 Multitask ICT bv, Den Haag, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 4

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0 Bladnr : 1/16 Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van Nabij Patiënt Testen Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon:

Nadere informatie

Handleiding Blink Studio

Handleiding Blink Studio Handleiding Blink Studio Versie 1.2 Algemene functies Blink Studio Introductie Blink Studio biedt verschillende mogelijkheden aan leerkrachten. Blink Studio is de startpagina voor alle Blink lesmethodes.

Nadere informatie

(Concept) Handleiding TimEnterprise Verlofmodule Voor de medewerker. Versie 0.3

(Concept) Handleiding TimEnterprise Verlofmodule Voor de medewerker. Versie 0.3 (Concept) Handleiding TimEnterprise Verlofmodule Voor de medewerker Versie 0.3 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1) Inloggen... 4 2) Jaaroverzicht... 5 3) Verlof bekijken... 8 4) Verlof aanvragen... 10 5) Buitengewoon

Nadere informatie

Handleiding Claassen web portal

Handleiding Claassen web portal Handleiding Claassen web portal Order- en informatiesysteem Claassen Logistics Claassen Logistics Tilburg Heliosstraat 6 5048 CB Tilburg T: +31 (0)13 572 05 00 F: +31 (0)13 572 06 55 E: planning@claassen.nu

Nadere informatie

Handleiding Remote Pro

Handleiding Remote Pro Handleiding Remote Pro 1. Opstarten Remote Pro App De Remote Pro App kun je op twee manieren opstarten in Chrome: via https://mijnportaal.carinova.nl In het menu van Mijn Carinova Portaal kiezen voor Remote

Nadere informatie

HANDLEIDING IBS ONLINE

HANDLEIDING IBS ONLINE HANDLEIDING IBS ONLINE Kwintes afdeling Budgetbeheer Versie: cliënt inzage account 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inloggen 2. Opdrachten inzien 3. Digitaal Dossier 4. Schulden 5. Historie 2 1. INLOGGEN: Er zijn 7

Nadere informatie

Handleiding www.restofrit-prijslijsten.be

Handleiding www.restofrit-prijslijsten.be Handleiding www.restofrit-prijslijsten.be Hoe log ik in Van start gaan Beginnen met het aanmaken van je prijslijst Hoe voeg ik een kader met titel toe Hoe voeg ik lijnen tekst toe aan een kader Kiezen

Nadere informatie

Handleiding Curasoft. Het cliëntenportaal. Versie 2.0

Handleiding Curasoft. Het cliëntenportaal. Versie 2.0 Handleiding Curasoft Het cliëntenportaal Versie 2.0 Inleiding Het cliëntenportaal is ontwikkeld om cliënten gemakkelijk online toegang te geven tot zijn of haar vragenlijsten, afspraken en informatie over

Nadere informatie

Waarnemerhandleiding voor de webapplicatie voor Monitoring Convenant Vaarrecreatie

Waarnemerhandleiding voor de webapplicatie voor Monitoring Convenant Vaarrecreatie Waarnemerhandleiding voor de webapplicatie voor Monitoring Convenant Vaarrecreatie Opdrachtnemer: Qluster IT Opdrachtgever: Staatsbosbeheer regio noord Auteur: Arie J. Godschalk Datum: 25 juni 2011 Versie:

Nadere informatie

Handleiding Telmee Versie 5.3 Augustus 2012

Handleiding Telmee  Versie 5.3 Augustus 2012 Handleiding Telmee Versie 5.3 Augustus 2012 Telmee Augustus 2012 - Versie 5.3 De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is ontwikkeld door de Gegevensautoriteit Natuur (GaN), het Instituut voor Biodiversiteit

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kinddossier

Handleiding Mijn Kinddossier Handleiding Mijn Kinddossier Mijn Kinddossier Ga naar www.vggm.nl/mijnkinddosier en klik op Inloggen met DigiD. Inlogscherm Mijn Kinddossier Log in met DigiD gebruikersnaam en wachtwoord. Scherm Overzichten

Nadere informatie

HANDLEIDING. Versie 1.5

HANDLEIDING. Versie 1.5 HANDLEIDING Versie 1.5 Handleiding InZicht InZicht van VOC is het online hulpmiddel dat u helpt inzicht te hebben in het kennis- en opleidingsniveau van uw medewerkers. In deze handleiding nemen we u stapsgewijs

Nadere informatie

Handleiding RoosterPlaats

Handleiding RoosterPlaats Handleiding RoosterPlaats In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen weergegeven in de Wizard van RoosterPlaats een rooster kunt maken. Deze vijf stappen helpen u bij

Nadere informatie

Handleiding Storybuilder Bouw. bouwongeval.nl ongevallen eenvoudig online registreren

Handleiding Storybuilder Bouw. bouwongeval.nl ongevallen eenvoudig online registreren Handleiding Storybuilder Bouw bouwongeval.nl ongevallen eenvoudig online registreren Inhoud Inleiding... 2 Opstarten... 3 Eerste keer inloggen... 3 Inloggen met account... 5 Inloggegevens vergeten... 6

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Versie: 1.1 Datum: 10 augustus 2011 Auteur: Rob Ploum, Hezelbizz

Versie: 1.1 Datum: 10 augustus 2011 Auteur: Rob Ploum, Hezelbizz Versie: 1.1 Datum: 10 augustus 2011 Auteur: Rob Ploum, Hezelbizz Handleiding HezelBase Versiebeheer Versie Auteur Wijzigingen 1.0 Rob Ploum Handleiding HezelBase 1.1 Rob Ploum Zoeken 2 Handleiding HezelBase

Nadere informatie

Handleiding Adscan 2 (Beta) Datum: 04-05-2013

Handleiding Adscan 2 (Beta) Datum: 04-05-2013 AdvertentieHOSTER Verdronkenoord 17 1811 BB Alkmaar Telefoon: 072-2010200 Fax: 072-2010202 Email: info@advertentiehoster.nl Handleiding Adscan 2 (Beta) Datum: 04-05-2013 Inleiding Software downloaden Taalkeuze

Nadere informatie

Handleiding inloggen website

Handleiding inloggen website Handleiding inloggen website Alle leden van roeivereniging Rijnland kunnen inloggen op het besloten deel van de website. Gebruikersnaam en wachtwoord Je moet je inloggegevens (gebruikersnaam én wachtwoord)

Nadere informatie

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Maak een nieuwe gebruiker aan... 3 Registreer een machine... 8 Nieuwe tellerstand doorgeven... 11 Nieuwe bestelling

Nadere informatie

Hebt u bij een eerder bezoek aan deze site een Doeksen-account aangemaakt, klik dan op Login, rechts boven in het scherm.

Hebt u bij een eerder bezoek aan deze site een Doeksen-account aangemaakt, klik dan op Login, rechts boven in het scherm. Handleiding online tickets boeken bij Rederij Doeksen www.rederij-doeksen.nl Boek uw tickets online door op de knop te klikken. Hebt u bij een eerder bezoek aan deze site een Doeksen-account aangemaakt,

Nadere informatie