Vormen van samenwerking tussen scholen en partners

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vormen van samenwerking tussen scholen en partners"

Transcriptie

1 SCHOOL EN OMGEVING VO De kracht van samenwerking Vormen van samenwerking tussen scholen en partners drs. Boudewijn Hogeboom Jump Koch Susan Potiek Sander van Veldhuizen

2 drs. Boudewijn Hogeboom, Jump Koch, Susan Potiek, Sander van Veldhuizen De kracht van samenwerking Vormen van samenwerking tussen scholen en partners

3 Colofon CPS Onderwijsontwikkeling en advies, december 2012 Ten behoeve van de leesbaarheid is in deze publicatie in veel gevallen bij de verwijzing naar personen gekozen voor het gebruik van hij. Het spreekt vanzelf dat hier ook zij gelezen kan worden. Auteurs: Eindredactie: Vormgeving: drs. Boudewijn Hogeboom, Jump Koch, Susan Potiek, Sander van Veldhuizen. (allen CPS) Elise Schouten, Lettele Digitale Klerken, Utrecht Met dank aan Bert Slotboom (CPS) en alle meewerkende scholen CPS Onderwijsontwikkeling en advies Postbus BN Amersfoort Tel: [033] Deze uitgave is tot stand gekomen in het Research & Development project Binnen- en buitenschools leren verbinden, Sturen op afstemming dat door CPS is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OCW. Deze publicatie is ontwikkeld door CPS Onderwijsontwikkeling en advies voor ondersteuning van het regulier en speciaal onderwijs in opdracht van het ministerie van OCW. CPS vervult op het gebied van R&D een scharnierfunctie tussen wetenschap en onderwijsveld. Het is toegestaan om, in het kader van een educatieve doelstelling, niet bewerkte en niet te bewerken (delen van) teksten uit deze publicatie te gebruiken, zodanig dat de intentie en aard van het werk niet worden aangetast. Het is toegestaan om het werk in het kader van educatieve doelstellingen te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken in enige vorm, zoals elektronisch, mechanisch of door fotokopieën. Bronvermelding is in alle gevallen vereist en dient als volgt plaats te vinden: Bron: [auteur(s), titel publicatie, jaar van uitgave, Amersfoort: CPS.], in opdracht van het ministerie van OCW. 2

4 Inhoudsopgave Inleiding Samenwerking in het onderwijs Samenwerkingsvormen Een gemeenschappelijk doel Vier grondvormen van samenwerking Samenvatting Staalkaart Transactionele samenwerking Voorbeeld 1: duurzaam natuuronderhoud Voorbeeld 2: leren binnen en buiten de school Functionele samenwerking Voorbeeld 1: de Mas stagemakelaar Voorbeeld 2: huiswerkinstituut in de school Verkennende samenwerking Voorbeeld 1: het kennisplatform Voorbeeld 2: de Pompoen-en-pastinaak-klas Ondernemende samenwerking Voorbeeld 1: de voetbalklas Voorbeeld 2: lesprogramma tegen schooluitval Terugblik Constateringen Voorwaarden Bijlage1: Onderzoeksmethode Bijlage2: Voorbeeld van een convenant Literatuur

5 Inleiding Scholen voor voortgezet onderwijs werken samen met verschillende partners buiten het onderwijs. Welke samenwerkingsvormen gebruiken zij, wat zijn hun motieven hiervoor en welke resultaten verwachten zij van de samenwerking? Deze vraag leefde bij de onderwijsraden en het ministerie van OCW. Het ministerie gaf CPS de volgende opdracht: Breng de mogelijke samenwerkingsvormen tussen scholen en externe partners in kaart en ga na welke resultaten hierbij worden verwacht of zijn behaald. Deze publicatie geeft daar een antwoord op. We onderscheiden vier grondvormen van samenwerking met elk een eigen karakter. Elke grondvorm wordt geïllustreerd met twee casussen uit zowel het algemeen vormend onderwijs als beroepsonderwijs en groen onderwijs. Deze uitgave is bestemd voor schoolleiders, docenten, stagecoördinatoren in het voortgezet onderwijs en partners uit het bedrijfsleven en bij de overheid. In hoofdstuk 1 beschrijven we de zoektocht naar het thema samenwerking. Hoofdstuk 2 schetst het kader van waaruit we naar samenwerking kijken. Dit kader bestaat uit vier grondvormen. In hoofdstuk 3 worden de vier grondvormen geïllustreerd met ieder twee casussen. Voor iedere grondvorm geven we tips en aandachtspunten. Hoofdstuk 4 bevat afrondende opmerkingen en een terugblik. In de bijlagen vindt u de onderzoeksopzet (bijlage 1) en een beschrijving van een samenwerking waarbij wordt gewerkt met een convenant (bijlage 2). CPS heeft in eerdere R&D-trajecten aandacht besteed aan buitenschools leren. De resultaten daarvan zijn gepubliceerd: 1. School en Daarbuiten (Van 12 tot 18, juni 2012) 2. Binnen en Buiten de Kom (CPS 2011) 3. (CPS, 2010) 4. Leren doe je buiten de school (Van 12 tot 18, december 2007) 5. Ongekend Talent, leerprestaties buiten school onder de loep (CPS, 2006) Medio 2013 wordt de eindpublicatie verwacht van het R&D-traject Binnen- en Buitenschools Leren Verbinden. 4

6 Hoofdstuk 1 Samenwerking in het onderwijs Welke samenwerkingsvormen gebruiken scholen, wat zijn hun motieven hiervoor en welke resultaten verwachten zij van de samenwerking? De vraag lijkt eenvoudig, maar de praktijk blijkt weerbarstig te zijn. Met name het in kaart brengen van de intensiteit van de samenwerking was niet eenvoudig. Ook was het lastig om het samenwerkingsproces en de inhoud van de samenwerking goed te onderscheiden. De samenwerkingsmotieven van scholen blijken helder te zijn: met de andere partij kan ik iets dat ik als school zelf niet kan. De verwachte resultaten zijn al net zo duidelijk: nu kan ik een probleem oplossen of een ideaal realiseren, dat ik daarvoor niet kon. De keuze van samenwerkingspartners en de intensiteit van de samenwerking lijken vooral samen te hangen met het op te lossen probleem of het te realiseren ideaal. Hoe groter het gezamenlijke doel, hoe intensiever de samenwerking. Maar die gradaties in intensiteit in kaart brengen was ingewikkelder dan we dachten. Onderscheid maken in minder en meer intensieve samenwerking roept de behoefte op aan een criterium: welk criterium is er voor de intensiviteit van de samenwerking? De duur in jaren van de samenwerking? Het aantal uren per week? Het aantal betrokken docenten? Het aantal betrokken leerlingen? Literatuur over samenwerking in het onderwijs en gesprekken met scholen hielpen ons niet verder. Verder bleek het lastig te zijn om onderscheid te maken tussen het samenwerkingsproces en de inhoud, het product van de samenwerking. Er is vrij veel geschreven over goede en mooie samenwerkingsprojecten, maar dat zijn vooral beschrijvingen van de inhoud van projecten. De samenwerking zelf wordt nauwelijks beschreven, laat staan geproblematiseerd. In de gesprekken die we voerden met scholen lijkt het samenwerkingproces vooral een kwestie te zijn van goede persoonlijke relaties; als men elkaar kent en waardeert, is er goed samen te werken. Dat leek ons een wel heel magere conclusie. Uiteindelijk kwamen we uit bij de indeling van Kaats e.a. (2005) waar we in het volgende hoofdstuk dieper op ingaan. Het levert een kader op waarmee gradaties in samenwerkingsintensiteit in kaart kunnen worden gebracht. Het kader kan helpen om de eigen doelen scherper te stellen, wederzijdse verwachtingen te verhelderen en te analyseren wat er in de samenwerking goed gaat of beter kan. Een mooie set van instrumenten zou daarbij kunnen helpen. 5

7 Samenwerken betekent ook: over je grenzen heen kijken. Daarom hebben we binnen het voortgezet onderwijs breed gekeken, zowel in het algemeen vormend onderwijs als in het beroepsonderwijs. In het groene onderwijs vonden we een paar mooie voorbeelden van samenwerking tussen scholen en (agrarische) bedrijven en van gezamenlijke innovaties.in ieder geval is één ding heel duidelijk geworden: samenwerken staat voorlopig hoog op de agenda. 6

8 Hoofdstuk 2 Samenwerkingsvormen Op welke manieren werken scholen samen met andere organisaties? Over de inhoud van de samenwerking is al vrij veel gepubliceerd, maar over de manier waarop de samenwerking gestalte krijgt is nog niet zoveel bekend. We presenteren vier grondvormen van samenwerking. Scholen zijn geen eilanden in de samenleving. Ze werken samen met andere organisaties. Met stage-aanbieders om hun leerlingen een goede stageplek te kunnen geven, met andere scholen in de regio om het aanbod goed af te kunnen stemmen op de arbeidsmarktvraag, met vervolgscholen om ervoor te zorgen dat leerlingen niet tussen wal en schip terechtkomen of met welzijnsorganisaties, bijvoorbeeld in het kader van brede scholen. De gedachte achter al deze samenwerkingen is dat je als school niet alles alleen kunt en dat dat ook niet hoeft. 2.1 Een gemeenschappelijk doel Dat roept de vraag op hoe je die samenwerking goed kunt vormgeven. Hoe zorg je ervoor dat de som meer is dan de delen? Hoe doe je dat eigenlijk? Ondanks een lange traditie van samenwerking in het onderwijs, is er feitelijk weinig bekend over de wijze waarop de samenwerking vorm krijgt. In de publicatie Dit werkt samen (Haak, 2005) zijn tal van samenwerkingsprojecten beschreven. Centraal hierbij staat de inhoudelijk doelstelling van de samenwerking, bijvoorbeeld om schoolverzuim tegen te gaan, om de veiligheid te vergroten of om een beter aanbod te realiseren op het gebied van kunst en cultuur. In het R&D-onderzoek van CPS naar de afstemming tussen binnen- en buitenschools leren gaat het om de samenwerking tussen scholen en andere organisaties met het doel de lesinhoudelijke afstemming te verbeteren (Hogeboom, 2011). Maar de samenwerking zelf, hoe je die kunt vormgeven, daarover is nog weinig bekend. Dat was de aanleiding voor dit onderzoek. Bij samenwerken is het uitgangspunt dat de samenwerkingspartners aan een gemeenschappelijk doel werken. De school en een of meer andere organisaties hebben een gemeenschappelijk doel, waaraan ze ieder een eigen bijdrage leveren. Dit is iets anders dan inkoop of uitbesteden. 7

9 Bij inkoop maakt de school, al dan niet tegen betaling, gebruik van de diensten van een aanbieder, zoals een welzijnsorganisatie, een sportclub of bibliotheek. De school vindt dit aanbod interessant en wil er gebruik van maken. Zij tekent in op het aanbod of zorgt ervoor dat individuele docenten of leerlingen op de hoogte zijn van het aanbod, zodat zij hiervan gebruik kunnen maken. De school maakt gebruik van het aanbod, omdat het aansluit bij de visie of de doelen van de school. Op het moment dat het aanbod verandert, niet meer interessant is, stopt de school met het afnemen van deze diensten of kiest zij een andere aanbieder. Denk hierbij aan de inkoop/verhuur van leer- en hulpmiddelen. Bij uitbesteden laat de school werk dat niet tot haar kerntaak behoort over aan een organisatie die daarin is gespecialiseerd. Indertijd verzorgden scholen zelf de catering, een enkele ook de schoonmaak en het onderhoud. Veel scholen besteden dit nu uit aan een cateraar, een schoonmaak- of onderhoudsbedrijf. Scholen voor beroepsonderwijs nemen dit soort taken vaak op als onderdeel van het lesprogramma. Samenwerken is meer dan inkopen of uitbesteden, omdat de school en de andere organisatie(s) een gemeenschappelijk doel hebben. Ze geven een stukje van de eigen autonomie op om een gezamenlijk doel te bereiken. De school zegt niet, Ik doe dit niet, doe jij dit, maar ze zegt Laten we samen kijken hoe we dit gaan doen. 2.2 Vier grondvormen van samenwerking Kaats e.a. (2005) onderscheiden vier grondvormen van samenwerking: transactioneel samenwerken, functioneel samenwerken, verkennend samenwerken en ondernemend samenwerken. Deze vormen van samenwerken zijn gebaseerd op twee assen. De ene as gaat over verbeteren of vernieuwen, de andere over uitwisselen of delen. Zo ontstaan er vier grondvormen (zie figuur 1). Twee vormen functioneel samenwerken en transactioneel samenwerken - zijn gericht op het verbeteren (van het bestaande). De andere twee vormen - verkennend samenwerken en ondernemend samenwerken - zijn gericht op vernieuwen, op het realiseren van iets dat er daarvoor nog niet was. De andere as laat zien dat de samenwerkingspartners bij transactioneel samenwerken en verkennend samenwerken kennis, informatie en middelen (waaronder medewerkers) uitwisselen, en dat zij bij de andere twee grondvormen (functioneel samenwerken en ondernemend samenwerken) kennis, informatie en middelen samen delen. De vier grondvormen hebben ieder eigen besluitvormingsprocedures, sleutelfiguren en sturing. 8

10 Functioneel samenwerken Verzekeraar besteedt back-officeactiviteiten uit Delen Ondernemend samenwerken Chemisch bedrijf en farmaceut ontwikkelen nieuw medicijn Exclusief Wederzijds afhankelijk Assimilatie Consensus Unieke partners Primair belang Verbeteren Vernieuwen Facilitair manager verhoogt inkoop efficiency Transactioneel samenwerken Uitwisselen Publieke partijen commiteren zich aan kadastrale standaard Verkennend samenwerken Passende partners Inwisselbaar Onafhankelijkheid Coëxistentie Consent Randvoorwaardelijk Opdrachtgever - opdrachtnemer Morgen Eerste orde oplossing Resultaatbeschrijving Beter Stabiliteit en continuïteit Stap voor stap Gelijkwaardig Toekomst Tweede orde oplossingen Ambitie en doelstellingen Anders Creativiteit Innovatie Figuur 1: Grondvormen van samenwerken (uit: Kaats, 2005) Transactioneel samenwerken Bij transactioneel samenwerken gaat het om het verbeteren van de samenwerking in de keten. Op school krijgen leerlingen les in lokalen, op de stageplaats leren de leerlingen op de werkplek. Op school leert de leerling de lesstof, op de stageplaats leert hij zichzelf beter kennen of zijn gedrag beter aansturen. De essentie is dat organisaties, professionals, die ieder hun eigen kerntaken en competenties hebben, samenwerken door informatie, programma s en hun handelen op elkaar af te stemmen zodat dit de leerling ten goede komt. Ieder blijft bij de eigen kerntaken, maar om de dienstverlening aan de leerling te verbeteren stemmen zij de taken en werkwijzen op elkaar af. 9

11 Iedere partij beslist zelf in hoeverre zij meedoet aan de samenwerking. De deelnemers spreken met elkaar de spelregels af. Er wordt gestuurd op de gezamenlijk afgesproken regels en procedures, maar de afzonderlijke organisaties blijven verantwoordelijk. De casemanager, de stagedocent, begeleider, coördinator of leerlingbegeleider speelt de sleutelrol. Binnen het kader realiseert hij de gemaakte afspraken. Er zijn weinig formele afspraken (er is bijvoorbeeld wel een stagecontract); de samenwerking berust vooral op goede persoonlijke contacten en voltrekt zich op basis van overtuigen. Functioneel samenwerken Als organisaties functioneel samenwerken wordt er een volgende stap gezet. Organisaties gaan nauwer samenwerken en delen een deel van de bedrijfsvoering. De samenwerkende organisaties kiezen een specifieke organisatie aan wie zij samen een gemeenschappelijke dienst aanbieden. Ieder houdt de eigen taken en verantwoordelijkheden, maar er is intensief overleg over de wijze waarop de ander de afgesproken taken uitvoert. De school en de partner delen aspecten van de bedrijfsvoering. Het doel is dat de betreffende activiteit kwalitatief wordt verbeterd. De partners spreken af wat de andere partij gaat doen, onder welke condities en tegen welke kosten. Er wordt gestuurd op basis van het nakomen van deze afspraken. De directie, het management speelt bij deze samenwerkingsvorm de sleutelrol. Zij zorgt ervoor dat de condities op orde zijn, zodat de gezamenlijke dienstverlening goed verloopt. Ook zorgt de directie voor de afstemming binnen de eigen organisatie. De samenwerking is geformaliseerd. Verkennend samenwerken Bij verkennend samenwerken gaat het erom dat de samenwerkende organisaties nieuwe oplossingen vinden voor gezamenlijk ervaren problemen. De oplossing is er nog niet; de partijen werken samen om oplossingen te vinden. Er is sprake van gelijkwaardigheid, dus er is geen opdrachtgever en geen opdrachtnemer. Partijen zijn ook niet exclusief aan elkaar verbonden, zij kunnen aansluiten en weer afhaken. De samenwerking is vooral gericht op een gezamenlijke verkenning van het probleem en het samen bedenken van oplossingen voor dat probleem. Een kennisnetwerk is een goed voorbeeld van verkennend samenwerken. Denk ook aan scholen die overleggen met bedrijven in de regio over de vraag hoe ze goed kunnen inspelen op arbeidsmarktvraagstukken. De samenwerking leidt tot oplossingen die ieder voor zich kan uitvoeren of die gezamenlijk kunnen worden opgepakt. De organisaties committeren elkaar aan het gemeenschappelijk ervaren probleem of doel en stimuleren en motiveren elkaar om bij te blijven dragen aan de oplossing ervan. Inzet is om het halen en brengen in evenwicht te houden. Er wordt dan ook vooral gestuurd op wederzijds commitment. Hierbij speelt de professional, de inhoudelijk deskundige de sleutelrol. Hij brengt de inhoudelijke kennis de eigen 10

12 organisatie binnen. Deze vorm van samenwerking is vaak vrij losjes; organisaties kunnen in- en uitstappen. Ondernemend samenwerken Bij deze basisvorm gaat het erom dat de school een aanbod realiseert dat zij zelf niet kan bewerkstelligen. De school werkt nauw samen met een of meer exclusieve partners om iets nieuws neer te zetten, bijvoorbeeld een nieuw lesprogramma waarbij de inbreng van beide partijen nodig is. De partijen spreken af wat ze samen gaan doen en wat ieders bijdrage daaraan is. Zij zijn verantwoordelijk voor het aandeel dat zij vanuit de eigen organisatie leveren en zij sturen samen op het gezamenlijke doel. De ondernemende leidinggevende in de organisatie speelt de sleutelrol, gesteund door het management. De samenwerking kent, naast inhoudelijke, ook formele kanten. 2.3 Samenvatting Samenwerken is meer dan inkopen of uitbesteden. De samenwerkingsrelatie gaat verder dan een standaard klant-aanbieder-relatie, waarbij de school een dienst/ product inkoopt van een aanbiedende partij. Kaats e.a. (2005) onderscheidt vier grondvormen van samenwerking die oplopen in intensiteit: Transactioneel samenwerken: ieder stemt de eigen processen beter op elkaar af. Functioneel samenwerken: de organisatie werkt samen met een partij die een onderdeel beter kan doen dan zijzelf. De organisaties blijven (deels) verantwoordelijk. Verkennend samenwerken: de organisaties genereren samen nieuwe kennis en oplossingsmogelijkheden. Ondernemend samenwerken: de organisaties realiseren samen een nieuw product of programma. In de praktijk komen er tussenvormen voor. Scholen kunnen aan de hand van deze grondvormen hun eigen samenwerkingsrelaties typeren en nagaan of de samenwerking verbeterd kan worden of dat zij beter kunnen overgaan naar een andere samenwerkingsvorm. 11

13 Hoofdstuk 3 Staalkaart Hoe zien de vier samenwerkingsvormen eruit in de praktijk? Dit hoofdstuk beschrijft van elke grondvorm twee praktijkvoorbeelden. Bij elk voorbeeld worden de aanleiding, het hoe en wat en het resultaat van de samenwerking beschreven. We sluiten elk voorbeeld af met tips en aandachtspunten. 3.1 Transactionele samenwerking Scholen kiezen voor transactioneel samenwerken als zij samen met andere organisaties delen van het onderwijsproces willen verbeteren. Het doel is dat de leerling ervaart dat de lessen binnen en buiten de school goed verlopen, dat hij niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd. De school en de samenwerkingspartner stemmen hun programma en faciliteiten zo af, dat dit de leerling ten goede komt. De kern van transactioneel samenwerken: Er is sprake van een vorm van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Het is helder welke resultaten de samenwerking moet opleveren. De samenwerking moet passend zijn. De samenwerkende partners blijven op eigen benen staan. De kracht van transactionele samenwerking is: spreek af wie wat doet. We beschrijven twee voorbeelden van transactioneel samenwerken: Het vmbo-groen van het Pius X-College in Bladel werkt samen met het Brabants Landschap en het Waterschap om de leerlingen levensecht te laten leren. De Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad in Rotterdam werkt samen met veel organisaties onder andere om de ideële, affectieve en sociale doelen van de school te realiseren. 12

14 3.1.1 Voorbeeld 1: duurzaam natuuronderhoud School: vmbo-groen van het Pius X-College in Bladel Partner: Natuurpark Groote Beerze (Brabants Landschap en Waterschap) Contactpersoon: Heleen Koggel-Lokin Aanleiding Het Pius X-College in Bladel zocht een manier om leerlingen van de afdeling vmbogroen praktijkervaring op te laten doen. De school heeft levensecht leren hoog in het vaandel staan en zocht naar mogelijkheden om de leerlingen te laten leren aan de hand van levensechte opdrachten. Hoe en wat In samenwerking met het Brabants Landschap en het Waterschap De Dommel doen leerlingen kennis en praktische ervaringen op over duurzaam onderhoud, ruimtelijke ordening, ecosystemen, het landschap en de cultuurhistorie in hun directe leefomgeving. De activiteiten vinden plaats in natuurpark Groote Beerze, een 20 hectare groot bosgebied tussen Bladel en Hapert. Het natuurpark ligt op loopafstand van de school. Docent Groen, mevrouw Koggel, zocht uit welke instanties in dit gebied actief zijn en nam contact op. Vraag was of de school en deze organisaties iets voor elkaar zouden kunnen betekenen. Dit heeft geresulteerd in een samenwerking waarbij leerlingen van Pius X een deel van het onderhoud van het natuurpark voor hun rekening nemen. Deze samenwerking is niet vrijblijvend en is daarom vastgelegd in een convenant. Doelstelling van de samenwerking is authentiek en levensecht onderwijs verder gestalte te geven. Mede dankzij een financiële impuls uit een KIGO project 1 is dit gerealiseerd. Na een succesvol eerste jaar participeert nu (2012) ook de Gemeente Bladel in deze unieke en leerzame samenwerking. Zij heeft een kleine materiaalbijdrage geleverd, waarmee de leerlingen bijenkasten hebben gemaakt en in het gebied hebben geplaatst. Leerlingen van het 3e en 4e leerjaar van vmbo-groen voeren onderhoudswerkzaamheden uit in het natuurpark. Dit doen ze tijdens de praktijklessen, ingeroosterde dubbele blokuren. Met de opvallende Pius X-bedrijfskleding zijn de leerlingen duidelijk zichtbaar. Doordat het natuurgebied op loopafstand van de school ligt, 1 KIGO Regeling Kennisverspreiding en Innovatie Groen Onderwijs 13

15 spelen reistijd en afstand geen rol. Vanaf 2012 voeren ook leerlingen van de afdeling hout en bouw onderhoudswerkzaamheden uit in het park. De school zorgt voor de benodigde gereedschappen en de begeleiding; bij specialistisch werk geven medewerkers van het Waterschap of het Brabants Landschap gerichte instructie en extra begeleiding. Ten behoeve van de competentieontwikkeling van leerlingen, heeft de school samen met Natuurbeheer en Waterschap specifieke lessen ontwikkeld. In een convenant hebben de partijen de samenwerkingsvorm vastgelegd en beschreven welke werkzaamheden de leerlingen in het natuurgebied uitvoeren. Het wat is hierin duidelijk beschreven. Over het wanneer zijn bewust géén afspraken gemaakt, omdat de school hierin alle vrijheid wil houden. Eindtermen, pta s, sportdagen, slechte weersomstandigheden en examens noemt Koggel als factoren die ertoe kunnen leiden dat de school verplichtingen niet kan nakomen. Regelmatig stelt Koggel de natuurpartijen telefonisch op de hoogte van de gedane arbeid. Overleg tussen de partijen vindt, naast een enkele fysieke bijeenkomst, plaats per telefoon of per mail. Door de gerichte samenwerking zijn de kosten minimaal en is er sprake van een win-winsituatie: voor de opdrachtgevers worden kosteloos arbeidsintensieve werkzaamheden uitgevoerd en de school heeft de gelegenheid om haar leerlingen levensecht te laten leren. Resultaat De samenwerking levert de volgende resultaten op: Authentiek en levensecht onderwijs, waarbij kennisdeling is gewaarborgd. Directie en collega s zijn op de hoogte en reageren enthousiast. De leerlingen leggen contacten met burgers/recreanten. De leerlingen dragen daadwerkelijk bij aan de ontwikkeling van duurzaam natuurbeheer en natuuronderhoud. De afdeling vmbo-groen van het Pius X-College werkt vraaggericht en dienstverlenend. In samenwerking met de deelnemende partijen zijn specifieke competentiegerichte lesopdrachten ontwikkeld, die worden aangeboden in wikiwijs-arrangementen binnen de elektronische leeromgeving van de school. De samenwerkende partijen ervaren de samenwerking en kennisdeling als vernieuwend, energiegevend en verdiepend. De leerlingen vinden het uitdagend, inspirerend en motiverend om vaardigheden te leren in een natuurlijke omgeving met begeleiding van medewerkers van natuurbeheer. Deze manier van leren is levensecht, contextrijk en zeer geschikt om competenties te ontwikkelen, te beoordelen en erop te reflecteren. 14

16 Tips en aandachtspunten Leg in een convenant de samenwerkingsvorm en de werkzaamheden vast. Beschrijf het wat en bewust niet het wanneer (met het oog op roosterproblemen en dergelijke). Onderhoud contact over de gedane arbeid. Zet tijd efficiënt in. Overleg, naast een enkele fysieke bijeenkomst, vooral per telefoon of mail. Voer de werkzaamheden uit tijdens reguliere lessen/dubbele blokuren volgens het schoolrooster. Kies een locatie dichtbij de school, zodat de reistijd minimaal is. Neem bij grote groepen een lesassistent of ouder mee. Vraag bij specialistisch werk begeleiding van de samenwerkingspartner. Minimaliseer de kosten, creëer een win-winsituatie. Werk steeds aan draagvlak en een groter netwerk binnen en buiten de school Voorbeeld 2: leren binnen en buiten de school School: Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad te Rotterdam Partners: onder meer Van Ganzewinkelgroep, Sparta Contactpersoon: Klaas Mars Aanleiding Op de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad is de maatschappelijke stage een integraal onderdeel van het onderwijsprogramma. De stages staan in het kader van drie thema s, waaronder duurzaamheid. De binnen- en buitenschoolse onderdelen van de maarschappelijke stage zijn goed op elkaar afgestemd. De school zoekt voor de stages niet-vrijblijvende samenwerking met organisaties die vanuit eenzelfde visie werken, zoals de Van Ganzewinkelgroep (afvalverwerkingsbedrijf), voetbalclub Sparta en enkele zorgcentra. Net zoals de school, hechten deze organisaties waarde aan duurzaamheid. Zij betrekken hier graag jongeren bij, omdat zij jongeren willen interesseren voor hun vakgebied (arbeidsmarktperspectief), maar ook omdat zij het belangrijk vinden dat jongeren kennis hebben van de thema s waaraan zij werken (maatschappelijk perspectief). Hoe en wat Op basis van haar visie ontwerpt de school het curriculum en stelt zij de doelen vast. De school legt contacten met instellingen die aansluiten bij deze doelen en maakt met deze instellingen afspraken over wat leerlingen in het kader van de 15

17 maatschappelijke stage gaan doen. Enkele voorbeelden: het energiegebruik van het Spartastadion analyseren en een advies opstellen om tot energiebesparing te komen, zwerf- en afvalstromen analyseren of een spelprogramma voor gehandicapte jongvolwassenen ontwikkelen en uitvoeren. De stagecoördinator legt het contact met de instellingen en stemt de verwachtingen af. Als de samenwerking eenmaal loopt, onderhoudt een secretaresse het contact over de uitvoering. De school geeft de leerlingen een overzicht van de stageplaatsen en maakt duidelijk wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Leerlingen kunnen daarop intekenen. Hoe de stage precies wordt ingevuld bepalen de leerlingen zelf in nauw overleg met de stagecoördinator en de instelling. De leerlingen kunnen opdrachten kiezen die passen bij hun niveau en hun vaardigheden. De opdrachten variëren van uitvoerend tot leidinggevend (binnen de stagegroep) of meer analyserend en adviserend. De leerlingen bereiden de stage meestal voor op school.vakdocenten reiken hen daarbij de noodzakelijke inhoudelijke kennis aan en besteden aandacht aan de vereiste vaardigheden. Resultaat De nauwe samenwerking tussen de school en de stageplaatsen levert boeiende en bijzondere presentaties en producten op, waar alle betrokken partijen (de stagebieder, de school en de leerlingen) zeer tevreden over zijn. De leerlingen maken in het kader van hun stage een concreet product voor de stagebieder: een analyse, een presentatie met aanbevelingen, een ontwerp voor een tuin of speelplaats, een lessenserie of de opzet van een activiteitenmiddag, die zij zo mogelijk ook uitvoeren. Daarnaast maken de leerlingen een reflectieverslag voor de school. Door de zorgvuldige voorbereiding weten leerlingen goed wat mogelijk is en wat er van hen wordt verwacht. Dat ze trots zijn op wat ze hebben bereikt blijkt uit de afsluitende presentaties. Tips en aandachtspunten Bouw de samenwerking rustig op vanuit de visie van de school. Selecteer ook de samenwerkingspartners vanuit deze visie. Beschouw het leren buiten de school niet als iets extra s, maar als integraal onderdeel van het onderwijs. Neem het op in het rooster. Wees heel helder over wat de school verwacht van de stagebedrijven en wat de school te bieden heeft. Besteed voldoende tijd aan de afstemming van doelen en wederzijdse verwachtingen. Houdt de lijnen kort gedurende de uitvoering, zodat onduidelijkheden direct worden opgelost. 16

18 Zorg voor voldoende draagvlak binnen de school, binnen de directie en bij docenten op sleutelposities. Zorg voor heldere afspraken met de stagebedrijven, zowel op besluitvormend niveau als op uitvoerend niveau, en bewaak deze. Durf de samenwerking te beëindigen als het niet tot het gewenste resultaat leidt. Duurzame samenwerking levert het meeste op, dit vraagt een tijdsinvestering van zowel de school als van de deelnemende bedrijven. Een gemeentelijke subsidie kan faciliterend werken. Werk met een zorgvuldige (jaar)planning, zodat alle betrokkenen precies weten wat er in welke periode van hen wordt verwacht. Sluit de stages af met presentaties van de resultaten. Dat werkt erg motiverend voor de leerlingen, stagebedrijven, ouders en voor leerlingen die het jaar erna mee gaan doen. Algemene tips voor transactioneel samenwerken Spreek uit wat je van elkaar verwacht; dit kan worden verwoord in een convenant. Geef elkaar de ruimte om de bijdrage op de eigen wijze vorm te geven, bemoei je niet (teveel) met de bedrijfsvoering van de ander. Zorg voor korte communicatielijnen. Bewaak de communicatie op alle niveaus van de organisatie. Het opbouwen van samenwerking vraagt tijd; streef in principe naar een duurzame samenwerking en daarbinnen naar stapsgewijze verbetering. 3.2 Functionele samenwerking Scholen werken functioneel samen als zij werkzaamheden uit het secundaire proces (organisatorische taken) uitbesteden aan een andere, gespecialiseerde organisatie. Beide organisaties committeren zich in sterke mate aan elkaar. Ze weten heel precies van elkaar wat ze willen en wat ze doen en zijn in sterke mate van elkaar afhankelijk. Doel van deze samenwerkingsvorm is werkzaamheden die niet tot de kerntaken van de school behoren beter en effectiever uit te voeren door nauw samen te werken met een organisatie die daarin is gespecialiseerd. 17

19 Kern van functioneel samenwerken is: Er is sprake van een opdrachtgever en een opdrachtnemer. Het is helder welke resultaten de samenwerking moet opleveren. De samenwerking is exclusief. De partners delen gedeelten van de bedrijfsvoering. De samenwerkende partners overleggen over de bedrijfsvoering. De kracht van functionele samenwerking is: doe waar je goed in bent. We geven twee voorbeelden. Lentiz Dalton mavo in Naaldwijk werkt functioneel samen met een stagemakelaar van een welzijnsorganisatie en het Christelijk Lyceum te Zeist met een huiswerkinstituut Voorbeeld 1: de Mas stagemakelaar School: Lentiz Dalton mavo te Naaldwijk Partner: stagemakelaar van welzijnsorganisatie Vitis Contactpersoon: Ilse Verkade Aanleiding Vanaf het schooljaar is de maatschappelijke stage verplicht voor alle leerlingen in voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs. Elke leerling moet tijdens de schoolloopbaan gedurende dertig uur een onbetaalde bijdrage leveren aan de maatschappij in de vorm van één of meerdere klussen. Op de de Lentiz Dalton mavo bestaat de maatschappelijke stage al ruim tien jaar. Vanuit de pedagogische visie van de Lentiz Dalton mavo, die met name wordt bepaald door het Daltonprincipe van zelfstandigheid, werd leerlingen gevraagd om zelf een stageplaats te vinden. Dit bleek al snel problemen te geven bij stagebieders: veel leerlingen belandden aan de balie van het plaatselijke verzorgingshuis met de vraag om een stageplaats. Om tot een breder aanbod van stageplaatsen te komen, werd contact gelegd met Vitis, een welzijnsorganisatie met een groot netwerk van vrijwilligersorganisaties. Aan hen vroeg de school om een muur in het schoolgebouw te vullen met vacatures in het vrijwilligerswerk. Vervolgens is de rol van makelaar maatschappelijke stage, kortweg de Mas stagemakelaar, in het leven geroepen. Deze stagemakelaar brengt vraag en aanbod 18

20 bij elkaar en ondersteunt maatschappelijke organisaties die stages aanbieden. Daarnaast zijn er in de verschillende samenwerkingsverbanden tussen scholen en makelaar tal van nevendoelstellingen ontstaan. De samenwerking met de stagemakelaar van Vitis, bestaat in deze regio ruim tien jaar. De samenwerking is toentertijd ontstaan vanuit de behoefte om leerlingen in het kader van het vak maatschappijleer meer buiten de school te laten leren. De docenten waren goed in staat om de maatschappij in de lessen uit te leggen, maar zij hadden behoefte aan een levensechte verbinding met de maatschappij. Invoering van de maatschappelijke stage maakt het mogelijk om deze verbinding te maken en leerlingen levensecht te laten leren. Hoe en wat De stagemakelaar vulde de vacaturemuur wekelijks met interessante stageplaatsen bij regionale vrijwilligersorganisaties. Zo konden leerlingen gedurende het grootste gedeelte van het schooljaar passende stageplaatsen vinden. De makelaar stemde maandelijks af met de docenten, die op die manier de mogelijkheid hadden om het stageaanbod te sturen. In de loop van de tijd is de samenwerking minder intensief geworden, maar is deze kwalitatief verbeterd. Hadden de scholen in de regio bij het opzetten van de maatscha ppelijke stage nog maandelijks overleg, nu komen zij twee maal per jaar bij elkaar in een overleg, dat wordt geleid door de stagemakelaar. Daarnaast produceert de stagemakelaar een digitale databank met stageplaatsen, traint zij de stagebieders, geeft zij gastlessen en is zij de vraagbaak in de regio. Steeds vaker worden de scholen gevraagd om de stagemakelaar te ondersteunen, bijvoorbeeld bij het geven van een training aan stagebieders of bij het opzetten van specifieke stageactiviteiten. Tot dit jaar werkte de school, naast het digitale systeem, met een projectenboek. Aan het begin van het schooljaar konden organisaties een stageproject indienen bij de makelaar, die deze vervolgens in een bepaalde periode in het boek plaatste. De school ging vervolgens op zoek naar leerlingen. Het bleek niet werkbaar om specifieke klussen ver vooraf in te plannen. Voor dit schooljaar worden bijzondere leerlingstromen ingepland en zoekt de makelaar op het juiste moment geschikte stageklussen. Zo worden projectweken ingepland of worden bijzondere groepen leerlingen geplaatst. De school werkt bijvoorbeeld met veel gastleerlingen uit andere landen. Resultaat Het succes van de samenwerking verwijst met name naar de rol van de stagemakelaar, die wordt bewaakt door de scholen in het samenwerkingsverband. Verder zit het succes van de samenwerking hem in openheid in het samenwerken, goed communiceren en tijdig evalueren en bijsturen. 19

Binnen en buiten de kom Deel 2: Interventies

Binnen en buiten de kom Deel 2: Interventies Binnen en buiten de kom Deel 2: Interventies Onderzoek naar sturen op het verbinden van binnen- en buitenschools leren Met succesfactoren, interventies en voorlopige conclusies Boudewijn Hogeboom Sander

Nadere informatie

Binnen en buiten de kom Deel 3: meer profijt van buitenschools leren

Binnen en buiten de kom Deel 3: meer profijt van buitenschools leren SCHOOL EN OMGEVING VO Binnen en buiten de kom Deel 3: meer profijt van buitenschools leren Sturen op het verbinden van binnen- en buitenschools leren Boudewijn Hogeboom Sander van Veldhuizen Binnen en

Nadere informatie

Binnen en buiten de kom

Binnen en buiten de kom Binnen en buiten de kom Onderzoek naar sturen op het verbinden van binnen- en buitenschools leren Met succesfactoren en voorlopige conclusies CPS 2011 1 Voorwoord De Onderwijsraad (2009) geeft in haar

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Dini van Donselaar APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen Piet Groenewegen Lydia van Deelen-Meeng Zeger van Hoffen Bruno Emans Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde

Nadere informatie

Op een dag ben je leraar

Op een dag ben je leraar Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning Hella Kroon Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning en

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Werken op dezelfde golflengte

Werken op dezelfde golflengte Onderwijsprofessionals kiezen steeds vaker voor onderzoek om beter inzicht te krijgen in hun onderwijspraktijk. Vaak blijven de onderzoeksresultaten echter nog beperkt tot de school in kwestie. De ontwikkel-

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen 2 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Anne-Marieke van Loon De knop om Educatietechnologie in leerprocessen De knop om Educatietechnologie in leerprocessen Anne-Marieke van Loon s-hertogenbosch,

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

SAMEN STERKER DAN ALLEEN?

SAMEN STERKER DAN ALLEEN? SAMEN STERKER DAN ALLEEN? Voortgezet onderwijs en gemeenten Een uitgave in het kader van het landelijk LEA-ondersteuningstraject (OCW) 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 5 1 Inleiding 9 2 De educatieve agenda

Nadere informatie

1 AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad

1 AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad 1 AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS In opdracht van de VO-academie van de VO-raad AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS In opdracht van de VO-academie van

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Focus op Onderwijstraject

Focus op Onderwijstraject Focus op Onderwijstraject Een handreiking voor een doorlopend onderwijstraject voor, tijdens en na gesloten verblijf Focus op onderwijstraject 2 Focus op Onderwijstraject Een handreiking voor een doorlopend

Nadere informatie

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Marjan Glaudé Sjoerd Karsten Uitgave en verspreiding: SCO-Kohnstamm Instituut Nieuwe Prinsengracht 130, Postbus 94208, 1090 GE Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Een rugzak gevuld met cultuur

Een rugzak gevuld met cultuur Een rugzak gevuld met cultuur Een rugzak gevuld met cultuur Inhoudsopgave Inleiding 4 1 Cultuureducatie binnen de opleidingen 8 1.1 De context 9 1.2 Doelstellingen en visies van de opleidingen 11 1.3 Cultuureducatie

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs en zorg

Samenwerking onderwijs en zorg KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 98 Samenwerking onderwijs en zorg Evaluatie van een samenwerkingsverband tussen een (jeugd) huplverleningsinstelling en scholen voor speciaal onderwijs

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie