Wro en Wabo in één hand Marjolijn Dijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wro en Wabo in één hand Marjolijn Dijk"

Transcriptie

1 1 Wro en Wabo in één hand Hoofdstuk 1 Inleiding Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wro (wet ruimtelijke ordening) in werking getreden. De Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is op 1 juli 2010 van kracht geworden. Samen vormen ze de basis voor het instrumentarium van de ruimtelijke ordening. Een belangrijk nieuw element van de Wro is het onderscheid tussen beleid en uitvoering van beleid. Structuurvisies zijn instrumenten om het ruimtelijk beleid vast te leggen. Het bestemmingsplan, het inpassingplan en de gemeentelijke beheersbevordering zijn instrumenten voor de uitvoering van het beleid. Kenmerkend voor de Wro is dat alle bestuursniveaus in beginsel over dezelfde instrumenten beschikken, namelijk bestemmingsplannen, inpassingplannen en de mogelijkheden om daarvan af te wijken. Voor de uitvoering van een concreet plan is een omgevingsvergunning van de Wabo nodig. Hoofdstuk 2 Structuurvisie 2.1 Doel De structuurvisie is het document waarin het ruimtelijk beleid wordt vastgelegd. De Wro onderscheidt twee structuurvisies: de verplichte die zich richt op een goede ruimtelijke ordening en de niet verplichte thematische structuurvisie. De structuurvisie is in de plaats gekomen van de planologische kernbeslissing van het Rijk, het provinciale streekplan en het regionale en gemeentelijke structuurplan. 2.2 Status De structuurvisie is alleen bindend voor de opsteller. Met het scherpe onderscheid dat de Wro maakt tussen beleid en normstelling kan de structuurvisie geen bindende elementen meer bevatten. De structuurvisie is niet meer en niet minder dan een strategisch beleidsdocument met een uitvoeringspakket, waarin de overheid haar beleid vastlegt. Tegen structuurvisies is geen beroep mogelijk bij de rechter Inhoud De verplichte structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkelingen en de hoofdzaken van het te voeren ruimtelijk beleid. De thematische structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkelingen ten aanzien van het aspect waarop de visie betrekking heeft. Beide visies gaan in op de wijze waarop de betrokken overheid zich voorstelt de voorgenomen ontwikkelingen re realiseren. De eindconclusie van een structuurvisie moet zijn dat hij uitvoerbaar is. Het doel van de wet is immers dat eenmaal vastgesteld beleid ook echt uitgevoerd wordt. 2.5 Vorm Het uitgangspunt van de Wro is dat een structuurvisie vormvrij is. Onder bepaalde omstandigheden gelden echter bepaalde eisen. Wanneer er via een structuurvisie een voorkeursrecht wordt gevestigd of wanneer de structuurvisie een rol speelt bij de grondexploitatie zal hij aan een bepaalde mate van concreetheid moeten voldoen. Wanneer de structuurvisie m.e.r.-plichtige ontwikkelingen in het vooruitzicht stelt, dient een planmer te worden opgesteld. Een planmer is ook vereist wanneer in het kader van een structuurvisie een passende beoordeling ingevolge de Natuurbeschermingswet noodzakelijk is. 2.6 Procedure structuurvisie Het ligt voor de hand dat een structuurvisie tot stand komt in overleg met andere betrokken overheidsorganen, ook al is dat niet expliciet geregeld. Er moet wel worden aangegeven op welke wijze burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding van de structuurvisie zijn betrokken.

2 2 Hoofdstuk 4 Bestemmingsplan 4.1 Karakter en reikwijdte Een bestemmingsplan bestaat uit bestemmingen en regels die in een digitaal systeem zijn samengebracht volgens de daarvoor geldende standaarden. Het bestemmingsplan geeft met een bestemming voor ieder stuk grond binnen het plangebied aan waarvoor het mag worden gebruikt. Dat is vastgelegd dmv bestemmingen zoals wonen, verkeer of groen. Het bijzondere van een bestemmingsplan is dat het naast de beheersverordening voor een ieder rechtstreeks bindend is. Dit betekent dat burgers en overheden niet in strijd met een bestemmingsplan mogen handelen en dat bouwplannen in overeenstemming met het bestemmingsplan moeten zijn. Bestemmingsplannen dienen aan de eis van goede ruimtelijke ordening te voldoen. Dat betekent dat bij het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen met de omgeving rekening gehouden moet worden. Met het bestemmingsplan kan niet worden afgedwongen dat bestemmingen daadwerkelijk worden gerealiseerd. Pas als men tot realisatie van functies overgaat, krijgt men met het bestemmingsplan te maken. 4.2 Inpassingsplan Ook het Rijk en de provincies kunnen met het oog op nationale belangen bestemmingsplannen vaststellen. Dit zijn dan inpassingsplannen. Daarnaast kan het Rijk voor gronden die geen deel uitmaken van een gemeente of een provincie een rijksbestemmingsplan vaststellen. Bij inpassingsplannen gaat het vaak om infrastructurele voorzieningen die meer dan één gemeente bestrijken. 4.3 Actualiteit en verlengingsbesluit De bestemmingen van gronden moeten binnen een periode van 10 jaar telkens opnieuw worden vastgesteld. De gemeenteraad kan die periode verlengen met nog 10 jaar, als de raad vindt dat de bestemming nog steeds voldoet (verlengingsbesluit). Aan de actualiteit van een bestemmingsplan wordt dus veel waarde gehecht. 4.4 Exploitatieplan Wanneer een bestemmingsplan in bouwmogelijkheden voorziet die voor verhaal van de grondexploitatiekosten in aanmerking komen, dient de gemeenteraad onder bepaalde omstandigheden tegelijk ook een exploitatieplan vast te stellen. 4.5 Plantoelichting De bestemmingen en de planregels zijn bindend, maar de toelichting niet. Die is echter wel belangrijk, want de toelichting bevat de onderbouwing van het bestemmingsplan. Veel bestemmingsplannen doorstaan de toets van de bestuursrechter niet omdat de toelichting niet toereikend is. Wat er allemaal in de toelichting moet staan: - Een beschrijving van de ruimtelijke visie op het plangebied. - Er moet vermeld worden welke belangenafweging aan deze visie ten grondslag heeft gelegen. - Er moet verslag worden gedaan van de onderzoeken met betrekking tot de omgevingsaspecten die bij de planvorming betrokken zijn. - Uit de toelichting moet blijken hoe het staat met de uitvoerbaarheid van het plan. - Er dient te worden aangegeven op welke wijze burgers en maatschappelijke organisaties bij de totstandkoming van het plan betroken zijn. - Of het plan financieel uitvoerbaar is. - De vereiste milieuvergunningen moeten aanwezig zijn.

3 3 - Of het bestemmingsplan voldoet aan de onderzoeksverplichtingen van de Natuurbeschermingswet. 4.6 Planvorm De Wro biedt keuze uit twee soorten bestemmingsplannen: Het plan op basis waarvan meteen een omgevingsvergunning voor bouwen kan worden verleend (gedetailleerd bestemmingsplan) en het globale bestemmingsplan, al dan niet met een uitwerkingsplicht. Globale plannen moeten eerst door burgemeester en wethouders worden uitgewerkt, voordat omgevingsvergunningen voor bouwen kunnen worden verleend. 4.7 Regels De bestemmingsplanregels betreffen in de eerste plaats het gebruik dat van gronden mag worden gemaakt. Ook kunnen regels worden gegeven met betrekking tot bouwen. Bestemmingsplannen kunnen ook voortvloeien uit een MER. Nieuw in de Wro is dat in een bestemmingsplan moderniseringsgebieden kunnen worden aangewezen, waarbinnen de aanwezige bebouwing moet worden gemoderniseerd. Zolang dat nog niet is gebeurd, wordt het gebruik van die bouwwerken geacht van het bestemmingsplan af te wijken. Hierdoor kan er ter plaatse voorkeursrecht plaatsvinden. 4.9 Flexibiliteit Aan een bestemmingsplan kan flexibiliteit worden toegevoegd door in het plan de volgende dingen op te nemen: - Omgevingsvergunning voor afwijken van het plan - Wijzigingsbevoegdheid - Nadere eisen - Procedures 4.10 Voorbereidingsbesluit Het vervaardigen van een bestemmingsplan kost veel tijd. Hierdoor kan het zijn dat tijdens de voorbereiding van het nieuwe plan, op basis van het oude bestemmingsplan, vergunningen moeten worden verleend die niet in het nieuwe bestemmingsplan passen. Om dat te voorkomen kan de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit nemen. Daarmee wordt verklaard dat voor het betrokken gebied een bestemmingsplan wordt voorbereid. Het effect is dat een aanhoudingsplicht geldt, dus dat er geen omgevingsvergunningen mogen worden verleend die in overeenstemming zijn met het oude bestemmingsplan. Een voorbereidingsbesluit heeft een looptijd van een jaar. Het ontwerpbestemmingsplan neemt de werking van het voorbereidingsbesluit over. Als het jaar verloopt, moet de gemeenteraad alle aanvragen voor omgevingsvergunningen alsnog verlenen, wat dus in strijd kan zijn met het komende bestemmingsplan Procedure bestemmingsplan Vergeleken met de procedure van de WRO vallen vooral twee zaken op: bestemmingsplannen hoeven niet langer de goedkeuring van gedeputeerde staten, en het voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden moet worden gemeld als in dat plan sprake is van ruimtelijke ontwikkelingen. Hoofdstuk 7 Grondexploitatie 7.1 Doel De mogelijkheden om de ontwikkelingskosten op een ontwikkelaar te verhalen waren onder de oude WRO beperkt. Met de grondexploitatieregeling in de Wro beschikken gemeenten over meer mogelijkheden voor kostenverhaal en kunnen zij in geval van grondexploitatie aan derden diverse eisen en regels stellen. De kern is dat de betrokken overheden tegelijk met het vaststellen van het

4 4 ruimtelijk besluit dat bouwplannen mogelijk maakt ook aan de verplichting tot het verhaal van de exploitatiekosten moeten voldoen. 7.2 Exploitatieplan Het komt er op neer dat de gemeenteraad verplicht is een exploitatieplan vast te stellen om de grondexploitatiekosten te kunnen verhalen die worden gemaakt voor de realisatie van bouwplannen. De grondexploitatiekosten betreffen het bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte. Van een exploitatieplan kan worden afgezien als het kostenverhaal via een privaatrechtelijke overeenkomst is geregeld. Een exploitatieplan is ook vereist als het gaat om plannen of omgevingsvergunningen van provincie of Rijk, die voor kostenverhaal in aanmerking komen. Een exploitatieplan leidt altijd tot de verplichting tot het betalen van een exploitatiebijdrage door de betrokken grondeigenaren aan de overheid. Deze verplichting wordt als voorwaarde aan de omgevingsvergunning voor bouwen verbonden. Een exploitatieplan bestaat in ieder geval uit: - Een kaart van het exploitatiegebied - Een okmschrijving van de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte - Een exploitatieopzet: de financiele begroting van kosten en opbrengsten In een exploitatieplan kunnen worden opgenomen: - Een kaart met het voorgenomen grondgebruik - Eisen en regels met betrekking tot het bouwrijp maken enz. Deze eisen en regels kunnen ook betrekking hebben op het toezicht op de uitvoering van de activiteiten en de wijze van aanbesteding. Uitgangspunt van het exploitatieplan is in alle gevallen een sluitende grondexploitatie: geen verlies, maar ook geen winst. Bovenwijkse voorzieningen zijn voorzieningen waarvan niet alleen het betrokken exploitatiegebied profijt heeft. 7.3 Exploitatieplan niet nodig De gemeenteraad kan besluiten om geen exploitatieplan vast te stellen. Dat kunnen ze alleen doen als het kostenverhaal op andere wijze is verzekerd en er geen noodzaak bestaat voor fasering en het stellen van locatie-eisen. Van verzekering op andere wijze zal met name sprake zijn, wanneer deze in privaatrechtelijke overeenkomsten zijn geregeld. Zolang er echter nog één eigenaar is bij wie het verhaal van de kosten nog niet verzekerd is, dient er voor het hele grondexploitatiegebied een exploitatieplan te worden vastgesteld. Ook al gaat het om één enkel huis. Deze regeling van de relatie tussen privaatrechtelijke overeenkomst en exploitatieplan is nieuw, en daarom is er nog weinig ervaring mee opgedaan. Wel is duidelijk dat het verstandig is tóch een exploitatieplan te maken, ook al verwacht men dat het niet nodig zal zijn. Het is dan een soort checklist en een vangnet voor als het toch wel ineens moet. 7.4 De privaatrechtelijke weg De Wro laat de mogelijkheid open dat het bevoegde gezag met grondeigenaren privaatrechtelijke overeenkomsten afsluit. Dit kan vóór een exploitatieplan wordt ingediend, maar ook daarna. Als het van tevoren wordt gedaan, hebben partijen een grote mate van vrijheid in het maken van afspraken. Ook wanneer eenmaal een exploitatieplan tot stand is gekomen, kunnen over de grondexploitatie privaatrechtelijke overeenkomsten gesloten worden, alleen mogen die dan niet in strijd zijn met het exploitatieplan en mogen ze ook geen elementen bevatten die niet in het exploitatieplan staan. 7.5 Procedure en herziening

5 5 Het exploitatieplan wordt gelijktijdig bekendgemaakt met het bijbehorende ruimtelijke besluit, zoals een bestemmingsplan. Een exploitatieplan wordt jaarlijks herzien zolang de ontwikkelingen uit dat plan nog niet gerealiseerd zijn. Hoofdstuk 8 De Wabo, de omgevingsvergunning en de ruimtelijke ordening 8.1 Doel en opzet De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bundelt zo n 25 regelingen die de fysieke leefomgeving betreffen. Zij gaan op in één vergunning, de omgevingsvergunning. Het gevolg van de Wabo is dat de afdeling van de Woningwet die over de bouwvergunning gaat geheel komt te vervallen. Ook de term bouwvergunning wordt niet meer gebruikt. Ook voor de Wro houdt de Wabo ingrijpende veranderingen in. Die onderdelen van de Wro die over de uitvoering van een project gaan, verhuizen naar de Wabo. Dit zijn: - Het projectbesluit, - De buitenplanse ontheffing van tijdelijke aard, - De buitenplanse ontheffing van het bestemmingsplan, - De ontheffingsmogelijkheden van het voorbereidingsbesluit, - De aanleg- en sloopvergunning. 8.2 Activiteiten die onder de omgevingsvergunning vallen Artikel 2.1 van de Wabo bepaalt dat zonder omgevingsvergunning het verboden is om een project uit te voeren, voor zover deze geheel of gedeeltelijk bestaan uit bouwen, aanleggen of uitvoeren van werkzaamheden, gebruiken van gronden buiten het bestemmingsplan enzovoort. 8.4 Verklaring van geen bedenkingen In principe zijn burgemeester en wethouders het bevoegd gezag. Inhoudelijk zijn soms andere bestuursorganen mede verantwoordelijk voor de te verlenen omgevingsvergunning. Om die organen niet buitenspel te zetten is de verklaring van geen bedenken (vvgb) opgenomen in de Wabo. Zonder een vvgb wordt geen omgevingsvergunning verleend. Met betrekking tot het Besluit omgevingsrecht is een vvgb vereist in de volgende gevallen: - Een vvgb van de gemeenteraad is vereist bij het met ruimtelijke onderbouwing afwijken van een bestemmingsplan. - Een vvgb van gedeputeerde staten of minister van VROM is vereist bij het afwijken van de algemene regels in een provinciale verordening. 8.6 Aanvraag De kern van de aanvraag van een omgevingsvergunning is de onlosmakelijke samenhang. Dat houdt in dat de aanvrager van een omgevingsvergunning er voor moet zorgen dat zijn aanvraag betrekking heeft op álle door hem voorgenomen activiteiten. 8.7 Fasering Een omgevingsvergunning wordt in twee fasen verleend indien de aanvrager daarom verzoekt. De aanvrager bepaalt dan welke activiteiten in de eerste en welke in de tweede fase vallen. Het voordeel van een gefaseerde omgevingsvergunning is dat er voor de activiteiten die in de tweede fase aan bod komen, pas uitgewerkte stukken behoeven te worden verstrekt wanneer er een positief oordeel is over de eerste fase. Dit scheelt een hoop werk, mocht de eerste fase worden afgekeurd. 8.8 Toetsing aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen Als een aanvraag betrekking heeft op bouwen, wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning getoetst aan het Bouwbesluit, de bouwverordening, een bestemmingsplan, een exploitatieplan, algemene regels van het Rijk en redelijke eisen van welstand.

6 Voorschriften Aan een omgevingsvergunning kunnen voorschriften worden verbonden, voor zover nodig met het oog op het belang dat naar aanleiding van de Wabo bij de beoordeling van de aanvraag dient te worden betrokken. In een omgevingsvergunning kan worden bepaald dat deze voor een bepaalde termijn geldt. Het opnemen van een termijn is verplicht wanneer het gaat om: - Een bouwwerk ter voorziening in een tijdelijke behoefte van max 5 jaar, - Bouwwerken die slechts toelaatbaar zijn naar aanleiding van een voorlopige bestemming Het bestuursorgaan dat bevoegd is de omgevingsvergunning te verlenen, is belast met de zorg voor de bestuursrechtelijke handhaving daarvan. De volgende sancties zijn mogelijk, mocht er worden afgeweken van de vergunning: - Intrekking van de vergunning - Last onder bestuursdwang (datgene wat tegen de regels is gedaan, ongedaan maken) - Last onder dwangsom (de overtreder moet betalen zolang hij in gebreke blijft). Een omgevingsvergunning kan worden ingetrokken wanneer: - Deze blijkt te zijn verleend op grond van onvolledige informatie, - Niet overeenkomstig de vergunning gehandeld is, - De aan de vergunning verbonden voorschriften niet zijn nageleefd, - De voor de vergunninghouder geldende algemene regels niet zijn nageleefd, - Een persoonsgebonden omgevingsvergunning is verstrekt en nu iemand anders de activiteiten verricht. Tegen bestuursrechtelijke handhaving kan worden opgekomen door het indienen van een bezwaarschrift. Vervolgens kan beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter met de mogelijkheid van hoger beroep bij de Raad van State Overgangsrecht Het overgangsrecht is erop gericht een goede overgang van oud naar nieuw te bewerkstelligen. Daarom zijn de vóór de inwerktreding van de Wabo verleende vergunningen of ontheffingen gelijkgesteld met omgevingsvergunningen van de Wabo. Ook zullen vóór de inwerktreding van de Wabo ingediende aanvragen volgens het oude recht worden afgehandeld. Hoofdstuk 12 Voorkeursrecht 12.1 Doel De Wet voorkeursrecht gemeenten heeft tot doel om gemeenten een beter uitgangspositie te verschaffen op de grondmarkt. De wet biedt gemeenten de bevoegdheid om een voorkeursrecht te vestigen op gronden die binnenkort een nieuwe bestemming krijgen. Wanneer eenmaal een voorkeursrecht is gevestigd, zijn eigenaren bij voorgenomen verkoop verplicht hun eigendom eerst aan de betrokken overheid aan te bieden voor ze het op de markt brengen Voorkeursrecht Basis voor het voorkeursrecht zijn de instrumenten waarmee ruimtelijke ontwikkelingen worden voorbereid en gerealiseerd, namelijk de structuurvisie, het bestemmingsplan en het inpassingplan. Burgemeester en wethouders kunnen een voorlopig voorkeursrecht vestigen voor 3 maanden. Voorwaarde is dat de betrokken gronden een niet-agrarische bestemming wordt toegedacht die van het bestaande gebruik afwijkt. Wanneer er nog geen structuurvisie, bestemmingsplan of inpassingsplan is, kunnen de gemeenteraad, provinciale staten en de minister van VROM een voorlopig voorkeursrecht vestigen voor een periode van 3 jaar. Voorwaarde is hetzelfde als hierboven.

7 Intrekking voorkeursrecht Burgemeester en wethouders trekken een voorkeursbesluit in wanneer aan de gronden niet langer een niet-agrarische bestemming is toegekend of toebedacht, of wanneer het gebruik van de gronden niet langer afwijkt van de toebedachte bestemming. Dat kan bijvoorbeeld na het vernietigen van een bestemmingsplan, want dan treedt de oude bestemming weer in werking Herhalingsverbod Binnen 2 jaar na het intrekken of het vervallen van een voorkeursrecht mag op de betrokken gronden niet opnieuw een gelijksoortig voorkeursrecht worden gevestigd Procedure en rechtsbescherming De bekendmaking van gemeentelijke voorkeursrechten wordt verzorgd door burgemeester en wethouders. Hiervan wordt melding gemaakt in de krant. Het voorkeursrecht treedt in werking op de dag van bekendmaking. Binnen 4 dagen na publicatie zorgen B&W er voor dat het voorkeursrechtbesluit wordt ingeschreven in het gemeentelijke beperkingenregister. Tegen een voorkeursrechtbesluit kan bezwaar worden gemaakt en bij de bestuursrechter beroep worden ingesteld. Hoofdstuk 13 Milieueffectrapportages 13.1 Het belang De Wet milieubeheer stelt in een aantal gevallen een milieueffectrapportage verplicht. Dan moet een MER worden opgesteld. Dat is een onderzoeksrapport waarin staat aangegeven welke gevolgen bepaalde activiteiten voor het milieu hebben Wanneer is een MER vereist Voor welke activiteiten een MER moet worden opgesteld, is aangegeven in het Besluit milieueffectrapportage Dit is een lijst met activiteiten waarvoor een MER verplicht is. De lijsten bevatten ook de criteria waaraan een activiteit precies moet voldoen om m.e.r.-plichtig te zijn. Voor meer info over MER en m.e.r: zie samenvatting Facetten van de Planologie. Hoofdstuk 15 Crisis- en herstelwet 15.1 Doel Het doe van de Crisis- en hersetlwet (Chw) is het leveren van een bijdrage aan de bestrijding van de economische crisis. Met het oog hierop zijn maatregelen genomen om de besluitvorming over ruimtelijke en infrastructurele projecten te versnellen en knelpunten in het bestuursprocesrecht weg te nemen. Een deel van de maatregelen is permanent bedoeld, een ander deel is van tijdelijke aard Maatregelen met een permanent karakter De Chw brengt diverse wijzigingen aan met het oog op versnelling van procedures, besluitvorming en realisatie van projecten. De belangrijkste wijzingen betreffen het volgende: - Er geldt geen verplichting meer om een omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing binnen een bepaalde termijn te vertalen in een bestemmingsplan. - Provinciale staten dienen inpassingplannen te maken voor windenergie-installaties die een bepaalde omvang te boven gaan. - Voor zover vereist geldt een omgevingsvergunning voor aanleggen niet voor de uitvoering van werken of werkzaamheden ter uitvoering van een rijksinpasssingplan. En nog een paar maar deze leken het belangrijkst Maatregelen van tijdelijke aard

8 8 De maatregelen van tijdelijke aard zijn de volgende: - Ontwikkelingsgebieden en gebiedsontwikkelingsplannen - Versnelde uitvoering projecten: projectuitvoeringsbesluiten - Projecten van nationale betekenis en structuurvisies plus - Milieueffectrapportages - Maatregelen van procesrechtelijke aard

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo)

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo) Zaaknummer: OLOGMM11-01 Collegevoorstel Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) in werking getreden. Hiermee zijn enkele ruimtelijke instrumenten en bevoegdheden

Nadere informatie

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo)

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo) Raadsvoorstel Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) in werking getreden. Hiermee zijn enkele ruimtelijke instrumenten en bevoegdheden anders vormgegeven. Veel procedures

Nadere informatie

2.1 Inleiding / Bevoegdheid / Doel en inhoud / Bijzonderheid totstandkoming en rechtsbescherming / 20

2.1 Inleiding / Bevoegdheid / Doel en inhoud / Bijzonderheid totstandkoming en rechtsbescherming / 20 INHOUDSOPGAVE Lijst van gebruikte afkortingen / XVII HOOFDSTUK 1 Algemene inleiding /1 1.1 Ruimtelijk bestuursrecht en het recht van de ruimtelijke ordening / 1 1.2 Karakteristieken van het ruimtelijk

Nadere informatie

Wetgeving grondexploitatie in vogelvlucht

Wetgeving grondexploitatie in vogelvlucht Wetgeving grondexploitatie in vogelvlucht Hendrik van Sandick Projectcoördinator grondbeleid Ministerie van I&M 1 inhoud Wabo Crisis- en herstelwet afdeling grondexploitatie Wro ministeriële regeling plankosten

Nadere informatie

Grondexploitatie via het publiekrechtelijk spoor: het exploitatieplan

Grondexploitatie via het publiekrechtelijk spoor: het exploitatieplan Grondexploitatie via het publiekrechtelijk spoor: het exploitatieplan Rob de Boer Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 9 maart, Den Haag Hoe was het ook al weer? De gemeenteraad stelt een exploitatieplan

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD1309454 Burgemeester en wethouders hebben op 16 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project herbouw van de stal. De aanvraag

Nadere informatie

Roger Vermeulen, projectleider Wabo. Wabo procedures

Roger Vermeulen, projectleider Wabo. Wabo procedures Roger Vermeulen, projectleider Wabo Wabo procedures 1 Doel: Kennis overdragen Wabo Wat verandert er voor de medewerkers Waar moet je rekening mee houden. 2 Het gaat om een project of activiteit met plaatsgebonden

Nadere informatie

Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht

Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht Prof. mr. P.J.J. van Buuren Mr. A.A.J. de Gier Prof. mr. A.G.A. Nijmeijer Mr.J. Robbe Zevende druk Q Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2009 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BIJLAGE: WIJZIGINGEN WET RUIMTELIJKE ORDENING

BIJLAGE: WIJZIGINGEN WET RUIMTELIJKE ORDENING BIJLAGE: WIJZIGINGEN WET RUIMTELIJKE ORDENING Noodzaak van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening De huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) dateert uit 1965. Gedurende de afgelopen veertig jaar is de

Nadere informatie

WABO EN DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

WABO EN DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING WABO EN DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING LEESWIJZER Voor u ligt de notitie van de provincie Fryslân. In deze notitie wordt beschreven hoe de provinciale Wro-taak eruit komt te zien onder de Wabo. Ook

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1)

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Artikel WW. gemeente Dossier: Ï5OMGS1O5 Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Burgemeester en wethouders hebben op 8 mei 2015 een aanvraag voor een oingevingsvergunning uitgebreide procedure fase 1 ontvangen

Nadere informatie

Weigering omgevingsvergunning

Weigering omgevingsvergunning Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Weigering omgevingsvergunning Oprichting Vleesvarkensstallen, voerkeuken, luchtwassers, loods, mest- en sleufsilo s Klevar B.V. te gemeente Horst aan

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Documentnummer: 01-CG

Omgevingsvergunning. Documentnummer: 01-CG Omgevingsvergunning Documentnummer: 01-CG10-00938 Burgemeester en Wethouders hebben op 11 november 2010 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het bouwen van

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 02-11-2010 Onderwerp: Gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. Conceptbesluit: Samenvatting: Bijlagen: De raad

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 29 Wet van 6 november 2008, houdende regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op het gebied

Nadere informatie

* * * *

* * * * *17-0084632* *17-0084632* Omgevingsvergunning Kenmerk : WABO-2017-0333 Aanvraagnummer (OLO) : 2961503 Aanvrager : E.P.C. Sijbers - Wijnhoven Onderwerp : verbouwen van een bestaande schuur tot kleinschalig

Nadere informatie

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Behandeld door: tel.nr.: bijlagen: V Bert Jan Bakker

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Behandeld door: tel.nr.: bijlagen: V Bert Jan Bakker De heer L. Hoekstra Mounleane 2 9241 HA WIJNJEWOUDE Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Behandeld door: tel.nr.: bijlagen: 20150924V Bert Jan Bakker 0512-386222 Onderwerp: Ontwerp omgevingsvergunning

Nadere informatie

27 juni 2011 - Seminar Wabo

27 juni 2011 - Seminar Wabo 27 juni 2011 - Seminar Wabo DE CLERCQ ONS KANTOOR - veelzijdig, multidisciplinair - 32 advocaten, 8 (kandidaat)notarissen - sedert 1850: 160 jaar jong - creatief, proactief - aantrekkelijk alternatief

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Moerdijk hebben op 19 december 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Nadere informatie

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, juli 2009 Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, juli 2009 Toestemmingen die opgaan

Nadere informatie

H. van Heugten raad juli 2010

H. van Heugten raad juli 2010 H. van Heugten 599 hhe@valkenswaard.nl Delegatiebesluit 10raad00495 29 juli 2010 - De (raads-)bevoegdheid tot het nemen/weigeren van een projectbesluit ex. artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning > www.vrom.nl Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Wetsvoorstel algemene bepalingen omgevingsrecht, november 2008 Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Wetsvoorstel algemene bepalingen omgevingsrecht,

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00079369 Burgemeester en wethouders hebben op 30 juni 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het bouwen van 14 woningen op

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Documentnummer Ontvangstdatum Documentdatum Kennisgeving aanvraag Ons Streekblad d.d. Z-2012-072 18 april 2012 15 mei 2012 26 april 2012 A a n v r a a g Aanvrager

Nadere informatie

288,- bouwactiviteit wordt niet in uitvoering gebracht door weigering:

288,- bouwactiviteit wordt niet in uitvoering gebracht door weigering: dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. 2.1.4 Gecertificeerde Bouwbesluitgegevens: Met gecertificeerde Bouwbesluitgegevens wordt een volledige Bouwbesluittoets bedoeld die is ingediend

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241 Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241 Burgemeester en wethouders hebben op 19 juni 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project woonhuis Wiekarthof 1 Cothen. De aanvraag

Nadere informatie

Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure

Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders van Smallingerland

Nadere informatie

2010/ Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk,

2010/ Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, Collegebesluit Registratienummer Afdeling Onderwerp 2010/65824 Stadszaken Projectbesluit en reguliere bouwvergunning *2010/65824* 2010/65824 Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, gezien

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51 POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Gemeente Enschede T.a.v. de heer A. Hardiek Wesselerbrinklaan 102 7544 JZ ENSCHEDE TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR

Nadere informatie

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo).

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo). Publiek O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ontwerpbeschikking) Burgemeester en Wethouders hebben op 7 juni 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de uitbreiding van een kattenopvang.

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de artikelen 147 lid 1 en 149 van de Gemeentewet en artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening;

gelet op het bepaalde in de artikelen 147 lid 1 en 149 van de Gemeentewet en artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening; De raad van de gemeente Haarlemmermeer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016; gelet op het bepaalde in de artikelen 147 lid 1 en 149 van de Gemeentewet en artikel 3.30 van

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende

Nadere informatie

ONTWERP Omgevingsvergunning UV 23675

ONTWERP Omgevingsvergunning UV 23675 ONTWERP Omgevingsvergunning UV 23675 Burgemeester en Wethouders hebben op 24 april 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van een erfafscheiding/toegangspoort. De

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. 2. aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

Omgevingsvergunning. 2. aan deze vergunning voorschriften te verbinden. bladaanduiding : 1/9 Omgevingsvergunning Inleiding Burgemeester en Wethouders hebben op 30 september 2016 een aanvraag om omgevingsvergunning fase 2 ontvangen van Biomineralen B.V., vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer Omgevingsvergunning (artikel 2.1, 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer 2011.00165 Gezien het verzoek ingediend door: De heer E.F. Schneider

Nadere informatie

WABO EN OVERGANGSRECHT; EEN NADERE BESCHOUWING

WABO EN OVERGANGSRECHT; EEN NADERE BESCHOUWING WABO EN OVERGANGSRECHT; EEN NADERE BESCHOUWING Dat het vaststellen van overgangsrecht bij nieuwe wet- en regelgeving niet altijd een gemakkelijke opgave is, bleek al met de invoering van de nieuwe Wet

Nadere informatie

Omgevingsvergunning UV/

Omgevingsvergunning UV/ Aanvraag Burgemeester en wethouders hebben op 10 maart 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van C.A. van Zon, Barrierweg 62 a te Liempde voor het gedeeltelijk verbouwen van het bijgebouw

Nadere informatie

Ontwerpbeschikking d.d. 6 september 2012 Omgevingvergunning L

Ontwerpbeschikking d.d. 6 september 2012 Omgevingvergunning L Ontwerpbeschikking d.d. 6 september 2012 Omgevingvergunning L20120260 Grietenij 22 verplaatsen van 24 spaceboxen (tijdelijk) en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (tijdelijk) Sjoerd van

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Verlengen van de omgevingsvergunning (zaaknummer ) voor het plaatsen van een tijdelijk kantoor

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Verlengen van de omgevingsvergunning (zaaknummer ) voor het plaatsen van een tijdelijk kantoor Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Verlengen van de omgevingsvergunning (zaaknummer 2011-0384) voor het plaatsen van een tijdelijk kantoor TWO Chemical Warehousing B.V. te Maastricht Zaaknummer

Nadere informatie

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Behandeld door: tel.nr.: bijlage n:

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Behandeld door: tel.nr.: bijlage n: De heer L. Hoekstra Mounleane 2 9241 HA WIJNJEWOUDE Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Behandeld door: tel.nr.: bijlage n: 0512-20150924V Bert Jan Bakker 386222 Onderwerp: Omgevingsvergunning uitgebreid

Nadere informatie

gemeente Katwijk:Kor\vnq\r\ Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website:

gemeente Katwijk:Kor\vnq\r\ Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website: g^atwijk Omgevingsvergunning Zaaknummer 970399 1. Inleiding Op 15 mei 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een hegconstructie op het perceel Boerslaan

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589

Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589 Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589 1. Inleiding Op 11 mei 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op het perceel

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747 onderwerp x X behandeld door/e-mail x bouwvergunning (nummer 20090060) tijdelijk plaatsen Romneyloods voor 3 jaar Groenedijk

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 723720 1. Inleiding Op 22 juni 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vervangen van de dakkapel aan de achterzijde van de woning op het

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR367404_1. Coördinatieverordening gemeente Maastricht. 14 maart Officiële uitgave van Maastricht.

CVDR. Nr. CVDR367404_1. Coördinatieverordening gemeente Maastricht. 14 maart Officiële uitgave van Maastricht. CVDR Officiële uitgave van Maastricht. Nr. CVDR367404_1 14 maart 2017 Coördinatieverordening gemeente Maastricht Hoofdstuk 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: d. e. f. g.

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00085026 Burgemeester en wethouders hebben op 8 december 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het gedeeltelijk verleggen

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning wijzigen van de voorwaarden van omgevingsvergunning 218854 wijzigen van de voorwaarden van omgevingsvergunning 218854 Beschikking 283742 *17.130142* 17.130142 WIJZIGINGSVERGUNNING nr.

Nadere informatie

ANTICIPEREN OP DE OMGEVINGSWET (BOUWRECHT 2016/49)

ANTICIPEREN OP DE OMGEVINGSWET (BOUWRECHT 2016/49) ANTICIPEREN OP DE OMGEVINGSWET (BOUWRECHT 2016/49) Door C.M.P. Julicher Zegers en B. Weekers is een artikel geschreven voor het tijdschrift Bouwrecht. Gemeenten krijgen te maken met een nieuwe actualisatieronde

Nadere informatie

Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: 2.1.1.2

Nadere informatie

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer Omgevingsvergunning (artikel 2.1, 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer 2011.00165 Gezien het verzoek ingediend door: N.V. Nederlandse

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD

OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 6 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van 2 'te koop' borden. De aanvraag gaat over diverse locaties

Nadere informatie

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00 ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo artikel 2.1) Dossiernummer: VROM/HZ_WABO-2014-0257 Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren Datum gezien de aanvraag van : Twan Kusters Holding B.V. vertegenwoordigd

Nadere informatie

Vergaderdatum Gemeenteblad 2011 / Agendapunt. Aan de Raad

Vergaderdatum Gemeenteblad 2011 / Agendapunt. Aan de Raad Betreft: Het delegeren van bevoegdheden zoals bedoeld in de Wabo en het Bor (door aanwijzing van categorieën van gevallen waarvoor in het kader van de Wabo geen verklaring van geen bedenkingen is vereist)

Nadere informatie

Omgevingsvergunning 1 e fase

Omgevingsvergunning 1 e fase Omgevingsvergunning 1 e fase Uitgebreide voorbereidingsprocedure Grondslag : Wabo artikel 2.1, 2.5 en 2.12 Registratienummer : W033374 / 38703 Datum : 5 december 2012 Activiteiten : Afwijken van het bestemmingsplan

Nadere informatie

*15.159324* 15.159324

*15.159324* 15.159324 omgevingsvergunning plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) Beschikking 239368 *15.159324* 15.159324 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010. De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; gelet op 229, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet ; B e s l u i t : vast te stellen de: eerste

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 18 mei 2011; dossiernummer : WB20110318; van : Panteia de heer MJM Vermunt : Bredewater 26, 2715CA

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 30 mei 2012 van Grinie B.V., Broek 1C, 5446 PS Wanroij

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 514989 1. Inleiding Op 15 juli 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het tijdelijk plaatsen klaslokaalcabines bij de Rehobothschool, voor

Nadere informatie

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo).

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo). Publiek O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Burgemeester en Wethouders hebben op 19 februari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van 21 rijwoningen. De aanvraag gaat

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653 onderwerp x X behandeld door/e-mail x lichte bouwvergunning (20100137) nieuw kozijn kopgevel Constantijn Huygensstr 41

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord bij de derde druk /V. Lijst van afkortingen / XIII. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord bij de derde druk /V. Lijst van afkortingen / XIII. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij de derde druk /V Lijst van afkortingen / XIII HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 1.1 Algemeen / 1 1.2 Doelstelling van de Wabo / 2 1.3 Reikwijdte en werkingssfeer van de Wabo / 4 1.4

Nadere informatie

INSTRUMENTARIUM NIEUWE WET RUIMTELUKE ORDENING

INSTRUMENTARIUM NIEUWE WET RUIMTELUKE ORDENING ^h J ^ INSTRUMENTARIUM NIEUWE WET RUIMTELUKE ORDENING l^rka Inleiding Per 1 juli 2008 zal de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking treden. De Wro brengt een wijziging in het instrumentarium

Nadere informatie

Omgevingsvergunning UV 25091

Omgevingsvergunning UV 25091 Omgevingsvergunning UV 25091 Burgemeester en Wethouders hebben op 1 juli 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het gebruik van een veldschuur als. De aanvraag gaat over Belversestraat

Nadere informatie

Wet van 20 oktober 2006, houdende nieuwe regels omtrent de ruimtelijke ordening (Wet ruimtelijke ordening)

Wet van 20 oktober 2006, houdende nieuwe regels omtrent de ruimtelijke ordening (Wet ruimtelijke ordening) (Tekst geldend op: 03-11-2008) Wet van 20 oktober 2006, houdende nieuwe regels omtrent de ruimtelijke ordening (Wet ruimtelijke ordening) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

b e s l u i t : Pagina 1 van 7 Nr: De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr.

b e s l u i t : Pagina 1 van 7 Nr: De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. Nr: 13-13 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 13-13; gelet op artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro); b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

De heer M.H.G.W. Loo Givelderweg PB Heijenrath. diversen. Geachte heer Loo,

De heer M.H.G.W. Loo Givelderweg PB Heijenrath. diversen. Geachte heer Loo, De heer M.H.G.W. Loo Givelderweg 2 6276 PB Heijenrath Datum: 20 mei 2015 Behandeld door: de heer M. v.d. Venne Uw brief van: Onderwerp: verleende omgevingsvergunning Uw kenmerk: Dossiernummer: 20150011

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 1 april 2014 van de heer J. Kraijo een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een mobiele

Nadere informatie

De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): - Bouwen (art. 2.1 lid 1a)van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): - Bouwen (art. 2.1 lid 1a)van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Omgevingsvergunning Zaaknummer 1. Inleiding Op 22 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het verbouwen van het kantoorgebouw tot een gebouw met zes appartementen

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de

Nadere informatie

Wijziging tarieventabel leges

Wijziging tarieventabel leges Wijziging tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Eerste Wijziging Legesverordening 2010 (Aan de bij de Legesverordening 2010 behorende tarieventabel wordt onderstaande titel 2 toegevoegd)

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK 2.2.1 Vooroverleg 2.2.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vooroverleg wanneer het een plan betreft dat valt

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 Burgemeester en wethouders hebben op 16-1-2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het dempen en realiseren van water. De aanvraag gaat over

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK 1 0 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 141106/MvSC/mlu-001 Kenmerk aanvraag: OLO 1496803, dd. 15 oktober

Nadere informatie

Bijlage bij uitnodiging regiogesprekken nwro

Bijlage bij uitnodiging regiogesprekken nwro Bijlage bij uitnodiging regiogesprekken nwro Statengriffie Provinciehuis Zuid-Hollandplein 1 Postbus 90602 2509 LP Den Haag Telefoon 070-441 82 38 Website www.pzh.nl Zoals ook voor andere spelers binnen

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 550658 1. Inleiding Op 21 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vergroten van de bestaande dakkapel (wijziging op de eerder

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

- Haverstuk 8, 9203 HB Drachten, de bouw van 22 woningen, datum bekendmaking: 14 juli 2015

- Haverstuk 8, 9203 HB Drachten, de bouw van 22 woningen, datum bekendmaking: 14 juli 2015 Omgevingsvergunningen Verleende vergunningen Uitgebreide voorbereidingsprocedure Er is een omgevingsvergunningen verleend voor: - Haverstuk 8, 9203 HB Drachten, de bouw van 22 woningen, datum bekendmaking:

Nadere informatie

Onderwerp Afwijken van het planologisch regime onder de Wabo (voorheen projectbesluit)

Onderwerp Afwijken van het planologisch regime onder de Wabo (voorheen projectbesluit) Agendapunt 8 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer: 2010/31424 Datum: 6 september 2010 programma: Blad: 1 van 6 cluster: Ruimte portefeuillehouder: ing. F.J.L.M. Cremer Informatie bij:

Nadere informatie

De nieuwe Omgevingswet. Molenadviesraad Amersfoort Mark Ravesloot, senior adviseur molens

De nieuwe Omgevingswet. Molenadviesraad Amersfoort Mark Ravesloot, senior adviseur molens De nieuwe Omgevingswet Molenadviesraad 7-4-2017 Amersfoort Mark Ravesloot, senior adviseur molens Uitgangspunten Omgevingswet Vormt basis voor het nieuwe stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel Datum raadsavond : Programma Onderwerp : Hoogeveen Ontwikkelt : Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wabo. Samenvatting

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Omgevingsvergunning voor de activiteit gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht art. 2.1 lid 1 sub c).

Nadere informatie

Procedure coördinatieregeling Wro

Procedure coördinatieregeling Wro Procedure coördinatieregeling Wro Mogelijkheid: tot coördinatie van alle besluiten die nodig zijn voor een ruimtelijk project in één procedure tot en met het beroep bij de rechter. Twee coördinatiemogelijkheden:

Nadere informatie

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Notitie Beleid ten behoeve van Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting September 2009 1 1. AANLEIDING De gemeente Bussum heeft in het jaar

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Uitgebreide voorbereidingsprocedure en een verklaring van geen bedenkingen Angelique Braams Afdeling Vergunningen & Uitvoering 10 maart 2011 voor 1 oktober

Nadere informatie

Toelichting op de Coördinatieverordening

Toelichting op de Coördinatieverordening Toelichting op de Coördinatieverordening Hoofdstuk 1: Algemene toelichting 1. Coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro Afdeling 3.6 Wro bevat verschillende coördinatieregelingen voor Rijk, provincie en

Nadere informatie

Onderwerp Datum 28-09-2015

Onderwerp Datum 28-09-2015 Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 5 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : W.P. Kanters wonende/gevestigd : Merseloseweg 1335801 CC Venray ontvangen

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit uitvoeren van een werk

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit uitvoeren van een werk Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit uitvoeren van een werk Locatie Nieuwenhagen kavel A 1299, 3879 en 2725 te Landgraaf Zaaknummer 2012-0814 Kenmerk 2013/3889

Nadere informatie

De Minister van Economische. Zaken en. De Minister van Infrastructuur en Milieu. Overwegende dat:

De Minister van Economische. Zaken en. De Minister van Infrastructuur en Milieu. Overwegende dat: De Minister van Economische Zaken en De Minister van Infrastructuur en Milieu Overwegende dat: - het wenselijk is te voorkomen dat zich in het gebied dat bestemd zal worden voor het Windpark Zeewolde en

Nadere informatie

eurne Verlenen omgevingsvergunning Wij hebben de omgevingsvergunning verleend. U vindt de vergunning in de bijlage.

eurne Verlenen omgevingsvergunning Wij hebben de omgevingsvergunning verleend. U vindt de vergunning in de bijlage. eurne J.J.C. Jaspers Gender 42 5751 XA DEURNE Deurne, 25 februari 2015 Kenmerk: HZ-2015-0023 Betreft: toezending omgevingsvergunning Bijlage: vergunning Geachte heer Jaspers, Op 4 januari 2015 diende u

Nadere informatie

Register bij het Ondermandaatbesluit Wabo-bevoegdheden stadsdeelsecretaris Nieuw-West

Register bij het Ondermandaatbesluit Wabo-bevoegdheden stadsdeelsecretaris Nieuw-West Register bij het Ondermandaatbesluit Wabo-bevoegdheden stadsdeelsecretaris Nieuw-West Grondslag voor de bevoegdheden: Collegebesluit d.d. 21 juli 2015 (Nr. BD2015-010563), verlenging van het tijdelijk

Nadere informatie

gemeente Katwijk: Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website:

gemeente Katwijk: Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website: Omgevingsvergunning Zaaknummer 1034185 1. Inleiding Op 1 oktober 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vervangen van het dak en gedeeltelijk vervangen van de kozijnen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Samenvatting

Raadsvoorstel. Samenvatting Raadsvoorstel Onderwerp: Lijst Verklaring van Geen Bedenkingen Omgevingsrecht Indiener agendapunt: College van Burgemeester en wethouders Roerdalen Portefeuillehouder: C.T.G. Wolfhagen Gevraagd besluit:

Nadere informatie

Bijlage 1 bij raadsbesluit Ag. nr : 12

Bijlage 1 bij raadsbesluit Ag. nr : 12 Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15-11-11; gelet op artikel 3.30, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Documentnummer: CG

Omgevingsvergunning. Documentnummer: CG Omgevingsvergunning Documentnummer: CG-01047-01 Burgemeester en Wethouders hebben op 23 december 2010 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het bouwen van 24

Nadere informatie

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning:

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning: .. Zaak: 339696 Dossier: OV16160 Documentnummer: 339696BV Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 15 november 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitvoeren

Nadere informatie

De aanvraag betreft de volgende activiteiten: - Strijdig gebruik (art. 2.1 lid 1c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht);

De aanvraag betreft de volgende activiteiten: - Strijdig gebruik (art. 2.1 lid 1c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); Ontwerp Omgevingsvergunning Zaaknummer 1905981 (dossier 2015-06674) 1. Inleiding Op 23 juli 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het gebruik van het perceel in strijd met

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 901876 1. Inleiding Op 28 maart 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het maken van een aanbouw aan de voorzijde van de woning en het maken

Nadere informatie