Wie is daarvoor verantwoordelijk? Het college van burgemeester en wethouders is hiervoor verantwoordelijk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie is daarvoor verantwoordelijk? Het college van burgemeester en wethouders is hiervoor verantwoordelijk."

Transcriptie

1 Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder dr. T.C.M. Horn Collegevergadering 1 1 december 2007 Inlichtingen R. J. Kouwenhoven ( ) Registratienummer LCD?/ l 8 L l. Samenvatting Wat willen we bereiken? Voorkomen dat de inkomenspositie van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten (met een inkomen op of rond bijstandsniveau) die zijn aangewezen op hulp bij het huishouden enlof een individuele voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) waarvoor een inkomensonafhankelijke bijdrage verschuldigd is, achteruit gaat. Wat gaan we daarvoor doen? De eenmalige uitkering voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen met ingarlg van 1 januari 2008 verhogen voor de personen die een eigen bijdrage op grond van de Wmo enlof Awbz zijn verschuldigd. De verhoging van deze eenmalige uitkering bedraagt maximaal de inkomensonafhankelijke eigen bijdrage welke wordt opgelegd op grond van de Wmo enlof Awbz. Wat mag het kosten? De verhoging van de eenmalige uitkering kan, naar verwachting, worden betaald uit het reguliere bijzondere bijstandsbudget (programma 15). De verwachte maximale toename van de extra kosten zijn E ,-- op jaarbasis. De bijzondere bijstand is overigens een open-eind financiering. De gemeente is zelf verantwoordelijk bij een eventuele overschrijding. Wie is daarvoor verantwoordelijk? Het college van burgemeester en wethouders is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? De raad zal over de voortgang van deze regeling worden geïnformeerd bij de evaluatie van het minimabeleid in het voorjaar van 2008.

2 Volgvei 2 2. Voorstel Op grond van het voorgaande besluit het college: met ingang van 1 januari 2008 de jaarlijkse eenmalige uitkering voor chronisch zieken en gehandicapten te verhogen met een bedrag ter hoogte van maximaal de inkomensonafhankelijke eigen bijdrage, welke wordt opgelegd op grond van de Wmo enlof Awbz; met ingang van 1 januari 2008 de eenmalige uitkering voor personen van 65 jaar en ouder te verhogen met de door hen verschuldigde inkomensonafhankelijke eigen bijdrage, welke wordt opgelegd op grond van de Wmo enlof Awbz; de extra uitgaven als gevolg van de verhoging van de eenmalige uitkering ten laste te brengen van het budget van de bijzondere bijstand; deze nota ter kennisname voor te leggen aan zowel de clientenraad als de Wmo raad; de raad voor te stellen deze nota te agenderen ter bespreking. 3. Wat willen we bereiken? Tijdens de raadssessie van 15 november jl. is een aantal voorstellen met betrekking tot het invoeren van een eigen bijdrage systematiek binnen de Wmo besproken. Tijdens deze raadssessie is ook gesproken over de koppeling met de bijzondere bijstand en de armoedeval als gevolg van het opleggen van een eigen bijdrage. In deze nota wordt een voorstel geformuleerd, waardoor we kunnen voorkomen, dat de inkomenspositie van de mensen met een inkomen op of rond het minimum, die een eigen bijdrage o.g.v. de Wmo enlof Awbz moeten betalen, verslechtert. Tevens wordt aandacht besteed aan het huidige gemeentelijk minimabeleid, de landelijke regelgeving op dit gebied, de armoedeval en in hoeverre we deze armoedeval als gemeente kunnen beïnvloeden. Gemeenteliik minimabeleid Algemeen De komst van de Wet werk en bijstand (WWB) per 1 januari 2004 heeft grote consequenties gehad voor het bijzondere bijstandsbeleid in de gemeente Haarlemmermeer. Eén van de uitgangspunten bij de invoering van de WWB was dat inkomenspolitiek voortaan voorbehouden is aan het Rijk. De invoering van de WWB ging hierdoor gepaard met een verbod op categoriale regelingen voor personen jonger dan 65 jaar. Als gevolg hiervan zijn de éénmalige uitkering en de vergoeding voor schoolkosten, die bestond voor alle mensen met een minimuminkomen tot 1 10% van het minimumloon, afgeschaft. Op de regel dat gemeenten geen categoriale regelingen meer mogen hanteren, bestaan twee uitzonderingen: er mag een collectieve ziektekostenverzekering voor minima worden afgesloten; er mogen categoriale regelingen worden vastgesteld voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Van deze mogelijkheid heeft de gemeente Haarlemmermeer bij de invoering van de WWB gebruik gemaakt. Er bestaat een collectieve ziektekostenverzekering voor de minima en een Bénmalige uitkering voor mensen van 65 jaar en ouder van f 295,-- per jaar. Daarnaast is er in 2004 een Bénmalige uitkering voor chronisch zieken en gehandicapten in het leven geroepen. Het jaarlijks uit te betalen bedrag van deze éénmalige uitkering is

3 Volgvel 3 afhankelijk van de bijdrage die vanuit het Rijk wordt ontvangen. Dit jaar (2007) bedroeg deze eenmalige uitkering E 295,--. Met de invoering van de WWB is ook de langdurigheidstoeslag geïntroduceerd. Deze toeslag is bestemd voor mensen die 5 jaar of langer zijn aangewezen op een uitkering op of rond het sociaal minimum. Draagkrachtregels, inkomen en vermogen Bij de uitvoering van de bijzondere bijstand mag de gemeente zelf invulling geven aan de begrippen inkomen en vermogen. Ook mogen draagkrachtregels worden vastgesteld. Volgens de huidige draagkrachtregels hebben mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum geen eigen bijdrage bij de verstrekking van bijzondere bijstand. Indien het inkomen hoger is dan 120% van het sociaal minimum, wordt deze bijzondere bijstand gekort met 35% van het meerdere inkomen. Er wordt bij de verlening van bijzondere bijstand geen rekening gehouden met het vermogen in de eigen woning. Naast de categoriale regelingen bestaan er een aantal individuele regelingen zoals de bijstandsverlening voor schoolkosten en computers. De Haarlemmermeerpas is in augustus 2005 voor de minima geïntroduceerd. Deze pas geeft korting op sport-, sociale- enlof culturele activiteiten aan inwoners van de gemeente Haarlemmermeer met een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum. Op dit moment wordt gewerkt aan een voorstel om de kortingen die met deze pas kunnen worden gekregen, uit te breiden. Naast de regelingen op grond van de bijzondere bijstand, kent de gemeente het kwijtscheldingsbeleid voor gemeentelijke belastingen. De kwijtscheldingsnorm is op 100% van de bijstandsnorm gesteld. Dat wil zeggen dat bij overschrijding van deze grens, ook al is dit 1 euro, er geen kwijtschelding wordt verleend. Terugdringen 'niet gebruik' Uit onderzoek is gebleken dat bijzondere bijstand voornamelijk wordt aangevraagd door mensen die een uitkering van de gemeente ontvangen. Waarschijnlijk weten veel personen zonder uitkering, die ook recht hebben op deze vorm van bijstand, niet van deze regeling en de mogelijkheden. Het aantal niet-gebruikers binnen de doelgroep is groot. In 2007 is daarom een campagne gestart om de burgers te informeren over de mogelijkheden van bijzondere bijstandsverlening en het 'niet gebruik' terug te dringen. De resultaten van deze campagne zullen medio 2008 bekend worden en bij de evaluatie van het minimabeleid worden betrokken. Landeliik (minimalbeleid De koopkracht wordt voor een belangrijk deel bepaald op boven-gemeentelijk niveau. Bij de berekening van de hoogte van het inkomen spelen de volgende regelingen een rol: loon- en inkomstenbelasting en aftrekposten; heffingskortingen. Inkomensafhankelijke regelingen zijn o.a.: huurtoeslag; zorgtoeslag.

4 Ondetwerp Volgvei 4 De huur- en zorgtoeslag zijn de twee belangrijkste inkomensafhankelijke regelingen van de rijksoverheid. Om in aanmerking te kunnen komen voor een huurtoeslag mag het inkomen niet hoger zijn dan E ,--l op jaarbasis. Onder dit bedrag bestaat er afhankelijk van de hoogte van het inkomen en de huur recht op een toeslag. Mensen die in aanmerking willen komen voor een zorgtoeslag, mogen over een inkomen beschikken dat niet meer bedraagt dan E ,-- op jaarbasis, voor een alleenstaande. Indien er een partner is met een inkomen, dan mag het inkomen jaarlijks niet meer bedragen dan E ,--. Probleemstelling Eigen bijdrage Wmo Met ingang van 1 januari 2008 is een inkomensonafhankelijke en een inkomensafhankelijke eigen bijdrage o.g.v. de Wmo verschuldigd, indien er sprake is van woningaanpassingen of voorzienirrgen, die bedoeld zijn om zich te verplaatsen in en rond de woning, niet zijnde een rolstoel. Er wordt een inkomensonafhankelijke eigen bijdrage opgelegd van E 215,-- of E 309,--~ (hoogte is afhankelijk van de gezinssamenstelling), per jaar. Daarnaast wordt een inkomensafhankelijke bijdrage opgelegd indien het inkomen hoger is dan 120% van het wettelijk minimumloon. Deze bijdrage is 15% van het meerdere. Door het opleggen van een eigen bijdrage kunnen gebruikers van deze voorzieningen op grond van de Wmo in financiële problemen geraken. Armoedeval Wie vanuit een uitkeringssituatie een betaalde baan aanvaardt, ziet zijn inkomen doorgaans stijgen. Dit kan tot gevolg hebben dat men niet meer (of nog slechts in beperkte mate) in aanmerking komt voor inkomensondersteunende voorzieningen. Het gaat hierbij om landelijke voorzieningen zoals de huur- enlof zorgtoeslag, maar ook om uitkeringen op grond van het gemeentelijk minimabeleid. Door de inkomenstoets die aan dergelijke regelingen is verbonden, verliezen uitkeringsontvangers die gaan werken al snel hun rechten op dit terrein. Dit verkleint de koopkrachttoename door werkaanvaarding en maakt de keus voor werk minder aantrekkelijk. Dit probleem staat bekend als armoedeval. Deze armoedeval speelt ook een rol bij het opleggen van een eigen bijdrage o.g.v. de Wmo. Immers bij het aanvaarden van werk en de hieruit voortvloeiende inkomensstijging zal dit effect hebben op de hoogte van de eigen bijdrage Wmo en dit kan een belemmering vormen om werk te aanvaarden. De discussie over armoedeval t.g.v. het gemeentelijk minimabeleid is voornamelijk gericht op de situatie van mensen met een inkomen rond 120% van het sociaal minimum. Dit is circa E ,--3 (netto, exclusief vakantietoeslag) op jaarbasis voor een gezin. De armoedeval t.g.v. het Rijksbeleid, met name bepaald door de zorg- en huurtoeslag, is voornamelijk gericht op mensen met een inkomen rond modaal, circa E ,-- (bruto) op jaarbasis. bedrag geldt in 2007 voor een meerpersoonshuishouden waarvan de bewoners jonger dan 65 jaar zijn. 2 bedragen gelden op dit moment. 3 normbedragen gelden per l juli 2007

5 Volgvei 5 Hieruit concluderen we dat de armoedeval van Rijkswege deels los staat van die door gemeentelijke regelingen veroorzaakt wordt. Gemeentelijke regelingen zoals bijzondere bijstand hebben geen invloed op de hoogte van huur- enlof zorgtoeslag. Wat gaan we daarvoor doen? Huishoudens met een laag inkomen worden financieel bijgestaan door middel van tal van landelijke inkomensafhankelijke regelingen. Deze regelingen zijn dikwijls gericht op specifieke bestedingsdoelen (huisvesting, zorg). De mogelijkheden voor de gemeente om (negatieve) inkomenseffecten te beì'nvloeden zijn beperkt. De gemeente mag immers, sinds de invoering van de WWB, geen inkomenspolitiek meer voeren. Binnen de bijzondere bijstand zijn er echter toch mogelijkheden om de (negatieve) effecten van het heffen van een eigen bijdrage o.g.v. de Wmo (gedeeltelijk) te compenseren en wel: I. De eenmalige uitkering voor chronisch zieken en gehandicapten Aan chronisch zieken en gehandicapten in de leeftijd van 18 tot 65 jaar, mag met de invoering van de WWB nog categoriaal bijzondere bijstand worden verleend. Sinds 2004 bestaat er binnen de gemeente Haarlemmermeer een éénmalige uitkering voor deze doelgroep. Hiertoe behoren personen met een inkomen op of rond bijstandsniveau die: langdurig (d.w.z. langer dan 6 maanden) over thuiszorglhulp bij het huishouden beschikken of; over hulpmiddelen voor wonenlwerk, vervoer (met uitzondering van personen die een pas voor de Meertaxi bezitten), lopenlrolstoel en autovoorzieningen beschikken die in het kader van de Wmo zijn verstrekt of; een uitkering ingevolge de WAOMIIA ontvangen naar een arbeidsongeschiktheidspercentage van %. Jaarlijks ontvangt deze doelgroep een uitkering waarvan de hoogte afhankelijk is van de bijdrage vanuit het Rijk. In 2007 is een bedrag van E 295,-- aan deze groep uitbetaald. De huidige eenmalige uitkering is bedoeld voor de bestrijding van verborgen kosten die verband houden met de handicap enlof ziekte. Deze mensen betalen vaak de inkomensonafhankelijke bijdrage o.g.v. de Wmo enlof Awbz. Mensen die over een minimuminkomen beschikken, betalen voor de extramurale Awbz en de Wmo samen nooit meer dan E 215,-- of E 309,-- (hoogte is afhankelijk van de gezinssamenstelling), per jaar. Deze maximale eigen bijdrage geldt voor inkomens tot 120% van het sociaal minimum. Wij stellen voor om de eenmalige uitkering voor chronisch zieken en gehandicapten te verhogen met maximaal het bedrag van de inkomensonafhankelijke bijdrage o.g.v. de Wmo enlof AWBZ. De doelgroep wordt dan volledig gecompenseerd en ondervindt geen nadelige financiële effecten. De uitvoering is klantvriendelijk omdat de uitkering jaarlijks, na invulling van een verkort inlichtingenformulier, wordt toegekend aan de personen die reeds bekend zijn bij de cluster sociale dienstverlening. Indien mensen een uitkering ontvangen van de cluster sociale dienstverlening, wordt de uitkering ieder jaar automatisch toegekend Er zal tevens een koppeling worden gemaakt tussen mensen van 65 jaar en ouder die een eenmalige uitkering ontvangen en een Wmo voorziening hebben. Ook voor deze groep zal dan de eenmalige uitkering worden verhoogd met de maximale eigen bijdrage Wmo enlof Awbz.

6 Volgvel 6 De verhoging van deze eenmalige uitkering komt in plaats van de individuele aanvraag voor bijzondere bijstand voor deze kosten zoals deze op dit moment nog wordt uitgevoerd. Mensen uit de doegroep die na 1 januari 2008 toch nog een aanvraag indienen voor deze kosten, worden geacht deze kosten uit de eenmalige uitkering te kunnen betalen en verkeren derhalve niet in de omstandigheden dat zij niet in deze kosten kunnen voorzien. De aanvraag zal dan ook worden afgewezen. 2. Het wijzigen van het draagkrachtpercentage. De gemeente is vrij om de hoogte van de draagkracht te bepalen bij de verlening van bijzondere bijstand. Het huidige percentage is vastgesteld op 120%. In de nota minimabeleid van 26 september 2006 is er voor gekozen om het draagkrachtpercentage niet te wijzigen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de stelling, dat met inkomensafhankelijke regelingen armoede wordt verlicht, moet worden genuanceerd. Dit heeft te maken met het niet-gebruik van de inkomensafhankelijke regelingen. Het is daarom effectiever om het bereik van de huidige doelgroep te vergroten alvorens de doelgroep verder uit te breiden. De campagne om het 'niet gebruik' tegen te gaan loopt op dit moment nog. Medio 2008 zal het minimabeleid en de effecten van deze campagne worden geëvalueerd. Aan de hand van deze evaluatie zal worden beoordeeld of het draagkrachtpercentage aanpassing behoeft. Bovendien is het aanpassen van het draagkrachtpercentage een grofmazig middel om de lasten voor de burgers door de invoering van de eigen bijdrage op grond van de Wmo op te vangen, omdat verhoging van de grens (bijvoorbeeld van 120 naar 130%) een effect heeft op alle regelingen, dus ook bijvoorbeeld op de computerregeling en de schoolkosten. Het budget dat daarmee gepaard gaat - ruwe schatting van een kwart tot een half miljoen euro, extra op jaarbasis- is daarom hoger dan de verhoging van de eenmalige uitkering. Daarnaast is het verhogen van de eenmalige uitkering voor chronisch zieken en gehandicapten zowel klantvriendelijker als eenvoudiger voor de gemeente uit te voeren. 3. Armoedeval in relatie tot eigen bijdrage Wmo Veel mensen die aanspraak maken op voorzieningen ingevolge de Wmo hebben geen of nauwelijks perspectief (meer) op de arbeidsmarkt. Zij ontvangen immers veelal een AoV\P of een volledige ~A~MflAWajong~ uitkering. Van armoedeval zal daarom in veel gevallen geen sprake zijn omdat dit alleen speelt als mensen aan het werk kunnen gaan en een hoger inkomen verwerven. Omdat de doelgroep over het algemeen geen uitzicht heeft op inkomensverbetering door werkaanvaarding is het van belang om bijzondere bijstand te verlenen voor de kosten van de eigen bijdrage Wmo. De eenmalige uitkering voor chronisch zieken en gehandicapten wordt naar draagkracht verstrekt. Tot 120% (E 1.423,- per maand voor een gezin) van het sociaal minimum wordt de eenmalige uitkering volledig uitbetaald. Indien het inkomen hoger is dan 120% wordt 35% van het meerdere in mindering gebracht op de eenmalige uitkering. Indien uitgegaan wordt van een eenmalige uitkering van E 590,-- per jaar, bestaat er bij een inkomen van E 1565,-- per maand (iets meer dan 130% van het 4 63% van de doelgroep ontvangt AOW 5 33% van doelgroep is tussen de 18 en 65 jaar. Van deze groep is niet bekend wat voor inkomen men heefl omdat dit in het verleden niet werd geregistreerd omdat er bij verstrekking van Wmo vootzieningen geen rekening werd gehouden met het inkomen. De verwachting is echter dat een groot deel van deze groep is aangewezen op deze uitkering

7 volgvel 7 Onderwerp sociaal minimum) geen recht meer op een eenmalige uitkering. De armoedeval treedt dus glijdend op bij een inkomen tussen de 120 en 130% van het sociaal minimum. Voorbeelden van een draagkrachtberekening": 120% van het minimumloon is E 1.423,-- per maand voor een gezin. Het inkomen berdaagt f 1.565,-- op maandbasis Draagkracht bedraagt f 1.565,-- minus f 1.423,-- = E 142,-- per maand. Op jaarbasis E 1.704,-- 35% van E = f 596,40 Dit bedrag is hoger dan de eenmalige uitkering. Er bestaat derhalve geen recht meer op een eenmalige uitkering bij dit inkomen tenzij de draagkracht al is aangewend voor andere bijzondere kosten. Het inkomen bedraagt E 1.483,-- op maandbasis ( 125% van het sociaal minimum). De draagkracht bedraagt E 1.483,-- minus f 1.423,-- = E 60,-- per maand. Op jaarbasis f 720,--. 35% van E 720,- = f 252,--. Er bestaat derhalve recht op een eenmalige uitkering van f 590,-- minus E 252,-- = f 338,--. Opgemerkt dient overigens te worden dat de verlening van bijzondere bijstand in principe geen gevolgen heeft voor inkomensafhankelijke regelingen zoals de huur- en de zorgtoeslag omdat de bijzondere bijstand is 'gedefiscaliseerd'. Het voert op dit moment te ver om in deze nota allerhande voorbeelden van inkomensberekeningleffecten op zowel landelijk als gemeentelijk niveau op te nemen7. Wat mag het kosten? Jaarlijks worden er 550 eenmalige uitkeringen aan chronisch zieken en gehandicapten verstrekt. Indien deze eenmalige uitkering wordt verhoogd met de maximale inkomensonafhankelijke eigen bijdrage Wmo zal dit E ,-- (550 x f 309,--) aan extra uitgaven bijzondere bijstand betekenen. Hierbij wordt er vanuit uitgegaan dat iedereen de hoge eigen bijdrage betaalt, echter de hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van de gezinssamenstelling, alleenstaande betalen f 215,--. De extra kosten voor de bijzondere bijstand zullen dus lager uitvallen. In 2006 zijn er 401 eenmalige uitkeringen verstrekt aan 65 plussers. Van deze groep maken 227' personen gebruik van voorzieningen op grond van de Wmo en zijn derhalve een inkomensonafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd. Indien ook aan deze groep bijzondere bijstand wordt verleend voor de eigen bijdrage Wmo, bedragen de kosten f ,-- (227 x f 309,). Ook hier wordt uitgegaan van de hoge eigen bijdrage. 6 alle bedragen die vernield zijn in deze voorbeelden zijn netto Wij willen de raad hiervoor wijzen op het computerprogramma 'LOKOSIM' dat door het 'Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden' (Coelo), is ontwikkeld. Dit programma bevat voor diverse huishoudens en voor elk inkomensniveau (van bijstand tot modaal) kant en klaar het netto inkomen, de bedragen waarop aanspraak bestaat uit hoofde van inkomens-ondersteunende regelingen en de resulterende koopkracht. Ook het gemeentelijk minimabeleid kan in dit programma worden verwerkt. 8 In 2007 hebben tot nu toe 227 personen zowel een eenmalige uitkering ontvangen en gebruik gemaakt van Wmo voorzieningen

8 Volgvel 8 Zoals reeds aangegeven is deze eigen bijdrage afhankelijke van de gezinssamenstelling en zullen de kosten derhalve lager zijn. De verwachte maximale toename van de kosten zijn E ,-- plus E ,- = E ,--. Naar verwachting kunnen deze extra kosten uit het budget bijzondere bijstand kunnen worden betaald. In de primaire begroting 2007 is hieivoor een totaalbedrag van E opgenomen. De bijzondere bijstand is overigens een open-eind financiering. De gemeente is dus zelf verantwoordelijk voor een eventuele overschrijding. Wie is daawoor verantwoordelijk? Het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Wet werk en bijstand verantwoordelijk voor de vaststelling van de hoogte en de uitvoering van de bijzondere bijstand. Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? De raad zal over de voortgang van deze regeling worden geïnformeerd bij de evaluatie van het minimabeleid in het voorjaar van Overige relevante informatie Personeel en organisatie De uitvoeringsorganisatie is voldoende geëquipeerd om de beslissingen op, en de uitvoering van deze eenmalige uitkeringen op grond van de bijzondere bijstand te kunnen verwerken. Doordat het gaat om de verhoging van de bestaande eenmalige uitkering zijn er voor de uitvoering weinig tot geen consequenties. In- en externe communicatie Bekeken zal worden of de voorstellen in deze nota kunnen worden meegenomen in het informatie- en communicatieplan dat naar aanleiding van de nota minimabeleid is vastgesteld. Deze nota zal ter kennisname worden voorgelegd aan zowel de cliëntenraad als de Wmo raad. 4. Ondertekening Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer, namens deze, de ~ortefeuillehouder. Bijlage(n) Geen

Nota van B&W. Samenvatting

Nota van B&W. Samenvatting Nota van B&W Onderwerp Minimabeleid in de gemeente Haarlemmermeer Portefeuillehouder dr T.C.M. Horn I 8 QLkb 10 &L- 2 Inlichtingen R.J. Kouwenhoven (023 567 66 15) Collegevergadering Regirtrabenummar z00

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/308

Raadsvoorstel 2004/308 Raadsvoorstel 2004/308 Onderwerp Portefeuillehouder Raadsvergadering H. Tuning Datum 14 september 2004/25914 Inleiding Bij de parlementaire behandeling van de Wet werk en bijstand (WWB) is nadrukkelijk

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling verordening "Langdurigheidstoeslag Haarlemmermeer 2009" o de hoogte van de langdurigheidstoeslag vast

Onderwerp: Vaststelling verordening Langdurigheidstoeslag Haarlemmermeer 2009 o de hoogte van de langdurigheidstoeslag vast OPLEGNOTITIE Onderwerp: Vaststelling verordening "Langdurigheidstoeslag Haarlemmermeer 2009" Nummer Versie Thema Indiener Steller Verzoek portefeuillehouder Beslispunten voor de raad Overwegirigen m.b.t.

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder S. Bak Collegevergadering 2 juli 2013 Inlichtingen Rob Kouwenhoven Registratienummer 2013.0050749 1. Samenvatting Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel mermeer Raadsvoorstel 2016.0047131 onderwerp Portefeuilehouder drs. Ap Reinders, dr. Tom Horn steiler Rob Kouwenhoven Collegevergadering 6 September 201 6 Raadsvergadering 1. Samenvatting I/Var willen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1055110 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1055109 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. 20 december 2012

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer)

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Vergadering : 16 mei 2006 Agendanummer: 7 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanvullend

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Datum Zaaknummer : 98220 Programma : Economie, werk en inkomen Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: dhr. V.G.M. van den Berg Informatie

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013

Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Citeertitel Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Langdurigheidstoeslag Breda 2013

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT CURMERENO RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1039428 Behorend bij het BcWV-advies met registratienummer 1039427 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d Datum:

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG GEMEENTE HOUTEN

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG GEMEENTE HOUTEN Nr. 2012-010, Bijlage 3 De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 februari 2012 nr. BWV12.0042 gelezen en besluit: gelet op de artikelen 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Verordening. Voorstel: 1. Besluiten de Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand Gemeente Oosterhout 2009 vast te stellen.

Bijlagen: 1. Verordening. Voorstel: 1. Besluiten de Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand Gemeente Oosterhout 2009 vast te stellen. NOTA VOOR DE RAAD Datum: 23 januari 2009 Nummer raadsnota: Onderwerp: Verordening langdurigheidstoeslag Portefeuillehouder: Bode Bijlagen: 1. Verordening Ter inzage: 1. Voorstel: 1. Besluiten de Verordening

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning

Eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder dr. T.C.M. Horn Collegevergadering 9 oktober 2007 Inlichtingen R.J. Kouwenhoven (023 567 66 15) S.W.H. Vosters (023 567 61 77) Registrat~enummer

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vergadering van : 30 juni 2009 Agendanummer : 7 Onderwerp : Langdurigheidstoeslag WWB Programma : Zorgzaam Dantumadiel

RAADSVOORSTEL. Vergadering van : 30 juni 2009 Agendanummer : 7 Onderwerp : Langdurigheidstoeslag WWB Programma : Zorgzaam Dantumadiel RAADSVOORSTEL Vergadering van : 30 juni 2009 Agendanummer : 7 Onderwerp : Langdurigheidstoeslag WWB Programma : Zorgzaam Dantumadiel Voorstel: 1. Vaststellen van de Verordening Langdurigheidstoeslag WWB

Nadere informatie

BIJLAGE 5 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE NOORDWIJK 2015

BIJLAGE 5 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE NOORDWIJK 2015 BIJLAGE 5 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE NOORDWIJK 2015 Inkomens Effect Rapportage gemeente Noordwijk 2015 Een onderzoek naar de effecten van het armoedebeleid op de inkomenspositie van minimahuishoudens

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014

Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015. Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van chronisch zieken en gehandicapten 2014-2015 Prinsjesdag 2014 Nibud,

Nadere informatie

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WAALWIJK 2014

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WAALWIJK 2014 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE WAALWIJK 2014 Inkomens Effect Rapportage gemeente Waalwijk 2014 Een onderzoek naar de effecten van het armoedebeleid op de inkomenspositie van minimahuishoudens in de

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten ADVIESNOTA Burgemeester en wethouders Registratienummer Datum Paraaf manager Onderwerp Naam opsteller Productgroep/afdeling/team Portefeuillehouder Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch

Nadere informatie

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015

Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 Koopkrachtverandering van ouderen 2014-2015 Berekeningen Prinsjesdag 2014 Nibud, september 2014 In opdracht

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidskeuzes kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013

Onderwerp: Beleidskeuzes kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013 GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 22 april 2013 Nummer: 201301937 Afdeling: EDV Veendam, 12 februari 2013 Onderwerp: Beleidskeuzes kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013 Voorstel 1. Overgaan tot het vaststellen

Nadere informatie

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen!

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! NIEUWSBRIEF SOCIALE ZEKERHEID JANUARI 2007 De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! In deze nieuwsbrief leest u eerst over de nieuwe

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van (datum);

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van (datum); Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Leeuwarden 2015-2 De raad van de gemeente Leeuwarden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van (datum); gelet op artikel

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 98220 Datum: 18 november 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad: 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvoorstel 4 juli 2012 AB RV

Raadsvoorstel 4 juli 2012 AB RV Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 4 juli 2012 AB12.00617 RV2012.060 Gemeente Bussum Vaststellen Regeling 65 Plus Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Werk en Inkomen Gemeente Hoogeveen 15 december 2004 Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Huidig beleid 4 Kostensoorten 4 Hoogte kosten 5 Omvang van de doelgroep

Nadere informatie

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Agendanr. : Doc.nr : B2003 14372 Afdeling: : Sociale Zaken en Werkgelegenheid B&W-VOORSTEL Onderwerp : Langdurigheidstoeslag 2003 Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Algemeen:

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers

Koopkracht van 65-plussers Koopkracht van 65-plussers 2009-2010 Berekeningen Prinsjesdag 2009 In opdracht van de ouderenbonden UnieKBO en PCOB Nibud, september 2009 Koopkracht van 65-plussers 2009-2010 Berekeningen Prinsjesdag 2009

Nadere informatie

Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Eenmalige uitkering 2004 BESLUITEN

Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Eenmalige uitkering 2004 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie SWMG Aanbiedingsformulier Onderwerp Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Eenmalige uitkering 2004 In te vullen door afdeling Bestuursondersteuning Ontwerper Parafanten

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 116279 Datum : 3 februari 2015 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Categoriale bijzondere bijstand 3. Doelgroep 4. Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer I-SZ/2012/724 / RIS (6)

Gemeente Boxmeer I-SZ/2012/724 / RIS (6) Gemeente Boxmeer I-SZ/2012/724 / RIS 2015-89 (6) Onderwerp: Vaststelling van de Nummer:. De Raad van de gemeente Boxmeer, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 december 2012, gelet

Nadere informatie

INKOMENSEFFECTEN LANDELIJKE EN GEMEENTELIJKE MINIMAREGELINGEN

INKOMENSEFFECTEN LANDELIJKE EN GEMEENTELIJKE MINIMAREGELINGEN INKOMENSEFFECTEN LANDELIJKE EN GEMEENTELIJKE MINIMAREGELINGEN Versie 1.2 15 maart 2015 Inkomenseffecten landelijke en gemeentelijke minimaregelingen Onderzoek naar de effecten van de landelijke en gemeentelijke

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel

Bijlage bij raadsvoorstel Bijlage bij raadsvoorstel Inleiding De PvdA De Marne heeft via een initiatiefvoorstel in de raadsvergadering van 22 november 2005 het college gevraagd aanvullend minimabeleid te formuleren. Dit voorstel

Nadere informatie

Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015

Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015 Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015 De raad van de gemeente Borne, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., gelet op artikel 8, tweede lid, van de Participatiewet; Overwegende

Nadere informatie

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE HATTEM

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE HATTEM INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE HATTEM Inkomens Effect Rapportage gemeente Hattem Een onderzoek naar de effecten van het armoedebeleid op de inkomenspositie van minimahuishoudens en werkenden met lage

Nadere informatie

Raadsbesluit Raadsvergadering: 30 oktober 2014

Raadsbesluit Raadsvergadering: 30 oktober 2014 ONDERWERP Herijking en harmonisatie kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen Heemstede 2015. SAMENVATTING Als een belastingplichtige niet in staat is een belastingaanslag te voldoen, kan hiervoor

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag Zaanstad 2015

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag Zaanstad 2015 Verordening individuele inkomens- en studietoeslag Zaanstad 2015 De raad van de gemeente Zaanstad, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van.. 2014; nr. gelet op de artikel

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag WWB gemeente Kaag en Braassem 2012.

Verordening langdurigheidstoeslag WWB gemeente Kaag en Braassem 2012. De raad van de gemeente Kaag en Braassem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 juli 2012; gelet op de artikelen 8, 1 e lid, onder d, 2 e lid, onder b en 36 van de Wet werk en bijstand;

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG GEMEENTE BUREN

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG GEMEENTE BUREN VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG GEMEENTE BUREN De Raad van de gemeente Buren, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 mei 2012, gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel d,

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein. Nr. 6527 23 januari 2015 Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; De raad van de gemeente Nieuwegein; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012

Verordening langdurigheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012 Verordening langdurigheidstoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012 De raad van de gemeente Teylingen; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek van d.d. 19 maart 2012 gelet op de

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013

Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013 Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013 Datum De raad van de gemeente Someren; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Someren d.d. gezien het advies

Nadere informatie

Economie en Werk A 12 onderwerp

Economie en Werk A 12 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 130 Economie en Werk A 12 onderwerp Extra middelen minima Aan de raad Wijzigingen in het minimabeleid in 2004 Met ingang van 1 januari

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen beleidsregels t.b.v. uitvoering minimabeleid in 2011

Onderwerp Vaststellen beleidsregels t.b.v. uitvoering minimabeleid in 2011 Openbaar Onderwerp Vaststellen beleidsregels t.b.v. uitvoering minimabeleid in 2011 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 9230 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met het vaststellen

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009

Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de NVOG Koopkracht van 65-plussers met aanvullend pensioen in 2009 Nibud, februari 2009 In opdracht van de

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers

Koopkracht van 65-plussers Koopkracht van 65-plussers 2010-2011 Berekeningen Prinsjesdag 2010 In opdracht van de ouderenbonden Unie KBO, PCOB en NVOG Nibud, 6 oktober 2010 Koopkracht van 65-plussers 2010-2011 Berekeningen Prinsjesdag

Nadere informatie

Bijzondere bijstand voor. chronisch zieken, gehandicapten. en ouderen

Bijzondere bijstand voor. chronisch zieken, gehandicapten. en ouderen Bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 2005 Midden-Delfland, februari 2005 Inleiding Het kabinet heeft besloten om voor 2004 en 2005 extra geld ter beschikking te stellen om

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 14RB000110 Nr. 8f De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers 2012-2013

Koopkracht van 65-plussers 2012-2013 Koopkracht van 65-plussers 2012-2013 Berekeningen Prinsjesdag 2012 In opdracht van de ouderenbonden Unie KBO, PCOB en NVOG Nibud, september 2012 Koopkracht van 65-plussers in 2013 / 1 Koopkracht van 65-plussers

Nadere informatie

Verordening persoonlijk participatiebudget Roerdalen 2014.

Verordening persoonlijk participatiebudget Roerdalen 2014. Verordening persoonlijk participatiebudget Roerdalen 2014. Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder : a. wet: Wet werk en bijstand; b. bijstandsnorm: de bijstandsnorm bedoeld

Nadere informatie

Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2014

Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2014 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 13RB000157 Nr. 14a De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten

Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten Onderwerp Zaaknummer: OWZDB16 Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten Collegevoorstel Inleiding In november 2010 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Citeertitel Verordening Individuele Inkomenstoeslag

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen. 1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden

Nadere informatie

Armoede in Schildersbuurt

Armoede in Schildersbuurt Armoede in Schildersbuurt De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners (1 januari 2015). 1 Financiële positie huishoudens Financiële positie huishoudens In de Stadsenquête

Nadere informatie

Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016. Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015

Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016. Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016 Prinsjesdag 2015 Nibud, september 2015 Koopkrachtveranderingen voor mensen met een beperking 2015-2016 Prinsjesdag 2015 Nibud, september

Nadere informatie

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne Evaluatie Minimabeleid 2006 gemeente De Marne Inleiding De gemeente De Marne heeft haar minimabeleid in april 2006 geëvalueerd en besloten aanvullend op het reeds bestaande beleid een aantal regelingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet svoorstel Onderwerp: Minimabeleidsplan 2013-2014 Portefeuillehouder: H.G.Jumelet Participatie Kwaliteit Werk & Participatie A. Kiewiet, telefoon ((0591)68 56 21) Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015.0041234 Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Raadsvoorstel 2015.0041234 Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten Bemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2015.0041234 dr. Tom Hom, drs. Ap Reinders Rob Kouwenhoven 15 september 2015 1. Samenvatting

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 september 2012

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 september 2012 Raadsbesluit De raad van de gemeente Noord-Beveland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 september 2012 gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 8 lid 1 onderdeel d, artikel

Nadere informatie

Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart Vragen:

Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart Vragen: Fractie: PvdA-GL Naam: K. Gerritsen Onderwerp: Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart 2016 Vragen: De fractie van de PvdA-GL heeft hierover de volgende vragen: NB. Toelichting op vragen

Nadere informatie

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE ARMOEDE BESTRIJDING GEMEENTE DOETINCHEM

INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE ARMOEDE BESTRIJDING GEMEENTE DOETINCHEM INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE ARMOEDE BESTRIJDING GEMEENTE DOETINCHEM Een onderzoek naar de effecten van gemeentelijke inkomensondersteuning op de inkomenspositie van minimahuishoudens en werkenden met lage

Nadere informatie

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008

Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten. Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni 2008 Koopkrachteffecten en de nieuwe compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten Nibud, juni

Nadere informatie

Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB. Nibud, 2013

Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB. Nibud, 2013 Inkomenseffecten Participatiewet en kostendelersnorm WWB Nibud, 2013 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 INKOMENSEFFECTEN... 4 2.1 Alleenstaande Wajonger... 4 2.2 Wajonger met een partner... 6 2.3 Wajonger bij ouders...

Nadere informatie

Bijlage behorende bij ontwerpbesluit nr. 13Rb050 d.d. 30 oktober 2013 VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013

Bijlage behorende bij ontwerpbesluit nr. 13Rb050 d.d. 30 oktober 2013 VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 Bijlage behorende bij ontwerpbesluit nr. 13Rb050 d.d. 30 oktober 2013 VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen 1. In deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Verordening bijdrageregeling minima gemeente Nunspeet 2015

Verordening bijdrageregeling minima gemeente Nunspeet 2015 Verordening bijdrageregeling minima gemeente Nunspeet 2015 De raad van de gemeente Nunspeet; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van; gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten Gemeente Nuenen c.a. 2016

Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten Gemeente Nuenen c.a. 2016 CVDR Officiële uitgave van Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Nr. CVDR416953_1 3 januari 2017 Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten Gemeente Nuenen c.a. 2016 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

BIJLAGE 5 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE NOORDWIJK 2015

BIJLAGE 5 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE NOORDWIJK 2015 BIJLAGE 5 INKOMENS EFFECT RAPPORTAGE GEMEENTE NOORDWIJK 2015 Inkomens Effect Rapportage gemeente Noordwijk 2015 Een onderzoek naar de effecten van het armoedebeleid op de inkomenspositie van minimahuishoudens

Nadere informatie

Toelichting op de Verordening Individuele Minima Toeslag Brielle Toelichting algemeen

Toelichting op de Verordening Individuele Minima Toeslag Brielle Toelichting algemeen Toelichting op de Verordening Individuele Minima Toeslag Brielle 2015. Toelichting algemeen Achtergrond Individuele Minima Toeslag Deze verordening is in eerste instantie tot stand gekomen als gevolg van

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Ede Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede, gelet op artikel 36 van de Participatiewet en de Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente

Nadere informatie

Raadsvergadering : 9 juli 2012 Agendanr. 14

Raadsvergadering : 9 juli 2012 Agendanr. 14 Raadsvergadering : 9 juli 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6890 Onderwerp : Kwijtscheldingsbesluit Stadskanaal 2013 Stadskanaal, 22 juni 2012 Beslispunten A. het Kwijtscheldingsbesluit Stadskanaal 2013

Nadere informatie

Armoedebeleid en (voorgenomen) maatregelen Rijk. Presentatie Cie. MC 28 januari 2014

Armoedebeleid en (voorgenomen) maatregelen Rijk. Presentatie Cie. MC 28 januari 2014 Armoedebeleid en (voorgenomen) maatregelen Rijk Presentatie Cie. MC 28 januari 2014 Programma Cijfers, regelingen en maatregelen Eindhoven Landelijk kader en wetsvoorstellen Voorgenomen maatregelen Overige

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleidsregels Haarlempas Oplegvel Collegebesluit Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. F. Hermans Telefoon 5114046 E-mail: fhermans@haarlem.nl SZW/BB Reg.nr. 2009/23366 Te kopiëren: A B &

Nadere informatie

Meer vóór mensen met minder

Meer vóór mensen met minder Meer vóór mensen met minder Iedereen zit wel eens krap bij kas. Maar wie al jarenlang een laag inkomen heeft, zit altijd krap. Door de steeds maar stijgende lasten, onverwachte uitgaven of bijzondere kosten

Nadere informatie

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten (Utrecht) (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 16-12-2014) De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel

Nadere informatie

gemeente Steenbergen

gemeente Steenbergen gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen - Welberg De raad van de gemeente Steenbergen; In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; voorstel aan de raad gemeente werkendam zaaknummer 59872 onderwerp Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het voorstel

Nadere informatie

Gescand archief. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr. Programma Registratie nr. Stuk

Gescand archief. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr.  Programma Registratie nr. Stuk Raadsvoorstel Gescand archief Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. Stuk Onderwerp college van B&W 4 november 2014 S.M. Brandligt Marleen van Prooijen 06-53641739

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr ; GEMEENTERAAD Onderwerp: Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Borger-Odoorn 2012 Registratienummer: 11.28147 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 december 2011, nummer 151;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 december 2011, nummer 151; De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 december 2011, nummer 151; gelet op de artikelen 8, eerste lid, onderdeel d en 36 van de Wet

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag WIL

Verordening individuele inkomenstoeslag WIL Verordening individuele inkomenstoeslag WIL De raad van de gemeente IJsselstein; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2015 (nr: ); gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN Het college van de gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 35, Wet Werk en Bijstand, besluit vast te stellen de volgende beleidsregels: beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2012;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2012; RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hilversum, Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2012; Gelet op: - artikel 147 van de Gemeentewet en; - artikel 36 en artikel 8, eerste

Nadere informatie

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden Aan de Gemeenteraad Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Koopkracht van 65-plussers

Koopkracht van 65-plussers Koopkracht van 65-plussers 2011-2012 Berekeningen Prinsjesdag 2011 In opdracht van de ouderenbonden Unie KBO, PCOB en NVOG Nibud, september 2011 Koopkracht van 65-plussers 2011-2012 Berekeningen Prinsjesdag

Nadere informatie

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013

Koopkracht van ouderen 2013-2014. Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 Koopkracht van ouderen 2013-2014 Berekeningen Prinsjesdag 2013 Nibud, september 2013 In opdracht van de CSO, koepel

Nadere informatie

Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet

Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet De raad van de gemeente Kollumerland c.a., Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet Besluit vast te stellen de Verordening individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013

Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013 Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013 Inhoudsopgave: Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Begripsbepalingen. Langdurig laag inkomen. Hoogte van de toeslag.

Nadere informatie

B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid gemeente Aalten.

B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid gemeente Aalten. Beleidsregels bijzondere bijstand zorg en minimabeleid Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht: B e s l u i t: Vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2013

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2013 *BM1300664* BM1300664 De raad van de gemeente Steenbergen; In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2013 Gelet op: artikel 147 Gemeentewet en artikel 8, lid 1, sub

Nadere informatie

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. FOLDER: Minimabeleid inwoners gemeente Ooststellingwerf 2009 Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. Extra inkomen U krijgt een bijdrage van de gemeente

Nadere informatie