Verordening Wmo Winsum, Toelichting op de verordening Wmo Winsum, Beleidsregels Wmo Winsum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verordening Wmo Winsum, Toelichting op de verordening Wmo Winsum, Beleidsregels Wmo Winsum"

Transcriptie

1 Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Advies Verordening Wmo Winsum, Toelichting op de verordening Wmo Winsum en de beleidsregels Wmo Winsum. Geachte leden van de Wmo Adviesraad, Op 7 januari 2012 heeft het college van Burgemeester en Wethouders u gevraagd een advies te geven over: - de verordening Wmo Winsum - de toelichting op de verordening Wmo Winsum - de beleidsregels Wmo Winsum Het onderwerp is een aantal keer met u besproken. De verordening, de toelichting op de verordening en de beleidsregels zijn een eerste stap in het proces van de Kanteling. De keuze om te gaan Kantelen is gemaakt toen het Wmo beleidsplan gemeente Winsum is vastgesteld. Het beleid heeft directe gevolgen voor de inwoners van de gemeente Winsum. Mede daarom is aan u gevraagd om mee te denken op de volgende twee thema s: - Staan de uitgangspunten van de gemeente Winsum helder beschreven en is de redenatie achter deze uitgangspunten helder en consequent? - Wat zijn de consequenties voor onze klanten? Het resultaat is een advies aan het college van Burgemeester en wethouders over de Verordening Wmo Winsum, de toelichting op de verordening Wmo Winsum en de Beleidsregels Wmo Winsum. Wij willen u hartelijk danken voor het uitgebreide advies. In de beschrijving van de totstandkoming is te lezen dat u veel aandacht en energie in het advies heeft gestoken. Daarnaast heeft u veel vertegenwoordigers van doelgroepen betrokken, waardoor de belangen van de doelgroepen goed naar voren komen. In de volgende alinea s wordt inhoudelijk ingegaan op uw advies. We gaan hierbij puntsgewijs de onderwerpen af. Te beginnen met het gevraagde advies. 1. Gevraagd advies op: Verordening Wmo Winsum, Toelichting op de verordening Wmo Winsum, Beleidsregels Wmo Winsum Resultaat Advies Wmo advies raad: Op diverse plekken wordt gesproken over resultaat of resultaatgerichte compensatie. Dat dit begrip wordt geïntroduceerd, is begrijpelijk, want afkomstig uit de wet. Het is echter ook ambtelijke taal en vrij ongebruikelijk in dagelijks taalgebruik van gewone burgers. Het werkt nogal abstraherend, terwijl het toch gaat om het vinden van oplossingen voor een probleem van een burger. Een mogelijkheid om het begrip resultaat beter te laten duiden, is het toevoegen bij de begripsomschrijvingen. Omschrijving zou dan kunnen zijn: een oplossing op maat. Vertaling van het begrip resultaat zal goed aandacht moeten krijgen in de communicatie naar burgers, omdat het in de Wmo een kernbegrip is. Immers, niet het middel (bijv. een voorziening) maar de gewenste eindsituatie waarin de burger geholpen is met een oplossing voor zijn probleem staat centraal. U schrijft in uw advies dat het begrip resultaat voor de burger een abstract begrip is. Hier heeft de burger en dus onze klant, niet dagelijks mee te maken. Het is belangrijk dit begrip helder en duidelijk uit te leggen. Het begrip resultaat heeft betrekking op de resultaten zoals ook omschreven in de verordening en de beleidsregels. Het gaat dan om de volgende resultaten (artikel 2 van de verordening): 1. een schoon en leefbaar huis; 2. wonen in een geschikt huis; 3. beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften; Pagina 1 van 9

2 4. beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding; 5. het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren; 6. zich verplaatsen in en om de woning; 7. zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel; 8. de mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten. In het kader van de Wmo kan gecompenseerd worden op de beschreven resultaten. Wanneer hetgeen wat de klant wil bereiken onder de compensatieplicht valt. wordt gekeken naar de verschillende mogelijkheden om dit resultaat te bereiken. Het college neemt het advies over door: - het begrip te verduidelijken in de beleidsregels - het begrip op te nemen in de verordening, hierbij wordt verwezen naar de resultaten zoals beschreven in Artikel 2 van de Verordening Wmo Winsum - In de werkwijze van Wmo consulent naar klant aandacht te besteden aan het begrip - In het communicatieplan van de Kanteling aandacht te besteden aan het begrip Het Gesprek Advies Wmo advies raad: Bij het gesprek vragen wij extra aandacht voor cliënten met een niet aangeboren hersenletsel, verstandelijke beperking of een psychiatrische aandoening. Rekening houden met de dagstructuur en crisisinterventie bij deze cliënten is belangrijk. Het inschakelen van bijvoorbeeld MEE voor begeleiding bij het gesprek van deze doelgroep, zou de voorkeur verdienen. De WMO-consulent is verantwoordelijk om dit te signaleren en te bespreken. Extra investeren in gesprekstechnieken en omgaan met gedragsproblematiek lijkt ons zinvol. Daarnaast is gedegen kennis van het aanbod van de collectieve voorzieningen belangrijk om mee te kunnen denken/adviseren. Ook moet in het gesprek aandacht zijn voor de financiële gevolgen.bij veel chronische zieken en gehandicapten, kunnen de kosten zich behoorlijk opstapelen, bij een veelvoud van regelingen. Hierbij goed opletten op de draagkracht van de burger, omdat men vaak het overzicht verliest. In het advies gaat u in op het gesprek. Hierbij noemt u twee onderwerpen. Aandacht voor cliënten met niet aangeboren hersenletsel, verstandelijke beperking of een psychiatrische aandoening en aandacht voor financiële gevolgen. Het is het de bedoeling om de band met andere medewerkers van andere organisaties en de Wmo consulenten te versterken. Kennis van elkaar, elkaars expertise en hier gebruik van maken zijn van groot belang om de Wmo goed uit te kunnen voeren. Meer en betere contacten met zorginstanties zoals MEE zijn wenselijk en noodzakelijk. De Wmo consulenten hebben aandacht voor specifieke groepen zoals; cliënten met niet aangeboren hersenletsel, verstandelijke beperking of een psychiatrische aandoening. Voor deze doelgroep geldt dat de klanten vaak onder begeleiding een aanvraag doen. (Novo, Lentis of familie) Wanneer een consulent constateert dat de klant niet zelfstandig kan handelen wordt hulp ingeroepen bij de daarvoor aangewezen persoon. Dit is degene die in het dagelijks leven betrokken is bij de begeleiding. In de communicatie naar deze doelgroep moet de consulent ook helder en duidelijk zijn. Onze Wmo consulenten zijn echter geen hulpverleners. Kennis en vaardigheden zijn van belang, maar we mogen van de begeleiders van deze cliënten verwachten dat ze bijdragen aan heldere communicatie. Voor wat betreft de financiële aspecten van het beleid. Op dit moment geldt alleen voor Hulp in het huishouden dat er financiële consequenties zijn voor de doelgroep. Dit verandert niet met de komst van de nieuwe verordening en beleidsregels. Bij Hulp in het huishouden is sprake van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze wordt berekent door het CAK op basis van gegevens van de belastingdienst. In deze berekening wordt al rekening gehouden met de accumulatie van voorzieningen uit bijvoorbeeld de AWBZ. Pagina 2 van 9

3 Voor de minima bestaat een collectieve zorgverzekering waarin men verzekerd is voor de eigen bijdrage. Het verstrekken van individuele voorzieningen blijft maatwerk, daar hoort ook een financiële component bij. Het college neemt kennis van de aandachtspunten. Het Verslag Advies Wmo adviesraad: Wij zijn van mening dat een verslag niet alleen maar "ter kennisname" van betrokkene is. Deze zou of voor akkoord moeten tekenen of tenminste moeten worden uitgenodigd (actief dus) om het verslag nog, indien nodig en gewenst, van aanvullingen of wijzigingen te voorzien. Vóórdat het verslag naar het college gaat en daarmee de grondslag vormt van een besluit van het college over een aanvraag. Bovendien, áls de Kanteling beoogt de burger meer verantwoordelijkheid te geven voor de eigen situatie (bijv, via een handtekening en evt. aanvullingen op het conceptverslag medeverantwoordelijkheid nemend voor de basis onder zijn/haar aanvraag), kan het niet meer zo zijn dat de burger afhankelijk wordt gemaakt van een door de ambtenaar vervaardigd verslag. In het advies gaat u in op het verslag en de afhandeling en de terugkoppeling aan de klant. Het is belangrijk dat de burger de kans krijgt om te reageren op het verslag. Vanuit een praktische inslag is ervoor gekozen de klant het verslag niet te laten ondertekenen. Inhoudelijk is het college het eens met de gedachte dat de burger medeverantwoordelijk gemaakt moet worden voor het verslag. De beleidsregels en de verordening worden aangepast. Het verslag wordt naar de klant gestuurd met in de begeleidende brief de opmerking dat er binnen twee weken aanvullingen of feedback mogelijk is. Wordt er niet binnen twee weken geregeerd dan wordt het verslag als accuraat en compleet beschouwd. Het college neemt het advies over door: - In de beleidsregels en de verordening op te nemen dat de klant binnen twee weken kan reageren op het verslag. De klant wordt hiertoe in begeleidende brief uitgenodigd. Wanneer er niet binnen twee weken gereageerd wordt, wordt het verslag als correct en compleet beschouwd. Communicatie Advies Wmo adviesraad: Waar wij in het bijzonder de aandacht voor willen vragen, is een communicatieplan. Communicatie over de wijzigingen in de Verordening en over de Kanteling via de media, de gemeentelijke website, de professionals en de burgers van de gemeente Winsum zijn noodzakelijk om de veranderingen binnen de WMO bekend te maken. Organiseer een voorlichtingsbijeenkomst per dorpskern, maar ook per doelgroep en voor professionals als bijvoorbeeld huisartsen In uw advies besteed u aandacht aan de communicatie. Om de Kanteling goed vorm te geven is goed communicatie erg belangrijk. Er wordt een plan van aanpak rondom de Kanteling ontwikkeld. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de communicatie. Daarin worden de ontwikkelingen rondom individuele voorzieningen meegenomen. Het gaat nu om de Verordening en beleidsregels, maar er wordt ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de eigen bijdrage. Het is belangrijk om helder en open te communiceren naar de burger. Om een proces als de Kanteling ook in de maatschappij vorm te geven, moet duidelijk zijn wat er verandert en waarom. Dit betekent veelvoudig en duidelijk communiceren. Het communicatieplan wordt op korte termijn ontwikkeld. Het college ziet hierin ook een adviserende rol voor de Wmo adviesraad in de communicatie naar de burger. Pagina 3 van 9

4 Het college neemt het advies over door: - op korte termijn een communicatieplan te ontwikkelen - de Wmo advies raad bij het communicatieplan te betrekken Registratie Advies Wmo adviesraad: Ook vinden wij het zinvol, om ten behoeve van een goede evaluatie, een registratie te laten plaatsvinden. Artikel 31 zegt, dat aan de gemeenteraad periodiek verslag gedaan moet worden, over de doeltreffendheid en de effecten van de verordening in de praktijk. Leg vast na welke tijdsperiode geëvalueerd moet worden! Maar ook om inzicht te krijgen in de bereikte resultaten, is registratie aan te bevelen. Voorbeeld van registratie van de uitvoering (bijvoorbeeld door het zorgloket) 1. Het aantal aanvragen gesplitst in aanvragen door de cliënt zelf, de mantelzorger of anderszins. 2. Het aantal keren, dat een aanvraag niet gevolgd werd door een gesprek. 3. Het aantal keren, dat terugverwezen werd op de gebruikelijke zorg of voorliggende voorzieningen. 4. Het aantal keren afwijkingen volgens de hardheidsclausule (artikel 29). 5. De gewenste resultaten van de gehonoreerde aanvragen. (zie artikel 2). 6. De vorm van ondersteuning, zoals verstrekking in natura, persoonsgebonden budget en financiële tegemoetkoming. 7. Registreer het aantal keren, dat er voor de mantelzorgers gekozen is (welke vorm van respijtzorg). 8. De ingezette middelen, in ieder geval Huishoudelijke Verzorging 1 en 2, rolstoelpool en scootmobielpool, aanpassingen in huis en verhuizingen. 9. Het aantal keren dat er een advies is gevraagd aan een externe adviesinstantie, waarover dit advies ging en het bereikte resultaat. 10. Het aantal keren, dat er bezwaar is gemaakt en bij welke ondersteuningsvragen. Het onderwerp evaluatie heeft de aandacht van het college. Het is belangrijk om te weten wat de effecten van de Kanteling zijn. We willen in 2012 in ieder geval kijken naar de klanttevredenheid onder klanten van de Wmo. Het klanttevredenheidsonderzoek in het kader van de Wmo voor 2012 zal gaan over de individuele voorzieningen. Er zijn een aantal praktische belemmeringen om een uitgebreide evaluatie uit te voeren. Normaal gesproken zou er sprake zijn van een nulmeting, waardoor je na een bepaalde periode kan vergelijken. In dit geval beginnen we niet bij nul. Daarnaast spelen er een aantal ontwikkelingen waardoor er volgend jaar veel verandert in de Wmo (decentralisatie AWBZ en mogelijk een eigen bijdrage). Dit laat onverlet dat het college belang hecht aan het evalueren van het beleid. Bij elke vorm van evaluatie en registratie moet goed worden nagedacht over wat er geregistreerd wordt en waarom. De voorbeelden worden meegenomen in de gedachte over hoe te evalueren, maar niet zondermeer overgenomen. Het college neemt het advies over door: - aandacht te besteden aan de manier waarop het beleid geëvalueerd kan worden. Pagina 4 van 9

5 Nazorg Advies Wmo adviesraad: Wij bevelen aan een vorm van nazorg in de verordening op te nemen. De consulente kan de cliënt na een bepaalde periode bezoeken om navraag te doen over de bereikte resultaten. Nazorg gebeurt in de vorm van maatwerk. In veel gevallen is duidelijk of er snel verbetering of een verslechtering zal plaatsvinden. De consulent maakt deze inschatting per individueel geval. Het is op dit moment niet haalbaar om iedere klant na een bepaalde periode een gesprek aan te gaan. Het college neemt kennis van het aandachtspunt. Pagina 5 van 9

6 Ongevraagd advies: Het financieel Besluit individuele voorzieningen Winsum U heeft als Wmo adviesraad ook een advies gegeven over het financieel besluit die volgt op de verordening en de beleidsregels. Het College heeft het besluit individuele voorzieningen vastgesteld op 6 december De inhoud sluit aan bij de nieuwe beleidsregels. Natuurlijk is het interessant om te kijken naar de inhoud van uw adviezen. Het financieel besluit individuele voorzieningen volgt op de verordening (juridisch kader) en de beleidsregels (hoe gaan we om met het juridisch kader). Een aantal adviezen, zijn inhoudelijke adviezen die thuis horen in of aansluiten bij de beleidsregels. Daarnaast gaan een aantal adviezen over voorzieningen. De nadruk binnen het beleid ligt op het resultaat, de voorziening komt pas op het laatste moment aan de orde. In het kader van maatwerk is veel mogelijk. De voorzieningen hoeven daarvoor niet specifiek benoemd te worden. De oplossingsrichting moet wel bekend zijn bij de consulenten. Hieronder wordt puntsgewijs een reactie gegeven op uw adviezen: De functie Hulp in het huishouden omzetten in de functie ondersteuning/begeleiding De functie hulp in de huishouding (categorie 2), omzetten in de functie ondersteuning/begeleiding bij diegenen die zelf niet meer de eigen regie kunnen voeren. Aanbod zou kunnen zijn dagstructurering en coaching bij multiproblemen. Dit kan gelden voor de groep die niet meer in aanmerking komt voor begeleiding vanuit de AWBZ. Dit zou zowel via PGB kunnen als hulp in huishouden aangeboden door de gemeente. Argumenten: Omdat begeleiding/persoonlijke verzorging beide een directe link hebben met hulp in de huishouding en betrekking hebben op de leefomgeving van de cliënt/burger. Dit is van belang bij de psychiatrie, bij ambulante, uitbehandelde, zelfstandig wonende probleemgezinnen, psychosociale problematiek, verstandelijk gehandicapten, niet aangeboren hersenletsel en gedragsproblematiek. Dit komt later dit jaar zeker aan de orde. De decentralisatie van de AWBZ komt in 2013 op gemeenten af, dit vereist een nieuwe functie/voorziening. Op dit moment hebben we Hulp in het huishouden ingekocht. Hulp in het huishouden verwijst in dit artikel naar een specifieke voorziening. In de aanbesteding gaat het ook in Hulp in het huishouden 1 & 2. De term Hulp in het huishouden kan niet zomaar worden aangepast. De functie begeleiding wordt volgend jaar, met de komst van de begeleiding uit de AWBZ, relevant. Het besluit wordt jaarlijks vastgesteld. Deze functie wordt volgend jaar in de verordeningen de beleidsregels en het besluit meegenomen. College: De functie begeleiding zal ontwikkeld moeten worden. De voorgestelde aanpassing komt te vroeg. Uitbetaling/ betalingsfrequentie PGB Een uitzondering in de betalingsfrequentie mogelijk maken voor cliënten die niet met geld kunnen omgaan of niet zo draagkrachtig zijn. Eenmaal per jaar is dan echt te weinig. Argumenten: Dit om bij deze categorie cliënten financiële problemen te voorkomen, die uiteindelijk toch weer op het bordje van de gemeente terecht komen. Met deze maatregel kan dit worden voorkomen. Pagina 6 van 9

7 Het PGB (tot 2.500,--) wordt aan het begin van het jaar uitgekeerd. Dit betekent dat klanten voldoende draagkracht hebben om de voorziening in te kopen. Daarnaast hecht het college veel waarde aan eigen verantwoordelijkheid. Klanten die een PGB krijgen zijn zelf verantwoordelijk voor de omgang met het PGB. De klant moet hier ook verantwoording over afleggen. Natuurlijk is er ook een doelgroep die (om wat voor reden dan ook) niet goed met geld om kan gaan. Het PGB is geen geschikte voorziening voor deze klanten. Het college heeft dat in de beleidsregels als volgt verwoord: Het college heeft vastgesteld dat geen persoonsgebonden budget wordt toegekend: voor een vervoersvoorziening in de vorm van collectief vervoer; aan een persoon die zich in een traject van schuldhulpverlening bevindt; aan een persoon die zich in een traject van de verslavingzorg bevindt; aan een persoon die onder bewindvoering staat; Wanneer er een dergelijke aanleiding is om te twijfelen aan de capaciteit om verantwoordelijk met geld om te gaan komt de cliënt niet in aanmerking voor een PGB. Wordt geconstateerd dat klanten niet met het PGB om kunnen gaan kan dit ook worden omgezet naar een voorziening in natura. College: de uitbetaling van het PGB aan het beging van het jaar maakt het mogelijk dat klanten hun eigen zorg/voorziening kunnen inkopen. De verantwoordelijkheid om zorgvuldig met het PGB om te gaan ligt bij de klant. Woningaanpassing Als alternatief van bestaande woningaanpassing, ook de mogelijkheid bieden van de bouw van kangoeroewoningen, aangrenzend aan een bestaande woning.(dit is een combinatie van twee zelfstandige woningen met een eigen voordeur, maar wel met elkaar verbonden door een trap of tussendeur, dat geldt eveneens voor mantelzorgwoningen. Hierbij vooral kijken naar prefaboplossingen, omdat deze na gebruik elders weer geplaatst kunnen worden. Argumenten: Ouderen- en/of mensen met een beperking kunnen hierdoor langer in hun eigen leefomgeving blijven wonen, omdat familieleden of mantelzorgers hierbij een belangrijke bijdrage bij de verzorging en begeleiding kunnen leveren. Het lijkt ons zinvol een kostenberekening hierop los te laten. Op dit moment is er een tekort aan dit soort oplossingen in de gemeente Winsum. Tenslotte moeten er voor dit doel voldoende geschikte woningen beschikbaar zijn om aan de vraag te kunnen voldoen. Mogelijkheid aanbieden van vooraf voorschot verstrekken en achteraf verrekenen. Argumenten: Indien de aanvrager niet draagkrachtig is en geen reserves heeft is, is dit noodzakelijk. De mogelijkheid van het aanbouwen van een (tijdelijke) aanbouw als Mantelzorgwoning of kangaroe woning is een mogelijkheid in het kader van maatwerk. In de praktijk wordt deze voorziening weinig toegepast. Veel burgers die mantelzorg geven, doen dit voor hun partner of kind. Deze wonen vaak al bij elkaar in huis. Hierbij zijn dus andere aanpassingen nodig. De voorziening wordt niet expliciet genoemd omdat het gaat om het resultaat. De gemeente Winsum streeft ernaar steeds minder voorzieningen te benoemen. Voor alsnog worden de voorzieningen genoemd waarvan veel gebruik wordt gemaakt, of waarvoor specifieke regels gelden genoemd. Het is echter belangrijk om oog te hebben voor de groeiende doelgroep klanten in de Wmo. De gemeente Winsum is met Wierden en Borgen in overleg over levensloop bestendige woningen. Dit zijn woningen waarin een aantal zaken standaard zo zijn in gericht dat ook burgers met belemmeringen er in kunnen wonen. Voorbeelden hiervan zijn extra brede deuren, geen drempels tussen de kamers etc. Daarnaast wordt ook gekeken naar hoe aangepaste woningen beschikbaar komen voor iemand die voordeel van de woningaanpassingen heeft. College: De mantelzorgwoning is een mogelijkheid in het kader van maatwerk. Maar het is een voorziening die alleen in specifieke gevallen kan worden ingezet. Pagina 7 van 9

8 Het tweede advies met betrekking tot dit artikel gaat over het bieden van een voorschot. Dit gebeurt nu al in het kader van maatwerk. Cliënten hebben een voorziening nodig, daarbij mogen financiële beperkingen geen rol spelen. In veel gevallen echter krijgt de belanghebbende vooraf een factuur. Die wordt betaald door de gemeente. Het gebeurt ook regelmatig dat de rekening van dure woningaanpassingen direct naar de gemeente worden gestuurd. College: Financiële belemmeringen mogen geen rol spelen als een voorziening is toegekend. Hoogte persoongebonden budget en financiële vergoeding. De verhuiskostenregeling voor de minima gelijk te trekken, met de regeling die gebruikelijk in de sociale woningbouw bij renovatie of wijkstructurering. De mogelijkheid van een voorschot bieden voor de minima, met een verrekening en controle achteraf. Argumenten: De cliënten die deze voorzieningen nodig hebben, zitten meestal in de laagste inkomensgroep (minima), waarbij ook nog sprake kan zijn, van meervoudige beperkingen. Daarom kunnen deze cliënten vaak de extra kosten niet opbrengen, want de huidige vergoeding voor verhuiskosten is momenteel beperkt tot maximaal euro. (artikel 9, lid 3) Ook bij tijdelijke huisvesting is het wenselijk bovengenoemde regeling toe te passen. In de praktijk is gebleken, dat een voorschot voor de minima noodzakelijk is, omdat zij niet over reserves beschikken. Dit advies heeft betrekking op de verhuiskostenvergoeding. Een deel van de klantengroep heeft inderdaad een minimum inkomen. Het college heeft aandacht voor de kwetsbare positie waarin deze mensen zich bevinden. Een woningbouwvereniging betaalt haar klanten een vergoeding wanneer zij verplicht worden te verhuizen vanwege een renovatie of herstructurering. Dit heeft niet alleen betrekking op de kosten van de verhuizing, maar ook op het ongemak waarmee een klant geconfronteerd wordt. De verhuiskostenvergoeding is een forfaitaire financiële tegemoetkoming. Het gaat hier om kosten die de klant maakt om te verhuizen. De klant hoeft hier geen extra voorzieningen of woningaanpassingen voor aan te schaffen. Ook hiervoor geldt dat de financiële tegemoetkoming vooraf wordt uitbetaald. College: Wanneer er sprake is van een verhuiskostenvergoeding, is het belangrijk dat deze vergoeding in verhouding staat tot de kosten. De gemeente Winsum streeft ernaar om maatwerk te leveren. Wanneer de kosten van een verhuizing aantoonbaar hoger zijn, kan het college afwijken van het besluit. Vervoersvoorziening Voordat de voorzieningen worden verstrekt eerst een goede inventarisatie maken naar de werkelijke behoeften van de cliënt, (vervoersbehoefteplan) met betrekking tot vervoervoorzieningen. Beschikbaarheid van een pool zou daarbij ook nader onderzocht kunnen worden. Verder zal het aanbeveling verdienen het aantal voorzieningen waarvan het voor de cliënt niet duidelijk is wie daarin voorziet, dit inzichtelijk maken. Via de zorgverzekeraar of anderszins, zoals bijvoorbeeld een tillift. Argumenten: Het moet duidelijk zijn waarvoor het vervoer wordt gebruikt, wat het verplaatsingspatroon is, en of medegezinsleden, begeleiders of mantelzorgers ook gebruik maken van deze vervoersvoorziening. Pagina 8 van 9

9 Het beschikbaar stellen van een elektrische fiets, met trapondersteuning Het is te overwegen, uitsluitend voor cliënten met een beperking, te kijken of een elektrische fiets mogelijk een praktische- en goedkopere oplossing kan bieden. We zien dit niet als een algemene regel voor ouderen, want een fiets behoort men tenslotte zelf aan te schaffen Het financieel besluit heeft betrekking op het type voorziening dat verstrekt wordt. In de beleidsregels wordt uitgelegd wat daartoe het afwegingskader is. In het gesprek wordt aandacht besteed aan het resultaat. Kortom wat wil de klant kunnen en valt onder de compensatieplicht. Als het gaat om een vervoersprobleem wordt geïnventariseerd wat de behoeften van de klant zijn. Daarna wordt gekeken hoe (in samenwerking met de klant) dit resultaat bereikt kan worden. Het gesprek geeft dus een compleet beeld van de behoefte. Het ontwikkelen van bv. een scootmobielpool kan voor de gemeente en de klant een uitkomst bieden. Dit is echter een ontwikkelpunt. Er moet nog uitgezocht worden onder welke voorwaarden we een dergelijke voorziening kunnen treffen. College: de gemeente Winsum levert maatwerk, ook wanneer het gaat om een vervoersvoorziening. De mogelijkheden voor vervoersgerelateerde Pools worden in de toekomst onderzocht. De elektrische fiets is een algemeen gebruikelijk middel. De elektrische fiets is niet alleen ontwikkeld voor mensen met een belemmering, maar ook voor mensen zonder belemmeringen. Een elektrische fiets zal in de regel niet verstrekt worden vanuit de Wmo tenzij er specifieke individuele omstandigheden zijn waarbij een elektrische fiets de goedkoopst-compenserende oplossing is (maatwerk). In het kader van maatwerk is het dus wel mogelijk om een elektrische fiets te verstrekken. We streven ernaar om zoveel mogelijk aan te sturen op resultaten. Het is daarom onwenselijk om extra voorzieningen op te nemen in het financieel besluit (en de beleidsregels). College: Een elektrische fiets wordt in de meeste gevallen als algemeen gebruikelijk beschouwd. Er is altijd sprake van maatwerk, waardoor er in specifiek individuele gevallen toch een elektrische fiets verstrekt kan worden. Onderhoud en verzekering De verzekering en het onderhoud voor de minima via de gemeente laten lopen of een vergoeding via de bijzondere bijstand mogelijk maken. Argumenten: Omdat daar in het besteedbare inkomen geen ruimte voor is en in het geval van bijzondere bijstand, kan de gemeente een korting bedingen. (zoals bij de zorgverzekering). Een rolstoel moet maatwerk zijn en de zelfredzaamheid bevorderen en gemeenschappelijk gebruik alleen bij kortdurend gebruik toepassen. Bijvoorbeeld een duwrolstoel bij zorginstellingen, alleen als de cliënt ondanks aanpassingen, hem zelf niet kan voortbewegen Bij Pgb s is een bedrag opgenomen om de verzekering en het onderhoud te kunnen betalen. Belanghebbende komen dus geen geld tekort om de voorziening in stand te houden. Ze zijn echter wel verplicht om dan een verzekering en het onderhoud te regelen. Bij voorzieningen in natura regelt de gemeente de verzekering etc. Voor wat betreft de rolstoelpool: dit is een ingewikkeld onderwerp. Rolstoelen voor kortdurend gebruik vallen niet onder de Wmo, maar onder de AWBZ. Het is een ontwikkelpunt. College: Het onderhoud en de verzekering zitten bij het bedrag van het PGB in. Pagina 9 van 9

De gemeente Winsum vraagt advies over de volgende twee thema s :

De gemeente Winsum vraagt advies over de volgende twee thema s : Advies van Wmo adviesraad Winsum aan het college. Betreft adviesvraag van de gemeente De gemeente Winsum vraagt advies over de volgende twee thema s : 1. Staan de uitgangspunten van de gemeente Winsum

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen De raad van de gemeente Grootegast; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 november 2012; gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149

Nadere informatie

Verordening Wmo Winsum

Verordening Wmo Winsum Verordening Wmo Winsum De raad van de gemeente Winsum Gelezen het voorstel van het college Gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning Besluit Vast te stellen de volgende Verordening Wmo

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE HEERENVEEN 2012

VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE HEERENVEEN 2012 VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE HEERENVEEN 2012 officiële titel citeertitel wettelijke grondslag Verordening Voorzieningen Wmo Gemeente Heerenveen Verordening Voorzieningen Wmo Artikel 5 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen D E RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 mei 2012; gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, stb. 2006, nr. 351; gelet op artikel 149

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 3 Wet 3 College 3 Lid 3. Compensatieplicht 3 Lid 4. Aanmelding 3 Lid

Nadere informatie

VOORWOORD Visie Tijd om de verordening aan te passen Kanteling Het gesprek

VOORWOORD Visie Tijd om de verordening aan te passen Kanteling Het gesprek VOORWOORD Visie De Wet Maatschappelijke Ondersteuning(Wmo) is van kracht sinds 1 januari 2007. Het beleid van de gemeente ten aanzien van de Wmo is vastgelegd in de nota Meedoen en erbij horen 2007-2011.

Nadere informatie

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 De te bereiken resultaten...

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 1110223 Comm. : MZ Datum : 20-06-11

Commissienotitie Reg. nr : 1110223 Comm. : MZ Datum : 20-06-11 Onderwerp Wet maatschappelijke ondersteuning, de kanteling in de gemeente Boxtel. Status oordeelvormend Voorstel 1. Kennis te nemen van bijgaande notitie De kanteling in de gemeente Boxtel. 2. Voor de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen Nummer: 106-127 Portefeuillehouder: Schalkwijk Onderwerp: Vaststellen Verordening voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Verordening MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING gemeente Boxmeer

Verordening MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING gemeente Boxmeer VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2014 Verordening MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING gemeente Boxmeer 2014 1 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ROERDALEN 2012

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ROERDALEN 2012 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ROERDALEN 2012 Inhoud HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...3 HOOFDSTUK 2. RESULTAATGERICHTE COMPENSATIE 5 Artikel 2. De te

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPEIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KOLLUMERLAND C.A. 2012

VERORDENING VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPEIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KOLLUMERLAND C.A. 2012 VERORDENING VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPEIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KOLLUMERLAND C.A. 2012 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 5 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 5 Wet... 5 College... 5 Lid 3. Compensatieplicht...

Nadere informatie

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Opsterland

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Opsterland Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Opsterland 2013 1 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 4 Lid 1. Aanmelding 4 Lid 2. Aanvraag 4 Lid 3. Algemeen gebruikelijke

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Borger-Odoorn 2013

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Borger-Odoorn 2013 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Borger-Odoorn 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2. Resultaatgerichte

Nadere informatie

CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 2 Artikel 1. Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 2. Resultaatgerichte compensatie... 4 Artikel

Nadere informatie

Bijlage Overzicht wijzigingen nadere regels

Bijlage Overzicht wijzigingen nadere regels De vetgedrukte cursieve teksten in onderstaand stuk geeft aan waar een wijziging is aangebracht in de huidige teksten in de nadere regels. Daarnaast wordt uiteraard verwezen naar de nieuwe verordening,

Nadere informatie

Verordening voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2012

Verordening voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2012 Verordening voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2012 De raad van de gemeente Middelburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 november 2011, registratienummer 11/17097; gelet op

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr. 264157 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009

Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009 Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

Voorstel Uw raad wordt voorgesteld de Verordening voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Kapelle 2011 vast te stellen.

Voorstel Uw raad wordt voorgesteld de Verordening voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Kapelle 2011 vast te stellen. Besluitvormende raadsvergadering: 27 september 2011 Portefeuillehouder: L.F. Kosten AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/43 Datum : 23 augustus 2011 Onderwerp : Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Onderwerp: De inkomensafhankelijke eigen bijdrage en het inkomensafhankelijk eigen aandeel in de gemeente Winsum in de Wmo

Onderwerp: De inkomensafhankelijke eigen bijdrage en het inkomensafhankelijk eigen aandeel in de gemeente Winsum in de Wmo Vergadering: 4 februari 2014 Agendanummer: 8 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar, 0595 447 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. ) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: De inkomensafhankelijke

Nadere informatie

verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning drechtsteden

verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning drechtsteden VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING DRECHTSTEDEN 2013 verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning drechtsteden 2013 1 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Verordenin g maatschappelijke ondersteuning 2014

Verordenin g maatschappelijke ondersteuning 2014 CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR310635_1 1 juni 2016 Verordenin g maatschappelijke ondersteuning 2014 De raad van de gemeente Leek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM INHOUD VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM... 1 HOOFDSTUK BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

Inspraak op de Wmo verordening Dalfsen

Inspraak op de Wmo verordening Dalfsen Inspraak op de Wmo verordening Dalfsen De Wmo raad is gevraagd om een advies uit te brengen op het nieuwe gekantelde Wmo beleid van de gemeente Dalfsen. Hiervoor is de verordening eind augustus 2012 toegestuurd.

Nadere informatie

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd.

Voor de overige voorzieningen (rolstoelvoorzieningen, het collectief vervoer en forfaitaire tegemoetkomingen 1 ) wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Bijlage 1 bij raadsvoorstel. (RV 2012.015) Voorstel uitbreiding eigen bijdrage regeling De eigen bijdrage is wettelijk geregeld in artikel 15 van de Wmo en het hierop gebaseerde (landelijk geldende) Besluit

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2013,

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ALKMAAR.

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ALKMAAR. BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ALKMAAR. - 1 - HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1) college; het college van burgemeester en wethouders. HOOFDSTUK 2. HULP BIJ

Nadere informatie

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget....3

Nadere informatie

Verordening Wmo gemeente Appingedam 2012

Verordening Wmo gemeente Appingedam 2012 Verordening Wmo gemeente Appingedam 2012 Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad gemeente Appingedam op 14 maart 2012 Wmo verordening Appingedam 2012 1 WMO VERORDENING APPINGEDAM 2012 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2014 en verder

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2014 en verder Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2014 en gemeente Valkenswaard Team Zorg, Welzijn en Onderwijs INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 5 Artikel 1 Begripsomschrijving

Nadere informatie

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Samenvatting Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning en Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Waarover

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede de Verordening

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF VERZONDEN 2 4 DEC 2QU. Onderwerp uitvoeringsbesluit en beleidsregels wmo 2015

RAADSINFORMATIEBRIEF VERZONDEN 2 4 DEC 2QU. Onderwerp uitvoeringsbesluit en beleidsregels wmo 2015 RAADSINFORMATIEBRIEF Brief van het college aan de raad Onderwerp uitvoeringsbesluit en beleidsregels wmo 2015 Van de raad gevraagde actie kennis te nemen van de informatie VERZONDEN 2 4 DEC 2QU Geachte

Nadere informatie

Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015. Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen

Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015. Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen Behorend bij raadsvoorstel over Kaders en verordening Wmo 2015 Bijlage overzicht voorgestelde beslispunten, opties en onderwerpen Nr Onderwerp Opties Voorgestelde beslissing 1 Persoonsgebonden budget Optie

Nadere informatie

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 januari 2013;

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 januari 2013; Agendapunt: 7 Nummer: 2012/6113 De raad van de gemeente Slochteren; op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 januari 2013; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Nieuwkoop 2013

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Nieuwkoop 2013 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Nieuwkoop 2013 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 5 Wet... 5 College... 5 Compensatieplicht... 5 Lid 4. Aanmelding... 5

Nadere informatie

Nadere regels compensatie eigen risico ziektekosten gemeente Heemskerk 2015

Nadere regels compensatie eigen risico ziektekosten gemeente Heemskerk 2015 Nadere regels compensatie eigen risico ziektekosten gemeente Heemskerk 2015 15 december 2015 BIVO/2015/30197 *Z01C4EFF199* NADERE REGELS COMPENSATIE EIGEN RISICO ZIEKTEKOSTEN GEMEENTE HEEMSKERK 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Verordening Wmo

Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Verordening Wmo Aan de gemeenteraad 1 september 2009 Gemeentestukken: 2009-263 Onderwerp: Verordening Wmo 1. Voorstel Voorgesteld wordt de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Ridderkerk 2009 vast te

Nadere informatie

Modelverordening Wmo. Regionale VNG bijeenkomst 3 juni 2014 Rotterdam. Linda Hazenkamp

Modelverordening Wmo. Regionale VNG bijeenkomst 3 juni 2014 Rotterdam. Linda Hazenkamp Modelverordening Wmo Regionale VNG bijeenkomst 3 juni 2014 Rotterdam Linda Hazenkamp Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wijzigingen Wmo 2015 Maatwerkvoorziening i.p.v. compensatieplicht (maar let op

Nadere informatie

Onderwerp: gevraagd advies beleidsregels Wmo & Jeugdhulp

Onderwerp: gevraagd advies beleidsregels Wmo & Jeugdhulp Vlissingen, 10 februari 2016. Aan de Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Onderwerp: gevraagd advies beleidsregels Wmo & Jeugdhulp Geacht college, In

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Tekst Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 Artikel

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 5 juni 2011,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 5 juni 2011, De raad van de gemeente Sint Anthonis, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 5 juni 2011, gezien het advies van de Wmo-adviesraad gemeente Sint Anthonis, gelet op artikel

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Vergadering: 7 juni 2012 Agendanummer: 4 Status: Informerend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Aan de

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning voor mensen die beperkingen ondervinden in het dagelijks leven Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente stimuleert inwoners om langer

Nadere informatie

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015

Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Toelichting bij Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2015 Inleiding De wet bepaald dat de gemeente een verordening dient vast te stellen ten behoeve van de uitvoering van het door de gemeenteraad

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/003612/ raadsvoorstel

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/003612/ raadsvoorstel Pagina 1 van 5 Versie Nr. 1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 18 september 2014 Onderwerp: RVS Verordening maatschappelijke Aan de raad. ondersteuning 2015 Beslispunten 1. De Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo.

Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. Drie scenario s voor het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. 1. Inleiding De gemeente Winsum is al enige tijd bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om voor alle Wmo-voorzieningen

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek A. Algemene toelichting 1.0 Omvang van de eigen bijdrage/eigen aandeel In de Verordening is bepaald dat een cliënt een eigen bijdrage betaalt bij een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget

Nadere informatie

Y.M.E. Boesten / februari 2017

Y.M.E. Boesten / februari 2017 Agendapunt commissie: 4.2 Steller Telefoonnummer Email Y.M.E. Boesten 3528 Yvonne.Boesten@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 29273/54159 23 februari 2017 Portefeuillehouder Hetty

Nadere informatie

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke Nummer: 106-10 Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van wijzigen van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2007 De raad van de gemeente Waterland,

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording a. Een persoonsgebonden budget kan alleen worden toegekend indien een

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren.

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren. CONCEPT CONCEPT CONCEPT Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente. Inleiding Naast een Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo De klant betaalt een eigen bijdrage voor de zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) die deze thuis krijgt (zorg zonder verblijf),

Nadere informatie

Y.M.E. Boesten / februari 2017

Y.M.E. Boesten / februari 2017 Agendapunt commissie: Steller Telefoonnummer Email Y.M.E. Boesten 3528 Yvonne.Boesten@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 29273/54159 23 februari 2017 Portefeuillehouder Hetty Tindemans

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Notitie bijdrage Wmo 2015

Notitie bijdrage Wmo 2015 Notitie bijdrage Wmo 2015 Inleiding. Deze notitie richt zich op het onderdeel eigen bijdrage binnen de Wmo 2015 (hierna te noemen bijdrage). In de ontwerp Wmo verordening zijn al de nodige zaken geregeld

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 08.0080 Herzien bij B&W besluit 08.0959, d.d. 7 oktober 2008. Rv. nr. : 08.0080 B&W-besluit d.d.: 2-9-2008 B&W-besluit nr.: 08.

RAADSVOORSTEL 08.0080 Herzien bij B&W besluit 08.0959, d.d. 7 oktober 2008. Rv. nr. : 08.0080 B&W-besluit d.d.: 2-9-2008 B&W-besluit nr.: 08. RAADSVOORSTEL 08.0080 Herzien bij B&W besluit 08.0959, d.d. 7 oktober 2008 Rv. nr. : 08.0080 B&W-besluit d.d.: 2-9-2008 B&W-besluit nr.: 08.0822 Naam programma +onderdeel: Programma Welzijn en Zorg onderdeel

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer)

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Vergadering : 16 mei 2006 Agendanummer: 7 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanvullend

Nadere informatie

Concept: 4.3 ( ) Verordening Wmo Individuele Voorzieningen De Friese Meren 2013

Concept: 4.3 ( ) Verordening Wmo Individuele Voorzieningen De Friese Meren 2013 Concept: 4.3 (16-10-12) Verordening Wmo Individuele Voorzieningen De Friese Meren 2013 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 HOOFDSTUK 2 RESULTAATGERICHTE

Nadere informatie

: Reactie op uw advies over de Wmo-Verordening.

: Reactie op uw advies over de Wmo-Verordening. Wmo Adviesraad Boxtel T.a.v. het dagelijks bestuur Postbus 11 5280 AA BOXTEL Uw Burger Service Nummer : -- Uw brief/nr. : Ons kenmerk : SZ/lal Datum : 15 november 2011 Doorkiesnr. : 895 Ons nummer : --

Nadere informatie

verordening Wmo individuele voorzieningen

verordening Wmo individuele voorzieningen verordening Wmo individuele voorzieningen officiële titel Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede 2013 citeertitel Verordening individuele voorzieningen Wmo Ede 2013 wettelijke

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 24 maart 2015, gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6,

Nadere informatie

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting op het besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 2 INHOUDSOPGAVE Toelichting

Nadere informatie

16 november 2010/35607 Datum :

16 november 2010/35607 Datum : Agendapunt 16 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer 16 november 2010/35607 Datum : : 2010 Programma : Welzijn Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder mw. M. van Beukering-Huijbregts

Nadere informatie

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Veendam, 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning... 3 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.... 3 Artikel 1.

Nadere informatie

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Westvoorne 2014

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Westvoorne 2014 Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Westvoorne 2014 November 2013: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 Artikel Begripsbepalingen...

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Organisatieonderdeel

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Financieel Besluit Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording...

Nadere informatie

Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning

Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 2012 Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Wet: Wet maatschappelijke ondersteuning. 2. College: college van

Nadere informatie

NOTA INVOEREN VERORDENING WMO OSS 2016 EN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING OSS 2016.

NOTA INVOEREN VERORDENING WMO OSS 2016 EN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING OSS 2016. NOTA INVOEREN VERORDENING WMO OSS 2016 EN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING OSS 2016. I. HOE ZIET GEMEENTELIJK REGELGEVING BIJ DE WMO ER UIT? De Wmo-verordening De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1.

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1. IS Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede Inhoud Inhoud 1 Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2 Artikel 1. Tarief pgb 2 Artikel 2. Hoogte pgb 2 Hoofdstuk 3 - Eigen bijdrage

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013. Gemeente Coevorden

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013. Gemeente Coevorden Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013 Gemeente Coevorden Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen Lid 1 Wet Lid 2 College Lid 3 Compensatieplicht/beginsel

Nadere informatie

gemeente Steënbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg IllIllllllllUlIllllllllllll BM1301226

gemeente Steënbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg IllIllllllllUlIllllllllllll BM1301226 gemeente Steënbergen IllIllllllllUlIllllllllllll BM1301226 De raad van de gemeente Steenbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2013; gelet op: Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

besluit maatschappelijke ondersteuning Hulst 2014

besluit maatschappelijke ondersteuning Hulst 2014 CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR318648_1 4 juli 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning Hulst 2014 besluit maatschappelijke ondersteuning Hulst 2014 Inleiding Het gemeentelijk besluit maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2017

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lopik. Nr. 187414 29 december 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik,

Nadere informatie

Nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Littenseradiel 2015

Nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Littenseradiel 2015 GEMEENTEBLAD Nr. 82786 30 december 2014 Officiële uitgave van gemeente Littenseradiel. Nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Littenseradiel 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 INHOUD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN...1 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET...2 HOOFDSTUK 3

Nadere informatie

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende.

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende. Besluit voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 28 december 2011 Gewijzigd: 11 december 2012, 10 december 2013 Publicatiedatum: 4 januari 2012, 19 december 2012,

Nadere informatie

Verordening voorzieningen Wmo gemeente Bedum

Verordening voorzieningen Wmo gemeente Bedum Verordening voorzieningen Wmo gemeente Bedum HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...3 Lid 1. Wet...3 Lid 2. College...3 Lid 3. Compensatieplicht...3 Lid 4. Aanmelding...3

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Capelle aan den IJssel Officiële naam regeling Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2015 Citeertitel

Nadere informatie

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening)

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) 1. Algemene toelichting 1.1 Inleiding Deze verordening geeft uitvoering aan de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag

Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag Huishoudelijke verzorging algemeen Huishoudelijke verzorging kan in natura of in de vorm van een persoonsgebonden

Nadere informatie

Vooruitblik op uitwerking nadere regels bij Verordening Maatschappelijke ondersteuning MVS 2015

Vooruitblik op uitwerking nadere regels bij Verordening Maatschappelijke ondersteuning MVS 2015 Vooruitblik op uitwerking nadere regels bij Verordening Maatschappelijke ondersteuning MVS 2015 Inleiding De verordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2015 biedt het kader voor de verstrekking van

Nadere informatie

Adviesraad Wet maatschappelijke ondersteuning Postbus ES Apeldoorn

Adviesraad Wet maatschappelijke ondersteuning Postbus ES Apeldoorn BIJLAGE 2 Advies Wmo-adviesraad inclusief concept-antwoorden Voorzitter: J.H.J. Schreuder T: 055 3601357 E: j.schreuder76@upcmail.nl Adviesraad Wet maatschappelijke ondersteuning Ambtelijk secretariaat

Nadere informatie

Nadere regels Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015

Nadere regels Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 Nadere regels Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 1. De nadere regels Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 worden aangehaald als Nadere regels

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie