van overheidsdata begrijpelijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "van overheidsdata begrijpelijk"

Transcriptie

1 1 Creative Commons maakt licentievoorwaarden van overheidsdata begrijpelijk Overheidsinstanties stellen hun geodata meer en meer gratis ter beschikking voor hergebruik. Hiervan maken zowel andere overheidsorganisaties gebruik, maar ook de private sector. Die kan immers op de data value-added producten ontwikkelen en dat is weer goed voor de schatkist van de BV Nederland. Maar hoe maak je eenvoudig en snel duidelijk wat de ander nu precies wel en niet met die overheidsbestanden mag doen? Buiten het geoveld is een veel belovende licentiesystematiek uitgewerkt: creative commons. Er zijn in Nederland veel grote geoinformatiebestanden, waarvan de kwalitatief beste in handen zijn van overheidsinstanties. De bestanden zijn aangelegd en onderhouden voor de uitvoering van de eigen wettelijke taken. Gebruik ervan blijft meestal beperkt tot de eigen organisatie en enkele andere organisaties, die bekend zijn bij de bronhouder. Potentiële andere gebruikers (andere overheden, bedrijfsleven, value-added resellers) gebruiken de gegevensbestanden niet of nauwelijks, omdat deze niet algemeen bekend zijn, er technologische barrières zijn voor het gebruik of de prijs daarvan te hoog is. Het kan ook goed zijn, dat bij verkrijging van de bestanden beperkingen zijn gesteld aan de doorlevering daarvan of de verwerking in value-added producten en services. Balans doorgeslagen Deze slechte beschikbaarheid schept niet alleen een probleem voor de private sector die valueadded producten en/of diensten voor commerciële doeleinden wil ontwikkelen, ook de overheid verliest een kans om het rendement van investeringen in opgebouwde databanken te vergroten. In kader van het Geoloketten project - als onderdeel van het Ruimte voor Geo-Informatie programma - worden de barrières voor de ontsluiting van geo-informatie onderzocht om de verstrekkingsvoorwaarden inzichtelijker en transparanter te maken. Om welke barrières gaat het nu? Het gaat in de eerste plaats om de juridische beperkingen die worden opgeworpen door het intellectueel eigendom, bescherming van persoonsgegevens en aansprakelijkheid. De bescherming van persoonsgegevens kan goed gewaarborgd blijven zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de gegevens en is dan ook niet een echte belemmering. Aansprakelijkheid is een complexe zaak en zal voor dit artikel buiten beschouwing worden gelaten. Dan blijft alleen intellectueel eigendom over als een mogelijke barrière. In Nederland wordt het intellectuele eigendom van geo-informatie beschermd door auteursrechten en databankrechten. Zowel de Auteurswet als de Databankenwet laten echter de (commerciële) exploitatie van beschermde werken toe, al dan niet tegen een vergoeding. Het probleem met de intellectueel eigendomwetgeving is, dat in de laatste jaren de balans tussen de rechten van de auteur/producent en de belangen van de maatschappij is doorgeslagen naar de rechthebbende. Daarbij komt, dat ook overheden volop gebruik maken van de mogelijkheden die de rechten van intellectueel eigendom bieden. Niet alleen zijn steeds meer werken nu beschermd, maar die bescherming strekt zich ook uit tot de manier waarop die werken worden gepresenteerd of kunnen worden ontsloten (databanken, computerprogramma s). Auteursrechtelijke bescherming wordt steeds vaker en sneller toegekend door het verlagen van de oorspronkelijkheiddrempel. Bovendien is de duur van het auteursrecht (70 jaar na de dood van de auteur en/of 15 jaar na elke substantiële wijziging van een databank) nu dusdanig lang, dat dynamische werken zoals geo-informatiebestanden in feite een oneindige bescherming genieten. Naast de juridische belemmeringen zijn er financiële belemmeringen. Het aanleggen en bijhouden van geografische bestanden is een kostbare aangelegenheid. Voor private ondernemingen zijn gebruikskosten en/of royalty s de enige manier om die kosten te dekken. Voor overheidsinstellingen zijn er naast vergoedingen ook andere methoden om die kosten indirect weer terug 1 Frederika Welle Donker, VI Matrix 110, jrg.15 nr.2 pp

2 te verdienen. Vooral als er value-added producten en/of diensten worden ontwikkeld, zal er ook meer omzet-, inkomsten-, en/of vennootschapbelasting worden gegenereerd. Hierbij is echter het probleem dat er geen garantie is dat de belastinggelden die worden geïnd door het Ministerie van Financiën, ook terugvloeien naar de overheidsinstantie die de dataset beheert. Bovendien zijn bepaalde overheidsinstanties, zoals het Kadaster, verplicht om hun eigen broek op te houden. Het Kadaster genereert het merendeel van haar inkomen uit vastgoed- en landinrichtingregistraties; voor slechts 5% van hun totale inkomen genereren zij inkomsten uit de verkoop van geo-informatiebestanden. Talloos (Overheids)geodatabestanden worden beschikbaar gesteld voor (her)gebruik met behulp van licenties, al dan niet tegen een vergoeding. Op dit moment gebruiken alle aanbieders van (overheids)geo-informatie hun eigen overeenkomsten met verschillende voorwaarden en tarieven. De licenties variëren van enkele alinea s tot talloze pagina s, en zijn opgesteld in een taal, die uiteenloopt van eenvoudig Nederlands tot moeilijk leesbare juridische terminologie. In de meeste licenties staat dat de gegevens alleen voor intern gebruik mogen worden aangewend. Soms moet er voor commercieel gebruik weer een aparte overeenkomst worden gesloten. Soms moeten de gegevens teruggegeven worden aan de verstrekker, nadat een (van tevoren) bepaald doel is bereikt. Soms krijgt men alleen toegang tot de gegevens via een applicatie, soms krijgt men alle gegevens op een drager. De vergoedingskosten lopen ook nogal uiteen, variërend van gratis tot honderdduizenden euro s. Wat al deze verstrekkingsvoorwaarden wel gemeen hebben, is dat zij sterk aanbodgericht zijn. Gebruikers hebben behoefte aan een goede kwaliteit data, die gemakkelijk te vinden en te gebruiken zijn. Daarbij zijn kosten en gebruiksbeperkingen ook belangrijk voor de gebruiker. Bovendien hebben zij behoefte aan een consistent toegankelijkheidsbeleid bij alle overheden. En dat ontbreekt nu juist op het moment bij beschikbaarheid van geo-informatie. De verstrekkingsvoorwaarden van de verschillende overheidsaanbieders zouden daarom transparanter en meer uniform moeten zijn. Ondanks de grote verschillen in uiterlijk, zijn er inhoudelijk ook duidelijke overeenkomsten: - verstrekking van een niet-exclusief gebruikersrecht, intellectueel eigendom blijft bij de bronhouder; - de gegevens mogen niet aan een derde partij worden overgedragen zonder uitdrukkelijke toestemming; - aanpassing van de gegevens (indien toegestaan) mag alleen als de afgeleide producten duidelijke naamsvermelding krijgen; - algemene uitsluiting van aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegevens. Creative Commons Net als in Europa werd in de Verenigde Staten aan het eind van de vorige eeuw de Auteurswet aangescherpt. De VS kent geen databankenwet, zoals in de EU. Om werken, waarvan de productie een grote investering hebben gevergd, toch te kunnen beschermen, werden de bepalingen van de Amerikaanse Auteurswet aangepast in Zo werd onder andere de oorspronkelijkheideis verlaagd. Een achterliggende gedachte was om werken die op het internet worden gepubliceerd, beter te beschermen. Juist de verlenging van de duur van het auteursrecht - van 50 naar 70 jaar na de dood van de auteur (in lijn met de EU) en 95 jaar voor een bedrijf - stuitte op verzet uit vooral de wetenschappelijke hoek. In hun optiek werden de auteursrechten steeds meer geconcentreerd in de handen van enkele grote marktpartijen, zoals grote uitgevers. Als reactie op die ontwikkelingen werd Creative Commons in 2001 opgericht als een non-profit organisatie. Commons wordt vertaald in het Nederlands als een gemeenschappelijk bezit, zoals een meent. Maar commons kan ook de betekenis hebben van het recht om gebruik te maken van andermans eigendom, bijvoorbeeld een recht van overpad. Creative Commons is van mening dat de ontsluiting van creatieve en wetenschappelijke werken van (beginnende) auteurs via het internet teveel wordt beperkt door de huidige regelgeving. Zij zoeken een balans tussen 2

3 de all rights reserved -benadering zoals bepaald door de Auteurswet en de Databankenwet en de no right reserved - benadering van de adepten van een zo groot mogelijk gratis en vrij Public Domain, een some rights reserved - benadering dus. Zij willen een tussenweg aanbieden waar een aantal van de auteursrechten bewaard blijft om de auteur te beschermen, en toch de verspreiding van die werken laagdrempelig te houden. Daarvoor bieden zij gratis licenties aan, die auteurs de mogelijkheid geeft om met behoud van auteursrechten, werken (via het internet) te verspreiden en ter beschikking te stellen voor hergebruik door derden. Doordat gebruik wordt gemaakt van symbolen om aan te geven wat wel en wat niet met het werk mag worden gedaan, wordt bijgedragen aan eenvoud en transparantie voor de wijze waarop intellectueel eigendom kan worden geëxploiteerd in het digitale domein. In de afgelopen jaren zijn in meer dan 35 landen Creative Commons organisaties opgezet en zijn de Amerikaanse licenties omgezet naar het nationale recht van de betreffende landen. In Nederland is dit in 2004 gedaan door Creative Commons Nederland in samenwerking met het Instituut voor Informatierecht (IvIR) van de Universiteit van Amsterdam (zie Dat CC-licenties populair zijn, wordt bewezen door het feit dat hun aantallen exponentieel stijgen. Eind 2005 waren er wereldwijd ongeveer 14 miljoen websites die verwijzen naar een CClicentie, eind 2006 waren er al 140 miljoen! Zelfs Microsoft heeft een plug-in ontwikkeld om documenten die gegenereerd worden in de Office Suite meteen te kunnen voorzien van een CClicentie. Dit houdt in, dat Creative Commons meer dan een vluchtige IT-modetrend is. Standaard clausules Creative Commons Nederland biedt via haar website zes standaardlicenties aan, waarmee een licentiegever werken ter beschikking kan stellen aan derden. Alle CC-licenties bevatten de volgende standaard basisvoorwaarden, die altijd gelden: 1. de licentie geldt wereldwijd; 2. de licentie is onherroepelijk; 3. de licentie wordt verstrekt voor de duur van de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten; 4. licentiegevers behouden het auteursrecht op hun werk; 5. naamsvermelding van de auteur is verplicht; 6. licentienemers dienen om toestemming te vragen voor handelingen die niet worden toegestaan door de gekozen licentie; 7. elk kopie van het werk dient een link naar de licentie te bevatten; 8. licentienemers mogen geen wijzigingen aanbrengen in de voorwaarden van de licentie; 9. licentienemers mogen geen gebruik maken van technologie of andere middelen om de toegang tot het werk te beperken op een wijze die niet in overeenstemming is met de voorwaarden van de licentieovereenkomst; 10. werken worden op een as-is -basis aangeboden zonder enige garantie en de licentiegever aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade. Naast deze standaard clausules bevatten de zes CC-licenties elk één of meer van de volgende voorwaarden: - de licentienemer mag een werk wel of niet voor commerciële doeleinden gebruiken; - hij mag wel of geen bewerkingen maken van het werk (afgeleide werken); - hij is wel of niet verplicht om de bewerkingen van het in licentie gegeven werk onder dezelfde licentievoorwaarden aan te bieden aan derden (gelijk delen). 3

4 uitleg van symbolen: Naamsvermelding. De licentiegever verleent anderen het recht om het werk te kopiëren, te verspreiden, te tonen en op- en uit te voeren. In ruil daarvoor dienen de licentienemers de naam van de maker te vermelden. Niet-commercieel. De licentiegever verleent anderen het recht om het werk te kopiëren, te verspreiden, te tonen en op- en uit te voeren. In ruil daarvoor is het de licentienemers niet toegestaan om gebruik te maken van het werk voor commerciële doeleinden tenzij daarvoor de toestemming van de licentiegever is verkregen. Geen afgeleide werken. De licentiegever verleent anderen uitsluitend het recht om onbewerkte exemplaren van het werk te kopiëren, te verspreiden, te tonen en op- en uit te voeren, geen afgeleide werken gebaseerd op het werk. Gelijk delen. De licentiegever verleent anderen uitsluitend het recht om afgeleide werken te verspreiden met toepassing van een licentie die gelijk is aan de licentie die van toepassing is [ op het wek van de licentiegever. Figuur 1. Licentiestructuur CC-licenties (F. Welle Donker, Symbolen Creative Commons, USA, 2001). Elk van de CC-licentievarianten bestaat uit drie versies: een vereenvoudigde lekenversie, een juridische versie en een computerleesbare versie. De lekenversie beslaat enkele regels in eenvoudig Nederlands met de relevante symbolen. De juridische versie beslaat enkele pagina s in juridische taal, dit is de daadwerkelijke overeenkomst die bindend is. De computerleesbare versie bestaat uit een XML-code met een vertaling van de licentie voor de computer, en zorgt ervoor dat zoekmachines het werk kunnen identificeren aan de hand van de gebruiksvoorwaarden. Dit bevordert het zoeken en vinden van bestanden die geschikt zijn om te gebruiken voor eigen doeleinden. Zo kan met bijvoorbeeld de geavanceerde zoekfunctie van Google gericht worden gezocht op bestanden die gefilterd zijn voor specifieke licentievoorwaarden. 4

5 Figuur 2. Gericht zoeken met Google. De huidige licentiebepalingen van overheidsgeo-informatie verschillen niet zo sterk met de standaard licentiebepalingen die beschikbaar zijn onder een CC-licentie. Ze kunnen dus redelijk makkelijk worden vertaald in categorieën die met symbolen kunnen worden weergeven. CClicenties worden tot op heden alleen toegepast op gratis bestanden. Maar met een CC-licentie gaat het recht om een vergoeding te krijgen voor gebruik van bestanden niet verloren. Bij Creative Commons wordt aansprakelijkheid voor gebruik geheel uitgesloten, maar hetzelfde geldt voor de meeste huidige overheidsgeo-informatie licenties. De Nieuwe Kaart van Nederland gebruikt al sinds 1 januari 2006 met succes een CC-licentie, zie figuur 3 voor de lekenversie van de licentie. Deze licentie komt overeen met een type 5 licentie uit figuur 1. In de Australische deelstaat Queensland wordt nu ook serieus gekeken naar de mogelijkheid om CC-licenties in te kunnen zetten om overheidsgeo-informatie bestanden beschikbaar te stellen voor (her)gebruik, al dan niet voor commerciële doeleinden. 5

6 Figuur 3. Gebruiksvoorwaarden Nieuwe Kaart van Nederland (lekenversie), Vertaalslag Er zijn een paar extra symbolen nodig om de vertaalslag te kunnen maken tussen de huidige gebruikersvoorwaarden van de meeste overheidsgeo-informatie en een CC-licentie. De drie grote verschillen die in het oog springen, zijn terug te vinden in figuur 4. Voorwaarde standaard GI-licentie CC-licentie 1. Beschikbaar stellen van gegevens en/of afgeleide producten aan derden, al dan Alleen met uitdrukkelijke toestemming vooraf Zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf (afhankelijk van type licentie) niet voor commercieel gebruik 2. Looptijd van licentie Soms voor bepaalde periode (abonnement/creditsystemen) Voor de duur van het auteursrecht / databankenrecht 3. Vergoeding voor de gegevens Varieert van gratis tot kostendekkend met redelijk rendement op investeringen Geen royalty s of vergoeding van gegevens in standaard licenties opgenomen Figuur 4. Verschillen tussen standaard geo-informatie-licentie en Creative Commons-licentie. Voorwaarde 1 hoeft geen problemen op te leveren aangezien, aangezien een dergelijke voorwaarde ook al in de basisvoorwaarden van Creative Commons (voorwaarde 6) staat. Om het onderscheid tussen wel of niet van te voren toestemming te moeten vragen duidelijk te maken, zou men het symbool voor niet-commercieel gebruik kunnen vervangen voor een ander symbool. Dit gaat echter voorbij aan het concept dat bestanden juist zonder belemmeringen beschikbaar zouden moeten zijn. Voor voorwaarde 2 zou men een symbool kunnen opnemen, die beperkingen van de lengte van de licentie aangeeft. De vraag is of dit echt nodig is; veel geo-informatie veroudert snel en dus zit het grootste deel van de waarde in de actualiteit. Voor de derde voorwaarde zou men een symbool kunnen opnemen die het verschil tussen gratis en niet-gratis bestanden zou moeten aangeven. Men zou de volgende symbolen kunnen adopteren: 6

7 Toestemming vooraf. Gegevens en/of afgeleide producten mogen alleen aan derden beschikbaar worden gesteld na uitdrukkelijke toestemming vooraf. Tijdslimiet. Licentie is beschikbaar voor beperkte duur, zie volledige licentie voor exacte duur. Kosten. Voor dit werk moet een vergoeding of royalty s worden betaald. Door de introductie van extra symbolen mag niet meer worden gesproken van Creative Commons licenties; vanaf nu zijn ze nieuwe stijl GI-licenties. Nemen we de huidige licentieovereenkomst van bijvoorbeeld de Grootschalige Basis Kaart Nederland (GBKN) en vertalen we die naar een nieuwe stijl GI-licentie, dan zou de lekenversie van hun gebruiksvoorwaarden er als volgt kunnen uitzien: Figuur 8. Voorbeeld lekenversie nieuwe stijl GI-licentie. Met uitzondering van twee extra symbolen ziet deze overeenkomst er niet zo anders uit dan die van de Nieuwe Kaart van Nederland. Met deze eenduidige licentievoorwaarden en het gebruik van symbolen kan er dus in één oogopslag worden gezien wat de beperkingen van een bepaald bestand zijn. Dit alles zal het combineren van bestanden aanzienlijk makkelijker maken. Boven- 7

8 dien zullen door het categoriseren en standaardiseren van voorwaarden de grootste verschillen eruit worden gehaald. Als alle (overheids-)partijen een nieuwe stijl GI-licentie zouden gebruiken, zal de toegankelijkheid van geo-informatie uniform en transparanter worden. Dit is niet alleen belangrijk voor het stimuleren van de Nederlandse kenniseconomie, het is ook een voorwaarde van de recent overeengekomen INSPIRE richtlijn. Artikel 11 van de richtlijn specificeert dat datasets vindbaar moeten zijn op basis van sleutelwoorden, classificaties, gebruikersvoorwaarden, et cetera. Met het implementeren van de nieuwe stijl GI-licenties zal dit een stuk eenvoudiger worden. Creative Commons is echter geen doel op zichzelf. Het is een instrument om de huidige licentievoorwaarden en -restricties nog eens goed tegen het licht te houden. Vooral met de komst van basisregistraties zal dit zeker moeten gebeuren. Frederika Welle Donker Onderzoeksinstituut OTB, Technische Universiteit Delft [streamers] Standaard licenties beslaan vaak talloze pagina s juridische terminologie Er is een Microsoft plug-in om documenten meteen te voorzien van een CC-licentie In Google kun je gericht zoeken op specifieke CC-licentievoorwaarden 8

van overheidsdata begrijpelijk

van overheidsdata begrijpelijk 1 Creative Commons maakt licentievoorwaarden van overheidsdata begrijpelijk Overheidsinstanties stellen hun geodata meer en meer gratis ter beschikking voor hergebruik. Hiervan maken zowel andere overheidsorganisaties

Nadere informatie

A creative commons presenteert: creatieve werken. delen met anderen - een strip. door alex roberts, rebecca royer en jon phillips

A creative commons presenteert: creatieve werken. delen met anderen - een strip. door alex roberts, rebecca royer en jon phillips A creative commons presenteert: creatieve werken delen met anderen - een strip door alex roberts, rebecca royer en jon phillips A creatieve werken delen met anderen Met Creative Commons gaat voor iedereen

Nadere informatie

CAG/13/12.12/DOC.104 bijlage 1

CAG/13/12.12/DOC.104 bijlage 1 Modellicenties voor open data Versie 1.1 CAG/13/12.12/DOC.104 bijlage 1 Licentiemodellen open data v1.1 2 Inleiding In deze nota worden een aantal modellicenties voorgesteld voor het ter beschikking stellen

Nadere informatie

To Free or not to Free

To Free or not to Free Tussenrapport To Free or not to Free RGI-117 Werkpakket 4 Geodata, van verstrekking naar toegang Verkenning van voorwaarden en prijs Frederika Welle Donker Jitske de Jong To Free or not to Free RGI-117

Nadere informatie

/// Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata

/// Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata /// Gebruiksvoorwaarden en bepalingen Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata Voor taken van algemeen belang GDIVlaanderen deelnemers Elke deelnemer aan GDIVlaanderen heeft toegang

Nadere informatie

Modellicenties Open Data. http://www.vlaanderen.be/opendata info@opendataforum.info Skype: opendataforum_ LinkedIn: Open Data Group

Modellicenties Open Data. http://www.vlaanderen.be/opendata info@opendataforum.info Skype: opendataforum_ LinkedIn: Open Data Group Modellicenties Open Data http://www.vlaanderen.be/opendata info@opendataforum.info Skype: opendataforum_ LinkedIn: Open Data Group INLEIDING In deze nota worden een aantal modellicenties voorgesteld voor

Nadere informatie

onnodig een zaak van professionele elite

onnodig een zaak van professionele elite 1 Toegang tot overheidsinformatie blijft onnodig een zaak van professionele elite De Europese richtlijn Hergebruik van overheidsinformatie ten spijt, maar de Nederlandse markt voor value-added producten

Nadere informatie

MODELLICENTIE OPEN DATA

MODELLICENTIE OPEN DATA / Licentie MODELLICENTIE OPEN DATA Versie 1.2 2.08.2016 Modellicentie open data 1/5 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Artikel 1. Interpretatie 3 3 Artikel 2. Definities 3 4 Artikel 3. Voorwerp van de licentie

Nadere informatie

Creative Commons BY-NC-SA NL 3.0 Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delen 3.0 Nederland

Creative Commons BY-NC-SA NL 3.0 Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delen 3.0 Nederland Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delen 3.0 Nederland Creative Commons Letterlijke kopie van de oorspronkelijke licentie, opgemaakt door Martien van Steenbergen, Aardbron. Iedereen heeft het recht

Nadere informatie

OPEN CONTENT. Wat is het en hoe kun je het gebruiken?

OPEN CONTENT. Wat is het en hoe kun je het gebruiken? pd OPEN CONTENT Wat is het en hoe kun je het gebruiken? Creative Commons laat zien welke mogelijkheden er bestaan tussen volledig auteursrecht (copyright: alle rechten voorbehouden) en het publieke domein

Nadere informatie

Creative Commons Legal Code

Creative Commons Legal Code Creative Commons Legal Code Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 CREATIVE COMMONS CORPORATION IS GEEN ADVOCATENPRAKTIJK EN VERLEENT GEEN JURIDISCHE DIENSTEN. DE VERSPREIDING VAN DEZE LICENTIE

Nadere informatie

Handleiding Geogedeeld licentiegenerator v1.0

Handleiding Geogedeeld licentiegenerator v1.0 Handleiding Geogedeeld licentiegenerator v1.0 Datum: 22 september 2015 Versie: 0.3 Wijzigingsbeheer Revisiehistorie document: Versie Datum Status Auteur Omschrijving V0.1 7-4-2011 Concept Michel Grothe

Nadere informatie

gebruik van Creative Commons licenties in interne projecten

gebruik van Creative Commons licenties in interne projecten c gebruik van Creative Commons licenties in interne projecten c C hoofdlijnen van het auteursrecht C het creative commons licentie model C voorwaarde voor het gebruik van cc licenties binnen waag society

Nadere informatie

Creative Commons in. Informatie voor projectleiders bij hogeronderwijsinstellingen. CC BY: Creative Commons Mountain View HQ

Creative Commons in. Informatie voor projectleiders bij hogeronderwijsinstellingen. CC BY: Creative Commons Mountain View HQ Creative Commons in SURF-projecten Informatie voor projectleiders bij hogeronderwijsinstellingen CC BY: Creative Commons Mountain View HQ 3 Creative Commons in SURF-projecten Creative Commons in SURF-projecten

Nadere informatie

Intellectueel eigendom en software. Voor de digitale economie

Intellectueel eigendom en software. Voor de digitale economie Intellectueel eigendom en software Voor de digitale economie Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor een aantal rechten op zogenaamde voortbrengselen van de menselijke geest, zoals een schilderij,

Nadere informatie

Open data and beyond Exploring existing open data projects to prepare a successful open data strategy

Open data and beyond Exploring existing open data projects to prepare a successful open data strategy Open data and beyond Exploring existing open data projects to prepare a successful open data strategy Deelrapport: Overige gronden die zich tegen open data kunnen verzetten Deelrapport: Overige gronden

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst

Gebruikersovereenkomst Nieuwland GEO-Informatie, H. v. Suchtelenweg 4, Postbus 522, 6700 AM Wageningen, t: 0317 421711 http://geo.nieuwland.nl Gebruikersovereenkomst Nieuwland E-learning Versie 1.0 20 juni 2012 Inhoud 1a. E-learning...

Nadere informatie

Naamsvermelding NietCommercieel - GelijkDelen 2.0

Naamsvermelding NietCommercieel - GelijkDelen 2.0 Creative Commons Licentie Attribution NonCommercial ShareAlike, Draft belgian version (dutch) 11/10/2004 Naamsvermelding NietCommercieel - GelijkDelen 2.0 CREATIVE COMMONS CORPORATION IS GEEN ADVOCATENKANTOOR

Nadere informatie

Open Data. Themamiddag Actieve Openbaarheid

Open Data. Themamiddag Actieve Openbaarheid Open Data Themamiddag Actieve Openbaarheid Open Data Middag Actieve Openbaarheid 11 februari 2016 Agenda Wat is open data + wet- en regelgeving Beleid Open Data Nationaal Archief Hoe is het Nationaal Archief

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Toegang beperkingen en INSPIRE

Toegang beperkingen en INSPIRE Toegang beperkingen en INSPIRE Onderwerp Aan Klankbordgroep INSPIRE Van Bastiaan van Loenen, Michel Grothe, Datum 28 maart 2011 Bijlagen - Aan de Klankbordgroep INPSIRE wordt gevraagd: 1. Kennis te nemen

Nadere informatie

Toelichting op de licentieovereenkomst van DANS

Toelichting op de licentieovereenkomst van DANS Toelichting op de licentieovereenkomst van DANS >>> Het onderstaande is een toelichting op de licentie-overeenkomst die altijd wordt afgesloten met DANS wanneer een dataset in EASY wordt gedeponeerd. Door

Nadere informatie

Slimme Overheid. Discussiepaper Kenniseconomie Monitor 2006

Slimme Overheid. Discussiepaper Kenniseconomie Monitor 2006 Keizersgracht 174 Postbus 2960 1000 CZ Amsterdam t +31 (0)20 575 67 20 f +31 (0)20 575 67 21 www.kennisland.nl Slimme Overheid Discussiepaper Kenniseconomie Monitor 2006 Projectnummer KL: 3.06.01 Datum

Nadere informatie

Prowise Presenter (online digibordsoftware)

Prowise Presenter (online digibordsoftware) Prowise Presenter (online digibordsoftware) Kevin Van Eenoo november 2015 COPYRIGHT Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband,

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Flexibel ter beschikking stellen van leerinhouden

Flexibel ter beschikking stellen van leerinhouden Flexibel ter beschikking stellen van leerinhouden http://www.picdiary.com/new/nyc2004-widescreen/3 Flexibel ter beschikking stellen van leerinhouden Het klassieke auteursrecht Auteursrecht in de onderwijscontext

Nadere informatie

Licentie-overeenkomst deponeringsdatum:

Licentie-overeenkomst deponeringsdatum: Licentie-overeenkomst deponeringsdatum: Bij deze licentie-overeenkomst zijn de volgende partijen betrokken: 1. de organisatie of de persoon die gerechtigd is de digitale dataset(s) over te dragen en in

Nadere informatie

Intellectuele Rechten

Intellectuele Rechten Intellectuele Rechten Intellectuele Rechten vermogensrechten op niet-tastbare objecten verzamelbegrip voor... wettelijk kader op EU en nationaal niveau ALGEMEEN www.vlao.be/images_sub/pdf/innovatie/ ie_praktijk.pdf

Nadere informatie

crossmediachannel manual

crossmediachannel manual crossmediachannel manual Inleiding cmc publiceert media-projecten. Elk project resulteert een mix van verschillende media-bestanden, die door bezoekers worden toegevoegd. Een director start met een thema.

Nadere informatie

PDOK Geodatastore. Producten- en Dienstencatalogus. 0.1 15 juli 2015 Eerste concept, ter bespreking in Klankbordgroep Geodatastore 15 juli

PDOK Geodatastore. Producten- en Dienstencatalogus. 0.1 15 juli 2015 Eerste concept, ter bespreking in Klankbordgroep Geodatastore 15 juli PDOK Geodatastore Producten- en Dienstencatalogus Datum: 7 oktober Versie: 1.0 Status: definitief Versie Datum Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 0.1 15 juli Eerste concept, ter bespreking in

Nadere informatie

Steden omvormen voor een betere kwaliteit van leven bevorderen van samenwerking door Living Labs. Deel 6: LEVER

Steden omvormen voor een betere kwaliteit van leven bevorderen van samenwerking door Living Labs. Deel 6: LEVER Steden omvormen voor een betere kwaliteit van leven bevorderen van samenwerking door Living Labs Deel 6: LEVER 1 Samenvatting Nadat je gefocused hebt op de thema s en geformuleerde oplossingen, zijn de

Nadere informatie

Hoe open zijn wij? Informatieblad over hergebruik en open data

Hoe open zijn wij? Informatieblad over hergebruik en open data Hoe open zijn wij? Informatieblad over hergebruik en open data Hoe open ben jij? Informatieblad over hergebruik en open data Burgers en bedrijven moeten over openbare overheidsinformatie kunnen beschikken.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam BV (consumenten)

Algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam BV (consumenten) Algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam BV (consumenten) Deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van DroomCraft. Door het gebruik van onze diensten verklaar je

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

DISCLAIMER Dairy Training Centre

DISCLAIMER Dairy Training Centre Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent

Nadere informatie

Inhoud. Recht en Informatica HC5: Reactie van consument. Juridische bescherming DRM. Reakties wetgever. Auteursrecht onder druk: Reactie producenten

Inhoud. Recht en Informatica HC5: Reactie van consument. Juridische bescherming DRM. Reakties wetgever. Auteursrecht onder druk: Reactie producenten Recht en Informatica HC5: Intellectuele eigendom (2) Henry Prakken 18 mei 2015 Inhoud Auteursrecht: reacties op technische ontwikkelingen: Digital Rights Management Heffingen Creative Commons licenties

Nadere informatie

Big data? Open data? 18 februari 2014 Jacqueline Gommans & Nathalie Feitsma

Big data? Open data? 18 februari 2014 Jacqueline Gommans & Nathalie Feitsma Big data? Open data? 18 februari 2014 Jacqueline Gommans & Nathalie Feitsma Big Data zijn alle data die niet meer fysiek of logisch in één locatie of in één systeem kunnen worden opgeslagen. Open data

Nadere informatie

Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie. Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen

Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie. Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen De aanleiding Topsectoren aanpak onder Rutte 1 Wat is er gebeurd Digitale Agenda.nl (17 mei

Nadere informatie

Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie. Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen

Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie. Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen De aanleiding Topsectoren aanpak onder Rutte 1 Wat is er gebeurd Digitale Agenda.nl (17 mei

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM. Versie d.d. 12 april 2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN THE SIRIUS PROGRAM Versie d.d. 12 april 2015. In deze eindgebruikersvoorwaarden staan de voorwaarden waaronder The Space Project BV als aanbieder van The Sirius Program (hierna: 'TSP')

Nadere informatie

No place to hide. Geo-informatie: wat is het en wat is de juridische context? Bastiaan van Loenen. b.vanloenen@tudelft.nl

No place to hide. Geo-informatie: wat is het en wat is de juridische context? Bastiaan van Loenen. b.vanloenen@tudelft.nl No place to hide Geo-informatie: wat is het en wat is de juridische context? Bastiaan van Loenen b.vanloenen@tudelft.nl Geografische informatie Geografische informatie is informatie die verbonden is aan

Nadere informatie

Verenigde Naties - Universele verklaring van de rechten van de mens (1948)

Verenigde Naties - Universele verklaring van de rechten van de mens (1948) Auteursrecht Auteursrecht is een, via de wet geregeld, recht dat jou als maker van een creatief werk (bijvoorbeeld film, tekst, muziek, foto s) toekomt om te bepalen wat een ander wel en niet met jouw

Nadere informatie

Datum 30 mei 2011 Betreft Hergebruik en Open Data: naar betere vindbaarheid en herbruikbaarheid van overheidsinformatie

Datum 30 mei 2011 Betreft Hergebruik en Open Data: naar betere vindbaarheid en herbruikbaarheid van overheidsinformatie > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Kwaliteit en Innovatie

Nadere informatie

omhoog dat u dit niet merkt is hoogstens normaal, daar de koeling daarvoor zorg draagt, doch het kleppenhuis word meer dan 100 heter en onze Halo

omhoog dat u dit niet merkt is hoogstens normaal, daar de koeling daarvoor zorg draagt, doch het kleppenhuis word meer dan 100 heter en onze Halo Deze website wordt onderhouden door Halo- Europe.com en de site Halo-Benelux.com Afdeling van Inoviniti Van den Bergh G.C.V.,Hogenstraat 10a 3440 Zoutleeuw, met als rechtbank van Koophandel te Leuven.

Nadere informatie

Basisregistraties en privaat hergebruik

Basisregistraties en privaat hergebruik Basisregistraties en privaat hergebruik Voer voor e-business? Mw. Prof. Dr. J. de Jong, Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft 15-4-2011 Delft University of Technology Challenge the future Financieel Dagblad

Nadere informatie

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen.

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Creative Commons Licenties. Rechtenvrije muziek, geluiden en afbeeldingen

Creative Commons Licenties. Rechtenvrije muziek, geluiden en afbeeldingen Creative Commons Licenties Rechnvrije muziek, geluiden en afbeeldingen Colofon Creative Commons Licenties auur(s): Maks vzw 2013-2014 Een publicatie van Mediawijs.be. Pleinlaan 9, 1050 Brussel mediawijs@iminds.be

Nadere informatie

FTP met Filezilla. Installatie

FTP met Filezilla. Installatie FTP met Filezilla FTP is de naam van het protocol waarmee bestanden op een webserver kunnen worden gezet. Dit document beschrijft hoe je met Filezilla, het broertje van de Mozilla browser, je eigen webiste

Nadere informatie

DISCLAIMER GEBRUIKSVOORWAARDEN

DISCLAIMER GEBRUIKSVOORWAARDEN DISCLAIMER GEBRUIKSVOORWAARDEN Verantwoordelijke uitgever Therabel Pharma s.a. Egide Van Ophemstraat 108 1180 Brussel Ondernemingsnummer: 0836.259.962 Tel. 00 32 (0)2 370 46 11 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Nadere informatie

2.1 SBK beheert de NMD en verkrijgt daarmee feitelijk toegang tot de vertrouwelijke informatie van de deelnemende Data-leverancier.

2.1 SBK beheert de NMD en verkrijgt daarmee feitelijk toegang tot de vertrouwelijke informatie van de deelnemende Data-leverancier. Gebruiksvoorwaarden en geheimhoudingsovereenkomst Stichting Bouwkwaliteit - december 2012 In het Bouwbesluit 2012 wordt de SBK-Bepalingsmethode Mileuprestatie Gebouwen en GWWwerken (voortaan: Bepalingsmethode)aangewezen

Nadere informatie

databankenrecht Mr. F.J. Van Eeckhoutte ICT/IE-advocaat 6 juni 2006

databankenrecht Mr. F.J. Van Eeckhoutte ICT/IE-advocaat 6 juni 2006 databankenrecht Mr. F.J. Van Eeckhoutte ICT/IE-advocaat 6 juni 2006 Voorbeelden van db Telefoonboek Sportuitslagenoverzicht Encyclopedie Woordenboek Verzameling wetteksten Onroerend goed bestand gericht

Nadere informatie

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING

'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING 'OPEN HARDWARE' LICENTIE VOOR COLLABORATIEVE ONTWIKKELING LOH DDC licentie Versie 1.0 (20 mei 2014) Auteursrechten: SIBELGA Oorspronkelijk document op: www.sibelga.be/openhardware INLEIDING Dit is een

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Muziek in films. Het gebruik van rechten vrij muziek in films

Muziek in films. Het gebruik van rechten vrij muziek in films Muziek in films Het gebruik van rechten vrij muziek in films Waar gaan wij het over hebben? Disclaimer Uitgangspunten Wat is het probleem? Welke mogelijkheden zijn er? De oplossingen Demo: Hoe vind en

Nadere informatie

Enviu Website 1. Overeenkomst 2. Algemene voorwaarden voor gebruik Website 3. Aanvullende voorwaarden en huisregels voor UGC

Enviu Website 1. Overeenkomst 2. Algemene voorwaarden voor gebruik Website 3. Aanvullende voorwaarden en huisregels voor UGC GEBRUIKSVOORWAARDEN [www.otterchallenge.nl] Enviu BV ( Enviu ) organiseert het initiatief [Otter Challenge], dat gebruik maakt van de website: [www.otterchallenge.nl] (de Website ) voor [crowdsourcing

Nadere informatie

IPR regelingen binnen het STEVIN-programma

IPR regelingen binnen het STEVIN-programma In deze figuur is getracht informatiestromen (zwarte lijnen) en de overeenkomsten die moeten worden afgesloten (oranje pijlen) naast elkaar te leggen. Binnen een STEVINproject (gesymboliseerd door het

Nadere informatie

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis:

FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST. 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: FLORICODE LICENTIE-OVEREENKOMST 1. Definities 1.1. Woorden en zinnen die in deze Overeenkomst gebruikt worden hebben de volgende betekenis: Overeenkomst: Documentatie: Floricode: Licentie-voorwaarden:

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Versie: 1.0 Datum: 02-12-2014 Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Inleiding Wij zijn de stichting t Kabouterhuis. U kunt ons vinden in Amsterdam aan de Amsteldijk 196. Wij zijn ingeschreven

Nadere informatie

Taxis Pitane Licentiebeheerder. Censys BV Eindhoven

Taxis Pitane Licentiebeheerder. Censys BV Eindhoven Taxis Pitane Licentiebeheerder Censys BV Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Licentiebeheerder?... 3 Kenmerken van de software... 3 Hoe werkt het gebruikrecht van Taxis Pitane?... 3 Intellectuele eigendomsrechten...

Nadere informatie

FLEXIBEL AUTEURSRECHT. Rob van der Noll & Stef van Gompel Symposium Auteursrecht en economie - 16 oktober 2012

FLEXIBEL AUTEURSRECHT. Rob van der Noll & Stef van Gompel Symposium Auteursrecht en economie - 16 oktober 2012 FLEXIBEL AUTEURSRECHT Rob van der Noll & Stef van Gompel Symposium Auteursrecht en economie - 16 oktober 2012 Economie van auteursrecht Prikkel voor het produceren van creatieve werken The main rationale

Nadere informatie

Auteursrecht en STABU. STABU Bezoekadres: Telefoonweg 32 Postbus 36 6712 GC EDE. Tel. 0318 63 30 26 E-mail: info@stabu.nl Website: www.stabu.

Auteursrecht en STABU. STABU Bezoekadres: Telefoonweg 32 Postbus 36 6712 GC EDE. Tel. 0318 63 30 26 E-mail: info@stabu.nl Website: www.stabu. Auteursrecht en STABU STABU Bezoekadres: Telefoonweg 32 Postbus 36 6712 GC EDE Tel. 0318 63 30 26 E-mail: info@stabu.nl Website: www.stabu.org In het kort: De bouwwereld is constant aan veranderingen onderhevig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden EasyProgram BV

Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website (hierna: Gebruiksvoorwaarden ) EasyProgram BV Bedankt voor uw bezoek aan de website van EasyProgram BV. Wij verzoeken

Nadere informatie

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER Lees aandachtig alle voorwaarden en bepalingen van onderhavige Licentieovereenkomst (hierna genoemd de Overeenkomst ) tussen TOTAL IMMERSION

Nadere informatie

De juridische valkuilen bij de ontwikkeling van idee naar markt; welke contracten zijn als uitvinder van belang?

De juridische valkuilen bij de ontwikkeling van idee naar markt; welke contracten zijn als uitvinder van belang? De juridische valkuilen bij de ontwikkeling van idee naar markt; welke contracten zijn als uitvinder van belang? Presentatie van mr. Els Doornhein De Vos & Partners Advocaten Voor vragen: edoornhein@devos.nl

Nadere informatie

Auteursrecht voor Wikipedianen. WCN 2013 Sjo Anne Hoogcarspel Klos Morel Vos & Schaap

Auteursrecht voor Wikipedianen. WCN 2013 Sjo Anne Hoogcarspel Klos Morel Vos & Schaap Auteursrecht voor Wikipedianen WCN 2013 Sjo Anne Hoogcarspel Klos Morel Vos & Schaap Internationale regelingen Nederlandse boekverkopers miljoenen verdienen omdat de Fransen vlug van geest zijn (Voltaire)

Nadere informatie

Geo- PSI beleid in Nederland en daarbuiten

Geo- PSI beleid in Nederland en daarbuiten Geo- PSI beleid in Nederland en daarbuiten dr. ir. Bastiaan van Loenen b.vanloenen@tudelft.nl Kleinschalige topografie (1:100.000) Luchtfoto Grootschalige topografie NWB http://www.rijkswaterstaat.nl/apps/geoservices/

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

Auteursrecht en Open Data in de Culturele Sector

Auteursrecht en Open Data in de Culturele Sector Auteursrecht en Open Data in de Culturele Sector Auteurs: Maarten Zeinstra Nikki Timmermans Creative Commons Nederland is een samenwerkingsverband tussen Stichting Nederland Kennisland, Waag Society en

Nadere informatie

MARTISZ CHECKLIST AUTEURSRECHTINBREUK

MARTISZ CHECKLIST AUTEURSRECHTINBREUK MARTISZ CHECKLIST AUTEURSRECHTINBREUK Martisz Checklist Auteursrechtinbreuk Copyright 2015 Martisz Alle rechten voorbehouden 1 e versie, 2015-06-09 Adres: KvK nr: BTW nr: IBAN: BIC: Rekening nr: Tel: WhatsApp:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Beste Koop & Beste uit de test

Gebruikershandleiding. Beste Koop & Beste uit de test Gebruikershandleiding 1 2 Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 3 4 Gebruikershandleiding Predicaten Gebruik van Beste koop en Beste uit de test in reclame en promotie Bent u een fabrikant, dienstverlener

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Internet, www en zoeksystemen technisch en functioneel verklaard / 35

Hoofdstuk 2 Internet, www en zoeksystemen technisch en functioneel verklaard / 35 Inhoudsopgave Voorwoord / 15 Lijst van afkortingen / 19 DEEL A Inleiding en feitelijk kader / 21 Hoofdstuk 1 Inleiding, vraagstelling en opbouw / 23 1. Maatschappelijke achtergrond van het onderzoek /

Nadere informatie

De Communicerende Universiteit (20%)

De Communicerende Universiteit (20%) De valorisatieranking is opgebouwd uit 3 componenten: De communicerende universiteit (20%), de samenwerkende universiteit (40%) en de ondernemende universiteit (40%). Iedere component is opgebouwd uit

Nadere informatie

Hoe spreek je het uit? Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 6/11/2013

Hoe spreek je het uit? Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 6/11/2013 Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 Hoe spreek je het uit? Péé Déé Ooo Kaa PuhDOK Péé DOK Publieke Dienstverlening Op de Kaart 1 Programma 1. Inleiding 2. Het merk PDOK 3. Beleidskader

Nadere informatie

Ondernemen met IP in de praktijk

Ondernemen met IP in de praktijk Ondernemen met IP in de praktijk Inhoud Wat is IE? Hoe werkt IE? o c t rooien m e rk e n m o d e llen a d v o c a t uu r Waarom IE beschermen? Alternatieven voor het beschermen van IE? Welke verschillende

Nadere informatie

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014 MPARE Gebruikersvoorwaarden App Arnhem, 21 maart 2014 Deze Gebruikersvoorwaarden ("Gebruikersvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de (mobiele) applicaties ("App")

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden >>> Algemene gebruiksvoorwaarden Data Archiving and Networked Services (DANS) Postbus 93067 2509 AB Den Haag Anna van Saksenlaan 51 2593 HW Den Haag +31 70 349 44 50 info@dans.knaw.nl

Nadere informatie

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN DOOR DE VERKRIJGING VAN EEN ACTIVERINGSCODE EN DOOR DEZE CODE IN TE VOEREN OM DE SOFTWARELICENTIE TE ACTIVEREN EN DOOR

Nadere informatie

Digitale kaarten vmbo12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Digitale kaarten vmbo12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 26 May 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/77325 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. E-Producten. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden. E-Producten. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden E-Producten Inhoudsopgave 1. Definities en omschrijvingen 2. Toepassing algemene voorwaarden 3. Zorgvuldig gebruik 4. Omvang gebruiksrecht 5. Tarieven en prijzen 6. Aflevering en installatie

Nadere informatie

APPS & R E C H T. 2014, Ruby Nefkens en Ilham Keip

APPS & R E C H T. 2014, Ruby Nefkens en Ilham Keip APPS & R E C H T 2014, Ruby Nefkens en Ilham Keip Apps en recht Het tot stand komen van een app begint altijd met een idee. En tijdens de uitwerking van dit idee tot een concrete app komen veel onderwerpen

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Definities Gebruiker: geregistreerde gebruikers van de website [ondertitel.com] Bezoeker: niet geregistreerde personen die de website [ondertitel.com] bezoeken Gebruik: handelingen

Nadere informatie

Verwijder deze afbeelding en voeg een nieuwe in. Politieke inflatie

Verwijder deze afbeelding en voeg een nieuwe in. Politieke inflatie Verwijder deze afbeelding en voeg een nieuwe in. Politieke inflatie Januari 2017 Achmea Investment Management Zeist Brexit, Trumpflation, en de markt wil het graag geloven Bron: Achmea IM, Bloomberg 2

Nadere informatie

Juridische nota bij de modellicenties Open Data versie 1.1

Juridische nota bij de modellicenties Open Data versie 1.1 Juridische nota bij de modellicenties Open Data versie 1.1 http://www.vlaanderen.be/opendata info@opendataforum.info Skype: opendataforum_ LinkedIn: Open Data Group 1 INLEIDING Op basis van de principes

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software

Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software Artikel 1 Definities en omschrijvingen In deze algemene voorwaarden wordt, gerangschikt in alfabetische volgorde, verstaan onder: Diensten:

Nadere informatie

Richtlijn voor kwaliteitsborging voor open leermiddelen (OER)

Richtlijn voor kwaliteitsborging voor open leermiddelen (OER) Richtlijn voor kwaliteitsborging voor open leermiddelen (OER) Inhoudsopgave 1. Wat zijn open leermiddelen (OER)? 2. Zijn OER hetzelfde als e-learnings? 3. Overzicht van open licenties 4. Hoe kan ik mijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pien Support B.V.

Algemene Voorwaarden Pien Support B.V. Algemene Voorwaarden Pien Support B.V. 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten over levering van diensten of producten door Pien Support

Nadere informatie

Licentiecontracten: aandachtspunten

Licentiecontracten: aandachtspunten Licentiecontracten: aandachtspunten Jaap Bremer BK seminar 3 oktober 2013 Outline Aandachtspunten licentiecontract Overdraagbaarheid licentie en overdracht moederrecht Licenties in faillissement IE-rechten

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Deel I Commentaar

INHOUDSTAFEL. Deel I Commentaar INHOUDSTAFEL Voorwoord Afkortingenlijst Deel I Commentaar A. Inleiding 1 Soorten overheidsinformatie 2 1.1 Een inhoudelijk criterium 2 1.2 Een economisch criterium 3 1.3 Een criterium met betrekking tot

Nadere informatie

Mensink ICT Advocatuur Nieuwsbrief Oktober 2013

Mensink ICT Advocatuur Nieuwsbrief Oktober 2013 Escrow van SAAS en Cloud diensten. Marketingtechnisch niet meteen een lekkere zin om een nieuwsbrief mee te beginnen. Zeker drie woorden die nogal wat vragen oproepen. SAAS (software as a service) en Cloud

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Slagerspassie

Gebruiksvoorwaarden Slagerspassie Gebruiksvoorwaarden Slagerspassie Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Slagerspassie (de digitale inspiratieomgeving voor de hele slagersbranche) - die gelden voor de aangeboden diensten van Slagerspassie.

Nadere informatie

Folder maken Tijd van jagers en boeren

Folder maken Tijd van jagers en boeren Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Rens Breden 26 August 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/82751 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland KvAG/NCG/Ravi studiedag Europese GI-projecten waaronder INSPIRE Bastiaan van Loenen B.vanloenen@geo.tudelft.nl 23

Nadere informatie

1. Definities. B. Klant: De afnemer van de producten en/of diensten van OrangeCreek B.V., al dan niet handelend in

1. Definities. B. Klant: De afnemer van de producten en/of diensten van OrangeCreek B.V., al dan niet handelend in 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende begrippen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij expliciet anders is aangegeven: A. OrangeCreek B.V., kantoorhoudende Zwaardstraat

Nadere informatie

Licentiegever een softwareapplicatie heeft ontwikkeld, genaamd: PROCOM.

Licentiegever een softwareapplicatie heeft ontwikkeld, genaamd: PROCOM. LICENTIEOVEREENKOMST tussen software ontwikkelaar Procom.nu statutair gevestigd te Drachten, De Bolder 1-9206 AM, KvK Noord-Nederland nr. 01157209, hierna te noemen: Licentiegever, en Licentienemer; OVERWEGENDE

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier OWMS

Aanmeldingsformulier OWMS Aanmeldingsformulier OWMS Onderstaand het formulier voor aanmelding van een nieuwe standaard bij het Forum Standaardisatie. Deze versie van het formulier is aangepast om de persoonsgegevens van drie personen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Voor de toegang en het gebruik van de website www.horsebizz.com (hierna: HORSEBIZZ.COM), gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Websites

Nadere informatie

Knipperlichten. Intellectuele eigendom en ICT. Ellen Enkels. 20 februari 2013

Knipperlichten. Intellectuele eigendom en ICT. Ellen Enkels. 20 februari 2013 2013 Knipperlichten Intellectuele eigendom en ICT Ellen Enkels 20 februari 2013 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be Overzicht I. Regelgeving Europees

Nadere informatie