Bestemmingsplan Bedrijventerrein Tatelaar NL.IMRO.0299.BP51TATELAAR-0N01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestemmingsplan Bedrijventerrein Tatelaar NL.IMRO.0299.BP51TATELAAR-0N01"

Transcriptie

1 Bestemmingsplan Bedrijventerrein Tatelaar NL.IMRO.0299.BP51TATELAAR-0N01

2 bestemmingsplan Bedrijventerrein Tatelaar gemeente Zevenaar d at um: 2 6 m a art 2014 s t atus : v astgest e l d id e nt if ic at ie n um m e r ( I D N ) bestem m i ngsp l a n : N L. I MRO B P 5 1T A T EL A A R - VA01 g e m e e nte: w e b adr e s g e m e e nte: c o ntactpers o on g e m e e nt e : ke nme r k : opsteller b e s t e m m i ngsp l a n: c o ntactper s o on opsteller : Zeve n aa r w w w. z e v e na ar.nl d r s. A. Sa n nes / J. v a n d e r L e i j T o n nae r A d v is e urs in O m g e v i ngsre c h t ir. in g. R. v a n N u e n e n 1

3 b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01

4 Inhoudsopgave toelic hting 1 I n le id i ng A a n le id i ng P l a ngeb ied D oe l G e ld e nde b e s t e m m i ngsp l an ne n L e e s w i jz e r 3 2 B e s c hr i jv i ng b e s t a a nde s it u atie O ntst aa nsges c h ie d e n is Best aa nde s it uat ie 5 3 B e le id s k ader I n le id i ng R i j ks b e le id P r ov i nc i aa l b e le id R e g i o na a l b e le i d G e m e e ntelijk b e le id 16 4 P l a nbes c hr i jv i ng A lg e m e ne u it g an g s p u nten St r e e fbee ld Verschill e n t e n opzicht e v an v ig e r e nde p la n o log is c h e s it uat ie 27 5 P l a no l og is c h e e n milie utec h n is c he r a ndv oor w a ard e n I n le id i ng M il ie u W aterp ar agr aa f Ec olog ie A r c h e o l o g ie e n c u lt uur h is t or is c he w aard e n Ka b e ls, le id ing e n e n s t r a alpad e n 44 6 J u r id is c he p l anb e s c hr i jv in g I n le id i ng I n le id e nde r e g e ls Bestem m i ngsreg e ls A lg e m e ne r e g e ls O v e r g a ngs - e n s l otreg e ls Ha nd ha v i ng 54 b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01

5 7 U i t v oerb aa r h e i d I n le id i ng P l a nschad e Exp lo it at ie 55 8 O v e r leg e n i nspr aa k Best uur l i j k ov e r l e g I nspr aa k e n v oor over le g Z iens w i j ze n 56 b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01

6 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding D e g e m e e nte Z e v e na ar is v oo r ne m e ns v o or het b e d r i jve nterrein T at e l a ar e e n nieuw b e- s t e m m i ngsp l an op t e s t e l l e n, d at m o e t v oor z ie n i n e e n act ue le p l a no l og is c he r e g e li ng. Het h u id ige b e s t e m m i ngs p la n T ate l a ar d a t e e r t u it h e t ja ar , is s t e r k v e r ou d e r d e n v o ld o e t n ie t m e e r a a n d e e is e n v a n d e W e t r uimte l i j ke orde n in g ( m e t na m e d e d ig it a l i- s e r i ngsver p l i c h t i ng ). l u c h t f o t o m e t b e g r e n z i n g p l a n g e b i e d Vo or d e r e v it a l is e r i ng v a n het b e d r i jve nter r e in is e e n Bus i nessp l an v o or Bedr i j fsomg e- v i ng T atelaar opge s t e ld. I n d it p la n is a a ngeg e v e n m e t w e l ke c o ncre t e m a atr e g e len d e r e v it a l is e r in g v a n h e t b e d r i jv e nterre i n k a n w ord e n opgep a kt. N aast d e ze m a atrege l e n g e e ft het b us in e s s p la n o o k a ntw o ord op d e v e le r uimte li j ke o ntw ik ke l i nge n o p het t e r- r e i n e n moge l i jk t oe k omst i g e o ntw i kk e l i nge n in d e o m g e v i ng. b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01 1

7 1.2 Plangeb ied Het p l an g e b ied, w a ar op h e t b e s t e m m i ngsp la n b e t r e k ki ng he e ft, b e s t a at u it h e t b e d r i j- v e nterr e i n T atelaar i nc l u s i e f he t s p ortp ar k a an d e E d is onstr a at. H e t p l a ngeb i e d w ordt b e g r e nsd d o or d e D oesbr u g w e g, A 1 2, D id a m s e w e g e n R i ngb a an - O ost. Het b e d r i j v e nterr e i n T ate l a ar li g t t e n oost e n v a n d e i nvals w e g v a na f d e A 1 2 a a n d e n oordrand v a n d e ker n Z e v e na ar. u i t s n e d e t o p o g r a f i s c h e a t l a s Het p l a ngeb ied b e s t aat v o orname li j k u it b e d r ij v e n m e t e e n c o ns ume ntg e r i c h t k arakte r. D e b e l a ngr i jks t e b r a n c he s zi j n d e aut osec t or, d e w o ning i nr ic hti ng e n m e u b e ls e c t or. Bedr i jv e nterrein T atelaar hee ft e e n om v a ng v an c ir c a 20 h e c t are e n e r w e r ke n onge v e e r me n s e n. 1.3 Doel Het d oe l i s o m t e b e s c h i k ke n ov e r e e n a c t uee l b e s t e m m i ngsp l an v o or h e t b e d r i jve nte r- r e i n. Vo or d it g e b i e d g e ld t m o m e ntee l v oor h e t over g r ote d e e l e e n b e s t e m m i ng s p l an u it H ier op z i j n t ie n h e r z ieninge n g e w e e s t, in ou d e r d o m u it e e n lo p e n d v a n t ot D aar n aast is het t a nks t at i on e n d e D oesb urg sew e g g e le g e n b in ne n e e n b e s t e m- m i ngsp l an u it D e z e v iger e nd e p l a nn e n z ij n veroud e r d e n v o ld oe n o ok n ie t aa n d e e is e n v an d e W r o ( m e t na m e d e d ig it alis e r i ngsve r p l ic h t in g ). E i nd is b e s l oten om het b e d r i jv e nt e r r e in T ate la ar t e r e v it alis e r e n. I n h e t B us i- nessp la n v oor Bedr i jfs om g e v i ng T at e l a ar is d e g e w e nste o ntw i k ke l in g s r i c htin g aa ng e- g e v e n. Met d e a c t u a l is at ie v a n h e t b e s t e m m i ngsp l an m oe t h ier r e kening m e e g e h oud e n wor d e n. 2 b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01

8 Het d oe l v a n d it b e s t e m m i ngsp la n is d e r ha lve h e t v o orzie n i n e e n a c t u e l e e n a d e q u ate pla n o lo g is c he r e g e l i ng ( g e b r u i ks - e n b e b o uw in g s m oge l i jk he d e n ) v oor h e t p l an g e b ied. Het b e t r e ft e e n c o nserver e nd b e s t e m m i ng s p la n, w a arb ij het b e h e e r s aspect o v e r he e r s t. Eve nwel za l het p l an v o ld oe nde f l e x i b e l z i j n o m op t e v e r w ac hte n n ie uwe o nt w i k ke li n- g e n i n t e k u nn e n s p e l e n, m o c ht e n d e ze a an d e orde ko m e n. 1.4 Geldende bes temmingsplannen B in ne n h e t p l a ngeb ied g e l d e n t ha ns d e v o lge nde b e s t e m m i ngsp l an ne n : Bestem m i ngsp l an T atelaar , v astgest e l d d o or d e r aad d. d. 16 m a art , g oedgekeurd d o or G S d. d. 4 m e i ; Bestem m i ngsp l an T at e l a a r, 1 e her zi e n i ng, v astges t e ld d oor d e r a ad d. d. 2 1 s e p- t e m b e r , g oedg e k e ur d d oor G S d. d. 4 me i ; Bestem m i ngsp l an T atelaar, 2 e her z ie n ing, v astges t e l d d o or d e r a ad d. d. 1 0 d e c e m- b e r , g oedgekeurd door G. S. d. d. 7 o kt ober ; Bestem m i ngsp l an T atelaa r, 3 e her z ie n in g, v astg e s t e ld d o or d e r a ad d. d. 2 7 apr i l , g oedge ke urd d o or G. S. d. d. 1 5 j u l i ; Bestem m i ngsp l an T atelaar, 4 e her zi e n i ng, v ast g e s t e ld d o or d e r a ad d. d. 1 5 m a art , g oedge ke urd d o or G. S. d. d. 1 2 m e i ; Bestem m i ngsp l an T at e l a a r, 5 e her zi e n i ng, v astgest e ld d oor d e r a ad d. d. 2 4 ju n i 1992, g oedge ke urd d o or G S d. d. 2 0 au g ust us ; Bestem m i ngsp l an T atelaar, 6 e her z ie n ing, v astges t e l d d o or d e r a ad d. d. 2 2 d e c e m- b e r , g oedg e keurd door G S d. d. 2 4 f e b r uar i ; Bestem m i ngsp l an T at e la ar, 7 e her z ie ning, g o e d g e ke u r d d oo r G S d. d. 7 apr i l ; Bestem m i ngsp l an T atelaar, 8 e her z ie n ing, v astges t e l d d o or d e r a ad d. d. 2 0 d e c e m- b e r , g oedg e keurd door G S d. d. 1 apr il ; Bestem m i ngsp l an T at e l a a r, 1 0 e her zi e n i ng, v astges t e ld d oor d e r a ad d. d. 2 0 d e- c e m b e r , g oed g e ke ur d d o or G S d. d. 1 m a art 2001; Bestem m i ngsp l an T at e la ar , o n herr oepe l i jk d. d. 3 a ug ust us ; Bestem m i ng s p l an L e n t e m orge n I I ; Bestem m i ngsp l an A r c he o l og ie, v astgest e ld d o or d e r aad d. d. 7 apr i l D a arnaast z i jn i n d e l o op d e r j are n d iv e r s e v r i js t e ll i nge n, ont he ff i nge n e n o m g e v i ng s- v e r g u n n ing e n (a fw i j ki ng ) v e r le e nd v a n d e v iger e nd e b e s t e m m ings p l a nn e n. H ierd o or is m o m e ntee l e e n v e e l v o ud v an v e r s c h i ll e nd e r e g e l i n g e n v a n kr ac ht b i nne n he t p l ang e- b ied. D o or d it n ie uwe b e s t e m m i ngsp l an za l v oo r t a a n é é n adeq u ate r e g e l i ng g a an g e l- d e n. 1.5 Leeswijzer W at b e t r e ft d e op zet v a n d it b e s t e m m i ngsp l an v or m t d e N ot a v an U it g a ngsp unt e n b e- s t e m m i ngsp l an T atelaar, v e r s ie 7 j a nu ar i e n v astgesteld d oor het c olle g e op 1 5 ja n u ari 2013 de b as is. b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01 3

9 I n d e ze t oe li c hting k ome n na d it in le id e nd e h oo fds t u k d e v o l g e n d e asp e c t e n nog a an b od: b e s c hr i jv i ng b e s t a and e s it uat ie ; t oets in g a a n het g e ld e nde bele id ; b e s c hr i jv i ng v an het p l an; t oets in g a a n m i l ie uwetg e v i ng e n a nder e r u i m t e l ij k e w e t g e v i ng m e t b e t r e k k i ng t ot b e s t a and e o f p otentiële b e le m m e r i ng e n i n de o m g e v in g v a n het p la ng e b i e d ; j urid is c h e p ar agr a af ; u it v o e r b a ar he id ; p r oce d ur e. N a ast d e t oe l i c ht i ng om v at d it b e s t e m m in g s p la n r e g e ls e n e e n d i g it a le v e r b e e ld i ng, opgest e ld c o nf orm I MRO e n d e S VB P H i e r m e e w ordt v o ld a a n a an d e e is e n d ie d e W e t r u imt e l i j ke ord e n in g (Wr o) e n d e g e m e e n t e Z e v e na ar s t e ll e n t e n aa nz ie n v a n b e s t e m m i ng s p l a nn e n. 4 b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01

10 2 BESCHRIJVING BESTAANDE SITUATIE 2.1 Ontst aansgeschiedenis Na d e T w e e d e W e r e ld o orlog is d e A 1 2 i n o oste l i jk e r icht i ng d o org e t r o k ke n. V an a f d at m o m e nt is d e k e r n Ze v e n aar i n n o orde l i jk e r i c ht i n g t ot uit e i ndelijk a a n d e A 1 2 g e- g r oe id. I n e e r s t e i nst a ntie betrof e n m e t na m e w o ong e b ied e n P as v a n af het b e g i n v a n d e j aren 7 0 v a n d e v or ig e e e uw h e e ft d e i nd ustr ie z i c h o ntw i k- ke ld e n kwame n d e e e r s t e b e d r i jve nterr e ine n. V an h e t b e d r ij v e nt e r r e i n T atela ar i s d a n oo k i n d e e e r s t e k av e l u it g e g e v e n. D e e e r s t e b e d r i jve n z i jn g e b ou w d aa n d e Ed i- s onstr a at. L ater is het b e d r i jv e nterr e i n in zu id e l i j ke r ic hting, t ot d e R i ngb aa n - O ost, g e g r o e i d. 2.2 Best aande situatie R u imt e l i j ke s t r uct u ur Het v e r l e d e n he e ft b e p a a l d ho e h e t b e d r i jve nterre i n T atelaar e r t e g e nw o ord i g u it zi e t. D e h u id ige s it u at ie k an i n r u imte l i j k opzicht w or d e n opge d e e ld i n v ier d e e l g e b i e d e n m e t e e n e ig e n kar a kter is t ie k. D e ze d e e lge b i e d e n z i jn w e e r t e ond e r s c he id e n na ar b e- b ou w i ng, w e g e n e n h e t g r o e n. Ver ka v e li ng e n g r oe nstr uct uur Het b e d r ijv e nt e r r e in T atelaar is r e lat ie f c o m p act v e r k ave ld e n o m z o omd m e t e e n r o- b u uste g r oe nstruct uur. D e ze g r oe nstr uct u ur is o nd e r d e e l v a n d e h oo fdgr oe n s t r uct u ur v an Ze v e na ar e n b e g e le id t d e b e l a ngr ij k e h oo fdw e g e n. D e r u i m t e li j ke s t r u c t u ur k e nm e r kt z i c h d o or e e n r as t e r s t r u c t u ur m e t aa n d e r a nde n v e r- ka v e l ing v o or t k o m e nd u it het h is t or is c h w e g e np atroon. C e ntr a a l i n het g e b ie d ligt e e n p le i n. He t b e d r i jv e nterrein w ordt o nts lot e n v ia d e Vo lt astr aat e n D id ams e w e g e n in d i- r e c t v i a Ed is o nstraat e n M arcon is t r a at. D e Ed is o ns t r aat v or m t e e n p ar a l le ll e s t r u c t u ur m e t d e A 1 2. D e e l g e b ieden B in ne n het p l a ngeb ie d z ij n v ier d e e lg e b iede n m e t e e n e i g e n r u imtelij ke e n f u nct i one l e ka r a kter is t ie k t e on d e r s c h e id e n. b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01 5

11 1. T a t e l a a r - z u i d 2. T a t e l a a r - n o o r d 3. G e b i e d t u s s e n D o e s b u r g s eweg e n V o l t a s t r a a t 4. T a t e l a a r p l e i n D e d e e l g e b i e d e n Het g e b ie d t e n z uiden v a n d e J ames W attstr a at, T at e l aar - zu id, is k le ins c h a l ig m e t e e n ho g e d i c h t he id. I n het g e b ied is s p r a ke v a n e e n m i x v an w o nen, w e r ke n e n d e t a i lh a n- d e l. Er zi j n over w e g e nd a u t ode a ler s e n g ar ag e s g e v e s t igd. D e w e g p r o fielen zi j n r e l at ie f s m a l. D e s h owr o oms b i j g aragebedr i jve n b e s t aa n ov e r w e g e nd u it 1 b ou w l a ag. Vo or het over ige is d e b o uwhoogte v an d e b e d r i jfsb e b o uw i ng d oor g a a ns 6 m e t e r i n 2 b o uw la g e n. D e b e d r i j fsw on i nge n heb b e n e e n n ok h oo g t e v a n 9 m e t e r. B i j v r i js t a and e b e d r i j fswoni n- g e n l igt d e g o ot ho ogte d o orgaa ns op d e e e r s t e b ou w l aa g. D e a lg e h e l e uitstr aling v a n T at e l a ar - z uid is g e m id d e ld. T a t e l a a r - zuid 6 b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01

12 T a t e l a a r - n o o r d T at e l a ar - n oord, h e t g e b i e d t e n n o orde n v a n d e Ja m e s W attstr a at he e ft e e n g r o t e korr e l m e t r e l at ie f v e e l r uimte op p art i c u l ier e k ave ls e n b r e d e w e g p r of ie le n. H e t g e b i e d w ordt m e t n am e g e b r uikt v oo r w e r ke n e n d e t a i lh a n d e l. D e d e t a i l ha nde l b e s t aat v o o r- na m e l i jk u it d e w on i ng i n r ic ht in g s - e n b o uw m ar ktb r an c h e. D e kav e ls zi j n d i e p d o c h s m a l. D e b o uw ho ogt e v a n d e b e d r ij fsbeb o uw in g is d oo r g a a ns r o nd d e 2 b ou w l age n m e t e e n ho ogt e v a n 6 m e t e r. Beb ou w i ng l an g s d e Ed is onstr a at w o r d t g e ke n m e r k t d oor b e b o uw i ng i n 2 b ou w l ag e n m e t e e n b o uwhoogte v a n 6-7 m e t e r l a ngs d e Ed is o nstraat m e t e e n h al m e t e e n ho ogte v an 6 m e t e r d a ar a c ht e r. L an g s d e Ed is o nstr a at k omt b e b ou w i ng in d e t w e e d e l i jn v oor. D e n oor d g r e ns v a n d it g e b ied w ordt g e v or m d d oor he t s p ortp ark. D o e s b u r g s e w e g - V o l t a s t r a a t Het g e b ied t uss e n d e D oe s b urgseweg e n d e V o lt astr aat w ordt g e ke nmer kt d o o r l a ngg e- r e kte b e b o uw i ng m e t e e n t w e e z i jd ige or ië nt atie. A an d e z i jd e v a n d e D oesb urgsew e g s t aat d e b e b ou w i ng in e e n g r oe ne s e t t in g. B i j het t an ks t at io n, d e o m v a ngr i j k e v e r ha r- d i ng t ussen D oesb urgs e w e g e n D e lw e g e n d e e ntre e a a n d e V o lt as t r a at w ord t d it p a- t r oo n d oo r b r o ke n. D e z i jd e v a n d e V o lt astraat w ordt g e ke n m e r kt d o or e e n s t e nig e o p e n b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01 7

13 r u imte. H e t b e t r e ft e e n m i x v a n k a ntor e n e n d e t a i lh a n d e l. D e b ou w h o ogte v ar ieert v a n 1 t o t 3 b o uw la g e n. H e t z u i d e l i j k d e e l v an d e V olt astr aat hee ft e e n b ou w h o ogte 9 m e t e r. T a t e l a a r p l e i n T e m id d e n v a n d e ze d e e lg e b ied e n is het T ate l aarp le in g e leg e n. D it p le in is o n over z ic h- t e l i j k e n oogt d a ardoor r om m e l ig. Het w ord t m e t na m e g e b r u i kt v o or p arkeren v an v r a c htw age ns v an e ld e r s. O o k d o e t het p le i n d ie nst als c ar p o o lp la ats. Sc he m at is c h s t r uct u urbee l d r u imtelijke op b o uw D e r u i m t e l i jk e s t r uct u ur v an h e t b e d r i jve nterr e i n z o als h i e r v o or b e s c hrev e n is op s c h e- m at is c he w i j ze w e e r g e g e v e n in o nderst a and k a artbe e ld. Z owe l d e b e b ou w i ngs s t r uct u ur, d e w e g e nstr uct uur a ls d e g r oe nstr uct u ur zijn h ier i n ver w e r kt. s c h e m a t i s c h s t r u c t u u r b e e l d 8 b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01

14 F un c t i o ne le s t r uct u ur Bedr i jv e nterrein T atelaar is e e n g e m e ngd b e d r i jve n t e r r e i n m e t c ir c a 1 20 b e d r i jve n e n w e r k za m e p e r s o ne n. D e b e la ngr i j ks t e fu nct ies z ij n d e t a i lh a ndel ( m e ube l - e n aut o- b r an c he) e n k le ins c ha l ige p r od uct ie. D e m e ube lb r a nc he e n b o uw m arkt e n z i jn overw e- g e nd i n het n o ordelij k d e e l ( Vo lt astr aat / Ed is o nstr aat ) g e s it u e e r d. D e a u t o b r an c h e is overw e g e nd in h e t zu id e l i j k d e e l g e s it ueerd. A a n he t z u id e li j k d e e l v an d e V o lt astraat z ij n e nk e l e k a ntor e n g e v e s t igd. A an d e no ord z ij d e v an het b e d r i jve nterrein l igt e e n s p ortp ark. O p d iv e r s e p le k ke n zi j n als g e v o lg v a n on d e r h u ur of s p l it s in g ( ze l fstand ige ) f un c t ies / b e d r i jv e n i n d e t w e e d e l i j n g e v e s t igd. E e n a a ntal p and e n s t a a n m o m e ntee l l e e g, w a a r- ond e r e n ke le g r ote b e d r i j f s p an d e n a a n d e Ed is o nstr aat, m a ar o o k e ld e r s op h e t b e d r i j- v e nterr e i n s t aa n p a nden l e e g. O p k orte t e r m ij n ko m e n no g e n ke le g r ote p a nde n v r i j w a arvoor no g g e e n n ie uw e g e b r u i ker b e ke nd is ( o. a. St a ja- l oc at ie ). Bedr i jv e n (productie)bedr i jv e n z i j n g e s p r e id over h e t g e b ied g e v e s t ig d. Met uit z on d e r i ng v a n K amps d e W il d z i jn d e me e s t e b e d r i jv e n t e n zu id e n v an d e J a m e s W attstr aat g e v e s t i g d. K ant oren L a ngs h e t z uideli j k d e e l v an d e Vo lt astr aat zi j n e n k e le ze lfst a nd ige ka nt oorv e s t ig i nge n g e v e s t igd. I n het n oor d e li j k d e e l v a n d e V olt atstr a a t is no g 1 z e lfst a ndig ka n t oor g e- v e s t i g d. A a n d e E d is o nstr aat 1 6, 3 2 e n 3 4 z i j n b i j het b e d r i j f b e hore nde k a n t oorr u i m- t e s (dee ls l e e g s t a nd). D e z e k a ntoorr u imte h oo r t b ij het b e d r i j f d e a c hte r l ig g e nde h a l e n z i j n plano l o g is c h ond e r g e s c h ik t h ier aa n. Brandst o fver ko opp u nten B in ne n het p la nge b i e d z i j n 3 b r a ndst of v e r ko opp u nt e n; D o e s b urgsewe g 4 ( T e x ac o), Ed i- s onstr a at 2 0 (T i nq ) e n la ngs d e N obe ls t r aat 5 ( i F u e l ). Het v e r ko opp u nt aa n d e D o e s- b urgse w e g 4 h e e ft e e n L P G - v e r k oopp u nt. D e t a i lh a ndel D e t a i lh a ndel k om t vers p r e id o v e r het he le t e r r e i n v oo r. Het b e t r e ft uit s l u it e nd d e t a i l- ha ndel i n v o l um i ne uz e g o e d e r e n ( aut o s, m e ube ls, t ap ijt e n, b o uw m ar kte n ) e n g e v a a r- l ij ke s t of fe n (br a ndstofve r k oopp u nte n e n v uurw e r k ). D e m e ubelb r an c h e b e s la at e e n opperv l a k v an c a m 2 v e r d e e ld over 1 0 w i n k e ls. Brezan A ut om a t e r i alen ( J a m es W attstr a at 1 8) is niet a an t e m e r ke n a ls v o l um i ne uz e d e t ailhand e l. D e ze v e r k o opt (k le i nschalige) a ut om ater i alen e n ond e r d e le n aa n p art ic ulieren. D it is g e r e l at e e r d aa n d e i n d i t d e e l v a n het p la n g e b i e d s t e r k v e r t e g e nwoor d igde a utobranc he. Hor e c a A a n d e D oesb urgseweg 2 i s e e n s olit a ir e hore c avest ig i ng ( g r o otschalig r e s t a u r ant ) g e- v e s t i g d. O p h e t s p ortcom p lex (D oesb urgs e w e g 1 4 ) is on d e r g e s c h i kte h orec a aa nwezig (k a nt in e ). Verd e r is e r g e e n h ore c a i n het p l a ngeb ie d aa nwezig. b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01 9

15 W o ne n Verspre id o v e r het p l ang e b ied zi j n b e d r ij fsw o ning e n aa nwe z ig. M e t u it zo nder i ng v a n 2 b e d r i j fsw on i nge n a a n d e Ed is o nstr aat z i jn d e ze g e c o nce ntre e r d i n h e t z u id e l ij k d e e l v an het p l an g e b ied. Sp ort T uss e n d e A 1 2 e n d e Ed i s onstr a at l igt e e n s p ortp ar k m e t 4 v oet b a lve ld e n, ka nt in e, k leed k amer s e n a ndere b i jb e hor e nd e v o or z ie ninge n. A a n d e Ja m e s W atts t r aat 2 e n D e lw e g 2 4 z i jn s p orts c h o l e n g e v e s t igd. M aats c h appelijk A a n d e no ord z ij d e v a n d e Ed is o nstr aat is het c l ubge b ou w v a n d e M otor c lub g e v e s t i g d. A a n d e Vo lt astr aat is e e n ( t and arts )pr ak t i j kr uimte g e v e s t i g d. G r oe n Het b e d r i jv e nterr e i n is om zo o m d d o or e e n r ob u uste g r oe nstr uct u ur. D e g r oe ns t r uct u ur hee ft t e v e ns e e n b e l an g r ij ke fu nct ie v o or d e w ater hu is h o ud in g. N utsvo or z ie n in g e n I n d e g r oe ne zo ne l an g s d e D e lw e g s t a at e e n r io o lge m a a l. L e i d i nge n L a ngs d e D oes b ur g s e w e g e n d e R i ngb a an O ost ( in d e g r oe ne z on e la ngs d e D e lw e g ) l i g- g e n p e r s le id i nge n na ar h e t g e m aa l. 10 b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01

16 3 BELEIDSKADER 3.1 Inleiding G e m e e nten z i j n n iet g e he e l v r i j i n het v oere n v a n h un e ig e n b e le id. R i j k, p r o v i n c ie e n r e g i o g e v e n m e t h e t d o or he n g e v oerd e e n v astge le g d e b e le id d e k aders a an w a arb i n- ne n g e m e e nt e n k un ne n op e r e r e n. H ier n a w orde n in het k ort d e v oor n aa m s t e z ak e n u it het v o or het p l a ngeb ied relev a nte na t i o na le en p r ov i nc i ale b e le id w e e r g e g e v e n, a a ng e- v u ld met het v a n t o e p ass i ng zi j nde b e le id v a n d e g e m e e nte Zeve n aar ze l f. 3.2 Rijksbeleid St r uct u urv is i e I n fr astr uct u ur e n Ruimte O p 1 3 m a art is d e St r uct u urv is i e I n fr astr uct uur e n R u imt e ( SV I R ) v ast g e s t e ld. D e- ze n ie uwe s t r uct u urv is i e v e r v a ngt o nder a nde r e d e N ot a R u imt e e n d e N ot a M ob il it e it. D e S VIR s p e e lt i n op e e n aa ntal ont w i k ke l i nge n e n uit d ag i ng e n, w aar v o or e e n b e le id nod ig is d at t oe ko m s t b e s t e nd ig is e n d e g e b r u i ker r u imte g e e ft. D it v r aa g t e e n g r ond i- g e a c t u a l is at ie v a n d e b e s t aa nde b e le id s n ot a s v o or r u imte e n m ob il it e it. D e s t r uct u u r- v is ie v o or zi e t hierin d o or over hede n, b ur g e r s e n b e d r i jve n d e r u i m t e t e g e v e n om op l o s- s in g e n t e c r e ë r e n. H e t R i j k g a at z ic h m e e r r ic hte n o p het v e r s t e r ke n v a n d e in t e r n at i o- na le p os it ie v a n N e d e r l a n d e n het b e h art ige n v an b e l an g e n v o or N e d e r la nd a l s g e he e l. Het R i j k z iet v e r d e r t oe op d e d e r e g u ler i ng w a ar m e e ja ar l ij ks v e l e m i lj oe ne n e ur o s k un ne n w o r d e n besp aard. D e p r ov in c i e s e n g e m e e nt e n z u ll e n a fspr a ke n m a ke n over v e r s t e d e li j k in g, g r o e ne r u i m- t e e n la nds c h ap. G e m e e nt e n krijg e n r u imt e v o or kl e i nscha l ig e n atuur l i jk e g r o e i e n v o or het b o u w e n v a n h uize n d ie aa ns lu it e n b i j d e w o o nwe nsen v a n m e nsen. Het R i j k v e r b i ndt r u imtelijke o ntw i k ke li ng e n m ob il it e it e n z e t d e g e b r u ik e r s c e n t r a a l. Het z i j n b e w o ners, ond e r n e m e r s, r e i z igers e n v e r l aders d ie N e d e r la nd s t e r k m ak e n. P r ov i nc ies e n g e m e e n- t e n kr i jg e n d e r u imte ze lf m a atwer k t e lever e n. Z o w e r kt h e t R ij k aa n e e n c o n c urrere nd, b e r e i kb a ar, lee f b a ar e n v e i li g N e d e r l an d. Het R i j k b e n oe m t 1 3 n at i on a le b e la nge n; h ierv o or is het R ij k v e r antw o orde l i j k e n w i l het r e s u lt aten b oe ke n. D e ze b e l a nge n z i jn g e l ij kw a a r d ig a an e l ka ar e n b e ïnv l o e d e n e l- ka ar on d e r li ng. I n d e SVI R is e e n e e r s t e int e g r ale afw e g in g g e m a a kt v an d e ze b e lang e n. D it he e ft a ls g e v o lg d at h e t R i jk i n g e b ie d e n o f p r o ject e n e e n g e b ieds - o f p r o jec t- s p e c if ie ke af w e g i ng z a l m ak e n. I nd i e n no d i g m aa kt het R i jk d u id e l i j k w e l ke nat i o na le b e l an g e n v o o r g a an. Het ond e r h av ige b e s t e m m in g s p la n v oor z iet in d e ac t ua l is at ie e n d ig it a l is e r in g v a n d e v iger e nd e b e s t e m m i ngsp l an ne n v oor het b e d r i jv e nt e r r e i n T atelaar. Er w ord e n g e e n on t- w i k ke li ng e n m e e g e n o m e n w a arvan no g g e e n p l an o l og is c he p r oce d ur e is a fge r ond. D e act ua l is e r i ng e n d ig it alis e r i ng he e ft d an o o k g e e n in v l oed op d e g e s t e ld e d o e le n v a n het R ij k. Bov e nd ie n v o or z iet d e S VIR niet i n ond e r w e r p e n d ie op h e t p l an g e b ied v a n t oep ass ing z i jn. D it h oudt in d at v oo r het b e s t e m m in g s p l an g e e n b e p e r k i nge n v an u it d e S VIR g e ld e n. b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01 11

17 Barr o D e S VIR (z ie p ar agr aa f ) b e p aa lt w e l k e kad e r s t e l le nde uit s p r a ke n z od a nig z ij n g e- for m uleerd d at d e ze b e d o e ld z i j n om b e p e r k i nge n t e s t e l le n aa n d e r u i m t e li j k e b e s l ui t- v ormings m o g e li j k heden o p lo k aa l n iv e a u. H e t Bes l u it a lge m e ne r e g e ls r u i m t e l i jk e o r- d e n in g ( B arro) b e v e s t i g t i n j ur id is c he z in d ie k ader s t e l le nde u it s p r a ke n. A a n g e z ie n e r v an u it het SV I R g e e n b e p e r k in g e n g e ld e n v o or het p l anv o or nem e n, is oo k het B arro n iet v an t o e p ass i ng. 3.3 Pr ovinciaal beleid St r uct u urv is i e G e ld e r l and Ho o fdd oe ls t e l li ng D e b as is v oor d e St r u c t u ur v is ie Ge ld e r l a nd w or d t g e v or m d d oor het St r e e kp la n uit m e t d e ze lfd e na a m, w a aruit h e t b e s t a a nde b e l e id i s overg e n o m e n. A ls g e v o lg v a n d e in v oe r i ng v an d e W e t r u imte l i j ke orde n i ng ( W r o ) p e r 1 j u l i z i jn p r ov i nc ies v e r - p l ic ht e e n r uimtelijk e s t r u c t u u r v is ie op t e s t e l le n m e t e e n u it v oer in g s a g e n d a. Het b e- le id z o als v e r w o ord i n d e s t r uct u urv is i e w e r d a ld us v oor he e n in h e t s t r e e kplan g e f ormu - leerd. D e f or m e le h oo fdd oe ls t e l l in g v an h e t G e ld e r s r u im t e l i j k b e le id is d e r u imt e b e h oe fte zor g v uld i g in r e g i o naal verb an d t e a c c om m o d e r e n en te be v ord e r e n d at p ub l ie k e e n pr i - v ate p art i je n d e b e n od igd e r u imt e v in d e n, op e e n w i jz e d ie m e e r v o udig r uimt e g e b r uik s t im u leert, d u ur za a m is e n d e r e g i on a le v e r s c h e id e n he id v e r s t e r kt, g e b r uik m a ke nd v a n d e a anw e z ig e id e nt it e it e n e n r uimte lijk e k e n m e r ke n. D e p r ov in c i e G e ld e r l a nd w i l m e e r op h oo fd l i jne n s t u r e n e n g e m e e nte n m e e r b e le id s v r i j- he id b ieden. Als i nbreng h e b b e n d e G e ld e r s e g e m e e nte n, d ie in 6 r e g i o s s a m e nwer ke n, r e g i o na le s t r u c t uurv is ies opge s t e ld. D e St r u c t u urv i s ie G e ld e r la nd is m e d e h ie r op geba s e e r d. G e ner ie k b e l e id D e St r uct uur v is ie m a a kt o ndersche id i n g e ner ie k b e le id e n r e g i ospec i f ie k b e l e id. O n- d e r d e e l v an h e t g e ne r ie k b e l e id z i j n d e u it g an g s p unt e n, d ie aa n v e r d e r e s t e d e l i j ke ont w i k ke l i ng w orden g e s t e ld. I n het s t r e e kplan w or d t op het g e b ie d v an b e d r i jve nte r- r e i ne n g e s t r e e fd n a ar e e n m e e r v o udig e n int e ns ie f r u imte g e b r uik. D e r e s t r u i m t e op b e- s t aa nde t e r r e i ne n k an v aa k n og b e t e r w ord e n b e nut, w aar m e e d e b e h oe fte a a n n ie uw r u imteb e s lag k an w orden v e r m i nde r d (derd e (vert ic a le ) d i m e nsie, v ierde d im e ns ie (volg t i jd e l i j k) ). B in ne n het b e s t e m m ings p la n (v iger e nd e p la n olog is c he r u i m t e ) is z owe l v e r t i c a a l a ls hor i z ont a al n og r u i m t e a an w e z i g. D e ze p la n olog is c he r u i m t e v o or int e ns iv e r i ng b l ij ft b e h oud e n. Het n ie uwe b e s t e m m i ngsp l an v oor h e t b e d r i jve nterr e i n v o or z iet n i e t d ir e c t in n ie uw e o ntw i kk e l i nge n. N ie uwe s t e d e l ij k e o f in fr astruct ure le p l an ne n m a k e n g e e n d e e l u it v a n d e r e g e l i ng i n het b e s t e m m i ngsp la n. D a arme e is g e e n s p r ak e v an s t r i jd i g- he id met d e i n d e St r uct u u r v is ie g e s t e ld e d oe len en uit g a ngsp u n t e n. 12 b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01

18 R u imt e l i j ke Ver ordening G e ld e r la nd Ee n s t r u c t uur v is ie is n iet d ir e c t jur id is c h b i nde nd v oor b ur g e r s e n over hede n. T o c h k a n het i n het k ader v a n d e r u imtelijke orde n in g v an p r ov in c ia a l b e l an g z ij n o m b e p a a ld e aspect e n v e il ig t e s t e l le n. D e p r ov i nc ie k a n d e r ha lv e e e n R u i m t e l i jk e V e r ord e ning o p- s t e l le n. D e p r o v i n c i e G e l d e r l an d b e s c hikt o v e r e e n d e r g e li j ke v e r orde n i ng. D e v e r ord e- ning is d e j ur id is c he v e r t a l in g v a n d e s t r uc t u urv is ie e n b e v at d e r h a lve ond e r w e r p e n d ie in d e v is i e n aa r v or e n k om e n. D it b e t r e ft o nder an d e r e d e b e la nge n d ie d e p r o v i nc ie w i l b e h art ige n e n d e m a n ier w a arop d it za l g e s c hieden, a ls m e d e r e g e ls w aar m e e r e k e n i ng g e h ou d e n m o e t w orde n b i j h e t opst e l le n v a n e e n b e s t e m m i ngsp l a n. D e ze r e g e ls z i jn d i r e c t b ind e nd v oor ove r- heden. Z o weten g e m e e nten a l in e e n v r oe g s t ad i um w a ar ze a an t oe z ij n. Ee n onderwerp d at sp e c if i e k t e r u g k o m t in d e R u imt e l ij ke V e r ord e n i ng b e t r e ft b e d r i jve n- t e r r e i ne n. I n j un i is d oor d e P r ov i nc ia le St ate n v a n G e ld e r la nd d e St r u c t uur v is i e b e d r i jv e nter r e ine n e n w e r k lo c at ies v astges t e ld. A ls uit w e r k i ng v an d e s t r uct uur v is ie hebben d e r e g i o 's e e n R e g i o na a l P r ogr am m a Bedr i jve nterreine n (R P B) opge s t e ld. Er w ordt e e n o ndersche id g e m a a kt in r e g io n a le b e d r i jve nterreine n ( v o or d e g r otere e n zw aard e r e m i l ieuh ind e r c at e g or ieë n ) e n i nterge m e e nt e l i jk e e n l ok a le b e d r ij v e nt e r r e i ne n (voor k le ins c h a l ige b e d r i jv e n m e t e e n l o ka l e f un c t ie e n e e n la g e m i l ie uc ate g or i e ). Bedr i jv e nterrein T atela ar b e t r e f t e e n l o ka a l b e d r ijv e nterre i n, w a arb i j d e t oege s t an e m i- l ie uc ateg or ieë n z ij n a fges t e m d op d e l i g g ing n ab i j w o ong e b iede n. Het b e s t e m m i ng s- p l an v oor z iet he t b e d r i jv e nte r r e i n v a n e e n act ue le r e g e li ng, w aa r i n d e b e s t e n d ig i ng v a n d e h u id ige s it u at ie v o orop s t aa t. N ie uwe b e d r i jve n d ie b i n ne n d e b e s t e m m i n g p ass e n kun ne n z ic h v e s t ige n. Het t oestaan v a n b e d r ijv e n v an hog e r e m i l ieucateg or ie ë n is niet aa n d e orde. H ier m e e s l uit d e r e g e l ing i n h e t b e s t e m m i ngsp la n aa n b ij d e p r ov in c ia le doe le n. 3.4 Regionaal beleid R e g io n aa l P l a n St adsr e g io Ar n he m N i j m e g e n D oe ls t e l l in g v a n h e t r e g i o na a l (s t r u c t u ur ) p la n is he t v e r s t e r ken v a n d e p os it i e v a n de r e g i o A r n he m - N i j m e g e n. Het r e g i o na a l p l an s p r e e kt zi c h u it over d e t h e m a s r uimte, e c o n om ie n at uu r, s oc i aa l, c ult u ur e n m ob i li t e it. He t b e s la at het g r o ndgeb ied v a n 2 0 g e m e e nten w aar o nder Zev e n aar. Best a and e p l a nn e n w aar v o or d e p la nv o r m i ng al i n e e n v e r g e v orderd s t a d i u m is, w orde n i n het r e g i on a a l p l an g e r e s p e c t e e r d. H e t r e g i o na a l p l an b e s t a at u it e e n v is ie, e e n p la n e e n b e le id. D e v is ie g e e ft i nz ic ht in d e r uimte li j k e ontw i k ke l i ng v a n d e r e g io. C e nt r a a l s t aat d e ont w i k ke l i ng v a n d e r e g i o als s t e d e li j k netwer k in Eur ope e s v e r b and. D o e l d aarb i j is e e n aa ntrekkelijk e, i nter n at io n ale e n c o nc urrer e nd e r e g i o t e o ntw i k ke le n. I n h e t p la n w orden d e v ier ont w i k ke l i ngst hem a s (wer ke n e n b e r e i kb aar he id, v e r v oer e n k no opp u n- t e n, la ndschap e n r e c r e at ie, w on e n i n s t ad e n l and ) u it g e w e r kt d ie c o ncr e e t in v u l l in g b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01 13

19 g e v e n a a n d e v is ie. I n het d e e l b e l e id z i jn v o or ied e r e r u i m t e l ij ke r e lev ant e s e c t or d e b e le id s u it s p r ak e n opge n o m e n. Bedr i jv e nterrein T at e la ar w ordt op d e v an h e t r e g i o na a l p l an d e e l u it m a ke nd e b e le id s- ka art aa nged u id a ls best aa nd b e d r i jve nterr e i n. H e t b e t r e ft e e n lo k aa l b e d r i jve nte r- r e i n. V olge ns d e b e le id s r e g e ls v an d e s t adsre g i o d ie ne n d e i nstr um e nt e n z orgv u ld ig r u imte g e b r u ik op t e r r e i nn i v e a u e n k ave l n ive au t e w orde n t oe g e p ast. Bij d e u it w e r k i ng v an p l an ne n v o or l o ka le b e d r i jve nterr e i ne n d i e nt d e SER - lad d e r t e w orde n t o e g e p as t. I n p a r agr a af w ordt h ier nad e r op i ngeg a an. I n het ka d e r v an d e r e v it a l is e r i ng v an b e d r i jve nterre i n T ate l aar is e e n b us i ness p l an o p- g e s t e ld. Ee n v a n d e u it g a ngsp unt e n in d it b us in e s s p l an is zu i n ig r u imt e g e b r u ik. D e r- ha lv e s lu it e n d e d oe ls t e l l i ng v o or d e v e r d e r e o n t w ik ke l in g v an b e d r i jve nterr e i n T at e l a ar aa n b i j het b e l e i d s u it g a ng s p un t u it h e t r e g i on a al p l a n Verstedelijkingsvisie van Koers naar Keuze D e V e r s t e d e l i jk i ngsvis ie is e e n i nte g r a le v is i e w aar i n d e h oo fd l i jne n v a n het R e g io n aa l P l a n w orden herbevest igd. D e s t adsreg i o s t r e e ft na ar e e n s t e r ke k oppe l in g t ussen d e amb it ies v o or w one n, w e r ke n e n m ob il it e it. D e Ver s t e d e l i j k in g s v is i e d ie nt a ls k ader v oo r d e a fspr a ken t ussen de s am e nw e r ke nde g e m e e nte n, o o k in s ubreg i o na a l v e r b a nd. Vo or T atela ar w ord t in d e v e r s t e d e l i j ki ngs v is ie g e e n aa nv u ll e nd b e le id g e for m u le e r d. Het uit g a ngsp u nt v a n z u i n ig r uimteg e b r uik u it het R e g i o na a l P l an g e ld t a ls b e la ngr i j k- s t e d oe ls t e l l in g b i j d e r e v i t a lis e r i ng v a n h e t b e d r i jve nterre i n Regionaal Programma Bedrijventerreinen O m d e c on c urrentiekracht v a n d e r e g i o op p e i l t e h oud e n, z ij n g oe d e w e r k l oc at ies o n- ontb e e r l ij k. Het v e r s t e r ke n v a n w e r k l oc aties e n het uit v oer e n v a n e e n i n nov a t ieve b e- d r i jv e nterreine nstr ateg ie z ij n e s s e nt iee l ond e r d e e l v an het b e d r i jve nterr e i n e nb e le id. Het d oe l v an h e t R e g io n a al P r ogr a m m a Bedr i jve nte r r e i ne n (R P B ) b e t r e ft het r e a l is e r e n v an v o ld oe nde r u imt e v oo r b e d r i j fsontw i k ke l in g v a n d e j u is t e kw a lit e it e n h e t v o ork o- m e n v a n e e n o v e r aa nb od e n leegst a nd. Vo or zow e l d e b e s t a a nde of n ieuwe b e d r i jve n- t e r r e i ne n w ordt ing e z e t o p d e afst e m m ing t ussen v r aa g - aa nb od, z orgv u ld ig r u imte g e- b r u ik, int e ns iv e r i ng, f aser in g, p r o filer i ng/seg m e nte r i ng, kw a lit e it e n h e r s t r u c t urer i ng v an b e s t a a nde bedr i jve nterreine n. Bedr i jv e nterrein T atelaar i s in het R P B a an g e w e ze n als F2- p r o je c t. D e ze s t at u s is t o e- g e k e nd a a n e e n b e d r i jv e n t e r r e i n d at v oor h e r s t r u c t urer i ng i n aa n m e r k ing ko m t w a arbij d e b e d r ij fsbest e m m i ng b e ho uden b l ij ft e n w aa r v a n h e t a an ne m e l ij k is d at d e u it v oer ing ka n s t arten v oor 3 1 d e c e m b e r B i j d e herstr u c t urer i ng g e l d e n d e v o l g e n d e i nr ic h- t i ngs- e n uit v o e r i ngs aspecten: zor g v uld i g r u im t e g e b r u i k; d u urzaam he id ; b e hee r. 14 b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01

20 u i t s n e d e b e l e i d s k a a r t R e g i o n a a l P l a n S t a d s r e g i o A r n h e m N i j m e g e n Vo or T at e l a ar is d e herst r uct urer i ng c. q. r e v it a lis e r i ng n ader u it g e w e r kt in het Bus i- nessp la n v o or Be d r i j fsom g e v i ng T at e l a ar (p ar agr aa f ) Protocol toepassing SER-ladder = A12-zone = D e p r otocol SE R - l adder i s d e p r a kt is c he u it w e r k i n g v an d e H andr e i k i ng T o e p ass in g S ER-Ladder i n het k ader v an het R e g i on a a l P r ogr a m m a B e d r ij v e nterre i ne n. Het p r ot o- c o l e n d e ha ndreiking ko m e n v o ort u it het R e g i on a al P r ogr am m a Bedr i jve nte r r e i n (p a- r agr aa f ) e n b e t r e ft e e n a fste m m in g v a n vr aa g e n aa nb od. H e t p r ot o c ol be s t aat uit t w e e d e le n, t e w e t e n e e n p r ot oc ol v o or b e o ord e l i ng p l a nne n e n p r ot oc o l v o or h uis v e s- t i ng v a n b e d r i jv e n. B ij u i thet s n e dpe rkot o eoc r s no ol t a v ov or e r s tb eed oe lordelin i j k i n g 2 0g 1p0 l- an 2 0 2ne 0 n w or d t b e oord e e ld o f p l a nne n m e t d e s t atus d oor g a a n k un ne n wor d e n u it g e g e v e n/ontw i k ke ld o f p l an ne n m e t d e s t at us on - ho ld d e ze s t atus h oud e n of d e s t atus d oorgaan kr i jge n. B i j h e t p r otocol v oor hu is v e s t in g v an b e- d r i jve n w ord e n a l le s t a p p e n v a n d e S ER - l add e r d o o r l ope n b i j h ui s v e s t in g v a n b e d r i jve n op e e n b e d r i jv e nt e r r e i n. Het g a at h ier om n ie uwe t e r r e i nen, b e s t a a nd e n i n u it g ift e z ij nde t e r r e i nen. V o or b e i d e p r ot oc o l le n z i j n s t r oo m s c hem a s opge n ome n d i e v o or e e n b e s l is s in g g e v o lgd m oet e n w orden. Het b e d r i jv e nterr e i n T atelaar is r e e d s u it g e g e v e n. D e r h alve is het p r ot oc o l v o or b e oo r- d e l i ng v an p l a nn e n n iet a an d e orde. V oor w at b e t r e ft het p r ot oc ol v o or h uis v e s t i g i ng ka n het z i j n d at b i j d e v e s t ig i ngsvr aa g v an e e n b e d r i jf het s t r o o m s c hem a v o o r e e n l o- ka a l b e d r i jv e nt e r r e in g e v o lgd w ordt e n T ate la ar a ls u it b r e id in g s - of v e s t ig in g s lo c atie in aa n m e r ki ng ko m t. A lge m e e n u it g an g s p u nt b i j h e t v olge n v a n het s t r o oms c h e m a is i n- t e ns ie f r u i m t e g e b r u i k. b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01 15

21 3.5 Gemeentelijk beleid St r uct u urv is i e g e m e e nte Zev e n a ar 2030 I n d it s t r uct u urv is ie w ordt r ic ht i ng g e g e v e n a an d e r u imte l i j ke ont w i k ke l i nge n v an d e g e m e e nte Zeve n aar t ot D e e c o n om is c he e n m aats c h app e l i j ke o ntw i kk e l in g e n z ij n d e ond e r l e g g e r v o or d e z e r uimte l ij ke ont w i k ke l i nge n. M e t d e s t r u c t u urv is ie w ordt d e amb it ie v a n Zeve n aar v o o r d e k o m e nde p e r i ode g e g e v e n. D e s t r u c t u urv is ie v ormt het afw e g in g s k ader v o or r u im t e l i j ke ontw i k ke l in g e n v o or h e t g e he le g r o ndg e b i e d v a n d e g e m e e nte Ze v e n a ar. Het b e d r i jve nterr e i n T at e l a ar m aa kt h ier d us onde r d e e l v a nu it. u i t s n e d e s t r u c t u u r v i s i e p l a n k a a r t Het b e d r ij v e nterrein is b i nn e n d e s t r uct u urv is ie a a nged u id a ls b e s t a and b e d r i jve nte r- r e i n m e t e e n n adere s p e c i ficatie r e v it a lis e r i ng/ hers t r uct urer i ng. Het is d a n o ok d e b e- d oe l in g d at het b e d r i jv e n t e r r e i n T at e l a ar g e r e v i t a l i s e e r d w or d t w a ard o or n ie uwe on t- w i k ke li ngs m oge l i jk hed e n ontst a an. T ate l a ar is e e n l o ka a l g e or ië nteer d b e d r i j v e nterr e i n. Er z ij n m o g e li j k heden t ot v e r d ic ht i ng. C o nc e nt r at ie e n v e r s t e r ki ng v a n h e t h u id ige e c o n om is c he p r of ie l is g e w e nst w aarb i j e r r u i m t e is v oor c o nsume ntger i c ht e f un c t ies. Be oo g d e f u n c t i on e l e z o ner in g : N o ord: me ub e l - e n woonge r e l ateerd e b e d r i jve n a a n d e A 12 z i jd e e n D oesb urgs e w e g ; M id d e ngeb ie d : r u i m t e v o o r kl e i ns c h a l ige b e d r i jv ig h e id (waar ond e r b r o e d p la at s v oor s t arters ), i nter netver k oo p p un t e n i n c o m b in at ie m e t m a g a z i jn e n g e m e n g d e b e d r i j- v e n; Z uid : r uimte v o or c l uster v an a ut o - e n g ar ag e b e d r i jv e n e n t oe lev e r a nc ie r s. O o k r u i m- t e v o or w o o n - w e r k m e ng i n g. 16 b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01

22 Be le id s v is ie Exter ne V e il ig he id Het g aat b i j e x t e r n e v e il ig he id o m d e r is ic o s op d e omg e v in g d i e s a m e n h an g e n m e t het p r od ucer e n, v e r w e r k e n, o p s l aa n e n v e r v o e r e n v an g e v a ar l i jk e s t o f fe n. D e z e r is ic o s d oe n z i c h z owel v o or b ij r i s ic ov o ll e i nr ic ht i nge n a ls r ond o m t r a nsp ort assen e n b u is le i- d i nge n v o or het v e r v oer v a n g e v a arlijke s t o f fe n. Vo or d e t oep ass ing v an h e t e x t e r ne v e i li g h e id s b e le id o ndersche id t d e g e m e e nte v i e r g e b i e d s t y p e n: w oo ng e b i e d e n, b e d r i jve nterr e i ne n, la nde l ij k g e b i e d e n r e c r e at i e g e b ied. I n w oo n - e n r e c r e at ie g e b i e d e n w ord e n g e e n n ie uw e r is ic obr on ne n g e ï ntr oduceerd. O p b e d r i jv e nter r e ine n acc e p t e e r t d e g e m e e nte e e n m i nder s t r e ng v e i l ig he id s r e g i m e. O p d e ze t e r r e i ne n is d e k omst v a n r is i c obronne n ond e r v oor w a arde n m o g e li j k. Ver d e r m o e- t e n b e s t a a nde B E VI - i nr ic h t i nge n n iet w orde n b e nad e e ld in h u n on t w i k ke l i ngs p e r s p e c- t ie f d o or d e g r oe i v a n kw e t s b are o b j e c t e n i n d e o m g e v i ng. U it b r e id i ng v an e e n B E VI - in r i c ht i ng is t oegest a an m it s het inv l oedsge b ied n ie t t o e ne e m t. I nr ic ht ing e n d ie v a l le n ond e r d e d r e m p e lw aard e n l i js t e n het v u urw e r kb e s lu it z i jn t o e g e s t aa n. Ma ar o o k over ig e r is ic over o orzaker s z o als a ardgastanks t ations e n k le in e p r op aa nt an ks z i j n t oe g e s t a a n. O o k is b i j e e n b e d r ij v e nterrein a an le g of uit b r e id in g v an t r a nsp ort assen of b u is l e id i n- g e n w a ar over o f w aar d o or g e v aar l i j ke s t of fe n w orde n v e r v oer d m og e l i j k zo l a n g b i n ne n d e P R c o nt our g e e n k w e t s b ar e ob je c t e n aan w e z ig zi j n. B in ne n het p l a ngeb ied v a n T at e l a ar is é é n B E VI - i nr ic ht in g g e le g e n i n d e v or m v an h e t t an ks t at io n m e t L P G, a an d e oost k a nt v a n d e D o e s b urgseweg. H e t and e r e t a nks t at i on aa n d e w e s t ka nt g r e nst aa n h e t p l a ngeb ie d. O p d e h oe k Ed is o nstraat e n D id a m s e w e g is e e n b e d r i j f i n v u urwer k op s la g e n ver k oo p g e v e s t i g d d at v a lt o nde r het v uu r w e r kb e- s l uit. T e v e ns v i ndt n ab ij h e t p l ang e b ied v e r v oer v an g e v a arlijke s t of fe n p l a at s over d e A 1 2 ( zi e v e r d e r p ar agr aa f ) G e m e e ntelijk G e l uid b e le id D e d oe ls t e l l in g v a n het g e l u id s b e le id is het b e h o u d e n v an e e n g oe d e k w a l it e it v an d e lee f omg e v ing e n het b e n u t t e n v a n k ans e n o m d e kw alit e it v an d e le e f om g e v in g t e v e r- b e t e r e n. Vo or e l k g e b ied d ie nt e e n p ass e nd e g e l u i d s kw a lit e i t g e r e a l is e e r d t e w ord e n. Het g e l u id s b e le id h e e ft m e t na m e b e t r e k k i ng op nieuwe l oc aties z oa ls d e aa nleg v a n nieuwe w e g e n e n w oo nw i j k e n. Het b e d r ijv e nt e r r e in T atelaar is g e leg e n b i n ne n he t g e b iedstyp e b e d r i jve nt e r r e i ne n. Vo or d e ze g e b ieden g e ld t d e a lge m e ne kwalific atie v oor d e g e l u id s a m b it ies zeer o n- r ust ig. O p e e n b e d r i jv e nt e r r e i n z i jn n au w e li j ks g e lu id s g e v oe l ig e o b j e c t e n aa n w e z ig. D e w o ninge n op het t e r r e in z i jn b e d r i jfs w o n in g e n. T e n a an z ie n v an b e s t aa n d e b e d r i jve n of het t oest aa n v a n nieuwe b e d r i jv e n g e ld t v oor d e g e l u id s a m b it ie d at m e t b e hu lp v a n v e r g u n n ing v e r le ning e r v o or g e zor g d w ordt d at d e g e l u id b e las t i ng v e r o or za a kt d oor b e- d r i jve n on d e r d e a m b it iew aard e v an h e t b e t r e f fe n de g e b ied b l i jft (v o or zo v e r d at r e d e- l ij ke r w ijs d o or het b e d r i j f u it v oerb a ar is ). V a nu it het g e l u id s b e le id b e s t a at het u i t- g a ngsp unt g e e n nie uwe (b e d r i j fs)w o n ing e n m e e r t oe t e s t a an op b e d r i jve nterre i ne n. b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01 17

23 T at e l a ar, Bus i nessp l an v o or B e d r ij fs omg e v in g T ate l aar Vo or d e r e v it alis e r i ng v a n T at e l a ar is e e n b us in e s s p l an opg e s t e ld w aar i n d e ont w i k k e- l in g s r i c ht i ng v a n het b e d r i jve nterre i n w o r d t g e s c h e t s t. D e o ntw i k ke li ng is g e r i c ht op v e r s t e r ki n g v a n het hu id ig e p r o f ie l v an het b e d r i jve n t e r r e i n a ls e e n g e m e ngd e n c o ns u- m e nt g e r ic ht b e d r ijv e nt e r r e i n v o or d e t a i lh a nde l i n v olumine u ze g o e d e r e n, k le i nscha l ig e p r od uct iebedrijv e n i n lage m i l ie uc ateg or ieë n e n ka n t ore n. Het b usinessp l a n is e e n v e r v o lg op d e s t ud i e n aar d e r e v it a l is e r in g v a n h e t b e d r i jve n- t e r r e i n. D e c on c l us ies d ie u it d e ze s t u d i e n aar v ore n z ij n g e k om e n, z i jn : I nte ns iever b e n utt e n v a n d e g r o nd is m oge l i jk v o or e e n d e e l v an d e b e d r i jv e n l an g s d e Ed is o nstr a at en d e V o lt astraat. Vee l b e d r i jv e n d e nk e n e c hter n i e t a an i nves t e r e n; T at e l a ar ke nt e e n r e l at ie f ho ogw a ard ig p r of ie l, u p g r ad i ng is alleen n og m o g e l i j k d oor m e e r i n t e z e t t e n o p d ie nstver le ne nde e n c o nsume ntge or ië nteerd e b e d r i jv i g- he id. i n v e n t a r i s a t i e d e e l g e b i e d e n e n v i s i e k a a r t I n het b usiness p l a n i s e e n i nve ntar is at ie e n an a lyse v a n T ate l aar g e m a ak t. Sa m e n m e t d e o nder ne m e r s z ij n d e s t e r ke e n z w a k ke p u nte n o p g e s t e ld. T e v e ns z i jn d e ka nsen e n b e d r e ig ing e n g e s ig n aleer d. D it is v e r t a a ld n aar e e n v is ie m e t d e o ntw ik k e l i ngsmog e- l ij k hede n w e l ke v o or d e o p e nb are r u i m t e c on c r e e t z ij n u it g e w e r kt i n e n k e l e op loss i n- g e n. Het b us i nessp la n s l u it a f m e t b e e ld kwalit e it s w e nsen e n e r w ord e n u it s p r ak e n g e- d aa n over d uu r z a am he id e n p ar k m a n a g e m e nt. I n h oo fdst u k 4 ( P l a nbeschrijv in g ) w or d t nad e r i ngeg aa n op d e g e w e nste o ntw i k ke li ng s- r ic ht in g v a n u it het b u s i nes s p l an. 18 b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01

24 B e s t e m m i n g s p l a n T a t e l a a r Bestem m i ngsp l an T at e la ar Het b e d r i jv e nt e r r e in T atelaar u it ke nt in h oo f d za a k d e b e s t e m m i ngscat e g or ieë n: B e d r ij fsbeb o uw in g, H a ndel e n ind ustr ie, O p e n b aar g r oe n e n R e c r e at i e v e d oe l- e i nden (sp or t t e r r e i n). D e s t r o o k t ussen D oesb ur g s e w e g e n V o lt astraat hee ft d e b e s t e m m i ng G r oe n e n B e- d r i jfsb e b o uw i ng is b e s t e m d v oor s howr o oms, ka nt oor g e b ouw e n e n e e n h otel m e t b i j- b e h orend r e s t a urant e n d e m oge l ij k he id v a n e e n 1 d ie nstw on i ng p e r b e d r i jf. Ee n b e- s t aa nd g ar agebe d r i j f is p l an o lo g is c h inge p ast m e t d e b e s t e m m in g h a n d e l e n i ndus t r i e. B in ne n d e b e s t e m m ing H and e l e n i nd ustr ie k a n e e n b e d r i jf m e t 1 d ie nstw on i ng g e v e s- t igd w orden. He t b e s t e m m in g s p la n w e r kt m e t e e n p ositieve, l im it at ieve b e d r i jve n li js t. B in ne n d e b e s t e m m i ng H and e l e n i nd u s t r ie zi j n u i t s l uit e nd b e d r i jve n t o e g e s t aa n d ie in d e b e d r i jv e n l i js t v an he t b e s t e m m in g s p l a n zi j n g e no e m d. H e t c o ll e g e is b e v oegd h ier ond e r v o orw a arden v a n af t e w i j ke n. Het b e d r i jv e nter r e in hee ft e e n i nter ne z o ner i ng o p m e t e r, g e r e kend v a n a f d e aa n- l igge nde w o o nbeb o uw ing. B in ne n d e c on t o ur v a n m e t e r z i jn u it s l uit e nd aa nge w e- ze n b e d r i jv e n t o e g e s t aa n. D e z on e r ing hee ft a ls d o e l d e n aastg e lege n w oo n om g e v i ng t e b e s c h e r m e n. O p het b e d r i j v e nterr e i n zi j n g e e n A - inr i c ht i nge n (bed r i jv e n in d e z w are m i- l ie uc ateg or ie ) t oe g e s t a a n. O v e r e e n d e e l v a n het b e d r i jve nter r e in l igt d e g e l u id z o ne v an het b e d r i jv e nt e r r e in H e n g e ld e r. I nm id d e ls is het b e s t e m m i ngsp l an T at e l a ar t i e n keer her zi e n ( d e fe it e l i j k e on j u is t e nu m m e r ing is overg e n om e n). b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01 19

25 Her z iening O nderw e r p 1 e her z ie ning ( ) Verd u id e l ij k i ng (t e c hn is c h ) 2 e her z ie ning ( ) Bo uw m a r kt (m i n im a al m 2 ) b i nne n d e b e s t e m m in g H a nde l e n ind ustr ie 3 e her z ie ning ( ) G ar agebed r i j f b i nne n d e b e s t e m m in g B e d r i jfsb e b o uw i ng 4 e her z ie ning ( ) U it b r e id in g h ore c av o or z ie n ing D e lw e g (vergr ote n v an het b o uwv l ak ) 5 e her z ie ning ( ) D e t a i lh a nde l in t ap i jt e n aa nge m e r kt a ls v o l um i ne u ze g o e d e r e n b i n- ne n beste m m i ng H a nde l e n i nd ustr ie 6 e her z ie ning ( ) A a nb iedst at io n D id amsewe g 7 e her z ie ning ( ) Ver za m e lp la ats hu is h oud e l ij k af v a l (vr ijs t e ll i ng ) 8 e her z ie ning ( ) B il lb o ards (vr i js t e l l in g ) 8 e her z ie ning ( ) A l ar m e r in g s m ast D e lw e g A a nd uiding i n b e s t e m m i ng ope nbaar g r oe n 10 e her zi e n i ng Verb od o p v e s t ig i ng e n v r i js t e l li ng v e s t i- g i ng s e ks i nr ic ht in g, s e ks w i nk e l, e s c ortb e- d r i jf En z i jn op h e t b e s t e m m i ng s p l an d e v o lge nde v r i js t e l l in g e n v e r lee nd: D oesb urgsewe g 1 4: afw i j k in g n o kh o ogte t b v u it b r e id in g v a n d e k lee d r u imte N obels t r aat 1 : aa np ass ing b o uwb l ok t b v v a n he t v e r g r ot e n v a n e e n aut om ob ie lb e- d r i jf N obels t r aat 7 : aa np ass ing b o uwb l ok t b v he t v e r a ndere n e n v e r g r ote n v a n v e r k o o p- r u imte D e lw e g o ng. : afw i j k in g b o uw ho ogt e t b v b o uwe n v a n e e n s k ate b aa n J ames W att s t r aat 2: vest i g e n v a n e e n Fit ness s t ud io (sp ortscho o l) Vo lt astr aat 1 : v e s t i g e n v a n e e n T a ndarts e npr a ktijk 20 b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01

26 4 PLANBESCHRIJVING 4.1 Algemene uitgangspunten O p 1 5 j an u ar i hee ft het c o l lege v an b urge m e e s t e r e n w e t ho uders d e N ot a v a n U it g angs p u nt e n b e s t e m m i ngsp la n T ate l aar v ast g e s t e ld. D e ze n ot a v or m t d e b asis v oo r d e r e g e lg e v i ng i n onder ha v ig b e s t e m m ing s p l a n. D e b e l an g r i j ks t e d oe ls t e l li ng v o or het b e d r i jve nterr e i n T at e la ar is h e t c o ns olid e r e n v an d e b e s t a a nde b e d r i jv i g he i d e n d e ze b i nn e n d e a a nw e z ige m il ie ur u imt e d e m og e l i jk he id b ieden v o or verder e i ntens iv e r i ng. H e t b e hee r v a n d e hu id ige s it u atie s t a at v oo r op. D e r u imt e l i j ke e n f u nct i on e le kw a lit e it e n z oa ls d ie z i jn on d e r s c he i d e n ( z ie ho o fdstuk 2, b e s c hr i jv i ng b e s t aa nde s i t uat i e ), d ie ne n t e w orde n b e nu t e n v e r d e r t e w o r d e n u it g e- b ou w d, b in ne n d e g e g e v e n b e le id s ka d e r s. H e t b e s t e m m i ngsp la n b iedt d a arv o o r d e m o- g e l i j kh e d e n e n s c h e p t d e r and v o orw a arde n w a arb i n ne n d e d oe ls t e ll i nge n e n u it g a ng s- p un t e n v a n h e t p l a n k u nn e n w or d e n b e r e i kt en t ot s t and g e b r ac ht. 4.2 Streefbeeld Algemeen Het p r im a ir e u it g an g s p u nt v oor het t e v o e r e n b e le id is d a t i nges p e e ld ka n w o r d e n op het b e heer v a n d e h u id ig e s it u at ie e n t oe k omst ige r uimtelij k - f u nct i one l e on t w i k ke l i n- g e n op het b e d r i jv e nterr e i n. D it w ordt m og e l i j k d oo r he t uitee nz e t t e n v a n e e n s t r e e f- b e e ld. O o k w ordt g e ke k e n na ar hoe i n d e t o e k o m s t k an w orde n omg e g a a n m e t m e e r i n- t e g r a le af w e g i ng s kad e r s. I n het s t r e e fbeeld z i j n d e a lge m e n e g e m e e nte l i jk e b e le id s u it g an g s p u nte n t e n a a nz i e n v an h e t g e b r u i k v an d e i n het p l an g e b ied g e lege n g r ond e n v e r v at e n g e ï nte g r e e r d i n d e v oo r d e b e d r i jv e nterr e i n s p e c if ie ke n ag e s t r e e fde u it g a ng s p unt e n. D e ze uit g a n g s p u nte n w orden ve r v o l g e ns v e r t a ald naar d e r e g e ls v a n d it b e s t e m m i ngsp l a n. De v e r s c hille n m e t d e v igerende p la n olog is c he s i t uat i e e n d e v oorg e s t an e p l an o lo g is c h e s it ua t ie e n d e d aar b i j g e m aa kt e ke u zes w orden in d e ze p ar agr aa f t oege l ic ht Bedr i j v e n op het b e d r i jv e n t e r r e i n Bedr i jv ig he id is e n b l ij ft d e b e l angr i j ks t e f u nct ie op T ate la ar. Het b e d r i jve nter r e i n k an alleen nog inbr e i d e n b i n n e n d e b e s t a and e b e g r e n z i ng. U it g angs p u nt is d at het e e n b e d r i jve nterre i n is v o or ( p r od uct ie )bedr i jve n in d e l age m i- l ie uc ateg or ie (m ax i m a a l c ateg or ie 2 ). B e v i - inr i c ht i n g e n w or d e n uit g e s lot e n. D e g r oo t- s t e a fstand v o or d e m i li e u c o m p o ne nt (ge ur, g e lu id, s t of, g e v a ar) is 3 0 m e t e r. H iermee w ordt b e oo g d e e n g oed e kw alit e it v a n het lee fm i l i e u t e h a ndhave n e n t e b e v order e n d oor v o ld oe nde r u i m t e l ij k e s c he id i ng t uss e n m i l ie u b e l aste nde b e d r i jve n e ner z ijd s e n m i l ie uge v oe l ig e f u nct ies als w one n e n r e c r e ë r e n a nder z ijd s, zo w e l in het p l an g e b ied als in d e o m g e v i ng. D o or d at m a x i m aa l b e d r i jve n v an m i l ie uc ateg or ie 2 w ord e n t oe g e- s t aa n m e t e e n afst a nd t ot d e w oo no m g e v i ng v an m i nimaa l 3 0 m e t e r (de ze a fs t and is i n b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01 21

27 d e h uid i g e s i t u at ie v o ld o e nde ) is e e n i nter ne zo n e r i ng v an het b e d r i jv e nt e r r e i n n iet la ng e r n o odzake l i jk. H e t v e r k oopp u nt v o or m ot orbr andst o ffe n m e t lp g a a n d e D oesb urgs e w e g krijg t e e n s p e- c i f ie k op h e t b e d r ij f t o e g e s neden b e d r i jf s b e s t e m m in g. D e v e i li g h e i d s z o ner in g d ie i n het k ader v a n h e t Bes lu it Exter ne Ve i l ig he id I nr ic ht in g e n ( B EV I ) v e r b ond e n is aa n het lp g - v u ls t at i on, w ordt i n he t b e s t e m m i ngsp la n v ast g e legd d oor m id d e l v an e e n g e b i e d s- aa nd u id ing. O o k d e aa nw e z ige nut s v o or z ie ning (rioolgem a a l) aa n d e D e lw e g w ordt v an e e n s p e c if ie ke r e g e l ing v o o r z ie n ( B e d r ij fs ) w o n i nge n D e b e s t aa nde b e d r i jfs w o n in g e n w orde n p os it ief b e s t e m d. Er w ord e n g e e n n ie uwe b e- d r i jfs w o n in g e n op het b e d r i jv e nterre i n t oegest a an. Zo w e l d e N ot a g e l uidbe le i d a ls he t Bus i nessp l an T a t e la ar h a n t e r e n als u it g an g s p u nt d a t g e e n nieuwe b e d r i jfsw o n in g e n op b e d r i jv e nter r e in w orden t oegest a an. Be d r i j fsw on i n g e n ku n ne n t ot b e p e r ki ng e n le id e n e n t ot e e n o ngew e nst e r u imt e l i j ke s it uat ie v a n w o ne n op e e n b e d r i jv e nt e r r e in. I n d e hu id ig e t i jd is d e no od za a k v an het w on e n b i j ee n b e d r i jf n iet m e e r n o od za ke l i j k. O p het b e d r ij v e nt e r r e in T a t e l aar z i jn r e e d s b e d r i j fsw on i nge n aa nwe z ig. C o n for m de v i- g e r e n d e p la n olog is c he s it uat ie w ord e n d e ze w o n in g e n b e s t e m d als b e d r ij fsw o ning Kantoren Ze lfs t a nd ige k a ntoren ku n ne n zi c h v e s t ig e n i n d e z o ne t ussen V olt astr a at e n D oesb ur g- s e w e g. V e r d e r w orden g e e n ze l fstand ig e k ant ore n t oegest a an (h ier on d e r v a l t oo k het m e d e g e b r u i k v an k an t o orr u imte d o or d e r d e n ). O p het o v e r ige d e e l v an het b e d r i jv e nt e r r e in z i j n b i j het b e d r i j f b e h ore nde k ant ore n t oegest a an. Het k a ntoor is r u imt e li j k e n f u nct io ne e l ond e r g e s c h i kt a an d e b e d r i jfs act i- v it e it e n e n is fu nct i on e e l v e r b o nde n m e t (be h oor t t ot) h e t g e v e s t igde b e d r i jf. D e v l oe r- opperv l a kte v a n het k ant o or m ag m ax im a a l 2 0% v a n d e opperv l ak t e v a n het b e d r i j f b e- d r age n. Ee n ze l fstand ig k ant o or is in m i l ieuhy g i ë n i s c h op z ic ht e e n ge v o e l ig e f un c t i e. I n m i l ie uk u nd ig op z ic ht b e l aste nde b e d r i jv ig he id k an d o or d e a an w e zi g h e id v an k a n- t oorr u im t e i n d e u it o e f e n i ng v an act iv it e it e n of i n zijn o ntw i k ke li ng b e p e r kt w o r d e n Detailhandel Vo l u m i ne u ze d e t a il h and e l O p het b e d r i jv e nterr e i n is v e s t ig i ng v an d e t a i lh a nd e l in v o lu m in e u ze g oed e r e n ( z oa ls aut o s, b oten, c ar av ans, m otor e n, s c oot e r s, ke u ke ns, b ad ka m e r s, s a n it a ir, z w e m b ad e n, m e u b e ls, v lo e r b e d e k k in g / p ar ket, zo nwer i ng ) e n d a ar m e e d ir e c t s a m e n h an g e nd e art ik e- le n z oa ls acc e s s o ir e s, o nd e r h ouds m id d e le n e n on d e r d e le n e n o nderge s c hikte m ate v a n w o ning i nr ic hting e n s t o ffe r i ng -, t u i nce ntr a (w. o. t u in h u is j e s, t uinmachines ) e n g r oo t- s c h a li g e b o uwmar kten (> m 2 ) m o g e l ij k. V e s t i g i ng van g r oo t s c ha l ige d e t ai l h and e l w ordt n iet t oege l aten. O n d e r v o l um i ne us w ordt in d it b e s t e m m i ngsp l a n o o k v e r s t a a n d e t a i l h a ndel i n r i jw ie le n e n s c o oters, o m d at d e r e i k w i jd t e v a n d e z e b e d r i jv e n d e a fg e- 22 b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01

28 lo p e n j aren is v e r a nderd w a ardoor d it s o ort za ke n s t e e d s m i nder v o or ko m e n e n w e ns e- l ij k z ij n i n winke lc e ntr a. U it g angs p u nt is d at d e t ailha ndel is t oeges t a a n i n d aart oe a an g e w e ze n (w i n ke l) c e ntra. Vor m e n van d e t a il h and e l d ie i n de ze g e b iede n n iet r u imt e l i j k of p l a no l o g is c h i n p asb aar z ij n k u nn e n z i c h b uit e n d e ze c e ntr a v e s t ig e n. D a a r b i j is he t w e nselijk d at het j u is t e b e- d r i jf op d e j uis t e p l a ats t e r e c ht ko m t. Bu it e n d e w i n ke lc e ntr a is p la ats v oor d e t a i lh a n- d e l in v olumine u ze g o e d e r e n e n g r o otscha l ige b ou w m ar kte n e n e v e nt ue e l b r an d - e n m i- l ie ug e v a arlijke s t of fe n. Branche v e r w ant e art i ke le n N a ast v o l u m i ne u ze g oed e r e n w ordt d e v e r k oop v a n b r an c h e v e r w a nte art ik e l e n (woningin r i c ht i ng / i n - en- om- het - h u is e n a ut obranc he ) m oge l i jk. D e v e r k o op v a n d e ze n ie t - v o lu m in e u ze g oederen b l i j ft g e k oppe ld a a n d e v e r k o op v a n v o lu m in e u ze g oede r e n. H e t aa nb od v an n iet v o l um i ne uz e art i ke le n w ordt b e p e r k t t ot m ax i m a a l 2 0%. H iermee w or d t v oo r k o m e n d at k le in e w i n ke ls, d ie in d e b e s t aa nde w i nk e lce n t r a/det a il h and e l s t r uct u ur t hu is h oren, z ic h op h e t b e d r i jv e nterr e i n g aa n v e s t i g e n. D e a ut obr an c h e v or m t h ierop e e n u it z o nd e r i ng. R e g ulier e d e t a i lh a ndel, i nc l usief a ls d e t ailhand e l aa nge m e r kte int e r n e t h a n d e l w or d t niet t oe g e s t aa n. G r oots c ha l ige d e t a i lh a nde l ( n iet g e k oppeld a a n e e n ass ort ime nt ) w ordt ev e ne e ns n iet t oeg e s t aa n. I nter net ha ndel D e e x p l o it atie v a n i nter ne t w i n ke ls e n de b e h oeft e a an af h aa lp u nte n v o or i nte r netve r- ko op is d e af g e lop e n j aren flink t oege n ome n. N iet p ub l ie kger ic hte v or m e n v an i nte r- net ha ndel zo a ls e - c om m e r c e ( ops la g e n v e r zendin g ) w orde n b i nne n d e g e m e e nte algem e e n t oegest a an, on g e ac ht d e r u imte l i j ke om v a ng v a n d e a c t iv it e it. V oor p ub l ie k s- g e r i c ht e v or m e n v a n i nter net ha nde l, i nc lus ie f s how r oo m, g e ld t d at d e i m p a c t op d e omg e v in g g r ot e r is. D e g e m e e nte Zeve n aar w i l d it s oort i nter net ha nde l d an o ok c o nc e n- t r e r e n o p b e d r i jv e nterrein T atelaar e n d a n a ll e e n t oegest a an b i j d e g r otere b e d r i jve n (bedr i jfs v l oer opper v l a kte v an m e e r d a n m 2 ). Het d ie nt d a arb i j t e g a a n o m d e ha ndel i n g o e d e r e n d ie m e nsen n i e t fre q ue nt k ope n. O m e n ig id e e t e g e v e n w e l ke art i- ke le n e r v e r h a ndeld w orden, w ordt ee n k le in e s h owr o om toeg e s t a a n ( m aximaa l 2 0% v an het b e d r i j fv loer opp e r v la k, m e t e e n m ax im u m v a n m 2 ). T a n ks t at i o ns B ij t an ks t at io ns is o nder g e s c hikte d e t a i lh a nde l i n v oed in g s - e n g e n ots m id d e le n e n b r an c heverw a nte art i ke le n ( aut o m ate r i a le n, e t c. ) i n e e n b i jb e hor e nd e s h o p m og e l i j k. D e opperv l a kte v a n de s h o p m ag n iet m e e r d an m 2 b e d r age n. I n het a lg e m e e n w ordt e n ige d e t a il h and e l in v oed i ngs - e n g e n ots m id d e len e n over ige aut og e r e lat e e r d e art ik e le n b i j t a nks t at i ons t oeg e s t aa n, m it s d e z e o nder g e s c h i kt b l i j ft. b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01 23

29 P r od uct i e g e b on d e n d e t a i l ha nde l O p h e t b e d r i jv e nt e r r e in is p r od uc t i e g e b on d e n d e t a i lh a nde l m oge l i jk m e t u it z ond e r ing v an d e t ailhand e l i n v oed i n g s - e n g e n otmid d e le n, t e x t ie l, s c h oe is e l e n leder w ar e n. P r o- d uct ie g e b ond e n d e t a i l ha n d e l is ond e r g e s c h i kt aa n d e p r od uct ie f un c t ie v an h e t b e d r ij f. I n het algem e e n w ordt p r oduct iege b o nde n d e t a i l ha nde l op b e d r i jve nterre i ne n t oeg e- s t aa n m it s d e ze ond e r g e s c hikt b l i j ft. D e t a i lh a nde l p ast o o k in het k ar ak t e r v a n h e t t e r- r e i n. O m d at het e c ht e r e e n a nder ass ort ime nt/br a nc he b e t r e ft d an w a a r h e t t e r r e i n v oo r is b e d oe ld, d ie nt d e omv a ng ov e r e e n ko m s t ig h e t algem e e n b e l e i d w e l b e p e r kt t e b l i jv e n. D it g e ld t in het b i jz o nder v oo r ass ort ime nt d at o o k in w i n ke lgeb ied e n a a ng e- b ode n k a n w orden zoals k l e d i ng, s c h oe ne n e n voe d i n g Sport en leisure Sp ort De v oetb a lv e ld e n i n het n oord e n v an h e t p l an g e b ie d w or d e n b e s t e m d ov e r e e nk o m s t ig d e h uid i g e b e s t e m m i ng. W i jz ig i nge n zi j n h i e r n iet i n voo r z ie n. L e is ure Er w ordt m e e r r u i m t e g e b o d e n v o or le is ure - a c t i v it e i t e n, e c hter n iet i n d e v o ll e b r e e d t e. Uit g angs p u nt is d at het c e ntr um g e b ied d e a a n g e w e ze n l oc at ie is v oor leisur e - act iv it e it e n o p het g e b ied v an d e t a i l ha nde l, c u lt u ur e n o ntsp a nn i ng e n h ore c a. Sp e c i f ie ke act iv it e it e n ku nn e n of h oeve n n a ar h u n aard (b i jv. omv a ng, g e l u id, i nte ns i- t e it ) niet in h e t c e ntr um g e l o ka l is e e r d t e w ord e n ( b i jv oorb e e ld g r o otscha l ig e n ac h t- hor e c a, i n d o orspee lt u in ). A a n d e b e s t e m m in g Bed r i jve nterre i n e n Sp ort w or d t e e n l im it at ieve l i js t m e t act iv i- t e it e n g e k oppeld d ie z i jn t oegest a an. N iet t oegest a an z i jn l aw aa is p ortterr e i n e n zo a ls m ot orcr ossterr e i n o f k artb aa n. E e n ind o or k artb aa n is w e l m og e l i j k. T oeg e s t a n e a c t iv i- t e it e n m o g e n d e o ntw i kk e l in g v an b e d r i jve n n i e t b e le m m e r e n e n d e v e r z org i n g s s t r u c- t uur n iet aa nt asten Horeca Het r e s t a urant aa n d e D oe s b urgseweg w ordt p os it i e f b e s t e m d. B i j d e ze v o orzie ning z i jn g e e n o ntw i k k e l i nge n o f w i j z ig in g e n v o or zi e n. B ij d e t a i l ha ndel is ond e r g e s c h i kte h orec a m og e l i j k. O m m e t n am e d e aa ntre k k e l i jk he id v an d e (v olumine u ze ) d e t ailhand e l t e k un ne n v e r s t e r ke n w ordt o nderg e s c hikte d a g- hor e c a ( ko ff ie / l u nc hr oo m ) t oe g e s t aa n. D e ze v or m v an h ore c a is g e k oppe ld a an (b e h o- r e nd b i j) d e d e t a il h an d e l, b i jv oorb e e ld d oor s l u it i n g s t i jd e n. Er is g e e n s p r a k e v a n h e t m og e l i j k m a ke n v a n ze lfst and ig e ( l ic hte e n/ of d ag ) h orec avest i g i nge n. D a arnaast is het op b as i s v an het v iger e nd e b e s t e m m i ngsp l an m o g e l ij k om in het n o o r- d e l i j ks t e d e e l v an d e b e b o uw in g t ussen de V oltastr a at en D oesb urgs e w e g e e n hot e l m e t d aar a an g e kop p e ld e e n r e s t aur a nt t e v e s t ig e n. 24 b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01

30 M aats c h appelijke v oor z ie n in g e n W at b e t r e ft d e m a atschappeli j ke v o or zi e n i ng w ord e n i n het b e s t e m m in g s p l an g e e n ont w i k ke l i nge n of w ij z ig i n g e n n agestr e e fd. D e hu id i g e v oor z ie n in g w ordt g e h a ndhaafd e n v an e e n adeq u ate r e g e l in g v o or z ie n. Het v e r e n ig in g s g e b o uw v a n d e m ot orclub a a n d e Ed i s onstr a at w ordt als Ma at s c h app e- l ij k b e s t e m d m e t e e n nad e r e a and u id in g ver e n ig i n g s g e b o uw. D e p le k v an h e t v e r e n i- g i ngsge b o uw le e nt z ic ht n iet v o or and e r e m a atschappelijke act iv it e it e n. A nde r e a c t i v i- t e it e n, s p ort uit g e zo nderd, z ij n hier n iet w e ns e l i j k Gezondheidszorg U it g angs p u nt is o m d e e e r s t e l i jns g e zo nd he id s zorg als b as is v oor z ie n in g ( op d aar v o or g e ë ige nde lo c at ies ) in d e w oo n omg e v ing t e s it uere n. V o or g e s p e c i a l is e e r d e ( 2 e l ij ns ) g e z o ndheid s z org, m e t e e n g r oter v e r z org i ngsge b i e d, la g e r e b e z oe k freq ue ntie e n (d e e ls ) g r oter e o m v ang, l ig t i np a s s in g in d e w o o no m g e v i ng m i nder v o or d e ha nd. O m in Ze v e- na ar i n t e k un ne n s p e l e n op d e ze o ntw i kk e l i nge n w ordt v e s t ig i ng ( aa n d e r a n d v a n) e e n g e m e ngd b e d r i jv e nterrein t oe g e s t a a n. I n d e s t r o o k t ussen D oesb urgs e w e g e n V olt a- s t r aat, t e n zu id e n v a n d e e ntree ( V olt astr a at), is d e r ha lv e d e v e s t i g ing v a n g e s p e c ia l i- s e e r d e t w e e d e l i j ns g e z o nd he id s zor g e n v e r w an t e m e d is c he f u nct ies m oge l i j k z oa ls kl i- nieken, lab or ator i a, ort ho p e e d, orthod o ntis t. I n v oo r k ome nd e g e v a l l e n u it s lu i t e nd v o or ko r t d u r e nd v e r b li j f. Ee n w o on f un c t ie ( i n c omb in at ie m e t z org ) is n iet m oge l i jk. Ee n w o o n - z org fu n c t ie is in m i l ie u hyg ië n is c h o p z ic ht e e n g e v o e li g e f u nct ie. I n m i l ie u ku nd ig op z ic ht b e l aste nde b e d r i jv ig he id ka n d oor d e aa nwezig he id v an w o ne n i n d e u it oe fe n ing v a n b e d r i jfs ac t i v i- t e it e n o f i n zi j n o ntw i kk e li ng b e p e r kt w orde n. H e t b e d r i jv e nterre i n is m e t n am e b e d oe ld v oo r d e p r o d u c t i e f u nct ie v an b e d r i jv e n Groen D e g r o e ne z on e s l a ngs d e D oesb urgseweg, D e l w e g e n D id a m s e w e g, d e o ostzijde v a n d e Vo lt astr aat e n t e r ho ogte v an d e m i l ie ustr aat w or d e n b e s t e m d a ls Groen. D e g r o e ne zo nes l a ngs d e D oesb urgs e w e g, D e l w e g, D id a m s e w e g e n Ed is onstr a at ( n oord z i jd e ) b e- hor e n t ot d e ho o fdgr oe nst r uct u ur. D e g r oe ne z ones w orde n t e v e n s b e s c her m d om e e n fu nct ie w ater hu is h oud i ng t e w aarb org e n. H e t g r o e n la ngs d e V o lt astraat e n d e m i l ie u- s t r aat ( Ed is o nstr aat ) hebb e n e e n b e e ld b e p a le nde ( af s c her m e nde ) f u nct ie B in ne n d e b e s t e m m i ng G r oe n z i jn d e a a nleg v an v o orzie n i nge n v o or d e w ater hu is h o u- d i ng (w aar o nder r i o ler in g, w ater a fv oer) e n d e a an l e g v a n w ater g a nge n e n - p ar t i je n t o e- g e s t a a n. O v e r ige g r oe n b e ho e ft g e e n p la n olog is c he b e s c h e r m i ng e n is opg e n o m e n b i n- ne n de b e s t e m m i ng V e r k e e r - Ver b l i j fsgeb ied. D e g r oe nstr uct uu r aa n d e zu id zi jd e v a n d e Ed is o ns t r aat zo a ls opg e n o m e n i n het b e- s t e m m i ngsp l an is na g e n oe g v e r d w e ne n. D e ze g r oe nstrook h e e ft g e e n f un c t ie b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01 25

31 (me e r ) i n d e ho o fdstr uct u ur. Eve ntuel e g r oe ne lem e nte n k u nn e n b i n nen d e b e s t e m m i ng V e r keer - Verb l i jfs g e b ied g e r e a l is e e r d w ord e n Verkeer D e op e nb are r u im t e op het b e d r i jv e nt e r r e in kr i jg t v o or zov e r n i e t a a nge m e r kt a ls Gr oe n d e b e s t e m m i ng V e r ke e r Ve r b i j l fsgeb ied. P ar ker e n v i ndt zo w e l i n d e ope nb a- r e r u i m t e als op e ige n t e r r e i n p l aats. O m he t a a n t a l b e nod i g d e p ar keerp l a atsen e n fietsparkeerv oor z ie n in g e n t e b e p alen, w or d e n d e p a r keer ke n c i j fer s v a n p ublic a t ie Ke nc i jfe r s p ar ke r e n e n v e r keers g e neratie v a n het CR O W a ls p ar k e e r n or m t oeg e p ast. I n d e p ub l ic at ie is e e n r e k e nmet h od ie k opge no m e n o m d e p ar keerb a la ns t e b e p a len. D e p ub l ic atie is v a n 2 7 ju l i Vo or het ge b r u i k v a n d e ze p ub l ic at ie g e ld e n d e v o lge nde u it g a ngsp u nten: St e d e l i j kh e id s g r aad : m atig s t e d e li j k; St e d e l i j ke zo ne: r e s t b e b o uwde k om; Ke nc i jf e r : g e m id d e ld e t us s e n m i n im a le e n m ax im a le w aar d e. D e k e n c ij fers u it d e p ublicat ie b l i jve n v a n kracht z olang het b e s t e m m i ngsp l an g e ld ig is. A ls g e b r uik w or d t g e m aa kt v a n d e a fw ij k i ngsbev oegd he id (b i nn e np l ans e w i jz ig i ng ) of w ordt a fgew e ken v a n e e n g e b r u i ks r e g e l op e e n m o m e nt d at e r e e n act ue le p ub li c a t i e b e s c h i kb aar is, d an v o r m t d e m e e s t act ue le p ub l ic a t ie het u it g a ngsp unt v o or het w ijzig i ngsp l an of het b e o ogde gewijzigde g e b r uik. P ar ker e n w ordt i n p r in c ip e op e ige n t e r r e i n g e r e aliseerd. D e g r e ns v a n h e t b ou w v la k w ordt op m i nimaa l 7 m e t e r a c ht e r d e b e s t e m m i ngs g r e ns g e legd o m p ar ker e n v o or d e v oo r g e v e l m o g e l ij k t e m a ke n. I nd ie n he t p a r ker e n niet v olle d i g op e i g e n t e r r e i n ka n w orde n opge l ost, ka n het r e s t e r e n d e d e e l v a n d e p ar keerb e h oe fte w orde n g e z o c ht i n d e ope nbar e r u imt e, m it s d e z e r uimte n og n iet is b e n ut t e n b e h oeve v an d e p ar ke e r r u imt e v oo r b e s t a a nde b e d r i jv e n of i nste l li ng e n. B in ne n d e b e s t e m m in g V e r ke e r Verb l i jfsge b ied z i jn alle fu nct ies v e r k e e r, p ar kere n, g r oe n m o g e l ij k. Uit g a ngsp unt is d at het s t a nd aard p r of ie l z o als opgeste ld i n het B us i- nessp la n T atelaar p ast b i nn e n d e b e s t e m m i ng Ver keer - V e r b l ij f s g e b i e d. H i e r v o or is min im a le m a at v an 1 2 m e t e r no o d z ak e li j k. T e r ho ogt e v an d e m i l ie ust r aat is het p r o f ie l v a n d e D id ams e w e g v e r b r e e d o m e e n e x t r a o p s t e ls t r oo k m og e l i j k t e m ak e n. D e D oesb urgseweg w o r d t b e s t e m d a ls V e r k e e r. D e ze w e g h e e ft e e n d oor g a a nde v e r- keersfun c t ie. U it g angs p u nten B us i nessp la n Vo lg e ns het B us i nessp la n is e e n n ie uwe o nts lu it i ng w e nselijk in het v e r le ngd e v a n d e J ames W at t s t r a at. N ader o nder zo e k is no g n o odzake l i jk. O o k is d e finan c ier in g no g n iet r ond. V an u it het p e r s p e c t ie f v a n e c o n om is c he ha a l b aar he id v an h e t b e s t e m m i ngsp l an 26 b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01

32 e n het fe it d at e r n u g e e n z ic ht is of d e o nts lu it i ng b in ne n d e p l anp e r iod e w or d t g e r e a- l is e e r d, w ordt d e ze n iet i n het b e s t e m m in g s p l a n o p g e n om e n. W e l b li j ft h e t b e o ogde t r acé v r i j v an b e b o uw i ng. H ierv oor is e e n g r oe nbeste m m i ng o p geno m e n. D e m oge l i jk e ontw i k ke l in g e n r on d h e t T ate l aar p l e i n zo a ls aa ng e g e v e n i n h e t B us ines s- p l an T atelaar, z i jn n og t e p r e m atuur o m a l d a n n i e t a ls w i jz ig i ngsbe v oe g d h e id i n he t b e s t e m m i ngsp l a n op t e nem e n. 4.3 Ver sc hillen ten opzichte van vigerende pla nologische situatie Het v or ig e b e s t e m m in g s p l an is on g e v e e r 3 0 j a ar o u d. T e v e ns z i jn e r e e n a ant al her zi e- ning e n g e w e e s t e n v r i js t e l l in g e n v e r l e e nd ( zi e p ar ag r aa f ). D o or m aats c h appe l i jk e v e r a nder i nge n, t uss e nt i jd s e ontw i k ke l in g e n e n n i e u w e i nz ic hte n w i jkt on d e r h av ige b e- s t e m m i ngsp l anr e g e l in g op e e n aa nt a l p u nte n af v a n d e v ig e r e nde p l an o lo g is c he s it u a- t ie. Ee n ops om m in g v a n d e g r o otste v e r s c h i l le n: d e b o uw v an n ie uwe b e d r i j fswoninge n is n iet m e e r m oge l i jk ; d e g e b r u iks f un c t ies z ij n e n igs z ins u it g e b r e id : t oe g e s t a a n w orde n l e is ur e a c t iv it e i- t e n, a an d e t ailha ndel e n l e is ure o nderste u nende e n on d e r g e s c h i kte h orec a e n v oor e e n b e p e r kt gedee lt e v a n het p la ng e b i e d is 2 e l i j ns gezondheid s z org; d e m a x i m ale g oot - e n b o uw ho ogte is m e t 1 m e t e r v e r h oo g d z od at d e ze b e t e r aa n- s l uit e n b i j h e t b o uwb e s l u it ; (publie ks g e r ic hte v orme n v an ) in t e r n e t h a nde l w orden t oe g e s t aa n; I nter ne z o ner in g v a n het b e d r i jve nterr e i n is g e z ie n d e t o e g e s t an e m il ie uc ate g o r ieë n e n b ij b e h orende r i c ht a fstanden n iet l an g e r m e e r n o o d za k e l i j k. b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01 27

33 5 PLANOLOGISCHE EN MILIEUTECHNISCHE RANDVOOR- WAARDEN 5.1 Inleiding M i li e ub e l e id w ordt s t e e d s m e e r g e ï n c orp oree r d i n andere b e le id s v e ld e n. V e r b r e d ing v an m il i e ub e l e i d n aar a n d e r e b e le id s t e r r e i ne n is d a n o o k e e n b e la ngr i j k u it g a ngsp unt. O o k i n d e r u imt e l i j ke p l a nvorming is s t r uct uree l a and ac ht v oor m i l ie udoels t e l l in g e n nod ig. D e m i li e ud oe ls t e l l i nge n w ord e n d aart oe int e g r a al e n v a n af e e n z o v r o e g m o g e- l ij k s t ad i um i n het p la nv ormingspr oces m e e g e w og e n. Ee n d uur z am e o ntw i k ke l in g v an d e g e m e e nt e is e e n b e l an g r i j k b e l e id s u it g a ngsp u nt d at z i j n d o orwer k i ng he e ft in m e e r- d e r e b e le id s t e r r e i ne n. 5.2 Milieu A fv a l B in ne n d e k e r n Ze v e na ar z ij n, e n op het b e d r i jve nt e r r e i n T a t e la ar, v o or zi e n i nge n aa n- w e z ig v oor het g e s c h e i d e n op ha l e n v an hu is h oud e l ij k afv a l, zo a ls g l as e n b l i k. He t p l aats e n v a n d e r g e l i jk e v oor z ie n in g e n is d ir e c t t oe g e s t a a n b i n ne n e e n a ant a l b e s t e m- m i nge n e n m e t na m e d e v e r ke e r s b e s t e m m i ng. D a ar na ast w ord en a fv a l e n p ap ier p e r i o- d ie k a a n h u is opge h a a ld e n b e s t aat d e m oge l ij k he i d om a nd e r s o ort ig a fv a l ( c hem is c h, g r o fvuil e t c. ) b i j het g e m e e ntelijk e m i l ie upar k af t e lever e n. H ier m e e w ordt a an g e s l o- t e n b i j het n ationa le e n p r ov in c ia le b e le id m e t b e t r e k ki ng t ot d uur z aa m he id Bo d e m B ij het opst e l l e n v a n e e n nieuw b e s t e m m i ngsp l an m oet op b as is v an art i ke l B e- s l uit r uimtelijk e ordening w orde n o nder zo c h t of d e aa nwe z ige b odem kw a l it e it p ast b ij het t oe k omst ige g e b r u ik v an d e b odem. Het u it g ang s p un t is d at e e n e v e nt ue l e a an w e- z ige b odem v e r o ntrein ig i ng g e e n o n aa nv a ardb aar r is i c o m a g oplevere n v o or d e g e b r u i- kers v a n d e b odem e n d at d e b ode m k w a l it e it n iet v e r s lec htert d o or g r o ndver ze t. Bij het opneme n v a n w i j z ig in g s b e v oe g d h e d e n ka n d i e ond e r z oe ks v e r p l ic ht in g v o oruit w ord e n g e s c hov e n t ot het m o m e nt v an t oe p ass i ng d aar v a n. O o k b ij het a fw ij k e n v a n d e r e g e ls ka n h ier a an d e v o orwaar d e w or d e n v e r b o nde n d at e e n b o d e m o nder zo e k w o r d t u it g e- v oerd. Het p l an v o or nem e n v o or z i e t n iet i n n ie uwe g e b r uiksmog e l i j k hede n w a arvoor d e n o o d- za a k b e s t aat in z ic ht in d e b odem kw a l it e it t e v e r s c h af fe n. D e g e ld e nde b e s t e m m i nge n w orde n opnie uw v as t g e l e g d e n v a n e e n a c t ue le r e g e l i ng v oor z ie n. D o or h e t o ntbre ke n v an n ie uwe o ntw i k ke l ing e n k a n o nder zo e k na ar d e g e s c hikt he id v an d e b ode m k w a l it e it e n d e e v e nt ue le aa nwezig he id v a n b ode m v e r ontr e i n ig i nge n d e r ha lve ac hterw e g e b l i j- v e n. B ij w i j z ig in g v a n e e n b e s t e m m i ng op b as is v an e e n in het p l an opg e n om e n w i j zi g i ng s- b e v oe g d h e i d w ord t d e v oo r w a arde t oegev oe g d, d at w i j zi g i ng a l lee n is t oe g e s t aa n, a ls u it d e n ood z a ke l ij ke m i l ie uo nder z oe ke n b l i jkt d at d e g r o nde n g e s c h i kt zi j n v o or het b e- oo g d e g e b r u i k. 28 b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01

34 En e r g ie Het b e d r ij v e nterrein w ord t op e e n adeq ua t e w i j ze v oor z ie n v a n e nerg i e. D a ar b i j s t aat d u urzaam he id v oor op. D u urzame o ntw i k ke l in g is t e zi e n a ls e e n o ntw i k ke li n g s p r oc e s, w a arbij g e s t r e e fd w ordt n aar het t ot s t a nd b r e n g e n v an e e n d u ur za m e s ame n l e v i ng. D i t g e b e urt d oor in a l le s t ad i a v an e e n p l a nproces k an s e n e n m oge l i jk hed e n t e b e n utte n v oo r het r e a lis e r e n v a n e e n h oge r u imt e l i j ke kwaliteit in c o m b in at ie m e t e e n z o l a ag m og e l i j ke m i l ie ubelasting, e n d e z e i n d e t i jd w e t e n t e ha ndhave n, zod at o o k t oeko m- s t ig e g e n e r at ies d a ar in d e le n. I n h e t b e s t e m m i ngsp la n w ordt n iet v o or zi e n i n n ie u w e o ntw ik ke l i nge n, d ie e e n b e r oep d oe n op het g e b r u i k v a n m e e r e ner g ie t e n op zi c hte v a n d e h u id ige s it u atie. Vo or t o e- ko m s t ige p l an ne n za l e e n af z ond e r li j ke p r oc e d ur e w orden g e v o lgd Exter ne v e i l ig he id A l g e m e e n Exter ne v e il ig he id b e t r e ft het r is i c o d at a a n b e p a alde act iv it e it e n v e r b ond e n is v o or niet b i j d e act iv it e it b e t r ok k e n p e r s o ne n. Het e x t e r ne v e i l ig he id s b e le id r i c h t z ic h o p het v o or k ome n e n b e h e e r s e n v an r is ic ov olle b e d r i jfs act iv it e it e n e n v a n r is i c o v o l t r ans p ort. Het g a at d a arb i j om d e b e s c her m in g v a n in d i v id ue le b urgers e n g r o e p e n t e- g e n o ngev a l le n m e t g e v a a r l ij k e s t o f fe n o f omst a nd i g hede n. D a arb i j g a at h e t om d e r i- s ic o s v e r b ond e n aa n r is i c ov o l le i nr ic ht in g e n, w a a r g e v a ar li j ke s t of fe n w ord e n g e p r o- d uce e r d, o p g e s l age n o f g e b r u i kt, o m h e t v e r v o e r v an g e v a ar l i jk e s t o ff e n v i a w e g e n, s p oor w e g e n, w ater w e g e n e n b uis l e id i nge n e n om nat u urr ampe n. D e h u id ig e s it uat i e m e t b e t r e kk i ng t ot e x t e r n e v e i li g h e id w i jz igt n ie t als g e v olg v a n het b e s t e m m in g s p la n, aa ng e z ie n g e e n n ie uwe o n t w i k ke l ing e n z i jn opge n om e n. R is ic ov o ll e i nr ic ht in g e n D e r is i c on ormen v oor r is i c ovolle inr ic ht i nge n z i jn v a s t g e l e g d i n het B e s l u it e x t e r ne v e i- l ig he id inr ic ht i nge n ( Be v i ). Het b e s lu it v e r p li c ht g e m e e nte n e n p r o v i n c i e s b ij het v e r l e- ne n van m i l ieuvergunn i nge n en het m a k e n v a n b e s t e m m i ngsp la n ne n reke n in g t e h o ude n m e t b e p a a ld e e is e n t e n a an z ie n v an h e t p la atsge b o nde n r is ic o e n h e t g r oeps r is ic o. I n d e R e g e l i ng e x t e r ne v e il ig he id inr ic ht i nge n ( R e v i) z i jn v o or t s r e g e ls opg e n o m e n b e t r e f- fe nde d e v e il ig he id s afs t a nden e n b e r e ke n in g v a n het p l a atsgeb o nde n r is ic o e n h e t g r oepsr is ic o. O p het b e d r ij v e nterrein z i jn m om e nte e l g e e n BE VI - i nr ic hting e n a anw e z i g. Het b e s t e m- m i ngsp l an v o or zi e t d a ar na ast o o k n iet i n d e v e s t ig i n g v a n derge l i j ke inr ic h t i ng e n. B in ne n het p l a ngeb ied is e e n r is ic ov o l le i nrichting aa nwe z ig i n d e v orm v a n e e n lp g - t an ks t at io n a a n d e D o e s b urgsew e g 4. D e R is i c o k a a r t v an het I nt e r p r ov in c i a a l O v e r leg (IPO) b e v e s t igt d it. He t t an ks t at io n b e s c hikt over e e n l pg- v u lp u nt, e e n lp g - af lev e r ing s i nst a ll at ie e n e e n lp g - r e s e r v o ir (t an k ). D e r is ic oc ont o u r e n v a n d e ze ins t a l l a- t ies w orden a ls v e i l ig he id s zo ne opge n om e n i n het b e s t e m m i ngsp l an. b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01 29

35 u i t s n e d e r i s i c o k a a r t ( b r o n : I n t e r p r o v i n c i a a l O v e r l e g ) O p d e R is ic o ka art s t a at v oor het v u lp u nt e e n r is ic o c o ntour v an 25 m e t e r aa n g e v e n. D e r is ic oc ont o uren v a n d e af lever i nst a ll at ie b e d r a agt 1 5 m e t e r en v an het r e s e r v o ir 25 m e t e r. D ir e c t g r e n ze nd a an d e w e s t z i jd e v a n het p l an g e b i e d is h e t S he ll - t an ks t at io n (Doesb urgseweg 3 7 ) g e leg e n. O o k d it t a n ks t at io n b e s c hikt over e e n lp g - v u lp u nt, e e n lp g - af lev e r ing s i nst a ll at ie e n e e n l p g - r e s e r v oir (t an k ). O p d e R is ic o ka art s t a at v oor het v u l- p un t e e n r is i c o c o nt our v a n 3 5 m e t e r a ang e v e n. D e r is ic oc ont o ure n v a n d e a flever i n- stall at ie b e d r a agt 1 5 met e r e n v an het r e s e r v oir 2 5 m e t e r. De h u id ige s it u at ie m e t b e t r e k k i ng t ot e x t e r ne v e i l i g he id t e r p la atse v an d e p l aats g e- b on d e n r is ic oc o ntouren w i jz igt n iet a ls g e v o lg v a n het b e s t e m m in g s p la n, a an g e zi e n g e e n nieuwe o ntw i kk e l i ng e n z i jn opge n ome n. O o k v o or het t a n ks t at i o n w ordt u it g e g a an v an d e b e s t a and e s it uat ie m e t b i jb e hor e nd e r is ic oa fstande n. E c hter b i j h e t n e m e n v a n b e s l u it e n op g r on d v a n d e W e t r u imt e l i j ke or d e n i ng is v o lg e ns het B e s l u it e x t e r ne v e i- l ig he id i nr ic ht ing e n (B e v i) s p r ak e v a n e e n n ieuwe s it uat ie, o ok al w ordt e e n fe it e l ij k r e e d s b e s t a a nde s it u at ie opnie uw v astg e l e g d i n e e n b e s t e m m i ngsp la n ( c ons e r v e r e nd b e s t e m m i ngsp l a n). O o k d e b e s t uurs r e c hter i nterpr e t e e r t het B e v i in d e ze z i n. B in ne n d e p la atsge b o nden r is ic oc ont o ur v a n p e r ja ar v an h e t lp g - t a n ks t ation d at is g e l e- g e n b i n ne n h e t p l an g e b ied b e s t a at op b as is v a n het g e ld e nd e b e s t e m m i ngsp l a n d e m o- g e l i j kh e i d om b e b o uw in g op t e r ic hte n. Het b e t r e ft e e n u it b r e i d i ngs m o g e l ij k h e id v an d e b e b o uw in g v an h e t r e s t a u r ant a a n d e D o e s b ur g s e w e g 2. D it b e t r e ft e e n kw e t s b a ar o b- ject. D e r h a lv e w ord t d e u it b r e id i ngsmog e l i j kh e i d b i j d e z e her zi e n i ng v a n het b e s t e m- m i ngsp l an z od an ig aa ng e p ast d at d e z e n iet m e e r is g e le g e n b i n nen d e r is i c o c o ntour. 30 b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01

36 D e a fst and t ot g r e ns v an h e t i nv l oedsge b i e d v e r a ntw oord i ng g r o e p s r is i c o b e d r aa g t v oor b e id e t a n ks t ations m e t e r. Vo or b e id e t an ks t at i ons is e e n kwant it at ieve r is ic oa n a- ly s e opgest e l d. D e d oor zet v an het T e x a c o t an ks t at i o n is b e g r e nsd o p 50 0 m 3 / j a ar. H ierd o or b l i jkt uit b e r e k e n i nge n d at het g r oepsr is ic o o nder d e or ië ntat ie w a arde l igt. V o or h e t Sh e l l - t an ks t at io n a an d e D oesb urgsew e g 3 7 b l i j kt uit b e r e ke n in g e n d at h e t g r oepsr is ic o b i j d e h uid i g e d o or zet v a n minder d an m 3 / j aa r b o v e n d e or ië ntat ie w a a r d e l i g t. D e a a nwezige b e d r i jv e n e n v oo r z ie n in g e n d ie b i n ne n het p l a ngeb ied v a n het b e s t e m- m i ngsp l an T atelaar z i jn g e le g e n b i n ne n h e t inv l oed s g e b i e d v an het S he l l t an ks t ation, z ij n over het a lg e m e e n g oed t e ont v l u c hte n. D e m oge l i jk hed e n v o or z e l fred za a m h e id z ij n d aar m e e g oed t e no e m e n. M e t b e t r e k k ing t ot d e b e s t r i jd b a arheid g e ld t d at het p l ang e b ied g oed b e r e i kb a ar is v o or h u lp d i e nst e n. O o k z i jn e r g e n oe g opste l p l aats e n v oo r h u lp d ie nsten aa nwezig b i n nen h e t p la ng e b ied. D e lo k a le b r a ndweer h e e ft d e b e- s c h i k ki ng over e e n v o ld oe nde c ap ac it e it aa n g oed b e r e i kb a ar blusw ater. Het aa nwezig e g r oepsr is ic o w ordt g e ac c e p t e e r d d aa r het e e n h is t o r is c h g e g r o e id e s it u- at ie is. Het r is i c o is v o ort s w a ar m o g e l ij k b e p e r kt. D it d o ord at d e o m w on e nd e n i n het algem e e n g oed ze l fred za a m z i j n, d e v o or ka nte n v a n d e w o n in g e n e n d e v l uc htroutes v an d e b r o n a f z i jn g e r ic ht e n d e l oc at ies d o or h un li g g in g aa n b e la ngr i j k e o nts l u i- t i ngsweg e n in Zeve n aar d o or d e hu lp d ie nste n g o e d b e r e i kt ku n nen w orde n (er i s r u i m t e aa nwezig v o or opstelp l aa t s e n, m e e r d e r e a an - e n a fr i jr o utes, g e e n d o od l ope nd e w e g e n, b r e d e w e g e n, d e w e g e n k u n n e n zw are v oert uige n aa n, s i r e n e s in h e t g e b i e d he b b e n e e n g oede d e kk i ng ). O ok d it is hi s t or is c h al lan g e r e t i jd zo. G e c on c l udee r d k a n w or d e n d at t e n aa n zi e n v a n d e l p g - t an ks t at io ns v astste l li ng v an het b e s t e m m i ngsp l a n n iet le id t t ot e e n v e r ho g i ng v a n he t g r oepsr is ic o. B ij het b e d r i jf a an d e Ed is on l aa n 3 6b v i ndt ops lag v an v u urwer k p l a ats. D e op s la g v an v u urwer k i s g e r e g u leerd i n het V u urwer kbes l u it. H ier in w orde n v e i l ig he id s a fst a nde n g e- g e v e n t e n o p z i c hte v a n i nr ic ht in g e n w aar d e r g e l i jk e s t of fe n opges l age n w orde n. D e g e- m e e nte is v e r p l ic ht d e ze afst a nde n b in ne n h e t b e s t e m m i ngsp l an a an t e h o u d e n. V oor d e b e t r e f fe nde inr i c ht i ng w ordt u it g e g aa n v an d e b e s t a and e s it u atie m e t b i j b e h ore nde r is ic oa f s t and. D e z e afst a n d b e d r aa g t m i n im a a l 2 0 m e t e r v a nu it d e d e u r op e n i n g v an d e b e w a arp la ats o f e e n b u ffe r b e w a arp la ats t ot e e n k w e t s b aa r ob ject. I n d e h uidige s it u a- t ie z ij n b in ne n d e ze afst a n d e n g e e n kwets b are ob je c t e n a a nwe z ig. B in ne n h e t p la ng e b i e d b e v i ndt zi c h t e v e ns e e n aa nt al n iet r is ic ov o ll e b e d r i jv e n. I n d e hu id ig e s it u at ie is g e e n s p r a ke v a n b uit e n d e w e t t e l ij ke g r e n ze n v alle nde ov e r l ast v an d e ze b e d r i jv e n. D e b e d r i jf s act iv it e it e n z ij n d o or m id d e l v a n d e m i li e ur e g e lge v i ng e n d e v e r s t r e kte m i li e uv e r g un n i nge n a fge s t e m d op d e m i l ie ugev oe l ige f u n c t ies in d e omg e - v i ng. D a ar het p l an n iet r e c htst r e e ks v oor z iet i n n i e uwe o nt w i k ke li ng e n is o nder zo e k na ar hinder d o or d e aa n wez ige b e d r i jv ig he id ni e t u it g e v o e r d. b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01 31

37 Verv oer g e v a ar l ij ke s t o ff e n D e nor m e n v o or het r is i c o d at b urge r s m o g e n lo p e n a ls g e v olg v a n e e n o n g e v a l m e t t r ans p ort v an g e v a ar l ij ke s t of fe n z i jn v astge l e g d i n d e C ir c u l aire R is i c o n ormering v e r- v oer g e v aar l i j ke s t o ffe n ( C R V G S, d. d. 3 1 j uli ). O p b asis v an d e ze no t a g e ld t het Bas is net V e r v o e r v o or z ow e l w e g e n, s p oor l i jn e n als v aa r w e g e n. Hierme e m o e t v oor k o- m e n w orden d at zi c h e x t e r ne v e i l i g he id s k ne lp u nte n zu l le n g a an v oord oe n l an g s s p o or - e n w aterweg e n en het ho o f d w e g e nn e t. T e n n oo r d w e s t e n v an Ze v e na ar e n d ir e c t a an g r e nz e n d aa n het p l ang e b ied is d e A 1 2 g e- leg e n, w aa r ov e r t r a nsport v an g e v a arlijke s t o f fen p la atsvindt. V o or het w e g v ak v a n d e A 1 2 t u s s e n d e k n oo p p u nt e n Ve lp e r b r oe k e n O ud - D i j k g e ld t v o lge ns b i j la g e 2 v a n d e c ir c u l a ir e e e n v e i l igheid s z on e v a n 1 m e t e r g e m e t e n v an a f h e t m id d e n v an d e w e g. Binne n d e ze afst a nd l ig g e n g e e n (gepr o jec t e e r d e ) b e p e r kt e n/ of kwets b are ob je c t e n. Het p l aats g e b ond e n r is ic o v a n d e A 1 2 v ormt d a armee g e e n b e l e m m e r in g v o or o nder ha v i g b e s t e m m i ngsp l a n. Het p l an g e b ied is w e l g e l e g e n b i n ne n d e v e i l ig he id s zo ne v a n m e t e r, w a a r v o or h e t g r oepsr is ic o v e r a n t w oo r d d ie nt t e w ord e n. E c ht e r in d e E i ndrap p ort age B as is net w e g d. d. o ktob e r is a an g e t o o nd d at het t o e k o m s t ige g r oepsr is ic o n iet m e e r d a n 0, 1 m a a l d e or iënt at iew a arde b e d r a agt. D e r h a lve m ag d e v e r a ntw o ord ing v a n het g r oepsr i- s ic o a c h t e r w e g e b l i jv e n. O p b as is v a n h e t Bas is net w e g is la ngs het w e g v a k e e n p l asbr and a and a c hts g e b ied v a n 3 0 m e t e r g e m e t e n v a n af d e r e c hterr a nd v an d e r e c hterr i js t r oo k, a a nwe z ig. Het p l a s- b r an d a a ndachts g e b ied is v oo r e e n b e p e r kt g e d e e lt e over het p l an g e b ied g e le g e n. Vo or het p l asbrand aa nd ac htsge b ied (P A G ) g e ld e n b e p e r ki nge n t e n a a n zi e n v a n h e t b ou w e n. B e arg ume ntee r d d ie nt t e w orden w a arom b i nne n he t P A G g e b o uwd m ag w o r d e n. T e v e ns d ie nt a an d a c ht b e s t e e d t e w orden aa n d e b e s t r i jd b a arheid v a n e e n p las b r a nd (h u lp v e r- le n ing e n ze lfr e d z a am he id, m e d e in r e l atie t ot e ff e c t r e d u c e r e nde o f b r an d v e r t r a g e nde m a atreg e l e n a an g e b ou w e n). B i nn e n het P A G z i j n g e e n b o uwmoge l i j kh e d e n a an w e z i g w a ardoor g e e n n adere ond e r b o uw in g n o odzak e l i jk is. Verder ko m e n i n (de n ab i j he id v a n) het p l a n g e b ied g e e n r ail -, w e g - e n v aartr ansp or t- r out e s v o or u it d e l i js t e n m e t a an d a c htsp u nte n o f k ne lp unte n v oor het p l a ats g e b o nde n r is ic o ( P R ) e n g r o e p s r i s i c o ( G R ). I n deze s it u at ie zi j n e v e n m in v e r a nder i nge n v o o r z ie n. Vo or r u imt e l i j ke p l a nne n in d e om g e v i ng v a n h og e d r u ka ardg as le id in g e n e n le id in g e n v oo r a ard olieprod u c t e n m e t e e n e x t e r ne v e i l ig he id s c o ntour is het Bes lu it e x t e r ne v e i- l ig he id b u is l e i d i ng e n ( Bev b ) v a n t oep assing. I n of in d e d ir e c t e om g e v i ng v a n het p l a n- g e b i e d z ij n d e z e le id ing e n niet aa nwe z ig w a ard oor n ader o nder zo e k n iet n o odzake l i jk is. 32 b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01

38 (beper kt ) Kwetsb are ob jec t e n. B in ne n het p l an g e b ied z i j n ob je c t e n d ie in het k ade r v an het e x t e r ne v e i l igheidsbele id als kwetsbaar o f b e p e r kt k w e t s b a ar z i j n a an g e w e ze n. I n d e w e t g e v i ng w orde n e is e n g e- s t e ld t e r b e s c h e r m i ng v a n m e nsen in d e ze ob je c t e n t e g e n d e k ans o m t e o v e r l i jd e n als g e v o lg v an h e t v r i j k ome n v an g e v a ar l ij ke s t of fe n. D e r g e li j ke ob j e c t e n m oge n niet z i jn g e l e g e n b i n ne n d e r i s i c oc ont o uren v a n r is ic obronne n. B in ne n h e t p l a ngeb ied z i j n d e v olge nde o b j e c t e n a l s kwetsb a ar a a n t e mer ke n : w i nk e ls m e t e e n v e r k o op v l oer opperv l a kt e v an m e e r d an m 2. D it b e t r e ft d e l o- c at ies Ed is o nstr aat 2 0 A, E d is onstr a at 2 0 BC D, E d is o nstraat 1 2 e n Ed is onstr a at 2 8; la ngs h e t zu id e l i j ke d e e l v an d e V olt astr a at s t aat m e e r d a n m 2 a a n k ant o o r- r u imte. Het b e s t e m m in g s p la n l a at in d e ze s t r o o k m e e r d a n m 2 a an z e l fs t and i- g e k ant o orr uimte t oe. H ier d oor is het m o g e l i j k d at t e r p l aats e e e n kw e t s b a ar ob ject g e v e s t igd w ordt; d e v e s t ig in g v an e e n h ot e l is m o g e li j k op d e h oe k Vo lt astr aat D o e s b ur g s e w e g. H ierd oor is het m oge l i j k d at t e r p la atse e e n kwe t s b a ar ob je c t g e v e s t i g d w ordt; A ls b e p e r kt kw e t s b a ar ob j e c t e n z i jn d e b e d r ij fsw on i nge n, o v e r ige ka nt ore n, h e t r e s t a u- r ant, w in ke ls, s p ortte r r e i n e n s p or t s c ho o l a a n te mer ke n. Het on d e r s c he id t ussen kwetsb are ob je c t e n e n b e p e r kt k w e t s b are ob jecte n is v oo r nieuwe s it u aties r e l e v a nt i n het k ade r v a n d e t oe la at b aar he id v an e e n kw e t s b a ar ob ject of v a n e e n r is ic ov o ll e i nr ic ht ing op e e n b e p aa ld e p l a ats. B i n ne n het p l ang e b ie d w orde n g e e n n ie uwe r is ic ov olle i nr ic ht in g e n t oe g e s t aa n G e l u id B ij het opst e l l e n o f h e r z i e n v an e e n b e s t e m m i ngsp l a n w orde n d e r e g e ls v a n d e W e t g e- l uid h i nder (W g h ) t oe g e p as t. D e ze w e t hee ft b e t r e k k i ng op g e lu id d at v e r o or za ak t w ordt d oor w e g e n, s p o orw e g e n, g e z o neerde i nd u s t r ieterr e i ne n e n lu c h t h ave ns. D e W g h b e v at g e l u id s nor m e n en ric ht l i jn e n over de t oe la atb a arheid van g e lu id s n ive a us als g e v o lg van v oo r g e no e m d e g e l u id s b r o nn e n. I nd ie n het b e s t e m m i ngsp la n e e n ge l u id s g e v o e l ig o b je c t m og e l i j k m a a kt b i n ne n e e n g e l uidszone v an e e n b e s t aa nde g e lu id s b r o n, of i nd ien het p l an e e n n ie uw e g e l u id s b r on m oge l i jk m aa kt, d ie nt v o lge ns d e W g h e e n a k oes t is c h o n- d e r z oe k p l aats t e v i nden b i j het v o orbere id e n v a n d e v astst e l l i ng v a n het b e s t e m m i ng s- p l an. D e g e m e e nte Zev e n a ar b e s c h i kt ov e r g e m e e nte li j k g e l uidbe le id. H e t g e lu id b e le id is g e b i e d s g e r ic ht e n v o or e l k g e b ie d is het a m b i t i e n iv e a u v as t g e s t e ld. V oor b e d r i jve nte r- r e i ne n g e ld t v o or a l le s oo r t e n g e l u id d e g e b iedstyp e r in g law a a ii g a ls b ove ngre n s e n als amb it ie g e ld t e e n onrus t i g e g e b iedstyp e r i ng Het p la ng e b i e d is g e e n g e l u id g e z one e r d i nd ustr iet e r r e i n. O p het b e d r i jve nte r r e i n z i j n oo k g e e n g e lu id z on e p li c h t ige b e d r ij v e n a an w e zi g. Het ond e r h av ige b e s t e m m in g s p la n v oo r z iet oo k n iet i n d e r e alis e r i ng v a n n ie uwe m i lie u hyg ië n is c h g e v oe l ige f u nct ies of b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01 33

39 g e l u id s b r on ne n, w a ard oo r a ko e s t is c h ond e r zoe k i n het k ader v a n d e W g h n iet n ood z a- ke l ij k is in d it g e v a l. B i j w i jz ig i ng v a n e e n b e s t e m m i ng op b as is v a n e e n i n het p l a n o p- g e n om e n w i j zi g i ngsb e v o e g d he id w o r d t d e v o orw a ard e t oege v oe g d, d at w i j z ig in g alleen is t o e g e s t a an, i nd ie n aan d e b e p a l i nge n v a n d e W e t g e l u id hinder w ordt v o ld aa n. Het p l a ngeb ied w ordt aa n d e w e s t -, z uid- e n o os t z ijd e (op a fst an d ) b e g r e nsd d o or w o ong e b ieden. D e a fst and t ussen d e p e r c e e ls g r e ns e n e e n w o n ing b e d r aa g t a an d e D i- d ams e w e g c ir c a 4 5 m e t e r, O osteinde c ir c a 8 0 m e t e r e n de D oesb urgsew e g c ir c a 7 5 m e- t e r. O m d at b e d r i jv e n n iet t ot i n d e p e r c e e l s g r e ns g e b ou w d m og e n w o r d e n, is d e w e r k e- l ij ke a fst an d g r oter. A an d e D id a m s e w e g l igt e e n k in d e r d agver b l i jf op c ir c a 4 5 m e t e r v an d e p e r c e e ls g r e ns. I n h e t b e s t e m m i ngsp la n w ord e n b e d r i jv e n t ot e n m e t m i l ie uc at e- g or ie 2 t o e g e s t aa n. D e m ax im a le g r ootst e a a n t e h oud e n a fstand t e n a a nz ie n v a n g e- l uid b e d r a agt 3 0 m e t e r. D e r h a lve is v o ld oe nde a fs t and a a nwe z ig t ussen d e w o ninge n e n h e t b e d r i jv e nterrein. G e l u id v or m t g e e n k ne lp u nt. T e n o osten v a n h e t p la nge b ied is het b e d r ij v e nterre i n Henge ld e r g e s it u e e r d. D it b e d r i j- v e nterr e i n hee ft e e n g e lu i d s z one d i e t ot ov e r he t p l an g e b ied v a n b e d r i jve nter r e i n T at e- la ar r e i kt. D e ze e x t e r ne w e r k i ng v o lg t u it h e t Bes l u i t A lg e m e ne r e g e ls v o or inr ic ht in g e n m i l ie ube heer. B in ne n d e z e z o ne i s het n iet t o e g e s t aa n o m n i e uw e g e l u id g e v oe l ige o b- ject e n t e r e a l is e r e n v a nw e g e e e n h oge g e l uidsbe la s t i ng d o or ind ustr ie l aw aa i. G e l ui d- g e v o e l ig e ob je c t e n z i j n b i jv oorb e e ld w on i nge n. H ier t oe d ie ne n v o lg e ns d e W e t g e l u i d- hinde r o o k b e d r i j fswoning e n t e w ord e n g e r e ke nd o m d at d e z e w e t het b e g r ip b e d r i j f s- w o ning niet k e nt. D e r h a lv e w ordt h e t opr i c hte n v an nie uw e b e d r ij fsw o ning e n niet t o e- g e s t a a n G e ur O p 1 ja n uar i is d e W e t g e ur hinder v e e h ou d e r ij e n i n w e r k i ng g e t r e d e n. I n d e z e w e t z ij n n ormen op g e no m e n d i e m oete n w ord e n g e h ant e e r d b i j d e v e r le n in g v an e e n m i l ie u- v e r g u n n ing a an e e n a g r ar i s c h b e d r i j f w a ar in v e e w or d t g e h oud e n. Ec hter oo k i n d e o m- g e k e e r d e s it u at ie, w a arb i j i n d e o m g e v i ng v an agr ar is c he b e d r i jve n e e n n ie uw g e urg e- v oe l ig ob ject w ordt g e s it u e e r d o f u it g e b r e id, d ie nt aa n d e w e t t e w ord e n g e t oetst (de zo g e noe m d e omg e k e e r d e w e r k i ng ). B in ne n het p la nge b i e d b e v i nde n g e e n inr i c ht i nge n d ie s t a n k - o f g e urov e r last t ot g e v olg k un ne n h e b b e n. A a nge z ie n he t p l a nvoor ne m e n e v e nm i n v o or z iet in d e r e a l is e r i ng v an nieuwe g e urgev oe l ige f un c t ies, z ij n e r g e e n b e le m m e r i nge n v o or h e t p l a nvoor n e m e n t e n aa n z ien v a n h e t asp e c t g e urhinder L uc ht kw a li t e it O p b as is v a n d e W e t l u c ht kw alit e it, w e l ke o nderde e l u it m a akt ( h oo fdst u k 5) v a n d e W e t M i li e ub e h e e r, g e ld e n m i l i e u kw alit e it s e is e n v o or d e l uc htkwalit e it. D e ze kw alit e it s e is e n z ij n m id d e ls g r e ns w a arden v ast g e legd v oo r d e l uc htver on t r e in ig i ngc o m p o ne nte n s t i k- s t ofd i ox id e (NO 2 ), zweve n d e d e e ltjes ( P M 10 o f fijnst of ), zw ave l d io x id e ( SO 2 ), l ood (P b ), 34 b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01

40 b e n zee n (C 6 H 6 ) e n k o olm on ox id e ( C O ). D e g r e nsw a arde n g e l d e n over al in d e b u it e n- l uc ht. Ho o fdst uk 5 v an d e W e t M i li e ub e h e e r m a a kt ond e r s c he id t ussen p r o je c t e n d i e N iet i n b e t e k e n e nd e m ate (NIBM) e n I n b e t e ke ne nde m at e (I B M) b i jd r age n aa n d e u it s t o ot v an lu c ht v e r ontr e i n ig e nde s t o ff e n. I n d e r e g e l i ng N I B M is e e n l i js t m e t c ateg o r ieë n v a n g e v a l le n op g e no m e n d i e N I B M zi j n. D e ze N I B M p r o ject e n k un ne n z o nder t oet s in g a a n d e g r e ns w a arden v oor het aspect l uc ht kw alit e it u it g e v oerd w ord e n. A ls e e n p r o je c t e r v o or z or g t d at d e c on c e n t r at ie f i j n s t o f of C O 2 m e t m e e r d a n 3% v an d e g r e nsw aar d e v e r h o ogd, d r a agt he t p r o ject i n b e t e ke ne nde m ate b i j a a n l u c htv e r v u i- l in g e n d i e nt e r e e n l uc h t kw a lit e it s o nder z oe k u it g e v oerd t e w orde n. D e ze r e g e l k omt v oo r t u it het z og e n a amde N at i on a al S a m e nwe r k in g s p r ogr am m a L uc ht kw alit e i t (N SL ). D a arbinne n w e r k e n h e t r i j k, d e p r ov i nc ies e n g e m e e nte n s ame n o m d e E ur ope s e e is e n v oo r l uc htkwalit e it t e r e a l i s e r e n. I n het g e v a l e e n p l anv o or nem e n s t r e kt t ot h e t r e alis e- r e n of w i j z ige n van b r o n ne n van l uc htver o ntre in i g i ng, d ie l e id e n t ot ee n t oe n a m e v an d e ho e v e e l he id lu c ht v e r ontr e in i g i ng, d i e nt o nder zo e k na ar d e e x a c t e g e v o l g e n v o or d e l uc htkwalit e it uit g e v oerd t e w orde n. D o or het o ntbr e k e n v an n ie uwe o ntw i k ke l in g e n k an on d e r z oe k n aa r d e l uc ht kw alit e it, in d a c ht ig d e W e t l u c h t kw al it e it, ac hter w e g e b l i jve n. B ij w i j zi g i ng v a n e e n b e s t e m m i ng op b as is v a n e e n i n het p la n opge n ome n w i j zi g i ngs b e v oe g d h e i d w ordt d e v o orw aard e t oege v o e g d, d at w i jz ig i ng allee n is t o e g e s t a an, in d ie n is a a nget oo nd d at he t p r oje c t niet i n b e t e k e n e nd e m ate bijd r aagt a an v e r s l e c hter i ng v an d e l uc ht kw alit e it Bedr i jv e n e n mili e u z on e r in g Zo w e l d e r u i m t e l ij k e ordenin g a ls h e t m i l ieube le id s t e l le n z i c h t e n d oe l e e n g o e d e kw a- l it e it v an het lee f m i l ie u t e ha nd ha v e n e n t e b e v order e n. O m t e k ome n t ot e e n r u imteli j- ke r e l e v a nte t o e t s ing v a n b e d r i j fsvest ig i nge n op m i l ie uh y g ië nis c h e aspect e n w ordt het b e g r i p m i l ie u zo ner i ng g e h ant e e r d. O n d e r m i l ie uz o ne r i ng w ordt v e r s t a a n e e n v oldoe nde r u imtelijke s c he id i ng t us s e n e ner z ij d s m i li e u b e las t e nde b e d r ij v e n o f i nr ic ht in g e n e n and e r z i jd s m i l ie ugev oe l ig e g e b ied e n zo a ls w o on g e b iede n. D aar n aast is d e m i l ie uwe t- g e v i ng v a n t o e p a s s i ng. O m h e t b e g r ip m i l ie uz o ne r i ng h ant e e r b aar t e m a ke n, is g e b r u ik g e m a a kt v a n d e VNG - p ub l ic atie B e d r ij v e n e n m i l ie u zo ner i ng. I n d e V N G - p u b l i c at ie is e e n z oge naamde r ic ht afst a ndenlijs t op g e n o m e n. I n d e ze l i js t is v o or allerlei s oort e n b e d r i jv ig h e id a a n- g e g e v e n w e l ke r ic ht afst a n d e n v an w e g e g e ur, s t o f, g e l u id e n g e v aar b i j v o or ke ur w or d e n aa nge h o uden. N a ast r i c ht afst a nde n z i jn oo k a nde r e kenmer ke n v e r m e ld, z o als d e v e r- keers a antr e k k e nd e w e r k in g. O m g e v i ngstyp e n D e VNG - p ub li c atie m aa kt v oo r d e t oep assing v a n d e r ic ht afst a nde nlijs t e n ond e r s c h e id in d e om g e v in g s t y p e n r us t ige w o onw i j k e n r ust ig b u it e n g e b ied e n ge m e ngd g e b ied. b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01 35

41 Ee n r ust ige w oo nw i j k is e e n w o on w i j k d i e is i ng e r i c h t v olg e ns het p r i nc ip e v a n fu nct i e- s c he id i ng. A fg e z i e n v a n w i jk g e b ond e n v o or zi e n i nge n k o m e n v r i jw e l g e e n a nd e r e f un c- t ies (z o a ls b e d r i jv e n o f ka ntor e n ) v oor. I n d i e n d e a a r d v a n d e o m g e v i ng d it r e c htv a a r- d igt, k u nn e n g e m ot iv e e r d k l e in e r e r ic ht afst a nde n w orde n aa nge h ou d e n b i j het omg e- v i ngstype g e m e n g d g e b ie d, d at g e z ie n d e a a nwe zi g e f u nct ie m e n g i ng o f li g g in g n ab i j d r u kk e w e g e n a l e e n h og e r e m i l ie ubelast ing ke nt. E e n g e m e ngd g e b ied is e e n g e b ied m e t e e n m at ige t ot s t e r ke f un c t iem e n g i n g. D ir e c t n aast w on i nge n k om e n a nd e r e fu n c- t ies v o or z o als w in ke ls, ho r e c a e n k le in e b e d r i jv e n. O o k l int b e b ouw i ng i n het b u it e ng e- b ied m e t overweg e nd agr a r is c he e n and e r e b e d r i jv ig he id ka n a ls g e m e ngd g e b ied w o r- d e n b e s c ho uwd. G e b ied e n d ie d ir e c t l an g s d e h oo fd i nfr astr uct u ur li g g e n b e h or e n e v e n- e e ns t ot het o m g e v i ngstyp e g e m e n g d g e b ie d. D e r i c h t afst a nde n li js t e n v e r m e ld e n d e a f- s t and e n d ie b i j v o or ke ur w orden a ang e h o ude n t uss e n b e d r ij v e n e n e e n r ust i g e w oo n- w i j k e n r ust ig b u it e ngeb ie d. O p b as is v a n d e r ic htafst and e n l i js t e n is i n d e VNG - p ub l ic at ie e e n v oorb e e ld L i js t v a n Bedr i jfs act iv it e it e n v o or b e d r i jv e nter r e ine n opge n o m e n. D it v o orbe e ld is d e le id r aad v oo r d e b ij d it b e s t e m m ing s p l an opge n ome n L i js t v an Bedr i jfs act iv it e it e n. Bedr i jv e n e n mili e u z on e r in g e n b e s t a and e b e d r i jve n Het is m o g e l ij k d at d e aa r d e n o m v ang v a n e e n b e s t aa nd b e d r ij f a fw ij kt v a n het g e- m id d e ld e u it d e a fstandentab e l. D it k a n a a nleiding zi j n d e afst a nde ntabe l b i j t e s t e l- le n, b i jv oorb e e ld d oor s p e c i f ie ke b e d r ijv e n t oe t e l ate n o f j uis t u it t e s l u it e n. D e b e- d r i jv e n w orden in e e r s t e i nstant ie b e o orde e ld op g r ond v a n h un fe it e l i j ke e m i s s ies op g r o nd v a n d e m i l ie uver g u nn i nge n e n/of m e l d i nge n. O p d e ze w i j ze kr i jgt m e n in z ic ht in e v e nt ue le k ne lp unt e n i n d e b e s t a a nde m i l ie usit u at i e. D e a fstandent abel is v o or d e b e d r ij v e n i n h e t p la nge b ied v a n b e la ng i n d e v o lg e nde g e- vall e n : b i j he t t oe l aten v an n ieuwe b e d r i j fsact iv it e it e n; b i j h e t ku n ne n m e e w e r ke n aa n u it b r e id in g o f v e r p l a a t s i ng v an b e s t a a nde b e d r i j fsa c- t iv it e it e n. 36 b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01

42 Bedr i jv e n e n m i l ie uz o n e r i ng he e ft g e e n b e t r e k k in g op d e zo ner i ng v a n d e b e d r i jve n o n- d e r l i ng. Verschill e nd e t y p e n b e d r i jve n ku n ne n naas t e l ka ar b l i jve n best aa n. D e b e d r i jv e n b e v ind e n z ic h in h e t p l an g e b ied over w e g e nd in d e m il ie u c ate g or ie 1 e n 2. D e v o lge nde b e d r ij v e n v a l l e n o n d e r c at e g orie 3. 1: T e x ac o t a n ks t ation, D oesb urgsew e g 4; K amps D e W i ld b v, Edis o n s t r aat 1 0; T i m m e r - e n aa n nem e r s b e d r i jf R ots Bo uw, J a m e s W att s t r aat 1 2; Ha k kers a utos c h ade, J a m e s W attstr a at 1 6 ; T o m ass e n m e ubele n, N obels t r aat 1 4; D e a an w e zi g e b e d r i jv e n p asse n q u a aard e n om v a n g b i j het kar a kter v a n he t t e r r e i n e n b i j d e s c h aa l v an d e k e r n Zeve na ar. D e b e s t aa nde m i l ie u zo ner i ng is uit g a ng s p un t g e- w e e s t b i j h e t opstelle n v a n o nder ha v i g b e s t e m m in g s p l an. I n h e t b e s t e m m in g s p l an m o- g e n z ic h b e d r ij v e n in c ateg or ie 1 e n 2 v e s t ig e n. D e b e s t a and e b e d r i jv e n i n m i l ie uc at e- g or ie 3. 1 m oge n b l ij v e n z i t t e n e n op d e ze l o c at ies m og e n n ie uwe b e d r i jve n v an d e ze l f- de c at e g orie v e s t ige n. Ee n u it z ond e r i ng v or m t h e t t an ks t at io n aa n d e D oesb u r g s e w e g. Vo or d e z e lo c atie w ordt e x p l ic iet e e n v e r k o oppunt m e t lp g (is m i l ie uc ateg or ie 3. 1 ) t o e- g e s t a a n Ver zur i ng O p d e g r e ns t ussen agr ar i s c he e n / o f s t e d e l i j ke g e b i e d e n e n n at uur g e b iede n k an v e r z u- r i ng v an d e b odem o p t r e d e n. D e v e r z uring o ntst aat d oor he t u it s p oe le n v an m e s t s t o ffe n d ie g e b r u ikt w or d e n op d e agr ar is c he g r o nd. V i a d e b od e m v e r s p r e id e n d e z e s t o ff e n z ic h n aar het g r ond w at e r e n e v e nt uee l a a nwe z ig op p e r v l a ktew ater, v a n w a ar het i n d e nat u urgeb ie d e n t e r e c ht ko m t. Met het b e s t e m m i ngsp la n w orde n g e e n n ie uwe v e r zu r e nde f un c t ies t oege v oe g d aa n het p l ang e b ied, e v e n m i n is s p r a ke v a n het inp assen v a n nie uwe v e r z ur in g s g e v oe l i g e fu n c- t ies. O nd e r z oe k n aar d e i nv lo e d v an v e r zur e nd e f ac t ore n is t e n b e h oeve v a n d e p l a n- v orming d e r h a lv e n i e t n o d i g. 5.3 Water par agr aaf U it g angs p u nten t e n a a nz ie n v a n d e w ater h uis h o uding Be le id w aterschap R i jn & I Js s e l O m e e n g oed e i nvulling t e g e v e n aa n het i ntegr aa l w aterbe heer hee ft het w aterschap R i j n & I Js s e l e e n W at e r b e heerp l an v astgeste ld. Het W aterbe heerp l a n s lu it a a n op d e p r ov in c ia le w ater h uis h o ud in g s p la n ne n v a n d e p r o v i n c ies G e l d e r la nd, O v e r ijs s e l e n het R i j k, e n d e K aderr ic ht li j n W ater. O o k s l u it het p l an aa n op d e W aterv is ie v an het w at e r- s c h ap d ie in is v astge s t e ld. b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01 37

43 W ate r b e heerp l an I n het W at e r b e heerp l an w ordt het b e le i d v a n h e t w aterschap R i j n & I Js s e l w e e r g e g e v e n. H e t p l a n b e s c hr i jft het b e le id o p h oo f d l i jne n v oor d e w ater kw a l i t e it, w a- t e r kw a nti t e it e n w ater k e r i nge n in het b e heers g e b ied v an het w ate r s c h ap. Met d e d oe ls t e ll i nge n i n h e t W aterb e h e e r p la n w i l he t w aterschap act ie f i nspe l e n op a l- le l o p e nde e n k o m e n d e v e r and e r ing e n z o a ls d e w i j z i g i nge n i n d e w at e r w e t g e v i ng e n d e K aderr ic ht l ij n W ater. Er z i j n m oge l i jk hed e n om d e w a t e r kw a l it e it n og v e r d e r t e v e r b e t e- r e n e n o m m e e r r u imte t e b ieden v o or h e t v ast h ou d e n v a n w ater. Het g e w e nste p e i lb e- hee r w ordt i n h e t he le g e b ied in d e ko m e nde p e r i ode p la nm at ig o p g e p a kt v o or d e la n d- b ou w e n d e nat u ur. Het b e heer v a n w ater e n afv a lw at e r i n s t e d e l i j k g e b ie d kr i jg t s t e e d s m e e r a a nd ac ht. I n het la n d e l i j k g e b ied w il het w ate r s c h ap k a nsen b ie d e n v o o r r e c r e a- t ie op o f b ij het w ater. W ate r v is i e I n d e W at e r v is i e g e e ft h e t W aters c hap R i j n e n I Js s e l aa n hoe het a an k i jkt t e g e n d e g e- w e nste r uimtelijk e i nr ic hting v a n het w e r kg e b i e d om d e w ater opg av e n w aarv o or w e d e ko m e nde v ij ft ig j a ar s t aa n, d u ur za a m op t e l o s s e n. D e W aterv is ie g e e ft r i c ht i ng a an d e act iv it e it e n v a n h e t w ater s c h ap, b i jv oo r b e e ld a ls h e t g a at o m h e t b e s t r i jd e n v a n v e r- d r og i ng e n r e g io n a le w ate r over l ast. D e W aterv is ie is i n e e r s t e inst a nt ie d e b l au w d r u k v oor d e R e c o nstr uct iep l an n e n in het b e hee r s g e b ied. I n d e R e c onstr u c t i e p la n nen w ordt g e k e k e n n a ar d e h e r i nr ic ht ing v an het b u i t e n g e b ied op b asis v an r e g e lge v i ng van de r i jk s over he id. Het W at e r s c hap R i j n en I Js s e l w i l h ier i n o ok h e t w aterbe hee r e e n p l a ats g e v e n. D a ar na ast v or m t d e W aterv is ie d e b as is v o or over le g m e t ander e over hed e n o v e r d e t oe ko m s t ige inr i c ht i ng v an d e s t r e e k v a n R i jn e n I J s s e l. W ate r t oe t s t ab e l Het d oe l v a n d e w atert oet s is o m w ater e e n u it g e s p r o ken e n i nh o ude l ij k b e t e r e p la ats t e g e v e n b i j het opstelle n e n b e oord e l e n v an a ll e w a t e r h u is h o ud k u n d ig r e lev an t e p la n- ne n. D e w atert oets v r aag t niet a l lee n ee n b e s c hr i jv in g v an d e w ate r h u is h o ud ku nd ige s i- t uat i e e n d e in v l oed d ie d e v o orge s t a ne r u i m t e l ij k e ont w i k ke l i nge n hebbe n, m aar o o k e e n v r oegt i jd ig overleg m e t w aterbe he e r d e r s. D e w atert oets is m e t i ngang v a n 1 n ove m b e r w e t t e li j k v e r p l ic ht v oor r u imt e l i j ke p l an ne n d ie v a l le n ond e r d e W e t r uimte l i jk e orde ning. I n het N at io n aa l Be s t uu r s a k- ko ord W a t e r a c t uee l (NBWact uee l, j u ni ) he b b e n r i jk, p r o v i nc i e s, g e m e e nte n e n w aters c h appen on d e r m e e r op nieuw a fge s p r o ke n d a t d e w atert oets oo k w ord t t oeg e- p ast b i j w a t e r h u is ho ud k un d ig re l e v a nte r u imt e li j ke p la n ne n en bes l uit e n d i e n i e t v a l le n ond e r d e Wr o. 38 b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01

44 W a t e r t o e t s t a b e l w a t e r s c h a p R i j n e n I J s s e l I n het kad e r v a n d e w at e r t oets w ordt het b e s t e m m i ngs p la n v o orge leg d a a n h e t W a t e r- s c h ap R i jn & I Js s e l, R i jks w aterst a at e n d e p r ov i nc i e G e ld e r l a nd. D e g e m aa kt e opmerk in g e n w ord e n i n het b e s t e m m i ngsp l an v e r w e r kt W aterhuis h o ud ku nd ige s it uat ie A l g e m e e n Het p l an g e b ied is g e l e g e n i n h e t s t e d e l i j k g e b ied v an d e g e m e e nte Ze v e n a ar. Het b e- t r e ft e e n b e d r i jv e np ark m e t e e n r e l atief g oed e v e r d e l i ng t uss e n g r oe n e n v e r har d o p- p e r v l a k. Bo d e m e n g r o ndwater D e b odem in het p l a ngeb i e d b e s t a at u it zw are k le i op z and. Het g r ondw ater s t r oo m t i n no ordw e s t e li j ke r i c h t i ng. I n het p l a ngeb ied is r e c e nte l ij k g e e n s p r a ke (gew e e s t ) v a n g r o ndw aterover las t e n het p l an is n i e t g e lege n in e e n g r on d w at e r b e s c her m in g s g e b ied. Het p la ng e b i e d is g e lege n b in ne n g r ond w at e r t r ap VI e n VI I m e t e e n ho ogst e g r ond w a- t e r s t a nd t uss e n c m e n l aa g s t e g r ond w at e r s t and l ag e r d a n 120 c m. O p p e r v la ktewat e r I n het p la nge b i e d z i jn op p e r v l a ktew atere n a a nwe z ig. Er b e v i nde n z ic h e n ke le w aterg a n- g e n d ie in b e heer z ij n b i j d e g e m e e nte Zev e n a ar d a nwel b i j het w aterschap. D e ze w a- b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01 39

45 t e r g a nge n, m e t b i jb e h orende o nder h oud / b e heerstr ok e n, hebb e n g e e n in v l o e d op d it p l an. R i o ler in g I n h e t p l a ngeb ied l igt e e n g e m e n g d r i o ler i ngssyst e e m. Met d e r e v it a l is e r i n g v a n het b e d r i jv e nter r e in z al d it v e r v an g e n w ord e n d o or e e n g e s c h e id e n s t e ls e l R e l e v a nte w ater h u is ho ud k und ig e asp e c t e n in het p la ng e b i e d A a n d e h a nd v an d e Ha n d r e i k in g W ater t oets is he t aspe c t w ater i n on d e r h a v ig p l a n m e e g e n om e n. I n d e w at e r t oetst abel is a a nge g e v e n w e l ke w ater hu is ho ud k und i g e aspe c- t e n v oor het b e s t e m m ings p l an r e le v a nt zi j n A fv oer s c h o on e n v u il w ater B ij alle n ieuwe o ntw i kk e l i nge n, z o a ls d e b ou w v a n b e d r i j fshallen of w on i nge n, m ag he t s c h on e hem e l w ater n ie t m e e r g e l oosd w orde n op he t g e m e ng d e r i oleringsst e l s e l. Ve r- hard opperv la k v an n ie uw e b e b o uw i ng m ag n iet aa nge k oppe ld w orde n op d e r io l e r i ng. I n e e r s t e inst a nt ie d i e nt t e w orden o nder zo c ht of i n filt r a t ie v an h e t he m e lw at e r m og e- l ij k is. W a nn e e r d at n iet h e t g e v a l is, w ordt d e m oge l ij k he id v a n af v o e r na ar h e t opp e r - v l akt e w ater b e ke ke n. He m e l w ater v an s c h o on d ak op p e r v la k k an r e c htstre e ks w or d e n af g e v oerd n aa r het op - p e r v l a ktew ater. He m e lw at e r d at a fstroomt v a n w e g e n e n p ar keerp l a atsen m a g v i a e e n filt e r v o or z ie ning l o z e n op het o p p e r v l akt e w ater. D e v e r s ne ld e afv oer v an h e m e lw ater d o or t o e n am e v an het v e r hard opperv l ak m oet w o r- d e n g e c ompensee r d d o or d e a an le g v a n c o m p e nser e nde b e r g in g. D e ze k an b e s t a an u it e e n v o or z ie ning d ie l o ost op het opp e r v la kte w at e r o f u it e e n u it b r e i d i ng v an h e t op p e r- v l a ktew ater. B i j het b e p alen v an d e b e no d i g d e b e r g in g s c ap ac it e it w ordt v e r w e ze n na ar het b e le id v an het w aters c hap. A a n g e z ie n h e t b e s t e m m i n g s p l an e e n b e heersp l an b e t r e ft, w a ar in s le c hts b e p e r kte o n t- w i k ke li ng e n p l a ats k u n ne n v ind e n, z i j n d e m og e l i j k hede n om b e r g ing e n d u ur za a m w a- t e r b e h e e r v o or d e b e s t a a nde b e b ou w i n g t e c on c r e t is e r e n b e p e r kt. Het b e s t e m m i ng s- p l an b iedt d a a r n a uwelij ks m og e l i j kh e d e n t o e Conclusie D e h u id ige s it uat ie v o or z i e t n iet i n p r o b l e m e n op h e t g e b ied v a n d e w ater h uisho ud i ng. Met d it p l a n w orden e v e n e e ns g e e n v e r a nder in g e n in het w a t e r s y s t e e m a a ng e b r ac ht. Met het o og op d e w ater h u is h o uding k a n h e t p la n d aar o m z o nder b e l e m m e r in g e n d o o r- g a ng v i n d e n. 40 b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01

46 N a t u r a e n E H S - g e b i e d e n r o n d o m Z e v e n a a r 5.4 Ecologie G e b i e d s b e s c her m in g T e n a a nz ie n v a n f l or a e n f au n a d ie nt in e e r s t e i nstant ie r e ke n in g g e h oud e n t e w orde n m e t g e b iedsbes c h e r m i ng. D e ze b e s c herming g e s c hiedt op b as is v a n d e N at uurb e- s c her m in g s w e t Si n d s z i j n hierin o o k a l le V oge lr ic ht li j n - e n H abitatr ic h t- l ij n - g e b ied e n opge n o m e n als N at ur a g e b ied e n. T e n z u id e n v a n Zeve n aar i s het N at ur a g e b i e d G e l d e r s e P oort a an w e zi g. D it g e- b ied is o p c ir c a 2, 5 k i lo m e t e r v an h e t p l an g e b ied g e le g e n. D it is t e v e ns het m e e s t n a- b i j g e leg e n g e b ied d at d e e l u it m a akt v an d e Ec o l og is c he H oo fdstr uct u ur ( E H S). In het p l an g e b ied z e l f z i j n g e e n w a ardev o l le n at uu r g e b i e d e n a anw e z ig. A ang e z ie n i n het b e s t e m m i ngsp l a n g e e n n ie u w e o ntw i kk e li nge n z i jn opg e n om e n, oe fe nt het p l an o ok g e e n n adelige inv l oed u it op d e b u it e n he t p la ng e b i e d g e leg e n N a t ur a e n E H S - g e b i e d e n S oort e nb e s c herming N a ast g e b iedsb e s c herming is d e s oo r t e n b e s c her m in g v a n b e l a ng. D e s o ort b e s c h e r- m i ngsr e g e l in g u it d e Eu r o p e s e V oge l - e n H ab it atr i c ht li j n i s g e ïmp le m e nteerd in d e F l o- ra- e n fa u na w e t. I n v e r b a n d m e t d e u it v oerb a arheid v an r u imte l i j ke p l a nne n d i e nt r e k e- ning t e w ord e n g e h o uden m e t s o ortbe s c herming e n d an m e t na m e d e a an w e zi g he id v an b e s c h e r m d e s oor t e n i n het p la n g e b i e d. I n b e s t e m m in g s p la n nen m og e n g e e n m oge l i jk hed e n w orde n g e b ode n v o or r u imte l i j ke ont w i k ke l i nge n w a arv an o p v oor h and r e d e li j kerw i js ka n w orde n i nge z ie n d at i n het k a- b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01 41

47 d e r v a n d e F l or a - e n f a un awet g e e n on t he f fing z al w orde n v e r lee nd. Het b e s t e m m i ng s- p l an b e t r e ft e e n p l a n m e t e e n b e hee r s m at ig kar a kt e r. N i e u w e o ntw i k ke l ing e n w or d e n hierbin ne n niet m oge l i j k g e m aa kt. H ierd o or ko m e n b e s c h e r m d e f l ora e n f au na n iet i n het g e d i ng M i li e u e f fect r app ort age O p 1 apr i l is het Be s l uit m i l ie ue ffe c t r apportage in w e r k i ng g e t r e d e n. E e n m i li e u- e ff e c t r app ortage ( m. e. r. ) is v e r p l ic ht v oor b e s l u it e n v a n d e over he id over in it iat ie v e n v an p art ic u l ieren of m ar k t p art ij e n, z o als b i j d e b o uw v an w o on w i j ke n, d e a an le g v a n aut o (snel)weg e n, s p o orw e g e n, v l i e g v e ld e n, p i jp l e id i nge n v o or g as of o l ie e n (stuw)d am m e n. Ee n m. e. r. k an o o k v e r p li c ht z i j n v o or p l an ne n v a n d e ov e r h e id, z oa ls e e n b e s t e m m i ngs p l an. I n g e v o lg e het Bes lu it m i l ie ue ffe c t r appor t ag e (verd e r : Bes lu it m. e. r. ) w ordt g e t oetst of h e t b e s t e m m i ngsp la n v o orziet i n, of e e n kad e r v ormt v oo r, a c- t iv it e it e n d ie ( m o g e li j k ) b e l an g r i j ke na d e li g e g e v o lg e n k u n nen he b b e n v oor he t m i l ie u. H ierv oor z i jn in d e b i j l age b i j het Bes l uit m. e. r. l i js t e n o p g e no m e n w a ar i n ac t iv it e it e n z ij n aa ngew e z e n d ie b e l a n g r i j ke n adelig e g e v olge n k un ne n h e b b e n v o or het m i l ie u ( l i js t C ) o f t e n a a nz ie n w a arv a n het b e v oe g d g e z ag m oet b e o orde le n o f z ij b e l an g r i j ke n ad e- l ige g e v o lge n v o or h e t m i l ie u k un ne n he b b e n ( li js t D ). I n d e l i js t e n z i j n ( in d ic at ieve ) d r e m p e lw a arden o p g e n o m e n. I n het pla nge b i e d w orden g e e n act iv it e it e n u it g e v oe r d e n ko m e n g e e n g e v a l le n v o or d ie in l i js t C o f D z i j n g e n oe m d. O o k g e let op het b e he e r s m at ig e k ar akt e r v a n h e t b e s t e m- m i ngsp l an, w a ar in n ie uwe r uimtelij k e o ntw ik k e l i ng e n n iet m o g e li j k z i j n, k a n w ord e n g e c on c l udee r d d at e r g e e n s p r a ke is v an s ig nific a nte e ff e c t e n, d ie e e n m. e. r. (be o ordelin g s )p l ic ht no od z a ke l i j k m a ken. 5.5 Ar cheologie en cultuurhist orisc he waar den A r c he olog is c he w a arden B ij d e opstellin g e n d e u it v oer in g v an r u i m t e l ij k e p l an ne n m o e t r e ke n in g g e h oud e n w orde n m e t b e kende ar c h e o lo g is c he w a arde n. D e g e m e e nte Zev e n a ar b e s c h ik t over a r- c he o lo g i s c h b e l e id. O p b a s is v a n d at arche olog is c h e b e le id is e e n zo g e na am d e ' lo ke t- ka art ' v astgest e ld. D it b e le id e n d e lo ket k a art h e b b e n d e on d e r legg e r g e v or m d v o or h e t b e s t e m m ings p l a n A r c he olog ie d at is v ast g e s t e l d op 3 1 m a art O p b as is v an d e ze d o c u m e nten is d e ar c he o lo g i s c he v e r w a c ht i ng v oo r d e b i n nen d e g e m e e nte g e l e- g e n g r o nden t e ac hter ha le n. Va n uit d e l o ket k aart v o lgt d at v r i jw e l d e g e he le g e m e e nte arche olog is c h w a ardev o l i s. S lec hts e e n hee l b e p e r kt d e e l b e h oeft g e e n b e s c herming: d e ze g e b ie d e n z ij n v r ij g e g e v e n. Vo or d e ov e r i g e t e ond e r s c he id e n g e b iede n g e ld t e e n aa n legv e r g un n i ngstels e l w aarb i j d e oppe r v l a kte v a n d e b ode m in g r e e p e n d e d i e p t e e r- v an b e p a l e n of e e n a an le g v e r g u n n ing n od ig i s o f n iet. D e v o lge nde g e b ied e n z ij n b i n nen d e g e m e e nte t e ond e r s c he id e n. T e v e ns is aa nge g e- v e n b i j w e l k o p p e r v la kte met d iept e e e n a a nlegver g u nn i ng no od za ke l i j k is : v astgest e l d e h og e arche o l og is c he w aar d e : opperv l ak t e 3 0 m 2 en d iept e 0, 3 m ; ho g e ar c h e o l og is c he v e r w ac ht ing : opp e r v la kte m 2 e n d iept e 0, 5 m; 42 b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01

48 m id d e lm at ige arche olog is c he v e r w a c hting: opper v l a kte m 2 e n d iepte 0, 5 m ; la g e arche olog is c he v e r w a c ht i ng (sw r - la v ): opper v l a k t e m 2 e n d iept e 0, 5 m ; onb e k e nd e ar c h e o l og is c he v e r w a c ht i ng: opperv l a kte m 2 e n d iepte 0, 5 m ; oppervlaktew ater (swr - ow ) : opperv l a kte m 2 e n d iepte 0, 5 m. T e r p l a atse v a n het p la n g e b i e d g e l d t e e n h og e, m id d e lm at ige o f l age v e r w ac ht in g s- w a arde. I n b e p a a ld e s it u at ie b e s t a at d e r h alve d e no od za a k t ot arche o lo g is c h o nde r- zo e k.. H e t p l a n v o or z iet e c ht e r n iet d ir e c t i n d e ont w i k ke l i ng v a n n ie uw e lo c a t ies, w a ardoor ar c he o l og is c h o nder zo e k t e n b e h oev e v a n het b e s t e m m i ngsp la n n iet nod ig is. T e r b e s c herming v a n d e m og e l i j k a anw e z i g e arche olog i s c h e w aar d e n zi j n d ubbelb e- s t e m m i nge n opge n o m e n C u lt uur h is t oris c h e w a arden H is t or is c h l ands c h ap, his t or is c he s t e d e nb ou w e n h is t or is c he g e ogr af i e D e p r ov i nc ia le k aart Ge ld e r s e c u lt u urhis t or ie ' g e e ft onder m e e r d e a anw e z ig e c u lt uu r- his t or is c h w aard e v o l le e le m e nt e n in d e omg e v in g a a n. T e zi e n is d at h e t p l a ng e b ied is g e l e g e n b in ne n het Be lv o i r g e b i e d L ie m e r s. D e p r ov i nc ie G e ld e r la nd is i nged e e ld i n t ie n Be lv oir g e b ied. I e d e r g e b i e d h e e ft z i j n e ig e n r e g io na le c u lt u ur h is t or is c he i d e nt it e it. L ie m e r s ke nmer kt z i c h als e e n le e g g e b ied w a ar i n m e ns e n v r oege r lee fde n m e t d e r i- v ier. Bo v e n d i e n is het e e n g e b ied m e t e e n s t r ateg i s c he l igg i ng w a ar v aa k o m w e r d g e- s t r e d e n. u i t s n e d e k a a r t G e l d e r s e c u l t u u r h i s t o r i e, g e o m o r f o l o g i e D a arnaast is T atelaar g e o m or f olog is c h g e le g e n b i nn e n h e t r iv ier l a ndschap v a n R ij n e n M aas m e t d e e ls d e n adere s p e c i ficat i e ko m g e b i e d e n d e e ls oever af ze t t i ng e n v an h o l o- c e n e m e a ndergordel. T e v e ns g r e nst h e t p l a ngeb ied a an het i nu nd at iegeb ied I Js s e l l in ie. b e s t e m m i n g s p l a n B e d r i j v e n t e r r e i n T a t e l a a r N L. I M R O B P 5 1 T A T E L A A R - VA01 43

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r N e d e r l a n d s ( E n g l i s h b e l o w ) F r a c t i e S A M 1 M e i - L i n K o s t e r M i j n n a a m i s M e i - L i n K o s t e r, i k b e n 2 1 j a a r e n m o m e n t e e l b e n i k d e

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

le r e n k e nne n e n de uni e k e ei ge nsc ha ppe n z el f te e rv ar e n:

le r e n k e nne n e n de uni e k e ei ge nsc ha ppe n z el f te e rv ar e n: Handleiding TYPO3 Handleiding en gegev ens CMS DR ecom m TY PO 3 Di t d oc ume nt bev a t e e n v er k or te ha ndl e i di ng Typo3 e n g ee ft u sne l e e n id e e va n de w e r ki ng e n ge br ui k er

Nadere informatie

De GO!-specifieke opleiding voor zorgcoördinatoren: ook iets voor jou?

De GO!-specifieke opleiding voor zorgcoördinatoren: ook iets voor jou? OPLE ID IN G A l s zorgc oör dinato r De GO!-specifieke opleiding voor zorgcoördinatoren: ook iets voor jou? geef j e elke dag vorm aa n zor g i n het basiso nde rwij s Om j ou d eze taak goe d te he lpe

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wat kunnen we voor u betekenen? ? W? D N T N, V S N,. M. E. D,. H T N. D N. W? E! H N D N N,. T. D N T. H N. H 22. D N,. S. E N ;. O N. M N. Z N. O N. I N. 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z,, -. A B C D E F G H I

Nadere informatie

Afra en Willem Schilder (2)

Afra en Willem Schilder (2) Afra en Willem Schilder (2) Hysterisch mens " Toen de ambulances er waren, ging ik naar buiten om de broeders te roepen: "Ik heb kindere n boven, die moeten naar het ziekenhuis!" Maar ze wilden niet naar

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Nader onderzoek handhaving bra n d ve i l i g h e i d

Nader onderzoek handhaving bra n d ve i l i g h e i d Nader onderzoek handhaving bra n d ve i l i g h e i d E i ndra p p o r t a ge de e l o nde r z o e ke n N I B R A 109 110 c a f é b ra nd nie u w j a a r s na c ht Vo o r wo o rd In het ka der van het

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 37 Alexander - Capelsebrug Geldig vanaf 22 februari

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 37 Alexander - Capelsebrug Geldig vanaf 22 februari Goed om te weten Dienstregeling Bus 37 Alexander - Capelsebrug Geldig vanaf 22 februari 2017 www.ret.nl Bus 37 Alexander - Capelsebrug 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 47 Station Blaak via Noordereiland Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 47 Station Blaak via Noordereiland Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 47 Station Blaak via Noordereiland Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 47 Station Blaak via Noordereiland 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk

Nadere informatie

Debat Bestuurlijke Handhaving Bra n d ve i l i g h e i d

Debat Bestuurlijke Handhaving Bra n d ve i l i g h e i d Debat Bestuurlijke Handhaving Bra n d ve i l i g h e i d D e e l n e m e rs Bestuurders en uitvoerders D h r. W. van de Bospoort, coördinator aanpak brandveiligheid binnenstad Amsterdam D h r. J.H. Ehrismann,

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Bijsluiter: informatie voor de gebruiker RELENZA 5 mg/dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld zanamivir Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8.

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8. %DVLVVFKRRO+HW3DOHW +HWKRXGHQYDQ HHQVSUHHNEHXUW INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 5 SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 7. SPREEK BEURT IN GROEP 8. HOE BEREID IK MIJ N SPREEK BEURT

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 30 Alexander - Schollevaar 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

BELGISCHE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 2009

BELGISCHE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 2009 BELGISCHE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 2009 Be ste sc ha a kvrie nd e n, De Be lg isc he je ug d ka mpio e nsc ha ppe n 2008 zijn vo o r zo we l d e e lne me rs, o ud e rs, b e g e le id e rs a ls o rg a nisa

Nadere informatie

Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg. Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november 2009

Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg. Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november 2009 Ideeën van bewoners herstel groenstrook Opaalweg Bewoners Opaalweg en omgeving, 3 november 2009 a wen s ertrou Met v e menw rken! Gerrit Rietveld Gerrit Rietveld (1888-1964) was betrokken bij het ontwerp

Nadere informatie

Nieuwe computer. Koopgids. Panorama-foto s. Computer. Herfst Update. Efficiënt én veilig delen Op uw pc en netwerk. Workshops:

Nieuwe computer. Koopgids. Panorama-foto s. Computer. Herfst Update. Efficiënt én veilig delen Op uw pc en netwerk. Workshops: Computer Slechts 3, 50 23 17-31 oktober 2017 Vernieuwd Workshops: Nu nog leuker Autover: Zorgeloos back-uppen voor u getest Herfst Update Windows 10 opgefrist Problemen? App de FAQman! Nieuwe computer

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 66 Zuidplein via Feijenoord Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 66 Zuidplein via Feijenoord Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 66 Zuidplein via Feijenoord Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 66 Zuidplein via Feijenoord 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p

Nadere informatie

Gerlof Hoekstra & Jaap Meijering Doen, durven of de waarheid? Najaarsevent Testnet: 16 september 2008

Gerlof Hoekstra & Jaap Meijering Doen, durven of de waarheid? Najaarsevent Testnet: 16 september 2008 Titel, saenvatting en biografie Saenvatting: Gerlof Hoekstra & Jaap Meijering Doen, durven of de waarheid? Najaarsevent Testnet: 16 septeber 2008 Je wordt als testanager gevraagd voor een ission ipossible.

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Metro E Den Haag Centraal - Slinge Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Metro E Den Haag Centraal - Slinge Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Metro E Den Haag Centraal - Slinge Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Metro E Den Haag Centraal - Slinge 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi

Nadere informatie

Nieu s rief jeugdopleidi g

Nieu s rief jeugdopleidi g Nieu s rief jeugdopleidi g ZATERDAG MAART JAARGANG, NR VOORBEREIDINGEN SEIZOEN - GESTART O da ks dat het huidige seizoe og olop gaa de is, zij de oor ereidi ge op het ieu e seizoe al a start. Door hier

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

Schoolkrant. December 2016

Schoolkrant. December 2016 Schoolkrant December 2016 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 80 Hoogvliet Metro - Hoogvliet Centrum Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 80 Hoogvliet Metro - Hoogvliet Centrum Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 80 Hoogvliet Metro - Hoogvliet Centrum Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 80 Hoogvliet Metro - Hoogvliet Centrum 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 77 Zuidplein - ss Rotterdam Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 77 Zuidplein - ss Rotterdam Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 77 Zuidplein - ss Rotterdam Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 77 Zuidplein - ss Rotterdam 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p

Nadere informatie

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden b e s p r e k in g op 23-4-1971 teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden r a p p o r t v o o r b u r g e m e e s t e r en" w e t h o u d e r s I /

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

Van: Utrecht (NL, 3511) Naar: St Jean de Minervois (F, 34360) Afstand: 1266 km. Reisduur: 11:49 Notities: 1 uw startpunt is: Catharijnebaan vertrek in zuid-westelijke richting 2 op Catharijnebaan na 546

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 54 Station Schiedam Centrum via De Gorzen Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 54 Station Schiedam Centrum via De Gorzen Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 54 Station Schiedam Centrum via De Gorzen Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 54 Station Schiedam Centrum via De Gorzen 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto

Nadere informatie

Exte nsi o n Ke y: da m. La ng uag e: e n. C opy r ig ht 2000-2008, Za ch Da vi s, <j oha nne s@ k ra usmue l l e r. d e>

Exte nsi o n Ke y: da m. La ng uag e: e n. C opy r ig ht 2000-2008, Za ch Da vi s, <j oha nne s@ k ra usmue l l e r. d e> Exte nsi o n Ke y: da m La ng uag e: e n C opy r ig ht 2000-2008, Za ch Da vi s, The DAM Te am: Mic hi e l Roos, Be n va n ' t End e, Vol k e r Gr auba um, Ji ga

Nadere informatie

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE G em aakt door Rob van den E yssel 26-11 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek Bronverm elding Ik heb de inform atie van dit w erkstuk uit m ijn hoofd

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 79 Poortugaal via Delta Psychiatrisch Centrum Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 79 Poortugaal via Delta Psychiatrisch Centrum Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 79 Poortugaal via Delta Psychiatrisch Centrum Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 79 Poortugaal via Delta Psychiatrisch Centrum 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro

Nadere informatie

spr eekbeur t pakket dyslexie Per spect ief, Chr ist enunie-j onger en. Wer kgr oep Onder wij s

spr eekbeur t pakket dyslexie Per spect ief, Chr ist enunie-j onger en. Wer kgr oep Onder wij s spr eekbeur t pakket dyslexie Per spect ief, Chr ist enunie-j onger en. Wer kgr oep Onder wij s :DWYLQGMHDOOHPDDOLQGLWERHNMH" %ODG]LMGH I nleiding 3 Wat is dyslexie? 4 Hoe maak ik een spr eekbeur t? 7

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 146 Zuidplein - Ridderkerk Geldig vanaf 9 februari

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 146 Zuidplein - Ridderkerk Geldig vanaf 9 februari Goed om te weten Dienstregeling Bus 146 Zuidplein - Ridderkerk Geldig vanaf 9 februari 2017 www.ret.nl Bus 146 Zuidplein - Ridderkerk 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Tram 4 Molenlaan - Marconiplein Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Tram 4 Molenlaan - Marconiplein Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Tram 4 Molenlaan - Marconiplein Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Tram 4 Molenlaan - Marconiplein 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Tram 20 Lombardijen - Rotterdam Centraal Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Tram 20 Lombardijen - Rotterdam Centraal Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Tram 20 Lombardijen - Rotterdam Centraal Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Tram 20 Lombardijen - Rotterdam Centraal 33 Bus 25 Tram A B C D Metro Ro lsto elto eg ankelijk

Nadere informatie

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30649 Periode: 1992-2004 Archiefvormer Bevolkingsregister;

Nadere informatie

Van Schaik c.s. Advocaten

Van Schaik c.s. Advocaten Verslag legal audit M R. F. V A N S C H A I K M R. E. M. B A A R T - R O E L O F F Z E N * M R. M. J. E. H V A N B A A R L E - O V E R E S Van Schaik c.s. Advocaten Onderneming: Janssen B.V. Piet Paaltjespad

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport - Meijersplein. Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport - Meijersplein. Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport - Meijersplein Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport -

Nadere informatie

Bijlage 5 Begroting warmtekosten klein zakelijke markt

Bijlage 5 Begroting warmtekosten klein zakelijke markt CON MOir OF O El Bijlage 5 Begroting warmtekosten klein zakelijke markt Rekenmodel warmtewet 9V3309/R004/EVD/Nijm2b Concept eindrapport (versie 2) 7 augustus 2009 D 0 0 0 0 0 0 D In deze bijlage zijn de

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 95 Capelsebrug via Rivium Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 95 Capelsebrug via Rivium Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 95 Capelsebrug via Rivium Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 95 Capelsebrug via Rivium 33 Bus 25 Tram D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio n

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 40 Rotterdam Centraal - Station Delft Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 40 Rotterdam Centraal - Station Delft Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 40 Rotterdam Centraal - Station Delft Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 40 Rotterdam Centraal - Station Delft 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto

Nadere informatie

Medewerkers van IBN aan de slag bij Kuehne & Nagel. Werk met diploma

Medewerkers van IBN aan de slag bij Kuehne & Nagel. Werk met diploma Medewerkers van IBN aan de slag bij Kuehne & Nagel. Werk met diploma Hoe kan functiedifferentiatie kansen bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? En hoe kunnen daarmee (toekomstige) personeelstekorten

Nadere informatie

Vo o r e e n g lo baal indruk v an mijn aanbo d: Kijk o p e e rs te indruk bo v e naan mijn s ite. De datum achter het item geeft de actualiteit aan

Vo o r e e n g lo baal indruk v an mijn aanbo d: Kijk o p e e rs te indruk bo v e naan mijn s ite. De datum achter het item geeft de actualiteit aan Affiches Bureau Total Des ign 1963) Beste belangstellende, Voorgesteld: Dirk de Wit Mijn verzameldrang uit het recente verleden heeft geleid tot een collectie design documentatie, waarvan ik deels afscheid

Nadere informatie

Reconstructie van de b rand in bar t Hemeltje in Vo l e n d a m

Reconstructie van de b rand in bar t Hemeltje in Vo l e n d a m Reconstructie van de b rand in bar t Hemeltje in Vo l e n d a m T NO I r. P.H.E. van de Leur I r. M. Öhlin I ng. P. B. Reijma n 96 R e c o ns t r uc t ie van de bra nd 1 I n l e i d i n g In de nie u w

Nadere informatie

Rolluike. Rolluiken ZonweRing RoldeuRen insectenwering

Rolluike. Rolluiken ZonweRing RoldeuRen insectenwering Rolluike I ou -, op ou - e oo zet olluike E e gie espa e d: isolaie e zo e i g oo ieu ou e e o aie situaies K aliteit: duu zaa o osie este dig alu i iu, Made i Ge a Veiligheid: da kzij li d o tage e opil

Nadere informatie

LEARN. Blended Learning Omgeving Deeltijd opledingen

LEARN. Blended Learning Omgeving Deeltijd opledingen LEARN Blended Learning Omgeving Deeltijd opledingen AGENDA De wens, Debriefing Wat hebben we tot nog toe gedaan De Persona s in het kort; de doelgroepen De Customer journey inzichten Het Concept Design

Nadere informatie

Pastoor Berkhout (1) (Deel 2 zie pagina 195) S t i l t e c e n t rum in Scholengemeenschap Don Bosco College

Pastoor Berkhout (1) (Deel 2 zie pagina 195) S t i l t e c e n t rum in Scholengemeenschap Don Bosco College Pastoor Berkhout (1) Pastoor Berkhout werd na de rampnacht s morgens om half acht gebeld door het hoofd van de re c h e rche, die hij had leren kennen als gevolg van de Open Brief, die hij in juli 2000

Nadere informatie

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser.

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Soort: Eindwerk in de Agogische Wetenschappen Student: Bieke Vens Promotor: Prof. Dr. D. Verté Opdrachtgever: vzw S-Plus Academiejaar

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Krimpen a/d IJs s el & QuaWonen S amen op koers. 15 maart 2011 Rita S choen en R ob van den B roeke

Krimpen a/d IJs s el & QuaWonen S amen op koers. 15 maart 2011 Rita S choen en R ob van den B roeke Krimpen a/d IJs s el & QuaWonen S amen op koers 15 maart 2011 Rita S choen en R ob van den B roeke Stadsregio Midden-Holland Wbv GWVlist Wst Gouderak 335 Stadsregio Rotterdam 1.085 Wst Samenwerking 239

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 601 Beverwaard - Barendrecht Geldig vanaf 16 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 601 Beverwaard - Barendrecht Geldig vanaf 16 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 601 Beverwaard - Barendrecht Geldig vanaf 16 december 2016 www.ret.nl Bus 601 Barendrecht - Beverwaard 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o

Nadere informatie

Topografische kaart met toponiemen

Topografische kaart met toponiemen R OOATRAANPA ILA 3 Tpch p p uu p A3 110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 205 R OOATRAANPA ILA 4 z Nu2000- p, uu p A3-110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 206 R OOATRAANPA ILA 5 U R 2 p, uu p A0-110502/ZF8/38/201086/010

Nadere informatie

Stichting Cedere Zorg UITSLAG ENQUÊTE KLANTTEVREDENHEID

Stichting Cedere Zorg UITSLAG ENQUÊTE KLANTTEVREDENHEID Stichting Cedere Zorg UITSLAG ENQUÊTE KLANTTEVREDENHEID Augustus 2017 Uitslag enquête Klanttevredenheid Respo nden ten: Er zijn 32 enq uêtefo rmul ier verspreidt. Hiervan z ijn er 18 ingevuld ter ugg ekomen,

Nadere informatie

To e d racht en afwikke l i n g van de ra m p

To e d racht en afwikke l i n g van de ra m p B To e d racht en afwikke l i n g van de ra m p 89 90 Afra en Willem Schilder (1) Afra en Willem Schilder hebben twee zoons van 17 en 19 jaar. Beiden waren in t Hemeltje. De jongste heeft altijd honger

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 174 Rotterdam Noord - Berkel Westpolder - Delft Geldig vanaf 14 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 174 Rotterdam Noord - Berkel Westpolder - Delft Geldig vanaf 14 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 174 Rotterdam Noord - Berkel Westpolder - Delft Geldig vanaf 14 december 2016 www.ret.nl Bus 174 Rotterdam Noord - Berkel Westpolder - Delft 33 Bus 25 Tram A B C D E

Nadere informatie

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Ouders Edward Jonk (1)

Ouders Edward Jonk (1) Ouders Edward Jonk (1) E d w a rd Jonk is in de brand omgekomen. Uit de verhalen maken zijn ouders op dat hij eerst in de Amvo was geweest. Toen daar de bel ging, is hij naar t Hemeltje gegaan. Na de o

Nadere informatie

Onderkasten System 78 cm

Onderkasten System 78 cm Onderkasten System 78 cm Artikelen met dit symbool in het lichaam d iepte 46 cm zijn beschikbaar. Lade met ombouw Korpushoogte 13 cm Korpusdiepte 35/46/56/66 cm U.. 13 35 S U.. 13 S U.. 13 66 S 30/40/

Nadere informatie

statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om

statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om MINISTERIE VAN ONDERWf^ KUNSTEN EN WETENSCHAPP N. 1387 Afd. H.ü. Bericht op schrijven van gg No«5659A. Februari betrefifende aanvul ling...a.c.ade.mi statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om advies aan

Nadere informatie

St appenplan Aanvr agen subsidie Mobilit eit sf onds

St appenplan Aanvr agen subsidie Mobilit eit sf onds St appenplan Aanvr agen subsidie Mobilit eit sf onds Kunst educat ie Kost en in het kad er van m ob ilit eit w ord en o p b asis van ar t ikel 12:3 CAO Kunst ed ucat ie 2012-2013 voor 50% gesub sid ieer

Nadere informatie

!""#$"%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&' !"#$!"#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'"()*+$",$-%*".$&/ 0!"#$)$$&/

!#$%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&' !#$!#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'()*+$,$-%*.$&/ 0!#$)$$&/ !""#$"%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&'!"#$!"#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'"()*+$",$-%*".$&/ 0!"#$)$$&/ Voor slechts 20 euro plaatst u al een Hanzemini! Staat u hier in onze volgende

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

Duurzaamheid in een notendop

Duurzaamheid in een notendop Duurzaaheid i e otdop Savattig Duurzaaheidsvslag 2009 Astda RAI heeft hoge abities op het gebied va Maatschappelij Vatwoord Ode. We hebb os voorgo o i 2013 de eest duurzae locatie voor evet te zij i Europa.

Nadere informatie