Bodemkwaliteitskaart Walcheren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bodemkwaliteitskaart Walcheren"

Transcriptie

1 Bodemkwaliteitskaart Walcheren Gemeente Middelburg, Veere, Vlissingen en Waterschap Scheldestromen November 2011

2 1. Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen hebben in 2007 alle Bodemkwaliteitskaarten en Bodembeheerplannen die voor het Walcherse grondgebied van toepassing waren, voor het laatst vastgesteld op basis van de Vrijstellingsregeling Grondverzet van het Bouwstoffenbesluit. Naast de bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan voor het stedelijk gebied, betreft het de kaarten en plannen voor het agrarisch gebied van Walcheren, de snelweg N57, wegbermen en Zeeland Seapoorts. Het Besluit bodemkwaliteit ( verder Bbk genoemd) is naast het in stand houden van de kwaliteit van de bodem, gericht op de gebruiksmogelijkheden waarbij de risico's voor mens en ecosysteem niet uit het oog worden verloren. De kwaliteit van de bodem moet meer overeenkomen met de risico's van het gebruik. Deze ingeving is 10 jaar geleden al ontstaan met het feit dat saneringen functiegericht moeten plaatsvinden en niet ten aller tijde multifunctioneel. De opzet van een nieuwe bodemkwaliteitskaart is dan ook hergebruik van verontreinigde grond te bevorderen in relatie tot het voorkomen van risico s. Het beleid en beheer hiertoe wordt verwoord in de Nota bodembeheer. Omdat gebleken is dat het totale traject tot aan de besluitvorming een lange periode vergt, is door de opdrachtgever gekozen, vroegtijdig te starten met het opstellen van een regionale Nota bodembeheer en een bijbehorende bodemkwaliteitskaart. 1.2 Aanleiding voor een nieuwe Bodemkwaliteitskaart In december 2007 zijn alle relevante bodemkwaliteitskaarten en bijbehorende bodembeheernota s opnieuw vastgesteld. De wetgeving verlangt op basis van het overgangsrecht dat de bodemkwaliteitskaart binnen 5 jaren, uiterlijk voor 2013 vervangen moet worden. De bodemkwaliteitskaart en het bodembeheerplan voor het agrarisch gebied van Walcheren, destijds door de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg gezamenlijk vastgesteld, is wederom gezamenlijk uitgevoerd. De bodemkwaliteitskaart voor de wegbermen wordt beheert door het Waterschap en de bodemkwaliteitskaart voor de N57 zal deels blijven bestaan, deels vervallen zodra de aanleg beëindigd is. Een bijkomend argument is dat tevens de nieuwe te toetsen stoffen in de bkk tijdig worden verwerkt. 1.3 Doelstelling Een bodemkwaliteitskaart geeft binnen een beheergebied zones aan, met vastgestelde bodemkwaliteiten. Voor het toepassen van grond en bagger binnen het gebied is het mogelijk de kaart te gebruiken als bewijsmiddel voor de kwaliteit. Om te komen tot een bodemkwaliteitskaart dient volgens de Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten 2007 (Rbk) toegepast te worden. Dat houdt in dat in een proces van 8 stappen de kaart wordt uitgewerkt. De doelstelling is te komen tot een nieuwe bodemkwaliteitskaart voor het gehele grondgebied Walcheren, inclusief voor de onderwaterbodems. 1.4 Leeswijzer In hoofdstuk 1 is de inleiding opgenomen waarbij de noodzaak voor een nieuwe bodemkwaliteitskaart wordt beschreven. In hoofdstuk 2 wordt de theoretische achtergronden beschreven van een bodemkwaliteitskaart. In hoofdstuk 3 is de wetgeving beschreven voor het opstellen van een nieuwe bodemkwaliteitskaart. In hoofdstuk 4 is het stappenplan opgenomen om te komen tot een nieuwe bodemkwaliteitskaart, hoofdstuk 5 de conclusie en aanbeveling 2

3 2 Algemene theoretische achtergronden 2.1 Motivatie voor het opstellen van nieuwe bodemkwaliteitskaart Het Bouwstoffenbesluit stelde de mogelijkheid primaire en vooral secundaire bouwstoffen en verontreinigde grond toe te passen. Voor het toepassen van verontreinigde grond werd het mogelijk, grond toe te passen in een functioneel 'werk zoals een weg, dijk of geluidswal. Door onderzoeksverplichtingen en gebrek aan hergebruikmogelijkheden, bleek deze regelgeving te star. Daaropvolgend is de Vrijstellingsregeling Grondverzet (1999) in het leven geroepen, waarbij het mogelijk werd ( door gebruik te maken van een bodemkwaliteitskaart), ( licht) verontreinigde grond in de bodem toe te passen. In 2008 is het Bbk van kracht geworden. Hierin is geregeld dat voor het toepassen van grond, het bevoegd gezag kiest tussen landelijk generiek beleid met bodemfunctieklasses en bodemkwaliteitsklasses of voor een gebiedsspecifiek beleidskader met eigen Lokale Maximale Waarden (verder LMW genoemd) of een combinatie van beiden. Om te bepalen welk kader voor het beheergebied het beste aansluit is het noodzakelijk een gebiedsvisie te hebben. Van belang is vast te stellen welke bodemkwaliteiten voorkomen binnen het beheergebied en welke noodzaak er is voor grondverzet in de komende periode binnen de ruimtelijke ontwikkelingen. De gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen en het Waterschap Scheldestromen kiezen uiteindelijk voor het gebiedsspecifieke kader en dient daarvoor een nieuwe bodemkwaliteitskaart vast te stellen. Deze dient vóór 1 juli 2012 te zijn vastgesteld. (maximaal 5 jaar na vaststelling vorige bodemkwaliteitskaart). 2.2 Uit te voeren werkzaamheden Om een bodemkwaliteitskaart op te stellen, dient een stappenplan gevolgd te worden overeenkomstig de Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten Een gemeente dient in eerste instantie alle beleidsmatige en technische keuzes te maken. Aansluitend wordt op basis van kennis de bodemgesteldheid, opbouw en historisch gebruik in beeld gebracht, de bodemgegevens verzameld en de geschiktheid bepaald op basis van statistische berekeningen. In de Rbk zijn de te onderzoeken parameters en het aantal waarnemingen opgenomen. Ontbrekende waarnemingen worden door middel van bodemonderzoek uitgevoerd en aangevuld bij de overige database. Door het stappenplan goed uit te voeren zal een zone-indeling volgen voor het bebouwde beheergebied van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Op deze wijze zijn ook bkk s gemaakt van het agrarisch gebied, wegbermen in Zeeland en voor de waterbodems in het beheer van het waterschap Scheldestromen. De eventuele door derden (projecten) te maken bodemkwaliteitskaarten komen op dezelfde manier tot stand. 3 Wetgeving Voor het toepassen van grond was tot 2008 het Bouwstoffenbesluit van kracht. Dit besluit werd als onpraktisch ervaren waarna het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) van kracht werd. Het Bbk sluit beter aan bij hergebruik van grond door afstemming te regelen met het gebruik van de bodem. In het Bbk is een overgangsregeling opgenomen die stelt dat de bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan, opgemaakt onder de Vrijstellingsregeling Grondverzet, maximaal geldig blijft tot 2013 dan wel 5 jaar nadat het bevoegd gezag voor het laatst de bodemkwaliteitskaart en beheerplan heeft vastgesteld. Het Bbk is in 2 fases in werking getreden; voor het toepassen in oppervlaktewater op 1 januari 2008 en voor het toepassing van bodem en bagger op 1 juli Gemeenten kunnen kiezen tussen een generiek of een gebiedsspecifiek beleid. Bij het opstellen van generiek beleid wordt gebruik gemaakt van vastgestelde bodemkwaliteitsklasses en bodemfunctieklasses. De 3 gemeenten op Walcheren dragen gezamenlijk in haar beleid uit dat wat schoon is moet schoon blijven en hergebruik van grond zoveel mogelijk gestimuleerd moet worden. Met deze uitgangspunten sluiten de mogelijkheden van het gebiedsspecifieke beleidskader beter aan. Het is hierbij mogelijk onder voorwaarden grond toe te passen die kwalitatief boven de Interventiewaarde ligt en het Saneringscriterium niet overschrijd. Dit criterium stelt de humane en ecologische risico's vast. Voor het opstellen van een regionale bodemkwaliteitskaart is het noodzakelijk te komen tot een éénduidige indeling / begrenzing van de kwaliteit van de bodem. 3

4 De Regeling bodemkwaliteit (verder Rbk genoemd) stelt dat een gemeenteraad kan bepalen dat het lutum en organisch stof gehalte van de toe te passen grond wordt gecorrigeerd aan de Lokale Maximale Waarden (LMW). Dit houdt in dat bij toetsingskader tussen toe te passen grond en de ontvangende bodem volgens bijlage G een correctie moet plaatsvinden. De gemeenteraad kan per stof in een bodemkwaliteitszone, kengetallen vaststellen waar toe te passen grond aan moet worden getoetst. De bodemkwaliteitskaart wordt opgesteld volgens de Rbk met een verwijzing naar de richtlijnen van bijlage D, onderdeel 3 (Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten 2007) en volgens de eisen van bijlage M. Dit houdt in dat: er randvoorwaarden gelden, zoals het uitsluiten van puntbronnen en welke stoffen er horen opgenomen te zijn (zie paragraaf 4.1); aanvullende randvoorwaarden gelden voor de kaart van de actuele kwaliteit van de bodem onder oppervlaktewater; het beheersgebied wordt ingedeeld in deelgebieden; bodemgegevens worden voorbewerkt (getoetst aan het gebruik voor de bodemkwaliteitskaart); bodemkwaliteit zones worden vastgesteld; eventueel aanvullende bodemonderzoek wordt uitgevoerd; de bodemkwaliteit wordt beschreven.( het bepalen van gemiddelde, P95, en gemiddelde van fractie lutum en humus) Bij het toepassen van het gebiedsspecifieke toetsingskader stelt artikel van de Rbk de indeling van de bodemfuncties voor. Deze is specifieker dan de 3 functies van het generiek kader. De gemeenteraad bepaalt volgens de Rbk, de gevolgen indien de kwaliteit van de bodem niet overeenkomt met de functie van het gebied. Hiervoor is de Risicotoolbox van toepassing. 4 Stappenplan opstellen Bodemkwaliteitskaart!! " # $# 4.1 Opstellen programma van eisen stap 1a+b In het programma van eisen worden beleidsmatige en technisch-inhoudelijke keuzes gemaakt. Beleidsmatige keuzes zijn binnen gemeente Middelburg en Veere in 2002 in een bodembeleidsplan vastgelegd. De aanleiding van het bodembeleidsplan was dat bij ontwikkelingsplannen de kwaliteit van de bodem een grotere rol ging spelen. Het merendeel van de keuzes die zijn opgenomen in dit bodembeleidsplan zullen overgenomen worden in de nieuwe nota bodembeheer. Gemeente Vlissingen heeft voor het agrarisch gebied het beleid ook in 2002 vastgesteld en doet dit voor de bebouwde omgeving in 2011/2012. Beleidsmatige onderbouwing gebiedspecifiek beleid. In 2002 is het eerste bodembeleidsplan opgesteld voor de gemeente Middelburg en Veere. In Veere is dat in 2004 geactualiseerd. In 2007 zijn alle aanwezige bodemkwaliteitskaarten en bodembeheerplannen opnieuw vastgesteld. In de Nota bodembeheer wordt deze in geactualiseerde vorm beschreven voor alle gemeenten in Walcheren met dezelfde uitgangspunten.. Technisch inhoudelijke onderbouwing volgens bijlage M van de Rbk waaraan bodemkwaliteitskaart aan moet voldoen. Essentiële eisen voor het bepalen van de kwaliteit van grondverzet: De diepte en het aantal te onderscheiden dieptetrajecten waarover de bodemkwaliteitskaart een uitspraak over moet doen. Bijlage M van de Rbk stelt dat in de bodemkwaliteitskaart tenminste de kwaliteit van de toplaag van 0 tot 0,5 m -mv wordt vastgelegd. Omdat binnen het bebouwde gebied (met uitzondering van de historische binnensteden en dorpskernen) veelal de bovengrond licht verontreinigd en de 4

5 ondergrond schoon is, hanteren we 2 bodemlagen; van 0,0-0,5 m -mv en 0,5-2m -mv. Hierdoor kan op grond van de bodemkwaliteitskaart meer grond worden hergebruikt, zoals grond uit diepere cunetten, sloten e.d. De stoffen die in de bodemkwaliteitskaart worden opgenomen. De Rbk stelt welke parameters onderzocht moeten worden voor het bepalen van de kwaliteit van grond en bagger. De onderzoeksstrategieën dienen te voldoen aan de NEN Het stoffenpakket is opgebouwd uit die stoffen waarvan de achtergrondwaarden wordt overschreden of waarbij de kans op overschrijding meer bedraagt dan 5%. In bijlage D III van de Rbk staat vermeld dat voor het opstellen van een bodemkwaliteitskaart minimaal moet worden voldaan aan de Richtlijn voor het opstellen van bodemkwaliteitskaart en NEN Indien in het beheergebied andere stoffen in verhoogde waarde voor kunnen komen dienen deze aan het standaardpakket toegevoegd te worden. Het standaardpakket bestaat uit de bodemkenmerken: organisch stof, lutum, de metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, tin en zink en de organische parameters: som-pcb s, som-pak s en minerale olie. De delen die zijn uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart. Het gaat met name hier om puntbron locaties die een risico vormen of hebben gevormd voor de kwaliteit van het beheersgebied en locaties die aangemerkt kunnen worden als historisch verontreinigd (niet diffuus). Het betreffend de volgende locaties: locaties op basis van de informatie die bij gemeente beschikbaar is van bijv. van (voormalige) inrichtingen op grond van de Wet milieubeheer en waarbij de kwaliteit van de bodem afwijkend is van het omliggend gebied in het deelgebied; locaties van calamiteiten; voormalige stortplaatsen; op grond van eerder bodemonderzoek (o.a. uitbijterlocaties zoals in bijlage vermeld); (voormalige) boomgaarden; (voormalige) agrarische bebouwing; (voormalige) dammen, dijken, wegen of restanten daarvan; (aangevulde) sloten en waterpartijen; (lint)bebouwing (voorzover niet als zodanig gezoneerd) bijv. wegbermen, spoorbanen en waterbodems hebben eigen bodemkwaliteitskaart; archeologische vindplaatsen; historische objecten; natuurgebieden, waterbeschermingsgebieden, duingebieden. werken in het kader van het voormalige Bouwstoffenbesluit of Grootschalige Bodemtoepassingen; Diffuus belaste deelgebieden die te onderscheiden zijn. Hiervoor is het relevant de achtergrondwaarden te bepalen door het vaststellen van de mogelijke verontreinigingsbronnen. Historische gegevens van activiteiten kunnen bepaalde verontreinigingen inzichtelijk maken waardoor diffuus belaste deelgebieden aangewezen kunnen worden.toetsing aan nieuwe onderzoeksgegevens zullen uitwijzen of de deelgebieden aangepast worden ten opzichte van de bestaande kaarten die zijn vastgesteld in Onderscheidende kenmerken op basis waarvan de bodemkwaliteitszones worden gedefinieerd. Aan de hand van een checklist wordt onderscheid gemaakt in: bodemopbouw; gebruikshistorie; ontwikkeling wijken en gebieden; geomorfologie; het huidig bodemgebruik. Deze bovengenoemde onderdelen bepalen grotendeels de indeling voor de bodemkwaliteit van het beheergebied.( stap 2). Het stedelijk gebied is deels gevormd door historisch gebruik, oorlogse verwoestingen en het ontwikkelen van nieuwe gebieden. De kwaliteitseisen waaraan een bodemkwaliteitszone moet voldoen om te kunnen worden vastgesteld. De Rbk stelt de eisen waaraan een bodemkwaliteitskaart moet voldoen. Onderzoeksgegevens dienen te voldoen aan de onderzoeksstrategie NEN 5740, er dienen voldoende waarnemingen te zijn, met voldoende spreiding van de bovenlaag van de bodem. 5

6 Daarnaast dienen de onderzoeksgegevens representatief te zijn voor het deelgebied. In paragraaf 4.2 t/m 4.8 wordt stapsgewijs de zone-indeling vastgelegd. De statistische kengetallen op basis waarvan de bodemkwaliteitskaart-zones worden gekarakteriseerd Om een uitspraak te verrichten over een kwaliteit van een zone dienen kengetallen te worden bepaald zoals de gemiddelde waarde, het betrouwbaarheidsinterval en enkele percentielwaarden. Er dient een keuze te worden gemaakt of via het gebiedsgeneriek- of specifiek beleid kader wordt gehandeld. 4.2 Vaststellen onderscheidende kenmerken stap 2 Binnen het beheergebied van Walcheren kunnen diverse deelgebieden worden aangewezen, gebaseerd op bodemopbouw, historisch gebruik of geomorfologisch gesteldheid. De bodemkwaliteitskaart zal worden opgemaakt voor het gehele grondgebied van de drie gemeenten, dat is: Het agrarisch gebied, alle wegbermen, onderwaterbodem en bebouwde omgeving (stedelijk gebied, dorpen, buurtschappen, zomerhuizenterreinen), industriegebieden (zeeland seaports), bedrijventerreinen en een deel van het tracé de N57 op het grondgebied van gemeente Middelburg. Gebiedsindeling op basis van historisch gebruik Een voorlopige indeling van deelgebieden is op basis van historisch gebruik en de daarmee veroorzaakte diffuse verontreiniging. Hiervoor zijn historische gegevens verzameld, oude kaarten en fotoboeken geraadpleegd. Van belang is in welke periode er werd gebouwd, de dorpskernen ontstonden en met welk doel de grond in gebruik werd genomen. In de steden Middelburg, Veere, Vlissingen en de omliggende dorpen, zijn historische diffuse verontreinigingen aanwezig die zijn veroorzaakt door bedrijven. De verontreinigingen betreffen voornamelijk de zware metalen koper, lood, en zink. Het ontstaan van de kernen leidde tot ieder zijn (kleinschalige) bedrijvigheid. Later zijn vooral puntverontreinigingen ontstaan door de petroleumhandel en chemie. Uit de historische gegevens blijkt in welke mate kernen zijn beïnvloed. De soort verontreinigingen komen overeen, maar de mate van verontreiniging is verschillend. Daarnaast zijn in Middelburg, Vlissingen, Westkapelle en Domburg tijdens de oorlog door bombardementen en inundatie veel gebouwen afgebrand of vernietigd, waarbij verontreinigingen in de bodem achterbleven. Deze verontreinigingen zijn buiten de stadskern gestort en onder nieuwe woonwijken terecht gekomen. Ook oude wegen werden in het verleden verhard met milieuverontreinigende afvalmaterialen. Gebiedsindeling op basis van bodemopbouw en geomorfologische gesteldheid Aan het eind van het Pleistoceen zijn in Zeeland dikke lagen dekzand (windafzetting) gevormd. Deze werden gevormd door het zand dat werd meegevoerd door rivieren. Deze periode werd aangemerkt als de laatste IJstijd. Volgens de Geologische kaart van Walcheren is deze bodemlaag terug te vinden tot op een diepte van 20 tot 30 meter -NAP. Vervolgens brak het Holoceen aan waarbij basisveen werd gevormd. Daarna waren er onrustige periode waarbij grote delen van het veen en het onderliggende zand werd weggespoeld. De afzettingen van Calais volgde waarbij wadzanden en wadklei werd gevormd. Doordat daardoor de invloed van de zee verminderde kon zich het Hollandveen vormen. De afzettingen van Calais zijn terug te vinden tot op 2 a 3 meter -NAP. Daarna volgde de Duinkerke periode die van grote invloed is geweest voor de vorming van Zeeland. Op het veen heeft zich zware klei afgezet. Oeverwallen en kreken werden opgevuld waardoor kreekruggen werden Figuur 1: Geoloket Provincie Zeeland 6

7 gevormd. Dit werd nog verder benadrukt doordat in die periode veenwinning (moernering) plaats vond. Door moernering verlaagde het gebied gemiddeld met 1 meter. Na de winning werd het gebied in een hobbelige situatie achtergelaten. Binnen Walcheren zijn de kreekruggen herkenbaar als de huidige lint bebouwing en in de bebouwde kom bijvoorbeeld tussen Middelburg en Sint Laurens. De zone 'Oude wegen' in Middelburg loopt op deze kreekruggen. Het overige gebied bestaat voornamelijk uit poelgronden. Dit zijn gebieden die liggen tussen kreekruggen en door de lage ligging slecht ontwateren. In figuur 1 zijn de donkergroene vakken aan te merken als kreekruggen. Tot in de 20e eeuw stonden deze gronden vaak onder water. Walcheren heeft na de Tweede Wereldoorlog (na de inundatie) een aantal grote ruilverkavelingen gehad, waardoor veel land geëgaliseerd is. Hierdoor zijn veel kreekruggen en poelgebieden verloren gegaan. De verschillende grondsoorten tussen de kreekruggen en overige gronden laten geen invloed zien van de bodemkwaliteit van Walcheren; dit wordt dan ook verder buiten beschouwing gelaten. Middelburg en Vlissingen wordt doorkruist door een kanaal; dit is echter geen van nature aanwezige landschapsvorm en heeft daardoor voor de verdere bodemopbouw geen gevolgen. 4.3 Gegevensverzameling en gegevensbewerking stap 3 Zoals in het vorige paragraaf is vermeld zijn voor de eerste indeling de geomorfologie en historisch gebruik bepalend. Onderscheidende kenmerken kunnen indirect wel aan de geomorfologie worden verweten doordat historische verontreiniging mede ontstaan door bedrijvigheid op kreekruggen. Wegen werden in het verleden aangevuld met bijvoorbeeld huishoudelijke afvalstoffen en de resten van toenmalige gasfabrieken. De dorpskernen zijn veelal gesticht op kreekruggen waardoor de verontreinigingen ook daar zijn terug te vinden. 4.4 Indelen beheergebied in deelgebieden stap 4 Voor het verzamelen van gegevens wordt voor een nieuwe bodemkwaliteitskaart beoordeeld welke bodemgegevens relevant zijn. De onderzoeksgegevens worden onder andere herleid uit het digitale bodeminformatiesysteem van de gemeenten. Extreme gehalten dienen beoordeeld worden of zij deel uitmaken van de achtergrondwaarde, een puntbron zijn, of een uitbijter. Uitbijters worden buiten beschouwing gelaten bij het bepalen van de actuele bodemkwaliteit. Van een uitbijter is sprake als de hoge of lage meetwaarde kan worden toegeschreven aan een fout in het onderzoek of een administratieve fout. Indien rapporten ouder zijn dan 5 jaar dienen de aanvullende onderzoeken vergeleken te worden om het toepassen van oudere rapporten te rechtvaardigen. Voor het opstellen van een zone dient er voldoende ruimtelijke spreiding van de bodemonderzoeken te zijn (waarnemingen). In de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten 2007 zijn de minimale eisen opgenomen waaraan de waarnemingen per deelgebied aan moeten voldoen. In de NEN 5740 zijn de stoffen EOX en arseen vervangen door de stoffen barium, kobalt en molybdeen. Voor de stoffen PCB s is gesteld dat waarden beneden de detectiegrens worden vervangen door 0,7 x de detectiegrens. Desondanks zijn in het aanvullend bodemonderzoek de stoffen chroom, EOX en arseen wel onderzocht omdat tijdens het opstellen van de voorgaande bodemkwaliteitskaart is aangetoond dat deze stoffen in verhoogde waarde voor komen. De nieuwe stoffen uit de NEN 5740 (barium, kobalt, en molybdeen) krijgen een afzonderlijke indeling zodat wordt voldaan aan de gestelde 20 waarnemingen. Voor Middelburg en Veere past het geheel binnen de rekenregels. Uit het aanvullend bodemonderzoek voor het agrarisch gebied op Walcheren en stedelijk gebied van Middelburg zijn de nieuwe stoffen meegenomen in het onderzoek. Hieruit is gebleken dat de waarden van de nieuwe stoffen geen invloed hebben op de gebieden zoals deze al zijn ingedeeld in de eerdere bkk. Op basis hiervan is aanvullend onderzoek op de nieuwe stoffen voor de bkk niet nodig. Zie hiervoor de motivatie in de bijlage over gebiedsbeschrijving, rekentechniek, uitbijters en de nota voor Agentschap.nl die is geschreven door bodemadviesbureau Marmos Controle indeling van het beheergebied stap 5 % # & & 7

8 ! & #' " ( & # ( # # ) &# & # #! % *"+, -. " # -" ( (. ( ### Extreme waarden werden op deze wijze herleid en worden getoetst of zij als uitbijter of mogelijke sanering konden worden aangemerkt De oorzaak kan zowel natuur, antropogeen als door een fout in de monstername of analyse worden veroorzaakt. In bijlagen met de rekentechniek is een lijst van locaties en onderzoeken opgenomen die als uitbijter worden aangemerkt. Verdere uitsluitingen van onderzoeken voor het vaststellen van zones zijn: Bodemonderzoeken in relatie tot saneringen; Bodemonderzoeken die alleen zijn onderzocht op minerale olie, deze zijn veelal veroorzaakt door een calamiteit of bedrijfsmatige handeling; Bodemonderzoeken van een voormalig onderzoeksbureau uit Vught; deze zijn niet opgenomen.. De conclusie is dat overige rapporten, door de mate en soort verontreinigingen vanuit het historisch gebruik en door de homogeniteit tot een voorlopige indeling in deelgebieden leiden. 4.6 Verzamelen aanvullende informatie stap 6 Het Bbk stelt dat voor het vaststellen van een zone er per onderscheidende bodemlaag minimaal 20 waarnemingen beschikbaar zijn. Deze waarnemingen dienen voldoende ruimtelijk verspreid te zijn over het deelgebied. Ten tijde van het vaststellen van huidige bodemkwaliteitskaart zijn aanvullende bodemonderzoeken uitgevoerd om te voldoen aan de 20 waarnemingen voor de nieuwe stoffen. Formeel dienen alleen de waarnemingen van de bovenlaag genomen te worden. Gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen kiezen er voor om ook de onderlaag van de bodem van 0,5 tot 2m -mv te laten onderzoeken. Deze onderzoekgegevens mogen niet ouder zijn dan 5 jaar tenzij zij zijn getoetst aan recentere bodemonderzoeken. Formeel hoeven de nieuwe stoffen pas 3 jaar na het van kracht worden van de nieuwe NEN opgenomen te zijn in de verplichte 20 waarnemingen. Voor gemeente Middelburg en Veere geldt dat de bodemkwaliteitskaart en bodembeheersnota verloopt aan het eind van De aanvullende onderzoeken van het NEN- pakket inclusief de nieuwe stoffen zijn in december 2009 uitgevoerd. In de tabellen van de beschrijving / karakterisering is dit in detail beschreven. / # &! & ( 2 8

9 - % : ; :14-4: : Vaststellen bodemkwaliteitszones stap 7 Het vaststellen van de deelgebieden is gebaseerd op alle meetgegevens waaruit achtergrondenwaarden in de heersende deelgebieden zijn te herleiden. De bodemgegevens worden statistisch gezien, steekproefsgewijs uitgevoerd vanuit een vastgestelde populatie. Het betreft hier een verzameling van alle onderzoeksrapporten die deel uit gaan maken van een deelgebied. De getalsmatige gegevens dienen nog beoordeeld te worden op correctheid, zoals invoerfouten in de database. Volgens de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten 2007 dient het gemiddelde en de betrouwbaarheidinterval rondom het gemiddelde van de bodemgegevens en de percentielwaarden P80, P90 en P95 te worden bepaald. De betrouwbaarheidsinterval rondom het gemiddelde wordt herleid door aselect van alle deelnemende waarnemingen (steekproeven) van alle stoffen, de gemiddelde waarde en de spreiding tussen de opeenvolgende waarden (standaarddeviatie) te bepalen. De interval is de bandbreedte tussen de kleinste en grootste gemiddelde waarde binnen en bepaalde bandbreedte. Hoe groter het aantal steekproeven, des te kleiner en betrouwbaarder de betrouwbaarheidsinterval is. Percentielwaarden Voor de drie gemeenten op Walcheren is er de voorkeur om voor het vaststellen van de lokale maximale waarde in plaats van het gemiddelde de mediaan te hanteren. Door de mediaan (de middelste waarde in een opeenvolgende getallenreeks) te hanteren is het risico kleiner dat een verhoogde waarde wordt meegerekend voor het vaststellen van een lokale maximale waarde. Nadat alle correcties op de meetgegevens zijn uitgevoerd, wordt beoordeeld of samenvoeging van deelgebieden, dan wel boven- en onderlagen nog mogelijk is. Op basis van karakterisering van de zones dient een matrix te worden opgesteld voor de uitwisselingsmogelijkheden. De uitwisselingsmogelijkheden worden berekend aan de hand van het gemiddelde en de percentielwaarden P50, P75, P80, P90, en P95. Met het bepalen van de mediaan (P50) wordt middelste waarde vastgesteld uit een opeenvolgende getallenreeks. Het risico dat vermoedelijke uitbijters meegerekend worden in de zonekwaliteit wordt hierdoor aanmerkelijk kleiner dan wanneer het gemiddelde wordt gehanteerd. Een uitbijter komt als laatste getal in een getallenreeks te staan en beïnvloed een kengetal in negatieve zin meer dan dat de mediaan wordt gehanteerd. Voor de drie gemeenten op Walcheren zal voor het vaststellen van de Lokale Maximale Waarde, 1,2 x P50 hanteren in plaats van het gemiddelde. De P95 wordt onder andere gebruikt om parameters te toetsen aan saneringscriterium bij overschrijding van de Interventiewaarde. Indien de Lokale Maximale Waarde van een zone, de landelijk vastgestelde Generieke Maximale Waarde van de desbetreffende bodemfunctie overschrijd, dient een toetsing plaats te vinden op humane, ecologische of verspreidingsrisico s. Dit kan dan een beperking opleveren voor het (her)gebruik van de bodem. De resultaten worden besproken in de Nota bodembeheer. De lokale maximale waarde zal niet lager zijn dan de landelijke achtergrondwaarde. 4.8 Opstellen ontgravings- en toepassingskaart gebiedsspecifiek De definitieve zones zijn bepaald met bijbehorende LMW (lokale maximale waarde). Er is vergelijk gemaakt met de aanwezige LMW en functieklasse. Dat lijdt tot de definitieve import en export waardes van grond. Zo is er een grondstromenmatrix gemaakt voor geheel Walcheren. 9

10 5 Conclusie/ aanbeveling Op basis van deze nota is per gemeente de beschrijving, berekening en conclusie van de zone indeling beschreven in deelrapporten. Ook zijn de gebieden beschreven. Dit is in tabellen terug te lezen (bijlagen) Zie hiervoor de rapportages gemaakt door adviesbureau Marmos: Middelburg Veere Vlissingen Waterschap Zeeuwse eilanden De gegevens per gemeente worden verwerkt tot 1 bkk zone-indeling voor geheel Walcheren. Dat is in de uitvoering een bevoegdheid van het college van Burgemeester en Wethouders. Hiermee is een gezamenlijke bodemkwaliteitskaart voor geheel Walcheren gemaakt. Wanneer in de toekomst nog te maken bodemkwaliteitskaarten door overheden, projectontwikkelaar, of derden dienen te worden gemaakt, dan op basis van deze nota < Bodemkwaliteitskaart , beschrijving uitgangspunten zone-indeling Bodemkwaliteitskaart Walcheren>. 10

=287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s

=287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s =287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s Stap 2. Stap 2.1 en 2.2 Gebruikshistorie en ontwikkeling wijken Kenmerken gebieds indeling versie 01-06-2002 Toelichting bouwperiode tot 1945

Nadere informatie

stappen Kenmerken Gebieds indeling Toelichting

stappen Kenmerken Gebieds indeling Toelichting Zomerhuizenterreinen stappen Kenmerken Gebieds indeling 01-06-2004 Toelichting Stap 2 Bouwperiode tot 1945 Bouwperiode 1945-1985 Bouwperiode 1985-2004 Zomerhuizenterreinen Stap 2.1 en 2.2 Gebruikshistorie

Nadere informatie

ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART

ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART GEMEENTE NUENEN C.A. ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART GEMEENTE NUENEN C.A. In opdracht van Gemeente Nuenen c.a. Opgesteld door Auteur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Keizer Karel V Singel 8 Postbus 8035

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart

Bodemkwaliteitskaart Bodemkwaliteitskaart Gemeente Dronten Definitief Gemeente Dronten Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 11 februari 2013 GM-0090708, revisie D0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Aanleiding

Nadere informatie

Begrippen en gebruikte afkortingen

Begrippen en gebruikte afkortingen Bijlage 1: Begrippen en gebruikte afkortingen Aangrenzend perceel Van een aangrenzend perceel is sprake in het geval het perceel waarop de verspreiding plaatsvindt ligt binnen een gebied dat valt in hetzelfde

Nadere informatie

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit Bodem+ Besluit bodemkwaliteit De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit FOTOGRAFIE: PLAATWERK De bodem is belangrijk. We leven en wonen er op, we drinken eruit, we eten ervan. Om bij het gebruik

Nadere informatie

Colofon. Datum van uitgave: December Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout

Colofon. Datum van uitgave: December Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout Colofon Datum van uitgave: December 2013 Contactadres: Beneluxweg 7 4904 SJ Oosterhout Postbus 40 4900 AA Oosterhout Copyright 2013 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

G R O N D V E R Z E T m e t b o d e m k w a l i t e i t s k a a r t e n

G R O N D V E R Z E T m e t b o d e m k w a l i t e i t s k a a r t e n C a d m i u m C h r o o m A r s e e n K o p e r K w i k L o o d N i k k e l Z i n k P A K 1 0 G R O N D V E R Z E T [ r o o d ] [ b l a u w ] [ g r o e n ] [ r o o d ] [ b l a u w ] [ r o o d ] [ b l a

Nadere informatie

Addendum bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011

Addendum bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011 Addendum bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011 Bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011

Nadere informatie

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo 2 december 2015 1 Te behandelen onderwerpen Besluit bodemkwaliteit Bodemfunctieklassenkaart

Nadere informatie

Bodemfunctiekaart Hof van Twente Besluit Bodemkwaliteit

Bodemfunctiekaart Hof van Twente Besluit Bodemkwaliteit projectnr. 204156 revisie 02 augustus 2011 Opdrachtgever Gemeente Hof van Twente Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Postbus 54 7470 AB Goor datum vrijgave beschrijving revisie 02 goedkeuring

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart

Bodemkwaliteitskaart Bodemkwaliteitskaart Gemeente Zeewolde Definitief Gemeente Zeewolde Grontmij Nederland B.V. Houten, 7 januari 1 GM-133, revisie D Verantwoording Titel : Bodemkwaliteitskaart Subtitel : Gemeente Zeewolde

Nadere informatie

Gemeente Heusden. Bodemkwaliteitskaart gemeente Heusden 2011

Gemeente Heusden. Bodemkwaliteitskaart gemeente Heusden 2011 Gemeente Heusden Bodemkwaliteitskaart gemeente Heusden 2011 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding 1 1.2. Doel 1 1.3. Afbakening en geldigheid 1 1.4. Leeswijzer 2 2. BODEMKWALITEITSKAART

Nadere informatie

Kaartbijlagen. Bijlagen

Kaartbijlagen. Bijlagen Rapport Bodemkwaliteitskaart regio Brabant Projectnr. 233441 oktober 2011, revisie 02 Inhoud blz. 1 Inleiding... 3 2 Uitgangspunten... 5 2.1 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten... 5 2.2 Relatie oude bodemkwaliteitskaart...

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011

Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011 Definitief In opdracht van Gemeente Waalwijk Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer B08B0228 DocumentnaamF:\data\Project\Bodem08\B08B0228\2011\deliverables\definitief\b08b0228.r02c1c.docx

Nadere informatie

Regionale bodemkwaliteitskaart provincie Groningen. projectnr maart 2013, revisie 01

Regionale bodemkwaliteitskaart provincie Groningen. projectnr maart 2013, revisie 01 Regionale bodemkwaliteitskaart provincie Groningen maart 2013, revisie 01 Inhoud blz. 1 Inleiding... 3 2 Algemene uitgangspunten... 5 2.1 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten... 5 2.2 Relatie oude bodemkwaliteitskaart...

Nadere informatie

Hergebruik van grond in Dordrecht

Hergebruik van grond in Dordrecht Hergebruik van grond in Dordrecht De gemeente Dordrecht heeft een nieuw beleid voor hergebruik van verontreinigde grond. Begin 2002 zijn de Bodemkwaliteitskaart en het Grondstromenplan van Dordrecht vastgesteld.

Nadere informatie

Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas. - Toelichting -

Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas. - Toelichting - Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas - Toelichting - Versie 1: 25 november 2010 VOORWOORD Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Horst aan de Maas. Op grond van het Besluit

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten 3 juni 2014 Gijsbert Schuur Aanleiding voorlichting December 2011: afronding Impuls Lokaal Bodembeheer December 2012: definitief rapport regionale

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad

Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad Gegevens opdrachtgever: Gemeente Lelystad Afdeling Beleid, cluster kwaliteit fysieke leefomgeving Postbus 91 8200 AB LELYSTAD 0320-278911 Contactpersoon: Mevr. E.J.

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Opdrachtgever

Nadere informatie

TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEMFUNCTIE KLASSENKAART WEERT

TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEMFUNCTIE KLASSENKAART WEERT TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEMFUNCTIE KLASSENKAART WEERT SEPTEMBER 2013 Bodemfunctieklassekaart Gemeente Weert VOORWOORD Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Weert. Op grond van het Besluit

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart)

Gemeente Hof van Twente Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Gemeente Hof van Twente Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart) INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding 1 1.2. Doel 1 1.3.

Nadere informatie

MARMOS bodemmanagement INHOUDSOPGAVE

MARMOS bodemmanagement INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Besluit bodemkwaliteit en hergebruik van grond en bagger 1 1.2 Functiekaart, bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer gemeente Vlissingen 1 1.3 Bevoegd gezag 2 1.4 Handhaving

Nadere informatie

Nota bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart voor wegbermen in de provincie Zeeland. Eindrapport. Marmos Bodemmanagement

Nota bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart voor wegbermen in de provincie Zeeland. Eindrapport. Marmos Bodemmanagement Nota bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart voor wegbermen in de provincie Zeeland Eindrapport Marmos Bodemmanagement Opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen e.a. Projectnummer: P12-08 Datum: 5 augustus

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart

Bodemkwaliteitskaart Bodemkwaliteitskaart Inclusief Bodemfunctiekaart FjdfuKHKLUWGRK Bodemkwaliteitskaart gemeente Best Inclusief Bodemfunctiekaart In opdracht van Gemeente Best Opgesteld door Auteurs Gemeente Best en Tritium

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente. Nieuwegein. Opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon Mevr. D. ten Klooster

Bodemkwaliteitskaart gemeente. Nieuwegein. Opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon Mevr. D. ten Klooster Bodemkwaliteitskaart gemeente Nieuwegein Opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon Mevr. D. ten Klooster CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Contactpersonen Dhr. J.S. Spronk Dhr. H. Kuiphof

Nadere informatie

Gemeente Hengelo. Bodemkwaliteitskaart gemeente Hengelo. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus AE Deventer. telefoon

Gemeente Hengelo. Bodemkwaliteitskaart gemeente Hengelo. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus AE Deventer. telefoon Gemeente Hengelo Bodemkwaliteitskaart gemeente Hengelo van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv De Ruiter Boringen en Bemalingen bv Haarlemmerstraatweg 79, 1165 MK Halfweg / Postbus 14, 1160 AA Zwanenburg Telefoon (020) 407 21 00 / Fax (020) 407 21 14 Postbank 657035 / ABN AMRO bank Zwanenburg 47.24.51.839

Nadere informatie

In tabel 1 is aangegeven in welke mate de 95-percentielwaarden van koper, lood en zink de interventiewaarden overschrijden.

In tabel 1 is aangegeven in welke mate de 95-percentielwaarden van koper, lood en zink de interventiewaarden overschrijden. In de bodemkwaliteitszones Wonen B (B2 en O2) overschrijdt de 95-percentielwaarde van koper, lood en zink de interventiewaarde. Voor deze zones moet worden vastgesteld of sprake is van een overschrijding

Nadere informatie

Colofon. Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout

Colofon. Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout Colofon Contactadres: Beneluxweg 7 4904 SJ Oosterhout Postbus 40 4900 AA Oosterhout Copyright 2013 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg te Oostzaan

Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg te Oostzaan Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg te Oostzaan Gegevens opdrachtgever: Milieudienst Waterland Koetserstraat 2A 1531 NX WORMER Contactpersoon: dhr. J.T.N.

Nadere informatie

Voor overschrijding van de wonen- en industriewaarden (evenals interventiewaarden) gelden niet zulke extra ruimten.

Voor overschrijding van de wonen- en industriewaarden (evenals interventiewaarden) gelden niet zulke extra ruimten. =0,15 2*=0,3 Wonen=0,38 Industrie=4,8 Interventiewaarde=36 Inleiding Naar aanleiding van vragen over het in het generieke kader indelen van grond en bodem in kwaliteitsklassen en het gebruik van extra

Nadere informatie

Nota Bodembeheer gemeente Emmen

Nota Bodembeheer gemeente Emmen Nota Bodembeheer gemeente Emmen Gemeente Emmen 13 februari 2012 Definitief rapport 9W3663 SAMENVATTING De Nota bodembeheer heeft tot doel hergebruik van grond en baggerspecie te reguleren en stimuleren.

Nadere informatie

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer:

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Tijdelijke opslag Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Hier hoeft u niets in te vullen, dit nummer wordt gegenereerd door het meldsysteem. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Someren

Bodemkwaliteitskaart Someren 11 januari1 2012-2 - Bodemkwaliteitskaart Someren In opdracht van Opgesteld door Auteur Gemeente Someren SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus 435 5600 AK Eindhoven 040-2594439 H. Berghs Projectnummer

Nadere informatie

de bodemkwaliteitskaart delen Leidschenveen, kenmerk , 17 juli 2003, vast te stellen en bekend te maken.

de bodemkwaliteitskaart delen Leidschenveen, kenmerk , 17 juli 2003, vast te stellen en bekend te maken. RIS123701_10-JAN-2005 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSB/2003.909 I HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op: artikel 5 van de Vrijstellingsregeling grondverzet; Besluit: de bodemkwaliteitskaart

Nadere informatie

Notitie bodemfunctieklassenkaart. : Gemeente Heeze-Leende

Notitie bodemfunctieklassenkaart. : Gemeente Heeze-Leende Notitie bodemfunctieklassenkaart Gemeente Heeze-Leende Opdrachtgever : Gemeente Heeze-Leende Opgesteld door : SRE Milieudienst Postbus 435 5600 AK Eindhoven Projectnummer : 466384 Datum :30 november 2009

Nadere informatie

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland Besluit Bodemkwaliteit Jos Reijerink, 25 en 26 juni 2012 Inhoud Besluit bodemkwaliteit Wanneer van toepassing Kaarten bodemfunctiekaart bodemkwaliteitskaart Regels bij toepassing generieke toepassing grootschalige

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Tubbergen

Bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Tubbergen Bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Tubbergen Gegevens opdrachtgever Gemeente Tubbergen Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu en Economie Postbus 30 7650 AA TUBBERGEN Contactpersoon: mevr. A.M.B.

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland

Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland gemeente Hollands Kroon gemeente Schagen Gegevens opdrachtgever Milieudienst Kop van Noord-Holland Afdeling Bodem Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Contactpersoon:

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Opdrachtgever

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland

Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland Gegevens opdrachtgever Gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland Waterschap Groot Salland,

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Tholen

Bodemkwaliteitskaart gemeente Tholen Bodemkwaliteitskaart gemeente Tholen Gegevens opdrachtgever Gemeente Tholen Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 51 4690 AB THOLEN Contactpersoon: Mevr. M.C.A. van Elzakker CSO Adviesbureau Postbus

Nadere informatie

Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk

Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk 1. Inleiding Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Noordwijk. Het opstellen van deze kaart is een verplichting op grond van het Besluit

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart regio De Vallei

Bodemkwaliteitskaart regio De Vallei Bodemkwaliteitskaart regio De Vallei 21 oktober 2011 Bodemkwaliteitskaart regio De Vallei De gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen Kenmerk R001-4688082LNH-cmn-V02-NL Verantwoording

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Roerdalen

Bodemkwaliteitskaart gemeente Roerdalen Bodemkwaliteitskaart gemeente Roerdalen Gegevens opdrachtgever Gemeente Roerdalen Postbus 6099 6077 ZH Sint Odiliënberg Contactpersoon: dhr. J. Smeets CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Postbus

Nadere informatie

BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND

BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND BROCHURE REGELS TOEPASSEN GROND 1 2 VOOR WIE IS DEZE BROCHURE? Deze brochure is bestemd voor aannemers, loonbedrijven, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. Alle toepassingen

Nadere informatie

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel,

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel, Aan: Dekker grondstoffen BV de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Betreft: Notitie bodemkwaliteit Locatie: Waalbandijk te IJzendoorn Projectnummer: 123561.02 Ons kenmerk: JEGI\123561.02 Behandeld

Nadere informatie

Betreft: Advies over de concept-beleidsnota Grond grondig bekeken

Betreft: Advies over de concept-beleidsnota Grond grondig bekeken Aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Postbus 30945 2500 GX Den Haag TCB S37(1998) Den Haag, 21 oktober 1998 Betreft: Advies over de concept-beleidsnota Grond grondig

Nadere informatie

Bodemtoets bestemmingsplan Datum 6 januari 2010 Aan Bijlage - Van Onderwerp Anja Boterblom Judith Brunink gemeente werkendam Beoordeling verkennend bodemonderzoek perceel Buitendijk 4-6 te Nieuwendijk

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel In opdracht van Opgesteld door Auteurs Gemeente Eersel SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus

Nadere informatie

Vergelijking Actief Bodembeheer Limburg en Interim-richtlijn bodemkwaliteitskaarten. Een notitie van de Beleidsgroep Bodembeheer Limburg

Vergelijking Actief Bodembeheer Limburg en Interim-richtlijn bodemkwaliteitskaarten. Een notitie van de Beleidsgroep Bodembeheer Limburg Vergelijking Actief Bodembeheer Limburg en Interim-richtlijn bodemkwaliteitskaarten Een notitie van de Beleidsgroep Bodembeheer Limburg Projectcode : 2002/14768 nummer : BBLnot 2.3 Datum : 13 februari

Nadere informatie

MARMOS Bodemmanagement

MARMOS Bodemmanagement Bodemmanagement Geert Adegeeststraat 4 3059 TA Rotterdam tel. 010-2202926 marmos@marmos.nl Nota bodembeheer Gemeente Baarn Definitief Marmos Bodemmanagement Opdrachtgever: Gemeente baarn Projectnummer:

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Edam-Volendam

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Edam-Volendam Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Edam-Volendam Gegevens opdrachtgever Gemeente Edam-Volendam Afdeling VROM sectie bouw- en milieuzaken Mgr. C. Veermanlaan 1F 1131 KB Volendam Contactpersoon:

Nadere informatie

Kaartbijlagen. Bijlagen

Kaartbijlagen. Bijlagen Inhoud blz. 1 Inleiding... 4 2 Uitgangspunten... 6 2.1 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten... 6 2.2 Relatie oude bodemkwaliteitskaart... 7 2.3 Technisch inhoudelijke onderbouwing... 7 2.3.1 Beheergebied en

Nadere informatie

Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA), Behandeld door Ingrid Romkes. E Ingrid.Romkes@MWHGlobal.COM Van

Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA), Behandeld door Ingrid Romkes. E Ingrid.Romkes@MWHGlobal.COM Van Aan Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA), Behandeld door Ingrid Romkes Jeroen Spronk (ILB-adviseur) E Ingrid.Romkes@MWHGlobal.COM Van Ingrid Romkes (ILB-specialist) T +31(0)20 7514523 Betreft Advisering

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo. Documentcode: 14M1136.

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo. Documentcode: 14M1136. Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo Documentcode: 14M1136.RAP001 Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar,

Nadere informatie

Grondstromenbeleid en bodemkwaliteitskaart

Grondstromenbeleid en bodemkwaliteitskaart Grondstromenbeleid en bodemkwaliteitskaart Vivian Buskens 8 september 2015 Onderwerpen 1. Doel + hoofdlijnen van het regionale grondstromenbeleid 2. Bodembeheergebied 3. Regionale bodemkwaliteitskaart

Nadere informatie

SAMENVATTING GEOLOGIE / BODEM - BODEMKWALITEIT

SAMENVATTING GEOLOGIE / BODEM - BODEMKWALITEIT SAMENVATTING GEOLOGIE / BODEM - BODEMKWALITEIT Geologie Over het algemeen geldt dat de toplaag van 0,0 tot 0,5 m mv. zal bestaan uit opgebrachte zand/grond dat plaatselijk (licht) puinhoudend is. Ter plaatse

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel. Documentcode: 13M1166.RAP001

Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel. Documentcode: 13M1166.RAP001 Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel Documentcode: 13M1166.RAP001 Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel Documentcode: 13M1166.RAP001 Opdrachtgever Gemeente Krimpen aan den

Nadere informatie

In opdracht van de gemeente Hattem heeft Tauw een bodemfunctiekaart opgesteld. Deze notitie vormt de toelichting bij de gemaakte keuzes.

In opdracht van de gemeente Hattem heeft Tauw een bodemfunctiekaart opgesteld. Deze notitie vormt de toelichting bij de gemaakte keuzes. Notitie Contactpersoon Mirjam Bakx - Leenheer Datum 18 september 2009 Kenmerk N001-4598028LNH-cmn-V01-NL In opdracht van de gemeente Hattem heeft Tauw een bodemfunctiekaart opgesteld. Deze notitie vormt

Nadere informatie

TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEM- KWALITEITSKAART WEERT

TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEM- KWALITEITSKAART WEERT TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEM- KWALITEITSKAART WEERT OKTOBER 0 Colofon Contactadres: Beneluxweg 7 90 SJ Oosterhout Postbus 0 900 AA Oosterhout Copyright 0 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Nota bodembeheer regels voor de toepassing van grond en baggerspecie op landbodem. Gemeente Ten Boer

Nota bodembeheer regels voor de toepassing van grond en baggerspecie op landbodem. Gemeente Ten Boer Nota bodembeheer regels voor de toepassing van grond en baggerspecie op landbodem Gemeente Ten Boer November 2010 Colofon: opdrachtgever: opdrachtnemer: gedelegeerd opdrachtgever: projectleider: auteurs:

Nadere informatie

2 Werkwijze 5 2.1 Algemene werkwijze 5 2.2 Wijzigingen ten opzichte van de interimrichtlijn bodemkwaliteitskaarten 6 2.

2 Werkwijze 5 2.1 Algemene werkwijze 5 2.2 Wijzigingen ten opzichte van de interimrichtlijn bodemkwaliteitskaarten 6 2. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Besluit bodemkwaliteit en bodemkwaliteitskaarten 1 1.2 Bodemkwaliteitskaart gemeente Vlissingen 1 1.3 Relatie met eerdere bodemkwaliteitskaarten 2 2 Werkwijze 5 2.1 Algemene

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeenten Cuijk en GraveX

Bodemkwaliteitskaart gemeenten Cuijk en GraveX Bodemkwaliteitskaart gemeenten Cuijk en GraveX Opdrachtgever Omgevingsdienst Brabant Noord Postbus 88 5430 AB CUIJK Contactpersoon Dhr. N. Drillenburg CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Postbus

Nadere informatie

Bodemkwaliteitsen bodemfunctieklassenkaart gemeente Venlo

Bodemkwaliteitsen bodemfunctieklassenkaart gemeente Venlo Bodemkwaliteitsen bodemfunctieklassenkaart gemeente Venlo 2016-2021 Status: definitief Rapportnummer 2015.004.R1 Opdrachtgever Gemeente Venlo Postbus 3434 5902 RK Venlo Contactpersoon: De heer M. Brouns

Nadere informatie

Twents beleid veur oale groond. Nota bodembeheer

Twents beleid veur oale groond. Nota bodembeheer Twents beleid veur oale groond Nota bodembeheer Nota bodembeheer gemeente Oldenzaal Behoort bij besluit van de raad der gemeente Oldenzaal van 27 mei 2013, nr. 338 De griffier, Inhoudsopgave 1. Samenvatting...

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder

Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 1 Opdrachtgever Gemeente Den Helder Afdeling Ruimte, en Ondernemen Postbus 36 1780 AA DEN HELDER Contactpersonen:

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Aanleiding en doelstelling...1 1.2 Afbakening nota bodembeheer...1 1.2.1 Geldigheid...1 1.2.2 Toepassingsgebied...2 1.3 Leeswijzer...2 2 Wettelijke en beleidsmatige achtergronden...3

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant

Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant 12 juli 2011 Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant Gemeenten Bernheze, Boxmeer, Boxtel, Landerd, Maasdonk, Mill & St. Hubert, Schijndel, St. Anthonis,

Nadere informatie

projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld Bodem+ 18 december 2009, revisie 00 Bodembeheer regio Brabant 187490 02-rpt bbn.doc

projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld Bodem+ 18 december 2009, revisie 00 Bodembeheer regio Brabant 187490 02-rpt bbn.doc projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld + blad 1 van 53 projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld + Inhoud Blz. 1 Inleiding 4 1.1 Algemeen 4 1.2 De regio 5 1.3 Doel en reikwijdte bodembeheernota 6 1.3.1

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder

Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 1 Opdrachtgever Gemeente Den Helder Afdeling Ruimte, en Ondernemen Postbus 36 1780 AA DEN HELDER Contactpersonen:

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad RIS105230_06-05-2003 Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Onderwerp Bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan gemeente Den Haag en VINEX-locatie Ypenburg (gedeelte

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 september S. Stoepper

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 september S. Stoepper Notitie 2011264514 Oplegnotitie bodemonderzoeksrapport Brusselsepoort Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 september 2013 2011264514 S. Stoepper 1 Inleiding In het kader van de bestemmingsplanprocedure

Nadere informatie

Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Gemeente Kapelle

Bodemkwaliteitskaart Gemeente Kapelle Bodemkwaliteitskaart Gemeente Kapelle Marmos Bodemmanagement Status rapport: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Kapelle Projectnummer: P09-20 Datum: 1 december 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Besluit

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente NederweertX

Bodemkwaliteitskaart gemeente NederweertX X Opdrachtgever Gemeente Nederweert Afdeling Dienstverlening Team Ruimte en Wonen Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Contactpersoon Mevr. W. Janssen CSO Adviesbureau voor Milieu- Onderzoek B.V. Postbus 2

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Beleidskader 3 1.3 Afbakening en geldigheid 4

1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Beleidskader 3 1.3 Afbakening en geldigheid 4 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Beleidskader 3 1.3 Afbakening en geldigheid 4 2 Opstellen bodemfunctiekaart 5 2.1 Bodemfunctieklasse en bodemfuncties 5 2.2 Opstellen kaart bodemfunctieklassen

Nadere informatie

inclusief bodemkwaliteits kaart Eindrapport Marmos Bodemmanagement

inclusief bodemkwaliteits kaart Eindrapport Marmos Bodemmanagement Nota bodembeheer inclusief bodemkwaliteits kaart voor wegbermen in de provincie Zeeland Eindrapport Marmos Bodemmanagement Opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen e.a. Projectnummer: P12-08 Datum: 5 augustus

Nadere informatie

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Inleiding Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft op 19 februari 2015 een waterbodemkwaliteitskaart (WBKK) vastgesteld. De WBKK van Delfland is een belangrijk

Nadere informatie

Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec

Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec Documentcode: Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemeenten

Nadere informatie

Nota bodembeheer 2014 Beleidsregels voor de toepassing van grond en baggerspecie op landbodem

Nota bodembeheer 2014 Beleidsregels voor de toepassing van grond en baggerspecie op landbodem Nota bodembeheer 2014 Beleidsregels voor de toepassing van grond en baggerspecie op landbodem Gemeente Groningen Oktober 2014 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Kaders lokaal grondverzet 3 2.1 Uitgangspunten bodembeheer

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 4. Samenvatting bodemkwaliteitskaart Beschrijving bodemkwaliteitskaart Stoffenpakket 10

INHOUDSOPGAVE. 4. Samenvatting bodemkwaliteitskaart Beschrijving bodemkwaliteitskaart Stoffenpakket 10 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Besluit bodemkwaliteit en hergebruik van grond en bagger 1 1.2 Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer Zeeuwsch-Vlaanderen 1 1.3 Bevoegd gezag 2 1.4 Handhaving 2 1.5 Geldigheid

Nadere informatie

Nota Bodembeheer 2012-2022

Nota Bodembeheer 2012-2022 Nota Bodembeheer 2012-2022 'Grondig Werken 3' Hergebruik licht verontreinigde grond binnen de gemeente Utrecht Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, StadsOntwikkeling afdeling Milieu & Duurzaamheid Auteur

Nadere informatie

Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied

Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied 0 0,9 1,8 22-01-2013 2,7 3,6 km ± Bijlage 3 Selectiecriteria Bijlage 3 : Selectiecriteria

Nadere informatie

MARMOS Bodemmanagement

MARMOS Bodemmanagement Bodemmanagement Geert Adegeeststraat 4 3059 TA Rotterdam tel. 010-2202926 marmos@marmos.nl Nota Bodembeheer voor de landbodem van Zeeuwsch-Vlaanderen Eindrapport Marmos Bodemmanagement Opdrachtgever: Gemeentes

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Regionale Bodemkwaliteitskaart en Nota Bodembeheer

Raadsvoorstel. Onderwerp Regionale Bodemkwaliteitskaart en Nota Bodembeheer Raadsvoorstel Vergadering : 25 september 2012 Voorstelnummer : 09.07 Registratienummer : 12.013162 Portefeuillehouder : N. Wiendels Afdeling : RO en Milieu Bijlage(n) : 1 B&W-datum/nummer : 31 juli 2012,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Definitief vaststellen van de bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer regio Rivierenland

Raadsvoorstel. Onderwerp Definitief vaststellen van de bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer regio Rivierenland Gemeenteraad 25 oktober 2012 16 Kerkdriel, 11 september 2012 Onderwerp Definitief vaststellen van de bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer regio Rivierenland Beslispunten 1. Kennis te nemen van de

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Texel

Bodemkwaliteitskaart gemeente Texel Bodemkwaliteitskaart gemeente Texel Gegevens opdrachtgever Gemeente Texel Team Vergunningen Postbus 200 1790 AE DEN BURG Contactpersoon: Dhr. J. Veltkamp CSO Adviesbureau Postbus 2 3980 CA Bunnik Tel.

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Eindhoven

Bodemkwaliteitskaart gemeente Eindhoven Bodemkwaliteitskaart gemeente Eindhoven Gegevens opdrachtgever Gemeente Eindhoven Sector ORVM, afdeling Milieu Postbus 90150 5600 RB EINDHOVEN Contactpersoon: Dhr. W. Vlamings CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek

Nadere informatie

Nota bodembeheer Regio Amstelland-Meerlanden

Nota bodembeheer Regio Amstelland-Meerlanden Nota bodembeheer Regio Amstelland-Meerlanden Geldend voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn Gegevens opdrachtgevers: CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Gezamenlijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gemeente Rheden DEEL 1 ACHTERGRONDEN DUURZAAM BODEMBEHEER

Inhoudsopgave. Gemeente Rheden DEEL 1 ACHTERGRONDEN DUURZAAM BODEMBEHEER Gemeente Rheden Inhoudsopgave DEEL 1 ACHTERGRONDEN DUURZAAM BODEMBEHEER 1Inleiding...1 1.1Waarom deze nota bodembeheer...1 1.2Afbakening nota bodembeheer...2 1.2.1Reikwijdte...2 1.2.2Beheergebied...4 1.2.3Geldigheid...4

Nadere informatie

NOTA BODEMBEHEER. omslag bodembeheer.indd 1 08-06-11 16:36:32

NOTA BODEMBEHEER. omslag bodembeheer.indd 1 08-06-11 16:36:32 NOTA BODEMBEHEER omslag bodembeheer.indd 1 08-06-11 16:36:32 Nota bodembeheer provinciebrede samenwerking bodembeleid definitief 07-03-2012 Gemeente Almere Gemeente Dronten Gemeente Lelystad Gemeente

Nadere informatie

I I I. Gemeente Heerde.

I I I. Gemeente Heerde. I I I Gemeente Heerde www.heerde.n T&uvv Notitie Contactpersoon Mirjam Bakx - Leenheer Datum 3 september 2009 Kenmerk N002-4598036LNH-baw-V01 -NL Gebruik bodemkwaiiteitskaart bij grondverzet 1 Generiek

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart. Gemeente Bladel

Bodemkwaliteitskaart. Gemeente Bladel Bodemkwaliteitskaart Gemeente Bladel Bodemkwaliteitskaart Gemeente Bladel In opdracht van Opgesteld door Auteur Gemeente Bladel SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus 435 5600 AK Eindhoven 040

Nadere informatie

OPINIERONDE 8 maart Bodembeheernota gemeente Drimmelen en bodemkwaliteitskaart regio Brabant.

OPINIERONDE 8 maart Bodembeheernota gemeente Drimmelen en bodemkwaliteitskaart regio Brabant. Aan de Raad Made, 6 december 2011 OPINIERONDE 8 maart 2012 Agendapuntnummer: 8 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Bodembeheernota gemeente Drimmelen en bodemkwaliteitskaart

Nadere informatie

Plangebied IJsseldelta-Zuid

Plangebied IJsseldelta-Zuid Plangebied IJsseldelta-Zuid Indicatieve toetsing grond aan het bouwstoffenbesluit en advies Besluit bodemkwaliteit Provincie Overijssel Maart 2008 Definitief Plangebied IJsseldelta-Zuid Indicatieve toetsing

Nadere informatie