SAMENVATTING. KBC Bank NV. De Manager:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENVATTING. KBC Bank NV. De Manager:"

Transcriptie

1 SAMENVATTING Deze samenvatting moet gelezen worden als een inleiding tot het Prospectus, en iedere beslissing om te investeren in de Obligaties, moet gebaseerd zijn op bestudering van het Prospectus in zijn geheel, met inbegrip van de documenten die daarin werden opgenomen door middel van verwijzing. De personen verantwoordelijk voor deze samenvatting in elke lidstaat van de Europese Economische Ruimte die de Prospectusrichtlijn heeft geïmplementeerd zullen niet burgerlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld op basis van deze samenvatting alleen, met inbegrip van enige vertaling daarvan, tenzij deze misleidend, onjuist of inconsistent is indien ze gelezen wordt samen met de andere delen van het Prospectus, met inbegrip van de documenten die daarin werden opgenomen door middel van verwijzing. Wanneer een vordering in verband met informatie uit het Prospectus aanhangig gemaakt wordt voor een rechtbank in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, kan de eiser, onder de nationale wetgeving van deze lidstaat, verplicht worden om de kosten te dragen voor het vertalen van het Prospectus vooraleer de gerechtelijke procedures worden gestart. De woorden en uitdrukkingen die worden gedefinieerd in de sectie "Terms and Conditions of the Obligaties" of elders in het Prospectus, hebben dezelfde betekenis in deze samenvatting. De Emittent: KBC Group NV is een geïntegreerde bankverzekeringsgroep met vele kanalen, die zich voornamelijk richt tot particulieren, kleine en middelgrote ondernemingen en private banking-cliënteel. Geografisch gezien focust KBC Group NV op België en Centraal- en Oost-Europa voor haar retailactiviteiten inzake bankverzekering en vermogensbeheer, alsook voor het verlenen van diensten aan bedrijven, en bekleedt zij belangrijke, en zelfs leiderspositie in deze twee thuismarkten. De groep is ook actief in diverse andere landen in Europa inzake private banking en het verlenen van diensten aan bedrijven. Elders in de wereld heeft de groep een aanwezigheid opgebouwd in geselecteerde landen en regio s. KBC Group NV heeft drie grote rechtstreekse dochterondernemingen, KBC Bank NV ("KBC Bank"), KBC Insurance en KBL European Private Bankers SA ("KBL"). De Manager: Risicofactoren: KBC Bank NV Investeren in de Obligaties houdt hoge risico's in. Wat volgt is slechts een zeer korte samenvatting van de risico's en kandidaat-investeerders moeten de beschrijving van verscheidene risico's in de sectie "Risk Factors" in het Prospectus zorgvuldig lezen. Kandidaat-investeerders moeten bovendien de gedetailleerde informatie in de rest van het Prospectus lezen en tot een eigen standpunt komen vooraleer een investeringsbeslissing te nemen. Samenvatting van de risico s eigen aan de Emittent: De Emittent is een financiële holding, met rechtstreeks of onrechtstreeks eigendom en beheer van aandelen in andere bedrijven. De Emittent heeft drie grote rechtstreekse dochterondernemingen: KBC Bank, KBC Insurance en KBL. Er zijn bepaalde factoren die een invloed kunnen hebben op het vermogen van de Emittent om haar verplichtingen in het kader van de Obligaties na te komen. Deze factoren omvatten (i) risico s met betrekking tot de economische

2 activiteit in de markten waarin KBC Bank, KBC Insurance en KBL actief zijn en (ii) risico s met betrekking tot hun business activiteiten, met inbegrip van kredietrisico, marktrisico, operationeel risico en liquiditeitsrisico. Het niet onder controle kunnen houden van deze risico s zou belangrijke negatieve gevolgen kunnen hebben voor de financiële prestaties en reputatie van de Emittent. Samenvatting van de risico s eigen aan de Obligaties: De Obligaties zijn mogelijk geen geschikte investering voor alle investeerders. De Obligaties zijn kredietgebonden notes met een hoog risico, en potentiële investeerders moeten bereid zijn hun investering geheel of gedeeltelijk te verliezen. De Obligaties zijn onderworpen aan roerende voorheffing en de Emittent heeft geen verplichting om meer interest te betalen (gross up) als roerende voorheffing verschuldigd is. De Obligaties zijn verder onderhevig aan risico s die verband houden met: kredietgebeurtenissen, belangenconflicten, wijzigingen, kwijtscheldingen en vervanging, wetswijziging, belasting en uitgaven. Naast het hierboven vermelde, zijn er nog andere factoren die van essentieel belang zijn voor het inschatten van het risico dat gepaard gaat met het investeren in de Obligaties, zoals onder andere, zonder beperking, het feit dat de Obligaties niet-gewaarborgde obligaties van de Emittent zijn, dat er een tijdsverschil kan bestaan tussen de waardering en de betaling of vereffening met betrekking tot de Obligaties, dat het risico kan bestaan dat het nakomen van de verplichtingen van de Emittent onder de Obligaties onwettig wordt en dat de marktwaarde van de Obligaties kan beïnvloed worden door de kredietwaardigheid van de Emittent. Samenvatting van de risico s eigen aan de Markt: De Obligaties zijn verder onderhevig aan risico s die verband houden met de secundaire markt in het algemeen, de afhankelijkheid van de procedures van de clearing systemen voor overdracht, betaling en communicatie met de Emittent, wisselkoersrisico s en wisselcontroles, interestvoetrisico s en wettelijke investeringsvoorschriften. De Obligaties: EUR tot EUR Eerste Wanprestatie Kredietgebonden Obligaties (First To Default Credit Linked Obligaties) Uitgifteprijs: 101,00 procent van de hoofdsom van de Obligaties. Uitgiftedatum: 15 mei 2008 Aanwending van de Opbrengsten: De netto opbrengsten van de uitgifte van de Obligaties zal door de Emittent aangewend worden voor algemene bedrijfsdoeleinden.

3 Credit Linked Obligaties: De Obligaties zijn kredietgebonden Obligaties en vertegenwoordigen een investering waarvan de waarde verbonden is met de kredietwaardigheid van de Referentie Entiteiten (Reference Obligations) en de prestaties van de Referentie Obligaties (Reference Obligations) en/of andere Waarderingsobligaties (Valuation Obligations) met betrekking tot zulke Referentie Entiteiten, zoals beschreven in de sectie "Terms and Conditions of the Obligaties - Redemption and Purchase" van het Prospectus. Credit Linked Note Bepalingen: Cash Vereffening (Cash Settlement) Als zich een Kredietgebeurtenis (Credit Event) voordoet, met name een Wanbetaling (Failure to Pay), Nieterkenning/Moratorium (Repudiation/Moratorium) of Herstructurering (Restructuring) met betrekking tot enige Referentie Entiteit (zoals deze termen gedefinieerd zijn in de "Terms and Conditions of the Notes - Redemption and Purchase"), kan KBC bank NV als berekeningsagent aan de Emittent een aankondiging afleveren met een beschrijving van de Kredietgebeurtenis (een "Aankondiging van Kredietgebeurtenis") gedurende de Periode voor Aflevering van de Aankondiging ("Notice Delivery Period" zoals gedefinieerd in de "Terms and Conditions of the Obligaties - Redemption and Purchase" van het Prospectus). Als zulke aankondiging is afgeleverd en bepaalde andere voorwaarden uiteengezet in Voorwaarde 5(b) (Cash Settlement) van het Prospectus zijn vervuld, zullen de Voorwaarden voor Vereffening (Conditions to Settlement) vervuld zijn. Als de Voorwaarden voor Vereffening vervuld zijn gedurende de Periode voor Aflevering van de Aankondiging, zal de Emittent de Obligaties terugbetalen aan het Afkoopbedrag in geval van Kredietgebeurtenis (Credit Event Redemption Amount) uitgedrukt in euro op de Afkoopdatum in geval van Kredietgebeurtenis ("Credit Event Redemption Date" zoals gedefinieerd in de sectie "Terms and Conditions of the Obligaties - Redemption and Purchase" van het Prospectus), samen met vervallen interesten aan een rentevoet van 5,00 procent per jaar vanaf de onmiddellijk hieraan voorafgaande Datum voor de Interestbetaling (Interest Payment Date) (of indien er geen is, de Aanvangsdatum voor Interest (Interest Commencement Date)) (zoals zulke termen hieronder worden gedefinieerd in de sectie "Interest") tot aan, maar zonder inbegrip van, de Afkoopdatum in geval van Kredietgebeurtenis. Het Afkoopbedrag in geval van Kredietgebeurtenis is een bedrag gelijk aan de hoofdsom van een Obligatie, vermenigvuldigd met een finale prijs uitgedrukt als een percentage bepaald onder verwijzing naar marktwaarderingen door KBC Bank NV as berekeningsagent van bepaalde Waarderingsobligaties ("Valuation Obligations" zoals gedefinieerd in de sectie "Terms and Conditions of the Obligaties - Redemption and Purchase" van het Prospectus) van de Referentie Entiteit met betrekking tot dewelke de Kredietgebeurtenis voorviel, na aftrek van bepaalde kosten opgelopen in verband met de terugbetaling van de Obligaties en het

4 beëindigen, vereffenen of opnieuw vestigen van hedging met betrekking tot de Obligaties. Het Afkoopbedrag in geval van Kredietgebeurtenis kan minder zijn dan de hoofdsom van de Obligaties en kan nul zijn. Zodra de Voorwaarden voor Vereffening vervuld zijn met betrekking tot een Referentie Entiteit, kunnen de Voorwaarden voor Vereffening niet vervuld zijn met betrekking tot de andere Referentie Entiteiten. Geen verdere betalingen van hoofdsom of enige interest met betrekking tot enige periode na de Afkoopdatum in geval van Kredietgebeurtenis zullen verschuldigd zijn. Zie verder de sectie "Terms and Conditions of the Obligaties - Redemption and Purchase - Cash Settlement" van het Prospectus. Uitgestelde Vervaldatum (Postponed Maturity Date) - Niet-erkenning/Moratorium Uitstel Als een potentiële Niet-erkenning/Moratorium zich voordoet, zal een Niet-erkenning/Moratorium Evaluatiedatum ("Repudiation/Moratorium Evaluation Date" zoals gedefinieerd in de sectie "Terms and Conditions of the Obligaties - Redemption and Purchase" van het Prospectus) bepaald worden en KBC Bank NV kan aan de Emittent een aankondiging afleveren met beschrijving van de potentiële Nieterkenning/Moratorium. Als zulke aankondiging is afgeleverd en bepaalde andere voorwaarden uiteengezet in Voorwaarde 5(c) "(Repudiation/Moratorium Extension)" van het Prospectus zijn vervuld, zal de Nieterkenning/Moratorium Uitstel Voorwaarde (Repudiation/Moratorium Extension Condition) vervuld zijn. Als de Niet-erkenning/Moratorium Uitstel Voorwaarde vervuld is op of voor 13 mei 2013 (de "Geplande Beëindigingsdatum"), maar de Voorwaarden voor Vereffening niet vervuld zijn op of voor zulke datum en de Niet-erkenning/Moratorium Evaluatiedatum na zulke datum valt, dan: i. wanneer een Niet-erkenning/Moratorium zich niet heeft voorgedaan op of voor de Nieterkenning/Moratorium Evaluatiedatum, zal de Emittent de Obligaties terugbetalen aan hoofdsom op de vijfde werkdag na de Nieterkenning/Moratorium Evaluatiedatum, samen met vervallen interesten aan een rentevoet van 5,00 procent per jaar vanaf 15 mei 2012 tot aan, maar zonder inbegrip van, de Nieterkenning/Moratorium Evaluatiedatum; en ii. wanneer een Niet-erkenning/Moratorium zich heeft voorgedaan op of voor de Nieterkenning/Moratorium Evaluatiedatum, zullen de bepalingen van Voorwaarde 5(b) (Cash Settlement) van het Prospectus (hierboven samengevat onder "Cash Vereffening") toepassing vinden en de Emittent zal de Obligaties terugbetalen aan het Afkoopbedrag ingeval van Kredietgebeurtenis op de

5 Afkoopdatum in geval van Kredietgebeurtenis, samen met vervallen interesten aan een rentevoet van 5,00 per cent per jaar vanaf 15 mei 2012 tot aan, maar zonder inbegrip van, de Afkoopdatum in geval van Kredietgebeurtenis. Zie de sectie "Terms and Conditions of the Obligaties - Redemption and Purchase - Repudation/Moratorium Extension" van het Prospectus. - Uitstel van Vervaldatum (Maturity Date Extension) Als (A) op de Geplande Beëindigingsdatum (Scheduled Maturity Date) of, als toepasselijk, de Nieterkenning/Moratorium Evaluatiedatum, de Voorwaarden voor Vereffening niet vervuld zijn maar, volgens de mening van KBC Bank NV, een Kredietgebeurtenis zich voorgedaan kan hebben, of (B) op de Geplande Beëindingingsdatum, volgens de mening van KBC Bank NV, een potentiële Niet-erkenning/Moratorium zich voorgedaan kan hebben, kan de datum voor terugbetaling van de Obligaties uitgesteld worden naar een datum die 14 kalenderdagen na de Geplande Beëindigingsdatum of de Niet-erkenning/Moratorium Evaluatiedatum valt, al naar het geval, (zulke uitgestelde afkoopdatum, de "Uitgestelde Vervaldatum") en: i. wanneer, in het geval (A) hierboven, de Voorwaarden voor Vereffening niet vervuld zijn op of voor de Uitgestelde Vervaldatum, of, in het geval (B) hierboven, de Nieterkenning/Moratorium Uitstel Voorwaarde niet vervuld is op of voor de Uitgestelde Vervaldatum, zal de Emittent de Obligaties terugbetalen aan hun hoofdsom op de vijfde werkdag na de Uitgestelde Vervaldatum, samen met vervallen interesten aan een rentevoet van 5,00 procent per jaar vanaf 15 mei 2012 tot aan, maar zonder inbegrip van, de Uitgestelde Vervaldatum; of ii. wanneer, in het geval (A) hierboven, de Voorwaarden voor Vereffening vervuld zijn op of voor de Uitgestelde Vervaldatum, of, in het geval (B) hierboven, de Niet-erkenning/Moratorium Uitstel Voorwaarde vervuld is op of voor de Uitgestelde Vervaldatum, zullen de bepalingen van Voorwaarde 5(c) (Repudiation/Moratorium Extension) van het Prospectus (samengevat hierboven onder "Niet-erkenning/Moratorium Uitstel") toepassing vinden. Zie de sectie "Terms and Conditions of the Obligaties - Redemption and Purchase - Maturity Date Extension" van het Prospectus. Aankondiging van Kredietgebeurtenis na Herstructurering (Credit Event Notice after Restructuring) Bij het zich voordoen van een Herstructurering met betrekking tot een Referentie Entiteit, kan KBC Bank NV

6 als berekeningsagent aan de Emittent een Aankondiging van Kredietgebeurtenis afleveren met een beschrijving van de Herstructurering met betrekking tot een bedrag (het "Gedeeltelijke Afkoopbedrag") dat lager is dan de uitstaande hoofdsom op elke Obligatie. In zulke omstandigheden zullen de bepalingen van Voorwaarde 5(b) (Cash Settlement) van het Prospectus (hierboven samengevat onder "Cash Vereffening") enkel van toepassing zijn op het Gedeeltelijke Afkoopbedrag (Partial Redemption Amount) en elk zulke Obligatie zal gedeeltelijk terugbetaald worden (waarbij zulk terugbetaald gedeelte gelijk is aan het Gedeeltelijke Afkoopbedrag). De overblijvende hoofdsom van elk zulke Obligatie die niet op bovenstaande wijze werd terugbetaald zal uitstaand blijven en interest zal lopen op de uitstaande hoofdsom van zulke Obligatie. De bepalingen van Voorwaarde 5 (Redemption and Purchase) van het Prospectus zullen toepasselijk zijn op zulke overblijvende uitstaande hoofdsom van zulke Obligatie in het geval dat daaropvolgende Aankondigingen van Kredietgebeurtenissen afgeleverd worden met betrekking tot de Referentie Entiteit die het voorwerp was van de Herstructurering. Zodra een Aankondiging van Kredietgebeurtenis met betrekking tot een Herstructurering afgeleverd werd met betrekking tot een Referentie Entiteit, mogen geen verdere Aankondigingen van Kredietgebeurtenis meer worden afgeleverd met betrekking tot een andere Referentie Entiteit dan de Referentie Entiteit die het voorwerp was van de Herstructurering. Zie de sectie "Terms and Conditions of the Obligaties - Redemption and Purchase - Credit Event Notice after Restructering" van het Prospectus. Terugbetaling wanneer de Voorwaarden voor Vereffening niet vervuld zijn: Terugbetaling in geval van Belasting: Tenzij dat de Obligaties voordien werden terugbetaald of werden gekocht en vernietigd, en als de Voorwaarden voor Vereffening niet vervuld zijn gedurende de Periode voor Aflevering van de Aankondiging, zullen de Obligaties worden terugbetaald door de Emittent aan de hoofdsom op 15 mei 2013 (de "Geplande Vervaldatum"), of, als toepasselijk, vijf Werkdagen na een Uitgestelde Vervaldatum of een relevante Niet-erkenning/Moratorium Evaluatiedatum, naar gelang het geval. De Obligaties kunnen, op elk moment en naar keuze van de Emittent, worden terugbetaald aan het Vervroegd Terugbetalingsbedrag (Early Redemption Amount) in geval van bepaalde wijzigingen betreffende fiscaliteit in België. Interest: De Obligaties zullen vanaf 15 mei 2008 (de "Aanvangsdatum voor Interest") interest opleveren aan een rentevoet van 5,00 procent per jaar, jaarlijks achterstallig (in arrear) betaalbaar op 15 mei van elk jaar (elk, een "Datum voor de Interestbetaling"), te beginnen op 15 mei 2009 en eindigend op 15 mei Het voorgaande is onderworpen aan bepalingen uiteengezet onder de sectie "Terms and Conditions of the Obligaties - Redemption and Purchase" van het Prospectus. In het bijzonder, als de Voorwaarden voor Vereffening vervuld zijn gedurende de Periode voor Aflevering van de Aankondiging, zal de Emittent de Obligaties terugbetalen

7 op de Afkoopdatum in geval van Kredietgebeurtenis aan het Afkoopbedrag in geval van Kredietgebeurtenis, samen met vervallen interesten aan een rentevoet van 5,00 procent per jaar vanaf, en met inbegrip van, de onmiddellijk hieraan voorafgaande Datum voor de Interestbetaling (of indien er geen is, de Aanvangsdatum van Interest) tot aan, maar zonder inbegrip van, de Afkoopdatum in geval van Kredietgebeurtenis, en geen verdere interestbetalingen met betrekking tot enige daaropvolgende periode zullen verschuldigd zijn behalve dat, indien enige Gedeeltelijke Afkoopbedrag van de Obligaties wordt terugbetaald onder Voorwaarde 5(f) (Credit Event Notice after Restructuring), dan zal interest blijven lopen op het uitstaande bedrag in hoofdsom na dergelijke terugbetaling in overeenstemming met Voorwaarde 5(f). Indien de datum voor terugbetaling van de Obligaties uitgesteld is in overeenstemming met bepaalde bepalingen uiteengezet onder de sectie "Terms and Conditions of the Obligaties - Redemption and Purchase" en de Voorwaarden voor Vereffening niet zijn vervuld, dan zal interest zal blijven lopen aan een rentevoet van 5,00 procent per jaar vanaf, en met inbegrip van, de onmiddellijk voorafgaande Datum voor de Interestbetaling tot aan, maar zonder inbegrip van, de Uitgestelde Vervaldatum of de Nieterkenning/Moratorium Evaluatiedatum, naar gelang het geval, zoals verder beschreven in de sectie "Terms and Conditions of the Obligaties - Redemption and Purchase" van het Prospectus, en geen verdere interestbetalingen met betrekking tot enige daaropvolgende periode zullen verschuldigd zijn. Zie de secties "Terms and Conditions of the Obligaties - Interest", "Terms and Conditions of the Obligaties - Redemption and Purchase" van het Prospectus en de sectie "Credit Linked Note Bepalingen" hierboven. Status: De Obligaties zijn senior, niet-achtergestelde, onvoorwaardelijke en niet-gewaarborgde obligaties van de Emittent. Vorm en Coupure: De Obligaties zullen worden uitgegeven als effecten aan toonder in coupures van EUR De Obligaties zullen de vorm hebben van een Permanent Global Note, zonder interestcoupons, die op of rond de Uitgiftedatum zal neergelegd worden bij de Nationale Bank van België ("NBB") als operator van het X/N clearing- en vereffeningsysteem (het "X/N Systeem"). De eigendom van het uiteindelijke belang in de Obligaties zal worden getoond, en overdrachten daarvan zullen worden uitgevoerd via, registers die in girale vorm worden bijgehouden door het X/N Systeem, Euroclear, Clearstream, Luxemburg en hun respectievelijke deelnemers. Onverminderd de toepasselijke wetgeving, zal de Permanent Global Note in bepaalde beperkte omstandigheden, zoals gespecificeerd in de Permanent Global Note, in zijn geheel maar niet gedeeltelijk, kunnen worden omgewisseld voor Definitive Obligaties in coupures van EUR 1.000, en met aangehechte interestcoupons. Zie de sectie "Summary of Provisions Relating to the Obligaties in Global Form" in het

8 Prospectus. Negative Pledge: Cross Default: Ratings: Bronheffing: Toepasselijk Recht: Wederzijdse Erkenning, Notering en Trading: Modaliteiten en Voorwaarden van het Aanbod: Totale bedrag van de uitgifte/het aanbod; als het bedrag niet is bepaald, beschrijving van de regels en het tijdstip voor het in het openbaar aankondigen van het definitieve bedrag van het aanbod: De voorwaarden van de Obligaties bevatten geen negative pledge-clausule. De voorwaarden van de Obligaties bevatten geen crossdefault provisie met betrekking tot de Emittent. De ratings voor schulden op lange termijn van de Emittent zijn Aa3 door Moody's Investors Service, Inc., A+ door Standard & Poor's, een afdeling van de McGraw-Hill Companies, Inc. en AA- door Fitch Ratings. De Obligaties zullen geen rating toegewezen worden. Alle betalingen met betrekking tot de Obligaties zullen gebeuren zonder afhouding van bronheffingen geheven in België behoudens hetgeen bepaald is in Voorwaarde 6 (Taxation) van het Prospectus. In het geval dat een dergelijke afhouding zich voordoet, zal de Emittent vereist worden bijkomende bedragen te betalen teneinde de afgehouden bedragen te dekken, behoudens zoals voorzien in Voorwaarde 6 (Taxation). Op de Obligaties, de Agentschapsovereenkomst (Agency Agreement), de Covenantsakte (Deed of Covenant) en de Inschrijvingsovereenkomst (Subscription Agreement) zal het Engelse recht van toepassing zijn. Op de overeenkomst voor het verstrekken van clearingdiensten aan te gaan tussen de Emittent en de NBB zal het Belgische recht van toepassing zijn. Er zijn aanvragen ingediend (1) voor een goedkeuringsverklaring onder Artikel 18 van de Prospectusrichtlijn, zoals geïmplementeerd in Luxemburg, uit te geven door de CSSF aan de bevoegde autoriteit in België en (2) om de Obligaties toe te laten op de officiële lijst en om deze te verhandelen op de gereglementeerde markt van de Beurs van Luxemburg. De Obligaties kunnen door KBC Bank NV aangeboden worden aan het publiek in België, in overeenstemming met de volgende modaliteiten en voorwaarden: De gezamenlijke hoofdsom van de uit te geven Obligaties, zal minimum EUR bedragen en maximum EUR , en het precieze bedrag zal worden bepaald door de Emittent, rekening houdend met de heersende marktvoorwaarden en de vraag naar de Obligaties, en zal worden bekendgemaakt op de website van de beurs van Luxemburg op op het vroegere van (i) de datum op de welke de totale inschrijvingen voor de Obligaties gelijk zijn aan EUR 300,000,000 in gezamenlijke hoofdsom, en (ii) 13 mei Prijs van het Aanbod: De Obligaties zullen aan Investeerders worden aangeboden tegen de Uitgifteprijs. De termijn, met inbegrip van mogelijke wijzigingen, gedurende dewelke het aanbod open zal zijn en beschrijving Een aanbod van de Obligaties kan door de Manager gedaan worden, op een andere manier dan krachtens Artikel 3(2) van de Prospectusrichtlijn in België gedurende de termijn, vanaf 13:00 uur (CET) op 21 april

9 van het inschrijvingsproces: 2008 tot het vroegere van (i) de tijd en datum wanneer de Manager aankondigt dat de totale inschrijvingen voor de Obligaties gelijk zijn aan EUR in gezamenlijke hoofdsom en (ii) 17:00 uur (CET) op 9 mei 2008 (de "Einddatum van de Aanbodstermijn"). Om deel te nemen aan het aanbod van de Obligaties, moet elke kandidaat-investeerder contact opnemen met de Manager in diens plaatselijk filiaal in België of via de gebruikelijke contacten bij de Manager. Elke investeerder zal inschrijven op de Obligaties of de Obligaties aankopen van de Manager, overeenkomstig afspraken tussen de Manager en diens klanten met betrekking tot het inschrijven op effecten in het algemeen. Investeerders zullen niet vereist worden om rechtstreeks contractuele verbintenissen aan te gaan met de Emittent teneinde in te schrijven op de Obligaties of de Obligaties aan te kopen. Voorwaarden waaraan het aanbod onderhevig is: Details van het minimumen/of maximumbedrag waarvoor kan worden ingeschreven: Methode en tijdslimieten voor het volstorten van de Obligaties en voor het afleveren van de Obligaties, proces voor kennisgeving aan de aanvragers van het toegekende bedrag en indicatie of het verhandelen mag beginnen vóór kennisgeving: De verschillende categorieën mogelijke investeerders waaraan de Obligaties worden aangeboden: Naam en adres van naar behoren gemachtigde tussenpersonen in België, waar het aanbod plaatsvindt: Clearing Systemen: Verkoopsbeperkingen: Aanbiedingen van de Obligaties is onderhevig aan de voorwaarde van hun uitgifte. De uitgifte van de Obligaties is onderhevig aan zekere van tevoren te vervullen voorwaarden die gebruikelijk zijn voor dit soort transacties, zoals uiteengezet in de Inschrijvingsovereenkomst. De Manager heeft in bepaalde omstandigheden het recht om bevrijd en verlost te worden van zijn verplichtingen onder de Inschrijvingsovereenkomst, vóór de uitgifte van de Obligaties. Het minimumbedrag waarvoor kan worden ingeschreven, bedraagt EUR 1.000, en er is geen maximumbedrag. De Obligaties zullen worden uitgegeven op 15 mei 2008 tegen betaling aan de Emittent van de netto inschrijvingsbedragen. Investeerders zullen door de Manager op de hoogte gesteld worden van de aan hen toegewezen Obligaties en van de regelingen voor vereffening daarvan, van zodra mogelijk na het verlopen van de aanbiedingstermijn. Het verhandelen mag niet beginnen vóór kennisgeving. Aanbiedingen kunnen door KBC Bank NV gedaan worden aan haar retail- en private bankingcliënten in België. In andere landen van de Europese Economische Ruimte zullen aanbiedingen enkel gedaan worden door de Manager krachtens een vrijstelling van de verplichting om een prospectus te publiceren onder de Prospectusrichtlijn, zoals geïmplementeerd in de relevante landen. KBC Bank NV Havenlaan Brussel X/N Systeem, Euroclear en Clearstream, Luxemburg Er zijn bepaalde beperkingen van toepassing op het aanbod, de verkoop en de aflevering van Obligaties en op

10 de verdeling van aanbiedingsmateriaal, en dit, onder andere, in de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg. Zie de sectie "Subscription and Sale" van het Prospectus. Financiële Informatie: Zie de sectie "Description of the Issuer - Selected Financial Information" van het Prospectus en de geconsolideerde jaarrekening, de aantekeningen bij de geconsolideerde jaarrekening en de accountantsverklaringen die daarin werd opgenomen door middel van verwijzing.

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent SAMENVATTING Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 3 juni 2010 (het Prospectus ) en elke beslissing om te beleggen in de 4 % Vastrentende

Nadere informatie

SAMENVATTING 1. ZAKELIJKE GEGEVENS VAN DE EMITTENT

SAMENVATTING 1. ZAKELIJKE GEGEVENS VAN DE EMITTENT SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als introductie tot het prospectus voor notering en aanbieding dd. 15 mei 2009 (het Prospectus ); elke beslissing om te beleggen in de 5,00 procent vastrentende

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

Fortis Bank (een emittent ) Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door

Fortis Bank (een emittent ) Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door Fortis Bank (een emittent ) en Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door Fortis Bank (de garant ) SAMENVATTING van het basisprospectus gedateerd

Nadere informatie

SAMENVATTING. Emittent: Handelaar: Deutsche Bank AG, bijkantoor Londen. Uitgifte- en Voornamelijk Betaalagent:

SAMENVATTING. Emittent: Handelaar: Deutsche Bank AG, bijkantoor Londen. Uitgifte- en Voornamelijk Betaalagent: SAMENVATTING Deze Samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot het Registratiedocument van 2 april 2007 voorbereid door de Emittent in verband met obligaties uitgegeven onder zijn U.S. $ 80.000.000.000

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting van Risicofactoren

Samenvatting. Samenvatting van Risicofactoren Samenvatting Het volgende is een samenvatting (de Samenvatting ) van de belangrijkste kenmerken en risico s verbonden aan Commerzbank Aktiengesellschaft (de Emittent, de Bank, of Commerzbank, samen met

Nadere informatie

KBC IFIMA N.V. (NL) Note in Australische dollar op 4 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet

KBC IFIMA N.V. (NL) Note in Australische dollar op 4 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet Note KBC IFIMA N.V. (NL) Note in Australische dollar op 4 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet KBC IFIMA N.V. geeft nieuwe Notes uit. We zetten de voornaamste voorwaarden voor u op een rij: Het

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

SAMENVATTING. I: De Effecten. Type van Effecten: Vorm van de Effecten:

SAMENVATTING. I: De Effecten. Type van Effecten: Vorm van de Effecten: SAMENVATTING Deze Samenvattingsectie moet gelezen worden als een inleiding op het Prospectus. Iedere beslissing om in de Effecten (Securities) te beleggen moet gebaseerd zijn op een bestudering van het

Nadere informatie

SAMENVATTING. The Royal Bank of Scotland plc (de Emittent) Notes met Beschermde en Niet-Beschermde Hoofdsom (de Notes)

SAMENVATTING. The Royal Bank of Scotland plc (de Emittent) Notes met Beschermde en Niet-Beschermde Hoofdsom (de Notes) SAMENVATTING The Royal Bank of Scotland plc (de Emittent) Notes met Beschermde en Niet-Beschermde Hoofdsom (de Notes) Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op dit Prospectus en iedere

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES Deze samenvatting dient te worden gelezen als een inleiding op dit Basisprospectus, en een eventuele beslissing om te beleggen in de Notes dient

Nadere informatie

Samenvatting van het Prospectus. d.d. 16 september 2008. betreffende de emissie. door Fortis Bank NV/SA ( Fortis Bank of de Emittent ) van

Samenvatting van het Prospectus. d.d. 16 september 2008. betreffende de emissie. door Fortis Bank NV/SA ( Fortis Bank of de Emittent ) van Samenvatting van het Prospectus d.d. 16 september 2008 betreffende de emissie door Fortis Bank NV/SA ( Fortis Bank of de Emittent ) van tenminste 50.000.000 en maximum 500.000.000 achtergestelde senior

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

NV BEKAERT SA. Naamloze vennootschap naar Belgisch recht. Openbaar aanbod in België en het Groothertogdom Luxemburg. van twee reeksen obligaties

NV BEKAERT SA. Naamloze vennootschap naar Belgisch recht. Openbaar aanbod in België en het Groothertogdom Luxemburg. van twee reeksen obligaties NV BEKAERT SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Openbaar aanbod in België en het Groothertogdom Luxemburg van twee reeksen obligaties elk voor een verwacht minimum totaal bedrag in hoofdsom van

Nadere informatie

1 Overwegingen voor de belegger

1 Overwegingen voor de belegger SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS dd 8 december 2009 met betrekking tot de uitgifte en het openbaar bod tot inschrijving in België en het Groothertogdom Luxemburg van een obligatielening voor een verwacht

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

DEEL I: SAMENVATTING

DEEL I: SAMENVATTING DEEL I: SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als introductie tot het prospectus voor notering en aanbieding dd. 23 oktober 2009(het Prospectus ); elke beslissing om te beleggen in de 5,75

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : OF Rechtspersoon Maatschappelijke

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten") die kunnen

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20 Structured products tember 2014 Index Garantie Notes 2 De VL Index Garantie Note AEX 14-20 (de Note ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Structured Note Programme ter waarde van 2 miljard

Nadere informatie

MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.)

MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) Uitgifte tot EUR 100,000,000 van in 2014 Terugbetaalbare Index Gebonden Obligaties met Vaste Rente (de "Obligaties") in

Nadere informatie

SAMENVATTING. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. ("BNPP B.V.") Emittenten

SAMENVATTING. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (BNPP B.V.) Emittenten SAMENVATTING Deze samenvatting dient als een inleiding op dit Basisprospectus gelezen te worden. Elke beslissing om te beleggen in enige Effecten dient gebaseerd te worden op een bestudering van dit Basisprospectus

Nadere informatie

15/09/2011 ; 17/09/2012 ; 16/09/2013 ; 15/09/2014 ; 15/09/2015

15/09/2011 ; 17/09/2012 ; 16/09/2013 ; 15/09/2014 ; 15/09/2015 ING Structured Note Note gelinkt aan aandelen ING 5Y EUR Fix Coupon Airbag Note 09/2015 terugbetaling kapitaal gelinkt aan een Europese aandelenindex Productfiche 23 augustus 2010 Omschrijving Deze Note

Nadere informatie

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20 Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015 Trigger Notes 2 De voorwaarden van de VL Dutch Trigger Note 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final

Nadere informatie

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in Effecten moet gebaseerd zijn op een overweging van het Basisprospectus

Nadere informatie

Management van de Emittent De Raad van Bestuur van LPCorp is momenteel samengesteld uit de volgende leden:

Management van de Emittent De Raad van Bestuur van LPCorp is momenteel samengesteld uit de volgende leden: SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot dit Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in de Notes moet gesteund zijn op het Basisprospectus als

Nadere informatie

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die gedefinieerd worden in Voorwaarden van de Obligaties zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben.

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die gedefinieerd worden in Voorwaarden van de Obligaties zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben. SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 23 april 2012 (het Prospectus) en iedere beslissing om te beleggen in de 4,50 % vastrentende

Nadere informatie

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die gedefinieerd worden in Voorwaarden van de Obligaties zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben.

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die gedefinieerd worden in Voorwaarden van de Obligaties zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben. SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 23 april 2012 (het Prospectus) en iedere beslissing om te beleggen in de 4,50 % vastrentende

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF Buitengewone Algemene Vergadering te houden op vrijdag 31 juli 2009 om 16u30

STEMMING PER BRIEF Buitengewone Algemene Vergadering te houden op vrijdag 31 juli 2009 om 16u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout STEMMING PER BRIEF Buitengewone Algemene Vergadering te houden op vrijdag 31 juli

Nadere informatie

ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15

ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Switch Rate Note 02/15 Productfiche 28 december 2009 Omschrijving Deze Note betaalt elk kwartaal een vaste brutocoupon van 3% (op jaarbasis) voor jaar

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS van 8 januari 2008 met betrekking tot de uitgifte en het openbaar bod tot inschrijving van obligaties uitgegeven in het kader van een obligatielening van 100.000.000 5,30%

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

5,10 % (bruto) met vervaldag op 29 juni 2015 (de Obligaties ) Inschrijvingsperiode: van 10 juni 2010 om 9 uur tot 24 juni 2010 om 16 uur (inbegrepen)

5,10 % (bruto) met vervaldag op 29 juni 2015 (de Obligaties ) Inschrijvingsperiode: van 10 juni 2010 om 9 uur tot 24 juni 2010 om 16 uur (inbegrepen) Intervest Offices NV Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Antwerpen Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) Openbare beleggingsinstelling met vast kapitaal en vastgoedbevak naar Belgisch recht (de

Nadere informatie

Synthesenota van [ ] 2007. Morgan Stanley. (vennootschap opgericht onder de wetten van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika)

Synthesenota van [ ] 2007. Morgan Stanley. (vennootschap opgericht onder de wetten van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika) Synthesenota van [ ] 2007 Morgan Stanley (vennootschap opgericht onder de wetten van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika) Uitgever van Vastrentende Notes Serie 1448, met vervaldag in 2017,

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

Nadere informatie

Samenvatting van de verrichtingsnota van 24 november 2010 en van het registratiedocument van 2 juni 2010

Samenvatting van de verrichtingsnota van 24 november 2010 en van het registratiedocument van 2 juni 2010 Samenvatting van de verrichtingsnota van 24 november 2010 en van het registratiedocument van 2 juni 2010 met betrekking tot de uitgifte en het openbaar bod in België en het Groothertogdom Luxemburg tot

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Januari 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note Wereld 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in Noorse kroon op 5 jaar met vaste interestvoet

KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in Noorse kroon op 5 jaar met vaste interestvoet Note KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in Noorse kroon op 5 jaar met vaste interestvoet KBC IFIMA S.A. geeft nieuwe Notes uit. We zetten de voornaamste voorwaarden voor u op een rij: Het betreft een publiek aanbod

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze Samenvatting moet gelezen worden als een inleiding tot deze Debt Issuance Programme Prospectus en elke beslissing om in Notes te investeren dient gebaseerd te zijn op

Nadere informatie

SAMENVATTING ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE EMITTENTEN DE BANK EN DE GROEP

SAMENVATTING ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE EMITTENTEN DE BANK EN DE GROEP SAMENVATTING Deze samenvatting werd opgesteld in overeenstemming met artikel 5(2) van de Prospectusrichtlijn (Richtlijn 2003/71/EC) (de "Prospectusrichtlijn") en dient gelezen te worden als inleiding tot

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding tot dit Prospectus en iedere beslissing om te investeren in enige Notes dient gebaseerd te zijn op de bestudering

Nadere informatie

ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16

ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Euribor Booster Note 02/16 Promotioneel Document 27 januari 2011 Omschrijving Deze Note betaalt elk kwartaal een brutocoupon gelijk aan de Euribor

Nadere informatie

Definitieve Voorwaarden DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH. Reeks Nr: 3304

Definitieve Voorwaarden DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH. Reeks Nr: 3304 Definitieve Voorwaarden 15 december 2008 DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH Reeks Nr: 3304 Uitgifte van Notes tot EUR 100,000,000 met Vaste Interestvoet van 4,25% met vervaldatum 30 december 2013 onder het

Nadere informatie

KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in USD op 6 jaar met variabele interestvoet

KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in USD op 6 jaar met variabele interestvoet KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in USD op 6 jaar met variabele interestvoet KBC IFIMA S.A. geeft nieuwe Notes uit. We zetten de voornaamste voorwaarden voor u op een rij: Het betreft een publiek aanbod van Notes

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

1 Overwegingen voor de belegger

1 Overwegingen voor de belegger SAMENVATTING VAN DE VERRICHTINGSNOTA VAN 28 april 2010 EN VAN HET REGISTRATIEDOCUMENT VAN 20 april 2010 in verband met het openbaar aanbod tot inschrijving op obligaties in België (de Obligaties ) met

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand Commercieel Document - Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y EUR Floating Rate Notes 08/2019 gelinkt aan de Euribor 3 maand Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande

Nadere informatie

DEEL I: SAMENVATTING

DEEL I: SAMENVATTING DEEL I: SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als introductie tot het prospectus voor notering en aanbieding dd. 2 december 2009 (het Prospectus ); elke beslissing om te beleggen in de vastrentende

Nadere informatie

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000.

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000. Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 451 (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister te

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout UITNODIGING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden

Nadere informatie

Deel A Contractvoorwaarden

Deel A Contractvoorwaarden Definitieve Voorwaarden d.d. 23 oktober 2008 Citigroup Funding Inc. Uitgifte van maximaal EUR 100.000.000 obligaties met een rentevoet van 6,00 %, invorderbaar op 19 december 2013 Gewaarborgd door Citigroup

Nadere informatie

ING 5Y EUR Switch Rate Note 03/15

ING 5Y EUR Switch Rate Note 03/15 ING Structured Note Note gelinkt aan rente ING 5Y EUR Switch Rate Note 03/15 Productfiche 10 februari 2010 Omschrijving Deze Note betaalt elk jaar een vaste brutocoupon van 3% voor jaar 1 en jaar 2. De

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

De belangrijkste bepalingen en voorwaarden van het Aanbod kunnen worden samengevat als volgt:

De belangrijkste bepalingen en voorwaarden van het Aanbod kunnen worden samengevat als volgt: Gereglementeerde informatie DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Mei 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note AEX 14-20 Tranche 2 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 1

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 1 SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 1 Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding tot dit Prospectus en iedere beslissing om te investeren in de Notes dient gebaseerd te zijn op een bestudering

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's zijn die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten")

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS Deze volmacht is geen verzoek tot verlening van volmacht overeenkomstig de bepalingen van artikel 578 van het Wetboek van vennootschappen en wordt

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) april 2017 Index Garantie Notes ISIN: NL0012247746 2 De voorwaarden van de VL 90% Index Garantie Note AEX 17-23 (de Note ) zijn vermeld

Nadere informatie

Note KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in Zuid-Afrikaanse rand op 3 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet

Note KBC IFIMA S.A. (LUX) Note in Zuid-Afrikaanse rand op 3 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet KBC IFIMA S.A. geeft nieuwe s uit. KBC IFIMA S.A. (LUX) in Zuid-Afrikaanse rand op 3 jaar en met een jaarlijkse vaste interestvoet We zetten de voornaamste voorwaarden voor u op een rij: Het betreft een

Nadere informatie

SAMENVATTING 1. BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE NOTES UITGEGEVEN IN HET KADER VAN HET PROGRAMMA

SAMENVATTING 1. BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE NOTES UITGEGEVEN IN HET KADER VAN HET PROGRAMMA SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot het Basisprospectus van de Emittenten dd. 17 juni 2010 dat een basisprospectus vormt voor Fortis Bank en een basisprospectus voor

Nadere informatie

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note USA 14-19

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note USA 14-19 Structured products September 2014 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note USA 14-19 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

2.5Y USD Semi-Annual Step-Up

2.5Y USD Semi-Annual Step-Up Mogelijke halfjaarlijkse coupon met progressieve rentevoet Looptijd van het product: 2,5 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Geen kapitaalbescherming Beschrijving 2.5Y USD Semi-Annual Step-Up is een beleggingsproduct

Nadere informatie

HSBC Bank plc. Emissieprogramma voor Notes en Warrants. Emissie van. Autocallable Notes. tot een bedrag van 50.000.000 euro

HSBC Bank plc. Emissieprogramma voor Notes en Warrants. Emissie van. Autocallable Notes. tot een bedrag van 50.000.000 euro Het onderhavige document betreft een informele en indicatieve vertaling van enkel de informatie van de Definitieve Voorwaarden gerelateerd aan de obligaties zoals beschreven in de «Final Terms dated[27

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

RECORD BANK NV. (de "Obligaties") commercieel "Record Target Note" genoemd. Uitgifteprijs : 102%

RECORD BANK NV. (de Obligaties) commercieel Record Target Note genoemd. Uitgifteprijs : 102% PROSPECTUS 19 februari 2008 RECORD BANK NV Minimum EUR 20.000.000 Obligaties waarvan het kapitaal op de vervaldatum van 6 mei 2014 gewaarborgd is en waarvan de eerste coupon is vastgesteld op 8% en de

Nadere informatie

Note KBC IFIMA S.A. (LUX) Gestructureerde Note in USD op 6 jaar met vaste en variabele interestvoet KBC IFIMA S.A. geeft nieuwe Notes uit.

Note KBC IFIMA S.A. (LUX) Gestructureerde Note in USD op 6 jaar met vaste en variabele interestvoet KBC IFIMA S.A. geeft nieuwe Notes uit. KBC IFIMA S.A. (LUX) Gestructureerde in USD op 6 jaar met vaste en variabele interestvoet KBC IFIMA S.A. geeft nieuwe s uit. We zetten de voornaamste voorwaarden voor u op een rij: Het betreft een publiek

Nadere informatie

ING 5Y EUR Participation Note 11/2015

ING 5Y EUR Participation Note 11/2015 ING Structured Note Note gelinkt aan een aandelenindex ING 5Y EUR Participation Note 11/2015 gelinkt aan een emerging market aandelenindex Productfiche 25 oktober 2010 OMSCHRIJVING Deze 5Y EUR Participation

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

Publiek Aanbod BEFIMMO Comm. VA

Publiek Aanbod BEFIMMO Comm. VA Publiek Aanbod BEFIMMO Comm. VA Befimmo Comm.VA, een vastgoedbevak (openbare vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal), bijzonder gespecialiseerd in beleggingen in kantoorgebouwen, geeft nieuwe

Nadere informatie

Kinepolis Obligaties 4,75% 2019

Kinepolis Obligaties 4,75% 2019 Promotioneel document Nieuwe Obligatielening in EUR Kinepolis Obligaties 4,75% 209 7 jaar, recht op terugbetaling op de Vervaldatum aan 00% door de Emittent, behalve in geval van faillissement of wanbetaling

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA. 1 Belangrijke informatie omtrent de Notes die zullen worden uitgegeven onder het Programma

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA. 1 Belangrijke informatie omtrent de Notes die zullen worden uitgegeven onder het Programma SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting is opgesteld met het oog op de uitgifte door GDF SUEZ van Notes met een nominale waarde van minder dan 50.000. Investeerders in Notes met een nominale waarde

Nadere informatie

SAMENVATTING INFORMATIEMEMORANDUM

SAMENVATTING INFORMATIEMEMORANDUM SAMENVATTING INFORMATIEMEMORANDUM Obligatielening Residentie De Beemden Privaat aanbod tot inschrijving van: 36 obligaties met optie op een woonrecht in een assistentiewoning waarvan 20 obligaties uitgebreid

Nadere informatie

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht)

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) op EUR 189.000.000 uitstaande 4,375% vastrentende obligaties (ISIN: XS0218652906) met vervaldatum

Nadere informatie

Delhaize obligaties 4,250% 2011-2018

Delhaize obligaties 4,250% 2011-2018 Nieuwe obligatielening in Euro Delhaize obligaties 4,250% 2011-2018 7 jaar, recht op terugbetaling op de Vervaldatum aan 100% door de Emittent, behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de

Nadere informatie

WKN/ISIN: DB9LQV/XS0328291124

WKN/ISIN: DB9LQV/XS0328291124 SAMENVATTING Deutsche Bank AG Londen Tot EUR 100.000.000 Best of Express Notes verbonden met een Korf van Indexen Uitgegeven in zijn Programma Uitgifteprijs: 100 per cent van het Nominaal Bedrag (plus

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Uitgifteprijs: 101,875% Aflossingsprijs: 100% Bruto actuarieel

Nadere informatie

Omega Pharma Obligaties 2017-2019

Omega Pharma Obligaties 2017-2019 Promotioneel Document Nieuwe obligatielening in EUR Omega Pharma Obligaties 2017-2019 Â 5 en 7 jaar; Â Recht op terugbetaling op de Vervaldatum aan 100% door de Emittent, behalve in geval van faillissement

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS. van 21 oktober 2009. 5,00 % met vervaldag op 25 november 2014 (de Obligaties ) uitgegeven door

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS. van 21 oktober 2009. 5,00 % met vervaldag op 25 november 2014 (de Obligaties ) uitgegeven door SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS van 21 oktober 2009 betreffende het openbaar bod tot inschrijving in België van obligaties uitgegeven in het kader van een obligatielening voor een totaal bedrag van minimum

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Een uitgifte met de beste rating 5% gewaarborgd gedurende 2 jaar En daarna uitzicht op hoge coupons Een belegging recht door zee Welke kant zal

Nadere informatie

onvoorwaardelijk en onherroepelijk gewaarborgd door LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. (gevestigd in de Staat Delaware)

onvoorwaardelijk en onherroepelijk gewaarborgd door LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. (gevestigd in de Staat Delaware) SAMENVATTINGSNOTA gedateerd 9 november 2006 LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Nederland en statutair gevestigd in Amsterdam) Uitgifte van Swing Notes voor

Nadere informatie

Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V.

Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. (het Programma ) uitgegeven door AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie