C A T A L O G U S C A T A L O G U E. Transformatoren voor industriële toepassingen Transformateurs pour applications industrielles

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C A T A L O G U S C A T A L O G U E. Transformatoren voor industriële toepassingen Transformateurs pour applications industrielles"

Transcriptie

1 C A T A L O G U S C A T A L O G U E Transformatoren voor industriële toepassingen Transformateurs pour applications industrielles 1ph-Transformatoren 1ph-Transformateurs veiligheid / de securité stuurstroom / de commande bescherming / de protection spaar / auto 3ph-Transformatoren 3ph-Transformateurs bescherming / de protection scheiding / de séparation spaar / auto Beschermingskasten Boîtiers de protection Gelijkspanningsvoedingen Alimentations à tension continue Medische ruimten Locaux médicaux

2 Transformatoren voor industriële toepassingen Transformateurs pour applications industrielles Pagina / Page 0 technische inlichtingen / renseignements techniques 2 1 eenfase veiligheidstransformatoren / transformateurs monophasés de sécurité 1.1 voor gedrukte schakelingen / pour circuits imprimés 0,6 VA - 40 VA veiligheidstransformatoren / transformateurs de sécurité 2 x 12 V / 24 V 10 VA VA veiligheidstransformatoren / transformateurs de sécurité IP VA VA veiligheidstransformatoren / transformateurs de sécurité 2 x 24 V 1 kva - 2,5 kva beltransformatoren / transformateurs pour sonneries modulair 8 VA - 16 VA veiligheidstransformatoren / transformateurs de sécurité modulair 8 VA - 16 VA 18 2 eenfase beschermingstransformatoren / transformateurs monophasés de protection (séparation des circuits) 2.1 voor elektronicatoepassingen / pour applications électroniques 50 VA VA beschermingstransformatoren / transformateurs de protection 2 x 115 V / 230 V 63 VA VA beschermingstransformatoren / transformateurs de protection IP VA VA beschermingstransformatoren / transformateurs de protection 2 x 115 V 1kVA - 10 kva 26 3 eenfase stuurstroomtransformatoren / transformateurs monophasés de commande 3.1 stuurstroomtransformatoren / transformateurs de commande 24 V 40 VA VA stuurstroomtransformatoren / transformateurs de commande 2 x 24 V 1kVA - 2,5 kva stuurstroomtransformatoren / transformateurs de commande 230 V 40 VA VA stuurstroomtransformatoren / transformateurs de commande 2 x 115 V 1 kva - 10 kva 34 4 eenfase spaartransformatoren / autotransformateurs monophasés 4.1 spaartransformatoren / autotransformateurs 35 VA VA spaartransformatoren / autotransformateurs 1,6 kva - 4 kva 38 5 draagbare eenfase transformatoren / transformateurs monophasés portatifs veiligheidstransformatoren / transformateurs de sécurité 100 VA VA beschermingstransformatoren / transformateurs de protection (séparation des circuits) 250 VA VA spaartransformatoren / autotransformateurs 0,1 kva - 1,5 kva 43 6 driefasen transformatoren / transformateurs triphasés 6.1 beschermingstransformatoren / transformateurs de protection (séparation des circuits) 1 kva - 10 kva scheidingstransformatoren / transformateurs de séparation (d isolement à enroulements séparés) 16 kva - 63 kva spaartransformatoren / autotransformateurs 2,75 kva - 95 kva schakelgroepen voor driefasen transformatoren / groupes de couplage pour transformateurs triphasés 50 7 IP20 - beschermingskasten / boîtiers de protection IP magnetische wisselspanningsstabilisatoren / stabilisateurs magnétiques de tension alternative 52 9 gelijkspanningsvoedingen / alimentations à tension continue 9.1 eenfase en driefasen gelijkrichters / redresseurs monophasés et triphasés gestabiliseerde voedingen / alimentations stabilisées gestabiliseerde voedingen (regelbaar) / alimentations stabilisées (réglables) gelijkrichter voor deurtelefoon / redresseur pour parlophone eenfase beschermingstransformatoren voor medisch gebruikte ruimten / transformateurs monophasés de protection (séparation des circuits) pour locaux à usages médicaux inschakelstroombegrenzers / limiteurs de courant d enclenchement 64 EREA 1

3 0 Technische inlichtingen / Symbolen en afkortingen scheidingstransformator Symboles et abréviations transformateur de séparation (d isolement à enroulements séparés) beschermingstransformator transformateur de protection (séparation des circuits) veiligheidstransformator transformateur de sécurité stuurstroomtransformator transformateur de commande spaartransformator autotransformateur transformator voor medisch gebruikte ruimten transformateur pour locaux à usages médicaux beltransformator transformateur pour sonneries niet-kortsluitvaste transformator transformateur non-résistant aux courts-circuits kortsluitvaste transformator transformateur résistant aux courts-circuits smeltzekering fusible - trage tijd-stroom karakteristiek T - caractéristique temps-courant temporisée T - snelle tijd-stroom karakteristiek F - caractéristique temps-courant rapide F thermische zekering fusible thermique - niet-herstelbaar - non-réparable onderbrekingssysteem dispositif de coupe-circuit - herstelbaar - réparable - zonder automatische herinschakeling - sans réenclenchement automatique - reageert op stroom en op temperatuur - sensible au courant et à la température aarding terre de protection beschermingsklasse II classe de protection II gelijk- of gelijkgerichte spanning tension continue ou redressée spanning in V U tension en V spanningsval in % du chute de tension en % stroom in A I courant en A typevermogen in VA P type puissance type en VA nullastverliezen in W P 0 pertes à vide en W koperverliezen in W P Cu pertes dans le cuivre dues à la charge en W schijnbaar vermogen in VA P S puissance apparente en VA rendement in % Rdt rendement en % maximale omgevingstemperatuur in C t a température ambiante maximale en C opwarming in C Δt échauffement en C gewicht in kg M poids en kg primair PRI primaire secundair SEC secondaire nulpunt N point neutre arbeidsfactor cosφ facteur de puissance EREA 2

4 Soorten transformatoren scheidingstransformator (fig. 1) is een transformator waarvan de primaire en secundaire wikkelingen elektrisch gescheiden zijn door middel van een hoofdisolatie, met de bedoeling de risicoʼs te beperken, in de kring gevoed door de secundaire wikkeling, in geval van toevallige en gelijktijdige aanraking van de aarde en de actieve delen beschermingstransformator (fig. 1) Deze scheidingstransformatoren bezitten een dubbele of versterkte isolatie tussen de in- en uitgangswikkelingen. Gebruikelijke toepassingen zijn: Wijzigen van de spanning. Met deze types is enkel de transformatie mogelijk van 230V of 400V netspanning naar 230V of 115V (afhankelijk van het type). Veranderen van aardingsstelsel (= nulleiderregime) Met het oog op bedrijfszekerheid en personenbeveiliging tegen indirecte aanraking kan er binnen een bepaald net (meermaals) van nulleiderregime gewijzigd worden. Door de secundaire zijde van de beschermingstransformator niet te aarden verkrijgt men een IT-net, dat inzake bedrijfscontinuïteit zeker de hoogste waarborgen biedt. Complexe productieprocessen, medisch gebruikte ruimten en ruimten met verhoogd explosiegevaar zijn hiervan typische voorbeelden. Uiteraard dient er voor gezorgd te worden dat de personenbeveiliging niet in het gedrang komt. Bescherming van gebruikers in vervuilde netten Niet-lineaire belastingen (thyristorsturingen, snelheidsregelaars, ) veroorzaken vaak harmonischen en parasitaire stromen op het net. Door gebruik te maken van een beschermingstransformator zal tengevolge van de galvanische scheiding tussen de wikkelingen, de onzuiverheden van de primaire zijde weggewerkt worden. De meer gevoelige verbruikers (o.a. computergestuurde processen) worden zo beschermd. Levensduur en bedrijfszekerheid verbeteren door deze maatregel aanzienlijk. Optioneel kunnen deze transformatoren uitgerust worden met een geaard scherm tussen de beide wikkelingen waardoor nog meer onzuiverheden zullen weggefilterd worden. veiligheidstransformator (fig. 1) Deze beschermingstransformatoren zijn specifiek bedoeld om kringen te voeden die een veilige zeer lage spanning ( 50V) vereisen. Gebruikelijke toepassingen zijn: Idem Beschermingstransformatoren Wijzigen van de spanning naar een veilige zeer lage spanning voor het garanderen van de personenveiligheid. Voorbeelden hiervan vormen o.m. draagbaar gereedschap, bellen, speelgoed,.. hoewel hiervoor telkens nog bijkomende normalisatie van kracht is. stuurstroomtransformator (fig. 1) Deze transformatoren bezitten minimaal een hoofdisolatie tussen de in- en uitgangswikkelingen en zijn vereist in het gebruik van stuurkringen voor machines (cfr. EN deel1). Gebruikelijke toepassingen zijn: Stuurkringen van contactoren, signalisatie, vergrendeling, Voor deze toepassing dient de transformator vaak kortstondig een verhoogd vermogen te leveren zonder dat de uitgangsspanning hierdoor al te nadelig beïnvloed wordt. Wijzigen van de spanning. Naast de transformatie van de 230 of 400V netspanning naar 24 of 230V, kan met behulp van een ʻspanningstabʼ op de primaire zijde bovendien een kleine correctie uitgevoerd worden. De stuurstroomtransformatoren van EREA hebben een dubbele of versterkte isolatie tussen de wikkelingen, waardoor de stuurstroomtransformatoren met veilige zeer lage spanning ( 50 V) ondere andere toepassing vinden in vochtige ruimten, of als personenbescherming tegen directe aanraking. Sortes de transformateurs transformateur de séparation (d isolement à enroulements séparés) (fig. 1) est un transformateur dont les enroulements primaires et secondaires sont électriquement séparés par une isolation principale, en vue de limiter, dans le circuit alimenté par l enroulement secondaire, les risques en cas de contact simultané accidentel entre la terre et les parties actives transformateur de protection (séparation des circuits) (fig. 1) Ces transformateurs à enroulements séparés ont une isolation double ou renforcée entre les enroulements primaires et secondaires. Applications fréquentes sont : Changement de tension. Ces types permettent la transformation de la tension de réseau 230V ou 400V en 230V ou 115V (selon le type). Changement de régime de mise à la terre (= régime du conducteur neutre). En fonction des besoins, en ce qui concerne la fiabilité du réseau et la protection des personnes contre le contact indirect, le régime du conducteur neutre peut changer plusieurs fois dans un même réseau. En renonçant à la mise à la terre du circuit secondaire du transformateur de protection on obtient un réseau IT, qui garantit une fiabilité élevée. Des processus de production complexes, des locaux à utilisation médicale et des locaux à danger d explosion en sont des exemples. Evidemment ceci ne doit pas se faire au détriment de la sécurité des personnes. Protection de consommateurs dans des réseaux perturbés. Souvent des charges non-linéaires (commandes par thyristor, régulateurs de vitesse, ) causent des harmoniques et des courants parasites sur le réseau. Quand on utilise un transformateur de protection les perturbations au côté primaire seront attenuées grâce à la séparation galvanique des enroulements. Ainsi les consommateurs plus sensibles (e.a. des processus commandés par ordinateur) sont protégés, tout bénéfice pour la durée de vie et la fiabilité. Eventuellement ces transformateurs peuvent être équipés d un écran (entre les enroulements) mis à la terre pour éliminer encore plus les perturbations. transformateur de sécurité (fig. 1) Ces transformateurs de protection sont spécifiquement conçus pour l alimentation de circuits à très basse tension de sécurité ( 50 V). Applications fréquentes : Voir Transformateurs de protection Changement de la tension en très basse tension de sécurité qui garantit la sécurité des personnes. Par exemple, des outils portables, sonneries, jouets, bien qu ils soient soumis à une normalisation supplémentaire. transformateur de commande (fig. 1) Ces transformateurs ont au moins une isolation principale entre les enroulements primaires et secondaires et sont impératifs pour les circuits de commande de machines (cf. EN ). Applications fréquentes sont : Circuits de commande de contacteurs, signalisation, verrouillage, Pour cette application le transformateur doit souvent engendrer une puissance élevée de courte durée, mais pas au détriment de la tension de sortie. Changement de tension. Il y a non seulement la transformation de la tension de réseau 230 ou 400V en 24 ou 230V, mais on peut également exécuter une correction au côté primaire moyennant une prise +15 V. Les transformateurs de commande de EREA ont une isolation double ou renforcée entre les enroulements, ainsi les transformateurs de commande à très basse tension de sécurité ( 50V) trouvent entre autre application dans des circuits de commande pour des locaux humides, ou comme protection contre le contact direct des personnes. EREA 3

5 Bescherming van gebruikers in vervuilde netten. Zie ook beschermingstransformatoren. Opmerking: De eenfase stuurstroomtransformatoren met een vermogen tot 630VA zijn aan de secundaire zijde uitgerust met een dubbele ʻnul-klemʼ. Deze klem is inwendig doorverbonden met één uiteinde van de wikkeling. Zodoende kan men de aardingsgeleider op een ordentelijke manier aansluiten en vermijdt men dat het afgaande net zwevend wordt opgesteld. spaartransformator (fig. 2) is een transformator waarvan de primaire en de secundaire wikkeling voor een deel gemeenschappelijk zijn Protection de consommateurs dans des réseaux perturbés. Voir aussi transformateurs de protection. Remarque : Les transformateurs de commande monophasés ayant une puissance jusqu à 630 VA sont équipés au secondaire d une double borne zéro. Cette borne est raccordée à l interieur du transformateur au 0 de l enroulement. Elle facilite le raccordement correct du circuit secondaire à la terre. Ceci évite un circuit secondaire flottant. autotransformateur (fig. 2) est un transformateur dont les enroulements primaires et secondaires ont une partie commune Vermogen en typevermogen van de transformator de grootte van een transformator wordt bepaald door zijn typevermogen - voor een transformator met gescheiden wikkelingen is het typevermogen gelijk aan het schijnbaar vermogen (fig. 1) Ptype = P S - voor een spaartransformator is het typevermogen kleiner dan het schijnbaar vermogen (fig. 2) Ptype = ( U1 - U2 ) x PS U1 Puissance et puissance type du transformateur l encombrement d un transformateur est donné par sa puissance type - pour un transformateur à enroulements séparés la puissance type est égale à la puissance apparente (fig. 1) Ptype = P S - pour un autotransformateur la puissance type est inférieure à la puissance apparente (fig. 2) Ptype = ( U1 - U2 ) x PS U1 fig. 1 fig. 2 bepalend voor een transformator is zijn schijnbaar vermogen - voor eenfase transformatoren P S = U SEC x I SEC - voor driefasen transformatoren P S = 3 x U SEC x I SEC onze transformatoren zijn ontworpen om hun nominaal vermogen te leveren bij - nominale ingangsspanning - continue nominale belasting - arbeidsfactor van de belasting gelijk aan 1 - frequentie Hz - maximale omgevingstemperatuur t a 40 C of t a 50 C De transformatoren geven dan hun nominale uitgangsspanning. maximale ingangsspanning U PRI + 6 % Bij deze verhoogde ingangsspanning zal de uitgangsspanning hoger zijn dan de nominale uitgangsspanning. men moet een transformator zodanig kiezen, dat zijn vermogen minstens even groot is als het schijnbaar vermogen van de belasting - voor eenfase belastingen P S = U x I - voor driefasen belastingen P S = 3 x U x I - indien het actief vermogen en de arbeidsfactor van de belasting gegeven zijn P = PA S cosφ - indien het mechanisch vermogen en het rendement van de belasting gegeven zijn Pmech x 100 P S = 1 pk = 0,736 kw Rdt la puissance apparente détermine le transformateur - pour transformateurs monophasés P S = U SEC x I SEC - pour transformateurs triphasés P S = 3 x U SEC x I SEC nos transformateurs sont conçus afin de développer leur puissance nominale à - tension d entrée nominale - charge nominale continue - facteur de puissance de la charge égale à 1 - fréquence Hz - température ambiante maximale t a 40 C ou t a 50 C Les transformateurs donnent alors leur tension de sortie nominale. tension d entrée maximale U PRI + 6 % A cette tension d entrée augmentée, la tension de sortie sera supérieure à la tension de sortie nominale. le choix d un transformateur doit être fait de telle manière, que sa puissance soit au moins aussi grande que la puissance apparente de la charge - pour charges monophasées P S = U x I - pour charges triphasées P S = 3 x U x I - si la puissance active et le facteur de puissance de la charge sont donnés P S = P A cosφ - si la puissance mécanique et le rendement de la charge sont donnés Pmech x 100 P S = 1 ch = 0,736 kw Rdt EREA 4

6 - indien de transformator niet continu belast wordt, kan een transformator met een lager nominaal vermogen gebruikt worden (rekening houdend met de werkingsvoorwaarden) - indien de omgevingstemperatuur hoger ligt dan t a, moet een transformator met een hoger nominaal vermogen gekozen worden toevallige overbelastingen van de transformator zijn toegelaten De hieronder vermelde waarden gelden enkel als richtlijn en mogen niet overschreden worden. vorige overbelasting van continue belasting 10 % 25 % 40 % 25 % 180 min 60 min 15 min 75 % 120 min 40 min 10 min indien transformatoren gebruikt worden voor gelijkrichters, moet men rekening houden met het feit dat de waarden van de gelijkgerichte spanning en van de gelijkstroom niet gelijk zijn aan de waarden van de wisselspanning en van de wisselstroom De gewenste uitgangsgrootheden van de transformator zijn bij gelijkrichting afhankelijk van: - de schakeling (brug- of middenpuntschakeling) - het aantal fasen van de schakeling - de afvlakking, de stabilisatie en de regelmogelijkheden van de gelijkrichter - si le transformateur n est pas chargé d une manière permanente, un transformateur d une puissance nominale moins élevée peut être utilisé (en tenant compte des conditions de fonctionnement) - si la température ambiante excède t a, il faut choisir un transformateur d une puissance nominale plus élevée des surcharges occasionnelles du transformateur sont permises Les valeurs mentionnées ci-dessous ne sont données qu à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas être excédées. précédente surcharge de charge continue 10 % 25 % 40 % 25 % 180 min 60 min 15 min 75 % 120 min 40 min 10 min pour les transformateurs qui doivent être combinés avec des redresseurs, il faut tenir compte du fait que les valeurs de la tension redressée et du courant continu ne sont pas égales à celles de la tension alternative et du courant alternatif Les valeurs de sortie qu il faut obtenir au transformateur, avant le redresseur, dépendent : - du système de couplage (redresseur à pont ou redresseur à point milieu) - du nombre de phases du système de couplage - du lissage, de la stabilisation et des possibilités de réglage du redresseur Bescherming tegen elektrische schokken beschermingsklasse I De transformatoren van klasse I hebben een bescherming tegen elektrische schokken die niet uitsluitend berust op de hoofdisolatie, maar die een bijkomende veiligheidsmaatregel inhoudt onder de vorm van een aansluiting (zoals een aardingsklem) van de aanraakbare geleidende delen aan een aardgeleider. Deze moet deel uitmaken van de vaste verbindingen van de installatie. beschermingsklasse II De transformatoren van klasse II hebben een bescherming tegen elektrische schokken die niet uitsluitend berust op de hoofdisolatie, maar die bijkomende veiligheidsmaatregelen inhoudt zoals dubbele of versterkte isolatie. Deze transformatoren hebben geen aardaansluiting. beschermingsklasse III De transformatoren van klasse III hebben een bescherming tegen elektrische schokken die berust op de voeding met veilige zeer lage spanning en in dewelke geen spanningen worden opgewekt hoger dan de veilige zeer lage spanning. Deze transformatoren mogen geen aardaansluiting hebben. Protection contre les chocs électriques classe de protection I Les transformateurs de la classe I ont une protection contre les chocs électriques qui ne repose pas uniquement sur l isolation principale, mais qui comporte une mesure de sécurité supplémentaire sous forme de moyen de raccordement (telle qu une borne de terre) des parties conductrices accessibles à un conducteur mis à la terre. Celui-ci doit faire partie du câblage fixe de l installation. classe de protection II Les transformateurs de la classe II ont une protection contre les chocs électriques qui ne repose pas uniquement sur l isolation principale, mais qui comporte des mesures de sécurité supplémentaires, telles que la double isolation ou l isolation renforcée. Ces transformateurs n ont pas de raccordement à la terre. classe de protection III Les transformateurs de la classe III ont une protection contre les chocs électriques qui repose sur l alimentation à très basse tension de sécurité et dans lesquels ne sont pas engendrées des tensions supérieures à la très basse tension de sécurité. Ces transformateurs ne peuvent pas avoir de raccordement à la terre. De temperatuurklassen De temperatuurklasse van een elektrotechnisch product zoals een transformator, duidt de maximale temperatuur aan waarbij de isolatiematerialen en de isolatiesystemen een thermische stabiliteit waarborgen in verhouding tot de ouderdom. De thermische klassen en de eraan toegewezen temperaturen zijn de volgende: Les classes thermiques La classe thermique d un produit électrotechnique tel qu un transformateur, représente la température maximale à laquelle les matériaux isolants et les systèmes d isolation présentent une stabilité thermique par rapport au vieillissement. Les classes thermiques et les températures qui leur sont attribuées sont les suivantes: klasse/classe A E B F H temperatuur/température 105 C 120 C 130 C 155 C 180 C De vermelde temperaturen hebben betrekking op de werkelijke temperaturen van het isolatiemateriaal en niet op de opwarming van de transformator of de maximale omgevingstemperatuur. Les températures citées sont les températures réelles de l isolation et non les échauffements du transformateur ou la température ambiante maximale. EREA 5

7 Beveiliging van transformatoren primaire kring - beveiliging tegen kortsluitingsgevaar in de primaire kring - voor transformatoren tot en met 630 VA een zekeringswaarde kiezen ongeveer gelijk aan 1,5 2 x I PRI - voor transformatoren groter dan 630 VA een zekeringswaarde kiezen ongeveer gelijk aan 2 2,5 x I PRI De zekeringswaarde moet groter zijn dan de waarde van de primaire stroom, omdat de inschakelstroom van de transformator hoger ligt dan de primaire stroom. De smeltzekering moet een trage tijd-stroom karakteristiek hebben. Indien de primaire stroom niet gekend is, kan deze benaderend berekend worden. - voor transformatoren tot en met 630 VA is de primaire stroom ongeveer gelijk aan 1,2 x P S U PRI - voor transformatoren groter dan 630 VA is de primaire stroom ongeveer gelijk aan 1,1 x P S (eenfase transformatoren) U PRI P S 1,1 x 3 x U PRI (driefasen transformatoren) Protection des transformateurs circuit primaire - protection contre le risque de court-circuit dans le circuit primaire - pour les transformateurs jusqu à 630 VA il faut choisir la valeur du fusible à peu près égale à 1,5 2 x I PRI - pour les transformateurs excédant 630 VA, il faut choisir la valeur du fusible à peu près égale à 2 2,5 x I PRI La valeur du fusible doit être supérieure à la valeur du courant primaire, le courant d enclenchement du transformateur étant supérieur au courant primaire. Le fusible doit avoir une caractéristique temps-courant temporisée. Si le courant primaire n est pas connu, celui-ci peut être calculé de manière approximative. - pour les transformateurs jusqu à 630 VA le courant primaire est à peu près égal à 1,2 x P S U PRI - pour les transformateurs excédant 630 VA, le courant primaire est à peu près égal à 1,1 x P S (transformateurs monophasés) U PRI 1,1 x P S (transformateurs triphasés) 3 x U PRI Tabel 1 /Tableau 1 : primaire en secundaire beveiliging van transformatoren tegen kortsluitings- of overbelastingsgevaar protection primaire et secondaire des transformateurs contre le risque de court-circuit ou de surcharge Nominale waarden (A) van primaire en secundaire beveiliging van de veiligheids-, stuur- en beschermingstransformatoren Valeurs nominales (A) de protection primaire et secondaire des transformateurs de sécurité, de commande et de protection P Pri Sec VA U=230V U=400V U=24V (2x12V) U=48V (2x24V) U=115V U=230V (2x115V) Glaszekering / Fusible miniature EN60127 Glaszekering / Fusible miniature EN60127 am C D am C D 5 x 20 gg C gg C gg C 5 x 20 gg C 6,3 x 32 6,3 x ,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 30 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 1, ,5 1 0, , ,5 1 0,5 3, , ,5 0,5 0, , , EREA 6

8 secundaire kring - beveiliging tegen overbelastings- of kortsluitingsgevaar in de secundaire kring - zekeringswaarde kiezen gelijk aan of juist iets hoger dan de waarde van de secundaire stroom De smeltzekering mag een snelle of een trage tijd-stroom karakteristiek hebben. circuit secondaire - protection contre le risque de surcharge ou de court-circuit dans le circuit secondaire - il faut choisir la valeur du fusible égale à ou tout juste supérieure à la valeur du courant secondaire Le fusible peut avoir une caractéristique temps-courant rapide ou temporisée. Tabel 2 /Tableau 2 : eenfase laagspanningstransformatoren met secundaire smeltzekering (max. zekeringwaarde 6,3 A en op aanvraag) transformateurs monophasés de basse tension avec fusible au secondaire (valeur de fusible max. 6,3 A et sur demande) Eenfase laagspanningstransformatoren met secundair een smeltpatroon (A) Transformateurs de basse tension monophasés avec fusible au secondaire (A) veiligheid / de sécurité bescherming / de protection stuurstroom / de commande hoofdstuk / chapitre : 1.2 hoofdstuk / chapitre : 2.2 hoofdstuk / chapitre : 3.1 & 3.3 Ps/Usec 24V 2x12V 230V 2x115V 24V 230V 40VA EDR 24TC40 F EDR 230TC40 F 2 A 0,2 A 63VA EDR 24TS63 F EDR 212TS63 F EDR 230TI63 F EDR 2115TI63 F EDR 24TC63 F EDR 230TC63 F 3,15 A 3,15 A 0,315 A 0,315 A 3,15 A 0,315 A 100VA EDR 24TS100 F EDR 212TS100 F EDR 230TI100 F EDR 2115TI100 F EDR 24 TC100 F EDR 230TC100 F 5 A 5 A 0,5 A 0,5 A 5 A 0,5 A 160VA EDR 230TI160 F EDR 2115TI160 F EDR 230TC160 F 1 A 1 A 1 A 250VA EDR 230TI250 F EDR 2115TI250 F E 230TC250 F 1,6 A 1,6 A 1,6 A Gegevens te vermelden bij de bestelling typenummer, code of EAN 13 nr. indien reeds gekend nominaal vermogen primaire en secundaire spanningen - frequentie - eenfase of driefasen transformator - voor driefasen transformatoren de lijnspanningen vermelden en de schakelgroep met of zonder nulpunt soort transformator - scheidingstransformator - beschermingstransformator - veiligheidstransformator - spaartransformator maximale omgevingstemperatuur werkingsvoorwaarden - continu - intermitterend (werk- en rusttijden vermelden) arbeidsfactor van de belasting uitvoering - naakte uitvoering voor inbouw of gesloten uitvoering (beschermingsgraad IP..) - draagbaar - speciale uitvoering Précisions à mentionner à la commande numéro du type, code ou n EAN 13 s il est déjà connu puissance nominale tensions primaires et secondaires - fréquence - transformateur monophasé ou triphasé - pour les transformateurs triphasés il faut mentionner les tensions des lignes et le groupe de couplage avec ou sans point neutre sorti sorte de transformateur - transformateur de séparation (d isolement à enroulements séparés) - transformateur de protection (séparation des circuits) - transformateur de sécurité - autotransformateur température ambiante maximale conditions de fonctionnement - service permanent - charge intermittente (mentionner les temps de fonctionnement et de repos) facteur de puissance de la charge exécution - exécution nue pour pose encastrée ou exécution fermée (degré de protection IP..) - portative - exécution spéciale EREA 7

Driefasen beschermingstransformatoren Transformateurs triphasés de protection

Driefasen beschermingstransformatoren Transformateurs triphasés de protection Driefasen beschermingstransformatoren 1 kva 10 kva Transformateurs triphasés de protection Types : SPT 1000 SPT 1600 SPT 2500 SPT 4000 SPT 6300 SPT 10000 Dieses Dokument enthält nur einen Teil unseres

Nadere informatie

Autotransformateurs triphasés. Types : ATT 2750 ATT ATT 4400 ATT ATT 6800 ATT ATT ATT ATT 17500

Autotransformateurs triphasés. Types : ATT 2750 ATT ATT 4400 ATT ATT 6800 ATT ATT ATT ATT 17500 Driefasen spaartransformatoren 2,75 kva 95 kva Autotransformateurs triphasés Types : ATT 2750 ATT 25000 ATT 4400 ATT 40000 ATT 6800 ATT 63000 ATT 11000 ATT 95000 ATT 17500 Dieses Dokument enthält nur einen

Nadere informatie

Driefasen scheidingstransformatoren 16 kva 63 kva Transformateurs triphasés de séparation

Driefasen scheidingstransformatoren 16 kva 63 kva Transformateurs triphasés de séparation Driefasen scheidingstransformatoren 16 kva 63 kva Transformateurs triphasés de séparation Types : SPT 16000 SPT 40000 SPT 20000 SPT 50000 SPT 25000 SPT 63000 SPT 31500 Dieses Dokument enthält nur einen

Nadere informatie

Beveiligen tegen kortsluiting- en overbelastinggevaar

Beveiligen tegen kortsluiting- en overbelastinggevaar Beveiligen tegen kortsluiting- en overbelastinggevaar Eenfasige Transformatoren Beveiliging van transformatoren NL primaire kring beveiliging tegen kortsluitingsgevaar in de primaire kring voor transformatoren

Nadere informatie

Transformateurs monophasés de sécurité

Transformateurs monophasés de sécurité Types : E 24 SC x E 26 SC 63 EF 212 SC x EF 224 SB x E 212 SC x E 224 SB x Dieses Dokument enthält nur einen Teil unseres Katalogs. This document contains only part of our catalogue. In bijgevoegd uittreksel

Nadere informatie

Cataloog NL. Inhoudstafel Transformatoren voor industriële toepassingen

Cataloog NL. Inhoudstafel Transformatoren voor industriële toepassingen Cataloog Ed. 2013 Cataloog Inhoudstafel Transformatoren voor industriële toepassingen Technische inlichtingen 5 Snel-selectiekaart eenfase en driefase transformatoren 6 Snel-selectiekaart geschakelde voedingen

Nadere informatie

Eenfase veiligheidstransformatoren

Eenfase veiligheidstransformatoren 1 Eenfase veiligheidstransformatoren 1.2 Eenfase veiligheidstransformatoren 10 VA tot 630 VA Gemeenschappelijke eigenschappen geschikt voor alle toepassingen met veilige zeer lage spanning eigenschappen

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

Motors Europe. Eenfasige elektromotoren Moteurs électriques monophasés

Motors Europe. Eenfasige elektromotoren Moteurs électriques monophasés Eenfasige elektromotoren Moteurs électriques monophasés Eenfasige wisselstroommotoren FCM FCM is de nieuwe reeks eenfasige wisselstroommotoren die thuis hoort bij het programma van MEZ motoren België.

Nadere informatie

SNCB. - Installations en panne. NMBS. - Defecte installaties.

SNCB. - Installations en panne. NMBS. - Defecte installaties. Vraag nr. 2139 van de heer volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen van 10 februari 2017 aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen NMBS.

Nadere informatie

Totem. toiletkast lave mains TT-TKM-65-65cm

Totem. toiletkast lave mains TT-TKM-65-65cm TT-TKM-65-65cm 2 200 TT-TKM-80-80cm 2 200 TT-TKZ-65-65cm 200 200 TT-TKZ-80-80cm 200 200 spiegel miroir TT-SP-20(C) - 20 230V 3G 2,5mm² 230V 3G 2,5mm² (30mA) 300 33 200 Elektrische Aansluiting De elektrische

Nadere informatie

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Taal Langue Eco Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Voorkeur plaatsing *1 110 mm 110 mm Aan te leveren formaat 235 x (breedte x hoogte)

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

WIJ ZIJN IN-LITE. In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig.

WIJ ZIJN IN-LITE. In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig. WIJ ZIJN IN-LITE In deze stand ziet u de LED buitenverlichting van in-lite. Eenvoudig te installeren, veilig en energiezuinig. HET IN-LITE SYSTEEM Alle in-lite verlichting is gebaseerd op laagspanning

Nadere informatie

PROGRESSIEF SYSTEEM SYSTÈME PROGRESSIF

PROGRESSIEF SYSTEEM SYSTÈME PROGRESSIF PROGRESSIEF SYSTEEM SYSTÈME PROGRESSIF ELEKTRISCHE POMP VOOR VET (PEG-N) EN OLIE (PEO-N) POMPES POUR GRAISSE (PEG-N) ET POUR HUILE (PEO-N) TYPISCH VOORBEELD EXEMPLE D APPLICATION U:\Algemeen\TECHINFO PDF\ILC

Nadere informatie

I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s

I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s 2 0 1 0-2 0 1 1 HOUTCASSETTES VAN OLYMPIA : EEN BEREDENEERDE KEUZE! UW KEUZE VOOR FUNCTIONALITEIT De houtcassettes

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Taal Langue Bedrukte envelop EA5 Formaat 220 x Opmaak formaat 226 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* EA5 220 x 156

Nadere informatie

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Taal Langue Bedrukte envelop C5 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* C5 229 x 162 90 gr.

Nadere informatie

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN LA COLOMBE JOYEUSE - 2017 REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN Er worden drie voorbereidende klassementen opgesteld. 1 KLASSEMENT 1 ste AFGEGEVEN: ( max. 20 personen) Hier worden alle liefhebbers geklasseerd die

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Taal Nederlands Langue Français Bedrukte envelop EA4 Nederlands Formaat 220 x 312 mm Opmaakformaat 226 x 318 mm Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties

Nadere informatie

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé III. 1. Accord de l adjectif 1.1 prend s 1.2 + E 1.3 substantivé 2. Les degrés de comparaison 2.1 Les comparatifs 2.2 Les superlatifs 2.3 Les irréguliers 1 III. 1. Accord de l adjectif 1.1. prend S Quand

Nadere informatie

NEDERLANDS. FRANçais

NEDERLANDS. FRANçais NL FR NEDERLANDS FRANçais DTXT5434 DTXT5434M Actieve lange afstandsbadge - 433 Mhz (versie M: met bewegingsdetector) Carte active longue portée - 433 Mhz (version M: avec capteur de mouvement) The installer

Nadere informatie

DTXT5434 DTXT5434M DTXT5434P DTXT5434MP. The installer s choice cdvibenelux.com

DTXT5434 DTXT5434M DTXT5434P DTXT5434MP. The installer s choice cdvibenelux.com NL FR NEDERLANDS FRANçais DTXT5434 DTXT5434M DTXT5434P DTXT5434MP Actieve lange afstandsbadge - 433 Mhz Carte active longue portée - 433 Mhz The installer s choice INSTALLATIE HANDLEIDING Actieve lange

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Taal Langue Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x * R = Rechts L = Links B = Boven(kant) Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting*

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MODE D EMPLOI

GEBRUIKERSHANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRUIKERSHANDLEIDING MODE D EMPLOI Fork-lift crane series 03-2013 REMA HOLLAND BV Galjoenweg 47 / 6222 NS Maastricht Postbus 4303/6202 VA Maastricht Telefoon: 0031-43-3631777 Fax: 0031-43-3632922 Email:

Nadere informatie

Servetten Serviettes. Langue. Taal. Nederlands. Français

Servetten Serviettes. Langue. Taal. Nederlands. Français Servetten Serviettes Taal Langue Servetten Op zoek naar fijne en stijlvolle witte servetten? Wij hebben ze in alle soorten en maten. Of maak het nog bonter: servetten met jouw logo, design of foto! Tips

Nadere informatie

SPOT UV Vernis Sélectif UV

SPOT UV Vernis Sélectif UV SPOT UV Vernis Sélectif UV Taal Nederlands Langue Français SPOT UV Nederlands Eén van de opties voor luxe-afwerking, bijvoorbeeld bij visitekaartjes, is SPOT UV. SPOT UV is een glanzende lak die je op

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 Marché public de services Q1. De buitendiameter van de kern is 44,45 mm. De dikte van de kern is 6,35 mm (±0,762mm). Kunnen jullie bevestigen of de binnendiameter

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15 Tool introduction Telebib2 Edifact Validation page 1 / 15 10.01.2012 Er is nu een tool beschikbaar die het mogelijk maakt een tekstbestand met inhoud op basis van de Telebib2 Edifact syntaxis the valideren.

Nadere informatie

TANDWIELPOMPEN POMPES A ENGRENAGE

TANDWIELPOMPEN POMPES A ENGRENAGE TANDWIELPOMPEN POMPES A ENGRENAGE U:\Algemeen\TECHINFO PDF\CENTRAALSM OLIE\O-018m-0a-NF.doc O-018m-0a-NF MPT-200 & MPT-500 TANDWIELPOMPEN - MOTOPOMPES Z O N D E R R E S E R V O I R S A N S R E S E R V

Nadere informatie

INSTALLATIE VOORSCHRIFT

INSTALLATIE VOORSCHRIFT INSTALLATIE VOORSCHRIFT Ontwerp Voor doorgifte van IP signalen via coax systeem. Voorzien van HF in- en uitgang voor eenvoudig plaatsen tussen coax kabel. Voorzien van RJ-45 aansluiting voor in- uitkoppeling

Nadere informatie

Cascade. onderkast meuble vasque CS-OK-07C

Cascade. onderkast meuble vasque CS-OK-07C 523 835 65 740 750 900 onderkast meuble vasque CS-OK-07C 110 480 110 140 525 350 350 700 308 308 De voorzieningen zijn bepaald voor de waskommen die worden meegeleverd met onze tabletten. Wanneer men andere

Nadere informatie

Système de porte coulissante automatique Série Besam Frame

Système de porte coulissante automatique Série Besam Frame Système de porte coulissante automatique Série Besam Frame Accessoires et options Types de profil : - Frame - Frame thermo (profil à rupture de pont thermique) Finition du profil : - aluminium anodisé,

Nadere informatie

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: FABULOUS CHIC, WINTER LODGE, CHRISTMAS MORNING, BALANCED WHITE.* Naast deze thema s blijven

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Taal Langue Bedrukte envelop EA4 Formaat 220 x 312 mm Opmaakformaat 226 x 318 mm Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster*

Nadere informatie

Moss. Frame steel without topper rim Flat moss. Frame Polystone natural finish Round moss/flat moss

Moss. Frame steel without topper rim Flat moss. Frame Polystone natural finish Round moss/flat moss Frame steel without topper rim Flat moss Frame Polystone natural finish Round moss/flat moss Frame Aluminium without topper rim Round moss/flat moss Frame Aluminium with topper rim Round moss/flat moss

Nadere informatie

Foto op hout Photo sur bois

Foto op hout Photo sur bois Foto op hout Photo sur bois Taal Langue Foto op hout natuurproduct en de scherpte van de afdruk zullen je verbazen. - Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines. - Full color

Nadere informatie

Handleiding. SOLUS PA (Traditioneel rolluik) met Inus Keo schakelaar

Handleiding. SOLUS PA (Traditioneel rolluik) met Inus Keo schakelaar Handleiding SOLUS PA (Traditioneel rolluik) met Inus Keo schakelaar A. Aansluiting Indien foute draadrichting: wissel de bruine en zwarte motordraad om. B. Afstelling 1. De draairichting van de oprolbuis

Nadere informatie

LA GAMME 230 VOLT FEATURES HET 230 VOLT GAMMA Power 401/2 Power 401/1 Power 571/2 Power 571/1 Power 591 Power 801 POWER 401/2

LA GAMME 230 VOLT FEATURES HET 230 VOLT GAMMA Power 401/2 Power 401/1 Power 571/2 Power 571/1 Power 591 Power 801 POWER 401/2 www.mottura.com POWER - systèmes motorisés hi-tech pour rideaux Basse consommation - Les moteurs Power assurent une économie d énergie de 70% comparés aux systèmes 230Vac. Silencieux - Tous les systèmes

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

Parts de marché / Maarktaandelen

Parts de marché / Maarktaandelen Les marchés du gaz et de l électricité en région de Bruxelles-Capitale en chiffres De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers Parts de marché / Maarktaandelen

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Q1. Mogen Engelstalige CV s worden bijgevoegd bij ons dossier, of moeten dit alleen maar Nederlandse zijn? De CV s mogen Engelstalig zijn. Q2. Dans le

Nadere informatie

4 Port USB Travel Charger with universal AC plugs

4 Port USB Travel Charger with universal AC plugs 4 Port USB Travel Charger with universal AC plugs Chargeur de voyage USBx4 avec prises de courant universelles Teknihall support/ Teknihall, tel.: 03/485.63.51 2 SUMMAIRE CARACTÉRISTIQUES... 4 INSTALLATION...

Nadere informatie

CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES. Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone :

CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES. Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone : CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES 1) Deel B punt 2.5 (pagina 19/33) Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone : Laptops 2009 3. PARTIE C : SPECIFICATIONS

Nadere informatie

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT»

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Paragraphe Page Langue Questions Réponses 1 Généralités Français Votre intention est-elle de travailler avec un seul consultant (personne)

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

Transformatoren. Wisselspanning (50Hz) (V) zeer lage spanning (ZLS) U < 50 U < 75 U < 120. 1e categorie 50 < U < 500 75 < U < 750 120 < U < 750

Transformatoren. Wisselspanning (50Hz) (V) zeer lage spanning (ZLS) U < 50 U < 75 U < 120. 1e categorie 50 < U < 500 75 < U < 750 120 < U < 750 Transformatoren Inleiding Naast voedingen voor ICT-apparatuur, maken steeds meer en meer apparaten zoals de verlichting, de belinstallatie, stuurkringen, signalisatietoestellen gebruik van spanningen lager

Nadere informatie

FABRIKANT VAN CELLENBETONPRODUCTEN FABRICANT DE PRODUITS EN BÉTON CELLULAIRE. Pascal Vandelannoote, Commercieel Directeur Cellumat

FABRIKANT VAN CELLENBETONPRODUCTEN FABRICANT DE PRODUITS EN BÉTON CELLULAIRE. Pascal Vandelannoote, Commercieel Directeur Cellumat FABRIKANT VAN CELLENBETONPRODUCTEN FABRICANT DE PRODUITS EN BÉTON CELLULAIRE Pascal Vandelannoote, Commercieel Directeur Cellumat Ing. Marc Lacrosse, Directeur Technique Cellumat CHALLENGER & INNOVATOR

Nadere informatie

www.gallon.be lineaire actuatoren vérins linéaires

www.gallon.be lineaire actuatoren vérins linéaires lineaire actuatoren vérins linéaires afmetingen dimensions.4 SHG-5-A -> SHG-100-A.5 SHG-5-A -> SHG-500-A.6 SHG-5-B -> SHG-100-B.7 SHG-0-B -> SHG-500-B.8 afmetingen van de accessoires dimensions des accessoires

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

FUTURA RBE SUR GRAND RA COU YON INSTALLATION VERBUIGING OP GROTE STRAAL INSTALLATIE

FUTURA RBE SUR GRAND RA COU YON INSTALLATION VERBUIGING OP GROTE STRAAL INSTALLATIE www.mottura.com ORIENTE ORIENTE 542 ORIENTE 543 Une gamme complète - Oriente est le programme de systèmes de parois coulissantes de Mottura, fonctionnel et qualitatif et qui se décline comme suit: La gamma

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

Novo. onderkast meuble vasque NV-OL-06-60cm

Novo. onderkast meuble vasque NV-OL-06-60cm onderkast meuble vasque NV-OL-06-60cm 481 120 465 300 300 712 742 900 Wanneer het meubel aan de muur wordt gehangen, moet rekening worden gehouden met de draagkracht van de muur. Er wordt ten sterkste

Nadere informatie

Station Gare de L ouest. Rookafvoer

Station Gare de L ouest. Rookafvoer Station Gare de L ouest Rookafvoer Désenfumage AVBR_Gare_de_l_ouest_-_explication_-_désenfumage_20131017_V1.0_458131529/07/2014 1 / 10 Inhoud / Contenu 1. Werking installatie ter aansturing van de rookafvoer

Nadere informatie

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER CHRISTMAS at work 2014 We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: DREAMS, NATURE, GLAMOUR, WINTER Naast deze thema s blijven we u ook onze CLASSIC-thema s (rood, zilver of goud) aanbieden; onze sfeer-volle

Nadere informatie

De l énergie verte pour tous

De l énergie verte pour tous De l énergie verte pour tous Gérald Semenjuk Directeur regional France et Suisse Décembre 2016 Agenda Quels enjeux? Pourquoi? 2 2016 Inc. Quels enjeux? Energies Bilan monde Besoins-Ressources 4 2016 Inc.

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) Distribution MT A votre service

Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) Distribution MT A votre service Distribution MT A votre service MS-verdeling Tot uw dienst Remplacement de la pile sur FLAIR 22D ( version 2010) Vervangen van de batterij op FLAIR 22D (versie 2010) S1A5881401BE INDEX A3.DOC INSTRUCTIONS...

Nadere informatie

Nieuw CRC - speech. Op mijn beurt heet ik u van harte welkom in ons kwartier in. De uitrol van de strategische visie is volop bezig.

Nieuw CRC - speech. Op mijn beurt heet ik u van harte welkom in ons kwartier in. De uitrol van de strategische visie is volop bezig. Nieuw CRC - speech Geachte leden van de pers, Op mijn beurt heet ik u van harte welkom in ons kwartier in Bevekom, of Beauvechain zo u wil. De uitrol van de strategische visie is volop bezig. Het ene dossier

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen :

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen : BGDC 2016 7 courses / 7 wedstrijden 6 courses au choix / 6 wedstrijden naar keuze INSCRIPTION / INSCHRIJFDOCUMENT Cochez vos choix / Maak uw keuze : Francorchamps 2J/D 02 &03/04 103Db 1*125 ou/of 100+45

Nadere informatie

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur.

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa brievenbussen blinken niet alleen uit door hun stijlvol design. Ze zijn ook functioneel,

Nadere informatie

Spandoeken met ringen Bâches et banderoles avec œillets

Spandoeken met ringen Bâches et banderoles avec œillets Spandoeken met ringen s et banderoles avec œillets Taal Langue Spandoeken met ringen Spandoeken kunnen worden afgewerkt met ringen. Daarbij heb je de keuze uit ringen om de 30 cm, ringen om de 50 cm of

Nadere informatie

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters )

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters ) Réduction l impôt néerlandais sur les divins en vertu l article 10, paragraphe 2, litt. b, la Convention Verminring van Nerlandse divindbelasting op grond van artikel 10, 2e lid, letter b, van 1er exemplaire

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

AR ASCENSEURS 09/03/2003 AR du 10/12/2012 Changements - bref résumé (MB 19/12/2012)

AR ASCENSEURS 09/03/2003 AR du 10/12/2012 Changements - bref résumé (MB 19/12/2012) AR ASCENSEURS 09/03/2003 AR du 10/12/2012 Changements - bref résumé (MB 19/12/2012) Sven De Mulder Sectormanager voor de sector Brussel Dirigeant de secteur Bruxelles Pour/ voor IMMO BALCAEN 28/05/2015

Nadere informatie

Information produit : Bacs en bois exotique

Information produit : Bacs en bois exotique Information produit : Bacs en bois exotique Pour la fabrication de nos bacs, nous n utilisons que du bois exotique certifié FSC, provenant de sources légales et gérées durablement, d une durabilité de

Nadere informatie

VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS POUR UTILISATION À L INTÉRIEUR

VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS POUR UTILISATION À L INTÉRIEUR VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS POUR UTILISATION À L INTÉRIEUR RUBAN LED FLEXIBLE SÉRIE SILVER (IP62) De LED strip Silver serie is voorzien van een siliconen bovenlaag waardoor deze stof- en vochtbestendig is.

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

Schiedel BEMAL Hulpstukken Accessoires

Schiedel BEMAL Hulpstukken Accessoires Hulpstukken Accessoires 1 Aansluitmond type PR Indien de PR zich in de kokerwand bevindt en rechtstreeks verbonden is met het betonnen kanaal, vormt de aansluiting en het afvoerkanaal één betonnen geheel,

Nadere informatie

Snelsluitpoort. Devokon SV S voor binnen en buiten. pour intérieur et extérieur

Snelsluitpoort. Devokon SV S voor binnen en buiten. pour intérieur et extérieur Snelsluitpoort voor binnen en buiten PORTE RAPIDE pour intérieur et extérieur SV 1000 - S 1000 Devokon Snelsluitpoort Achterzijde - porte rapide côté arrière 300 550 700 220 220 750 300 550 2 Informatie

Nadere informatie

R3DP 2016 from DSO-grids

R3DP 2016 from DSO-grids R3DP 2016 from DSO-grids Expert Working Group May 28 th, 2015 Agenda 1. Evolutions @ DSO level 2. Planning R3DP 2016 2 R3DP16 Evolutions en distribution BC8F du 21/5 puis EWG 28/5/2015 Draft du 18 mai

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

Pannenkoekmachines Crepmatic

Pannenkoekmachines Crepmatic Pannenkoekmachines Crepmatic Het beste is maar goed genoeg 2/6 Een system dat toelaat om 60 pannenkoeken per uur te produceren! Het systeem is eenvoudig in gebruik en snel te reinigen. Het systeem wordt

Nadere informatie

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.)

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.) De stad en duurzame mobiliteit: verandering op til La ville et la mobilité durable: une transition en cours 1. Vaststellingen De moderne stad New York Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens Bologna

Nadere informatie

CABLE SUPPORT SYSTEMS BRANDWEREND RÉSISTANT AU FEU

CABLE SUPPORT SYSTEMS BRANDWEREND RÉSISTANT AU FEU BRANDWEREND RÉSISTANT AU FEU SYSTÈMES RÉSISTANTS AU FEU (RGIE 104) Lorsqu un incendie se déclare dans un bâtiment, l objectif essentiel est le sauvetage de vies humaines. C est pourquoi nous attachons

Nadere informatie

FORETS A METAUX METAALBOREN

FORETS A METAUX METAALBOREN FORETS A METAUX METAALBOREN http://www.gorreux.be sprl Gorreux bvba - Tel: 081/56.71.91 (4l) fax: 081/56.77.91 (2l) http://www.gorreux.be 79 DIN 338-1 FORETS QUEUE CYLINDRIQUE COURTS KORTE METAALBOREN

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

Open haarden Feux ouverts

Open haarden Feux ouverts Open haarden Feux ouverts Vaartstraat 64 B-3920 Lommel Tel.: 011 60 00 60 Fax: 011 60 00 70 E-mail: info@bemal.be URL: http://www.bemal.be De Bemal open haarden worden vervaardigd uit vuurvast materiaal.

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

Statische zuigers type Bemal met deksel

Statische zuigers type Bemal met deksel Statische zuigers type Bemal met deksel Aspirateurs statiques type Bemal avec couvercle Vaartstraat 64 B-3920 Lommel Tel.: 011 60 00 60 Fax: 011 60 00 70 E-mail: info@bemal.be URL: http://www.bemal.be

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

Spandoek met tunnelzoom-enkelzijdig

Spandoek met tunnelzoom-enkelzijdig Spandoek met tunnelzoom-enkelzijdig Bâches et banderoles avec fourreaux, impression au recto Taal Langue Nederlands Français Nederlands Spandoek met tunnelzoom-enkelzijdig Spandoeken kunnen worden afgewerkt

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

Lange bloembakken in PE en PP Jardinières en PE et PP

Lange bloembakken in PE en PP Jardinières en PE et PP Lange bloembakken in PE en PP Jardinières en PE et PP Hippodroomstraat 66 - BE- 8790 Waregem Email : info@belterra.be 21 Lange bloembakken / jardinières Kleuren : zie kleurkaart pag. 45 / Couleurs : voir

Nadere informatie

Verwarming & Chillers. Chauffages & Groupe-Froids

Verwarming & Chillers. Chauffages & Groupe-Froids Verwarming & Chillers Chauffages & Groupe-Froids The Series - Thermo-elektrisch Koelaggregaat - Geschikt voor zoet- en zeewater aquariums - Micro-processor gestuurd - Geluidsarm - Gemakkelijk te installeren

Nadere informatie

Polo s Polos. Langue. Taal. Nederlands. Français

Polo s Polos. Langue. Taal. Nederlands. Français Polo s Polos Taal Langue Polo s De basis voor pololiefhebbers: onze polo in basic uitvoering. Met stevige kraag en drie knopen, uitgevoerd in dezelfde kleur als het shirt. De stevige kwaliteit garandeert

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1641/004 DOC 50 1641/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 2 april 2002 2 avril 2002 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 21 januari 1987 inzake de risico

Nadere informatie

Roll-up banner Small (85 x 200 cm)

Roll-up banner Small (85 x 200 cm) Roll-up banner Small (85 x 200 cm) Taal Langue Nederlands Français Roll-up banner Small (85 x 200 cm) Nederlands Deze banner op klein formaat is van prima kwaliteit voor actiematig gebruik. De zichtmaat

Nadere informatie

Kokerelementen Éléments de pertuis

Kokerelementen Éléments de pertuis Kokerelementen Éléments de pertuis Kokerelementen / Eléments de pertuis Kokerelementen Éléments de pertuis Kokerelementen Eléments de pertuis Webeco beschikt over een uniek totaalgamma kokerelementen.

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie