Nederland Handelsland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederland Handelsland"

Transcriptie

1 Nederland Handelsland Herziening ranglijst belangrijkste exportlanden voor Nederland 10 10% Verenigd Koninkrijk Zweden 9 Rusland Verenigde staten 10% % België % Frankrijk Duitsland 1% % Spanje ING Economisch Bureau november 01 1 Italië China

2 Navigatiesoftware Export meten op moderne in Duitse wijze auto voor Duitse consument Navigatiesoftware in Duitse auto voor Chinese consument Hoeveel exporteert Nederland? Meer weten door beter meten Het belang van de export en exportpartners voor Nederland wordt doorgaans gemeten aan de hand van de exportomzet. De omzet van de hele Nederlandse goederenuitvoer bedraagt %* van het BBP. Exportstatistieken op basis van omzetcijfers geven echter geen goed beeld van het belang van de uitvoer voor de economie en het aandeel van de verschillende exportbestemmingen. De eerste vertekening betreft de benodigde importen. Sommige exportproducten komen bijna geheel uit het buitenland. De waarde die Nederlandse bedrijven toevoegen beperkt zich dan tot, bijvoorbeeld, het verpakken of verhandelen van het product. Een tweede groep exportproducten is binnenlands geproduceerde uitvoer die veel gebruik maakt van buitenlandse grondstoffen en halffabricaten. Tot slot zijn er uitvoergoederen die bijna geheel in Nederland gemaakt worden, waar weinig importen voor nodig zijn. Waar gaat export heen? Tussenbestemming of eindbestemming De tweede vertekening bij de traditionele wijze van meten betreft de bestemming. Exportpartners van Nederland zijn vaak een tussenstation. Zij bewerken de importen uit Nederland en exporteren deze weer naar de eindbestemming van het product. Zo levert de Nederlandse automotive - sector onderdelen aan Duitse autoproducenten. Als Duitsland die auto s vervolgens uitvoert naar China, profiteert Nederland op indirecte wijze mee van de vraag uit China. Statistieken die de toegevoegde waarde meten die gemoeid is met export naar eindbestemmingen, nemen bovenstaande vertekeningen weg. De toegevoegde waarde statistieken (naar eindbestemming) laten de werkelijke invloed op de Nederlandse export zien van de directe en indirecte vraag uit verschillende landen. Deze eerste editie van Nederland Handelsland toont het werkelijke belang van de export voor de Nederlandse economie en geeft een juiste ranglijst van belangrijkste exportbestemmingen. Tussenstation of eindstation Navigatiesoftware in Duitse auto voor Duitse consument Navigatiesoftware in Duitse auto voor Chinese consument Lage of hoge toegevoegde waarde Export met lage toegevoegde waarde Laptop uit China Metaalproduct gemaakt met ijzererts uit Brazilië Tomaat weinig import Export met hoge toegevoegde waarde Export met lage toegevoegde waarde Laptop uit China Metaalproduct gemaakt met ijzererts uit Brazilië Tomaat weinig import Export met hoge toegevoegde waarde * berekend met BBP in basisprijzen

3 Herziening belang exportpartners gemeten in toegevoegde waarde naar finale bestemming BRIC s en de VS belangrijker, eurozone verliest aan gewicht Op basis van de toegevoegde waarde blijkt het belang van de export voor de Nederlandse economie lager dan gedacht. Van de totale toegevoegde waarde die Nederland voortbrengt (BBP) gaat % naar het buitenland dat is ongeveer de helft van het cijfer als op basis van de traditionele statistieken. Duitsland blijkt minder dominant als afzetmarkt. Het is nog wel de belangrijkste afnemer maar het aandeel van de Oosterburen halveert. Ook valt op dat België flink zakt op de ranglijst. De export naar Italië draagt meer bij aan de economie dan de uitvoer naar België. Op basis van de omzet en eerste bestemming 1 % 11% % % % Op basis van de toegevoegde waarde en finale bestemming 1% 10% 10% 1 Duitsland Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten China Frankrijk Verder springt in het oog dat opkomende economieën belangrijker zijn dan vaak gedacht: China stijgt van de 9e naar de e plek en Rusland komt de top-10 binnen. Brazilië en India staan lager, maar stijgen wel flink op de ranglijst. Het gezamenlijk aandeel van Brazilië, Rusland, India en China (BRIC s) in de totale Nederlandse export is op basis van toegevoegde waarde ongeveer 10%. Grofweg is dat, maal zo veel als op basis van de traditionele meetmethode (%). Ook blijken de VS, met een derde plek, belangrijker dan veelal wordt aangenomen. Omdat het VK op de ranglijst eveneens stijgt, tonen deze cijfers aan dat Nederland minder op Duitsland en België leunt dan vaak wordt aangenomen. % % % % 9 10 Italië België Spanje Rusland Zweden Het toenemende belang van de BRIC- landen is gunstig vanwege de omvang van deze markten, maar betekent ook dat de huidige terugval van de groei in een aantal BRIC- landen Nederland harder raakt dan veelal wordt aangenomen. Daarentegen profiteert Nederland meer dan gedacht van het gunstige economische tij in het VK en de VS. 0.% 1.1% 0.% 1.1% Aandeel in Nederlandse export op basis van verschillende meetmethoden 1 Brazilië Indonesië

4 De tien belangrijkste finale exportbestemmingen van Nederland Gemeten naar hun aandeel in de totale export 10 10% Verenigd Koninkrijk Zweden 9 Rusland Verenigde staten 10% % België % Frankrijk Duitsland 1% % Spanje Bron: CBS en Rijksuniversiteit Groningen, bewerking ING 1 Italië China

5 Snelst groeiende exportbestemmingen Groei per jaar * 1 Finland +% 1 +% Ierland Mexico +% China en de Centraal- en Oost-Europese landen zijn de snelst groeiende bestemmingen voor Nederlandse goederen. Sinds 199 nam de export (gemeten in toegevoegde waarde) in veel gevallen met meer dan 10% per jaar toe. China loopt voorop met jaarlijks 1% groei. Dat is nu het e exportland voor Nederland. De meeste Centraal- en Oost-Europese landen staan nog buiten de top-0, al is de regio als geheel, met een aandeel van in de Nederlandse goederenexport, wel net zo belangrijk als China. Andere snel groeiende afzetgebieden zijn Turkije, Mexico en Ierland. * Geometrisch gemiddelde Bron: CBS en Rijksuniversiteit Groningen, bewerking ING +% Spanje Rusland +% China +1% Turkije +9% 1 Letland +11% +10% Polen +% Tsjechië 1 +9% Slowakije Litouwen +1% Roemenië % Hongarije Ce nt ra a l- e n O o st-e u r Bulgarije +1% opa +9 %

6 Exportbestemmingen: kansen en risico s voor ondernemers potentie groei marktomvang afstand volatiliteit mate van vrijhandel risico betrouwbaarheid betalingstermijn Duitsland 1,, 0,,0 1 1 VK,, 0,, 1 1 VS, 1,0, 1, CHN China,0 11,, 1, Frankrijk 1,, 0, 1, 10 Italië 1,0, 1,,1 9 9 VS België 1, 0, 0, 1, 1 9 Spanje 1, 1, 1,, 0 0 Rusland,,,,1 1 1 Zweden, 0, 1,1, Denemarken 1, 0, 0,,1 1 potentie* VK ZWE FRA DUI DEN BEL AUS JAP POL SPA ITA BRA RUS Japan 1,0,1 9,, risico** Polen, 0, 1,1,0 1 Australië,9 1,9 1, 0, * score bepaald obv kolom 1- van de tabel ** score bepaald obv kolom - van de tabel Brazilië,9, 9,1, 1 - Gem. groei (IMF) Omvang bbp tov NL, 01 Afstand hoofdstad - Amsterdam, in 1000 km Gem. stdev bbp-groei Ranking Ease of Doing Business - trading across borders, 01 Ranking Corruption Perception Index, 01 Gem. aantal dagen groen > > < oranje rood > > > > >0

7 Navigatiesoftware Navigatiesoftware Navigatiesoftware in Duitse in auto Duitse voor in auto Duitse voor auto voor Navigatiesoftware Navigatiesoftware Navigatiesoftware Duitse consument Duitse consument Duitse consument in Duitse in auto Duitse voor in auto Duitse voor auto voor Kansen en bedreigingen voor Nederland Chinese Chinese consument Chinese consument consument Waar liggen de kansen en bedreigingen voor Nederland? De tabel en de visualisatie laten zien dat onze belangrijkste eindbestemmingen verschillen van profiel. Groeipotentieel en risico verschillen van land tot land. Vanuit een voorzichtige invalshoek bezien lonken de landen met een redelijk hoge groei en relatief beperkte risico s, zoals de VS en het VK. Voor ondernemers die bestemmingen zoeken met een hoger rendement en bereid zijn meer risico te accepteren, zijn landen met een hoger groei(potentieel) interessant, ook al levert dat soms meer risico op. Zij zullen zich eerder richten op landen als China en Polen. Bedreiging: druk op de Duitse concurrentiekracht De druk op de concurrentiekracht van de Duitse industrie vormt op middellange termijn mogelijk een bedreiging voor de Nederlandse economie. Duitsland is voor Nederland immers een soort doorgeefluik. Veel Nederlandse halffabrikaten worden in Duitsland omgezet tot eindproducten die bijvoorbeeld in China geconsumeerd worden. Vergrijzing, hoge energiekosten en achterblijvende infrastructuur kunnen de kosten van produceren in Duitsland opdrijven en de concurrentiekracht op termijn aantasten. Als Duitsland te duur wordt, verliest ook Nederland de slag om de eindklant. Nederland heeft er daarom alle belang bij dat Duitsland concurrerend blijft en waar nodig investeert en hervormt. Export met Export met Export met Export met Export met Export met lage toegevoegde lage waarde toegevoegde lage toegevoegde waarde waarde hoge toegevoegde hoge waarde toegevoegde hoge toegevoegde waarde waarde Laptop uit China Laptop uit China Laptop uit Metaalproduct China Metaalproduct gemaakt Metaalproduct gemaakt gemaakt Tomaat Tomaat Tomaat met ijzererts uit met Brazilië ijzererts uit met Brazilië ijzererts uit Brazilië weinig import weinig import weinig import Kansen: grote landen buiten de eurozone Ook in toegevoegde waarde blijven de West Europese eurolanden de belangrijkste afzetmarkt voor Nederland. Maar het belang is minder groot dan aangenomen wordt op basis van traditionele handelsstatistieken. Een aanhoudend lage groei in het Westelijk deel van de eurozone zal een stevige rem zetten op de Nederlandse economie, maar is minder rampzalig dan we op basis van traditionele statistieken zouden denken. Nu blijkt dat de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en China uiteindelijk meer van onze productie afnemen dan veelal gedacht, is meer dan ooit duidelijk dat deze landen volop kansen bieden voor de Nederlandse economie. Deze markten zijn immers groot en het groeipotentieel is relatief gunstig, vanwege de relatief jonge bevolking in de VS en het VK en de inhaalgroei in China. Ook al nemen het scholingsniveau van de beroepsbevolking en de interne mogelijkheden tot technologische ontwikkeling in de opkomende economieën toe, Nederland heeft opkomende economieën in Europa, Azië en Latijns Amerika nog steeds veel te bieden. ING verwacht dan ook dat er volop kansen blijven voor Nederlandse bedrijven op deze markten.

8 Meer weten: kijk op ING.nl/kennis Raoul Leering Hoofd Internationaal Handelsonderzoek Tel: Dimitry Fleming Senior Econoom Tel: Disclaimer De informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening weer van de analist(en) en geen enkel deel van de beloning van de analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of meningen in dit rapport. De analisten die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals gesteld door hun nationale toezichthouders aan de uitoefening van hun vak. Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie van haar cliënten. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in dit rapport heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in dit rapport kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. ING Bank N.V. noch één of meer van haar directeuren of werknemers aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend uit het gebruik van (de inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk- en zetfouten in deze publicatie. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. In Nederland is ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

Nederland Handelsland Een nadere blik op de top-3 handelspartners buiten de eurozone. 2 e editie, maart 2015

Nederland Handelsland Een nadere blik op de top-3 handelspartners buiten de eurozone. 2 e editie, maart 2015 Nederland Handelsland Een nadere blik op de top-3 handelspartners buiten de eurozone 2 e editie, maart 2015 VK, VS en China handelspartners nummer 2, 3 en 4 VK, VS en China heel belangrijk voor Nederlandse

Nadere informatie

Economie Utrecht komt verder op stoom

Economie Utrecht komt verder op stoom Economie Utrecht komt verder op stoom De Utrechtse economie heeft de opgaande lijn duidelijk te pakken. Onder impuls van sectoren als de zakelijke dienstverlening en de ICT groeit de economie naar verwachting

Nadere informatie

Grote regionale verschillen in innovatie Noord-Brabant is koploper, Zuid-Holland heeft het meeste te winnen

Grote regionale verschillen in innovatie Noord-Brabant is koploper, Zuid-Holland heeft het meeste te winnen Kwartaalbericht Regio's ING Economisch Bureau Grote regionale verschillen in innovatie Noord-Brabant is koploper, Zuid-Holland heeft het meeste te winnen In een tijd van economische tegenwind is een innoverend

Nadere informatie

Tussen twee muren. Zwakke economie en online groei zetten winkels klem. Kwartaalbericht Detailhandel Non-food ING Economisch Bureau

Tussen twee muren. Zwakke economie en online groei zetten winkels klem. Kwartaalbericht Detailhandel Non-food ING Economisch Bureau Kwartaalbericht Detailhandel Non-food ING Economisch Bureau Tussen twee muren Zwakke economie en online groei zetten winkels klem De detailhandel non-food hoeft voorlopig niet te rekenen op enig herstel.

Nadere informatie

Ondernemen in 2015. Van wereldhandel tot detailhandel. ING Economisch Bureau. Visie op 2015. De Nederlandse economie.

Ondernemen in 2015. Van wereldhandel tot detailhandel. ING Economisch Bureau. Visie op 2015. De Nederlandse economie. ING Economisch Bureau Ondernemen in 2015 Van wereldhandel tot detailhandel Visie op 2015 De Nederlandse economie Exportmarkten Zakelijke dienstverlening Industrie Bouw Transport en logistiek Groothandel

Nadere informatie

Toeleveren aan de Duitse maakindustrie. Een wereld te winnen

Toeleveren aan de Duitse maakindustrie. Een wereld te winnen Toeleveren aan de Duitse maakindustrie Een wereld te winnen Colofon Auteur Jurjen Witteveen, ING Economisch Bureau Redactieraad Peter van den Bergh, ING Corporate Clients Roland Boekhout, ING-DiBa Carsten

Nadere informatie

Exportcijfers zeggen steeds minder over toegevoegde waarde

Exportcijfers zeggen steeds minder over toegevoegde waarde Exportcijfers zeggen steeds minder over toegevoegde waarde Een nieuwe maatstaf biedt een beter beeld. Hein Vrolijk en Geert Vissers* Groningen/Enschede, maart 2014 Een toenemende export kan heel goed samengaan

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

MKB NAAR EEN STERKER MKB

MKB NAAR EEN STERKER MKB MKB 2025 NAAR EEN STERKER MKB Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Liesbeth Berns ING Marketing Zakelijk liesbeth.berns@ing.nl Marcel Peek ING Economisch

Nadere informatie

Algemeen beeld van het MKB in 2015

Algemeen beeld van het MKB in 2015 Algemeen beeld van het MKB in 2015 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl) Drs. K.L. Bangma Drs. D. Snel Zoetermeer, 9 februari 2015 De

Nadere informatie

Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland

Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland Bevolkingstrends 2013 Immigranten en werknemers uit de Europese Unie in Nederland Dit artikel is gebaseerd op de cijfers van februari 2013. Er is inmiddels een nieuwe update beschikbaar met de meest recente

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

De Staat van Nederland Innovatieland

De Staat van Nederland Innovatieland Den Haag Centrum voor Strategische Studies TNO De Staat van Nederland Innovatieland R&D: impuls voor economische groei SPECIAL ISSUE DE STAAT VAN NEDERLAND INNOVATIELAND Tekst edits: Han Ceelen De Staat

Nadere informatie

visie op food sectorupdate 2013 Interviews Trends & ontwikkelingen Sectorvisie

visie op food sectorupdate 2013 Interviews Trends & ontwikkelingen Sectorvisie visie op food sectorupdate 213 Interviews Trends & ontwikkelingen Sectorvisie visie op food 1 Geachte relatie, Voor u ligt Visie op Sectoren (VOS), de jaarlijkse dwarsdoorsnede van het Nederlandse bedrijfsleven.

Nadere informatie

De sociale staat van Nederland 2011

De sociale staat van Nederland 2011 De sociale staat van Nederland 2011 De sociale staat van Nederland 2011 Redactie: Rob Bijl Jeroen Boelhouwer Mariëlle Cloïn Evert Pommer Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2011 Het Sociaal

Nadere informatie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie VBO-ANALYSE Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie Oktober 2013 570.000 II aantal jobs bij buitenlandse ondernemingen 50% II toegevoegde waarde

Nadere informatie

Rotterdamse economie komt weer op stoom

Rotterdamse economie komt weer op stoom Essay Rotterdamse economie komt weer op stoom Hoewel geopolitieke risico s het herstel bedreigen, zijn de groeiverwachtingen voor Rotterdam positief. Met een relatief jonge, beter opgeleide en ook ondernemendere

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

Prijsstabiliteit: waarom is dat belangrijk voor jou? Voorlichtingsbrochure voor leerlingen

Prijsstabiliteit: waarom is dat belangrijk voor jou? Voorlichtingsbrochure voor leerlingen Prijsstabiliteit: waarom is dat belangrijk voor jou? Voorlichtingsbrochure voor leerlingen Wat kun je kopen voor 10? Wat dacht je van twee cd-singles, of misschien een maandabonnement op je favoriete blad?

Nadere informatie

Nog een rondje van de buren. Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier

Nog een rondje van de buren. Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier Nog een rondje van de buren Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier NOG EEN RONDJE VAN DE BUREN Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier - eindrapport - drs. A. Berkhout drs. M.

Nadere informatie

Module 15: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 15: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 15: antwoorden Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT Arbeidsmigranten op de Limburgse arbeidsmarkt Maastricht, februari 2015 Etil Janneke Gardeniers, Msc. Maarten Poeth, Msc. Jeroen de Quillettes, Msc. ROA dr.

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

10. Uitdagingen voor de toekomst van de EU. Belgisch-Italiaans pedofilienetwerk opgerold door Europol

10. Uitdagingen voor de toekomst van de EU. Belgisch-Italiaans pedofilienetwerk opgerold door Europol 10. Uitdagingen voor de toekomst van de EU Inleiding Braziliaanse boeren dienen klacht in tegen Europees suikerbeleid In vijftig jaar tijd evolueerde de Europese Unie tot de grootste economie en één van

Nadere informatie

Visie op regio s in 2014

Visie op regio s in 2014 ingen Noord-Friesland Zuidwest-Friesland Zuido e Zuidwest-Drenthe ING Economisch BureauNoord-Overijssel Zuidwest-O Nijmegen Zuidwest-Gelderland Utrecht Kop van N lomeratie Haarlem Zaanstreek Groot-Amsterdam

Nadere informatie

Nederland als één logistiek netwerk in 2015

Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Samenhang versnelt versterking van onze positie TRANSPORT EN LOGISTIEK Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Samenhang versnelt versterking van onze positie

Nadere informatie

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Werken met krimp Dimphy Smeets Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Amsterdam De Burcht / Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging November 2014 Wetenschappelijk Bureau

Nadere informatie

Vervalste Gewasbeschermingsmiddelen in Europa 2008

Vervalste Gewasbeschermingsmiddelen in Europa 2008 Vervalste Gewasbeschermingsmiddelen in Europa 2008 Feiten, Gevolgen en Vereiste Actie Brussel 27 Augustus 2008 PP/08/RB/17853/NL NL-versie 25 November 2008 ECPA - Vervalste Gewasbeschermingsmiddelen in

Nadere informatie

Als er niets meer valt te winnen

Als er niets meer valt te winnen Als er niets meer valt te winnen Onderzoek naar de gevolgen van het afbouwen en beëindigen van de aardgaswinning voor de ruimtelijk economische structuur van Noord-Nederland Lisa van der Molen s1888315

Nadere informatie