WEDSTRIJDREGLEMENT ROLSTOELBILJARTEN DUTCH WHEELCHAIR BILLARDS (WRRB-DWCB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WEDSTRIJDREGLEMENT ROLSTOELBILJARTEN DUTCH WHEELCHAIR BILLARDS (WRRB-DWCB)"

Transcriptie

1 WEDSTRIJDREGLEMENT ROLSTOELBILJARTEN DUTCH WHEELCHAIR BILLARDS (WRRB-DWCB) Alles wat nog in het geel staat is nog niet van toepassing. De volledige versie staat op de website van HOOFDSTUK I - ALGEMEEN INHOUD art Algemeen 9001 Begripsbepalingen 9002 Toe te passen bepalingen 9003 Commissie Breedtesport Carambole 9004 Recht op deelnemen aan officiële wedstrijden HOOFDSTUK II - OPEN PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN 9101 Omschrijving van kampioenschappen 9102 Bepalingen geldend voor alle kampioenschappen 9103 Promotie / degradatie dit gaat pas in bij meer dan 40 deelnemers Algemeen gemiddelde 9105 Organisatie voorwedstrijden; berekening resultaten voorwedstrijden 9106 Organisatie eindstrijd; Samenstelling klassement HOOFDSTUK III - PERSOONLIJKE DISTRICTSKAMPIOENSCHAPPEN Dit gaat in als er in elke provincie in Nederland minimaal 4 deelnemers zijn. HOOFDSTUK IV - PERSOONLIJKE GEWESTELIJKE KAMPIOENSCHAPPEN Zie hoofdstuk III HOOFDSTUK V - PERSOONLIJKE NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 9401 Kampioenschap van Nederland 9402 Eindstrijden van nationale kampioenschappen 9403 Vaststelling partijlengte 9404 Toernooi reglement HOOFDSTUK X - SLOTBEPALINGEN 9901 Onvoorziene gevallen 9902 Inwerkingtreding van dit reglement; wijzigingen AANHANGSELS A Moyenne-intervallen; aantal te maken caramboles

2 WEDSTRIJDREGLEMENT ROLSTOELBILJARTEN HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 9000 Algemeen 1. Het Wedstrijdreglement Rolstoelbiljarten(WRRB) is alleen van toepassing voor het wedstrijdwezen van Rolstoelbiljarten Carambole. 2. In het WRRB mogen alleen bepalingen worden opgenomen. Het kan gewenst of noodzakelijk zijn door het geven van een toelichting of een voorbeeld een bepaling te verduidelijken. 3. Toelichtingen zijn cursief gedrukt en bij het betreffende artikel opgenomen en hebben geen rechtskracht. 4. Waar in dit reglement wordt verwezen naar het bestuur wordt bedoeld het bestuur binnen het verband van de vereniging DWCB, tevens zijnde het sectiebestuur binnen het verband van de KNBB. Artikel 9001 Begripsbepalingen 1. Op dit wedstrijdreglement voor het Rolstoelbiljarten, verder aangeduid met WRRB, zijn de bepalingen van de Statuten, het algemeen reglement, het sectiereglement en de bijlage van de vereniging Carambole bij het sectiereglement van toepassing. 2. Het wedstrijdreglement voor het rolstoelbiljarten neemt de begripsbepalingen over die zijn opgenomen in artikel 6001 van het Wedstrijdreglement (WR) en in artikel 7002 van het Competitiereglement (CR). 3. Rolstoelbiljarten leden zijn leden van de DWCB/KNBB die hun wedstrijden in een rolstoel spelen in wedstrijden georganiseerd door DWCB. 4. Persoonlijke kampioenschappen en competitiewedstrijden voor het rolstoelbiljarten, hierna officiële wedstrijden voor rolstoelbiljarten genoemd, zijn alle wedstrijden door of namens de DWCB/KNBB vereniging Carambole, gewest of een district georganiseerd. Artikel 9002 Toe te passen bepalingen 1. Bij officiële wedstrijden voor het rolstoelbiljarten gelden de bepalingen van het WR WRRB-DWCB, het Spel- en Arbitragereglement (SAR), met dien verstande dat de door die reglementen aan de Commissie Sportzaken Carambole (CSC) toegekende bevoegdheden bij officiële wedstrijden voor het rolstoelbiljarten de Commissie Breedtesport kunnen worden toegekend 2. In dit reglement zijn de bepalingen opgenomen welke moeten worden toegepast bij officiële wedstrijden voor het rolstoelbiljarten en die afwijkend zijn van de bepalingen die opgenomen zijn in de in lid 1 bedoelde reglementen.

3 Artikel 9003 Commisie Breedtesport Carambole (CBC) 1. De belangen van het rolstoelbiljarten worden op het gebied van het wedstrijdwezen behartigd door de DWCB en Ad Klijn. (DWCB-CBC). Deze commissie bestaat uit het bestuur van DWCB en Ad Klijn. 2. De CBC heeft in het bijzonder tot taak: a. Het geven van advies met betrekking tot het toewijzen en de organisatie van eindstrijden van officiële wedstrijden voor het rolstoelbiljarten; b. De samenstelling van de wedstrijdkalender van nationale wedstrijden voor het rolstoelbiljarten, in overleg met de CSC; c. Het geven van advies met betrekking tot het wijzigen van de reglementen op het gebied van het wedstrijdwezen voor het rolstoelbiljarten; d. Het behandelen van zaken betreffende promotie en degradatie van alle spelers die tot het deelnemen van het rolstoelbiljarten-wedstrijden zijn toegelaten; Nog N.V.T. e. Het toezien op de naleving van dit reglement en het geven van voorlichting en adviezen op het gebied van het wedstrijdwezen voor het rolstoelbiljarten; 3. De CSC zal met betrekking tot het wedstrijdwezen voor het rolstoelbiljarten geen beslissingen nemen alvorens het advies van de CBC te hebben gevraagd. 4. De CBC regelt verder alle zaken betreffende het wedstrijdwezen waarmee zij is of wordt belast. 5. De leden van de CBC zijn bevoegd kennis te nemen van de inhoud van alle bescheiden welke het verenigingsbestuur voor een juiste uitvoering van de taak van de CBC nodig heeft of wenselijk acht. 6. Met inachtneming van de door of namens het verenigingsbestuur gegeven richtlijnen, stelt de CBC zelf haar werkwijze vast opdat zij haar taak zo snel mogelijk en doeltreffend mogelijk kan verrichten. Artikel 9004 Recht op deelnemen aan officiële wedstrijden 1. Tot het deelnemen aan officiële wedstrijden voor het rolstoelbiljarten zijn gerechtigd personen aangesloten bij Stichting Dutch WheelChair Billiards (DWCB) 2. De deelnemers zijn gebonden aan een rolstoel, of hebben een rolstoelnodig voor het biljarten, het zou zo kunnen zijn dat er deelnemers zijn die ook gewoon aan de regulaire competitie meedoen zonder rolstoel. Maar die wel gerechtigd zijn om in een rolstoel te spelen. Dat is door het bestuur van DWCB bevestigd. 2. Een rolstoelbiljart lid, zoals genoemd in lid 1, is gerechtigd deel te nemen aan kampioenschappen voor rolstoelen, mits hij/zij zich heeft aangemeld als g-lid van de DWCB-KNBB en is aangesloten bij de vereniging Carambole DWCB. 3. De Open Nederlandse Kampioenschappen Rolstoel Biljarten, Libre klein en Driebanden klein worden landelijk gespeeld

4 HOOFDSTUK II PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN Artikel 9101 Omschrijving van kampioenschappen 1. Het verenigingsbestuur heeft kampioenschappen voor de rolstoelbiljarters ingesteld evenals de voorwaarden waaraan zij moeten voldoen. 2. Voor de in lid 1 bedoelde kampioenschappen gelden de in aanhangsel B en C vermelde intervallen, het betreft de navolgende kampioenschappen: Algemeen gemiddelde grens nr. Spelsoort en klasse minimum - maximum partijlengte Heden 1 augustus libre-klein open 0.00 tot zie interval *) 1 driebandenklein open tot zie interval *) Artikel 9102 Bepalingen geldend voor alle kampioenschappen 1. Een kampioenschap bestaat uit voorwedstrijden en een eindstrijd. Aan voorwedstrijden moeten ten minste drie spelers deelnemen, aan een eindstrijd ten minste vier spelers. 2. In de nationale en gewestelijke ronde moeten ten minste drie partijen worden gespeeld; in de districtsronde ten minste vier partijen. 3. Indien een inschrijving is geaccepteerd en worden voorwedstrijden georganiseerd, is het vrijstellen van spelers voor het spelen van voorwedstrijden niet toegestaan. Artikel 9103 Promotie / degradatie Artikel 9104 Algemeen gemiddelde 1. Het algemeen gemiddelde van een speler wordt vastgesteld tot in twee decimalen nauwkeurig bij libre en bij driebanden tot in drie decimalen. 2. Het algemeen gemiddelde van een speler wordt officieel vastgesteld aan de hand van de resultaten die hij in het laatste door hem gespeelde onderdeel van een kampioenschap heeft behaald. Heeft hij/zij in hetzelfde seizoen aan twee onderdelen van eenzelfde kampioenschap deelgenomen dan geldt het hoogste van de behaalde resultaten. Heeft hij/zij in het laatst daarvoor in aanmerking komende seizoen niet aan de eindstrijd maar wel aan de voorwedstrijden van een kampioenschap deelgenomen, dan gelden de resultaten behaald in die voorwedstrijd. Een speler die op verzoek of bij keuze in een hogere klasse is geplaatst, heeft geen officieel algemeen gemiddelde voor die klasse. 3. Het officieel vastgesteld algemeen gemiddelde dient te worden berekend aan de hand van resultaten uit ten minste vier partijen van een AKR toernooi, voorronde of uit de resultaten van ten minste drie partijen kampioenschap. 4. Een algemeen gemiddelde is ook officieel vastgesteld, indien dit is behaald volgens gestelde het in artikel 9403 lid 1 sub b.

5 Artikel 9105 Organisatie voorwedstrijden; berekening resultaten voorwedstrijden 1. De organisatie van voorwedstrijden dient, voor zover van toepassing, te geschieden in overeenstemming met bijlage De berekening van resultaten dient, voor zover van toepassing, te geschieden in overeenstemming met bijlage 3. Artikel 9106 Organisatie eindstrijd; Samenstelling klassement 1. Organisatie eindstrijd a. Voor het deelnemen aan een eindstrijd wordt de speler, die in overeenstemming met het bepaalde in artikel 9105, het laagste rangnummer is toegekend. Deze wordt als eerste uitgenodigd voor het deelnemen aan de eindstrijd. De speler aan wie het op één na laagste rangnummer is toegekend wordt als tweede voor de eindstrijd uitgenodigd, enzovoort tot het aantal deelnemers voor de eindstrijd is bereikt. b. Indien gekozen wordt voor Aanhangsel C is de partijlengte van een speler in een eindstrijd is gelijk aan de partijlengte, die voor dezelfde speler in de voorwedstrijd van hetzelfde kampioenschap werd vastgesteld. Indien gekozen wordt voor aanhangsel B wordt de partijlengte eventueel naar boven bijgesteld afhankelijk van het hoogst gespeelde algemeen gemiddelde van de voorwedstrijden, districtsfinale of gewestelijke finale. c. Heeft een speler geen officieel vastgesteld algemeen gemiddelde, zoals bepaald in artikel 9104 lid 2, dan dient voor hem in de eindstrijd een partijlengte te gelden, die overeenkomt met het algemeen gemiddelde, dat voor deze speler na de voorwedstrijd werd berekend, met dien verstande, dat de partijlengte in de eindstrijd niet korter mag zijn dan de partijlengte die voor de betreffende speler gold tijdens de voorwedstrijd van datzelfde kampioenschap. d. Elke speler speelt in een eindstrijd ten minste één partij tegen elke speler in de eindstrijd. Indien een eindstrijd met poules wordt gespeeld is het voorgaande van niet toepassing voor de spelers in dezelfde poule, dan spelen zij minimaal 4 partijen. * 2. Indien een speler in de voorwedstrijden een algemeen gemiddelde behaalt dat gelijk is aan of hoger is dan de maximum algemeen gemiddelde grens van de klasse waarin werd gespeeld van het desbetreffende kampioenschap, dan mag hij/zij - mits dat algemeen gemiddelde niet 15% of meer hoger is dan de maximum algemeen gemiddelde grens van die klasse - kiezen uit: Dan wordt hij nu gewoon ingedeeld in de hogere moyenne groep dus meer caramboles voor deze speler. Hij/zij heeft nu nog geen keuze, maar moet er gewoon meer. ad artikel 9106, lid 1 Het spelen van voorwedstrijden houdt niet in dat een speler indien hij/zij daarvoor in aanmerking komt - verplicht is aan de eindstrijden deel te nemen. Wil iemand wel aan de voorwedstrijd deelnemen, maar niet aan de eindstrijd, dan kan hij/zij dit, door het plaatsen van zijn/haar handtekening op het desbetreffende wedstrijdformulier kenbaar maken.

6 ad artikel 9106, lid 4 Zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de periode waarin de voorwedstrijden moeten worden gespeeld, dienen de organisatoren van en de deelnemers aan de eindstrijden te worden geïnformeerd. Het is niet aanvaardbaar dat tijd verloren gaat omdat zou moeten worden gewacht op het bekend worden van de keuze van de spelers die in de voorwedstrijden boven het maximum algemeen gemiddelde grenzen hebben gespeeld. In veel gevallen ziet een speler dat resultaat wel aankomen en kan hij/zij zich vooraf beraden over wat hij/zij zal doen. Daarom kan hij/zij zijn besluit ook direct bekendmaken. Wenst een speler in te schrijven voor het kampioenschap waarnaar hij/zij is gepromoveerd, dan is het plaatsen van een handtekening op het wedstrijdformulier niet voldoende voor het deelnemen aan het kampioenschap waarnaar hij/zij is gepromoveerd. Hij/zij dient altijd in te schrijven voor dat kampioenschap. ad artikel 9106, lid 5 Volgens het bepaalde in artikel 9102, lid 1 bestaat een kampioenschap uit maximaal twee onderdelen, te weten: een voorwedstrijd en een eindstrijd. Volgens het bepaalde in artikel 9104, lid 2 wordt een officieel algemeen gemiddelde vastgesteld aan de hand van de resultaten, die een speler heeft behaald in een onderdeel van een kampioenschap. Er is geen onderscheid tussen zogenaamde "nieuwe" spelers en gedegradeerde spelers. Voor beiden geldt, dat de 15%-regeling na het spelen van voorwedstrijden niet van toepassing is. Zij hebben derhalve geen recht van keuze. In de op die voorwedstrijd volgende eindstrijd hebben zij een officieel vastgesteld algemeen gemiddelde en geldt de 15%-regeling wel. Zij hebben daarom nu wel recht van keuze. Indien geen voorwedstrijd wordt gespeeld en een "nieuwe" of een gedegradeerde speler direct in de eindstrijd van een district of een gewest wordt geplaatst, dan heeft hij/zij nog geen officieel vastgesteld algemeen gemiddelde, want hij/zij neemt dan voor de eerste keer aan een onderdeel van een kampioenschap deel. In dit geval geldt de 15%-regeling niet en heeft hij/zij geen recht van keuze. 6. Samenstelling klassement a. Het klassement van een eindstrijd waarbij ook de kampioen wordt aangewezen worden als volgt samengesteld: - aantal behaalde partijpunten; - percentage gemaakte aantal caramboles t.o.v. te maken aantal caramboles; - percentage van het gespeelde moyenne. HOOFDSTUK III PERSOONLIJKE DISTRICTSKAMPIOENSCHAPPEN Artikel 9201 Districtskampioenschappen Artikel 9202 Inschrijving; inschrijfgeld 1. Het bestuur DWCB/KNBB onder wiens verantwoordelijkheid kampioenschappen worden georganiseerd, stelt regels vast met betrekking tot de inschrijving, evenals de hoogte van het inschrijfgeld.

7 HOOFDSTUK IV PERSOONLIJKE GEWESTELIJKE KAMPIOENSCHAPPEN Artikel 9301 Gewestelijke kampioenschappen Artikel 9302 Eindstrijden van gewestelijke kampioenschappen Artikel 9303 Vaststelling partijlengte

8 HOOFDSTUK V PERSOONLIJKE NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN Artikel 9401 Kampioenschap van Nederland 1. De vereniging Carambole organiseert in samenwerking met DWCB elk seizoen kampioenschappen welke kampioenschappen van Nederland voor het Rolstoelbiljarten worden genoemd. 2. De winnaar van een kampioenschap van Nederland voor het Rolstoelbiljarten verkrijgt de titel Rolstoelbiljarten-kampioen van Nederland, onder toevoeging van de aanduiding van het seizoen, alsmede van de spelsoort en klasse waarin de titel is behaald. Artikel 9402 Eindstrijden van nationale kampioenschappen 1. Eindstrijden van kampioenschappen voor het Rolstoelbiljarten worden op twee dagen gespeeld. 2. a. Voor een plaats in de finale komen in aanmerking de spelers met de laagste score uit de voorwedstrijden. b.voor een plaats in de eindstrijd komen de spelers in aanmerking die in een overeenkomstig gewestelijk kampioenschap, zoals bepaald in Hoofdstuk IV, de titel van gewestelijk Rolstoelbiljarten - kampioen hebben behaald. Kan of mag de kampioen niet aan de eindstrijd deelnemen, dan komt de als tweede, eventueel de als derde geëindigde speler enzovoort, voor een plaats in die eindstrijd in aanmerking. 3. De voor de nationale eindstrijd in aanmerking komende spelers dienen door de betreffende wedstrijdleider van DWCB te worden ingeschreven. Hierbij moet gebruik worden gemaakt van formulieren van DWCB. Artikel 9403 Vaststelling partijlengte 1. De partijlengte wordt vastgesteld aan de hand van de navolgende gegevens: a) Algemeen gemiddelde van het districtskampioenschap; b) Het algemeen gemiddelde berekend over de gezamenlijke resultaten behaald in het districtskampioenschap en het gewestelijk kampioenschap; c) De resultaten van een districtskampioenschap moeten behaald zijn in ten minste vier partijen, die van het gewestelijk kampioenschap in ten minste drie partijen. d) Het hoogste moyenne van het afgelopen seizoen, dit kan zijn het begin moyenne van de AKR, het moyenne KNBB comp, het moyenne KNBB PK s, het moyenne van de voorwedstrijden Rolstoelbiljarten van het voorgaande jaar(als er in het nieuwe seizoen geen voorwedstrijden zijn) het moyenne uit de voorgaande finale, uw hoogste moyenne dus. 2. Het hoogste van de in lid 1 sub a, b, c of d bedoelde algemeen gemiddelde bepaalt de partijlengte voor een speler in de nationale ronde.

9 De berekening van het aantal toe te kennen punten dient op de volgende wijze te geschieden. C (aantal gemaakte caramboles) x 10 = P * + 2 voor de winnaar, 1 bij remise N (aantal te maken caramboles) P = aantal gemaakte punten; * de decimalen weglaten VOORBEELD: Speler A te maken 47 caramboles, gemaakt 47 car. Speler B te maken 38 caramboles, gemaakt 33 car. Speler A: C = x 10+2 = 12 punten N = 47 Speler B: C = x 10 = 8 punten N = 38 Artikel 9404 Toernooireglement Rolstoelbiljarten 1. Er wordt gespeeld volgens de interval rolstoelbiljart. 2. De deelnemers aan Rolstoel Biljart Toernooien georganiseerd door SDWCB, dienen te biljarten uit een rolstoel en/of elektrische rolstoel. Hij/zij dienen dit uit zittende houding te doen, dit houdt in met de billen op het zitkussen. De deelnemer, maakt geheel of deels gebruik van een rolstoel, hetzij in het dagelijkse leven als bij de uitoefening van de biljartsport. Dus het is niet toegestaan om deel te nemen in een hoog/laag bureau stoel, of op eigen verzoek gemaakte stoelen. 3. Het gebruik van hulpstukken is toegestaan, mits deze zijn goedgekeurd door de SDWCB en de KNBB. De wijze van gebruik is vrij. De hulpstukken worden op verzoek van de speler aangereikt door de arbiter. De speler is zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van het hulpstuk van tafel. Hij/zij mag de arbiter verzoeken te helpen. Een fout gemaakt door de arbiter komt echter wel voor rekening van de speler. 4. Het moyenne van nieuwe spelers wordt aangepast na 4 wedstrijden (mocht er geen moyenne bekend zijn), en dan worden de punten opnieuw berekend na het nieuwe moyenne. 5. De puntentelling is het 12 punten systeem, afgerond naar beneden. Voor de winnaar 10 punten plus 2 voor de overwinning. Bij gelijkspelen 11 punten. Bij gelijk in één beurt dan krijgen beide spelers 12 punten. De verliezer krijgt het aantal punten dat is berekend volgens de volgende formule: het aantal behaalde caramboles gedeeld door de te behalen caramboles X 10, afgerond naar beneden.

10 6. Het aantal te spelen partijen bij libre zal per Kampioenschap verschillen, we zullen proberen om er niet meer te spelen per ochtend/middag (tussen en uur) dan 3. Mochten het er echter 4 zijn, dan zal het aantal te maken caramboles terug gebracht worden naar 80% van de normale partijlengte. Bij driebandenklein zal de partij lengte altijd 80% zijn, dit omdat de Rolstoel Kampioenschappen over maximaal twee dagen gespeeld worden. Het bestuur beslist hoe de finale gespeeld wordt, dit is namelijk afhankelijk van de lokaliteit waar het gespeeld wordt. Het bestuur heeft de mogelijkheid om uit de hier onder staande lijst een keuze te maken: A: Finale libre maximaal 16 deelnemers bij 4 tafels (poule indeling) B: Finale libre maximaal 15 deelnemers bij 4 tafels (poule indeling) C: Finale libre maximaal 14 deelnemers bij 2/3/4 tafels (poule indeling) D: Finale libre maximaal 12 deelnemers bij 2/3/4 tafels (poule indeling) E: Finale libre maximaal 10 deelnemers bij 2/3 tafels (poule indeling) F: Finale libre met 8 spelers 2 tafels (poule indeling) G: Finale libre met 8 spelers die allen tegen elkaar spelen (AVE Finale) H: Finale driebanden klein met 16 deelnemers bij 4 tafels (poule indeling) I: Finale driebanden klein met 12 deelnemers bij 4 tafels (poule indeling) J: Finale driebanden klein met 10 deelnemers bij 3 tafels (poule indeling) K: Finale driebanden klein met 8 deelnemers bij 2 tafels (poule indeling) L: Finale driebanden klein met 8 deelnemers de bruin systeem minimaal 3 M: Finale driebanden klein met 8 deelnemers AVE systeem minimaal 4 De finale libre zal zoveel mogelijk gespeeld worden in november. De finale driebanden klein zal zoveel mogelijk gespeeld worden in maart. 7. Mocht er in poules gespeeld worden wat een mogelijkheid is, dan gelden in de kruisfinales en finale de volgende regel. Bij een gelijkspel, wordt er opnieuw getrokken en verder gespeeld naar 25% van de te behalen caramboles, dit wordt wel naar boven afgerond. Is het dan weer gelijk dan wordt het nogmaals herhaald maximaal 3 keer. Daarna gaat het percentage moyenne tellen. 8. De spelers (en toeschouwers) die niet aan het spelen zijn dienen er voor te zorgen dat de spelers die aan het biljarten zijn, niet worden gehinderd. Ook de speler wiens beurt voorbij is dient zo spoedig mogelijk plaats te maken voor zijn tegenstander. 9. Bij afmelden en/of uitvallen van een speler/ster, voor aanvang van de finale, dan neemt de eerste reserve zijn/haar plaats in. Bij uitvallen na 1 of meerdere wedstrijden, dan komen zijn/haar resultaten te vervallen. 10. Bij uitvallen zonder bericht, volgt uitsluiting voor alle toernooien van SDWCB voor een periode van minimaal 2 jaar, (Hij/zij krijgt hier een aangetekende brief van) en wordt ook gemeld aan de KNBB. 11. De spelers/sters dienen op de eerste dag van de finale 30 minuten voor aanvang van de opening aanwezig te zijn en zich te melden bij de wedstrijdleider. Op de tweede dag dienen zij 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Ben je niet op tijd, laat het dan minimaal 30 minuten voor aanvang weten aan de wedstrijdleider. Een telefoontje is zo gepleegd. Als er voor de organisatie geen aanvaardbare reden is, volgt er uitsluiting van de finale. Men wordt ook geacht, om te blijven tot na de prijsuitreiking. 12. Spelers/sters dienen minimaal 7 dagen van te voren bericht te krijgen van deelname of reserve plaats.

11 HOOFDSTUK X SLOTBEPALINGEN Artikel 9901 Onvoorziene gevallen 1. In gevallen waarin het WRRB niet voorziet, beslist het bestuur DWCB op advies van de CSC of CBC. 2. Indien een wedstrijdleiding door tijdgebrek of andere omstandigheden gedwongen, zonder voorafgaande toestemming in een niet voorzien geval zelfstandig moet handelen, is zij verplicht de DWCB direct daarvan in kennis te stellen. Artikel 9902 Inwerkingtreding van dit reglement; wijzigingen 1. Dit Wedstrijd Reglement RolstoelBiljarten (WRRB) treedt op 1 augustus 2015 in werking en voor het laatst aangepast per 1 augustus Wijzigingen op dit reglement treden in werking op de daarbij bekend te maken datum en nadat deze wijzigingen in de "Officiële Mededelingen" zijn gepubliceerd. Het op deze wijze bekendmaken is niet noodzakelijk als een wijziging wordt opgenomen in een nieuw WRRB of een officieel wijzigingsblad op het WRRB 3. Eerder uitgegeven wedstrijdreglementen RolstoelBiljarten, alsmede de wijzigingen daarop, zijn door de inwerkingtreding van dit WRRB ongeldig geworden. 4. De toernooien die vallen onder de AKR vallen niet onder deze reglementen. En behouden te allen tijde hun speelsysteem wat zij nu hebben. En mochten ze ooit besluiten om toch onder de SDWCB te gaan spelen ook dan houden zij hun eigen rechten.

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Vereniging Carambole Archimedesbaan 7 3439 ME Nieuwegein 030 6008400 info@knbb.nl KNBB Vereniging Carambole WEDSTRIJDREGLEMENT ROLSTOELBILJARTEN INHOUD HOOFDSTUK I

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BILJARTBOND

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BILJARTBOND HOOFDSTUK I - ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT DAGCOMPETITIE INHOUD art. 9000 Algemeen 9001 Begripsbepalingen 9002 Toe te passen bepalingen 9003 Commissie Breedtesport Carambole 9004 Recht op deelnemen aan

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT DAGCOMPETITIE INHOUD

WEDSTRIJDREGLEMENT DAGCOMPETITIE INHOUD HOOFDSTUK I - ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT DAGCOMPETITIE INHOUD art. 9000 Algemeen 9001 Begripsbepalingen 9002 Toe te passen bepalingen 9003 Commissie Breedtesport Carambole 9004 Recht op deelnemen aan

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BILJARTBOND

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BILJARTBOND HOOFDSTUK I - ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT DAGBILJARTEN INHOUD art. 9000 Algemeen 9001 Begripsbepalingen 9002 Toe te passen bepalingen 9003 Commissie Breedtesport Carambole 9004 Recht op deelnemen aan officiële

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR JEUGD INHOUD

WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR JEUGD INHOUD WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR JEUGD INHOUD HOOFDSTUK I - ALGEMEEN artikel 8000 Algemeen 8001 Begripsbepalingen 8002 Toe te passen bepalingen 8003 Commissie Jeugdzaken 8004 Recht op deelnemen aan officiële wedstrijden

Nadere informatie

REGLEMENT GRAND DUTCH BILJART EVENT. Artikel 1 Algemene bepalingen

REGLEMENT GRAND DUTCH BILJART EVENT. Artikel 1 Algemene bepalingen REGLEMENT GRAND DUTCH BILJART EVENT Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Dit reglement is, tenzij anders bepaald, van toepassing op de voorwedstrijden en eindstrijden van het nationaal kampioenschap vijfkamp.

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR JEUGD INHOUD

WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR JEUGD INHOUD WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR JEUGD INHOUD HOOFDSTUK I - ALGEMEEN artikel 8000 Algemeen 8001 Begripsbepalingen 8002 Toe te passen bepalingen 8003 Commissie Jeugdzaken 8004 Recht op deelnemen aan officiële wedstrijden

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR JEUGD INHOUD

WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR JEUGD INHOUD WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR JEUGD INHOUD HOOFDSTUK I - ALGEMEEN artikel 8000 Algemeen 8001 Begripsbepalingen 8002 Toe te passen bepalingen 8003 Commissie Jeugdzaken 8004 Recht op deelnemen aan officiële wedstrijden

Nadere informatie

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 1. Algemeen Op de Kadercompetitie zijn van toepassing: - De statuten en huishoudelijk reglement van de KNBB en KNBB Vereniging Carambole -

Nadere informatie

DISTRICTSCOMPETITIE REGLEMENT. KNBB District Twente. (ingevolge artikel 7203 CR)

DISTRICTSCOMPETITIE REGLEMENT. KNBB District Twente. (ingevolge artikel 7203 CR) Pagina 1 van 11 DISTRICTSCOMPETITIE REGLEMENT KNBB District Twente 2017 2018 (ingevolge artikel 7203 CR) Pagina 2 van 11 Het Districtscompetitie Reglement KNBB Twente zijn in de loop van de tijd gewijzigd.

Nadere informatie

Reglement Biljart Artistiek

Reglement Biljart Artistiek Reglement Biljart Artistiek Artikel 1: Algemene bepalingen a. Dit reglement is van toepassing op alle officiële wedstrijden Biljart Artistiek, die onder verantwoordelijkheid van de KNBB Vereniging Carambole

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BILJARTBOND

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BILJARTBOND COMPETITIEREGLEMENT INHOUD HOOFDSTUK I BEPALINGEN VOOR ALLE COMPETITIES artikel 7000 Algemeen 7001 Toe te passen bepalingen 7002 Begripsbepalingen 7003 Competitievormen en spelsoorten 7004 Algemene leiding

Nadere informatie

Basisreglement Geert Popma Friesland Cup. 1.Inschrijven voor een toernooi.

Basisreglement Geert Popma Friesland Cup. 1.Inschrijven voor een toernooi. Basisreglement Geert Popma Friesland Cup. 1.Inschrijven voor een toernooi. Elke biljarter kan deelnemen aan de toernooien van de Geert Popma Een biljarter is deelnemer als hij/zij zich tijdig aanmeldt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement DGV

Huishoudelijk reglement DGV Huishoudelijk reglement DGV 30 08 2016 Gunning DGV Iedere biljartclub uit Veldhoven (buiten in para commerciële instellingen spelende verenigingen) kunnen zich aanmelden om in aanmerking te komen om het

Nadere informatie

Districtsreglement District West Brabant

Districtsreglement District West Brabant 1 Districtsreglement District West Brabant Art. 1; De te spelen teamcompetities en persoonlijke kampioenschappen worden verspeeld conform de geldende reglementen zoals die zijn te raadplegen bij de Vereniging

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Vereniging Carambole Archimedesbaan 7 3439 ME Nieuwegein 030 6008400 info@knbb.nl Samen biljarten geeft meer effect! AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN

Nadere informatie

COMPETITIEREGLEMENT INHOUD

COMPETITIEREGLEMENT INHOUD COMPETITIEREGLEMENT INHOUD HOOFDSTUK I BEPALINGEN VOOR ALLE COMPETITIES artikel 7000 Algemeen 7001 Toe te passen bepalingen 7002 Begripsbepalingen 7003 Competitievormen en spelsoorten 7004 Algemene leiding

Nadere informatie

MASTERS DRIEBANDEN KLEIN KAMPIOENSCHAP NOORD-OOST NEDERLAND REGLEMENT 2014

MASTERS DRIEBANDEN KLEIN KAMPIOENSCHAP NOORD-OOST NEDERLAND REGLEMENT 2014 MASTERS DRIEBANDEN KLEIN KAMPIOENSCHAP NOORD-OOST NEDERLAND REGLEMENT 2014 1. Het Masters Driebanden Klein Kampioenschap van Noord-Oost Nederland bestaat uit een zestal open ranking toernooien genoemd

Nadere informatie

COMPETITIEREGLEMENT INHOUD

COMPETITIEREGLEMENT INHOUD COMPETITIEREGLEMENT INHOUD HOOFDSTUK I BEPALINGEN VOOR ALLE COMPETITIES artikel 7000 Algemeen 7001 Toe te passen bepalingen 7002 Begripsbepalingen 7003 Competitievormen en spelsoorten 7004 Algemene leiding

Nadere informatie

Handboek Organisatie. Persoonlijke Kampioenschappen. KNBB District Twente. Seizoen

Handboek Organisatie. Persoonlijke Kampioenschappen. KNBB District Twente. Seizoen Handboek Organisatie Persoonlijke Kampioenschappen KNBB District Twente Seizoen 2015-2016 3 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 2. Algemene geldende bepalingen... 7 2.1 Algemeen gemiddelde (6019)... 7 2.2

Nadere informatie

COMPETITIEREGLEMENT INHOUD

COMPETITIEREGLEMENT INHOUD COMPETITIEREGLEMENT INHOUD HOOFDSTUK I BEPALINGEN VOOR ALLE COMPETITIES artikel 7000 Algemeen 7001 Toe te passen bepalingen 7002 Begripsbepalingen 7003 Competitievormen en spelsoorten 7004 Algemene leiding

Nadere informatie

Reglement Open Provinciaal Kampioenschap Noord-Brabant Driebanden klein 2016

Reglement Open Provinciaal Kampioenschap Noord-Brabant Driebanden klein 2016 1 Reglement Open Provinciaal Kampioenschap Noord-Brabant Driebanden klein 2016 Artikel 1 Algemeen 1.1. Dit reglement is van toepassing op het Open Provinciaal Kampioenschap Noord-Brabant driebanden klein,

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Vereniging Carambole Archimedesbaan 7 3439 ME Nieuwegein 030 6008400 info@knbb.nl Samen biljarten geeft meer effect! KNBB Vereniging Carambole Reglement Coupe van Beem

Nadere informatie

REGLEMENT HEFFINGEN EN MAATREGELEN van de KNBB vereniging Carambole.

REGLEMENT HEFFINGEN EN MAATREGELEN van de KNBB vereniging Carambole. REGLEMENT HEFFINGEN EN MAATREGELEN van de KNBB vereniging Carambole. Artikel 1 - Reglement 1. De KNBB-Vereniging Carambole wordt in dit reglement aangeduid als Sectievereniging Carambole. 2. Dit reglement

Nadere informatie

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling WR artikel 3.1.10.3 Jaarlijks, vóór aanvang van het seizoen, stelt de Organisator bij richtlijn vast: de promotie-/degradatieregeling en het aantal te spelen wedstrijden, aantal sets en/of te behalen punten

Nadere informatie

REGLEMENT HEFFINGEN EN MAATREGELEN van KNBB vereniging Carambole

REGLEMENT HEFFINGEN EN MAATREGELEN van KNBB vereniging Carambole REGLEMENT HEFFINGEN EN MAATREGELEN van KNBB vereniging Carambole Artikel 1 - Reglement 1. De KNBB-Vereniging Carambole wordt in dit reglement aangeduid als Sectievereniging Carambole. 2. Dit reglement

Nadere informatie

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling WR artikel 3.1.10.3 Jaarlijks, vóór aanvang van het seizoen, stelt de Organisator bij richtlijn vast: de promotie-/degradatieregeling en het aantal te spelen wedstrijden, aantal sets en/of te behalen punten

Nadere informatie

Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar

Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Artikel 1: Definitie Dit reglement geldt voor het Nederlands Kampioenschap E-teams (NK E-teams), zijnde het

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Versie 3: 25-04-17 INTERVALTABELLEN LANDSCOMPETITIE 2017-2018 LIBRE Dubbel TEAMCOMPETITIE partij GEMIDDELDE TE M. INTER- TE M C5 Dag Jeugd C4 C3 C2 C1 VAN TOT CAR.

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Vereniging Carambole Archimedesbaan 7 3439 ME Nieuwegein 030 6008400 info@knbb.nl Samen biljarten geeft meer effect! Inschrijfvoorwaarden en aanvullende bepalingen

Nadere informatie

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling WR artikel 3.1.10.3 Jaarlijks, vóór aanvang van het seizoen, stelt de Organisator bij richtlijn vast: de promotie-/degradatieregeling en het aantal te spelen wedstrijden, aantal sets en/of te behalen punten

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Samen biljarten geeft meer effect! Vereniging Carambole Archimedesbaan 7 3439 ME Nieuwegein 030 6008400 info@knbb.nl 1e Open NK 5-Pins 2018 Reglement Artikel 1 Reglement

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2013

EXAMENREGLEMENT 2013 EXAMENREGLEMENT 2013 INHOUD Artikel Pagina 1 Werkgroep Examens. 2 2 Taken en bevoegdheden. 2 3 Examenreglement. 3 4 Examenprocedure en voorwaarden. 3 5 Het examen. 4 6 Waardering van examenresultaten.

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BILJARTBOND

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BILJARTBOND Aan de besturen van de verenigingen, districten en gewesten ressorterend onder de KNBB-vereniging Carambole Ons kenmerk Doorkiesnummer Nieuwegein KNBB/RH/ 030-6008402 6 december 2010 Betreft: Herziening

Nadere informatie

WIJZIGINGEN PER 1 AUGUSTUS 2009 IN DE REGLEMENTSBUNDEL OP HET GEBIED VAN HET WEDSTRIJDWEZEN.

WIJZIGINGEN PER 1 AUGUSTUS 2009 IN DE REGLEMENTSBUNDEL OP HET GEBIED VAN HET WEDSTRIJDWEZEN. Reglementswijzigingen WIJZIGINGEN PER 1 AUGUSTUS 2009 IN DE REGLEMENTSBUNDEL OP HET GEBIED VAN HET WEDSTRIJDWEZEN. Onderstaande publicatie geschiedt in overeenstemming met artikel 15 van het Algemeen Reglement

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Samen biljarten geeft meer effect! Vereniging Carambole Archimedesbaan 7 3439 ME Nieuwegein 030 6008400 info@knbb.nl KNBB Vereniging Carambole Nieuwegein, 14 oktober

Nadere informatie

Spelreglement t.b.v. O.D.S.I: Versie:2013/2014. Rucphen,9 april Begrippenlist:

Spelreglement t.b.v. O.D.S.I: Versie:2013/2014. Rucphen,9 april Begrippenlist: 1 Spelreglement t.b.v. O.D.S.I: Versie:2013/2014 Rucphen,9 april 2013 Begrippenlist: Oud spelers zijn spelers die, in de 1 ste helft van de competitie of in de 2 de helft van de competitie, bij ODSI minimaal

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Vereniging Carambole Archimedesbaan 7 3439 ME Nieuwegein 030 6008400 info@knbb.nl Samen biljarten geeft meer effect! 2e NK DAMES DRIEBANDEN-KLEIN Artikel 1: Algemeen

Nadere informatie

Enquête Landscompetitie en Persoonlijke Kampioenschappen februari 2016

Enquête Landscompetitie en Persoonlijke Kampioenschappen februari 2016 Enquête Landscompetitie en Persoonlijke Kampioenschappen februari 2016 Nieuwerkerk, 9 februari 2016 Geachte bestuurders en wedstrijdleiders van de districten en gewesten, Hierbij de enquête over de landscompetitie

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT KNBB VERENIGING CARAMBOLE

EXAMENREGLEMENT KNBB VERENIGING CARAMBOLE EXAMENREGLEMENT KNBB VERENIGING CARAMBOLE 2016 INHOUD Artikel Pagina 1 Werkgroep Opleidingen en Examens. 2 2 Taken en bevoegdheden. 2 3 Examenreglement. 3 4 Examenprocedure en voorwaarden. 3 5 Het examen.

Nadere informatie

Reglement Bandstoten 2017

Reglement Bandstoten 2017 Reglement Bandstoten 2017 Biljartvereniging t Beertje Weert Bandstoot Toernooi 2017. 31e Toernooi Clublokaal Café Bar Two Jacks Maasstraat 42 Weert. Tel 06-10017340. Reglement Bandstoot Toernooi 2017 Algemeen

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE Artikel 1A a) Biljartvereniging Beja is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO gebouw 'Vestingzicht'

Nadere informatie

Enquête Landscompetitie en Persoonlijke Kampioenschappen februari 2016

Enquête Landscompetitie en Persoonlijke Kampioenschappen februari 2016 Enquête Landscompetitie en Persoonlijke Kampioenschappen februari 2016 Nieuwerkerk, 9 februari 2016 Geachte bestuurders en wedstrijdleiders van de districten en gewesten, Hierbij de enquête over de landscompetitie

Nadere informatie

Competitiereglement Bridgevereniging Adriaan Pauw

Competitiereglement Bridgevereniging Adriaan Pauw Competitiereglement Bridgevereniging Adriaan Pauw Algemeen Artikel 1: 1. De organisatie en inrichting van de competities *) van de vereniging zijn een taak van de Technische Commissie (hierna T.C.) 2.

Nadere informatie

Artikel A6. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels zoals vastgesteld door de NBB en dit reglement.

Artikel A6. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels zoals vastgesteld door de NBB en dit reglement. Bridge Reglementen Hoofdstuk A - Algemeen - Artikel A1 / A11 Hoofdstuk B - Programma - Artikel B1 / B3 Hoofdstuk C - Scores, lijnen - Artikel C1 / C3 Hoofdstuk D - Vervangende scores, promotie en degradatie

Nadere informatie

Het Huisleaguereglement

Het Huisleaguereglement Het Huisleaguereglement Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen en Opzet. 1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 Onder de huisleagues worden bowlingcompetities verstaan, die door Bowlingvereniging Leiderdorp (BVLD) worden georganiseerd.

Nadere informatie

4 e 50 + Handicap Toernooi

4 e 50 + Handicap Toernooi 4 e 50 + Handicap Toernooi Bowling Centrum Tiel 1.250 Prijzengeld 08 mei t/m 10 mei 2015 Organisator: Sport en Ontspanning Centrum Tiel Plaats: Oude Medelsestraat 11, 4005 EK Tiel Speeldata: 08 t/m 10

Nadere informatie

WIJ DOEN HET VOOR HEN... DOET U MET ONS MEE???

WIJ DOEN HET VOOR HEN... DOET U MET ONS MEE??? Aan alle verenigingen van district Groningen-Drenthe, district N.O.-Overijssel en district Zwolle e.o. van de K.N.B.B., Biljartbond Drenthe-Overijssel en Biljartbond Zuid-Oost Drenthe en Biljartvereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Biljartvereniging DVO. Biljartvereniging DVO

Huishoudelijk Reglement Biljartvereniging DVO. Biljartvereniging DVO Biljartvereniging DVO HUISHOUDELIJK REGLEMENT Onder de naam Door Vriendschap Ontstaan is de huidige vereniging D.V.O. op 7 september 1989 door de familie Hoogenboom opgericht. Reeds in 1983 legde een vriendenclub,

Nadere informatie

Financieel Reglement District Rotterdam

Financieel Reglement District Rotterdam Financieel Reglement District Rotterdam Hoofdstuk1 Algemeen Artikel 10l Op dit reglement zijn de bepalingen van de Statuten en alle reglementen van de Vereniging Carambole van de Koninklijke Nederlandse

Nadere informatie

Biljartvereniging DVO

Biljartvereniging DVO Biljartvereniging DVO HUISHOUDELIJK REGLEMENT Onder de naam Door Vriendschap Ontstaan is de huidige vereniging D.V.O. op 7 september 1989 door de familie Hoogenboom opgericht. Reeds in 1983 legde een vriendenclub,

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGE VEGHEL 77

WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGE VEGHEL 77 WEDSTRIJDREGLEMENT BRIDGE VEGHEL 77 I. COMPETITIE 1 A. Club kampioenschap Het club kampioenschap bestaat uit: Meerdere series met zittingen paren bridge. Meerdere zittingen met butler bridge B. Kalender

Nadere informatie

Wedstrijdreglement BC 80,

Wedstrijdreglement BC 80, I Afkortingen en begrippen NBB: Nederlandse Bridge Bond. TC: Technische Commissie van BC 80. Parencompetitie: totaal aantal clubavonden van deze competitievorm in het seizoen. Viertallencompetitie: totaal

Nadere informatie

Regiobiljart Oss Biljarten voor Senioren

Regiobiljart Oss Biljarten voor Senioren Regiobiljart Oss Biljarten voor Senioren Dagelijks Bestuur: Ad Verhagen, Voorzitter, en woordvoerder Auke Feitsma, Secretaris Piet van der Wijst, ad interim Penningmeester en secondant wedstrijdleider

Nadere informatie

: Bowlingcentrum De Zoete Inval,

: Bowlingcentrum De Zoete Inval, Bowling centrum De Zoete Inval Organisator Plaats : Bowling Vereniging Haarlemmerliede. : Bowlingcentrum De Zoete Inval, Haarlemmerstraatweg 183, 2065 AE HAARLEMMERLIEDE, tel 023-5433333. Data: 29 januari

Nadere informatie

Competitie Reglement. Artikel 1: Toepassing van definities

Competitie Reglement. Artikel 1: Toepassing van definities Competitie Reglement Artikel 1: Toepassing van definities Het reglement is van toepassing bij alle door de vereniging georganiseerde interne parenwedstrijden waaraan leden van de vereniging en invallers

Nadere informatie

BONDSREGELs MAAS en WAALSE BILJARTBOND

BONDSREGELs MAAS en WAALSE BILJARTBOND Art.1. De teams zullen volgens krachtsverhouding in verschillende libre klassen worden ingedeeld. Het is toegestaan met maximaal twee teams van een en dezelfde vereniging of clublokaal in een zelfde klasse

Nadere informatie

BC Hoog Laag. Competitie- en Wedstrijdreglement

BC Hoog Laag. Competitie- en Wedstrijdreglement BC Hoog Laag Competitie- en Wedstrijdreglement Artikel 1 Het bestuur stelt de wedstrijdagenda op legt deze ter bespreking voor aan de algemene ledenvergadering. Het bestuur is bevoegd gedurende het speelseizoen

Nadere informatie

COMPETITIEREGLEMENT DISTRICT POOLMIDDEN 1 Midden 1 Rankingtoernooien

COMPETITIEREGLEMENT DISTRICT POOLMIDDEN 1 Midden 1 Rankingtoernooien COMPETITIEREGLEMENT DISTRICT POOLMIDDEN 1 Midden 1 Rankingtoernooien 2015-2016 Inhoudsopgave I. Algemeen Reglement A. Organisatie B. Algemene Wedstrijdzaken II. Ranking toernooien C. Organisatie D. Structuur

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN INHOUDSOPGAVE REGLEMENT PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 101 Begripsomschrijving... Bepalingen... Kampioenschappen... Spelsoorten... 102 Inschrijving... 103 Deelname... Gemiddelde... Voorgiftsysteem...

Nadere informatie

Ranking toernooi D.O.G.D.

Ranking toernooi D.O.G.D. Ranking toernooi D.O.G.D. Inhoudsopgave Inleiding... 2 Opzet D.O.G.D. Ranking... 3 De ranking... 3 Het Toernooi... 3 Wedstrijdleiding... 3 Deelname... 3 Poule indeling of Knock-out... 3 Toernooi in poules...

Nadere informatie

Brochure Commissie VG-Biljarten

Brochure Commissie VG-Biljarten Brochure Commissie VG-Biljarten [Uitgave juni 2017] Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding en Doelstellingen 2 2. Nederlandse kampioenschappen (NK) 3 2.1. NK Teams 3 2.2. NK Individueel 3 3. Lidmaatschap KNBB

Nadere informatie

Richtlijn R3.6 N0JK Competitievorm en Inschrijfvoorwaarden

Richtlijn R3.6 N0JK Competitievorm en Inschrijfvoorwaarden WR artikel 3.5.2.3 De competitievorm wordt door de Organisator bij richtlijn vastgesteld. WR artikel 3.5.3.4 Een vereniging kan een eenmaal ingeschreven team terugtrekken onder door de Organisator bij

Nadere informatie

Competitiereglement SV Amsterdam West

Competitiereglement SV Amsterdam West Competitiereglement SV Amsterdam West Algemeen 1. Hij=zij; hem=haar; speler=speelster; zijn=haar; tegenstander=lid. 2. Er wordt per computer ingedeeld. De wedstrijdleiding mag ook handmatig indelen. 3.

Nadere informatie

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK MEI 2014 Vastgesteld door de bondsvergadering van 24 mei 2014; inwerkingtredend op 1 juli 2014. Voor zover in deze bijlage niet

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT INHOUD

WEDSTRIJDREGLEMENT INHOUD WEDSTRIJDREGLEMENT INHOUD HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN artikel 6000 Algemeen 6001 Begripsbepalingen 6002 Geldigheid 6003 Commissie Sportzaken Carambole (CSC) HOOFDSTUK II - REGELS GELDEND VOOR ALLE SOORTEN WEDSTRIJDEN

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Status :

WEDSTRIJDREGLEMENT. Status : WEDSTRIJDREGLEMENT Status : Geaccordeerd in Algemene Leden Vergadering d.d. 2 september 2013 Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1.1 De Technische Commissie ( TC) bestaat uit minimal drie en maximaal

Nadere informatie

WWW.KNBBDOETINCHEM.NL Doetinchem & omstreken. Silvolde, 10 maart 2016. Betreft : Triatlon 2016

WWW.KNBBDOETINCHEM.NL Doetinchem & omstreken. Silvolde, 10 maart 2016. Betreft : Triatlon 2016 Silvolde, 10 maart 2016 Betreft : Triatlon 2016 De 33 e editie van de Triatlon gaat binnenkort van start. We hopen dat we ook op uw deelname mogen rekenen aan dit toernooi. Inschrijven voor dit toernooi

Nadere informatie

COMPETITIE- EN KLASSERINGSREGLEMENT VAN DE NPSA (V1.1) 13/02/2016

COMPETITIE- EN KLASSERINGSREGLEMENT VAN DE NPSA (V1.1) 13/02/2016 COMPETITIE- EN KLASSERINGSREGLEMENT VAN DE NPSA (V1.1) 13/02/2016 1. Algemeen 1.1. Dit reglement is van toepassing op het Nederlands Kampioenschap en klasseringswedstrijden in alle IPSC divisies die onder

Nadere informatie

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12 REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop van de reguliere competitie in

Nadere informatie

Wedstrijdreglement BZA

Wedstrijdreglement BZA Wedstrijdreglement BZA Algemeen 1. Het Bedrijfs - & Zomeravondvoetbal 2013 - nader te noemen BZA wordt namens ZVV Urk door de Commissie Recreatief georganiseerd. De organisatie heeft het mandaat om beslissingen

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT INHOUD

WEDSTRIJDREGLEMENT INHOUD WEDSTRIJDREGLEMENT INHOUD HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN artikel 6000 Algemeen 6001 Begripsbepalingen 6002 Geldigheid 6003 Commissie Sportzaken Carambole (CSC) HOOFDSTUK II - REGELS GELDEND VOOR ALLE SOORTEN WEDSTRIJDEN

Nadere informatie

B E K E R R E G L E M E N T

B E K E R R E G L E M E N T ingaande 1 september 1975 geheel gewijzigd 1 september 1996 gewijzigd 1 september 1997 gewijzigd 5 maart 1998 gewijzigd 1 september 1998 geheel gewijzigd 1 september 2004 B E K E R R E G L E M E N T VAN

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Jeugd Clubkampioenschappen 2014 Vastgesteld in de Jeugdcommissievergadering van 7 mei 2014

Wedstrijdreglement Jeugd Clubkampioenschappen 2014 Vastgesteld in de Jeugdcommissievergadering van 7 mei 2014 Wedstrijdreglement Jeugd Clubkampioenschappen 2014 Vastgesteld in de Jeugdcommissievergadering van 7 mei 2014 1) De Jeugd Clubkampioenschappen 2014 worden gehouden van maandag 2 juni tot en met zondag

Nadere informatie

Verslag teamleidersoverleg Kadercompetitie

Verslag teamleidersoverleg Kadercompetitie Verslag teamleidersoverleg Kadercompetitie Ter attentie van: Teamleiders Kadercompetitie Bestuur KNBB-vereniging Carambole Commissie Breedtesport Datum: 8 maart 2010 Onderwerp: Verslag teamleidersoverleg

Nadere informatie

COMPETITIEREGLEMENT DISTRICT BERKEL EN SLINGE PER 1 SEPTEMBER 2015

COMPETITIEREGLEMENT DISTRICT BERKEL EN SLINGE PER 1 SEPTEMBER 2015 COMPETITIEREGLEMENT DISTRICT BERKEL EN SLINGE PER 1 SEPTEMBER 2015 ART. 1 Vaststelling moyenne A. Officieel moyenne De speelsterkte van een speler wordt vastgesteld aan de hand van het moyenne, dat door

Nadere informatie

HUISLEAGUE-REGLEMENT. Uitgave maart 2013.

HUISLEAGUE-REGLEMENT. Uitgave maart 2013. 1 HUISLEAGUE-REGLEMENT. ALGEMENE BEPALINGEN. 1. De Bowlingvereniging BARNEVELD organiseert meerdere bowlingcompetities (huisleagues) die wekelijks (behoudens feest- herdenking- en toernooidagen) worden

Nadere informatie

Enquête Landscompetitie en Persoonlijke Kampioenschappen februari 2016

Enquête Landscompetitie en Persoonlijke Kampioenschappen februari 2016 Enquête Landscompetitie en Persoonlijke Kampioenschappen februari 2016 www.survio.com 06-03-2016 16:45:37 Algemeen Enquête naam Enquête Landscompetitie en Persoonlijke Kampioenschappen februari 2016 Auteur

Nadere informatie

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 01: REGLEMENT NATIONALE PETANQUE COMPETITIE (NPC)

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 01: REGLEMENT NATIONALE PETANQUE COMPETITIE (NPC) TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 01: REGLEMENT NATIONALE PETANQUE COMPETITIE (NPC) Vastgesteld door de bondsvergadering van 28 mei 2016; Inwerking tredend op 1 juli 2016 Voor zover in deze bijlage niet

Nadere informatie

Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5

Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5 UITGAVE januari 2008 KONINKLIJKE NEDERLANDSE POLITIEHOND VERENIGING Opgericht 1907 Beschermheer: Mr. Pieter van Vollenhoven Afdeling Utrecht Reglement voor Demonstraties, Oefendagen en Wedstrijden Hoofdstuk

Nadere informatie

Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen. Artikel 302 Nederlandse kampioenschappen aflossing. Artikel 303 Nederlandse Kampioenschappen afstanden

Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen. Artikel 302 Nederlandse kampioenschappen aflossing. Artikel 303 Nederlandse Kampioenschappen afstanden INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN SHORTTRACK Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen Artikel 302 Nederlandse kampioenschappen aflossing Artikel 303 Nederlandse Kampioenschappen afstanden Artikel

Nadere informatie

Dynamic Tennis Bond Nederland

Dynamic Tennis Bond Nederland TOERNOOIREGLEMENT DYNAMICTENNIS BOND NEDERLAND (DTBN) Vastgesteld op de ALV d.d. 24 april 2010 en van kracht m.i.v. 01-01-2012 BEGRIPPEN Artikel 1 toernooi Een samenstel van wedstrijden en/of meerkampen

Nadere informatie

Wedstrijdreglement N.R.B.V. Beter Zicht

Wedstrijdreglement N.R.B.V. Beter Zicht Wedstrijdreglement N.R.B.V. Beter Zicht Definities NBB: Nederlandse Bridgebond Vereniging: Niet-Rokers Bridge Vereniging Beter Zicht Bestuur: Zoals bedoel in artikel 18 van het Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

1. Het biljartseizoen begint met de algemene vergadering van de maand juni en eindigt met de kampioenenhulde die doorgaat laatste weekend van mei.

1. Het biljartseizoen begint met de algemene vergadering van de maand juni en eindigt met de kampioenenhulde die doorgaat laatste weekend van mei. CARAMBOLE BILJARTCLUB De Lustige Stoters (C.B.C. D.L.S.) Lokaal: Taverne Arena Ardooisesteenweg 50/3 8800 Roeselare CLUBREGLEMENT 1. Het biljartseizoen begint met de algemene vergadering van de maand juni

Nadere informatie

VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN

VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN 2006-2007 Art. 1 Algemeen De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de FIFA, tenzij in het wedstrijdreglement anders wordt vermeld.

Nadere informatie

HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet

HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet HUISLEAGUEREGLEMENT SCHIEDAMSE BOWLING VERENIGING MUSIS SACRUM Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en opzet Artikel 1. 1. Onder de huisleague worden bowlingcompetities verstaan die door de bowlingvereniging

Nadere informatie

Ranking toernooi D.O.G.D.

Ranking toernooi D.O.G.D. Ranking toernooi D.O.G.D. Inhoudsopgave Inleiding... 2 Opzet D.O.G.D. Ranking... 3 De ranking... 3 Het Toernooi... 3 Wedstrijdleiding... 3 Deelname... 3 Poule indeling of Knock-out... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Artikel 1.Wedstrijden Wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews en de Local Rules zoals

Nadere informatie

BC MATADOR REGLEMENTEN ALGEMEEN Revisie : 28/08/2015

BC MATADOR REGLEMENTEN ALGEMEEN Revisie : 28/08/2015 BC MATADOR REGLEMENTEN ALGEMEEN Revisie : 28/08/2015 1. Handicaps. De basishandicap(s) worden gespeeld in Vrij Spel. Het Bestuur kan bij het begin van het seizoen aan bepaalde spelers de toelating geven

Nadere informatie

het organiseren van een lokaal kwalificatietoernooi voor de Nederlandse Kampioenschappen Schoolschaken Basis Onderwijs Groepen 3, 4 en 5 2015

het organiseren van een lokaal kwalificatietoernooi voor de Nederlandse Kampioenschappen Schoolschaken Basis Onderwijs Groepen 3, 4 en 5 2015 DRAAIBOEK t.b.v. het organiseren van een lokaal kwalificatietoernooi voor de Nederlandse Kampioenschappen Schoolschaken Basis Onderwijs Groepen 3, 4 en 5 2015 14/WJsch/1400/EB 28 oktober 2014 Haarlem Eric

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling promotie-degradatie bondscompetitie

Uitvoeringsregeling promotie-degradatie bondscompetitie Uitvoeringsregeling promotie-degradatie bondscompetitie 2016-2017 1 Algemeen 1.1 Gerechtigde spelers Spelers die deelnemen aan Play-Off wedstrijden in de Eredivisie en promotie/degradatie wedstrijden tussen

Nadere informatie

Reglement NK Sevens Seizoen

Reglement NK Sevens Seizoen Reglement NK Sevens Seizoen 2015-2016 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Inschrijving... 3 Artikel 3 Kwalificatie... 4 Artikel 4 Toernooireglement...

Nadere informatie

Hieronder vindt u een handleiding voor het invoeren van competitie uitslagen in Kompsos, het wedstrijdadministratiesysteem van de KNBB.

Hieronder vindt u een handleiding voor het invoeren van competitie uitslagen in Kompsos, het wedstrijdadministratiesysteem van de KNBB. Handleiding invoeren competitie uitslagen in Kompsos Hieronder vindt u een handleiding voor het invoeren van competitie uitslagen in Kompsos, het wedstrijdadministratiesysteem van de KNBB. De hieronder

Nadere informatie

Reglement interne senioren competities Versie

Reglement interne senioren competities Versie Reglement interne senioren competities Versie 01-03-2016 1. ALGEMEEN Artikel 1.1 Dit reglement heeft betrekking op de voor de leden te organiseren interne competities senioren. Artikel 1.2 De competities

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Minigolfclub Appelscha 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Leden... 2 Artikel 2 Bestuur... 3 Artikel 3 Commissies... 4 Artikel 4 Contributie... 4 Artikel 5 Geldmiddelen/declaraties...

Nadere informatie

Een door het Bestuur ingestelde en door haar benoemde commissie, bestaande uit een aantal leden welke het Bestuur adviseert omtrent wedstrijdzaken.

Een door het Bestuur ingestelde en door haar benoemde commissie, bestaande uit een aantal leden welke het Bestuur adviseert omtrent wedstrijdzaken. Artikel 1 Toepassing van definities Het wedstrijdreglement is van toepassing bij alle door de vereniging georganiseerde interne wedstrijden waaraan leden van de vereniging en invallers deelnemen. Voor

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregeling (senioren/vrouwen/jeugd) seizoen 2015/ 16

Promotie-/degradatieregeling (senioren/vrouwen/jeugd) seizoen 2015/ 16 Promotie-/degradatieregeling (senioren/vrouwen/jeugd) seizoen 2015/ 16 De data van de nacompetitie zijn onder voorbehoud. Zaterdagvoetbal - standaard 1e klasse (C) De kampioen promoveert naar de Hoofdklasse.

Nadere informatie

Reglementen B.B.C. Libre. Beker. Persoonlijke kampioenschappen

Reglementen B.B.C. Libre. Beker. Persoonlijke kampioenschappen Reglementen B.B.C Libre Beker Persoonlijke kampioenschappen Geldig vanaf 01-08-2017 Reglementen B.B.C Libre Geldig vanaf 01-08-2017 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 Op dit reglement zijn

Nadere informatie

Nederlands Kampioenschap (NK) Jeugd Beach

Nederlands Kampioenschap (NK) Jeugd Beach Informatie voor spelers (en ouders en supporters) die deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap (NK) Jeugd Beach Er wordt conform de Nevobo reglementen gespeeld door jongens en meisjes teams in de leeftijd

Nadere informatie