Waarom lezen we droevige boeken?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarom lezen we droevige boeken?"

Transcriptie

1 Waarom lezen we droevige boeken? Uitkomsten surveyonderzoek Leesvoorkeuren (auteur: E.M. Koopman, promovenda Erasmus Universiteit Rotterdam) De survey Tussen 29 november 2013 en 13 februari 2014 stond de vragenlijst voor het onderzoek Leesvoorkeuren online. Dit onderzoek maakte deel uit van het promotieproject Reading Suffering. In de survey gaven lezers aan welke genres zij het liefste lezen en in hoeverre zij boeken met een treurig of tragisch onderwerp ( droevige boeken ) waarderen. 1 Ook beantwoordden zij vragen over: a) hun demografische kenmerken: sekse, leeftijd, opleiding b) persoonlijkheidskenmerken: zelf-gerapporteerde empathie (de neiging die mensen zeggen te hebben om met anderen mee te voelen en zich in hun positie te verplaatsen), angst/bezorgdheid (een algemene neiging tot angstigheid en piekeren). 2 Daarnaast gaven de deelnemers aan wat zij belangrijk vinden bij het lezen van boeken. Uit eerder onderzoek zijn meerdere redenen naar voren gekomen waarom mensen zich aangetrokken voelen tot media met een tragisch onderwerp. 3 In dit onderzoek is naar de volgende redenen gevraagd, waarvan de eerste zeven algemener zijn en de laatste vier specifiek voor droevige boeken : Absorptie Identificatie Afleiding Troost Stijl Inzicht Meta-emoties Catharsis Downward social Comparison Voorbereiding Persoonlijke groei (Vb: Ik vind het belangrijk dat ik op kan gaan in de verhaalwereld ) (Vb: Ik vind het belangrijk dat ik me in de personages kan herkennen ) (Vb: Ik vind het belangrijk dat het boek me afleidt van zorgen of stress ) (Vb: Ik vind het belangrijk dat het boek me troost biedt bij mijn zorgen of problemen ) (Vb: Ik vind het belangrijk dat het boek origineel geschreven is ) (Vb: Ik vind het belangrijk dat ik tot nadenken aangezet word ) (Vb: Ik ervaar graag sterke emoties als ik lees ) (Vb: Door droevige boeken kan ik negatieve gevoelens die ik had opgekropt uiten en kwijtraken ) (Vb: Als ik een droevig boek lees vergelijk ik mijn eigen situatie met de situatie van het personage ) (Vb: Door te lezen over situaties die me beangstigen, krijg ik meer controle over mijn angst ) (Vb: Boeken over tragische gebeurtenissen maken dat ik meer waardering heb voor de goede zaken in mijn leven ) 1 Voorkeur voor droevige boeken werd gemeten met een aangepaste versie van Olivers (1993) Sad Film Scale. 2 Om zelfgerapporteerde empathie te meten werden de schalen Emotional Concern (affectieve empathie) en Perspective-taking (cognitieve empathie) van Davis Interpersonal Reactivity Index gebruikt (IRI: Davis 1980; 1983). De neiging tot angst/bezorgdheid werd gemeten met de schalen Onzekerheidsangst en Dwangmatig- Piekerend van de Temperament and Character Inventory (TCI) (Cloninger, Svrakic, & Przybeck, 1993). 3 Zie bijv. Oliver en Raney (2011) over de voorkeur voor sad films. 1

2 Doelen De doelen van het onderzoek waren: 1. Nagaan of er in deze steekproef een relatie is tussen de voorkeur voor een bepaald genre en demografische kenmerken (sekse, leeftijd, opleiding). 2. Nagaan welke andere factoren van belang zijn bij de voorkeur voor een bepaald genre. Doen zelf-gerapporteerde empathie en neiging tot angst/bezorgdheid ertoe? Is het willen opdoen van inzichten of het willen ervaren van emoties belangrijker voor een voorkeur voor een bepaald genre? 3. Nagaan of mensen met bepaalde demografische kenmerken meer geneigd zijn droevige boeken te lezen. 4. Nagaan welke andere factoren van belang zijn bij een voorkeur voor droevige boeken. Globaal gezien ging het onderzoek om deze vragen: - Wie leest welk genre en waarom? - Wie leest droevige boeken en waarom? Deelnemers De survey werd verspreid via de websites en Facebookpagina s van bibliotheken door het hele land. Daarnaast plaatsten verscheidene leesorganisaties een online oproep. In totaal beantwoordden 540 mensen de eerste vraag van de survey. De gehele survey werd ingevuld door 343 mensen, voornamelijk vrouwen, namelijk 83,4% (286). Eén persoon gaf geen sekse op. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 46 jaar. De jongste persoon was 14, de oudste 80. De spreiding van de deelnemers over leeftijdscategorieën is gevisualiseerd in figuur 2. Figuur 1) Percentage vrouwen en mannen gevisualiseerd Het grootste gedeelte (80,5%) van de respondenten had een hbo-opleiding of universitaire opleiding gevolgd, de overige 66 hadden een lager opleidingsniveau (mbo of vergelijkbaar, lagere of middelbare school). Over het algemeen lazen de mensen die de survey invulden veel boeken voor hun plezier, gemiddeld 38,79 per jaar. Figuur 2) Percentage deelnemers per leeftijdsgroep 2

3 Uitkomsten 1. Wie leest welk genre? 4 Qua genrevoorkeur waren er enkele verschillen tussen mannen en vrouwen: de vrouwen in deze steekproef lazen liever romantiek en familieromans, terwijl meer mannen een voorkeur voor gedichten aangaven. Op de andere genres, zoals detectives, klassieke literatuur en thrillers, werden geen significante verschillen qua voorkeur gevonden. Het is hierbij belangrijk te benadrukken dat deze steekproef geen representatieve dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking is, waardoor de conclusies die hieruit getrokken kunnen worden beperkt zijn. Het geeft vooral weer wat de samenstelling van de deelnemers was. Figuur 3 geeft een overzicht van het percentage van de mannen en vrouwen die een bepaald genre graag lezen. Deze figuur geeft ook aan dat sommige genres minder populair waren bij deze deelnemers, met name erotiek en horror. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% mannen vrouwen Figuur 3) Percentage mannen en vrouwen met een voorkeur voor een bepaald genre Wat betreft leeftijd en opleiding (hbo/universitair vs. lager) waren dit de belangrijkste verschillen: Oudere mensen lezen liever biografieën, detectives, historische romans en reisverslagen. Lezers van science fiction, fantasy en horror zijn juist significant jonger. Hogeropgeleiden lezen liever klassiekers en hedendaagse literatuur dan lageropgeleiden. Opleiding is de belangrijkste voorspeller van een voorkeur voor klassiekers. 4 De resultaten bij 1) en 2) geven de uitkomst weer van logistische regressieanalyses, met als uitkomstvariabele wel/geen voorkeur voor een bepaald genre. De voorspellers waren sekse, leeftijd, opleiding, TCI (bezorgdheid/angst), IRI (empathie), meta-emoties, en inzicht. Vrouwen scoorden in deze studie noch hoger op de IRI noch op meta-emoties. 3

4 2. Waarom hebben mensen een voorkeur voor een bepaald genre? Vervolgens is gekeken of mensen die een bepaald genre graag lezen anders scoren op de persoonlijkheidsschalen empathie en angst/bezorgdheid, en of zij een andere behoefte aan het ervaren van emoties ( meta-emoties ) en aan inzicht aangeven. Mensen die hoog scoren op metaemoties waarderen het zeer als een boek bij hen gevoelens opwekt. Die gevoelens hoeven zelf niet plezierig te zijn, dit kan ook angst, verdriet of woede zijn. Empathie en angst/bezorgdheid bleken niet samen te hangen met een voorkeur voor een specifiek genre. Er waren echter duidelijk verschillen wat betreft meta-emoties en de behoefte aan inzicht. Sommige genres spelen meer in op meta-emoties, andere meer op inzicht. Een overzicht van de resultaten per genre is te zien in tabel 1. Figuur 4 geeft twee voorbeelden: mensen met een voorkeur voor horror scoren gemiddeld hoger op meta-emoties en hebben een lagere behoefte aan inzicht, terwijl dit voor mensen met een voorkeur voor gedichten juist andersom is. Dit wil niet zeggen dat gedichten geen emoties opwekken en een spannend boek nooit inzichten kan opleveren, het geeft alleen aan dat mensen die algemeen de behoefte hebben om inzichten op te doen vaak ook mensen zijn die graag gedichten lezen. Figuur 4) Samenhang behoefte aan inzicht en meta-emoties en genrevoorkeur (horror en gedichten) Inzicht Meta-emoties Hedendaagse literatuur + O Psychologische roman + O Klassiekers + - Reisverslagen + - Gedichten + - Biografie/Autobiografie O - Historische romans O O Familieroman O O Romantiek O O Science Fiction O O Erotiek O + Spanning/Thriller - + Detective - + Fantasy - + Horror - + Tabel 1) Samenhang tussen genrevoorkeur en behoefte aan inzicht en meta-emoties (+ geeft een positieve, - een negatieve, en o geen samenhang aan) 4

5 3. Welke droevige boeken maken indruk? Voordat ik inga op de vraag wie droevige boeken leest en waarom, eerst een klein overzichtje van wat de deelnemers verstonden onder droevige boeken. Op de open vraag Kunt u één droevig boek noemen dat indruk op u maakte? werden uiteenlopende antwoorden gegeven, maar veel boeken werden vaker dan één keer genoemd. Zo kwamen Camus De vreemdeling, Yvonne Keuls Het verrotte leven van Floortje Bloem en Het Dagboek van Anne Frank elk twee keer terug, werd Tolstojs Anna Karenina drie keer genoemd, Siebelinks Knielen op een bed violen vijf keer en John Williams Stoner negen keer. Deelnemers noemden opvallend vaak boeken over de Tweede Wereldoorlog (bijv. Haar naam was Sarah) en jeugdboeken met tragische gebeurtenissen (bijv. Alleen op de wereld). De absolute winnaars waren Haar naam is Sarah en A.F.Th. van der Heijdens Tonio, die elk dertien keer genoemd werden (zie ook figuur 5). Figuur 5) Frequenties van enkele indrukwekkende droevige boeken (open vraag) Droevig heeft verschillende betekenissen voor de deelnemers. Zo maakte een deelnemer een onderscheid tussen bitterzoete melancholische boeken ( droevig op een mooie manier, zoals Hardy) en rauwe, vervreemdende boeken ( droevig op een minder plezierige manier, zoals Camus). Over het algemeen werden vooral boeken genoemd waarbij men hevig meeleefde, soms zelfs moest huilen. Droevige boeken worden niet zelden als schokkend ervaren, maar dat wordt niet door iedereen gewaardeerd. Zo zegt iemand over Alleen op de wereld: Ik haatte dat boek en doe het nog steeds. Vanwege de onrechtvaardigheid, denk ik. Alle lieve dieren en mensen dood. Het heeft mijn jeugdig leesplezier een tijdlang totaal verpest. Anderen gaven aan dat identificatie en meeleven geen voorwaarden zijn om een droevig boek te waarderen, maar dat het belangrijker is wat ze ervan kunnen leren of hoe het geschreven is: Anna Karenina heb ik onlangs voor de tweede keer gelezen. Loopt tragisch af voor de hoofdpersoon, maar dit verhaal heeft op geen enkele manier een verband met mijn eigen leven. Ik lees graag, maar identificeer me zelden met de hoofdpersonen. Wanneer in een goed geschreven roman tragische gebeurtenissen staan sla ik deze boeken niet over. 5

6 4. Wie leest graag droevige boeken en waarom? In deze steekproef verschilden mannen en vrouwen niet op hun voorkeur voor droevige boeken. Ook opleiding maakte niet uit en het effect van leeftijd was verwaarloosbaar. Wat bepaalt dan waarom mensen dit soort boeken lezen? In een analyse met de twee persoonlijkheidskenmerken (empathie en angst/bezorgdheid) en alle redenen om te lezen, kwamen vier aspecten naar voren die mensen met een voorkeur voor droevige boeken konden onderscheiden van mensen die hier niet bijzonder in geïnteresseerd zijn 5 : 1. Meta-emoties (graag geëmotioneerd raken door het lezen) 2. Persoonlijke groei (het kunnen inzetten van boeken voor het veranderen of beter waarderen van het eigen leven) 3. Angst/bezorgdheid (een algemene neiging tot angstigheid en piekeren) 4. Inzicht (tot nadenken aangezet willen worden) Van deze zogenaamde voorspellers van de voorkeur voor droevige boeken, hebben meta-emoties en persoonlijke groei het sterkste effect (zie figuur 6). Figuur 6) Voorspellers van een voorkeur voor droevige boeken Conclusie Willen voelen en willen leren lijken bepalend voor leesvoorkeuren. Sommige genres passen beter bij de behoefte emoties te ervaren, andere beter bij de behoefte inzichten op te doen. Bij droevige boeken lijken beide behoeftes samen te komen. Droevige boeken worden zowel gelezen om inzichten op te doen (die eventueel ingezet kunnen worden voor het eigen leven), als om emoties te kunnen ervaren. Dat de neiging bezorgd te zijn een (kleine) rol speelt, heeft er wellicht mee te maken dat lezen een veilige manier is om met zorgwekkende situaties kennis te maken. De ellendige gebeurtenissen uit een boek kunnen hard aankomen, maar je hebt altijd nog zelf de macht om het boek dicht te slaan of een alternatief einde te verzinnen. 5 Deze uitkomst is gebaseerd op meerdere regressie-analyses. In de eerste regressie-analyse werden alle redenen om te lezen, de demografische kenmerken (sekse, leeftijd, opleiding) en de persoonlijkheidskenmerken (TCI en IRI) meegenomen. Vervolgens werden alleen de variabelen die significant waren meegenomen. Dit leidde tot een model met TCI, inzicht, persoonlijke groei en meta-emoties, dat 23,5% van de variantie in de voorkeur voor droevige boeken verklaart (R2), F(4,323)= 26.13, p <

7 Referenties Cloïn, M., Kamphuis, C., Schols, M., Tiessen-Raaphorst, A., & Verbeek, D. (2011). Nederland in een dag. Tijdbesteding in Nederland vergeleken met die in 15 andere Europese landen. Zie: Nederland_in_een_dag Cloninger, C. R., Svrakic, D. M., & Przybeck, T. R. (1993). A psychobiological model of temperament and character. Archives of General Psychiatry, 50(12), doi: /archpsyc Davis, M. H. (1980). A multidimensional approach to individual differences in empathy. JSAS Catalogue of Selected Documents in Psychology, 10, 85. Davis, M. H. (1983). Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach. Journal of Personality and Social Psychology, 44, doi: / Oliver, M. B. (1993). Exploring the paradox of the enjoyment of sad films. Human Communication Research, 19(3), doi: /j tb00304.x Oliver, M. B. & Raney, A. A. (2011). Entertainment as pleasurable and meaningful: Identifying hedonic and eudaimonic motivations for entertainment consumption. Journal of Communication, 61, doi: /j x 7

Bachelorthese Psychologie Thema Human Factors and Media (HFM)

Bachelorthese Psychologie Thema Human Factors and Media (HFM) Bachelorthese Psychologie Thema Human Factors and Media (HFM) Waarom kijken we reality programma s? Een onderzoek naar kijkmotieven Door: Ilse Hogt Studentnummer: s1024787 Eerste begeleider: dr A Heuvelman

Nadere informatie

hoogte te blijven. Florentine (17, scholier havo) Ik vind het fijn als ik mee kan praten. Teun (20, student mbo) pagina 19

hoogte te blijven. Florentine (17, scholier havo) Ik vind het fijn als ik mee kan praten. Teun (20, student mbo) pagina 19 2 Krant, NOS, Internet, 925.nl ik gebruik alles om op de hoogte te blijven. Florentine (17, scholier havo) Ik vind het fijn als ik mee kan praten. Teun (, student mbo) pagina 19 HOOFDSTUK 2 Nieuwsinteresse:

Nadere informatie

Seks in de media: wat doen jongeren ermee? Een onderzoek met twee metingen

Seks in de media: wat doen jongeren ermee? Een onderzoek met twee metingen Seks in de media: wat doen jongeren ermee? Een onderzoek met twee metingen 1 2011 Nederlands Jeugdinstituut / Rutgers WPF Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Mietjes. moeten we niet. Stereotypen over gender en seksuele diversiteit onder jongeren

Mietjes. moeten we niet. Stereotypen over gender en seksuele diversiteit onder jongeren Mietjes moeten we niet Stereotypen over gender en seksuele diversiteit onder jongeren en lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders in Nederland 2 MIETJES MOETEN WE NIET 3 CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE

Nadere informatie

Studeren zonder grenzen?

Studeren zonder grenzen? Studeren zonder grenzen? Dr. E.P.W.A. Jansen Dr. M. Bruinsma S.R. van der Werf december 2005 Universitair Onderwijscentrum Groningen Postbus 800 9700 AV Groningen Telefoonnummer: 050-3632000 e-mail:e.pw.a.jansen@rug.nl

Nadere informatie

Bij Bosshardt. Een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam. en het Leger des Heils

Bij Bosshardt. Een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam. en het Leger des Heils Bij Bosshardt Een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam en het Leger des Heils Inhoudsopgave Inleiding Hoofdconclusie 1. Bij Bosshardt 2. De bezoekers van Bij Bosshardt 3 Eenzaamheid en sociale

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag

Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren Door: Ecofys: Margriet van Lidth de Jeude en Caspar Noach Wageningen

Nadere informatie

Door: Xaviera Ringeling Oktober 2010

Door: Xaviera Ringeling Oktober 2010 Door: Xaviera Ringeling Oktober 2010 2 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet... 6 Over de respondenten... 7 Waar ze wonen... 8 Webervaring... 10 Sociale landschap... 10 Lid worden van Twitter... 12 Er is een drempel...

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Buiten is gezond. Onderzoeksrapport publieksenquête december 2012

Buiten is gezond. Onderzoeksrapport publieksenquête december 2012 Buiten is gezond Onderzoeksrapport publieksenquête december 2012 Uit een grootschalige publieksenquête onder meer dan 1000 Nederlanders blijkt dat de meeste Nederlanders denken dat er een positieve relatie

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Agrarische jongeren: ambitieus en veelzijdig. Harold van der Meulen, Ilse Matser, Chantal Remery, Ida Terluin en Jelle Bouma.

Agrarische jongeren: ambitieus en veelzijdig. Harold van der Meulen, Ilse Matser, Chantal Remery, Ida Terluin en Jelle Bouma. LEI Wageningen UR LEI Wageningen UR is een onafhankelijk, internationaal toonaangevend, Postbus 29703 sociaaleconomisch onderzoeksinstituut. De unieke data, modellen en kennis van het 2502 LS Den Haag

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN Onderzoeksrapportage voor hulpverleners, onderzoekers en (beleids)medewerkers in de ouderenzorg Ilse Zwart-Olde Marianne Jacobs Marjolein Broese van Groenou Zorgnetwerken

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

De sociale context van geluk: wat is belangrijk voor wie?

De sociale context van geluk: wat is belangrijk voor wie? Bevolkingstrends 2014 De sociale context van geluk: wat is belangrijk voor wie? Jacqueline van Beuningen Linda Moonen juni 2014 CBS Bevolkingstrends juni 2014 1 Mensen die regelmatig sociale contacten

Nadere informatie

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Minder geld Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 2 / Minder geld; hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Minder geld Hoe huishoudens omgaan

Nadere informatie

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen (beginmeting) Onderzoek uitgevoerd door IrisZorg, onder verantwoordelijkheid van GGD Regio Nijmegen

Nadere informatie

Seks onder je 20ste: een grootschalig kwantitatief, exploratief onderzoek naar het seksueel leven van Vlaamse jongeren van 14 tot 20 jaar

Seks onder je 20ste: een grootschalig kwantitatief, exploratief onderzoek naar het seksueel leven van Vlaamse jongeren van 14 tot 20 jaar Seks onder je 20ste: een grootschalig kwantitatief, exploratief onderzoek naar het seksueel leven van Vlaamse jongeren van 14 tot 20 jaar Eindverhandeling tot master in de Psychologie Student: Sabrina

Nadere informatie

COMPUTERSPELLEN IN HET GEZIN

COMPUTERSPELLEN IN HET GEZIN COMPUTERSPELLEN IN HET GEZIN Onderzoek uitgevoerd door het NIZW /dr. Peter Nikken in opdracht van het NICAM en het PCOJ Dossier 1 Colofon Uitgever Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele

Nadere informatie

kennissynthese Gezondheidsvaardigheden Niet voor iedereen vanzelfsprekend Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

kennissynthese Gezondheidsvaardigheden Niet voor iedereen vanzelfsprekend Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres Bezoekadres Telefoon Fax Website Postbus 1568, 3500 BN Utrecht Otterstraat 118-124, Utrecht 030 27 29 700 030 27 29 729 www.nivel.nl

Nadere informatie

Wensen van werknemers in de verpleging en verzorging ten aanzien van ouderenbeleid van werkgevers

Wensen van werknemers in de verpleging en verzorging ten aanzien van ouderenbeleid van werkgevers Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tot je pensioen werken in de zorg? Wensen van werknemers in de verpleging en verzorging ten aanzien van ouderenbeleid

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

COMPULSIEF GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA OP DE SMARTPHONE

COMPULSIEF GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA OP DE SMARTPHONE COMPULSIEF GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA OP DE SMARTPHONE Onderzoek naar de verbanden tussen compulsief sociale mediagebruik op de smartphone, impulsiviteit, depressieve klachten en schoolprestaties onder

Nadere informatie

Jeugd & Cybersafety twee jaar later

Jeugd & Cybersafety twee jaar later RAPPORTAGE Jeugd & Cybersafety twee jaar later Ontwikkelingen in internetveiligheid KENNIS EN BEDRIJF De volgende personen hebben een bijdrage geleverd aan dit onderzoek: Miranda Domenie Sanneke Kloppenburg

Nadere informatie

Gezondheidsvaardigheden van chronische zieken belangrijk voor zelfmanagement Monique Heijmans, Geeke Waverijn

Gezondheidsvaardigheden van chronische zieken belangrijk voor zelfmanagement Monique Heijmans, Geeke Waverijn Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Gezondheidsvaardigheden van chronische zieken belangrijk voor zelfmanagement, M. Heijmans, NIVEL, juni 2014) worden gebruikt.

Nadere informatie

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers Angst en vertrouwen Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving Samenwerking tussen Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam en de Vrije Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie