Waarom is duurzame schoolontwikkeling zo belangrijk?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarom is duurzame schoolontwikkeling zo belangrijk?"

Transcriptie

1 Position paper Duurzame schoolontwikkeling Waarom is duurzame schoolontwikkeling zo belangrijk? Ons motto: Kinderen hebben maar één kans op goed onderwijs. De kennissamenleving We leven in een kennissamenleving. Een kind van 15 van nu heeft meer kennis van de wereld dan Socrates ooit had. Met name door informatietechnologie en ICT-toepassingen is kennis altijd en overal voor handen. Steeds meer kennis komt beschikbaar en de snelheid ervan neemt toe. Door toepassing van deze nieuwe kennis verkeert de samenleving in proces van permanente verandering. Kennis van nu kan morgen verouderd zijn, waarden en normen veranderen, bestaande sociale verbanden en structuren verliezen betekenis en worden vervangen door wereldwijde netwerken met gebruikmaking van ICT-toepassingen of zaken die we nu nog niet voor mogelijk houden. Het onderwijs bereidt kinderen dan ook niet meer voor op een min of meer stabiele samenleving, maar op een samenleving die voortdurend en snel in ontwikkeling is. Bovendien leren kinderen ook buiten school: denk aan de vele educatieve spelletjes op internet. We spreken over de Generatie Einstein. In onze kennissamenleving wordt van burgers verwacht, dat ze hun leven lang blijven leren en dat ze zich flexibel kunnen opstellen en aanpassen aan veranderende omstandigheden in leven, leren en werken. Mensen die hiertoe niet in staat zijn missen de boot. Het onderwijs moet kinderen toerusten op deelname aan deze kennissamenleving, en om dat goed te kunnen blijven doen, zal ook de school zich voortdurend moeten blijven ontwikkelen en moeten anticiperen op veranderingen in de samenleving. Daarmee is onderwijsvernieuwing een structurele opdracht van iedere school. Dan is het van belang de aanpak van die vernieuwing tot de automatismen van de school te maken. Dan kost het minder energie en levert het blijvende resultaten. Over deze twee onderwerpen hebben wij het als we spreken over Continuous Improvement: het leren van het kind en het leren van de school. In een kennissamenleving leren mensen hun leven lang. Dat geldt ook voor organisaties. Wat hebben kinderen nodig in onze kennissamenleving Joke Voogt, onderzoeker aan de universiteit Twente deed onderzoek naar de vraag wat kinderen nodig hebben in de kennissamenleving. Onderstaand overzicht staat in het artikel 21st Century Skills in het onderwijs (www.21stcenturyskills.nl). Position paper, v. 1 juni Expertis Onderwijsadviseurs Hengelo en Amersfoort

2 Onderwijs in industriële samenleving Gericht op kennisoverdracht Leerkrachten en boeken als bron van kennis Lessen gebaseerd op: Kennis, Inzicht, Toepassing Passief leren Gefragmenteerde lessen en curriculum Gebaseerd op behoeften van werkgevers in een industriële samenleving Boeken, schriften, pennen staan centraal Vindt vooral binnen klaslokalen plaats figuur 1 Onderwijs in een kennissamenleving Gericht op kennisconstructie Leerkracht als coach van leerlinggestuurde processen Lessen gebaseerd op: Analyse, Synthese en Evaluatie Actief leren Vakoverstijgende projecten Gebaseerd op behoeften van werkgevers en maatschappij in een kennissamenleving Blended learning met rijk gebruik van ICT Interactie binnen en buiten de school Wil het onderwijs kinderen goed toerusten voor de kennissamenleving dan gaat het niet alleen om het overdragen van kennis, maar om een samenhangend geheel aan vaardigheden, attitudes en kennis, die in het onderstaande schema zijn weergegeven. figuur 2 Taal en rekenen vormen de basis. Ook de overige 21 st century skills zijn essentieel voor het leven en leren in de kennissamenleving. Position paper, v. 1 juni Expertis Onderwijsadviseurs Hengelo en Amersfoort

3 In het hart van de Cirkel staat het antwoord op de Waarom-vraag : Kinderen toerusten voor participatie in de kennissamenleving. Taal en rekenen blijven de basiskennis vormen. Kinderen en Continuous Improvement De kennissamenleving vraagt van het onderwijs een paradigmashift: Van de leerkracht die onderwijst naar de leerling die leert. Van de leerkracht die onderwijst naar de leerling die leert. Bij de 21 e eeuwse vaardigheden hoort dat leerlingen samenwerken, kritisch denken, zelf verantwoordelijk zijn voor hun werkplanning, dat leerlingen doelen stellen en behalen, het bewaken van de kwaliteit en uiteindelijk de evaluatie en reflectie. De leerlingen leren systematisch de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren. Als een leerling in staat is zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn leren, dan kan hij blijven leren. Dat is essentieel, omdat onze kennissamenleving daar om vraagt. De leerling neemt zelf verantwoordelijkheid voor zijn leerproces. De leerkracht blijft de spil in de klas. De in de VS succesvol gebleken aanpak van Continuous Improvement biedt een aantal hulpmiddelen, dat scholen ondersteunt bij de inrichting van het onderwijs, zodanig dat leerlingen steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leren gaan dragen. Daarbij blijft de leerkracht de spil in de klas. Hij betrekt de leerlingen actief bij het onderwijsproces, gaat het gesprek aan over de onderwijsbehoefte en zorgt dat leerlingen de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces nemen en ondersteunt hen daarbij waar nodig. Position paper, v. 1 juni Expertis Onderwijsadviseurs Hengelo en Amersfoort

4 DE ROL VAN DE LEERKACHT In deze benadering is de rol van de leerkracht essentieel. Een onderzoekende houding maakt deel uit van de basisattitude van het team. De studie Visible learning fo teachers van Hattie wijst op het belang van de rol van de leerkracht. Uit zijn onderzoek blijkt dat kinderen die leren met excellente leraren een vol jaar leerwinst boeken ten opzichte van kinderen die leren met ervaren leraren. Als de vier meest essentiële, onderscheidende kenmerken van de excellente leerkracht gelden: Challenge (Uitdaging): Expert leraren verstrekken uitdagende taken en leerdoelen aan hun leerlingen aan die ook goed bij de verschillende leerlingen passen. Zij kunnen dit doen omdat zij een zeer gedegen en diepe domeinkennis hebben en dus weten wat de leerlingen denken en weten. Deep representation (Diep begrip): Expert leraren hebben diepe en uitgebreide representaties van zowel wat doceren is als wat leren is. Hun kennis is ook beter georganiseerd, zij kunnen verbanden beter (uit)leggen tussen leerinhouden en voorkennis, kunnen lesinhouden goed koppelen aan andere onderwerpen in het curriculum binnen en buiten hun eigen vakgebied, enzovoorts. Monitoring and feedback (Volgen en terugkoppelen): Expert leraren kunnen de problemen van leerlingen effectief monitoren, zijn in staat het niveau van begrip en vooruitgang van hun leerlingen nauwkeurig te bepalen en geven meer en meer-relevante en bruikbare terugkoppeling. Een onderzoekende houding als basisattitude figuur 3 Essentiële werkwijzen die voortkomen uit deze benadering en die bruikbaar zijn in de klas: Het door leerlingen laten expliciteren van hun drijfveren: Waarom wil ik wat leren. Het door de leerlingen laten formuleren van de missie van de groep : De missie verenigt de leerlingen rond hetzelfde doel. De missie is gericht op het leren en verbeteren van opbrengsten en het leren van de leerlingen. Het door de leerlingen laten formuleren van de groepsafspraken : Wat moeten we met elkaar afspreken om de missie van onze groep waar te maken. Waar houden we elkaar aan. Wat zijn onze normen en waarden. Het door de leerlingen laten formuleren van de doelen voor de groep. De groepsdoelen zijn een concrete uitwerking van de missie. Groepsplannen, werkmappen in de klas en groepsoverzichten ondersteunen leerlingen bij het formuleren van hun doelen. Het door iedere leerling formuleren van de eigen doelen. Het gebruik van het databord in de groep: De leerlingen dragen met hun persoonlijke resultaten bij aan het groepsresultaat. De leerlingresultaten worden vastgelegd in het leerlingenportfolio, zodat ze overdraagbaar zijn naar groepsniveau. Op groepsniveau worden de resultaten opgenomen in een datacentrum, vaak vormgegeven als een datamuur. Dit is een plek op de muur waarop data wordt verzameld op een manier die het leerlingen mogelijk maakt om de vorderingen te monitoren. Het werken per leerling met een leerlingportfolio. De leerling stelt een eigen plan op waarin staat wat hij binnen de klassendoelen gaat realiseren en hoe. In het leerlingenportfolio verzamelt de leerling de resultaten. Het portfolio komt ook thuis aan de orde en is de input voor de oudergesprekken. Position paper, v. 1 juni Expertis Onderwijsadviseurs Hengelo en Amersfoort

5 Het laten leiden door leerlingen van klassevergaderingen / groepsvergaderingen. De leerlingen hebben het initiatief bij het analyseren van de opbrengsten en het trekken van conclusies over de vorderingen, het behalen van de doelen en het eventueel bijstellen van het traject. Het laten leiden door de leerling van het oudergesprek met zijn ouders: Leerlingen leren, gesteund door de leerkracht, zelf hun vorderingen te benoemen en met de leerkracht en ouders te bespreken. Dit is een omkering van wat in een klassieke klas gebruikelijk is en inherent aan het eigenaarschap van de leerling van zijn leren. Als een groep en een leerling op deze manier werkt, werken zij feitelijk met PDSA-cyclus en met kwaliteitsinstrumenten. Zij leren zich continu te verbeteren en zijn daarbij eigenaar van het leerproces. In onderstaand lotusdiagram wordt e.e.a. weergegeven: figuur 4 Zie onder de rubriek Filmpjes enkele inspirerende voorbeelden van bovenstaande aanpak. We hebben gezien wat voor kinderen nodig is om in de kennissamenleving te participeren. We hebben laten zien hoe je je daar op pedagogisch didactisch vlak kan voorbereiden. Maar ook dit is geen stabiel gegeven: Scholen moeten voortdurend meelopen met de ontwikkelingen in die kennissamenleving. Schoolontwikkeling is nooit klaar. Daarom gaan we nu verder in op het onderwerp hoe de school zich permanent kan verbeteren en ontwikkelen. En ook bij dit proces is het belangrijk dat leerkrachten en leidinggevenden zelf eigenaar zijn van het proces. De school en Continuous Improvement De kennissamenleving vereist dat een goede school zich permanent verbetert. Daarbij is het van belang dat het team zelf eigenaar is van dit proces. Net zoals de leerling eigenaar moet zijn van zijn eigen leerproces. Position paper, v. 1 juni Expertis Onderwijsadviseurs Hengelo en Amersfoort

6 Een lerende organisatie kan goed omgaan met maatschappelijke veranderingen. De school als lerende organisatie om maatschappelijke veranderingen te volgen. Daar hoort bij dat de teamleden samen verantwoordelijk zijn voor het stellen en realiseren van doelen, voor de werkplanning, het bewaken van de kwaliteit, de evaluatie, de reflectie en het verbeterproces. Het team als eigenaar van het leerproces van de organisatie. Essentiële elementen die bij deze benadering van een lerende organisatie passen zijn: Het Identiteitsbewijs van het team /de school. De Golden Circle van Sinek. De PDSA-cyclus. Het toepassen van de principes van de lerende organisatie: het systematisch werken met een leiderschapsteam, verbeterteams, professionele leergemeenschappen (PLG s) en datateams. Alignment in de organisatie. Elk van deze elementen lichten we hieronder kort toe. Identiteitsbewijs; werken vanuit intrinsieke motivatie Een organisatie, een team, wordt gevormd door mensen. Als zij in hun kracht staan, kunnen werken aan de zaken die zij van het grootste belang vinden, dan is daarmee aan een belangrijke voorwaarde voor Continuous Improvement voldaan. Daarom vormen de drijfveren van een team de basis voor Continuous Improvement. In een Identiteitsbewijs, een kort en kernachtig document, leggen de teamleden vast wat hen bindt en in hun kracht zet. Het beschrijft dus waar de organisatie echt voor staat, omdat de medewerkers vanuit hun diepste drijfveren daarvoor staan en wat het team daarom iedere dag kan waarmaken. Het identiteitsbewijs verwoordt de collectieve ambitie en de intrinsieke motivatie van het team. Werken vanuit de intrinsieke motivatie zet de teamleden in hun kracht. In zijn Identiteitsbewijs geeft het team antwoord op een zestal vragen. Het identiteitsbewijs vervangt het vaak lege missie en visie. Waar staan wij echt voor? Als dit is waar wij voor staan, hoe kijken wij dan naar leerlingen en ouders? Als dit is wat we willen zijn en dit onze visie is op leerlingen en ouders, wat beloven wij dan aan onze leerlingen en ouders? Wat is onze unieke kracht waardoor we zeker weten dat we onze beloftes kunnen waarmaken? Waar zijn onze kernwaarden waarop wij aangesproken willen worden? Wanneer hebben wij onze collectieve ambitie ingelost? Voor een filmpje over het werken aan een Identiteitsbewijs zie: U vindt daar ook het identiteitsbewijs dat de school in deze film samenstelde. Position paper, v. 1 juni Expertis Onderwijsadviseurs Hengelo en Amersfoort

7 De golden cirkel van Sinek De sleutel tot het bereiken van resultaten op alle gebieden is dat een school altijd het Identiteitsbewijs en zijn visie en missie in gedachten houdt en hieraan elk besluit toetst dat wordt genomen. Daarom start een school die werkt aan Continuous Improvement niet met de vraag Wat moet er veranderen en Hoe gaan we dat doen, maar start altijd met de kernvraag, Doen wij waarvoor wij staan volgens Identiteitsbewijs en Maken wij waar wat ouders en kinderen beloofd hebben? Dit zijn de zogenaamde Waarom-vragen. Daarbij evalueert het team de bereikte resultaten nauwkeurig, analyseert oorzaken, bestudeert de voor- en nadelen van mogelijke oplossingen en geeft dan pas antwoord op de wat-en-hoe-vraag. Dit principe, het centraal stellen van de Waarom-vraag, vormt de kern van de Circle van Sinek. Niet wat, niet hoe. Maar: waarom als startpunt voor elk besluit. figuur 5 Sinek zet in de film Start with why het belang van de cirkel uiteen. of De PDSA-verbetercirkel en de principes van de Lerende Organisatie Continu Verbeteren is een doelgericht, planmatig en systematisch proces. Dat komt tot uitdrukking in de PDSA-verbetercirkel. Position paper, v. 1 juni Expertis Onderwijsadviseurs Hengelo en Amersfoort

8 figuur 6 De PDSA is een planmatige manier van werken om continu te verbeteren De PDSA-verbetercirkel illustreert de planmatige wijze van werken en welke stappen daarbij gezet worden. Voor een organisatie die zich continu wil verbeteren is het daarbij essentieel te werken in een structuur die teamleden in staat stelt om samen te werken, problemen op te lossen en verbeteringen door te voeren in hun cirkel van invloed. Daarbij kunnen de organisatieprincipes van de lerende organisatie zeer behulpzaam zijn. Het gaat dan om het inrichten van: Het leiderschapsteam (LST); Het verbeterteam (VBT); De professionele leergemeenschap (PLG); Datateams. Het Leiderschapsteam vormt de tussenlaag tussen het primaire proces en het bestuur van de school. Het verdiept zich in de data van de Onderwijsinspectie en eigen data uit het kwaliteitszorgsysteem, laat zich informeren door deskundigen of relevante literatuur en stelt een ontwikkelplan op met daarin de onderwerpen ter verbetering, die aangepakt moeten worden door een verbeterteam. Het faciliteert het verbeterproces en bewaakt de voortgang. Het bestaat uit de schoolleider, de IB er en een senior-docent. Position paper, v. 1 juni Expertis Onderwijsadviseurs Hengelo en Amersfoort

9 Het leiderschapsteam faciliteert het verbeterproces en bewaakt de voortgang. Het verbeterteam wordt samengesteld voor een specifieke verbeteropdracht en is dan ook tijdelijk. Voor een nieuwe opdracht wordt een nieuw verbeterteam ingesteld. Het team bestaat uit leerkrachten, ondersteuners, specialisten die voor het verbeteronderwerp relevant zijn. De leider van het verbeterteam is een van de teamleden zelf. Het heeft als taak het verbeteronderwerp te analyseren, het onderzoeken van de oorzaken, het bestuderen van mogelijke oplossingen (wat zegt de wetenschap hierover), het uitproberen van mogelijke oplossingen, het evalueren van deze oplossingen en het samen met het leiderschapsteam zorgen voor borging. Het verbeterteam is een zelfsturend team met één helder verbeterdoel. De professionele leergemeenschap richt zich in het bijzonder op het leren van leerlingen. De leden van de professionele leergemeenschap onderzoeken samen wat de beste praktijken voor leerlingen zijn, delen kennis en ervaring. Het uitgangspunt is dat het altijd beter kan en dat betekent dat leerkrachten een onderzoekende houding moeten ontwikkelen. De PLG stelt doelgerichte plannen op om het lesgeven en leren in de groepen te verbeteren. Daarmee ontstaat een cultuur van collectief leren, wat een belangrijk aspect van duurzame schoolontwikkeling is. In principe kunnen alle teamleden lid zijn van één of meer PLG s. Leerkrachten werken samen in een PLG: ze delen ervaring en ontwikkelen kennis. Een onderzoekende houding is voorwaardelijk. Datateams analyseren de resultaten, de opbrengsten van het onderwijs. Het gaat daarbij om de resultaten van de verschillende groepen, zoals deze bijvoorbeeld blijken uit de datamuren, maar ook de resultaten m.b.t. vakgebieden of specifieke onderwerpen. De geanalyseerde data vormen de input voor het Leiderschapsteam om verbeteronderwerpen vast te stellen, maar ook vormen zij de input voor de PLG s om te kunnen blijven monitoren of de beoogde voortdurende verbetering ook daadwerkelijk bereikt wordt. Datateams voorzien verbeterteams en PLG s van bruikbare informatie en monitoren of doelen bereikt worden. De Golden Circle van de Continuous Improvement School Het voorafgaande is weergegeven in onderstaande figuur: De Cirkel van de Continuous Improvement School. Position paper, v. 1 juni Expertis Onderwijsadviseurs Hengelo en Amersfoort

10 figuur 7 Een korte toelichting op figuur. Net zoals bij de Golden Circle van Sinek staan in het hart van de Cirkel de documenten die gaan over de Waarom vraag : Het Identiteitsbewijs, Het Strategisch Plan en het Schoolplan. Deze documenten vormen bij alles de voortdurende toetssteen. De tweede cirkel benoemt de uiteenlopende activiteiten die verricht moeten worden in het proces van CI en de teams die deze activiteit verrichten. De derde cirkel beschrijft de aard van de activiteit, zoals het bestuderen van literatuur, of het uitvoeren van een zelfevaluatie, of het analyseren van bepaalde data. De vierde, buitenste, cirkel beschrijft het beoogde resultaat van de activiteit. De cirkel moet gelezen worden met de klok mee, vanaf 1 Interventieproject. Alignment In dit position paper beschreven wij dat Continuous Improvement een vergelijkbare aanpak vraagt als het gaat om het werken van en met leerlingen in een groep of als het gaat om het werken aan voortdurende verbeteringen als team. Wil een organisatie duurzaam succesvol zijn en zich continu kunnen verbeteren dan is het van belang dat de hiervoor beschreven principes gedeeld en toegepast worden op alle niveaus in de organisatie. Dus ook op het niveau van de schoolleiding, College van Bestuur en Raad van Toezicht. Dat betekent bijvoorbeeld dat de Raad van Toezicht erop toeziet dat Position paper, v. 1 juni Expertis Onderwijsadviseurs Hengelo en Amersfoort

11 er in de organisatie volgens de principes van continuous improvement gewerkt wordt en dat de raad zichzelf permanent verbetert door de principes op het eigen functioneren toe te passen. Alignment 1 De werkwijzen van continuous improvement worden toegepast op alle niveaus van de organisatie. De tweede betekenis van alignment is, dat alle systemen, middelen en beslissingen zo zijn, dat zij eenduidig meewerken om de belofte aan leerlingen en ouders waar te maken. Zo moet bijvoorbeeld het HRM-beleid naadloos aansluiten bij het identiteitsbewijs van de organisatie. Als aan beide elementen van alignment voldaan is, aansluiting van groep tot Raad van Toezicht en alle systemen in dienst van de kern van wat ouders en leerlingen beloofd is, dan is er sprake van alignment. Alignment 2 Systemen, middelen en beslissingen sluiten naadloos aan bij het identiteitsbewijs. Stappenplan voor veranderingen De benadering van continuous improvement sluit aan bij de theorie over succesvol veranderen van Kotter, die wijst op het belang van de volgende kritische succesfactoren: Ontwikkel gevoel van urgentie Creëer een leidende coalitie Ontwikkel een heldere visie Deel de visie Geef de mogelijkheid om obstakels weg te ruimen Veranker de verandering Consolideer en blijf in beweging Borg korte termijn successen figuur 8 Kenmerken van succesvolle organisaties Daarnaast sluit het model aan bij de theorie van Peter Senge over succesvolle organisaties: De Vijfde Discipline. Een succesvolle organisatie wordt gekenmerkt doordat deze uitgaat van: Persoonlijk Meesterschap Het belang van Mentale modellen Een Gemeenschappelijke visie Het leren in teams als basis Het systeemdenken figuur 9 Position paper, v. 1 juni Expertis Onderwijsadviseurs Hengelo en Amersfoort

12 Tot slot: de rol van de schoolleiding Het onderwijskundig leiderschap van de schoolleiding is voor een succesvolle continuous improvement cruciaal. Prof. Sietske Waslander onderscheidt in haar publicatie Succesvol Innoveren de volgende 7 c s, die het belang van de schoolleiding in verandertrajecten onderstrepen. De 7 c s voor succesvol vernieuwen 1 Concentratie Concentratie Met een leuk project hier en daar komt er niets structureels op gang. Onderwijsverbetering heeft focus nodig. Er moet een duidelijk doel zijn dat ook nog verband houdt met leren en doceren. Coherentie Op veel fronten tegelijk vechten is niet verstandig: bewaar voortdurend de samenhang tussen activiteiten in de school. Blijf ook opletten of de inzet van faciliteiten wel spoort met het doel van een plan. Commitment Het is bewezen: vernieuwen lukt alleen als docenten en schoolleiders zich eigenaar voelen van de plannen. Commitment van mensen buiten de school (bestuur, gemeente, ouders) is ook belangrijk. Community Leren lukt beter op een school waar leerlingen en docenten een leergemeenschap vormen. De kans op uitval neemt dan af. Maar maak het ook niet te close. Open communicatie moet wel mogelijk blijven. Continuïteit Het duurt jaren om veranderingen succesvol te implementeren. Een groot verloop is dan erg vervelend. Streef naar continuïteit in het docententeam en de schoolleiding. 6 Consistentie Consistentie Een zigzagbeleid van bestuur of overheid helpt beginnende innovaties snel om zeep. Positiever gezegd: het helpt als organisaties die invloed uitoefenen op scholen, hun beleid op elkaar afstemmen. 7 Context-management Context management Blijf trouw aan je uitgangspunten, maar beweeg bij de uitvoering mee met veranderingen in de omgeving van de school. Het loont om anderen bij je plannen te betrekken Position paper, v. 1 juni Expertis Onderwijsadviseurs Hengelo en Amersfoort

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie

Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie 3.1 Inleiding De gedachte bij een lerende organisatie is, dat mensen werkelijk veranderen als mensen leren, als zij nieuwe vaardigheden leren en leren deze

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Werken op dezelfde golflengte

Werken op dezelfde golflengte Onderwijsprofessionals kiezen steeds vaker voor onderzoek om beter inzicht te krijgen in hun onderwijspraktijk. Vaak blijven de onderzoeksresultaten echter nog beperkt tot de school in kwestie. De ontwikkel-

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie

Gebruik van onderwijsonderzoek door scholen

Gebruik van onderwijsonderzoek door scholen Gebruik van onderwijsonderzoek door scholen Onderzoek naar de invloed van praktijkgericht onderzoek op schoolontwikkeling Anje Ros Martine Amsing Anne ter Beek Suzanne Beek Rosa Hessing Ria Timmermans

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Elk talent een kans. Verkenning van gepersonaliseerd leren met ICT

Elk talent een kans. Verkenning van gepersonaliseerd leren met ICT Elk talent een kans Verkenning van gepersonaliseerd leren met ICT Onderzoeksnotitie ten behoeve van project Leerling 2020 In opdracht van Schoolinfo voor de VO-raad Januari 2014 Marquenie, Esther Opsteen,

Nadere informatie

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Marjan van der Maas Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoeksrapportage Inrichten leeromgevingen PO en VO 2008-2010 Een effectieve leeromgeving

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen) Stijn Vanhoof (Coördinator meetbeleid

Nadere informatie

Opvoeden en ontwikkelen doen we samen!

Opvoeden en ontwikkelen doen we samen! Opvoeden en ontwikkelen doen we samen! Praktijkgericht onderzoek naar de manier waarop scholen in primair en voortgezet onderwijs hun maatschappelijke opdracht praktisch kunnen vormgeven KPC Groep Sophie

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de klas

Omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen in de klas Inhoud o.a. Team teaching Samenwerkend leren Systematische aanpak van gedragsproblemen Heterogeen groeperen Effectief in de praktijk Basisonderwijs in ontwikkeling Weer

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen Piet Groenewegen Lydia van Deelen-Meeng Zeger van Hoffen Bruno Emans Slim onderwijs doe je zó Effectief onderwijs aan hoogbegaafde

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Excelleren van leerlingen mogelijk maken

Excelleren van leerlingen mogelijk maken PASSEND ONDERWIJS EN ZORG VO Excelleren van leerlingen mogelijk maken Voor één docent is het te moeilijk Minke Bruning Gert Kamphof Josée von Weijhrother Greet de Boer Excelleren van leerlingen mogelijk

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Datum 17 november 2014 Betreft Toekomstgericht funderend onderwijs

Nadere informatie

Advies. Een eigentijds curriculum

Advies. Een eigentijds curriculum Advies Een eigentijds curriculum Een eigentijds curriculum Een eigentijds curriculum 1 Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein Schoolplan Staring College 2014-2018 Het schoolplan: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding 1.1 Doel schoolplan 1.2 Bouwtekening schoolplan 1.3 Schoolplan als basis 2. Het Staring College 2.1 Locaties

Nadere informatie

Het positioneren van de docent als professional en onderwijskundig leider

Het positioneren van de docent als professional en onderwijskundig leider Het positioneren van de docent als professional en onderwijskundig leider Lectorale rede dr. ir. Albert Weishaupt 13 januari 2015 Het lectoraat Professionele Onderwijsorganisaties Vernieuwingen en veranderingen

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Een IKC dat staat als een huis!

Een IKC dat staat als een huis! Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Spier ten Doesschate Mark van der Pol APS

Nadere informatie