Onderzoeksrapport overschrijding grenswaarde geluid Schiphol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksrapport overschrijding grenswaarde geluid Schiphol"

Transcriptie

1 Onderzoeksrapport overschrijding grenswaarde geluid Schiphol Gebruiksjaar 2014 Datum 30 januari 2015

2 Colofon ILT Luchtvaart Mercuriusplein 1-63 Hoofddorp Contactpersoon R.H. Molendijk Coördinerend/Specialistisch Inspecteur T F Pagina 2 van 13

3 Inhoud Colofon 2 1 Inleiding/probleemstelling 5 2 Wettelijk kader Wet luchtvaart en LVB Beleidsregels 7 3 Bevindingen Vaststelling overschrijding Stuurmaatregelen sector Brief Schiphol inzake dreigende overschrijdingen Oorzaakanalyse Inspectie 9 4 Zienswijze sectorpartijen Zienswijze Schiphol en LVNL Reactie Inspectie op zienswijze Schiphol en LVNL 11 5 Conclusies 12 6 Oordeel Inspectie 13 Bijlage 1: Oorzaakanalyse Inspectie Pagina 3 van 13

4

5 1. Inleiding/probleemstelling Op 12 november 2014 heeft de N.V. Luchthaven Schiphol (hierna: Schiphol) de Inspectie Leefomgeving en Transport (hierna: de Inspectie) schriftelijk geïnformeerd over het eindresultaat van de milieu- en veiligheidsbelasting betreffende het gebruiksjaar Daarbij is gemeld dat in L den-handhavingspunt 33 een geluidbelasting is geregistreerd die hoger is dan de voor dit punt geldende grenswaarde. Het betreft hier de vervangende grenswaarde zoals die op basis van artikel 8.23 van de Wet luchtvaart in de Tijdelijke regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 23 april 2014, houdende vaststelling van vervangende grenswaarden geluidbelasting en vrijstelling van regels in het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol in verband met groot baanonderhoud aan de kruising van de Buitenveldertbaan en de Aalsmeerbaan alsmede de aanleg van rijbaan Tango bij de Kaagbaan (Stcrt. 2014, 11814), is vastgelegd. Naar aanleiding van deze door Schiphol geleverde informatie dienen de volgende vragen te worden beantwoord: a. In hoeverre is sprake van een overschrijding van de voor de L denhandhavingspunt 33 in het gebruiksjaar 2014 geldende grenswaarde. b. Indien sprake is van een overschrijding, wat is dan de oorzaak van deze overschrijding. c. Wat hebben Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland (hierna: LVNL) en de op Schiphol opererende luchtvaartmaatschappijen gedaan om de overschrijding te voorkomen. d. In hoeverre is de overschrijding het gevolg van het al dan niet vliegen volgens de regels van het nieuwe normen- en handhavingsstelsel. e. Tot welke conclusies leiden de bevindingen met betrekking tot a t/m d in het licht van het geldende handhavingskader. f. Wat is het oordeel van de Inspectie ten aanzien van eventuele maatregelen van de inspecteur-generaal, gegeven het handhavingskader zoals dat door de Inspectie is toegepast. Pagina 5 van 13

6 2. Wettelijk kader Het wettelijk kader voor de handhaving van de grenswaarden voor de geluidbelasting in handhavingspunten in het gebruiksjaar 2014 zijn de Wet luchtvaart en het op deze wet gebaseerde Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB), alsmede de door de inspecteur-generaal vastgestelde Beleidsregels handhaving experiment nieuw normen- en handhavingsstelsel Schiphol van 1 september 2010 (hierna: de beleidsregels). 2.1 Wet luchtvaart en LVB Het algemene wettelijke kader is hoofdstuk 8 van de Wet luchtvaart op basis waarvan onder meer het LVB is opgesteld. In paragraaf 6.2 van de Nota van Toelichting van het LVB is aangegeven dat voor een handhavingspunt pas sprake is van een overschrijding van een grenswaarde, als de geluidbelasting ten gevolge van het vliegverkeer van en naar Schiphol (ten minste) 0,05 db(a) hoger is dan die grenswaarde. In artikel 4.2.1, vierde lid, van het LVB is bepaald dat indien in een gebruiksjaar de geluidbelasting in een punt meer bedraagt dan de geldende grenswaarde, een nieuwe waarde wordt berekend op basis van de meteorologische omstandigheden zoals die zich in het gebruiksjaar hebben voorgedaan. Deze zogenaamde meteoclausuleberekening heeft tot doel vast te stellen of de meteorologische omstandigheden in het betreffende gebruiksjaar zodanig afwijkend zijn geweest dat voor dat gebruiksjaar hogere grenswaarden mogen worden toegepast. Deze verhoging is gebonden aan een maximum van +1 db (A) ten opzichte van de voor het betreffende handhavingspunt geldende grenswaarde. In artikel 8.18 van de Wet luchtvaart is bepaald dat de exploitant van de luchthaven (lees: Schiphol), de verlener van luchtverkeersdienstverlening (lees: LVNL) en de luchtvaartmaatschappijen zelf en in onderlinge samenwerking de voorzieningen treffen die redelijkerwijs van hen kunnen worden gevergd om te bewerkstelligen dat de belasting vanwege het luchthavenluchtverkeer de in artikel 8.17, vierde lid, bedoelde grenswaarden (lees in het onderhavige geval: de vervangende grenswaarden op basis van artikel 8.23 van de Wet luchtvaart) niet overschrijdt. In artikel 8.22 van de Wet luchtvaart is bepaald dat zodra de inspecteur-generaal constateert dat een in artikel 8.17, vierde lid, bedoelde grenswaarde is overschreden, hij maatregelen voorschrijft die naar zijn oordeel bijdragen aan het terugdringen van de belasting vanwege het luchthavenluchtverkeer binnen de grenswaarde. Bij overschrijding van deze grenswaarde ontstaat derhalve voor de inspecteur-generaal een beginselplicht tot handhaving. Indien een door de inspecteur-generaal opgelegde maatregel zoals bedoeld in artikel 8.22 van de Wet luchtvaart niet wordt nageleefd is de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu op basis van artikel van de Wet luchtvaart bevoegd om aan de betreffende sectorpartij een bestuurlijke boete van maximaal euro op te leggen. Pagina 6 van 13

7 2.2 Beleidsregels In het gebruiksjaar 2014 is binnen het vigerende wettelijke kader gevlogen volgens de regels van het nieuwe normen- en handhavingsstelsel. De basis hiervoor vormt de afspraak die hierover in het kader van het Aldersadvies van 8 oktober 2013 is gemaakt. Conform deze afspraak moeten zoveel mogelijk de regels voor strikt preferentieel baangebruik worden gevolgd. Evenals tijdens het experiment met het nieuwe normen- en handhavingsstelsel in 2011 en 2012 wordt daarbij van de sector verwacht dat bij een dreigende overschrijding van een grenswaarde voor de geluidbelasting in een handhavingspunt niet wordt gestuurd. Naar aanleiding van het Aldersadvies van 8 oktober 2013 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in oktober 2013 aan de Tweede Kamer gemeld dat: zij voornemens is om het nieuwe normen- en handhavingsstelsel in wet- en regelgeving te verankeren; de Inspectie in de handhaving rekening kan houden met aangekondigde nieuwe regelgeving: de partijen aan de Alderstafel hebben afgesproken dat het wenselijk is om in afwachting van de besluitvorming de operatie uit te blijven voeren volgens de regels van het strikt preferentieel baangebruik. In verband hiermee zijn ook voor het gebruiksjaar 2014 de hiervoor genoemde beleidsregels van de inspecteur-generaal van kracht. Deze beleidsregels geven aan op welk wijze de inspecteur-generaal voor het gebruiksjaar 2014 invulling geeft aan artikel 8.22 van de Wet luchtvaart betreffende het handelen van de inspecteurgeneraal bij een geconstateerde grenswaarde-overschrijding. In de beleidsregels is ondermeer bepaald dat voor zover sprake is van een overschrijding in de zin van de Wet luchtvaart, door de Inspectie met betrekking tot deze geconstateerde overschrijding een oorzaakanalyse wordt uitgevoerd. Voorts is in de beleidsregels bepaald dat in het kader van deze oorzaakanalyse, de sectorpartijen in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze op de geconstateerde overschrijding te geven, waarna door de Inspectie van dit onderzoek een rapport wordt opgemaakt. De conclusies uit genoemde oorzaakanalyse vormen de basis voor de toetsing aan de beleidsregels ten behoeve van het oordeel van de Inspectie over de wijze van handhaving. De conclusies uit de oorzaakanalyse moeten antwoord geven op de vraag of het om een overschrijding vanwege een unieke oorzaak of vanwege een niet unieke oorzaak gaat. Vervolgens kan worden bepaald of door de inspecteurgeneraal maatregelen zoals bedoeld in artikel 8.22 van de Wet luchtvaart moeten worden opgelegd of dat ook een andere regeling mogelijk is. Pagina 7 van 13

8 3. Bevindingen 3.1 Vaststelling overschrijding Om vast te kunnen stellen in hoeverre sprake is van een overschrijding van de voor L den-handhavingspunt 33 in het gebruiksjaar 2014 geldende grenswaarde is overeenkomstig het LVB een marge van 0,05 db(a) toegepast. In onderstaande tabel is voor L den-handhavingspunt 33 aangegeven wat de uitkomst van de toepassing van de marge van 0,05 db(a) is. Handhavingspunt L den Grenswaarde in 2014 in db(a) Geluidbelasting in db(a) 33 56,21 56,28 56,23 Waarde na aftrek marge in db(a) Uit bovenstaande tabel blijkt dat ook met de toepassing van de marge van 0,05 db(a), de feitelijke geluidbelasting meer bedraagt dan de voor L den-handhavingspunt 33 geldende grenswaarde. In verband hiermee is conform artikel 4.2.1, vierde lid, van het LVB, op verzoek van de Inspectie, door het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) voor L den-handhavingspunt 33 een meteoclausuleberekening uitgevoerd om te bepalen of de hogere geluidbelasting in dit handhavingspunt het gevolg is van buitengewone weersomstandigheden. Het betreft hier een berekening van een nieuwe waarde voor dit handhavingspunt op basis van de meteorologische omstandigheden zoals die zich in het gebruiksjaar 2014 hebben voorgedaan. Op 8 januari 2015 heeft de Inspectie onderstaand berekeningsresultaat van het NLR ontvangen. Handhavingspunt L den Grenswaarde in 2014 in db(a) 33 56,21 55,75 Nieuwe waarde op basis van uitkomst meteoclausuleberekening in db(a) Uit het resultaat blijkt dat de berekende nieuwe waarde voor L den-handhavingspunt 33 lager is dan de voor dit punt in het gebruikjaar 2014 geldende grenswaarde. Dit betekent dat er voor L den-handhavingspunt 33 geen nieuwe (hogere) grenswaarde kan worden vastgesteld en dat voor dit handhavingspunt bovengenoemde (vervangende) grenswaarde van 56,21 db(a) moet worden gehanteerd. Ook betekent dit dat de hogere geluidbelasting in L den-handhavingspunt 33 niet het gevolg is geweest van buitengewone weersomstandigheden, zoals bedoeld in artikel 4.2.1, vierde lid, van het LVB, in het gebruiksjaar Aldus is door de Inspectie vastgesteld dat zich in het gebruiksjaar 2014 in L denhandhavingspunt 33 een overschrijding van de grenswaarde voor de geluidbelasting van 0,07 db(a) heeft voorgedaan. Het betreft hier een overschrijding in de zin van de Wet luchtvaart. Pagina 8 van 13

9 3.2 Stuurmaatregelen sector Brief Schiphol inzake dreigende overschrijdingen Op 24 oktober 2014 heeft Schiphol aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de voorzitter van de Alderstafel, de heer Alders, een brief gestuurd in verband met dreigende overschrijdingen in de L den -handhavingspunten 24, 25 en 33, met een op dat moment nog resterende geluidsruimte tot het einde van het gebruikjaar van respectievelijk 7,3%, 5,6% en 2,4%. In deze brief wordt aangegeven welke stuurmaatregelen de sector voorhanden had om een overschrijding van de grenswaarde in deze handhavingspunten te voorkomen, en waarom deze stuurmaatregelen niet zijn toegepast. Potentiële stuurmaatregelen die in de brief worden genoemd, zijn: a) de verplaatsing van starts van de Kaagbaan naar de Aalsmeerbaan, waardoor de dreigende overschrijding van handhavingspunt 33 had kunnen worden afgewend; b) een tijdelijke verplaatsing van startend verkeer van de Aalsmeerbaan naar de Buitenveldertbaan, waardoor de dreigende overschrijding van handhavingspunt 24 en 25 had kunnen worden weggenomen. In de brief is aangegeven dat deze stuurmaatregelen niet zijn uitgevoerd omdat deze niet in lijn zijn met de regels voor het baangebruik van het nieuwe normen- en handhavingsstelsel. Dit is conform de afspraak die hierover in het kader van het Alderadvies van 8 oktober 2013 is gemaakt. De brief eindigt met de opmerkingen dat: de huidige grenswaarden van de handhavingspunten al geruime tijd door allerlei operationele ontwikkelingen niet meer representatief zijn; door de Alderstafel is vastgesteld dat het prognosemodel voor het baangebruik, waarmee de huidige grenswaarden berekend zijn, significante imperfecties kent; de huidige grenswaarden hierdoor niet goed aansluiten bij het in de praktijk optredende baangebruik, waardoor het overschrijdingsrisico in sommige handhavingspunten aanzienlijk verhoogd is. 3.3 Oorzaakanalyse Inspectie In paragraaf 2.2. is aangegeven dat in de beleidsregels ondermeer is bepaald dat voor zover sprake is van een overschrijding in de zin van de Wet luchtvaart, door de Inspectie met betrekking tot deze geconstateerde overschrijding een oorzaakanalyse wordt uitgevoerd. Als basis voor de oorzaakanalyse van de Inspectie zijn gehanteerd, de haar ter beschikking staande informatiedocumenten van de sector. Het betreft hier: de tweewekelijkse quick scans van Schiphol waarin de sectorpartijen (en de Inspectie) van de ontwikkelingen in het verbruik van de milieucapaciteit op de hoogte worden gehouden; de Gebruiksprognose 2014 van Schiphol; bovengenoemde brief van Schiphol van 24 oktober 2014 aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de voorzitter van de Alderstafel, de heer Alders. Pagina 9 van 13

10 Daarnaast heeft de Inspectie gebruik gemaakt van: informatie uit het Flighttrack and Aircraft Noise Monitoring System (FANOMOS) van de Inspectie over het feitelijke aantal starts van de Kaagbaan in zuidelijke richting (starts baan 24); informatie van Schiphol en IENM/DGB over het effect van de NADP-2 startprocedure. Op basis van deze informatie heeft de Inspectie het volgende geconcludeerd: Aan het einde van het gebruiksjaar 2014 zit het feitelijke aantal starts op de Kaagbaan in zuidelijke richting (baan 24) aan de bovenkant van het verwachte aantal starts op basis van de Gebruiksprognose In de Gebruiksprognose 2014 is echter geen rekening gehouden met het groot baanonderhoud en het feit dat de Kaagbaan als gevolg hiervan in totaal 7 weken buiten gebruik zou zijn. Daar staat tegenover dat wel rekening gehouden is met de effecten van het groot baanonderhoud door in een ministeriële regeling voor handhavingspunt 33 een lagere vervangende grenswaarde (56,21 db(a) i.p.v. 56,77 db(a)) te bepalen. Hierdoor was de beschikbare geluidsruimte in handhavingspunt 33 kleiner dan waar bij het geprognosticeerde maximale aantal starts baan 24 rekening mee gehouden was, met als gevolg een hoger overschrijdingsrisico. Belangrijke oorzaak voor het intensieve gebruik van de Kaagbaan is veel zuidelijk baangebruik in de laatste vier maanden van het gebruiksjaar. Tot half oktober 2014 lag het capaciteitsverbruik in handhavingspunt 33 nog onder het tijdsevenredige gemiddelde. Pas in de laatste week van het gebruiksjaar kwam het capaciteitsverbruik erboven en was sprake van een dreigende overschrijding. Er waren op dat moment mogelijkheden voor passende stuurmaatregelen, maar deze zijn door de sector niet toegepast in verband met het vliegen volgens de regels van nieuwe normen- en handhavingsstelsel. Indien door de sector de stuurmaatregelen uit de brief van 24 oktober 2014 zouden zijn toegepast, zou er zeer waarschijnlijk geen overschrijding zijn geweest. De NADP-2 startprocedure zoals die door de KLM gevlogen is, heeft een positief effect gehad op de mate van overschrijding. Indien de NADP-2 startprocedure niet zou zijn toegepast, zou de overschrijding in handhavingspunt 33 groter zijn geweest. Pagina 10 van 13

11 4. Zienswijze sectorpartijen 4.1. Zienswijze Schiphol en LVNL In paragraaf 2.2 is aangegeven dat de sectorpartijen in het kader van de oorzaakanalyse van de Inspectie, overeenkomstig de beleidsregels, in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze op de geconstateerde overschrijding te geven. Op 29 december 2014 heeft de Inspectie een uitnodiging hiertoe naar Schiphol en LVNL gestuurd. Op 19 januari 2015 heeft de Inspectie bovengenoemde zienswijze ontvangen. Het betreft hier een gezamenlijke zienswijze van Schiphol en LVNL. In deze zienswijze wordt het volgende naar voren gebracht: 1. De overschrijding van handhavingspunt 33 is het gevolg van het NNHS omdat volgens de Aldersafspraken niet is gestuurd op het baangebruik om een overschrijding van handhavingspunt 33 te voorkomen. Als de sector wel stuurmaatregelen had mogen inzetten, dan zou dit zeker zijn gedaan en was deze overschrijding niet opgetreden. De ILT suggereert hetzelfde, maar spreekt zich hier niet eenduidig over uit. We zouden graag zien dat deze conclusie eenduidig wordt opgenomen in de ILT-oorzaakanalyse. 2. Bovenstaande betekent dat er op grond van de Beleidsregels Handhaving Schiphol NNHS van 1 september 2010 een experimenteerregeling voor gebruiksjaar 2015 moet komen. Dit is geen inhoudelijk commentaar op de oorzaakanalyse, maar meer een advies dat mogelijk ook in de conclusie kan worden opgenomen. 3. In de tabel van de geluidbelastingsontwikkeling (van de ILT-oorzaakanalyse) wordt in de één na laatste kolom, het procentueel gebruik starts 24 van de realisatie vergeleken met de percentages van de Gebruiksprognose Deze vergelijking gaat niet op omdat de ene start niet vergelijkbaar is met de andere. Zo kan de geluidbelasting van 100 starts met een Fokker 70 en een 0500 startprocedure leiden tot een lagere geluidbelasting dan 50 starts met een B747 en een 0503 startprocedure. Wij zijn van mening dat deze kolom geen bijdrage levert aan de oorzaakanalyse en daarom overbodig is Reactie Inspectie op zienswijze Schiphol en LVNL Ad 1) Is meegenomen in de conclusies van het onderzoeksrapport (zie H.5). Ad 2) Niet de Inspectie, maar de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu bepaalt of er een experimenteerregeling ex artikel 8.23a Wet luchtvaart komt. Bij het oordeel van de Inspectie (zie H.6) is wel aangegeven dat een experimenteerregeling in het onderhavige geval tot de mogelijkheden behoort. Ad 3) Uit de vergelijking van het procentueel gebruik starts 24 met de percentages van de Gebruiksprognose 2014 blijkt dat er veel meer vliegtuigen van baan 24 zijn gestart dan geprognosticeerd. Dit zegt iets over het verkeersvolume op baan 24. Naarmate het verkeersvolume op een baan toeneemt zal ook het overschrijdingsrisico toenemen. Pagina 11 van 13

12 5. Conclusies De Inspectie heeft onderzoek gedaan naar de omstandigheden die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de overschrijding in L den -handhavingspunt 33. De resultaten van dit onderzoek staan in de oorzaakanalyse van de Inspectie (zie paragraaf 3.3 en bijlage 1), alsmede de in het kader van deze oorzaakanalyse door Schiphol en LVNL ingediende zienswijze. Op basis hiervan komt de Inspectie tot de conclusie, dat: de overschrijding primair het gevolg is van het feit dat meer starts op de Kaagbaan in zuidelijke richting (baan 24) hebben plaatsgevonden dan waar in de Gebruiksprognose 2014, in combinatie met een kleinere beschikbare geluidsruimte in handhavingspunt 33 vanwege een lagere vervangende grenswaarde in verband met groot baanonderhoud, rekening mee gehouden was; het intensievere gebruik van de Kaagbaan voor starts in zuidelijke richting voornamelijk het gevolg is van veel zuidelijk baangebruik in de laatste vier maanden van het gebruiksjaar vanwege weer; de NADP2 startprocedure voor KLM-vluchten een positief effect heeft gehad op de geluidbelastingsontwikkeling in handhavingspunt 33, maar een overschrijding in dit handhavingspunt niet heeft kunnen voorkomen; de overschrijding zeer waarschijnlijk wel voorkomen had kunnen worden door middel van stuurmaatregelen van de sector; de sector deze maatregelen niet heeft toegepast omdat op basis van de Aldersafspraken gevlogen is volgens de regels van het nieuwe normen- en handhavingsstelsel en niet is gestuurd op het baangebruik om een overschrijding in handhavingspunt 33 te voorkomen; het niet sturen op de aanvankelijk nog dreigende overschrijding in handhavingspunt 33 als een effect van het nieuwe stelsel kan worden gezien. Pagina 12 van 13

13 6. Oordeel Inspectie Uit het voorgaande blijkt dat het in het gebruiksjaar 2014 om een overschrijding vanwege een niet unieke oorzaak gaat. De betreffende overschrijding valt niet terug te voeren op een onvoorzienbare unieke gebeurtenis buiten de invloedssfeer van de sector. Tegelijkertijd kan worden gesteld dat er in het gebruiksjaar 2014 conform de regels van het nieuwe normen- en handhavingsstelsel gevlogen is, waarbij de effecten op de grenswaarden lokaal groter zijn dan verwacht, maar het hier effecten betreft die vanuit het perspectief van het nieuwe nomen- en handhavingsstelsel gewenst zijn. In paragraaf 2.2 is aangegeven dat de partijen aan de Alderstafel hebben afgesproken dat het wenselijk is om in afwachting van de besluitvorming over het nieuwe stelsel, de operatie uit te blijven voeren volgens de regels van het strikt preferentieel baangebruik. Om die reden valt een herhaling van de overschrijding die zich in het gebruiksjaar 2014 heeft voorgedaan, niet uit te sluiten. In verband hiermee bestaat er nu op basis van artikel 8.22 van de Wet luchtvaart een beginselplicht om tot handhaving over te gaan en een maatregel op te leggen. Rekening houdend met de hiervoor genoemde afspraak die aan de Alderstafel is gemaakt, is het de vraag of een maatregel zoals bedoeld in artikel 8.22 van de Wet luchtvaart wenselijk is. Deze zou bij een voortgaande toepassing van de regels van het nieuwe normen- en handhavingsstelsel verstorend kunnen zijn, wat een afbreukrisico oplevert. Een maatregel zoals bedoeld in artikel 8.22 van de Wet luchtvaart zou in het onderhavige geval achterwege kunnen blijven, indien de overschrijding die zich in het gebruiksjaar 2014 heeft voorgedaan ter stond wordt opgevangen met een regeling ex artikel 8.23a Wet luchtvaart (zie paragraaf 5 en 6 van de beleidsregels). Pagina 13 van 13

Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2007

Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2007 Datum Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2007 2 van 11 1. Probleemstelling Ingevolge artikel 8.22 van de Wet luchtvaart schrijft de Inspecteur-Generaal Verkeer en Waterstaat (hierna:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18637 12 juli 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 9 juli 2013, nr. IenM/BSK-2013/129725,

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2014

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2014 Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2014 Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport Gebruiksjaar 2014 Datum 9 januari 2015 Pagina 4 van 20 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2016

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2016 Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2016 Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2016 Datum 6 december 2016 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Luchtvaart

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport Gebruiksjaar 2013 Datum 24 december 2013 Pagina 2 van 14 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 7 1.1 Wettelijk kader 7 1.2 Handhavingssystematiek 7 2 Gegevensverstrekking

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2015

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2015 Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2015 Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2015 Datum 24 december 2015 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Luchtvaart

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25489 9 mei 2017 Tijdelijke regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 8 mei 2017, nr. IENM/BSK-2017/107529,

Nadere informatie

Artikel Op de luchthaven Schiphol vinden maximaal vliegtuigbewegingen met handelsverkeer per gebruiksjaar plaats.

Artikel Op de luchthaven Schiphol vinden maximaal vliegtuigbewegingen met handelsverkeer per gebruiksjaar plaats. Gewijzigde bijlage bij memorie van toelichting 1 wetsvoorstel tot wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Gelet op artikel 8.23a, eerste lid, van de Wet luchtvaart; BESLUIT: Artikel 1.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Gelet op artikel 8.23a, eerste lid, van de Wet luchtvaart; BESLUIT: Artikel 1. HOOFDDIRECTIE BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE ZAKEN Tijdelijke regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr. IENM/BSK-48566, houdende vaststelling van vervangende grenswaarden voor

Nadere informatie

Bijlage 5. Systematiek toezicht en handhaving

Bijlage 5. Systematiek toezicht en handhaving Bijlage 5. Systematiek toezicht en handhaving 1. Inleiding De Alderstafel Schiphol heeft op 19 augustus 2010 advies uitgebracht over een nieuw normen- en handhavingstelsel voor Schiphol (NNHS). Hierbij

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Schiphol 2014

Handhavingsrapportage Schiphol 2014 Datum 3 maart 2015 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Luchtvaart Mercuriusplein 1-63, Hoofddorp Postbus 575, 2130 AN Hoofddorp 088 489 00 00 www.ilent.nl @inspectielent Pagina

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu t.a.v. mevrouw W.J. Mansveld Postbus EX S-GRAVENHAGE

Ministerie van Infrastructuur en Milieu t.a.v. mevrouw W.J. Mansveld Postbus EX S-GRAVENHAGE Ministerie van Infrastructuur en Milieu t.a.v. mevrouw W.J. Mansveld Postbus 20904 2500 EX S-GRAVENHAGE Onze ref. ORS15.027 Datum 16 april 2015, Hoofddorp Advies Omgevingsraad inzake vervroegen nachtprocedures

Nadere informatie

F a c t s h e e t Voorstel voor een nieuw normen- en handhavingstelsel Schiphol

F a c t s h e e t Voorstel voor een nieuw normen- en handhavingstelsel Schiphol ALDERSADVIES F a c t s h e e t Voorstel voor een nieuw normen- en handhavingstelsel Schiphol Aldersadvies: Voorstel voor een nieuw normen- en handhavingstelsel voor Schiphol Als onlosmakelijk onderdeel

Nadere informatie

Naleving milieuregels 2015. Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol

Naleving milieuregels 2015. Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Naleving milieuregels Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Referentienummer 2016/SP/PERF/5300 Status Definitief Versienummer 1.0 Classificatie Openbaar Versiedatum 3 februari 2016

Nadere informatie

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel 4 e kwartaal gebruiksjaar 2014 (augustus t/m oktober) In het Aldersadvies van 1 oktober 2008 voor de middellange termijn, heeft de Alderstafel een akkoord

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Schiphol 1 november 2014-1 mei 2015

Handhavingsrapportage Schiphol 1 november 2014-1 mei 2015 1 november 2014-1 mei 2015 Datum 7 augustus 2015 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Luchtvaart Mercuriusplein 1-63, Hoofddorp Postbus 575, 2130 AN Hoofddorp 088 489 00 00

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport. Gebruiksjaar 2015

Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport. Gebruiksjaar 2015 Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport Gebruiksjaar 2015 Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport Gebruiksjaar 2015 Maart 2016 Colofon Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/Luchtvaart

Nadere informatie

Naleving milieuregels gebruiksjaar Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol

Naleving milieuregels gebruiksjaar Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Naleving milieuregels gebruiksjaar 2016 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Referentienummer 2017/SP/PERF/5569 Status Definitief Versienummer 1.0 Classificatie Openbaar Versiedatum

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Schiphol 2013. Datum 21 januari 2014

Handhavingsrapportage Schiphol 2013. Datum 21 januari 2014 Datum 21 januari 2014 Pagina 2 van 52 Inhoud Leeswijzer 5 Samenvatting 7 1 Inleiding 9 1.1 Wettelijk kader 9 1.2 Handhavingssystematiek 9 1.3 Parallel starten problematiek 11 1.4 Experimenteerregelingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7477 18 maart 2015 Tijdelijke regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 17 maart 2015, nr. IENM/BSK-2015/51109,

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport. Gebruiksjaar 2016

Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport. Gebruiksjaar 2016 Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport Gebruiksjaar 2016 Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport Gebruiksjaar 2016 14 februari2017 Colofon ILT Luchtvaart Mercuriusplein 1-63 2132 HA Hoofddorp

Nadere informatie

Ruim een halfjaar bewonersdeelname. Omgevings Raad Schiphol (ORS) wijkoverleg Stommeer 16 september Rob Lutgerhorst

Ruim een halfjaar bewonersdeelname. Omgevings Raad Schiphol (ORS) wijkoverleg Stommeer 16 september Rob Lutgerhorst Ruim een halfjaar bewonersdeelname Omgevings Raad Schiphol (ORS) wijkoverleg Stommeer 16 september 2015 Rob Lutgerhorst Ondewerpen: Het oude en nieuwe overlegstelsel Aldersakkoord: onderhandelingsakkoord

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Schiphol november mei Datum 16 juli 2012

Handhavingsrapportage Schiphol november mei Datum 16 juli 2012 Datum 16 juli 2012 Pagina 2 van 50 Inhoud Leeswijzer 5 Samenvatting 7 1 Inleiding 9 1.1 Wettelijk kader 9 1.2 Handhavingssystematiek 9 1.3 Parallel starten problematiek 11 1.4 Experimenten Schiphol 12

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 466 Geluidszones rond Schiphol Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Schiphol Datum 17 januari 2013

Handhavingsrapportage Schiphol Datum 17 januari 2013 Datum 17 januari 2013 Pagina 2 van 54 Inhoud Leeswijzer 5 Samenvatting 7 1 Inleiding 9 1.1 Wettelijk kader 9 1.2 Handhavingssystematiek 9 1.3 Parallel starten problematiek 11 1.4 Experimenten Schiphol

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA Den Haag > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport 2014

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport 2014 Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport 2014 Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Nadere informatie

Inzet Aalsmeerbaan als startbaan

Inzet Aalsmeerbaan als startbaan Inzet Aalsmeerbaan als startbaan veelgestelde vragen winter 2013/2014 >>> Veelgestelde vragen Is de Aalsmeerbaan in de winterperiode 2013/2014 vaker ingezet als startbaan dan in de periode daarvoor? >>>

Nadere informatie

Wet- en regelgeving in de Luchtvaart. Kennisoverdracht Omgevingsraad Schiphol

Wet- en regelgeving in de Luchtvaart. Kennisoverdracht Omgevingsraad Schiphol Wet- en regelgeving in de Luchtvaart Kennisoverdracht Omgevingsraad Schiphol 1 juli 2015 Inhoud presentatie Globale schets wet- en regelgeving Luchtvaart Casus: Nieuwe normen- en handhavingstelsel Schiphol

Nadere informatie

Handhavingsrapportage luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde Gebruiksjaar

Handhavingsrapportage luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde Gebruiksjaar Handhavingsrapportage luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde Gebruiksjaar 2014-2015 Handhavingsrapportage luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde Gebruiksjaar 2014-2015 Datum 11 augustus 2015 Handhavingsrapportage

Nadere informatie

HANS ALDERS. Aan De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Mevrouw W. J. Mansveld Postbus EX Den Haag. Groningen, 17 april 2014.

HANS ALDERS. Aan De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Mevrouw W. J. Mansveld Postbus EX Den Haag. Groningen, 17 april 2014. HANS ALDERS Aan De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Mevrouw W. J. Mansveld Postbus 20906 2000 EX Den Haag Groningen, 17 april 2014. Geachte mevrouw Mansveld, In uw brief d.d. 11 februari 2014

Nadere informatie

11 oktober 2016, Hoofddorp. Met deze brief stuur ik u het advies van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) over de Gebruiksprognose 2017.

11 oktober 2016, Hoofddorp. Met deze brief stuur ik u het advies van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) over de Gebruiksprognose 2017. Ministerie van Infrastructuur en Milieu t.a.v. mevrouw S.A.M. Dijksma Postbus 20904 2500 EX S-GRAVENHAGE Onze ref. ORS16.092 Datum 11 oktober 2016, Hoofddorp Advies Omgevingsraad Schiphol inzake Gebruiksprognose

Nadere informatie

Evaluatie Gebruiksprognose , M. Arntzen

Evaluatie Gebruiksprognose , M. Arntzen Evaluatie Gebruiksprognose 2015 26-02-2016, M. Arntzen Doel van evaluatie Ieder jaar gebruiksprognose Toets of operatie voldoet aan gelijkwaardigheid Geluid, Emissies, Externe Veiligheid Evaluatie informeert

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Schiphol 2015

Handhavingsrapportage Schiphol 2015 Datum 23 februari 2016 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Luchtvaart Mercuriusplein 1-63, Hoofddorp Postbus 575, 2130 AN Hoofddorp 088 489 00 00 www.ilent.nl @inspectielent

Nadere informatie

Gebruik Buitenveldertbaan in 2011

Gebruik Buitenveldertbaan in 2011 Gebruik Buitenveldertbaan in 2011 Inleiding In het gebruiksjaar 2011 (november 2010 tot en met oktober 2011) zijn 42.654 vliegtuigen van de in totaal 426.901 vliegtuigbewegingen gestart of geland op de

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Schiphol 1 november mei 2017

Handhavingsrapportage Schiphol 1 november mei 2017 1 november 2016-1 mei 2017 1 november 2016-1 mei 2017 Datum 13 september 2017 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Luchtvaart Mercuriusplein 1-63, Hoofddorp Postbus 575, 2130

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15551 17 maart 2017 Tijdelijke regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 13 maart 2017, nr. IENM/BSK-2017/65011,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 665 Evaluatie Schipholbeleid Nr. 212 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Schiphol 2016

Handhavingsrapportage Schiphol 2016 Datum 15 februari 2017 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Luchtvaart Mercuriusplein 1-63, Hoofddorp Postbus 575, 2130 AN Hoofddorp 088 489 00 00 www.ilent.nl @inspectielent

Nadere informatie

VVM-congres, 15 september MER Sneak Preview. Ed Gordijn

VVM-congres, 15 september MER Sneak Preview. Ed Gordijn VVM-congres, 15 september 2016 MER Sneak Preview Ed Gordijn 2 MER-project MER-proces Afronden en uitbreiden Stand van zaken MER-onderzoek is afgerond Rapportage beschikbaar Op verzoek van IenM presenteren

Nadere informatie

Amsterdam, 28 oktober 2010.

Amsterdam, 28 oktober 2010. HANS ALDERS Aan De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de heer Joop Atsma p/a postbus 20901 2500 EX Den Haag Amsterdam, 28 oktober 2010. Geachte staatssecretaris, Naar aanleiding van het verzoek

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16510 21 oktober 2010 Regeling experiment uitbreiding toepassing vaste bochtstraal tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep (CROS

Nadere informatie

Bijlage 2. Onderzoek naar de haalbaarheid van bewegingen

Bijlage 2. Onderzoek naar de haalbaarheid van bewegingen Bijlage 2. Onderzoek naar de haalbaarheid van 510.000 bewegingen 1. Inleiding Zoals in de brief van 28 oktober 2010 over de evaluatiecriteria van het nieuwe normen- en handhavingstelsel is aangekondigd,

Nadere informatie

HANDHAVINGSRAPPORTAG E SCHIPHOL 2005

HANDHAVINGSRAPPORTAG E SCHIPHOL 2005 Datum HANDHAVINGSRAPPORTAG E SCHIPHOL 2005 1 november 2004-1 mei 2005 2 Inhoudsopgave 0 Samenvatting 4 1 Inleiding 5 1.1 Wettelijk kader 5 1.2 Handhavingssystematiek 5 1.3 Regeling milieu-informatie luchthaven

Nadere informatie

Rechtsbescherming onder het nieuwe normen- en handhavingsstelsel voor Schiphol. Prof mr B.J. Schueler. Universiteit Utrecht

Rechtsbescherming onder het nieuwe normen- en handhavingsstelsel voor Schiphol. Prof mr B.J. Schueler. Universiteit Utrecht Rechtsbescherming onder het nieuwe normen- en handhavingsstelsel voor Schiphol Prof mr B.J. Schueler Universiteit Utrecht September 2013 1 Problemen met het huidige geluidsstelsel Aanleiding tot de wijziging

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36599 15 december 2014 Beleidsregel van de Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport, van 20 november 2014, nr. A-0-14-0072.001,

Nadere informatie

HANDHAVINGSRAPPORTAGE SCHIPHOL 2007

HANDHAVINGSRAPPORTAGE SCHIPHOL 2007 Datum HANDHAVINGSRAPPORTAGE SCHIPHOL 2007 2 Inhoudsopgave 0 Samenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Wettelijk kader 6 1.2 Handhavingssystematiek 6 1.3 Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol 8 1.4 Parallel

Nadere informatie

SCHIPHOL. René ten Have

SCHIPHOL. René ten Have SCHIPHOL René ten Have Inhoud presentatie I. Aldersadvies II. Hinderbeperkende maatregelen III. CROS heroriëntatie IV. Positie Lelystad V. Betrokkenheid burgers I. Aldersadvies II. Hinderbeperkende maatregelen

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Schiphol 1 november 2015 tot 1 mei 2016

Handhavingsrapportage Schiphol 1 november 2015 tot 1 mei 2016 1 november 2015 tot 1 mei 2016 1 november 2015 1 mei 2016 Datum 25 augustus 2016 1 november 2015-1 mei 2016 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/ Luchtvaart Mercuriusplein

Nadere informatie

Naleving milieuregels 2012 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland

Naleving milieuregels 2012 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland Naleving milieuregels Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Luchtverkeersleiding Nederland Naleving milieuregels Luchtverkeersleiding Nederland - /SP/PF/443, 23 november Niets uit

Nadere informatie

Bijlage 1. Evaluatierapport experiment Nieuw Normen- en Handhavingstelsel

Bijlage 1. Evaluatierapport experiment Nieuw Normen- en Handhavingstelsel Bijlage 1 Evaluatierapport experiment Nieuw Normen- en Handhavingstelsel E x p e r i m e n t n i e u w s t e l s e l S c h i p h o l Bijlage 1 Evaluatierapport experiment Nieuw Normen- en Handhavingstelsel

Nadere informatie

Handhavingsbeleid: Wet Luchtvaart; De Luchthaven Schiphol

Handhavingsbeleid: Wet Luchtvaart; De Luchthaven Schiphol Handhavingsbeleid: Wet Luchtvaart; De Luchthaven Schiphol Inspectie Verkeer en Waterstaat divisie Luchtvaart Handhaving februari 2003 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2. Algemeen 2.1 Doel Handhavingsbeleid

Nadere informatie

/XFKWYHUNHHUVOHLGLQJ1HGHUODQG 0DDWUHJHOHQSDUDOOHOOHSURFHGXUHV MDQXDUL

/XFKWYHUNHHUVOHLGLQJ1HGHUODQG 0DDWUHJHOHQSDUDOOHOOHSURFHGXUHV MDQXDUL /XFKWYHUNHHUVOHLGLQJ1HGHUODQG 0DDWUHJHOHQSDUDOOHOOHSURFHGXUHV MDQXDUL De bekendmaking door LVNL dat er een tijdelijke maatregel is getroffen voor het gelijktijdig gebruik van parallel liggende banen tijdens

Nadere informatie

Experiment vaste bochtstraaltechniek Schiphol

Experiment vaste bochtstraaltechniek Schiphol Experiment vaste bochtstraaltechniek Schiphol Ontwerp-regeling experiment uitbreiding toepassing vaste bochtstraal tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep (CROS pilot 3b plus) Vlot bewegen. Veilig leven. Verkeer

Nadere informatie

Handhavingsrapportage Schiphol 1 november mei Datum 31 juli 2013

Handhavingsrapportage Schiphol 1 november mei Datum 31 juli 2013 Datum 31 juli 2013 Pagina 2 van 50 Inhoud Leeswijzer 5 Samenvatting 7 1 Inleiding 9 1.1 Wettelijk kader 9 1.2 Handhavingssystematiek 9 1.3 Parallel starten problematiek 11 1.4 Experimenten Schiphol 11

Nadere informatie

Handhavingsrapportage luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde Gebruiksjaar

Handhavingsrapportage luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde Gebruiksjaar Handhavingsrapportage luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde Gebruiksjaar 2016-2017 Handhavingsrapportage luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde Gebruiksjaar 2016-2017 Datum 6 september 2017 Handhavingsrapportage

Nadere informatie

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel 1 e kwartaal gebruiksjaar 2015 (november t/m januari) In het Aldersadvies van 1 oktober 2008 voor de middellange termijn, heeft de Alderstafel een akkoord

Nadere informatie

HANDHAVINGSRAPPORTAG E SCHIPHOL 2004

HANDHAVINGSRAPPORTAG E SCHIPHOL 2004 Datum HANDHAVINGSRAPPORTAG E SCHIPHOL 2004 1 november 2003 1 mei 2004 2 Inhoudsopgave 0 Samenvatting 4 1 Inleiding 5 1.1 Wettelijk kader 5 1.2 Handhavingssystematiek 5 1.3 Regeling milieu-informatie luchthaven

Nadere informatie

Naleving milieuregels 2010 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland

Naleving milieuregels 2010 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland Naleving milieuregels Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Luchtverkeersleiding Nederland Naleving milieuregels Luchtverkeersleiding Nederland - /5974, 14 december Niets uit deze

Nadere informatie

Handhavingsrapportage luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde Gebruiksjaar

Handhavingsrapportage luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde Gebruiksjaar Handhavingsrapportage luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde Gebruiksjaar 2015-2016 Handhavingsrapportage luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde Gebruiksjaar 2015-2016 Datum 13 oktober 2016 Handhavingsrapportage

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10768 1 maart 2016 Tijdelijke regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 29 februari 2016, nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 098 Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige

Nadere informatie

HANDHAVINGSRAPPORTAGE SCHIPHOL 2005

HANDHAVINGSRAPPORTAGE SCHIPHOL 2005 Datum HANDHAVINGSRAPPORTAGE SCHIPHOL 2005 2 Inhoudsopgave 0 Samenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Wettelijk kader 6 1.2 Handhavingssystematiek 6 1.3 Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol 8 1.4 Parallel

Nadere informatie

Gebruiksprognose. Amsterdam Airport Schiphol. 1 november 2014 t/m 31 oktober 2015

Gebruiksprognose. Amsterdam Airport Schiphol. 1 november 2014 t/m 31 oktober 2015 2015 Gebruiksprognose Amsterdam Airport Schiphol 1 november 2014 t/m 31 oktober 2015 1 Samenvatting De Gebruiksprognose 2015 geeft een beschrijving van het verwachte gebruik van Schiphol in het gebruiksjaar

Nadere informatie

Evaluatie Gebruiksprognose 2013

Evaluatie Gebruiksprognose 2013 Evaluatie Gebruiksprognose 2013 1 november 2012 t/m 31 oktober 2013 Document: Evaluatie _Gebruiksprognose_2013_1.0 Versie: 1.0 Datum: 29 april 2014 Luchthaven Schiphol Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2.

Nadere informatie

Gebruiksprognose. Amsterdam Airport Schiphol. 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016

Gebruiksprognose. Amsterdam Airport Schiphol. 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016 2016 Gebruiksprognose Amsterdam Airport Schiphol 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016 3 Samenvatting De Gebruiksprognose 2016 geeft een beschrijving van het verwachte gebruik van Schiphol in het gebruiksjaar

Nadere informatie

BAS rapportage gebruiksjaar 2013

BAS rapportage gebruiksjaar 2013 BAS rapportage gebruiksjaar 213 Op 14 februari 214 heeft het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) de rapportage over het gebruiksjaar 213 uitgebracht. Het gebruiksjaar loopt niet gelijk met het kalenderjaar,

Nadere informatie

Gebruiksprognose. Amsterdam Airport Schiphol. 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016

Gebruiksprognose. Amsterdam Airport Schiphol. 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016 2016 Gebruiksprognose Amsterdam Airport Schiphol 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016 1 Samenvatting De Gebruiksprognose 2016 geeft een beschrijving van het verwachte gebruik van Schiphol in het gebruiksjaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 29 665 Evaluatie Schipholbeleid 31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 238 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

BAS rapportage gebruiksjaar 2012

BAS rapportage gebruiksjaar 2012 BAS rapportage gebruiksjaar 2012 Op 4 februari 2013 heeft het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) de rapportage over het gebruiksjaar 2012 uitgebracht, dat liep van 1 november 2011 tot en met 31 oktober

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Geacht College, Totaal Schiphol. Gebruiksjaar Totaal aantal vliegbewegingen Buitenveldertbaan

Geacht College, Totaal Schiphol. Gebruiksjaar Totaal aantal vliegbewegingen Buitenveldertbaan Geacht College, Hartelijk dank voor de snelle beantwoording van onze schriftelijke vragen van 12 juli 2013. Uw antwoorden roepen nieuwe en aanvullende vragen op bij onze fracties. U stelt dat de finale

Nadere informatie

Evaluatie Gebruiksprognose 2012

Evaluatie Gebruiksprognose 2012 Evaluatie Gebruiksprognose 2012 1 november 2011 t/m 31 oktober 2012 Experiment Nieuw Normen en Handhavingsstelsel Document: Evaluatie _Gebruiksprognose_2012_1.0 Versie: 1.0 Datum: 21 augustus 2013 Luchthaven

Nadere informatie

Contra-expertise Schiphol Gebruiksprognose 2015

Contra-expertise Schiphol Gebruiksprognose 2015 Contra-expertise Schiphol Gebruiksprognose 2015 Opdrachtgever Ministerie van Infrastructuur en Milieu NLR-CR-2014-342 Oktober 2014 NLR Dedicated to innovation in aerospace Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium

Nadere informatie

Advies tafel van Alders

Advies tafel van Alders Advies tafel van Alders toekomst Schiphol en de regio 2020 Workshop Is er nog Lucht(ruim) voor de Kleine Luchtvaart? Adrie de Jong Advies tafel van Alders 2 Inhoud Opdracht middellange termijn Samenstelling

Nadere informatie

Experiment met een nieuw geluidsstelsel voor Schiphol

Experiment met een nieuw geluidsstelsel voor Schiphol Experiment met een nieuw geluidsstelsel voor Schiphol Toelichting op het advies van de Alderstafel over de start van een experiment met een nieuw normen- en handhavingstelsel. VGP Vereniging Gezamenlijke

Nadere informatie

Ontwerp. Regeling vervroegen nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures luchthaven Schiphol

Ontwerp. Regeling vervroegen nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures luchthaven Schiphol Ontwerp Regeling vervroegen nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures luchthaven Schiphol augustus 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr. IENM/BSK-2013/173756,

Nadere informatie

Gevolgen voor het baangebruik op Schiphol

Gevolgen voor het baangebruik op Schiphol Nuclear Security Summit 2014 en aansluitend groot onderhoud aan de Polderbaan Gevolgen voor het baangebruik op Schiphol 5 maart 2014 Versie 1.1 1. Algemeen (10 maart t/m 21 april) Vraag Antwoord Extra

Nadere informatie

Februari 2010 Effect van wijzigen oostelijke luchtverkeerwegen Toetsing aan gelijkwaardigheidscriteria voor geluid

Februari 2010 Effect van wijzigen oostelijke luchtverkeerwegen Toetsing aan gelijkwaardigheidscriteria voor geluid 10.171.01 Februari 2010 Effect van wijzigen oostelijke luchtverkeerwegen Toetsing aan gelijkwaardigheidscriteria voor geluid Effect van wijzigen oostelijke luchtverkeerwegen Toetsing aan gelijkwaardigheidscriteria

Nadere informatie

Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol

Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol VW Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat houdende regels omtrent het registreren en verstrekken van milieu-informatie over het luchthavenluchtverkeer

Nadere informatie

Recente Ontwikkelingen. Schiphol Kees van Kuijen. m.b.t de Toekomst van

Recente Ontwikkelingen. Schiphol Kees van Kuijen. m.b.t de Toekomst van Recente Ontwikkelingen m.b.t de Toekomst van Schiphol Kees van Kuijen Lid Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol (CROS) en Clustervertegenwoordiger bewoners Zuid-West (Leiden en Bollenstreek)

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 van de Alderstafel Schiphol

Jaarverslag 2014 van de Alderstafel Schiphol Jaarverslag 2014 van de Alderstafel Schiphol Conform de afspraken aan de Alderstafel Schiphol wordt jaarlijks verslag gedaan aan de Staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In

Nadere informatie

Evaluatie Gebruiksprognose 2014

Evaluatie Gebruiksprognose 2014 Evaluatie Gebruiksprognose 2014 1 november 2013 t/m 31 oktober 2014 Document: Evaluatie _Gebruiksprognose_2014 Versie: 1 Datum: 27-01-2015 Luchthaven Schiphol Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Verkeer...

Nadere informatie

Gemeentebestuur. Aan de leden van de gemeenteraad. Geachte leden van de Raad,

Gemeentebestuur. Aan de leden van de gemeenteraad. Geachte leden van de Raad, Gemeentebestuur Aan de leden van de gemeenteraad Disclaimer: Deze brief is voor uw gemak ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Naleving milieuregels 2013 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland

Naleving milieuregels 2013 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Luchtverkeersleiding Nederland 2014 Luchtverkeersleiding Nederland - 2014/SP/PF/4678, 7 februari 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad 16 november 2017

Gemeente Zaanstad 16 november 2017 Schiphol - regionale samenwerking Gemeente Zaanstad 16 november 2017 Schiphol - regionale samenwerking INHOUD 1. Omgevingsraad Schiphol College van Advies - Regioforum 2. BRS ambtelijk en bestuurlijk 3.

Nadere informatie

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel 4 e kwartaal gebruiksjaar 2015 (1 november t/m 31 oktober en afsluiting zomerperiode). In het Aldersadvies van 1 oktober 2008 voor de middellange termijn,

Nadere informatie

Schiphol Group. Jaarverslag

Schiphol Group. Jaarverslag Schiphol Group Jaarverslag 2013 Geluid en omgeving We hechten belang aan een open en goede relatie met onze buren. We dragen actief bij aan een aantrekkelijk woon- en werkgebied; we onderhouden directe

Nadere informatie

Groningen, 13 juni 2007

Groningen, 13 juni 2007 HANS ALDERS Aan De minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van VROM De heer C. Eurlings en mevrouw J. Cramer Groningen, 13 juni 2007 Geachte ministers, Graag breng ik u op de hoogte van de uitkomsten

Nadere informatie

Geluidbeleid Schiphol verleden, heden en toekomst Een geschiedenis in vogelvlucht

Geluidbeleid Schiphol verleden, heden en toekomst Een geschiedenis in vogelvlucht Geluidbeleid Schiphol verleden, heden en toekomst Een geschiedenis in vogelvlucht Waar gaat het over? Commissie Kosten Geluidzonering PASO en PKB Schiphol en omgeving Handhaving Het huidige stelsel - handhavingspunten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 382 Besluit van 11 augustus 2012 tot wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol in verband met het bieden van de mogelijkheid tot verlenging

Nadere informatie

LVNL FACTS & FIGURES Peildatum 31 december 2014

LVNL FACTS & FIGURES Peildatum 31 december 2014 LVNL FACTS & FIGURES Peildatum 31 december 2014 Organisatieprofiel - 1 LVNL is sinds 1 januari 1993 een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Daarvoor was LVNL onderdeel van het directoraat-generaal Rijksluchtvaartdienst

Nadere informatie

CROS Pilot 3b+ Toepassing vaste bochtstraal op de Spijkerboor vertrekroute Kaagbaan. Navigatie

CROS Pilot 3b+ Toepassing vaste bochtstraal op de Spijkerboor vertrekroute Kaagbaan. Navigatie Schiphol en omgeving Regionale beelden CROS Pilot 3b+ Toepassing vaste bochtstraal op de Spijkerboor vertrekroute Kaagbaan Inleiding Deze factsheet heeft als doel u te informeren over de toepassing van

Nadere informatie

CROS Pilot 3b+ Toepassing vaste bochtstraal op de Spijkerboor vertrekroute Kaagbaan

CROS Pilot 3b+ Toepassing vaste bochtstraal op de Spijkerboor vertrekroute Kaagbaan Schiphol en omgeving Regionale beelden CROS Pilot 3b+ Toepassing vaste bochtstraal op de Spijkerboor vertrekroute Kaagbaan Inleiding De luchthaven Schiphol is belangrijk voor de verbindingen tussen Nederland

Nadere informatie

voor hinderbeperking afgesproken. De volgende afspraak maakt daar onderdeel van uit: Een reductie van 3000 nachtbewegingen in de nacht ten opzichte

voor hinderbeperking afgesproken. De volgende afspraak maakt daar onderdeel van uit: Een reductie van 3000 nachtbewegingen in de nacht ten opzichte HANS ALDERS Aan De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Mevrouw W. J. Mansveld Postbus 20906 2000 EX Den Haag Amsterdam, 8 oktober 2013 Geachte Staatssecretaris, Hierbij bied ik u het eindadvies

Nadere informatie

1 06 (36R) 36L (36C) 1 06 36L 3 06 (36R) 09 (36L) 3 36C 36L 4 27 (18R) 24 (18L) 4 18R 18C

1 06 (36R) 36L (36C) 1 06 36L 3 06 (36R) 09 (36L) 3 36C 36L 4 27 (18R) 24 (18L) 4 18R 18C Bijlage 2: Uitwerking experiment regels baangebruik In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op de regels zoals deze in het experiment zullen worden beproefd. Hierbij wordt eerst de achtergrond van

Nadere informatie

Evaluatie Gebruiksprognose 2016

Evaluatie Gebruiksprognose 2016 Evaluatie Gebruiksprognose 2016 Michael Arntzen Schiphol Group 3-Maart-2017 Inhoud presentatie Doel evaluatie Verkeer in 2016 Baangebruik Geluidseffecten Conclusies Vragen en opmerkingen 2 Evaluatie: waarom?

Nadere informatie

Maart Evaluatie vervroegen nachtprocedures Schiphol

Maart Evaluatie vervroegen nachtprocedures Schiphol Maart 2015 14.171.20 Evaluatie vervroegen nachtprocedures Schiphol Evaluatie vervroegen nachtprocedures Schiphol Rapport Ministerie van Infrastructuur en Milieu Directoraat-Generaal Bereikbaarheid Postbus

Nadere informatie

HANS ALDERS. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Mevrouw W. J. Mansveld Postbus 20906 2000 EX Den Haag. Groningen, 5 juni 2014.

HANS ALDERS. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Mevrouw W. J. Mansveld Postbus 20906 2000 EX Den Haag. Groningen, 5 juni 2014. - de - hinderbeperking - het naar als HANS ALDERS Aan De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Mevrouw W. J. Mansveld Postbus 20906 2000 EX Den Haag Groningen, 5 juni 2014. Geachte mevrouw Mansveld,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29453 25 oktober 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 24 oktober 2013, nr. IENM/BSK-2013/241455,

Nadere informatie