Optimaliseren samenwerking artsen en fysiotherapeuten Talant locatie Drachten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Optimaliseren samenwerking artsen en fysiotherapeuten Talant locatie Drachten"

Transcriptie

1 Optimaliseren samenwerking artsen en fysiotherapeuten Talant locatie Drachten Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten Talant locatie Drachten Rixt Huls,

2 Inhoud Voorwoord pag. 3 Inleiding pag. 4 Huidige situatie en probleemstelling pag. 5 1e cirkel van Deming pag. 6 2e cirkel van Deming pag. 7 3e cirkel van Deming pag. 9 Conclusie en borging pag. 10 Literatuur pag. 11 Bijlage I: terugkoppelingsformulier pag. 12 2

3 Voorwoord In het derde jaar van de opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten wordt door de aios een kwaliteitsproject uitgevoerd. Dit project heeft als doel een onderdeel van de (medische) zorg in de zorginstelling te verbeteren. Ik heb ervoor gekozen om de samenwerking tussen de artsen en fysiotherapeuten op de locatie Drachten te optimaliseren met als doel de kwaliteit van zorg voor de cliënt te verbeteren. Voor het uitvoeren van dit kwaliteitsproject heb ik de Cirkel van Deming gebruikt. Deze cirkel bestaat uit vier fasen; Plan, Do, Check, Act. Deze wordt elke keer opnieuw doorlopen. In de cirkel van Deming worden de volgende 4 fasen doorlopen: - Plan: Kijk naar de huidige werkzaamheden en maak een plan voor verbetering van deze werkzaamheden. - Do: Voer uit wat er in Plan bedacht is en meet de resultaten. - Check: Ga geregeld na of dat wat er in Plan bedacht is ook daadwerkelijk in Do heeft plaatsgevonden. Als dat niet het geval is, onderzoek dan waar dat door komt. De bereikte resultaten worden vergeleken met de doelstellingen. - Act: Doe iets met de constateringen uit Check. Dat betekent dat je wijzigingen in Plan (oftewel in het organiseren) aanbrengt. Je zet acties uit om de resultaten te verbeteren. 3

4 Inleiding Inter- en multidisciplinair samenwerken is een van de belangrijkste kenmerken van het AVG vak. Een goede samenwerking met de paramedici, zoals de fysiotherapeut is daarbij onontbeerlijk. Dit kwaliteitsproject richt zich op de samenwerking van de artsen en de fysiotherapeuten op de locatie Drachten. De bedoeling is dit later (buiten dit kwaliteitsproject) uit te breiden naar de andere paramedici en de andere locaties van Talant. Voor een goede samenwerking is een goede verwijs- en terugkoppelingsstructuur van belang. Daarnaast is het belangrijk om een aantal maal per jaar een afstemmingsoverleg te hebben, waarin cliënt overstijgende zaken aan de orde komen. Zoals de onderlinge samenwerking, de samenwerking met consulenten en belangrijke ontwikkelingen op ieders vakgebied. Een optimale samenwerking tussen arts en fysiotherapeut zorgt ervoor dat men elkaar sneller vindt en beter op de hoogte is van elkaars expertise. Dit leidt tot efficiëntere verwijzing en uiteindelijk tot verbetering van de kwaliteit van zorg aan de cliënt. 4

5 Huidige situatie en probleemstelling Bij aanvang van mijn kwaliteitsproject waren er bij zowel de artsen als de fysiotherapeuten ontevreden geluiden over de samenwerking. Dit leek onder andere te komen door het gebrek aan een structureel overleg moment tussen beide vakgroepen. Artsen verwijzen bij Talant middels een afgesproken verwijsformulier. Door tijdsgebrek vindt er niet altijd een terugkoppeling plaats van de fysiotherapeut aan de arts. De arts is daardoor niet op de hoogte of en wanneer een verwijzing in behandeling is genomen en wat het effect van behandeling was. Door gebrek aan terugkoppeling is het ook niet duidelijk of de artsen op het goede moment en met een juiste vraag verwezen. Bij navraag bleek het bijvoorbeeld voor te komen dat artsen om een behandeling vroegen die al jaren niet meer werd uitgevoerd omdat de behandeling achterhaald was. Kortom men was onvoldoende op de hoogte van veranderingen op elkaars vakgebied. Concluderend kan men zeggen dat: Beide vakgroepen ontevreden zijn over de samenwerking De samenwerking in de huidige situatie incidenteel is De samenwerking alleen plaats vindt op cliënt niveau Het gebrek aan terugkoppeling zorgt voor onduidelijkheid De vakgroepen onvoldoende op de hoogte zijn van veranderingen op elkaars vakgebied. Het einddoel van mijn kwaliteitsproject is het verbeteren van de zorg aan de cliënt door het optimaliseren van de samenwerking tussen artsen en fysiotherapeuten. Daarvoor heb ik 2 subdoelen gesteld: - Er vindt structureel, minimaal 3x per jaar, een overleg plaats tussen de artsen en fysiotherapeuten van locatie Drachten. Dit overleg is bedoeld voor cliënt overstijgende zaken, onder andere verwachtingen naar elkaar, consulentschappen en ontwikkelingen op ieders vakgebied kunnen worden besproken. - Na elke verwijzing en gedurende een behandeling vindt een terugkoppeling plaats door de fysiotherapeut middels een gezamenlijk vastgesteld terugkoppelingsformulier. 5

6 1 e cirkel van Deming: Inventarisatie van de wensen van beide vakgroepen Doel: De wensen ten aanzien van de onderlinge samenwerking worden helder. Plan: Inventariseren wat de wensen zijn binnen de vakgroep artsen Inventariseren wat de wensen zijn binnen de vakgroep fysiotherapie Een overzicht van alle wensen maken en deze terug laten komen op het eerste overleg met alle artsen en fysiotherapeuten Do: Het plan van het kwaliteitsproject is gepresenteerd tijdens een vakgroepoverleg van de artsen waarbij de manager zorg ook aanwezig is. Daarbij wordt afgesproken dat de wensen ten aanzien van de samenwerking met de fysio s per mail kenbaar worden gemaakt aan mij. Het plan van het kwaliteitsproject is per mail voorgelegd aan de vakgroep fysiotherapie. Daarbij werd de fysiotherapeuten gevraagd hun wensen ten aanzien van de samenwerking met de artsen via de mail kenbaar te maken aan mij. Een week na het vakgroep overleg van de artsen en de mail aan de fysiotherapeuten is door mij een herinneringsmail verstuurd. De aangegeven wensen zijn verzameld. Check: De artsen hebben voornamelijk mondeling hun wensen doorgegeven. Per mail zijn slechts 2 reacties binnen gekomen De fysiotherapeuten hebben allen per mail gereageerd op het plan en hun wensen kenbaar gemaakt. Act: De aangegeven wensen worden ter bespreking geagendeerd voor het eerste gezamenlijk overleg. 6

7 2 e Cirkel van Deming: Een goed voorbereid eerste overleg maakt enthousiast Doel: De overleg structuur wordt een succes doordat de doelen helder zijn. Plan: Er worden 3 overleggen gepland verspreid over het jaar, waar in principe alle artsen en fysiotherapeuten van de locatie bij aanwezig zijn. Er wordt een agenda gemaakt voor het eerste overleg en deze wordt een week voor het overleg verstuurd. Er wordt een terugkoppelingsformulier ontwikkeld in de stijl van het verwijsformulier wat door de artsen in gebruik is. Dit wordt besproken in het eerste overleg Het eerste overleg heeft plaats Do: De doktersassistente maakt voor 2013 een jaarplanning In de stijl van het verwijsformulier is een terugkoppelingsformulier gemaakt waarop ruimte is voor een terugkoppeling, door de fysiotherapeut, na verwijzing en na 3, 6 en 12 maanden behandeling. Op de agenda voor het eerste overleg staan: een korte inleiding over het kwaliteitsproject, de aangegeven wensen door beide vakgroepen, doel van de overleggen die gepland zijn, introductie van het terugkoppelingsformulier, evaluatie van het eerste overleg Check: Het eerste overleg heeft plaats gehad. Een ieder was erg positief over deze ontwikkeling op het gebied van de samenwerking. Iedereen is erg blij dat er nu met regelmaat ruimte voor cliënt overstijgend overleg is. De aangegeven wensen van artsen en fysiotherapeuten ten aanzien van de samenwerking kwamen overeen en waren voor een ieder herkenbaar. Een ieder was positief over het terugkoppelingsformulier. Vanuit de fysiotherapeuten kwam de vraag of het mogelijk was dit te koppelen aan het Web-OP, het digitale dossier van onze cliënten. Er kwamen in het eerste overleg veel punten naar voren die gezamenlijk besproken moeten worden, deze worden geagendeerd voor een volgend overleg 7

8 Act: Notulen van het eerste overleg worden verspreid Het terugkoppelingsformulier wordt miv 1 juni gebruikt door de fysiotherapeuten. Het gebruik er van wordt geëvalueerd tijdens het eerst volgende overleg. De mogelijkheden voor het koppelen van het terugkoppelingsformulier aan het Web- OP worden onderzocht. 8

9 3 e Cirkel van Deming: Het terugkoppelingsformulier voldoet en wordt ingebed in het systeem Doel: Evaluatie en borging van het kwaliteitsproject Plan: Er vindt een evaluatie plaats van het gebruik van het terugkoppelingsformulier De mogelijkheden voor het digitaliseren en koppelen van het formulier aan het WEB- OP worden onderzocht Do: Evaluatie van het terugkoppelingsformulier wordt geagendeerd voor het eerst komende overleg Er wordt een afspraak gemaakt met de manager om te praten over de mogelijkheden om het terugkoppelingsformulier te koppelen aan het Web-OP van de cliënt. Check: Het terugkoppelingformulier is geëvalueerd met de artsen en fysiotherapeuten. De fysiotherapeuten hebben aangegeven het formulier bruikbaar te vinden, er hoeven wat hen betreft geen aanpassingen meer te worden gedaan. Het enige nadeel is dat het extra tijd vraagt van de fysiotherapeuten, dit is helaas niet te voorkomen. De artsen hebben baat bij het terugkoppelingsformulier, zij zijn hierdoor eerder en beter op de hoogte van ingezette behandeling en effect van behandeling. Met de manager zorg is gesproken over het koppelen van het terugkoppelingsformulier aan het Web-OP. Dit zal op relatief korte termijn gerealiseerd worden. Daarnaast heeft de manager aangegeven dat overige paramedici enthousiast zijn over het formulier en wil de manager het formulier vanaf januari dan ook laten invullen door de overige paramedici, Talant breed. Dit is belangrijk voor de borging van het project. Act: Er moet op worden toe gezien dat het formulier zodra het mogelijk is inderdaad gekoppeld wordt aan het Web-OP en dat het ingevuld blijft worden. Bij het artsen-fysiotherapeuten overleg dat in oktober gepland staat zal hier opnieuw aandacht aan worden besteed. 9

10 Conclusie en Borging Door de invoering van een structureel overleg moment tussen artsen en fysiotherapeuten is een belangrijke stap gezet in het verbeteren van de samenwerking. Het overleg wordt door beide vakgroepen als zeer positief ervaren en in de praktijk merk je dat de leden van de vakgroepen elkaar makkelijker benaderen. Het feit dat de overleggen voor de rest van dit jaar al gepland zijn draagt bij aan de voortzetting van de overleggen na afloop van dit project. Tevens is de assistente al gevraagd om in oktober de overleggen van 2014 vast te plannen, zodat dit niet kan worden vergeten. Het is de bedoeling dat per hoofdlocatie van Talant 1 arts verantwoordelijk wordt voor het maken van de agenda en het voorzitten van het overleg. Daarnaast is de doktersassistente dus verantwoordelijk voor het plannen van de overleggen, dit gebeurt in oktober voor het hele volgende jaar. De doktersassistente plant bij de verantwoordelijke artsen 1 week voor het geplande overleg tijd in om de agenda voor het overleg te maken en de voorbereidingen te treffen Ook het gebruik van het terugkoppelingsformulier wordt door beide partijen als prettig ervaren, al hebben de fysiotherapeuten wel aangegeven het een extra tijdsbelasting te vinden. Het feit dat de manager het formulier vanaf januari 2014 ook wil inzetten voor de andere paramedici en Talant breed geeft aan dat er vanuit het management ook zeker draagkracht is en daarmee komt er ook meer druk te liggen op het daadwerkelijk inzetten van het formulier door de fysiotherapeuten en straks de andere paramedici. Dit is belangrijk voor de borging van het project. Ook het koppelen van het formulier aan het Web-OP, het digitale dossier, is belangrijk voor de borging. Al met al mag ik concluderen dat het een geslaagd project is geweest. Zowel de artsen als de fysiotherapeuten, maar ook de manager, zijn positief over de ingezette veranderingen. 10

11 Literatuur: 1 Reader AVG-opleiding Kwaliteitsproject. Jaar 2, module IV Blok 11 2 Grol, R. Kwaliteitsbevordering voor en door huisartsen. 1995, NHG. 11

12 Bijlage 1: Het terugkoppelingsformulier TERUGKOPPELINGSFORMULIER PARAMEDISCHE ONDERSTEUNING dietetiek ergotherapie fysiotherapie logopedie muziektherapie Datum: Naam Therapeut: Start datum behandeling: Persoonsgegevens cliënt Naam: Geboortedatum: Woning: Terugkoppeling na eerste consult door paramedici: Hulpvraag van de cliënt: Eerste bevindingen therapeut: Welke behandeling wordt ingezet: Doel van de behandeling: Verwachte duur van de behandeling: Overig: Terugkoppeling na 3 maanden behandeling: Verloop behandeling: Resultaat: Behandeling afgerond: ja/nee Voorgestelde vervolg: Overig: Terugkoppeling na 6 maanden behandeling: Verloop van behandeling: Resultaat: Behandeling afgerond: ja/nee Voorgestelde vervolg: Overig: Terugkoppeling na 12 maanden behandeling: Verloop van behandeling: Resultaat: Behandeling afgerond: ja/nee Voorgestelde vervolg: Overig: 12

13 Indien behandeling voort wordt gezet na 12 maanden behandeling dan wordt daarna jaarlijks de behandeling geëvalueerd in een overleg tussen arts en betrokken paramedici 13

Samen werken: het moet wel leuk blijven!!

Samen werken: het moet wel leuk blijven!! Samen werken: het moet wel leuk blijven!! Kwaliteitsproject in het kader van de AVG opleiding Door: Marian de Jeu Jaargroep 2007 s Heerenloo Midden Nederland Lokatie Apeldoorn Periode kwaliteitsproject:

Nadere informatie

Implementatie van een digitaal consultatie formulier. Kunnen we de communicatie rond arts bezoek verbeteren?

Implementatie van een digitaal consultatie formulier. Kunnen we de communicatie rond arts bezoek verbeteren? Implementatie van een digitaal consultatie formulier Kunnen we de communicatie rond arts bezoek verbeteren? Miriam ter Horst AVG opleiding Erasmus MC 2015 Inleiding. In het kader van het derde jaar van

Nadere informatie

Optimaliseren van de controle op de zo nodig medicatie door de arts. Kwaliteitsproject in het kader van de AVG opleiding. Erasmus Medisch Centrum

Optimaliseren van de controle op de zo nodig medicatie door de arts. Kwaliteitsproject in het kader van de AVG opleiding. Erasmus Medisch Centrum Optimaliseren van de controle op de zo nodig medicatie door de arts Kwaliteitsproject in het kader van de AVG opleiding Erasmus Medisch Centrum Rotterdam Hanneke van Beek, aios AVG Dichterbij, locatie

Nadere informatie

REFLUXSCREENINGSLIJST: ontwikkeling & (implementatie) kwaliteitsproject AVG-opleiding

REFLUXSCREENINGSLIJST: ontwikkeling & (implementatie) kwaliteitsproject AVG-opleiding REFLUXSCREENINGSLIJST: ontwikkeling & (implementatie) kwaliteitsproject AVG-opleiding Hester van der Laan aios AVG Amarant Tilburg 1 Inleiding: Kwaliteit is inmiddels een vast onderdeel van beleid in zorginstellingen,

Nadere informatie

Kwaliteitsproject AVG opleiding. Jaarlijks consult bij de AVG. Natasja Verkade, aios AVG (2015-4) Werkzaam bij: Ipse de Bruggen, Nootdorp

Kwaliteitsproject AVG opleiding. Jaarlijks consult bij de AVG. Natasja Verkade, aios AVG (2015-4) Werkzaam bij: Ipse de Bruggen, Nootdorp Kwaliteitsproject AVG opleiding Jaarlijks consult bij de AVG Natasja Verkade, aios AVG (2015-4) Werkzaam bij: Ipse de Bruggen, Nootdorp Inleiding In het kader van de AVG opleiding moet een AIOS in het

Nadere informatie

Module kwaliteit van zorg

Module kwaliteit van zorg Module kwaliteit van zorg 1. Inleiding Kwaliteit gedefinieerd als de mate waarin de zorg voldoet aan de eisen en behoeften van de cliënten, is inmiddels een vast onderdeel van beleid in zorginstellingen.

Nadere informatie

KWALITEITSPROJECT. medische informatie overdracht. In kader van de opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten. Claudia van Alfen, AIOS

KWALITEITSPROJECT. medische informatie overdracht. In kader van de opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten. Claudia van Alfen, AIOS KWALITEITSPROJECT medische informatie overdracht In kader van de opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten. Claudia van Alfen, AIOS 2008 2 Inhoud: Inhoud: Inhoud: Inhoud: Inleiding: Inleiding:

Nadere informatie

Verbeteren afstemming protocollair bloedonderzoek. Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten

Verbeteren afstemming protocollair bloedonderzoek. Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten Verbeteren afstemming protocollair bloedonderzoek Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten Cello locatie Binckhorst Yvet van Hedel, 2012 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding

Nadere informatie

MEDISCHE GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN TANDHEELKUNDIGE BEHANDELING ONDER NARCOSE

MEDISCHE GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN TANDHEELKUNDIGE BEHANDELING ONDER NARCOSE MEDISCHE GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN TANDHEELKUNDIGE BEHANDELING ONDER NARCOSE Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Rob Jongbloed oktober 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Het opzetten van een bloeddruk controle spreekuur. Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten

Het opzetten van een bloeddruk controle spreekuur. Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Het opzetten van een bloeddruk controle spreekuur Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Janneke Swinkels, aios AVG 22 november 2010 INHOUD Inleiding...

Nadere informatie

Ontwikkelen Zakkaartje met Handvaten voor de VAP

Ontwikkelen Zakkaartje met Handvaten voor de VAP Ontwikkelen Zakkaartje met Handvaten voor de VAP Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Anique Vogel Oktober 2011 1 Inhoudsopgave Aanleiding pag. 3 Plan

Nadere informatie

Medicatie: evalueren van evaluaties

Medicatie: evalueren van evaluaties Medicatie: evalueren van evaluaties Irma Verhulst Kwaliteitsproject voor de AVG-opleiding September 2014 Inhoud Inleiding... 3 Probleemstelling... 3 Cirkel van Deming... 4 Plan 1... 4 Do 1... 5 Check 1...

Nadere informatie

Kwaliteitsproject Schokkend goed

Kwaliteitsproject Schokkend goed Kwaliteitsproject Schokkend goed over de voorbereiding en het verloop van de consulten bij de epileptoloog Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Door:

Nadere informatie

Periodieke controles bij cliënten met Diabetes Mellitus. Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten

Periodieke controles bij cliënten met Diabetes Mellitus. Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Periodieke controles bij cliënten met Diabetes Mellitus Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Zara Aslan 2011/ 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding

Nadere informatie

Vragenlijst voor de zorgcoördinator voor optimalisering van het PGO

Vragenlijst voor de zorgcoördinator voor optimalisering van het PGO Vragenlijst voor de zorgcoördinator voor optimalisering van het PGO Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Almar Sietsma, aios AVG 30 november 2009 1

Nadere informatie

Kwaliteitsproject Botuline behandeling op locatie door Annelies Immink

Kwaliteitsproject Botuline behandeling op locatie door Annelies Immink Kwaliteitsproject Botuline behandeling op locatie door Annelies Immink Inleiding Tijdens mijn stage revalidatiegeneeskunde in het Meander MC (Amersfoort) heb ik meerdere keren mee gelopen met het botuline-spreekuur.

Nadere informatie

Module kwaliteit van zorg

Module kwaliteit van zorg Module kwaliteit van zorg 1. Inleiding Kwaliteit gedefinieerd als de mate waarin de zorg voldoet aan de eisen en behoeften van de cliënten, is inmiddels een vast onderdeel van beleid in zorginstellingen.

Nadere informatie

Verwijsformat klinisch genetica

Verwijsformat klinisch genetica Verwijsformat klinisch genetica Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Agnes den Houdijker Schakel November 2011 Inleiding In het kader van de specialisatie

Nadere informatie

Het invoeren van een EINDFORMULIER in het SLIKTEAM. de kwaliteit van verslaglegging en overdracht van gegevens

Het invoeren van een EINDFORMULIER in het SLIKTEAM. de kwaliteit van verslaglegging en overdracht van gegevens KWALITEITSPROJECT Het invoeren van een EINDFORMULIER in het SLIKTEAM ter bevordering van de kwaliteit van verslaglegging en overdracht van gegevens in de instelling voor verstandelijk gehandicapten, locatie

Nadere informatie

Methodische en multidisciplinaire analyse probleemgedrag. CCE-Model Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot AVG

Methodische en multidisciplinaire analyse probleemgedrag. CCE-Model Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot AVG Methodische en multidisciplinaire analyse probleemgedrag CCE-Model Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot AVG Matijn Coret, aios AVG AVG-opleiding Erasmus MC Opleiding tot arts voor verstandelijk

Nadere informatie

Verbetering van de logistiek rond de antipsychotica-depots

Verbetering van de logistiek rond de antipsychotica-depots Verbetering van de logistiek rond de antipsychotica-depots Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten ASVZ, 2013 Marlies Valstar 1 Inhoudsopgave: Inleiding project

Nadere informatie

Het blauwe vel. een medisch afsprakenblad. Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten

Het blauwe vel. een medisch afsprakenblad. Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Het blauwe vel een medisch afsprakenblad Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Deborah Traas 17 november 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Keuze van het

Nadere informatie

Protocol Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Erasmus MC Rotterdam

Protocol Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Erasmus MC Rotterdam Protocol Bevolkingsonderzoek Borstkanker Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Erasmus MC Rotterdam Rieneke Vorstenbosch, AIO AVG te Severinus, Veldhoven

Nadere informatie

Kwaliteitsproject. Anti-decubitus: een gestroomlijnd beleid

Kwaliteitsproject. Anti-decubitus: een gestroomlijnd beleid Kwaliteitsproject Anti-decubitus: een gestroomlijnd beleid Aios: Wiesje Bressers Instelling: Maasveld Datum: 16-01-2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 a. Achtergrond Blz. 3 b. Prevalentie Blz. 3 c.

Nadere informatie

Jaarlijkse medicatie evaluatie en beoordeling. Kwaliteitsproject

Jaarlijkse medicatie evaluatie en beoordeling. Kwaliteitsproject Jaarlijkse medicatie evaluatie en beoordeling Kwaliteitsproject AVG Opleiding Erasmus MC K. Chong, AIOS AVG 2016 1 Inleiding Jaarlijkse medicatie evaluatie en beoordeling In de VGN Handreiking Medicatiebeleid

Nadere informatie

Medische intake nieuwe cliënten

Medische intake nieuwe cliënten Medische intake nieuwe cliënten Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot AVG Erasmus Universiteit Rotterdam Karine Miedema-Loo, AIOS AVG s Heeren Loo Midden Nederland, lokatie Ermelo november

Nadere informatie

Het medische deel binnen het periodiek MDO: hoe maken we het uniform?

Het medische deel binnen het periodiek MDO: hoe maken we het uniform? Het medische deel binnen het periodiek MDO: hoe maken we het uniform? Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot AVG Erasmus Universiteit Rotterdam Jolinda van den Beukel, AIOS AVG Abrona, Huis

Nadere informatie

Verbeteren van de procedure van verwijzing naar consulent specialisten vanuit het Westerhonk

Verbeteren van de procedure van verwijzing naar consulent specialisten vanuit het Westerhonk Verbeteren van de procedure van verwijzing naar consulent specialisten vanuit het Westerhonk Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten s Heeren Loo, locatie Westerhonk

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006

Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006 Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Jeugdformaat (Nieuwe Parklaan) Inspectie jeugdzorg 30 mei 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Kwaliteitsproject Uit de Kast. de werkvoorraad op orde. Bas Castelein, aios Arts voor Verstandelijk Gehandicapten

Kwaliteitsproject Uit de Kast. de werkvoorraad op orde. Bas Castelein, aios Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Kwaliteitsproject Uit de Kast de werkvoorraad op orde Bas Castelein, aios Arts voor Verstandelijk Gehandicapten AVG-opleiding 25-04-2014 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 De Handreiking

Nadere informatie

Kwaliteitsproject. Anticonceptie. naar een zorgvuldiger voorschrijfbeleid. In het kader van de opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten.

Kwaliteitsproject. Anticonceptie. naar een zorgvuldiger voorschrijfbeleid. In het kader van de opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten. Kwaliteitsproject Anticonceptie naar een zorgvuldiger voorschrijfbeleid In het kader van de opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten. Ellen Haagsma, aios AVG 2011/2012 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Help! Voetschimmel, wat nu?

Help! Voetschimmel, wat nu? Help! Voetschimmel, wat nu? Een kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot AVG door Esther Bakhtiari, januari en februari 2005 s Heeren Loo West-Nederland, lokatie Willem van den Bergh, te Noordwijk

Nadere informatie

Verslag kwaliteitsproject: Protocol insulinetherapie bij diabetes mellitus type II. Gemaakt door: M. Doeswijk van der Wolf

Verslag kwaliteitsproject: Protocol insulinetherapie bij diabetes mellitus type II. Gemaakt door: M. Doeswijk van der Wolf Verslag kwaliteitsproject: Protocol insulinetherapie bij diabetes mellitus type II Gemaakt door: M. Doeswijk van der Wolf Februari 2012 Inhoudsopgave Aanleiding 3 Inleiding 3-4 Probleemstelling 4-5 Doel

Nadere informatie

Handreiking voor cliëntenraden

Handreiking voor cliëntenraden Handreiking voor cliëntenraden De cliëntenraden moeten tijdig geïnformeerd worden over belangrijke beleidsveranderingen zodat de raad (zwaarwegend) advies kan geven. Dat geldt voor het beleid voor heel

Nadere informatie

Kwaliteitsproject AVG-opleiding / Prinsenstichting

Kwaliteitsproject AVG-opleiding / Prinsenstichting Kwaliteitsproject AVG-opleiding / Prinsenstichting De AVG brief aan de huisarts (De positie en werkwijze van de AVG binnen Zodiak) Verslag Erik Boot, Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG)i.o. November

Nadere informatie

Aan de slag met het zorgplan Bewegen als onderdeel van het zorgplan

Aan de slag met het zorgplan Bewegen als onderdeel van het zorgplan Aan de slag met het zorgplan Bewegen als onderdeel van het zorgplan Steeds meer instellingen breiden de zorgplannen voor cliënten uit met een beweegplan! Zo wordt bewegen een onderdeel van een bestaande

Nadere informatie

Advies- en Behandel Centrum

Advies- en Behandel Centrum Advies- en Behandel Centrum Voor wie is deze folder bedoeld? Woon je nog thuis of bij een andere zorgaanbieder dan De Twentse Zorgcentra, heb je een verstandelijke beperking én een behandelvraag? Dan is

Nadere informatie

Bereikbaar project?! Kwaliteitsproject in het kader van de AVG-opleiding Sonja Soudant-van Hout mei 2007

Bereikbaar project?! Kwaliteitsproject in het kader van de AVG-opleiding Sonja Soudant-van Hout mei 2007 Kwaliteitsproject in het kader van de AVG-opleiding Sonja Soudant-van Hout mei 2007 Bereikbaar project?! Voorwoord Met de huidige HKZ certificering staan kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering hoog

Nadere informatie

Rapportage Interne Audit - Toetsingskader Veilig Thuis 2015-23 februari 2016

Rapportage Interne Audit - Toetsingskader Veilig Thuis 2015-23 februari 2016 Auditgegevens Organisatie Jeugdbescherming Noord/ Het Kopland Datum 23 februari 2016 Afdeling Veilig Thuis Groningen Onderwerp Toetsingskader Veilig Thuis 2015 Auditor 1 T. Sikkema Document(en) Auditor

Nadere informatie

Format doelmatigheidsinitiatieven Verbetering aanvraagroute, uitvoering en planning tilt-tafeltesten

Format doelmatigheidsinitiatieven Verbetering aanvraagroute, uitvoering en planning tilt-tafeltesten Format doelmatigheidsinitiatieven Verbetering aanvraagroute, uitvoering en planning tilt-tafeltesten SAMENVATTING Het project betreft het verbeteren van de aanvraagroute, uitvoering en planning van tilt-tafeltesten

Nadere informatie

KWALITEITSPROJECT Cliëntvolgsysteem

KWALITEITSPROJECT Cliëntvolgsysteem KWALITEITSPROJECT Cliëntvolgsysteem Op weg naar een persoonlijke health watch In kader van de opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten M.R. Bankras, Arts voor Verstandelijk Gehandicapten in

Nadere informatie

Gevolgen invoering Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Gevolgen invoering Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie Gevolgen invoering Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie Project: 0468 In opdracht van: Zorgverzekeraars Nederland Auteur: Philip Mokveld/Marieke Smit Datum: 23 mei 2007 Vektis BV Sparrenheuvel 18 3708

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Quick scan Ambulant begeleid wonen Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Inspectie jeugdzorg September 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting

Nadere informatie

Menstruatieregulerende middelen: Regelmatige evaluatie waard!

Menstruatieregulerende middelen: Regelmatige evaluatie waard! Menstruatieregulerende middelen: Regelmatige evaluatie waard! Implementatie van een vragenlijst ter evaluatie van langdurig medicijngebruik met als indicatie menstruatieregulatie tijdens driejaarlijkse

Nadere informatie

Kwaliteitsproject. Onderwerp: Verbetering van de defaecatieregistratie

Kwaliteitsproject. Onderwerp: Verbetering van de defaecatieregistratie Kwaliteitsproject Onderwerp: Verbetering van de defaecatieregistratie Maysoon Bayate, AVGio Talant Drachten / locatie Overstesingel 2007 Inleiding Obstipatie is een voorkomend gezondheidsprobleem voor

Nadere informatie

Evaluatieformulier Surveillance Protocollen

Evaluatieformulier Surveillance Protocollen Evaluatieformulier Surveillance Protocollen de esp Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Mirka Borms, AIOS arts voor verstandelijk gehandicapten Maart

Nadere informatie

Kwaliteitsproject. Epilepsie digitaal in beeld

Kwaliteitsproject. Epilepsie digitaal in beeld Kwaliteitsproject Epilepsie digitaal in beeld Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Peter de Vink November 2012 s Heeren Loo, locatie Druten Inhoud Inleiding

Nadere informatie

In één oogopslag. Inhoud en actueel houden van de medische kaart

In één oogopslag. Inhoud en actueel houden van de medische kaart In één oogopslag Inhoud en actueel houden van de medische kaart S Heeren Loo, expertisecentrum Advisium Noordwijkerduin Kwaliteitsproject Roos Bots, AVG i.o November 2016 Inhoud Inleiding.. 3 Probleembeschrijving

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

VOORBLAD Strategieconferentie strategische agenda West-Brabant

VOORBLAD Strategieconferentie strategische agenda West-Brabant Agp. 3, bijlage 2 VOORBLAD Strategieconferentie strategische agenda West-Brabant Zorg, Welzijn, Onderwijs Datum 04 december 2011 Ter kennisname In juli 2012 is het Uitvoeringsprogramma Strategische Agenda

Nadere informatie

Handleiding Auditmanager regulier dossier Versie 5.2 Juli 2015. HANDLEIDING Audit manager regulier dossier

Handleiding Auditmanager regulier dossier Versie 5.2 Juli 2015. HANDLEIDING Audit manager regulier dossier HANDLEIDING Audit manager regulier dossier 1 INHOUD 3 1.1 Indicatiegegevens 4 1.2 Anamnesekaart 5 1.3 Dagjournaal 5 1.4 Behandeltraject 6 1.5 Vragenlijst 6 1.6 Metingen 7 1.7 Tevredenheid 7 1.8 Tussentijdse

Nadere informatie

Lab-aanvragen en lab-uitslagen:

Lab-aanvragen en lab-uitslagen: Lab-aanvragen en lab-uitslagen: Graag efficienter, maar hoe? Kwaliteitsproject AVG-opleiding Hilde Hoving s Heeren Loo, locatie Westerhonk December 2010 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2. De kwaliteitscirkel

Nadere informatie

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan)

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Inleiding Tijdens een rondetafeloverleg of -bijeenkomst overlegt een gezin met personen uit het sociale netwerk en betrokken zorg- en dienstverleners over het

Nadere informatie

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 1 INLEIDING Het Multidisciplinair Overleg (MDO) krijgt een steeds grotere rol binnen Ketenzorg, redenen hiervoor zijn:

Nadere informatie

Verslag kwaliteitsproject. Vitamine D is oké. November 2013 Evelien van der Zon-van Welzenis, aios AVG

Verslag kwaliteitsproject. Vitamine D is oké. November 2013 Evelien van der Zon-van Welzenis, aios AVG Verslag kwaliteitsproject Vitamine D is oké November 2013 Evelien van der Zon-van Welzenis, aios AVG Children circle around an ultraviolet lamp to get a dose of vitamin D in Murmansk, Union of Soviet Socialist

Nadere informatie

Kwaliteitsproject AVG-opleiding. Antipsychotica Protocol, Reinaerde. Sylvie Beumer, AVG.i.o. 3 e jaar

Kwaliteitsproject AVG-opleiding. Antipsychotica Protocol, Reinaerde. Sylvie Beumer, AVG.i.o. 3 e jaar Kwaliteitsproject AVG-opleiding Antipsychotica Protocol, Reinaerde Sylvie Beumer, AVG.i.o. 3 e jaar Reinaerde, November 2015 1 Inhoud Inleiding... 3 Probleemstelling... 3 Doel van het kwaliteitsproject...

Nadere informatie

Formats voor verslagen

Formats voor verslagen Bijlage 4 Formats voor verslagen Onderzoeksverslag Verslag van het logopedisch onderzoek van..., door..., d.d.... Personalia Inleiding Aanmelding, verwijzing, klacht en vraagverheldering Intakegesprek

Nadere informatie

3 november 2015. Inge Cantatore

3 november 2015. Inge Cantatore 3 november 2015 Inge Cantatore ! APP opgericht in november 2014! verenigt de beroepsgroepen diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, mensendieck, oefentherapie en logopedie in Amsterdam.! APP is voor deze

Nadere informatie

Monitoren van bijwerkingen antipsychotica m.b.v. een invulschema

Monitoren van bijwerkingen antipsychotica m.b.v. een invulschema Monitoren van bijwerkingen antipsychotica m.b.v. een invulschema Inleiding De laatste jaren is duidelijk geworden dat antipsychotica invloed kunnen hebben op het vetspectrum en tot het metabool syndroom

Nadere informatie

Zo kan het ook! Organisatie: Onbeperkt Sportief Contactpersoon: mevrouw Erna Mannen Contactpersoon 2: mevrouw Marjo Duijf Erkenningen:

Zo kan het ook! Organisatie: Onbeperkt Sportief Contactpersoon: mevrouw Erna Mannen Contactpersoon 2: mevrouw Marjo Duijf Erkenningen: Zo kan het ook! Organisatie: Onbeperkt Sportief Contactpersoon: mevrouw Erna Mannen Contactpersoon 2: mevrouw Marjo Duijf Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Doelgroep De doelgroep

Nadere informatie

Opzet. Polikliniek Antipsychotica Screening. bij mensen met een verstandelijke beperking. en het gebruik van antipsychotica

Opzet. Polikliniek Antipsychotica Screening. bij mensen met een verstandelijke beperking. en het gebruik van antipsychotica Opzet Polikliniek Antipsychotica Screening bij mensen met een verstandelijke beperking en het gebruik van antipsychotica Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Koninklijke Bammens

Energiemanagement actieplan. Koninklijke Bammens Maarssen, 16 februari 2015 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd door: Simon Kragtwijk Directievertegenwoordiger Milieu / Manager Productontwikkeling C O L O F O N Het format voor dit document is opgesteld

Nadere informatie

Draaiboek voor de te visiteren vakgroep

Draaiboek voor de te visiteren vakgroep Draaiboek voor de te visiteren vakgroep Ten behoeve van de kwaliteitsvisitatie van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen Laatst gewijzigd: februari 2014 1. Inleiding De kwaliteitsvisitatie richt

Nadere informatie

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het De strategische beleidscyclus en beleidsagenda van De Veenplas Opbrengstgericht systeemleiderschap! Aanpak t.b.v. de jaren 2012 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding De Veenplas ziet zichzelf als een lerende

Nadere informatie

Plan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden

Plan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Plan van aanpak Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aanbevelingen en voorgestelde acties 4 3 Voortgang en terugkoppeling 8 2 1. Inleiding Dit Plan van Aanpak is

Nadere informatie

Locatie Datum Aanvang Kenmerk Medrie 31 maart 2015 15:30-17:00 uur ZW15.077/BSch

Locatie Datum Aanvang Kenmerk Medrie 31 maart 2015 15:30-17:00 uur ZW15.077/BSch CONCEPT notulen Locatie Datum Aanvang Kenmerk Medrie 31 maart 2015 15:30-17:00 uur ZW15.077/BSch Betreft VRM eerstelijns Voorzitter Ingeborg Weuring Leden Iris van Gijtenbeek, Joop Kesler, Finy Riphagen,

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagementsysteem Signaleringslijst grensoverschrijdend gedrag en signaleringsplan

Kwaliteitsmanagementsysteem Signaleringslijst grensoverschrijdend gedrag en signaleringsplan KD-40 14-05-2012 Pagina 1 van 9 Datum vaststelling : 14-05-2012 Eigenaar : Orthopedagoog Vastgesteld door : Directeur bestuurder Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Definitie grensoverschrijdend gedrag

Nadere informatie

Naam project :Ontslag matrix Zorgeenheid : VCCH Namen indiener(s) : Mirjam Al en Simone Kok Hoofd zorgeenheid : Hilda Ket

Naam project :Ontslag matrix Zorgeenheid : VCCH Namen indiener(s) : Mirjam Al en Simone Kok Hoofd zorgeenheid : Hilda Ket verpleegkunde prijs 2014 VU medisch centrum Naam project :Ontslag matrix Zorgeenheid : VCCH Namen indiener(s) : Mirjam Al en Simone Kok Hoofd zorgeenheid : Hilda Ket Mailadres contactpersoon : m.al@vumc.nl

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem

Energiemanagementsysteem Energiemanagementsysteem BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien,Manager KAM, Personeel & Organisatie Pagina 1

Nadere informatie

De behandelaren van Archipel

De behandelaren van Archipel De behandelaren van Archipel Arts, psycholoog, fysio- en ergotherapeut, logopedist, diëtist, muziektherapeut, maatschappelijk werker het gevoel van samen 'Oók als u behandeling nodig heeft wilt u zelf

Nadere informatie

Deel 2 Conclusies Cliëntenraadpleging. CVA Keten, regio Noord-Limburg. mei 2010

Deel 2 Conclusies Cliëntenraadpleging. CVA Keten, regio Noord-Limburg. mei 2010 Deel 2 Conclusies Cliëntenraadpleging CVA Keten, regio Noord-Limburg mei 2010 Inhoudsopgave Inleiding...5 1. Conclusies...7 1.1 Respons...7 1.2 Conclusies...7 1.2.1 Voorzieningen die de cliënt heeft doorlopen...7

Nadere informatie

Verzamelen gegevens: december 2013

Verzamelen gegevens: december 2013 Verzamelen gegevens: december 2013 Interpretatie gegevens: april/mei 2014 Organisatiebeschrijving Inzowijs richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De problematiek

Nadere informatie

Executive WalkRounds. Sturen op zachte signalen

Executive WalkRounds. Sturen op zachte signalen Executive WalkRounds Sturen op zachte signalen Welkom + kennismaking Toelichting onderzoek Zachte signalen Executive WalkRound; Wat is het? Werkwijze Resultaten, eerste indruk Onderzoek Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Algemeen: - Twee collega s worden aan elkaar gekoppeld en bezoeken éénmaal elkaars werkplek.

Algemeen: - Twee collega s worden aan elkaar gekoppeld en bezoeken éénmaal elkaars werkplek. IKB Inleiding: In juli 2005 is de Nederlandse Vereniging van Fysiotherapeuten voor Verstandelijk Gehandicapten opgericht met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de fysiotherapeutische ondersteuning

Nadere informatie

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Rode Kruis Ziekenhuis Middelgroot perifeer ziekenhuis

Nadere informatie

Stappenplan screening en beleid Hepatitis B verstandelijk gehandicapten in instelling

Stappenplan screening en beleid Hepatitis B verstandelijk gehandicapten in instelling Hepatitis B Wat doet en moet de AVG ermee? Kwaliteitsproject W. Hartman, AVG i. o., 3 e jaar 2014 Erasmus MC, AVG-opleiding Afbeelding: schematische weergave Hepatitis B virus http://en.wikipedia.org/wiki/file:hepatitis_b_virus.png

Nadere informatie

Meldingen regeling algemeen

Meldingen regeling algemeen 1 van 1 Doelstelling: Willen leren van meldingen en signalen ( dit kunnen meldingen zijn ) om de processen te optimaliseren en de zorg voor de patiënten op een zo hoog mogelijk niveau te houden of te brengen.

Nadere informatie

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Gebaseerd op ervaringen die ik opdeed in meer dan 10 verschillende ziekenhuizen Mirjan van der Meijden Zorginformatisering Vooraf In

Nadere informatie

19. Module kwaliteit van zorg

19. Module kwaliteit van zorg 19. Module kwaliteit van zorg Opzet & Planning 1. Inleiding In de module "Kwaliteit van zorg" staat kwaliteitsmanagement centraal. Kwaliteit is een vast onderdeel van beleid in zorginstellingen, gezondheidscentra,

Nadere informatie

Onderwerp Samenvatting Wie Gereed MR Reglement, Huishoudelijk We lopen deze nog één keer door voordat we ze definitief

Onderwerp Samenvatting Wie Gereed MR Reglement, Huishoudelijk We lopen deze nog één keer door voordat we ze definitief Verslag vergadering Medezeggenschapsraad t Sterrenpad Datum: 13 januari 2016, 19:30 22:00 Locatie: School Aanwezig: Bert (voorzitter), Linda (notulist), Isabelle, Helga, Jeffrey, Tamara Afwezig: Sabiena,

Nadere informatie

Evaluatie verbeterplan 2012

Evaluatie verbeterplan 2012 Evaluatie verbeterplan 2012 Woonlocatie de Koppels, InteraktContour Utrecht, juli 2013 Geschreven door: Katrien van Scheyen Postbus 8224 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 293 76 64 Fax: 030 296 33 19 www.hetlsr.nl

Nadere informatie

Evaluatie bewonerspanel Oud-West

Evaluatie bewonerspanel Oud-West Evaluatie bewonerspanel Oud-West Van 18 oktober tot en met 24 oktober 2007 is het bewonerspanel van Oud-West vragen voorgelegd over het bewonerspanel zelf: wat vinden de panelleden van de onderwerpen waar

Nadere informatie

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Mede als gevolg van hervormingen en kostenbesparingen in de zorg ontstaan in toenemende mate mono- en multidisciplinaire netwerken en samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

32 Kwaliteitsbevordering

32 Kwaliteitsbevordering DC 32 Kwaliteitsbevordering 1 Inleiding In dit thema gaan we in op de begrippen kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid. Het zijn onderwerpen die niet meer weg te denken zijn uit het Nederland van

Nadere informatie

KLACHTENPROTOCOL versie 1 mei 2006

KLACHTENPROTOCOL versie 1 mei 2006 KLACHTENPROTOCOL versie 1 mei 2006 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Informatie aan cliënt 4. Te doorlopen stappen 5. Bijlagen a. Voorbeeld Procedure voor het afhandelen van klachten b. Toelichting

Nadere informatie

Soweco uren registratie. Titel. Document : Handleiding Weburen Release : 27-3-2013. : Soweco uren registratie

Soweco uren registratie. Titel. Document : Handleiding Weburen Release : 27-3-2013. : Soweco uren registratie Soweco uren registratie 1 Wijzigingsblad Wijzigingsblad handleiding Datum Gewijzigd onderdeel Omschrijving 27-3-13 Aanmaken en goedkeuren, pag 6 Met een druk op de knop kunt u nu alle sheets voor een bepaalde

Nadere informatie

Familieanamnese in kaart

Familieanamnese in kaart Familieanamnese in kaart Inleiding: De familieanamnese kan gedefinieerd worden als het vraaggesprek naar het voorkomen van (erfelijke) aandoeningen in de familie van een patiënt. In de medische zorg voor

Nadere informatie

Behandeling en begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking. elk verhaal telt

Behandeling en begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking. elk verhaal telt Behandeling en begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking elk verhaal telt Alle specialisten onder één dak Een verstandelijke beperking kan samengaan met problemen op het gebied van gezondheid

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Vandervalk+degroot-groep Waalwijk, 15 oktober 2013 Auteur(s): Arend-Jan Costermans Ed den Breejen Antoine Steentjes Joni Ann Hardenberg Geaccordeerd door: Leo van der Valk Algemeen

Nadere informatie

Video registratie van Korte praktijkbeoordelingen. Lex Linsen, coördinator medisch onderwijs Catharina Ziekenhuis

Video registratie van Korte praktijkbeoordelingen. Lex Linsen, coördinator medisch onderwijs Catharina Ziekenhuis Video registratie van Korte praktijkbeoordelingen Lex Linsen, coördinator medisch onderwijs Catharina Ziekenhuis 2 3 Video registratie KPB Programma 1/ Waarom videoregistratie 2/ Juridische aspecten 3/

Nadere informatie

Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB)

Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB) Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB) www.zat.nl Over dit instrument 1 Commissies voor de Begeleiding (CvB s) hebben de taak om er met het team voor te zorgen dat iedere leerling optimaal gebruik

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker; Implementatie van de richtlijn van de NVAVG

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker; Implementatie van de richtlijn van de NVAVG Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker; Implementatie van de richtlijn van de NVAVG Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten Susan Ebbers, Februari 2015

Nadere informatie

Kwaliteitsproject AVG-opleiding. Ontwikkelen individueel Diabetes Mellitus protocol

Kwaliteitsproject AVG-opleiding. Ontwikkelen individueel Diabetes Mellitus protocol Kwaliteitsproject AVG-opleiding Ontwikkelen individueel Diabetes Mellitus protocol Marjan Fischer, Stichting Ipse November 2006 1 Inleiding: In de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap vergt

Nadere informatie

Revalideren bij Pleyade

Revalideren bij Pleyade Revalideren bij Pleyade www.pleyade.nl Wat de cliënt wil bereiken, staat bij ons voorop. Jelle Kruysmulder, fysiotherapeut Samenvattend In een prettige omgeving revalideren kan bij Pleyade Revalidatie.

Nadere informatie

Management Rapportage resultaten Fysio Prestatie Monitor

Management Rapportage resultaten Fysio Prestatie Monitor Management Rapportage resultaten Fysio Prestatie Monitor Van 0-0-0 tot --0 In dit rapport staan de belangrijkste resultaten van de CQ-index Fysiotherapie van de afgelopen 65 dagen voor uw praktijk. Elk

Nadere informatie

Doelmatigheid van de hoorzorg

Doelmatigheid van de hoorzorg Doelmatigheid van de hoorzorg Ir. J.G. Dingemanse, klinisch fysicus audioloog Dr. R.M. Metselaar, KNO arts Erasmus MC Belangen sprekers (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante

Nadere informatie

Beschikbaarheid en bereikbaarheid van de. huisartsenpraktijk

Beschikbaarheid en bereikbaarheid van de. huisartsenpraktijk Beschikbaarheid en bereikbaarheid van de huisartsenpraktijk dr. Paul Giesen en Celine van Nistelrooij Huisartsenpraktijk t Weeshuis Nijmegen Programma Inleiding stellingen 10 min Paul Reflectie B&B in

Nadere informatie

PLUS-manager. Module binnen epd-software FysioRoadmap FRM-N1305

PLUS-manager. Module binnen epd-software FysioRoadmap FRM-N1305 PLUS-manager Module binnen epd-software FysioRoadmap FRM-N1305 PLUS-manager Inhoud Introductie...3 1. Registratie...3 2. Het audit-traject...4 Inclusiecriteria...6 De lijsten...6 Het controleformulier...7

Nadere informatie

Parkinsoncentrum Leeuwarden

Parkinsoncentrum Leeuwarden Het Parkinsoncentrum Leeuwarden is een kennis- en behandelcentrum voor mensen met de ziekte van Parkinson. Deskundigheid, tijd, aandacht en een goede begeleiding voor de patiënt en zijn naasten staat hierbij

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie