over de rol van hr-management in de zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "over de rol van hr-management in de zorg"

Transcriptie

1 over de rol van hr-management in de zorg

2 inhoud

3 inhoud

4 inhoud LiNK Over de rol van HR-management in de zorg Utrecht, mei 2014

5 inhoud Het rapport LiNK, over de rol van HR-management in de zorg is een uitgave van FWG Interviews Peter Andriessen Tekst Geertje van de Ven Redactie Astrid Westerbeek, Peter Andriessen, Marieke Horjus Ontwerp Hollands Lof, Haarlem Druk Veenman+, Rotterdam isbn/ean:

6 Voorwoord inhoud Dat de zorg in een turbulente periode verkeert, is voor iedereen bekend. Vanuit FWG volgen we sinds jaar en dag de ontwikkelingen op de voet: ontwikkelingen binnen functies en sinds het eerste trendrapport in 2009 ook de belangrijkste trends en ontwikkelingen op een abstracter macroniveau. We merken dat de ontwikkelingen ook effect hebben op de vragen van onze klanten. Zij vragen ons op een veel breder gebied om ondersteuning dan voorheen. Voor ons was dat aanleiding om meer te willen weten. Aanleiding om HR-managers voor FWG belangrijke partners aan het woord te laten over hun rol in de huidige veranderingen. Hoe bepalen de externe ontwikkelingen concreet hun agenda? Hebben ze de tijd en de middelen om adequaat te kunnen reageren? Wat zijn de belangrijkste issues in hun vak op dit moment? Wat voor u ligt, zijn de resultaten van 26 interviews met HR-managers uit de volle breedte van het zorgveld, aangevuld met uitgebreide deskresearch. Het materiaal geeft een prachtig beeld van de ambities en de worstelingen binnen het vak, en roept vragen op over de haalbare en wenselijke rol van HR binnen de zorg. Want wat is de gedroomde rol van de HR-manager anno 2014? Is hij verandermanager, vertrouwenspersoon, sparring partner of business partner? En: is die vraag een wezenlijk andere dan sinds de start van HR in de zorg? In een grijs verleden had ik zelf de complexe rol van HR-manager. Ik had daar met jeugdige overmoed een duidelijke visie op. Naar mijn mening was de HR-manager een inspirator voor medewerkers. Hij moest de human resources optimaal weten te motiveren en in te zetten. Maar ook toen al speelde de discussie over rolverdeling en domeinen. Was niet de afdelingsmanager verantwoordelijk voor zijn mensen? En was de HR-afdeling er niet alleen voor toegevoegde (operationeel-tactische) HR-expertise? De discussie die nu speelt, betreft vooral de al-dan-niet-strategische rol van HR. Hoe HRmanagers daaraan invulling proberen te geven, speelt als een rode draad door dit rapport. voorwoord 5

7 inhoud In dit rapport nemen we u mee in de breedte en de diepte van het HR-vak in de zorg. Na een eerste hoofdstuk over de gehanteerde onderzoeksmethode, gaan de auteurs in op de definitie en geschiedenis van HRM. Vervolgens worden de vier belangrijkste thema s die de agenda van de HR-manager bepalen uitgewerkt: 1) Reorganisatie; 2) Cultuurverandering; 3) Flexibele inzet en 4) Efficiency. Wat de ideale rol van HR zou kunnen zijn, versus de rol van de HR-manager in de praktijk, wordt besproken in hoofdstuk 4. In het afsluitende hoofdstuk nemen we u mee in onze beschouwingen bij het onderzoek. De titel van deze publicatie, LiNK, gaat voor ons over de noodzaak van samenwerken en verbinden. Maar ook over de risico s en de emoties van het vak. We wensen u veel leesplezier en nodigen u expliciet uit om uw mening over de rol van HR in de zorg en uw associaties bij de titel met ons te delen. Graag horen we van u! Utrecht, mei 2014 Jan Helmond Algemeen directeur FWG 6 - over de rol van hr-management in de zorg

8 Inhoud voorwoord 5 1 het onderzoek 9 2 wat is hrm? 13 3 de agenda van de hr-manager 19 4 het complexe krachtenveld van de hr-manager 39 5 beschouwing 53 bijlage 1 lijst geïnterviewde personen 61 bijlage 2 bronnen 63 bijlage 3 index 71 inhoud 7

9 8 - over de rol van hr-management in de zorg

10 1 Het onderzoek doel onderzoek Sinds 2009 doet FWG structureel onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de gezondheidszorg. De resultaten hiervan zijn beschreven in een serie trendrapporten over de ontwikkelingen in de zorg. Eind 2013 is het meest recente FWG Trendrapport De zorg terug naar de tekentafel over de huidige situatie in de zorgsector verschenen. Bij dit jaarlijkse onderzoek naar trends in de zorg, komen ontwikkelingen met betrekking tot Human Resources (HR) veelvuldig naar voren. Omdat we meer zicht willen krijgen op de rol van HR binnen de huidige transities in de zorg, besloten we dit jaar nader in te zoomen op het thema HR in de zorg. Doel van het onderzoek is om in beeld te brengen wat er op HR-gebied speelt in organisaties; wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor HR-managers op macro- (zorgsector) en mesoniveau (organisatie)? onderzoeksmethodiek Bij dit onderzoek hebben we dezelfde methodiek gebruikt als in ons eerdere trendonderzoek. 1 De methode is ontwikkeld om op sectorniveau innovatiebeleid te ondersteunen. Hieronder lichten we deze methode en de verschillende stappen in het onderzoeksproces toe. stap 1: verzamelen van signalen a. interviews De belangrijkste pijler van het onderzoek is het intensief gebruik maken van deskundigheid uit de sector. Hiertoe hebben we HR-experts benaderd die het onderzoek inhoudelijk kunnen voeden en de resultaten van het onderzoek verder kunnen inbedden in activiteiten van de organisaties die zij vertegenwoordigen. Bij de selectie van HR-managers hebben we gebruik gemaakt van het bestaande netwerk van FWG, waarbij we gekeken hebben naar personen die expertkennis hebben op HR-gebied in de gezondheidszorg en daarnaast analytisch en innovatief zijn. 1 FWG, FWG Trendrapport, De zorg terug naar de tekentafel, november 2013, p het onderzoek 9

11 De belangrijkste pijler van het onderzoek is het intensief gebruik maken van deskundigheid uit de sector In totaal zijn 30 HR-managers op persoonlijke titel benaderd om in de rol van HR-expert deel te nemen aan het onderzoek. Deze experts zijn via een benaderd met het verzoek of we een interview bij hen mochten afnemen over de ontwikkelingen en innovaties die zij waarnemen op HRgebied. Bij 26 van deze HR-managers (87 procent) is een ongeveer anderhalf uur-durend interview afgenomen. De redenen van de overige vier HRmanagers om niet deel te nemen waren: geen interesse, niet tot een datum kunnen komen, niet gereageerd op het verzoek en het afzeggen van een geplande afspraak. Figuur 1 Branche waarin de geïnterviewden werkzaam waren Ggz Ziekenhuizen VVT Gehandicaptenzorg ZBC Eerste lijn Jeugdzorg Het streven is om de expertgroep een zo goed mogelijke afspiegeling te laten zijn van de hele zorgsector. Om die reden hebben we gebruik gemaakt van onze brancheplattegrond en HR-managers in de breedte van de zorg - sector geïnterviewd: ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, verpleeg- en 10 - over de rol van hr-management in de zorg

12 verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT), geestelijke gezondheidszorg (ggz), jeugdzorg, eerstelijnszorg en zelfstandige behandelcentra (figuur 1). Van de 26 geïnterviewde experts was één persoon werkzaam bij een organisatie die HR-diensten verleent aan eerstelijnszorgorganisaties. Deze expert is in onderstaande figuur meegenomen in de branche eerste lijn, maar in de verdere beschrijvingen buiten beschouwing gelaten omdat het geen zorgorganisatie betreft. De geïnterviewde HR-managers waren werkzaam bij zowel grote (>1000 medewerkers) als kleine (<1000 medewerkers) zorgorganisaties. De grootste organisatie bestond uit medewerkers en bij de kleinste organisatie waren 29 medewerkers werkzaam (gemiddeld 2656 medewerkers). Er zijn 14 mannen en 12 vrouwen geïnterviewd. De geïnterviewde HRmanagers waren werkzaam in organisaties uit zowel het noorden, midden als het zuiden van het land (zie tabel 1). Zie bijlage 1 voor de lijst van de geïnterview de personen. Tabel 1 Regio waarin de geïnterviewde werkzaam was, uitgesplitst naar geslacht Man Vrouw Aantal geïnterviewden Noord Midden Zuid Regio het onderzoek 11

13 b. deskresearch De tweede pijler van het onderzoek is de deskresearch. Bij de deskresearch bestuderen we onder andere vakbladen, nieuwsberichten en rapporten op relevante signalen. Dat zorgt voor verdere onderbouwing en verbreding van het onderzoek. Bij de deskresearch hebben we signalen over HR binnen én buiten de zorgsector meegenomen. Voor een lijst van de geraadpleegde bronnen verwijzen we naar bijlage 2. Daarnaast worden we gevoed door informatie en ervaringen van onze FWG-adviseurs en functieonderzoekers in het veld en het bezoeken van congressen en conferenties. stap 2: ordenen en duiden van signalen Het in kaart brengen van ontwikkelingen begint met de verzameling van signalen (stap 1). Zoals genoemd: dit gebeurt door het bevragen van experts en door deskresearch. Dit leverde 640 signalen op, waarvan 38 procent afkomstig uit interviews en 62 procent uit de deskresearch. De volgende stap in het onderzoek is de systematische classificatie en orde ning van al het bronmateriaal (alle signalen). De signalen zijn vaak zeer verschillend van aard. Soms gaan ze over nieuwe technieken, producten en diensten, maar het kunnen ook nieuwe inzichten zijn over de organisatie van werk processen, economische ontwikkelingen, of maat schappelijke vraagstukken. Na het classificeren van de signalen, worden dwars verbanden gelegd tussen signalen waardoor clusters van signalen ontstaan, die we thema s en trends noemen. stap 3: rapportage De signalen afkomstig van de experts en de deskresearch zijn gebundeld in voorliggende publicatie. Dit rapport is een weergave van de huidige situatie en de belangrijkste ontwikkelingen van HR in de zorg. Dit rapport beschrijft, analyseert, duidt en projecteert deze ontwikkelingen naar de toekomst. 2 Zorgorganisaties, beleidsmakers, HR-managers en andere betrokken partijen kunnen deze informatie gebruiken om tijdig op veranderingen in te spelen. Het rapport kan als leidraad dienen voor de formulering en uitvoering van HR-beleid in de zorgsector. Het rapport kan als leidraad dienen voor de formulering en uitvoering van HR-beleid in de zorgsector 2 Wanneer we in dit rapport van hij spreken, bedoelen we altijd hij of zij 12 - over de rol van hr-management in de zorg

14 2 Wat is HRM? introductie Voordat we ingaan op de belangrijkste HR-thema s die spelen in de zorg en de positie van de HR-managers hierin, geven we een korte intro ductie op het vakgebied. In dit hoofdstuk gaan we in op de definitie van HRM, op de ontwikkeling die het vakgebied heeft doorgemaakt en op HRM binnen de zorg. een definitie van hrm? Er is de afgelopen jaren veel gezegd en geschreven over Human Resource Management (HRM), maar er bestaat nog steeds geen eenduidige definitie. In 1993 gaf Frits Kluijtmans in het Leerboek Personeelsmanagement al aan dat HRM moeilijk te definiëren is. 3 Wikipedia definieert HRM als een veelgebruikte term die zoiets betekent als personeelsbeleid, personeelszaken of strategisch personeelsmanagement. 4 Een andere definitie is het stimuleren van mensen om hen beter te laten functioneren, waardoor de organisatie concurrentievoordeel kan bereiken. 5 Volgens prof. Paul Boselie, hoog - leraar Strategisch HRM, richt HRM zich op de besluitvorming ten aanzien van beleid en activiteiten die de arbeidsrelatie in een organisatie (en maatschappij) vormgeven en die gericht zijn op het realiseren van doelstellingen van individuele medewerkers, de organisatie en de maatschappij. Volgens hem gaat het bij veel mensen bij HRM in wezen om gewoon fatsoenlijk met je werknemers omgaan, zodat ze hun werk goed doen en het ook nog naar hun zin hebben en om de zoektocht naar de juiste vorm van aansturing van medewerkers om doelstellingen te behalen. Ook volgens Boselie is het een onmogelijke taak om consensus te bereiken over wat HRM precies inhoudt. 6 Er is de afgelopen jaren veel gezegd en geschreven over HRM, maar er bestaat nog steeds geen eenduidige definitie 3 F. Kluijtmans en J. Ardts, Leerboek personeelsmanagement, Tijdschrift voor HRM, Human Resource Governance, Prof.dr. Paul Boselie. Rede. Universiteit Utrecht, 21 januari 2011 wat is hrm? 13

15 De termen Human Resource Management (HRM) en Human Resource Development (HRD) worden vaak door elkaar gebruikt. Hoewel er veel overlap bestaat tussen de termen, is er ook een verschil. HRM beslaat het hele spectrum van instroom tot en met uitstroom van personeel en alles wat nodig is om de medewerker waardevol te laten zijn voor de organisatie. HRD is het onderdeel dat door training en ontwikkeling (career development) mensen naar de goede plaats brengt. De kern van HRM is het plaatsen van de juiste mensen op de juiste plek, HRD richt zich op het ontwikkelen van mensen vanuit die plek. HRD kan dus gezien worden als een onderdeel van HRM. 7, 8 In deze publicatie richten we ons op het hele spectrum van instroom tot en met uitstroom en hanteren we de term HRM. ontwikkeling van hrm HRM heeft in de loop van de jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt. 9,10 Grofweg zijn er vier verschillende perioden te onderscheiden: de periode van 1900 tot de tweede wereldoorlog Deze periode richtte zich vooral op de economische opbouw van Nederland en het besparen van kosten door het vergroten van de efficiency van medewerkers. Om een zo effectief mogelijke groep van medewerkers te krijgen, werd binnen organisaties veel tijd en energie besteed aan selectievraagstukken. 11 Scientific management en industrial psychology zijn typeringen die deze periode weergeven. 12 In deze periode bestonden er nog geen specialistische HR-functies binnen een organisatie. de periode van de tweede wereldoorlog tot 1970 De Tweede Wereldoorlog heeft een grote invloed gehad op de ontwikkelingen op het gebied van de personeelspsychologie. 13 Het perspectief verschoof van het vergroten van de effectiviteit naar een meer sociaal karakter. In deze periode werd er gesproken van sociaal personeels beleid en er kwam aandacht voor ethiek, welzijn en ontplooiing. Menselijke relaties werden als zeer belangrijk gezien, waardoor de Human Relations Movement ontstond Develop, Thema HRD en HRM, nummer 4, Ronald te Ronde, De veranderende rol van HRM: verschillen tussen operationele en strategische P&O-ers, Universiteit van Amsterdam, 28 april L.M. Berry, Psychology at Work: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology, A. Furnham, The Psychology of Behaviour at Work, Idem 14 Idem 14 - over de rol van hr-management in de zorg

16 In deze periode ontstond de HR-functie en in 1965 werd door Miles voor het eerst de term HRM geïntroduceerd in een artikel waarin hij het humanrelations model plaatst tegenover het model van human-resources. 15 Na de Tweede Wereldoorlog verschoof het perspectief van het vergroten van de effectiviteit naar een meer sociaal karakter de periode van 1970 tot 1990 Aan het eind van de jaren 60 werd aandacht besteed aan de ontwikkeling en verandering van organisaties. Vanaf de jaren 70 werden, onder invloed van snelle technologische ontwikkelingen, deze thema s steeds belangrijker. Het computertijdperk deed zijn intrede. Mensen en organisaties werden gezien als complexe structuren. 16 Leiderschapsstijlen, aanpassing aan ver anderingen en de cultuur van organisaties zijn thema s die in deze periode veel aandacht kregen. Daarnaast werd er veel aandacht besteed aan training en ontwikkeling van het personeel. vanaf huidige situatie Vanaf 1990 is de HR-functie verbreed en worden personele vraagstukken steeds meer integraal aangepakt. De mens wordt in toenemende mate als een vitale factor van de organisatie gezien en onder invloed van de hiervoor omschreven ontwikkelingen strekt het taakgebied van de huidige HRfunctie zich uit over de gehele loopbaan van medewerkers. Deze periode kenmerkt zich ook door de talrijke boeken, artikelen, theorieën en modellen over de werkzaamheden en de rollen die HR zou moeten vervullen (figuur 2). Veel modellen richten zich op de classificatie van de werkzaamheden. Zo verdeelde Vloeberghs in 1989 de werkzaamheden van HRM in vier HRcomponenten, namelijk selectie en plaatsing, beloning, training of ontwikkeling en beoordeling. Cascio voegde hier in 1998 nog twee componenten aan toe: de functiebeschrijving en de werving van personeel om deze functie te vervullen. Deze aanvulling leverde een belangrijke bijdrage aan het ontstaan van de HR-cyclus. Naast modellen die het functiegebied van HRM beschrijven, zijn er vanaf de jaren 90 ook veel modellen ontstaan die onderscheid aanbrengen in 15 F. Manders en D. Vloeberghs, Strategisch personeelsbeleid, A. Furnham, The Psychology of Behaviour at Work, 1997 wat is hrm? 15

17 de rollen die HRM ers moeten vervullen. Zo maakte Armstrong in 1994 een driedeling in het rollenpakket: administreren, problemen oplossen en innoveren. 17 Professor Ulrich (1997) heeft de taken van HRM onderverdeeld in vier verschillende rollen die nodig zijn om een competitieve organisatie op te bouwen: Strategic partner (HR business partner), Administrative expert (Administratieve expert), Employee champion (Werknemer kampioen) en de Change agent (Verandermanager). Het werk van Ulrich heeft in belangrijke mate een stempel gedrukt op de wijze waarop HRM in de afgelopen 15 jaar is gezien en ingevuld. Zijn HRM-rollen worden in de praktijk veel toegepast. In 2005 voegde Ulrich een vijfde rol toe: die van HR-leiderschap als optelsom van de vier genoemde HR-rollen. 18 Ook in de Nederlandse gezondheidszorg wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van theorieën en modellen, zoals het model van Ulrich, om meer grip te krijgen op de bijdrage van de HR-manager. De discussie richt zich momenteel vooral op hoe de HR-manager zich kan bewegen van een operationele naar een meer strategische rol. Figuur 2 Een willekeurig overzicht van de veelheid aan HR-modellen (Google Afbeeldingen) hrm binnen de zorg In de jaren 80 volgde de zorgsector min of meer schoorvoetend de ontwikkelingen van HR zoals die in het bedrijfsleven te zien waren. Met schoorvoetend wordt gedoeld op de loonontwikkeling die steeds achterbleef bij die in het bedrijfsleven en op het feit dat instrumenten op personeelsgebied, 17 Ronald te Ronde, De veranderende rol van HRM: verschillen tussen operationele en strategische P&O-ers, Universiteit van Amsterdam, 28 april Idem 16 - over de rol van hr-management in de zorg

18 zoals jaargesprekken, wel hier en daar werden geïnitieerd maar geen grootschalige toepassing vonden. Wel was er steeds meer aandacht voor personeels planning, zowel op landelijk en regionaal niveau, als op het niveau van individuele instellingen. De aandacht voor personeelsplanning eind jaren 80 had sterk te maken met de verwachte tekorten aan personeel (met name in de verpleging en verzorging). Thema s die vanaf die tijd steeds meer aandacht kregen, waren werkbelasting (vanwege de groei van de productie en het niet in de pas lopen van de budgetten daarmee), ziekteverzuim (in de verpleeghuissector meer dan zeven procent) en roostering (onder andere als gevolg van de eisen aan gezond roosteren en het arbeidstijdenbesluit). Specifieke aandacht werd besteed aan de arbeidsvoorwaarden van medisch specialisten in loondienst, met opvallend aandachtspunt het beheersen van de loonkosten van deze groep. Deze thema s zijn anno 2014 nog steeds actueel voor HR in de zorg Informatie verkregen van emeritus hoogleraar P&O in de zorg, dhr. prof. dr. J.K. van Dijk, auteur van de boekenserie Bouwstenen voor personeelsmanagement in de zorg [J.K. van Dijk en J. Pool, 1992]. wat is hrm? 17

19 18 - over de rol van hr-management in de zorg

20 3 De agenda van de HR-manager introductie Na het doel en de methode van het onderzoek te hebben toegelicht en een kort theoretisch kader van HR te hebben gegeven, gaan we in dit hoofdstuk in op de belangrijkste ontwikkelingen die de agenda van de HR-managers in de zorg bepalen. Na classificatie van de signalen uit de interviews met de HR-managers en de deskresearch, bleken er vier hoofdthema s te onderscheiden, namelijk 1) Reorganisatie; 2) Cultuurverandering; 3) Flexibele inzet en 4) Efficiency. Voordat we in hoofdstuk 4 ingaan op de rol van HR binnen deze thema s, lichten we in dit hoofdstuk deze vier thema s toe. thema 1: reorganisatie Door externe ontwikkelingen zijn veel zorgorganisaties zoekend naar een nieuwe vorm. Reorganiseren is voor veel zorgorganisaties onvermijdelijk en we zien dan ook dat dit thema hoog op de agenda staat bij de geïnterviewde HR-managers. hervormingen zorglandschap leiden tot krimp De belangrijkste aanjager van de noodzaak tot reorganiseren, is de aardverschuiving die momenteel plaatsvindt in het zorglandschap. Een van de grootste veranderingen betreft de decentralisatie van taken van de overheid naar gemeenten op het gebied van jeugdzorg, werk voor en zorg aan langdurig zieken, ouderen en mensen met een beperking. Er wordt verwacht dat deze decentralisatie kosten bespaart, omdat gemeenten dichter bij de burgers staan en om die reden deze taken het beste kunnen organiseren. Een andere hervorming in het zorglandschap betreft de verschuiving van tweedelijns- naar eerstelijnszorg. De substitutie naar de eerste lijn zou de kwaliteit van zorg moeten verbeteren, de zelfredzaamheid van de burger moeten vergroten en daarnaast de kosten moeten verlagen. In lijn met deze verschuiving zien we veel initiatieven om de eerste lijn, met name de huisartspraktijk, te versterken en uit te breiden. Ook de concentratie van specialistische zorg is een ontwikkeling die doorzet onder invloed van strengere kwaliteits- en volumenormen van verzekeraars en de medische beroepsgroep. Hierdoor kan het zijn dat het aantal ziekenhuizen afneemt, of dat er de agenda van de hr-manager 19

21 een scheiding komt tussen basisziekenhuizen en specialistische centra. 20 Een laatste belangrijke ontwikkeling met betrekking tot hervorming van het zorglandschap, is de extramuralisering van zorg. Doordat een steeds hogere indicatie nodig is voor intramurale zorg, vervalt de komende jaren intramurale omzet en capaciteit. Wonen en zorg worden in toenemende mate gescheiden en de zorg voor cliënten zal steeds meer buiten de muren van de organisatie en dicht bij huis worden georganiseerd. In de toekomst is er daardoor minder intramuraal en meer ambulant personeel nodig. Door deze veranderingen komen verzorgings- en verpleeghuizen leeg te staan. 21 Door deze ontwikkelingen, die gepaard gaan met fikse bezuinigingen, krijgen veel zorgorganisaties veelal voor het eerst te maken met krimp. Dit speelt in alle branches: de extramuralisering heeft consequenties voor de omzet en het personeelsbestand van verzorgings- en verpleeghuizen, de concentratie van specialistische zorg heeft tot gevolg dat er moet worden gesneden in personeelsbestanden van ziekenhuizen en ook de gehandicapten-, jeugd- en thuiszorg geven aan dat ingrepen in de organisaties en krimp in formatie onontkoombaar zijn. Krimp onontkoombaar reorganiseren in een onzekere omgeving Over de noodzaak tot reorganiseren bestaat weinig discussie. Wel geven de HR-managers aan dat het komen tot een nieuw organisatieontwerp bemoei lijkt wordt door de onzekere context en de afhankelijkheid van 20 FWG, FWG Trendrapport, De zorg terug naar de tekentafel, november 2013, p FWG, FWG Trendrapport, De zorg terug naar de tekentafel, november 2013, p over de rol van hr-management in de zorg

22 externe partijen. Het tempo waarmee de wijzigingen in het zorglandschap worden doorgevoerd is hoog, en de kabinetsplannen gaan met veel onzekerheid gepaard. De overheid wordt door enkele geïnterviewde HR-managers wispelturig genoemd. Ook de afhankelijkheid van de zorgverzekeraars wordt meermaals genoemd als complicerende factor voor het maken van langetermijnbeleid. Door de selectieve inkoop van zorgverzekeraars lopen zorgorganisaties het risico om buitenspel te komen staan. Zo maakte zorgverzekeraar Achmea bekend bij de zorginkoop voor 2014 geen contracten meer af te sluiten met zorgaanbieders die minder dan euro omzet per jaar draaien. Kleine zorgorganisaties en zelfstandige behandelcentra (ZBC s) vrezen daardoor voor hun bestaan. Ook de nieuwe rol van de gemeenten zorgt voor onzekerheid: wanneer de onderhandelingen met de gemeente tegenvallen, zullen de geplande hervormingen in veel gevallen opnieuw moeten worden bezien. Daarnaast zijn de contracten die gemeenten en zorgverzekeraars aangaan vaak kortdurend van aard. Wanneer de onderhandelingen met de gemeente tegen vallen, zullen de geplande hervormingen opnieuw moeten worden bezien Ook is de HR-manager afhankelijk van veranderende wet- en regelgeving. Het verhogen van de pensioenleeftijd bijvoorbeeld, heeft grote effecten op de personeelsplanning. Daarnaast wordt de afschaffing van het nulurencontract door HR-managers genoemd, dit maakt dat organisaties minder flexibel kunnen zijn bij de inzet van personeel. Ook de dreigende nullijn, waarbij zorgmedewerkers tijdelijk geen salarisverhoging krijgen en het salaris niet meer wordt gecorrigeerd voor inflatie, zorgt voor veel onduidelijk heid en maakt het lastig om vooruit te plannen. vakbonden vertragen ontwikkelingen Om te komen tot een toekomstbestendig en gedegen sociaal plan, onderhandelen HR-managers met vakbonden (zie kader op p ). Uit de inter views blijkt dat deze onderhandelingen vaak moeizaam verlopen. HR-managers typeren de vakbonden als beleidsarm, behoudend, uit de tijd en conservatief. Vakbonden vertragen volgens de geïnterviewde HRmanagers de ontwikkelingen en accepteren geen grote wijzigingen in de reeds eerder afgesproken sociale plannen. de agenda van de hr-manager 21

23 Vakbonden zorgen voor vertraging Zo eisen bonden vaak een werkgarantie, terwijl zorgorganisaties afspraken willen (of moeten) maken over gedwongen ontslagen om nog mee te kunnen doen in de markt. Door deze onenigheid wordt er volgens de geïnter viewde HR-managers teveel tijd en geld besteed aan het komen tot een sociaal plan. Slechts een enkele geïnterviewde heeft positieve ervaringen met de vakbonden en beschrijft deze als reëel en meedenkend. Sociaal plan 22,23,24 Een sociaal plan is bedoeld om regelingen en voorzieningen te treffen voor werknemers die te maken krijgen met een reorganisatie of fusie. Met een sociaal plan geeft de werkgever aan op welke wijze de sociale en financiële gevolgen van de reorganisatie worden opgevangen. Een sociaal plan is niet wettelijk verplicht. Wanneer de werkgever besluit een sociaal plan op te stellen, dient hij wel rekening te houden met wetten en regels voor fusies en reorganisaties, zoals de cao s, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de Ondernemingsraden. De werkgever bepaalt of vakbonden en de ondernemingsraad worden uitgenodigd voor het opstellen van het sociaal plan. Bij het eenzijdig opstellen heeft de werkgever het voordeel dat hij niet hoeft te onderhandelen over de inhoud. Het is wel zo dat, wanneer een werknemer een zaak voorlegt, de kantonrechter niet gebonden is aan eenzijdige plannen. Wanneer een sociaal plan is bekrachtigd en ondertekend door werkgever, vakbonden én de ondernemingsraad, is een sociaal plan leidend voor het gehele personeel en wordt hiervan zelden afgeweken Cao s (Ziekenhuizen, GGZ, Gehandicaptenzorg, VVT) 22 - over de rol van hr-management in de zorg

24 In de zorg-cao s is het volgende over sociaal plan opgenomen: Cao Ziekenhuizen Artikel De werkgever stelt in overleg met de werknemersorganisaties een sociaal plan op. Cao Gehandicaptenzorg Artikel Organisatieverandering. Lid 3. In aanvulling op lid 2 geldt dat de werkgever zich met werknemersorganisaties aantoonbaar zal inspannen om te komen tot een sociaal plan. Cao GGZ Artikel 3. De werkgever is verplicht een doorlopend sociaal plan organisatieontwikkeling overeen te komen met de werknemersorganisaties. Cao VVT Artikel Bepalingen bij reorganisatie/gedwongen ontslagen. Werkgever dient bij wijziging in de arbeidssituatie een voorlopig reorganisatieplan op te stellen of bij vermindering of beëindiging van de werkzaamheden een voorlopig afvloeiings- en/of reorganisatieplan. Hierover voert de werkgever tijdig overleg met de werknemersorganisaties. toenemende samenwerking Met als doel te komen tot een toekomstbestendige organisatie, zijn veel geïnterviewde HR-managers gericht op het leggen van relaties met externe partijen. Deze samenwerking dient meerdere doelen. Allereerst kan samenwerking ervoor zorgen dat de organisatie aantrekkelijker wordt voor gemeenten en zorgverzekeraars, door bijvoorbeeld samen een integraal zorgaanbod te bieden of om specialistische zorg te concentreren. Daar - naast biedt het gezamenlijk organiseren van afdelingen, zoals ICT of administratie, volgens de geïnterviewde HR-managers kansen om efficiënter en goedkoper te werken. Dit kan in de vorm van participatie in een gezamenlijk shared service center of door samen op te trekken naar leveranciers die dankzij schaalgrootte efficiënter en goedkoper leveren. Ook wordt samenwerking gezocht op het gebied van arbeidsmobiliteit en onderwijs. Veel van de geïnterviewde HR-managers proberen werkzekerheid te organiseren op regionaal niveau, bijvoorbeeld in de vorm van een gezamenlijk mobiliteitscentrum. Op HR-gebied wordt er ook steeds meer samengewerkt. Zo worden er zorgbrede netwerkbijeenkomsten georganiseerd waarin uitwisseling 25 Inmiddels is er een nieuwe cao Gehandicaptenzorg afgesloten. Omdat de nieuwe cao-tekst nog niet gepubliceerd is, vermelden we hier de tekst zoals opgenomen in de cao Gehandicaptenzorg de agenda van de hr-manager 23

25 van kennis en ervaring plaatsvindt. Tot slot geven enkele HR-managers aan graag samen op te trekken als het gaat om onderhandelingen met de vakbonden: samen sta je tenslotte sterker. thema 2: cultuurverandering Het tweede thema dat de agenda van de geïnterviewde HR-managers bepaalt, hebben we benoemd als cultuurverandering. Hoewel de context waarin zorgorganisaties moeten reorganiseren onzeker is, is tegelijkertijd het ideaalplaatje dat waar overheden, organisaties en professionals naar streven duidelijk. In de ideale situatie is een zorgorganisatie financieel gezond en zorgt deze voor een aanvullend zorgaanbod (in de wijk). De organisatie heeft een duidelijke visie en positioneert zich sterk tegenover de gemeente, verzekeraars en andere organisaties en partijen. Er wordt samengewerkt in netwerken om te komen tot een integraal zorgaanbod voor de cliënt. 26 De centrale vraag die bij HR-managers speelt als het gaat om te komen tot dit ideaalplaatje is: Hoe zien de medewerkers in deze zorgorganisatie van de toekomst eruit en hoe krijg ik ze daar? transitie vraagt om andere zorgmedewerkers Door ontwikkelingen als ontschotting, concentratie en spreiding, extramuralisering en daarmee gepaard gaande ambulantisering, krijgen medewerkers in de zorg te maken met een veranderend competentieprofiel. Deze ontwikkeling is het duidelijkst zichtbaar in de care. De geïnterviewde HR-managers zijn eensgezind als het gaat om het gewenste profiel van deze zorgprofessional van de toekomst. De grootste cultuuromslag die bij zorgmedewerkers gemaakt moet worden, wordt door de HR-managers omschreven als van zorgen voor naar zorgen dat. Zorgmedewerkers moeten niet alleen anders gaan werken, maar ook anders regie gaan voeren door de vraag achter de vraag te achterhalen en cliënten te coachen naar zelfredzaamheid. Door de toenemende ontschotting zullen zorgmedewerkers ook steeds meer onderling gaan samenwerken, overleggen en doorverwijzen. De medewerker moet een netwerker zijn en samenwerken met alle partijen rondom de cliënt, zoals vrij willigers, andere (zorg)organisaties en mantelzorgers. Daarnaast moet hij bijdragen aan een gezonde aanspreekcultuur en in staat zijn feedback te geven en te ontvangen. De medewerker dient bovendien expert te zijn op zijn vakgebied, maar moet ook in staat zijn om over de muren van de eigen professie heen te kijken en waar nodig te kunnen schakelen tussen het belang van de organisatie, het team en de cliënt. De nieuwe 26 FWG, Trendrapport, De zorg terug naar de tekentafel, november 2013, p over de rol van hr-management in de zorg

"HR van Vandaag naar Morgen. Ernst Roemer Senior Adviseur FWG Peter Andriessen Onderzoeker R&D FWG Bas van Leeuwen Programmamanager Driessen HRM

HR van Vandaag naar Morgen. Ernst Roemer Senior Adviseur FWG Peter Andriessen Onderzoeker R&D FWG Bas van Leeuwen Programmamanager Driessen HRM "HR van Vandaag naar Morgen Ernst Roemer Senior Adviseur FWG Peter Andriessen Onderzoeker R&D FWG Bas van Leeuwen Programmamanager Driessen HRM Programma Hoofdthema s van de HR manager De verbinding tussen

Nadere informatie

De veranderde rol van de zorgprofessional Workshop 3.8 Kennismarkt 2015

De veranderde rol van de zorgprofessional Workshop 3.8 Kennismarkt 2015 De veranderde rol van de zorgprofessional Workshop 3.8 Kennismarkt 2015 Peter Andriessen & Marieke Horjus Onderzoekers FWG Doelen van de workshop Kennis delen met betrekking tot veranderingen in het zorglandschap

Nadere informatie

Subsidiënt: Ministerie van VWS. Zorgverleners werken liever met interne oproepkrachten dan met personeel van buitenaf

Subsidiënt: Ministerie van VWS. Zorgverleners werken liever met interne oproepkrachten dan met personeel van buitenaf De gegevens in deze factsheet mogen met bronvermelding (E.E.M. Maurits, A.J.E. de Veer & A.L. Francke. Zorgverleners werken liever met interne dan met personeel van buitenaf. Utrecht: NIVEL, 2013) worden

Nadere informatie

Subsidiënt: Ministerie van VWS

Subsidiënt: Ministerie van VWS De gegevens in deze factsheet mogen met bronvermelding (E.E.M. Maurits, A.J.E. de Veer & A.L. Francke. Ruim de helft van de interne oproepkrachten in de verpleging en verzorging vindt voordelen van flexibel

Nadere informatie

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP)

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP) Vertrouwd met Arbeidszaken SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel Strategische Personeelsplanning (SPP) Vandaag verkennen wij wat SSP is en hoe medezeggenschap hierbij kan ondersteunen

Nadere informatie

De brug naar. toekomstbestendigheid. Skipr Masterclass HR. A Vebego company

De brug naar. toekomstbestendigheid. Skipr Masterclass HR. A Vebego company De brug naar toekomstbestendigheid Skipr Masterclass HR A Vebego company Aangenaam Vebego en Assist 3 De brug naar een flexibele toekomst 10 Onze best practices 19 Discussie 21 Agenda 2 3 Aangenaam Vebego

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

White paper. Hoe is de postbacheloropleiding Professioneel HR-adviseur tot stand gekomen? Personeel & Organisatie

White paper. Hoe is de postbacheloropleiding Professioneel HR-adviseur tot stand gekomen? Personeel & Organisatie Hoe is de postbacheloropleiding White paper Auteur: Marjon Francois Januari 2014 Personeel & Organisatie Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties. www.avansplus.nl Intro Wat

Nadere informatie

De gewenste transitie in de zorg

De gewenste transitie in de zorg Voorwoord Dit visiedocument is opgesteld door de verenigd in het pioniersnetwerk zorglandbouw. Sinds 2013 werken Wageningen UR en de Federatie Landbouw en Zorg samen aan strategieën om in te spelen op

Nadere informatie

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Personeelsbeleid in het Theater Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Deze presentatie - Plek in de organisatie - Human Resources Management - HR cyclus - Enkele personeelsinstrumenten - Resumé IS PERSONEELSBELEID

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

De talenten van uw medewerkers: de HRM-sleutel tot succesvolle transitie

De talenten van uw medewerkers: de HRM-sleutel tot succesvolle transitie De talenten van uw medewerkers: de HRM-sleutel tot succesvolle transitie Trends in de zorg Toenemende concurrentie Rendement op zorgproducten en -diensten daalt Dilemma: lagere kosten én hogere kwaliteit

Nadere informatie

Resultaten nationaal onderzoek over duurzame inzetbaarheid 2016

Resultaten nationaal onderzoek over duurzame inzetbaarheid 2016 Resultaten Nationaal Onderzoek Over 2016 inzetbaarheid: de basis is gelegd inzet staat op de strategische agenda van het management bij de helft van de Nederlandse bedrijfsorganisaties. Dit blijkt uit

Nadere informatie

Als flexibel niet flexibel genoeg is.

Als flexibel niet flexibel genoeg is. Als flexibel niet flexibel genoeg is. Als snel niet snel genoeg is. Ik weet uit eigen ervaring dat snelle service voor een manager essentieel is. Kies daarom voor HappyNurse Tineke van Groeningen, franchisenemer

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

Presentatie. Uitvoering mobiliteitsbeleid

Presentatie. Uitvoering mobiliteitsbeleid Presentatie Uitvoering mobiliteitsbeleid Huidige situatie - Een veranderende overheid Regievoerende, agenderende en participerende overheid Rotterdam, stad in beweging voor resultaat op straat Financiële

Nadere informatie

De regionale arbeidsmarkt 2016

De regionale arbeidsmarkt 2016 De regionale arbeidsmarkt MEER INFO? Check onze site www.utrechtzorg.net of bel naar (030) 6340808 De regionale arbeidsmarkt Wat is ONS Werkgebied? Regio Utrecht, Amersfoort, Gooi- en Vechtstreek Gooi-

Nadere informatie

Wine te Meerman. Omgaan met schaarste. April 2012. Praktische oplossingen voor inzet en werving van personeel

Wine te Meerman. Omgaan met schaarste. April 2012. Praktische oplossingen voor inzet en werving van personeel Omgaan met schaarste Praktische oplossingen voor inzet en werving van personeel Wine te Meerman April 2012 Inhoud 1. Aanleiding: schaarse middelen 2. Slimme werving a. Interne werving personeel en vrijwilligers

Nadere informatie

FACTSHEET ARBEIDSMARKT

FACTSHEET ARBEIDSMARKT 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Zuid LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Zuid Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Zuid Limburg Ontgroening

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK GEMETE UD VITAAL Samen in beweging Onderdeel REGIE OP EIG OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALTGEBRUIK Duurzaam opleidingsbeleid gemeente Uden 2013 2016 versie 2 (vastgesteld 04-02-2014) 1 Gemeente Uden Vitaal

Nadere informatie

Position paper CNV Publieke Zaak Hervorming Langdurige Zorg

Position paper CNV Publieke Zaak Hervorming Langdurige Zorg Position paper CNV Publieke Zaak Hervorming Langdurige Zorg CNV Publieke Zaak zet zich in voor kwalitatief hoogstaande zorg. Goede zorg is een groot goed voor iedereen in Nederland. Naast onze ideeën over

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

AWVN-trends voor HR Voorbij vanzelfsprekendheid

AWVN-trends voor HR Voorbij vanzelfsprekendheid Vooruitgang door vernieuwend werkgeven AWVN-trends voor HR Voorbij vanzelfsprekendheid Programma: Over AWVN Externe trends Cao s 2015 leden AWVN aan de slag in groepen Pauze Trends interventies Cao s 2015

Nadere informatie

Flexibel werken en organiseren

Flexibel werken en organiseren Flexibel werken en organiseren Flexibel werken en organiseren Inhoud Inhoud Inleiding De kracht van flexibiliteit Differentiatie in ontwikkeling en doorstroom gebaseerd op organisatieverschillen Aspecten

Nadere informatie

Toekomstverkenning voor de branche Verpleging en verzorging. Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019

Toekomstverkenning voor de branche Verpleging en verzorging. Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Verpleging en verzorging Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 Doel van de Toekomstverkenning

Nadere informatie

Rabobank Nederland Human Resources Rabobank Policies & Solutions. De Unie FNV Finance CNV Vakmensen. C maart 2016

Rabobank Nederland Human Resources Rabobank Policies & Solutions. De Unie FNV Finance CNV Vakmensen. C maart 2016 Rabobank Nederland Human Resources Rabobank Policies & Solutions Postadres UCT 0428, Postbus 17100, 3500 HG Utrecht De Unie FNV Finance CNV Vakmensen Bezoekadres Telefoon Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid

AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid Introductie AWVN 6 trends voor HRM trend flexibeler Innoveren met HR flexibiliteitsbeleid Verander richtingen arbeidsverhoudingen arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 april 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 april 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

VOOR TALENT IN BEWEGING

VOOR TALENT IN BEWEGING VOOR TALENT IN BEWEGING 1 2 Waarom een regionaal mobiliteitscentrum? De veeleisende omgeving en veranderende samenleving leidt tot een overheid die steeds verandert om aan de maatschappelijke opdracht

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014 Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie 22 september 2014 Inhoud 1. Inleiding en aanleiding 2. Strategische outline 3. De markt en de vereniging 4. Strategische domeinen 5. Beweging 1. Inleiding en

Nadere informatie

Versie oktober 2011 P&O/Middelen. Visie op Human Resource Management

Versie oktober 2011 P&O/Middelen. Visie op Human Resource Management Versie oktober 2011 P&O/Middelen Visie op Human Resource Management Inleiding Voor u ligt een nieuwe visie op HRM. HRM staat voor Human Resource Management. Het gedachtegoed van HRM is dat medewerkers

Nadere informatie

voor talent in beweging

voor talent in beweging voor talent in beweging Waarom een regionaal mobiliteitscentrum De veeleisende omgeving en veranderende samenleving leidt tot een overheid die steeds verandert om aan de maatschappelijke opdracht te voldoen.

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

Themadag LOOT/LOMOZ. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg. 19 juni 2013 Marianne van Duijn

Themadag LOOT/LOMOZ. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg. 19 juni 2013 Marianne van Duijn Themadag LOOT/LOMOZ Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg 19 juni 2013 Marianne van Duijn Inhoud Veranderingen Consequenties voor de patiënt Consequenties voor organisatie

Nadere informatie

De cliënt centraal, maar hoe? Samenwerking tussen zorgmedewerkers, de cliënt en diens naasten in de ouderenzorg.

De cliënt centraal, maar hoe? Samenwerking tussen zorgmedewerkers, de cliënt en diens naasten in de ouderenzorg. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Koopmans, L., Damen, N., Wagner, C. De cliënt centraal, maar hoe? Samenwerking tussen zorgmedewerkers, de cliënt en diens

Nadere informatie

Met andere ogen kijken naar...

Met andere ogen kijken naar... Met andere ogen kijken naar... Mens Organisatie Verandering Organisatie & ontwikkeling Loopbaan & verandering Vitaliteit & verzuim Iedere organisatie maakt ontwikkelingen door. Vanwege veranderende marktomstandigheden,

Nadere informatie

Personeelsvoorziening in de zorg in Limburg. Flexibel werken in het Laurentius ziekenhuis

Personeelsvoorziening in de zorg in Limburg. Flexibel werken in het Laurentius ziekenhuis Personeelsvoorziening in de zorg in Limburg Flexibel werken in het Laurentius ziekenhuis Jan Pirovano, stafafdelingsmanager HRM 4 juni 2015 Inhoud Hoe begon het allemaal? Op weg naar flexibilisering Inrichten

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Scenario s samenwerking in de regio

Scenario s samenwerking in de regio Scenario s samenwerking in de regio Opmerkingen vooraf: * Drie varianten naast elkaar gezet; 1. Gemeente blijft zelfstandig verder gaan; 2. Samenwerking BCH met 3D brede blik (dus vizier is vanuit gehele

Nadere informatie

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland JAARMONITOR 2016 JANUARI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 FREELANCERS GEBAAT BIJ ONRUST OP ARBEIDSMARKT 4 BEDRIJVEN MAKEN MEER GEBRUIK VAN FREELANCERS EN FLEXWERKERS

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

Factsheet Personele issues oprichting & inrichting MSB s

Factsheet Personele issues oprichting & inrichting MSB s Factsheet Personele issues oprichting & inrichting MSB s Overzicht van relevante aspecten van personeelsmanagement Inclusief checklist personeelsmanagement MSB s VvAA HRM & Werkgeverszaken 26-1-15 Personeelsmanagement

Nadere informatie

Voorstellen Cao VVT 2014-2016 NU 91, FBZ en CNV Publieke Zaak

Voorstellen Cao VVT 2014-2016 NU 91, FBZ en CNV Publieke Zaak Voorstellen Cao VVT 2014-2016 NU 91, FBZ en CNV Publieke Zaak Het vorige cao-akkoord Cao Verpleeg- Verzorgingshuizen, Thuiszorg, Kraamzorg en jeugdgezondheidszorg, tussen werknemersorganisaties CNV Publieke

Nadere informatie

duidelijke affiniteit met arbodienstverlening

duidelijke affiniteit met arbodienstverlening Profiel Manager HR Services duidelijke affiniteit met arbodienstverlening 23 september 2015 Opdrachtgever Erasmus MC Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088)

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

Meten is leren: Hoe eff

Meten is leren: Hoe eff Meten is leren: Hoe eff De kwaliteit van uw werkgeverschap in De ziekenhuiswereld kent van oudsher een goed ontwikkeld HR-instrumentarium. Opleidingsmogelijkheden zijn voorhanden, de cao is veelomvattend,

Nadere informatie

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt:

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt: Werkplan 2016 Werkplan 2016 Tijdens de strategiesessies met de kerngroepleden, de klankbordgroep en de bestuurders van derotterdamsezorg is benoemd welke arbeidsmarktvraagstukken in 2016 gezamenlijk aangepakt

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Misja Bakx Directeur Matchcare Agenda 1. Arbeidsmarkt ontwikkelingen en veranderingen 2. Trends in de rol van onderwijs,

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad

Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad Colofon: De tekst in deze handreiking is gebaseerd op de Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad van de Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012 Communicati Coördina econnect tie Contro ie le Oplossingen binnen handbereik Introductie Robin Matteman, I4C-Connect. Ontzorgt zorgprofessionals:

Nadere informatie

Renoveren of opnieuw beginnen?

Renoveren of opnieuw beginnen? Renoveren of opnieuw beginnen? Inhoud Aangenaam Wat speelt er? Terug naar de basis Organisatiefilosofie Casus STMG Conclusie 2 Aangenaam Vebego Familiebedrijf Met meer dan 70 jaar ervaring Vebego in de

Nadere informatie

Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt

Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt Competentiemanagement in zorg en welzijn Als kwaliteit van medewerkers telt potaard e Auteur: Annelies Kooiman Eindredactie: Afdeling communicatie Fotografie: istock Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie &

Nadere informatie

Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015

Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015 Reorganisatie met personele gevolgen Visie en aanpak Berenschot, 2015 Reorganisatie Wat nu?! Staat u aan de vooravond van een reorganisatie of zit u er middenin? Misschien herkent u de volgende kopzorgen

Nadere informatie

Intersectoraal? Auteur: Michel Winnubst Datum: 7 oktober 2011

Intersectoraal? Auteur: Michel Winnubst Datum: 7 oktober 2011 Mobiliteit Intersectoraal? Auteur: Michel Winnubst Datum: 7 oktober 2011 Opzet Verschillende vormen van mobiliteit Sectoren Betrokken partijen: Werknemers Werkgevers O&O fondsen En verder Hoe te organiseren

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

Overheid in Verbinding. Workshop: Talentmanagement

Overheid in Verbinding. Workshop: Talentmanagement Overheid in Verbinding Workshop: Talentmanagement Door wie? Helma Verhagen Organisatieadviseur HR/Ontwikkeling/Verandering ipv. Martine Peper Organisatie Adviseur HR / Ontwikkeling Désirée Veer Strategisch

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting 1

Kenneth Smit Consulting 1 Competences Assessment is een effectieve manier om kwaliteiten en ontwikkelbaar potentieel van (nieuwe) medewerkers zeer betrouwbaar en objectief in kaart te brengen middels de inzet van professionele

Nadere informatie

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bevindingen Erasmus Innovatiemonitor Zorg Eindhoven, 5 oktober 2012 TOP INSTITUTE INSCOPE

Nadere informatie

Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg

Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg Achtergrond In de langdurige zorg zijn de afgelopen jaren grote veranderingen doorgevoerd. Als gevolg van een groeiende zorgvraag nam de werkgelegenheid in de sector

Nadere informatie

Aantal medewerkers West-Brabant

Aantal medewerkers West-Brabant Regio West-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn West-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio West-Brabant. Waar mogelijk

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD OMVANG EN SAMENSTELLING NAAR BRANCHE EN VVS-KWALIFICATIE J. Meuwissen M. Poeth Maastricht, november 2016

Nadere informatie

Arbeidsmarkt en vakmanschap

Arbeidsmarkt en vakmanschap Arbeidsmarkt en vakmanschap Symposium Spelen met Talent Avans Hogeschool, s-hertogenbosch 16.45-17.30 uur Gerard Evers dr. Gerard Evers Recente verleden Hoogleraar Human Capital Valuation UvT Hoofdredacteur

Nadere informatie

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 AGENDA Attentiepunten Inkopen van zorg Enkele modellen Met voor- en nadelen 2 ATTENTIEPUNTEN 3

Nadere informatie

1. Senior HRM-adviseur

1. Senior HRM-adviseur 1. Senior HRM-adviseur Zorggroep is een snel groeiende, landelijk werkende zorggroep. Zorggroep werkt met ongeveer 950 medewerkers en een budget van 30 miljoen op 28 locaties. Zorggroep onderscheidt zich

Nadere informatie

Zorgpact. Leiden, 9 september 2015

Zorgpact. Leiden, 9 september 2015 Zorgpact Leiden, 9 september 2015 Programma 15.15 u. Welkom door Lucienne van Laar (dagvoorzitter) 15.30 u. Libertas Leiden Sjors Gerritsen 15.45 u. ID-College Ria Rozendaal 16.00 u. Doekle Terpstra 16.30

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad De heer ir. W. Draijer Postbus 90405 2509 LK S GRAVENHAGE

Nadere informatie

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Noord en Midden LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Noord en Midden Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Noord-

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Welkom. Investeren in talent loont

Welkom. Investeren in talent loont Welkom Investeren in talent loont Symposium Investeren in talent loont Uw gastheer: Chris van Bokkum TechniekTalent.nu Investeren in talent Hans van der Spek Manager Kenniscentrum HRM / Berenschot Actuele

Nadere informatie

UITNODIGING. oktober. Innovatie van de zorg door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders in de VVT-branche

UITNODIGING. oktober. Innovatie van de zorg door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders in de VVT-branche UITNODIGING Innovatie van de zorg door digitaal leiderschap MASTER CLASS Een masterclass voor bestuurders in de VVT-branche 25 oktober ACHTERGROND De digitale revolutie heeft ook zijn impact in de zorg.

Nadere informatie

van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE) over Personeel

van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE) over Personeel gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6466 Inboeknummer 15bst01179 Beslisdatum B&W 1 september 2015 Dossiernummer 15.36.103 (2.3.1) Raadsvragen van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE)

Nadere informatie

Een blik op de toekomst FWG

Een blik op de toekomst FWG Een blik op de toekomst FWG FWG: Doen jullie dat ook? Beoordeling Recruitment Strategische Personeels Planning Functieontwerp/ -beschrijven & Functiewaardering Beloning Management &Talent Ontwikkeling

Nadere informatie

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 ActiZ 1 oktober 2014 drs. S. van Klaveren K.J. van de Werfhorst MSc Projectnummer: 419052 Correspondentienummer: DH-0110-4067 Inhoud SAMENVATTING

Nadere informatie

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Werving Selectie Assessment Loopbaanbegeleiding Coaching Detachering Interim HR Research Derks & Derks adviseurs in human talent Werving

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES,

OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES, OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES, 2-6-2016 AGENDA Algemeen Attentiepunten Welke strategische keuzes moet

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein We gaan doen wat nodig is. Niet meer, en niet minder. Geschreven door: Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Bianca Groenewegen Karen Sonneveld Marjolein

Nadere informatie

AZW Actueel. Actuele ontwikkelingen Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. december 2016

AZW Actueel. Actuele ontwikkelingen Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. december 2016 AZW Actueel Actuele ontwikkelingen Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn december 2016 Inhoud Voor u ligt de derde AZW Actueel van het onderzoeksprogramma AZW. Hiermee willen we u informeren over actuele arbeidsmarktontwikkelingen

Nadere informatie

pggm.nl Een Waardevolle Toekomst volgens de PGGM-leden Enquête Waardevolle Toekomst

pggm.nl Een Waardevolle Toekomst volgens de PGGM-leden Enquête Waardevolle Toekomst pggm.nl Een Waardevolle Toekomst volgens de PGGM-leden Enquête Waardevolle Toekomst In 2010 hebben wij onze leden gevraagd naar hun ideeën over de Waardevolle Toekomst. Dit heeft ons veel belangrijke informatie

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, december 2015 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie