Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding"

Transcriptie

1 Lysenstraat 36, 2600 Berchem Tel. (03) Fax (03) VCLB 4 - Antwerpen Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Begeleidende brief bij de vragenlijst Beste collega, Hierbij vindt u een vragenlijst die voortvloeit uit een project waarvoor ik binnen de provincie Antwerpen halftijds ben vrijgesteld. Het project handelt over de samenwerking tussen de CLBmedewerker en de zorgcoördinator binnen de school (of zorgbegeleider) en het optimaliseren ervan. In een eerste fase is het de bedoeling een inventarisatie te maken van de manier waarop de zorg in uw school wordt georganiseerd en wordt ingedeeld en wat de komst van de zorgcoördinator al dan niet heeft veranderd. Hiervoor zou ik uw medewerking willen vragen. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 30 minuten in beslag en is opgesteld met vooral gesloten vragen waarbij u enkel het best passende antwoord dient aan te kruisen. In de vragenlijst komen een aantal persoonlijke vragen aan bod die met de nodige discretie zullen behandeld worden. De resultaten worden anoniem verwerkt. Als de resultaten verwerkt zijn, worden zij via de contactpersoon van uw CLB aan u bekend gemaakt. Hoe gaat u te werk? 1. U vult de vragenlijst in zonder uw school in te schakelen. Indien u geen antwoord kan formuleren op een vraag, laat u ze open. 2. U houdt bij het invullen van de vragenlijst specifiek 1 school voor ogen, namelijk die school waar u als eerste in de week komt. Voor de andere scholen moet u geen vragenlijst invullen, dat zou teveel tijd vergen. 3. Indien u binnen deze school zowel in de lagere als kleuterschool schoolteamverantwoordelijke bent, dient u slechts 1 (of kleuter of lagere school) van beiden voor ogen te houden. Het is de bedoeling om lagere en kleuterschool strikt gescheiden te houden per vragenlijst. U kan informeren bij de contactpersoon op uw CLB wat u het best kiest om te vermijden dat iedereen voor lager (of kleuter) kiest. 4. Het maakt niet uit wie de vragenlijst invult. U kan dat als schoolteamverantwoordelijke doen of gezamenlijk als team. Om u toch voldoende tijd te geven de vragenlijst in te vullen, wil ik u verzoeken deze ten laatste 14 maart terug te bezorgen aan de contactpersoon voor dit project binnen uw CLB zodat de vragenlijst kan doorgestuurd worden voor 18 maart. Ik dank u alvast voor de medewerking! Jorinde Zajac - PPC VCLB4 Berchem (03/ )

2 Onderstaande vragen zijn van algemene aard en hebben betrekking op uw contacten binnen de school, taakverdeling en tijdsbesteding. Gelieve 1 antwoord aan te duiden, datgene dat het best de realiteit benadert (of hoe het er in principe aan toe gaat). Bij vraag 3 is het de bedoeling aan te duiden hoeveel keer per maand u een bepaalde activiteit uitoefent. Dit is uiteraard een ruime schatting. Naam CLB-medewerker: Vestigingsplaats: Aantal jaren ervaring: Vooropleiding: Naam + adres school: lager kleuter Tijdsbesteding in deze school (bij benadering of in zitdagen uitgedrukt): 2. Contacten met: Frequentie: Directie nvt -dagelijks wekelijks 2wekelijks - maandelijks - trimester Leerkrachten nvt dagelijks wekelijks 2wekelijks maandelijks - trimester Taakleerkrachten nvt dagelijks wekelijks 2wekelijks maandelijks - trimester GOK-leerkrachten nvt dagelijks wekelijks 2wekelijks maandelijks trimester Zorgcoördinator nvt dagelijks wekelijks 2wekelijks maandelijks trimester Ambulante leerkracht nvt dagelijks wekelijks 2wekelijks maandelijks trimester 3. Activiteiten: Frequentie: tijd die je er eigenlijk aan wil geven: (schatting: u mag ook <1 keer per mnd invullen) diagnostiek x/maand..x/maand (observatie, testing,vragenlijsten) individuele gesprekken x/maand..x/maand (met lln, ouders) contacten met externen x/maand x/maand (buitenschoolse hulpverleners/buo) coachen leerkrachten x/maand...x/maand diagnosebespreking + advies lkr.x/maand..x/maand coachen zorgcoördinator - inhoudelijk x/maand..x/maand - procesmatig x/maand..x/maand MDO.x/maand x/maand

3 schoolondersteuning - projecten ondersteunen..x/maand x/maand - beleid.x/maand x/maand Onderstaande vragen hebben betrekking op uw school. 1. Schatting aantal lln: Aantal klassen: GOK-uren: Uren zorgcoördinator: Zorgverbredingsverleden: ja - neen 2. Hoe typeert de school zich naar uw mening? leerlinggericht leerstofgericht beoordelend begeleidend vakgericht algemeen-vormend behoudend vernieuwend specialisatie basisvorming collegiaal rivaliserend individugericht groepsgericht hiërarchisch democratisch open gesloten kennisgericht attitudegericht conflictbegeleidend conflictvermijdend 3. De zorgcoördinator: was voordien leerkracht in deze school was voordien leerkracht in een andere school heeft geen ervaring als leerkracht heeft ervaring in onderwijssector als bv psycholoog, GOK leerkracht, logopedist,. ik weet het niet 4. Volgt (of heeft gevolgd) de zorgcoördinator een VOZO-opleiding of een andere ondersteunende opleiding? 5. Hebt u als CLB-medewerker navorming gevolgd ivm de invoeging van de zorgcoördinatie? ja, samen met de zorgcoördinator (of iemand anders van de school) ja, alleen neen

4 6. Welke functie oefent de zorgcoördinator nog uit: in dezelfde school Taakleerkracht GOK-leerkracht Ambulante leerkracht Leerkracht Directeur Geen Andere in een andere school 7. Wie is het centrale aanspreekpunt in uw school voor leerkrachten? zorgcoördinator CLB GOK-leerkracht taakleerkracht andere nl.. er is geen centraal aanspreekpunt 8. Hebt u als CLB-medewerker een vast aanspreekpunt in de school? zorgcoördinator GOK-leerkracht taakleerkracht andere nl ik heb geen vast aanspreekpunt ik heb meerdere aanspreekpunten nl Staan er op papier (in bijzondere bepalingen) expliciet afspraken vermeld over taakafbakening en aanspreekpunten tussen CLB en zorgcoördinator (zorgteam)? ja, Welke afspraken? neen

5 10. Wordt de zorgcoördinator erkend/gewaardeerd/geaccepteerd in uw school? 11. Krijgt de zorgcoördinator via externe initiatieven ondersteuning? Zo ja, via welke initiatieven? Bent u als CLB-medewerker betrokken bij externe initiatieven die ondersteuning bieden omtrent zorgbeleid en zorgbegeleiding? Zo ja, welke initiatieven? Heeft de zorgcoördinator regelmatig overleg met de pedagogische begeleiders van de school? 14. Hebt U als CLB-medewerker overleg met de pedagogische begeleidingsdienst betreffende zorgthema s? 15. Welke taken neemt de zorgcoördinator op zich binnen de school? 16. Heeft de zorgcoördinator contacten met scholen voor BUO?

6 Onderstaande vragen hebben betrekking op de overlegstructuren die van toepassing zijn binnen uw school. 1. Het overleg binnen de school is eerder formeel eerder informeel Mate van tevredenheid over dit overleg: zeer tevreden tevreden niet tevreden, omdat 2. Het overleg vindt plaats: dagelijks wekelijks tweewekelijks trimesterieel 3. Is er sprake van een zorgteam binnen uw school en zo ja, welke leden zijn aanwezig? GOK-leerkracht directie taakleerkracht CLB zorgcoördinator leerkrachten er is geen zorgteam. Ik overleg met 4. Wie van deze leden leidt de vergadering? 5. Neemt de zorgbegeleider de coördinatie (opstellen van agenda en opvolgen van afspraken) van de MDO s op zich?, wie dan wel?.. Volgende vragen hebben betrekking op uw visie omtrent de zorgbegeleiding binnen uw school. Het gaat specifiek over de zorgbegeleider binnen de school die u voor ogen heeft. Bij elke stelling geeft u in eerste instantie aan hoe typerend u de stelling vindt. Daarna kruist u uw eigen mening hierover aan. 1. De zorgcoördinator neemt veel lastige problemen van leerkrachten over en probeert ze zelf op te lossen. zeer typerend typerend niet typerend

7 Naar mijn idee is dit: 2. De zorgcoördinator heeft een specifiek coördinerende rol (is de bewaker/brugfiguur van de samenhang tussen alle participanten die bezig zijn met zorg). zeer typerend typerend niet typerend Naar mijn idee is dit: 3. De zorgcoördinator geeft vorm aan het zorgbeleid op schoolniveau, leerkrachtniveau en leerling niveau zeer typerend typerend niet typerend: op welke vlakken werkt de zorgcoördinator wel?... Naar mijn idee is dit: 4. De zorgcoördinator en het CLB treden als tandem naar buiten en hebben veel overleg. zeer typerend typerend niet typerend Naar mijn idee is dit: 5. De zorgcoördinator is een aanspreekpunt voor elke zorgvraag van leerkrachten, ouders en kinderen. zeer typerend typerend niet typerend Naar mijn idee is dit: 6. De zorgcoördinator beschikt over volgende vaardigheden: organisatorische vaardigheden relationele vaardigheden tav collega s leerkrachtondersteunend conflicthantering begeleidingsvaardigheden ( tav leerlingen) communicatieve vaardigheden (algemeen bv naar ouders toe, ook schooloverstijgend) vaardigheden op beleidsmatig vlak (bv schrijven van zorgplan, beleidsmatig kunnen denken)

8 vakinhoudelijke vaardigheden (kennis van zaken betreffende onderwijs aan kinderen) De volgende vragen zijn subjectieve, open vragen. Hier mag u naar eigen aanvoelen een antwoord op formuleren. 1. Hoe ervaart u de samenwerking binnen uw school met de zorgcoördinator (het zorgteam)? Wat zou u hier rond zeker willen behouden? Wat zou u veranderd willen zien? Wat behouden? Wat veranderen? 2. Ervaart u knelpunten binnen de samenwerking met de zorgcoördinator(het zorgteam)? Welke? Hieronder volgt een lijst met mogelijke knelpunten. U kan op de stippellijnen nog verder aanvullen. taakoverschrijding: de zorgcoördinator neemt enkele taken op die strikt genomen CLB-taken zijn of omgekeerd, u neemt een aantal taken op die strikt genomen tot die van de zorgcoördinator behoren (onderlijn wat van toepassing is) onduidelijke afspraken bv rond taakafbakening, wanneer overleg plaats vindt, zorgcoördinator wordt niet erkend binnen de school door (onderlijn wat past) leerkrachten, directie, CLB er is geen eensgezindheid omtrent de inhoud en vormgeving van het zorgbeleid de taak van de zorgcoördinator is onduidelijk geen wederzijds vertrouwen tussen zorgcoördinator en CLB. De samenwerking verloopt moeizaam geen openheid, er is geen goede relatie met de leerkrachten taakoverbelasting van zorgcoördinator of CLB-medewerker (onderlijn wat van toepassing is) geen informatiedoorstroming de zorgcoördinator ondersteunt de leerkrachten onvoldoende de zorgcoördinator neemt teveel taken over van de leerkracht

9 te weinig continuïteit (de zorgbegeleiding is te veel afhankelijk van 1 persoon) Andere, namelijk. 3. Heeft de komst van de zorgcoördinator u bepaalde voordelen opgeleverd? Op welke manier heeft de komst van de zorgcoördinator uw werk beïnvloed?. Bedankt voor uw medewerking!

Schoolteam- vragenlijst

Schoolteam- vragenlijst Schoolteam- vragenlijst Contactpersoon Frederik Maes Tel. 016/32.61.86 Fax 016/32.58.59 E-mail: frederik.maes@ped.kuleuven.ac.be februari 2005 Doel en inhoud van de vragenlijst Deze vragenlijst maakt deel

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

Wanneer in de tekst sprake is over basis-, respectievelijk secundair onderwijs, impliceert dit telkens ook het buitengewoon

Wanneer in de tekst sprake is over basis-, respectievelijk secundair onderwijs, impliceert dit telkens ook het buitengewoon Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2008-014 datum : 2008-01-30 gewijzigd : contact: Dienst Leerlingen en schoolorganisatie,

Nadere informatie

Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen

Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen IMPULS, 43e JG., NR. 2, OKTOBER-DECEMBER 2012, 88-98 Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen Martien Berben 88 Samen taalgrenzen verleggen: dat is de ambitieuze titel

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid St. Hervormd Centrum Pennemes 2010 3.12.6 Versie 01-06-2010 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Visie op werken met mantelzorgers/vrijwilligers 1.1 Wanneer is iemand een mantelzorger

Nadere informatie

VRAGEN KWANTITATIEF ONDERZOEK

VRAGEN KWANTITATIEF ONDERZOEK De beginnende leraar in het (buitengewoon) basisonderwijs, (buitengewoon) secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, basiseducatie en deeltijds kunstonderwijs VRAGEN KWANTITATIEF ONDERZOEK Directie en

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

Observeren en volgen. Hoofdstuk 17

Observeren en volgen. Hoofdstuk 17 224 Observeren en volgen Bernadette (8 jaar) en haar broertje Koos (5 jaar) komen samen binnen. Bernadette kijkt dadelijk waar haar vriendinnen zitten. Er zit een groepje meisjes bij elkaar aan tafel.

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID

EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID Dr. Gjalt de Graaf Dr. Karin Lasthuizen Thijs Bogers, MA Bram ter Schegget, BSc. Tebbine Strüwer, BSc.

Nadere informatie

STICORDI: een nieuwe generatie

STICORDI: een nieuwe generatie STICORDI: een nieuwe generatie Hoe omgaan met STICORDI-maatregelen in de klas en op school? pedagogische begeleidingsdienst Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Vooraf Anne (14) heeft de diagnose dyslexie.

Nadere informatie

op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen

op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen lachten op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen Klachten op school Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden

Nadere informatie

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo ResearchNed, in opdracht van het Ministerie van OCW Lette Hogeling Froukje Wartenbergh-Cras Jessica Pass Joyce Jacobs Sil Vrielink Marlies

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

Professionele organisatie 94

Professionele organisatie 94 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs.

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Een integrale benadering voor organisaties Deze handreiking is een vervolg op het rapport: Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand

Nadere informatie

Leerlingenbegeleiding communiceren over privacygevoelige informatie

Leerlingenbegeleiding communiceren over privacygevoelige informatie Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2009-017 datum : 2009-04-01 gewijzigd : contact : Dienst Leerlingen en schoolorganisatie,

Nadere informatie

COACHEN NA DE KLASSCREENING Hoe doordringen tot de klaspraktijk van leerkrachten?

COACHEN NA DE KLASSCREENING Hoe doordringen tot de klaspraktijk van leerkrachten? COACHEN NA DE KLASSCREENING Hoe doordringen tot de klaspraktijk van leerkrachten? Gedurende drie jaar werd de vormingsmodule coachen na de klasscreening aangeboden door het Steunpunt GOK aan voornamelijk

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren Bestemd voor scholen, diensten Jeugdgezondheidszorg, GGD-en, Centra voor Jeugd en Gezin, gemeenten en leerplichtambtenaren

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Projectverslag schoolmaatschappelijk werk binnen RENN4 2009 Bieneke Nienhuis Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Schoolmaatschappelijk werk 4 1.1

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs en zorg

Samenwerking onderwijs en zorg KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 98 Samenwerking onderwijs en zorg Evaluatie van een samenwerkingsverband tussen een (jeugd) huplverleningsinstelling en scholen voor speciaal onderwijs

Nadere informatie

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 75 Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen Tweede evaluatie van de inzet van een team van orthopedagogen in dienst van een schoolbestuur

Nadere informatie