Onderzoek naar factoren ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de jarige werkzoekenden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek naar factoren ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de 45-64 jarige werkzoekenden"

Transcriptie

1 Onderzoek naar factoren ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de jarige werkzoekenden Overname voor eigen gebruik is alleen toegestaan na toestemming van Oudstanding Groep B.V Oudstanding Groep B.V. 1

2 Datum: mei, 2014 Dit onderzoek is in opdracht van Oudstanding Loopbaanbegeleiding tot stand gekomen. Voor meer informatie over het onderzoek of Oudstanding naar of tel. nr en Vraagstelling en auteur onderzoek, drs. Marianne Smit. De content van het theoretisch kader en gehanteerde modellen zijn door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Expertisegebied Health & Performance at Work, in de vragenlijst en het onderzoek geïntegreerd. Over Oudstanding- Oudstanding is sinds 1998 dé arbeidsintermediair en loopbaanspecialist voor mensen van 45 tot 75 jaar. Oudstanding werkt actief aan het vergroten van kansen van de ervaren generaties op de arbeidsmarkt. Daarmee leveren we voor nu en voor de toekomst een zinvolle bijdrage aan het economisch verkeer. Werkgevers die de kwaliteiten van de verschillende generaties weten te benutten kunnen optimaal inspelen op de demografische ontwikkelingen. Dit getuigt niet alleen van verstandig economisch handelen, maar het levert ook een waardevolle bijdrage aan het oplossen van de problemen van de toenemende vergrijzing en ontgroening. Door het doen van onderzoek, het stimuleren van nieuwe inzichten en het ontwikkelen van producten en kennis wil Oudstanding een continue bijdrage leveren aan de discussie rondom langer doorwerken en duurzame inzetbaarheid. We zijn ons bewust van onze missie en zoeken voortdurend naar organisaties die met ons de toekomstbestendige standaard in Nederland willen zetten. 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Achtergrond Onderzoeksvragen Theoretisch kader Modellen Opzet Algemene gezondheid Fysieke vitaliteit Mentale vitaliteit Werk zoekgedrag en steun Duurzame inzetbaarheid Rapportage en onderzoekspopulatie Resultaten naar leeftijd Algemene gezondheid Fysieke vitaliteit Mentale vitaliteit Werk zoekgedrag en steun Duurzame inzetbaarheid Resultaten naar duur werkloosheid Algemene gezondheid Fysieke vitaliteit Mentale vitaliteit Werk zoekgedrag en steun Duurzame inzetbaarheid Conclusies Aanbevelingen Nawoord Patricia Heerkens...35 Referenties

4 1. Inleiding In dit hoofdstuk volgt een korte beschrijving van de aanleiding tot het onderzoek en de onderzoeksvragen. 1.1 Achtergrond De werkloosheid onder ouderen in Nederland blijft een punt van aandacht en zorg. De afgelopen jaren is de werkloosheid onder jarigen opgelopen. Het CBS stelde in 2012 dat er aanzienlijk meer werkzoekende 45plussers zijn dan in 2005, toen de werkloosheid ook hoog was. Ook blijkt dat als deze populatie eenmaal en bovendien langer werkzoekend is, zij zeer moeilijk weer aan het werk komt. Daarnaast worden er diverse initiatieven ontplooid om de arbeidsparticipatie van de 45+ generaties te bevorderen en daarmee de toenemende vergrijzing het hoofd te bieden en de verzorgingsstaat betaalbaar te houden. Een uitdagende spagaat. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt in een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer (december 2013) voor om de focus te verleggen van bescherming van de oudere werkzoekende naar activering en ondersteuning bij het vinden van een nieuwe baan. Tevens wordt aangehaald dat gerichte re-integratie en scholing effectiever zal zijn dan algemene re-integratie of scholing. Oudstanding is loopbaanbegeleider en arbeidsintermediair voor de ervaren werkzoekende. Dit onderzoek is ontwikkeld om meer inzicht te krijgen welke activering en ondersteuning kan bijdragen aan de arbeidsmobiliteit van haar werkzoekende jarige populatie. Duurzame inzetbaarheid is als belangrijk thema in dit onderzoek opgenomen. Duurzame inzetbaarheid is de mate waarin, medewerkers gezond, gemotiveerd en productief willen en kunnen blijven werken binnen of buiten organisaties. De discussie rondom het inzetten van duurzame inzetbaarheid en vitaliteitsmanagement speelt zich vaak alleen nog af binnen de muren van organisaties en is gericht op de werkende populatie. Werkgevers kijken uit naar duurzaam inzetbare en vitale medewerkers. Aannemelijk is dan ook dat werkgevers bij nieuwe instroom eerder geneigd zullen zijn om personen aan te nemen die over een goede gezondheid beschikken, gemotiveerd en productief zijn. Aspecten die vaak (door negatieve beeldvorming) minder snel toegedicht worden aan ouderen. Het thema duurzame inzetbaarheid zou dan ook een belangrijke in te zetten factor kunnen zijn om de arbeidsparticipatie van de oudere werkzoekende populatie te bevorderen. Tevens blijkt uit divers onderzoek, dat het geen werk hebben negatieve (gezondheids-) effecten heeft op personen. Werkzoekenden blijken bijvoorbeeld meer gezondheidsklachten te ervaren dan werkende personen, meer financiële zorgen te hebben, minder tevreden te zijn met hun leven, meer frustratie of stress te ervaren en minder te sporten. Werkonzekerheid hangt volgens veel onderzoekers dan ook samen met een lage gezondheid, chronische ziekte en psychische problemen (Burchell, 199; Ferrie e.a., 2002; Mauno en Kinunnen, 2002). Zoals aangestipt, blijkt dat als ouderen eenmaal werkzoekend zijn, de kans op langdurige werkloosheid groot is. Bovengenoemde factoren zouden aanleiding kunnen zijn voor het ontstaan van een vicieuze cirkel. Tevens worden in het onderzoek Gezondheidsbeleving van werklozen: Wat is bekend en wat zijn witte vlekken? (Erasmus MC, Astri, 2011), een aantal belangrijke witte vlekken benoemd aangaande de kennis over determinanten van gezondheidsbeleving en effectieve interventies voor werklozen. Hierin wordt onder andere aangegeven dat er in de literatuur nog weinig beschrijving is over potentieel werkzame elementen in interventies op basis van praktijkervaringen. Er wordt aangegeven dat er meer inzicht nodig is in de specifieke rol van gebrek aan sociale steun, gebrek aan grip op eigen leven en empowerment in gezondheidsverbetering en snellere werkhervatting. Met dit onderzoek beoogt Oudstanding dan ook te inventariseren welke middelen kunnen bijdragen aan effectievere interventies voor de jarige werkzoekende. 4

5 1.2 Onderzoeksvragen Om meer inzicht te krijgen in welke gerichte middelen kunnen bijdragen aan een verbeterde activering en ondersteuning van de werkzoekende 45plusser zijn de onderstaande onderzoeksvragen geformuleerd in dit onderzoek. Hoofdvraag: Zijn er factoren die kunnen bijdragen om de duurzame inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit van de jarige werkzoekende te bevorderen? Analytische deelvraag: Wat zegt leeftijd over de fysieke & mentale vitaliteit, werk zoekgedrag en ervaren steun uit de omgeving van de jarige werkzoekende? Wat zegt duur van werkloosheid over de fysieke & mentale vitaliteit, werk zoekgedrag en ervaren steun vanuit de omgeving van de jarige werkzoekende? Waar liggen volgens de werkzoekende populatie de kansen om de arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid van de jarige werkzoekende te bevorderen? 2. Theoretisch kader In dit hoofdstuk zal op basis van gehanteerde modellen en literatuur, de opzet van het onderzoek worden toegelicht en in een theoretisch kader worden geplaatst. 2.1 Modellen Onderstaande modellen zijn door de HAN Hogeschool geïntegreerd in de opzet van de vragenlijst. Het model van Lalonde In Nederland wordt het model van Lalonde het meest gebruikt, als we het over gezondheid in het algemeen hebben. Het model onderscheidt hierbij proximale en distale determinanten van gezondheid. De proximale determinanten worden onder andere ingedeeld in persoonsgebonden factoren, leefstijl factoren en omgevingskenmerken. De distale factoren zijn structurele factoren, die bestaan uit demografische kenmerken, sociaaleconomische kenmerken en maatschappelijke-culturele kenmerken. Deze elementen samen bepalen de mate van gezondheid van een individu en kan dus ook inzicht geven in de (arbeids-) gezondheid van werkzoekenden in de leeftijdscategorie jaar. Health and Performance Model Het Health and Performance Model, dat ontwikkeld is door experts binnen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is een model dat gericht is op het systematisch managen van bedrijfsactiviteiten met het doel, de (arbeids-)gezondheid van zowel individu en organisatie te bevorderen. Wanneer men volgens het HP-model werkt, is gezondheid een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering in een organisatie. Wanneer men investeert in het HPmodel kan dit voordelen opleveren zoals minder verzuim, meer voldoening, verhoging van de arbeidsproductiviteit, tevredenheid, betere prestaties, minder verloop, beter imago en sfeer. Werkzoekenden zijn echter geen personen die op dit moment werkzaam zijn binnen een organisatie. Toch heeft dit model ook een relatie met de werkzoekende doelgroep. Gezondheid en dan vooral (arbeids-)gezondheid is afhankelijk van zowel persoonlijke als omgevingsdeterminanten. Door deze determinanten te onderzoeken kunnen we iets zeggen over de (arbeids-)gezondheid van de werkzoekende populatie. Door te bekijken hoe het met deze (arbeids-)gezondheid is, kan er mogelijk een uitspraak worden gedaan in hoeverre een werkzoekende gezond genoeg is om werk te hervatten. Vervolgens is (arbeids-)gezondheid 5

6 een toekomstvoorspeller betreffende de prestaties van een individu. Deze uitkomsten zijn van groot belang voor organisaties en zeggen iets over de persoon die zij aannemen. Voor dit onderzoek werd ook gebruik gemaakt van het Health and Performance Model, om zo de (arbeids-)gezondheid van werkzoekenden in kaart te brengen. ASE model Daarnaast is ook het ASE Model (1975), een model dat gebruikt wordt voor het verklaren van gedrag, gehanteerd. Het wordt daarom ook wel het ASE-determinantenmodel genoemd. Dit model is in dit onderzoek geïntegreerd. Volgens dit model zijn er verschillende stadia, die mensen doorlopen voordat er sprake is van zichtbaar gedrag. Er worden drie factoren onderscheiden namelijk attitude (de houding van de persoon jegens gedrag), sociale invloed (de invloed die anderen op de persoon hebben) en de eigen effectiviteit ( het vertrouwen van de persoon in het eigen kunnen met betrekking tot gedrag). 2.2 Opzet Volgens het inzicht van de Nationale Denktank, zouden we naar gezondheid als veerkracht moeten kijken. Dat wil zeggen het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren bij de fysieke, mentale en sociale uitdagingen van het leven. In het onderzoek zijn diverse aspecten in kaart gebracht rondom deze definitie om antwoord te krijgen op de onderzoeksvragen. Duurzame inzetbaarheid is als kapstok gehanteerd waarbij met name de focus is gelegd op gezondheid en motivatie determinanten. In onderstaande paragrafen wordt uiteengezet welke onderwerpen en determinanten zijn gehanteerd Algemene gezondheid In dit onderzoek wordt de eigen ervaren individuele gezondheid van de werkzoekende in kaart gebracht. Zo wordt nader gekeken naar het al dan niet gehinderd zijn door chronische ziekte, aandoeningen en/of handicaps en in hoeverre men zich in staat voelt om te werken Fysieke vitaliteit Naast vragen over de algemene eigen ervaren gezondheid, wordt de fysieke vitaliteit in dit onderzoek aan de hand van de zogenoemde BRAVO-factoren in kaart gebracht: bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning. Onderzoek van Bredt en Lindeboom (2009) suggereert, dat als individuen een gezonde leefstijl hebben, zij zowel fysiek als mentaal gezonder zijn en een beter werkvermogen hebben. Dit komt omdat zij fitter zijn, minder snel moe worden, zich gemakkelijk kunnen concentreren waardoor de prestaties hoger zijn. Dit onderzoek wees ook uit, dat een slechte leefstijl zoals roken, overmatig alcohol, weinig bewegen leidt tot een slechtere gezondheid. Leefstijl factoren bepalen de werkprestaties van individuen maar ook hun kansen op de arbeidsmarkt (Hofstee, Bredt, van der Meulen, 2011). Onderstaand zullen de BRAVO-factoren worden toegelicht: Bewegen In 1998 hebben experts de Nederlandse Norm, Gezond Bewegen opgezet. De norm is vooral gericht op het onderhouden van gezondheid. Kijkend naar de leeftijd van de onderzochte populatie, voldoet men aan de norm als minimaal 5 dagen per week minstens 30 minuten matig intensief wordt bewogen. In 2011 voldeed ongeveer 58% van de Nederlandse bevolking aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Ook blijkt dat ouderen vaker voldoen aan de Nederlandse Norm bewegen dan Jongeren (CBS Statline, 2012). Naast voldoende beweging is het ook van belang om fit te zijn en te blijven. De zogenaamde Fitnorm is gebaseerd op minimaal drie keer per week minstens twintig minuten aan een stuk door zware intensieve lichaamsbeweging verrichten. Te denken valt dan aan sporten zoals hardlopen, zwemmen, voetballen of fietsen. Regelmatig sporten is belangrijk voor de conditie van hart en bloedvaten en longen (Hofstee, Bredt, van der Meulen, 2011). Bewegen is nodig om een goede conditie van het hartvaatstelsel te behouden. Daarnaast heeft bewegen ook een positief effect op de mentale gezondheid, het zorgt voor een positief zelfbeeld en 6

7 vermindert de gevoelens van angst of depressie (De Wit et al., Hassmén, Koivula, & Uutela, 2000). 53% van de Nederlandse bevolking voldeed aan de Fitnorm (CBS Statline, 2012). De deelname aan sport neemt op hogere leeftijd vaak af. Ouderen doen het hier het slechtst. Gezien de vergrijzing zou een grote gezondheidswinst te behalen zijn bij de fitheid van ouderen. Roken Roken is van alle BRAVO-factoren het meest schadelijk voor de gezondheid en een belangrijke oorzaak van vroegtijdig overlijden. Daarnaast verhoogt roken het risico op kanker en longziekten (NKV,2012). Daarnaast blijkt uit onderzoek dat laagopgeleiden (32%) meer roken dan hoogopgeleiden(20%). Roken hangt significant samen met een hoger verzuimpercentage en kan leiden tot arbeidsongeschiktheid en lagere werkprestaties ((Hofstee, Bredt, van der Meulen, 2011). In 2012 rookte ruim 26% van alle Nederlanders. Opvallend is dat de oudere generatie de meeste ex-rokers kent (Stivoro, 2013). Alcohol Alcohol heeft bijna op alle organen in het menselijk lichaam een negatief effect. Het risico op gezondheidsschade hangt af van de hoeveelheid alcohol die gedronken wordt en de mate waarin gedronken wordt. Algemeen is bepaald, dat hoe hoger de totale consumptie van alcohol is, hoe groter het risico op gezondheidsschade mogelijk is (Hofstee, Bredt, van der Meulen, 2011). Op de lange termijn kan een teveel aan alcohol leiden tot psychische en fysieke klachten zoals hart- en vaatziekten, zenuw- en hersenschade, diabetes, leverkanker en overgewicht (RIVM, 2008). De psychische klachten zijn te onderscheiden in angst, slaapstoornissen, depressie en afhankelijkheid van alcohol (Anderson & Baumberg, 2006). De gehanteerde norm voor alcoholgebruik per dag, is twee standaard glazen voor vrouwen en drie standaardglazen voor mannen (CBS, 2012). Voeding Ook voeding speelt een belangrijke rol bij de gezondheid en vitaliteit. Onderzoek toont aan dat er een duidelijk verband is tussen voedingsgewoonten en de kans op kanker en hart- en vaatziekten. Het voedingscentrum (2006) gaf aan, dat een gevarieerd eetpatroon met weinig verzadigde vetten, veel groenten en vruchten als gezond wordt bezien. Het totale gezondheidsverlies door ongezonde voeding komt overeen met het gezondheidsverlies van rokers (Hofstee, Bredt, van der Meulen, 2011). Volgens het voedingscentrum dienen mensen in de categorie jaar dagelijks ten minste 200gram groente, 200gram fruit te eten en te ontbijten. Ontspanning Om een goede gezondheid te bewerkstelligen is goede ontspanning een voorwaarde. Hoe mensen ontspanning ervaren, verschilt. Veelal heeft dit te maken met iemands opvoeding en iemands fysieke en sociale omgeving. Individuen die zich ontspannen, werken vaak onbewust aan hun eigen herstel. Waar het om gaat is, dat het actuele spanningsniveau wordt afgebakend. Daarnaast gaat het ook, om het opbouwen van nieuwe energie. Het gaat dus om het verminderen van het hoogspanningsniveau in het dagelijks leven (Hofstee, Bredt, van der Meulen, 2011). Een belangrijke factor die bijdraagt tot gezondheid is de slaapkwaliteit van een individu. Het gaat dan om de hoeveelheid uren die een individu per etmaal aaneengesloten slaapt. Slapen is een belangrijke pijler voor ontspanning en herstel, dus ook voor gezondheid. Volgens psychiater Thomas Wehr heeft een volwassen persoon behoefte aan minimaal acht uur slaap per nacht. In dit onderzoek zal slaap als factor voor ontspanning inzichtelijk worden gemaakt Mentale vitaliteit Hier gaat het om de geestelijke gezondheid. Dat men op een juiste manier weet om te gaan met stress en spanningen. Dat een individu in staat is zijn verstand en bewustzijn op een juiste manier te gebruiken. Een goede mentale gezondheid betekent, geen depressieve klachten of angststoornissen (Hofstee, Bredt, van der Meulen, 2011). Uit onderzoek, blijkt dat 7

8 belangrijke determinanten van de mentale gezondheid, herstelvermogen, zingeving, coping en depressiviteit zijn. Deze zullen hieronder worden toegelicht en zijn in het onderzoek nader bekeken. Herstelvermogen Herstelvermogen is een belangrijke pijler voor gezondheid. Een slecht herstel is een belangrijke factor voor het ontstaan van gezondheidsproblemen. Indien individuen niet goed kunnen ontspannen wordt het risico op gezondheidsproblemen groter. Zo is de kans op psychische problemen groter en kan het voor iemand die werkend is, leiden tot overspannenheid en een burn-out (Kuiper, Heerkens, Balm, Bieleman, Nauta,2011). Zingeving Zingeving is voor ieder persoon anders. Sommige gebeurtenissen in het leven worden gekenmerkt tot zin of onzin. Zingeving bepaalt, daarom voor een individu zijn eigen denken en gedachten en visie op het leven. Het kan zijn dat men door een gebeurtenis wordt gedwongen zich te heroriënteren op het leven en de taak die men daarin wil vervullen. Deze levenstaken, zin van het leven is voor ieder mens verschillend. Een concrete definitie is daarom van dit begrip ook niet te geven omdat vragen, over de zin van het leven gewoonweg niet beantwoord kunnen worden met algemene beweringen (www.hgu.nl). Coping Coping is de manier waarop iemand gedragsmatig, cognitief en emotioneel reageert op omstandigheden die aanpassing vereisen (Aldwin & Brustrom, 1997; Lazarus, 1999). Coping beschrijft wat een individu doet om stressvolle situaties of emoties het hoofd te bieden, te verminderen of te minimaliseren. Vooral persoonskenmerken en sociale steun beïnvloeden hoe iemand omgaat met stress. Zo zijn persoonskenmerken verschillend en reageert de één heftiger in situaties dan de ander. Van sociale steun is bekend dat het stressoren kan neutraliseren. Wanneer iemand meer sociale steun ontvangt, zullen problemen ook op een planmatige en oplossingsgerichte manier worden aangepakt. Als mensen geen sociale steun ontvangen zal dit leiden tot passieve manieren om stress te hanteren (Hofstee, Bredt, van der Meulen, 2011). Depressie Dit is een gevoel van neerslachtigheid en somberheid. Soms hebben individuen hier last van na een tegenslag, maar gaat dit vaak vanzelf weer over. Bij sommige mensen blijven deze gevoelens echter aanhouden. Vaak mist men de energie om iets te ondernemen en heeft men last van zwaarmoedige stemmingen. Enkele verschijnselen van depressie zijn somberheid, lusteloos, prikkelbaar, gebrek aan interesse en plezier, wanhoop, angst, vermoeidheid (Schene et al., 2005; Verheul et al., 2005) Werk zoekgedrag en steun Werkloosheid en de (sociale) druk die dat met zich meebrengt om weer aan het werk komen kan een sociale uitdaging zijn. Een belangrijke voorwaarde om de werkloosheidssituatie te kunnen veranderen is dat een werkzoekende de situatie ook echt zelf wil veranderen. Als een werkzoekende niet wil werken, is de kans klein dat de werkzoekende intensief naar werk zal zoeken. Het gevolg is dan ook, dat hij/zij minder snel werk zal vinden en het langer duurt voordat hij/zij kan terugkeren naar de arbeidsmarkt aangezien werkhervatting nooit plaatsvindt zonder zoekactiviteiten (klein Hesselink & Smulders, 2005; Rodriguez, 1997). Het Job Search Behaviour Scale van Blau (1994), is als kader gehanteerd om aspecten van werk zoekgedrag in kaart te brengen. Blau (1993) heeft het over voorbereidend- en actief zoekgedrag. Bij voorbereidend zoekgedrag gaat het dan om bijvoorbeeld sollicitatietrainingen en beroepskeuze advies. Tot actief zoekgedrag horen activiteiten die het doel hebben een nieuwe baan te vinden/lokaliseren. Het gaat dan om het lezen van personeelsadvertenties, bezoeken van uitzendbureaus maar ook om het inwinnen van informatie over een nieuwe baan. In het onderzoek zullen deze determinanten nader worden bekeken waarbij naar self-efficacy is gekeken. Dit betekent de mate waarin men zelf 8

9 overtuigd is en in staat is gewenst gedrag te vertonen; het vertrouwen in de eigen bekwaamheid om met succes invloed uit te oefenen op de omgeving. In het verlengde hiervan wordt de steun (instrumenteel en emotioneel) die men ervaart vanuit de omgeving nader geïnventariseerd. Dit heeft te maken met de steun die men ontvangt uit de omgeving zoals familie, vrienden en collega s. Volgens de literatuur is het zo, dat mensen die een groot netwerk hebben (meer sociale steun of emotionele steun ontvangen) beter bestand zijn tegen stress, depressie en psychosomatische klachten. Hoe groter de sociale steun en cohesie hoe positiever het effect op gezondheid is. Daarnaast blijkt, dat het hebben van sociale steun van essentieel belang is om sneller terug te keren tot de arbeidsmarkt ( Zwinkels WS, Besseling JJM, 2003) Duurzame inzetbaarheid In het onderzoek zijn vragen opgenomen, die de behoeften en mening van de doelgroep in kaart brengen die kunnen bijdragen tot het sneller terugkeren naar de arbeidsmarkt. Om reintegratie inspanningen en de arbeidsmobiliteit van de ervaren generaties structureel te optimaliseren, zijn vragen gesteld die meer inzicht geven in elementen die eraan kunnen bijdragen om de duurzame inzetbaarheid van de werkzoekende oudere populatie te bevorderen. 3. Rapportage en onderzoekspopulatie Gegevens zijn geanalyseerd op significantie (student t-toets, chi kwadraat toets), waarbij een betrouwbaarheidsnorm van 95% is gehanteerd. In de rapportage wordt wanneer er sprake is van 95% betrouwbaarheid, apart melding gemaakt van significante verschillen die optreden in de resultaten. Dat wil zeggen de verschillen die niet op toeval berusten. Er is rekening gehouden met het feit dat enkele vragen ook sociaal wenselijk kunnen zijn beantwoord. In de rapportage zijn de verschillen geanalyseerd naar leeftijd en de duur dat men werkzoekend is. Ten aanzien van leeftijd, wordt de jarige werkzoekende populatie (hierna ook te noemen jongere werkzoekende) vergeleken met de jarige populatie (hierna te noemen oudere werkzoekende). Ten aanzien van de duur dat men werkzoekend is, wordt de populatie die minder dan 2 jaar werkzoekend is, vergeleken met de populatie die langer dan 2 jaar werkzoekend is. De onderzoekspopulatie in dit onderzoek zijn de werkzoekenden in de leeftijdscategorie jaar uit het kandidatenbestand van Oudstanding. De kandidaten zijn geselecteerd op leeftijd en het feit dat zij werkzoekend zijn. In dit onderzoek waren 1329 respondenten (N=1329).Volgens de steekproefcalculator is een respons van 635 personen noodzakelijk om 99% betrouwbaarheid te garanderen. De volgende algemene gegevens kunnen worden vermeld over de onderzoekspopulatie. In totaal zijn er (N=1329) respondenten, bestaande uit 758 mannen (57%) en 570 vrouwen (43%). Het aantal personen in leeftijdscategorieën varieerde:45-49 jaar (5%), jaar (19%), jaar (39%), jaar (38%). Wanneer gekeken wordt naar de duur, dat iemand werkzoekend is, blijkt 62% van de respondenten korter dan 2 jaar werkzoekend en 38% van de respondenten langer dan 2 jaar werkzoekend te zijn. Het opleidingsniveau varieerde van geen opleiding afgemaakt tot wetenschappelijk onderwijs : geen opleiding gevolgd (0.7%), basis onderwijs (2%), voorbereidend onderwijs (5%), MAVO (13%), HAVO/VWO (12%), MBO (29%), HBO (30%), WO (9%). 9

10 Het merendeel van de respondenten is getrouwd of samenwonend zonder thuiswonenden kinderen (39%). Bijna een vijfde van hen heeft wel thuiswonende kinderen (19%). Ruim een kwart (28%) van de respondenten woont alleenstaand. Kijkend naar de tijd dat iemand werkzaam is geweest bij zijn laatste werkgever geeft 43% van de respondenten tussen de 0-10 jaar aan, 20% geeft aan tussen de jaar en 25% geeft aan langer dan 20 jaar werkzaam te zijn geweest bij zijn laatste werkgever. Onderstaande figuur geeft weer, per leeftijdscategorie hoe lang men werkzoekend is. Figuur 1. Leeftijd en duur werkzoekend Tussen de 41% 59% Langer dan 2 jaar werkzoekend Tussen de 31% 69% Minder dan 2 jaar werkzoekend 0% 20% 40% 60% 80% In de rapportage worden de geanalyseerde data uiteen gezet. Aanvullende tabellen kunnen worden opgevraagd en per appendix worden toegestuurd. 10

11 4. Resultaten naar leeftijd In dit hoofdstuk worden de meest opvallende significante verschillen besproken, die optreden tussen de bevraagde jarige populatie ten opzichte van de jarige populatie. 4.1 Algemene gezondheid Het merendeel van de onderzochte populatie, ervaart in het algemeen de gezondheid nu men werkzoekend is als goed tot zeer goed. Het betreft de eigen ervaren gezondheid. Daarbij, ervaart de jarige populatie hun gezondheid in het algemeen significant positiever dan de jarige populatie: 22% zeer goed vs. 16% Langdurige ziekten, aandoeningen en/of handicaps Het merendeel van de totale populatie heeft geen langdurige ziekten. De jarige populatie heeft niet significant vaker ziekten, aandoeningen en/of handicaps, ten opzichte van de jarige populatie. Langdurige problemen met armen, handen, benen, voeten, rug en nek komen het meeste voor. Langdurige psychische problemen komt het meeste voor onder de jarigen, 22% ten opzichte van 9% onder de jarigen. Figuur 2. Heeft u één of meerdere langdurige ziekten, aandoeningen en/of handicaps? Nee 65% 66% Ja 35% 34% 0% 20% 40% 60% 80% Lichamelijke en emotionele gezondheid De populatie tussen de, voelt zich significant vaker door zijn lichamelijke gezondheid gehinderd bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten dan de oudere populatie tussen de. Zo geeft 39% van de jarigen aan, zich nooit gehinderd te voelen ten opzichte van 48% van de jarigen. Wanneer wordt gevraagd naar de hinder door emotionele problemen bij het verrichten van dagelijkse activiteiten doet zich hetzelfde patroon voor, maar dan nog sterker. Zo geeft 43% van de jarigen aan, zich nooit gehinderd te voelen als gevolg van emotionele problemen ten opzichte van 55% van de jarigen. Deze verschillen zijn significant. Hoewel men aangeeft, zich wel gehinderd te kunnen voelen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, voelen beide leeftijdsgroepen zich over het algemeen fysiek en mentaal wel in staat om te werken. Mee eens, fysiek in staat 67% van de jarigen vs. 67% van de jarigen. Mee eens, mentaal in staat 65% van de jarigen vs. 68% van de jarigen. 4.2 Fysieke vitaliteit Aan de hand van de zogenaamde BRAVO-thema s: Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning, kan de leefstijl van mensen in kaart worden gebracht. In deze paragraaf wordt beschreven hoe de populatie op deze vijf criteria scoort nu men werkzoekend is. 11

12 Bewegen Het merendeel van de totale populatie 67%, geeft aan, minimaal vijf dagen per week ten minste 30 minuten per dag in de vrije tijd te bewegen (Nederlandse bewegingsnorm). De meeste respondenten, 61% geven aan minimaal drie dagen 20 minuten intensief te sporten of te bewegen (Fitnorm). Men scoort wel een stuk lager op de vraag, hoe vaak men inspannende sporten of zware lichamelijke activiteiten beoefent per week, die lang genoeg duren om daar echt bezweet van te raken, (0 t/m 1 dag), 52% van de totale populatie. Roken Onder de jarige populatie blijken meer rokers dan onder de jarige populatie, maar de laatste groep bevat wel meer mensen die vroeger hebben gerookt. 44% van de jarige populatie heeft nog nooit gerookt, wat significant verschilt met 32% van de jarigen. Dit komt overeen met ander onderzoek, dat de oudere populatie de meeste exrokers kent. Figuur 3. Rookt u? Nee, maar ik heb vroeger wel gerookt 29% 49% Nee, ik heb nooit gerookt 32% 44% Ja 27% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Alcohol Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geeft aan dat senioren (vanwege meer vrije tijd en het meer geld omhanden hebben) en mensen met depressieve en stemmingsstoornissen een belangrijke risicogroep vormen ten aanzien van overmatig alcohol gebruik. Naarmate men ouder wordt, wordt tevens vermindering in alcohol gebruik geadviseerd. In het onderzoek antwoordt 35% van de jarige populatie nooit alcohol te nuttigen ten opzichte van 25% van de jarige populatie. De oudere werkzoekende blijkt significant vaker alcohol per week te drinken; 6 tot 7 dagen per week, 7% jarigen vs. 15% jarigen. 12

13 Figuur 4. Hoe vaak per week drinkt u alcoholische drank? 6-7 dagen per week 5 keer per week 7% 7% 9% 15% 2-4 keer per week 1 keer per week 27% 28% 24% 24% Nooit 25% 35% 0% 10% 20% 30% 40% Voeding Op de vragen hoe vaak men per week ontbijt en hoeveel groente en fruit men eet, scoort de jarige populatie hoger. Met betrekking op het dagelijks ontbijten en het aantal stuks fruit dat men eet, is dit verschil ook significant. Tabel A. Vraag jaar jaar Ik ontbijt 7 dagen per week 78% 86% Ik eet 7 dagen per week ten minste 200gr 39% 41% groenten Ik eet (drink) 7 dagen per week ten minste 2 stuks fruit 29% 35% Ontspanning Ontspanning is gemeten in termen van slaap ervaren. Ontspanning in de zin van rust of ontspanning vinden in het doen van activiteiten, wordt in dit deel buiten beschouwing gelaten. In de paragraaf ten aanzien van mentale vitaliteit, zal het aspect herstelbehoefte nader worden belicht. 81% van de totale populatie geeft aan voldoende slaap te ervaren. De jarigen geven significant vaker aan dat zij voldoende slapen (82% vs. 77%). 13

14 Figuur 5. Vindt u dat u voldoende slaapt? Ja 77% 82% Nee 23% 18% 0% 50% 100% 4.3 Mentale vitaliteit Deze paragraaf brengt de significante verschillen in de mentale vitaliteit tussen de twee werkzoekende leeftijdsgroepen in beeld. Hierbij wordt herstelvermogen, zingeving, depressiviteit en coping nader belicht. Herstelbehoefte Op een Likkert schaal van nooit tot altijd, is gevraagd hoe moeilijk het is voor de werkzoekende populatie om te ontspannen aan het einde van de dag. De jarige populatie hebben meer moeite met ontspannen aan het einde van een dag, zijn vaker echt op, of komen vaker door vermoeidheid niet meer toe aan andere bezigheden. Alleen ten aanzien van het, moeilijk kunnen ontspannen aan het einde van de dag, is dit verschil significant. 63% van de jarigen geeft aan, dit nooit tot zelden moeilijk te vinden ten opzichte van 52% van de jarigen. Zingeving Naarmate de leeftijd oploopt blijken de activiteiten significant vaker aan te sluiten bij de persoonlijke doelen en waarden die men nastreeft. Ook ervaart de jarige werkzoekende zijn leven significant vaker als zinvol (67% vs. 54%). Figuur 6. Ervaart u uw leven als zinvol? Vaak-zeer vaak-altijd 54% 67% Af en toe - regelmatig 28% 38% Nooit - zelden 4% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 14

15 Stemming en energie Klachten met betrekking tot stemming en energie blijken zich onder de jarige populatie minder vaak voor te doen dan onder de jarige populatie. De oudere leeftijdsgroep heeft minder last van somberheidsklachten en een gebrek aan energie. De meeste verschillen zijn significant ten aanzien van, een onrustige gestoorde slaap, je neerslachtig en somber voelen, je minder voelen dan anderen, moeilijk op gang kunnen komen, je gespannen voelen, je nutteloos voelen, nergens meer belangstelling in hebben, piekeren, snel geïrriteerd zijn, een gebrek aan energie hebben en je s morgens niet fris en uitgerust voelen. Men kon aangeven in de vragenlijst in welke mate men deze klachten ervaart op een schaal van nooit tot zeer vaak. In onderstaande figuur is terug te lezen hoeveel mensen deze klachten vaak ervaren. Figuur 7. Het vaak ervaren van stemming en energie klachten. s'morgens niet fris en uitgerust voelen Een gebrek aan energie hebben Snel geirriteerd zijn Piekeren Nergens meer belangstelling in hebben Je nutteloos voelen Je gespannen voelen Moeilijk op gang kunnen komen Je minder voelen dan anderen Je neerslachtig of somber voelen Onrustige/verstoorde slaap ervaren 8% 11% 10% 16% 6% 11% 14% 21% 5% 9% 11% 15% 10% 14% 10% 18% 11% 10% 9% 12% 11% 16% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Coping Bij de vragen die inzicht geven in wat de populatie doet om stressvolle situaties of emoties het hoofd te bieden, worden geen significante verschillen geconstateerd. Rond de driekwart geeft aan zich nooit/zelden/af en toe zich bij de gang van zaken neer te leggen. Met een zeer grote meerderheid gaat men nauwelijks moeilijke situaties uit de weg. Regelmatig tot vaak grijpt men direct in als er moeilijkheden zijn, men bedenkt verschillende mogelijkheden om een probleem op te lossen en men zet de zaken eerst op een rij. De populatie laat zich niet snel uit het veld slaan, maar gaat wel op een afwegende manier met stressvolle situaties om. 4.4 Werk zoekgedrag en steun In deze paragraaf worden significante verschillen in het werk zoekgedrag en de ervaren steun uit de omgeving tussen de twee werkzoekende leeftijdsgroepen besproken. 15

16 UWV richtlijn voor solliciteren De jongere werkzoekenden solliciteren significant vaker dan de oudere werkzoekenden (32% solliciteert minstens 8 keer per 4 weken tegenover 20% van de oudere werkzoekenden en 15% meer dan 12 keer per 4 weken vs. 10%). 69% van de jarigen solliciteert vaker dan de minimum 1-4 sollicitatie UWV norm ten opzichte van 52% onder de jarigen. Figuur 8. Hoe vaak solliciteert u gemiddeld per 4 weken nu u werkzoekend bent? meer dan 12 keer 15% 10% 8-12 keer 4-8 keer 17% 10% 37% 32% 1-4 keer 31% 48% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Voorbereidend werk zoekgedrag Hieronder wordt het voorbereidend werk zoekgedrag gedurende de gehele periode dat men werkzoekend is beschreven. Van beide populaties blijkt een meerderheid geen omscholingsactiviteiten/training, loopbaan/reintegratiebegeleiding, sollicitatie- of netwerktrainingen te hebben gevolgd. Wel heeft men een CV klaar liggen en velen hebben een Linkedin profiel. De jongere werkzoekenden hebben significant vaker een Linkedin profiel en/of een Twitter account. Tabel B. Voorbereidend werk zoekgedrag Heeft een CV klaar liggen 99% 98% Heeft een Linkedin profiel 73% 63% Heeft sollicitatietrainingen gevolgd 46% 46% Heeft (om) scholingsactiviteiten/training 43% 42% gevolgd Heeft netwerktraining gevolgd 35% 39% Heeft loopbaan/reintegratiebegeleiding gehad 37% 35% Heeft een Twitter account 34% 26% Actief werk zoekgedrag De jarige populatie blijkt significant meer actief werk zoekgedrag te ondernemen dan de jarige populatie. Zo blijkt de jongere populatie significant vaker in de krant of internet te hebben gekeken naar advertenties of naar aanleiding van vacatures sollicitatiebrieven te hebben verstuurd naar mogelijke werkgevers of heeft men contact opgenomen met een uitzendbureau en/of arbeidsbureau/intermediair. Het privé netwerk wordt wel vaker dan het zakelijk netwerk ingezet bij het zoeken van een baan. Bij de vraag hoe vaak men op sollicitatiegesprek is geweest bij potentiele werkgevers ten tijde dat men werkzoekend is, blijkt de jarige doelgroep vaker op gesprek te gaan ten 16

17 opzichte van de oudere doelgroep. Dit lijkt in lijn met de significant hogere sollicitatiefrequentie. Op de vraag of men in de periode dat men werkzoekend is op sollicitatiegesprek is geweest, antwoordt 53% van de jarigen met (bijna) nooit en 42% onder de jarigen. Zie onderstaande figuur. Figuur 9. Heeft u sollicitatiegesprekken gevoerd met mogelijke werkgevers? Zeer vaak 1% 1% Vaak 7% 13% Soms 45% 39% (bijna) Nooit 42% 53% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Interne & externe factoren Factoren die het werk zoekgedrag mede kunnen bepalen, worden hieronder verder uiteengezet. Waar, hoe, wie Op de vraag of men helder voor ogen heeft waar (bedrijf, instelling) men de komende maand gaat proberen werk te zoeken, blijkt dat beide groepen hier vaak niet een helder beeld bij hebben. Op de vraag hoe (verrichten open sollicitaties, rechtstreeks contact, via advertenties op internet/krant) men de komende maand gaat proberen werk te zoeken, heeft de populatie dat wat beter op het netvlies staan. Op de vraag of men weet aan wie men de komende maand hulp moet vragen om aan een baan te komen, valt het op dat men dit vaak niet voldoende helder voor ogen heeft. Wanneer naar de verschillen tussen beide groepen wordt gekeken, dan blijken de jongere werkzoekenden op alle facetten het significant beter voor ogen te hebben. Tabel C. Vraag Schaal jaar jaar Mij staat helder voor ogen waar ik de komende Zeer mee eens/eens 40% 32% maand werk ga zoeken Mij staat helder voor ogen hoe ik de komende Zeer mee eens/eens 56% 46% maand werk ga zoeken Ik weet aan wie ik de komende maand hulp zal vragen om aan werk te komen Zeer mee eens/eens 25% 23% Motivatie Een zeer ruime meerderheid van de werkzoekenden blijkt (zeer) gemotiveerd om de komende maand werk te zoeken. De jarige populatie is echter significant gemotiveerder. Deze significante verschillen tussen beide populaties lijken ook overeen te komen met het eerder benoemde beeld wat zich voltrekt met betrekking tot de (in) activiteit 17

18 rondom solliciteren (ten aanzien van genoemde UWV norm en het eerder benoemde actief werk zoekgedrag) en het verschil wat optreedt naar leeftijd. Figuur 10. Ik ben zeer gemotiveerd om de komende maand werk te zoeken. Zeer mee eens-eens 70% 59% Voldoende mee eens Zeer mee oneensoneens 22% 26% 8,00% 15% 0% 20% 40% 60% 80% Belemmeringen Activiteiten zoals mantelzorg, vrijwilligerswerk, het volgen van een opleiding, het opzetten van een onderneming met als doel om werk te vinden worden niet vaak als belemmering ervaren door de werkzoekende populatie. Evenmin zouden bijvoorbeeld lichamelijke en psychische gezondheidsproblemen het zoeken naar betaald werk niet in de weg staan of is niet van toepassing. De financiële situatie en leeftijd worden echter wel vaak als belemmering ervaren, waarbij er significante verschillen zijn tussen de twee leeftijdsgroepen. Financiële situatie: Ruim een vijfde (22%) van de jarige populatie geeft aan, dat financiële belemmeringen niet van toepassing zijn op het zoeken naar een betaalde baan ten opzichte van bijna een derde (31%) van de jarige populatie. De jongere populatie ervaart meer belemmering. Leeftijd: Voor beide doelgroepen is leeftijd een aanzienlijke belemmering bij het zoeken naar een betaalde baan. Naarmate de leeftijd van de werkzoekende populatie toeneemt, ondervindt men hier meer belemmering van. Ruim twee derde ervaart leeftijd als tamelijk tot zeer belemmerend. De oudere populatie vindt leeftijd significant vaker zeer belemmerend (34% vs. 27%). Daarbij moet worden opgemerkt dat er ook een hele kleine groep is die leeftijd als helemaal niet belemmerend ervaart. Zie onderstaande figuur. 18

19 Figuur 11. Ondervindt u, uw leeftijd als belemmering bij het zoeken naar een betaalde baan? Niet van toepassing 7% 9% Zeer belemmerend 33% 44% Tamelijk belemmerend Belemmerend 14% 12% 20% 15% Beetje belemmerend 8% 14% Helemaal niet belemmerend 13% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Steun Beide leeftijdsgroepen ervaren met name niet veel praktische c.q. instrumentele steun van de omgeving bij het zoeken van een baan. Rond de helft geeft aan dergelijke steun nooit te ontvangen en ruim een derde antwoordt met soms. De oudere populatie van reageert significant vaker met nooit op vragen als mensen uit mijn omgeving bieden mij hulp aan bij het vinden van een baan, anderen moedigen mij aan om werk te zoeken en er zijn mensen die mij praktische hulp bieden bij het zoeken van een baan. Figuur 12. Er zijn mensen die mij praktische hulp bieden bij het zoeken van een baan. Zeer vaak 2% 2% Vaak Soms 10% 6% 43% 34% (bijna) Nooit 45% 58% 0% 20% 40% 60% 80% Wanneer wordt ingegaan op de meer emotionele steun, ( er zijn mensen die laten zien dat ze om me geven, er zijn mensen die mij ondersteunen als ik van streek en somber of gespannen ben en er zijn mensen bij wie ik terecht kan voor goede raad ) antwoorden beide groepen positiever en vaker met soms, vaak en zeer vaak en aanzienlijk minder met nooit. Er zijn ook geen significante verschillen. 19

20 4.5 Duurzame inzetbaarheid De volgende onderwerpen zijn ingebracht om de mening van de werkzoekende populatie naar leeftijd inzichtelijk te krijgen over wat zou kunnen bijdragen aan een betere inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit. Loopbaanontwikkeling Op de vraag of men meer stil had willen staan bij loopbaanontwikkeling toen men nog werkte, antwoord 57% van de jarigen en 45% van de jarigen met ja. Het verschil is significant. Figuur 13. Had u toen u nog werkte meer stil willen staan bij uw loopbaanontwikkeling? Nee 43% 55% Ja 45% 57% 0% 20% 40% 60% Inzetbaarheid Op de vraag of men meer aan de eigen inzetbaarheid had willen doen toen men nog werkzaam was, zodat men betere arbeidsperspectieven zou hebben gehad, antwoordt een kleine meerderheid van de respondenten met nee. Wel is er ook een aanzienlijke groep die inzetbaarheid als toegevoegde waarde ziet. Figuur Terugkijkend toen u nog werkte, had u meer willen doen aan uw inzetbaarheid, zodat u betere perspectieven heeft bij baanverlies? Nee 55% 62% Ja 45% 38% 0% 20% 40% 60% 80% Social media training Op de vraag of social media training ertoe kan bijdragen om sneller een baan te vinden zijn de meningen nogal verdeeld: ruim een derde antwoordt bevestigend, een iets grotere groep ontkennend en rond een kwart heeft geen mening jarigen antwoorden significant vaker met geen mening. Wellicht dat dit te maken heeft met minder kennis over wat social media kunnen betekenen bij het vinden van een baan in de huidige arbeidsmarkt. Dit komt overeen met eerdere bevindingen in dit onderzoek waaruit blijkt, dat vooral de oudere 20

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE b AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers

Nadere informatie

Prof. dr. Tinka van Vuuren. Vitaliteitsmanagement: je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden!

Prof. dr. Tinka van Vuuren. Vitaliteitsmanagement: je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden! Prof. dr. Tinka van Vuuren Vitaliteitsmanagement: je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden! Inhoud Inleiding 7 1 Wat is vitaliteit? 9 2 Waarom is vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van belang? 12

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

Buiten is gezond. Onderzoeksrapport publieksenquête december 2012

Buiten is gezond. Onderzoeksrapport publieksenquête december 2012 Buiten is gezond Onderzoeksrapport publieksenquête december 2012 Uit een grootschalige publieksenquête onder meer dan 1000 Nederlanders blijkt dat de meeste Nederlanders denken dat er een positieve relatie

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN Onderzoeksrapportage voor hulpverleners, onderzoekers en (beleids)medewerkers in de ouderenzorg Ilse Zwart-Olde Marianne Jacobs Marjolein Broese van Groenou Zorgnetwerken

Nadere informatie

www.sellevanderwoude.nl

www.sellevanderwoude.nl PERSPECTIEF OP WERK PERSPECTIEF OP WERK Onderzoek naar het arbeidsperspectief in relatie tot de uitstroombestemming van leerlingen uit het praktijkonderwijs 12 juni 2015 Drs. Selle L. van der Woude www.sellevanderwoude.nl

Nadere informatie

MEER KOOPKRACHT EN ECHTE BANEN

MEER KOOPKRACHT EN ECHTE BANEN GEZOCHT: EEN ECHTE BAAN is een uitgave van de FNV Onderzoek: Margreet Pasman Tekst: Margreet Pasman Redactie: Lisanne de Hoop en Linda Vermeulen Met dank aan Tammo ter Hark en Jan Ehrhardt (Kleine Stappen),

Nadere informatie

Mensen met migraine... aan het werk! Versie voor niet-medici

Mensen met migraine... aan het werk! Versie voor niet-medici Richtlijn Mensen met migraine... aan het werk! Versie voor niet-medici Juni 2014 1 2 Colofon Richtlijn Mensen met migraine aan het werk! versie voor niet-medici. Opgesteld op basis van de professionele

Nadere informatie

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen Een ander leven M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen met een verstandelijke beperking of chronisch

Nadere informatie

Chronisch ziek en werk

Chronisch ziek en werk kennissynthese Chronisch ziek en werk Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking kennissynthese Chronisch ziek en werk Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische

Nadere informatie

Werken aan bevlogenheid

Werken aan bevlogenheid Werken aan bevlogenheid Onderzoek onder gemeentelijke professionals Foto Sjaak van der Tak 4 voorwoord Ingrijpende ontwikkelingen als de decentralisaties en digitalisering van de dienstverlening stellen

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen

Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Opvattingen van werknemers met een tijdelijke en vaste arbeidsrelatie over de gevolgen

Nadere informatie

stip op de agenda van management

stip op de agenda van management Arbeidsparticipatie in Nederland personeelsvoorziening met stip op de agenda van management en HR Beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel steeds belangrijker voor bedrijven Openbare les december

Nadere informatie

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003 LANGER GEZOND LEVEN Ook een kwestie van gezond gedrag Oktober 2003 2 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Volksgezondheid en gezond leven 1. Waarom een nota preventiebeleid? 1.1 Gezondheid belangrijk voor burger

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen Op weg naar effectieve schuldhulp Preventie: voorkomen is beter dan genezen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord Auteurs dr. Nadja Jungmann dr. Roeland van Geuns dr. Jeanine Klaver drs. Peter Wesdorp

Nadere informatie

Ambitie kent geen tijd

Ambitie kent geen tijd Ambitie kent geen tijd Onderzoek naar de relaties tussen ambities, deeltijdwerk en gender In opdracht van de Taskforce DeeltijdPlus Oktober 2009 Suzanne de Visser, MA Martine van Ommeren, MA Annejet Kerchaert,

Nadere informatie

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen (beginmeting) Onderzoek uitgevoerd door IrisZorg, onder verantwoordelijkheid van GGD Regio Nijmegen

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Behandelprotocol Vrije Universiteit Faculteit der Psychologie en Pedagogiek Afdeling Klinische Psychologie In samenwerking

Nadere informatie

Toekomstverkenning informele zorg

Toekomstverkenning informele zorg Toekomstverkenning informele zorg Toekomstverkenning informele zorg Alice de Boer (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, oktober 2007 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld bij Koninklijk

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Burn-out : verbanden tussen emotionele uitputting, arbeidsmarktpositie en Het Nieuwe Werken

Burn-out : verbanden tussen emotionele uitputting, arbeidsmarktpositie en Het Nieuwe Werken Burn-out : verbanden tussen emotionele uitputting, arbeidsmarktpositie en Het Nieuwe Werken Burn-out: verbanden tussen emotionele uitputting, arbeidsmarktpositie en Het Nieuwe Werken Patricia van Echtelt

Nadere informatie

Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing

Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing Opdrachtgever RWI Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing Opdrachtnemer Gilde Re-integratie, What Works, UvA / P. Wesdorp, E. van Hooft, G. Duinkerken... [et al.] Doel en vraagstelling Welke inzichten

Nadere informatie

Werk zoeken en werk vinden Een vergelijkend onderzoek onder Turkse en autochtone Nederlanders

Werk zoeken en werk vinden Een vergelijkend onderzoek onder Turkse en autochtone Nederlanders Werk zoeken en werk vinden Een vergelijkend onderzoek onder Turkse en autochtone Nederlanders Edwin A.J. van Hooft Marise Ph. Born Toon W. Taris Henk van der Flier Vrije Universiteit, Amsterdam, 2004.

Nadere informatie

EFFECTEN VAN ZACHTE KENMERKEN OP DE

EFFECTEN VAN ZACHTE KENMERKEN OP DE EFFECTEN VAN ZACHTE KENMERKEN OP DE REÏNTEGRATIE VAN DE WWB, WW EN AO POPULATIE EEN LITERATUURSTUDIE Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arie Gelderblom Jaap de Koning m.m.v.

Nadere informatie