BESTUURSOVEREENKOMST Uitvoeringsregeling POP-3 subsidies Zuid-Holland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTUURSOVEREENKOMST Uitvoeringsregeling POP-3 subsidies Zuid-Holland"

Transcriptie

1 BESTUURSOVEREENKOMST Uitvoeringsregeling POP-3 subsidies Zuid-Holland DE ONDERGETEKENDEN: Waterschap Rivierenland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Bassa, lid van het Dagelijks Bestuur, hierna te noemen: WSRL; Hoogheemraadschap van Rijnland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw Leewis, lid van het Dagelijks Bestuur, verder te noemen: HHRL; Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Kruiswijk, lid van het Dagelijks Bestuur, verder te noemen: HHAGV; Waterschap Hollandse Delta, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Struik, lid van het Dagelijks Bestuur, verder te noemen: WSHD; Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Beugelink, lid van het Dagelijks Bestuur, verder te noemen: HDSR; Hoogheemraadschap van Delfland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Middendorp, lid van het Dagelijks Bestuur, verder te noemen: HHDL; Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Van der Klugt, lid van het Dagelijks Bestuur, verder te noemen: HHSK; Verder te noemen: de Waterschappen Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland, vertegenwoordigd door gedeputeerde de heer Weber en gedeputeerde de heer Janssen, daartoe gemachtigd ingevolge hun besluit van 24 mei 2016, verder te noemen de provincie ; OVERWEGENDE: Dat op grond van het POP-3 programma en de Uitvoeringsregeling POP- 3 Zuid- Holland subsidies kunnen worden verstrekt voor watergerelateerde maatregelen. Dat de Waterschappen cofinancier zijn bij de subsidies voor watergerelateerde maatregelen; - 1 -

2 Dat er voor de watergerelateerde maatregelen als bedoeld in paragrafen 2.1, 2.2, 2.6 en 2.7 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland, in totaal , - beschikbaar is aan middelen uit het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) gedurende de POP-3 periode; Dat de beschikbare ELFPO middelen bestaan uit middelen uit pijler 1 en pijler 2 van het gemeenschappelijk landbouw beleid van de Europese Unie; Dat de Provincie ,- aan provinciale middelen beschikbaar stelt als cofinanciering voor watermaatregelen in de Krimpenerwaard - gelegen in het beheergebied van HHSK - als bedoeld in paragraaf 2.6 van de Uitvoeringsregeling POP- 3 Zuid-Holland. Dit bedrag is ter hoogte van hetzelfde bedrag als de beschikbare ELFPO middelen voor deze maatregelen; Dat de Waterschappen cofinanciering toezeggen ter hoogte van hetzelfde bedrag als de beschikbare ELFPO middelen (á ,-) voor de watergerelateerde maatregelen als bedoeld in paragrafen 2.1, 2.2, 2.6 en 2.7 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid- Holland; Dat de Waterschappen de cofinanciering voor de ELFPO middelen uit pijler 2 willen verstrekken via de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland; Dat de Waterschappen de cofinanciering voor de ELFPO middelen uit pijler 1 kunnen verstrekken via de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland of via een eigen separaat instrument 1 ; Dat de Waterschappen en de Provincie in goede samenwerking willen komen tot openstellingsbesluiten voor maatregelen waarvoor de Waterschappen cofinancier zijn; Dat de Waterschappen en de Provincie juridisch geborgde afspraken wensen vast te leggen in een bestuursovereenkomst; ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: Artikel 1: Doel van deze Bestuursovereenkomst 1. Het doel van deze Bestuursovereenkomst is het vastleggen van de afspraken tussen Partijen over benutting van de beschikbare ELFPO middelen voor de watergerelateerde maatregelen die middels de Uitvoeringsregeling POP-3 of een separaat, nader vorm te geven instrument kunnen worden gesubsidieerd. 1 De Waterschappen hebben afgesproken om naast de ELFPO middelen uit Pijler 1 eenzelfde bedrag beschikbaar te stellen voor de internationale waterdoelen

3 2. De afspraken hebben betrekking op de samenwerking, de taak- en rolverdeling tussen Partijen, de financiering, de cofinanciering, de financiële controle en verantwoording en de verdeling van uitvoeringskosten die met de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland zijn gemoeid. 3. Partijen verplichten zich tegenover elkaar, binnen de grenzen die de wet daaraan stelt, tot nakoming van de in deze Bestuursovereenkomst vastgelegde afspraken. Artikel 2: Rollen, taken en bevoegdheden van de Provincie en de Waterschappen 1. Partijen zullen de verplichtingen uit deze overeenkomst zo veel mogelijk in samenwerking en onderlinge afstemming uitvoeren. 2. Partijen streven er naar om de totaal beschikbare ELFPO middelen uit pijler 1 á ,-- en uit pijler 2 á ,-- volledig te benutten. 3. Partijen komen ambtelijk met het oog op de in lid één omschreven afstemming en samenwerking minstens één maal per jaar bijeen. In deze bijeenkomst wordt de uitvoering van deze overreenkomst gedurende het voorgaande jaar geëvalueerd. De provincie organiseert de bijeenkomst. Artikel 3: Hoogte van de cofinanciering door Waterschappen 1. De Waterschappen streven ernaar de volgende middelen als cofinanciering voor watergerelateerde maatregelen POP-3 beschikbaar te stellen: a. WSRL ,-; b. HHRL ,-; c. HHAGV ,- ; d. WSHD ,-; e. HDSR ,-; f. HHDL ,-; g. HHSK ,-. 2. Partijen verdelen de cofinanciering over de afzonderlijke watergerelateerde maatregelen van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland, te weten paragrafen 2.1, 2.2, 2.6 en 2.7 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland. 3. In overleg met de provincie kunnen de waterschappen tweemaal per jaar een wijzigingsvoorstel doen voor de verdeling van de middelen over de watergerelateerde maatregelen. Artikel 4: Keuze pijler 1 of pijler 2 Per openstellingsbesluit bepalen partijen gezamenlijk of de ELFPO-middelen uit pijler 1 of uit pijler 2 worden opengesteld

4 Artikel 5: Openstellingsbesluiten watergerelateerde maatregelen Pijler 2 middelen 1. De provincie, gehoord de waterschappen, bereidt een openstellingsbesluit in het kader van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland voor. 2. De Waterschappen adviseren de provincie over de doelen waarop het openstellingsbesluit betrekking heeft, de hoogte van het subsidieplafond, en de wenselijke openstellingsdatum. 3. De provincie draagt zorg voor tijdige besluitvorming en publicatie van de openstellingsbesluiten. Artikel 6: Openstellingsbesluiten watergerelateerde maatregelen Pijler 1 middelen 1. De beschikbare ELFPO middelen uit pijler 1 worden door de provincie via de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland opengesteld. 2. De cofinanciering van de waterschappen voor de ELFPO middelen uit pijler 1 kan via de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland verstrekt worden of via een eigen separaat instrument van de waterschappen gecommiteerd worden. 3. De waterschappen rapporteren jaarlijks aan de provincie over voortgang van de committering van deze middelen die als cofinanciering gelden, maar buiten de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland zijn gelaten. Artikel 7: Communicatie en publiciteit 1. De waterschappen dragen zorg voor de communicatie over openstellingsbesluiten op grond van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland binnen het eigen beheergebied. 2. De provincie draagt zorg voor de communicatie over openstellingsbesluiten op grond van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland op provinciaal niveau. 3. Partijen stemmen de communicatie over openstellingsbesluiten vooraf onderling af. Artikel 8: Beoordelen subsidieaanvragen 1. Voor de beoordeling van subsidieaanvragen maakt de provincie gebruik van de expertise van waterschappen waarvan het beheergebied niet in de provincie Zuid- Holland ligt of van andere onafhankelijke experts. 2. De provincie draagt zorg voor tijdige besluitvorming en zendt afschriften van de subsidiebeschikkingen aan het waterschap binnen wiens beheergebied de subsidie is verleend

5 Artikel 9: Bijdrage waterschappen aan de uitvoeringskosten 1. De uitvoeringskosten die met de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland samenhangen, komen voor rekening van de provincie, met uitzondering van de uitvoeringskosten van het betaalorgaan RVO.nl voor de openstellingsbesluiten van paragraaf 2.6 van de Uitvoeringsregeling POP Voor de openstellingen van paragraaf 2.6 uit de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid- Holland komen de uitvoeringskosten van het betaalorgaan RVO.nl naar rato van het subsidiabele bedrag voor rekening van de afzonderlijke waterschappen. 3. Het subsidiabel bedrag in relatie tot de openstelling van paragraaf 2.6 bestaat uit: a. de ELFPO-middelen uit Pijler 1; b. de ELFPO-middelen uit Pijler 2 en de cofinanciering van de waterschappen. 4. De provincie brengt de kosten als bedoeld in het eerste en tweede lid jaarlijks in rekening bij de waterschappen. 5. In afwijking van het eerste lid komen de uitvoeringskosten die betrekking hebben op de ELFPO middelen die de provincie beschikbaar stelt voor de Krimpenerwaard voor rekening van de provincie. Artikel 10: Inspanning verlagen uitvoeringskosten 1. Partijen spannen zich gezamenlijk in om de uitvoeringskosten zo laag mogelijk te houden. 2. De inspanning bestaat uit: a. bij de voorbereiding van de openstellingsbesluiten rekening houden met de uitvoeringslasten, onder andere door middel van de te hanteren minimumbedragen voor aanvragen en het al dan niet subsidiabel stellen van kostensoorten; b. de provincie zet zich in financiering voor de uitvoeringskosten van het betaalorgaan RVO.nl te vinden uit het budget Technische Bijstand POP-3 en uit de middelen die vrijvallen uit POP-2; c. de cofinanciering van de waterschappen naast de ELFPO middelen uit Pijler 1 zoveel mogelijk buiten de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland aan te gaan. 3. Indien de uitvoeringskosten van het betaalorgaan RVO.nl voor de openstellingen van paragraaf 2.6 gefinancierd kunnen worden middels Technische Bijstand POP-3 of vrijval ELFPO-middelen POP-2 worden de uitvoeringskosten die in rekening worden gebracht aan de waterschappen naar rato van het subsidiabele bedrag per waterschap verlaagd, gebaseerd op het aandeel van maatregel 2.6 in het totaal opengestelde budget van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland in het betreffende jaar

6 Artikel 11: Overzicht en verrekening Technische Bijstand POP-3 en vrijval middelen POP-2 1. De provincie houdt gedurende de POP-3 periode bij welk aandeel van de Technische Bijstand POP-3 en vrijval middelen POP-2 betrekking heeft op de openstellingen van paragraaf 2.6 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland. 2. De provincie zendt het overzicht jaarlijks als mede het totaaloverzicht aan het eind van de POP-3 periode aan de waterschappen. 3. Partijen kunnen op basis van het totaaloverzicht de Technische Bijstand POP-3 en vrijval middelen POP-2 onderling verrekenen. Artikel 12: Bezwaar en Beroep 1. De Provincie draagt zorg voor tijdige en procedureel correcte behandeling van bezwaaren beroepsprocedures. 2. Bij de inhoudelijke behandeling van bezwaar- en beroepsprocedures kan de Provincie advies aan het betrokken waterschap vragen. 3. De Waterschappen verplichten zich er toe gevraagde adviezen tijdig te geven en de Provincie waar nodig bij te staan in bezwaar- en beroepsprocedures. Artikel 13: Gewijzigde of onvoorziene omstandigheden 1. Indien er sprake is van gewijzigde of onvoorziene omstandigheden, die van dien aard zijn dat deze Bestuursovereenkomst billijkheidshalve behoort te worden gewijzigd of die wezenlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van deze Bestuursovereenkomst, zullen Partijen over wijziging van deze Bestuursovereenkomst met elkaar in overleg treden. 2. Partijen treden in overleg binnen zes weken nadat een Partij de wens daartoe aan de andere Partijen schriftelijk heeft meegedeeld. Artikel 14: Wijziging van de Bestuursovereenkomst 1. Elke partij kan de andere Partijen schriftelijk verzoeken de Bestuursovereenkomst te wijzigen. De partij die om een wijziging verzoekt, stelt de anderen Partijen daarvan in kennis. 2. De voorgestelde wijziging behoeft de schriftelijke instemming van alle Partijen. Partijen treden daartoe in overleg binnen zes weken na datum waarop de wijziging als bedoeld in het eerste lid wordt voorgesteld. 3. De wijziging en de verklaringen tot instemming worden in afschrift als bijlage aan de Bestuursovereenkomst gehecht

7 Artikel 15: Gedeeltelijke onverbindendheid van de Bestuursovereenkomst Indien een of meer bepalingen van deze Bestuursovereenkomst onverbindend of onuitvoerbaar blijken te zijn, bijvoorbeeld als gevolg van bestuurlijke besluitvorming of juridische procedures met gerechtelijke uitspraken tot gevolg, zullen Partijen in overleg treden teneinde deze Bestuursovereenkomst zodanig te wijzigen, dat deze geen onverbindende of onuitvoerbare bepalingen meer bevat en dat het doel dat met deze Bestuursovereenkomst wordt beoogd, zoveel mogelijk wordt bereikt. Artikel 16: Looptijd 1. De Bestuursovereenkomst treedt in werking op moment van ondertekening door alle Partijen en eindigt op de datum dat alle in deze Bestuursovereenkomst gemaakte afspraken naar behoren zijn uitgevoerd, uiterlijk per 31 december Partijen kunnen overeenkomen de looptijd van de overeenkomst met een termijn van telkens een jaar te verlengen. Artikel 17: Geschillenregeling 1. Een partij die meent dat er een geschil bestaat over de uitvoering van deze Bestuursovereenkomst, deelt dat schriftelijk aan de andere Partijen mee. De mededeling bevat een aanduiding van het geschil. 2. Binnen zes weken na de schriftelijke mededeling overleggen Partijen over een oplossing voor het geschil. 3. Indien het overleg niet binnen twaalf weken na de mededeling, bedoeld in het eerste lid, tot een oplossing van het geschil heeft geleid beraden Partijen zich over de wijze waarop het geschil zal worden beslecht. 4. De uitkomst van het beraad, bedoeld in het derde lid kan zijn dat gekozen wordt voor mediation, arbitrage of een beoordeling van het geschil door de burgerlijke rechter. 5. Komen Partijen niet tot een keuze dan is de burgerlijke rechter bevoegd om het geschil te beslechten. 6. Derden kunnen aan het bepaalde in deze Bestuursovereenkomst op geen enkele wijze, direct of indirect, rechten ontlenen

8 Ondertekening Aldus in 8-voud opgemaakt en ondertekend te Den Haag op , Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, De heer Weber, gedeputeerde Zuid-Holland voor Energie, Natuur en recreatie, Integraal Ruimtelijk Project: Goeree-Overflakkee en Landbouw De heer Kruiswijk, lid dagelijks bestuur Provincie Zuid-Holland, Waterschap Hollandse Delta, De heer Janssen, gedeputeerde Zuid-Holland voor Milieu, Bodemsanering en Toezicht & handhaving, Water en Vervoer over water en Cultureel erfgoed en Maatschappij De heer Struik, lid dagelijks bestuur Waterschap Rivierenland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, De heer Bassa, lid dagelijks bestuur De heer Beugelink, lid dagelijks bestuur Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Mevrouw Leewis, lid dagelijks bestuur De heer Van der Klugt, lid dagelijks bestuur Hoogheemraadschap van Delfland, de heer Middendorp, lid dagelijks bestuur - 8 -

9 - 9 -

CONCEPT Bestuursovereenkomst inzet DAW provincie Groningen en waterschappen Hunze en Aa s en Noorderzijlvest

CONCEPT Bestuursovereenkomst inzet DAW provincie Groningen en waterschappen Hunze en Aa s en Noorderzijlvest CONCEPT Bestuursovereenkomst inzet DAW provincie Groningen en waterschappen Hunze en Aa s en Noorderzijlvest Versie 30 mei 2017 Partijen, Provincie Groningen bij deze vertegenwoordigd door gedeputeerde

Nadere informatie

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B De ondergetekenden: 1. de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Fransen, Commissaris van de Koningin ingevolge het besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst N59 Energy Highway

Bestuursovereenkomst N59 Energy Highway Bestuursovereenkomst N59 Energy Highway maart 2018 Ondergetekenden, 1. de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, handelend als bestuursorgaan, zetelend te s- Gravenhage, namens deze de hoofdingenieur-directeur

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Mid B - Geparafeerd door: Boer, G. de D&H Geparafeerd door: Boer, G. de

Parafering besluit PFO Mid B - Geparafeerd door: Boer, G. de D&H Geparafeerd door: Boer, G. de agendapunt 3.a.7 1256497 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden POP3 SUBSIDIEPROGRAMMA Portefeuillehouder Middendorp, A.J. Datum 24 mei 2016 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming BDV/FIN CTL/MCTL

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Provinciale Staten Contact: dhr. M.J. Sol 070-441 66 93 mj.sol@pzh.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Datum

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant Blauwe Verbinding juli 2009

Samenwerkingsconvenant Blauwe Verbinding juli 2009 Samenwerkingsconvenant Blauwe Verbinding juli 2009 PARTIJEN: 1. De Stadsregio Rotterdam, gevestigd te Rotterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Groen en Water, mevrouw

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2015-513301370 (DOS-2013-0010135) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 14 april

Nadere informatie

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

5 -minuten versie voor Provinciale Staten 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2016-553780070 (DOS-2013-0010135) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 24 mei 2016

Nadere informatie

Concept Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding

Concept Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding 1 Concept Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding Werkversie 0.7 10 augustus 2015 2 Ondergetekenden, 1. De minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen, handelend als

Nadere informatie

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL BESTUURSCONVENANT PROVINCIE GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER BESTUURSCONVENANT Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel, vertegenwoordigd door gedeputeerde P. Jansen, (de provincie) en de Gemeente

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2016-543213868 (DOS-2013-0010135) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 16 februari

Nadere informatie

ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet vertegenwoordigd door hun voorzitter;

ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet vertegenwoordigd door hun voorzitter; Overeenkomst van kosten voor gemene rekening muskusrattenbestrijding hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en de Stichtse Rijnlanden en waterschap

Nadere informatie

Bestuurlijke Overeenkomst A15 Papendrecht Sliedrecht (A15 PaS)

Bestuurlijke Overeenkomst A15 Papendrecht Sliedrecht (A15 PaS) Bestuurlijke Overeenkomst A15 Papendrecht Sliedrecht (A15 PaS) Status: Definitief concept Datum: 29 september 2015 Kenmerk: IENM/BSK-2015/163086 Pagina 1 van 9 Ondergetekenden, 1. De van Infrastructuur

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 3 oktober 2017, nr. 881247/992351, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017 Gedeputeerde

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt!

Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! Partijen bij deze overeenkomst zijn: - De gemeente Den Helder te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door. en handelend ter

Nadere informatie

Statenvoorstel. Openstellingsbesluit SNL, onderdeel agrarisch natuurbeheer 2018

Statenvoorstel. Openstellingsbesluit SNL, onderdeel agrarisch natuurbeheer 2018 Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 23 mei 207 Portefeuillehouder: Weber, JF Uiterlijke beslistermijn: 3 september 207 Behandeld ambtenaar : dhr. E. Buijserd E-mailadres: e.buijserd@pzh.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Gezamenlijk hierna te noemen: Partijen

Gezamenlijk hierna te noemen: Partijen Nr. NB 6039 Bestuursovereenkomst tussen de Staat en de provincie Noord -Brabant betreffende het maken van aanvullende afspraken ten behoeve van de aanleg van de Rijksweg A4, Dinteloord-Bergen op Zoom De

Nadere informatie

Convenant. Ter bevordering van de productie van de Nederlandse film en Nederlandse publieksfilms in het bijzonder en het bioscoopbezoek in Nederland

Convenant. Ter bevordering van de productie van de Nederlandse film en Nederlandse publieksfilms in het bijzonder en het bioscoopbezoek in Nederland Convenant Ter bevordering van de productie van de Nederlandse film en Nederlandse publieksfilms in het bijzonder en het bioscoopbezoek in Nederland (btw-convenant Film 2018) Ondertekend door: de Nederlandse

Nadere informatie

Convenant De Blauwe As. Samenwerkende overheden Zuidelijke Randmeren

Convenant De Blauwe As. Samenwerkende overheden Zuidelijke Randmeren Convenant De Blauwe As Samenwerkende overheden Zuidelijke Randmeren Huizen, 16 februari 2010 De ondergetekenden: 1. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, namens deze, Hoofdingenieur-Directeur

Nadere informatie

Partijen, Hierna gezamenlijk te noemen: de waterschappen,

Partijen, Hierna gezamenlijk te noemen: de waterschappen, DM 1213175-v1 Overeenkomst van kosten voor gemene rekening ter voorkoming van schade aan waterstaatswerken veroorzaakt door muskus- en beverratten in de waterschappen Hollands Noorderkwartier, Delfland,

Nadere informatie

Partijen, overwegende dat:

Partijen, overwegende dat: Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Stichting Het Rijnlands Lyceum en de gemeente Den Haag inzake de start van de Europese School Den Haag (type II) Partijen, de Minister

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst behorende bij het Regionaal Sectorplan Ruim baan voor Oost Groningen Ondergetekenden a. De Gemeente Bellingwedde, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevr. J.F. Snijder-Hazelhoff,

Nadere informatie

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht P TraD HoLLAND SML09-30 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving Registration ummer PZH-2009-209435 (DOS-2009-0001943) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 9 OKTOBER Besluitenlijst van de vergadering 2 oktober 2018 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 9 OKTOBER Besluitenlijst van de vergadering 2 oktober 2018 vastgesteld. A1 Vermeulen PZH-2018-661124781 Behandelvoorstel motie 813, Versterking uitvoering Vergunningverlening 1. Vast te stellen het Statenvoorstel behandelvoorstel motie 813, Versterking uitvoering Vergunningverlening.

Nadere informatie

hierna te noemen QWHOVNO (Quick-Wins Hoogwaardig Openbaar Vervoer Noordoost-Brabant)

hierna te noemen QWHOVNO (Quick-Wins Hoogwaardig Openbaar Vervoer Noordoost-Brabant) BESTUURSOVEREENKOMST TUSSEN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT EN DE GEMEENTEN BERNHEZE, EINDHOVEN, OSS, S HERTOGENBOSCH, SCHIJNDEL, UDEN EN VEGHEL MET BETREKKING TOT HET REALISEREN VAN QUICK-WINS VOOR HET HOV

Nadere informatie

Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Noord-Holland 2014

Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Noord-Holland 2014 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 3 februari 2015 tot vaststelling van het Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Noord-Holland 2014 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Verordening POP3-subsidies provincie Gelderland Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 28 NOVEMBER Besluitenlijst van de vergadering 21 november vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 28 NOVEMBER Besluitenlijst van de vergadering 21 november vastgesteld. 1 A1 Baljeu PZH-2017-623188986 Rapportage Doeltreffendheid subsidies 1. Vast te stellen de Hoofdlijnenrapportage evaluatie doeltreffendheid subsidies inclusief bijlage Beleidstheorieën; 2. Vast te stellen

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Rijnwoude vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Rijnwoude vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Rijnwoude vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Ondergetekenden: 1. DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND, te dezen krachtens artikel 176 Provinciewet en de machtiging

Nadere informatie

Ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door hun voorzitter

Ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door hun voorzitter 09I003226 OVEREENKOMST VOOR GEMENE REKENING 1. Het waterschap Brabantse Delta, zetelende te Breda 2. Het waterschap Aa en Maas, zetelende te s-hertogenbosch 3. Het waterschap De Dommel, zetelende te Boxtel

Nadere informatie

6. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, verder te noemen: waterschap sub 6;

6. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, verder te noemen: waterschap sub 6; INGEKOMEN 15 M Overeenkomst van kosten voor gemene rekening ter voorkoming van schade aan waterstaatswerken veroorzaakt door muskus- en beverratten hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier, Delfland,

Nadere informatie

Logo Groen IJsselmonde. Bestuursovereenkomst Landschapstafel IJsselmonde

Logo Groen IJsselmonde. Bestuursovereenkomst Landschapstafel IJsselmonde Logo Groen IJsselmonde Bestuursovereenkomst Landschapstafel IJsselmonde 1 juni 2016 www. Groenijsselmonde.nl Bestuursovereenkomst voor de samenwerking van de Landschapstafel IJsselmonde De publiekrechtelijke

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst 2017 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord

Dienstverleningsovereenkomst 2017 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord BIJLAGE 1 zaakkenmerk 299496 RUD Limburg-Noord Pagina 1 van 8 Dienstverleningsovereenkomst 2017 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord De gemeenten:

Nadere informatie

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland, overwegende dat: Provinciale Staten op de begroting onder vermelding van Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019 financiële middelen beschikbaar hebben gesteld

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit POP-3 niet-productieve investeringen water Zuid-Holland april 2018

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit POP-3 niet-productieve investeringen water Zuid-Holland april 2018 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Zuid-Holland Nr. 2046 19 maart 2018 Besluit van Gedeputeerde Staten van 13 maart 2018, PZH-2018-641006755 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van het

Nadere informatie

Provinciaal blad. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Provinciaal blad. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Provinciaal blad 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 17 januari 2008, nr. 2008-4492 tot bekendmaking van de subsidieverordening reserve cofinanciering Europese projecten Noord-Holland

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 28 MEI Besluitenlijst van de vergadering 21 mei 2019 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 28 MEI Besluitenlijst van de vergadering 21 mei 2019 vastgesteld. 1 A1 Bom-Lemstra PZH-2018-663267424 Brief GS aan PS over juridische opties vervolg Zwethof 1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee een overzicht wordt gegeven van het juridisch instrumentarium

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionale Ondersteuning Verkeersveiligheid in Zuid-Holland

Samenwerkingsovereenkomst Regionale Ondersteuning Verkeersveiligheid in Zuid-Holland Samenwerkingsovereenkomst Regionale Ondersteuning Verkeersveiligheid in Zuid-Holland 2017-2020 PARTIJEN: De provincie Zuid Holland, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedeputeerde voor Verkeer

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek

Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek De ondergetekenden: a. Gemeente Aalten, rechtsgeldig

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0427 d.d. 13-4-2010 BB.nr. 10.033 d.d. 13-4-2010 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Convenant ter ondersteuning van de kandidatuur van de gemeente Den Haag als Europese Culturele

Nadere informatie

hierna gezamenlijk aan te duiden als partijen of bestuurlijk NOC (bestuurlijk Noordelijk Overleg Cultuur);

hierna gezamenlijk aan te duiden als partijen of bestuurlijk NOC (bestuurlijk Noordelijk Overleg Cultuur); bijlage 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WE THE NORTH 1. provincie Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw F. Gräper; 2. de provincie Fryslân, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst Notitie bij raadsvoorstel Bestuursovereenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de provincie Noord-Brabant in het kader van de uitvoering van reconstructieen gebiedsplannen ex artikel

Nadere informatie

2. Regio Midden-Holland, vertegenwoordigd door haar portefeuillehouders, de heer D. De Haas en de heer C. De Jong;

2. Regio Midden-Holland, vertegenwoordigd door haar portefeuillehouders, de heer D. De Haas en de heer C. De Jong; Afsprakenkader Aanbesteding Openbaar vervoer over de weg in het concessiegebied Zuid- Holland Noord 2020 tussen de provincie Zuid-Holland en de regio s Midden-Holland en Holland Rijnland DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio)

CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio) CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio) Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de RMCcontactgemeente van de RMC-regio ( ) en onderstaande onderwijsinstellingen inzake het terugdringen

Nadere informatie

CONVENANT MET BETREKKING TOT DE SCHEIDING VAN RISICO S VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE BLOEDVOORZIENINGSORGANISATIE

CONVENANT MET BETREKKING TOT DE SCHEIDING VAN RISICO S VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE BLOEDVOORZIENINGSORGANISATIE CONVENANT MET BETREKKING TOT DE SCHEIDING VAN RISICO S VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE BLOEDVOORZIENINGSORGANISATIE Partijen, - de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Nadere informatie

Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH

Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH Kenmerk: V0051/1988 Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH ONDERGETEKENDEN 1. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. de STICHTING ZERO EMISSIE MOBILITEIT, (hierna te noemen: ZEM ), gevestigd te Haarlem en aldaar kantoorhoudende aan het Frederikspark 1 (2012 DA), te dezen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Cultuurconvenant , Ministerie van OCW landsdeel Zuid

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Cultuurconvenant , Ministerie van OCW landsdeel Zuid STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33690 4 december 2013 Cultuurconvenant 2013 2016, Ministerie van OCW landsdeel Zuid De minister van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST ZUID-HOLLAND HOV-CORRIDOR NOORDWIJK- SCHIPHOL

UITVOERINGSOVEREENKOMST ZUID-HOLLAND HOV-CORRIDOR NOORDWIJK- SCHIPHOL UITVOERINGSOVEREENKOMST ZUID-HOLLAND HOV-CORRIDOR NOORDWIJK- SCHIPHOL Ondergetekenden: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND, te dezen krachtens artikel 176 lid 2 van de Provinciewet

Nadere informatie

Wie is wie in Rijn-West? Regionaal bestuurlijk Overleg 1 januari 2017

Wie is wie in Rijn-West? Regionaal bestuurlijk Overleg 1 januari 2017 1 januari 2017 Leden RBO Foto Functie Organisatie Bio Josan Meijers Gedeputeerde Provincie Gelderland Josan Meijers is sinds 7 november 2012 namens de PvdA gedeputeerde bij de provincie Gelderland. Zij

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL Uitvoeringsovereenkomst In de zin van artikel 7, lid 3 van de Experimentenwet BI zones BI zone CapelleXL Ondergetekenden De gemeente Capelle aan den IJssel, te dezer zake op grond van artikel 171 Gemeentewet

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland n Provincie POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Stichting Texels Museum, onderdeel Museum Kaap Skil Mevrouw C. Hordijk Ruijslaan 92 1 796 AZ DE KOOG Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon dhr. N. Helmich CZ/SI/SU

Nadere informatie

OCW provincie Utrecht, provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Amersfoort

OCW provincie Utrecht, provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Amersfoort Cultuurconvenant 2009 2012 OCW provincie Utrecht, provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Amersfoort De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuurorgaan,

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Beslisdocument Investeringdsdossier 2018 BIJLAGE 3 BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Concept van 12 april 2012 Partijen: 1. de provincie Noord-Brabant, zetelend te s-hertogenbosch, te dezen

Nadere informatie

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen.

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen. VERSIE januari 2011 OVEREENKOMST INZAKE AANVRAAG ESF SUBSIDIES 2007-2013 AANVRAAGTIJDVAK FEBRUARI 2011 De Ondergetekenden: De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG), gezeteld te Den Haag, aan

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst voor het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam

Bestuursovereenkomst voor het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente (NAAM) te dezen krachtens volmacht van de burgemeester (NAAM) rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder (PORTEFEUILLE EN NAAM) op grond van het besluit

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Overeenkomst van kosten voor gemene rekening muskusrattenbestrijding

Overeenkomst van kosten voor gemene rekening muskusrattenbestrijding Overeenkomst van kosten voor gemene rekening muskusrattenbestrijding waterschappen Rijn en IJssel, Veluwe, Vallei & Eem, Hollandse Delta en Rivierenland Het algemeen bestuur van: 1. Waterschap Rijn en

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg Ondergetekenden, de gemeente Woudenberg, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.A. de Kruif, wethouder en verantwoordelijk

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Mandaat-, volmacht- en machtigingenbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

PROVINCIAAL BLAD. Mandaat-, volmacht- en machtigingenbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 6757 19 december 2016 Mandaat-, volmacht- en machtigingenbesluit van gedeputeerde staten van Zeeland aan Algemeen Directeur van de Rijksdienst

Nadere informatie

ECLI:NL:CBB:2012:BZ1716

ECLI:NL:CBB:2012:BZ1716 ECLI:NL:CBB:2012:BZ1716 Instantie Datum uitspraak 20-12-2012 Datum publicatie 20-02-2013 Zaaknummer AWB 12/489 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie College van Beroep voor het bedrijfsleven

Nadere informatie

Gelet op artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland;

Gelet op artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 27 september 2016, nummer 855400-855404 tot vaststelling van een subsidieplafond 2016 voor en openstelling van de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies

Nadere informatie

Gedeputeerde staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen:

Gedeputeerde staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen: Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 26 augustus 2014, nr. 435505-435560, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie ruimtelijke kwaliteit Hondsbossche en Pettemer Zeewering

Nadere informatie

Procesafspraken. tussen de. gemeenten Ridderkerk, Rotterdam en Barendrecht, de stadsregio Rotterdam en de provincie Zuid-Holland

Procesafspraken. tussen de. gemeenten Ridderkerk, Rotterdam en Barendrecht, de stadsregio Rotterdam en de provincie Zuid-Holland Procesafspraken tussen de gemeenten Ridderkerk, Rotterdam en Barendrecht, de stadsregio Rotterdam en de provincie Zuid-Holland over de realisatie van Nieuw Reijerwaard in de gemeente Ridderkerk Ondergetekenden,

Nadere informatie

In aansluiting op de eerder gezonden planning. Wil ik je vragen bijgaande memo ter informatie mee te willen nemen naar de komende collegevergadering.

In aansluiting op de eerder gezonden planning. Wil ik je vragen bijgaande memo ter informatie mee te willen nemen naar de komende collegevergadering. Van: Heijloo, R. Verzonden: donderdag 24 februari 2011 9:35 Aan: Wijngaart, P. van den Paul CC: Bom - Lemstra, A.W.; Swart, I. (Ingrid) Onderwerp: FW: bijeenkomst VZHW 28 februari 2011 Urgentie: Hoog Beste

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten;

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 3311 19 juni 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van16 juni 2015 nr. 8150649C houdende verlening van mandaat en machtiging

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijveninvesteringszone Coevorden

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijveninvesteringszone Coevorden Uitvoeringsovereenkomst Bedrijveninvesteringszone Coevorden Gemeente Coevorden Stichting Ondernemersfonds Coevorden Ondergetekenden, De gemeente Coevorden, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 28 AUGUSTUS Besluitenlijst van de vergadering 10 juli 2018 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 28 AUGUSTUS Besluitenlijst van de vergadering 10 juli 2018 vastgesteld. A1 Baljeu PZH-2018-657037409 Green Deal Energierijk Den Haag (ERDH) 1. Aan te gaan de Green Deal Energierijk Den Haag voor de duur van het project met de volgende deelnemers: het Rijk, de gemeente Den

Nadere informatie

Statenvoorstel. Subsidieplafond 2018 Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid- Holland. Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

Statenvoorstel. Subsidieplafond 2018 Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid- Holland. Bestuurlijke samenvatting van het voorstel Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 2 oktober 2017 Portefeuillehouder: Weber, JF Uiterlijke beslistermijn: 8 november 2017 Behandeld ambtenaar : dhr. M.J. Sol E-mailadres: mj.sol@pzh.nl Telefoonnummer: 0655449212

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Netbeheerders Gas. Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet

Samenwerkingsregeling Netbeheerders Gas. Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Samenwerkingsregeling Netbeheerders Gas Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Deze tekst is geconsolideerd tot en met de volgende besluiten: Nummer Onderwerp & Datum besluit

Nadere informatie

Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010,

Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010, 2014/13 Nummer 1641892 Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland maken, gelet op het bepaalde in art.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 27 NOVEMBER Besluitenlijst van de vergadering van 20 november 2018 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 27 NOVEMBER Besluitenlijst van de vergadering van 20 november 2018 vastgesteld. A1 Janssen PZH-2018-670833863 Voortgang oeververvanging Rijn-Schiekanaal nabij Delftweg Zuid te Rijswijk 1. In te stemmen met het ter hoogte van de Delftweg Zuid te Rijswijk afwijken van het vastgestelde

Nadere informatie

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn Ambitieverklaring Samenwerken aan groen-recreatieve ontwikkeling in de Leidse regio 9/12/2009 Ambitieverklaring 1 Ambitieverklaring Partijen 1. De gemeente Kaag en Braassem, vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst inzake financiële bijdrage Erfpachtscanon. Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne. De ondergetekenden:

Bestuursovereenkomst inzake financiële bijdrage Erfpachtscanon. Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne. De ondergetekenden: Bestuursovereenkomst inzake financiële bijdrage Erfpachtscanon Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne De ondergetekenden: I.de publiekrechtelijke rechtspersoon, DE PROVINCIE ZEELAND, zetelende en kantoorhoudend

Nadere informatie

Reglement van Beroep Licentie Nationale Zwemdiploma s

Reglement van Beroep Licentie Nationale Zwemdiploma s Reglement van Beroep Licentie Nationale Zwemdiploma s Stichting Nationale Raad Zwemveiligheid Artikel 0: Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 22 mei Besluitenlijst van de vergadering 15 mei 2018 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 22 mei Besluitenlijst van de vergadering 15 mei 2018 vastgesteld. A1 Baljeu PZH-2018-647778289 Implementatie Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 1. Kennis te nemen van de door de provinciesecretaris vastgestelde Privacyverklaring en Procedurebeschrijving verzoeken

Nadere informatie

Regels inzake de inrichting van het landelijke gebied (Wet inrichting landelijk gebied)

Regels inzake de inrichting van het landelijke gebied (Wet inrichting landelijk gebied) 30 509 Regels inzake de inrichting van het landelijke gebied (Wet inrichting landelijk gebied) Tweede nota van wijziging Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7940 6 mei 2011 Convenant gericht op het voorkomen en oplossen van wanbetaling van de nominale premie voor een zorgverzekering

Nadere informatie

Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009

Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 PARTIJ bij het Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 A) Het regionaal openbaar lichaam ---------------, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Overeenkomst Voorfinanciering Randstadspoor tussen provincie Utrecht, gemeente Utrecht en Bestuur Regio Utrecht

Overeenkomst Voorfinanciering Randstadspoor tussen provincie Utrecht, gemeente Utrecht en Bestuur Regio Utrecht .. Overeenkomst Voorfinanciering Randstadspoor tussen provincie Utrecht, gemeente Utrecht en Bestuur Regio Utrecht Partijen: De provincie Utrecht, ter uitvoering van het besluit van Geeputeerde staten

Nadere informatie

CONCEPT. De ondergetekenden sub 1 en 2, hierna gezamenlijk te noemen "partijen";

CONCEPT. De ondergetekenden sub 1 en 2, hierna gezamenlijk te noemen partijen; Datum: 6 maart 2014 Versie 1.1 CONCEPT Dienstverleningsovereenkomst Centrumregeling ambtelijke samenwerking Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer ten behoeve

Nadere informatie

Statenvoorstel. Verhoging subsidieplafond en wijziging van de Subsidieregeling groen 2016, paragrafen 2.4 en 2.10

Statenvoorstel. Verhoging subsidieplafond en wijziging van de Subsidieregeling groen 2016, paragrafen 2.4 en 2.10 Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 21 november 2017 Portefeuillehouder: Weber, JF Uiterlijke beslistermijn: 31 december 2017 Behandeld ambtenaar : A.P.J. van der Sluis E-mailadres: apj.vander.sluis@pzh.nl

Nadere informatie

CONCEPT Uitvoeringsovereenkomst Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Domburg

CONCEPT Uitvoeringsovereenkomst Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Domburg CONCEPT Uitvoeringsovereenkomst Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Domburg 2018-2023 Ondergetekenden, Gemeente Veere, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heerin zijn hoedanigheid

Nadere informatie

Paragraaf 1, Algemeen

Paragraaf 1, Algemeen Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer, Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer, Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap en de provinciale Subsidieverordening Inrichting

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit POP3 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Drenthe 2019

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit POP3 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Drenthe 2019 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Drenthe Nr. 2125 21 maart 2019 Openstellingsbesluit POP3 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Drenthe 2019

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland,

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland, PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Zuid-Holland Nr. 1859 14 maart 2019 Besluit van Gedeputeerde Staten van 12 maart 2019, PZH-2019-681321192 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van het

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Gouda vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Gouda vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Gouda vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Ondergetekenden: 1. DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND, te dezen krachtens artikel 176 Provinciewet en de machtiging

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investerings Zone Binnenstad Zierikzee 2016

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investerings Zone Binnenstad Zierikzee 2016 Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investerings Zone Binnenstad Zierikzee 2016 Ondergetekenden, Gemeente Schouwen Duiveland, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland tot wijziging van de Verordening POP3 Subsidies Provincie Gelderland

Besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland tot wijziging van de Verordening POP3 Subsidies Provincie Gelderland Besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland tot wijziging van de Verordening POP3 Subsidies Provincie Gelderland Gedeputeerde Staten van Gelderland Gelet op artikel 4.3 van de Verordening POP3 subsidies

Nadere informatie

Klimaatcontract Gemeente Coevorden en Provincie Drenthe

Klimaatcontract Gemeente Coevorden en Provincie Drenthe Klimaatcontract Gemeente Coevorden en Provincie Drenthe Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden, vertegenwoordigd door wethouder R. Wilting en het College van gedeputeerde

Nadere informatie

Kaart 1 Provincie Zuid-Holland

Kaart 1 Provincie Zuid-Holland Kaart 1 Provincie Zuid-Holland Agrarische bedrijven (grondgebied Zuid-Holland) Bedrijven (grondgebied Zuid-Holland) Bodemsanering (grondgebied Zuid-Holland) Flora en fauna (grondgebied Zuid-Holland) Geitenhouderij

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland; Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland; Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, pzh-2016-565675226 (DOS 2016-0005091) tot vaststelling van de Subsidieregeling gebiedsprogramma s groen Zuid-Holland 2016 (Subsidieregeling gebiedsprogramma

Nadere informatie

Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten

Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten PS2007RGW09 BIJLAGE3 Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten Inleiding Met de inwerkingtreding van de Wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels MONULISA 2012 Citeertitel: Nadere subsidieregels MONULISA 2012 Naam ingetrokken regeling: Nadere subsidieregels MONULISA

Nadere informatie

UITTREDINGSOVEREENKOMST

UITTREDINGSOVEREENKOMST UITTREDINGSOVEREENKOMST PARTIJEN: 1. De minister van Infrastructuur en Milieu en De minister van Economische Zaken, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw S.A.M. Dijksma, hierna verder in

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44

CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44 CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44 Partijen, de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, vertegenwoordigd door hun commissaris van de Koning, de veiligheidsregio

Nadere informatie

Gelet op artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland;

Gelet op artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 27 september 2016, nummer 834073-834170, tot vaststelling van het Openstellingsbesluit niet-productieve investeringen water Noord-Holland 2016 Gedeputeerde

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Windmill Film Mevrouw A. van der Heil Amstel 266 101 7 AM AMSTERDAM Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon mw. M. van der Plas CZ/SI/SU Telefoonnummer +31235143463 plasm@noord-holland.nl

Nadere informatie