rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels"

Transcriptie

1 rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: eerste kwartaal 2015

2 rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels Openbare instellingen van Sociale Zekerheid Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: eerste kwartaal 2015

3 Inhoudstafel Voorwoord... 5 A. Algemeenheden over de tewerkstelling van studenten Inleiding Verplichte stage tijdens de studies Jongeren onderworpen aan de leerplicht Alternerende tewerkstelling en opleiding De arbeidsovereenkomst voor studenten... 8 B. Tewerkstelling van studenten met een studentenovereenkomst Vrijstelling van onderwerping aan de sociale zekerheid Het contingent van 50 dagen Bijzondere solidariteitsbijdrage C. Statistiekeenheden De arbeidsplaats De student-werknemer De bezoldigingen De bezoldigde dagen D. Classificatiecriteria E. Bijzonderheden Tabellen Overzicht Tabel 1: Niet onderworpen studentenarbeid...17 Belang van studentenarbeid Tabel 2: Aantal arbeidsplaatsen...18 Tabel 3: Lonen (in duizend EUR)...19 Tabel 4: Aantal bezoldigde dagen (in duizenden)...20 Indeling naar dimensie van de werkgever Tabel 5: Aantal arbeidsplaatsen...21 Tabel 6: Lonen (in duizend EUR)...22 Tabel 7: Aantal bezoldigde dagen (in duizenden)...23

4 Indeling naar activiteitstak (NACE-BEL code) (NACE 2008) Tabel 8: Aantal arbeidsplaatsen...24 Tabel 9: Lonen (in duizend EUR)...26 Tabel 10: Aantal bezoldigde dagen (in duizenden)...28 Indeling volgens de plaats van de hoofdzetel van de werkgever Tabel 11: Aantal arbeidsplaatsen...30 Tabel 12: Lonen (in duizend EUR)...32 Tabel 13: Aantal bezoldigde dagen (in duizenden)...34 Tewerkgestelde studenten Tabel 14: Indeling naar persoonskenmerken...36

5 Voorwoord Met de Wet van 28 juli 2011 ( 1 ) en het Koninklijk Besluit van 12 september 2011 ( 2 ) werd de reglementering met betrekking tot de studenten die tewerkgesteld zijn in het kader van een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten grondig gewijzigd. De reglementering is in voege getreden vanaf 1 januari De omstandige uitleg van de nieuwe reglementering vindt u verder in de inleidende tekst onder titel B. Tewerkstelling van studenten met een studentenovereenkomst. Ook nieuw sinds 2012 is de integratie van de gegevens die afkomstig zijn van DIBISS (voorheen RSZPPO) ( 3 ), de overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor de instellingen van de provincies en de lokale overheden. De laatste jaren zijn namelijk grote inspanningen geleverd om de statistische procedures van de beide instellingen op elkaar af te stemmen. Daarmee is dit de tweede statistische publicatie - naast de statistiek over de tewerkstelling naar plaats van tewerkstelling - die deze gegevens opneemt. In de samenvattende tabel worden de gegevens van DIBISS apart opgenomen, in de andere tabellen zijn ze geïntegreerd (logischerwijze in de publieke sector). ( 1 ) Wet houdende maatregelen met betrekking tot de invoering van een solidariteitsbijdrage bij het tewerkstellen van studenten die niet onderworpen zijn aan de sociale zekerheid van de loontrekkenden (BS van 19 augustus 2011) ( 2 ) KB tot wijziging van artikel 17bis van het KB van 28 november 1969 in uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de wet van 28 september 1944 met betrekking toe de sociale zekerheid van de werknemers (BS van 30 september 2011) ( 3 ) Vanaf 1 januari 2015 zijn de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) en de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) gefuseerd tot de Dienst voor Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS). De gegevens van DIBISS in deze brochure hebben enkel betrekking op de werkgevers en werknemers die voorheen onder bevoegdheid van RSZPPO vielen (lokale en provinciale besturen). 5

6 6

7 Studenten tewerkgesteld met een schriftelijke overeenkomst voor studenten en enkel onderworpen aan de solidariteitsbijdrage in het eerste kwartaal 2015 (RSZ en DIBISS) A. Algemeenheden over de tewerkstelling van studenten 1. Inleiding De arbeidsprestaties van jongeren gedurende hun studieperiode vormen een complexe realiteit omdat de arbeidsverhoudingen met de werkgever van verschillende aard kunnen zijn. Sommigen zijn onderworpen aan het volledig stelsel van de sociale zekerheid, voor bepaalde categorieën is er een beperkte onderwerping aan de sociale zekerheid, voor andere groepen is de onderwerping aan de sociale zekerheid dan weer niet vereist. Daarom blijkt het moeilijk om alle vormen van tewerkstelling van deze jongeren in kaart te brengen. 2. Verplichte stage tijdens de studies In bepaalde studiecyclussen maakt een onbetaalde stage bij een bepaalde werkgever of bedrijf deel uit van het studieprogramma. Indien deze verplichte stages niet bezoldigd zijn, gaan ze niet gepaard met een onderwerping aan de sociale zekerheid. De RSZ en DIBISS beschikken niet over statistische informatie over deze "stages". 3. Jongeren onderworpen aan de leerplicht Met leerplicht wordt een periode van 12 jaar bedoeld, die aanvangt met het schooljaar dat begint in het jaar waarin de leeftijd van 6 jaar wordt bereikt en dat eindigt op het einde van het schooljaar in het jaar waarin de leeftijd van 18 jaar wordt bereikt. De leerplicht is in principe voltijds tot de leeftijd van 16 jaar bereikt is, maar er mag ook al in het systeem van de deeltijdse leerplicht gestapt worden op 15-jarige leeftijd als ten minste de eerste twee jaar van het middelbaar onderwijs afgewerkt zijn ( 1 ). Minderjarigen die niet meer onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht hebben de keuze tussen: het secundair onderwijs met volledig leerplan verder zetten; een leerovereenkomst sluiten; onderwijs volgen met beperkt leerplan. In de laatste 2 gevallen bestaat er een band met de sociale zekerheid van de werknemers. ( 1 ) Wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht (BS van 6 juli 1983) 7

8 Leerovereenkomst Minderjarigen die hun voltijdse leerplicht hebben beëindigd, kunnen een industriële leerovereenkomst ( 2 ), een erkende leerovereenkomst sluiten of tewerkgesteld worden met een overeenkomst voor socioprofessionele inschakeling die erkend is door de gemeenschappen en gewesten in het kader van het secundair onderwijs met beperkt leerplan. De onderwerping aan de sociale zekerheid van deze leerlingen is beperkt tot de regelingen van jaarlijkse vakantie, beroepsziekten en arbeidsongevallen. Wanneer de leerlingen een beroep van intellectuele aard aanleren, dient de werkgever hen rechtstreeks het vakantiegeld te betalen en is hij dus aan de RSZ geen bijdragen verschuldigd voor jaarlijkse vakantie. De beperking tot de aangeduide regelingen geldt slechts tot 31 december van het kalenderjaar waarin ze 18 jaar worden. Vanaf 1 januari van het volgende jaar (het jaar waarin ze 19 worden) vallen zij onder alle regelingen zoals een gewone werknemer. Deze beperkte onderwerping maakt het mogelijk om deze leerlingen in de statistieken van de sociale zekerheid af te zonderen. Zij worden echter samengevoegd met de personen die gebonden zijn door een stageovereenkomst in het kader van de opleiding tot ondernemingshoofd afgesloten overeenkomstig de reglementen betreffende de voortdurende vorming van de middenstand, de leerlingen met een overeenkomst voor socioprofessionele inschakeling die erkend is door de gemeenschappen en gewesten en de stageairs met een beroepsinlevingsovereenkomst, voor wie dezelfde beperkte verzekeringsplicht geldt met inbegrip van de leeftijdsgrens. Deeltijdse leerplicht en deeltijdse arbeid De jongeren die kiezen voor deeltijds onderwijs kunnen tewerkgesteld worden in het kader van een arbeidsovereenkomst en tezelfdertijd een verplicht beperkt leerplan blijven volgen. De leerplichtigen zijn onderworpen aan alle regelingen, met uitzondering van de regeling van rust- en overlevingspensioenen. Omwille van de beperkte onderwerping aan de sociale zekerheid, beschikt de RSZ eveneens over statistische informatie betreffende de deeltijds leerplichtigen. 4. Alternerende tewerkstelling en opleiding De regeling voor alternerende tewerkstelling en opleiding (vroeger ingesteld door het KB nr. 495 ( 3 )) is nu volledig geïntegreerd in de startbaanovereenkomsten. De overgangsregeling voor de contracten van vóór 2004 is sinds het eerste kwartaal 2007 volledig uitgedoofd. 5. De arbeidsovereenkomst voor studenten Gedurende de periode van hun studie en afgezien van de gevallen die hierboven besproken werden, kunnen de studenten een activiteit uitoefenen zowel tijdens als bui ten de schoolvakanties. De arbeidsovereenkomst voor studenten is een verplicht sociaal document. De wet inzake arbeidsovereenkomsten bepaalt de aard van de arbeidsbetrekking met de werkgever (gewone overeenkomst van arbeider, van bediende, van dienstbode, van handelsvertegenwoordiger, arbeidsovereenkomst voor de tewerkstelling van studenten, die naast algemene regels die ook op gewone contracten van toepassing zijn, specifieke regels voor dit ( 2 ) Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door arbeiders in loondienst (BS van 31 augustus 1983). ( 3 ) KB nr. 495 van 31 december 1986 tot uitvoering van een stelsel van alternerende tewerkstelling en opleiding voor de jongeren tussen 18 en 25 jaar en tot tijdelijke vermindering van de socialezekerheidsbijdragen van de werkgever verschuldigd in hoofde van deze jongeren (BS van 23 januari 1987) en volgende teksten. 8

9 soort contracten bevat) en voorziet een aantal bijzondere bepalingen zoals o.a. voor nachtarbeid en verboden activiteiten. Elke tewerkstelling van een student moet in principe gepaard gaan met een onderwerping aan de sociale zekerheid, waarbij zowel de werkgever als de werknemer bij- dragen betalen. Er bestaan echter enkele uitzonderingen op dit algemeen principe, waarvan sommige betrekking hebben op alle werknemers en andere slechts van toepassing zijn op studenten. Deze uitzonderingen slaan op: de werknemers (dus ook de studenten) die occasionele arbeid verrichten: het betreft de arbeid verricht in de huishouding van de werkgever of van zijn gezin voor zover de totale wekelijkse arbeidsduur niet meer dan acht uur bedraagt, bij één of verschillende werkgevers; de werknemers (dus ook de studenten) die, onder bepaalde voorwaarden, tewerkgesteld zijn als animatoren van socio-culturele en sportieve activiteiten ten belope van maximum 25 dagen per jaar; de werknemers (dus ook de studenten) die tewerkgesteld zijn als occasionele handarbeiders in de sectoren van de landbouw en de tuinbouw (plukken van tabak en hop, kuisen en sorteren van teenwilgen) gedurende welbepaalde periodes van het jaar; de studenten die een stage doorlopen die voorzien is in hun studiepakket (zie 2 hierboven); de studenten die maximum 50 dagen tijdens het jaar tewerkgesteld zijn (zie verder). Alhoewel de studenten die tijdens of buiten het school- of academiejaar tewerkgesteld worden, behalve de voorziene uitzonderingen, bij de RSZ of DIBISS dienen aangegeven te worden, bestaat er geen statistische informatie die specifiek betrekking heeft op de op die manier omschreven werkende studenten. Wat de aangifte bij de RSZ of DIBISS betreft, worden deze "studentenwerknemers" niet onderscheiden van de andere werknemers van de onderneming. Wanneer er bovendien geen onderwerping is, is er momenteel geen kwartaalaangifte bij de sociale zekerheid. De huidige wettelijke bepalingen maken echter wel mogelijk om statistieken te maken specifiek toegespitst op de studenten die aan alle voorwaarden voldoen van een tewerkstelling met een schriftelijke overeenkomst voor studenten die hierna beschreven worden. B. Tewerkstelling van studenten met een studentenovereenkomst 1. Vrijstelling van onderwerping aan de sociale zekerheid Tot en met 2011 werd het kalenderjaar opgedeeld in twee periodes waarin telkens 23 kalenderdagen gewerkt mocht worden in het systeem: het derde kwartaal enerzijds en de andere kwartalen samen anderzijds. Sinds 2012 kunnen studenten werken in het kader van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor studenten die buiten de toepassing van de sociale zekerheid valt indien hij verspreid over het kalenderjaar niet meer dan 50 dagen tewerkgesteld wordt (het "contingent" genoemd, zie hieronder) en dit enkel tijdens periodes van niet-verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstellingen. Onder periodes van verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstellingen wordt verstaan, de periodes waarbinnen een bepaalde student geacht wordt de lessen of activiteiten te volgen aan de onderwijsinstelling waaraan hij verbonden is. Hij mag dus niet werken op de momenten dat hij geacht wordt cursussen of andere activiteiten te volgen. 9

10 Een belangrijke kanttekening: wanneer een werkgever een studentenovereenkomst kan afsluiten met een student, dan moet hij dit ook doen. Het is dus geen vrije keuze. 6. Het contingent van 50 dagen Algemeen De dagen worden geteld per kalenderjaar. Dit houdt in dat de teller bij het begin van ieder nieuw kalenderjaar op 50 resterende dagen wordt gezet. De Dimona-aangifte ( 4 ) is de authentieke bron voor de controle hierop. De betrokken partijen kunnen dit opvolgen via een speciaal hiervoor opgezette website ( ( 5 ). De solidariteitsbijdrage is enkel van toepassing op de eerste 50 dagen die in Dimona worden aangegeven. Als het contingent wordt overschreden, kan de solidariteitsbijdrage niet meer worden toegepast vanaf dag 51. Vanaf dan is de student onderworpen en zijn de normale socialezekerheidsbijdragen verschuldigd. Bij overschrijding van het contingent in geval van tewerkstelling bij één werkgever, zijn er twee mogelijkheden: als de werkgever de kwartaalaangifte (DmfA) correct invult, dat wil zeggen dat hij de dagen die vallen binnen het studentencontingent aangeeft met solidariteitsbijdragen en de andere aangeeft met gewone bijdragen, zijn de gewone bijdragen slechts verschuldigd vanaf dag 51, en niet voor de volledige periode van tewerkstelling. als de werkgever de kwartaalaangifte niet correct invult, dus ook de dagen die het contingent overschrijden met solidariteitsbijdrage aangeeft, dan zijn de gewone bijdragen verschuldigd vanaf dag 1. Combinatie met andere tewerkstellingen Het stelsel van de studentenarbeid met solidariteitsbijdrage mag gecumuleerd worden met het stelsel van de tewerkstelling van 25 dagen in de socio-culturele sector, op voorwaarde dat het gaat om duidelijk onderscheiden tewerkstellingen. De dagen van tewerkstelling in de socioculturele sector worden niet in mindering gebracht van het studentencontingent. Ook mag de student tewerkgesteld worden als gelegenheidsarbeider in de land en tuinbouw. Sinds het derde kwartaal 2013 staan beide contingenten volledig los van elkaar. De dagen dat de student werkt als gelegenheidsarbeider in de horeca worden afgetrokken van het contingent voor gelegenheidsarbeiders in de horeca, dat via de online-tool ( kan worden geconsulteerd. Voor beide gevallen moet eerst het studentencontingent van vijftig dagen worden opgebruikt, vooraleer een werknemer als gelegenheidsarbeider kan werken. 7. Bijzondere solidariteitsbijdrage Het bijdragepercentage van de solidariteitsbijdrage bedraagt 8,13%. Hiervan is 5,42% ten laste van de werkgever en 2,71% ten laste van de student. Daarnaast is ook de bijdrage voor het Asbestfonds (0,01%) verschuldigd. Deze solidariteitsbijdrage geeft aan de student echter geen enkel recht inzake sociale zekerheid. ( 4 ) Dimona is de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, verplicht bij het begin en het einde van een werkrelatie ( 5 ) De student heeft toegang tot zijn volledig dossier, de werkgever heeft enkel een beperkte toegang om het contingent te kunnen controleren. 10

11 Deze solidariteitsbijdrage wordt op een specifieke manier aangegeven bij de RSZ en DIBISS. Hierdoor wordt het mogelijk om statistieken op te stellen voor deze groep van studenten. De tabellen die in deze brochure voorgesteld worden, betreffen dus enkel de studenten tewerkgesteld bij werkgevers (die onder de RSZ en DIBISS ressorteren), en die enkel onderworpen zijn aan de solidariteitsbijdrage. C. Statistiekeenheden 1. De arbeidsplaats Het aantal arbeidsplaatsen wordt bekomen door het tellen per werkgever van het aantal tewerkgestelde studenten gedurende het kwartaal ( 6 ). Studenten die gedurende het kwartaal bij meerdere werkgevers gewerkt hebben (dit kan zowel bij de werkgevers aangesloten bij de RSZ als bij DIBISS geweest zijn), worden meerdere keren geteld. Het verschil tussen het aantal arbeidsplaatsen en het aantal tewerkgestelde studenten (zie hieronder) is volledig hieraan te wijten. 2. De student-werknemer De telling van het aantal tewerkgestelde studenten gedurende het kwartaal ( 6 ) berust op het elimineren van dubbeltellingen als gevolg van eventuele meerdere prestaties van een en dezelfde persoon. Dit is mogelijk dankzij het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ-nummer) van elke persoon. In de meeste gevallen is dit het rijksregisternummer. Wanneer dit ontbreekt gebeurt de identificatie via hulpbestanden die beheerd worden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. In tegenstelling tot de klassieke tewerkstellingsstatistieken, kan er in dit kader geen belangrijkste tewerkstelling bepaald worden en is er dus ook geen koppeling mogelijk aan werkgeverskenmerken. 3. De bezoldigingen De lonen zijn deze die zouden onderhevig geweest zijn aan de berekening van de bijdragen voor sociale zekerheid indien die student niet zou voldoen aan de wettelijke en reglementaire voorwaarden voor de betrokken periode. Het zijn brutolonen, onverminderd voor eventuele fiscale lasten. 4. De bezoldigde dagen De notie bezoldigde dag bevat naast de effectief gepresteerde dagen ook nog de volgende elementen: de niet gepresteerde dagen waarvoor een verloning betaald is die onderhevig is aan de berekening van de bijdragen. Dit omvat onder meer de wettelijke feestdagen en ( 6 ) En niet op het einde van het kwartaal. 11

12 compensatiedagen hiervoor, de dagen kort verzuim, wettelijke en bijkomende vakantiedagen voor bedienden; de dagen inhaalrust andere dan de inhaalrust voor het bouwbedrijf. Deze bezoldigde dagen worden aangegeven als volledige dagen met toepassing van het principe dat elke begonnen dag voor een volledige dag telt, onafgezien van de duur van de prestaties. D. Classificatiecriteria Aan de arbeidsplaats die de student inneemt kan het statuut, arbeider of bediende, toegekend worden. Het aantal werkgevers en arbeidsplaatsen, de lonen en het aantal bezoldigde dagen wordt in tabel 1 tot 7 onderverdeeld in privé-sector enerzijds en overheidssector anderzijds. De opsplitsing tussen privé- en overheidssector is soms zeer delicaat; bovendien, een verhoging of een verlaging vastgesteld in één sector is niet noodzakelijk te wijten aan een vermindering of een vermeerdering van het personeel binnen de sector, maar kan ook het gevolg zijn van het overgaan van een aantal werkgevers van de privé- naar de overheidssector en vice versa, vooral de laatste jaren (o.a. privatiseringen, verzelfstandiging filialen,...). Verder wordt in de eerste tabel een onderscheid gemaakt tussen werkgevers die uitsluitend studenten in dienst hebben en werkgevers die, naast studenten, ook andere werknemers tewerkstellen. De overige statistische tabellen combineren diverse classificatiecriteria zoals het geslacht en de hoedanigheid van de werknemer, de aard van de economische activiteit, de locatie, de dimensie van de werkgevers en de belangrijkheid van het beroep doen op studentenarbeid. Het belang van de studentenarbeid wordt in tabel 2, 3 en 4 geïllustreerd. De aantallen, de lonen en de bezoldigde dagen zijn er weergegeven in functie van het globale aantal studenten waarop de werkgever al dan niet tegelijkertijd een beroep doet tijdens het betrokken kwartaal. De hiervoor gebruikte dimensieklassen worden aangeduid door een letter (van A tot I). Daarentegen worden in tabel 5, 6 en 7 het aantal arbeidsplaatsen, hun lonen en bezoldigde dagen weergegeven in functie van het aantal aan de sociale zekerheid onderworpen werknemers die op het einde van het kwartaal tewerkgesteld waren. De hiervoor gebruikte dimensieklassen worden aangeduid door een cijfer (van 1 tot 9). De dimensieklassen die gehanteerd worden van A tot I (van 1 tot 9) omvatten de werkgevers met respectievelijk minder dan 5 studenten (werknemers), 5 tot 9 studenten (werknemers), 10 tot 19 studenten (werknemers), 20 tot 49 studenten (werknemers), 50 tot 99 studenten (werknemers), 100 tot 199 studenten (werknemers), 200 tot 499 studenten (werknemers), 500 tot 999 studenten (werknemers) en of meer studenten (werknemers) in dienst. De indeling naar economische activiteitstak (tabel 8 tot 10) geschiedt volgens de algemene systematische bedrijfsindeling in de Europese Gemeenschappen, de NACE-Bel. Iedere werkgever is ondergebracht in een bepaalde klasse volgens zijn belangrijkste economische activiteit. De indeling van de werknemers geschiedt volgens de classificering van de werkgever waarbij zij tewerkgesteld zijn; het beroep dat zij daar uitoefenen maakt hier nooit het voorwerp uit van enige statistische waarneming ( 7 ). De tabellen tonen respectievelijk de aantallen, de lonen en de bezoldigde werkdagen van de studenten in functie van deze economische activiteitstakken. ( 7 ) Zo zal een werktuigkundige tewerkgesteld in een textielonderneming gerangschikt worden onder het textielbedrijf. 12

13 De geografische spreiding, waarbij het bestuurlijk arrondissement als criterium geldt, is de plaats van de hoofdzetel van de onderneming ( 8 ). Het is dus niet de effectieve werkplaats waar de arbeid vervuld wordt. Deze gegevens worden gepresenteerd in tabel 11, 12 en 13. Tabel 14 geeft ook een geografische spreiding, maar dan wel naar woonplaats van de werknemer (telling van personen), gekruist met een indeling naar geslacht en leeftijdsklasse. E. Bijzonderheden De gegevens worden in deze brochure opgenomen zoals ze door de werkgever vermeld zijn op de kwartaalaangifte. Het is de situatie op 7 maanden na het verstrijken van het kwartaal. Was de reglementering tot 2011 vrij gecompliceerd en stelde de controle op het overschrijden van het toegestane aantal dagen tewerkstelling de controlediensten van de RSZ voor vrij grote praktische problemen, dan is dit met de nieuwe reglementering grotendeels opgelost met de invoering van de opvolgingstool op de website waar de student zijn persoonlijk dossier kan raadplegen en zijn nog beschikbaar aantal dagen kan attesteren. De kwartaalaangifte laat nog fijnere analyses toe (om technische redenen momenteel enkel voor de RSZ). Zo laat ze toe na te gaan bij hoeveel werkgevers een student gedurende het kwartaal werd tewerkgesteld. Tevens kunnen we nagaan bij hoeveel personen méér dan 50 dagen (met enkel de solidariteitsbijdrage) tewerkstelling werd vastgesteld ( 9 ). Voor dit kwartaal levert dit de volgende resultaten op: Aantal werkgevers waarbij de studenten tewerkgesteld werden Aantal personen (voor dit kwartaal) (enkel RSZ) Aantal personen die het quotum van 50 dagen overschreden hebben sinds 1 januari Totaal ( 8 ) In deze geografische spreiding omvat het Vlaams Gewest de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg, Oost-Vlaanderen en West- Vlaanderen, omvat het Waals Gewest de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, terwijl het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overeenstemt met het arrondissement Brussel-Hoofdstad. ( 9 ) Door de wijze van aangeven op de DmfA, waarbij elke begonnen dag als een volledige dag beschouwd wordt, kan dit cijfer enkel als indicatief beschouwd worden. Iemand kan namelijk 's morgens en in de namiddag bij twee verschillende werkgevers hebben gewerkt. In sommige gevallen wordt dit maar als één dag geteld. Op het moment van de ontlading voor deze publicatie hoeft deze controle nog niet noodzakelijk gebeurd te zijn. 13

14 14

15 Tabellen (RSZ en DIBISS) De in deze brochure voorgestelde gegevens zijn beschikbaar op CD-rom of via (aanvragen via en kunnen geraadpleegd worden op de RSZ-Website 15

16 16

17 Studentenarbeid niet onderworpen aan de sociale zekerheid voor het eerste kwartaal globale gegevens Tabel 1 Sector Werkgevers met : Werkgevers Privé-sector arbeidsplaatsen lonen: in duizend EUR dagen: in duizenden arbeidsplaatsen lonen: in duizend EUR dagen: in duizenden arbeidsplaatsen lonen: in duizend EUR dagen: in duizenden Arbeiders studenten en andere werknemers , , ,8 enkel studenten , , ,5 Totaal privé-sector , , ,3 studenten en andere Overheidssector werknemers , , ,9 enkel studenten Privé-sector Totaal Mannen Vrouwen Totaal , , , , , ,3 Bedienden studenten en andere werknemers , , ,7 enkel studenten , , ,0 Totaal privé-sector , , ,7 studenten en andere , , ,5 werknemers (RSZ) Overheidssector enkel studenten (RSZ) Privé-sector Totaal overheidssector Totaal overheidssector Totaal DIBISS , , , , , , , , ,4 Totaal studenten en andere werknemers , , ,5 enkel studenten , , ,5 Totaal privé-sector , , ,1 studenten en andere Overheidssector werknemers (RSZ) , , ,5 enkel studenten (RSZ) Totaal overheidssector Totaal DIBISS , , , , , , , , ,6 17

18 Belang van de studentenarbeid voor het eerste kwartaal 2015 (RSZ en DIBISS) Arbeidsplaatsen 18 Tabel 2 Sector Privé-sector Totaal privé-sector Overheidssector Totaal overheidssector Totaal Belangrijkheid ifv het aantal studenten (1) Werkgevers Eindtotaal Arbeiders Bedienden Totaal mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I (1) zie inleiding van de brochure.

19 Belang van de studentenarbeid voor het eerste kwartaal 2015 (RSZ en DIBISS) Lonen (in duizend EUR) Tabel 3 Sector Privé-sector Totaal privé-sector Overheidssector Totaal overheidssector Totaal Belangrijkheid ifv het aantal studenten (1) Werkgevers Eindtotaal Arbeiders Bedienden Totaal mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I (1) zie inleiding van de brochure. 19

20 Belang van de studentenarbeid voor het eerste kwartaal 2015 (RSZ en DIBISS) Aantal bezoldigde dagen (in duizenden) 20 Tabel 4 Sector Privé-sector Totaal privé-sector Overheidssector Totaal overheidssector Totaal Belangrijkheid ifv het aantal studenten (1) Werkgevers Eindtotaal Arbeiders Bedienden Totaal mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal A ,3 61,5 120,8 32,7 73,3 106,0 92,0 134,8 226,8 B ,5 51,4 91,9 12,1 40,7 52,8 52,6 92,0 144,6 C ,8 43,5 78,3 10,5 28,9 39,4 45,3 72,4 117,6 D ,2 30,6 56,8 11,3 26,1 37,4 37,5 56,7 94,3 E 76 5,5 7,3 12,8 6,1 13,6 19,7 11,6 21,0 32,5 F 35 5,9 7,7 13,6 5,0 10,0 15,0 10,9 17,7 28,7 G 35 17,2 17,9 35,1 11,3 21,5 32,8 28,5 39,4 67,9 H 12 4,1 2,7 6,8 17,1 25,9 43,0 21,1 28,7 49,8 I 21 77,7 47,5 125,2 116,3 196,4 312,7 193,9 243,9 437, ,2 270,2 541,3 222,3 436,4 658,7 493,5 706, ,1 A 287 0,2 0,3 0,5 1,0 2,1 3,1 1,2 2,3 3,5 B 98 0,1 0,1 0,2 0,8 2,3 3,1 0,9 2,4 3,3 C 74 0,1 0,1 0,2 1,7 3,6 5,3 1,8 3,7 5,5 D 37 0,2 0,2 0,4 1,9 3,1 5,1 2,1 3,4 5,5 E 14 0,2 0,2 0,5 1,5 3,0 4,5 1,8 3,3 5,0 F ,8 1,6 2,4 0,8 1,6 2,4 G 3 0,1 0,1 0,2 2,2 2,2 4,5 2,3 2,3 4,7 H ,5 8,1 14,7 6,5 8,1 14,7 I ,8 1,1 1,9 16,5 26,1 42,6 17,3 27,2 44,6 A ,5 61,8 121,3 33,7 75,3 109,0 93,2 137,1 230,4 B ,6 51,5 92,0 12,9 43,0 55,9 53,5 94,4 147,9 C ,9 43,6 78,5 12,2 32,5 44,7 47,1 76,1 123,2 D ,4 30,8 57,2 13,2 29,3 42,5 39,6 60,1 99,7 E 90 5,7 7,6 13,3 7,6 16,7 24,3 13,3 24,2 37,6 F 38 5,9 7,7 13,6 5,8 11,6 17,5 11,7 19,4 31,1 G 38 17,3 18,0 35,3 13,5 23,7 37,2 30,8 41,7 72,5 H 15 4,1 2,7 6,8 23,6 34,1 57,7 27,7 36,8 64,5 I 21 77,7 47,5 125,2 116,3 196,4 312,7 193,9 243,9 437, ,0 271,3 543,3 238,8 462,6 701,4 510,8 733, ,6 (1) zie inleiding van de brochure.

21 Indeling van de studenten tijdens het eerste kwartaal 2015 (RSZ en DIBISS) naar dimensie van de werkgevers Arbeidsplaatsen Tabel 5 Sector Dimensie Werkgevers Arbeiders Bedienden Totaal mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal Privé-sector Totaal privé-sector Overheidssector Totaal overheidssector Totaal Eindtotaal

22 Indeling van de studenten tijdens het eerste kwartaal 2015 (RSZ en DIBISS) naar dimensie van de werkgevers Lonen (in duizend EUR) 22 Tabel 6 Sector Dimensie Werkgevers Arbeiders Bedienden Totaal mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal Privé-sector Totaal privé-sector Overheidssector Totaal overheidssector Totaal Eindtotaal

23 Indeling van de studenten tijdens het eerste kwartaal 2015 (RSZ en DIBISS) naar dimensie van de werkgevers Aantal bezoldigde dagen (in duizenden) Tabel 7 Sector Dimensie Werkgevers Arbeiders Bedienden Totaal mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal ,3 83,5 145,9 21,0 61,6 82,6 83,3 145,1 228, ,9 35,6 69,5 12,3 31,3 43,5 46,2 66,8 113, ,2 30,1 61,3 12,3 28,2 40,4 43,5 58,2 101, ,0 29,0 59,0 13,8 27,7 41,6 43,8 56,8 100,6 Privé-sector ,4 9,9 16,3 6,9 15,4 22,4 13,4 25,3 38, ,5 7,8 13,3 4,9 11,0 15,9 10,3 18,8 29, ,1 8,7 15,8 9,9 16,1 26,0 17,0 24,8 41, ,9 8,3 18,2 6,8 14,5 21,3 16,7 22,8 39, ,8 57,3 142,1 134,3 230,6 364,9 219,2 287,9 507,1 Totaal privé-sector Overheidssector Totaal overheidssector Totaal Eindtotaal ,2 270,2 541,3 222,3 436,4 658,7 493,5 706, , ,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0, ,0 0,0 0,0-0,1 0,1 0,0 0,1 0, ,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0, ,2 0,2 0,4 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0, ,2 0,4 0,6 6,0 13,4 19,4 6,2 13,8 19, ,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,3 0, ,0 0,0 0,1 0,3 0,4 0,7 0,3 0,5 0, ,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,4 0,2 0,3 0, ,2 0,2 0,4 9,6 11,4 21,1 9,9 11,6 21, ,8 1,1 1,9 16,5 26,1 42,6 17,3 27,2 44, ,4 83,6 146,0 21,1 61,6 82,7 83,5 145,2 228, ,9 35,6 69,5 12,3 31,3 43,6 46,2 66,9 113, ,3 30,2 61,5 12,5 28,3 40,8 43,8 58,5 102, ,2 29,2 59,4 14,0 27,9 41,9 44,1 57,2 101, ,6 10,3 16,9 12,9 28,8 41,7 19,6 39,1 58, ,5 7,9 13,4 5,0 11,2 16,2 10,5 19,2 29, ,1 8,7 15,8 10,2 16,5 26,7 17,3 25,3 42, ,9 8,3 18,2 6,9 14,8 21,7 16,9 23,1 39, ,1 57,5 142,6 144,0 242,1 386,0 229,1 299,5 528, ,0 271,3 543,3 238,8 462,6 701,4 510,8 733, ,6 23

24 Indeling naar activiteitstak van de studenten en betrokken werkgevers voor het eerste kwartaal 2015 (RSZ en DIBISS) Arbeidsplaatsen 24 Tabel 8 Activiteitstakken (NACE 2008) Werkgevers Arbeiders Bedienden Totaal mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal A. Landbouw, bosbouw en visserij Landbouw Bosbouw Visserij en aquacultuur B. Winning van delfstoffen C. Industrie Vervaardiging van voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten Textiel-, kleding- en leernijverheid Houtindustrie, vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk Vervaardiging van papier en papierwaren Drukkerijen, reproductie van opgenomen media Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten Vervaardiging van chemische producten Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten Vervaardiging van producten van rubber of kunststof Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten Vervaardiging van metalen in primaire vorm Vervaardiging van producten van metaal (excl. machines en apparaten) Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten Vervaardiging van elektrische apparatuur Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.v Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers Vervaardiging van andere transportmiddelen Vervaardiging van meubelen en overige industrie Reparatie en installatie van machines en apparaten D. Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht E. Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering Winning, behandeling en distributie van water Inzameling en verwerking van afval en afvalwater; terugwinning, sanering en ander afvalbeheer F. Bouwnijverheid G. Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen Handelsbemiddeling en groothandel (excl. auto's en motorfietsen) Detailhandel (excl. auto's en motorfietsen) H. Vervoer en opslag

25 Vervoer Opslag en vervoerondersteunende activiteiten Posterijen en koeriers I. Verschaffen van accommodatie en maaltijden J. Informatie et communicatie Uitgeverijen Productie van films en muziek, radio en TV Telecommunicatie Informaticatechnologie en dienstverlenende activiteiten op gebied van informatica K. Financiële activiteiten en verzekeringen L. Exploitatie van en handel in onroerend goed M. Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten Rechts- en boekhoudkundige dienstverlening, activiteiten van hoofdkantoren; bedrijfsbeheer Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied Reclamebureaus, mediarepresentatie, markt- en opinieonderzoek Wetenschappelijke en technische activiteiten (incl. veterinaire diensten) N. Administratieve en ondersteunende diensten Verhuur- en lease Terbeschikkingstelling van personeel Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten Beveilings- en opsporingsactiviteiten, overige zakelijke dienstverlening O. Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen P. Onderwijs Q. Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening Menselijke gezondheidszorg Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting R. Kunst, amusement en recreatie Kunst en amusement, bibliotheken, musea, loterijen en kansspelen Sport, ontspanning en recreatie S. Overige diensten Verenigingen Reparatie van computers en consumentenartikelen Overige persoonlijke diensten T. Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel U. Extraterritoriale organisaties en lichamen Totaal

26 Indeling naar activiteitstak van de studenten en betrokken werkgevers voor het eerste kwartaal 2015 (RSZ en DIBISS) Lonen (in duizend EUR) 26 Tabel 9 Activiteitstakken (NACE 2008) Werkgevers Arbeiders Bedienden Totaal mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal A. Landbouw, bosbouw en visserij Landbouw Bosbouw Visserij en aquacultuur B. Winning van delfstoffen C. Industrie Vervaardiging van voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten Textiel-, kleding- en leernijverheid Houtindustrie, vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk Vervaardiging van papier en papierwaren Drukkerijen, reproductie van opgenomen media Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten Vervaardiging van chemische producten Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten Vervaardiging van producten van rubber of kunststof Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten Vervaardiging van metalen in primaire vorm Vervaardiging van producten van metaal (excl. machines en apparaten) Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten Vervaardiging van elektrische apparatuur Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.v Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers Vervaardiging van andere transportmiddelen Vervaardiging van meubelen en overige industrie Reparatie en installatie van machines en apparaten D. Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht E. Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering Winning, behandeling en distributie van water Inzameling en verwerking van afval en afvalwater; terugwinning, sanering en ander afvalbeheer F. Bouwnijverheid G. Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen Handelsbemiddeling en groothandel (excl. auto's en motorfietsen) Detailhandel (excl. auto's en motorfietsen) H. Vervoer en opslag

27 Vervoer Opslag en vervoerondersteunende activiteiten Posterijen en koeriers I. Verschaffen van accommodatie en maaltijden J. Informatie et communicatie Uitgeverijen Productie van films en muziek, radio en TV Telecommunicatie Informaticatechnologie en dienstverlenende activiteiten op gebied van informatica K. Financiële activiteiten en verzekeringen L. Exploitatie van en handel in onroerend goed M. Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten Rechts- en boekhoudkundige dienstverlening, activiteiten van hoofdkantoren; bedrijfsbeheer Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied Reclamebureaus, mediarepresentatie, markt- en opinieonderzoek Wetenschappelijke en technische activiteiten (incl. veterinaire diensten) N. Administratieve en ondersteunende diensten Verhuur- en lease Terbeschikkingstelling van personeel Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten Beveilings- en opsporingsactiviteiten, overige zakelijke dienstverlening O. Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen P. Onderwijs Q. Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening Menselijke gezondheidszorg Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting R. Kunst, amusement en recreatie Kunst en amusement, bibliotheken, musea, loterijen en kansspelen Sport, ontspanning en recreatie S. Overige diensten Verenigingen Reparatie van computers en consumentenartikelen Overige persoonlijke diensten T. Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel U. Extraterritoriale organisaties en lichamen Totaal

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Openbare instellingen van Sociale Zekerheid Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels Openbare instellingen van Sociale Zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels Openbare instellingen van Sociale Zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels Openbare instellingen van Sociale Zekerheid Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: eerste kwartaal

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels

rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: vierde kwartaal 2014 rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels

rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: tweede kwartaal 2015 rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels

rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: vierde kwartaal 2015 rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels

rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: derde kwartaal 2016 rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels

rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels rijksdienst voor sociale zekerheid dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: derde kwartaal 2015 rijksdienst voor sociale zekerheid

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: tweede kwartaal 2014

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: eerste kwartaal 2014

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: tweede kwartaal 2012

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: vierde kwartaal 2012

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: vierde kwartaal 2013

Nadere informatie

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief)

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) BIJLAGE 1 BIJ HET KB TARIFERING - INDELING WERKGEVERS IN 5 TARIEFGROEPEN VOLGENS HOOFDACTIVITEIT tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) 1 Uitgeverijen 58 1 Ontwerpen en programmeren

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid (RSZ) opgenomen voor de vier kwartalen van 2015 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid (RSZ) opgenomen voor de vier kwartalen van 2014 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid (RSZ) opgenomen voor de vier kwartalen van 2016 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid (RSZ) opgenomen voor de vier kwartalen van 2012 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale

Nadere informatie

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013 Studie Betaalgedrag 2 e kwartaal 2013 Over de studie betaalgedrag Graydon Belgium nv verzamelt systematisch en dagelijks aging listings. Vele duizenden bedrijven geven door op welke wijze (correct volgens

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit

Milieubelastingen naar economische activiteit Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2012 September 2014 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel E-mail:

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde periodes voor het jaar 2011 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit. Federaal Planbureau. Instituut voor de nationale rekeningen 2008-2013.

Milieubelastingen naar economische activiteit. Federaal Planbureau. Instituut voor de nationale rekeningen 2008-2013. Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2013 September 2015 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel e-mail:

Nadere informatie

sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren

sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 05 Winning van steenkool en bruinkool 07 Winning van metaalertsen 08 Overige

Nadere informatie

SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN

SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 05 Winning van steenkool en bruinkool 08 Overige winning van delfstoffen

Nadere informatie

7 Andere primaire en secundaire sectoren

7 Andere primaire en secundaire sectoren 7 Andere primaire en secundaire sectoren A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde periodes voor het jaar 2013 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde periodes voor het jaar 2015 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt FEBRUARI 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde periodes voor het jaar 2014 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt SEPTEMBER 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde periodes voor het jaar 2012 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Loontrekkende tewerkstelling (RSZ) voor het tweede kwartaal 2012 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid Loontrekkende tewerkstelling

Nadere informatie

OVERGANG OP DE NIEUWE ACTIVITEITENNOMENCLATUUR (NACE REV2)

OVERGANG OP DE NIEUWE ACTIVITEITENNOMENCLATUUR (NACE REV2) OVERGANG OP DE NIEUWE ACTIVITEITENNOMENCLATUUR (NACE REV2) 1 Introductie van nieuwe activiteitennomenclatuur (nace rev2) 1.1. Algemeen Periodiek worden activiteiten- en productclassificaties herzien. Dit

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid (RSZ) opgenomen voor de vier kwartalen van 2008 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale

Nadere informatie

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Ms. Leen Biesemans Legal Consultant leen.biesemans@groups.be De zomermaanden, waarin veel van uw werknemers verlof opnemen, kunnen voor u de ideale gelegenheid

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1

Inhoudstafel. Inleiding 1 Inleiding 1 Hoofdstuk I De student en de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten 3 1. Wie kan een studentenovereenkomst sluiten? 3 1.1. Tewerkstelling van minderjarige studenten 3 1.1.1. Leerplicht 3

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 36 4 september 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013 ISO 9001 Kwaliteitssysteemcertificatie, voor de werkterreinen (verwijzing naar EA/IAF codes en NACE rev. 2 waar relet): 1 landbouw en visserij 2 winning delfstoffen 3 voedings- en genotmiddelen 4 textiel

Nadere informatie

Marktanalyse rapport Mijn markt

Marktanalyse rapport Mijn markt Marktanalyse rapport Mijn markt Gemaakt door: Rino Both Bedrijfsnaam: D&B SLiM testomgeving - Olbico Datum: 10-09-2015 1. Inhoud 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Beschrijvingen van de selectie, markt en gebruikte

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit

Milieubelastingen naar economische activiteit Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2011 September 2013 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel E-mail:

Nadere informatie

Sectoren / paritaire comités Methodologie

Sectoren / paritaire comités Methodologie Sectoren / paritaire comités Methodologie Wouter Vanderbiesen Mei 2014 Methodologie Steunpunt Werk en Sociale Economie Parkstraat 45 bus 5303-3000 Leuven T:+32 (0)16 32 32 39 steunpuntwse@kuleuven.be www.steunpuntwse.be

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2013 Gedecentraliseerde

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde periodes voor het jaar 2014 Inhoudstafel Voorwoord... 7 A. Waarnemingssfeer... 9 B. Statistiekeenheden...

Nadere informatie

De Vlaamse sectorconvenants in cijfers

De Vlaamse sectorconvenants in cijfers De Vlaamse sectorconvenants in cijfers In deze bijdrage wordt een beknopt overzicht gegeven van de mogelijkheden die er sinds kort zijn om statistieken van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) in

Nadere informatie

Toepassing NACE-nomenclatuur 2008 op WSE-sectorindeling

Toepassing NACE-nomenclatuur 2008 op WSE-sectorindeling Toepassing NACE-nomenclatuur 2008 op WSE-sectorindeling Michelle Sourbron Steunpunt Werk en Sociale Economie In samenwerking met het Departement Werk en Sociale Economie 1-2010 Methodologisch Rapport Steunpunt

Nadere informatie

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS 1 Flexi-jobs: Synthese Tabel 1: Aantal en aandeel flexi-arbeid -2016Q4- Aantal Aandeel Werkgevers 5 223 21,4% Arbeidsplaatsen tijdens kwartaal 1 16 831 9,4% Voltijdsequivalenten

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2014-01-31 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie 2011-2012: Economische terugval in 2012 verschilt per gewest Het Instituut voor de nationale rekeningen

Nadere informatie

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302 bijwerking: september 2013 - doc.nr. 204 Extra s Opgelet! Vanaf 1 oktober 2013 zullen belangrijke nieuwigheden van kracht worden

Nadere informatie

1. Aangiften : FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

1. Aangiften : FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Statistisch verslag van de arbeidsongevallen van 2015 - privésector 1. Aangiften : In 2015 werden 157.242 aangiften genoteerd. Het betreft een verdere daling (-6,5% t.o.v.

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: : EN ISO/IEC 17021:2011 De Waal 21C 5684 PH Best Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 Certificatieschema 1 Kwaliteitssysteemcertificatie,

Nadere informatie

Luchtemissierekeningen

Luchtemissierekeningen Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Luchtemissierekeningen 2008-2011 September 2013 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel E-mail: contact@plan.be http://www.plan.be

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde periodes voor het jaar 2011 Inhoudstafel Voorwoord... 7 A. Waarnemingssfeer... 9 B. Statistiekeenheden

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2013 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT. Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen.

GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT. Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen. GEBRUIKERSGIDS VOOR HET DMFA/PPL-BERICHT VAN DE STUDENT CONTEXT Deze gids is bestemd voor de in het Kadaster geïntegreerde kinderbijslaginstellingen. Hij heeft betrekking op de kritische lezing van een

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: : EN ISO/IEC 17021-1:2015 De Waal 21C 5684 PH Best Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 Certificatieschema 1 Kwaliteitssysteemcertificatie,

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 30 juni 2011 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale

Nadere informatie

! " #$% &%%% ' ( ! #*+, ! -.%%/-$.0&-.1. ' 2%.33$ (22

!  #$% &%%% ' ( ! #*+, ! -.%%/-$.0&-.1. ' 2%.33$ (22 !! " #$% &%%% ' ( )((! #*+,! -.%%/-$.0&-.1. ' 2%.33$3140 56--5(22 "#$%&!'() *+ " ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*,+

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale Zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale Zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale Zekerheid Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid (RSZ) opgenomen werknemers voor de vier kwartalen van 2012 Inhoudstafel

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2011 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 14 7 april 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten(9) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde periodes voor het jaar 2015 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid Aangegeven lonen en bezoldigde

Nadere informatie

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (2001), Statistiek van de aangesloten vennootschappen jaar 2000, 68 p. Begin juni

Nadere informatie

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Waarborgregeling - Stand van zaken De Waarborgregeling

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening. Conversie Nace Rev. 1 naar Nace Rev. 2

Vlaamse Arbeidsrekening. Conversie Nace Rev. 1 naar Nace Rev. 2 Vlaamse Arbeidsrekening. Conversie Nace Rev. 1 naar Nace Rev. 2 Nulmeting 2006-2007 Dave Boussé Wim Herremans Steunpunt Werk en Sociale Economie In samenwerking met het Departement Werk en Sociale Economie

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ 1 van 9 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2015/4 2 van 9 De beperkte onderwerping Private sector Openbare sector 3 van 9 4 van 9 Een aantal personen vallen niet onder alle regelingen die in

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2014 Gedecentraliseerde

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening

Vlaamse Arbeidsrekening Vlaamse Arbeidsrekening Raming van het aantal jobs & vestigingen met personeel Update 2014 www.steunpuntwerk.be/cijfers Wouter Vanderbiesen September 2016 Methodologie Steunpunt Werk amsestraat 61 bus

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening

Vlaamse Arbeidsrekening Vlaamse Arbeidsrekening Raming van het aantal jobs & vestigingen met personeel Update 2015 www.steunpuntwerk.be/cijfers Wouter Vanderbiesen April 2017 Methodologie Steunpunt Werk amsestraat 61 bus 3551-3000

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ 1 of 9 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2014/04 2 of 9 3 of 9 Inhoudstafel De beperkte onderwerping Private sector Openbare sector 4 of 9 Een aantal personen vallen niet onder alle regelingen

Nadere informatie

Statistieken. Een blik op de tewerkstelling in de paritaire comités van de metaalsector

Statistieken. Een blik op de tewerkstelling in de paritaire comités van de metaalsector Statistieken Een blik op de tewerkstelling in de paritaire comités van de metaalsector Vanderbiesen, W. (2006). Sectorrapport: metaal. Een analyse van de RSZ-tewerkstelling op basis van de paritaire comités

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2012 Gedecentraliseerde

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2011 Gedecentraliseerde

Nadere informatie

In augustus 2013 kwam een nieuwe wijziging. Het bedrag van euro werd verhoogd tot euro.

In augustus 2013 kwam een nieuwe wijziging. Het bedrag van euro werd verhoogd tot euro. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 579 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 juni aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Winwinlening - Stand van zaken De winwinlening werd in 2006

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 maart 2016 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor

Nadere informatie

Tot en met mocht men geen studentenovereenkomst sluiten met studenten die sinds 6 maanden werkten bij dezelfde werkgever.

Tot en met mocht men geen studentenovereenkomst sluiten met studenten die sinds 6 maanden werkten bij dezelfde werkgever. Studentenarbeid 08.12.2011 Rev. 11.05.2016 Juridische dienst In dit dossier behandelen we de huidige regelgeving inzake studentenarbeid. Aangezien deze regelgeving met ingang van 2012 grondig is gewijzigd,

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2015 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Studentenarbeid 1. Begrip student 2. Leeftijd/leerplicht 3. Studentenovereenkomst

expertise binnen handbereik Studentenarbeid 1. Begrip student 2. Leeftijd/leerplicht 3. Studentenovereenkomst Studentenarbeid 08.12.2011 Rev. 03.01.2017 Juridische dienst In dit dossier behandelen we de huidige regelgeving inzake studentenarbeid. Naargelang de aard van de arbeidsprestatie wordt een studentenovereenkomst

Nadere informatie

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten,

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, PERSCOMMUNIQUÉ 2014-07-18 Links BelgoStat On-line Algemene informatie Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, 1995-2011. De drie Gewesten en de Nationale Bank van

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 184 van 29 mei 2015 betreffende de tariefregeling externe

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening.

Vlaamse Arbeidsrekening. Vlaamse Arbeidsrekening. Conversie NACE Rev. 1 naar NACE Rev. 2 Jobs 2007 Boie Neefs Steunpunt Werk en Sociale Economie in samenwerking met het Departement WSE Juni 2011 Methodologisch Rapport Steunpunt

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290105 Nederlandstalige organisaties voor socio-professionele inschakeling in Brussel Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2014

Sectoranalyse Horeca 2014 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2014 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen Omzet en investeringen 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 30 juni 2014 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2015/2 1 of 11 De beperkte onderwerping Inhoudstafel De beperkte onderwerping

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2014 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 maart 2015 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 30 juni 2014 Gedecentraliseerde

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Integratiecentra

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Integratiecentra Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290104 Integratiecentra Overwerk... 1 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 3 Eindejaarspremie... 4 Vervoerskosten...

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors :

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors : Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake

Nadere informatie

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches Rapport Maatwerk voor brancheverenigingen FHI federatie van technologiebranches CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31 70 337 38 00 www.cbs.nl projectnummer

Nadere informatie

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 Student @ work... Wat na het afstuderen?... Kinderbijslag... Wanneer blijft je ten laste van je ouders?... Drie voorwaarden...

Nadere informatie

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 Student @ work... 1 Hoe inschrijven op student @ work?... 2 Belang van het attest!... 2 Wat na het afstuderen?... 2

Nadere informatie