Factsheet Bewerkersovereenkomst

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Factsheet Bewerkersovereenkomst"

Transcriptie

1 Factsheet Bewerkersovereenkomst Bij het verwerken van persoonsgegevens maken veel partijen gebruik van een externe dienstverlener voor het verwerken van deze persoonsgegevens. Verwerken is een breed begrip, het kan gaan van gegevens inzien en opslaan tot gegevens bijwerken en vernietigen. De partij die gegevens verwerkt ten behoeve van een verantwoordelijke is aan te merken als bewerker in de zin van Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wanneer de verwerking van persoonsgegevens geschiedt door een bewerker, verlangt de Wbp dat de verantwoordelijke afspraken met deze bewerker maakt over de wijze waarop de persoonsgegevens door de bewerker mogen worden verwerkt. Het schriftelijk vastleggen van deze afspraken gebeurt in een zogenaamde bewerkersovereenkomst. De huidige Wbp stelt eisen aan de bewerkersovereenkomst, volgend uit onder meer de Richtsnoeren Beveiliging Persoonsgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens. Met de aankomende Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG, welke van toepassing wordt per 25 mei 2018) worden de vereisten die de wetgever stelt aan de bewerkersovereenkomst aangescherpt. Ook kan onder de AVG door de toezichthouder een boete van maximaal 10 miljoen euro of 2% van de jaarlijkse omzet worden opgelegd bij het ontbreken van afspraken tussen een verantwoordelijke en een bewerker. Het is dus verstandig om als organisatie op deze nieuwe wetgeving te anticiperen. Wanneer u, als verantwoordelijke, een nieuwe bewerker voor uw verwerkingen gaat inschakelen of opnieuw gaat onderhandelen over uw bestaande bewerkersovereenkomst, is het aan te raden de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hierin reeds mee te nemen. Considerati heeft voor u op een rijtje gezet aan welke eisen een bewerkersovereenkomst volgens de Algemene Verordening

2 Gegevensbescherming (AVG) moet voldoen. De eisen met een * houden een nieuwe verplichting onder de AVG in. Omschrijving van de persoonsgegevens/onderwerp van de overeenkomst In het eerste gedeelte van de bewerkersovereenkomst dient een omschrijving van de inhoud, de duur van de verwerking, het doel van de verwerking, soorten persoonsgegevens en categorieën van betrokkenen te worden opgenomen. Tevens omschrijft dit gedeelte ook de rechten en plichten van de verantwoordelijke jegens de bewerker. De dienstverlening door de bewerker De bewerkersovereenkomst moet beschrijven welke diensten de bewerker verleent met betrekking tot de persoonsgegevens (voor de verantwoordelijke). Er zullen afspraken gemaakt moeten worden omtrent de geheimhouding van de persoonsgegevens en over de geheimhouding van de personen die ten behoeve van de diensten werken met deze persoonsgegevens. De betrouwbaarheidseisen die op de verwerking van toepassing zijn Persoonsgegevens kunnen onder verschillende categorieën worden onderverdeeld. Voor ieder van de verschillende categorieën dienen afspraken vastgelegd te worden in de bewerkersovereenkomst. De beveiliging en continuïteit door de bewerker In de bewerkersovereenkomst moeten afspraken worden gemaakt betreffende de (technische en organisatorische) beveiliging van de persoonsgegevens om zorg te dragen voor de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de persoonsgegevens. De afspraken mogen niet algemeen zijn en moeten gedetailleerd worden vastgelegd.

3 Transparantie over de beveiliging De bewerker en de verantwoordelijke moeten ook afspraken maken over de rapportages over de beveiliging. In de bewerkersovereenkomst dienen de inhoud en de frequentie van de rapportages te worden vastgelegd. Ook moet de verantwoordelijke het recht hebben om de gehanteerde beveiligingseisen door de bewerker door een deskundige te laten inspecteren. (Transparantie over) beveiligingsincidenten en datalekken Transparantie ziet op de inhoud van de rapportages van beveiligingsincidenten en de snelheid waarmee moet worden gerapporteerd. Als zich een beveiligingsincident heeft voorgedaan is het belangrijk dat er wordt gerapporteerd aan de verantwoordelijke en eventueel de betrokkenen. In de afspraken moet worden opgenomen dat en op welke wijze de bewerker beveiligingsincidenten en datalekken die (mogelijk) gevolgen hebben voor betrokkenen meteen rapporteert aan de verantwoordelijke. Tevens moet worden vastgelegd dat de bewerker bij een beveiligingsincident waar nodig meewerkt aan het adequaat informeren van betrokkenen. Verwerking van de persoonsgegevens buiten Nederland Een ander belangrijk onderdeel van de bewerkersovereenkomst ziet op afspraken over welke persoonsgegevens in welke landen worden verwerkt (met name van belang: opgeslagen) en onder welke voorwaarden. Let op: wanneer persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt zijn extra waarborgen voor de verwerking van de persoonsgegevens vereist. Het doorgeven van persoonsgegevens buiten de EU mag alleen wanneer dit land of de organisatie voldoende bescherming biedt. Verwerking door sub-bewerkers Er moet overeenstemming bereikt worden over het al dan niet toestaan van verwerking door sub-bewerkers. Wanneer een bewerker de verwerking van (een deel van de) persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, dan wordt deze

4 partij een sub-bewerker genoemd. Voor het in dienst nemen van een subbewerker door een bewerker is specifieke of algemene schriftelijke toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke nodig. Voorwaarden voor wijzigingen, heronderhandeling of beëindiging van de overeenkomst In de bewerkersovereenkomst moeten afspraken worden opgenomen over de heronderhandeling of beëindiging van de bewerkersovereenkomst. Ook een noodplan voor het geval één van de partijen de bewerkersovereenkomst wilt beëindigen dient opgenomen te worden. Verder wordt hierin vastgelegd hoe de verantwoordelijke, na beëindiging van de dienstverlening door bewerker, de verwerkte persoonsgegevens weer ter beschikking krijgt. Ook moet er worden vastgelegd hoe wordt gewaarborgd dat de bewerker na het beëindigen van de bewerkersovereenkomst niet meer over de persoonsgegevens kan beschikken. Geheimhouding* Afspraken omtrent de geheimhouding van de persoonsgegevens en over de geheimhouding van de personen die ten behoeve van de diensten uitvoering geven aan de gegevensverwerking. Verzoeken van betrokkenen* In de overeenkomst dienen afspraken te worden gemaakt over de wijze waarop de bewerker zijn medewerking dient te verlenen aan verzoeken van betrokkenen om inzage, correctie en verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens waar de bewerker toegang tot heeft. Bewaartermijnen, back-up en vernietiging (bij beëindiging van de bewerkersovereenkomst)* Het is nodig afspraken op te nemen in de bewerkersovereenkomst omtrent de bewaartermijnen, reservekopieën en vernietiging van de persoonsgegevens.

5 Aansprakelijkheid* De aansprakelijkheidsverdeling van verantwoordelijke en bewerker voor de schade voortvloeiende uit het niet nakomen van de afspraken die zijn vastgelegd in de bewerkersovereenkomst moet worden geregeld. Controle en audits* Tot slot dienen er afspraken te worden gemaakt over de mogelijkheid voor de verantwoordelijke om te kunnen controleren of de bewerker zich houdt aan de gemaakte afspraken. Daarnaast moeten de mogelijkheden over het uitvoeren van audits worden vastgelegd. Verder dient in de bewerkersovereenkomst aandacht te worden besteed aan de rangorde van overeenkomsten tussen verantwoordelijke en bewerker en het toepasselijk recht. Wilt u weten of uw huidige bewerkersovereenkomst voldoet aan nieuwe eisen uit de AVG of wilt u een nieuwe bewerkersovereenkomst laten opstellen? Considerati kan u hiermee verder helpen. Neem dan vrijblijvend contact op met: Nathalie Falot Senior Juridisch Consultant Iris Tasevski Juridisch consultant U kunt ook altijd bellen met telefoonnummer

VERWERKERSOVEREENKOMST. tussen. Verwerkingsverantwoordelijke INFOGROEN SOFTWARE B.V.

VERWERKERSOVEREENKOMST. tussen. Verwerkingsverantwoordelijke INFOGROEN SOFTWARE B.V. VERWERKERSOVEREENKOMST tussen Verwerkingsverantwoordelijke & INFOGROEN SOFTWARE B.V. Pagina 1 van 5 ONDERGETEKENDEN: 1. De... statutair gevestigd en kantoorhoudende te aan het, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN BEWERKERSOVEREENKOMST De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie, gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.J. van Miltenburg, hierna te

Nadere informatie

Bijlage Gegevensverwerking. Artikel 1 - Definities

Bijlage Gegevensverwerking. Artikel 1 - Definities Bijlage Gegevensverwerking Artikel 1 - Definities De namen en begrippen in deze Bijlage die met een hoofdletter worden geschreven, hebben de hiernavolgende betekenis: 1.1 Persoonsgegevens: alle informatie

Nadere informatie

VERWERKERSOVEREENKOMST. tussen INFOGROEN SOFTWARE B.V.

VERWERKERSOVEREENKOMST. tussen INFOGROEN SOFTWARE B.V. VERWERKERSOVEREENKOMST tussen INFOGROEN SOFTWARE B.V. &. Pagina 1 van 6 ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap Infogroen Software B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te (2391 PT) Hazerswoude

Nadere informatie

FOBID Informatie. 13 November Mr.dr. Mirjam Elferink

FOBID Informatie. 13 November Mr.dr. Mirjam Elferink FOBID Informatie bijeenkomst AVG 13 November 2017 Mr.dr. Mirjam Elferink 2 Elferink & Kortier Advocaten Specialisten in intellectuele eigendom, ICT-recht en privacy 3 Waarom een bewerkersovereenkomst?

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst 1 Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Doetinchem met de (nader in te vullen) bewerker. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens behorende bij de overeenkomst Medische advisering Participatie met kenmerk 1100070198 Partijen: 1. De gemeente Utrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Verwerkersovereenkomst

Verwerkersovereenkomst Verwerkersovereenkomst Deze verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die DRVsoft it Totaal, hierna te noemen IT Totaal, gevestigd te Zoetermeer, ingeschreven

Nadere informatie

De bewerkersovereenkomst

De bewerkersovereenkomst De bewerkersovereenkomst Astrid Gobardhan Advocaat/Corporate Privacy Counsel Naspers April 2018 1 1 Inhoud Bewerkersovereenkomst Elementaire aandachtspunten PIA Elementaire aandachtspunten 2 BEWERKERSOVEREENKOMST

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST BEWERKERSOVEREENKOMST tussen [naam opdrachtgever] & [naam opdrachtnemer] Behoort bij overeenkomst: Versie document: Status document: Datum [ ] [ ] [concept/definitief] [dd/mm/jj] Alle tussen haken geplaatste

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST BEWERKERSOVEREENKOMST 1. [ORGANISATIE], statutair gevestigd te [PLAATS], kantoor houdende [ADRES], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [KVKNR], hierbij vertegenwoordigd door [DHR/MEVR] [NAAM],

Nadere informatie

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Aanvullende afspraken in het kader van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking in de EU. Deze verordening

Nadere informatie

AVG checklist ONDERWERP VEREISTE AVG UITWERKING STATUS

AVG checklist ONDERWERP VEREISTE AVG UITWERKING STATUS AVG checklist ONDERWERP VEREISTE AVG UITWERKING STATUS VERANTWOORDINGSPLICHT Privacybeleid Dit beleid beschrijft hoe de technische en organisatorische bescherming van persoonsgegevens is uitgewerkt. In

Nadere informatie

Privacy wetgeving: Wat verandert er in 2018?

Privacy wetgeving: Wat verandert er in 2018? Privacy wetgeving: Wat verandert er in 2018? Werkgevers verwerken op grote schaal persoonsgegevens van hun werknemers. Vanaf mei 2018 moet elke organisatie voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Nadere informatie

Verwerkersovereenkomst

Verwerkersovereenkomst Verwerkersovereenkomst PC Maasland Op pagina 2 moet u uw bedrijfsgegevens invullen Op Pagina 9 moet u tekenen VERTROUWELIJK Pagina 1 van 9 Verwerkersovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: I. PC Maasland, een

Nadere informatie

2. De besloten vennootschap 123webshop, kantoorhoudende te () aan, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: Verwerker

2. De besloten vennootschap 123webshop, kantoorhoudende te () aan, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: Verwerker Verwerkersovereenkomst Partijen 1. De besloten vennootschap HFL Laboratories BV, kantoorhoudende te (5175 AX) Loon op Zand aan de Hoogt 59, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door SHN Vingerhoets, hierna

Nadere informatie

Verwerkersovereenkomst Tussen DataSpeed en <bedrijf>

Verwerkersovereenkomst Tussen DataSpeed en <bedrijf> DataSpeed: Verwerkersovereenkomst Hosting programma PlanDigiBon Verwerkersovereenkomst Tussen DataSpeed en Document Versie 1.0 Datum Hoofdovereenkomst Tussen DataSpeed en < > Overeenkomst

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Payroll Resources B.V. handelend onder de naam WePayroll, gevestigd te Eindhoven, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

INFORMER VERWERKERSOVEREENKOMST ZOALS VASTGESTELD OP 20 APRIL 2018

INFORMER VERWERKERSOVEREENKOMST ZOALS VASTGESTELD OP 20 APRIL 2018 INFORMER VERWERKERSOVEREENKOMST ZOALS VASTGESTELD OP 20 APRIL 2018 Deze overeenkomst maakt deel uit van iedere overeenkomst tussen Informer Online Nederland B.V. en haar klanten en regelt de geheimhouding

Nadere informatie

Verwerkersovereenkomst

Verwerkersovereenkomst Verwerkersovereenkomst Verwerking van persoonsgegevens: toepassing GDPR Dit document maakt integraal deel uit van de overeenkomst, afgesloten tussen A&M nv ( de verwerker ) Raghenoplein 17/19 2800 Mechelen

Nadere informatie

Privacy in de afvalbranche Juridisch kader

Privacy in de afvalbranche Juridisch kader Privacy in de afvalbranche Juridisch kader Marieke Thijssen en Monique Hennekens Seminar Privacy in de afvalbranche 1 december 2016 Privacyregelgeving Grondwet Wet bescherming persoonsgegevens Bijzondere

Nadere informatie

Checklist basisprincipes privacyregelgeving. Checklist basisprincipes privacyregelgeving

Checklist basisprincipes privacyregelgeving. Checklist basisprincipes privacyregelgeving Checklist basisprincipes privacyregelgeving 1. Inleiding Hieronder volgt een overzicht met de basisprincipes van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de belangrijkste privacywet in Nederland. Dit

Nadere informatie

VERWERKERSOVEREENKOMST VERWERKER

VERWERKERSOVEREENKOMST VERWERKER VERWERKERSOVEREENKOMST VERWERKER In deze overeenkomst zijn, na en door ondertekening van partijen, rechtsgeldig de rechten en plichten van partijen vastgelegd met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens.

Nadere informatie

Documentnummer Verkorte inhoud document

Documentnummer Verkorte inhoud document *Z03571510C6* Documentnummer : INT-16-31378 Verkorte inhoud document: De bewerkersovereenkomst regelt de informatieverstrekking die zal plaatsvinden ter uitvoering van de GR. Bewerkersovereenkomst GR schoolverzuim

Nadere informatie

Verklaring Gegevensbescherming en -verwerking

Verklaring Gegevensbescherming en -verwerking Verklaring Gegevensbescherming en -verwerking Inleiding Bureau voor Arbeidsinschakeling b.v. te Groningen ontwikkelt voor gemeenten innovatieve concepten die bijdragen aan de arbeidsinschakeling van bijstandsgerechtigden

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BEWERKERSOVEREENKOMST BEHORENDE BIJ DE OVEREENKOMST STORAGE TUSSEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN EN [ ]

BIJLAGE 1 BEWERKERSOVEREENKOMST BEHORENDE BIJ DE OVEREENKOMST STORAGE TUSSEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN EN [ ] BIJLAGE 1 BEWERKERSOVEREENKOMST BEHORENDE BIJ DE OVEREENKOMST STORAGE TUSSEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN EN [ ] DE ONDERGETEKENDEN: 1) de publiekrechtelijke rechtspersoon TECHNISCHE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

VERWERKERSOVEREENKOMST

VERWERKERSOVEREENKOMST VERWERKERSOVEREENKOMST Wigger Van het Laar Gerechtsdeurwaarders en Incasso (verder te noemen: WVHL) gevestigd aan de Wierdensestraat 116 te 7604 BK ALMELO], hierna te noemen: Verwerker, rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Verwerkersovereenkomst Oefenen.nl Bijlage 3 bij de Licentieovereenkomst

Verwerkersovereenkomst Oefenen.nl Bijlage 3 bij de Licentieovereenkomst Verwerkersovereenkomst Oefenen.nl Bijlage 3 bij de Licentieovereenkomst Partijen: Licentiehouder, hierna te noemen: Verwerkingsverantwoordelijke en Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl, gevestigd te (2514

Nadere informatie

Privacy in de afvalbranche

Privacy in de afvalbranche Privacy in de afvalbranche Regelgeving en risico s Monique Hennekens 14 februari 2017 Inhoud Privacy in de afvalbranche Privacyregelgeving Persoonsgegeven en verwerking Algemene Verordening Gegevensbescherming

Nadere informatie

Verwerkersvoorwaarden

Verwerkersvoorwaarden Verwerkersvoorwaarden Versie 1.0 d.d. 22 mei 2018 Deze verwerkersvoorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door Van Damme c.s. gerechtsdeurwaarders, gevestigd te 4536 BA Terneuzen aan de Alvarezlaan

Nadere informatie

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS Inleiding OMOP.NL biedt een webapplicatie voor projectadministratie binnen RAW-raamovereenkomsten. Afspraken omtrent deze dienstverlening zijn vastgelegd in een Gebruikersovereenkomst.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Bescherming persoonsgegevens

Bijzondere voorwaarden Bescherming persoonsgegevens Bijzondere voorwaarden Bescherming persoonsgegevens 1. Algemeen 1.1 Deze bijzondere voorwaarden bescherming persoonsgegevens Overeenkomst learning software van IG Learning B.V (hierna: Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

SURF Verwerkersovereenkomst Aanpassingen vanuit Infoland op de SURF modelovereenkomst 2016

SURF Verwerkersovereenkomst Aanpassingen vanuit Infoland op de SURF modelovereenkomst 2016 SURF Verwerkersovereenkomst Aanpassingen vanuit Infoland op de SURF modelovereenkomst 2016 Classificatie: Openbaar Art. Tekst die vervalt Vervangende tekst Reden 1.4 Datalek is een inbreuk op de beveiliging

Nadere informatie

Phytalis-Verwerkersovereenkomst

Phytalis-Verwerkersovereenkomst Verwerkersovereenkomst Versie 2 April 2018 Gebruiker en Phytalis (hierna: de "Partijen") nemen in aanmerking dat: (a) Phytalis offline en online marketing-communicatie-oplossingen biedt ter ondersteuning

Nadere informatie

VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS Indien Gripp.com B.V. bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zijn naast de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Verwerkersovereenkomst

Verwerkersovereenkomst Verwerkersovereenkomst Op de dienstverlening van Drukwerkservice.nl is onderstaande verwerkersovereenkomst van toepassing. In deze verwerkersovereenkomst wordt verstaan onder: Verwerkingsverantwoordelijke

Nadere informatie

Privacyverklaring POLIFLEX

Privacyverklaring POLIFLEX Privacyverklaring POLIFLEX Deze privacyverklaring heeft betrekking op de v.o.f. Poliflex, gevestigd te Arnhem aan de Halévystraat 7 1, hierna te noemen Poliflex. Wettelijk kader Klanten, leveranciers,

Nadere informatie

VERWERKERSOVEREENKOMST

VERWERKERSOVEREENKOMST VERWERKERSOVEREENKOMST Partijen: 1. Basis bedrijfskleding VOF. Gevestigd te Mollerusweg 96, 2031 BZ HAARLEM KvK-nummer: 34220214 hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door J W H D van der Meij, hierna

Nadere informatie

(bewerkersovereenkomst) 1

(bewerkersovereenkomst) 1 Bewerkersovereenkomst in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens van de gemeente Gennep met de Westerbeek Consultancy Opleidingen Detacheringen B.V. Het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Cloud computing Helena Verhagen & Gert-Jan Kroese

Cloud computing Helena Verhagen & Gert-Jan Kroese Cloud computing Helena Verhagen & Gert-Jan Kroese Privacy Better business through better privacy Juridisch kader cloud computing Meldplicht datalekken Tips & Tricks Vragen? 2 Privacy https://www.youtube.com/watch?v=xyzthipktqg

Nadere informatie

Verwerkersovereenkomst

Verwerkersovereenkomst Verwerkersovereenkomst 1/7 Partijen: nummer en, statutair gevestigd te en geregistreerd bij de KvK onder het, hierna te noemen Verwerkingsverantwoordelijke ; Extin, h.o.d.n.v. Extin Media, Extin Hosting

Nadere informatie

Verwerkersovereenkomst

Verwerkersovereenkomst Verwerkersovereenkomst SD-GROEP B.V. SD-GROEP B.V. Charles Petitweg 7A2 4827 HJ Breda Classificatie : IX3 Versie : 2.6 Inleiding In het kader van de Europese wetgeving de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Nadere informatie

Overeenkomst verwerking persoonsgegevens OVEREENKOMST

Overeenkomst verwerking persoonsgegevens OVEREENKOMST Overeenkomst verwerking persoonsgegevens Wij TranspaClean B.V. bieden een online platform als communicatie en managementtool om professionele schoonmaak inzichtelijk en transparant te maken, werkprocessen

Nadere informatie

VERWERKERSOVEREENKOMST. Tussen:.. Verwerkingsverantwoordelijke en Van Delen Telecom B.V. Verwerker. Datum:.

VERWERKERSOVEREENKOMST. Tussen:.. Verwerkingsverantwoordelijke en Van Delen Telecom B.V. Verwerker. Datum:. VERWERKERSOVEREENKOMST Tussen:.. Verwerkingsverantwoordelijke en Van Delen Telecom B.V. Verwerker Datum:. DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap..., statutair gevestigd te. en kantoorhoudende

Nadere informatie

VERKLARING PERSOONSGEGEVENS- BEVEILIGING

VERKLARING PERSOONSGEGEVENS- BEVEILIGING VERKLARING PERSOONSGEGEVENS- BEVEILIGING Schiphol Travel b.v. Inleiding Schiphol Travel is een zakenreisorganisatie die exclusieve reis-gerelateerde diensten levert aan grote en middelgrote multinationals.

Nadere informatie

VERWERKERSOVEREENKOMST KRYB

VERWERKERSOVEREENKOMST KRYB VERWERKERSOVEREENKOMST KRYB gesloten op (datum) tussen SHARE-ID een besloten vennootschap naar Nederlands recht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71409602 gevestigd

Nadere informatie

DATAVERWERKERSOVEREENKOMST

DATAVERWERKERSOVEREENKOMST DATAVERWERKERSOVEREENKOMST PARTIJEN: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Raadhuys B.V., gevestigd te Den Haag en aldaar kantoorhoudende aan de Frederik Hendriklaan 59A, 2585BT Den Haag,

Nadere informatie

Verwerkingsstatuut AVG

Verwerkingsstatuut AVG Verwerkingsstatuut AVG Dit Verwerkersstatuut maakt - evenals de algemene voorwaarden - integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst inzake diensten tussen Volkshuisvestingsraad Zuidwest en haar wederpartij.

Nadere informatie

Verwerkersovereenkomst VOORBEELD SJABLOON VERWERKERSOVEREENKOMST PERCEPTIE VAN VERWERKER

Verwerkersovereenkomst VOORBEELD SJABLOON VERWERKERSOVEREENKOMST PERCEPTIE VAN VERWERKER Verwerkersovereenkomst VOORBEELD SJABLOON VERWERKERSOVEREENKOMST PERCEPTIE VAN VERWERKER Deze verwerkersovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van het [contract] tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Nadere informatie

Dinsdag 13 december 2016, uur. Rowena van den Boogert (Eldermans Geerts)

Dinsdag 13 december 2016, uur. Rowena van den Boogert (Eldermans Geerts) Dinsdag 13 december 2016, 16.00 18.00 uur Rowena van den Boogert (Eldermans Geerts) Nu: Richtlijn 95/46/EG Straks: Verordening 2016/679 Implementatiewet AVG en Veegwet AVG (beleidsneutrale implementatie)

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Stichting Yulius Onderwijs, gevestigd op Boerhaavelaan 2, te Barendrecht en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 24292563 (hierna:

Nadere informatie

Privacyverklaring. 1. Introductie

Privacyverklaring. 1. Introductie Privacyverklaring Naam onderneming: Ademspecialist Ellen Schouten Adres: Wiekendreef 29 E-mailadres: ellen@ademspecialist.nl Telefoonnummer: 06-20263245 1. Introductie 1.1 Nodig voor onze dienstverlening

Nadere informatie

Verwerkersovereenkomst Tussen ipasregistratie.nl [DataSpeed] en <schoolinstelling>

Verwerkersovereenkomst Tussen ipasregistratie.nl [DataSpeed] en <schoolinstelling> ipasregistratie: Model Verwerkersovereenkomst Verwerkersovereenkomst Tussen ipasregistratie.nl [DataSpeed] en Document Tussen ipasregistratie.nl [DataSpeed] en Versie

Nadere informatie

Concept Bewerkersovereenkomst Basismobiliteit Achterhoek Perceel 2A: Vraagafhankelijk vervoer

Concept Bewerkersovereenkomst Basismobiliteit Achterhoek Perceel 2A: Vraagafhankelijk vervoer Concept Bewerkersovereenkomst Basismobiliteit Achterhoek Perceel 2A: Vraagafhankelijk vervoer Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst,

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Beroepsonderwijs

Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Beroepsonderwijs Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Beroepsonderwijs De uitgangspunten van deze Bewerkersovereenkomst sluiten aan bij de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp), en de uitgangspunten

Nadere informatie

Verwerkersovereenkomst Active Collecting Control & Services B.V.

Verwerkersovereenkomst Active Collecting Control & Services B.V. Verwerkersovereenkomst Active Collecting Control & Services B.V. Versie 1.0 mei 2018 Inhoudsopgave Artikel 1. Begrippen... 3 Artikel 2. Benoeming tot verwerker... 3 Artikel 3. Beschrijving van de verwerking...

Nadere informatie

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Het inschrijving formulier Nieuwsbrief.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Het inschrijving formulier Nieuwsbrief. Privacy Policy Stichting Huurdersraad De Kempen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan

Nadere informatie

Het doel waarom persoonsgegevens in een bestand worden bewaard.

Het doel waarom persoonsgegevens in een bestand worden bewaard. Privacy beleid Hoekschewaards Landschap. Inleiding; Hoekschewaards Landschap is onder te verdeling in 3 onderdelen te weten de: - vereniging Hoekschewaards Landschap - stichting natuurbeheer Hoekschewaards

Nadere informatie

De website van de Autoriteit Persoonsgegevens geeft uitgebreide ondersteuning.

De website van de Autoriteit Persoonsgegevens geeft uitgebreide ondersteuning. DE AVG Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming

Nadere informatie

Verwerkingsovereenkomst

Verwerkingsovereenkomst Verwerkingsovereenkomst versie 1.01 1. Algemeen In deze verwerkersovereenkomst wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van Ohneuz BV, die onverkort van toepassing zijn op

Nadere informatie

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENS BESCHERMING

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENS BESCHERMING CHECKLIST ALGEMENE VERORDENING GEGEVENS BESCHERMING MPROOF.NL 2 MPROOF.NL BENT U AL HELEMAAL KLAAR VOOR DE AVG? In 2018 treedt de algemene verordening gegevensbescherming in werking. Deze regelgeving vervangt

Nadere informatie

Addendum Dataverwerking

Addendum Dataverwerking Addendum Dataverwerking OVERWEGINGEN: Deze bepalingen ( Addendum ) maken onlosmakelijk deel uit van de Algemene Voorwaarden die gelden tussen Goeiezaak.com BV, gevestigd te Haarlem, bekend onder KvK nr.

Nadere informatie

Privacyverklaring Logopedie De Spreektoren

Privacyverklaring Logopedie De Spreektoren Privacyverklaring Logopedie De Spreektoren Naam onderneming: Logopedie De Spreektoren Adres: Slotemaker de Bruïneweg 272, 6532 AD Nijmegen E-mailadres: info@spreektoren.nl Telefoonnummer: 024-3510405 1.

Nadere informatie

VERWERKERSOVEREENKOMST (EENZIJDIG)

VERWERKERSOVEREENKOMST (EENZIJDIG) VERWERKERSOVEREENKOMST (EENZIJDIG) 1. Algemeen In deze verwerkersovereenkomst wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden: de Algemene voorwaarden van Verwerker, die onverkort van toepassing zijn op

Nadere informatie

1. Definities De hierna en hiervoor gebruikte begrippen volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en hebben de volgende betekenis:

1. Definities De hierna en hiervoor gebruikte begrippen volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en hebben de volgende betekenis: VERWERKSOVEREENKOMST INZAKE DE GEHEIMHOUDING EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS HRsolar hecht grote waarde aan het beschermen van deze persoonsgegevens en is verantwoordelijk voor de gegevens die Verkooppunt

Nadere informatie

MODEL BEWERKERSOVEREENKOMST voor afvalverwerking DE ONDERGETEKENDEN

MODEL BEWERKERSOVEREENKOMST voor afvalverwerking DE ONDERGETEKENDEN MODEL BEWERKERSOVEREENKOMST voor afvalverwerking DE ONDERGETEKENDEN Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente [**], hierbij op grond van artikel 171 lid 1 van de Gemeentewet vertegenwoordigd

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT SERKO GEVELTECHNIEK

PRIVACYREGLEMENT SERKO GEVELTECHNIEK PRIVACYREGLEMENT SERKO GEVELTECHNIEK Serko Geveltechniek is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22064030. 1 Inhoud Inleiding... 3 DEEL A... 4 Persoonsgegevens die worden verwerkt in de

Nadere informatie

VERWERKERSOVEREENKOMST. 1...hierna opdrachtgever,

VERWERKERSOVEREENKOMST. 1...hierna opdrachtgever, VERWERKERSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1...hierna opdrachtgever, 1. Romein Broeksteeg, kantoorhoudende te Houten aan De Molen 83, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

FACTSHEET VERWERKERSOVEREENKOMSTEN

FACTSHEET VERWERKERSOVEREENKOMSTEN FACTSHEET VERWERKERSOVEREENKOMSTEN Bij de verwerking van persoonsgegevens maken gemeenten in sommige gevallen gebruik van diensten van derde partijen. De uitvoering van verwerkingen van persoonsgegevens

Nadere informatie

Verwerkersovereenkomst

Verwerkersovereenkomst Verwerkersovereenkomst STKKR verwerkt in sommige gevallen persoonsgegevens voor en in opdracht van de klant omdat de klant een software gebruikersovereenkomst (abonnement) met STKKR heeft. STKKR en de

Nadere informatie

GDPR voor providers. Woensdag 28 maart uur mr. Michelle Wijnant ICTRecht CIPP/E

GDPR voor providers. Woensdag 28 maart uur mr. Michelle Wijnant ICTRecht CIPP/E GDPR voor providers Woensdag 28 maart 2018 14.15-15.00 uur mr. Michelle Wijnant ICTRecht CIPP/E PROGRAMMA: GDPR MASTERCLASS Ontwikkeling privacywetgeving begrippen Rolverdeling beginselen AVG: 10 belangrijkste

Nadere informatie

ADDENDUM BIJ DE (RAAM)OVEREENKOMST TUSSEN GEMEENTE(N) EN ZORGAANBIEDER

ADDENDUM BIJ DE (RAAM)OVEREENKOMST TUSSEN GEMEENTE(N) EN ZORGAANBIEDER BIJLAGE 8: ADDENDUM VERWERKING PERSOONSGEGEVENS ADDENDUM BIJ DE (RAAM)OVEREENKOMST TUSSEN GEMEENTE(N) EN ZORGAANBIEDER Overwegende dat: Binnen het dynamisch aankoopsysteem voor de inkoop in het sociaal

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST. tussen. Scalda <LEVERANCIER>

BEWERKERSOVEREENKOMST. tussen. Scalda <LEVERANCIER> BEWERKERSOVEREENKOMST tussen Scalda en september 2016 INHOUDSOPGAVE...PAGINA ARTIKEL 1: DEFINITIES... 4 ARTIKEL 2: ONDERWERP BEWERKINGSOVEREENKOMST... 4 ARTIKEL 3: DUUR EN BEËINDIGING...

Nadere informatie

VERWERKERSOVEREENKOMST

VERWERKERSOVEREENKOMST VERWERKERSOVEREENKOMST Algemeen: Voor alle opdrachtnemers van Beter Wonen - Goedereede geldt onderstaande verwerkingsovereenkomst. Voor de vaste hoofdaannemers zijn er specifieke verwerkingsovereenkomsten

Nadere informatie

Het Model Bewerkersovereenkomst is van toepassing op alle Product- en Dienstenovereenkomsten.

Het Model Bewerkersovereenkomst is van toepassing op alle Product- en Dienstenovereenkomsten. Model Bewerkersovereenkomst Het Model Bewerkersovereenkomst is van toepassing op alle Product- en Dienstenovereenkomsten. Testmedia verwerkt Persoonsgegevens voor en in opdracht van de Klant. Testmedia

Nadere informatie

Whitepaper Privacyvoorwaarden Hoe stelt u begrijpelijke en juridisch correcte privacyvoorwaarden op?

Whitepaper Privacyvoorwaarden Hoe stelt u begrijpelijke en juridisch correcte privacyvoorwaarden op? Whitepaper Privacyvoorwaarden Hoe stelt u begrijpelijke en juridisch correcte privacyvoorwaarden op? 1 Inleiding Privacy en de bescherming van persoonsgegevens staan steeds nadrukkelijker in de maatschappelijke

Nadere informatie

Privacyverklaring Huis vol Compassie

Privacyverklaring Huis vol Compassie Privacyverklaring Huis vol Compassie Wij verwerken medische gegevens van onze cliënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring

Nadere informatie

GDPR. De nieuwe privacywetgeving; wij helpen je op weg. dejuristen Amsterdam Joris Voorhuis, IP/IT jurist Simone Op Heij, IP/IT jurist

GDPR. De nieuwe privacywetgeving; wij helpen je op weg. dejuristen Amsterdam Joris Voorhuis, IP/IT jurist Simone Op Heij, IP/IT jurist GDPR. De nieuwe privacywetgeving; wij helpen je op weg. dejuristen Amsterdam Joris Voorhuis, IP/IT jurist Simone Op Heij, IP/IT jurist 1 Over dejuristen dejuristen Amsterdam is een juridisch nichekantoor

Nadere informatie

De Master spreekt Privacywetgeving 2018 (AVG)

De Master spreekt Privacywetgeving 2018 (AVG) De Master spreekt Privacywetgeving 2018 (AVG) De Privacy Test Wat is uw privacy IQ? Surf naar de website kahoot.it om mee te doen! Privacy Privacy terecht een veelbesproken thema Privacy bij herziening

Nadere informatie

VERWERKERSOVEREENKOMST VNG BERICHTENAPP Versie 1.0

VERWERKERSOVEREENKOMST VNG BERICHTENAPP Versie 1.0 VERWERKERSOVEREENKOMST VNG BERICHTENAPP Versie 1.0 PARTIJEN 1. De gebruiker van de Software zoals bedoeld in de overeenkomst Gebruikersvoorwaarden VNG Berichtenapp ; hierna: (de Verantwoordelijke); en

Nadere informatie

Verwerkingsovereenkomst Bijlage bij Algemene Voorwaarden Thumbs Up VOF

Verwerkingsovereenkomst Bijlage bij Algemene Voorwaarden Thumbs Up VOF Verwerkingsovereenkomst Bijlage bij Algemene Voorwaarden Thumbs Up VOF Om te voldoen aan de eisen die door de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden gesteld aan de verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

Verwerkersovereenkomst (v1.03 april 2018)

Verwerkersovereenkomst (v1.03 april 2018) Verwerkersovereenkomst (v1.03 april 2018) Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van Verwerking van Persoonsgegevens die DVB MEDIA, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Doel van registratie Doel van de registratie van ouders / verzorgers Doel van de registratie van

Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Doel van registratie Doel van de registratie van ouders / verzorgers Doel van de registratie van Privacy beleid Versie 2018 Voorwoord Kinderopvang de Voetstapjes hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Uw privacy vinden wij belangrijk en wij handelen dan ook in lijn met de Algemene

Nadere informatie

Privacy statement Nederlandse Triage Standaard

Privacy statement Nederlandse Triage Standaard Privacy statement Nederlandse Triage Standaard Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Doel van dit document...4 2 Opzet...4 3 Begrippen...4 4 Privacy beleid...5 4.1 Betrokkenen...5 4.2 Uitgangspunten...5 4.2.1

Nadere informatie

Cybertopia hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

Cybertopia hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). Privacyverklaring Cybertopia hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING (samengevat)

PRIVACYVERKLARING (samengevat) PRIVACYVERKLARING (samengevat) Dahlman Industrial Group B.V. en haar dochterondernemingen respecteren de persoonlijke levenssfeer van haar zakelijke relaties en de gebruikers van onze producten en diensten.

Nadere informatie

1. (a) De dienstverlening van Verwerkingsverantwoordelijke is voor Verwerker het voeren van

1. (a) De dienstverlening van Verwerkingsverantwoordelijke is voor Verwerker het voeren van VERWERKERSOVEREENKOMST Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (SNPG) wordt aangeduid als: Verwerker U doet als uitvoerder van het NPG zaken met Verwerker. In het vervolg van deze overeenkomst wordt

Nadere informatie

Privacy Policy. P a g i n a 1 van 7

Privacy Policy. P a g i n a 1 van 7 Privacy Policy Holland Reklame & Standbouw (hrsb) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan

Nadere informatie

C. waar in deze Subverwerkersovereenkomst wordt verwezen naar de vrouwelijke vorm wordt in voorkomende gevallen tevens de mannelijke vorm bedoeld;

C. waar in deze Subverwerkersovereenkomst wordt verwezen naar de vrouwelijke vorm wordt in voorkomende gevallen tevens de mannelijke vorm bedoeld; Subverwerkersovereenkomst De ondergetekenden, 1. Het Vertaalbureau f.a.x. Translations b.v., gevestigd te 9743 AN, Groningen, aan de Energieweg 9A (hierna: de Verwerker ), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door het volgende bedrijf (hierna te noemen uw Studiegroep):

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door het volgende bedrijf (hierna te noemen uw Studiegroep): Algemene Privacyverklaring Algemeen Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door het volgende bedrijf (hierna te noemen uw Studiegroep): Studiegroep Neurorevalidatie/Keypoint,

Nadere informatie

Privacyreglement Top Support Dakwerken v.o.f.

Privacyreglement Top Support Dakwerken v.o.f. Privacyreglement Top Support Dakwerken v.o.f. Top Support Dakwerken v.o.f., gevestigd aan Stationsweg 124b 5807 AD Venray Oostrum, en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12028456.

Nadere informatie

Privacy statement Advocaat Boer

Privacy statement Advocaat Boer Privacy statement Advocaat Boer Postbus 69, 3700 AB Zeist, 0343-491909, www.advocaatboer.nl venetien@advocaatboer.nl Maatschap Advocaat Boer Als advocaat zijn wij gebonden aan onze gedragsregels. In deze

Nadere informatie

Privacy Policy. contact persoon: Hanneke Koolschijn

Privacy Policy.     contact persoon: Hanneke Koolschijn Privacy Policy t Haarpandje en Imagine make-up and hair artist hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING GEWIJZIGD PER MEI 2018

PRIVACYVERKLARING GEWIJZIGD PER MEI 2018 PRIVACYVERKLARING GEWIJZIGD PER MEI 2018 BBM Support, gevestigd aan Heenvlietstraat 62 2729 CE Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Nadere informatie

Verwerkersovereenkomst

Verwerkersovereenkomst Verwerkersovereenkomst 1. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer (hierna: Verwerkingsverantwoordelijke), en 2. Unidis b.v., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 13038947

Nadere informatie

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u vragen: Privacy Policy Kapsalon Cas van den Broek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met

Nadere informatie

Privacyverklaring Areal

Privacyverklaring Areal Privacyverklaring Areal Areal is een Vennootschap onder Firma, gevestigd en kantoorhoudende in Langenboom aan de Maurikstraat 27. De klant is diegene met wie Areal een overeenkomst voor dienstverlening

Nadere informatie

1.4 Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens? Onze organisatie is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens.

1.4 Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens? Onze organisatie is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. Privacyverklaring Naam apotheek: Apotheek Flevowijk Adres: Lelystraat 80, 8265 BE Kampen E-mailadres: info@flevowijk.nl Telefoonnummer: 038 371400 Contactgegevens FG: P.W.A. Schell, pschell@privacyzorg.nl

Nadere informatie