Schoolgids 2016/2017 deel C De Stapsteen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2016/2017 deel C De Stapsteen"

Transcriptie

1 Schoolgids 2016/2017 deel C De Stapsteen Datum vaststelling Attendiz: Datum instemming MR:

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van onze school 6 Verantwoording onderwijsverbetering 6 Onze standaarden en ambities 9 Totale uitstroom 22 Uitstroom van niet-kortverblijf leerlingen 23 Vergelijking uitstroom met OPP 25 Bestendiging 26 2 Analyse bestendiging 27 Consequenties inrichting onderwijs 27

3 Inleiding Beste lezer, Onze schoolgids is opgeknipt in drie delen, deel A, B en C. Dit is deel C. In dit deel vertellen wij u over de opbrengsten van onze school. Hoeveel leerlingen zijn bijvoorbeeld uitgestroomd in de afgelopen jaren? Waar gingen zij naartoe? Sluit dit aan op de verwachtingen die wij hadden? En zo ja, wisten zij hun vervolgplek twee jaar na het verlaten van onze school te bestendigen? Zo nee, hoe kwam dat? Welke consequenties heeft deze analyse voor de inrichting van ons onderwijs? In dit deel van de schoolgids leggen wij verantwoording af over de opbrengsten van ons onderwijs, in relatie tot het vooraf opgestelde ontwikkelingsperspectief voor iedere leerling. Namens het schoolteam, Dick Grovenstein Wij willen eruit halen wat erin zit. Wij geven daarom antwoord op vragen als Waar zijn onze leerlingen naartoe gegaan na het verlaten van onze school? en Hoe verhoudt dit zich tot de verwachtingen en de schoolnormen die wij hadden? In deel A van onze schoolgids geven wij u korte, praktische informatie over onze school. Denkt u daarbij aan de bereikbaarheid van onze school, de schooltijden of de schoolvakanties. In deel B van de schoolgids geven wij u allerlei achtergrondinformatie over onze school. U vindt beide delen op onze website, Een fijn schooljaar toegewenst, in goede samenwerking! 3

4 1. Opbrengstgericht werken Opbrengstgericht werken Wij werken opbrengstgericht. Opbrengstgericht werken is het stellen van doelen, hieraan werken en vervolgens systematisch evalueren of de doelen zijn behaald. We kijken vanuit een breed perspectief naar de mate waarin we opbrengstgericht werken. Daarmee beginnen we op schoolniveau, vervolgens kijken we naar het groepsniveau en aansluitend kijken we naar de individuele leerling. Wij halen eruit wat erin zit! Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. De opdracht aan ons is om iedere leerling aan de hand van de kerndoelen en de daarin besloten kennis-, vaardigheids- en attitudedoelen tot optimale ontwikkeling te brengen. Centraal staat dat wij eruit halen wat erin zit. In de toekomst zullen er landelijke standaarden komen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs, zodat wij onze schoolresultaten daar tegen af kunnen zetten. Op dit moment zijn die landelijke standaarden er echter nog niet. Daarom beoordelen we onze behaalde opbrengsten op grond van schooleigen standaarden en maken we duidelijk welke consequenties we verbinden aan de uitkomsten van deze evaluatie voor de inrichting van ons onderwijs. Resultaat op drie niveaus 1. Schoolniveau: Alle resultaten van alle leerlingen worden in kaart gebracht op het niveau van de schoolpopulatie. Die resultaten worden vergeleken met onze schoolnorm, de schoolstandaard. Uitkomst van die vergelijking leidt tot conclusies en soms ook tot aanpassingen in ons onderwijs. 2. Groepsniveau: De resultaten van iedere groep worden in kaart gebracht, gespecificeerd naar vakgebied. De resultaten van een betreffende groep worden vergeleken met de groepsstandaard. Bij grote diversiteit binnen de groep leerlingen, is het maken van een groepsstandaard niet altijd mogelijk. Ook op groepsniveau kunnen conclusies getrokken worden die kunnen leiden tot aanpassingen van het onderwijs is de betreffende klas. 3. Leerlingniveau: Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectief vastgesteld, met daarin een uitstroomprofiel en een leerroute. Zowel tussentijds als bij verwijzing naar de uiteindelijke uitstroombestemming, wordt een vergelijking gemaakt met de bestemming die in het OPP werd ingeschat voor de leerling. Opbrengstgericht werken is een continu proces. De standaarden en bijbehorende ambities worden daarom na enkele jaren opnieuw vastgesteld. Op basis van de data die ons ter beschikking staan, zijn we in staat om steeds scherper te meten, conclusies te trekken en uiteindelijk betere resultaten behalen voor de leerling, de groep en de hele schoolpopulatie. 4

5 Hoe tonen we de toegevoegde waarde van ons onderwijs aan? Dit is voor ons de belangrijkste vraag die er is. Een vraag die wij onszelf voortdurend stellen. Het antwoord daarop geven wij in het volgende hoofdstuk: Opbrengsten van onze school. U vindt daarin onder andere de uitstroomgegevens van onze leerlingen, zowel einduitstroom als tussentijdse uitstroom. Ook maken wij de vergelijking tussen de gerealiseerde uitstroom en de verwachting die in het OPP werd gesteld. Tevens maken wij een analyse van deze resultaten en verbinden wij daar consequenties aan voor de inrichting van ons onderwijs in het volgende schooljaar. 5

6 2. Opbrengsten van onze school 2.1 Verantwoording Onderwijsverbetering Iedere school schrijft eens in de vier jaren een Schoolplan. Daaruit vloeien beleidsvoornemens voort, die zich weer vertalen in telkens een Jaarplan. Maar niet alleen het vierjaarlijkse Schoolplan is een bron voor het Jaarplan. Ook de jaarlijkse opbrengsten van de leerlingen kunnen aanleiding geven tot extra beleidsvoornemens in het Jaarplan van het volgend jaar. In deze paragraaf kijken we even terug naar die beleidsvoornemens van het afgelopen schooljaar: wat hadden we ons voorgenomen en wat was daarvan het resultaat? De beleidsdoelstellingen die wij voor het afgelopen schooljaar formuleerden, vanuit het schoolplan, de opbrengsten, andere bronnen zoals interne audits of inspectiebezoeken waren: Voorzetting teamscholing ter verbetering van begrijpend luisteren en lezen. Stimulering van het lezen door het realiseren van de Bieb op school, opleiding van drie leescoördinatoren. Invoering van SCOL Verdieping en implementatie van het IGDI/EDI lesmodel Aanpassing OPP Invoering LAS/LOVS ParnasSys Voortzetting teamscholing ter verbetering van begrijpend luisteren en -lezen In het schooljaar zijn we gestart met een twee jaar durend nascholingstraject ter verbetering van het begrijpend luisteren en lezen. Het afgelopen schooljaar hebben we het traject afgesloten met het borgen van de afspraken die gemaakt zijn ten aanzien hiervan. Het aantal uren begrijpend luisteren en lezen per week zijn vastgesteld, de wijze van aanbieden van de lesstof door de leerkrachten, de wijze van toetsen. We hopen hiermee de resultaten van het begrijpend luisteren en -lezen te verbeteren. 6

7 Stimulering van het lezen door de opleiding van drie leescoördinatoren en het realiseren van de Bieb op school In het kader van het stimuleren van het lezen op school, maar ook thuis, hebben een drietal leerkrachten de opleiding tot leescoördinator bij de Bibliotheek Hengelo gevolgd. Zij dragen zorg voor activiteiten met betrekking tot lezen. In januari 2016 is de Bieb op school geopend. De leerlingen gaan eenmaal per week naar bibliotheek op school om boeken te lenen die ze op school lezen. Invoering van SCOL Het afgelopen jaar is de Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL) ingevoerd als gecertificeerd signalerings- en meetinstrument. De leerkrachten vullen twee keer per jaar (november en april/mei) deze lijst in. Aan de hand hiervan wordt het groepsplan SEO opgesteld met daarin de doelen voor de volgende periode. Verdieping en implementatie van het IGDI/EDI lesmodel Als school hebben wij voor de directe instructie gekozen voor het Interactief Gedifferentieeerd Directie Instructie (IGDI) lesmodel, waarin elementen van Explicite Directe Instructie zijn toegevoegd. Het afgelopen jaar hebben wij, door middel van lesbezoeken, gewerkt aan een verdere verbetering van dit model binnen de lessen. Met dit model willen wij het opbrengst gericht Passend Onderwijs binnen school ook verbeteren. 7

8 Aanpassing OPP Naar aanleiding van de resultaten van het inspectiebezoek in februari zijn wij gestart met de aanpassing van het Ontwikkelingsperspectief (OPP). Dit moet leiden tot een concretisering gericht op het onderwijs aan de leerling in school. Tevens zal de link tussen het OPP en het werken/behalen van resultaten in de groep verbeterd moeten worden. Invoering LAS/LOVS ParnasSys Vanaf januari 2016 zijn wij gestart met de implementatie van het LAS/LOVS ParnasSys. Naast de administratieve gegevens van de leerling zullen ook de door de leerlingen behaalde resultaten in dit programma worden verwerkt en op den duur zal het instrument gebruikt worden voor analyses van de resultaten en het opstellen van het groepsplan. Diverse cursussen De leerkrachten, onderwijsassistenten en het ondersteunend personeel hebben het afgelopen jaar op eigen initiatief deelgenomen aan diverse cursussen op pedagogisch- en onderwijskundig gebied. Hiermee werken zij aan het onderhouden en verbeteren van hun competenties. Bovenstaande doelstellingen zijn voor het merendeel het afgelopen schooljaar behaald. Daar waar de doelstelling nog niet behaald is zal dit in het komende schooljaar worden doorgezet. Redenen voor het nog niet behalen liggen in het feit dat we er meer tijd voor nodig hebben, dan wel dat andere zaken, die niet gepland stonden, voorrang vroegen. Doelstellingen voor het school jaar zijn: Invoeren en werken met het groepsplan; Invoeren van de leerlijn leren-leren; Invoeren van het nieuwe Ontwikkelingsperspectief; Starten met de invoering van Positive Behavior Support (PBS); Implementatie nieuwe methode sociaal emotionele ontwikkeling; Implementatie nieuwe methode Aanvankelijk Lezen (Veilig Leren Lezen); Oriëntatie op een nieuwe rekenmethode. 8

9 2.2 Onze standaarden en ambities Leerroutes De Stapsteen heeft een leerstofaanbod voor de groepen 3 t/m 8. Hierbinnen kent de school een drietal leerroutes Leerroute 1: VWO/ Havo beheersingsniveau M8/E8 Leerroute 2: VMBO BB/KB/T beheersingsniveau E6/M7/E7/ B8 Leerroute 3: PRO/AGL, beheersingsniveau B6/M6 Aan deze leerroutes zijn een drietal arrangementen gekoppeld: Verdiept aanbod Basis aanbod Intensief aanbod Aan dit arrangement zijn de normen voor de CITO-toetsen gekoppeld die, in combinatie met observatiegegevens van uit de groep, de resultaten van de methode gebonden toetsen inhoud geven aan ons aanbod binnen de groep. Hiermee zijn we in staat de resultaten van onze leerlingen te monitoren. Voor de sociaal emotionele ontwikkeling kennen we een tweetal arrangementen: Het basisaanbod Het intensieve aanbod Hieraan zijn de resultaten van de SCOL gekoppeld, waarmee inzicht krijgen in de resultaten van onze leerlingen op sociaal emotioneel gebied. Schoolstandaard Onze schoolstandaard voor de kernvakken taal en rekenen hebben we bepaald door alle resultaten van de eindtoetsen CITO taal en rekenen van hoog naar laag te ordenen en vervolgens in de ordening drie lijnen te trekken, een bij de 20% van de scores, een bij de 80% en een bij de 90% van de scores. Deze drie lijnen corresponderen met de drie standaarden die De Stapsteen hanteert: Gevorderde standaard, voor de beste 20% leerlingen (gelijk aan de CITO-niveau I); Voldoende standaard, voor de beste 80% leerlingen (gelijk aan de bovengrens CITO-niveau IV); Minimum standaard, voor de beste 90% leerlingen (gelijk aan de bovengrens CITO-niveau V). Op basis van deze schoolstandaarden voor taal en rekenen heeft de CvB van de Stapsteen besloten om de ambitie schoolstandaarden voorlopig vast te stellen op het landelijk niveau. Voor de sociale opbrengsten zitten we in de fase van het verzamelen van data. Het vaststellen van deze schoolstandaard is in ontwikkeling. Uitstroommogelijkheden De Stapsteen kent voor de leerlingen de volgende uitstroommogelijkheden: Naar regulier basisonderwijs of voortgezet onderwijs; Naar speciaal basisonderwijs; Naar ander speciaal onderwijs; Naar voortgezet speciaal onderwijs; Naar behandeling. 9

10 2.3 Resultaten De resultaten van het schooljaar staan op de volgende bladzijden vermeld. Leeswijzer: - De termen gevorderd, voldoende en minimum corresponderen respectievelijk met de leerroutes 1, 2 en 3 en met het verdiept, basis en intensief aanbod; - Het gaat hierbij om de Cito toetsen; - M is afname midden leerjaar en E is afname eind leerjaar; - Daar waar 3.0 staat vermeld heeft de afname plaatsgevonden met de nieuwste Cito toetsen voor dat vakgebied. In de andere gevallen gaat het om de voorgaande versie, dan wel dat er nog geen nieuwe versie is uitgekomen; - We streven naar de landelijke norm (LN); - Voor de LN staat het schoolresultaat afgemeten tegen de LN en na de LN het doel wat we als school willen bereiken, hetgeen dus gelijk is aan de LN; - De vermelde getallen zijn de vaardigheidsscores van Cito; - In het overzicht zijn, met uitzondering van technisch lezen, niet de toetsen M8 en eventueel E8 (zijn er niet bij alle toetsen) vermeld, aangezien de leerlingen hebben deelgenomen aan de Eindtoets Cito. Wij hebben er voor gekozen om bij de leerlingen dan niet de jaarlijkse Citotoetsen af te nemen, hetgeen een extra belasting voor de leerlingen is. De keuze om uit te gaan van de Landelijke Norm (LN) hebben wij gemaakt om een goed vergelijk te kunnen maken met het reguliere onderwijs. Het speciaal onderwijs heeft het streven dat leerlingen, mede in het kader van Passend Onderwijs, terug kunnen keren naar het reguliere onderwijs. Om een goede beslissing over de terugkeer op cognitief gebied te kunnen maken is de LN een goed meetpunt. Daarnaast heeft de inspectie nog geen standaarden op het gebied van de cognitieve opbrengsten voor het speciaal onderwijs vastgesteld en is de LN ons enige referentiepunt. Schoolstandaarden Begrijpend lezen 3-8-Ambitie LN jun-16 gevorderd voldoende minimum p20 p20 p20 p80 p80 p80 p90 p90 p90 school LN +/- doel school LN +/- doel school LN +/- doel E E E , ,333 10

11 Ambitie LN Werkelijk E3 E4 E5 Begrijpend lezen p20-6,0-9,7,0 p80-6,0-2,0-5,0-11,0 11

12 Ambitie LN Werkelijk E3 E4 E5 Ambitie LN Werkelijk E6 E7 Schoolstandaarden Rekenen 3-8 Ambitie LN jun-16 gevorderd voldoende minimum p20 p20 p20 p80 p80 p80 p90 p90 p90 school LN +/- doel school LN +/- doel school LN +/- doel E E E E E ,6-4,6 Rekenen-CITO (minus nieuwe Rekenen-CITO 3.0 Generatietoetsen groep 3-4-5) p20 p20 +4,0-4,0-12,0-15,0-15,0-18,0 p80 p80-1,0-3,0 +1,0-7,0-12,0-13,0-16,0 12

13 Ambitie LN Werkelijk E3 E4 E5 Ambitie LN Werkelijk E6 E7 Schoolstandaarden Spelling 3-8 Ambitie LN jun-16 gevorderd voldoende minimum p20 p20 p20 p80 p80 p80 p90 p90 p90 school LN +/- doel school LN +/- doel school LN +/- doel E E E E E ,6-13 Spelling-CITO (minus generatietoetsen Spelling-CITO 3.0 groep 3-4-5) p20 p20-1,0-2,0-8,0,0,0,0 p80 p80-2,0-1,0-3,0-11,0-16,3-15,0,0 13

14 Ambitie LN Werkelijk e7 Schoolstandaarden Werkwoord Spelling 3-8 Ambitie LN jun-16 gevorderd voldoende minimum p20 p20 p20 p80 p80 p80 p90 p90 p90 school LN +/- doel school LN +/- doel school LN +/- doel E Werkwoordspelling-CITO p20-3,0-3,0 p80-6,0-6,0 14

15 Ambitie LN Werkelijk M3 E3 M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 M8 Schoolstandaarden Technisch lezen 3-8 Ambitie LN jun16 gevorderd voldoende minimum p20 p20 p20 p80 p80 p80 p90 p90 p90 school LN +/- doel school LN +/- doel school LN +/- doel M E M E M E M E M E M ,91-5,36-1,82 Technisch lezen DMT-CITO p20-12,9-5,0-12,0-13,0-12,0-13,0-10,0-7,0-4,0,0,0,0 p80-5,4-6,0 +1,0-2,0-8,0-5,0-6,0-12,0-9,0-7,0-5,0 15

16 Ambitie LN Werkelijk E3 E4 E5 E6 E7 Schoolstandaarden Woordenschat 3-8 Ambitie LN jun16 gevorderd voldoende minimum p20 p20 p20 p80 p80 p80 p90 p90 p90 school LN +/- doel school LN +/- doel school LN +/- doel E E E E E Woordenschat-CITO +11,0 p20-1,2 +2,0-5,0-5,0-9,0 p80-3,2 +2,0-2,0-3,0-2,0-11,0 16

17 2.4 Analyse opbrengsten Rekenen Opbrengsten groep 3 gestegen. Er is in de groep meer ingezet op de basisvaardigheden en we denken dat dit heeft geleid tot een stijging. Groep 4 is gedaald. Hier is een lichte stijging te zijn. Het gaat hierbij om de leerlingen die vorig jaar in groep 3 zaten en toen niet zo goed scoorden. Ook in deze groep is nog extra aandacht besteed aan de basisvaardigheden. Groep 5 ligt qua opbrengsten dichter bij elkaar en voor het grootste deel boven de 80% norm, maar is wel gezakt in totaal in vergelijking met de scores van groep 4 het jaar ervoor. Op de Rekenen & Wiskunde 2012 toets: Opbrengsten van groep 6 liggen heel iets lager dan die van vorig schooljaar, maar nog wel voor het grootste gedeelte boven de 80% norm. De score van groep 6 is gestegen in vergelijking tot de score van vorig jaar. De score van groep 7 is gestegen en zit voor een deel zelfs boven de 20% norm. Groep 8 heeft in juni niet de Cito afgenomen, deze leerlingen hebben de centrale eindtoets gemaakt. Spelling 3.0: Over het algemeen scoren de leerlingen zwakker op de 3.0 toets dan op de 2012 toets van Cito. Dit heeft ook te maken met de strengere normering bij de nieuwe toets en met de lagere instroom die we hebben. De score van groep 4 laat een lichte stijging zien. De groep 5 is praktisch gelijk gebleven ten opzichte van de landelijke norm. 2012: Over het algemeen scoren de groepen 6 en 7 binnen de bandbreedte van de P20 en P80 ten opzichte van de landelijke norm. Er is geen sprake van opvallende uitschieters. Groep 7 is vooral aan de bovenkant gestegen, dichter bij de P20 van de landelijke norm. Groep 8 heeft de centrale eindtoets gemaakt. 17

18 Werkwoordspelling Alleen groep 7 is getoetst, aangezien groep 8 de centrale eindtoets heeft gemaakt. De scores zijn iets lager dan de groep 7 van vorig schooljaar. De leerlingen hebben over het algemeen ook een lager uitstroomperspectief. De resultaten zijn hierbij wel passend. Woordenschat Wat opvalt is dat de groepen 4 en 5 gedaald zijn. Dit heeft ook te maken met de vraagstelling in de toets. Er worden betekenissen van woorden gevraagd die in het hedendaags taalgebruik bijna niet meer voorkomen, vooral niet bij jongere kinderen. Voorbeelden van dergelijke woorden zijn grienen en japon. De groepen 6 en 7 zijn wel gestegen. In deze toets worden minder ouderwetse woorden gevraagd. Cito neemt in het schooljaar de Woordenschattoets onder de loep. De vraag is of De Stapsteen de huidige toets in het schooljaar nog wel zal afnemen. Uit de data kan niet veel worden geanalyseerd, aangezien er geen goede categorieënanalyse van gemaakt kan worden, waar de leerkrachten baat bij hebben. Begrijpend lezen Begrijpend lezen 3.0 kent tweemaal een toets en deze is voor de groepen 3, 4 en 5 afgenomen in juni. Hieruit blijkt dat de groep 3 van schooljaar hoger heeft gescoord dan de groep 3 van het jaar ervoor. Dit heeft ook te maken met het feit dat het traject Stap voor stap naar beter begrijpend lezen en luisteren is gevolgd. Er wordt nu meer gestructureerd gewerkt aan de vaardigheden voor begrijpend lezen. Dit heeft resultaat opgeleverd. Daarnaast zijn de resultaten op de toets voor groep 4 ook enorm gestegen. Ook in de groep 4 is veel aandacht aan het begrijpend luisteren en -lezen besteed, met daarbij de vaardigheden die nodig zijn. De groep 5 heeft laag gescoord. Dit betreft de nieuwe groep 5 toets en deze leerlingen werken met nieuwsbegrip XL en hebben ook het traject gevolgd. Opgemerkt wordt dat deze groep het toepassen nog lastig vindt. Dit heeft ook te maken met hun lagere scores op technisch lezen, waardoor de langere teksten meer van hen vragen en zij niet alles goed (kunnen) lezen en daardoor verkeerde antwoorden geven. Technisch lezen Bij technisch lezen valt op dat school over de hele linie zwakker heeft gescoord. Alleen de resultaten op E5 en M6 zijn gestegen. Bij technisch lezen valt op dat school over de hele linie zwakker heeft gescoord. Alleen de resultaten op E5 en M6 zijn gestegen. Voor technisch lezen maken we gebruik van de methode Lekker Lezen. In het schooljaar zullen we het gebruik van de methode in de groepen monitoren. Mogelijk kan dit leiden tot een verbetering van het gebruik, met als doel het verhogen van de leesprestaties. Daarnaast hebben we hoge verwachtingen van het gebruik van de bieb op school en de inzet van een drietal leescoördinatoren. 18

19 2.5 Cito-eindtoets Het afgelopen schooljaar hebben wij voor het derde jaar deelgenomen aan de landelijke Citoeindtoets. Deze toets wordt, met uitzondering van de leerlingen die uitstromen naar het praktijkonderwijs, gemaakt door leerlingen die uitstromen naar het voortgezet onderwijs. Analyse Eindtoets PO Cito Dit schooljaar hebben 25 leerlingen van De Stapsteen de Eindtoets PO / Cito gemaakt. Overzicht van de adviezen van De Stapsteen en Cito: Advies De Stapsteen uitstroom Aantal leerlingen Advies Cito uitstroom VMBO B 5 4 VMBO B/K 2 7 VMBO K 2 0 VMBO KT 4 2 VMBO T 6 1 VMBO T/HAVO 1 4 HAVO 4 2 VWO 1 1 Totaal leerlingen hebben van Cito hetzelfde advies als het advies van De Stapsteen 8 leerlingen hebben een hoger advies 5 leerlingen hebben een lager advies Met de ouders van de leerlingen waar het advies van het Cito hoger uitviel is overleg geweest met betrekking tot het eventueel aanpassen van het schooladvies. Geen van de ouders wenste het schooladvies aangepast te zien worden. Landelijk gemiddelde score is 534,9 Gemiddeld scoren de leerlingen van De Stapsteen 534,9 dit is gelijk aan het landelijk gemiddelde. Daarbij dient vermeld te worden dat binnen het speciaal onderwijs geen wegingsfactoren, op grond van de opleiding van de ouders, worden meegerekend, dan wel dat er gekeken wordt naar de verblijfsduur van de leerlingen op school. 8 lln van De Stapsteen scoorden boven het landelijk gemiddelde. De scores van deze leerlingen zijn: 535, 537, 537, 540, 541, 542, 544, 545. De laagste score die gehaald kan worden is 501. De laagste score van De Stapsteen is

20 Ter informatie, welk schooltype past bij welke score: Score Brugklastype Basisberoepsgerichte leerweg Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Gemengde/theoretische leerweg Gemengde/theoretische leerweg en havo Havo Havo/vwo Vwo 20

21 2.6 Consequenties voor de inrichting van ons onderwijs Op grond van de analyse van de resultaten, maar ook op grond van ervaringen die we op doen in ons dagelijks werk, hebben wij voor het schooljaar de volgende doelstellingen gesteld: Goed onderwijs valt of staat bij de kwaliteit van de leerkracht. We gaan ons dit jaar dan ook meer richten op de leerkrachtvaardigheden. In het kader daarvan zal de directeur de cursus Directe Instructiemodel en Observatievaardigheden voor leidinggevende volgen. Daarnaast zal er tijdens meerdere teamscholingen aandacht worden geschonken aan de technieken van Teach like a champion en deze zullen worden geïmplementeerd. Tot nu toe wordt er nog niet gewerkt met een groepsplan. In de tweede helft van dit schooljaar, na de eerste Cito afname, zal hier gewerkt mee worden. Om de basisvaardigheden rekenen in de groepen 3 en 4 nog verder te verbeteren zal een leerkracht van groep de cursus met sprongen vooruit voor groep 3/4 volgen. Een werkgroep zal in de loop van het schooljaar zich gaan oriënteren op een nieuwe rekenmethode. Uitgangspunt bij de keuze zal het kunnen werken met het IGDI/EDI model zijn en het werken met leerlijnen. Voor het aanvankelijk lezen hebben we de nieuwe versie van Veilig Leren Lezen aangeschaft. Deze wordt dit schooljaar geïmplementeerd. In het schooljaar zullen we het gebruik van de methode voor technisch lezen in de groepen monitoren. Mogelijk kan dit leiden tot een verbetering van het gebruik, met als doel het verhogen van de leesprestaties. Sociaal emotionele ontwikkeling is erg belangrijk voor onze leerlingen. Naast een verdere implementatie van de Sociale Competentie en Observatie Lijst (SCOL), waarmee we sinds vorig schooljaar werken, zal er een nieuwe methode voor sociaal emotionele ontwikkeling, KWINK, worden geïmplementeerd. Daarnaast starten met een driejarig traject voor de invoering van Positive Behavior Support (PBS). Dit traject moet er toe leiden dat er nog meer veiligheid ontstaat binnen school en de leerlingen nog beter met elkaar om gaan. Voor verbetering van de werkhouding willen we de leerlijn leren-leren invoeren. Voor de registratie hiervan zal gebruik gemaakt worden van ParnasSys. 21

22 2.7 Totale uitstroom In deze paragraaf wordt informatie gegeven over de totale uitstroom in aantallen leerlingen onderscheiden in verschillende categorieën. In onderwijskundige eenheden kort verblijf en onderwijskundige eenheden lang verblijf. De eerste groep betreft scholen waar op basis van een samenwerkingsovereenkomst residentiele plaats bekostiging (RP) plaatsvindt. Totaal aantal leerlingen op 1 oktober j.l. 174 Kort verblijf leerlingen op 1 oktober j.l. (RP) Overige leerlingen op 1 oktober j.l. Totaal aantal leerlingen dat de school dit schooljaar heeft verlaten 49 Aantal niet kortverblijf leerlingen dat korter dan zes weken de school heeft verlaten Aantal niet kortverblijf leerlingen dat langer dan zes weken en korter dan 1 jaar de school heeft verlaten Aantal niet kortverblijf leerlingen dat langer dan 1 jaar de school heeft verlaten Aantal kortverblijf leerlingen dat de school dit jaar verlaten heeft (RP) 22

23 2.8 Uitstroom van niet-kortverblijf leerlingen Uitstroom van leerlingen die langer dan 6 weken op de school verbleven, zowel tussentijdse als einduitstroom: Uitstroombestemming: Uitstroomniveau (Cito Scores): Aantal Percentage Aantal Percentage leerlingen leerlingen SO 17 35% E2-E3 1 2% VSO PrO 1 2% E3-E4 5 10% VSO AGL 6 12% E4-E5 7 14% VSO b/k 7 14% E5-E6 3 6% VSO g/t 3 6% E6-E7 8 16% VSO havo/vwo 6 12% E7-E % PRO 1 2% E8 6 12% VMBO b/k 2 4% Geen 6 12% resultaten VMBO k/t 2 4% Totaal % VMBO g/t 4 8% Totaal % Indien beschikbaar de IQ scores van de uitgestroomde leerlingen: > % Geschat % % Geschat < % Onbekend 5 10% Bij hoeveel van deze leerlingen is sprake van een disharmonisch IQ profiel? (verschil PIQ en VIQ minimaal 15 punten): 15 31% 23

24 Uit de cijfers blijkt dat we de laatste jaren een toename hebben van het aantal leerlingen dat de overstap maakt naar andere speciaal onderwijs school. Het gaat hierbij om verhuizingen en leerlingen die tijdelijk in een pleeggezin in ons voedingsgebied wonen, maar ook een toename van het aantal leerlingen dat tussentijds uitstroomt naar het ZMLK. Sinds afgelopen schooljaar kent het VSO de verdeling Diploma Gericht Leerweg (DGL) en de Arbeidsgerichte Leerweg (AGL). Derhalve hebben wij deze verdeling nu ook opgenomen in ons uitstroom overzicht. De door de grotere instroom van leerlingen met een laag niveau daalt ook het aantal leerlingen dat uitstroomt naar DGL en VWO Havo. Uitstroom VWO Havo 9% 16% 12% VMBO K / G / T 21% 25% VMBO B 33% 11% DGL 21% PrO / VSO ZML / AGL 9% 5% 16% Regulier 23% 18% 16% Speciaal Basisonderwijs 2% Speciaal Onderwijs 5% 18% 35% Anders 7% Totaal 100% 100% 100% 24

25 2.9 Vergelijking van de uitstroom met het eerder gestelde OPP In deze paragraaf wordt het OPP in verband gebracht met de uiteindelijke uitstroom. Dit geldt zowel ten aanzien van einduitstroom als tussentijdse uitstroom. Het gaat om leerlingen die langer dan zes weken op onze school verbleven en die in zijn uitgestroomd. We willen weten hoeveel leerlingen zijn uitgestroomd op het niveau van de verwachte uitstroombestemming. Het betreft de verwachte uitstroombestemming die is opgenomen in het OPP twee jaar voorafgaand aan het moment van uitstroom. In het geval een leerling korter dan 2 jaar op school verbleef, houden we het bij binnenkomst op onze school opgestelde OPP van de leerling aan. Resultaat Aantal leerlingen Percentages Onder het niveau dat 3 6% was vastgesteld in het OPP Op het niveau dat 43 88% was vastgesteld in het OPP Boven het niveau dat 3 6% was vastgesteld in het OPP. Totaal % Het oorspronkelijk opgestelde OPP blijkt voor 88% van de leerlingen juist te zijn. Redenen waarom het voor 12% van de leerlingen niet juist blijkt zijn kan het tekort aan informatie zijn van de school waar de leerling van afkomstig is en waarop de uitstroom is gebaseerd. Om dit voorkomen moeten we er voor zorgdragen dat we over voldoende informatie beschikken om de juiste uitstroom te kunnen vaststellen. 25

26 2.10 Bestendiging Uitgangspunt is dat de leerroute behorend bij het gekozen uitstroomperspectief de leerling in voldoende mate toerust om met succes het onderwijs, al dan niet met extra ondersteuning, op de vervolgvoorziening te kunnen volgen. Dat betekent dat er van uit mag worden gegaan dat de leerling twee jaar na plaatsing in beginsel nog steeds op die plek zit, ofwel is doorverwezen naar een plek die in lijn ligt met de uitstroomplek. Als school spannen we ons in om ervoor te zorgen dat we zicht hebben op de eisen die de vervolgscholen stellen aan onze leerlingen. We proberen ons onderwijsaanbod daarop af te stemmen. Ook verzamelen we informatie om zicht te houden op de bestendiging van de verworven plaatsen. We doen dit jaarlijks in oktober. Dat doen we, mede vanwege de opbrengstbevraging van de Inspectie van het Onderwijs in november, tot twee jaar na verwijzing. In dit document worden daarom alleen zowel de bestendigingsgegevens van de leerlingen die een en twee schooljaren geleden zijn uitgestroomd getoond. In onderstaande tabellen staan gegevens opgenomen over andere leerling-cohorten dan tot dusver: het gaat om het cohort van een en twee jaren geleden. Bestendiging leerlingen 1 schooljaar geleden Aantal Schooljaar 2014/2015, peildatum is 1 oktober 2016 Nog op (hetzelfde type) uitstroombestemming 46 Niet meer op (hetzelfde type) vervolgbestemming 8 Onbekend/anders (naar buitenland) 2 Totaal Bestendiging leerlingen 2 schooljaren geleden Aantal Schooljaar 2013/2014, peildatum is 1 oktober 2016 Nog op (hetzelfde type) uitstroombestemming 33 Niet meer op (hetzelfde type) vervolgbestemming 10 Onbekend/anders Totaal 26

27 2.11 Analyse van de bestendiging Uit de verkregen gegevens kunnen we concluderen dat de bestendiging van de leerlingen in het tweede jaar na de uitstroom van De Stapsteen lager wordt. Er gaan meer leerlingen na het eerste jaar nadat men is uitgestroomd naar een andere vorm van onderwijs. Het gaat hierbij om zowel opstromen als afstromen. De hiervoor aangegeven reden zijn divers. Bij leerlingen die van het regulier onderwijs naar het speciaal onderwijs ligt de reden voornamelijk op sociaal emotioneel gebied Consequenties daarvan voor de inrichting van ons onderwijs De resultaten van de analyse van de bestendiging heeft voor ons geen directe consequenties voor de inrichting van ons onderwijs. 27

Opbrengsten SO Hengelo

Opbrengsten SO Hengelo Opbrengsten SO Hengelo Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Opbrengsten De Stapsteen schooljaar 2014-2015

Opbrengsten De Stapsteen schooljaar 2014-2015 Opbrengsten De Stapsteen schooljaar 2014-2015 Opbrengsten schooljaar 2014-2015 De Stapsteen 1 Inleiding 3 Verantwoording 3 Ons onderwijs 7 Leerstofgebied overstijgend. 7 Totale uitstroom schooljaar 2014-2015

Nadere informatie

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 SO Onderwijscentrum Het Roessingh

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 SO Onderwijscentrum Het Roessingh Opbrengsten SO OCR schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de

Nadere informatie

gevorderd voldoende minimum

gevorderd voldoende minimum Opbrengsten SO Het Mozaïek onderbouw Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Opbrengsten. Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014

Opbrengsten. Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014 Opbrengsten Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt

Nadere informatie

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 VSO Onderwijscentrum Het Roessingh

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 VSO Onderwijscentrum Het Roessingh Opbrengsten VSO OCR schooljaar 0-05 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

1. Totale uitstroom. verlaten heeft. 2. Uitstroom van kortverblijf leerlingen

1. Totale uitstroom. verlaten heeft. 2. Uitstroom van kortverblijf leerlingen Opbrengsten VSO OCR Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Opbrengsten SO De Zevensprong schooljaar

Opbrengsten SO De Zevensprong schooljaar Opbrengsten SO De Zevensprong schooljaar 201415 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod

Nadere informatie

* Vanaf 9 september is onze nieuwe website online : www.pentacollege-attendiz.nl

* Vanaf 9 september is onze nieuwe website online : www.pentacollege-attendiz.nl Opbrengsten Penta College 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Opbrengsten VSO

Opbrengsten VSO Opbrengsten VSO 2013-2014 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Verantwoording. 1. Totale uitstroom

Verantwoording. 1. Totale uitstroom Opbrengsten 2014 Schutte s Bosschool Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Opbrengsten SO De Huifkar schooljaar

Opbrengsten SO De Huifkar schooljaar Opbrengsten SO De Huifkar schooljaar 0-0 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn

Nadere informatie

Op grond van de uitstroomcijfers van de afgelopen jaren heeft de Sluis een schoolstandaard opgesteld Ambitie/schoolstandaard

Op grond van de uitstroomcijfers van de afgelopen jaren heeft de Sluis een schoolstandaard opgesteld Ambitie/schoolstandaard Opbrengsten VSO de Sluis Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel C De Kapstok

Schoolgids 2016/2017 deel C De Kapstok Schoolgids 2016/2017 deel C De Kapstok Datum vaststelling Attendiz: 07-10-2016 Datum instemming MR: 05-10-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van onze school 6 Verantwoording

Nadere informatie

Opbrengsten SO Het Mozaïek midden-bovenbouw Almelo schooljaar

Opbrengsten SO Het Mozaïek midden-bovenbouw Almelo schooljaar Opbrengsten SO Het Mozaïek midden-bovenbouw Almelo schooljaar 2014-2015 Augustus 2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen

Nadere informatie

Opbrengsten. Verantwoording

Opbrengsten. Verantwoording Opbrengsten VSO Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel C

Schoolgids 2016/2017 deel C Schoolgids 2016/2017 deel C SO Het Mozaïek Almelo, onderbouw Datum vaststelling Attendiz: 11-10-2016 Datum instemming MR: 13-10-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van

Nadere informatie

Opbrengsten VSO De Sluis schooljaar 2014-2015

Opbrengsten VSO De Sluis schooljaar 2014-2015 Opbrengsten VSO De Sluis schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel C Het Mozaïek SO Almelo mb/bb

Schoolgids 2016/2017 deel C Het Mozaïek SO Almelo mb/bb Schoolgids 2016/2017 deel C Het Mozaïek SO Almelo mb/bb Datum vaststelling Attendiz: 12-10-2016 Datum instemming MR: 12-10-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van onze

Nadere informatie

De kapstok wil deelnemers laten slagen in het vinden van een passende plek op de arbeidsmarkt of in het onderwijs.

De kapstok wil deelnemers laten slagen in het vinden van een passende plek op de arbeidsmarkt of in het onderwijs. Opbrengsten VSO Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Opbrengsten Het Mozaïek VSO Enschede Schooljaar

Opbrengsten Het Mozaïek VSO Enschede Schooljaar Opbrengsten Het Mozaïek VSO Enschede Schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor

Nadere informatie

SCHOOLGIDS deel C Het Reliëf Het Sloepje

SCHOOLGIDS deel C Het Reliëf Het Sloepje ONZE OPBRENGSTEN SCHOOLGIDS deel C 2016 2017 Het Reliëf Het Sloepje 1 Inhoudsopgave schoolgids Deel C Inleiding... 3 1. Opbrengstgericht werken... 3 2. Opbrengsten van onze school... 5 2.1 Verantwoording

Nadere informatie

Opbrengsten Het Mozaïek VSO Enschede schooljaar

Opbrengsten Het Mozaïek VSO Enschede schooljaar Opbrengsten Het Mozaïek VSO Enschede schooljaar 2013-2014 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor

Nadere informatie

Opbrengsten Het Meerik schooljaar

Opbrengsten Het Meerik schooljaar Opbrengsten Het Meerik schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn

Nadere informatie

Leerroute Uitstroombestemming Uitstroomniveau Percentage leerlingen. Functioneringsniveau Uitstroomniveau IQ. 0-2 jaar Plancius CED 1-2 M1 CED 3-4 E1

Leerroute Uitstroombestemming Uitstroomniveau Percentage leerlingen. Functioneringsniveau Uitstroomniveau IQ. 0-2 jaar Plancius CED 1-2 M1 CED 3-4 E1 Opbrengsten VSO Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen voortgezet

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel C De Zevensprong

Schoolgids 2016/2017 deel C De Zevensprong Schoolgids 2016/2017 deel C De Zevensprong Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van onze l 6 Verantwoording

Nadere informatie

Opbrengsten Het Reliëf schooljaar

Opbrengsten Het Reliëf schooljaar Opbrengsten Het Reliëf schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn

Nadere informatie

We bieden de volgende onderwijsarrangementen:

We bieden de volgende onderwijsarrangementen: Opbrengsten VSO De Bouwsteen Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Opbrengsten VSO De Kapstok schooljaar

Opbrengsten VSO De Kapstok schooljaar Opbrengsten VSO De Kapstok schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod

Nadere informatie

Opbrengsten Het Reliëf schooljaar 2014-2015

Opbrengsten Het Reliëf schooljaar 2014-2015 Opbrengsten Het Reliëf schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel C Het Penta College Hengelo

Schoolgids 2016/2017 deel C Het Penta College Hengelo Schoolgids 2016/2017 deel C Het Penta College Hengelo Datum vaststelling Attendiz: okt. 2016 Datum instemming MR: okt. 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van onze school

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Mytylschool De Schalm

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Mytylschool De Schalm VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Mytylschool De Schalm Plaats : Breda BRIN nummer : 02RK OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 281488 Datum onderzoek : 5 februari 2015 Datum vaststelling : 14 april 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2014 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2014 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 214 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Inhoud Inleiding... 1 Deel I Speciaal onderwijs... 2 1.1 Uitstroom vanuit het speciaal onderwijs... 2 1.2

Nadere informatie

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2012 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2012 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2012 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Utrecht, juni 2013 Inhoud 1 Kort verblijf 4 2 Deel I - Speciaal onderwijs 5 2.1 Uitstroom 5 2.2 IQ van

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. MBS Eindhoven

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. MBS Eindhoven VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK MBS Eindhoven Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 19HT OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 257281 Datum onderzoek : 31 oktober 2013 Datum vaststelling : 20 januari 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Klimopschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Klimopschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Klimopschool Plaats : Middelburg BRIN nummer : 00OJ OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 287764 Datum onderzoek : 1 maart 2016 Datum vaststelling : 26 april 2016 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Xaveriusschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Xaveriusschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Xaveriusschool Plaats : Sittard BRIN nummer : 04EP OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 282087 Datum onderzoek : 26 februari 2015 Datum vaststelling : 9 juni 2015 Pagina 2 van 11

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Mozaïek SO Almelo

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Mozaïek SO Almelo VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Mozaïek SO Almelo Plaats : Almelo BRIN nummer : 00KM OKE 02 SO Onderzoeksnummer : 270713 Datum onderzoek : 11 maart 2014 Datum vaststelling : 27 maart 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel C VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel C VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel C VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: 12-10-2016 Datum instemming MR: 12-10-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van onze school

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl Opbrengsten Bijlage Schoolgids 2012-2013 Onze opbrengsten Schooljaar 2012-2013 Inleiding Of we goed onderwijs bieden

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) 1 Regulier onderwijs versie

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) 1 Regulier onderwijs versie ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) 1 Regulier onderwijs versie --1 School Intern begeleider Naam van de leerling Geboortedatum Didactische leeftijd Gezinssamenstelling Groepsverloop Geraadpleegde externe deskundige

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Kop van Deelen (JeugdzorgPlus) Plaats : Deelen BRIN nummer : 02EY OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 282058 Datum onderzoek : 17 februari 2015 Datum vaststelling : Pagina 2 van

Nadere informatie

UITWERKING BEREKENING PRESTATIEANALYSE SECTOR SPECIAAL ONDERWIJS 2016

UITWERKING BEREKENING PRESTATIEANALYSE SECTOR SPECIAAL ONDERWIJS 2016 UITWERKING BEREKENING PRESTATIEANALYSE SECTOR SPECIAAL ONDERWIJS 2016 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Data 4 3 Uitgangspunten bij de prestatieanalyse 5 3.1 Bepaling van groepen binnen het so en vso 5 3.2 Scores

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Hub Noord-Brabant vestiging Oss

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Hub Noord-Brabant vestiging Oss VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Hub Noord-Brabant vestiging Oss Plaats : Oss BRIN nummer : 02SW OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 276642 Datum onderzoek : 3 juli 2014 Datum vaststelling : 29 september 2014 Pagina

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Mytylschool Eindhoven

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Mytylschool Eindhoven VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Mytylschool Eindhoven Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 16SO OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 271893 Datum onderzoek : 21 januari 2014 Datum vaststelling : 15 april 2014 Pagina

Nadere informatie

Rapportage resultatenanalyse

Rapportage resultatenanalyse Rapportage resultatenanalyse Naam basisschool: Mariaschool Datum analyse: Juli 2016 Opgesteld door: Yvonne de Ruijter Inleiding Voor u ligt het verslag van de resultatenanalyse van de Mariaschool. In deze

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Visio Onderwijs Rotterdam

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Visio Onderwijs Rotterdam VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Visio Onderwijs Rotterdam Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 25HE OKE 03 SO Onderzoeksnummer : 276409 Datum onderzoek : 24 juni 2014 Datum vaststelling : 20 augustus 2014 Pagina

Nadere informatie

Doorstroom naar voortgezet onderwijs

Doorstroom naar voortgezet onderwijs Doorstroom naar voortgezet 2014-2015 Dit rapport toont detailinformatie over de doorstroom naar het voorgezet van de leerlingen van de school. Naast gegevens over de vervolgscholen en marktaandeel, toont

Nadere informatie

Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan

Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan In het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Hoe vertaal je het ontwikkelingsperspectief van leerlingen naar het groepsplan? Hoe kun je

Nadere informatie

De Luithorst: Schoolzelfevaluatie (midden) Schooljaar

De Luithorst: Schoolzelfevaluatie (midden) Schooljaar Kwaliteit van het onderwijs en de leerresultaten op de Luithorst Inleiding Een van de belangrijkste onderwerpen voor een basisschool is natuurlijk de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Daaraan

Nadere informatie

Trendanalyse Midden Toetsen Cito. Schooljaar Vakgebieden:

Trendanalyse Midden Toetsen Cito. Schooljaar Vakgebieden: KONINGIN JULIANASCHOOL Trendanalyse Midden Toetsen Cito Schooljaar 2014-2015 Vakgebieden: 1. Taal voor kleuters 2. Rekenen voor kleuters 3. Technisch Lezen (DMT) 4. Begrijpend Lezen 5. Spelling 6. Rekenen

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids De Kapstok deel C 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Opbrengstgericht werken 4 2. Opbrengsten van onze school 5 2.1 Verantwoording 2016/2017 5 2.2 Onze standaarden en ambities 8 2.3 Totale

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wissel

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wissel VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wissel Plaats : Almelo BRIN nummer : 08PQ OKE 03 SO Onderzoeksnummer : 267402 Datum onderzoek : 9 december 2013 Datum vaststelling : 25 februari 2014 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2015

Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2015 Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2015 INHOUD 1. Inleiding... 1 2. Data... 1 3. Uitgangspunten bij het risicomodel... 1 3.1 Bepaling van groepen binnen het so en vso... 1 3.2 Scores op de indicatoren...

Nadere informatie

Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2014

Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2014 Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2014 INHOUD 1. Inleiding... 1 2. Data... 1 3. Uitgangspunten bij het risicomodel... 1 3.1 Bepaling van groepen binnen het so en vso... 1 3.2 Scores op de indicatoren...

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Zwengel, locatie Vught De Zwengel, locatie Helmond

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Zwengel, locatie Vught De Zwengel, locatie Helmond VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Zwengel, locatie Vught De Zwengel, locatie Helmond Plaats : Vught, Helmond BRIN nummer : 23XK OKE 01 SO BRIN nummer : 23XK OKE 05 SO Onderzoeksnummer : 274358 Datum onderzoek

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Buitenhof

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Buitenhof VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Buitenhof Plaats : Heerlen BRIN nummer : 01UO OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 275452 Datum onderzoek : 24 april 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Mozaïek VSO Almelo

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Mozaïek VSO Almelo VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Mozaïek VSO Almelo Plaats : Almelo BRIN nummer : 00KM OKE 03 VSO Onderzoeksnummer : 270712 Datum onderzoek : 13 februari 2014 Datum vaststelling : 4 maart 2014 Pagina 2

Nadere informatie

Nutsbasisschool Dirk van Veen Laan van Mecklenburg GD Breda

Nutsbasisschool Dirk van Veen Laan van Mecklenburg GD Breda Nutsbasisschool Dirk van Veen Laan van Mecklenburg 30 4818 GD Breda 085-3001222 www.nbsdirkvanveen.nl info@nbsdirkvanveen.nl Onze opbrengsten Inleiding Of we goed onderwijs bieden kan op verschillende

Nadere informatie

Opbrengsten. Basisschool Pius X

Opbrengsten. Basisschool Pius X Opbrengsten 014 Basisschool Pius X Opbrengsten Met dit verslag willen wij u een overzicht geven van de belangrijkste gegevens/aantallen betreffende de opbrengsten van Basisschool Pius X. Naast de evaluaties

Nadere informatie

Opbrengsten VSO Het Mozaïek Almelo schooljaar 2014-2015

Opbrengsten VSO Het Mozaïek Almelo schooljaar 2014-2015 Opbrengsten VSO Het Mozaïek Almelo schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat

Nadere informatie

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING SPECIAAL ONDERWIJS 2016

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING SPECIAAL ONDERWIJS 2016 KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING SPECIAAL ONDERWIJS 2016 INHOUD Inleiding 3 1 Speciaal onderwijs 4 1.1 Uitstroom vanuit het speciaal onderwijs 4 1.2 IQ van de uitstroomde leerlingen vanuit het

Nadere informatie

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief DE SPRIENKE Uitdaging Beweging Perspectief Mytylschool de Sprienke Vivaldipad 1, 4462 JA Goes Telefoon: 0113 22 91 50 E-mail: info@desprienke.nl Website: www.desprienke.nl KWALITEITSWET (V)SO KWALITEITSWET

Nadere informatie

EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015

EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015 Bijlage 3: Opbrengsten en analyses Gerardus Majellaschool 2014-2015 EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015 Het doel van school is dat minimaal 45% van de leerlingen een I of II score hebben, daarnaast meer dan

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Prof. W.J. Bladergroenschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Prof. W.J. Bladergroenschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Prof. W.J. Bladergroenschool Plaats : Groningen BRIN nummer : 02YR OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 274473 Datum onderzoek : 10 maart 2014 Datum vaststelling : 1 april 2014 Pagina

Nadere informatie

Schoolzelfevaluatie. Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen

Schoolzelfevaluatie. Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen Regelmatig wordt in de Nieuwsbrief extra aandacht gegeven aan de diverse facetten van de Kwaliteit & Zorg in de groepen op de Antoniusschool. Dit betreft de

Nadere informatie

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Masterclass Lunteren, 19, 20 en 21 maart Arjan Clijsen, KPC Groep Judith Hollenberg, Cito Programma masterclass Korte schets beleid: stand van zaken Doel en uitgangspunten

Nadere informatie

H 8 Cito Eindtoets 2014

H 8 Cito Eindtoets 2014 H 8 Cito Eindtoets 2014 De gemiddelde score van de Cito-eindtoets was voor onze school 534,0 Het landelijke gemiddelde was 534,4. (zie bijlage 1) De verwachte score op basis van de entreetoets in groep

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Latasteschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Latasteschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Latasteschool Plaats : Horn BRIN nummer : 00UT OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 272208 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling : 15 april 2014 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Boslust

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Boslust VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Boslust Plaats : Ommen BRIN nummer : 06RJ OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 284597 Datum onderzoek : 3 september 2015 Datum vaststelling : 14 oktober 2015 Pagina 2 van 10 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. J.H. Donnerschool, locatie De Glind

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. J.H. Donnerschool, locatie De Glind VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK J.H. Donnerschool, locatie De Glind Plaats : De Glind BRIN nummer : 14RB OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 273664 Datum onderzoek : 12 maart 2014 Datum vaststelling : 10 april 2014

Nadere informatie

Kwantitatieve gegevens opbrengstbevraging SO 2015

Kwantitatieve gegevens opbrengstbevraging SO 2015 Kwantitatieve gegevens opbrengstbevraging SO 215 Inhoud Inleiding... 3 Speciaal onderwijs... 4 1.1 Uitstroom vanuit het speciaal onderwijs... 4 1.2 IQ van de uitstroomde leerlingen vanuit het speciaal

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Isselborgh

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Isselborgh VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Isselborgh Plaats : Doetinchem BRIN nummer : 01QH OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 267150 Datum onderzoek : 16 januari 2014 Datum vaststelling : 13 maart 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Bouwsteen

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Bouwsteen VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Bouwsteen Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 00KM OKE 12 SO Onderzoeksnummer : 287180 Datum onderzoek : 27 januari 2016 Datum vaststelling : 16 maart 2016 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets.

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets. TOETSEN OP DE PWA; het hoe en waarom Alle basisscholen in Nederland moeten beschikken over een leerlingvolgsysteem: een serie toetsen of observaties waarmee de ontwikkeling van de kinderen gevolgd kan

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Talentencampus Venlo (17GQ Vijverhofschool)

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Talentencampus Venlo (17GQ Vijverhofschool) VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Talentencampus Venlo (17GQ Vijverhofschool) Plaats : Tegelen BRIN nummer : 17GQ OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 259404 Datum onderzoek : 19 november 2013 Datum vaststelling :

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Altra College, Noord

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Altra College, Noord VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Altra College, Noord Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 07IQ OKE 05 VSO Onderzoeksnummer : 282295 Datum onderzoek : 18 maart 2015 Datum vaststelling : 18 mei 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

Het doel van school is dat minimaal 50% van de leerlingen een I of II score hebben:

Het doel van school is dat minimaal 50% van de leerlingen een I of II score hebben: Bijlage 3: Opbrengsten en analyses Gerardus Majellaschool 2013-2014 EVALUATIE CITO MIDDEN 2013-2014 Het doel van school is dat minimaal 50% van de leerlingen een I of II score hebben: Rekenen Deze doelstelling

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Dr. A. van Voorthuijsenschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Dr. A. van Voorthuijsenschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Dr. A. van Voorthuijsenschool Plaats : Hoofddorp BRIN nummer : 18IS OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 288759 Datum onderzoek : 26 mei 2016 Datum vaststelling : 1 juli 2016 Pagina

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Maasparel 1 Inhoud jaarverslag Inhoud Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. MBS Eindhoven

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. MBS Eindhoven VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK MBS Eindhoven Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 19HT OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 286981 Datum onderzoek : 14 januari 2016 Datum vaststelling : 15 maart 2016 Pagina 2 van 11

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Maurice Maeterlinckschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Maurice Maeterlinckschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Maurice Maeterlinckschool Plaats : Delft BRIN nummer : 02YJ OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 273822 Datum onderzoek : 18 maart 2014 Datum vaststelling : 13 mei 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Dynamica Onderwijs

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Dynamica Onderwijs VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Dynamica Onderwijs Plaats : Koog aan de Zaan BRIN nummer : 16KI OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 283415 Datum onderzoek : 23 april 2015 Datum vaststelling : 11 juni 2015 Pagina

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag van schooljaar 2015 2016 van De Michaëlschool, school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Boxtel. Middels dit verslag willen we u informeren

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom... 4 Uitstroom... 4 Personeel...

Nadere informatie

KATERN. CITO Eindtoets k.b.s. De Langewieke. Dedemsvaart

KATERN. CITO Eindtoets k.b.s. De Langewieke. Dedemsvaart KATERN CITO Eindtoets 2015 k.b.s. De Langewieke Dedemsvaart CITO Eindtoets RESULTATEN. 1. Uitgangssituatie Het leerlingenaantal Jaar 2008-2009 21 2009-2010 19 2010-2011 25 2011-2012 28 2012-2013 25 2013-2014

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Beukenrode Onderwijs Plaats : Doorn BRIN nummer : 02RM OKE 01 VSO Onderzoeksnummer : 281988 Datum onderzoek : 19 maart 2015 Datum vaststelling : 26 mei 2015 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Obadjaschool, cluster 3

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Obadjaschool, cluster 3 VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Obadjaschool, cluster 3 Plaats : Zwolle BRIN nummer : 26NC OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 287514 Datum onderzoek : 19 januari 2016 Datum vaststelling : 16 maart 2016 Pagina 2

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: december 2017

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: december 2017 1 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: december 2017 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in

Nadere informatie

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 Datum eerste versie n.v.t. Datum laatste versie 17-11-2014 Documenteigenaar Team CBS De Wegwijzer Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum Jaarverslag 2016-2017 GBS Klim-op Middelstum Schooljaarverslag 2016-2017 Klim-op Naam school GBS Klim-op Brinnummer 03HO Adres Zuiderstraat 1 Postcode + plaats 9991CM Middelstum Telefoon 0595551782 E-mail

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Recon College Recon Pro

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Recon College Recon Pro VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Recon College Recon Pro Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 20RT OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 273820 Datum onderzoek : 25 februari 2014 Datum vaststelling : 28 maart 2014 Pagina

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Deel A : Basis Ontwikkelingsperspectief: voor wie, wat, waarom, wanneer en hoe? Deel

Nadere informatie

Doorstroom naar voortgezet onderwijs

Doorstroom naar voortgezet onderwijs Doorstroom naar voortgezet 2014-2015 Openbare Basisschool De Weide Dit rapport toont detailinformatie over de doorstroom naar het voorgezet van de leerlingen van de school. Naast gegevens over de vervolgscholen

Nadere informatie

Notitie Schoolresultaten Theo Thijssenschool

Notitie Schoolresultaten Theo Thijssenschool Notitie Schoolresultaten Theo Thijssenschool Maart 2016 Door: MR-leden Femke Mastenbroek (IB-er), Simone Crok (ouder) en Mark Aardenburg (ouder) Aanleiding In de MR-vergadering van 12 januari 2016 is besloten

Nadere informatie