KLEUR BEKENNEN. WE ZIJN GELIJKGESTEMDEN - Ben Knelange NIEUWSTE LID VKGO - Stichting MEO PIONIER IN 3D PRINTEN - Jan Evers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KLEUR BEKENNEN. WE ZIJN GELIJKGESTEMDEN - Ben Knelange NIEUWSTE LID VKGO - Stichting MEO PIONIER IN 3D PRINTEN - Jan Evers"

Transcriptie

1 3 Magazin van vrniging van klinr grafisch onrnmingn / vrschijnt rimaal pr jaar KLEUR BEKENNEN WE ZIJN GELIJKGESTEMDEN - Bn Knlang NIEUWSTE LID VKGO - Stichting MEO PIONIER IN 3D PRINTEN - Jan Evrs

2 3 VOORZET 4 WE ZIJN GELIJKGESTEMDEN 6 INSPIREREN 8 SELFCAREDAG 9 DE DRUKWERKETALAGE KRIJGT VORM 10 IN DE PLANNING 10 VKGO ANALYSEERT DE GAME 11 STICHTING MEO NIEUWSTE VKGO-LID 12 SNELLE CHECK VIA CREDITSAFE 13 PIONIEREN IN 3D-PRINTEN 14 ALV VKGO Wr n jaar voorbij, 2014 tijns onz ALV bij Groot in Gouriaan ht bsluit gnomn samn mt bstuursln nog n tijj aan kar t blijvn trkkn als voorzittr. Gn stm tgn, lkkr! Ik hb gnotn van ht nthousiasm in lnam van ln bij Lvn Hrsntst Klur bknnn. Ik twijfl zlf tussn roo n gl, mix klur ORANJE was r nit onz klur! Mijn waarn kloptn als gn anr actif, voorlopr, initiator, concpting n motionl. In ht artikl lrs in alwr r UITLEG niuw stijl mr ovr communicati. VOORZET PIONEER IN 3D PRINTEN NIEUWSTE LID VKGO WIJ ZIJN GELIJK GESTEMDEN 3 Zo voor fstagn kijk j trug, althans at hoor ik nu vl om m hn. Trug? N ik kijk altij vooruit nits komt trug toch? Tlurstllingn snl omzttn in succs-storis. W gaan volgn jaar mt n sts klinr club vrr, ho klinr ho strkr zg ik altij! Grot schpn vranrn traag van kors. Gf mij maar i klin wnbar slopn, lkkr inn op wost golvn van conomi, tgn stroom in. Ik vol aan al mijn gnn in ro hrsnclln van mijn kop, at 2015 n mooi jaar wort. W mixn ron, gln, blauwn n gronn tot n niuw, gav vkgoklur! D knmrkn van z klur? D vkgoklur 2015 knt volgn ignschappn; sprankln, opvalln, uitagn n signalrn mt fll hftig toonnuancs. In wrklijkhi van klurnlr krijg j bruin als j roo, gl, gron n blauw mngt. Als ocnt tknn wt ik ht als gn anr. En bruin? N at wil ik nit n at wil ht bstuur nit. Hnk, Rn, Norbrt, Brna n Rob zijn nit bruinn in W gaan r vol in! Ho klinr ho fijnr n at zulln w grafimiacommunicatilan zkr wr latn zin! BAM! In 2015 bknnn w klur! Wannr? Snl! Want, zi ik julli allmaal bij Los van Papir op 23 januari 2015? Vkgo ln krijgn n vouchr us hopla 25,= korting #lnvoorl. En zt 12 fbruari 2015 ook maar vast in j agna. Dz miag mag j nit missn! Zo, positif h! Natuurlijk fijn agn allmaal n vooruit kijkn h! M namns mijn krachtig bstuursln, zonr hn lukt ht nit. Toob Alrs (voorzittr) Uitlg is maximaal ri kr pr jaar vrschijnn magazin van VKGO (vrniging van klinr grafisch onrnmingn). REDACTIE Arthur Lubbrs n Marco n Englsman. VORMGEVING Buro Toob, Alphn aan n Rijn DRUKWERK D Groot Drukkrij, Gouriaan CONTACTADRES vkgo-scrtariaat, Postbus 5135, 1410 AC Naarn, T (035) , E EN DE NIEUWE KLEUR IS BRUIN? NEE! INHOUD 3

3 WE ZIJN GELIJKGESTEMDEN BEN KNELANGE (DRUKKERIJ DE BIJ) OVER KANSEN IN HET MKB TEKST EN FOTOGRAFIE: MARCO DEN ENGELSMAN LOS VAN DE PERS Ht mst lastig is at rukkrs vanuit rukwrk blijvn nkn. J blijft nkn vanuit n proucti-omgving omat j ht staal aar hbt staan. Als iman vraagt om n offrt voor n folr zou j ignlijk motn oorvragn om r achtr t komn wat potntil klant mt i folr gaat on, wat ht ol is, zgt Knlang. Als j an in gsprk gaat mt z klant, blijkt hij misschin hlmaal gn folr noig t hbbn. Ik hou prsntatis bij brijvn waarin ik laat zin op wlk manir wij in staat zijn om samn mt klant, mt inzt van ivrs communicatimiln, gstl oln voor i klant op n btr manir t bhaln. Als j zovr bnt als brijf an gaat ht go kant op. Maar an mot j op koop tonmn at r op kort trmijn minr vulling voor rukprs zou kunnn zijn. J zou ignlijk vollig mot los kunnn nkn van lk communicatimil. Maar ik ralisr m ook at it in praktijk nit makklijk is. GROTE VIS Elk klant is vn blangrijk. D grot, maar zkr ook klinr. Daarin makn w gn nkl onrschi, zgt Knlang. Ik ha n klant i vrog om vijftig visitkaartjs n aar ook nog voor langs wiln komn. Ik hb at uitraar gaan n mt vnvl nthousiasm n grvnhi n avis ggvn als bij n ognschijnlijk grot opracht. Allrli papirsoortn latn zin. Di klant blk n avisur t zijn bij n hl grot organisati i zijn rukwrkcontractn aan ht hrzin was. Aan ht in van ht gsprk was zij zo go gholpn at w aarm ook grotr vis binnn hbbn ghaal. Conclusi: Bhanl irn zoals j zlf bhanl wilt worn, mt rspct n oprcht aanacht n ht zal j gn winirn lggn. Ht ol van lk rst gsprk mot nooit i n orr zijn, maar mot wil zij om ovr tin jaar nog mt z klant aan tafl t zittn. KANSEN Bn Knlang: Omat w zlf ook n MKB-brijf zijn, kunnn wij ons go inlvn in i onrnmrs i op zlf manir motn onrnmn als wij. GEWOON DOEN En anr bli ontwikkln als grafisch brijf is n ing, maar volgns Knlang mot j ook gwoon aan slag gaan. Door ht t on rvaar j wat ht is n an kun j altij nog bpaln of its juist wg is. Alln maar lzn ovr bijvoorbl crossmial campagns brngt j nooit op ht punt at j kunt bpaln of ht its voor ht brijf is. Knlang: Uit gsprkkn mt klantn lr j norm vl. Als j n training volgt op it gbi an lr j ook i gsprkkn op n anr manir aan t gaan. 5 Zakn on mt MKB rs zit commrcil irctur Bn Knlang van Amstrams rukkrij D Bij in ht blo. Hij praat vrijuit ovr kansn i mt nam klinr klantn n grafisch communicatibrijf vanaag ag bin. NU NOG CONSUMENTENMARKT Bn Knlang zat 10 jaar bij nkl grnommr lithografisch brijvn voorat hij n rukkrij in Bmstr Noor-Hollan binnn stapt om ht rukkrsvak t lrn. D zvntigjarig ignarn wiln vorig jaar ht brijf nit mr oorzttn. En fantastisch brijf mt go vakmnsn. Dat wil j toch bhoun, zo gft hij aan. Knlang lr ignaar van D Bij, Norbrt van Schi, knnn op bijnkomstn van VKGO n lg aar ht contact. Norbrt is n onrnmr mt visi, i wt waar ht in wrl naar to gaat n ook los kan nkn van papir. Ht klikt tussn Knlang n Van Schi n ht rsultaat was at Hoogcarspl Grafisch Communicati n onrl wr van rukkrij D Bij. TOEKOMST VOOR DRUKWERK Drukkrij D Bij wil zich narukklijk br richtn op communicatiinstn n voor all klantn n passn prouct aanbin. Knlang zit wl glijk n groi van juist topassingn van papir. Juist in n tij van sts vrr tonmn igitalisring kun j ht hoof bovn ht igital moras uitstkn n j onrschin oor juist gbruik van papir. Nm n prsntati van n grot aanbiing van n architct. Dan kun j at wl mooi op bamr on n n flitsn PowrPoint of vio film latn zin, maar aan ht in gaan mnsn mt lg hann naar huis. Dat is ht momnt at j z rukwrk kunt mgvn at z achtraf nog vn kunnn oornmn. En at glt ignlijk voor lk prsntati of commrcil contact. Daar liggn voor ht communicatibrijf at lvrt aan ht MKB hl mooi kansn. KLANT DIE BIJ JE PAST Voor vl brijvn wort ht zaknon mt ht MKB sts blangrijkr. Ht zijn juist i brijvn i vaak t klin zijn om gspcialisr mnsn in inst t hbbn maar vaak groot gnog om n ggn communicatiplan uit t vorn. Z hbbn ook nit ht bugt van grot brijvn. Dat zijn brijvn i j cht kunt hlpn. Erlijk, opn, transparant n n go avis tgn n rlijk prijs. Profssionl n brr nkn an rukwrk alln. Wij willn onrnmr hlpn om zijn oln t brikn. D onrnmr mot vooral on waarin hij of zij go is. Wij onrstunn mt communicati, miln n moglijkhn. Als zij succsvol zijn an zijn wij ht ook, stlt Knlang. Omat w zlf ook n MKB-brijf zijn, kunnn wij ons go inlvn in i onrnmrs i op zlf manir motn onrnmn als wij. W zijn glijkgstmn. ALS JE IN GESPREK GAAT MET DE KLANT, BLIJKT HIJ MISSCHIEN HELEMAAL GEEN FOLDER NODIG TE HEBBEN.

4 Viocar Ht bst van tw wrln is missch in wl PixioCar. Ht is n vollig in hu isstijl brukt kaart m t n gïntgrr viobooschap. Dz wo rt automatisch af gspl op n gïntgrr lc-schrm zora kaart wort gopn. Vo lgns lvrancir in Nrlan, Pixio i gital, is ht n uits tkn mil om r uitno igingn voor vnm ntn m t makn. D kaar t is in ivrs form atn t vrkrijgn n hft n maximal afsp ltij van anrhalf uur. Muzikwnskaart Panton-birblikjs Crativn van rclamburau Txabr in ht Spaans Bibao hbbn bijzon r birblikjs ontworpn. Elk blikj hft n klur uit Pantonwaair i ovrnkomt mt klur van birsoort i r in zit. D vrpakkingn uit Br Colors-campagn hbbn naast gal Panton-klur n parlffct, wat ht xtra aantrkklijk maakt om niuw birn t provn. Digitaal papir Konica Minolta hft n soort klmbor ontwikkl waarm mt gwoon papir n n pn op gschrvn kan worn n i at irct igitalisrt n op n computr wrgft. Ht lijkt ht ial mil voor ht invulln van formulirn. Tot nu to warn hir rukgvolig blschrmn of camra tchnikn voor noig. Samn mt ht Japans brijf Ninsigma is Konica nu op zok naar slimm topassingn. D winnaar van aarto uitgschrvn wstrij kan tinuizn ollar vrinn. 3D-hologramfilms En skylin van sta, mt xact ipt n tails, vanuit wlk hok j ook kijkt zo zit n van oor Zbra Imaging gmaakt 3D-hologramfilms ruit. En 3D-mol omgzt naar n holografisch print. D tchnik is complx. Hirvoor mot mn uiznn (grproucr) bljs rnrn n omzttn in holografisch lmntn i vrvolgns raznsnl één voor één op film worn blicht. Vanaar at één zo n 3D-hologramfilm al gauw vl honrn uro s kost. Toch voorzit Zbra vl topassingn, zoals voor architctn n ontwrprs; zij kunnn 3D-molln tonn zonr n maqutt t hovn latn makn. USB-visitkaartj En luk printmia-projct op Kickstartr: n visitkaartj at bstaat uit n USB ragr, gprint op papir. Ht Amrikaans Swivlcar komt mt it niuw visitkaartj n n niuw wijz waarop z n USB-intrfac op papir printn. Zo blijft ht kaartj zo un moglijk. Vrshislabl iga Pakstait il ontwrpr Solv tr us in ig ar -j ikkl at D 23 kings- labl ontw ak rp v w u ni n fruit hft vis, vls of of l rt v t n consum i. Dz zogis voor consumpt g no g rs v g no n gla hft in ht bgin l b la pm bu tjs nom umnt volt bobbl ns co r aa m k opprvla. Dit komt nit mr vrs is als ht vosl iv tin in ht bio-act la g at r oo oibaar n momnt wr vl v g g n op l rliglab waaroor on st lo op us n van wort worn. Printn ar ba l vo s tj l gn bobb laas nog nit printrs is h labl op gwon raat op n n-laag mot spa ti la g, ijk l n vrvolgns mog n aangbracht or w l v tic as pl vacuüm. in n plastic film worn gsal Ht Engls Novalia maakt postrs i muzik makn. Ht brijf claimt rst t zijn i n stan alon buitnpostr maakt i afsplbaar is. Voor birmrk Bcks maakt Novalia postrs voor Niuw Zlans muzikmaan. Ht i was om tracks van lokal artistn afsplbaar t makn via capacitiv knoppn op postr. Dz rst intractiv straatmuzikpostr splt nit alln tracks maar ht publik kan ook zijn ign soun crërn. Ht fnomn trok vl blangstllnn n at was prcis waar ht ontwrpburau Shin op ol. INSPIREREN INSPIREREN Intractiv muzikpostr Ht is nu moglijk om j ign muzikwnskaart t ontwrpn n in t sprkn, op t nmn n t latn rukkn in n oplag vanaf 1. D wnskaart is voorzin van n klin microfoon, n cht on-air knop (zoat niman j stoort tijns opnams), n mooi spakr n tw ol school rcor buttons. Tvns kan gbruikr z mooi vrikt kaart voorzin van 4 prints, foto s, of tkningn, want ir pagina is voorzin van n transparant infosht. Originl als trouw-, gboort- of vrhuiskaart n uitnoiging. D Nrlans lvrancir van it innovativ grafisch prouct is muzikwnskaart.nl 7

5 L U N C H Vspa s DE DRUKWERKETALAGE KRIJGT VORM En jaar naat ht i goppr wr n onlin talag t makn waar VKGO-ln hun rukwrk kunnn tonn raait ht projct op voll torn. En tonmn aantal ln maakt r gbruik van n krijgt op i manir niuw klantn. Initiator Hnk Oostrhuis: W motn klant latn zin wat voor moois w allmaal kunnn makn, aarvoor is Drukwrktalag ht uitglzn mil. SELF DAG SLOE PEN PARTNERS Ht princip is hl nvouig. D aangslotn ln van VKGO zttn hun prouctn in talag n intllignt wbsit zorgt rvoor at prouctn gvonn worn als iman op rukwrk zokt. D brijvn i rclamwrk zokn latn zich inspirrn oor Drukwrktalag n als z wat gvonn hbbn staan rukkrs i ht prouct kunnn makn rbij. Voor ln is r ook moglijkhi spcial voorkurspositis in t kopn n voor lvrancirs binnn grafisch inustri zijn r tal van promotimoglijkhn. Kijk op Mon? Vul vn via sit ht formulir in. IN planning Voorlopig ovrzicht van VKGO-activititn in 2014: 3 DEC Stran Bstuursvrgaring DB & AB Voorlopig ovrzicht van VKGO-activititn in 2015: 23 JAN 12 FEB niuwjaarsbijnkomst Los van Papir spakrscornr (knnis/inspirati-sssi) Kijk voor actul agna altij op BLU BEACH * Wt u wat luks, laat ht wtn! Stuur n -mail naar CARE Zo staan r in Drukwrktalag vormn van rukwrk i misschin voor gmil rukkr r allaags uitzin, maar waaraan rclamburaus n ht min- n klinbrijf nit zo snl nkn. Als r rclam gmaakt wort komn vl brijvn nit vrr an n rolbannr of n flyr trwijl r hl anr ingn moglijk zijn i wl zo krachtig of misschin zlfs btr communicrn. Voorbln zijn r lgio n t zin in Drukwrktalag.nl. Dnk aan bijzonr onrzttrs, kalnrs n spcial uitnoigingn of n fraai notitibokj. 9

6 VKGO.ANALYSEERT.NL LIVE VKGO ANALYSEERT DE GAME STICHTING MEO NIEUWSTE VKGO-LID GRAFISCH BUREAU MET EEN GROOT SOCIAAL HART W hbbn ht r al n tijj ovr: gam van VKGO. D rst vrsi is klaar n kan irct na lnvrgaring oor irn gbruikt worn. Min achtrin links Ewin Tljur n rchts Bianca Catshok tijns gzamnlijk lunch VKGO Dat ht langr hft guur an w achtn hft vrschilln oorzakn, maar ht komt r op nr at w n spls instrumnt wiln makn waarm lk onrnmr zonr tussnkomst van avisur of accountant rustig thuis zijn brijf ns oor moln kan haln. Al on crërt hij/zij kngtalln i bankn n brijfsconomn ook als liraa nmn. SCORES OP GROEN KRIJGEN Al i ggvns komn uit ign balans n vrlis-n winstrkning. J zit an onmillijk of j gron, oranj of roo scoort. D scors worn gmtn aan ial kngtalln i br gl worn n waarm bankn n avisurs wrkn. Sla j j ggvns op, an kun j aarna aan ivrs schuivn trkkn om t probrn all scors op gron t krijgn mt jouw brijf. Ht laat j zin waaraan j mot trkkn om zaak gzonr t krijgn. VEILIG OPGESLAGEN Bn j li van VKGO an mln w at j j ggvns hbt opgslagn. Als j tostmming aan ons gft znn w jouw rapport naar VKGO zoat zij wtn ho ht mt j gaat. Op i manir zijn zij ook btr in staat om hun ln bij t staan. Wil j j ggvns nit ln an gburt at nit n zijn z vilig in onz atabas. W bwarn j ggvns graag n vilig. In rst plaats om j kans t bin mt j ggvns t spln om t kijkn waar j kunt ingrijpn n ho. Vrr om volgn jaarstukkn t vrglijkn mt j rr cijfrs: bok j vooruitgang? En an om cijfrs t krijgn voor sctor waaraan w an latr jouw brijf kunnn spigln. EXPERTISE VKGO Dat alls vrog nogal wat nkwrk. Robrt Hrtogs (2Function) n Hans Schoolnbrg (Burau Buitnijks & D Kwlr) hbbn mt n aantal sssis n vl nktij, bijgstaan oor Woutr van Lir (Closr Mia), voor rst vrsi gtkn. Wij nkn n mooi hulpmil gmaakt t hbbn waarm mt nam klin onrnmr in all rust wat ipr kan gravn in zijn brijf. Mochtn rsultatn aarto aanliing gvn an kan hij inin li altij VKGO bnarn n vragn om mr xprtis, i VKGO in haar ntwrk hft. Bn j gn li van VKGO of wil j irct contact, an vul j ht contactformulir op vkgo.analysrt.nl in n Burau Buitnijks & D Kwlr zorgt at j vragn worn bantwoor. Erst bzokn zijn altij gratis, n voor brijvn klinr an 5 man zijn r nooit kostn (bhalv riskostn) vrbonn aan ht avis. W bnarukkn at vkgo.analysrt.nl slchts n hulpmil is. Ht vrvangt accountant nit maar j hoft n paar kr minr t blln!!! W hopn at julli r vl plzir n nut van zulln onrvinn n staan opn voor suggstis tr vrbtring. Hans Schoolnbrg P.S. Tchnik nog vn: w vonn at w simpl mostn bouwn n 2Function hft aarom hl applicati in Worprss gbouw. Voor atabas is wat programmrwrk gaan in roots van WP. Vragn aarovr? Vul ht contactformulir in op vkgo.analysrt.nl. bij Stichting Mo. D Alkmaars stichting MEO wr onlangs VKGO-li. En mooi rn om knnis t makn mt mnsn achtr z bijzonr grafisch onrnming. Stichting MEO is n lrwrkbrijf at zich inzt om jongrn mt n Wajong-inicati n plaats in samnlving t bin. Zij on at oor ht proucrn van grafisch prouctis voor non-profit instllingn. MEO is n ontwrpburau; voor ht rukwrk hbbn z samnwrkingsvrbann mt rukkrijn. Ht zijn orrmanagr Bianca Catshok n oprichtr Ewin Tljur i zich mt hart n zil inzttn voor jongrn. VEEL BEGELEIDING EN GEDULD Ewin startt stichting MEO, at staat voor Mia n Onrstuning. Mt als ol mia onrstuning, rukwrk n knnis t bin aan non-profit sctor. Van ht één kwam ht anr. Ik ontmott iman i n lrbrijf ha n i gholpn hft at voor communicatisctor op t zttn. En voorat j ht wt hb j n huis vol mnsn i onr bgliing aan slag gaan. Ngntig procnt van ht wrk wort gaan oor lrlingn i bij ons gplaatst worn oor ht wrkbrijf van ht UWV. Bianca vult aan: Dat vrist hl vl bgliing n gul. J mot ir kr wr opniuw bginnn want lrlingn blijvn maximaal n jaar. W hbbn an ook profssionl bglirs in inst i lrlingn vrr hlpn. GEEN SUBSIDIE En voor han liggn vraag is of r an gn sprak is van concurrntivrvalsing. N, w zijn gn gsubsiir TEKST EN FOTOGRAFIE: MARCO DEN ENGELSMAN brijf. W krijgn alln subsii voor lrlingn in ht kar van social activring n at is its waar lk brijf gbruik van kan makn. Wij wrkn mt kwtsbar mnsn i in bschrming gnomn motn worn. Aan anr kant hft klant n lvrtrmijn. Als w zin at ht uit bocht vligt an accptrn w n nul marg n makn w gbruik van frlancrs, lgt Ewin uit. BANEN CREËREN Alls wat ovrblijft in stichting wort gïnvstr in computrapparatuur. Ewin: W probrn ook bann t crërn. Buitn afspraak mt ht UWV om probrn w mnsn t plaatsn op bann n at lukt cht. Soms latn w aar omzt voor lopn. En voorbl is n wijkcntrum at bst n grot klant was. Zij hbbn iman van ons in inst gnomn om ht wrk aar t on. Zij hbbn r n btrokkn mwrkr bij n wij hbbn mt go gvol iman n baan kunnn bzorgn. AMBITIE Er zijn hl vl prioikn i oor wijkcntra gmaakt worn. Zo laat Bianca n magazin zin at 12 kr pr jaar vrstuur wort in n oplag van stuks. D ambiti van ht brijf is groot. Ewin zit ht lifst at r mr van it soort brijvn in Nrlan komn. Als r mnsn zijn i r its in zin om n stichting MEO in ign rgio t startn an willn w aar graag bij hlpn. 11

7 SNELLE CHECK VIA CREDITSAFE TEKST: ARTHUR LUBBERS BETAALT JE KLANT OP TIJD? Jan n Hln Evrs in rukkrij in D Mrn IN GESPREK MET JAN EVERS PIONIEREN IN 3D-PRINTEN IK VOEL ME ECHT WEER ONDERNEMER. CREDITSAFE Wil j irct wtn ho n (potntiël) klant r financil voor staat? Dat kan, mt Critsaf, n onlin tool waarm j in één oogopslag zit ho kritwaarig ht brijf is waar j m samnwrkt n ho snl i zijn facturn btaalt. Omzt is pas omzt als ht op bankrkning staat, zgt Norbrt van Schi van Drukkrij D Bij volgns n snll chck zlf zr kritwaarig. Van Schi raaplgt Critsaf aarom rglmatig. Voorat ik naar n niuw klantn ga, kijk ik vn ho i r financil voor staat. Bij roo ga j zo n gsprk toch anrs in an wannr ht stoplicht op gron staat. En als ik n kuz mot makn tussn tw lvrancirs kis ik nit voor gn mt ht ro stoplicht. Ook van mijn top-10 van klantn bkijk ik financiël situati. J wil toch wtn wat voor risico s j loopt bij j grootst klantn. Bij roo nm j toch vn contact op mt j rlati. Ik ml in zo n gval conform ht avis kritvrzkraar bn ik gnoozaakt n anr btalingsrgling af t sprkn. In mst gvalln wil ik minimaal mijn inkopn vooruit btaal hbbn. Dit hft nog nooit tot problmn gli. En als n klant at nit wil, an zal i uitinlijk waarschijnlijk ook nit btaln. D VKGO is in gsprk mt Critsaf Nrlan om voor haar VKGO Plus-ln n schrp aanbiing t krijgn voor gbruik van onlin tool. Voor mr informati, nm contact op mt BETALINGSGEDRAG J vort naam van ht brijf in n zit irct ht btalingsgrag n kritwaarighi van ht brijf. Ht systm toont ht aantal agn at ht brijf gmil t laat is mt btaln, vrglkn mt ht gmil in sctor. (Voor grafisch sctor is at ovrigns 52,97 agn, zo toont Critsaf.) Naast algmn brijfsinformati zoals ircti, aantal wrknmrs, tc. zijn jaarvrslagn onlin in t zin n is voor lk brijf is n kritlimit brkn. En voor wi nog ipr wil gravn in financiël huishouing van n klant of prospct is r nog n schat aan aanvulln informati, wt Van Schi. J zit bijvoorbl ook gponr jaarrkningn staan van afglopn vijf jaar. Dus oor its vrr t kijkn kun j zin of situati slchtr wort of btr. Mt i informati mot j uitinlijk zlf n risicoafwging makn, zgt. Van Schi: Ht is wl informati ovr ht vrln. D ontwikklingn gaan soms zo snl at iman i vorig jaar in ht oranj ston it jaar faillit kan gaan. Pr gval bpaal ik aarom mijn risico s. TESTACCOUNT Norbrt van Schi is n van rst VKGO rs i n abonnmnt hft op Critsaf. Wij willn natuurlijk graag at anr ln ook n abonnmnt nmn, zgt Mark van Wijn van Critsaf Nrlan. Daarom bit zij moglijkhi van n tstaccount, waarbij j tin rapportn mag inzin mt vntul onlin support Dan is ht visul, n kan j mtn zin of j r its aan hbt. OMZET IS PAS OMZET ALS HET OP DE BANKREKENING STAAT TEKST EN FOTOGRAFIE: ARTHUR LUBBERS Waar vl rukkrs last hbbn van kouwatrvrs, waagt Jan Evrs sprong in ht ip. Naast Spmastrs in D Mrn staat nu n gloniuw 3D-printr. Jan Evrs vrtlt waarom. W hbbn z rukkrij nu 25 jaar, maar ik wt nt als hl vl anr rukkrs nit waar w ovr n tijj zulln staan. Offst is zo go als uitontwikkl, inkjt is mr voor grot jongns n igitaal rukkn zt mt ons orrpakkt gn zon aan ijk. En als mia zgt at 3D-printn nt zo groot is als uitvining van rukprs, waarom zou ik at an nit ovrwgn? En ik vin ht mooi. Vorig jaar zomr krg ik n 3D-gprint blj in hann, at von ik zo gaaf. Ik wr mtn nthousiast. Op VKGO-bijnkomst bij Lapfrog in mi zag ik ook wr hl vl moglijkhn. HOE HEB JE HET AANGEPAKT? Ik hb n apart brijf In 3D Print - opgricht n in juni hft Knti bij ons n 3D Systms ProJt 660-machin glvr. Wij bin onz rukwrkklantn 3D-objctn aan, maar bnarn ook niuw marktn, zoals architctn, signrs n aanbirs van rlatigschnkn. Op it momnt zijn slfi s, sanston portrttn in klur, hl populair. Daarnaast kunnn w klin objctn in kunststof printn, bijvoorbl slutlhangrtjs. IS HET ZO GEMAKKELIJK MET 3D-PRINTEN TE STARTEN? N, j mot hl vl tstn, alls ontkkn, maar at is juist luk om t on. Ht prouctiprocs is ook hl anrs an rukkn. Ht is nit vanaag bstl, morgn in huis. Ht printn uurt al 5 tot 6 urn, an mot ht nog uitharn n nabwrkt worn, want zo n 3D-objct is hl brkbaar als ht nt uit printr komt. Wrk j ghaast, an gaat ht mis. Dus als ik van prs naar 3D-printr loop mot ik altij rst vn rustig amhaln. HEB JE VEEL VOORDEEL VAN JE GRAFISCHE KENNIS? Op prs wt j prcis wat r gburt, ho ht r uit gaat zin op mat of mc-papir. Op 3D-printr wt j van tvorn vaak nit wat r uit komt. Bij rst oprachtn blkn mtn klurn nit ovrn t komn mt ht mol van klant. Daarom hbbn w zlf n klurnpallt n profplaatjs gmaakt, waar w nu m wrkn. Ht voorl is at w i knnis natuurlijk in huis hbbn als grafisch brijf. En ht fintunn, at o j aan prs ook. Ht nal is at ik misschin wl t kritisch bn, ik kijk toch mt n rukkrsoog. W staan nu bijvoorbl voor kus n 3D-scannr aan t schaffn, maar kis j n van 500 uro of van uro, waarm j hl vl tails bhout? Dat maakt vl uit. Misschin at klant ht nit irct zit, maar ik wil graag bst kwalitit. INVESTEREN HOORT BIJ ONDERNEMEN? Ja, ik hb ook ht gvol at w nt als 25 jaar gln opniuw bginnn. Ik bzok nu 3D-burzn n ontk sts niuw ingn, ht is n uitaging om zo t pionirn. En ik kan wr bor op om niuw klantn t bzokn. Ik vol m cht wr onrnmr. 13

8 ALV VKGO VKGO t gast bij Drukkrij D Groot in Gouriaan, waar ln naast n hrlijk bufft n gzllig borrl ook n ronliing krgn om lf prsn volop proucti t zin stampn. informl gsprkkn mt collga s tijns ht bootj varn. VKGO-ln lijkn voorkur t gvn aan informl bijnkomstn waarbij z ook nog its opstkn. ALV EEN JAAR VOL ACTIVITEITEN, OP NAAR HET VOLGENDE HET BESTUUR Ht blk n formalitit, maar hobbl most forml wl gnomn worn. Voor zowl voorzittr Toob Alrs als bstuursli Hnk Oostrhuis zit hun tw trmijn in ht bstuur r namlijk op. Volgns statutn btknt it at zij motn aftrn. Tijns lnvrgaring stmn ln chtr unanim in mt hrvrkizing van Toob Alrs n Hnk Oostrhuis n mt noozaklijk aanpassing hirvoor van staturn. SUCCESSEN VKGO is zr actif gwst in 2014 n hft nkl mooi succssn gbokt. D Drukwrktalag.nl is it jaar glancr n bit inmils n kur aan fraai voorbln van vrschilln soortn rukwrk, bol als alghl promoti voor branch n concrt las voor VKGO-ln. Aan gam, n brijfsanalys-tool, is har gwrkt n z is nu liv (zi hironr). Lnmagazin Uitlg is in complt niuw stijl it jaar ri maal vrschnn n zal ook in 2015 minstns tw kr bij all VKGO-ln op mat valln. Op social mia mt bijna volgrs op Twittr n strk communicatikanaal gworn.en ook qua vnts hft VKGO flink aan wg gtimmr. D niuwjaarsbijnkomst Los van Papir was mt 180 bzokrs n groot succs at wort hrhaal op 23 januari 2015! Daarnaast was VKGO prominnt aanwzig op gslaag Graficus Vakag. Volgn jaar nmn wij vanwg TEKST EN FOTOGRAFIE: ARTHUR LUBBERS Wi op 20 novmbr algmn lnvrgaring van VKGO nit hft bzocht, hft its gmist. D 35 ln i wl aanwzig warn zijn gëntrtain, onrworpn aan n hrsntst, krgn n kijkj in gstroomlijn proucti bij gasthr Drukkrij D Groot, n gzllig bufft én natuurlijk all ins an outs ovr VKGO. kostn nit opniuw n stan aar. En branch-organisati als VKGO zou aar gratis motn kunnn staan, lit Alrs wtn. D Spakrscornrs zijn n blijvn populair. Ht bzok aan Alphns bouwr van 3D-printrs Lapfrog trok n ovrvoll zaal gïntrssr VKGO rs.tw van hn hbbn aawrklijk stout schonn aangtrokkn n zijn in ht 3D-printn gstapt (ls ht artikl ovr Jan Evrs in it nummr.) Social bijnkomstn als Haringparty bij Alblli zijn altij in trk n gzllig Slfcarag (55 lnmrs) blijft absolut toppr onr VKGO-bijnkomstn. KRITISCHE KANTTEKENING Daar staat tgnovr at tw gstart projctn wgns gbrk aan blangstlling zijn gcancl. Ht vranrings - trajct, samn mt GOC, is stopgzt, nt als ht trainingsprogramma klantbnaring at VKGO samn mt Ricoh ha opgzt. Ht zijn vooral social vnts van VKGO i go lopn, mrkt Alrs op. Maar ht iniviul VKGO-li komt blijkbaar moilijk uit zijn comfortzon om mt lkaar zakn op t pakkn, conclurt hij. Dat lit tot nig iscussi tijns ALV. Dz kritisch kanttkning van Alrs krijgt bijval. Wat hft ht voor zin als w alln maar gzllig ingn mt lkaar on n nit gzamnlijk it soort trajctn oppakkn i ons cht vrr hlpn?, stl n van aanwzign. Waarop natuurlijk irct racti komt: Ik lr ook hl vl van gzllig, KLANTEN CHECKEN VKGO hft ht instnaanbo uitgbri. Zo kunnn all VKGO-ln in 2015 gratis tstn mt Critsaf, n onlin tool waarm j in één oogopslag kunt zin ho kritwaarig j klant is. Wi aar intrss voor hft, krijgt n wachtwoor waarm hij of zij tin brijvn kan chckn om t kijkn of tool bvalt. Wi bsluit hir gbruik van t makn, kan via VKGO n voorlig abonnmnt krijgn. Bstuursli Norbrt van Schi, n van rst frvnt gbruikrs, gaf tijns ALV n monstrati van Critsaf n ht nut rvan. Ik chck altij niuw klantn, maar ook mijn top-10 klantn. Als all signaln op gron staan, ga j toch anrs zo n gsprk in an wannr ht stoplicht op roo staat. (Mr ovr Critsaf vint u n nkl pagina s trug in it magazin.) DE GAME IS LIVE Minstns zo blangrijk, zo nit blangrijkr, is ht om t wtn ho j ign brijf rvoor staat. Daarvoor hft VKGO vanuit ht Plusplatform Gam ontwikkl, i tijns ALV is gprsntr n volgn ag liv is ggaan (vkgo.analysrt.nl). D Gam is n onlin tool waarm VKGO-ln zlf hl snl n financiël analys van hun ign brijf kunnn makn. Ht spllmnt zit in ht aanpassn van variabln (bijvoorbl één prsonlsli minr op n bpaal afling) waarbij irct t zin is wat voor ffct it hft (van oranj naar vilig gron?) Van Schi: Hiroor zi j ho ziln staan, sta j zlf aan ht ror n bpaal j us j ign kors. (Ook ovr Gam lst u mr in it magazin.) EN 2015? Ht VKGO-bstuur hft onlangs tijns n blis- 2-aags op hi ht jaar gëvalur n zich gbogn ovr plannn voor Grootst zorg is at VKGO kampt mt n aling in ht lnbstan; ht lntal is trugglopn van 320 naar 275. D blangrijkst rn voor lnaling is faillissmnt, licht Alrs to. VKGO hft nt als irn t makn mt gvolgn van krimpn sctor. Voor ht bstuur rn om zich tlkns af t vragn Waar staan w ovr n paar jaar? In tokomstplannn wil ht bstuur inzttn op ht vrknnn van samnwrkingsmoglijkhn mt anr crativ partnrs. Vrr is ht VKGO-bstuur volop bzig mt plannn voor Naast Los van Papir op 23 januari, zal in ir gval op 12 fbruari rstvolgn spakrscornr plaatsvinn, n knnis/inspirati-sssi (waarovr snl mr informati). Data voor anr bijnkomstn zijn nog nit bkn. Kijk hirvoor rglmatig op FINANCIËN D bgroting voor 2014 wort ghaal. En om kostnkkn t zijn wort in 2015 contributi mt 10 uro vrhoog naar 260 uro. Daar hft tijns ALV irn m ingstm. Volgns Alrs krijgt ht VKGO-li aarm ruimschoots waar voor zijn gl. D voorzittr som afzonrlijk kostn van lnam aan VKGO-activititn op n komt op an bijna ht ubbl van contributi. Dgn i vakr komt opagn, profitrt rlatif ht mst! En prikkln oprop aan lk li om bijnkomstn rglmatig t bzokn. Luik intrmzzo, vrzorg oor Inspiration Company. In lvn hrsntst mot irn n kant kizn; wi gbruikt vooral zijn linkr- n wi zijn rchtrhrsnhlft? 15

9 JOUW CREATIEVE PRODUCTEN DELEN MET DE WERELD? Kom jij talag vulln, of hb j inspirati noig? Ml j aan op vkgo.nl n laat jouw cratis zin! LAAT HET ZIEN OP DRUKWERKETALAGE.NL MELD JE NU AAN! LOS VAN PAPIER E25,- KORTING* VOOR VKGO LEDEN! VRIJDAG 23 JANUARI HET KOETSHUIS TE ROTTERDAM AANVANG UUR - KASTEELWEG 53, 3077 BN ROTTERDAM OUD-IJSSELMONDE AANMELDEN OP *STUUR EEN KOPIE VAN JE INSCHRIJVINGSVOUCHER NAAR O.V.V. JE BANKREKENING EN ONTVANG E25,- RETOUR!

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Machtsfuncties. Kern 1 Even en oneven exponenten. 4VWO B, uitwerkingen Hoofdstuk 6, Machtsfuncties1

Hoofdstuk 6 Machtsfuncties. Kern 1 Even en oneven exponenten. 4VWO B, uitwerkingen Hoofdstuk 6, Machtsfuncties1 VWO B, uitwrkingn Hoostuk, Mahtsuntis Hoostuk Mahtsuntis Krn Evn n onvn ponntn a Ht gwiht van kuus staat uit ht gwiht van rin. Er zijn rin. Als ri r m lang is, an wgt ir ri 0, r gram. Ht total gwiht wort

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

In figuur 5-1 zie je een afbeelding van de snelheidsmeter en de kilometerteller van een nieuwe auto.

In figuur 5-1 zie je een afbeelding van de snelheidsmeter en de kilometerteller van een nieuwe auto. Opgvn Vrkr In ht vrkr spln snlhi n krht n lngrijk rol. W zulln topssingn kijkn wrij voorl ook vilighi in ht vrkr n o zl komn. Opgv 1 In figuur 5-1 zi j n fling vn snlhismtr n kilomtrtllr vn n niuw uto.

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv a Statistik Ongvr 6 miljon guln at is ruim miljar guln. 0 kg marihuana in 99 is onwaarshijnlijk winig. Zkr vrglkn mt anr jarn. D juist waar is 9 0 7 9 6. In 99 is r voor ruim 07 miljon guln onrshpt. Dit

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Anvrgormulir Prsoonsgonn Bugt Vrplging n Vrzorging DEEL 3: Bugtpln Dit ugtpln wort oor vrzkr o wttlijk vrtgnwoorigr ingvul. 1 (En tolihting op ht ormulir stt in ijlg) 1. Grssr Dit ormulir is stm voor:

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Oefenopgaven Schoolexamen 1 Scheikunde 6 VWO 1/5

Oefenopgaven Schoolexamen 1 Scheikunde 6 VWO 1/5 Ofnopgavn Schoolxamn 1 Schikun 6 VWO 1/5 Hoofstuk 10 nrgi n vnwicht 1 Eén van ractis i plaatsvint in n zwavlzuurfabrik, is racti tussn zwavlioxi n zuurstof uit lucht. Hirbij wort zwavltrioxi gvorm. All

Nadere informatie

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken projct ONTWERP O DE WATERTOREN Novmbr 2004 ontmotn Bob Custrs n Michil Haas lkaar voor ht rst doordat n oud studignoot van Bob n mdwrkr van NIBE n ontmoting arrangrt. Bid hrn wordn ht al snl ns dat z d

Nadere informatie

Dokkum, een wereldstad!

Dokkum, een wereldstad! Colofon Dokkum, n wrldstad En mondial spurtocht door Dokkum voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj voor

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Hoofdstuk 12A - Breuken en functies

Hoofdstuk 12A - Breuken en functies Hoostuk A - Brukn n untis Hoostuk A - Brukn n untis Voorknnis V-a g 9 h 9 9 i 0 j 9 0 0 V-a 0 nt is 0,0. J trkt ht aantal likjs kr 0,0 van uro a. W(0) 0,0 0 Z ht nog uro op klantnkaart staan. 0,0 0,0 :

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

tj e n e e INSTRUCTIES

tj e n e e INSTRUCTIES s l l B r k tj n s i r T rtnf i V Taa INSTRUCTIES 1. TinkrBll s uitnodigingn Printr n 1 vl A4-papir voor lk uitnodigingskaart Pn 2. Vrindschapsarmbandn Printr n 2 vlln A4-papir voor d armbnn Pn 3. TinkrBll

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Negatieve getallen in een assenstelsel

Negatieve getallen in een assenstelsel G Ngtiv gtlln in n ssnstlsl 98 kijk ht ssnstlsl n los vrgn op. Gf oörint vn puntn, n. 2 4 (...,...) (...,...) 2 (...,...) Tkn in ht ssnstlsl puntn D(, 2), ( 4,) n (2, ). Klur ht glt vn ht ssnstlsl gron

Nadere informatie

Welke drie redenen kun je noemen voor het feit dat hun aantal in Zuid-Afrika achteruit is gegaan?

Welke drie redenen kun je noemen voor het feit dat hun aantal in Zuid-Afrika achteruit is gegaan? Rout B 1 Zwrtvotpinguïns Zwrtvotpinguïns zijn ngpst n ht wtrlvn. Doort hun kort vrn iht tgn lkr zittn, zijn z shrm tgn ht kou wtr. Bovnin hn z onr hun hui n ikk vtlg. Zwrtvotpinguïns mkn l uit vn volgn

Nadere informatie

Christmas time 2.0! Lesbrief

Christmas time 2.0! Lesbrief Lsbrif Christms tim 2.0! En updt vn ht succsvoll Tumult krstspl vn vorig jr. In smnwrking mt Musicbox is d muzikrond nu n krstmuzikquiz gwordn di j klssikl ls fsluiting vn ht spl dot: vl plzir n lvst hl

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-a V-a V-a V-a V-a V-a a Hoofstuk - Grafikn Voorknnis D tmpratuur zou an vanaf 9 uur s ohtns tot uur s miags xat glijk lijvn n at is rg onwaarshijnlijk. In grafik loopt tmpratuur vanaf C om 9 uur omhoog

Nadere informatie

NEVAC examen Elementaire Vacuümtechniek Vrijdag 11 april 2003, 14:00-16:30 uur. Vraagstuk 1 (EV-03-1) (25 punten)

NEVAC examen Elementaire Vacuümtechniek Vrijdag 11 april 2003, 14:00-16:30 uur. Vraagstuk 1 (EV-03-1) (25 punten) NEVAC xmn Elmntir Vuümthnik Vrijg 11 pril 2003, 14:00-16:30 uur Vrgstuk 1 (EV-03-1) (25 puntn) En vuümsystm wort gëvur mt n olivrij pompsystm, t stt uit n voorvuümpomp n n turomolulirpomp. D pompsnlhi

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Klok KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 10 21 14 01 E bsoklok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af!

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Functies differentiëren

Hoofdstuk 1 - Functies differentiëren V-a V-a Hoostuk - Funtis irntiërn lazij Na sonn h in m 000 900 800 A 0 0 t in s 80 97 m/s t 0 : h 00 000 00 7 m/s t 0 0 0 t 80 : h 0 00 00, m/s t 80 00 80 O, 00 0, 7 0, 00 Voor n voor is hlling 0, 7. (

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Bij de toepassing van de in paraplubestemmingsplan bedoelde ontheffing wordt verstaan onder:

Bij de toepassing van de in paraplubestemmingsplan bedoelde ontheffing wordt verstaan onder: HOOFDSTUK 2. REGELS PARAGRAAF 1 TOEPASSINGSREGELS Artikl 1 Topssingsrik Inin nit op gron vn nr plingn vn in ijlg 1 gnom stmmingsplnnn vrijstlling/onthffing kn worn vrln zijn urgmstr n wthours vog onthffing

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Functies differentiëren

Hoofdstuk 1 - Functies differentiëren Hoostuk - Funtis irntiërn lazij V-a Na sonn h in m 000 900 A 800 0 0 t in s 80 97 m/s t 0 : h 00 000 00 7 m/s t 0 0 0 t 80 : h 0 00 00, m/s t 80 00 80 V-a O, 00 0, 7 0, 00 Voor n voor is hlling 0, 7. (

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondr D Wikn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 83 24 24 35 E bsoondrdwikn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

bra nd in IJs s elbro ek

bra nd in IJs s elbro ek s ki o l it b v! D nog olr co bin Ro Aa a a hhh!! n d bra nd in IJs s lbro k D balk valt op mi jn b n. Ik ka n ni t m r w g. Mi jn kl k ni jpt dic ht n ik prob r om hulp t ro p n. Ma ar r komt alln n s

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Bviligingshnok GBA Gmnt Brgmht 2011 Burgmstr n wthours vn gmnt Brgmht, Glt op rtikl 14 vn Wt gmntlijk sisministrti prsoonsggvns; Bsluitn vst t stlln Bhrrgling gmntlijk sisministrti prsoonsggvns 2011: Hoostuk

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 - Formules met breuken en machten

Hoofdstuk 6 - Formules met breuken en machten Morn wiskun 9 iti Havo A l Hoofstuk - Formuls mt rukn n mahtn lazij 4 V-a 4 774, us 4 774 Dit laatst antwoor kun j ook shrijvn als 7, 74 7, 74, 7, 9 7 : 9 4 9, 44 9 is n hl klin gtal, namlijk, mt nulln

Nadere informatie

Leer je paard beter begrijp. Zaterdag 20 mei Rotterdam

Leer je paard beter begrijp. Zaterdag 20 mei Rotterdam ! p o r g l o w Brik jou s n j i t r u Wor stanhomastrclass g a l s f o H T h m a: Lr j paar btr bgrijp n Zatrag 20 mi Rottram Togansprijzn Early bir tickts (-30%) Rgulir tickts Hofslag abonns (-25%) Durvrkoop

Nadere informatie

Kollum, een wereldplaats!

Kollum, een wereldplaats! Colofon Kollum, n wrldplaats En mondial spurtocht door Kollum voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj voor

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

Damwâld, een wereldplaats!

Damwâld, een wereldplaats! Colofon Damwâld, n wrldplaats En mondial spurtocht door Damwâld voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj

Nadere informatie

Gevelplaat bevestigen

Gevelplaat bevestigen Gvlplaat bvstign Schrovn Lijmn Nagln Tobhorn Hulpmiln Rockpanl Typ / artiklnummr Vrbruik Schrovn n nagls lvrbaar in all gvlplaatklurn Rockpanl schrovn RVS A4 4,5 35 10 à 15 schrovn / m 2 Rockpanl nagls

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 - Formules met breuken en machten

Hoofdstuk 6 - Formules met breuken en machten Morn wiskun 9 iti Havo A l Hoofstuk 6 - Formuls mt rukn n mahtn lazij 46 V-a 4 6 = 774, us 4 6 = 774 Dit laatst antwoor kun j ook shrijvn als 7, 74 = 7, 74 6, 7, 9 7 : 9 = 9, 644 4, 9 is n hl klin gtal,

Nadere informatie

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016 Vrzok om kwijtshling prtiulirn 2016 Mt it formulir kunt u kwijtshling vrgn vn lsting. Bntwoor vrgn, onrtkn ht formulir n stuur ht zo snl moglijk trug. U mot op ll vrgn i op u vn topssing zijn vollig n

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen.

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen. Docntnhaliding Voorkom ht pstn door op jong lftijd ht bgrip pstn uit t lggn. st collga docnt INLEIDING Ht schoolpakkt. Door lid of vri t wordn van "" ontvangt u ht schoolpakkt n n aluminium bordj van "".

Nadere informatie

Eigen mening op grond van bijvoorbeeld: de uitvoeringspraktijk, opzwepend ritme, hoog tempo, opgewekt karakter.

Eigen mening op grond van bijvoorbeeld: de uitvoeringspraktijk, opzwepend ritme, hoog tempo, opgewekt karakter. Antwoorla Hoofstuk 7 Blu Nots, Swing n Changs 7.1 Blus 04 a A A B B A D rhtrhan gint n otaaf hogr. Knmrkn van ragtim: D rag wort op piano gspl. D gsynopr mloi gominr mt strakk gliing op tl ( ragg tim ).

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23 juni 2012 (rctificati 02-07-2012) NIEUWSBRIEF JEUGD V.V. VOLHARDING / S.V.D. Bst splrs n oudrs, vrzorgrs van onz jugdldn, Op 4 n 5 mi 2012 spld d jugd van SVD/Volharding hun 2 ign jugdtornooi, ht zgn.

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Luvnsbrok KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 12 32 83 92 (Wingrd) M 06 57 93 90 14 (Monti) E bsoluvnsbrok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn! 20 juli tot

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Maten omrekenen

Hoofdstuk 1 Maten omrekenen Hoostuk 1 Matn omrknn Opstap Enhn n hanig matn O-1a O-2a Ht gwiht van n puppy is 325 gram. Elln loopt 100 mtr in 15,3 sonn. D lngt van kantin is 27,3 mtr. D inhou van n pak mlk is 1,5 litr. En hoolarp

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

Ajodakt Hoofdrekenen groep 5-6

Ajodakt Hoofdrekenen groep 5-6 Ajokt Hoofrknn grop - Dln t/m 0 n hogr, mt n zonr rst Colofon ũžěăŭƚ ŵăăŭƚ ĚĞĞů Ƶŝƚ ǀĂŶ ŚŝĞŵĞDĞƵůĞŶŚŽī ĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ ǁĞƌŬĞŶ ŝƚ ďğɛƚăăƚ Ƶŝƚ ĞĞŶ ŐƌŽŽƚ ĂƐƐŽƌƟ ŵğŷƚ ůğğƌŵŝěěğůğŷ ǀŽŽƌ ĂůůĞ ůğğƌũăƌğŷ Op onz Z-sit

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 1a Vriping Puntn vrinn D puntn zijn oor n vloin lijn vronn om ht vrloop uilijkr t makn. tij in minutn 8. 7.3 7. 6.3 6. 196 197 198 199 2 21 tij in jarn Volgns graik n tij van ongvr 6.58. Voor gin 21 zal

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

Statistiek. Waar gaat het om? S 3.1 Steekproeven. Dit is waarschijnlijk representatief als de steek- proef groot genoeg is.

Statistiek. Waar gaat het om? S 3.1 Steekproeven. Dit is waarschijnlijk representatief als de steek- proef groot genoeg is. 1 1 Statistik S 3 I II a Waar gaat ht om? Statistik is n onrl van wiskun waarij ht gaat om ht ornn n intrprtrn van grot hovlhn ggvns. En statistik is ook wl n tal o n iagram mt ggvns. 4 nt Dit is waarshijnlijk

Nadere informatie

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College Voor all studntn van ROC ID Collg Intrviw Club ID Fitgams http://clubid.idcollg.nl Mbo-uitblinkr van ht jaar dapa één grot famili Summr 2008 must havs n nog vl mr... Alls ovr ht spttrnd schoolfst o JUNI

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Machten. Inhoud Machten

Machten. Inhoud Machten Mchtn Inhoud Mchtn Mchtn n mchtsvrhffn Evn n onvn mchtn Vrmnigvuldign vn mchtn Dln vn mchtn Mcht vn n mcht Mchtn vn productn 7 Mchtn vn rukn Sustiturn vrvngn vn n lttr door n gtl Wortls n mchtn mt grokn

Nadere informatie

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl Huisstijlhandbok Algmn richtlijnn & instructis voor gbruik van d huisstijl Jongrn Svnum Huisstijlhandbok Jongrn Svnum Inhoud Inliding pag 4 Huisstijl pag 5 Bldmrk pag 6 Huisstijlklurn pag 8 Voorbldn van

Nadere informatie

Antwoordblad. Hoofdstuk 2 Dansen door de eeuwen heen. 2.1 De dans. (melodie van de blazers)

Antwoordblad. Hoofdstuk 2 Dansen door de eeuwen heen. 2.1 De dans. (melodie van de blazers) Antwoorla Hoofstuk 2 Dansn oor uwn hn 2.1 D ans 03 Maat 36, 44 (vanaf tw tl), 64 (vanaf tw tl). 04 a In maat 5 n 7: tw ahtst van tw n vir tl. Maathakn (maat 12, 13): rst kr spl j tot n mt rst maathaak,

Nadere informatie

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato LYSIS. Oktober 2010

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato LYSIS. Oktober 2010 PLATOON VERZAMELD WERK Plato LYSIS Oktor 2010 Dz tkst is uitsluitn voor prsoonlijk gruik. Commril gruik is nit togstaan. Evnmin is ht togstaan tkst t wijzign, wrkn, ghl of gltlijk t pulirn, of anrszins

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen Rcratiprogramma Zatrdag 31 jli t/m vrijdag 6 agsts 2010 Camping d'n Ul Ptstraat 8 6235 NN Ulstratn (043) 3647769 www.campingdnl.nl info@campingdnl.nl Mxico D L B R V r on' m a in n 'g program Zo zo n n

Nadere informatie