Titel: Één voor allen, allen voor één. Een onderzoek naar het hygiëne en infectiepreventie besef op verpleegafdelingen van het ziekenhuis.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Titel: Één voor allen, allen voor één. Een onderzoek naar het hygiëne en infectiepreventie besef op verpleegafdelingen van het ziekenhuis."

Transcriptie

1 Titel: Één voor allen, allen voor één. Een onderzoek naar het hygiëne en infectiepreventie besef op verpleegafdelingen van het ziekenhuis. Auteurs: - Simone Krooshof, Afdeling Hygiëne en Infectiepreventie, Slingeland ziekenhuis, Doetinchem. - Ellen van Luijtelaar, Afdeling Hygiëne en Infectiepreventie, Gelre ziekenhuizen, locatie Zutphen. Samenvatting Tegenwoordig is de hygiënist als functionaris in toenemende mate tijd kwijt aan het geven van voorlichting en het zorgdragen voor gericht epidemiologisch onderzoek, is beleidsvoorbereidend en is zich steeds meer bewust van de kosten/baten aspecten van de te nemen maatregelen. Het is van belang dat medewerkers in het ziekenhuis goed op de hoogte zijn van het hygiëne- en infectiepreventiebeleid waarbij de hygiënist begeleidend, stimulerend en ondersteunend is. Onderzocht is op welke manier het hygiëne- en infectiepreventiebeleid op een effectieve manier geïmplementeerd kan worden in de instelling. Hiertoe werden een aantal deelvragen gebruikt: 1. Is het hygiëne- en infectiepreventiebeleid bekend op de werkvloer en wordt hieraan uitvoering gegeven 2. Hebben contactpersonen infectiepreventie (CIP) en aandachtsvelders hygiëne en infectiepreventie (AHI) een positieve invloed op vernieuwing en verandering in het hygiëne- en infectiepreventiebeleid op de afdelingen. Het onderzoek werd uitgevoerd op verpleegafdelingen in twee ziekenhuizen. De belangrijkste conclusies zijn: Het hygiëne- en infectiepreventiebeleid komt niet volledig over op de werkvloer. Er bestaan nog onduidelijkheden ten aanzien van verschillende onderwerpen, zoals isolatiebeleid en handhygiëne. Bij de uitvoering van het beleid is een aantal tekortkomingen geconstateerd. CIP-ers/AHI-ers kunnen ten aanzien van bovenstaande een positieve rol spelen, mits gedragen door de afdeling en er voldoende tijd, aandacht en scholing aanwezig is voor deze personen. Aan te bevelen is dat de afdeling Hygiëne & Infectiepreventie meer aandacht besteed aan het uitdragen en het uitvoeren van het beleid. Tevens zou onderzocht moeten worden in hoeverre deze onderzoeksresultaten ook van toepassing zijn op andere afdelingen dan verpleegafdelingen en waarom verpleegkundigen de richtlijnen van de afdeling Hygiëne en Infectiepreventie niet regelmatig raadplegen. Inleiding In deze publicatie wordt verslag gedaan van het onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de post HBO opleiding ziekenhuishygiëne Aanleiding voor het onderzoek was het gegeven, dat in beide ziekenhuizen wordt gestreefd naar kwaliteitsverbetering op meerdere gebieden. Dit geldt ook voor de afdeling Infectiepreventie. Om hieraan invulling te kunnen geven is het noodzakelijk om te weten hoe het met de kwaliteit op dit moment gesteld is. Middels dit onderzoek is getracht hier een antwoord op te vinden. De centrale probleemstelling was: komt het hygiëne- en infectiepreventie beleid over op de werkvloer en wordt conform dit beleid gehandeld. Leveren aanwezige contactpersonen/aandachtsvelders een bijdrage aan de implementatie en uitvoer van het hygiëne en nfectiepreventie beleid. Ziekenhuisinfecties Iedere patiënt die opgenomen wordt in een ziekenhuis, loopt kans op het krijgen van een ziekenhuisinfectie. Ziekenhuisinfecties worden omschreven als infecties die patiënten in

2 een ziekenhuis oplopen als gevolg van verblijf en/of behandeling in het ziekenhuis. Een ziekenhuisinfectie brengt veel ongemak en leed met zich mee doordat deze leidt tot extra ziekte, behandeling en mogelijk overlijden. Naast deze gevolgen voor de patiënt hebben ze door verlenging van de opnameduur en behandeling ook hoge kosten tot gevolg. De afgelopen tientallen jaren is ondanks toenemende inspanningen het aantal ziekenhuisinfecties nauwelijks afgenomen. Het infectierisico is juist toegenomen door vergrijzing van de bevolking, de complexiteit van de behandelingen en het gebruik van geavanceerde technieken. Een effectieve preventie en bestrijding van ziekenhuisinfecties is daarom van groot belang. Hierbij is een goed doordacht en consequent toegepast infectiepreventie-, isolatie- en antibioticabeleid essentieel. Dit vraagt van de ziekenhuizen, met name van het daar werkzame personeel veel aandacht en inzet. Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie Het is algemeen geaccepteerd dat het hygiëne- en infectiepreventiebeleid onderdeel uit maakt van het in de instelling gevoerde kwaliteitsbeleid. Dit beleid wordt opgesteld op basis van kwaliteitszorgprincipes door de hygiënist in samenwerking met (leden van) de infectiecommissie en vastgesteld door de directie in de vorm van een beleidsplan. De hygiënist heeft hierbij een functionele relatie met de artsmicrobioloog. Een regelmatig werkcontact en een goede samenwerking zijn daarbij belangrijk. De hygiënist adviseert (gevraagd en ongevraagd) directie/raad van bestuur, leidinggevenden van alle afdelingen, leden van de medische staf en alle overige medewerkers over aspecten betrekking hebbend op de preventie van ziekenhuisinfecties en de daarvoor benodigde maatregelen 1. De taken en bevoegdheden van een hygiënist worden duidelijk uit het model in figuur. In het oorspronkelijke cirkelmodel werkzaamheden van een hygiënist van Paardekooper, 1987, stonden epidemiologie en voorlichting als belangrijkste taken. Aan dit model was geen tijdsbestedingonderzoek voorafgegaan. Hierdoor waren de afgebeelde segmenten niet in overeenstemming met de werkelijke gang van zaken. Omdat recent wel onderzoeken naar tijdsbesteding zijn gedaan en omdat kennisoverdracht vaak gerelateerd is aan onderzoek en overleg, is een nieuw model ontwikkeld op basis van deze nieuwe inzichten. Uit het nieuwe model van Paardekooper 2 blijkt dat het doel, het bevorderen van hygiëne en infectiepreventie, bereikt kan worden door aandacht te besteden aan de volgende gebieden: onderzoek, kennisoverdracht en overleg. Deze drie deelgebieden kunnen elkaar overlappen. Omdat het werkterrein van de huidige hygiënist zich steeds vaker buiten het ziekenhuis verplaatst, is er in het model ook onderscheid gemaakt tussen intern en extern. Ieder deelgebied heeft weer zijn eigen specifieke taken die bijdragen aan het totaal van de werkzaamheden van de ziekenhuishygiënist. Figuur 1: Kerntaken ziekenhuishygiënist

3 Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie in de praktijk De hygiënist van nu besteedt als functionaris in het ziekenhuis in toenemende mate tijd aan voorlichting, draagt zelfstandig zorg voor gericht epidemiologisch onderzoek, is beleidsvoorbereider en is zich steeds meer bewust van de kosten/baten aspecten van de te nemen maatregelen. Er is een tendens dat ook vanuit andere gezondheidszorg instellingen (waaronder verpleeghuizen en thuiszorg) advies wordt gevraagd aan de hygiënist met betrekking tot zaken op het gebied van infectiepreventie. De opnameduur van patiënten wordt steeds korter. Het antibioticabeleid en de toenemende resistentie van micro-organismen zal ook een steeds grotere rol gaan spelen. Steeds meer ingrepen vinden plaats op de dagbehandeling en ook de transmurale zorg wordt uitgebreider. Daarnaast zullen in de ziekenhuizen meer patiënten worden opgenomen met ernstiger ziektebeelden en verminderde weerstand. Nu de zorg zich zo duidelijk verplaatst naar buiten het ziekenhuis, betekent dit dat infectiepreventie in de toekomst zal worden benaderd vanuit de verleende zorg en dat deze niet begint of ophoudt bij de deur van het ziekenhuis. Er is dus een belangrijke taak weggelegd voor de hygiënist, waarvoor steeds meer specifieke en bredere kennis nodig is. Het is ook van belang dat medewerkers in het ziekenhuis goed op de hoogte zijn van het hygiëne- en infectiepreventiebeleid 3, zodat het beleid breed gedragen wordt. De hygiënist is een persoon geworden die zich breed over de organisatie bezighoudt met alles wat met hygiëne en infectiepreventie te maken heeft. Het gebrek aan voldoende formatie ziekenhuishygiëne vormt echter een knelpunt om tot een adequaat infectiepreventiebeleid te komen. In de nieuwe opzet zijn de kerntaken van een hygiënist, begeleiding, stimulering en ondersteuning. Een manier om tot deze nieuwe opzet te komen, zou het gebruik maken van een netwerk van medewerkers die allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben en die dit direct op de werkvloer kunnen overdragen en uitvoeren, kunnen zijn 4. Methoden en technieken Doel van het onderzoek was het verkrijgen van informatie op basis waarvan uitspraken gedaan kunnen worden over het hygiëne- en infectiepreventie besef en betrokkenheid op de diverse afdelingen van het ziekenhuis. Na verkennende gesprekken (met werkbegeleiders, de onderzoeksbegeleider en literatuurstudie etc.) en literatuurstudie is gekomen tot de volgende probleemstelling: op welke manier kan het infectiepreventiebeleid op een effectieve manier worden geïmplementeerd in de instelling Hieruit volgt de volgende doelstelling: het verkrijgen van informatie om conclusies te kunnen trekken over het hygiëne en infectiepreventie besef en betrokkenheid op de diverse afdelingen van het ziekenhuis. Uit probleem en doelstelling zijn vervolgens de volgende deelvragen afgeleid: Komt het infectiepreventiebeleid over op de werkvloer? Wordt uitvoering gegeven aan het infectiepreventiebeleid? Hebben CIP-ers/AHI-ers een positieve invloed op vernieuwing van het infectiepreventiebeleid op de afdelingen? Hebben CIP-ers/AHI-ers een positieve invloed op veranderingen van het infectiepreventiebeleid op de afdelingen? Bovenstaande wordt duidelijk aan de hand van het de conceptuele/theoretisch model, (figuur 2) afgeleid van het nieuwe model van Paardekooper 2. Goede kennisoverdracht kan door overlap met onderzoek en overleg leiden tot een algehele kwaliteitsverbetering. Een beschrijving van het theoretisch model levert het volgende op: kwaliteit van ziekenhuishygiëne kan verhoogd worden door het effect van onderzoek, kennisoverdracht en overleg beschikbaar te krijgen voor de dagelijkse praktijk van de zorgverlening.

4 Figuur 2: kerntaken ziekenhuishygiënist theoretisch model Kwaliteit Onderzoek Kennisoverdracht Overleg Registratie Infecties Onderzoek Isolatie Audit Scholing Advies Voorlichting AHI-ers/CIP-ers Infectiecommissie Werkoverleg Commissies Ad-hoc overleg Intern/extern Uitvoering onderzoek Het onderzoek is uitgevoerd in twee ziekenhuizen, te weten het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem en de Gelre Ziekenhuizen met de locaties Apeldoorn en Zutphen. Het Slingeland Ziekenhuis heeft ca. 450 bedden. De locatie Zutphen van de Gelre Ziekenhuizen heeft ca. 350 bedden en de locatie Apeldoorn ca In het Slingeland werd sinds kort gewerkt met AHI-ers. Op de locatie Apeldoorn van de Gelre ziekenhuizen zijn al een aantal jaren CIP-ers aangesteld, de locatie Zutphen van de Gelre ziekenhuizen werkt niet met CIP-ers/AHI-ers. De afdelingen van de ziekenhuizen kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën: onderzoek en behandeling; verpleegafdelingen en facilitaire diensten. Om het onderzoek te beperken en toch de betrouwbaarheid te waarborgen is gekozen voor verpleegafdelingen die op elke locatie aanwezig waren. Het aantal enquêtes die per afdeling op iedere locatie zijn uitgezet, waren gebaseerd op het aantal bedden van de betreffende afdeling. Een grotere afdeling had meer enquêtes. In totaal zijn er 180 enquêtes uitgezet. Verloop van het onderzoek Na het verrichten van literatuuronderzoek is gekozen voor een schriftelijke enquête met als doel een grote doelgroep en een hoge respons te bereiken. De enquête was opgebouwd uit 28 vragen, waarvan er drie alleen bestemd waren voor de eventueel aanwezige CIP-ers/AHI-ers. De volgende onderdelen kwamen in de enquête aan de orde: Persoonlijke gegevens Bekendheid met de afdeling Hygiëne en Infectiepreventie Hygiëne en infectiepreventie Voor de respondenten waren de volgende criteria van toepassing: Minimaal een half jaar in dienst (beginnende medewerkers hebben minimaal een half jaar nodig om goed ingewerkt te raken). De respondenten hebben een vast of tijdelijk dienstverband, geen uitzendkrachten en weekendhulpen. Per afdeling één leidinggevende en voor de rest verpleegkundigen, waarvan indien aanwezig een CIP-er/AHI-er. Binnen de geldende criteria werden de enquêtes ad random uitgedeeld. Resultaten onderzoek Er zijn in totaal 180 enquêtes uitgedeeld in twee ziekenhuizen (verspreid over drie locaties). De respons was 84%. Persoonlijke gegevens

5 Ten aanzien van de samenstelling en opbouw van de onderzoekspopulatie binnen de verschillende locaties en binnen de twee groepen, wel en geen CIP-er/ AHI-er op de afdeling, zijn er geen significante verschillen aangetroffen. Het is daarom niet waarschijnlijk dat mogelijke verschillen in bekendheid, beleid en uitvoering veroorzaakt worden door verschillen in de samenstelling en opbouw van de populatie. Bekendheid met de afdeling Hygiëne & Infectiepreventie Uit de enquête is duidelijk geworden dat leidinggevenden en CIP-ers/AHI-ers, indien aanwezig, eerder dan verpleegkundigen direct contact opnemen met een hygiënist bij vragen over hygiëne en infectiepreventie. Van de respondenten heeft 80% aangegeven de hygiënist persoonlijk te kennen van naam en/of gezicht. Opvallend is dat maar 17% van de respondenten heeft aangegeven te weten waar de werkplek van de hygiënist zich bevindt. 84% van de respondenten heeft aangegeven soms de richtlijnen te raadplegen. Bovendien is het slecht bekend dat de richtlijnen ook bij de hygiënist te vinden zijn. Op een van de locaties is het intranet goed bekend als plaats om de richtlijnen te vinden. Hygiëne en infectiepreventiebeleid Uit de enquête is gebleken dat werknemers op de hoogte brengen van het beleid ten aanzien van hygiëne en infectiepreventie op veel verschillende manieren gebeurt. De leidinggevende en de hygiënist spelen hierin een belangrijke rol. Men was niet goed bekend met het beleid omtrent infecties bij medewerkers, dit geldt ook voor het MRSA beleid ten aanzien van medewerkers. Bij de vragen met betrekking tot de uitvoering bleek dat er nog veel onduidelijkheid is over handenreiniging, handendesinfectie en over het dragen van handsieraden. De standaardprocedure MRSA-kweken is over het algemeen goed bekend, maar bij bijzondere situaties (aanwezigheid blaaskatheter, sputum, infuus, wonden, etc.) is men niet goed op de hoogte van het beleid. Wanneer blijkt dat een protocol niet in lijn is met de werkelijke gang van zaken, zijn er maar weinig respondenten die het protocol zelf veranderen. Fouten en afwijkingen in een protocol worden bij voorkeur gemeld bij de leidinggevende of bij de CIP-er/AHI-er indien aanwezig. CIP-ers/AHI-ers Het laatste gedeelte van de enquête bestond uit een drietal vragen specifiek voor de CIPers/AHI-ers op de locatie Apeldoorn(Gelre) en Doetinchem (Slingeland). Op de locatie Zutphen (Gelre) waren ten tijde van het onderzoek geen CIP-ers/AHI-ers. Vinden CIP-ers/AHI-ers dat ze een positieve bijdrage kunnen leveren op de afdeling? Meer dan 70% was het hier mee eens. In Doetinchem lag dit percentage wat hoger, mogelijk omdat de contactpersonen ten tijde van de enquête de nodige scholing en informatie hadden ontvangen. In Apeldoorn gaven de CIP-ers aan als vraagbaak en aanspreekpunt voor hun collega s te dienen. Op de vraag of CIP-ers/AHI-ers voldoende invloed hebben op het infectiepreventiebeleid, waren de antwoorden voor de twee locaties nogal verschillend. Ook hier werden deze verschillen mogelijk veroorzaakt door het feit dat de AHI-ers in Doetinchem net een scholings/informatie traject hadden doorlopen. In Apeldoorn gaf een aantal CIP-ers aan onvoldoende tijd in te kunnen steken in infectiepreventiebeleid en/of dat ze niet serieus genomen werden. In Doetinchem gaven alle AHI-ers aan de scholing/informatie voldoende te vinden. Waarschijnlijk vanwege het feit dat ten tijde van de enquête het scholings/informatie traject net afgerond was. In Apeldoorn was er behoefte aan scholing, terwijl ook bijna 30% aangaf hier geen mening over te hebben. Conclusies De conclusies zijn getrokken op basis van de resultaten van de enquête in relatie tot de probleemstelling. Het hygiëne- en infectiepreventie beleid komt niet volledig over op de werkvloer. De grote lijnen van het beleid en de uitvoering zijn er wel, maar met name in de details en bij weinig voorkomende situaties gaat het mis. Er bestaan bijvoorbeeld nog

6 veel onduidelijkheden ten aanzien van het beleid bij MRSA, infecties bij medewerkers en handhygiëne in specifieke gevallen. Ook bij de uitvoering van het beleid werden manco s geconstateerd. De bekendheid met de persoon en de bereikbaarheid van de hygiënist en het raadplegen van richtlijnen zijn hier voorbeelden van. CIP-ers/AHI-ers kunnen in bovenstaande zaken een positieve rol spelen. Van belang hierbij is dat de leidinggevenden ontlast kunnen worden omdat is gebleken dat bij afwezigheid van een CIP-er/AHI-er de leidinggevende deze taken op zich neemt. Omdat leidinggevenden steeds meer een managementfunctie krijgen en de hygiënist een steeds groter aandachtsgebied krijgt, is de aanstelling van CIP-ers/AHI-ers een goede manier om toch het contact met de werkvloer te behouden. CIP-ers/AHI-ers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de overdracht en uitvoering van het hygiëne en infectiepreventie beleid mits hun aanwezigheid en aanstelling gedragen wordt door de afdeling waar zij werken. Ook moeten CIP-ers/AHI-ers hier voldoende tijd in kunnen steken en moet er vanuit de afdeling Hygiëne en Infectiepreventie voldoende aandacht, informatie en scholing komen. Aanbevelingen Het is natuurlijk zo dat niet alleen verpleegafdelingen klant zijn van de afdeling Infectiepreventie, maar in principe de hele organisatie. Men moet dan ook voorzichtig zijn om de resultaten van deze afdelingen te generaliseren voor de hele instelling. De resultaten van de verpleegafdelingen kunnen dus hoogstens als graadmeter voor de rest van de organisatie dienen. Gebaseerd op de resultaten bij de verpleegafdelingen zijn de volgende aanbevelingen om tot een betere implementatie van het hygiëne- en infectiepreventie beleid te komen en om een positieve invloed van CIP-ers/AHI-ers te bevorderen. De afdeling Hygiëne & Infectiepreventie dient het beleid duidelijker uit te dragen. Er moet meer aandacht worden besteed aan implementatie van protocollen, uitvoering van beleid en de bekendheid met de hygiënist (werkplek, bereikbaarheid en persoon). Hierbij zou meer gebruik gemaakt kunnen worden van de aanwezige CIP-ers/AHI-ers. Een CIP-er/AHI-er moet om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het implementeren van beleid op de afdeling en ook aan de uitvoering van dat beleid, voldoende tijd, aandacht en scholing krijgen. Onderzocht zou kunnen worden in hoeverre deze onderzoeksresultaten ook van toepassing zijn op andere afdelingen als verpleegafdelingen. Een nader onderzoek naar de reden waarom verpleegkundigen niet regelmatig de richtlijnen van de afdeling Hygiëne & Infectiepreventie raadplegen is zinvol. Hoe verder Omdat dit onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van de opleiding tot ziekenhuishygiënist, studiejaar wordt hieronder de stand van zaken gegeven in Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem: In oktober 2002 is de afdeling Hygiëne & Infectiepreventie van het Slingeland Ziekenhuis gestart met de opleiding van Aandachtsvelders Hygiëne en Infectiepreventie (AHI-ers) voor de verpleegafdelingen. In de afgelopen jaren hebben deze AHI-ers na hun scholingstraject themabijeenkomsten gehad. Tevens hebben de AHI-ers samen met de hygiënisten audits gehouden op de eigen afdeling ten aanzien van hygiëne en infectiepreventie. Deze positieve ervaringen met AHI-ers heeft er begin 2005 toe geleid om te starten met een scholingstraject voor AHI-ers voor de poliklinieken. Op dit moment vindt de scholing nog plaats. Ook voor verpleeghuizen in de regio is de afdeling Hygiëne & Infectiepreventie in 2004 gestart met de scholing van een groep contactpersonen hygiëne en infectiepreventie. En ook met deze groep zijn inmiddels themabijeenkomsten geweest en hebben audits plaatsgevonden op de afdelingen. De introductie van handalcohol en de algemene voorzorgsmaatregelen binnen de verpleeghuizen is in samenwerking met de contactpersonen gebeurd. Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn:

7 Hier zijn de afgelopen drie jaar de contacten met de CIP-ers verstevigd. Er zijn naast of tijdens de reguliere bijeenkomsten een aantal mini lezingen georganiseerd over specifieke onderwerpen als Legionella, TBC, SARS, Calicivirussen en ESBL. Bij de introductie van een nieuwe handalcohol en handverzorgingsproduct is gebruik gemaakt van de CIP-ers. Ook heeft de afdeling Hygiëne & Infectiepreventie samen met de CIP-ers middels checklisten een inventarisatie gemaakt van de stand van zaken m.b.t. het hygiëne- en infectiepreventiebeleid op de afdelingen. Gelre Ziekenhuizen, Zutphen: Vanwege een reorganisatie binnen de zorgprocessen is het pas in 2005 gelukt om een start te maken met de voorbereidingen tot het aanstellen van CIP-ers. Zoals het er nu uitziet zal er vanaf 2006 ook met CIP-ers gewerkt gaan worden, waarbij één van de aanwezige afdelingscoördinatoren deze taak erbij krijgt. Tot die tijd vervullen de zorgcoördinatoren deze functie. In 2006 zal ook gestart worden met reguliere bijeenkomsten en is het de bedoeling dat de georganiseerde minisymposia voor beide locaties toegankelijk zijn. Wel heeft de afdeling Hygiëne en Infectiepreventie ook hier in samenwerking met de verpleegafdelingen, middels checklisten een inventarisatie gemaakt van de stand van zaken m.b.t. het hygiëne en infectiepreventiebeleid. De afdelingen Hygiëne & Infectiepreventie van beide ziekenhuizen hebben dus positieve ervaringen met het werken met AHI-ers/ CIP-ers. Voorwaarde blijft wel dat er tijd en aandacht moet zijn voor deze groep. Niet alleen vanuit de afdeling Hygiëne & Infectiepreventie, maar ook vanuit de afdelingen waar deze personen zelf werkzaam zijn. Literatuur 1. Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie, Beroepsbeeld ziekenhuishygiënist, 4 e concept, Paardekooper en Haenen-Koenraadt; Time management. Tijdschrift voor Hygiëne en infectiepreventie 1999; 6: Broek van den PJ; Infectiepreventie na Tijdschrift voor Hygiëne en infectiepreventie 1999; 6: Deursen van W en Bos E; Het Hygiëne Kwaliteitsbeleid. Tijdschrift voor Hygiëne en infectiepreventie 2001; 2:

Isolatiemaatregelen. Infectiepreventie

Isolatiemaatregelen. Infectiepreventie Isolatiemaatregelen Infectiepreventie Inleiding Ieder mens draagt miljarden bacteriën met zich mee. Bacteriën worden ook wel micro-organismen genoemd omdat zij niet met het blote oog te zien zijn maar

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker

Ziekenhuizen. Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker Ziekenhuizen Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: juli 2012 Revisiedatum: juli 2017 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds

Nadere informatie

BRMO-positief, en dan?

BRMO-positief, en dan? Infectiepreventie BRMO-positief, en dan? www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl INF005 / BRMO-positief, en dan? / 10-04-2015 2 BRMO-positief, en

Nadere informatie

AvI (aandachtsvelder Infectiepreventie) in het

AvI (aandachtsvelder Infectiepreventie) in het AvI (aandachtsvelder Infectiepreventie) in het 26-04-2012 Fontys Er was eens een collega in opleiding beleidsplan diploma en klaar??? Infectie Preventie Commissie Raad van Bestuur .en toen Contact Fontys

Nadere informatie

Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ. Marijke Bilkert Senior inspecteur

Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ. Marijke Bilkert Senior inspecteur Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ Marijke Bilkert Senior inspecteur Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ De inhoud van deze presentatie

Nadere informatie

Bouwen aan BRMO beleid in verpleeg- en verzorgingshuizen en extramuraal

Bouwen aan BRMO beleid in verpleeg- en verzorgingshuizen en extramuraal Bouwen aan BRMO beleid in verpleeg- en verzorgingshuizen en extramuraal Zorg dat de basis goed is Mari van der Most Deskundige infectiepreventie 29 januari 2015 Disclosure belangen spreker (potentiële)

Nadere informatie

De meest gestelde vragen over MRSA

De meest gestelde vragen over MRSA De meest gestelde vragen over MRSA Inleiding In deze brochure treft u de meest gestelde vragen aan over MRSA en de antwoorden daarop. De brochure is een aanvulling op de ziekenhuisfolder waarin algemene

Nadere informatie

Infectiepreventie in ziekenhuizen. Hiaat tussen kennis en gedrag

Infectiepreventie in ziekenhuizen. Hiaat tussen kennis en gedrag Infectiepreventie in ziekenhuizen Hiaat tussen kennis en gedrag Den Haag, mei 2004 Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hierbij bied ik u het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Verslag/rapport van het inspectiebezoek aan Berchhiem te Burgum en Haersmahiem te Buitenpost op 17 oktober 2013. Zwolle, november 2013

Verslag/rapport van het inspectiebezoek aan Berchhiem te Burgum en Haersmahiem te Buitenpost op 17 oktober 2013. Zwolle, november 2013 Verslag/rapport van het inspectiebezoek aan Berchhiem te Burgum en Haersmahiem te Buitenpost op 17 oktober Zwolle, november Zwolle, november Inhoud 1 Inleiding en conclusie 3 2 Bevindingen inspectiebezoek

Nadere informatie

De Infectie preventie RIsico Scan (IRIS), een tool waar we allemaal mee aan de slag moeten?

De Infectie preventie RIsico Scan (IRIS), een tool waar we allemaal mee aan de slag moeten? 24 e dag van de ziekenhuishygiene, 15 december Gent De Infectie preventie RIsico Scan (IRIS), een tool waar we allemaal mee aan de slag moeten? dr. Ina (L.E.) Willemsen Consultant Infectiepreventie Amphia

Nadere informatie

Disclosure slide. Geen. Nee Nee Nee Nee

Disclosure slide. Geen. Nee Nee Nee Nee Disclosure slide (potentiële) belangenverstrengeling Geen / Zie hieronder Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding

Nadere informatie

Disclosure slide: Geen (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties Sponsoring of onderzoeksgeld.

Disclosure slide: Geen (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties Sponsoring of onderzoeksgeld. Disclosure slide: Disclosure belangen spreker Geen (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties Sponsoring of onderzoeksgeld Nee Geen Geen Honorarium of andere (financiële)

Nadere informatie

BRMO. Bijzonder Resistent Micro-Organisme

BRMO. Bijzonder Resistent Micro-Organisme BRMO Bijzonder Resistent Micro-Organisme Inleiding Uit onderzoek is gebleken dat u met een Bijzonder Resistent Micro-organisme (BRMO) besmet bent. Dit zijn bacteriën die verwant zijn aan bacteriën die

Nadere informatie

Wat is M RSA? Wat zijn de ziekteverschijnselen van M RSA? Hoe kun je M RSA krijgen en hoe kun je anderen besmetten?

Wat is M RSA? Wat zijn de ziekteverschijnselen van M RSA? Hoe kun je M RSA krijgen en hoe kun je anderen besmetten? MRSA In deze folder leest u wat MRSA is, welke gevolgen dit kan hebben voor uw opname en behandeling en welke maatregelen er genomen worden om de verspreiding van MRSA te voorkomen. U wordt behandeld

Nadere informatie

Na de uitzending De geleerde lessen van het St. Antonius ziekenhuis

Na de uitzending De geleerde lessen van het St. Antonius ziekenhuis Na de uitzending De geleerde lessen van het St. Antonius ziekenhuis Loes Pijnenborg, manager afdeling Kwaliteit, Veiligheid en Verantwoording (KVV) Richelle Griffioen, medewerker afdeling KVV 23 september

Nadere informatie

Meticilline Resistente Staphylococcus aureus MRSA

Meticilline Resistente Staphylococcus aureus MRSA Tijdens uw behandeling op de polikliniek of opname in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) of MCL Harlingen worden extra maatregelen toegepast, omdat u mogelijk een moeilijk te bestrijden bacterie bij

Nadere informatie

HKM-er via het oog van de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ)

HKM-er via het oog van de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) HKM-er via het oog van de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) Marijke Bilkert inspecteur HKM-ers-Fontis 26 april 2 De inhoud van deze presentatie De rol van de inspectie voor de gezondheidszorg Relevante

Nadere informatie

Isolatie. Hygiëne en Infectiepreventie. Beter voor elkaar

Isolatie. Hygiëne en Infectiepreventie. Beter voor elkaar Isolatie Hygiëne en Infectiepreventie Beter voor elkaar 2 Inleiding Deze folder is bedoeld voor patiënten die geïsoleerd verpleegd worden en voor familie/bezoek van deze patiënten. Bij u is onlangs een

Nadere informatie

MRSA en patiënt in het Maasziekenhuis

MRSA en patiënt in het Maasziekenhuis MRSA en patiënt in het Maasziekenhuis Tijdens uw opname of consult in Maasziekenhuis Pantein worden extra maatregelen getroffen, omdat u mogelijk de moeilijk te bestrijden bacterie MRSA bij u draagt. In

Nadere informatie

Disclosure slide: Geen (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties Sponsoring of onderzoeksgeld.

Disclosure slide: Geen (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties Sponsoring of onderzoeksgeld. Disclosure slide: Disclosure belangen spreker Geen (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties Sponsoring of onderzoeksgeld Nee Geen Geen Honorarium of andere (financiële)

Nadere informatie

Rapportage. Kennis omtrent voorschriften voor handhygiëne bij verpleegkundigen. In opdracht van: Utrecht, oktober 2008

Rapportage. Kennis omtrent voorschriften voor handhygiëne bij verpleegkundigen. In opdracht van: Utrecht, oktober 2008 Rapportage Kennis omtrent voorschriften voor handhygiëne bij verpleegkundigen In opdracht van: Contactpersonen: Utrecht, oktober 2008 REED BUSINESS / NEWCOMPLIANCE Marcellino Bogers/ Bo Wiesman DUO MARKET

Nadere informatie

Bijzonder Resistente Micro-Organismen. Isolatiemaatregelen infectiepreventie bij BRMO

Bijzonder Resistente Micro-Organismen. Isolatiemaatregelen infectiepreventie bij BRMO Bijzonder Resistente Micro-Organismen Isolatiemaatregelen infectiepreventie bij BRMO In deze folder vindt u meer informatie over Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO) en Extended Spectrum Beta-Lactamase

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

De kennis van apothekersassistenten over het EPD en het LSP

De kennis van apothekersassistenten over het EPD en het LSP Onderzoeksartikel 5 juni 2014 De kennis van apothekersassistenten over het EPD en het LSP M.R.L. Nass; onderzoekstudent Farmakunde Abstract Doelstelling: Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van

Nadere informatie

Dragerschap van resistente bacteriën

Dragerschap van resistente bacteriën Dragerschap van resistente bacteriën Afdeling infectiepreventie Drager bacterie Er is geconstateerd dat u drager bent van een bacterie die ongevoelig (resistent) is voor bepaalde antibiotica. Dit is op

Nadere informatie

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 14 januari 2000 Onderwerp: Beleidsvisie landelijk kennis/behandelcentrum eetstoornissen Hierbij doe ik u een mijn «beleidsvisie voor

Nadere informatie

Infectiepreventie in verpleeghuizen: Noodzaak voor veiligheid cliënten

Infectiepreventie in verpleeghuizen: Noodzaak voor veiligheid cliënten 73 BIJLAGEN RAPPORT VERPLEEGHUISZORG: KWALITEITSSALG IS GAANDE BIJLAGE 2 Infectiepreventie in verpleeghuizen: Noodzaak voor veiligheid cliënten 1 Inleiding 74 1.1 Aanleiding 74 1.2 Belang 74 1.3 Doelstelling

Nadere informatie

Resistente bacterie (BRMO) en behandeling in het ziekenhuis

Resistente bacterie (BRMO) en behandeling in het ziekenhuis Hygiëne en Infectiepreventie Resistente bacterie (BRMO) en behandeling in het ziekenhuis i Patiënteninformatie Bijzonder Resistente Micro Organisme Slingeland Ziekenhuis Algemeen Er is bij u een bacterie

Nadere informatie

Infobrochure voor artsen. Ziekenhuishygiëne. en infectiepreventie

Infobrochure voor artsen. Ziekenhuishygiëne. en infectiepreventie Infobrochure voor artsen Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie Situering De dienst ziekenhuishygiëne en infectiepreventie van het OLV van Lourdes ziekenhuis Waregem heeft als taak nosocomiale infecties

Nadere informatie

MRSA. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

MRSA. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! MRSA MRSA staat voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus. Het is een bacterie die via contact en via de lucht kan worden overgedragen. Patiënten in het ziekenhuis zijn erg gevoelig voor de MRSA-bacterie

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Workshop infectiepreventie

Workshop infectiepreventie Workshop infectiepreventie Carolien Oldenkamp Berkelaar, deskundige infectiepreventie bestuurslid, trainer voorzitter a.i. Waar denk je aan bij infectiepreventie? Handhygiëne Bacteriën Schoonmaak Desinfectie

Nadere informatie

De ziekenhuisbacterie MRSA. Contactonderzoek

De ziekenhuisbacterie MRSA. Contactonderzoek De ziekenhuisbacterie MRSA Contactonderzoek Inleiding Op de afdeling waar u verblijft of opgenomen bent geweest, is bij een patiënt de ziekenhuisbacterie MRSA aangetoond. Om te controleren of de bacterie

Nadere informatie

MRSA Radboud universitair medisch centrum

MRSA Radboud universitair medisch centrum MRSA U wordt behandeld in het Radboudumc en bent mogelijk in contact gekomen met de MRSA bacterie (Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus). Dit kan zijn doordat u Beroepsmatig in aanraking komt

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek hygiëne en infectiepreventie Oktober 2015

Resultaten Onderzoek hygiëne en infectiepreventie Oktober 2015 Resultaten Onderzoek hygiëne en infectiepreventie Oktober 2015 Gom ZorgSupport Oktober 2015 In de periode van 9 tot en met 22 oktober 2015 heeft Gom ZorgSupport een digitaal onderzoek naar hygiëne en infectiepreventie

Nadere informatie

Hygiëne en Infectiepreventie

Hygiëne en Infectiepreventie Hygiëne en Infectiepreventie Wat betekent dit voor jou als doktersassistente? donderdag 12 november 2015 Wat is Infectiepreventie? Wie/wat zijn deskundigen infectiepreventie? Wat is de rol van medewerkers

Nadere informatie

Tot categorie 1 behoren - patiënten bij wie het MRSA dragerschap is aangetoond A

Tot categorie 1 behoren - patiënten bij wie het MRSA dragerschap is aangetoond A MRSA In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over de MRSA bacterie en de maatregelen die het ziekenhuis treft bij patiënten met een mogelijke of aangetoonde MRSA besmetting.

Nadere informatie

De implementatie van het standaardverpleegplan preventie en behandeling van decubitus 2 jaar later-

De implementatie van het standaardverpleegplan preventie en behandeling van decubitus 2 jaar later- De implementatie van het standaardverpleegplan preventie en behandeling van decubitus 2 jaar later- Auteur: Drs. M. Hanraets Vertaald/bijgewerkt: Nieuwsbrief: 1993 Pagina: 27-29 Jaargang: 9 Nummer: 4 Toestemming:

Nadere informatie

Bijzonder resistente micro-organismen/ BRMO

Bijzonder resistente micro-organismen/ BRMO Patiënteninformatie Bijzonder resistente micro-organismen/ BRMO Informatie over resistente bacteriën anders dan MRSA 1234567890-terTER_ Bijzonder resistente micro-organismen/ BRMO Informatie over resistente

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

Nadere informatie

ALGEMENE EN BIJKOMENDE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ ISOLATIE. - Patiëntinformatie -

ALGEMENE EN BIJKOMENDE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ ISOLATIE. - Patiëntinformatie - ALGEMENE EN BIJKOMENDE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ ISOLATIE - Patiëntinformatie - Goede en slechte bacteriën Bacteriën leven overal: in onze omgeving, op onze huid en in ons lichaam, ze zijn microscopisch

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 3. Algemene gegevens... 4. Gevoel van veiligheid... 5. De mate waarin agressie voorkomt... 7. Omgaan met agressie...

Inhoud. Inleiding... 3. Algemene gegevens... 4. Gevoel van veiligheid... 5. De mate waarin agressie voorkomt... 7. Omgaan met agressie... Inhoud Inleiding... 3 Algemene gegevens... 4 Gevoel van veiligheid... 5 De mate waarin agressie voorkomt... 7 Omgaan met agressie... 8 Ontwikkeling van agressie... 11 Kwalitatieve analyse... 11 Conclusies...

Nadere informatie

In dit overzicht vindt u voorbeelden van hoe u Veiligezorg kunt verankeren. Op centraal of decentraal niveau. Of op beide niveaus.

In dit overzicht vindt u voorbeelden van hoe u Veiligezorg kunt verankeren. Op centraal of decentraal niveau. Of op beide niveaus. Voorbeelden van verankering van Veiligezorg In dit overzicht vindt u voorbeelden van hoe u Veiligezorg kunt verankeren. Op centraal of decentraal niveau. Of op beide niveaus. Enquête over veiligheid en

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

MRSA informatie voor de (poli)klinische patiënt

MRSA informatie voor de (poli)klinische patiënt MRSA informatie voor de (poli)klinische patiënt Volgens landelijk beleid controleert Gelre ziekenhuizen patiënten die mogelijk de MRSA bacterie bij zich dragen. Het gaat om patiënten die horen bij de volgende

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE MRSA. Meticilline Resistente Staphylococcus aureus. Informatie voor dragers MRSA

PATIËNTEN INFORMATIE MRSA. Meticilline Resistente Staphylococcus aureus. Informatie voor dragers MRSA PATIËNTEN INFORMATIE MRSA Meticilline Resistente Staphylococcus aureus Informatie voor dragers MRSA 2 PATIËNTENINFORMATIE U bent, of uw naaste is, drager van een voor antibiotica ongevoelige bacterie,

Nadere informatie

INFECTIERISICO VERMINDEREN

INFECTIERISICO VERMINDEREN INFECTIERISICO VERMINDEREN In deze folder leest u welke maatregelen het UCCZ Dekkerswald treft om de kans op een infectie voor u zo klein mogelijk te maken. Wat is een infectie? Infecties w orden veroorzaakt

Nadere informatie

Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk en Molengracht 25 oktober 2016, 9: uur Breda

Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk en Molengracht 25 oktober 2016, 9: uur Breda Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Instelling Datum/tijd Plaats Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Unit beschrijving: Extra leerresultaten

Unit beschrijving: Extra leerresultaten Unit beschrijving Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie (DE/13/LLP-LdV/TOI/1763). De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur;

Nadere informatie

MRSA-positief, wat nu?

MRSA-positief, wat nu? Infectiepreventie MRSA-positief, wat nu? www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is MRSA?... 3 Wie loopt het meeste risico MRSA op te lopen?... 3 MRSA-dragerschap... 4 Verspreiding van MRSA voorkomen...

Nadere informatie

Deze informatie is bestemd voor patiënten met een mogelijke of aangetoonde MRSA besmetting.

Deze informatie is bestemd voor patiënten met een mogelijke of aangetoonde MRSA besmetting. Deze informatie is bestemd voor patiënten met een mogelijke of aangetoonde MRSA besmetting. Wat is MRSA? Staphylococcus aureus, is een bacterie die bij 20-60% van gezonde personen voorkomt op de huid.

Nadere informatie

Infectiepreventie in verpleeghuizen vraagt om innovatie?

Infectiepreventie in verpleeghuizen vraagt om innovatie? Infectiepreventie in verpleeghuizen vraagt om innovatie? Karina Nolte 31 oktober 2013 Introductie Exper5se en ondersteuning op het gebied van infec5epreven5e Ziekenhuizen Privéklinieken/ ZBC s Tandheelkundige

Nadere informatie

Isolatieverpleging Op de algemene verpleegafdelingen

Isolatieverpleging Op de algemene verpleegafdelingen Isolatieverpleging Op de algemene verpleegafdelingen Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Infectiepreventie april 2014 pavo 0529 Inleiding U bent in het Albert Schweitzer ziekenhuis opgenomen. De arts

Nadere informatie

Beroepsmatig in aanraking komt met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens.

Beroepsmatig in aanraking komt met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens. MRSA 1 U wordt behandeld in een zorginstelling en bent mogelijk in contact gekomen met de MRSA bacterie (Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus). Dit kan zijn doordat u Beroepsmatig in aanraking

Nadere informatie

Infectiepreventie MRSA.

Infectiepreventie MRSA. Infectiepreventie MRSA www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is een MRSA-bacterie?... 4 Gevolgen van een MRSA-infectie... 4 Wie kan een MRSA bij zich dragen?... 4 Onderzoek naar de MRSA-bacterie... 5 Hoe

Nadere informatie

MRSA. Wat is MRSA, wat zijn de gevolgen voor u, uw familie, voor medewerkers en andere patiënten?

MRSA. Wat is MRSA, wat zijn de gevolgen voor u, uw familie, voor medewerkers en andere patiënten? MRSA Wat is MRSA, wat zijn de gevolgen voor u, uw familie, voor medewerkers en andere patiënten? 2 Wat is MRSA? MRSA staat voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus. Stafylokokken zijn bacteriën

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Infectiepreventie regio. i t Anja Schreijer, MD, PhD IVVU 16 september 2014 Arts Maatschappij & Gezondheid GGD regio Utrecht

Infectiepreventie regio. i t Anja Schreijer, MD, PhD IVVU 16 september 2014 Arts Maatschappij & Gezondheid GGD regio Utrecht Infectiepreventie regio Utrecht: casus antibioticaresistentie i t Anja Schreijer, MD, PhD IVVU 16 september 2014 j j,, p Arts Maatschappij & Gezondheid GGD regio Utrecht Disclosure Belangenverstrengeling:

Nadere informatie

MRSA. Maatregelen bij (mogelijke) dragers van Meticilline-resistente Staphylococcus aureus. Afdeling Infectiepreventie

MRSA. Maatregelen bij (mogelijke) dragers van Meticilline-resistente Staphylococcus aureus. Afdeling Infectiepreventie MRSA Maatregelen bij (mogelijke) dragers van Meticilline-resistente Staphylococcus aureus Afdeling Infectiepreventie Inleiding U bezoekt de polikliniek van het Amphia Ziekenhuis of u bent in ons ziekenhuis

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Strikte isolatie

Ziekenhuizen. Strikte isolatie Ziekenhuizen Strikte isolatie Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: november 2006 Revisie: november 2011 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie

Nadere informatie

- 172 - Prevention of cognitive decline

- 172 - Prevention of cognitive decline Samenvatting - 172 - Prevention of cognitive decline Het percentage ouderen binnen de totale bevolking stijgt, en ook de gemiddelde levensverwachting is toegenomen. Vanwege deze zogenaamde dubbele vergrijzing

Nadere informatie

Workshop Up to date agressiebeleid

Workshop Up to date agressiebeleid 1 Workshop Up to date agressiebeleid Van beleid naar praktijk 27 mei 2015 William Bertrand w.bertrand@radarvertige.nl Programma Introductie Feiten en cijfers enquête Knelpunten uit de praktijk Kijk op

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Inleiding Wat is MRSA? Waarom maatregelen nemen?

Inleiding Wat is MRSA? Waarom maatregelen nemen? Maatregelen MRSA 1 Inleiding In deze brochure vindt u informatie over de bacterie MRSA. Wat is het, waarom nemen wij maatregelen bij (een verdenking op) MRSA en welke maatregelen zijn dat? Wat is MRSA?

Nadere informatie

Onderzoek Handalcohol aan bed in het Spaarne Ziekenhuis Inleiding Richtlijn voor medewerkers

Onderzoek Handalcohol aan bed in het Spaarne Ziekenhuis Inleiding Richtlijn voor medewerkers Onderzoek Handalcohol aan bed in het Spaarne Ziekenhuis Mw H. Schijf, werkzaam als Deskundige Infectiepreventie in het Spaarne Ziekenhuis, hschijf@spaarneziekenhuis.nl Inleiding Ignaz Semmelweis, redder

Nadere informatie

Infectiepreventie binnen de huisartsenpraktijk (deel 2)

Infectiepreventie binnen de huisartsenpraktijk (deel 2) Infectiepreventie binnen de huisartsenpraktijk (deel 2) Vervolgonderzoek naar de mate van implementatie van infectiepreventie adviezen binnen de huisartsenpraktijken Marjon Klein Gunnewiek, Hygiënist Slingeland

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers Gelre ziekenhuizen

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers Gelre ziekenhuizen ALGEMENE VRAGEN 1. Op welke locatie doet u vrijwilligerswerk? Gelre ziekenhuizen Apeldoorn Gelre ziekenhuizen Zutphen beide locaties 2. Hoe bent u in aanraking gekomen met vrijwilligerswerk bij Gelre ziekenhuizen?

Nadere informatie

Controleresultaten Legionellapreventie Cluster 1: Ziekenhuizen en buitenpoliklinieken. Datum 5 november 2010 Status Definitief

Controleresultaten Legionellapreventie Cluster 1: Ziekenhuizen en buitenpoliklinieken. Datum 5 november 2010 Status Definitief Controleresultaten Legionellapreventie 2010 Cluster 1: Ziekenhuizen en buitenpoliklinieken Datum 5 november 2010 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Schoon en veilig

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK COPANETWERKEN IN ZIEKENHUIZEN

RAPPORTAGE ONDERZOEK COPANETWERKEN IN ZIEKENHUIZEN RAPPORTAGE ONDERZOEK COPANETWERKEN IN ZIEKENHUIZEN Maris patiëntgericht communiceren, december 2010 1. Maris patiëntgericht communiceren, 2010 Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 Datum : 01-02-2014 Auteur : Jaap Noorlander, Joris van Nimwegen Versie : 2 1 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Vraagstelling... Pagina 3 Methode

Nadere informatie

pagina 2 van 11 Als ik iets niet begrijp, dan voel ik mij vrij om vragen te stellen aan mijn zorgverlener(s). In een zorginstelling moet ik er zelf oo

pagina 2 van 11 Als ik iets niet begrijp, dan voel ik mij vrij om vragen te stellen aan mijn zorgverlener(s). In een zorginstelling moet ik er zelf oo pagina 1 van 11 Vragenlijst Veilige Zorg Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Veiligheid in de gezondheidszorg Als patiënt moet u er op kunnen vertrouwen dat de zorg veilig is. Veiligheid

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Ikazia ziekenhuis op 28 mei 2015 te Rotterdam

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Ikazia ziekenhuis op 28 mei 2015 te Rotterdam Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Ikazia ziekenhuis op 28 mei 2015 te Rotterdam Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Aanpak agressie & geweld Veilig Werken in de Zorg

Aanpak agressie & geweld Veilig Werken in de Zorg Aanpak agressie & geweld Veilig Werken in de Zorg Incident? Actie! 1 e bijeenkomst 1 oktober 2015 Sander Flight Deel I Introductie over het Actieplan Veilig Werken in de Zorg Door Miriam Kop Zorgbranches

Nadere informatie

INFECTIEPREVENTIE. Norovirus (buikgriepvirus)

INFECTIEPREVENTIE. Norovirus (buikgriepvirus) INFECTIEPREVENTIE Norovirus (buikgriepvirus) Norovirus (buikgriepvirus) In deze folder vindt u als patiënt of bezoeker informatie over het norovirus. U leest wat de maatregelen zijn als u een afdeling

Nadere informatie

Maatregelen voor drager van MRSA-bacterie

Maatregelen voor drager van MRSA-bacterie MRSA positief Maatregelen voor drager van MRSA-bacterie Inleiding Bij u is vastgesteld dat u drager bent van de MRSA-bacterie. MRSA staat voor Meticilline-Resistente Staphylococcus Aureus. Dit is een bacterie

Nadere informatie

Handleiding. INFECTIEPREVENTIE OP ORDE IN JE ZORGORGANISATIE Randvoorwaarden, bevorderende factoren en knelpunten Juni 2015

Handleiding. INFECTIEPREVENTIE OP ORDE IN JE ZORGORGANISATIE Randvoorwaarden, bevorderende factoren en knelpunten Juni 2015 Handleiding INFECTIEPREVENTIE OP ORDE IN JE ZORGORGANISATIE Randvoorwaarden, bevorderende factoren en knelpunten Juni 2015 Colofon Auteurs: Deze handleiding maakt onderdeel uit van het project Versterking

Nadere informatie

Opname: na een verblijf in een buitenlands ziekenhuis nadat u in contact bent geweest met varkens of vleeskalveren.

Opname: na een verblijf in een buitenlands ziekenhuis nadat u in contact bent geweest met varkens of vleeskalveren. Opname: na een verblijf in een buitenlands ziekenhuis nadat u in contact bent geweest met varkens of vleeskalveren (MRSA-bacterie) Als u in het buitenland in het ziekenhuis bent behandeld, bestaat de

Nadere informatie

Jaarverslag ziekenhuishygiëne 20 (activiteiten 20 planning 20 ).

Jaarverslag ziekenhuishygiëne 20 (activiteiten 20 planning 20 ). Jaarverslag ziekenhuishygiëne 20 (activiteiten 20 planning 20 ). Dit document is een sbloon van ziekenhuis arverslag over ziekenhuishygiëne dat uniforme rapportage mogelijk maakt. Het is gebaseerd op -bestaande

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2015

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Uitgevoerd door de Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente Laura van Neck December 2015 1 Colofon Onderzoek uitgevoerd door: Wetenschapswinkel Universiteit Twente

Nadere informatie

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties

Thematische behoeftepeiling. Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Thematische behoeftepeiling Uitkomsten en conclusies van een brede enquête onder patiëntenorganisaties Inleiding In de komende jaren ontwikkelt de VSOP toerustende activiteiten voor patiëntenorganisaties

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Evaluatie Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Evaluatie Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling rotterdam.nl/onderzoek Evaluatie Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Onderzoek en Business Intelligence 2 Een evaluatie van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling A.E.M. van den

Nadere informatie

Hepatitis C in penitentiaire inrichtingen Een onderzoek naar prevalentie

Hepatitis C in penitentiaire inrichtingen Een onderzoek naar prevalentie Hepatitis C in penitentiaire inrichtingen Een onderzoek naar prevalentie C.J. Leemrijse M.Bongers M. Nielen W. Devillé ISBN 978-90-6905-995-2 http://www.nivel.nl nivel@nivel.nl Telefoon 030 2 729 700 Fax

Nadere informatie

Advies en plan van aanpak om leren rondom patiëntveiligheid te borgen in het medisch en verpleegkundig onderwijs oktober 2011

Advies en plan van aanpak om leren rondom patiëntveiligheid te borgen in het medisch en verpleegkundig onderwijs oktober 2011 N A A R E E N D O O R L O P E N D E L E E R L I J N PAT I Ë N T V E I L I G H E I D Advies en plan van aanpak om leren rondom patiëntveiligheid te borgen in het medisch en verpleegkundig onderwijs oktober

Nadere informatie

Rapport onderzoek Afgevaardigden

Rapport onderzoek Afgevaardigden 1. Inleiding Op 30 november 2012 (herinnering op 12 december) hebben 28 afgevaardigden en 1 oudafgevaardigde van Badminton Nederland een mailing ontvangen met daarin een link naar de enquête Afgevaardigden

Nadere informatie

Isolatiemaatregelen bij ESBL op de dialyseafdeling. Inhoudsopgave

Isolatiemaatregelen bij ESBL op de dialyseafdeling. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en probleemstelling 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Probleemstelling 6 2. Doel- en vraagstelling 7 2.1 Doelstelling 7 2.2 Vraagstelling 7 2.2.1 Deelvragen 7 3. Methode van onderzoek 8

Nadere informatie

Samen werken is Samenwerken. Gerda Lelieveld en Peter van Diemen Deskundigen Infectiepreventie, Rijnland Zorggroep

Samen werken is Samenwerken. Gerda Lelieveld en Peter van Diemen Deskundigen Infectiepreventie, Rijnland Zorggroep Samen werken is Samenwerken Gerda Lelieveld en Peter van Diemen Deskundigen Infectiepreventie, Rijnland Zorggroep Aandachtsvelder/HKM er Afdelingsgebonden medewerker Onder leiding van teamleider Onder

Nadere informatie

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews.

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews. Onderzoek nazorg afdeling gynaecologie UMCG (samenvatting) Jacelyn de Boer, Anniek Dik & Karin Knol Studenten HBO-Verpleegkunde aan de Hanze Hogeschool Groningen Jaar 2011/2012 Resultaten Literatuuronderzoek

Nadere informatie

Controleresultaten legionellapreventie 2009. Cluster 3: Zorginstellingen. Datum 1 juni 2010 Status Definitief

Controleresultaten legionellapreventie 2009. Cluster 3: Zorginstellingen. Datum 1 juni 2010 Status Definitief Controleresultaten legionellapreventie 2009 Cluster 3: Zorginstellingen Datum 1 juni 2010 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Schoon en Veilig Water Rijnstraat 8 Postbus

Nadere informatie

Informatie over MRSA

Informatie over MRSA Informatie over MRSA Afdeling infectiepreventie Deze folder is bedoeld voor patiënten 1 en bezoekers die het Máxima Medisch Centrum bezoeken en geeft uitleg over de MRSA bacterie. In deze folder leest

Nadere informatie

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

SAMENWERKEN IN DE PALLIATIEVE ZORG IN DE EERSTELIJN

SAMENWERKEN IN DE PALLIATIEVE ZORG IN DE EERSTELIJN SAMENWERKEN IN DE PALLIATIEVE ZORG IN DE EERSTELIJN een onderzoek naar de ontwikkeling en implementatie van het Zorgprogramma Palliatieve Eerstelijnszorg in de deelgemeente Rotterdam Kralingen - Crooswijk

Nadere informatie

ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte

ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte De ontwikkeling van de ehealth-koffer Naam : Seline Kok en Marijke Kuipers School : Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding : HBO-Verpleegkunde voltijd

Nadere informatie

Verzorgenden over kwaliteit van de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, september 2004

Verzorgenden over kwaliteit van de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, september 2004 LEVV Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging Verzorgenden over kwaliteit van de zorg in verpleeg- en verzorgings Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, september 2004 Tien procent

Nadere informatie

Wat te doen na een prik of snij-ongeval

Wat te doen na een prik of snij-ongeval Wat te doen na een prik of snij-ongeval Wat te doen na een Prik of Snij-ongeval in de St. Anna Zorggroep Voorlichtingsfolder betreffende bloedoverdraagbare aandoeningen op en door het werk. Algemeen Deze

Nadere informatie

Hospithera. Your reference partner in medical supplies.

Hospithera. Your reference partner in medical supplies. Hospithera. Your reference partner in medical supplies. KCE Report Nosocomial (Hospital acquired) infections in Belgium KCE Report KCE Report: deel 1 Nationale prevalentiestudie rond nosocomiale infecties

Nadere informatie