DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments"

Transcriptie

1 DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments

2 BREEAM-NL Handleiding voor Licentiehoudende Organisaties en Geregistreerde Assessoren ten behoeve van assessments tegen de BREEAM-NL-schema's Inleiding BRE Global heeft de Stichting (DGBC) licentie verleend om als schemabeheerder op te treden voor BREEAM-NL Schema s in Nederland. BRE Global is geaccrediteerd volgens ISO en EN door UKAS (United Kingdom Accreditation Service). DGBC is onder licentie van BRE Global gemachtigd om BREEAM-NL assessoren te certificeren en te publiceren als geregistreerde assessoren. Een BREEAM-NL schema bestaat uit alle documentatie die vereist is voor het uitvoeren van een assessment: deze handleiding, een beoordelingsrichtlijn plus de desbetreffende interpretatiedocumenten, relevante processen, procedures en werkinstructies en bijbehorende tarieven. Beoogd lezerspubliek Deze handleiding van de DGBC is een stapsgewijs handboek voor het uitvoeren van BREEAM-NL assessments. Omdat deze handleiding bedoeld is voor assessoren, wordt ervan uitgegaan dat de lezer een assessortraining van de DGBC heeft gedaan of momenteel volgt. Dit handboek kan ook door BREEAM-NL Experts gebruikt worden om opdrachtgevers en assessoren te helpen bij het voltooien van assessmentrapporten, maar BREEAM- NL Experts hebben geen formele rol in het assessmentproces. Kwaliteitsdoelen Het algehele doel van dit document is BREEAM-NL assessoren helpen hun cliënten van dienst te zijn door BREEAM-NL assessmentrapporten te produceren die meteen de eerste keer goed zijn. In dit handboek is de werkwijze voor de DGBC en licentiehoudende organisaties en de geregistreerde assessoren daarvan, vastgelegd en geformaliseerd, teneinde te voorzien in nauwkeurige en consequente assessmentrapporten. Reikwijdte Deze handleiding betreft alle BREEAM-NL schema's die door de DGBC worden beheerd en waarvoor de DGBC door BRE Global is aangemerkt als National Scheme Operator. In dit document betekent BREEAM-NL assessor daarom een assessor voor een van de schema's waarvoor door BRE Global goedkeuring is verleend. UKAS Competent Persons Scheme BRE is door UKAS volgens ISO en EN geaccrediteerd voor het uitvoeren van een persoonscertificeringschema voor bevoegde personen (Competent Persons Scheme) voor BREEAM assessoren. Dit met als doel erop toe te zien dat zij technisch competent, nauwkeurig en professioneel BREEAM assessmentdiensten aanbieden aan hun opdrachtgevers. Via een streng auditschema heeft BRE aan de DGBC licentie verleend voor het opleiden, registreren en beoordelen van BREEAM-NL assessoren en voor het uitvoeren van eigen kwaliteitscontroles op assessmentrapporten. Zodra een assessmentrapport alle controles en audits met goed gevolg heeft doorlopen, kan de DGBC op basis van het oordeel van de assessor- BREEAM-NL certificaten uitgeven volgens de hoge BRE-kwaliteitsnormen. Versie BREEAM-NL Pagina 2 van 24

3 Problemen of knelpunten Indien er problemen zijn met betrekking tot door de DGBC of door een geregistreerd assessor verleende BREEAM-NL diensten wordt u verzocht via op contact op te nemen met DGBC, zodat wij uw problemen of knelpunten zo effectief mogelijk kunnen behandelen. NB: ook eventuele vragen ten aanzien van technische en/of procedurele kwesties dienen naar te worden verstuurd. Er is een formele klachtenprocedure van kracht, dus als kwesties niet opgelost worden of van bijzonder belang zijn, kunt u via hetzelfde adres contact opnemen met DGBC. Geef in uw bericht dan duidelijk aan dat u wilt dat de kwestie de status van een formele klacht krijgt. U ontvangt vervolgens een bevestiging dat de formele procedure gestart is. Wij proberen vervolgens de kwestie op te lossen binnen het tijdskader dat is vastgesteld in de procedure voor de behandeling van formele klachten door de DGBC. Voor elke klacht geldt een indieningstarief dat wordt gerestitueerd indien de klacht gerechtvaardigd blijkt te zijn, ongeacht de uitkomst. De procedure kent een beroepsmogelijkheid. Als na het afronden van de formele klachtenprocedure de kwestie nog steeds niet is opgelost, kan de klager rechtstreeks contact opnemen met de BRE: BRE Quality Manager BRE Global Ltd Bucknalls Lane Garston Watford WD25 9XX United Kingdom Wijzigingen Alle wijzigingen in verschillende versies van deze handleiding worden bekendgemaakt op Versie Publicatiedatum: oktober januari december juli 2012, Nederlandse versie 2.0 april 2013 volledige herziening en actualisatie Versie BREEAM-NL Pagina 3 van 24

4 Woordenlijst Assessment Het proces waarmee een Geregistreerd Assessor de duurzaamheidsprestaties van een project beoordeelt op basis van de desbetreffende documenten voor het schema. Een assessmentproces start formeel op het moment van registratie van het project in de DGBC-Assessmenttool en eindigt na de steekproefsgewijze controle door de DGBC van het assessmentrapport van de assessor. Sommige BREEAM-NL schema's zijn single-loop (eenmalige) assessments terwijl andere continuous-loop (doorlopende) assessments betreffen. Voor eenmalige assessments (bijv. Nieuwbouw) wordt één certificaat uitgereikt zonder geldigheidsduur, terwijl voor doorlopende assessments (bijv. In-Use Gebouwen) gedurende een langere periode meerdere certificaten na elkaar kunnen worden toegekend met een vastgestelde geldigheidsduur. In dit praktijkhandboek treft u daarom zowel de termen oplever- (single-loop) en continue assessments aan. Assessmenttool Webbased informatie- & communicatie- softwaretool: Deze tool is gedurende het assessmentproces het primaire kanaal voor communicatie tussen enerzijds experts en assessoren, en anderzijds tussen assessoren en de DGBC. Via deze tool worden registraties geformaliseerd en eindrapporten ingediend. Geregistreerde assessoren en anderen die tijdens het certificeringsproces aan projecten werken worden geïdentificeerd aan de hand van de uniek aan hen toegewezen inloggegevens. Beoordelingsrichtlijn, BRL - de richtlijn op basis waarvan de assessor de duurzaamheidsprestatie van een project beoordeelt. De BRL bevalt alle details over alle duurzaamheidthema s waaronder het in te dienen bewijsmateriaal. NB: in het geval van inconsistentie tussen de voor een project geldende Beoordelingsrichtlijn en andere BREEAM-documenten zoals BREEAM-Europe of BREEAM-International, geldt de Nederlandse BRL. Geregistreerd BREEAM-NL Assessor (ook: assessor ) Door de DGBC geregistreerde en op de website vermelde persoon die is opgeleid in en gekwalificeerd is voor het uitvoeren van assessments krachtens een BREEAM-NL schema. Een registratie heeft een beperkte geldigheidsduur en dient op gezette tijden volgens de voorschriften verlengd te worden. Een geregistreerd assessor is altijd werkzaam bij een licentiehoudende organisatie. Alleen geregistreerde assessoren mogen eindrapporten indienen. De assessor dient te allen tijde onafhankelijk te zijn ten opzichte van het door hem / haar beoordeelde project. BREEAM-NL Expert (ook: expert ) Door de DGBC opgeleide persoon die gekwalificeerd is om opdrachtgevers, andere betrokken partijen en assessoren tijdens het assessmentproces bij te staan en een compleet en correct BREEAM-NL-projectdossier op te bouwen. De BREEAM-NL Expert kan in dit document gelezen worden als de persoon die de cliënt vertegenwoordigt tijdens een certificeringsproces. Een expert mag, en zal doorgaans, een relatie hebben met het ontwerp-/bouwteam, bijvoorbeeld als vaste of tijdelijke werknemer, en zal het team doorgaans adviseren om de creditscore te optimaliseren. Een expert mag een assessment registreren, maar mag geen definitief assessmentrapport bij DGBC ter controle indienen. NB: de expertrol is geen formele rol die vereist is in het certificeringsproces. De DGBC heeft deze rol geïntroduceerd in aanvulling op het Britse systeem, maar het is geen vereiste voor certificering dat een dergelijke rol aanwezig is. Versie BREEAM-NL Pagina 4 van 24

5 ISO/IEC Een internationaal erkende norm met algemene vereisten voor instanties die zich bezighouden met het certificeren van personen. Licentiehoudende Organisatie Organisaties (waaronder eenmanszaken) waaraan door de DGBC krachtens een BREEAM-NL schema licentie is verleend voor het uitvoeren van assessments tegen een BREEAM- NL assessmentschema. Om assessments te mogen uitvoeren moet de Licentiehoudende Organisatie over ten minste één geregistreerde assessor voor het betreffende schema beschikken. Project - In de context van deze handleiding het te beoordelen (deel)object, of de groep van objecten, of op een andere manier afgebakend geheel dat onderwerp is van beoordeling en certificering. Dit kan een enkel gebouw plus kavel betreffen, maar ook een heel gebied, een onderdeel van een gebouw, een infrastructureel complex of een object plus proces. Elk BREEAM-NL schema is gekenmerkt door de scope van projecten die binnen dat schema beoordeeld kan worden. QA (Quality Assurance) De steekproefsgewijze kwaliteitscontrole door de DGBC om erop toe te zien dat assessmentrapporten aan de kwaliteitsnormen voldoen. UKAS Competent Persons Scheme schema van de United Kingdom Accreditation Service voor het beoordelen van de competentie van assessoren Nederlandse equivalent: Raad voor Accreditatie RvA Persoonscertificatie (ISO/IEC 17024) Versie Elke BREEAM-NL Beoordelingsrichtlijn (BRL) van elk schema wordt regelmatig geactualiseerd om ervoor te zorgen dat zij blijft aanzetten tot het verhogen van de duurzaamheid van de bebouwde omgeving, veranderingen in wetgeving en best practices en de introductie van nieuwe technologieën blijft weerspiegelen. Bij elke update van de BRL wordt er een versienummer verstrekt, gekoppeld aan het jaar van uitgifte. Documentbeheer: deze handleiding heeft, net als alle andere documenten binnen het DGBCcertificeringssysteem, zijn eigen versienummering en is niet gerelateerd aan enige BRL-versie. De van toepassing zijnde handleiding is altijd de op dat moment actuele versie, zoals te vinden op Versie BREEAM-NL Pagina 5 van 24

6 Inhoudsopgave BREEAM-NL... 2 Woordenlijst Overzicht van het BREEAM-NL certificeringsproces Persoonscertificeringschema ISO Licentieverlening aan, en registratie van assessoren De assessment Rollen van de primaire deelnemers aan het assessmentproces Het Assessmentproces Wens tot certificering Assessordiensten Assessmentregistratie Informatievergaring en de Assessment afronden Het Assessmentrapport Facturering BREEAM-NL kwaliteitscontrole- en auditprocedures Feedback aan assessoren in het kader van kwaliteitscontrole Het uitgeven van certificaten geldigheidsduur Innovatiecredits en Exemplary Performance Vragen van Assessoren & Experts DGBC helpdesk Hiërarchie van vragen Doorlooptijden Assessmenttarieven en prijzen Tarieven Marketing & gegevens op de website van BREEAM-NL Versie BREEAM-NL Pagina 6 van 24

7 1 Overzicht van het BREEAM-NL certificeringsproces 1.1 Persoonscertificeringschema ISO Alle Britse BREEAM-schema's worden uitgevoerd krachtens een Competent Persons Scheme (Persoonscertificeringschema) dat volgens UKAS geaccrediteerd is ter bevestiging dat het aan de vereisten van ISO en EN voldoet. Aan de hand van BRE-audits van het DGBC-certificeringsysteem is door BRE aan de DGBC licentie verleend voor het aangaan van licentieovereenkomsten met organisaties, het opleiden en registreren van assessoren en het uitgeven van certificaten op basis van de formeel goedgekeurde BREEAM-NL schema's. NB: BREEAM schema's worden alleen uitgevoerd door BRE Global Ltd. BREEAM-NL schema's worden alleen uitgevoerd door de DGBC. DGBC is door BRE Global formeel erkend als National Scheme Operator (NSO; landelijke schema-uitvoerder) in Nederland. Contractueel is de DGBC de exclusieve vertegenwoordiger van de BRE en zijn producten in Nederland. 1.2 Licentieverlening aan, en registratie van assessoren Licentieverlening Om BREEAM-NL assessments voor certificering uit te voeren en in te dienen, moeten BREEAM-NL assessoren voor een Licentiehoudende Organisatie (paragraaf 2) werken (dit kan hun eigen bedrijf zijn als het een eenmanszaak betreft). 1. Indien men geen actuele licentie heeft Indien een nieuwe Assessor de eerste assessor is binnen de organisatie waaraan licentie wordt verleend, wordt hij of zij automatisch de eerste contactpersoon voor DGBC. Na het ondertekenen en retourneren van de overeenkomst (en na betaling van het desbetreffende tarief) wordt de organisatie licentiehoudend, hetgeen wil zeggen dat deze middels de geregistreerde assessor- assessments mag uitvoeren en afronden. 2. Indien men al een actuele licentie heeft Indien de nieuwe Assessor deel uitmaakt van een organisatie waaraan al licentie is verleend, wordt het aangepaste licentieschema ter ondertekening en retournering toegezonden aan de eerste contactpersoon binnen de organisatie. Alle assessoren staan op een Licentielijst met de voor hen geldende BREEAM-NL Schema s. Indien van toepassing wordt er een factuur opgemaakt om de nieuwe assessor toe te voegen aan het schema van de organisatie. NB: dit kan een factuur voor een gedeelte van een jaar zijn om de licentie van het bedrijf tot de verlengingsdatum ervan uit te breiden met de nieuwe assessor. Licentietarieven De licentietarieven zijn te vinden in het kostenoverzicht op Versie BREEAM-NL Pagina 7 van 24

8 Registratie van assessoren Er zijn meerdere stappen voor het verkrijgen en behouden van registratie als BREEAM-NL assessor krachtens één of meer BREEAM-NL schema s. Verkrijgen Een volledige BREEAM-NL assessortraining met goed gevolg hebben afgerond, inclusief 1 of meer examens en andere (huiswerk)opdrachten Hebben aangevraagd en zijn aangegaan van een BREEAM-NL licentie tussen de organisatie waar de assessor werkzaam is en de DGBC Alle betreffende kosten hebben voldaan Registratie behouden Eens per 12 maanden een harmonisatiebijeenkomst bijwonen om volledig op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en kennis en ervaring tussen assessoren uit te wisselen Feitelijke assessments krachtens BREEAM-NL uitvoeren: ten minste één assessment per vijf jaar. BREEAM International Er bestaan mogelijkheden voor BREEAM International assessoren om BREEAM-NL assessor te worden, en vice versa. De nationale schemabeheerder (DGBC of BRE) stelt de eisen vast waaraan dient te worden voldaan, waarbij geldt dat de assessor in het betreffende land op gelijkwaardig niveau gekwalificeerd dient te zijn als de nationale assessoren. Neem vooraf contact op met DGBC of BRE. 1.3 De assessment Een volledige BREEAM-NL assessment vindt in hoofdlijnen volgens onderstaand proces plaats. Specifieke details per schema zijn te vinden in de Inleiding van de desbetreffende Beoordelingsrichtlijn. Een project wordt in de DGBC assessmenttool aangemaakt Het project wordt formeel tegen een BRL-versie geregistreerd in de assessmenttool. Er wordt een registratietarief in rekening gebracht door DGBC Het project krijgt een uniek geïdentificeerd registratienummer toegekend Het project bereidt het assessmentrapport voor Een geregistreerd assessor voert kwaliteitscontrole uit en stelt de score vast DGBC voert steekproefsgewijze controles uit op het eindoordeel van de assessor Na afdoende voltooiing wordt er een certificaat afgegeven Het proces kan per schema verschillen, maar op hoofdlijnen volgt het onderstaand stroomdiagram. Versie BREEAM-NL Pagina 8 van 24

9 BREEAM-NL Versie BREEAM-NL Pagina 9 van 24

10 1.4 Rollen van de primaire deelnemers aan het assessmentproces Het assessment- en certificeringsproces kent vier primaire rollen DGBC De rol van de DGBC omvat: De BREEAM-NL Beoordelingsrichtlijn en alle overige schemadocumentatie ontwikkelen en bijwerken Voorzien in trainingen en examens waardoor individuele personen Expert en / of Assessor kunnen worden Het certificeren van assessoren Een database bijhouden van geregistreerde assessoren, licentiehoudende organisaties en geregistreerde en afgeronde assessments en deze op de website publiceren Het beantwoorden van vragen van Experts & Assessoren Kwaliteitscontrole op als definitief door assessoren bestempelde assessmentrapporten Het genereren van behaalde certificaten De Licentiehoudende Organisatie en de Geregistreerd Assessor Via eigen geregistreerde assessoren is de Licentiehoudende Organisatie opdrachtgevers (bijv. regelgevende instanties, ontwikkelaars/eigenaren, project- en ontwerpteams) van dienst die een assessment willen laten uitvoeren op basis van de BREEAM-NL methodiek. De rol van de Licentiehoudende Organisatie (via de geregistreerde assessoren) omvat: Het registreren van assessments bij DGBC (als deze niet al door het project geregistreerd zijn) Het adviseren van cliënten over de vereisten van BREEAM-NL Het beoordelen van projecten op basis van de criteria en vereisten zoals vermeld in de BREEAM-NL Beoordelingsrichtlijn plus aanverwante documentatie Hoogwaardige assessmentrapporten produceren NB: een assessor moet te allen tijde onafhankelijk zijn ten opzichte van het project. Adviseren moet daarom alle projectspecifieke inhoud met betrekking tot de assessment uitsluiten. De assessor moet vermijden inhoud te moeten keuren die hij of zij zelf heeft aangedragen of waarover hij of zij advies heeft gegeven. NB: de assessor stelt de projectkwalificatie vast. DGBC voert alleen kwaliteitscontrole uit op deze kwalificatie De Opdrachtgever Binnen de context van een assessment is het de rol van de opdrachtgever (de partij die opdracht geeft tot certificering) de assessor te ondersteunen door rechtstreeks of via vertegenwoordigers tijdig te voorzien in geschikt en nauwkeurig bewijs, zoals bepaald in de BREEAM-NL Beoordelingsrichtlijn. Dit wordt meestal, maar niet per se, door de opdrachtgever aan een BREEAM-NL Expert gedelegeerd. Versie BREEAM-NL Pagina 10 van 24

11 1.4.4 De Expert De opdrachtgever kan ervoor kiezen een lid van het ontwerp- en/of bouwteam aan te wijzen om assistentie te verlenen aan het project tijdens het samenstellen van een assessmentrapport. Het voordeel is dat een dergelijke BREEAM-NL expert het ontwerp- en/of bouwteam kan adviseren over hoe de duurzaamheid van het gebouw geoptimaliseerd kan worden, rekening houdend met de crediteisen. De expert kan assessments registreren, maar hij/zij mag geen eindrapporten van assessments indienen. Versie BREEAM-NL Pagina 11 van 24

12 2 Het Assessmentproces Om naar behoren een assessment te kunnen uitvoeren, is minimaal het volgende pakket documenten vereist: Deze handleiding, EN De juiste versie van de Beoordelingsrichtlijn BRL, d.w.z. de versie op het moment van registratie, EN Alle geldige Interpretatiedocumenten of gelijkwaardig, zoals gepubliceerd op de downloadpagina van het desbetreffende schema Deze documenten zijn te downloaden vanaf Eventuele aanvullende documenten en procedures (bijv. klachtenprocedure) die vereist kunnen zijn, zijn ook te lezen op / te downloaden vanaf de website 2.1 Wens tot certificering Assessordiensten Opdrachtgevers voor certificering kunnen onder andere zijn: Ontwikkelaars Project- of ontwerpteams Lokale autoriteiten Particulieren etc. Op enig moment in het proces (bij voorkeur zo vroeg mogelijk) verzoeken zij een BREEAM-NL assessor tot het leveren van diensten in het kader van de certificering Assessordiensten Geregistreerde assessoren moeten de volgende dienst verlenen uit hoofde van de BREEAM-NL licentie: Projecten beoordelen en BREEAM-NL assessmentrapporten produceren; Hun beoordelingen traceerbaar verantwoorden. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger, alle ondersteunende informatie en bewijzen aandraagt die vereist zijn voor het beoordelen van het project. 2.2 Assessmentregistratie Tenzij anders aangegeven, is het onderstaande van toepassing tijdens elke fase van de Assessment Registraties Assessments worden geregistreerd met de Assessmenttool op de BREEAM-NL website onder Iedereen mag een assessment registreren, maar alleen namens een bedrijf. Voor de registratie kan een tarief in rekening gebracht worden. Een registratie wordt alleen als administratieve handeling gezien en behelst geen controle van de inhoud. DGBC geeft een uniek registratienummer af, maar onderneemt verder geen actie totdat het feitelijke Versie BREEAM-NL Pagina 12 van 24

13 assessmentrapport ontvangen wordt. Het registratietarief is bedoeld voor het onderhouden van de assessmenttool en om foutieve registraties te ontmoedigen. Het registratietarief wordt op de factuur voor de kosten en tarieven in mindering gebracht na ontvangst van het eindrapport voor de assessment en kan derhalve als aanbetaling van de afdracht voor certificering worden beschouwd Registratie op niveau van de licentiehoudende organisatie Elke op de licentie voor hetzelfde schema genoemde assessor mag een namens de licentiehoudende organisatie geregistreerde assessment geheel of deels afronden. Indien een persoon die zich heeft beziggehouden met assessments de Licentiehoudende Organisatie verlaat namens welke de assessment is uitgevoerd, blijft alle aanverwante documentatie en informatie bij de Licentiehoudende Organisatie en niet bij de persoon in kwestie Tijdsplanning voor registratie Het wordt ten strengste aanbevolen alle BREEAM-NL assessments bij de DGBC te registreren zodra de cliënt serieus een formele assessment en certificering overweegt. Registraties kunnen op andere tijdstippen worden aanvaard, maar de expert, de assessor en hun cliënt lopen het risico van wijzigingen aan criteria, tarieven en processen indien er later geregistreerd wordt. Het tijdstip van de registratie van een assessment is bepalend voor het versienummer (jaarnummer + herziening) op basis waarvan de assessment wordt uitgevoerd. De assessmenttool koppelt de registratie aan het volledige versienummer, bijv. Nieuwbouw 2013 v Een assessment met meer fasen In bepaalde BREEAM-NL schema's bestaat het assessmentproces uit meer fasen waarvoor ook meer certificaten verleend kunnen worden. Nieuwbouw bijv. kent assessments voor de ontwerpfase en voor de opleverfase. Voor beide fases is aparte registratie vereist. Dit kan worden beschouwd als een praktische service waarin het schema voorziet. Het doel van het proces is het 'as-built' (letterlijk zoals gebouwd ) rapport beoordelen, maar een tussentijdse assessment kan waardevolle informatie opleveren over het mogelijke eindresultaat. De doelen van de registratie voor de ontwerpfase in het Nieuwbouwschema zijn: De DGBC voorzien van de essentiële basisgegevens over het te beoordelen gebouw (bijv. locatie, type gebouw, aantal gebouwen etc.). De DGBC ervan op de hoogte brengen dat men een rapport over de ontwerpfase kan verwachten Een gebouw registreren op basis van een schemaversie, zodat de assessmentcriteria consequent zijn tijdens het hele assessmentproces (zie 'Vijfjarenregel' hieronder en Tijdsplanning voor registratie hierboven) De DGBC-certificeringstarieven vaststellen conform de in hoofdstuk 5 beschreven beperkingen. De assessment voor de opleverfase kan te allen tijde worden geregistreerd, maar als deze assessment volgt na een ontwerpfase-assessment vindt deze registratie normaal gesproken plaats na oplevering van het rapport Versie BREEAM-NL Pagina 13 van 24

14 over de ontwerpfase. De doelen van de registratie voor de opleverfase in het Nieuwbouwschema zijn: De essentiële basisgegevens van het te beoordelen gebouw (bijv. locatie, aantal gebouwen, het referentienummer voor de ontwerpfase (indien ter opvolging van een assessment voor de ontwerpfase) etc.) bevestigen/actualiseren De DGBC ervan op de hoogte brengen dat men een rapport over de opleverfase kan verwachten Een gebouw registreren op basis van een schemaversie, zodat de assessmentcriteria consequent zijn tijdens het hele assessmentproces (zie 'Vijfjarenregel' hieronder en Tijdsplanning voor registratie hierboven) De DGBC-certificeringstarieven vaststellen conform de in hoofdstuk 5 beschreven beperkingen. Registraties voor de opleverfase kunnen worden gedaan op basis van de schemaversie die wordt gebruikt voor de assessment voor de ontwerpfase of de actuele versie van het schema. Bovendien kan er ook een assessment voor de opleverfase worden uitgevoerd op basis van de versie ten tijde van de feitelijke assessment. Als bijv. de versie ten tijde van de registratie voor de opleverfase 2010 v1.1 was en de versie ten tijde van opdrachtverlening 2011 v1.0 is, kan de cliënt er ook voor kiezen om een assessment op basis van versie 2011 v1.0 te laten uitvoeren. Risico's wat betreft strengere credits, en mogelijk een lagere score, en een toename van de tarieven zijn de verantwoordelijkheid van de cliënt. Het voordeel voor cliënten kan gelegen zijn in het feit dat ze een certificaat op basis van een recentere versie van het keurmerk ontvangen Geldigheidsduur van registraties De geldigheidsduur van registraties voor schema s met eenmalige certificering (zoals BREEAM-NL Nieuwbouw) is 5 jaar. Voor meervoudige certificering over langere periodes gelden andere termijnen die in de betreffende Beoordelingsrichtlijnen zijn vermeldt. BREEAM-NL schema s voor eenmalige certificering Bij herzieningen aan de BREEAM-NL beoordelingsrichtlijnen krijgt elke revisie een nieuw versienummer. Bestaande registraties blijven geldig gedurende een periode van 5 jaar vanaf de vervaldatum van een bestaande Beoordelingsrichtlijn. De vervaldatum wordt gedefinieerd als de release-datum voor de volgende versie. Deze release-datum wordt in plaats van de feitelijke registratiedatum gebruikt om: een vaste datum vast te stellen die iedereen vooraf kent en die hetzelfde is voor elke assessment ervoor te zorgen dat laat registreren niet gunstiger is Afgifte van een 'letter of compliance' na vijf jaar schema s voor eenmalige certificering Voor as-built assessments die worden afgerond nadat de vijf jaar geldende registratie verstreken is, kan er een 'letter of compliance' worden afgegeven om de gerealiseerde prestaties op basis van het desbetreffende schema aan te tonen, maar wordt er geen certificaat opgemaakt. De 'letter of compliance' kan vervolgens worden gebruikt om aan te tonen dat aan contractueel vastgelegde overeenkomsten is voldaan. Om te voorkomen dat de vijfjarenregel wordt toegepast, kan een cliënt zich opnieuw registreren. Versie BREEAM-NL Pagina 14 van 24

15 2.3 Informatievergaring en de Assessment afronden Een essentieel onderdeel van het assessmentproces is het vergaren van de vereiste informatie/bewijzen ter ondersteuning van het toekennen van punten, en de daarvan afgeleide kwalificatie. Het project dient aan de assessor te verantwoorden waarom het vindt dat punten toegekend zouden moeten worden. Ook waar BREEAM-NL Experts of anderen het projectdossier opbouwen en samenstellen, blijft de Assessor te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle informatie die is opgenomen in het assessmentrapport. Alle in het assessmentrapport gepresenteerde bewijzen moet geverifieerd kunnen worden. Assessoren, Experts en ontwikkelaars worden ertoe opgeroepen iteratief te werk te gaan om manco's in de gewenste score aan te pakken voordat de assessment wordt ingediend. Het is rendabeler om tijdens de ontwerpfase manco's aan te pakken dan tijdens het bouwproces Bezoeken aan locaties door assessoren en gegevens bijhouden In het geval van nieuwbouwprojecten is het de verantwoordelijkheid van de Licentiehoudende Organisatie om, via de Assessor, voor een assessment van een opgeleverd project er volledig van overtuigd te zijn dat het project 'as built' aan een van de volgende criteria voldoet: 1. indien er niet vooraf een ontwerpassessment is uitgevoerd, dat het project: volledig overeenkomstig de vereisten in de BREEAM-NL Beoordelingsrichtlijn wordt beoordeeld 2. indien er vooraf een ontwerpassessment is uitgevoerd, dat het project: overeenkomt met het in de assessment van het ontwerp of plan beschreven bewijs, of dat afwijkingen hiervan goed gedocumenteerd en opnieuw beoordeeld worden. Om dit te realiseren dient de assessor: elke ontwikkellocatie ten minste eenmaal te bezoeken vlak voor of op het moment van voltooiing en zo dicht mogelijk bij het moment van oplevering Bijhouden van gegevens Licentiehoudende Organisaties dienen volledige ondersteunende documentatie bij te houden van alle uitgevoerde assessments. Als een assessor een Licentiehoudende Organisatie verlaat waarvoor assessments zijn uitgevoerd, dienen alle documenten en informatie in verband met de assessments bij het bedrijf te blijven en mogen deze niet in het bezit blijven van de individuele assessor. Elke Licentiehoudende Organisatie dient in verband met het bijhouden van gegevens interne kwaliteitsbeheerprocedures in te stellen en te onderhouden. Verdere details over het vereiste bijhouden van gegevens zijn opgenomen in het hoofdstuk over kwaliteitscontrole en audits van dit document. Versie BREEAM-NL Pagina 15 van 24

16 2.4 Het Assessmentrapport Verantwoordelijkheid voor de assessment en het assessmentrapport De Licentiehoudende Organisatie is verantwoordelijk voor het assessment en de geregistreerd assessor is verantwoordelijk voor de inhoud van het rapport Rapporten naar de DGBC sturen Assessmentrapporten worden alleen aanvaard indien opgesteld volgens het formaat en met de inhoud zoals gegenereerd door de BREEAM-NL Assessmenttool. Alvorens rapporten af te ronden in de assessmenttool dient de Assessor alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat het rapport van hoogwaardige kwaliteit en compleet is. De DGBC adviseert hiervoor kwaliteitscontroles toe te passen die overeenkomen met de later in dit document beschreven productierichtlijnen voor rapporten en auditprocedures. BREEAM-NL rapporten, inclusief alle ondersteunende bewijzen, worden volledig in de Assessmenttool samengesteld en zijn beschikbaar voor kwaliteitscontroles door de DGBC vanuit die tool. Alvorens het eindrapport bij de DGBC in te dienen moet de assessor een disclaimer accepteren waarmee hij/zij uitspraak doet over zijn/haar verantwoordelijkheden en onafhankelijkheid alvorens het rapport daadwerkelijk in te zenden. Om een rapport te kunnen indienen, moet de assessor inloggen met de unieke combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord die hij/zij heeft ontvangen op het moment dat hij/zij Geregistreerd Assessor werd. Het ondersteunende bewijsmateriaal kan via de tool geüpload worden in een van de volgende formaten:.doc,.docx,.xls,.xlsx,.ppt,.pptx,.pdf,.gif,.jpg,.png. NB: alle documenten moeten 'alleen-lezen' zijn (door het formaat (bijv. pdf) of doordat ze tegen schrijven beschermd zijn). Voor afwijkende bestandsformaten wordt de assessor verzocht met de DGBC contact op te nemen op Verschillende Licentiehoudende Organisaties die assessments in verschillende fases uitvoeren Het is mogelijk dat verschillende Licentiehoudende Organisaties de verschillende fases uitvoeren van een projectassessment die uit meer fases bestaat. De Licentiehoudende Organisatie voor de as built assessmentfase hoeft dan niet dezelfde te zijn als de Licentiehoudende Organisatie voor de ontwerp- of planfase. Gelieve de DGBC op de hoogte te stellen indien dit het geval is. In het geval dat een Licentiehoudende Organisatie (LO) zijn licentie verliest tijdens het uitvoeren van assessments en die LO de assessments niet overdraagt of niet kan overdragen, maakt de DGBC de overdracht Versie BREEAM-NL Pagina 16 van 24

17 naar een nieuwe LO mogelijk. De nieuwe LO dient vervolgens via de assessor een controle ter plekke uit te voeren, zonder kosten voor de opdrachtgever of de DGBC. 2.5 Facturering Op bepaalde momenten in het proces wordt er een factuur voor registratie en/of certificering naar de desbetreffende organisatie gestuurd. De tarieven zijn te vinden op De door het project als opdrachtgever vermelde organisatie is verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van de facturen. Eventuele onenigheid tussen partijen mogen betaling aan DGBC niet in de weg staan. Niet betalen van verschuldigde bedragen kan leiden tot het niet verstrekken c.q. intrekken van certificering. 2.6 BREEAM-NL kwaliteitscontrole- en auditprocedures Het kwaliteitscontroleproces is ingesteld om de geloofwaardigheid van zowel de schema's als de Assessor te helpen beschermen. De Assessor is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van het assessmentrapport en de gegeven BREEAM-NL-kwalificatie. Het doel van het BREEAM-NL kwaliteitscontroleproces is, via een proces van willekeurige controles, zorgen voor redelijk vertrouwen dat assessmentrapporten correct zijn en er daarom een certificaat kan worden afgegeven. Om dit te doen worden de volgende kwaliteitscontrolemethodes gebruikt: ADMIN-checks CREDIT-checks AUDIT-checks AUDITS op locatie ADMIN-checks Doelstelling: Essentiële details bevestigen die vereist zijn voor het certificaat. Informatie in alle rapporten wordt steekproefsgewijs gecontroleerd om zeker te stellen dat de juiste informatie die nodig is voor het produceren van het certificaat is opgenomen. NB: Indien er fouten worden geconstateerd tijdens de Admin-check, dient dit te worden hersteld (d.w.z. het rapport opnieuw indienen), voordat er een certificaat kan worden afgegeven en mogelijk voordat het certificeringsproces kan worden afgerond (de QA wordt dan niet (verder) uitgevoerd) CREDIT-checks Doelstelling: Bevestigen dat de verwijzings- en creditvalidatie voldoen aan de vereisten van de BREEAM-NL Beoordelingsrichtlijn. Een deel van alle rapporten wordt willekeurig geselecteerd voor de Credit-check. Niet alle onderwerpen worden gecontroleerd. Bij meer-fasen certificering: assessmentrapporten die geselecteerd worden voor de Credit-check tijdens de as built -fase betreffen niet noodzakelijkerwijs dezelfde projecten als de projecten die geselecteerd worden tijdens de ontwerp- of planfase. Versie BREEAM-NL Pagina 17 van 24

18 De tijdens de as-built-fase onderzochte onderwerpen mogen, maar hoeven niet dezelfde te zijn als de onderwerpen die geselecteerd worden voor het rapport voor de ontwerp- of planfase Voor continue assessments hoeven de tijdens één assessment onderzochte onderwerpen niet dezelfde te zijn als de onderwerpen die onderzocht worden tijdens de volgende assessment van hetzelfde project AUDIT-checks Doelstelling: bevestigen dat berekeningen correct uitgevoerd zijn, de vereisten goed worden begrepen en punten op de juiste wijze worden toegekend. Een deel van alle rapporten wordt willekeurig geselecteerd voor de Audit-check. Het selectieproces voor de Audit-check is in principe hetzelfde als het selectieproces voor de Creditcheck, maar de mate van controle is meer gedetailleerd Er wordt een Audit-check uitgevoerd op de eerste twee rapporten voor alle nieuwe assessoren Na geslaagde voltooiing van de eerste audit-checks worden de normale steekproefsgewijze controles op alle latere rapporten toegepast Alle schriftelijke bewijzen waarnaar wordt verwezen in het rapport moeten bij het rapport worden bijgesloten. Deze worden niet gebruikt om de assessment volledig te beoordelen. De bewijzen worden gebruikt voor het bestuderen van een willekeurige, steekproefsgewijze selectie van de credits om te controleren of de berekeningen juist zijn en punten correct zijn toegekend op basis van het verstrekte bewijs As Built Locatie-audits Het doel van de audit op locatie is zeker stellen dat de assessments het 'as-built' project correct weerspiegelen. DGBC bezoekt locaties alleen in aanwezigheid van de betrokken Assessor DGBC neemt in de volgende omstandigheden contact op met de betrokken assessor: o o indien een bepaalde locatie is geïdentificeerd voor een auditinspectie ter plekke om inzicht te krijgen in welke locaties binnenkort het 'as-built' of continue proces zullen doorlopen en om een willekeurige steekproef te selecteren van auditbezoeken op locatie 2.7 Feedback aan assessoren in het kader van kwaliteitscontrole Er wordt feedback aan de assessor gegeven, met daarin waar van toepassing een beschrijving van de handelingen die verricht moeten worden voordat kan worden verdergegaan met de certificering, evenals opmerkingen die als advies dienen. Om assessoren te helpen snel de onderwerpen in een rapport te vinden die aandacht kunnen vereisen, wordt elk onderwerp op een van de volgende manieren gemarkeerd: Een Adviesmarkering of een oranje markering (een Amber ) wordt gebruikt om onderwerpen te identificeren waar de toegekende punten technisch correct zijn, maar er nog enige aandacht aan details moet worden besteed (er worden opmerkingen gegeven), en waaraan verder aandacht moet worden besteed in toekomstige rapporten. De DGBC vraagt niet om herindiening van Versie BREEAM-NL Pagina 18 van 24

19 rapporten indien er geen of alleen maar Amber-markeringen zijn. Een rode markering (een RED ) betekent dat de punten vanuit technisch en/of bewijsopzicht foutief zijn toegekend. Er wordt feedback gegeven over de reden voor de RED. Raadpleeg de volgende sectie voor nadere details. Geen markering betekent dat men heeft vastgesteld dat de credit correct is beoordeeld of bij deze gelegenheid niet geselecteerd is voor controle Wat gebeurt er als een rapport REDs heeft. Een RED vereist dat: Ofwel: Ofwel het onderwerp opnieuw wordt beoordeeld (zodat de assessor het aantal toegekende punten - en de score en eventueel de kwalificatie - kan aanhouden). de assessor in overleg met het project- ervoor kiest de desbetreffende credit te laten vallen. NB: in elk van deze gevallen aanvaardt de assessor dat de score verandert en de kwalificatie als gevolg daarvan verlaagd kan worden. Assessmentrapporten die REDs krijgen moeten opnieuw worden ingediend, zodat de desbetreffende gedeeltes opnieuw door de DGBC kunnen worden beoordeeld. Alle onderwerpen met REDs in het oorspronkelijk ingediende rapport worden opnieuw gecontroleerd. NB: een maximum van 3 rapporten (dat is de oorspronkelijke plus 2 her-indieningen) mogen zonder additionele kosten bij DGBC worden ingediend. Voor elk aanvullend ingediend rapport zal bij de assessor een niet-terugvorderbaar bedrag in rekening worden gebracht, zoals vermeld op het tarievenoverzicht. Dit is erop gericht om zowel het project als de assessor te stimuleren om vanaf het begin zo goed mogelijke rapporten in te dienen, en om daarmee de doorlooptijd van assessmentcontroles door DGBC te beperken. Als tijdens een Credit-check of een Audit-check, het rapport van een Assessor REDs krijgt voor meer dan 10% van alle onderwerpen die vertegenwoordigd zijn in het schema, wordt het volgende rapport dat deze Assessor indient aan nadere checks onderworpen. Als drie assessments op rij (op enig moment tijdens de periode waarvoor aan een Assessor licentie is verleend) elk meer dan 10% REDs krijgen, kan de licentie van de assessor worden opgeschort en / of kan de assessor verplicht worden nadere training te volgen (op eigen kosten); als alternatief kan de assessor ervoor kiezen zich terug te trekken uit het schema. 2.8 Het uitgeven van certificaten geldigheidsduur Er worden certificaten uitgegeven aan elk volgens BREEAM-NL beoordeeld project dat met goed gevolg de Versie BREEAM-NL Pagina 19 van 24

20 volledige kwaliteitscontroleprocedure doorloopt. Een certificaat geeft de houder het recht het BREEAM-NL keurmerk te voeren voor het op het certificaat aangegeven project. Certificaten vertegenwoordigen het afgeronde assessmentrapport. Een geldigheidsperiode is niet relevant als het afgeronde rapport in de toekomst niet meer zal veranderen zoals bijvoorbeeld bij Nieuwbouw. Het rapport en daarmee het certificaat - is dan niet meer dan een momentopname op basis van alle bewijs dat is aangeleverd voorafgaand aan de definitieve indiening. Indien het project onderhevig is aan voortdurende veranderingen (bijv. In Use - Gebouwen) dan staat er een geldigheidsperiode aangegeven op het certificaat. Aan derden wordt zonder toestemming vooraf geen informatie verstrekt over de feitelijke samenstelling van een volgens BREEAM-NL beoordeeld project. Certificaten worden aan de assessor per , in.pdf-formaat, afgegeven ter overhandiging aan de opdrachtgever van de certificering. 2.9 Innovatiecredits en Exemplary Performance Zowel Innovaties als Exemplary Performance kunnen een hogere score opleveren binnen bepaalde BREEAM-NL schema's. Innovaties zijn, kortgezegd, nieuwe duurzame onderwerpen voor een project die nog niet worden behandeld in de Beoordelingsrichtlijn terwijl Exemplary Performance geldt voor onderwerpen die al zijn opgenomen in de Beoordelingsrichtlijn en waarbij het project de hoogst mogelijke score overtreft. Daar waar Exemplary Performance van toepassing is, wordt dat binnen de beoordelingsrichtlijn in detail toegelicht. Voor innovatiecredits is een separate procedure beschikbaar, in te zien op Innovatiecredits Omdat innovaties op het gebied van duurzame projecten elkaar snel opvolgen, kan een actuele versie van de BRL nooit alle innovaties in de markt van dat moment bevatten. Ter erkenning van de inspanningen van een aannemer / ontwerper bij het bevorderen van duurzaamheid, kunnen er innovatiecredits worden ingediend ter goedkeuring door de DGBC. Voor elke geaccepteerde innovatiecredit wordt er 1% toegevoegd aan de totaalscore. Dus als de score van een project zonder innovatiecredits bijvoorbeeld 57% is, zou de score gemaximaliseerd kunnen worden tot 67% als er een aanvraag wordt ingediend voor 10 innovatiecredits en deze allemaal door de DGBC geaccepteerd worden. Om niet in de verleiding te komen al te gemakkelijk een aanvraag in te dienen voor innovatiecredits, wordt een indieningstarief per innovatiecredit in rekening gebracht (zie kostenoverzicht op Innovatiecredits worden niet zo maar geaccepteerd. Ze moeten - onder andere - een nog niet eerder opgelost probleem verhelpen, de duurzaamheid van het project verhogen, repliceerbaar zijn voor andere projecten en kwantificeerbare voordelen opleveren. Versie BREEAM-NL Pagina 20 van 24

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Zoals gewijzigd op 22 september 2014 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR Bij HEICO doen we zaken op een uiterst eerlijke en ethische manier. Deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014

Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014 Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland Januari 2014 Inhoud A: Algemene voorwaarden betreffende alle Diensten 4 B: Aanvullende voorwaarden betreffende ICT-diensten 16 C: Aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten voor de aanbesteding van de opdracht met zaaknummer [] voor het [ZAAK_OMSCHRIJVING]. Datum [versiedatum]

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 ALGEMENE VOORWAARDEN IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 IT=IT OVEREENKOMSTEN...2 1.4 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER...2

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

Voorbeeld kantoorhandboek Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer

Voorbeeld kantoorhandboek Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer Juni 2013 Dit voorbeeld van een kantoorhandboek dient u aan te passen aan de eigen kantoorpraktijk Het voorbeeld kantoorhandboek betreft bijlage 4 van Module

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking)

RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking) 28.5.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 131/57 RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking) (Voor de EER relevante

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep Algemene Voorwaarden van Adfo Groep INHOUDSOPGAVE A. ALGEMENE BEPALINGEN A.1 Definities A.2 Toepasselijkheid A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst A.4 Koop op afstand A.5 Prijzen

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Versie Simyo september 2013 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Versie 12, 1 januari 2015 Inhoud 1 lgemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Doel en doelgroep... 3 1.3 Begrippen en definities... 3 1.4

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie