Informatiebulletin. Regelgeving Visserij december Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebulletin. Regelgeving Visserij december Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit"

Transcriptie

1 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit directie Visserij, december 2008

2

3 Bij dit informatiebulletin.. Voor u ligt het informatiebulletin In dit bulletin vindt u informatie over onderwerpen die voor u als visser van belang zijn. Na het lezen van dit informatiebulletin beschikt u over de laatste informatie op het gebied van visserij. In dit informatiebulletin wordt ingegaan op onder andere de volgende onderwerpen: Het LNV loket nu ook voor vissers De Uitvoeringsregeling Visserij Mosselzaadinvanginstallaties Het Aalbeheerplan Zeevisserijaangelegenheden Het informatiebulletin is een uitgave van directie Visserij - afdeling Visserijregelingen. De afdeling Visserijregelingen verzorgt de uitvoering van wet- en regelgeving op het gebied van zee-, kust- en binnenvisserij. De afdeling is op de volgende manieren bereikbaar: telefoon : fax : post : Postbus EK Den Haag

4

5 Inhoudsopgave Algemeen HET LNV LOKET NU OOK VOOR VISSERS UITVOERINGSREGELING VISSERIJ...8 Zeevisserij TOEKENNING DOCUMENTEN EN/OF CONTINGENTEN AAN EEN VAARTUIG NATURA 2000 BEHEERPLAN VOORDELTA HARINGVISSERIJ TEN WESTEN VAN SCHOTLAND KABELJAUWHERSTELPLAN ANNEX II A VISSERIJ NOORSE ZONE DERDE LANDEN VERORDENING VERANDERINGEN IN TAC EN QUOTA VERORDENING VOOR HET ELECTRONISCH LOGBOEK HAVENS EN AANLANDINGSPLAATSEN...20 Kustvisserij MOSSELZAADINVANGINSTALLATIES VERDELING TAKEN WADDENZEE MINISTERIE VAN LNV...23 Binnenvisserij AALBEHEERPLAN...25 Bijlagen BIJLAGE BIJ DE REGELING CONTINGENTERING ZEEVIS BIJLAGE II BIJ DE REGELING VANGSTBEPERKING BIJLAGE III BIJ DE REGELING VANGSTBEPERKING BIJLAGE IV BIJ DE REGELING VANGSTBEPERKING RAYONINDELING PERSBERICHT NUTTIGE ADRESSEN...45

6

7 Algemeen 1. Het LNV loket nu ook voor vissers In de eerste helft van 2009 hebben ook vissers toegang tot hun persoonlijke dossier op het LNV- loket. Via het tabblad MijnDossier op kunt u inloggen met een gebruikerscode en wachtwoord, die het ministerie aan meer dan 2000 vissers verstrekt. Er kan een pdf-document worden gedownload, met gegevens over de ondernemer of onderneming, die geregistreerd staat bij de directie Visserij. Denk daarbij aan adresgegevens, vaartuiggegevens en informatie over eventuele contingenten (o.a. hoeveelheid en toekenningsperiode) of vergunningen (o.a. geldigheidsperiode). Zie het figuur hieronder voor een voorbeeld van zo n pdf-document. In eerste instantie krijgen alleen ondernemers in de zeevisserij een inlogcode, later komen ook ondernemers in binnen- en kustvisserij aan de beurt. Een duidelijke gebruikershandleiding wordt dan meegestuurd. Voor vragen kunt u terecht bij de afdeling Visserijregelingen 7

8 2. Uitvoeringsregeling Visserij Op 1 januari 2009 treedt de Uitvoeringsregeling visserij in werking ( Stcrt. 2008, 187). In deze Regeling is een groot aantal individuele regelingen op het gebied van kust- en binnenvisserij samengevoegd. Hierdoor ontstaat meer overzicht en wordt de toegankelijkheid van de regelgeving bevorderd. De volgende regelingen zijn opgenomen in de Uitvoeringsregeling Visserij: De Beschikking visserij visserijzone, zeegebied en kustwateren (Stcrt 1977, 255); De Regeling aanwijzing vissen, schaal- en schelpdieren (Stcrt. 1982, 253); De Regeling aassoorten spieringtuig (Stcrt. 1985, 85); De Aanwijzing verboden middelen tot bedwelming (Stcrt. 1985, 85); De Regeling aanwijzing wateren gesloten tijd (Stcrt. 1985, 103); De Regeling aanwijzing wateren verbod nachtvisserij (Stcrt. 1985, 103); De Uitzondering Grevelingenmeer van bepaling huur- en verhuur visrecht (Stcrt. 1987, 80); De Uitzet van graskarpers (Stcrt. 1990, 104); De Regeling IJsselmeervisserij 1993 (Stcrt. 1993, 40); De Regeling vervroegde opening visseizoen (Stcrt. 1994, 71); De Regeling visserij-inspanning IJsselmeer (Stcrt. 1996, 101); De Regeling maat middellijn ringetjes en gaatjes in zijwanden aalkistjes (Stcrt. 1997, 220); De Regeling eisen aan administratie inzake zoetwatervis (Stcrt. 2003, 4); De Vrijstellingsregeling visserij (Stcrt. 2006, 247). Inhoudelijk verandert er door de samenvoeging niet veel. Overbodige en verouderde bepalingen zijn ingetrokken. Wat niet is ingetrokken, is geactualiseerd, zoveel mogelijk uniform geformuleerd en gestructureerd. Op pagina 27 van de Uitvoeringsregeling Visserij treft u een overzicht aan van oude artikelnummers van bovenstaande regelingen de nieuwe artikelnummers in de Uitvoeringsregeling. UNieuwe vrijstellingen Het vergunningstelsel voor het commercieel rapen van schelpdieren wordt afgeschaft. Het rapen voor eigen gebruik tot ten hoogste 10 kg was al vrijgesteld. Het vergunningstelsel voor het vissen met sleepnetten ten oosten van de Oosterscheldekering wordt afgeschaft. In de nieuwe Uitvoeringsregeling Visserij wordt de vrijstelling voor het in het bezit hebben van een publiekrechtelijke vergunning voor de sleepnetvisserij in de Oosterschelde geregeld. Deze vrijstelling houdt in dat wie op 15 april 2007 zo n vergunning had en een geldige schriftelijke toestemming heeft, met een sleepnet mag vissen in de Oosterschelde onder de volgende voorwaarden: eidragende en pas verschaalde kreeften moeten onmiddellijk worden teruggezet. Dit geldt ook voor kreeften, die worden gevangen vóór 1 april en ná 15 juli. 8

9 bijgevangen ondermaatse vis of garnalen moeten met behulp van water automatisch over boord worden gezet via een uit glad materiaal bestaande glijgoot of afvoerpijp. Als u als Oosterschelde sleepnetvisser met een ander vaartuig wil vissen dan het vaartuig dat vermeld staat op uw vergunning per 15 april 2007, dan dient u dit minimaal twee weken van te voren schriftelijk te melden aan de afdeling Visserijregelingen. UOverige wijzigingenu Overige belangrijke wijzigingen in de Uitvoeringsregeling Visserij zijn: In de Uitvoeringsregeling Visserij is het verbod op de mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee opgenomen (art. 16). Dit verbod gold reeds, maar is nu wettelijk verankerd. Het vergunningenregime voor de garnalenvisserij is sinds begin 2008 verruimd. Tot nu toe konden vergunningen slechts in zijn geheel worden overgedragen bij vervanging van een vissersvaartuig. Garnalenvissers die een gedeelte van een vergunning willen overnemen hoeven dan geen geheel nieuwe vergunning te kopen. Deze maatregel mag niet leiden tot verandering in het maximaal aantal vergunningen voor de garnalenvisserij en de maximumcapaciteit van de garnalenvloot. Een verzoek tot overdracht kan worden ingediend bij afdeling Visserijregelingen en dient te zijn ondertekend door beide vergunninghouders. Sinds begin 2008 is het mogelijk om garnalenvergunningen over te dragen tussen de vlootsegmenten MFL 1 en MFL 2. Dit betekent concreet dat een garnalenvergunning uit MFL 1 overdraagbaar is naar een vaartuig uit MFL 2. Andersom kan ook. Dit heeft als voordeel dat vergunningen en de daarbij horende vlootcapaciteit efficiënter kunnen worden gebruikt. Wat niet verandert is dat het motorvermogen van het vaartuig (max. 221 KW) gelijk moet zijn aan het motorvermogen op de garnalenvergunning. Transacties tussen GK en GV vergunningen blijven niet toegestaan. De meldingsplicht voor het uitzetten van graskarpers komt per 1 januari 2009 te vervallen. De accountantsverklaring die benodigd is om in aanmerking te komen voor de vrijstelling grote vistuigen is vervangen door een assurance-rapport. Een assurance-rapport is een instrument waarmee ook niet-financiële informatie kan worden geverifieerd. De eisen voor het visplan IJsselmeer zijn aangescherpt. In het visplan zal de sector, naast de reductiedoelstelling van de visserij-inspanning, ook moeten aantonen welke concrete maatregelen worden getroffen om duurzaam te vissen. 9

10 Zeevisserij 1. Toekenning documenten en/of contingenten aan een vaartuig Contingenten en documenten worden niet automatisch toegekend aan een vaartuig. Indien u aan uw vissersvaartuig een bepaald contingent of document wilt toekennen, dan dient u dit schriftelijk of via een daartoe bestemd formulier aan te vragen. Dit geldt zowel voor documenten en contingenten die aan u overgedragen/overgeschreven worden als voor documenten en contingenten die op uw naam aangehouden zijn. 2. Natura 2000 beheerplan Voordelta Het Natura 2000 beheerplan Voordelta en het toegangsbeperkingenbesluit op grond van de Natuurbeschermingswet (art 20) is per 1 april 2008 van kracht geworden. Zowel in het beheerplan als in het toegangsbeperkingenbesluit worden bepalingen opgenomen die vanaf dat moment gelden voor de visserij. Doel Doel van het beheerplan is het in stand houden van de beschermde natuur in de Voordelta, het compenseren van verlies aan beschermde natuur bij de aanleg van de 2 e Maasvlakte en binnen deze natuurbescherming ruimte bieden voor recreatie, visserij en andere activiteiten. Visserijmaatregelen Het Beheerplan Voordelta bevat het beheersregime voor drie soorten gebieden. 1. Het Natura 2000 gebied. Dit gebied omvat de gehele Voordelta als omschreven in het beheerplan 2. Het bodembeschermingsgebied (voorheen: het zeereservaat). Dit gebied omvat het noordelijk deel van de Voordelta. De compensatieopgave 2 e Maasvlakte wordt in dit gebied gerealiseerd (habitattype 1110 en diverse soorten.) 3. De rustgebieden. Deze gebieden bevinden zich in het bodembeschermingsgebied en dienen om bescherming te verlenen aan specifieke soorten. Visserijmaatregelen gelden voor elk van deze gebieden. 10

11 Visserij in de Voordelta Hieronder treft u een overzicht aan welke vormen van visserij onder welke voorwaarden zijn toegestaan in de Voordelta. Bij het vaststellen van de visserij in de Voordelta is uitgegaan van de huidige visserij-intensiteiten in de Voordelta. Op grond van ontwikkelingen in de visserijsector wordt aangenomen dat de visserijintensiteit voor de meeste vormen van visserij in de Voordelta gelijk blijft of afneemt. Uitzondering hierop zijn de mosselzaadinvanginstallaties (MZI s). Daarvoor gaat dit beheerplan uit van opschaling van de huidige experimentele fase naar een exploitatiefase. De diverse vormen van visserij hebben elk een andere relatie ten opzichte van de Natuurbeschermingswet 1998 en de op grond van die wet te doorlopen procedures. Hieronder treft u een beschrijving op hoofdlijnen aan. Van een drietal vormen van visserij is in het beheerplan vastgesteld dat zij als bestaand gebruik alleen doorgang kunnen vinden in (delen van) de Voordelta indien een vergunningenprocedure wordt doorlopen in het kader van de Natuurbeschermingswet Het betreft: Boomkorvisserij met wekkerkettingen en met een motorvermogen van meer dan 260 pk. Garnalenvisserij. Schelpdiervisserij, incl. MZI s. Nadere bepalingen en voorwaarden voor het vissen in het bodembeschermingsgebied en/of de rustgebieden voor deze drie en de andere bestaande vormen van visserij zijn verderop in deze paragraaf beschreven. Bovengenoemde drie vormen van visserij zijn niet vrijgesteld van vergunningplicht in het kader van de Natuurbeschermingswet Per geval wordt echter bekeken óf er een vergunning nodig is en wat de voorwaarden zijn waaronder de betreffende visserij kan plaatsvinden. Bij de afweging, die in zo n procedure wordt gemaakt, wordt bijvoorbeeld gekeken naar verandering van intensiteit, verandering in het gebruik van vistuig, en/of wijziging van visserijpatronen. Dit soort veranderingen kunnen namelijk leiden tot andere effecten op de natuurbeschermingsdoelstellingen dan waar in dit beheerplan van uit is gegaan. Alle overige bestaande vormen van visserij in de Voordelta zijn wel vrijgesteld van vergunningplicht in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en toegestaan al of niet onder voorwaarden die zijn vastgelegd in dit beheerplan. Zoveel als mogelijk worden de voorwaarden voor de toegestane vormen van visserij in de Voordelta overgenomen in de vergunningen die onder de Visserijwet worden afgegeven. 11

12 Hoofdpunten van de voorwaarden voor visserij in de Voordelta Boomkorvisserij groter dan 260 pk Uit onderzoek blijkt dat een verbod op de boomkorvisserij met wekkerkettingen en met een motorvermogen groter dan 260 pk noodzakelijk is om de doelstellingen in het bodembeschermingsgebied te bereiken. Daarom is de boomkorvisserij met wekkerkettingen en met schepen met een motorvermogen groter dan 260 pk niet toegestaan in het bodembeschermingsgebied. Boomkorvisserij met wekkerkettingen en met schepen met een motorvermogen groter dan 260 pk is buiten het bodembeschermingsgebied toegestaan onder de volgende voorwaarden: er is een vergunningenprocedure doorlopen in het kader van de Natuurbeschermingswet de vissersvaartuigen beschikken over bedrijfsklare volgapparatuur ten behoeve van de handhaving. Sleepnetvisserij kleiner dan 260 pk De sleepnetvisserij met een motorvermogen kleiner dan 260 pk veroorzaakt relatief weinig schade aan het bodemleven. Deze kleinschalige vorm van visserij wordt (bij vaststelling van dit beheerplan) bovendien slechts uitgeoefend door een klein aantal schepen. Een intensivering van de visserijintensiteit in de Voordelta en/of een omschakeling van schepen met een groot motorvermogen naar schepen met een motorvermogen kleiner dan 260 pk is niet aannemelijk. De algemene lijn is dat sleepnetvisserij met een motorvermogen kleiner dan 260 pk in de gehele Voordelta, maar buiten de rustgebieden, met de bestaande intensiteit kan worden gecontinueerd onder de volgende voorwaarde: de vissersvaartuigen beschikken over bedrijfsklare volgapparatuur ten behoeve van de handhaving. In het rustgebied Hinderplaat zijn twee sleepnetvissers actief. Visserij in het rustgebied Hinderplaat door deze twee vissers is met de bestaande intensiteit toegestaan in de periode 1 september tot 1 mei, onder de volgende aanvullende voorwaarden: de afstand tot drooggevallen platen is minimaal 250 meter. de maximum vaarsnelheid is 7 knopen (13 km/h). Deze voorwaarden worden opgenomen in het toegangsbeperkingsbesluit bij dit beheerplan. In de periode 1 mei tot 1 september (tijdens en rond de zoogperiode van de gewone zeehond) is deze vorm van visserij in rustgebied Hinderplaat niet toegestaan. Sleepnetvisserij met een motorvermogen kleiner dan 260 pk in de Voordelta, inclusief rustgebied Hinderplaat, maar buiten de overige rustgebieden, is onder de bovenvermelde voorwaarden vrijgesteld van vergunningplicht in het kader van de Natuurbeschermingswet

13 Garnalenvisserij De garnalenvisserij doorloopt momenteel een proces van certificering onder het systeem van het Marine Stewardship Council (MSC). Momenteel is nog onbekend of de kwaliteitseisen van certificering zodanig worden, dat gecertificeerde ondernemers in de Voordelta geheel vrijgesteld kunnen worden van genoemde vergunningplicht. In dit beheerplan is mede om die reden gekozen voor de hieronder beschreven strategie. Bij het vaststellen van dit beheerplan is afgesproken dat voor garnalenvisserij een natuurbeschermingswetvergunning voor een periode van twee jaar wordt afgegeven. Daarna moet de certificering gereed zijn. Indien de certificering na twee jaar niet gereed is, blijft de verplichting om een vergunningenprocedure in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 te doorlopen van toepassing. Het beleid is dat, uitgaande van bovenvermeld regime, garnalenvisserij (zowel met de garnalenkor als met borden) met de bestaande intensiteit in de gehele Voordelta, maar buiten de rustgebieden, is toegestaan onder de volgende voorwaarde: NB-wet vergunning; de vissersvaartuigen beschikken over bedrijfsklare volgapparatuur ten behoeve van de handhaving. Bordenvisserij, anders dan op garnalen Bordenvisserij, anders dan de hierboven beschreven bordenvisserij op garnalen, mag plaatsvinden in de gehele Voordelta, behalve in de rustgebieden. De bordenvisserij kan met de bestaande intensiteit worden gecontinueerd onder de volgende voorwaarde: de vissersvaartuigen beschikken over bedrijfsklare volgapparatuur ten behoeve van de handhaving. Bordenvisserij buiten de rustgebieden is onder deze voorwaarde vrijgesteld van vergunningplicht in het kader van de Natuurbeschermingswet Schelpdiervisserij Het beleid is dat schelpdiervisserij in de gehele Voordelta, maar buiten de rustgebieden, is toegestaan, onder de verplichting om een procedure te doorlopen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en onder de volgende voorwaarde in dit beheerplan: de vissersvaartuigen beschikken over bedrijfsklare volgapparatuur ten behoeve van de handhaving. Overige voorwaarden waaronder de schelpdiervisserij kan plaatsvinden worden opgenomen in de eventueel benodigde natuurbeschermingswetvergunning. Bij de visserij op schelpdieren wordt bij de afweging in de vergunningenprocedure rekening gehouden met de rol die deze organismen spelen in de voedselvoorziening van onder andere zwarte zee-eenden en eidereenden. Bovendien wordt rekening gehouden met het feit dat deze organismen (met name kokkels en Spisula) belangrijk zijn voor de kwaliteit van het habitattype

14 De visserij op Spisula is gedurende de looptijd van dit beheerplan in de gehele Voordelta niet toegestaan. Mosselzaadinvanginstallaties (MZI s) Voor MZI s is een landelijk Beleidsbesluit MZI s in voorbereiding bij het ministerie. Voor 2008 geldt voorlopig nog het interim beleid, dat een voortzetting is van het landelijk beleid uit de periode , waarin ruimte wordt geboden aan experimenten met MZI s. Het beleid voor de Voordelta is, dat MZI s in de gehele Voordelta, maar buiten de rustgebieden zijn toegestaan. Het jaar 2008 geldt met betrekking tot de rustgebieden als een overgangsjaar: de aangevraagde MZI s op locaties binnen de rustgebieden kunnen daar in 2008 nog wel worden toegestaan, daarna echter niet meer. Voor de plaatsing van MZI s geldt de verplichting om een vergunningenprocedure in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 te doorlopen. Per geval wordt bekeken of er een vergunning nodig is en onder welke voorwaarden de activiteit is toegestaan. Voor verdere informatie met betrekking tot het MZI beleid vanaf het jaar 2009 zie hierna: Kustvisserij, MZI s, pagina 23. Visserij met staand want, zegen, korven en fuiken Het aantal bedrijven dat actief is met deze vormen van visserij is gering en er zijn geen nadelige effecten te verwachten voor de natuurbeschermingsdoelstellingen. Het beleid is, dat visserij met staand want (kieuwnetten of warrelnetten), zegen en korven en fuiken mag plaatsvinden in de gehele Voordelta, maar buiten de rustgebieden. Deze visserijvormen kunnen worden gecontinueerd onder de volgende voorwaarde: de vissersvaartuigen beschikken over bedrijfsklare volgapparatuur ten behoeve van de handhaving. Twee van de genoemde vormen van visserij kunnen met de bestaande intensiteit jaarrond worden gecontinueerd in een tweetal rustgebieden, onder de volgende aanvullende voorwaarden: In het rustgebied Hinderplaat is visserij met staand want toegestaan, mits een afstand van minimaal 150 meter tot de drooggevallen platen en een maximumsnelheid van zeven knopen (13 km/h) wordt aangehouden. Tijdens en rond de zoogperiode van de gewone zeehond (1 mei tot 1 september) dient een grotere afstand tot de drooggevallen platen te worden aangehouden, namelijk minimaal 250m. In het rustgebied Slikken van Voorne is visserij met zegen toegestaan, mits een afstand van minimaal 250 meter ten opzichte van de hoogwatervluchtplaatsen op het slik wordt aangehouden. Bovenstaande voorwaarden zijn opgenomen in het toegangsbeperkingsbesluit bij dit beheerplan. 14

15 In de overige rustgebieden is de visserij met staand want, zegen en korven en fuiken niet toegestaan. Visserij met staand want en zegen binnen de rustgebieden Hinderplaat, respectievelijk Slikken van Voorne en visserij met staand want, zegen en korven en fuiken buiten de overige rustgebieden is, onder de genoemde voorwaarden, vrijgesteld van de verplichting tot het beschikken over een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet

16 3. Haringvisserij ten westen van Schotland Op 20 december 2008 is de verordening (EG) 1300/2008 van de Raad van 18 december 2008 tot vaststelling van een meerjarenplan voor het haringbestand in het gebied ten westen van Schotland en de visserijen die dat bestand exploiteren, gepubliceerd. Doel Doel van het meerjarenplan is te garanderen dat het haringbestand in het gebied ten westen van Schotland wordt geëxploiteerd op basis van de maximale duurzame opbrengst. Gebied Met het gebied ten westen van Schotland worden bedoeld de internationale en communautaire wateren van de ICES sectoren Vb en VIb, en het gedeelte van ICES sector VIa dat ten westen van 7º WL en ten noorden van 55º NB ligt, of ten oosten van 7º WL en ten noorden van 56º NB ligt, de Clyde uitgezonderd. Belangrijkste bepalingen Naast de bepalingen hoe jaarlijks de toegestane vangsten voor het haringbestand in dit gebied worden vastgesteld zijn ook de volgende bepalingen van belang: De vaartuigen die in bovengenoemd gebied de haringvisserij uitoefenen moeten een speciaal visdocument voor die tak van visserij aan boord hebben. Indien niet over een dergelijk document wordt beschikt mag in dit gebied niet op haring worden gevist en ook geen haring uit enig ander gebied aan boord worden gehouden. Vaartuigen waarvoor geen speciaal visdocument voor de haringvisserij het gebied ten westen van Schotland is afgegeven mogen in dezelfde visreis niet buiten het gebied vissen. Dit geldt niet voor de vaartuigen die dagelijks hun vangstaangifte doorgeven aan het visserijcontrolecentrum van de vlaggenstaat, in de Nederlandse situatie het VCC van de AID in Kerkrade. Uiteraard moeten Nederlandse vissersvaartuigen voor de haringvisserij in het gebied ten westen van Schotland beschikken over een haringcontingent voor dat gebied. 4. Kabeljauwherstelplan Per 1 januari 2009 is er een nieuw Kabeljauwherstelplan (verordening EG nr. 1342/2008 van de Raad van 18 december 2008). Belangrijkste nieuwe elementen in dit plan zijn: Het wegen van kabeljauw bij eerste aanlanding Hoeveelheden kabeljauw van meer dan 300 kg moeten voor de verkoop of alvorens deze naar elders worden vervoerd, aan boord en of in de aanvoerhaven worden gewogen op goedgekeurde weegschalen. In afwijking hiervan kunnen de lidstaten toestaan dat de kabeljauw elders wordt gewogen, mits dat gebeurt in een visafslag, vooraf een fysieke inspectie heeft plaatsgevonden en de transporterende vis, is verzegeld en verzegeld blijft tot dat deze is gewogen. 16

17 Verbod op het overladen van kabeljauw Het is verboden kabeljauw over te laden in de volgende gebieden: Het Kattegat Noordzee (ICES gebied IV en het gedeelte van ICES sector IIIa dat geen deel uitmaakt van het Skagerrak en Kattegat); Het Skagerrak; Het oostelijk deel van het Engels Kanaal (ICES sector VIId); De Ierse Zee. 5. Annex II A Per 1 februari 2009 is er een nieuwe Annex IIa. Het huidige stelsel van vastgestelde zeedagen per vaartuig wordt dan vervangen door het zgn. mandjessysteem. Voor de verschillende categorieën vistuigtypen waarop Annex IIa van toepassing is, geldt een totale hoeveelheid kilowattdagen ( mandje ). De categorieën vistuigen zijn: Trawls, Deense zegennetten of soortgelijk vistuig, met uitzondering van boomkorren met een maaswijdte: gelijk aan of groter dan 100 mm en kleiner dan 120 mm (TR1); gelijk aan of groter dan 70 mm en kleiner dan 100 mm (TR2); gelijk aan of groter dan 16 mm en kleiner dan 32 mm (TR3). Boomkorren met een maaswijdte: gelijk aan of groter dan 120 mm(bt1); gelijk aan of groter dan 80 mm en kleiner dan 120 mm (BT2). Kieuwnetten of warrelnetten (GN) Schakels (GT) Beuglijnen (LL) Over de toegang tot de verschillende mandjes vindt overleg plaats met de visserijsector. In januari 2009 wordt hierover verdere informatie verstrekt. 17

18 6. Visserij Noorse zone Op 10 december 2008 heeft de Europese Unie een akkoord bereikt met Noorwegen over het beheer en de vangstmogelijkheden voor het jaar 2009 van de gezamenlijk beheerde visbestanden. Daarnaast zijn nieuwe, aanvullende maatregelen afgesproken om discards in de Noordzee, het Skagerrak en het Oostelijk deel van het Kanaal (ICES sector VIId) te verminderen. De belangrijkste afspraken op dat gebied zijn: Vanaf 1 januari 2009 geldt in de gehele Noordzee en in het Skagerrak een zogenaamde highgrade ban (verbod op het overboord zetten van bovenmaatse vis). Dat houdt in dat alle bovenmaatse vis van de soorten waarvoor een quotum geldt en die dus legaal kan worden aangeland, aan boord moet worden gehouden en moet worden aangeland, tenzij dat in strijd is met de communautaire regelgeving. Verder worden in de loop van 2009 door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Noorwegen en de Europese Unie de volgende maatregelen nader uitgewerkt: het uiterlijk 1 september 2009 instellen van Realtime Closures (RTC s). Dat is het tijdelijk sluiten van gebieden om met name jonge kabeljauw, koolvis, schelvis en wijting te beschermen; het instellen van Seasonal Area Closures. Dit houdt in het tijdelijk sluiten van de paaigronden van kabeljauw; het toepassen van bepaalde technische maatregelen om de bijvangst van kabeljauw te vermijden indien het kabeljauwquotum bijna vol is, of wanneer de benutting daarvan niet gelijkmatig over het jaar verloopt. Deze maatregel geldt voor de visserij met de Deense zegen, de bordentrawl en soortgelijke netten, maar niet voor de boomkorvisserij. het voorafgaande aan de visserij in de Noorse zone aantonen (individueel, of via de producenten organisatie of de vlaggenstaat) dat men over voldoende quota/contingenten beschikt om alle vis die men in de in de Noorse zone denkt te gaan te vangen, aan te kunnen landen. Verder moet in 2009 bij de visserij in de Noorse wateren rekening worden gehouden dat de Noorse kustwacht voorzorgsgebieden kan instellen, indien relatief teveel ondermaatse kabeljauwachtigen worden gevangen, en de opdracht kan geven elders te vissen waar vangsten beter overeenkomen met quota waarover wordt beschikt. Over de nadere uitwerking van de hierboven genoemde maatregelen zal in 2009 nadere informatie worden verstrekt. 18

19 7. Derde landen verordening (Verordening (EG) Nr.1006 /08 machtigingen voor visserijactiviteiten van communautaire vissersvaartuigen buiten de communautaire wateren). Met ingang van 22 september 2008 is deze verordening in werking getreden. Hierin is bepaald dat communautaire vissersvaartuigen die buiten de wateren van de Europese Unie willen vissen, in het bezit dienen te zijn van een vismachtiging van de nationale overheid. Voor communautaire vaartuigen die in het deel van de Noorse wateren in de Noordzee vissen, gelden de volgende uitzonderingen: 1. vaartuigen die een tonnage hebben gelijk aan of minder dan 200 GT: 2. of vaartuigen die visserijactiviteiten uitvoeren voor menselijke consumptie op vissoorten anders dan makreel. Voor deze vaartuigen blijft de bestaande procedure gehandhaafd. Dit betekent dat deze vaartuigen moeten voorkomen op een lijst van vaartuigen die door Noorwegen is goedgekeurd. Aanvraag vismachtiging Diegenen die niet onder bovenvermelde uitzonderingsvoorwaarden vallen, kunnen een vismachtiging bij de directie Visserij aanvragen voor zover dit nog niet is gebeurd voor het jaar Visserijactiviteiten op volle zee Visserijactiviteiten die op volle zee uitgevoerd worden in wateren die niet onder een overeenkomst van een regionale organisaties voor visserijbeheer (ROVB) vallen, dienen vooraf bij de directie Visserij gemeld te worden. Sluiting Indien de vangstmogelijkheden opgebruikt zijn, worden de visserijactiviteiten voor het betrokken gebied, vistuig of bestand of de betrokken groep bestanden verboden. Voor de exacte inhoud van de genoemde wetgeving zie: Daar is de volledige tekst van de verordening terug te vinden. 19

20 8. Veranderingen in TAC en Quota Verordening voor 2009 In de TAC en quota verordening voor het jaar 2009 zijn nieuwe bepalingen opgenomen. Belangrijke daarvan zijn: Voor de roggen geldt een nieuwe gebiedsindeling. Naast het quotumgebied ICES sector IIa en ICES gebied IV zijn er twee nieuwe quotum gebieden bijgekomen, namelijk ICES sector VIId en de rest van ICES gebied VII tezamen met ICES sectoren VIa en b. Verder is in bijlage III van de TAC en quota verordening 2009 bepaald dat de gewone Vleet in de ICES sector IIa en de ICES gebieden III, IV, VI, VII, VIII, IX en X niet aan boord mag worden gehouden. Datzelfde geldt voor de Golfrog en witte Vleet in ICES gebieden VI, VII, VIII, IX en X. Deze vissoorten moeten zo snel mogelijk en onbeschadigd over boord worden gezet. Doornhaai gevangen in ICES gebieden waarvoor deze soort geen quotum is vastgesteld, of het quotum reeds is uitgeput, moeten zo snel mogelijk en onbeschadigd over boord worden gezet. Van 1 februari 2009 tot 31 maart 2009 is het verboden om te vissen in de ICES vakken 30E4, 31E4 en 32E3. In deze periode mag daar wel met St. Jacobsschelp-vistuig ( scallop-dredges ) gevist worden, maar er mag geen andere vangst dan schelpdieren aan boord gehouden worden. 9. Het electronisch logboek Op 1 januari 2009 treedt de eerste fase van de invoering van het electronisch logboek in werking. Dit houdt in dat per 1 januari 2009 alle verkoopdocumenten van de viskopers en de visafslagen, met een jaaromzet van euro of meer, electronisch bij het Visserij Controlecentrum (VCC) van AID in Kerkrade moeten worden aangeleverd. Het overleg tussen de betrokken partijen over de exacte toepassing is nog gaande. Op 1 januari 2010 gaat de tweede fase van het electronisch logboek in werking. Dit betekent dat bepaalde vissersvaartuigen hun logboek electronisch moeten insturen naar het VCC. Het overleg met de betrokken partijen over deze fase wordt begin 2009 opgestart. Over de voortgang hiervan zal nadere informatie worden gegeven. 10. Havens en aanlandingsplaatsen De directie Visserij krijgt jaarlijks een groot aantal vragen over waar in Nederland officieel vis mag worden aangeland. Daarom zijn hieronder twee kaartjes opgenomen. De eerste kaart, figuur 2 havens, is voor alle vissersvaartuigen. Het tweede kaartje, figuur 3 aanlandingsplaatsen, is voor vaartuigen met een lengte over alles van tien meter of minder. De vaartuigen met een lengte over alles van tien meter of minder moeten twee uur van tevoren melden bij de Algemene Inspectiedienst te Kerkrade dat ze gaan aanlanden. De overige vaartuigen moeten dit vier uur van tevoren melden, tevens bij de Algemene Inspectiedienst. Voor meer informatie zie de Regeling stelselmatige controle bij aanlanding De bovengenoemde kaarten staan op de volgende pagina. 20

21 Figuur 2: Havens Havens: Code: Termunterzijl TMZ Breskens BRS Eemshaven EEM Vlissingen VLI Vlaardingen VLA Colijnsplaat COL Urk URK Stellendam STD Velsen (IJmuiden) IJM Scheveningen SCE IJmuiden IJM Den Helder DHR Den Oever WRG Harlingen HAR Lauwersoog LAN Delfzijl DZL 21

22 Figuur3: aanlandingsplaatsen Nieuwe Statenzijl 1 Noordpolderzijl 2 De Cocksdorp 3 Oudeschild 4 Petten 5 Camperduin 6 Schoorl 7 Bergen aan Zee 8 Egmond aan Zee 9 Katwijk aan zee 10 Terheijde 11 Europoort 12 Neeltje Jans 13 Stellendam 14 Bruinisse 15 Burgsluis 16 Roompotsluis 17 Kats 18 Yerseke 19 Wilhelminadorp 20 Zierikzee 21 Walsoorden 22 Sint-Annaland 2 22

23 Kustvisserij 1. Mosselzaadinvanginstallaties In afwachting van definitief beleid voor mosselzaadinvangsinstallaties (MZI s) in 2010, wordt het interimbeleid voor de experimenten in 2009 voortgezet. Er worden vrijwel geen wijzigingen toegestaan in de locaties en het gebruik van de locaties. Hierop zijn slechts enkele uitzonderingen gemaakt op grond van veiligheidsoverwegingen (bij Lauwersoog) en door het instellen van rustgebieden in de Voordelta. In het kader van het interimbeleid mag de sector op 160 ha in de Waddenzee en 150 ha in de Oosterschelde MZI s plaatsen op mosselpercelen. Voorwaarde hierbij is dat alle mosselkwekers hieraan moeten kunnen meedoen. Momenteel bereidt de sector plannen voor en wordt een passende beoordeling opgesteld. Op 31 december 2009 eindigt het interimbeleid. Ten behoeve van het MZI-beleid, dat met ingang van 1 januari 2010 geldt, is onlangs een open planproces met bestuurders en gebruikers van de Waddenzee, de Oosterschelde en de Voordelta begonnen. Doel is om met in achtneming en met afweging van ieders belangen te komen tot een selectie van gebieden, die kunnen worden aangewezen als MZI-gebied. In de Waddenzee gaat het om maximaal 660 ha (waarvan 160 ha op percelen), in de Oosterschelde maximaal 200 ha en in de Voordelta maximaal 300 ha. Doel is om rond 1 juli 2009 het beleid vast te stellen. Het proces heeft een nauwe relatie met de uitwerking van het zgn. Heldoorn -convenant dat onlangs is gesloten tussen LNV, de mosselsector en vier natuurorganisaties. 2. Verdeling Taken Waddenzee Ministerie van LNV In 2005 zijn de taken van de directies Regionale Zaken en Visserij in de buitendienst bijeengebracht in de Wadden Unit. Ook de schepen die voor beide directies voeren, zijn inclusief de bemanningen bij elkaar gebracht. Sinds 1 november 2008 varen vier schepen met een eigen rayon. Deze zijn: De Phoca De Stormvogel De Krukel De Harder 23

24 Concreet betekent dit dat De Phoca varende vanaf Texel, het gebied van Den Helder, tot de lijn oostpunt Kroonpolders naar de westpunt van de spuikom Kornwerderzand bestrijkt. Voor de Mosselsector betekent dit dat de blokken Texel, Wieringen, Scheer, Scheurrak en Doove Balg in het verzorgingsgebied van de Phoca liggen. Voor vragen en dergelijke is Bram Fey het aanspreekpunt. Telefoonnummer Phoca Bram Fey De Stormvogel met als thuisbasis Harlingen vaart van de bovengenoemde lijn tot het wantij Terschelling, en het vaste land van Terschelling. Voor de mosselsector betekent dit dat de blokken, Inschot, Boontjes, Zuidoostrak, Franse Gaatje, Slenk, Meep, Oosterom en Balgen, in het verzorgingsgebeid van de Stormvogel liggen. Voor vragen en dergelijke is Nico Laros het aanspreekpunt. Telefoonnummer Stormvogel Nico Laros De Krukel die vanaf Ameland vaart, van bovengenoemde lijn tot aan de oostkant van de haven Lauwersoog, over het wantij oostzijde Schiermonnikoog. Voor vragen en dergelijke is Cor Nettinga het aanspreekpunt. Telefoonnummer Krukel Cor Nettinga De Harder heeft de Eemshaven als thuishaven en vaart vanaf de lijn van de Krukel tot aan de grens met Duitsland, inclusief betwist gebied in Eems en de Dollard Voor vragen en dergelijke is Klaas Kreuijer het aanspreekpunt. Telefoonnummer Harder Klaas Kreuijer Van de gebieden zijn kaartjes bijgevoegd. Zie hiervoor in de bijlage: Rayonindeling. Voor vragen kunt u ook terecht bij de plaatsvervangend coördinator van de Wadden Unit Eelke Boersma, telefoonnummer , 24

25 Binnenvisserij 1. Aalbeheerplan Het Nederlandse aalbeheerplan is ter goedkeuring aan de Europese Commissie voorgelegd. Doel van het aalbeheerplan is dat 40% van de volwassen aal, hierbij is uitgegaan van het oorspronkelijke historische peil, kan terugkeren naar zee om zich voort te planten. Het aalbeheerplan geeft aan welke maatregelen Nederland neemt om een herstel van de aalpopulatie te bewerkstelligen. Enkele maatregelen waar men aan kan denken zijn: vangstbeperkingen, maatregelen voor de uitzet en vermindering van aalsterfte bij gemalen en waterkrachtcentrales. Uiterlijk 31 december 2008 moet ieder lidstaat het aalbeheerplan hebben ingediend bij de Europese Commissie voor goedkeuring. Met ingang van 1 juli 2009 zal de visserij op aal alleen nog toegestaan zijn overeenkomstig het goedgekeurde Aalbeheerplan. Een maatregel die in het aalbeheerplan is opgenomen is het instellen van een gesloten van periode 1 september tot en met 31 oktober. Een uitzondering op dit generieke visverbod is mogelijk als er alternatieve maatregelen genomen kunnen worden binnen Visstand Beheer Commissie (VBC)-kaders. Deze alternatieve plannen dienen te resulteren in een vergelijkbaar effect als de twee maanden sluiting, en moeten handhaafbaar zijn. Deze plannen dienen voor 1 juli 2009 bij LNV, directie Visserij, afdeling Visserijregelingen te zijn ingediend. Naar aanleiding van het wetgevingsoverleg Visserij van 24 november 2008 heeft de minister toegezegd een derde opinie te vragen ten aanzien van het Nederlandse streefbeeld voor schieraaluittrek. Er zal een commissie van deskundigen worden samengesteld. De personen die deel uitmaken van deze commissie zijn deskundig op het gebied van visserij, ecologie en populatiedynamica. Het advies wat deze commissie uitbrengt kan mogelijk aanleiding geven om de opgenomen maatregelen in het aalbeheerplan bij te stellen. Indien dit aan de orde is zal dit voor 1 april 2009 geschieden. 25

26 26

27 Bijlagen 1) Regeling Contingentering Zeevis 2) Bijlagen II bij de Regeling vangstbeperking 3) Bijlagen III bij de Regeling Vangstbeperking 4) Bijlagen IV bij de Regeling Vangstbeperking 5) Rayonindeling 6) Persbericht 7) Nuttige adressen 27

28 28

29 1. Bijlage bij de Regeling Contingentering Zeevis a. Hoeveelheden kabeljauw en wijting, bedoeld in artikel 7, eerste lid onderdeel a; (Verdeelde bijvangst) Kabeljauw: 146 kg Wijting: 46 kg b. Hoeveelheid makreel, bedoeld in artikel 8, eerste lid onderdeel a; (Verdeelde bijvangst) Makreel: 170 kg c. Percentages, bedoeld in artikel 10, eerste lid; Vissoort Gebied Percentage Blauwe wijting EG wateren en Internationale wateren van de ICES gebieden I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII en XIV 42,1795 Haring EG wateren en Internationale wateren van 108,2466 de ICES gebieden I en II EG wateren en Noorse wateren van ICES 84,1711 gebied IV ten noorden van 53 o 30' NB ICES gebieden IVc en VIId 84,1551 EG-wateren en Internationale wateren van 79,4037 de ICES gebieden Vb, VIb en VIa-Noord ICES gebieden VIa-Zuid en VIIb en c 79,7698 ICES gebieden VIIg, h, j en k 74,1518 Horsmakreel Kabeljauw Makreel Schol EG-wateren van de ICES gebieden IIa en IV ICES gebieden VI, VII, VIIIabde, de EG wateren van ICES gebied Vb en de Internationale wateren van de ICES gebieden XII en XIV ICES gebied IV, de EG wateren van ICES gebied IIa en ICES gebied IIIa tot aan het Skagerrak ICES gebieden VI, VII en VIIIabde, de EG wateren van ICES gebied Vb, en de Internationale wateren van de ICES gebieden IIa, XII en XIV ICES gebied IV, de EG wateren van ICES gebied IIa en ICES gebied IIIa tot aan het Skagerrak 93, , , , ,028 Tong EG wateren van de ICES gebieden II en IV 109,5445 Wijting Grote zilversmelt ICES gebied IV en de EG wateren van ICES gebied IIa EG wateren en Internationale wateren van de ICES gebieden V, VI en VII 74, ,

30 d. Hoeveelheden, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel b, artikel 8, eerste lid, onderdeel b en artikel 8a; (onverdeelde bijvangst) Kabeljauw: kg Wijting: kg Makreel: kg Horsmakreel: kg 30

31 2. Bijlage II bij de Regeling vangstbeperking Vangstverboden voor de Nederlandse vissers voor het kalenderjaar 2009 Vissoort Ansjovis Engraulis encrasicolus Gebied ICES gebieden VIII, IX en X en de EG wateren van CECAF gebied Atlantische Slijmkop Hoplostethus atlanticus EG wateren en internationale wateren van de ICES gebieden I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV en het SEAFO gebied Beryciden Beryx spp. EG wateren en internationale wateren van de ICES gebieden I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV en het SEAFO gebied Blauwe Marlijn Makaira nigricans Atlantische Oceaan Blauwe Leng Molva dypterigia EG wateren en internationale wateren van ICES gebied III Blauwe Wijting Micromesistius poutassou ICES gebieden VIIIc, IX, X en de EG wateren van CECAF gebied Blauwvintonijn Thunnus thynnus Atlantische Oceaan, ten oosten van 45º WL en de Middellandse Zee Diepzeehaaien Centroscymnus coelolepis Centrophorus squamosus Deania calceus Dalatias licha Etmopterus princeps Etmopterus spinax Centroscyllium fabricii Cnetrophorus granulosos Galeus melastomus Galeus murinus Apristuris spp. Centrocymmus crepidater Somniosus microcephalus EG wateren en internationale wateren van de ICES gebieden V, VI, VII, VIII, IX en X en XII Diepzeehaaien en Deania histricosa en Deania profondorum EG wateren en internationale wateren van ICES gebied XII Doornhaai Squalus accanthias ICES gebied III 31

32 Gaffelkabeljauwen Phycis blennoides EG wateren en internationale wateren van de ICES gebieden I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X en XII Geelstaartschar Limanda ferruginea NAFO gebieden 3LNO Golfrog Raja undulata Grenadiers Macrourus spp. EG wateren van de ICES gebieden VI, VII, VIII, IX en X Antarctische wateren van FAO gebied Grenadiersvis Coryphaenoides rupestris Grijze Zuidpoolkabeljauw Lepidonotothen squamifrons EG wateren en internationale wateren van ICES gebieden I, II, III, IV, Va, VIII, IX, X, XII, XIV Antarctische wateren van FAO gebied Groenlandse Heilbot Reinhardtius hippoglossoides Noorse wateren en internationale wateren van de ICES gebieden I en II, de EG wateren van de ICES gebieden IIa en IV, de EG wateren en internationale wateren van ICES gebied VI, de Groenlandse wateren van de ICES gebieden V en XIV, de Groenlandse wateren van NAFO gebieden 0 en 1 en de NAFO gebieden 3LMNO Grootoogtonijn Thunnus obesus Atlantische Oceaan Haring Clupea harengus ICES gebieden IIIa, VI Clyde en VIIa, e en f Haringhaai Langna nasus EG wateren en Internationale wateren van I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV Heek Merluccius merluccius ICES gebieden III, VIII, IX, X en de EG wateren van CECAF gebied Heilbot Hippoglossus hippoglossus Horsmakreel Trachurus spp. Groenlandse wateren van ICES gebieden V en XIV en de Groenlandse wateren van NAFO gebieden 0 en 1 ICES gebieden VIIIc, IX, X en de EG wateren van CECAF Inktvis Martialia hyadesi Antarctische wateren van FAO gebied 48.3 Kabeljauw Gadus morhua Noorse wateren van ICES gebieden I en II, Kattegat, de ICES gebieden IIIbcd, V, VI en VIIa, de EG wateren en internationale wateren van XII en XIV, de Groenlandse wateren van ICES gebied XIV, de Groenlandse wateren van de NAFO gebieden 0 en 1 en de NAFO gebieden 2J en 3KLMNO 32

33 Kabeljauw en schelvis Gadus morhua en Melanogrammus aeglefinus Wateren van Faroër van ICES gebied Vb Kever Trisopterus esmarki EG wateren van ICES gebied IIa en de ICES gebieden III en IV Koolvis Pollachius virens Noorse wateren en de internationale wateren van de ICES gebieden, I en II, de EG wateren van ICES gebied Vb, ICES gebieden IIIbcd, VI, VII, VIII, IX, X, de EG wateren en internationale wateren van ICES gebieden XII en XIV en de EG wateren van CECAF gebied Kortvinnige Pijlinktvis Illex illecebrosus NAFO gebieden 3 en 4 Krab Paralomis spp. Antarctische wateren van FAO gebied 48.3 Krielgarnaal Euphausia superba Lange schol Hippoglossoides platessoides FAO gebied 48 en Antarctische wateren van de FAO gebieden en NAFO gebieden 3LMNO Langoestine Nephrops norvegicus Noorse wateren van ICES gebied IV, EG wateren van ICES gebied Vb, ICES gebieden III, VI, VII, VIII, IX, X en de EG wateren van CECAF gebied Leng Molva molva Leng en Blauwe leng Molva molva en Molva dypterigia EG wateren en internationale wateren van de ICES gebieden III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV Wateren van Faroër van ICES gebied Vb Lodde Mallottus villosus Makreel Scomber scombrus ICES gebied IIb, Groenlandse wateren van de ICES gebieden V en XIV en de wateren van NAFO gebieden 3NO Wateren van Faroër van ICES gebied Vb, Noorse wateren van IIa, de ICES gebieden VIIIc, IX, X en de EG wateren van CECAF gebied Noordse Garnaal Pandalus borealis Noorse wateren van ICES gebied IVa, ICES gebied III, de Groenlandse wateren van de ICES gebieden V en XIV en de Groenlandse wateren van de NAFO gebieden 0, 1 en 3LM Peneide garnalen Penaeus spp. Wateren van Frans Guyana Platvis Pleuronectiformes Wateren van Faroër van ICES gebied Vb 33

34 Pollak Pollachius pollachius Noorse wateren ten zuiden van 62º N, EG wateren van ICES gebied Vb, ICES gebieden VI, VII, VIII, IX, X, de internationale wateren van ICES gebieden XII en XIV en de EG wateren van CECAF gebied Reuzenhaai Cetorinhus maximus alle EG wateren en niet EG wateren Roggen Rajidae Rode diepzeekrab Chaceon spp. EG wateren van ICES gebied IIIa, VIII en IX en Antarctische wateren van FAO gebied en de NAFO gebieden 3LNO SEAFO gebied Roodbaars Sebastes spp. EG wateren en Internationale wateren van ICES gebied V en de Internationale wateren van ICES gebieden XII en XIV, IJslandse wateren van ICES gebied Va, wateren van Faroër van ICES gebied Vb, ICES gebieden I en II, de Groenlandse wateren van ICES gebieden V en XIV en de NAFO gebieden 2 (sectoren 1F en 3K) en 3LMNO Schartong Lepidorhombus spp. EG wateren van ICES gebied Vb, de ICES gebieden VI, VII, VIII, IX, X, de internationale wateren van ICES gebieden XII en XIV en de EG wateren van CECAF gebied Schelvis Melanogrammus aeglefinus Noorse wateren van ICES gebieden I en II, de EG wateren en Internationale wateren van Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, wateren van Faroër, Skagerrak en de EG wateren van CECAF gebied Schol Pleuronectes platessa Kattegat, de EG wateren van ICES gebied Vb, de ICES gebieden I, IIIbcd, VI, VII, VIII, IX, X, de internationale wateren van ICES gebieden XII en XIV en de EG wateren van CECAF gebied Sneeuwkrab Chionoecetes spp. Groenlandse wateren van de NAFO gebieden 0 en 1 Sprot Sprattus sprattus ICES gebied III Tong Solea solea Noorse wateren van ICES gebied IV, de EG wateren van ICES gebied Vb, de ICES gebieden I, IIIbcd, VI, VII en VIII, IX, X, de internationale wateren van XII en XIV en de EG wateren van CECAF gebied Torsk Brosme brosme EG-wateren van ICES gebied III en Noorse wateren van IV Vleet Raja Batis EG wateren van de ICES gebieden IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX en X 34

35 Wijting Merlangius merlangus EG wateren van ICES gebied Vb, de ICES gebieden III, VI, VIIa, VIII, IX en X, de internationale wateren van ICES gebieden XII en XIV en de EG wateren van CECAF gebied Witje Glyptocephalus cynoglossus NAFO gebieden 2J en 3KLNO Witte Haai Carcharodon carcharias in alle EG wateren en niet EG wateren Witte Rog Rostroraja alba, Raja alba Witte Tonijn Germa Alalunga EG wateren van de ICES gebieden VI, VII, VIII, IX en X Atlantische Oceaan Witte Heek Urophysic tenuis NAFO gebieden 3NO Witte Marlijn Tetrapturus alba Atlantische Oceaan IJsvis Champsocephalus gunnari Antarctische wateren van FAO gebieden 48.3 en Zandspiering Ammodytidae EG wateren van IIa en de ICES gebieden IIIa en IV Zeebrasem Pallelus bogaraveo EG wateren en internationale wateren van ICES gebieden IX en X Zeeduivel Lophiidae Zee Engel Squatina squtina Zwaardvis Xiphias gladius ICES gebieden VIII, IX en X en de EG wateren van CECAF gebied Alle EG wateren Atlantische Oceaan Zwarte Haarstaartvis Aphanopus carbo Zwarte Patagonische IJsvis Dissostichus eleginoides Zuidelijke Blauwvintonijn Thunnus Maccoyii EG wateren en internationale wateren van ICES gebieden I, II, III, IV, VIII, IX, X en CECAF gebied Antarctische wateren van FAO gebieden 48.3, 48.4 en en het SEAFO gebied Alle gebieden 35

36 3. Bijlage III bij de Regeling vangstbeperking Totaal voor de Nederlandse vissers in het kalenderjaar 2009 te vangen hoeveelheden (x kg in levend gewicht) Vissoort Gebied Hoeveelheid Blauwe Wijting Micromesistius poutassou EG wateren en internationale wateren van de ICES gebieden I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIabde, XII en XIV )2) Wateren van de Faroër 126 Doornhaai/Hondshaai Squalus acanthias EG wateren van de ICES gebieden IIa en IV 7 3) EG wateren en internationale wateren van de ICES gebieden I, V, VI, VII, VIII, XII, XIV 1 3) Grote Zilversmelt Argentina silus EG wateren en internationale wateren van de ICES gebieden I en II EG wateren en internationale wateren van de ICES gebieden III en IV EG wateren en internationale wateren van de ICES gebieden V, VI en VII Haring Clupea harengus Heek Merluccius merluccius Horsmakreel Trachurus spp. EG wateren en internationale wateren van de ICES ) gebieden I en II EG wateren en Noorse wateren van ICES gebied IV ten noorden van 53º30'NB ICES gebieden IVc en VIId EG wateren en Internationale wateren van ICES gebieden Vb, VIb en VIaNoord ICES-gebieden VIa-Zuid en VIIbc 847 ICES gebieden VIIghjk 365 EG wateren van de ICES gebieden IIa en IV 60 ICES gebieden VI en VII, de EG wateren van ICES gebied Vb 171 en de internationale wateren van de ICES gebieden XII en XIV EG wateren van de ICES gebieden IIa en IV ICES gebieden VI, VII en VIIIabde, de EG wateren van ICES gebied Vb en de internationale wateren van de ICES gebieden XII en XIV Kabeljauw Gadus morhua ICES gebied IV, de EG wateren van ICES gebied IIa en ICES gebied IIIa tot aan het Skagerrak ICES gebieden VIIb-c en e-k, VIII, IX en X en de EG wateren 1 van CECAF gebied ICES gebied VIId 42 Skagerrak 21 Koolvis ICES gebied IIIa en IV en de EG wateren van ICES gebied IIa 132 Pollachius virens Faroese wateren van ICES gebied Vb 49 36

37 Langoestine Nephrops norvegicus EG wateren van de ICES gebieden IIa en IV 669 Leng EG wateren van ICES gebied IV 6 Molva molva Noorse wateren van ICES gebied IV 1 Makreel Scomber scombrus ICES gebieden IIIa en IV en de EG wateren van ICES gebied IIa ICES gebieden VI, VII en VIIIabde, de EG wateren van ICES gebied Vb en de internationale wateren van de ICES gebieden IIa, XII en XIV ) ) Noordse Garnaal Pandalus borealis EG wateren van de ICES gebieden IIa en IV 35 Roggen Rajidae Schar en Bot Limanda limanda Platichthys flesus Schartong Lepidorhombus spp. EG wateren van de ICES gebieden IIa en IV 236 7) 8) EG wateren van de ICES gebieden VIa-b, VIIa-c en VIIe-k 6 9) EG wateren van ICES gebied VIId 5 10) EG wateren van de ICES gebieden IIa en IV EG wateren van de ICES gebieden IIa en IV 21 Schelvis ICES gebied IV en de EG wateren van ICES gebied IIa 182 Melanogrammus aeglefinus Skagerrak 2 Schol Pleuronectes platessa ICES gebied IV, de EG wateren van ICES gebied IIa en ICES gebied IIIa tot aan het Skagerrak Skagerrak Sprot EG wateren van de ICES gebieden IIa en IV Sprattus sprattus VIId en e 430 Tarbot en Griet Psetta maxima Scopthalmus rhombus EG wateren van de ICES gebieden IIa en IV Tong EG wateren van de ICES gebieden IIa en IV Solea solea Skagerrak 65 Tongschar en Witje EG wateren van ICES gebieden IIa en IV 843 Wijting Merlangius merlangus ICES gebied IV en de EG wateren van ICES gebied IIa 674 ICES gebieden VIIb-h en VIIk 81 Skagerrak 1 Zeeduivel EG wateren van de ICES gebieden IIa en IV 303 Lophiidae Noorse wateren van ICES gebied IV 17 37

38 ICES gebied VI, de EG wateren van ICES gebied Vb en de 193 internationale wateren van de ICES gebieden XII en XIV ICES gebied VII 30 Andere soorten Noorse wateren van ICES gebied IV ) Voetnoten: 1) Waarvan tot 68% mag worden gevangen in de Noorse Economische Zone en in de visserijzone van Jan Mayen; 2) Waarvan tot 27% mag worden gevist in de wateren van de Faroer; 3) Een minimummaat van 100 cm moet in acht genomen worden; 4) Waarvan niet meer dan ton mag worden gevangen in de Noorse wateren ten noorden van 62 0 NB en de visserijzone rond Jan Mayen; 5) Waarvan niet meer dan 490 ton mag worden gevangen in de ICES gebieden IVb,c; 6) Van deze hoeveelheid mag niet meer dan ton worden gevangen in de periode van 1 januari tot en met 15 februari en van 1 oktober tot en met 31 december in de EG wateren van ICES gebied IVa; 7) Vangsten van de Koekoeksrog (Leucoraja naevus) (RJN/2C4-C), Stekelrog (Raja Clavata) (RJC/2AC4-C), Blonde rog (Raja brachyuran)(rjh/2ac4-c), Gevlekte rog (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) en de Sterrog (Amblyraja radiate) RJR/2AC4-C) moeten afzonderlijk worden gerapporteerd; 8) Voor vissersvaartuigen met een lengte over alles van meer dan 15 meter geldt dat deze soort niet meer dan 25% levend gewicht mag bedragen van het totaal van de vangsten aan boord; 9) Vangsten van de Koekoeksrog (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), Stekelrog (Raja Clavata) (RJC/67AKXD), Blonde rog (Raja brachyuran)(rjh/67akxd), Gevlekte rog (Raja montagui) (RJM/67AKXD), de Kleinoogrog (Raja micoocellata)(rje/67akxd), de Zandrog (Leucoraja circularis)(rji/67akxd) en de Shagreenrog (Leucoraja fullonica) RJF/67AKXD) moeten afzonderlijk worden gerapporteerd; 10) Vangsten van de Koekoeksrog (Leucoraja naevus) (RJN/07D), Stekelrog (Raja Clavata) (RJC/07D), Blonde rog (Raja brachyuran)(rjh/07d), Gevlekte rog (Raja montagui) (RJM//07D) en de sterrog (Amblyraja radiate) RJR/07D) moeten afzonderlijk worden gerapporteerd; 11) Andere soorten dan: haring, kabeljauw, koolvis, leng, makreel, schelvis, schol en wijting. 38

39 4. bijlage IV bij de Regeling Vangstbeperking Totaal voor de gezamenlijke vissers van de lidstaten van de EG in het kalenderjaar 2009 te vangen hoeveelheden (x kg in levend gewicht) Vissoort Gebied Hoeveelheid Blauwe leng Molva dypterygia EG wateren en internationale wateren van de ICES gebieden II, IV en V EG wateren en internationale wateren van de ICES gebieden VI en VII 5 1) 6 1) Grenadiervis Coryphaenoides rupestris EG wateren en internationale wateren van de ICES gebieden Vb, VI en VII 7 1) Kabeljauw Gadus morhua ICES gebieden I en IIb 100 Leng Molva molva EG wateren en internationale wateren van de ICES gebieden I en II 5 1) Torsk Brosme brosme EG wateren en internationale wateren van de ICES gebieden I, II en XIV EG wateren en internationale wateren van ICES gebied IV EG wateren en internationale wateren van ICES gebied V, VI en VII 3 1) 6 1) 6 1) Zeebrasem Pallelus bogaraveo EG wateren en internationale wateren van ICES gebieden VI, VII, VIII 7 1) 2) Zwarte haarstaartvis Aphanopus carbo EG wateren en internationale wateren van de ICES gebieden V, VI, VII en XII 8 1) Voetnoot: 1) Uitsluitend voor bijvangsten, gerichte visserij niet toegestaan 2) Een minimummaat van 30 cm moet in acht genomen worden 39

40 5. Rayonindeling Het rayon van de Phoca van Den Helder tot aan de lijn Kornwerderzand kroonpolders Vlieland Het rayon van de Stormvogel van Kornwerderzand Vlieland tot wantij Terschelling inclusief vasteland Terschelling 40

41 Gebied van de Krukel van wantij Terschelling tot de oostpunt haven Lauwersoog en punt op de oostkant van Schiermonnikoog Gebied van de Harder van Lauwersoog Schiermonnikoog tot grens Duitsland inclusief Dollard 41

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 84. 2075 3 december 2009 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 december 2009, nr. 92092 houdende

Nadere informatie

Informatiebulletin. Regelgeving Visserij. zomer Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Informatiebulletin. Regelgeving Visserij. zomer Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Regelgeving Visserij zomer 2009 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit directie Agroketens en Visserij Uitvoering Visserijregelingen augustus 2009 2 Bij dit informatiebulletin Voor u ligt

Nadere informatie

Informatiebulletin. Versie oktober 2011. Datum 5 oktober 2011 Status Definitief

Informatiebulletin. Versie oktober 2011. Datum 5 oktober 2011 Status Definitief Informatiebulletin Versie oktober 2011 Datum 5 oktober 2011 Status Definitief Definitief Informatiebulletin 5 oktober 2011 Colofon Contactgegevens Auteurs T 070-3788510 M - F 070-3786452 VR@minlnv.nl Directie

Nadere informatie

- LANDBOUW EN VISSERIJ -

- LANDBOUW EN VISSERIJ - 15975/03 (Presse 369) (OR. fr, en) 2555e zitting van de Raad - LANDBOUW EN VISSERIJ - Brussel, 17, 18 en 19 december 2003 Voorzitter: de heer Giovanni ALEMANNO Minister van Land- en Bosbouw van de Italiaanse

Nadere informatie

-volle zee van de Beringzee. -Unie-wateren van ICES-deelgebieden I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X en XII

-volle zee van de Beringzee. -Unie-wateren van ICES-deelgebieden I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X en XII Bijlage Ia Vissoorten waarop vanaf 1 januari 2015 in het betreffende gebied niet mag worden gevist op grond van verboden genoemd in Titel II van de verordening vangstmogelijkheden (verboden soorten). Vissoort

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 mei 2003 (OR. en) 8878/03 PECHE 99

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 mei 2003 (OR. en) 8878/03 PECHE 99 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 mei 2003 (OR. en) 8878/03 PECHE 99 INGEKOMEN DOCUMENT van: mevrouw Patricia BUGNOT, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie ingekomen: 30

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 augustus 2002 (26.08) (OR. fr) 11551/02 PECHE 119

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 augustus 2002 (26.08) (OR. fr) 11551/02 PECHE 119 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 augustus 2002 (26.08) (OR. fr) 11551/02 PECHE 119 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 1474 30 januari 2009 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 januari 2009, nr. TRCJZ/2009/210,

Nadere informatie

Informatiebulletin. Jannuari 2014

Informatiebulletin. Jannuari 2014 Informatiebulletin Jannuari 2014 Informatiebulletin Januari 2014 Colofon Contactgegevens T 070 3784367 VR@minez.nl Directoraat-generaal Agro Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn Postbus 20401

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. voorstel voor een verordening van de Raad

BIJLAGEN. bij het. voorstel voor een verordening van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.6.2014 COM(2014) 378 final ANNEXES 1 to 3 BIJLAGEN bij het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 43/2014 van de Raad ten aanzien

Nadere informatie

9249/06 CS/lg DG B III

9249/06 CS/lg DG B III RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 mei 2006 (OR. en) 9249/06 PECHE 153 OC 357 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 51/2006,

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Brussel, 10 november 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0259 (NLE) 13765/15 ADD 1 PECHE 414 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 10 november 2015 aan: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

Informatiebulletin. Zomer Datum september 2012

Informatiebulletin. Zomer Datum september 2012 Informatiebulletin Zomer 2012 Datum september 2012 Colofon Contactgegevens T 070-3784367 F 070-3786452 VR@mineleni.nl Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn Uitvoering Visserijregelingen Prins

Nadere informatie

RESULTATEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD. 3360e zitting van de Raad. Landbouw en Visserij. Brussel, 15 en 16 december 2014 PERS

RESULTATEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD. 3360e zitting van de Raad. Landbouw en Visserij. Brussel, 15 en 16 december 2014 PERS Raad van de Europese Unie 16912/14 (OR. en) PRESSE 649 PR CO 72 RESULTATEN VAN DE ZITTING VAN DE 3360e zitting van de Raad Landbouw en Visserij Brussel, 15 en 16 december 2014 Voorzitter Maurizio MARTINA

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 8 maart 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0068 (NLE) 6712/16 ADD 1 PECHE 61 VOORSTEL van: ingekomen: 8 maart 2016 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur,

Nadere informatie

Gezonde visbestanden van de Belgische aanvoer

Gezonde visbestanden van de Belgische aanvoer Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek Duurzaamheidsteam Eenheid: Dier - Visserij Ankerstraat 1 B-8400 Oostende, België Tel.: +32 59 342250 Fax: +32 59 330629 www.ilvo.vlaanderen.be Gezonde visbestanden

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties document COM(2016) 698 final - Annexes 2 to 8.

Hierbij gaat voor de delegaties document COM(2016) 698 final - Annexes 2 to 8. Raad van de Europese Unie Brussel, 28 oktober 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0344 (NLE) 13797/16 ADD 2 PECHE 400 VOORSTEL van: ingekomen: 27 oktober 2016 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

2152e zitting van de Raad. Brussel, 17 en 18 december 1998

2152e zitting van de Raad. Brussel, 17 en 18 december 1998 14130/98 (Presse 449 2152e zitting van de Raad - VISSERIJ - Brussel, 17 en 18 december 1998 Voorzitter: de heer Wilhelm MOLTERER Minister van Land- en Bosbouw van de Republiek Oostenrijk Internet : http://ue.eu.int/

Nadere informatie

11973/09 HD/lg DG B III

11973/09 HD/lg DG B III RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 juli 2009 (OR. en) 11973/09 PECHE 180 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 43/2009,

Nadere informatie

PERS PERSMEDEDELING. Landbouw en Visserij RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 16916/1/08 REV 1 (Presse 361) 2917e zitting van de Raad

PERS PERSMEDEDELING. Landbouw en Visserij RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 16916/1/08 REV 1 (Presse 361) 2917e zitting van de Raad RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 16916/1/08 REV 1 (Presse 361) PERSMEDEDELING 2917e zitting van de Raad Landbouw en Visserij Brussel, 18 en 19 december 2008 Voorzitter Michel BARNIER minister van Landbouw en

Nadere informatie

BELGISCHE ZEEVISSERIJ

BELGISCHE ZEEVISSERIJ NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK Leuvenseweg 44 000 BRUSSEL Tel. : 53.9.50 BELGISCHE ZEEVISSERIJ JAAR 984 Uittreksel "Landbouw/statistieken nr 4, 5, 98". I N H O U D S O P G A V E ZEEVISSERIJ Jaar

Nadere informatie

Pagina 1. VRAGEN EN ANTWOORDEN AANLANDPLICHT - BASISSET Bijgewerkt op: 25 november 2014

Pagina 1. VRAGEN EN ANTWOORDEN AANLANDPLICHT - BASISSET Bijgewerkt op: 25 november 2014 VRAGEN EN ANTWOORDEN AANLANDPLICHT - BASISSET Bijgewerkt op: 25 november 2014 In dit document wordt antwoord gegeven op een aantal veel gestelde vragen over de aanlandplicht. Aan de publicatie kunnen geen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling visserij

Uitvoeringsregeling visserij LNV Uitvoeringsregeling visserij Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 september 2008, nr. TRCJZ/2007/3190, houdende samenvoeging en vereenvoudiging van diverse regelingen

Nadere informatie

Volgende maatregelen zijn vanaf 1 januari 2010 van kracht:

Volgende maatregelen zijn vanaf 1 januari 2010 van kracht: Volgende maatregelen zijn vanaf 1 januari 21 van kracht: 1. DAGENBEPERKING 1.1. Vaartdagenregeling Gedurende de periode 1 januari 21 tot 31 december 21 mag een vissersvaartuig maximaal 255 vaartdagen verwezenlijken

Nadere informatie

PERSMEDEDELING. 2986e zitting van de Raad. Landbouw en Visserij. Brussel, december 2009

PERSMEDEDELING. 2986e zitting van de Raad. Landbouw en Visserij. Brussel, december 2009 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 17488/09 (Presse 375) (OR. en) PERSMEDEDELING 2986e zitting van de Raad Landbouw en Visserij Brussel, 14-16 december 2009 Voorzitter de heer Eskil ERLANDSSON minister van Landbouw

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 juli 2005 (15.07) (OR. en) 11163/05 PECHE 143

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 juli 2005 (15.07) (OR. en) 11163/05 PECHE 143 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 juli 2005 (15.07) (OR. en) 11163/05 PECHE 143 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 12 juli 2005 Betreft: Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 24, 1, 2, 3 en 6 ;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 24, 1, 2, 3 en 6 ; Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van aanvullende nationale maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden en voor controle op de visserijactiviteiten DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

Uitkomsten enquête over de Noordzee visbestanden 2011

Uitkomsten enquête over de Noordzee visbestanden 2011 Uitkomsten enquête over de Noordzee visbestanden 2011 Inger Wilms, Pvis. Dit artikel beschrijft de uitkomsten van de Noordzee enquête die afgelopen zomer gehouden is onder Noordzee vissers uit België,

Nadere informatie

douane - goederen codes.txt 0101_80 Levende paarden, ezels, muildieren en muilezels 010110_80 fokdieren van zuiver ras 01011010_80 paarden

douane - goederen codes.txt 0101_80 Levende paarden, ezels, muildieren en muilezels 010110_80 fokdieren van zuiver ras 01011010_80 paarden 0101_80 Levende paarden, ezels, muildieren en muilezels 010110_80 fokdieren van zuiver ras 01011010_80 paarden 01011090_80 andere 0101109010_80 ezels 0101109090_80 andere 010190_80 andere 01019011_10 paarden

Nadere informatie

Informatiebulletin. September 2015

Informatiebulletin. September 2015 Informatiebulletin September 2015 Colofon Contactgegevens T 070 3786448 VR@minez.nl www.rvo.nl Postbus 20401 2500 EK Den Haag Auteurs Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Team Uitvoering Visserijregelingen

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 727 definitief Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot vaststelling, voor 2003, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden

Nadere informatie

Goederencode Omschrijving

Goederencode Omschrijving 01011010 fokpaarden van zuiver ras 01011090 fokezels van zuiver ras 01019011 slachtpaarden 01019019 paarden, levend (m.u.v. fokdieren van zuiver ras en slachtpaarden) 01019030 ezels, levend 01019090 muildieren

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 8, 10a en 12 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 8, 10a en 12 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12733 4 mei 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 30 april 2015, nr. WJZ / 15032842, tot wijziging

Nadere informatie

Nederlandse Vissersbond T.a.v. Postbus AB EMMELOORD. Geachte,

Nederlandse Vissersbond T.a.v. Postbus AB EMMELOORD. Geachte, Directie Regionale Zaken Nederlandse Vissersbond T.a.v. Postbus 64 8300 AB EMMELOORD uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 04-10-2006 200602366/4.0/ DRZ/07/1557/HD/SM 23-04-2007 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

12882/09 sd DG B III

12882/09 sd DG B III RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 3 september 2009 (OR. en) 12882/09 PECHE 207 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 2 september 2009 Betreft: Voorstel voor een Verordening van de Raad tot vaststelling,

Nadere informatie

Datum 26 november 2009 Betreft Verlenging Nb-wetvergunning ensisvisserij

Datum 26 november 2009 Betreft Verlenging Nb-wetvergunning ensisvisserij > Retouradres Postbus 6111 5600 HC Eindhoven Keizersgracht 5 5611 HB Eindhoven Postbus 6111 5600 HC Eindhoven www.minlnv.nl Betreft Verlenging Nb-wetvergunning ensisvisserij Geachte heer, Bij brief van

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2008) 709 def. - Bijlage III

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2008) 709 def. - Bijlage III RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 12 november 2008 (OR. en) 15578/08 ADD 3 PECHE 307 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 11 februari 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 11 februari 2015 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 11 februari 2015 (OR. en) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2013/0436 (COD) 6023/15 LIMITE PECHE 48 CODEC 160 NOTA van: aan: het voorzitterschap de delegaties

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 september 2009 (24.09) (OR. en) 13632/09 PECHE 231

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 september 2009 (24.09) (OR. en) 13632/09 PECHE 231 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 september 2009 (24.09) (OR. en) 13632/09 PECHE 231 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 23 september 2009 Betreft: Voorstel voor een verordening van de Raad houdende

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 28 april DRZ/07/3012/FB/HG onderwerp doorkiesnummer bijlagen

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 28 april DRZ/07/3012/FB/HG onderwerp doorkiesnummer bijlagen Directie Regionale Zaken Zeehondencrèche Lenie t Hart t.a.v. Hoofdstraat 94a 9968 AG Pieterburen uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 28 april 2007 - DRZ/07/3012/FB/HG 01-08-2007 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

Goederencode 2009. Omschrijving

Goederencode 2009. Omschrijving 01011010 fokpaarden van zuiver ras 01011090 fokezels van zuiver ras 01019011 slachtpaarden 01019019 paarden, levend (m.u.v. fokdieren van zuiver ras en slachtpaarden) 01019030 ezels, levend 01019090 muildieren

Nadere informatie

Bijlage KRM haaienactieplan

Bijlage KRM haaienactieplan Bijlage KRM haaienactieplan 1 2015-2021 Historische en huidige status Haaien en roggen komen van oudsher voor in de Nederlandse wateren. Tot halverwege de vorige eeuw werden zij vaak gevangen door sport-

Nadere informatie

Ing. S.W. Verver, dr. ir. R.E. Grift, mw. ir. F.J. Quirijns. RIVM, Milieu- en natuurplanbureau De heer drs. W. Ligtvoet Postbus BA BILTHOVEN

Ing. S.W. Verver, dr. ir. R.E. Grift, mw. ir. F.J. Quirijns. RIVM, Milieu- en natuurplanbureau De heer drs. W. Ligtvoet Postbus BA BILTHOVEN Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) BV Postbus 68 Postbus 77 1970 AB IJmuiden 4400 AB Yerseke Tel.: 0255 564646 Tel.: 0113 572781 Fax.: 0255 564644 Fax.: 0113 573477 Internet:postkamer@rivo.dlo.nl

Nadere informatie

Project Innovatieve discardvermindering in de praktijk

Project Innovatieve discardvermindering in de praktijk Europese Visserijfonds, investering in duurzame visserij Project Innovatieve discardvermindering in de praktijk Eerste inzicht in de mogelijke effecten van het verlagen van de minimuminstandhoudingsreferentiemaat

Nadere informatie

*PDOC01/14664* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE

*PDOC01/14664* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Bezuidenhoutseweg 73 Den Haag Postbus 20401 2500 EK Den Haag www.minlnv.nl

Nadere informatie

De zee heeft jou nodig!

De zee heeft jou nodig! De zee heeft jou nodig! Je houdt van producten die uit de zee komen en die doen je goed. Maar de vangst en zelfs de kweek van bepaalde vissoorten heeft nare gevolgen: overbevissing, bedreiging met uitsterven,

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.1.2017 COM(2017) 4 final 2017/0001 (NLE) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1903 tot vaststelling, voor 2017, van de vangstmogelijkheden

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD. betreffende een raadpleging over de vangstmogelijkheden voor 2014

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD. betreffende een raadpleging over de vangstmogelijkheden voor 2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.5.2013 COM(2013) 319 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD betreffende een raadpleging over de vangstmogelijkheden voor 2014 NL NL MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 195 Integraal Beheerplan Noordzee 2015 Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 januari 2011 (OR. en) 17546/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0324 (NLE) PECHE 340

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 januari 2011 (OR. en) 17546/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0324 (NLE) PECHE 340 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 januari 2011 (OR. en) 17546/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0324 (NLE) PECHE 340 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD tot

Nadere informatie

ICES adviezen Noordzee visserij 2018

ICES adviezen Noordzee visserij 2018 ICES adviezen Noordzee visserij 2018 Presentatie aan Ministerie EZ, visserijsector en maatschappelijke organisaties, 30 juni 2017 Nathalie Steins (lid ICES Advisory Committee) Het adviesproces 1. Europese

Nadere informatie

L 348/20 Publicatieblad van de Europese Unie

L 348/20 Publicatieblad van de Europese Unie L 348/20 Publicatieblad van de Europese Unie 24.12.2008 VERORDENING (EG) Nr. 1342/2008 VAN DE RAAD van 18 december 2008 tot vaststelling van een langetermijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing

Nadere informatie

Ecologische basiskaarten voor de Nederlandse mariene wateren ten behoeve van advisering bij crisismanagement

Ecologische basiskaarten voor de Nederlandse mariene wateren ten behoeve van advisering bij crisismanagement Ecologische basiskaarten voor de Nederlandse mariene wateren ten behoeve van advisering bij crisismanagement Selectie vissen Ilse De Mesel, Carola van Zweeden, Remment ter Hofstede Rapport C085/07 Wageningen

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID N. 2006 5292 [C 2006/37080] 21

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 30 april 2015 (OR. en) 2013/0436 (COD) PE-CONS 11/15 PECHE 67 CODEC 224 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34154 10 december 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 2 december 2013, nr. WJZ/13199912, houdende

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Reactie rapport Greenpeace: illegale aanvoer kabeljauw Eemshaven

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Reactie rapport Greenpeace: illegale aanvoer kabeljauw Eemshaven Directie Juridische Zaken De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 8 februari 2007 07-LNV-B-08 TRCJZ/2007/846 20 maart

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 31 juli 2015.

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 31 juli 2015. Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 31 juli 2015. Technisch dossier Puls. In april jl. kregen de ondernemers

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 7 april 2011 (OR. en) 8202/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0392 (NLE) PECHE 84

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 7 april 2011 (OR. en) 8202/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0392 (NLE) PECHE 84 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 april 2011 (OR. en) 8202/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0392 (E) PECHE 84 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft BESLUIT VAN DE RAAD houdende goedkeuring,

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken Pagina 1 van 12

Ministerie van Economische Zaken Pagina 1 van 12 VRAGEN EN ANTWOORDEN AANLANDPLICHT DEMERSALE SECTOR (basisset) Op 1 januari 2014 is het nieuwe Gemeenschappelijke Visserijbeleid (GVB) in werking getreden. De aanlandplicht is één van de belangrijkste

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Contactpersoon Joop Nijssen T 0031 70 348 4858

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 maart 2009 (OR. en) 7850/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0041 (C S) PECHE 74

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 maart 2009 (OR. en) 7850/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0041 (C S) PECHE 74 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 maart 2009 (OR. en) 7850/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0041 (C S) PECHE 74 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 19 maart 2009 Betreft: Voorstel voor een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1749 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Informatiebulletin. December 2016

Informatiebulletin. December 2016 Informatiebulletin December 2016 Informatiebulletin December 2016 Colofon Contactgegevens T 070 3786448 VR@minez.nl www.rvo.nl Postbus 20401 2500 EK Den Haag Auteurs Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 12 november 2009 Betreft MZI-beleid. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 12 november 2009 Betreft MZI-beleid. Geachte Voorzitter, > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.minlnv.nl Datum 12

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 968 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46469 21 december 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 18 december 2015, nr. WJZ/15153904,

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.5.2013 COM(2013) 250 final 2013/0133 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 302/2009 van de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 492 Besluit van 7 september 2000, houdende vaststelling leges visserijdocumenten (Legesbesluit visserijdocumenten) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 30 januari 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 30 januari 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 30 januari 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0001 (E) 5420/15 PECHE 23 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22268 12 december 2011 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 2 december 2011,

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 7.1.2011 COM(2010) 807 definitief 2010/0392 (E) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake toegang van vissersvaartuigen die de vlag van de Bolivariaanse Republiek Venezuela

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 2.5.2003 COM(2003) 175 definitief 2003/0062 (CNS) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD betreffende het beheer van de in ultraperifere gebieden geregistreerde

Nadere informatie

Visserij in de EU: Gemeenschappelijk Visserijbeleid Zeevisserij vrijwel geheel Europees beleid Hervorming van het GVB in 2012 Publicatie van Groenboek

Visserij in de EU: Gemeenschappelijk Visserijbeleid Zeevisserij vrijwel geheel Europees beleid Hervorming van het GVB in 2012 Publicatie van Groenboek Visserij en Visserijcontrole De Internationale Dimensie Visserij in de EU: Gemeenschappelijk Visserijbeleid Zeevisserij vrijwel geheel Europees beleid Hervorming van het GVB in 2012 Publicatie van Groenboek

Nadere informatie

Ik ben het Net. Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! VISSERIJ 7 8 GROEP. Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer.

Ik ben het Net. Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! VISSERIJ 7 8 GROEP. Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer. VISSERIJ Ik ben het Net Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Aangeboden door Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer. www.eu.nl -> onderwijs Europese Unie Haring! Verse

Nadere informatie

Informatiebulletin. December 2015

Informatiebulletin. December 2015 Informatiebulletin December 2015 Informatiebulletin December 2015 Colofon Contactgegevens T 070 3786448 VR@minez.nl www.rvo.nl Postbus 20401 2500 EK Den Haag Auteurs Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Nadere informatie

Informatie weegverplichting aan boord

Informatie weegverplichting aan boord Informatie weegverplichting aan boord Vanuit de verordening EG nr. 1224/2009 is het verplicht om visserijproducten te wegen bij de aanlanding voordat de visserijproducten worden opgeslagen, vervoerd of

Nadere informatie

Bedankt! Waarom data verzamelen? Hoe data verzamelen? Geachte heer / mevrouw,

Bedankt! Waarom data verzamelen? Hoe data verzamelen? Geachte heer / mevrouw, Bedankt! Geachte heer / mevrouw, Eerst en vooral wensen het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) u van harte te danken omdat u gedurende een periode

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 12.5.2011 COM(2011) 260 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Toepassing

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage. Datum 13 mei 2016 Betreft KRM haaienactieplan

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage. Datum 13 mei 2016 Betreft KRM haaienactieplan > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 oktober 2000 (20.10) (OR. en) 11951/00 LIMITE ELARG 142

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 oktober 2000 (20.10) (OR. en) 11951/00 LIMITE ELARG 142 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 oktober 2000 (20.10) (OR. en) 11951/00 LIMITE ELARG 142 NOTA I-PUNT van: de Groep uitbreiding d.d.: 29 september 2000 aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers

Nadere informatie

Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur t.a.v. Postbus AC YERSEKE. uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum

Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur t.a.v. Postbus AC YERSEKE. uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum Directie Regionale Zaken Noord Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur t.a.v. Postbus 116 4400 AC YERSEKE uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 15-12-2008 HVG DRZ/09/1084/JS/SM 16-03-2009

Nadere informatie

Kernbegrippen visserijbeheer en overzicht toestand visbestanden in Europa. (IMARES - institute for Marine Resources & Ecosystem Studies)

Kernbegrippen visserijbeheer en overzicht toestand visbestanden in Europa. (IMARES - institute for Marine Resources & Ecosystem Studies) Kernbegrippen visserijbeheer en overzicht toestand visbestanden in Europa Wim L.T. van Densen, Niels T. Hintzen Rapport C006/10 IMARES Wageningen UR (IMARES - institute for Marine Resources & Ecosystem

Nadere informatie

Stichting Zeehondencrèche Pieterburen N. Kuizenga Hoofdstraat 94 A 9968 AG PIETERBUREN

Stichting Zeehondencrèche Pieterburen N. Kuizenga Hoofdstraat 94 A 9968 AG PIETERBUREN > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting Zeehondencrèche Pieterburen N. Kuizenga Hoofdstraat 94 A 9968 AG PIETERBUREN Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Postbus 19530 2500 CM Den Haag

Nadere informatie

Sportvisserij binnen de grenzen van Natura 2000

Sportvisserij binnen de grenzen van Natura 2000 Sportvisserij de grenzen Vissen binnenbinnen de grenzen van Natura 2000 van Natura 2000 Afspraken over het visserijbeheer in de Noordzeekustzone en Vlakte van de Raan voor de ontwikkeling vanopnatuur en

Nadere informatie

Informatiebulletin. Versie december Datum 28 december 2011 Status Definitief

Informatiebulletin. Versie december Datum 28 december 2011 Status Definitief Informatiebulletin Versie december 2011 Datum 28 december 2011 Status Definitief Definitief Informatiebulletin 28 december 2011 Colofon Contactgegevens Auteurs T 070-3788510 F 070-3786452 VR@mineleni.nl

Nadere informatie

Handleiding gebruik MSC certificaat voor deelnemers CVO, januari 2015

Handleiding gebruik MSC certificaat voor deelnemers CVO, januari 2015 Handleiding gebruik MSC certificaat voor deelnemers CVO, januari 2015 Dekking MSC certificaat Het MSC certificaat van de CVO geldt voor een aantal specifieke combinaties van visserijtechnieken en maaswijdte,

Nadere informatie

Project Best Practices II Tussenrapportage Innovatieprojecten aanlandplicht Selectiviteit Periode 1 maart december 2016

Project Best Practices II Tussenrapportage Innovatieprojecten aanlandplicht Selectiviteit Periode 1 maart december 2016 Project Best Practices II Tussenrapportage Innovatieprojecten aanlandplicht Selectiviteit Periode Opgesteld door: R. Martens d.d. 20 maart 2017 Inhoudsopgave 1. Algemene Projectinformatie...3 2. Voortgang

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 oktober 2009 (OR. en) 14004/09 PECHE 257 UD 208

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 oktober 2009 (OR. en) 14004/09 PECHE 257 UD 208 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 oktober 2009 (OR. en) 14004/09 PECHE 257 UD 208 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD betreffende de opening en de wijze van

Nadere informatie

Code GN 2011. Code GN 2012. Omschrijving der goederen (zelfbeschrijvend) 2012 eenheden

Code GN 2011. Code GN 2012. Omschrijving der goederen (zelfbeschrijvend) 2012 eenheden Omschrijving der goederen (zelfbeschrijvend) 0101 10 10 0101 21 00 fokpaarden van zuiver ras p/st 0101 10 90 0101 30 00 ezels, levend p/st 0101 90 11 0101 29 10 slachtpaarden p/st 0101 90 19 0101 29 90

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: Website: Urk, 15 december 2016.

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: Website:  Urk, 15 december 2016. Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Aan: de leden van VisNed, 1 Urk, 15 december 2016. Visserijraad geeft goed perspectief voor 2017

Nadere informatie

Toezicht op de Waddenzee. Informatie

Toezicht op de Waddenzee. Informatie Toezicht op de Waddenzee Inleiding De handhaving van de regels die gelden voor de Waddenzee ligt in handen van zowel de gemeenten, de provincies als de landelijke overheid. De provincies krijgen steeds

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD Brussel, 19.4.2010 COM(2010)153 definitief 2010/0083 (NLE) betreffende de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese

Nadere informatie

Bij dit jaareinde wens ik U en uw familie, in naam van de Dienst Zeevisserij een zalige kerst en een voorspoedig 2016.

Bij dit jaareinde wens ik U en uw familie, in naam van de Dienst Zeevisserij een zalige kerst en een voorspoedig 2016. Vlaamse overheid Administratief Centrum Vrijhavenstraat 5 8400 OOSTENDE T 059 43 19 20 F 059 43 19 22 www.vlaanderen.be zeevisserij@lv.vlaanderen.be uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen VIS/106.452.642/1386

Nadere informatie

L 23/54 Publicatieblad van de Europese Unie

L 23/54 Publicatieblad van de Europese Unie L 23/54 Publicatieblad van de Europese Unie 25.1.2013 VERORDENING (EU) Nr. 40/2013 VAN DE RAAD van 21 januari 2013 tot vaststelling, voor 2013, van de vangstmogelijkheden in de EU-wateren en, voor EU-vaartuigen,

Nadere informatie

Beleidsbesluit Uitgifte vergunningen ex Visserijwet 1963 voor de handmatige kokkelvisserij in de periode

Beleidsbesluit Uitgifte vergunningen ex Visserijwet 1963 voor de handmatige kokkelvisserij in de periode Beleidsbesluit Uitgifte vergunningen ex Visserijwet 1963 voor de handmatige kokkelvisserij in de periode 2002-2003 1. Inleiding Op basis van de Visserijwet 1963 zijn in 1989 aan 92 natuurlijke personen

Nadere informatie

(Tekst geldend op: ) De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

(Tekst geldend op: ) De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, (Tekst geldend op: 19-08-2011) Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 september 2008, nr. TRCJZ/2007/3190, houdende samenvoeging en vereenvoudiging van diverse regelingen

Nadere informatie

NOTITIE. Code: /

NOTITIE. Code: / Code: 2011 160/31.03-49 NOTITIE Algemene opmerkingen en wijzigingen ten aanzien van de voorgestelde aanpassingen van het Reglement voor de Binnenvisserij en het Reglement Minimummaten en Gesloten Tijden

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 juli 2007 (OR. en) 10886/07 PECHE 206

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 juli 2007 (OR. en) 10886/07 PECHE 206 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 juli 2007 (OR. en) 886/07 PECHE 206 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD betreffende de opening en de wijze van beheer van autonome

Nadere informatie

ICES aanpak voor Data Limited Stocks (DLS)

ICES aanpak voor Data Limited Stocks (DLS) ICES aanpak voor Data Limited Stocks (DLS) 2012 Bestanden waarvoor gegevens in beperkte mate beschikbaar zijn Floor Quirijns, IMARES ICES geeft vangstadviezen voor meer dan 200 visbestanden. Voor een deel

Nadere informatie