School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen"

Transcriptie

1 School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013

2 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie van de zorg... 6 Het aannamebeleid van de reguliere leerlingen... 6 Het aannamebeleid van lwoo leerlingen... 6 Het aannamebeleid van leerlingen met een leerling-gebonden financiering... 7 Het aannamebeleid van OPDC of PRO leerlingen in de bovenbouw... 7 Drie lijnen in ondersteuning... 8 De eerste lijn... 8 De tweede lijn... 9 Het Zorg Advies Team Schematische weergave aanmelding De zorgklas De derde lijn Specifieke begeleiding van de leerling Bureau Jeugd Zorg Leerplichtambtenaar Schoolarts Politie Oké op school Almeerkans Flevodrome Herstart Over vier jaar Grenzen aan de zorg Integrale aanpak Het zorglokaal Ketenpartners Cluster 3 leerlingen Het Leerling Volg Systeem /20

3 Inleiding Voor jullie ligt het schoolondersteuningsprofiel van OSG De Meergronden Ons zorgplan is omgeschreven naar een ondersteuningsplan en aangepast voor het schooljaar De Meergronden geeft invulling geeft aan de stelselwijziging Passend Onderwijs binnen de mogelijkheden van de school. In het ondersteuningsprofiel beschrijven we de ondersteuning die de Meergronden aan (zorg)leerlingen kan bieden. Wij zullen niet alle leerlingen kunnen bedienen en wij zullen de grenzen van onze ondersteuningsmogelijkheden aan moeten geven. Het ondersteuningsprofiel is mede richtinggevend aan onze professionele ontwikkeling en bepaalt onze grenzen en uitdagingen op het gebied van de ondersteuning die wij met ons team van vakdocenten, mentoren en begeleiders aan leerlingen willen en kunnen bieden. Het ondersteuningsprofiel van de Meergronden moet worden bekeken in samenhang met de andere scholen van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband dient een dekkend aanbod voor de regio te verzorgen. Omdat niet alles rondom Passend Onderwijs duidelijk is in verband met de politieke ontwikkelingen is de beschrijving in dit document niet volledig. Het document is een groeidocument. Passend onderwijs zal de komende jaren voortdurend aan verandering onderhevig zijn. De stelselwijziging Passend Onderwijs gaat door. Ook al worden de bezuinigingen voor een deel terug gedraaid, betekent dit niet dat wij niets hoeven te doen. De Meergronden zal zich moeten voorbereiden op een toekomst waarbij we meer leerlingen in school moeten gaan begeleiden. Een deel van deze leerlingen werd voorheen opgevangen in het speciaal onderwijs. Onderdeel van het plan Passend Onderwijs is het wegvallen van de rugzakfinanciering. Concreet betekent dit dat meer leerlingen met een (voormalige) clusterindicatie de komende jaren het reguliere onderwijs in zullen stromen. De mogelijkheid om van het Speciaal Onderwijs gebruik te maken wordt verder beperkt. Ouders krijgen in hun keuze voor een reguliere school ook meer rechten. De taak van de school is om ouders meer bij school te betrekken. Dat biedt mogelijkheden voor een nauwere samenwerking en het delen van verantwoordelijkheid voor het functioneren van hun kind op school. De ontwikkelingen leggen een druk of beter gezegd een uitdaging bij scholen maar ook bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere. De samenwerkingsverbanden krijgen een zorg/ondersteuningsbudget dat verdeeld moet worden onder de verschillende scholen. Het samenwerkingsverband in Almere zal in de toekomst zorg dragen voor de verdeling van de zorgmiddelen. De beoordeling waarop die verdeling zal plaatsvinden en de toeleiding van leerlingen naar de scholen, is nog niet duidelijk. In het samenwerkingsverband zijn alle V(S)O-scholen vertegenwoordigd. Handelingsgericht werken zal maatgevend worden in de begeleiding van zorgleerlingen. Het belang van dossiervorming en het vastleggen van afspraken wordt nog stringenter. In de klankbordgroep van het samenwerkingsverband worden de verschillende mogelijkheden om Passend Onderwijs verder in te voeren besproken. Daarnaast zal er ook een ondersteuningsplanraad ingesteld worden waarin alle geledingen (ouders, leerlingen, personeel van de scholen) vertegenwoordigd zijn. Alle plannen en de werkzaamheden voor zover het de zorg en ondersteuning aan leerlingen betreft, zullen de komende jaren in het kader van de invoering van Passend Onderwijs staan. 3/20

4 Visie op het Onderwijs De Meergronden is aan het vernieuwen maar werkt al jaren vanuit vertrouwde en bewezen kernwaarden. Deze laten we naast alle vernieuwingen, niet los. Gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid dragen voor je eigen handelen. Leerlingen, docenten en ouders zijn niet gelijk in een school, ieder heeft een andere rol. We zijn echter wel gelijkwaardig. Ze hebben er allemaal recht op dat er naar hen wordt geluisterd en op respectvolle wijze met hen wordt opgegaan. Een goede werksfeer leidt tot goede prestaties. Als we leerlingen een kans willen geven zich goed te ontwikkelen, moeten we zorgen voor een plezierige en veilige leeromgeving. Een plek waar je fouten mag maken en risico s mag nemen. Een plek waar leerlingen, medewerkers en ouders gerespecteerd worden. Waar overleg de basis van de relatie is en waar we luisteren om elkaar te begrijpen. Leren is werken met je hoofd, hart en handen. Alle drie zijn belangrijk voor een evenwichtige groei De school is niet alleen voor leerlingen maar wordt ook door leerlingen gedragen. Of je nu in de leerlingenraad zit, steward bent of creatief bijdraagt aan de school. De Meergronden is op weg naar een nieuwe toekomst. Een veranderende wereld om ons heen en veranderende leerlingen vragen om een veranderende school. We willen leerlingen zo opleiden dat ze goed voorbereid en vol vertrouwen hun toekomst in de 21 e eeuw tegemoet gaan. De Meergronden is een school waar de wereld de school in komt. Leerlingen krijgen onderwijs dat een internationaal karakter heeft, uitdagend is en waar samenwerken, werken met hoofd, hart en handen, de belangrijkste pijlers zijn voor een goede voorbereiding op het leven in de 21 e eeuw 4/20

5 Onze basis De Meergronden is een gemeenschap waar plaats is voor allerlei soorten mensen; heel veel verschillende leerlingen, een grote diversiteit aan medewerkers en duizenden ouders. In deze gemeenschap werken we vanuit 3 principes: relatie, ruimte en reflectie. Om dit voor iedereen mogelijk te maken hanteren we de kanjerregels: We vertrouwen elkaar We helpen elkaar Niemand lacht uit Niemand speelt de baas Niemand is of doet zielig Visie op zorg Onze visie op onderwijs vertaalt zich in een visie op zorg. We willen een school zijn: waarin iedereen leert eigen doelen te stellen, je weg te bewaken en je eigen handelen te sturen. waarin elke leerling een maximaal eindresultaat bereikt. waarin groei centraal staat. waarin je ervaart dat je deel uitmaakt van en verantwoordelijkheid draagt voor een gemeenschap waarin mensen elkaar ondanks verschillende achtergronden respecteren. waarin je ervaart dat je de moeite waard bent. waarin ieder zich gekend en nodig voelt. waar leerlingen zich uitgedaagd voelen zich op allerlei terrein te ontplooien en zijn/haar kwaliteiten mag inzetten. Wij streven er naar een school te zijn waarin: leerlingen en medewerkers verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces. er sprake is van gedeelde sturing door begeleider en leerling. De ondersteuning van de leerling bouwt voort op de basisbehoeften: ervaren van competentie, autonomie en het hebben van goede sociale relaties. geleerd wordt in een betekenisvolle context, waarin inzichten, kennis en vaardigheden zijn geïntegreerd. Als je bovenstaande uitgangspunten vertaalt naar de doelen van ons ondersteuningsprofiel, leidt dit tot de volgende drie belangrijkste punten. Ons zorgaanbod: is gericht op zelfredzaamheid, het omgaan met beperkingen en mogelijkheden. staat ten dienste van de optimale (leer)prestatie en is geïntegreerd in onderwijsaanbod en organisatie. stelt de leerling als belangrijkste belanghebbende en informatiedrager centraal. Zij/hij bepaalt met ouders en school de hulpvraag en maakt een keuze voor ondersteuning. Ondersteuning wordt vastgelegd in een handelingsplan; vaststellen van het doel, de activiteit, in welke periode en wie zijn betrokken. 5/20

6 De organisatie van de zorg Het aannamebeleid van de reguliere leerlingen De Meergronden is een openbare school voor voortgezet onderwijs. In principe is de school voor alle kinderen toegankelijk zonder onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid etc. De school voert echter wel een toelatingsbeleid voor de verschillende afdelingen. Het toelatingsbeleid is terug te vinden op de website en is conform de ASG richtlijnen. Het toelatingsbeleid is van belang om er voor te zorgen dat de leerling in de goede unit terecht komt. Daarbij gaan wij uit van het bieden van reële kansen. Er kunnen wel kwalitatieve criteria zijn die tot weigering van een leerling kunnen leiden: De school kan de benodigde zorg niet bieden (beschikbaarheid van deskundig personeel, mogelijkheden van begeleiding, benodigde middelen, gebouw e.d.). De plaatsing leidt tot verstoring van de orde (op basis van de geldende gedragsregels). Het aannamebeleid van lwoo leerlingen De basisschool geeft aan ouders het advies om de leerling te laten testen. De basisschool geeft de leerling op voor de lwoo test, met goedkeuring van de ouders. Opgave en tests zijn centraal geregeld via de Permanente Commissie Leerlingzorg (PCL) van de Stichting Leerlingzorg Almere (SLA). De basisschool vult een onderwijskundig rapport in over de leerling. De leerlingen worden groepsgewijs getest in oktober/november. De uitslag van de tests wordt besproken op de VO school, waar de voorkeur van ouders en kind naar toe gaat. De uitslag wordt besproken binnen de school met de orthopedagoog en de betreffende afdelingsleider. Er wordt per leerling een advies opgesteld. De basisschool wordt gevraagd op de uitslag te reageren. In januari/februari vindt met iedere ouder een gesprek plaats, waarbij ouders de uitslag en het advies horen. Bij plaatsing in een klas met BBL en KBL leerlingen De informatie (test, onderwijskundig rapport, informatie van ouders) gaat naar de orthopedagoog en leerlingbegeleider. Die bepaalt welke informatie naar de mentoren gaat. De leerlingbegeleider schrijft een handelingsplan in overleg met de orthopedagoog. De groepen worden ingedeeld door de afdelingsleider. Bij plaatsing in een homogene lwoo klas (kleine klas) De informatie (test, onderwijskundig rapport, informatie van ouders) gaat naar de afdelingsleider en mentoren. Die bepalen welke informatie naar alle vakdocenten gaat. De indeling van de groepen wordt gemaakt door de afdelingsleider die over alle informatie beschikt. 6/20

7 Het aannamebeleid van leerlingen met een leerling-gebonden financiering De meeste leerlingen met een LGF (rugzakje) zijn verbonden met Stichting Gewoon Anders (SGA). Sommige leerlingen zijn verbonden aan een andere instelling, zoals Reactys of Visio. Het doel van deze instellingen is om leerlingen met een rugzakje zoveel mogelijk te laten deelnemen aan het reguliere onderwijs. De leerlingen dienen een indicatie te krijgen voor één van de 4 clusters. Deze wordt aangevraagd door de ouders en door een onafhankelijke commissie van indicatiestelling bekeken. Zij geven de indicatie af. In de toekomst maakt deze procedure deel uit van Passend Onderwijs Almere. Als een rugzakleerling op De Meergronden komt, wordt deze leerling besproken met de ambulante begeleider van SGA en de orthopedagoog. De orthopedagoog spreekt met de ouders. Doel is om samen met ouders te kijken welke zorg hun kind nodig heeft en af te wegen wat de school kan bieden. Beperkingen en mogelijkheden worden op een rijtje gezet. Er wordt een afweging gemaakt of de school voor de leerling de goede plek is. Zo niet, dan wordt samen met ouders gekeken welke andere mogelijkheden er zijn. Vervolgens wordt door de orthopedagoog een handelingsplan gemaakt voor de leerling. Dit handelingsplan wordt besproken met de ouders en de leerling, voordat de leerling op school komt. De school krijgt de kindschema s van SGA van de leerling. Het aannamebeleid van OPDC of PRO leerlingen in de bovenbouw In de bovenbouw stromen leerlingen in die afkomstig zijn van het OPDC en soms leerlingen die van het PRO komen. Er is een schriftelijke overdracht, waarbij de afdelingsleider VO de informatie over de leerling krijgt en samen met de teamleider van het OPDC ( of PRO) kijkt of deze overstap haalbaar is. De leerling komt 1 tot 2 weken proefdraaien waarbij hij/zij de lessen gaat volgen in de gewenste afdeling. Docenten en afdelingsleider brengen daarna een advies uit over haalbaarheid. Daarna volgen de leerlingen de normale aanmeldingsprocedure voor leerlingen die na de brugperiode naar een andere VO school gaan binnen Almere. De afdelingsleider voert een gesprek met leerling en ouders. De leerlingen die van het OPDC of PRO komen, krijgen in de 3 e leerjaar ambulante begeleiding van hun oude school. De ambulante begeleider praat in 1 e instantie met de leerlingen over hun situatie, daarna met de mentor. De leerlingen hebben meerdere gesprekken per jaar met de ambulante begeleider. De toeleiding van zorgleerlingen naar de scholen zal veranderen. Hoe de toeleiding in zijn werk zal gaan is nog niet vastgesteld. In het samenwerkingsverband moet daar nog over gesproken worden. De besturen in het samenwerkingsverband nemen het besluit. 7/20

8 Drie lijnen in ondersteuning De ondersteuning en begeleiding is georganiseerd in de volgende lijnen: 1. Eerste lijn: door mentoren en vakdocenten 2. Tweede lijn: extra zorg door de, in de school aanwezige, begeleiders o.l.v. de orthopedagoog, 3. Derde lijn: externe zorg door hulpverlening en partners De eerste lijn De eerst verantwoordelijke voor de leerling op De Meergronden is de mentor. De mentor is de spil in de leerlingbegeleiding. Omdat vanuit onze visie onderwezen en begeleiden in een hand horen, zijn veel docenten mentor. Het mentoraat staat tevens centraal in de schoolorganisatie, collega s zijn gegroepeerd in teams rond de leerling en daarmee rond het mentoraat. De opdracht van de mentor is de leerling te leren kennen en kennis te maken met ouders. Dit betekent inzicht verwerven in schoolresultaten, evt. leerproblemen, de thuis- en/of opvoedingssituatie, de peergroup en vrije tijdsbesteding. Indien er in twee van deze gebieden wrijvingen of problemen voorkomen, is dat vaak een signaal voor risico op uitval De mentor is degene die constateert of derden geïnformeerd moeten worden over problemen tussen de leerling en medeleerlingen en/of collega s. Hij/ zij voert hier in eerste instantie met leerling en ouders de gesprekken over. De mentor signaleert aan de hand van: - gegevens vanuit het PO - absentie en te-laat-komen - plek in de groep - plotselinge gedragsverandering - resultaten - informatie van collegae - indien van toepassing: lwoo-dossier en handelingsplan Daartoe voeren de mentoren een keer per rapportperiode een persoonlijk gesprek met de leerlingen waar de hierboven genoemde drie aspecten (resultaten, thuissituatie, vrije tijd) aan de orde komen. voeren de mentoren minimaal een keer per rapportperiode een gesprek met de afdelingsleider over de mentorklas. worden elke periode in de rapportvergadering de resultaten en ontwikkeling van de leerling besproken. heeft een leerling in de onderbouw kennismakingsdagen, zodat de mentor ook in een buitenschoolse situatie een beeld krijgt van het gedrag van de leerling. worden alle eerste klas ouders voor de herfstvakantie uitgenodigd voor een individuele kennismaking met de mentoren. Komen de ouders, na meerdere uitnodigingen, niet op school, dan vindt er in uitzonderlijke gevallen huisbezoek plaats. houdt de mentor een LVS dossier bij. Krijgen alle leerlingen in de ouderbouw kanjertraining. De mentoren onderbouw zijn getraind om deze training aan hun klas te geven. Naast de mentor nemen alle betrokken docenten van de leerling en andere functionarissen in school contact op met de mentor of afdelingsleider indien daar aanleiding toe is. Mentoren kunnen bij een hulpvraag via de afdelingsleider gebruik maken van het interne hulpaanbod, de tweede lijn. 8/20

9 De tweede lijn Het betreft hier leerlingen die meer ondersteuning en begeleiding nodig hebben dan die welke geboden wordt vanuit de eerste lijn. Wanneer de hulpvraag te complex wordt, wordt de leerling besproken in het Zorg Advies Team (ZAT) en kan ondersteuning krijgen vanuit de schoolinterne of externe begeleiding. De begeleiding kan gericht zijn op de onderstaande doelgroepen. 1. Leerlingen die een time-out behoeven en begeleiding in de zorgklas moeten krijgen Op de Meergronden zijn er leerlingen die de voortgang van het onderwijs dusdanig in de klas verstoren en zelf ook niet aan leren toekomen dat ze tijdelijk in de zorgklas geplaatst worden (voor zorgklas zie verder). 2. Leerlingen met een LWOO indicatie Leerlingen met een Lwoo indicatie kunnen zowel in de kleine klas (BBL) als in een reguliere klas geplaatst worden. Dit afhankelijk van de uitspraak van de PCL. Begeleiding vindt plaats door de leerlingbegeleiders. De begeleiding is afhankelijk van de ondersteuningsvraag, vaak op cognitief gebied maar ook op sociaal/emotioneel gebied. De leerlingbegeleider werkt met een handelingsplan en in overleg met mentor, teamleider, orthopedagoog en ouders. 3. Leerlingen met een LGF-indicatie cluster 1, 2, 3, 4 1. Cluster 1 - Leerlingen met een visuele beperking. De toelaatbaarheid van deze leerlingen worden individueel binnen de PCL besproken. Indien een leerling door de plaatsingscommissie toelaatbaar wordt bevonden, wordt er met de ambulant begeleider, leerling, ouders, mentor, orthopedagoog en (leerling)begeleider een startgesprek gearrangeerd. Er zal per leerling bekeken worden welke faciliteiten er nodig zijn. De afspraken worden omgezet in een handelingsplan. De ambulant begeleider zal de leerling binnen de school ondersteunen en begeleiden. Daarnaast zal de vaste leerlingbegeleider van de school de leerling op didactisch- en sociaal emotioneel vlak begeleiden. Om de leerling te volgen worden er in ieder geval 2x per jaar voortgangsgesprekken gevoerd. 2. Cluster 2 - Dove en slechthorende leerlingen en/of leerlingen met ernstige spraak- taalmoeilijkheden. De toelaatbaarheid van deze leerlingen worden individueel binnen de PCL besproken. Indien een leerling door de plaatsingscommissie toelaatbaar wordt bevonden, wordt er met de ambulant begeleider, leerling, ouders, mentor, orthopedagoog en (leerling)begeleider een startgesprek gearrangeerd. Er zal per leerling bekeken worden welke faciliteiten er nodig zijn. De afspraken worden omgezet in een handelingsplan. De ambulant begeleider zal de leerling binnen de school ondersteunen en begeleiden. Daarnaast zal de vaste leerlingbegeleider van de school de leerling op didactisch- en sociaal emotioneel vlak begeleiden. Om de leerling te volgen worden er in ieder geval 2x per jaar voortgang gesprekken gevoerd. Cluster 3 - Zeer moeilijk lerende leerlingen (ZMLK), leerlingen met een lichamelijke beperking en/of leerlingen die langdurig ziek zijn. Op de Meergronden worden vanwege de haalbaarheid geen leerlingen aangenomen die zeer moeilijk lerend zijn. De leerling moet minimaal het BBL niveau aankunnen. Deze leerlingen worden binnen het samenwerkingsverband verwezen naar het praktijkonderwijs. De Meergronden biedt opvang voor leerlingen met een lichamelijke beperking of langdurig zieke leerlingen. Het schoolgebouw wordt, binnen de (financiële) ruimte aangepast voor de opvang van deze leerlingen 9/20

10 Voor leerlingen die langdurig ziek zijn dan wel met een lichamelijke beperking wordt de toelaatbaarheid binnen de PCL besproken. Indien een leerling door de plaatsingscommissie toelaatbaar wordt bevonden, wordt er met de ambulant begeleider, leerling, ouders, mentor, orthopedagoog en (leerling)begeleider een startgesprek gearrangeerd. Er zal per leerling bekeken worden welke faciliteiten en vrijstellingen (bijvoorbeeld van gym)er verder nodig zijn. De afspraken worden omgezet in een handelingsplan. De ambulant begeleider zal de leerling binnen de school ondersteunen en begeleiden. Daarnaast zal de vaste leerlingbegeleider van de school de leerling op didactisch- en sociaal emotioneel vlak begeleiden. Om de leerling te volgen worden er in ieder geval 2x per jaar voortgang gesprekken gevoerd. 4.Cluster 4 - Zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK) en of leerlingen met psychiatrische problematiek De toelaatbaarheid van deze leerlingen worden individueel binnen de PCL besproken. Leerlingen die niet binnen de kaders van het reguliere onderwijs kunnen functioneren worden geplaatst op VSO Aquarius of VSO het Nautilus. Indien een leerling door de plaatsingscommissie toelaatbaar wordt bevonden, wordt er met de ambulant begeleider, leerling, ouders, mentor, orthopedagoog en (leerling)begeleider een startgesprek gearrangeerd.. Er zal per leerling bekeken worden welke faciliteiten er nodig zijn. De afspraken worden omgezet in een handelingsplan. De ambulant begeleider zal de leerling binnen de school ondersteunen en begeleiden. Daarnaast zal de vaste leerlingbegeleider van de school de leerling op didactisch- en sociaal emotioneel vlak begeleiden. Om de leerling te volgen worden er in ieder geval 2x per jaar voortgang gesprekken gevoerd 4. Uitvallende leerlingen met ZMOK-achtige kenmerken of leerlingen die moeite hebben macht en gezag te accepteren. Leerlingen met externaliserende problematiek die onderwijs volgen op de Meergronden en die een gevaar voor zichzelf en of andere leerlingen vormen profiteren onvoldoende van de 1 e lijnszorg. Bij deze leerling wordt er een beroep gedaan op 2 e of 3 e lijnszorg. Deze leerlingen worden in overleg met de ouders via het ZAT aangemeld voor de zorgklas. Daar zal er een nader onderzoek plaatsvinden en indien nodig externe hulpverlening worden ingezet. Er is sprake van een tijdelijke plaatsing met als doel terugkeer naar de huidige klas. 5. Leerlingen die gedragsmatig uitvallen met een gemiddeld tot hoog cognitief niveau Binnen het havo, vwo en in de Vwo+ klas zijn er leerlingen met externaliserende- en internaliserende problematiek. Binnen het samenwerkingsverband zijn er geen scholen die deze groep leerlingen specifiek bedienen. De leerling wordt in overleg met de ouders aangemeld bij het ZAT. Door jaarlijkse voorlichting/training/scholing aan de vakdocent, afspraken op docent- en leerling niveau en indien nodig inzet van externe hulpverlening, zal er worden getracht de leerling binnen zijn of haar mogelijkheden met een passend diploma de school te laten verlaten. Zie ook punt 5 hoog- en meerbegaafde leerlingen. 6. Hoogbegaafde (meer begaafde) leerlingen Leerlingen met een hoogbegaafdheidsverklaring en leerlingen waarbij kenmerken van hoogbegaafdheid worden gesignaleerd, kunnen op de Meergronden begeleiding krijgen van een V-coach. Per leerling wordt er een individueel handelingsplan gemaakt. De leerlingen zijn in principe geplaatst in de Vwo+ klas. 10/20

11 7. Leerlingen met dyscalculie, dyslectie en of dyspraxie Leerlingen in het bezit van een dyscalculie-, dyslexie- of DCD-verklaring hebben recht op faciliteiten zoals beschreven in het handboek voor dyslexie en overige beperkingen. De school heeft 2 dyslexiecoördinatoren. Deze personen zijn voor leerling en vakdocenten beschikbaar voor vragen en onduidelijkheden, zij geven voorlichting en organiseren de examenfaciliteiten. 8. Leerlingen met psychiatrische problematiek (angst-, eet-, dysthyme stoornis) Leerlingen die onderwijs volgen op de Meergronden met internaliserende problematiek die bijvoorbeeld een gevaar voor zichzelf en/of voor anderen vormen, zichzelf isoleren of bij wie sprake is van veelvuldig verzuim. Deze leerlingen profiteren onvoldoende van de 1 e lijnszorg en wordt er een beroep gedaan op 2 e en soms 3 e lijnszorg. Deze leerlingen worden in overleg met de ouders via het ZAT aangemeld. Er zal een nader onderzoek plaatsvinden en indien nodig externe hulpverlening worden ingezet. Per leerling zal in samenwerking met de leerling, ouders, mentor en (leerling)begeleider een maatwerktraject opgestart worden. 9. Leerlingen van het taalcentrum Leerlingen van het taalcentrum worden op advies van het taalcentrum in het reguliere onderwijs geplaatst. Meestal gaat er een symbiose aan vooraf. De meeste leerlingen worden in de 1 e klas geplaatst, een enkele keer in de bovenbouw. Leerlingen worden nog een jaar begeleid door een ambulant begeleider van het taalcentrum 10. Leerlingen van het OPDC Leerlingen die (een deel) van de onderbouw op het OPDC hebben gezeten worden, zodra zij klaar zijn om te schakelen, uitgenodigd om 2 weken mee te lopen op de Meergronden. Daarna wordt beslist over een definitieve plaatsing. Leerlingen worden daarna nog begeleid door de leerlingbegeleider. De school biedt ook ondersteuning als de leerling begeleiding nodig heeft omdat het leren niet naar wens verloopt: In de bovenbouw vinden faalangsttrainingen plaats om toets- en examenstress onder controle te krijgen. In de school is het huiswerkinstituut Studiekring, aanwezig. Zij opereren onder de vlag van Aanmelding kan via de website van MORE. De begeleiders houden nauw contact met de docenten en mentoren van de ingeschreven leerlingen. Aan deelname aan de huiswerkklas zijn kosten verbonden. De afdelingsleider bewaakt samen met de orthopedagoog het proces en de kwaliteit van de leerlingenzorg. Hiervoor is het noodzakelijk om per rapportperiode de hele klas te bespreken met de mentoren. De afdelingsleider is voorzitter van de teamvergadering en moet erop toezien dat er voldoende tijd is om (zorg)leerlingen op een efficiënte wijze te bespreken. Hierbij is het van belang dat alle vakdocenten op de hoogte zijn zodat er, indien nodig, afspraken gemaakt kunnen worden die men onderschrijft en uitvoert. De afdelingsleider is verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal (disciplinaire) maatregelen: schorsing, afhandeling van spijbelen, verwijzing naar andere scholen, consultatie ZAT, klassenoverplaatsing e.d. Bij problemen in een klas met een leerling of met zijn ouders die het werk van de mentoren overstijgen, treedt de afdelingsleider op. De mentoren dienen zoveel mogelijk betrokken te blijven. Daarom is overleg met de mentoren over de te nemen stappen noodzakelijk en dient de mentor zoveel mogelijk bij gesprekken aanwezig te zijn. 11/20

12 Het Zorg Advies Team Het ZAT vervult een sleutelrol in de begeleiding op De Meergronden. Het overleg heeft een vierledige functie: advisering van afdelingsleiders naar aanleiding van een ingebrachte casus rond leerlingen uit hun afdeling, door een team van deskundigen; verwijzing naar een intern of extern hulpaanbod; reflectie op eigen handelen/beleving van de afdelingsleiders; scholing op het gebied van begeleiding. Het ZAT overleg vindt eens per twee weken plaats. Hierbij zijn aanwezig de orthopedagoog, de leerplichtambtenaar, de spilfunctionaris BJZ, de GGD arts, de medewerker van de Zorgklas en beurtelings de afdelingsleiders of leerlingbegeleiders. Daarnaast in een andere frequentie de PCL medewerker en de jeugdmaatschappelijke werker. Rollen: Orthopedagoog: voorzitter ZAT, coaching en ondersteuning van afdelingsleiders en mentoren. Zij voert gesprekken met leerlingen en/of ouders en onderhoudt contacten met externe partijen zoals het speciaal onderwijs, het AMK en de collega scholen. Daarnaast verstrekt de orthopedagoog informatie over wisseling/uitbreiding van het hulpaanbod en organiseert ze met de conrector scholingmomenten in het ZAT. De orthopedagoog is tevens zorgcoördinator. Leerplichtambtenaar: direct overleg over ongeoorloofde absentie en het afstemmen van acties voor wat betreft langdurig zieken, dit indien nodig met medewerking van de GGD arts. Een uitwerking van de betrokkenheid van de LPA, is het regelmatige spreekuur op school waar leerlingen die meer dan 10 uur afwezig zijn geweest in een korte periode, worden aangesproken en gewaarschuwd. Hier gaat altijd een bericht over naar huis. De spilfunctionaris van BJZ: advisering van de afdelingsleiders/mentoren. Als eerste loket naar BJZ voert ze gesprekken met leerlingen die indien nodig direct kunnen doorstromen naar een intake-traject. Dit doet ze altijd na contact met de ouders. De jeugdarts GGD: adviseert in medische zaken en roept leerlingen op waarbij een vermoeden van medische problemen ten grondslag ligt aan de afwezigheid. Adviseert de LPA in aanpak van spijbelen dan wel afwezigheid. De medewerker van de Zorgklas: signaleert of een besproken leerling eventueel in aanmerking komt voor plaatsing in de zorgklas en geeft adviezen hoe te handelen. De PCL medewerker is de schakel tussen de PCL en de school. De jeugdmaatschappelijke werker: adviseert en kan gesprekken voeren met leerlingen. De afdelingsleiders brengen leerlingen in met een advies dan wel hulpvraag. Secretariële ondersteuning: de secretaresse maakt de agenda, notuleert tijdens de vergadering en werkt de notulen uit. 12/20

13 ZAT: Protocol aanmeldingen De werkzaamheden van het ZAT zijn een aanvulling en vervolg op de interne zorgbegeleiding. Dat betekent dat de interne zorgstructuur een aantal stappen kent (inclusief de verslaglegging van de ondernomen acties en resultaten), die binnen de eigen zorgstructuur van de school plaatsvinden. De docent/mentor signaleert een probleem bij een leerling. Het kan een didactisch, sociaal- emotioneel en/of gedragsprobleem betreffen. De docent bespreekt het gesignaleerde zo nodig met de mentor van de leerling. Zij kiezen voor een specifieke didactische aanpak, een counselend gesprek of een correctiegesprek. Zien zij samen geen oplossing dan bespreken ze het probleem in het reguliere interne leerlingenoverleg van de school o.l.v. de afdelingsleider. Hierbij is de mogelijkheid om een interne of externe deskundige (bijvoorbeeld een leerlingbegeleider, de orthopedagoog, iemand van de SGA, de jongeren maatschappelijk werker of jeugdarts) in te schakelen als ondersteuning of ter consultatie voor de docent/mentor of de betreffende leerling. Blijven de problemen bestaan dan voert de mentor en/of afdelingsleider een gesprek met de ouders. In het gesprek wordt gemeld dat de leerling indien nodig in het ZAT wordt besproken. Worden de problemen op deze manier niet opgelost dan volgt er een aanmelding van de leerling bij het ZAT met een specifieke vraag of beschrijving van de gesignaleerde problematiek. Ouders zijn op de hoogte van deze bespreking in het ZAT. In het ZAT: Vindt een probleemanalyse plaats vanuit de verschillende disciplines en expertises die vertegenwoordigd zijn in het ZAT Wordt een advies uitgebracht waarbij de volgende uitkomsten mogelijk zijn: - oplossingen intern op school (bijvoorbeeld counseling, contractje etc.) - doorverwijzing naar de Zorgklas - doorverwijzing naar een externe hulpverleningsinstelling (BJZ, JMW, GGD) - aanmelding bij ZMOK, Nautilus, NPF, Almeerkans, Flevodrome, OPDC, SGA, Vitree, andere VOschool, Oké op school) - extra informatieverzameling als er op basis van het ingebrachte gegevens nog geen advies gegeven kan worden. 13/20

14 SCHEMATISCHE WEERGAVE AANMELDING Aanmelding leerling in het ZAT Probleemanalyse Advies Doorverwijzing extern Oplossing intern op school Verzamelen extra informatie Bespreking ZAT Verslaglegging In de verslaglegging van de ZAT bespreking wordt vastgelegd: de reden van aanmelding in het ZAT en beschrijving van gesignaleerde problemen; het ZAT advies; welke activiteiten zijn of worden ondernomen, door wie, wanneer en op welke termijn; welke afspraken worden gemaakt met de leerling en de ouders door wie en wanneer; wanneer de toetsing van de gemaakte afspraken terug komt op de agenda van het ZAT. 14/20

15 De zorgklas De Zorgklas, verbonden aan De Meergronden, is een onderwijsvoorziening bedoeld voor leerlingen die ernstige gedrags- en ontwikkelingsproblemen vertonen zonder dat die direct te herleiden zijn tot een geclassificeerde stoornis. Deze leerlingen beïnvloeden door hun gedrag het werkklimaat en de veiligheid van medeleerlingen en medewerkers. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen zijn: Leerlingen van de school die, op grond van ernstige gedrags- en ontwikkelingsproblemen, aangewezen zijn op kortdurende, intensieve begeleiding buiten de reguliere onderwijssetting van De Meergronden. Leerlingen van wie de verwachting is dat zij, na een (korte)periode van verblijf in de Zorgklas, stapsgewijs kunnen integreren in het reguliere onderwijs, gedurende een periode van maximaal 1 jaar via de hulpstructuur die geboden kan worden door de Zorgklas. Leerlingen die rechtstreeks instromen in de Zorgklas met de hulpstructuur en de daarbij behorende onderwijskundige en zorgondersteuning. Doel en aanpak: Verbetering van gedrag door kortdurende, intensieve begeleiding deels buiten de reguliere onderwijssetting van het VO. De maximale verblijfsduur is een jaar, maar kan afhankelijk van de ontwikkeling van de leerling ook korter zijn. Instromen kan gedurende het gehele jaar. Het aantal leerlingen dat tegelijk in de Zorgklas kunnen zitten is De onderwijs- en begeleidingsactiviteiten zijn verwant aan de aanpak in het cluster 4 onderwijs. Op basis van een handelingsplan wordt het (onderwijs)programma doorlopen. Aan het einde van het traject volgt de conclusie en uitstroom. Leerlingen gaan, na overleg met de teamleider, zo snel mogelijk weer terug naar de reguliere setting. De terugstroom gaat stapsgewijs. Begeleiding in de klas door medewerkers van de zorgklas zal steeds vaker voorkomen. De leerling blijft dan (deels) in de klas en krijgt begeleiding in de klas. Aanmelding/route: In het ZAT adviseert t.a.v. plaatsing in de Zorgklas. De medewerker van de Zorgklas in het ZAT is bij dit overleg aanwezig. De afdelingsleider bespreekt dit advies met de ouders (die moeten akkoord zijn met dit besluit). Bij aanmelding voor de Zorgklas moet het dossier van de leerling aangeleverd worden, inclusief de benodigde formulieren. Wanneer er een akkoord is en alles ingeleverd, maken de medewerkers van de Zorgklas een afspraak met ouders. Vaak is daar de afdelingsleider bij aanwezig. School levert aanvullende informatie over de leerling. Om de begeleiding van de leerling zo optimaal mogelijk te maken is tussentijds overleg tussen de school en de Zorgklas noodzakelijk. De mentoren verzorgen lesmateriaal voor de leerling en onderhouden de contacten over de voortgang. - Vakdocent op verzoek ingeroosterd - Afdelingsleider onderbouw - Leerlingbegeleiders Werkwijze Door verschillende werkplekken rondom begeleiding en zorg van leerlingen te combineren is er een flexibel zorglokaal ontstaan. Gedeelde verantwoordelijkheid, gezamenlijke werkwijze, transparant en met directe contacten, kortere lijnen bestaan niet. 15/20

16 De derde lijn Specifieke begeleiding van de leerling De derde lijn is begeleiding buiten school. Verwijzing naar de derde lijn loopt via de tweede lijn en uiteraard met inbreng van en in overleg met de begeleider e.o. mentor van de afdeling. De begeleiding buiten school wordt gedaan door externe instanties. Bureau Jeugd Zorg Bureau jeugdzorg is sinds de veranderende regelgeving het centrale loket voor de zorg. Hierachter bevinden zich alle hulpverleningstrajecten van psychiatrische hulp tot deeltijddaghulp, van kanjertraining tot de jeugdreclassering. Deze één-loket-functie moet de samenhang in de jeugdhulpverlening vergroten, efficiëntie verbeteren en bijvoorbeeld wachttijden inkorten. In het ZAT is Bureau Jeugd Zorg altijd aanwezig in de persoon van de spilfunctionaris. Zij heeft twee wekelijks een dagdeel ter beschikking voor de school. Ze is intermediair tussen BJZ en school. Ouders en leerling moeten zich zelf aanmelden voor hulp. Leerplichtambtenaar Omdat het belangrijk is dat kinderen naar school gaan hebben wij in Nederland de leerplichtwet. Hierin staan afspraken over het volgen van onderwijs. Een van de afspraken is dat leerlingen nooit zomaar van school mogen wegblijven. De leerplichtambtenaar ziet er op toe dat dit inderdaad niet gebeurt. Wanneer een leerling veel verzuimt, wordt deze leerling in het ZAT besproken. De leerplichtambtenaar houdt daarbij vooral de wet en regelgeving in de gaten maar kan ook, in overleg met de andere ZAT medewerkers, verwijzen naar hulpverlening. De leerplichtambtenaar houdt zich in principe alleen bezig met ongeoorloofd verzuim. Eens in de maand houdt zij een spreekuur voor leerlingen met licht ongeoorloofd verzuim. Indien het verzuim meer dan 20 uur betreft volgt er een oproep op het stadhuis waarbij ook ouders aanwezig zijn. Schoolarts Ook de schoolarts is aan het ZAT verbonden. Zij roept leerlingen en hun ouders op indien er veelvuldig verzuim is bij medische klachten. Ook hierbij wordt het onderwijs aan de leerling belemmerd. De schoolarts mag informatie opvragen bij andere medische instellingen als een leerling daar cliënt is. In overleg met het ZAT wordt gekeken hoe het kind toch naar school kan. De schoolarts is zowel door ouders als school te consulteren. De schoolarts heeft maandelijks spreekuur op de Meergronden. Politie Een speciaal contact wordt onderhouden met de politie, afdeling jeugd in Almere Haven. Dit contact heeft diverse onderdelen: Het overleg op beleidsniveau. Hiertoe spreken de politie en conrector regelmatig met elkaar. In het beleidsoverleg bespreken wij de verschillende trajecten die in school lopen, knelpunten die zich voordoen, voorlichtingsactiviteiten, versterken van de mogelijkheden tot preventie. Eens in de twee weken is er casusoverleg. Wij bespreken hier leerlingen die tussen hulpverlening, justitie en school in hangen. Doel is heldere afspraken te maken over de regievoering: welke trajecten zijn mogelijk, wat is de beste insteek, wie onderhoudt de contacten met ouders? Dit overleg sluit aan bij het justitieel casus overleg Almere Haven. Dit overleg wordt gevoerd met de afdelingsleiders van de BG unit. De politie neemt contact op met de conrector leerlingenzorg als zij informatie willen uitwisselen of een incident willen bespreken. Indien nodig neemt de afdelingsleider initiatief. 16/20

17 Oké op school Oké op school is voor leerlingen die in het regulier onderwijs zitten. Het doel is dat leerlingen zich beter gaan voelen op school. Alle trainingen zijn ondersteunend aan het functioneren op school. Als kinderen zich goed voelen op school, zullen ze doorgaans ook beter presteren en is het risico om op een lager niveau te komen kleiner. Het gaat om kinderen die ondersteuning nodig hebben bij schoolse of sociale vaardigheden, omgaan met gevoelens van faalangst, vergroten van impulscontrole of verbeteren van concentratie en geheugen. De trainingen die gegeven worden zijn: - Sociale vaardigheden: vaardig in het omgaan met anderen; - Faalangsttraining: omgaan met en verminderen van faalangst; - Impulscontrole: eerst denken dan doen; - Schoolse vaardigheden: effectiever en efficiënter leren; - Rots en water: weerbaar worden, je sterker voelen door lichamelijke oefeningen ; - Concentreren kun je leren: aandachtsconcentratie, geheugentraining. De trainingen worden altijd gegeven aan het eind van de dag (vanaf uur). De aanmelding kan alleen door school worden gedaan, niet door de ouders. Het advies om een kind aan te melden voor een training wordt met ouders besproken en/of in het ZAT gegeven. De aanmelding loopt via school. De mentor bespreekt het met de ouders. De mentor vult een aanmeldingsformulier in. In voorkomende gevallen wordt het formulier door de afdelingsleider ingevuld. Het formulier wordt via de orthopedagoog doorgestuurd aan Oké op school. Soms is het niet meer mogelijk om op school verder te gaan. De school kan niet de begeleiding bieden die een leerling nodig heeft. Soms worden leerlingen na conflicten verwijderd van school. Een aantal instanties biedt alternatieve trajecten voor deze groep leerlingen. Almeerkans Almeerkans is een project bedoeld voor leerlingen met leer-, motivatie- en/of gedragsproblemen die niet terug kunnen keren naar het reguliere onderwijs om een (vak)diploma te behalen. Deze leerlingen hebben moeite om zich te voegen naar de door de school gestelde eisen en door een gebrek aan motivatie, psychische of cognitieve problemen vertonen zij onaangepast gedrag. Met name door een tekort aan inzicht is deze doelgroep moeilijk te sturen door docenten en ouders. Voor het merendeel van deze leerlingen geldt dat zij, door een beroep te doen op hun kwaliteiten, wel begeleid kunnen worden naar school of werk. Doel van het project is leerlingen te helpen bij het vinden van een opleiding of werkplek. Hierbij past het vergroten van de draagkracht van de leerling en het verkleinen van zijn draaglast, het creëren en bestendigen van rust, het verkrijgen van wederzijds respect, het verhogen van normen en waarden en het verbeteren van zelfwaardering. De begeleider stelt samen met de leerling persoonlijke doelen op en zorgt ervoor dat deze ook worden uitgewerkt. Dit resulteert vaak in een verbeterde communicatie tussen de leerling en zijn ouders/verzorgers en derden. Er wordt gewerkt met korte lijnen naar de leerling, school, ouders/verzorgers, instellingen en werkgevers. 17/20

18 Flevodrome Bij Flevodrome krijgen jongeren van 15 tot en met 23 jaar die vanwege sociale of maatschappelijke problemen hun opleiding niet hebben afgemaakt, in moeilijkheden zijn geraakt en/of niet meer weten hoe verder te gaan een kans om met eigen handen aan hun eigen toekomst te leren werken. Flevodrome is opgezet om deze weer op weg te helpen naar een reguliere opleiding (bijvoorbeeld bij het ROC), naar een baan, of een combinatie van beide. De houtwerkplaats in Lelystad is door Stichting Hout & Meubel erkend als leerwerkbedrijf. De metaalwerkplaats in Almere is door kenniscentrum Kenteq erkend als praktijkcentrum. Herstart Ieder kind heeft in Nederland recht op onderwijs. Dit is geregeld in de wet. Daarnaast is er een wet op de leerplicht Deze wet geeft aan dat leerplichtige kinderen en jongeren naar school moeten, tot en met het schooljaar waarin de leerling zestien jaar geworden is. Helaas gaat een kleine groep leerlingen in Flevoland niet naar school. Om diverse redenen zitten zij vaak langdurig thuis en is er weinig perspectief op een spoedige plaatsing op een andere school. Het project HERSTART is een initiatief van het ministerie van onderwijs en de regionale expertisecentra cluster 4. Doel van deelname aan het project is om leerlingen na een periode van 13 weken (terug) te plaatsen in het onderwijs. Om dat te bereiken wordt het volgende gedaan: de inspectie heeft ruimte voor een onconventioneel onderwijsprogramma indien het nodig blijkt te zijn wordt er een indicatietraject opgezet of een uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek; zodra duidelijk is wat het resultaat is van het indicatietraject kan gestart worden met het advies over de herplaatsing. Na de periode van 13 weken is voor zover mogelijk bekend waar de leerling thuishoort. 18/20

19 Over vier jaar De docenten en de schoolorganisatie moeten zich instellen op de vraag: wat kan ik doen om recht te doen aan de verschillen tussen leerlingen. Hoe kan ik maatwerk bieden om deze leerling bij de les te houden in plaats van: waar kan deze leerling heen? Dit vergt een omslag in het denken. De vraag zal worden: hoe kan ik verbeteren, kan ik meer kinderen bedienen, meer leeractiviteiten in de les bewerkstelligen, leerlingen gemotiveerder krijgen, minder uitval krijgen, etc. De docenten zullen meer vaardigheden moeten ontwikkelen om de leerlingen te bedienen. Daarbij gaat het vooral om beter te kunnen differentiëren in de les, meer activerende werkvormen kunnen aanbieden, een heldere en duidelijke structuur kunnen bieden, waarbij grenzen worden aangegeven en de verbinding in tact blijft. De ontwikkeling is gericht op het vaardiger worden van de docent op voorgenoemde gebieden. We richten ons niet op meer kennis en de aanpak van elke afzonderlijke stoornis. Uiteraard zal informatie en kennis over de verschillende stoornissen van belang blijven maar dat resulteert niet automatisch in ander docentgedrag. Daarbij komt dat bijna alle leerlingen met een stoornis (en ook de leerlingen die geen stoornis hebben) gebaat zijn bij goede lessen waarin de structuur duidelijk en helder is, er aandacht is voor de verschillen tussen de leerlingen en de deze op een activerende wijze aan het denken worden gezet. Het verbeteren van deze onderwijskwaliteit zal ook in het scholingsaanbod terug komen. De unit structuur blijft een belangrijke basis in onze zorg en begeleidingsstructuur. Samen met de leerlingbegeleiders, docentenbegeleiders en coördinatoren onderwijs, zullen we moeten bouwen aan goede lessen voor alle leerlingen. Grenzen aan de zorg Zoals eerder aangegeven zal met de invoering van Passend Onderwijs de financiering van de begeleiding van de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben wijzigen. Hierbij staat voorop dat we alleen leerlingen op kunnen vangen en onderwijs bieden als de leerling in staat is een diploma te halen en we aantoonbaar ondersteuning kunnen bieden die de betreffende leerling nodig heeft. Welke leerlingen en hoeveel zorgleerlingen wij kunnen bedienen is mede afhankelijk van: de zwaarte van de problematiek; de samenwerking met de ouders; de inzetbaarheid van de hulpverlening/ambulante begeleiding; de professionaliteit van de mentor/vakdocenten; de mogelijkheid hulpmiddelen in te zetten. Voor het aannemen van leerlingen met een indicatie (of zoals het straks gaat heten: een ondersteuningsbehoefte) geldt dat er voor de school een grens is aan de hoeveelheid geïndiceerde leerlingen. Het is lastig om aan te geven waar de grens ligt. Die grens is van meerdere aspecten afhankelijk. De grenzen van de begeleiding komen ook in zicht als een leerling zijn eigen leerproces en dat van een klas bij voortduring negatief beïnvloedt of als de veiligheid van de leerling of de medeleerlingen in het geding komt. 19/20

20 Integrale aanpak Voor elke leerling is er een integrale aanpak, die besproken is met de leerling en de ouders, nodig. De driehoek school ouders - leerling zal in evenwicht moeten zijn. Contacten met de ouders, afstemming van wederzijdse verwachtingen is noodzakelijk. Het managen van de verwachtingen is hierbij essentieel. Ons uitgangspunt zal zijn: flexibel, kind-gestuurd, kortdurend en oplossingsgericht. Het handelingsgerichte werken krijgt op deze wijze vorm. Het zorglokaal De positie van het zorglokaal op de Meergronden zal steeds meer toegroeien naar een soort expertise centrum in de school met plaats voor een beperkt aantal leerlingen. Op deze wijze blijft er tijd over om ondersteuning te kunnen bieden aan de leerling en docent in de klas. De collega s krijgen meer tools aangereikt om met de zorgleerlingen om te gaan. Het gaat daarbij ook om ontwikkeling van de docent. Bij ondersteuning in de klas kunnen we denken aan observaties, adviezen en hulp aan de docenten, scholing voor docenten en co- teaching. We zullen moeten experimenteren met deze vorm van ondersteuning. Ook zullen we het aantal plaatsten in de zorgklas goed moeten bewaken. Slechts bij uitzondering heeft de leerlingen in het zorglokaal een tijdelijke werkplek. Vanuit het zorglokaal gaat de ondersteuning de afdelingen en leslokalen in en niet andersom Ketenpartners Ook blijft de relatie met de hulpverleningsinstanties van groot belang. Problemen doen zich vaak ook buiten de school voor. Kinderen verkeren thuis soms in lastige en complexe situaties. Nauwe banden en korte lijnen met de (hulpverlenings)instanties is daarbij van groot belang. De Meergronden heeft goede contacten met de ketenpartners en zal in de toekomst de banden blijven aanhalen en zo mogelijk uitbreiden. Maar de rek van de ketenpartners zal ook groter moeten worden. Meer leerlingen met een hulpvraag in het onderwijs betekent ook meer druk op de ketenpartners. Cluster 3 leerlingen Het Almeerse VO wil in de breedte leerlingen onderwijs geven, en daarmee ook binnen grenzen, leerlingen met een cluster 3 indicatie. De Meergronden heeft zich opgeworpen om voor deze leerlingen onderwijs aan te bieden. Langdurig zieke kinderen hebben een aangepast onderwijsprogramma nodig met een flexibele inzet van begeleiders en mentoren om hen, ondanks hun ziekte, toch met een diploma van school te laten gaan. Binnen de wettelijke kaders zal de Meergronden zich hier voor inzetten. Leerlingen met een fysieke handicap hebben soms voorzieningen nodig die niet op alle scholen geboden kunnen worden. Afhankelijk van de vraag zal de Meergronden onderzoeken welke aanpassingen aan het gebouw nodig zijn. De basisvoorzieningen zijn op dit moment aanwezig. Het Leerling Volg Systeem (LVS) Het LVS zal in de toekomst het papieren dossier vervangen. Het gebruik van het LVS en dan met namen het zorgkwadrant gaan we steeds meer inbedden in werkwijze van mentoren zodat dit een hulpmiddel wordt in de begeleiding van onze leerlingen. 20/20

Z O R G P L A N 2012/2013 OSG De Meergronden

Z O R G P L A N 2012/2013 OSG De Meergronden Z O R G P L A N 2012/2013 OSG De Meergronden Zorgplan de Meergronden 2012-2013 pagina 1 van 44 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 Visie op zorg... 5 Doelstelling van de zorg... 6 Organisatie

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker

Ondersteuningsprofiel. rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker Ondersteuningsprofiel rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker Inhoud Voorwoord... 3 0. De doelgroep van onze school/locatie... 4 1. Organisatie onderwijsondersteuning... 4 2. Interne ondersteuning... 5 3.

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017. www.passendonderwijsgroningen.nl staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017. www.passendonderwijsgroningen.nl staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Piter Jelles YnSicht 2012-2013

Ondersteuningsprofiel. Piter Jelles YnSicht 2012-2013 Ondersteuningsprofiel Piter Jelles YnSicht 2012-2013 Woord vooraf Voor u ligt het ondersteuningsprofiel 2012-2013 van Piter Jelles YnSicht. Dit profiel maakt inzichtelijk welke ondersteuning wij als school

Nadere informatie

Het gaat niet om antwoorden op de vraag: Hoe is dit kind?, maar Hoe gaan we verder met dit kind. (Leon van Gelder, )

Het gaat niet om antwoorden op de vraag: Hoe is dit kind?, maar Hoe gaan we verder met dit kind. (Leon van Gelder, ) Het gaat niet om antwoorden op de vraag: Hoe is dit kind?, maar Hoe gaan we verder met dit kind (Leon van Gelder, 1913 1981) Ondersteuningsprofiel Echnaton 2013/2014 juni 2013 Inleiding 3 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN?

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? Omslag in denken en handelen: van deficit-denken naar handelen vanuit onderwijsbehoeften In plaats van: Deze leerling heeft ADHD,ODD, ASS, Dyslexie, Dyscalculie,

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Juni 2015 Ondersteuningsprofiel CSG Wessel Gansfort Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal)

Nadere informatie

Werkgroep ondersteuningsprofiel.

Werkgroep ondersteuningsprofiel. [1] Werkgroep ondersteuningsprofiel. 1. Jan Brouwer 2. Henk Meijer 3. Kyra Landsmeer 4. Els ter Veen 5. Klaas Kooistra 6. Thomas van Dijk 7. Johannes Haanstra 8. Taede Haarsma 9. Sietske Koopmans. [2]

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM samenwerkingsverband staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM samenwerkingsverband  staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2012-2013 Locatie Buitenpost Prof. Wassenberghstraat 3 9285 PS Buitenpost [1] Woord vooraf Voor u ligt het ondersteuningsprofiel (versie 1:2012-2013) van het Nordwin College, locatie

Nadere informatie

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo 1. Doel van de trajectgroep-achtige voorziening voor eigen school. Ondersteuning en uitbreiding huidige zorgteam, vooruitlopend op de wet passend onderwijs

Nadere informatie

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het?

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? werkgroep bundelen van expertise, 25 mei 2012 Aanleiding voor een team passend onderwijs Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2016 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

AANNAMEPROCEDURE EN CRITERIA DE MONNIKSKAP H/V

AANNAMEPROCEDURE EN CRITERIA DE MONNIKSKAP H/V AANNAMEPROCEDURE EN CRITERIA DE MONNIKSKAP H/V Inleiding Deze notitie is een verantwoording van de werkwijze en dient tevens als informatie aan de ouders en alle instanties die met onze aanname van leerlingen

Nadere informatie

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

Dockinga College Ferwert

Dockinga College Ferwert Dockinga College Ferwert [1] Inleiding Voor de invoering van Passend Onderwijs zijn de scholen verplicht om de mogelijkheden binnen hun leerlingenzorg te beschrijven in een zgn. ondersteuningsprofiel.

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Passend onderwijs. Een uitdaging

Passend onderwijs. Een uitdaging Passend onderwijs Een uitdaging 0. Voorwoord Binnen het onderwijs bestaan er verschillende voorzieningen voor leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben vanwege leer- of ontwikkelingsproblemen,

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

ZORGBELEIDSPLAN 2015 BC Broekhin Roermond, hoofdlokatie

ZORGBELEIDSPLAN 2015 BC Broekhin Roermond, hoofdlokatie ZORGBELEIDSPLAN 2015 BC Broekhin Roermond, hoofdlokatie Ambities en doelen 2015 Ambitie Doel Resultaat Plan van aanpak Betrokkenen In te zetten Medewerkers kennis Medewerkers zijn - Scholing rondom zorgbreedte

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl Passend Onderwijs VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL pomonavmbo.nl Welkom op onze school Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met

Nadere informatie

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium)

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor uw kind

Passend Onderwijs voor uw kind Passend Onderwijs voor uw kind Hoe werkt het in het Samenwerkingsverband VO VSO Nijmegen en omgeving? Informatie voor ouders Nijmegen 14-8-2014 Passend Onderwijs voor uw kind... minder nieuw dan het lijkt

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL januari 2013 WILLEM LODEWIJK GYMNASIUM GRONINGEN

ONDERSTEUNINGSPROFIEL januari 2013 WILLEM LODEWIJK GYMNASIUM GRONINGEN ONDERSTEUNINGSPROFIEL januari 2013 WILLEM LODEWIJK GYMNASIUM GRONINGEN VWO/GYMNASIUM ALGEMEEN De volgende kernwaarden van het Willem Lodewijk Gymnasium -geformuleerd in het meerjarenplan- vormen de basis

Nadere informatie

Beleidsplan passend onderwijs op de Meergronden (2014/15-2017/18)

Beleidsplan passend onderwijs op de Meergronden (2014/15-2017/18) Beleidsplan passend onderwijs op de Meergronden (2014/15-2017/18) Hoofdstukken 1. Algemeen A. Noodzaak en aanleiding voor het beleidsplan Overheid Wet Passend Onderwijs Transitie van de Jeugdzorg B.Doelen

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Christiaan Huygens College Locatie Broodberglaan Vmbo-t, havo, vwo(onderbouw) Plaats: EINDHOVEN

Schoolondersteuningsprofiel. Christiaan Huygens College Locatie Broodberglaan Vmbo-t, havo, vwo(onderbouw) Plaats: EINDHOVEN Schoolondersteuningsprofiel Christiaan Huygens College Locatie Broodberglaan Vmbo-t, havo, vwo(onderbouw) Plaats: EINDHOVEN Schooljaar: 2014-2015 Inhoud Inleiding Ondersteuningsvoorzieningen: 1. Individuele

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

GSR voortgezet onderwijs voor betrokken christenen. Leerlingbegeleiding

GSR voortgezet onderwijs voor betrokken christenen. Leerlingbegeleiding GSR voortgezet onderwijs voor betrokken christenen Leerlingbegeleiding Voorwoord Op de GSR willen we bijdragen aan de ontwikkeling van uw kinderen tot zelfstandige jonge mensen die klaar zijn om verder

Nadere informatie

1. Inleiding. Zorgplan 2015-2019 Pagina 1

1. Inleiding. Zorgplan 2015-2019 Pagina 1 ZORGPLAN 2015-2019 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Passend Onderwijs... 2 a. Algemeen... 2 b. Samenwerkingsverband... 3 c. Basiszorg en zorgprofiel... 3 d. Toelatingscriteria... 4 3. Zorg in de klas... 5

Nadere informatie

Zorgstructuur OVC. Havo/Vwo

Zorgstructuur OVC. Havo/Vwo Zorgstructuur OVC Havo/Vwo NW/nov 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 ORTHOPEDAGOOG... 3 COUNSELING... 3 REMEDIAL TEACHING... 3 HET ZORGTEAM (ZT)... 4 HET ZORGADVIESTEAM (ZAT)... 4 ZORGMENTOREN... 4 HUISWERKKLAS...

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

OVERDRACHTSFORMULIER EN ADVIESKAART OVERSTAP PO-VO

OVERDRACHTSFORMULIER EN ADVIESKAART OVERSTAP PO-VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START/ FEEDBACK OVERDRACHTSFORMULIER EN ADVIESKAART OVERSTAP PO-VO TOELICHTING De scholen van de Vereniging PCPO Barendrecht en Ridderkerk gebruiken voor het plaatsingsadvies

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Inleiding. Inhoudsopgave

Inleiding. Inhoudsopgave Inleiding Soms heeft een kind extra zorg nodig om beter te kunnen functioneren op de middelbare school. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Wat die reden ook is, wij willen er graag voor zorgen dat

Nadere informatie

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Stichting Openbaar Onderwijs Kampen PROTOCOL TOELAATBAARHEID RUGZAK LEERLING Leerling gebonden - financiering In het kader van de Wet op het Expertisecentra (WEC)

Nadere informatie

KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS. Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving?

KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS. Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving? KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving? PASSEND ONDERWIJS... MINDER NIEUW DAN HET LIJKT De invoering van passend onderwijs. Al

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur VO Hoe het voortgezet onderwijs voor maatwerk zorgt zien we bij Echnaton

Ondersteuningsstructuur VO Hoe het voortgezet onderwijs voor maatwerk zorgt zien we bij Echnaton Ondersteuningsstructuur VO Hoe het voortgezet onderwijs voor maatwerk zorgt zien we bij Echnaton Ook in het voortgezet onderwijs heeft men de voorbereidingen in het licht van de nieuwe wet uiteraard ter

Nadere informatie

Instemming MR PROTOCOL DYSCALCULIE EN ERNSTIGE REKENPROBLEMEN

Instemming MR PROTOCOL DYSCALCULIE EN ERNSTIGE REKENPROBLEMEN Instemming MR 2016-06-30 2015-2016 PROTOCOL DYSCALCULIE EN ERNSTIGE REKENPROBLEMEN Inleiding Dit dyscalculie-protocol is samengesteld om ouders, leerlingen docenten en onderwijs ondersteuners te informeren

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel PSE

Ondersteuningsprofiel PSE Ondersteuningsprofiel PSE Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis voor een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke

Nadere informatie

Leerlingbegeleiding. WARTBURG COLLEGE locatie Revius

Leerlingbegeleiding. WARTBURG COLLEGE locatie Revius Leerlingbegeleiding WARTBURG COLLEGE locatie Revius 2 Inhoudsopgave 1 Mentor en juniormentor 2 Dyslexiebegeleiding 3 Huiswerkbegeleiding 4 De vertrouwenspersonen 5 Psycholoog/orthopedagoog 6 Zorgadviesteam

Nadere informatie

LEERLINGBEGELEIDING. O.R.S. Lek en Linge. Lek en Linge

LEERLINGBEGELEIDING. O.R.S. Lek en Linge. Lek en Linge LEERLINGBEGELEIDING O.R.S. Lek en Linge Lek en Linge leuk en leerzaam! O.R.S. Lek en Linge Brugklaslocatie (bkl) Annie M.G. Schmidtpad 1 4103 NP Culemborg Vmbo-locatie (ibb) Ina Boudier-Bakkerstraat 2

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

ADVIES. Stichting B, gevestigd te Houten, het bevoegd gezag van C, verweerder gemachtigde: de heer mr. S.G. van der Galiën

ADVIES. Stichting B, gevestigd te Houten, het bevoegd gezag van C, verweerder gemachtigde: de heer mr. S.G. van der Galiën 107261 in het geding tussen: ADVIES mevrouw A, wonende te Amsterdam, verzoekster, en Stichting B, gevestigd te Houten, het bevoegd gezag van C, verweerder gemachtigde: de heer mr. S.G. van der Galiën 1.

Nadere informatie

Aanmeldings- en. Toelatingsbeleid. Schooljaar

Aanmeldings- en. Toelatingsbeleid. Schooljaar Aanmeldings- en Toelatingsbeleid Leerjaar 1 Schooljaar 2015-2016 Helicon VMBO Nijmegen 1. Algemene toelatingsvoorwaarden In de regio Nijmegen is Helicon VMBO Nijmegen de enige categorale school voor VMBO

Nadere informatie

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron:

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: www.steunpuntpassendonderwijs.nl) Ambulante begeleiding Hulp van leerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs voor kinderen met een beperking, die naar een gewone

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

Profiel Schoolondersteuning

Profiel Schoolondersteuning De Rijzert School voor Praktijkonderwijs te s-hertogenbosch Profiel Schoolondersteuning 2014 2015 Mei 2014 Voorwoord De Rijzert is een school voor Praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is regulier voortgezet

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

ONDERWIJSONDERSTEUNINGSPROFIEL SV 2.01 JUNI 2012

ONDERWIJSONDERSTEUNINGSPROFIEL SV 2.01 JUNI 2012 ONDERWIJSONDERSTEUNINGSPROFIEL SV 2.01 JUNI 2012 GOMARUS COLLEGE GRONINGEN VMBO VONDELPAD ALGEMEEN Het vmbo van het Gomarus College hecht grote waarde aan goede zorg en goed onderwijs. We streven naar

Nadere informatie

ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum

ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum 6 juli 2014 Versie 0.1nmp en fnc Inleiding: In dit document worden de ondersteuningsstructuren van het Lorentz Lyceum beschreven. Het Lorentz Lyceum vindt het bieden

Nadere informatie

Zorgwijzer december 2012

Zorgwijzer december 2012 LWOO Leerlingen met een LWOO beschikking krijgen extra hulp en ondersteuning bij spelling, rekenen, huiswerk en met de gelden worden kleine klassen gerealiseerd waar de leerlingen met LWOO beter tot hun

Nadere informatie

Dockinga College Vmbo- Vakschool, DOKKUM

Dockinga College Vmbo- Vakschool, DOKKUM Dockinga College Vmbo- Vakschool, DOKKUM [1] Inleiding Voor de invoering van Passend Onderwijs zijn de scholen verplicht om de mogelijkheden binnen hun leerlingenzorg te beschrijven in een zgn. ondersteuningsprofiel.

Nadere informatie

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs 1. Toelichting Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht. Niet de diagnose staat centraal, maar de

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Dockinga College, Havo/Vwo o.b., DOKKUM. Inleiding [1]

Dockinga College, Havo/Vwo o.b., DOKKUM. Inleiding [1] Dockinga College, Havo/Vwo o.b., DOKKUM Inleiding [1] Voor de invoering van Passend Onderwijs zijn de scholen verplicht om de mogelijkheden binnen hun leerlingenzorg te beschrijven in een zgn. ondersteuningsprofiel.

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, inclusief Praktijkonderwijs 2015-2016 juni 2015 Inhoudsopgave Schoolgegevens bladzijde 3 Missie en visie bladzijde 4-5 Basisondersteuning bladzijde 6-7-8-9

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

Informatieavond. Welkom 15 november 2011

Informatieavond. Welkom 15 november 2011 Welkom Informatieavond Welkom 15 november 2011 Aloysius/ De Roosten Scholengroep Het Plein Sint-Joriscollege Antoon Schellenscollege De Burgh Praktijkschool Eindhoven Pleinschool Helder Missie Leerlingen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO

Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO Ouderversie, schooljaar 2015-2016 Adres Vondelpad 1 en 3 9721 LX Groningen T 050 5244531 / 050 5224575 E havo-vwo@gomaruscollege.nl / onderbouw@gomaruscollege.nl

Nadere informatie

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Lunteren, 22 april 09 Presentatieronde 1: Flex College het Nijmeegse model in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten. Presentator Jeroen Rood, directeur

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Januari 2015

Ondersteuningsprofiel. Januari 2015 Januari 2015 Algemeen Inleiding CSG Winsum is een kleine vestiging voor vmbo-tl en havo. Onze school heeft ongeveer 300 leerlingen. In het eerste jaar (brugjaar) krijgen alle leerlingen dezelfde leerstof.

Nadere informatie

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H.

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Leloux-Opmeer Voorwoord Inhoudsopgave Een tijd geleden hebben Stichting Horizon

Nadere informatie

Zorg en begeleiding zijn goed georganiseerd op de NSG. Dat vinden we belangrijk. In hoofdstuk 1 zetten we onze uitgangspunten voor u op een rijtje.

Zorg en begeleiding zijn goed georganiseerd op de NSG. Dat vinden we belangrijk. In hoofdstuk 1 zetten we onze uitgangspunten voor u op een rijtje. INHOUD Uitgangspunten in de leerlingenbegeleiding Basisondersteuning voor alle leerlingen Aanvullende zorg en begeleiding op maat Beste ouder(s), verzorger(s) Zorg en begeleiding zijn goed georganiseerd

Nadere informatie

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling)

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) Informatiefolder Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) M@ZL: Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling M@ZL is een manier van signaleren en begeleiden

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband (SwV) VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we ervoor dat er

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Op weg

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Op weg Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Op weg 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo Heroverweging n.a.v. eindtoets Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Start 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo In contact met het vo Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

Capellenborg. Aanmelding. leerling met een didactische achterstand. (voorheen LWOO)

Capellenborg. Aanmelding. leerling met een didactische achterstand. (voorheen LWOO) Capellenborg Aanmelding leerling met een didactische achterstand (voorheen LWOO) 2016-2017 Inhoud Bladzijde Voorwoord 2 Inleiding Zorgarrangement De situatie op de Capellenborg De procedure van aanmelding

Nadere informatie

Checklist onderwijszorgprofielen schooljaar 2011/2012

Checklist onderwijszorgprofielen schooljaar 2011/2012 Checklist onderwijszorgprofielen schooljaar 2011/2012 School Pro de Brug Input verwerkt Begin november 2011 1. Visie en beleid De school heeft een visie op leerlingenzorg uitgewerkt in het schoolzorgplan.

Nadere informatie

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet:

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet: BIJLAGE 1 Hoofdpunten wet Passend Onderwijs Leeswijzer: Dit document geeft in het kort de inhoud en de consequenties van de nieuwe wet op het passend onderwijs weer. De wetgever is zeer ambitieus en optimistisch

Nadere informatie

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs Kernbegrippen Passend Onderwijs (PaOn) Het zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod aan zowel leerlingen die extra zorg nodig hebben als leerlingen die

Nadere informatie

Kaderplan Trajectgroepen/Trajectbegeleiding Vellesan College

Kaderplan Trajectgroepen/Trajectbegeleiding Vellesan College Kaderplan Trajectgroepen/Trajectbegeleiding Vellesan College 1. Doel van de trajectgroep/trajectbegeleiding voor eigen school Voorkomen van af en uitstroom van leerlingen op het Vellesan College Optimaliseren

Nadere informatie

Hoofdstuk 33 : toelatingsprocedure leerlingen die het voortgezet onderwijs reeds bezoeken

Hoofdstuk 33 : toelatingsprocedure leerlingen die het voortgezet onderwijs reeds bezoeken Hoofdstuk 33 : toelatingsprocedure leerlingen die het voortgezet onderwijs reeds bezoeken 1. Algemeen a. De toelating van kandidaat-leerlingen geschiedt op basis van het gestelde in: de artikelen 2, 9

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Interne zorgstructuur

Interne zorgstructuur Interne zorgstructuur Zorgniveau 1: Adaptief onderwijs Doel: Preventie van problemen door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. In deze fase staat het

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

Opbrengsten. Verantwoording

Opbrengsten. Verantwoording Opbrengsten VSO Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement

Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement Wet- en regelgeving In de wet is het volgende bepaald m.b.t. een TLV: - Voor een leerling die vanuit het (speciaal) basisonderwijs wordt aangemeld

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Passend onderwijs en weloverwogen beslissen. Praten over leerlingen op basis van een ontwikkelingsperspectief en onderwijsbehoefte.

Passend onderwijs en weloverwogen beslissen. Praten over leerlingen op basis van een ontwikkelingsperspectief en onderwijsbehoefte. Passend onderwijs en weloverwogen beslissen. Praten over leerlingen op basis van een ontwikkelingsperspectief en onderwijsbehoefte. Door Elena Carmona van Loon Onderwijs- Zorgstructuur Een heldere structuur

Nadere informatie

met Perspectief SWV-VO telt... Elke jongere ONDERWIJS EN COACHING OP MAAT

met Perspectief SWV-VO telt... Elke jongere ONDERWIJS EN COACHING OP MAAT Perspectief met Elke jongere telt... ONDERWIJS EN COACHING OP MAAT Perspectief met Orthopedagogisch-didactisch centrum (OPDC) OPDC Boost! vervult een duidelijke rol binnen Samenwerkingsverband VO de Langstraat.

Nadere informatie