VERSCHILLEN IN NATUURWETENSCHAPPELIJKE INTERESSES VAN JONGENS EN MEISJES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSCHILLEN IN NATUURWETENSCHAPPELIJKE INTERESSES VAN JONGENS EN MEISJES"

Transcriptie

1 VERSCHLLEN N NATUURWETENSCHAPPELJKE NTERESSES VAN JONGENS EN MESJES Anneke de Leeuw MEH-projekt Vakgroep Oidaktiek Afdeling der Technische Natuurkunde Technische Hogeschool Eindhoven MENT 86-11

2 - 1 - nleiding Uitonderzoeken gedaan in het buitenland is bekend dat de belangstelling van meisjes op natuurwetenschappelijk gebied anders is dan die van jongens. Voor het ontwikkelen van lesmateriaal is het van belang om rekening te houden met deze verschillen in belangstelling opdat natuurkunde vpor meisjes ~n jongens een aantrekkelijk vak is. Om een indruk te krijgen van de interessen van Nederlandse leerlingen is door het MENT-projekt een onderzoek geda~n onder een beperkt aantal tweedeklasleerlingen.

3 Opzet Ongeveer 200 leerlingen krege'n tijdens de natuurkundeles een lijstmet 40 onderwerpen voorge i egd en werden gevraagd uitdeze 1i j st 5 onderwerpen te ki ezen waa rover zi j het 1i efs t i ets meer zouden wi 11 en weten. (zie appendix voor lijst) Het l~erlingenbestand De groep leerlingen bestond ujt leerlingen van tweede-klassen en waren als volgt verdeeld: 3 2 klassen havo 11 "wo 1Han Portmanncollege, Heerhugowaard 3 1 klassen havo-vwo klas gymnasiu~ ~ Zaanlands Lyceum, Zaandam Bei~e groepen leerlingen vormen een redelijke doorsnede van de tweede-klasbevolking van beide scholen. Daarentegen zal het duidelijk zijn dat niet te ve,rwachterll is dat deze twee scholen een volmaakt beeld gevenvan de Nederlandse tweede-klas-bevolking. De verdeling van het aantal 1eer1ingen was als volgt: Han Fortmanncollege Zaanlands Lyceum meisjes jongens. meisjes jonqens

4 , " De vragenlijst De vragenlijst hestond uit 40 verdeeld over 4 deelgebieden: - 3 onderwerpen. Deze 40 onderwerpen waren A B C o Techniek,apparaten. Hiertoe behoren de vragen 3.6,9,16,17,21.25,26,32 en 36. Natuurkunde en maatschappij Hiertoe behoren de vragen 1,7,10.11,15,19.24,28,35 en 39. Het eigen lichaam Hiertoe behoren de vragen 4,5,13,14,20,22,29,31,33, en 37. Natuurverschijnselen Hiertoe behoren de vragen 2,8,12,18,23,27,30,34,38 en 40. De resultaten Gekeken is naar de 10 onderwerpen die door hetgrootste aantal leerlingen werden gekozen. n Tabel isweergegevenhoeveel % van de leerlingen een bepaald onderwerp uit de "top-tien" koos. Tabel, "top-tien" jongens en meisjes onderwerp rang- % nummer - computers vulkanen wat er gebeurt met mensen 3 37 en de natuur als er een atoombom valt - aardhevingen atoombommen regenbogen sterren en planeten luchtspiegelingen kleuren het gebruik van ro stralen

5 Spl itsen we de "top-ti~ns" en b uit naar jongens en meisjes dan krijgen we Tabel ra Waarbij bij de meisjes(jongens) steeds ook het rangnummer van de jongens (meisjes) is opgenomen enhet percentage jongens(meisjes) dat het desbetreffende onderwerp uitkoos. label ra, "top-tien" meisjes. rang- rangnummer 0/ % nummer,0 onderwerp meisjes meisjes jongens jongens - wat er gebeurt met mensen en de natuur als er een atoombom valt - aardhevingen regenbogen , vulkanen. ' kleuren 5 34, LuchtspiegeLingen het gebrui~ van rostralen in ziekenhuizen computers sterren en planeten sneeuwkristallen ,20 9.( :.

6 Tabel lb s "top-tien" jongens rang- rang- -, nummer % nummer % onderwerp jongens jongens me; sjes me;sjes ~ - computers vulkanen atoomborrunen wat er gebeurt met mensen e~ de natuur als er een atoombom valt - sterren en planeten elektrische stroom en spann1-ng motoren aardbevingen raketten transistorradio's J We zien dat er 5 onderwerpen voorkomen ;n de me;sjes "top-tien" en de jongens "top-tien": -wat gebeurter met mensen en de natuur als er een atoombom valt -aardbevingen -vulkanen -computers -sterren en planeten rangnummer meisjes rangnummer jongens

7 ' Bovendien valt op dat 4 van de onderwerpen die w~l in de meisjes itop-tien" voorkomen maar niet in de jongens "top-tien" behoren tot het gebied 0, de natuurverschijnselen. En dat alle onderwerpen diewel in de jongens top-tien ll voorkomen maar niet in de meisjes top-tien ll behoren tot gebied A, techniek en apparaten. We kunnen de resultatenook nag op een andere manier bekijken namelijk door het aantal keren dat onderwerpen uit gebied A zijn gekozen op te tellen voor meisjes(jongens) en deze aantallen vervolgens te delen door het totdal aantal gedane keuzes van de meisjes(jongens). Hetzelfde is gedaan'voor de gebieden B,C en D.De resultaten hiervan zijn weergegeven in figuur 1. Uit figuur 1 komt duidelijk het signifikante verschil naar voren bij de keuze van meisjes en jongens in het gebied A, Techniek en apparaten en gebied D, natuurverschijnselen. Kanttekening De lijsten met onderwerpen werden voorgelegd aan de leerlingen in de week na de vulkaanuitbarsting in Columbia. Hierdoor zal het onderwerp vulkanen in dit onderzoek waarschijnlijk hager scoren dan "nonnaal" het geva 1 is.

8 - 7 - w <.!} c:x: r z w w 0::: W Co. 60 " 50 " 40 30,---_.., J A M J B M, clj c, J D M ~ gebied Figuur 1. Scores meisjes/jongens zoals gevonden zoals voorspeld.

9 - 8 - Voorspellingen van docenten ~n studenten. Aan natuurkundedocenten en studenten van e graads lerarenopleiding is gevraagd die onderwerpen op te schrijven waarvan zij den ken dat de leerlingen (meisjesjjongens) ze uitgekozen hebben. n totaa1 zi jn 47 "voorspell i ngen" verkregen. Allereerst werd geteld hoe vaak er een onderwerp werd opgeschreven dat voorkomt in de top-tien van de meisjes (jongens). (Figuur 2). aantal van leraren/studenten t ~ M M J M J M J J r J M1 M N goed Figuur 2 Het totale aantal goed voorspelde keuzes s voor meisjes en jongens.

10 _._... _._--_._ Berekenen we het gemiddelde aantal goed voorspelde items dan is dat bij de jongens 3,4 en bij de meisjes 1,9. De keuzes gedaan door de jongens worden dus duidelijk veel beter voorspeld dan die van de meisjes. Vervolgens werden ook de voorspellingenweer onderverdeeld in de gebieden A,B,C en D. (figuur 1). Het blijkt dat bij de jongens de interesse voor gebied A (Techniek, apparaten) wordt overschat en de interesse voor gebied D (Natuurverschijnselen) wordt onderschat. Bij de meisjes worden voar alle gebieden verkeerde voarspellingen gedaan, met name de interesse vaar natuurverschijnselen wardt sterk anderschat. Bespreking van de resultaten. buit~nlands onderzoek. Oak in andere landen is anderzaek gedaan naar de interesses van meisjes en jangens op natuurwetenschappelijk gebied. We bekijken hier de resultaten ,5 van onderzoek in de Bandsrepubliek Duitsland ', Noorwegen, Engeland en Denemarken 6. Het is treffend dat in al deze anderzoeken een duidelijke grotere interesse van jangens voar techniek en van meisjes vaor natuurverschijnselen naar voren komt. De resultaten van alle genoemde anderzoeken zou je als volgt kunnen samenvatten: meisjes zijn meer dan jongens geinterresseerd in: en - De v~rschijnselen uit hun leefomgeving, met name natuurverschijnselen. Esthetische aspekten spelen hierbij een belangrijke role - De invloed die de natuurkunde, de techniek heeft op de maatschappij. Ethische aspekten spelen hierbij een belangrijke role jongens zijn meer dan meisjes geinteresseerd in - Techniek, machines, elektriciteit.

11 -10- Verschillen tussen jongens en meisjes die wat minder duidelijk naar voren komen betrefffen: en de belangste11ing, voor het functioneren van het eigen lichaam is bij meisjes groter dan bij jongens. - de belangste11ing voor spectaculaire natuurkunde (vulkanen, aardbevingen, sterren en planeten) is bij jongens groter dan bij meisjes. het MENT-ondeY'zoek, De Nederlandse leerlingen blijken geen afwijkend gedrag te vertonen wat betreft hun interesse in natuurverschijnselen en techniek. Wat betreft de belangstelling voor het functioneren van het eigen lichaam valt op dat in het MENT-onderzoek geen verschil is aan te tonen tussen jongens en meisjes. Di,t kan echter veroorzaakt zijn door de manier waarop de onderwerpen omschreven zijn. Vergelijk b.v. "Hoe kinderen zich ontwikkelen", "Welk voedsel is goed voor je" met de "MENT-olTlschrijv;ngen" als "Je neus", "Je huid". Wat betreft de belangstelling voor spectaculaire natuurkunde scoren de jongens uit het MENT-onderzoek all een op de onderwerpen "Raketten" en "Atoombommen" duidelijk hoger dan de meisjes.

12 -11- (onclusie Dit bescheiden onderzoek onder Nederlandse leerlingen bevestigt de al eerder geconstateerde verschillen in de belangstelling van jongens en meisjes op natuurwetenschappelijk gebied. \ Om het schoolvak natuurkunde voor meisjes minstens even aantrekkelijk,te maken als voor jongens is het noodzakelijk dat de natuurkundelessen met name meer aansluiten bij de interessesfeer van de meisjes. k hoop dat de resultaten van dit onderzoek er mede toe bijdragen dat er wijzigingen in het curriculum worden aangebracht en dat natuurkundedocenten in hun lessen meer aandacht zullen gaan besteden aan onderwerpen die meisjes aanspreken. Zeker in de onderbouw is dit mogelijk ~n zeer wenselijk opdat meer meisjes natuurkunde in hun eindexamenpakket kiezen. Met dank aan W. van Brumn;en~ w. Warmerdam, de leerlingen van het Han Fortmanncollege en het Zaan)ands Lyceum en de docenten/studenten die keuzes leerlingen "voorspeld" hebben.

13 L. Hoffmann, Differences in the subjective conditions of interests in physics and technology for boys and girls,supplementary contributions to the third GASAT conference, blz K. WeHner e.a., nterest of intermediate-level secondary students in' physics and techhology,.european Journal of Science Education(1980). vol.2, nr~2,blz., S.Lie en E. Bryhni, Girls and physics:attitudes; experiences and underpchievement,contibutions to the second GASAT conference, blz A. Kelly, J. Whyte en B. Smail, Girls into Science and Technology, GST final report. 5. B. Smail, Getting science right for girls,contributions to the second ~ASAT conference, blz H.Nielsen, Physics in higher secondary schools in verslag nterest in science and technology educationllgemaakt door M. Man in t Veld.

14 APPENDX 1. Energieverbruik en energiebesparing 2. Echo's 3. Computers 4. Je oren 5. Je neus 6. Fototoestellen en verrekijkers 7. Hulpmiddelen voor gehandicapten. (camara's voor blinden, gehoortoestellen enz.) 8. Vulkanen 9. Magneten 10. Het veroorzaken en tegengaan van geluidshinder 11. Wat er gebeurt met mensen en de natuur als er een atoombom vah 12. Sterren en planeten 13. Je huid 14. Wat er met je eten in je lichaam gebeurt 15. De luchtvervuiling die veroorzaakt wordt door auto's en het tegengaan daarvan 16. Koelkasten en/diepvriezers 17. Elektrische stroom en spanning 18. Regenbogen 19. Het gebruik van rontgenstralen in ziekenhuizen. (het maken van rontgenfoto's bijvoorbeeld).

15 20. Je bloed 21. Raketten 22. Je agen 23. Aardbevingen 24. Wat zure regen is en wat de gevolgen daarvan zijn 25. Motoren 26. Transistorradio's, 27. Luchtspiegelingen,. 28. Verkeersveilighefd (bijvoorbeeld het ~ebruik van veiligheid~gordels) 29. Je spieren 30. Sneeuwkristallen 31. Je longen 32. Atoombommen 33. Je hart 34. Onweer en bliksem 35. Hoe, waar en waarvoor computers worden gebruikt 36. Microscopen en brill en 37. Je hersenen 38. Kleuren 39. Het opslaan van radioaktief afval 40. Het weer

Verwachtingen en doeltreffendheid van het vak science Abstract Introductie

Verwachtingen en doeltreffendheid van het vak science Abstract Introductie Verwachtingen en doeltreffendheid van het vak science Nicole J. P. Smits Universiteit Utrecht, Centrum voor Onderwijs en Leren, Bèta cluster (start aug 2012) juli, 2013 Abstract In dit onderzoek is gekeken

Nadere informatie

EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU

EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU - eindrapport - drs. J. Brekelmans dr. B. Dekker drs. J. van der Wel Amsterdam, februari 2012

Nadere informatie

Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders:

Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders: Reeks 5 wetenschappelijk bureau voor onderzoek, expertise en advies op het gebied van leefwijzen, verslaving en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen Het gebruik van alcohol door jongeren

Nadere informatie

Eerste ervaringen met het vak NLT

Eerste ervaringen met het vak NLT Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Eerste ervaringen met het vak NLT Onderzoek onder leerlingen, docenten en scholen Annemarie van Langen EERSTE ERVARINGEN MET HET VAK NLT ii Eerste

Nadere informatie

Onderzoek naar mobiel telefoongebruik

Onderzoek naar mobiel telefoongebruik Onderzoek naar mobiel telefoongebruik en hersenactiviteit Kennisbericht over een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift: Arns-M, van Luijtelaar-G, Sumich-A, Hamilton-R, Gordon-E. Electroencephalographic,

Nadere informatie

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Colin van Weelden CT3000 Bachelor Eindwerk Begeleiders: 1379550 TU Delft P.C.J. Hoogenboom Delft, Juni 2010 C.B.M. Blom Voorwoord Dit rapport is het eindresultaat

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs

Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs In opdracht van: Contactpersoon: BEELD EN GELUID Floortje Jansen en Marcel Kollen DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

Resultaten Financieel inzicht van 8 tot 18 jarigen in Nederland. Onderzoek onder 3.941 scholieren uitgevoerd in opdracht van CentiQ

Resultaten Financieel inzicht van 8 tot 18 jarigen in Nederland. Onderzoek onder 3.941 scholieren uitgevoerd in opdracht van CentiQ Resultaten Financieel inzicht van 8 tot 18 jarigen in Nederland Onderzoek onder 3.941 scholieren uitgevoerd in opdracht van CentiQ Resultaten Financieel inzicht van 8 tot 18 jarigen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Biefstuk komt niet van de kip

Biefstuk komt niet van de kip Biefstuk komt niet van de kip De rol van herkomst en gezondheid in de voedselkeuze van kinderen L.C. Jager M.A. de Winter G.M.L. Tacken S.M.A. van der Kroon-Horpestad Projectcode 31246 April 2008 Rapport

Nadere informatie

Waarom leraren de sector verlaten

Waarom leraren de sector verlaten Waarom leraren de sector verlaten Onderzoek naar de uitstroom uit het primair en voortgezet onderwijs J.F.M. de Jonge J.A. de Muijnck Zoetermeer, november 2002 1 Dit onderzoek is uitgevoerd voor het Sectorbestuur

Nadere informatie

Differentiëren in de klas wat doe ik eigenlijk?

Differentiëren in de klas wat doe ik eigenlijk? Differentiëren in de klas wat doe ik eigenlijk? Bas de Koning Profielproduct Ontwikkelaar Instituut voor de Lerarenopleiding, UvA Open Schoolgemeenschap Bijlmer Begeleiders: Tanja Janssen (ILO) Jos van

Nadere informatie

Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen

Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen Johan Coenen Chistoph Meng Rolf van der Velden ROA-R-211/2 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

Nadere informatie

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs G. Driessen J. Doesborgh De feminisering van het basisonderwijs DE FEMINISERING VAN HET BASISONDERWIJS ii De feminisering van het basisonderwijs Effecten van het geslacht van de leerkrachten op de prestaties,

Nadere informatie

Op bladzijde 411 komt de afkorting MP voorbij, waar staat deze afkorting voor?

Op bladzijde 411 komt de afkorting MP voorbij, waar staat deze afkorting voor? Roos Myrte Raoul Jolanda Joris Myrte Sanne Diego Suzanne De drie groepen die op p. 400 beschreven worden, aan welk soort activiteiten (buiten stemmen) moeten zij dan mee doen om bij 1 van die groepen te

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Professionele organisatie 94

Professionele organisatie 94 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs.

Nadere informatie

interessegroepjes, vaardighedengroepjes, gemengde vaardighedengroepjes, leerstijlengroepjes, steungroepjes en niveaugroepen.

interessegroepjes, vaardighedengroepjes, gemengde vaardighedengroepjes, leerstijlengroepjes, steungroepjes en niveaugroepen. Nadenken over groeperingsvormen in de les Hanneke Stasse, lerarenopleider vo/bve Domein Onderwijs en Opvoeding, Hogeschool van Amsterdam Met dank aan Hans Bulthuis,Tineke Bunnik, Jacqueline Kosters en

Nadere informatie

WIE IS DE NIET-WESTERSE ALLOCHTONE GEVER?

WIE IS DE NIET-WESTERSE ALLOCHTONE GEVER? WIE IS DE NIET-WESTERSE ALLOCHTONE GEVER? Amsterdam, november 2011 Auteur: Dr. Christine L. Carabain NCDO Telefoon (020) 5688 8764 Fax (020) 568 8787 E-mail: c.carabain@ncdo.nl 1 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Vormgeving van leerprocessen 74 Mondelinge feedback bij zelfstandig werken Interactie tussen docenten en leerlingen in het VO Yvette Sol Karel Stokking Mondelinge feedback

Nadere informatie

Studeren zonder grenzen?

Studeren zonder grenzen? Studeren zonder grenzen? Dr. E.P.W.A. Jansen Dr. M. Bruinsma S.R. van der Werf december 2005 Universitair Onderwijscentrum Groningen Postbus 800 9700 AV Groningen Telefoonnummer: 050-3632000 e-mail:e.pw.a.jansen@rug.nl

Nadere informatie

U-dialogen in het onderwijs - vergroten gevoel van welbevinden en veiligheid bij leerlingen - Tussenrapportage 2011-2012

U-dialogen in het onderwijs - vergroten gevoel van welbevinden en veiligheid bij leerlingen - Tussenrapportage 2011-2012 U-dialogen in het onderwijs - vergroten gevoel van welbevinden en veiligheid bij leerlingen - Tussenrapportage 2011-2012 APS: Monique Sanders, Alice Vlottes, Rosa Njoo en Ada van der Hoeven RUG: Femke

Nadere informatie

Grenzen aan de pedagogische taak van de docent

Grenzen aan de pedagogische taak van de docent KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 80 Grenzen aan de pedagogische taak van de docent Een verdeling van taken binnen de school en tussen school, ouders, jeugdzorg en politie Wiel Veugelers

Nadere informatie

Seks in de media: wat doen jongeren ermee? Een onderzoek met twee metingen

Seks in de media: wat doen jongeren ermee? Een onderzoek met twee metingen Seks in de media: wat doen jongeren ermee? Een onderzoek met twee metingen 1 2011 Nederlands Jeugdinstituut / Rutgers WPF Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Tussen de regels door. Wat weten wel en niet misbruikte kinderen van 3 tot en met 6 jaar over seksualiteit?

Tussen de regels door. Wat weten wel en niet misbruikte kinderen van 3 tot en met 6 jaar over seksualiteit? Tussen de regels door. Wat weten wel en niet misbruikte kinderen van 3 tot en met 6 jaar over seksualiteit? Mevr. Dr. S.N. Brilleslijper-Kater Deze bijdrage is gebaseerd op de Nederlandse samenvatting

Nadere informatie

Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning. Een studie in opdracht van Stichting InZicht

Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning. Een studie in opdracht van Stichting InZicht Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning Een studie in opdracht van Stichting InZicht Dr. Hans Limburg Health Information Services Februari 2007 Dr. Hans Limburg Health Information

Nadere informatie

Genoeg om van te leven

Genoeg om van te leven Genoeg om van te leven Genoeg om van te leven Focusgroepen in discussie over de minimale kosten van levensonderhoud Stella Hoff Arjan Soede Cok Vrooman Corinne van Gaalen Albert Luten Sanne Lamers NIBUD

Nadere informatie

Waarom migrantenkinderen het beter doen in bepaalde onderwijssystemen systemen of in bepaalde scholen

Waarom migrantenkinderen het beter doen in bepaalde onderwijssystemen systemen of in bepaalde scholen Waarom migrantenkinderen het beter doen in bepaalde onderwijssystemen systemen of in bepaalde scholen Jaap Dronkers, Rolf van der Velden en Allison Dunne 1 1. Inleiding In dit paper onderzoeken we het

Nadere informatie

Wat betekent het twee examens aan elkaar te equivaleren?

Wat betekent het twee examens aan elkaar te equivaleren? Wat betekent het twee examens aan elkaar te equivaleren? Op grond van de principes van eerlijkheid en transparantie van toetsing mogen kandidaten verwachten dat het examen waarvoor ze opgaan gelijkwaardig

Nadere informatie