001.1 DNA-analyse en -interpretatie Bronniveau Omlijning, registratie-eisen en toetsingsprocedure

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "001.1 DNA-analyse en -interpretatie Bronniveau Omlijning, registratie-eisen en toetsingsprocedure"

Transcriptie

1 001.1 DNA-analyse en -interpretatie Bronniveau Omlijning, registratie-eisen en toetsingsprocedure Versie 2.1 (Maart 2014 Maart 2018)

2 Inhoudsopgave Deel I. Omlijning DNA-analyse en interpretatie - Bronniveau Inleiding Het deskundigheidsgebied DNA-analyse en interpretatie Kernactiviteiten DNA-analyse en -interpretatie Bronniveau Grenzen van het deskundigheidsgebied DNA-Bronniveau Registratie... 3 Deel II. Registratie-eisen DNA- Bronniveau Inleiding Registratie-eisen DNA-Bronniveau... 4 A. Initiële aanvrager... 5 B. Heraanvrager... 5 Deel III. Toetsingsprocedure voor DNA Bronniveau Inleiding Te verstrekken informatie... 9 A. Initiële aanvrager... 9 B. Heraanvrager De toetsingsprocedure A. Initiële aanvrager B. Heraanvrager Bijlage A Summery of concepts DNA analysis and interpretation Bijlage B Begrippenlijst NRGD... 17

3 001.1 DNA-Bronniveau Omlijning Deel I. Omlijning DNA-analyse en -interpretatie - Bronniveau 1. Inleiding In het op de Wet deskundige in strafzaken gebaseerd Besluit register deskundige in strafzaken (hierna: Brdis) heeft de wetgever het College gerechtelijk deskundigen (hierna: College) van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (hierna: NRGD) de taak gegeven om voor de registratie van aanvragers welomlijnde deskundigheidsgebieden te definiëren. Het College omlijnt deskundigheidsgebieden met het doel duidelijkheid te verschaffen aan: 1. Gebruikers van het register (bijvoorbeeld rechter, lid OM en advocaat), over de activiteiten waarmee een deskundige zich op het desbetreffende deskundigheidsgebied bezig houdt en over die activiteiten die daarbuiten vallen. 2. Aanvragers (rapporteurs) over de grenzen van het deskundigheidsgebied waarvoor deze zich aan kunnen melden en de voorwaarden waaraan deze moeten voldoen om zich voor dit deskundigheidsgebied te kunnen laten registeren. 3. Toetsers over de grenzen van het deskundigheidsgebied zodat deze weten aan welke activiteiten de aanvrager te toetsen. 2. Het deskundigheidsgebied DNA-analyse en -interpretatie Binnen het deskundigheidsgebied (Humane) DNA-analyse en -interpretatie (DNAanalyse en interpretatie) zijn de volgende vragen relevant: 1. Zijn biologische sporen aanwezig op het stuk van overtuiging en wat is de aard van het celmateriaal van het biologische spoor? Betreft het een klassiek biologisch spoor, zoals bloed, sperma, speeksel of haar (Bronniveau), of gaat het om celmateriaal (sub Bronniveau) waarvan de aard met de huidige technieken nog niet is vast te stellen, zoals geldt voor biologische contactsporen (huidcellen)? Het beantwoorden van deze vraag vereist kennis van en ervaring met presumptief testen. Het onderzoek is gericht op identificatie en classificatie van het spoor. 2. Van wie het is biologische spoor afkomstig? Anders gezegd, wie is de donor van het celmateriaal? Het onderzoek is gericht op individualisatie van het spoor. Beantwoording van deze vraag vergt kennis van en ervaring met DNA-profilering en statistische beoordeling, inclusief kennis van de wettelijke status en de procedures inzake DNA-databanken voor strafzaken, waaronder de criteria voor opname en verwijdering van DNA-profielen, matching criteria en opname van en vergelijking met partiële en DNA-mengprofielen. 3. Hoe is het biologische materiaal achtergelaten op de plaats delict? Is er een relatie tussen het spoor en het strafbare feit en zijn er mogelijke (alternatieve) verklaringen hoe het spoor op die plaats is terechtgekomen? Het onderzoek betreft associatie en reconstructie. Beantwoording van deze vraag vereist kennis van aspecten als overdracht/contact en persistentie. 1

4 001.1 DNA-Bronniveau Omlijning 2.1. Kernactiviteiten DNA-analyse en -interpretatie Bronniveau Hieronder staat de beschrijving van het deskundigheidsgebied DNA-analyse en interpretatie Bronniveau (hierna: DNA - Bronniveau). Deskundigen binnen het deskundigheidsgebied DNA- Bronniveau houden zich voornamelijk bezig met het beantwoorden van vraag 2: Van wie is het biologische spoor afkomstig? Anders gezegd, wie is de donor van het celmateriaal? De deskundige DNA - Bronniveau voert op biologisch sporenmateriaal een (autosomaal en/of Y-chromosomaal) DNA-onderzoek uit, al dan niet gevolgd door een vergelijkend DNA-onderzoek. Hiertoe vergelijkt de deskundige DNA-profielen van sporenmateriaal met elkaar en/of met de DNA-profielen van referentiemonsters. Daarnaast kunnen vergelijkingen gemaakt worden met DNA-profielen in DNAdatabanken. De DNA-deskundige op Bronniveau houdt zich bezig met de interpretatie en vergelijking van enkelvoudige en complexe en/of gemengde DNA-profielen die onder standaardomstandigheden of met behulp van low template/minimale sporen DNAtechnieken van het sporenmateriaal zijn verkregen. De focus van de deskundige ligt op het gehele gebied van biologische sporen, inclusief contactsporen. De verrichtingen die vallen binnen het deskundigheidsgebied DNA- Bronniveau zijn: - detectie en identificatie van lichaamsvloeistoffen door middel van visueel onderzoek en presumptieve en biochemische onderzoeksmethoden, gevolgd door bevestiging van het onderzoeksresultaat met behulp van microscopisch onderzoek en specifieke immunoassay; - autosomaal DNA-onderzoek; - low template/minimale sporen DNA-analyse; - statistische berekeningen om de bewijswaarde van een match te bepalen. Deskundigen binnen het deskundigheidsgebied DNA- Bronniveau zijn in staat autosomaal en low template/minimale sporen DNA-analyse technieken toe te passen en zijn in staat de resultaten van deze technieken te interpreteren en hierover te rapporteren. Deskundigen binnen het deskundigheidsgebied DNA- Bronniveau zijn in staat DNAtechnieken toe te passen om vraag 1. Zijn biologische sporen aanwezig op het stuk van overtuiging en wat is de aard van het celmateriaal van het biologische spoor? te beantwoorden, hoewel niet alle DNA-deskundigen deze analyses (nog) zelf uitvoeren. Deskundigen binnen het deskundigheidsgebied DNA- Bronniveau hoeven niet in staat te zijn op adequate wijze om te gaan met de beantwoording van vraag 3. Hoe is het biologische materiaal achtergelaten op de plaats delict?. Om deze vraag te op adequate wijze te beantwoorden staat centraal bij rapportages op activiteitsniveau. Dit vereist van de deskundige gespecialiseerde kennis en ervaring (zie paragraaf 2.2). 2

5 001.1 DNA-Bronniveau Omlijning 2.2. Grenzen van het deskundigheidsgebied DNA-Bronniveau Binnen de praktijk van het deskundigheidsgebied DNA- Bronniveau bestaan vijf specifieke typen vragen die aanvullende expertise en ervaring vereisen en daarom buiten de reikwijdte vallen van het deskundigheidsgebied DNA- - Bronniveau als geregistreerd door het NRGD: - Y-chromosomal DNA-onderzoek Specifieke vraag: Onderwerp het biologisch sporenmateriaal aan Y-chromosomaal onderzoek en voer vervolgens vergelijkend Y-chromosomaal onderzoek uit. - Verwantschapsonderzoek Specifieke vraag: Onderzoek een (veronderstelde) biologische relatie gebaseerd op DNA-profielen van individuen en/of sporen. - Uiterlijk waarneembare persoonskenmerken Specifieke vraag: Stel via DNA onderzoek van het sporenmateriaal de geografische herkomst en/of uiterlijk waarneembare persoonskenmerken vast van de onbekende celdonor (de mogelijke dader van het misdrijf). - Mitochondriaal DNA-onderzoek Specifieke vraag: Onderwerp biologisch sporenmateriaal aan mitochondriaal DNAonderzoek en voer vervolgens vergelijkend mitochondriaal DNA-onderzoek uit. - Rapporteren op activiteitenniveau Specifieke vraag: Hoe is het biologische materiaal achtergelaten op de plaats delict? (zie hierboven onder A). Bij het rapporteren als deskundige binnen het deskundigengebied DNA-Bronniveau dient de deskundige zich bewust te zijn van de mogelijkheden en beperkingen van bovenstaande technieken en/of specialisaties. De deskundige dient zich tevens bewust te zijn van de mogelijkheid om internationale informatiebanken te doorzoeken en van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onder andere RNA, SNPs en Next Generation Sequencing. Daarnaast dient de deskundige zich bewust te zijn van de voor- en nadelen van deze technieken, specialisaties en/of ontwikkelingen. 3. Registratie Het register zal de desbetreffende deskundige vermelden als een deskundige op het gebied van DNA- Bronniveau. 3

6 001.1 DNA Bronniveau Registratie-eisen Deel II. Registratie-eisen DNA- Bronniveau 1. Inleiding De kwaliteitseisen, geformuleerd in het tweede lid van artikel 12 van het Brdis vormen de algemene criteria waarop de toetsing door het NRGD van forensisch deskundigen is gebaseerd. Het College formuleert voor elk deskundigheidsgebied op basis van de algemene criteria specifieke eisen. Deel II geeft de registratie-eisen voor het deskundigheidsgebied DNA-Bronniveau weer waaraan de deskundige moet voldoen die een aanvraag voor (her)inschrijving in het register indient. De registratie-eisen verschillen per type aanvrager. Het NRGD onderscheidt twee typen aanvragers: de initiële aanvrager (A) en de heraanvrager (B). De initiële aanvrager is een rapporteur die nog niet eerder geregistreerd is geweest voor het deskundigheidsgebied waar de aanvraag op ziet. De heraanvrager is een deskundige die al is geregistreerd in het NRGD, al dan niet voor beperkte duur, voor het deskundigheidsgebied waar de aanvraag op ziet. Deze twee typen aanvragers worden voorts als volgt onderverdeeld: A. Initiële aanvrager: een ervaren rapporteur (i) of een nieuwe rapporteur (ii). (i) Een ervaren rapporteur heeft zelfstandig zaaksrapporten opgemaakt. (ii) Een nieuwe rapporteur is (nog) niet in staat geweest zelfstandig zaaksrapporten op te maken. B. Heraanvrager: een geregistreerde deskundige die na registratie voor een periode van vier jaar een aanvraag indient om zich te laten herregistreren (iii) en een geregistreerde deskundige die na registratie voor beperkte duur een aanvraag indient om zich te laten registreren voor een periode van vier jaar (iv). 2. Registratie-eisen DNA-Bronniveau De algemene, ingevolge het tweede lid van artikel 12 van het Brdis aan de te (her)registreren deskundige te stellen eisen zijn in onderstaande tekst in cursief opgenomen met een verwijzing naar de onderdelen (a t/m i). Bij de algemene eis volgen, indien van toepassing, een of meer specifieke eisen. Wanneer geen specifieke eis is aangegeven, is de desbetreffende algemene eis op zich reeds afdoende bevonden. Het tweede lid van artikel 12 van het Brdis luidt als volgt: Een deskundige wordt op zijn aanvraag slechts als deskundige in strafzaken in het register ingeschreven wanneer hij naar het oordeel van het College: 12(2) a. ( ) beschikt over voldoende kennis van en ervaring binnen het eigen deskundigheidsgebied waarop de aanvraag betrekking heeft. Een aanvrager dient: als algemene basis: 4

7 001.1 DNA Bronniveau Registratie-eisen - te werken op het niveau van iemand die een academisch Master diploma bezit en een aantoonbaar niveau van opleiding, training en ervaring te bezitten; - bekend te zijn met de samenvatting van begrippen (zie Bijlage A) en de state-of-theart ontwikkelingen bij te houden; - ten minste in staat te zijn vragen te beantwoorden over autosomaal DNA-onderzoek en low template/minimale sporen DNA-onderzoek; - kennis te hebben van de voor- en nadelen van de verscheidene technieken, specialisaties en wetenschappelijke methoden gebruikt in het deskundigheidsgebied, zich bewust te zijn van de mogelijkheden en beperkingen van deze technieken, specialisaties en methoden, in staat te zijn deze uit te leggen en de ontwikkelingen van de methoden bij te houden; - recente ervaring te hebben met het interpreteren en rapporteren van zaken op het moment van zijn aanvraag voor registratie. en onderscheiden per type aanvrager A. Initiële aanvrager (i) Een ervaren rapporteur of (ii) een nieuwe rapporteur dient: - in de afgelopen 2 jaar aantoonbaar een minimum van 50 complexe en/of gemengde DNA-profielen die onderworpen waren aan collegial review, geïnterpreteerd en hierover gerapporteerd te hebben. B. Heraanvrager (iii) Een geregistreerde deskundige die na registratie een aanvraag tot herregistratie indient, dient: - in de afgelopen 4 jaar aantoonbaar een minimum van 50 complexe en/of gemengde DNA-profielen die onderworpen waren aan collegial review, geïnterpreteerd en hierover gerapporteerd te hebben; - minimaal 50 uur per jaar in de afgelopen 4 jaar te hebben besteed aan deskundigheidsbevordering (bijvoorbeeld het bijwonen van congressen, het geven of volgen van cursussen, publicaties). (iv) Een geregistreerde deskundige die na registratie voor beperkte duur een aanvraag tot registratie indient, dient: - in de afgelopen periode van in beginsel maximaal 2 jaar aantoonbaar een minimum van 50 complexe en/of gemengde DNA-profielen die onderworpen waren aan collegial review, geïnterpreteerd en hierover gerapporteerd te hebben; - minimaal 50 uur per jaar in de afgelopen 2 jaar te hebben besteed aan deskundigheidsbevordering (bijvoorbeeld het bijwonen van congressen, het geven of volgen van cursussen, publicaties). Toelichting bij artikel 12 (2) a: Collegial review Onder collegial review verstaat het College het beoordelen van andermans werk in het kader van een continue kwaliteitsbewaking van iemands deskundigheid. Hierbij 5

8 001.1 DNA Bronniveau Registratie-eisen is geen sprake van een hiërarchische maar van een horizontale verhouding tussen vakinhoudelijke collega s. Overgangssituatie geldend voor heraanvragers Om de heraanvrager na publicatie van deze eisen voldoende tijd te geven relevante deskundigheidsbevordering te volgen, worden de hierboven genoemde eisen voor heraanvragers als volgt stapsgewijs ingevoerd: Jaar* Minimaal aantal uren deskundigheidsbevordering per jaar Totaal minimaal aantal uren deskundigheidsbevordering in de afgelopen 4 jaar ,5 uur * De achter de jaartallen genoteerde minimale eis is van toepassing op alle heraanvragen waarvan de registratie in dat jaar van rechtswege verloopt, respectievelijk in 2014, in 2015, in 2016 of in Bijvoorbeeld, bij een aanvraag voor een herregistratie in 2014 dient te zijn voldaan aan 12,5 uur relevante deskundigheidsbevordering per jaar in de afgelopen 4 jaar, derhalve in totaal 50 uur. Bij een aanvraag tot herregistratie in 2015 dient te zijn voldaan aan 20 uur relevante deskundigheidsbevordering per jaar in de afgelopen 4 jaar, derhalve in totaal 80 uur. Voor heraanvragers waarvan de registratie in de periode van 2014 van rechtswege verloopt, geldt het volgende. Indien de aanvrager nog niet (volledig) aan deze eis van deskundigheidsbevordering voldoet, kan de aanvrager het College verzoeken voor hem een uitzondering te maken. Indien het College het verzoek honoreert komt de aanvrager wel in aanmerking voor (her)registratie voor de duur van 4 jaar, maar onder de voorwaarde dat hij binnen één jaar na inschrijving alsnog voldoet aan het minimaal vereiste aantal uren relevante deskundigheidsbevordering dat geldt voor Verzoek om uitzondering Indien de aanvrager wil dat het College een uitzondering voor hem maakt op grond van hetgeen hiervoor staat weergegeven, dan wel omdat de aanvrager wegens omstandigheden nog niet (volledig) aan de eis van 12 (2) onder a van het Besluit voldoet, dient de aanvrager hiertoe bij het College een verzoek in te dienen. Het gemotiveerde verzoek moet als begeleidende brief bij de (her)aanvraag worden ingediend. 12(2) b. ( ) beschikt over voldoende kennis van en ervaring in het desbetreffende rechtsgebied en voldoende bekend is met de positie en de rol van de deskundige daarin. De generieke eisen zijn de volgende: - een aanvrager heeft voldoende kennis van het Nederlandse strafrecht: o context van het strafrecht: Trias Politica, onderscheid privaat-, bestuurs- en strafrecht. o kennis van het strafprocesrecht: onderzoek door de rechter-commissaris; dwangmiddelen; procesfasen; 6

9 001.1 DNA Bronniveau Registratie-eisen actoren in de strafrechtsketen (taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden); regelgeving deskundige in het Wetboek van Strafvordering (positie en bevoegdheden opdrachtgever, rechtspositie deskundige, positie en bevoegdheden van advocaat, vormen van tegenonderzoek, deskundigenregister in de strafrechtelijke context); wettelijke besluitvormingskader van de rechter in de strafzaak (beslissingsschema art. 350 Sv), ook met het oog op de relevantie van de opdracht aan de deskundige en op de vraagstelling; verloop van de strafzaak ter zitting en de positie van de deskundige in de rechtsgang. o materiële strafrecht: sancties en strafuitsluitingsgronden (zeer globaal). o kennis van de juridische context van de kwaliteitswaarborging van de deskundige en het onderzoek: positie en rol van ketenpartners bij de kwaliteitsborging van de rapportage; beroepscodes en verwante regelgeving in relatie tot de Gedragscode gerechtelijk deskundigen. - in aanvulling op de generieke eisen, dient een aanvrager bekend te zijn met de specifieke Nederlandse DNA-wetgeving en de ontwikkelingen hiervan bij te houden. Toelichting: Voor (buitenlandse) deskundigen die overwegen een aanvraag voor inschrijving in te dienen is artikel 19 Brdis van belang. Overeenkomstig het bepaalde in dit artikel is een registratie voor beperkte duur mogelijk indien de aanvrager niet voldoet aan de eisen genoemd in artikel 12, tweede lid, onder b. 12(2) c. ( ) In staat is de opdrachtgever inzicht te bieden in de vraag of en zo ja, in hoeverre de vraagstelling van de opdrachtgever voldoende helder en onderzoekbaar is om deze vanuit zijn specifieke deskundigheid te kunnen beantwoorden. 12(2) d, e en f d. ( ) in staat is op basis van de vraagstelling volgens de daarvoor geldende maatstaven een onderzoeksplan op te stellen en uit te voeren; e. ( ) in staat is onderzoeksmaterialen en gegevens in een forensische context volgens de daarvoor geldende maatstaven te verzamelen, vast te leggen, te interpreteren en te beoordelen; f. ( ) in staat is om de geldende onderzoeksmethoden in een forensische context volgens de daarvoor geldende maatstaven toe te passen. Een aanvrager dient: - inzicht te hebben in en ervaring met (forensische) DNA-statistiek, inclusief: o achtergrondinformatie, ten minste: kennis van het DNA-databasedebat; kennis van de Prosecutor s en Defence Fallacies; 7

10 001.1 DNA Bronniveau Registratie-eisen kennis van de false positive fallacy (kennis hoe de mogelijkheid van fouten bij het rapporteren van een likelihood ratio of waarschijnlijkheid van een match te verklaren); 1 populatiegenetica; Bayesiaanse en frequentistische statistiek; o o o kennis van de terminologie genoemd in Bijlage A; o statistische berekeningen gebruikt om de bewijswaarde van een match te bepalen; - in staat te zijn te bepalen welke DNA-onderzoeksmethoden gebruikt moeten worden en op welke manier. Een aanvrager dient in staat te zijn de resultaten vast te leggen, te beoordelen en te interpreteren. Een aanvrager dient een grondige kennis van alle methoden te hebben en in staat te zijn deze methoden uit te leggen; dient kennis te hebben van de state-of-the-art ontwikkelingen op het gebied van autosomaal en low template/minimale sporen DNA-onderzoeksmethoden; - in staat te zijn vraag 2. Van wie is het biologische spoor afkomstig? Anders gezegd, wie is de donor van het celmateriaal? adequaat te beantwoorden. Een aanvrager dient ook de deskundigheid te bezitten om vraag 1 te beantwoorden; - zich bewust te zijn van de mogelijkheden en beperkingen van Y-chromosomaal onderzoek, verwantschapsonderzoek, uiterlijk waarneembare kenmerken, mitochondriaal DNA-onderzoek en rapporteren op activiteitsniveau; - zich bewust te zijn van de voor- en nadelen van de diverse technieken, specialisaties en wetenschappelijke methoden die in op dit gebied worden gebruikt, zich bewust te zijn van en in staat te zijn om de mogelijkheden en beperkingen van deze technieken, specialisaties en methoden uit te leggen, zich bewust te zijn van de mogelijkheid om internationale informatiebanken te doorzoeken en in te spelen op de ontwikkelingen op dit gebied. 12(2) g. ( ) in staat is zowel schriftelijk als mondeling over de opdracht en elk ander relevant aspect van zijn deskundigheid gemotiveerd, controleerbaar en in voor de opdrachtgever begrijpelijke bewoordingen te rapporteren. Een aanvrager dient in staat te zijn, op basis van de resultaten, aan een leek te rapporteren over een interpretatie en conclusie (zowel schriftelijk als mondeling) en deze statistisch te ondersteunen waar relevant. 12(2) h. ( ) in staat is een opdracht te voltooien binnen de daarvoor gestelde of afgesproken termijn. 12(2) i. ( ) in staat is zijn werkzaamheden als deskundige onafhankelijk, onpartijdig, zorgvuldig, vakbekwaam en integer te verrichten. Zie de op de website van het NRGD gepubliceerde Gedragscode NRGD die door het College gerechtelijk deskundigen is vastgesteld. 1 Thompson, W.C., Taroni, F. & Aitken, C.G.G. (2003). How the Probability of a False Positive Affects the Value of DNA Evidence. Journal of Forensic Sciences 48(1),

11 001.1 DNA Bronniveau Toetsingsprocedure Deel III. Toetsingsprocedure voor DNA Bronniveau 1. Inleiding Om te beoordelen of een DNA expert op Bronniveau voldoet aan de eisen voor het deskundigheidsgebied DNA - Bronniveau en in aanmerking komt voor registratie in het NRGD, schrijft het College de volgende toetsingsprocedure voor. 2. Te verstrekken informatie De toetsing geschiedt in beginsel op basis van informatie die de aanvrager heeft verstrekt: - algemene gegevens als onderdeel van het aanvraagpakket; - bewijsstukken van competentie, waaronder: verplicht A. Initiële aanvrager (i) Een ervaren rapporteur: - een lijst van zaaksrapporten opgemaakt in de afgelopen 2 jaar, met een minimum van 50 complexe en/of gemengde DNA-profielen, die collegiaal gereviewed zijn; - bewijsstukken van huidig academisch werkniveau; - certificaten van (bekwaamheids)testen of gevolgde cursussen (bijvoorbeeld DNAstatistiekexamen); - een minimum van 3 zaaksrapporten opgemaakt in de laatste 2 jaar en geselecteerd door de toetsingsadviescommissie uit de lijst van 50 collegiaal gereviewde complexe en/of gemengde profielen. Een aanvrager mag ook zelf een zaaksrapport selecteren en aanleveren in aanvulling op de rapporten opgevraagd door de toetsingsadviescommissie. De zaaksrapporten moeten zowel het rapport zelf als de piekenprofielen bevatten. Voor zover van toepassing en indien mogelijk dient aan de rapporten ook een verslag van het onderzoek ter zitting te worden toegevoegd. (ii) Een nieuwe rapporteur: - een lijst van zaaksrapporten opgemaakt in de afgelopen 2 jaar, met een minimum van 50 complexe en/of gemengde DNA-profielen, die collegiaal gereviewed zijn; - bewijsstukken van huidig academisch werkniveau; - certificaten van (bekwaamheids)testen of gevolgde cursussen (bijvoorbeeld DNAstatistiekexamen); - een minimum van 3 zaaksrapporten opgemaakt in de laatste 2 jaar en geselecteerd door de toetsingsadviescommissie uit de lijst van 50 collegiaal gereviewde complexe en/of gemengde profielen. Een aanvrager mag ook zelf een gedetailleerd zaaksrapport selecteren en aanleveren in aanvulling op de rapporten opgevraagd door de toetsingsadviescommissie. De zaaksrapporten moeten zowel het rapport zelf als de piekenprofielen bevatten. Voor zover van toepassing en indien mogelijk dient aan de rapporten ook een verslag van het onderzoek ter zitting te worden toegevoegd; 9

12 001.1 DNA Bronniveau Toetsingsprocedure - de lijst van zaaksrapporten dient bovendien vergezeld te gaan van een begeleidend schrijven waarin wordt uitgelegd hoe het toezicht en de collegiale review/toetsing tijdens het opstellen van de zaaksrapporten die op de lijst worden vermeld is geregeld. A. Type (i) en (ii) indien aanwezig - bewijs van deskundigheidsbevordering verkregen door of tijdens het bijwonen van congressen en/of het geven of bijwonen van lezingen/cursussen en/of collegiaal gereviewde publicaties op het gebied van DNA-onderzoek en -interpretatie. Het wordt aan de aanvrager overgelaten in welke vorm dit bewijs wordt geleverd, bijvoorbeeld in de vorm van een logboek of door middel van certificaten; - een verklaring betreffende het accreditatieniveau van zijn werkomgeving, indien van toepassing. verplicht B. Heraanvrager (iii) Een geregistreerde deskundige die na registratie een aanvraag tot herregistratie indient: - een lijst van zaaksrapporten opgemaakt in de afgelopen 4 jaar, met een minimum van 50 complexe en/of gemengde DNA-profielen, die collegiaal gereviewed zijn. De aanvrager dient op het moment van zijn aanvraag voor inschrijving betrokken te zijn bij de interpretatie en rapportage van zaken; - bewijs van deskundigheidsbevordering verkregen door of tijdens het bijwonen van congressen en/of het geven of bijwonen van lezingen/cursussen en/of collegiaal gereviewde publicaties op het gebied van DNA-onderzoek en -interpretatie. Het wordt aan de aanvrager overgelaten in welke vorm dit bewijs wordt geleverd, bijvoorbeeld in een logboek of door middel van certificaten. Het aantal uren besteed aan deskundigheidsbevordering dient ten minste 50 uur per paar in de afgelopen 4 jaar te bedragen; - twee zaaksrapporten, opgemaakt in de afgelopen 4 jaar, door de aanvrager zelf te kiezen uit de lijst van de 50 collegiaal gereviewde complexe en/of gemengde profielen. De zaaksrapporten moeten zowel het rapport zelf als de piekprofielen bevatten. Waar mogelijk, dienen de rapporten eveneens de verklaring ter terechtzitting te bevatten. (iv) Een geregistreerde deskundige die na registratie voor beperkte duur een aanvraag tot registratie indient: - twee zaaksrapporten, opgemaakt in de voorafgaande periode van, in beginsel, ten hoogste 2 jaar, door de aanvrager zelf te kiezen uit de lijst van de 50 collegiaal gereviewde complexe en/of gemengde profielen. De aanvrager dient op het moment van zijn aanvraag voor inschrijving betrokken te zijn bij de interpretatie en rapportage van zaken. De zaaksrapporten moeten zowel het rapport zelf als de piekprofielen bevatten. Waar mogelijk, dienen de rapporten eveneens de verklaring ter terechtzitting te bevatten; 10

13 001.1 DNA Bronniveau Toetsingsprocedure - bewijs van deskundigheidsbevordering verkregen door of tijdens het bijwonen van congressen en/of het geven of bijwonen van lezingen/cursussen en/of collegiaal gereviewde publicaties op het gebied van DNA-onderzoek en -interpretatie. Het wordt aan de aanvrager overgelaten in welke vorm dit bewijs wordt geleverd, bijvoorbeeld in een logboek of door middel van certificaten. Het aantal uren besteed aan deskundigheidsbevordering dient ten minste 50 uur per paar in de voorafgaande periode van, in beginsel, ten hoogste 2 jaar te bedragen; - Indien van toepassing, bewijs dat aan de andere voorwaarden gesteld door het College in de beslissing om de aanvrager beperkt te registreren is voldaan. B. Type (iii) en (iv) indien aanwezig - een verklaring betreffende het accreditatieniveau van zijn werkomgeving, indien van toepassing, en indien dit niveau tijdens de registratieperiode is gewijzigd. Toelichting: De hiervoor genoemde lijst met zaaksinformatie bevat ten minste de volgende gegevens: I. Zaaksinformatie: het type zaak (bijvoorbeeld zedenzaak); of het een complex profiel betrof; of het een ingewikkelde interpretatie betrof (bijvoorbeeld LT DNA, mixture deconvolution,bepalen van welk biologisch materiaal het DNA afkomstig is (body fluid attribution); of het betrekking heeft op validatieprocedures; statistische beoordeling van de bewijswaarde; conclusies match/geen match/database search. II. Procedurele aspecten: de rapporteur/supervisor, danwel of de zaken collegial gereviewed zijn en door wie. III. Optreden in de rechtszaal: of de deskundige in de rechtszaal heeft opgetreden in deze zaak. IV. Overige relevante aspecten. 3. De toetsingsprocedure Voor alle deskundigheidsgebieden geldt dat de beoordeling plaatsvindt op basis van schriftelijke stukken waaronder in ieder geval zaaksrapporten en bewijsstukken, in beginsel aangevuld met een mondelinge toetsing. Van deze mondelinge toetsing wordt afgezien indien de deskundigheid van de aanvrager reeds duidelijk is gebleken uit de schriftelijke stukken. Voor alle typen geldt dat de toetsing ook kan plaatsvinden op basis van nadere informatie zoals een onderzoek in open bronnen of andere gedetailleerde rapporten, indien dit noodzakelijk wordt geacht voor een adequate toetsing. 11

14 001.1 DNA Bronniveau Toetsingsprocedure De toetsingswijzen voor de verschillende typen aanvragers zijn: A. Initiële aanvrager (i) De ervaren rapporteur die een initiële aanvraag indient, wordt getoetst in de volgende fasen: a. administratief, door het Bureau NRGD; b. inhoudelijk, door een toetsingsadviescommissie (TAC) van ten minste drie personen op basis van het beschikbare schriftelijke materiaal. Deze TAC bestaat in beginsel uit een jurist en twee vakinhoudelijke toetsers; c. inhoudelijk, door de onder b. vermelde TAC door middel van een mondelinge toetsing. Van deze mondelinge toetsing wordt afgezien indien de deskundigheid van de aanvrager reeds duidelijk is gebleken; d. beslissing van het College: registratie, registratie voor beperkte duur of geen registratie. (ii) De nieuwe rapporteur die een initiële aanvraag indient, wordt getoetst in de volgende fasen: a. administratief, door het Bureau NRGD; b. inhoudelijk, door een toetsingsadviescommissie (TAC) van ten minste drie personen op basis van het beschikbare schriftelijke materiaal. Deze TAC bestaat in beginsel uit een jurist en twee vakinhoudelijke toetsers; c. inhoudelijk, door de onder b. vermelde TAC door middel van een mondelinge toetsing. Van deze mondelinge toetsing wordt afgezien indien de deskundigheid van de aanvrager reeds duidelijk is gebleken; d. beslissing van het College: registratie voor beperkte duur of geen registratie. B. Heraanvrager (iii) De geregistreerde deskundige die na registratie een aanvraag tot herregistratie indient, wordt getoetst in de volgende fasen: a. administratief, door het Bureau NRGD; b. inhoudelijk, door een toetsingsadviescommissie (TAC) van ten minste twee personen op basis van het schriftelijke beschikbare materiaal. Deze TAC bestaat in beginsel uit een jurist en vakinhoudelijke toetser; De toetsers toetsen eerst individueel, zonder overleg en bespreken daarna hun bevindingen met elkaar. Zijn zij unaniem in het oordeel dat de deskundige voldoet, dan volgt een positief advies aan het College. In ieder ander geval volgt een nadere toetsing: c. inhoudelijk, door de onder b. vermelde TAC waaraan één vakinhoudelijke toetser wordt toegevoegd, afkomstig uit hetzelfde deskundigheidsgebied als de aanvrager op basis van het beschikbare schriftelijke materiaal; d. inhoudelijk, door de onder c. bedoelde TAC door middel van een mondelinge toetsing. Van deze mondelinge toetsing wordt afgezien indien de deskundigheid van de aanvrager (in tweede instantie) duidelijk is gebleken; e. beslissing van het College: registratie, registratie voor beperkte duur of geen registratie. 12

15 001.1 DNA Bronniveau Toetsingsprocedure (iv) De geregistreerde deskundige die na registratie voor beperkte duur een aanvraag tot registratie indient, wordt getoetst in de volgende fasen: a. administratief, door het Bureau NRGD; b. inhoudelijk, door een toetsingsadviescommissie (TAC) van ten minste drie personen op basis van het schriftelijke beschikbare materiaal. Deze TAC bestaat in beginsel uit een jurist en twee vakinhoudelijke toetsers; c. inhoudelijk, door de onder b. vermelde TAC door middel van een mondelinge toetsing. Van deze mondelinge toetsing wordt afgezien indien de deskundigheid van de aanvrager reeds duidelijk is gebleken; d. beslissing van het College: registratie, registratie voor beperkte duur of geen registratie. 13

16 001.1 DNA Bronniveau Bijlage A Summery of concepts Bijlage A Summery of concepts DNA analysis and interpretation 2 This document contains keywords of concepts of which an expert in the field of Human DNA analysis and interpretation should minimally have a basic knowledge. Keywords Forensic biology Sources of DNA evidence Crime scene investigation and laboratory analysis of biological evidence Identification and presumptive testing of body fluids (blood, semen, saliva) Confirmatory assays for body fluid identification (immunoassays) Uncertainty concerning attribution of DNA (particularly at low levels) to specific body fluids General The structure of DNA and the variability of the human DNA genome Loci, alleles, genotypes and DNA profiles Polymorphisms commonly used for DNA testing The molecular biological basis of forensic DNA tests; using the DNA profile to identify a forensic sample Extraction and quantification of DNA Polymerase chain reaction Short tandem repeats and mutation processes Forensic multiplex STR typing kits DNA separation by CE and LIF detection Analysis of results, including the use of ladders for fragment sizing, use of analytical thresholds and identification of artefacts such as stutter, pull-up and identification of mixed samples. QC/QA Quality control and quality assurance of forensic DNA analysis Laboratory accreditation, personnel certification and proficiency testing Validation studies Laboratory error rates Understanding and minimizing the risk of contamination in the forensic process: methods of reducing the occurrence of contamination and detecting when it has occurred Continuous improvement and quality DNA statistics Likelihood Ratio (LR) Bayes Theorem Product rule to calculate the probability of independent variables DNA mixture deconvolution and recommended procedures for analysing mixed samples (LR and RMNE ("Random Man not Excluded")/CPI ("Combined Probability of Inclusion")) Accounting for relatives, where applicable, in calculating evidential strength 2 Alleen in een Engelstalige versie beschikbaar. 14

17 001.1 DNA Bronniveau Bijlage A Summery of concepts Database issues Inclusion criteria and search (im)possibilities of the national DNA database including the detection of false negative and false positive matches Population Genetics Hardy-Weinberg equilibrium/linkage equilibrium Population Substructure Allele frequencies, genotype probabilities Applying the product rule for independent events Conditional match probabilities Fst/Theta population substructure correction; correction for possible allele dropout Sampling variation in construction of DNA population databases Proper Interpretation of the Evidence Common Logical Fallacies (Prosecution/Defence Fallacy) Evidential strength of database match DNA database search controversy Avoidance of cognitive bias Minimal traces (Low Template DNA Analysis) Evaluation of potential low template DNA typing results. Allele and/or locus dropout due to degradation, preferential amplification, stochastic effects and stochastic thresholds. Replication and consensus DNA profiles Approaches for the statistical evaluation of DNA profiles from low template DNA samples Y-chromosome Testing Y-chromosome evolution and its consequences for forensic analyses Patrilineal inheritance Laboratory analysis of Y-chromosome STR s Population genetics of Y-STR haplotypes Use of Y-STR population databases (YHRD) Statistical evaluation of Y-chromosome haplotypes Interpretation of Y-STR mixtures Kinship DNA Testing Inheritance of genetic polymorphisms Technical procedures for determining kinship Statistical evaluation of kinship (e.g. paternity index, sibling index, Bayesian networks) Incorporation of the presence of mutations and null-alleles in the statistical evaluation Principles of disaster/mass identification Principles of familial searching in databases Use of Y-STR and mtdna analysis to narrow candidate lists from familial searching in databases Externally Visible Characteristics Evolution and migration of Homo sapiens Population genetics of externally visible characteristics Principles of determining the geographic origin of an individual Principles of determining externally visible characteristics 15

18 001.1 DNA Bronniveau Bijlage A Summery of concepts Knowledge about genes involved in the biosynthesis of melanine (skin and hair pigmentation, iris colour) Technical procedures for determining geographic origin or externally visible characteristics Approaches for the interpretation of genotyping results for determining geographic origin or externally visible characteristics Knowledge of the limitations of determining geographic origins or externally visible characteristics Mitochondrial DNA Testing Mitochondrial DNA evolution and its consequences for forensic analysis Matrilineal inheritance, variable mutation rates, heteroplasmy and principles for evaluating close non-matching mtdna sequences Laboratory analysis of mitochondrial DNA (e.g. Sanger sequencing, mini-sequencing) Population genetics of mitochondrial DNA haplotypes Use of mitochondrial DNA databases (EMPOP) Statistical evaluation of mitochondrial DNA matches Reporting at Activity level Understanding of the principles of case assessment and interpretation (CAI) 3 and in particular, balance, logic, robustness and transparency Formulation and evaluation of appropriate hypotheses Understanding use of data and experience in evaluation of hypotheses: Knowledge concerning transfer of cells and DNA (primary, secondary, tertiary) Knowledge concerning persistence of DNA and the impact of e.g. environmental conditions Extensive experience of forensic DNA analysis and interpretation in forensic casework Transparency regarding any limitations of the data used Understanding of the principles of probabilistic (Bayesian) networks in evidence interpretation 3 R. Cook, I.W. Evett, G. Jackson, P.J. Jones, J.A. Lambert - Science and Justice, (3):

19 001.1 DNA Bronniveau Bijlage B Begrippenlijst NGRD Bijlage B Begrippenlijst NRGD Aanvrager Bureau College Collegial review Ervaren rapporteur (aanvrager) DNA Bronniveau Gebruiker Geregistreerde deskundige Heraanvrager Initiële aanvrager Nieuwe rapporteur (aanvrager) NRGD Rapporteur Een aanvrager is de natuurlijke persoon die bij het NRGD een aanvraag indient tot inschrijving in het register. Het Bureau NRGD dat het College ondersteunt. Het College (gerechtelijk deskundigen) is het orgaan als bedoeld in art 51k (2) Wetboek van Strafvordering en dat belast is met het beheer van het register. Collegial review is het beoordelen van andermans werk in het kader van een continue kwaliteitsbewaking van iemands deskundigheid. Hierbij is geen sprake van een hiërarchische maar van een horizontale verhouding tussen vakinhoudelijke collega s. Een ervaren rapporteur is de aanvrager die op basis van geheel zelfstandig opgemaakte rapporten een aanvraag voor inschrijving kan indienen. DNA-analyse en interpretatie op Bronniveau. Een gebruiker is degene die gebruik maakt van het register om een geregistreerde deskundige op te zoeken en mogelijkerwijs in te schakelen. De geregistreerde deskundige is de deskundige die is ingeschreven in het register. De heraanvrager is degene die op het moment dat hij een heraanvraag indient al beschikt over een registratie, al dan niet voor beperkte duur. De aanvrager die een aanvraag doet om in het register ingeschreven te worden. De aanvrager die geen ervaring heeft met het zelfstandig rapporteren; hij is pas opgeleid of net startend. De nieuwe rapporteur komt alleen in aanmerking voor een registratie voor beperkte duur. Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen, waartoe het College en het Bureau behoren. Een rapporteur is degene die een rapport uitbrengt ten behoeve van de rechtspraak en/of een verklaring aflegt ter terechtzitting. 17

20 001.1 DNA Bronniveau Bijlage A Summery of concepts Register Het landelijk openbaar register als bedoeld in artikel 51 k(1) van het Wetboek van Strafvordering, waarin de door het College geschikt geachte gerechtelijk deskundigen zijn ingeschreven. Registratie Registratie voor beperkte duur Toetser Toetsingsadviescommissie De registratie waarbij de geregistreerde deskundige voor de wettelijke periode van vier jaren in het register is ingeschreven. De registratie van een deskundige voor een door het College vastgestelde periode en mogelijk onder bepaalde voorwaarden waaraan binnen die periode moet zijn voldaan. In beginsel zal de door het College vast te stellen periode maximaal twee jaar bedragen. Een toetser is lid van een toetsingsadviescommissie. De toetsingsadviescommissie is een door het College benoemde commissie die het College adviseert over de (mate van) geschiktheid voor (her)registratie van de (her)aanvrager. 18

Registratie-eisen en toetsingsprocedure Humane DNA-analyse en -interpretatie 001.1. Versie 1.1 (Juli 2010)

Registratie-eisen en toetsingsprocedure Humane DNA-analyse en -interpretatie 001.1. Versie 1.1 (Juli 2010) Humane DNA-analyse en -interpretatie 001.1 Versie 1.1 (Juli 2010) Registratie-eisen en toetsingsprocedure Humane DNA-analyse en - interpretatie De kwaliteitseisen geformuleerd in het tweede lid van artikel

Nadere informatie

Registratie-eisen en toetsingsprocedure Forensische Toxicologie 004.1. Versie 2.0 (Januari 2012)

Registratie-eisen en toetsingsprocedure Forensische Toxicologie 004.1. Versie 2.0 (Januari 2012) 004.1 Versie 2.0 (Januari 2012) Registratie-eisen en toetsingsprocedure De kwaliteitseisen geformuleerd in het tweede lid van artikel 12 van het Besluit register deskundige in strafzaken (Brdis) vormen

Nadere informatie

Registratie-eisen en toetsingsprocedure Forensische Psychiatrie, Forensische Psychologie en Forensische Orthopedagogiek 003

Registratie-eisen en toetsingsprocedure Forensische Psychiatrie, Forensische Psychologie en Forensische Orthopedagogiek 003 Registratie-eisen en toetsingsprocedure Forensische Psychiatrie, Forensische Psychologie en Forensische Orthopedagogiek 003 Versie 1.0 (Juni 2010) Pagina - 1 - van 7 Registratie-eisen en toetsingsprocedure

Nadere informatie

Beoordelingskader. Verdovende Middelen (005.00) 005.01 Vergelijkend onderzoek 005.02 Productieproces onderzoek

Beoordelingskader. Verdovende Middelen (005.00) 005.01 Vergelijkend onderzoek 005.02 Productieproces onderzoek Beoordelingskader Verdovende Middelen (005.00) 005.01 Vergelijkend onderzoek 005.02 Productieproces onderzoek Versie 2.0 Datum vaststelling document: 26 juni 2014 Inwerkingtredingsdatum: 1 november 2014

Nadere informatie

Beoordelingskader. 003. Forensische Psychiatrie, Forensische Psychologie en Forensische Orthopedagogiek

Beoordelingskader. 003. Forensische Psychiatrie, Forensische Psychologie en Forensische Orthopedagogiek Beoordelingskader 003. Forensische Psychiatrie, Forensische Psychologie en Forensische Orthopedagogiek Omlijning, registratie-eisen en toetsingsprocedure Versie 3.0 (Ingangsdatum 1 juli 2015) Inhoudsopgave

Nadere informatie

002.0 Handschriftonderzoek Omlijning, registratie-eisen en toetsingsprocedure

002.0 Handschriftonderzoek Omlijning, registratie-eisen en toetsingsprocedure 002.0 Handschriftonderzoek Omlijning, registratie-eisen en toetsingsprocedure Versie 2.0 (Maart 2014 Maart 2018) Inhoudsopgave Deel I. Omlijning Handschriftonderzoek... 1 1. Inleiding... 1 2. Het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

007.1 Forensische Pathologie Omlijning, registratie-eisen en toetsingsprocedure

007.1 Forensische Pathologie Omlijning, registratie-eisen en toetsingsprocedure 007.1 Forensische Pathologie Omlijning, registratie-eisen en toetsingsprocedure Versie 1.1 (Januari 2014 Januari 2018) Inhoudsopgave Deel I. Omlijning Forensische Pathologie... 1 1. Inleiding... 1 2. Het

Nadere informatie

003. Forensische Psychiatrie, Forensische Psychologie en Forensische Orthopedagogiek Omlijning, registratie-eisen en toetsingsprocedure

003. Forensische Psychiatrie, Forensische Psychologie en Forensische Orthopedagogiek Omlijning, registratie-eisen en toetsingsprocedure 003. Forensische Psychiatrie, Forensische Psychologie en Forensische Orthopedagogiek Omlijning, registratie-eisen en toetsingsprocedure Versie 2.2 (Juni 2014 Juni 2018) Versie NRGD april 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Registratie-eisen en toetsingsprocedure Verdovende Middelen analyse en interpretatie 005.1. Versie 1.0 (April 2011)

Registratie-eisen en toetsingsprocedure Verdovende Middelen analyse en interpretatie 005.1. Versie 1.0 (April 2011) 005.1 Versie 1.0 (April 2011) Registratie-eisen en toetsingsprocedure Verdovende Middelen analyse en interpretatie De kwaliteitseisen geformuleerd in het tweede lid van artikel 12 van het Besluit register

Nadere informatie

CONCEPT-AMVB inzake kwaliteitseisen aan deskundigen in strafzaken

CONCEPT-AMVB inzake kwaliteitseisen aan deskundigen in strafzaken CONCEPT-AMVB inzake kwaliteitseisen aan deskundigen in strafzaken Dd 12-02-08 Artikel 1 (definities) In dit besluit wordt verstaan onder: a. Onze Minister: Onze Minister van Justitie; b. register: het

Nadere informatie

Verslag Expertmeeting FPPO 28 september 2012

Verslag Expertmeeting FPPO 28 september 2012 Verslag Expertmeeting FPPO 28 september 2012 Aanwezig: M. Beukers, B. van Giessen, P. van Koppen, W. van Kordelaar, S. van Loenhout, H. Merckelbach, J. van Mulbregt, R. Rijnders, E. van Ruth (notulen),

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Verdovende Middelen (005.00) Beoordelingskader Versie 2.0

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Verdovende Middelen (005.00) Beoordelingskader Versie 2.0 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30643 31 oktober 2014 Verdovende Middelen (005.00) Beoordelingskader Versie 2.0 Deel I. Omlijning Verdovende Middelen

Nadere informatie

Aanvraagformulier NRGD

Aanvraagformulier NRGD Aanvraagformulier NRGD Mijn aanvraag tot inschrijving in het NRGD betreft: Soort aanvraag: A. Initiële aanvraag: Ervaren rapporteur Nieuwe rapporteur B. Heraanvraag: na een volledige registratie (4 jaar)

Nadere informatie

Beoordelingskader Forensische Psychiatrie, Forensische Psychologie en Forensische Orthopedagogiek ( )

Beoordelingskader Forensische Psychiatrie, Forensische Psychologie en Forensische Orthopedagogiek ( ) Beoordelingskader Forensische Psychiatrie, Forensische Psychologie en Forensische (003.1-003.4) Versie: 4.0 Datum vaststelling document: 27 juni 2016 Inwerkingtredingsdatum: 1 juli 2016 Inhoudsopgave Deel

Nadere informatie

NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen

NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) vergroot het vertrouwen in de Nederlandse rechtspraak door het waarborgen van een constante hoge

Nadere informatie

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND. Zittingsplaats Assen. Bestuursrecht. zaaknummers: AWB ASS 11/321 en AWB ASS 11/615

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND. Zittingsplaats Assen. Bestuursrecht. zaaknummers: AWB ASS 11/321 en AWB ASS 11/615 Datum Uitspraak: 07-02-2013 Instantie: Rechtbank Noord-Nederland Zaaknummer: AWB-11_321 Afwijzing aanvraag tot inschrijving in register voor deskundigheidsgebied forensische psychologie berust op toereikende

Nadere informatie

VOORBLAD. Aanvraagformulier Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)

VOORBLAD. Aanvraagformulier Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) VOORBLAD Aanvraagformulier Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) Mijn aanvraag tot inschrijving in het NRGD betreft: Soort aanvraag: A. Initiële aanvraag: Ervaren rapporteur Nieuwe rapporteur

Nadere informatie

Development of RNA Profiling Tools and the Implementation in Forensic Casework P.A. Lindenbergh

Development of RNA Profiling Tools and the Implementation in Forensic Casework P.A. Lindenbergh Development of RNA Profiling Tools and the Implementation in Forensic Casework P.A. Lindenbergh Nederlandse Samenvatting Binnen het huidige forensische onderzoek wordt genetische informatie in toenemende

Nadere informatie

hup ://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx 2-4-2012

hup ://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx 2-4-2012 KecntspraaK.nl - LJ1 ~: liwuil 1 Page 1 01 t) UN: BWO311, Rechtbank s-gravenhage, AWB 11/7632 BESLU Datum 14-03-2012 uitspraak: Datum 29-03-2012 publicatie: Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure:

Nadere informatie

GEDRAGSCODE voor gerechtelijk deskundigen in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken. versie 3.7 januari 2012

GEDRAGSCODE voor gerechtelijk deskundigen in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken. versie 3.7 januari 2012 GEDRAGSCODE voor gerechtelijk deskundigen in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken versie 3.7 januari 2012 Op verzoek van de Raad voor de rechtspraak en onder de verantwoordelijkheid van de landelijke

Nadere informatie

DNA Profile. DNA profielen. DNA profielen. DNA profielen. DNA profielen

DNA Profile. DNA profielen. DNA profielen. DNA profielen. DNA profielen Succesvol Onderscheidend vermogen Wetenschappelijke grondslag Precieze statistische informatie (Random Match Probability) www.ai.rug.nl/forensicscience/ DNA Profile Locus Alleles times allele observed

Nadere informatie

Aanvraagformulier NRGD

Aanvraagformulier NRGD Aanvraagformulier NRGD Mijn aanvraag tot inschrijving in het NRGD betreft: Soort aanvraag: A. Initiële aanvraag: Zelfstandig rapporteur Rapporteur geen eigen werk B. Heraanvraag: na een onvoorwaardelijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier NRGD

Aanvraagformulier NRGD Aanvraagformulier NRGD Mijn aanvraag tot inschrijving in het NRGD betreft: Soort aanvraag: A. Initiële aanvraag: Zelfstandig rapporteur Rapporteur geen eigen werk B. Heraanvraag: na een onvoorwaardelijke

Nadere informatie

Het vaststellen van feiten in strafzaken: een forensisch perspectief. Marjan Sjerps 18 maart NFI -KdVI en CLHC, UvA

Het vaststellen van feiten in strafzaken: een forensisch perspectief. Marjan Sjerps 18 maart NFI -KdVI en CLHC, UvA Het vaststellen van feiten in strafzaken: een forensisch perspectief Marjan Sjerps 18 maart 2015 -NFI -KdVI en CLHC, UvA VOORBEELDEN BAYES NETS IN FORENSIC SCIENCE 2 Bayesiaanse netwerken -demo munt 3

Nadere informatie

Bewijskracht van onderzoek naar biologische sporen en DNA

Bewijskracht van onderzoek naar biologische sporen en DNA Bas Kokshoorn, Bart Aarts, Jord Nagel en Jerien Koopman* Bewijskracht van onderzoek naar biologische sporen en DNA Deel 2. Bronniveau Dit is het tweede deel van een drieluik waarin de theorie voor criminalistische

Nadere informatie

Omlijning Verdovende Middelen analyse en interpretatie Versie 1.0 (April 2011)

Omlijning Verdovende Middelen analyse en interpretatie Versie 1.0 (April 2011) Omlijning Verdovende Middelen analyse en interpretatie 005.1 Versie 1.0 (April 2011) Omlijning Verdovende Middelen analyse en interpretatie Introductie Het Besluit register deskundige in strafzaken heeft

Nadere informatie

Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA) http://hdl.handle.net/11245/2.103565

Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA) http://hdl.handle.net/11245/2.103565 Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA) http://hdl.handle.net/11245/2.103565 File ID Filename Version uvapub:103565 Samenvatting unknown SOURCE (OR PART

Nadere informatie

naar sporen Forensisch expert worden

naar sporen Forensisch expert worden Speuren B naar sporen Forensisch expert worden 3. Vaststellen identiteit Deze les ga je je verdiepen in één specifiek forensisch onderzoeksgebied. Je wordt als het ware zelf een beetje forensisch expert.

Nadere informatie

Informatieblad. DNA-verwantschapsonderzoek. Versie 1. Informatieblad DNA-verwantschapsonderzoek versie 1 1/5

Informatieblad. DNA-verwantschapsonderzoek. Versie 1. Informatieblad DNA-verwantschapsonderzoek versie 1 1/5 Informatieblad DNA-verwantschapsonderzoek Versie 1 Informatieblad DNA-verwantschapsonderzoek versie 1 1/5 Inleiding Dit Informatieblad DNA-verwantschapsonderzoek dient als algemene toelichting op het onderzoek

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

DNA-verwantschapsonderzoek in de strafrechtpraktijk

DNA-verwantschapsonderzoek in de strafrechtpraktijk Drs. A.J. Meulenbroek, dr. K. Slooten, mr. D.J.C. Aben, drs. C. van Kooten en dr. A.J. Kal* DNA-verwantschapsonderzoek in de strafrechtpraktijk Op 1 april 2012 is nieuwe DNA-wetgeving in het strafrecht

Nadere informatie

De Minister van Justitie

De Minister van Justitie POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN De Minister van Justitie DATUM 18

Nadere informatie

De Minister van Justitie d.t.v. mw. mr. H. Waayers-Van Dijk Postbus EH DEN HAAG. Geachte heer Hirsch Ballin,

De Minister van Justitie d.t.v. mw. mr. H. Waayers-Van Dijk Postbus EH DEN HAAG. Geachte heer Hirsch Ballin, De Minister van Justitie d.t.v. mw. mr. H. Waayers-Van Dijk Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG datum 9 juni 2008 contactpersoon R.C. Hartendorp doorkiesnummer 070-361 9788 faxnummer 070-361 9746 e-mail R.Hartendorp@rechtspraak.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 27. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/77

Nieuwsbrief NRGD. Editie 27. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/77 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 27 VULLING REGISTER VORDERT GESTAAG! / 2 NOVEMBER 2011 In deze editie: De vulling van het register

Nadere informatie

humaan mitochondriaal DNA-onderzoek

humaan mitochondriaal DNA-onderzoek Vakbijlage Inhoudsopgave 1. De vakbijlage algemeen 2. Wanneer is mt een optie? 3. Introductie mtdna 4. Hoe ziet een mtdna-profiel eruit? 5. De begrippen haplotype en haplogroep 6. Een voorbeeld van een

Nadere informatie

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für: Bijlage bij accreditatie-certificaat Annexe au certificat d'accréditation Annex to the accreditation certificate Beilage zur Akkreditatierungszertifikat 482-TEST NBN EN ISO/IEC 17025:2005 Versie/Version/Fassung

Nadere informatie

De Essenties van forensisch DNA-onderzoek. 8 Interpretatie van DNA-bewijs III

De Essenties van forensisch DNA-onderzoek. 8 Interpretatie van DNA-bewijs III EDERLA DSFORE SISCHIN TITUUT De Essenties van forensisch DNA-onderzoek 8 Interpretatie van DNA-bewijs III de context van de berekende frequentie 2007 Nederlands Forensisch Instituut Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 29. pagina 1 van 6. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/79

Nieuwsbrief NRGD. Editie 29. pagina 1 van 6. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/79 pagina 1 van 6 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 29 STAND VAN ZAKEN REGISTER: 426 AANVRAGEN / 15 MAART 2012 1. Stand van zaken register: 426 aanvragen

Nadere informatie

De Minister van Justitie

De Minister van Justitie = POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN De Minister van Justitie DATUM

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 Secretariaat: Klokkegat 26 6741 EL LUNTEREN info@nffi.nl www.nffi.nl 1. Inleiding Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 De in het register van de

Nadere informatie

Specialisatieopleiding. Deskundige in strafzaken

Specialisatieopleiding. Deskundige in strafzaken Specialisatieopleiding Deskundige in strafzaken Specialisatieopleiding De opleiding Deskundige in Strafzaken van Deskundige in strafzaken de samenwerkende faculteiten Rechtsgeleerdheid van de Universiteit

Nadere informatie

De Essenties van forensisch DNA-onderzoek. 10 Begrippen

De Essenties van forensisch DNA-onderzoek. 10 Begrippen EDERLA DSFORE SISCHIN TITUUT De Essenties van forensisch DNA-onderzoek 10 Begrippen 2007 Nederlands Forensisch Instituut Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 Postbus 52080 2505 CB s-gravenhage T: 085 2733 777 E: bestuur@lrgd.nl www.lrgd.nl Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 1. Inleiding De in het register

Nadere informatie

Out of Africa: mtdna en Y chromosoom. Jean-Jacques Cassiman KuLeuven

Out of Africa: mtdna en Y chromosoom. Jean-Jacques Cassiman KuLeuven Out of Africa: mtdna en Y chromosoom Jean-Jacques Cassiman KuLeuven 12.05.2007 Kern DNA CME 06 CME 06 CME 06 Start in 2007: twee zonen per generatie (25j) In 2258 (10 generaties of 250 jaar) zullen er

Nadere informatie

DNA onderzoek in Gerechtszaken 1 oktober 2008

DNA onderzoek in Gerechtszaken 1 oktober 2008 DNA onderzoek in Gerechtszaken 1 oktober 2008 Jean-Jacques Cassiman Leuvens Instituut voor Forensische Geneeskunde UZ Leuven Kern DNA CME 06 mrna: 3% of the DNA Protein ncrna:? % of the DNA Gene regulation

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Meer voorzorg bij DNA-onderzoek M'charek, A.A.; Toom, V.H. Published in: Het Tijdschrift voor de Politie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Meer voorzorg bij DNA-onderzoek M'charek, A.A.; Toom, V.H. Published in: Het Tijdschrift voor de Politie UvA-DARE (Digital Academic Repository) Meer voorzorg bij DNA-onderzoek M'charek, A.A.; Toom, V.H. Published in: Het Tijdschrift voor de Politie Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Lijk in koffer, Ro-erdam 1927

Lijk in koffer, Ro-erdam 1927 Lijk in koffer, Ro-erdam 1927 Prof. Dr. Peter de Knijff Forensisch Laboratorium voor DNA Onderzoek (FLDO) Afdeling Humane GeneNca LUMC en het Forensisch Genomisch ConsorNum Nederland (FGCN) het begin van

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

De Essenties van forensisch DNA-onderzoek. Samenvatting interpretatie DNA-bewijs

De Essenties van forensisch DNA-onderzoek. Samenvatting interpretatie DNA-bewijs EDERLA DSFORE SISCHIN TITUUT De Essenties van forensisch DNA-onderzoek Samenvatting interpretatie DNA-bewijs 2007 Nederlands Forensisch Instituut Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Het Belgische recht vanuit Nederlands perspectief

Het Belgische recht vanuit Nederlands perspectief 1 Studiedag - Nationaal register van gerechtsdeskundigen, en dat van vertalers en tolken Het Belgische recht vanuit Nederlands perspectief Mr. Rolf Hoving Rijksuniversiteit Groningen r.a.hoving@rug.nl

Nadere informatie

Leerlinghandleiding. Afsluitende module. Wie van de drie?

Leerlinghandleiding. Afsluitende module. Wie van de drie? Leerlinghandleiding Afsluitende module Wie van de drie? Ontwikkeld door het Forensic Genomics Consortium Netherlands in samenwerking met Its Academy Tekst Gerrianne Koeman - van der Velde, Dianne Hamerpagt,

Nadere informatie

Leidraad en praktische handvatten voor de jurist bij het doorgronden van conclusies forensisch DNA-onderzoek

Leidraad en praktische handvatten voor de jurist bij het doorgronden van conclusies forensisch DNA-onderzoek Drs. A.J. Meulenbroek* Leidraad en praktische handvatten voor de jurist bij het doorgronden van conclusies forensisch DNA-onderzoek Met de onverminderd snelle ontwikkelingen in de DNA-technologie nemen

Nadere informatie

DNA-profiling. ir. H.J.T. Janssen Gerechtelijk Laboratorium van het Ministerie van Justitie, Rijswijk

DNA-profiling. ir. H.J.T. Janssen Gerechtelijk Laboratorium van het Ministerie van Justitie, Rijswijk 127 1 DNA-profiling ir. H.J.T. Janssen Gerechtelijk Laboratorium van het Ministerie van Justitie, Rijswijk 1. Inleiding 127 3 2. DNA-eigenschappen 127 3 3. DNA-vermeerderingstechniek (PCR) 127 4 4. Analyse

Nadere informatie

Lief Dagboek, 11 augustus Harry kwam opeens opdagen en ik liet hem het eiland zien. Hij is zo lief en begripvol. Ik kon het niet helpen en

Lief Dagboek, 11 augustus Harry kwam opeens opdagen en ik liet hem het eiland zien. Hij is zo lief en begripvol. Ik kon het niet helpen en Wie van de drie? Introductie De twintigjarige Sophie weet niet wie haar vader is. Het enige dat ze over haar vader weet, is dat het een zomerliefde van haar moeder Donna was en dat hij weg was voordat

Nadere informatie

Inleiding. Achtergrond van het DNA-onderzoek

Inleiding. Achtergrond van het DNA-onderzoek 6 Inleiding naar biologisch vaderschap, moederschap, ouderschap of andere familierelaties kan worden uitgevoerd wanneer er verschil van mening of twijfel bestaat omtrent de biologische verwantschap. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Het juiste gewicht in de schaal

Het juiste gewicht in de schaal Het juiste gewicht in de schaal Charles Berger * Meten is weten, luidt de gevleugelde kreet, en meten kan inderdaad belangrijke informatie opleveren. Alleen zal voor het trekken van conclusies uit meetresultaten

Nadere informatie

Honden en Katten als Stille Getuigen. Daniëlle Hoogmoed, MSc.

Honden en Katten als Stille Getuigen. Daniëlle Hoogmoed, MSc. Honden en Katten als Stille Getuigen Daniëlle Hoogmoed, MSc. State of Washington versus Kenneth Leuluaialii and George Tuilefano, 1996 Een echtpaar en hun hond dood aangetroffen in de woning. De politie

Nadere informatie

D18 D19. D18: slachtoffer, verdachte

D18 D19. D18: slachtoffer, verdachte Een problematisch DNA mengspoor D18 D19 D18: slachtoffer, verdachte D18: slachtoffer, verdachte D18: mengprofiel vingernagel slachtoffer NFI Expert: Als de spoor van twee personen afkomstig is, kunnen

Nadere informatie

Complexe DNA-profielen

Complexe DNA-profielen Complexe DNA-profielen Inleiding Bij een DNA-onderzoek worden DNA-profielen bepaald en met elkaar vergeleken. Bij forensisch DNA-onderzoek wordt bijvoorbeeld een DNA-profiel van een verdachte vergeleken

Nadere informatie

waarneembare persoonskenmerken van het onbekende slachtoffer en de regeling van enige andere voorwerpen

waarneembare persoonskenmerken van het onbekende slachtoffer en de regeling van enige andere voorwerpen Aan de minister van Justitie Dr. E.M.H. Hirsch Ballin Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG datum 17 december 2008 van Kabinet & Communicatie doorkiesnummer 070-361 9721 e-mail Voorlichting@rechtspraak.nl onderwerp

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Kansrekening in forensisch DNA-onderzoek

Kansrekening in forensisch DNA-onderzoek 1 26 NAW 5/13 nr. 1 maart 2012 Kansrekening in forensisch DNA-onderzoek Klaas-Jan Slooten Klaas-Jan Slooten Nederlands Forensisch Instituut Postbus 24044 2490 AA Den Haag k.slooten@nfi.minvenj.nl Onderzoek

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET AANVRAAGPAKKET NEDERLANDS REGISTER GERECHTELIJK DESKUNDIGEN

TOELICHTING BIJ HET AANVRAAGPAKKET NEDERLANDS REGISTER GERECHTELIJK DESKUNDIGEN TOELICHTING BIJ HET AANVRAAGPAKKET NEDERLANDS REGISTER GERECHTELIJK DESKUNDIGEN Deze toelichting is als volgt opgebouwd. Deel I Inleiding Deel II Begrippen Deel III Toelichting Stap 1 tot en met 6 Deel

Nadere informatie

Reglement bezwaar en beroep

Reglement bezwaar en beroep Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 17 juni 2013, versie 1 Dit reglement fungeert als het in de statuten aangehaalde Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedures Register Preventieassistenten.

Nadere informatie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Inleiding 1-3 Doel van de opdracht tot het verrichten van overeengekomen

Nadere informatie

Statistische aspecten van de vaststelling van fraude na opsporing via datamining. Marjan Sjerps - KdVI (Uva) - NFI

Statistische aspecten van de vaststelling van fraude na opsporing via datamining. Marjan Sjerps - KdVI (Uva) - NFI Statistische aspecten van de vaststelling van fraude na opsporing via datamining Marjan Sjerps - KdVI (Uva) - NFI - Statistiek team - Principal scientist team - Stochastiek cluster Inhoud De LR methode

Nadere informatie

Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk deskundigen en de bepalingen van de Algemene Wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk deskundigen en de bepalingen van de Algemene Wet bestuursrecht; N R G D DERLANDS GISTER RECHTELIJK SKUNDIGEN Versie 1.0/24.03.2011 Reglement bezwaaradviescommissie NRGD Het College gerechtelijk deskundigen, Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk

Nadere informatie

De specialisatie tolk in strafzaken kan bij een volgende periode van inschrijving in het Rbtv worden vermeld, indien wordt aangetoond dat:

De specialisatie tolk in strafzaken kan bij een volgende periode van inschrijving in het Rbtv worden vermeld, indien wordt aangetoond dat: BIJLAGE 1 BIJ HET BESLUIT AANWIJZEN SPECIALISATIE Tolk in strafzaken Artikel 1 Als specialisatie wordt aangewezen de bekwaamheid tolk in strafzaken. De voorwaarden Artikel 2 De specialisatie tolk in strafzaken

Nadere informatie

Na artikel 4.3 Professionele kennis en kunde worden de volgende artikelen ingevoegd:

Na artikel 4.3 Professionele kennis en kunde worden de volgende artikelen ingevoegd: Besluit van het college van afgevaardigden van 21 juni 2017 houdende de wijziging van de Verordening op de advocatuur in verband met de invoering van de kwaliteitstoetsen (Wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen)

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

uitspraak van 2 0 DEC. 2012 RECHTBANK ARNHEM Sector bestuursrecht regisftatienummer: AWB 12/4645

uitspraak van 2 0 DEC. 2012 RECHTBANK ARNHEM Sector bestuursrecht regisftatienummer: AWB 12/4645 regisftatienummer: AWB 12/4645 psychiatrie. inzake tegen RECHTBANK ARNHEM uitspraak rechtsgeleerdheid (hoofdriehting strafrecht) afgerond. In 1996 is eiser beëdigd als vaste Het College gerechtelijk deskundingen,

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

TCATTCATTCAT: Short Tandem Repeats

TCATTCATTCAT: Short Tandem Repeats TCATTCATTCAT: Short Tandem Repeats In het practicum Puzzelen met pieken heb je kennis gemaakt met forensisch DNA-onderzoek. In het practicum heb je onder andere gehoord over short tandem repeats (STR s).

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Scheidingen waarbij ten minste één van de partners op het moment van de scheiding in het bevolkingsregister van een Nederlandse

Nadere informatie

Samenvatting. Onderzoeksvragen en -aanpak De probleemstelling van het onderzoek luidt als volgt:

Samenvatting. Onderzoeksvragen en -aanpak De probleemstelling van het onderzoek luidt als volgt: Evaluatie van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen 9 Samenvatting Inleiding Op 1 januari 2010 is de Wet deskundige in strafzaken (Wds) in werking getreden. 1 De wet heeft een aantal wijzigingen

Nadere informatie

leerlinghandleiding Afsluitende module Complexe DNA-profielen

leerlinghandleiding Afsluitende module Complexe DNA-profielen leerlinghandleiding Afsluitende module Complexe DNA-profielen Ontwikkeld door het Forensic Genomics Consortium Netherlands in samenwerking met Its Academy Tekst Melanie Rosenhart Vormgeving Identim, Wageningen

Nadere informatie

Exposure Control Efficacy Library (ECEL)

Exposure Control Efficacy Library (ECEL) ary (ECEL) Development and Evaluation 2 Wat is ECEL? MS Access database - brede scala van RMMs - kwantitatieve effectiviteitswaarden - inhalatoire blootstelling aan stoffen Oorspronkelijk ontwikkeld voor

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

(GBASCHEIDINGENMASSATAB)

(GBASCHEIDINGENMASSATAB) Documentatierapport Scheidingen waarbij ten minste één van de partners op het moment van de scheiding in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, per publicatiejaar (GBASCHEIDINGENMASSATAB)

Nadere informatie

Het DNA-profiel HOOFDSTUK 6. De berekende frequentie van voorkomen van DNA-profielen van tien of meer loci is altijd kleiner dan één op één miljard.

Het DNA-profiel HOOFDSTUK 6. De berekende frequentie van voorkomen van DNA-profielen van tien of meer loci is altijd kleiner dan één op één miljard. Het DNA-profiel HOOFDSTUK 6 De berekende frequentie van voorkomen van DNA-profielen van tien of meer loci is altijd kleiner dan één op één miljard. 135 136 13 Inhoudsopgave DNA 139 Elke cel hetzelfde DNA

Nadere informatie

Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen (GBAPERSOONTAB)

Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen (GBAPERSOONTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen (GBAPERSOONTAB) Datum: 29 juli 2015

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD editie 43 / Newsletter NRGD edition 43

Nieuwsbrief NRGD editie 43 / Newsletter NRGD edition 43 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD editie 43 / Newsletter NRGD edition 43 11 SEPTEMBER 2013 (Her)registratie-eisen Handschriftonderzoek 2014-2018 Registration

Nadere informatie

Vakbijlage - De reeks waarschijnlijkheidstermen van het NFI en het Bayesiaanse model voor interpretatie van bewijs

Vakbijlage - De reeks waarschijnlijkheidstermen van het NFI en het Bayesiaanse model voor interpretatie van bewijs Vakbijlage De reeks waarschijnlijkheidstermen van het NFI en het Bayesiaanse model voor interpretatie van bewijs Inhoudsopgave 1. De vakbijlage algemeen 1.! 2.! 3.! 4.! 5.! 6.! 7.! Het Nederlands Forensisch

Nadere informatie

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011 Kwaliteitsregister NVHVV April 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Registratie... 4 2.1 Criteria voor registratie in het Kwaliteitsregistratiesysteem van de NVHVV... 4 2.1.1 Registratiecriteria... 4

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE Het Centraal College voor de Farmacie in vergadering bijeen op 3 november 2014 Gezien in aanmerking

Nadere informatie

DNA in de forensische diagnostiek

DNA in de forensische diagnostiek DNA in de forensische diagnostiek Ate Kloosterman 22 maart 2012 Rotterdam de Doelen NFI Humane Biologische Sporen (HBS) & WISK UvA Forensische Biologie 2 Welkom De impact van forensisch DNA! Puttense moordzaak

Nadere informatie

Leerlingenhandleiding

Leerlingenhandleiding Leerlingenhandleiding Afsluitende module Wie van de drie? Ontwikkeld door het Forensic Genomics Consortium Netherlands (opgeheven in 2013) in samenwerking met Its Academy en de Faculteit der Natuurwetenschappen,

Nadere informatie

Uitbrengen van de rapportage Aanbevelingen voor psychiaters en psychologen pj rapporteurs. 1. Informatieplicht

Uitbrengen van de rapportage Aanbevelingen voor psychiaters en psychologen pj rapporteurs. 1. Informatieplicht Uitbrengen van de rapportage Aanbevelingen voor psychiaters en psychologen pj rapporteurs 1. Informatieplicht De NIP code (2007) is hierin duidelijk. Bij het aangaan van de professionele relatie dient

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS Artikel 1 Auditor Bestuur Begrippen en afkortingen Een persoon die een objectief onderzoek uitvoert met als doel een onafhankelijk oordeel te

Nadere informatie

Knoops & Partners Advocaten Amsterdam HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

Knoops & Partners Advocaten Amsterdam HOGE RAAD DER NEDERLANDEN Aanvulling Verzoek tot Herziening (ART. 457 Sv.) HOGE RAAD DER NEDERLANDEN Geeft eerbiedig te kennen: Ernest Cornelis Jacobus Johannes LOUWES, geboren te op 13 augustus 1953, thans gedetineerd in de Penitentiaire

Nadere informatie

REGISTRATIE-EISEN VOOR WETENSCHAPPELIJK VOEDINGSKUNDIGE A en B

REGISTRATIE-EISEN VOOR WETENSCHAPPELIJK VOEDINGSKUNDIGE A en B Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen REGISTRATIE-EISEN VOOR WETENSCHAPPELIJK VOEDINGSKUNDIGE A en B Opgesteld door de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen d.d.: 20 januari 2010 versie:

Nadere informatie

AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models

AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models AdVISHE: Assessment of the Validation Status of Health- Economic Decision Models Pepijn Vemer, George van Voorn, Isaac Corro Ramos, Maiwenn Al, Talitha Feenstra Rationale In theorie: Doe alles! Een model

Nadere informatie

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND KLACHTEN- REGLEMENT 1 Klachtenreglement Geldend voor alle register leden die het vak jobcoaching uitoefenen LANDELIJKE KLACHTREGELING VAN DE Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Welcome. at Maastricht University. Faculteit der Rechtsgeleerdheid/Faculty of Law

Welcome. at Maastricht University. Faculteit der Rechtsgeleerdheid/Faculty of Law Welcome at Maastricht University Master Open Dag 8 oktober2016 Master Forensica, Criminologie en Rechtspleging Hans Nelen Hoogleraar criminologie Coordinator master FCR Waar ga ik het over hebben? Doel,

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Artikel 1. Begripsomschrijving In dit besluit wordt verstaan onder: 1. wet: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB)

Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB) Datum: 22 juni 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Dialyse & Nefrologie

Dialyse & Nefrologie Aanvullende Regeling bij het Reglement voor registratie en herregistratie van dialyseverpleegkundigen en accreditatie van onderwijs ten behoeve van herregistratie 28 november 2008 Overwegingen Het bestuur

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 26 september 2013

Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 26 september 2013 Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 26 september 2013 Dit reglement, volledig genaamd Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedures Kwaliteitsregister Tandartsen is onderhevig aan de statuten

Nadere informatie

Figuur 1. Foto van de gevonden jas.

Figuur 1. Foto van de gevonden jas. Stille getuigen Introductie In het practicum Puzzelen met pieken heb je kennis gemaakt met verschillende forensische technieken tijdens het oplossen van een overval. In deze les ga je aan de slag met een

Nadere informatie