Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl."

Transcriptie

1 Bleijerheiderstraat AL Kerkrade Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 19 NOV 2008 Objectomschrijving Een perceel grond met het daarop gelegen half vrijstaande woonhuis verdeeld in 4 afzonderlijke wooneenheden met bergingen, plaatselijk bekend op het adres Bleijerheiderstraat 74, 74A, 74B en 74C te 6462 AL Kerkrade. Voor verdere feitelijke informatie met betrekking tot dit pand, kunt u contact opnemen met de begeleidend makelaar, de heer A. Hamers (tel ). woonhuis verdeeld in 4 afzonderlijke wooneenheden Veiling in kavels niet van toepassing Kadastrale gegevens kadastraal bekend gemeente Kerkrade, sectie E, nummer 3733, groot 1 are 90 centiare Veilinglocatie & -datum Van der Valk Hotel & Restaurant Stein-Urmond Mauritslaan URMOND woensdag 19 november 2008 vanaf 14:00 Koop Verkoop Inzetpremie Omzetbelasting Datum van aanvaarding en betaling Inzetsom Afmijnsom Gegund Executieveiling Conform de algemene voorwaarden Ja niet verschuldigd Conform de algemene voorwaarden Veilingnotaris.nl - Het portaal voor veilingen van onroerend goed Pagina 1 van 5

2 Notariskantoor Van der Stap Notarissen - Rotterdam V.D. Sibbes-van der Graaff Weena 690 Millenniumtoren, 14e verdieping 3012 CN Rotterdam Telefoonnummer Faxnummer adres Algemene voorwaarden Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing. Bijzondere voorwaarden In de navolgende bijzondere voorwaarden zijn de gehanteerde begrippen gelijk aan de begrippen vermeld in de Algemene Veilingvoorwaarden, voor zover niet anders is bepaald. In aanvulling casu quo afwijking van: - Artikel 3. (Wijze van veilen): - vindt de veiling bij inzet en afslag plaats na elkaar in één zitting; - Artikel 5 (Bieden voor een ander): - dient de verklaring bedoeld in lid 3 vóór de betaling van de koopsom, door de bieder aan de notaris te worden gedaan en eveneens uiterlijk vóór de koopsom door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd; - heeft de vertegenwoordigde geen enkel recht jegens de verkoper of de notaris indien de levering van het registergoed conform lid 4 aan de koper plaatsvindt; - Artikel 8 (Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting): - eindigt de termijn van beraad de derde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de verkoper mocht hebben gegund; - wordt de verkoper geacht van gebruik te maken van het recht van beraad indien het proces-verbaal van afslag geen gunning inhoudt; - kan de veiling, nadat een onderhandse koopovereenkomst ter goedkeuring is ingediend bij de voorzieningenrechter, steeds en zonder opgaaf van redenen worden afgelast zolang de voorzieningenrechter de ingediende koopovereenkomst niet heeft goedgekeurd; - is de koop van de roerende zaken, die op of in het registergoed aanwezig zijn, vallen onder de omschrijving als bedoeld in artikel 3:254 Burgerlijk Wetboek en aan de verkoper overeenkomstig artikel 3:237 juncto artikel 3:254 Burgerlijk Wetboek zijn verpand, afhankelijk van de koop van het registergoed en zal een geschil ter zake een of meer van deze roerende zaken op geen enkele wijze leiden tot aantasting van de koop van het registergoed; - Artikel 9 (Belasting en kosten): - worden voorzover verschuldigd uitsluitend aan de koper in rekening gebracht: a. de verschuldigde inzetpremie; b. de verschuldigde overdrachtsbelasting; c. het notariële honorarium voor de akte van command (indien de bieder overeenkomstig artikel 5 van de Algemene Veilingvoorwaarden heeft verklaard voor de koper te hebben geboden), groot vijfhonderd euro ( 500,00) exclusief omzetbelasting; voor kantoorkosten (tekstverwerking, telefoon, fax, kopiëren, vergaderfaciliteiten en dergelijke) zal een bedrag gelijk aan zes procent (6%) van het te declareren honorarium in rekening worden gebracht; Veilingnotaris.nl - Het portaal voor veilingen van onroerend goed Pagina 2 van 5

3 d. het vaste notariële honorarium voor de veiling, groot drieduizend vijfhonderd euro ( 3.500,00) exclusief omzetbelasting; voor kantoorkosten (tekstverwerking, telefoon, fax, kopiëren, vergaderfaciliteiten en dergelijke) zal een bedrag gelijk aan zes procent (6%) van het te declareren honorarium in rekening worden gebracht; e. een bedrag aan rente berekend over de koopsom op basis van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek over de periode die begint op de dag van gunning (dan wel de dag van goedkeuring van de koopovereenkomst door de voorzieningenrechter ingeval van onderhandse verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek) en eindigt op de dag van betaling van de koopsom, met dien verstande dat als de dag van betaling van de koopsom gelegen later dan de dag gelegen zes (6) weken na de gunning, terwijl de oorzaak daarvan niet aan de koper is te wijten, de periode waarover de rente verschuldigd is eindigt op de dag gelegen zes (6) weken na de gunning; - worden aan de verkoper in rekening gebracht, in mindering op de veilingopbrengst overeenkomstig artikel 13 lid 3, alle niet aan de koper in rekening gebrachte kosten terzake de veiling; - blijft artikel 3 lid 4 Wet op de omzetbelasting 1968 terzake levering van het registergoed, overeenkomstig het besluit van de Staatssecretaris van Financiën de dato eenentwintig maart negentienhonderd vijfennegentig, nummer VB95/ 767, buiten toepassing; - is ter zake de levering van het registergoed geen omzetbelasting verschuldigd; - worden tussen de verkoper en de koper geen (zakelijke) lasten verrekend; - staat het de koper vrij om deze belasting en heffingen met de eigenaar te verrekenen; - is de verkoper op geen enkele wijze aansprakelijk voor de eventuele verrekening van deze belastingen en heffingen; - Artikel 10 (Tijdstip van betaling): - dienen de in artikel 9 bedoelde verschuldigde inzetpremie en het in artikel 9 bedoelde vaste notariële honorarium voor de veiling inclusief kantoorkosten en de over beide verschuldigde omzetbelasting, uiterlijk zes (6) werkdagen na de gunning door de koper te worden betaald; - dient de waarborgsom bedoeld in artikel 12 lid 1 uiterlijk zes (6) werkdagen na de gunning door de koper te worden betaald; - dienen de overige in artikel 9 bedoelde kosten en lasten uiterlijk zes (6) weken na de gunning door de koper te worden betaald; - dient de koopsom door de koper betaald te worden op de dag gelegen zes (6) weken na de gunning of zoveel eerder of later als de voorzieningenrechter de verklaring van de verkoper als bedoeld in artikel 3:270 lid 3 Burgerlijk Wetboek heeft goedgekeurd; - Artikel 11 (Wijze van betaling, kwijting): - behoeft de koper geen omzetbelasting over de koopsom te storten bij de notaris; - Artikel 12 (Waarborgsom): - dient de bankgarantie afgegeven te zijn door een Nederlandse kredietinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht; - Artikel 14 (Informatieplicht): - geschiedt de legitimatie tegenover de notaris bij een natuurlijk persoon door een geldig legitimatiebewijs en bij een rechtspersoon door een recent origineel uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel tezamen met een geldig legitimatiebewijs van de vertegenwoordiger(s); - dienen de bieder en de koper aan te tonen dat zij aan de financiële verplichtingen ingevolgde veiling kunnen voldoen door middel van het verstrekken aan de notaris van een verklaring van een bank of instelling, als bedoeld in artikel 12 lid 4 onder b, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt; - Artikel 15 (Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen): - wordt onder beperkingen tevens begrepen een eventueel ten tijde van de aflevering van het registergoed ter zake het registergoed uitgeoefend retentierecht, tenzij de verkoper uitdrukkelijk bepaald dat de aflevering van het registergoed plaatsvindt vrij van retentierechten; - wordt van de koper verwacht dat hijzelf onderzoek instelt op alle in artikel 15 lid 1 genoemde punten, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft hij welbewust de daaraan verbonden risico's aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of de notaris; - aanvaardt de koper niet alleen de in deze bijzondere veilingvoorwaarden vermelde bijzondere lasten en beperkingen, doch ook die, welke niet vermeld zijn in de bijzondere veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan; Veilingnotaris.nl - Het portaal voor veilingen van onroerend goed Pagina 3 van 5

4 - aanvaardt de koper zonder voorbehoud dat de verkoper en de notaris zich bij hun onderzoek naar deze lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het registergoed weten met betrekking tot de bijzondere lasten en beperkingen; - wordt onder materiële gebreken in of aan het registergoed begrepen de aanwezigheid van materialen die (bij verwijdering) schadelijk kunnen zijn voor milieu of de volksgezondheid of die kunnen worden beschouwd als chemisch afval, waaronder begrepen asbesthoudende materialen; - wordt onder bodem begrepen het grondwater behorende tot het registergoed; - zal de eventuele aanwezigheid van materiële gebreken in of aan het registergoed nimmer aanleiding zijn tot ontbinding van de koop van het registergoed, tot betaling van enige schadevergoeding of tot enigerlei verrekening; - Artikel 16 (Omschrijving van de leveringsverplichting): - staat de verkoper er niet voor in dat de huur- en pachttermijnen alsmede overige aanspraken niet zijn verpand aan derden, ook al wordt daarvan in deze bijzondere veilingvoorwaarden geen mededeling gedaan; - worden de door de verkoper reeds geïnde huur- en pachttermijnen, uitsluitend voor zover deze termijnen betrekking hebben op de betaalperiode van de huur- en/of pachtovereenkomst waarin de datum van betaling valt, tussen de verkoper en de koper verrekend op en per de datum van betaling; - worden de roerende zaken, die op of in het registergoed aanwezig zijn, vallen onder de omschrijving als bedoeld in artikel 3:254 Burgerlijk Wetboek en aan de verkoper overeenkomstig artikel 3:237 juncto artikel 3:254 Burgerlijk Wetboek zijn verpand, mede in verband met de heffing van overdrachtsbelasting, geacht voor nihil euro te zijn begrepen in de koopsom; - zijn de roerende zaken die op of in het registergoed aanwezig zijn en niet vallen onder de omschrijving als bedoeld in artikel 3:254 Burgerlijk Wetboek, niet in de verkoop en levering begrepen en komen, indien bij de aflevering als bedoeld in artikel 19 lid 1 nog dergelijke roerende zaken op of in het registergoed aanwezig zijn, de kosten van de eventuele verwijdering van deze roerende zaken voor rekening van de koper; - Artikel 19 (Aflevering): - wordt conform artikel 9 een bedrag aan rente bij de koper in rekening gebracht, ook als de aflevering niet plaatsvindt voordat de koopsom betaald is; - geeft het (feit dat) voormalige of huidige gebruik van het registergoed (op publiek- of privaatrechtelijke gronden (niet) is toegestaan) de koper geen enkel recht jegens de verkoper; - Artikel 20 (Huurbeding): - zijn de eventueel verschuldigde kosten ter zake de ontruiming voor rekening van de koper; - zijn de volgende leden van lid 2 van toepassing: - a; - c; - d; - staat de verkoper er niet voor in dat bestaande huur- of huurkoopovereenkomsten vóór het tot stand komen van de koop zijn gewijzigd en de door de verkoper ter zake bij het tot stand komen van de koop verstrekte informatie niet juist blijkt te zijn; - voor zover een huurder verplicht is een waarborgsom te storten of een bankgarantie te doen stellen, staat de verkoper er niet voor in dat deze huurder een waarborgsom heeft gestort of een bankgarantie heeft doen stellen; - kan de koper jegens de verkoper alleen aanspraak maken op afgifte van een in opdracht van een huurder gestelde originele bankgarantie, als de betreffende originele bankgarantie in het bezit is van de verkoper; - heeft de koper overigens ter zake een: - door een huurder gestorte waarborgsom; - in weerwil van een verplichting ter zake niet door een huurder gestorte waarborgsom; - in opdracht van een huurder gestelde bankgarantie; en/of - in weerwil van een verplichting ter zake niet in opdracht van een huurder gestelde bankgarantie, geen enkele aanspraak jegens de verkoper; - heeft de koper geen enkele aanspraak jegens de verkoper op grond van het feit dat een huurder van het registergoed tot het moment van overdracht van het registergoed servicekosten en eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting heeft voldaan; - Artikel 24 (Slotbepalingen): Veilingnotaris.nl - Het portaal voor veilingen van onroerend goed Pagina 4 van 5

5 - geven de verkoper en de notaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake van het registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft. Veilingnotaris.nl - Het portaal voor veilingen van onroerend goed Pagina 5 van 5

Populierweg CP Maastricht

Populierweg CP Maastricht Populierweg 71 6222 CP Maastricht Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Een perceel grond met woonhuis en tuin woonhuis met tuin Kadastrale

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Westhavenkade 35 3131 AD Vlaardingen Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 14 JAN 2009 Objectomschrijving Een perceel grond met het daarop gelegen horecapand

Nadere informatie

Hoofdstraat ET Landgraaf

Hoofdstraat ET Landgraaf Hoofdstraat 302 6372 ET Landgraaf Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Woonhuis met ondergrond, tuin en verdere toebehoren, plaatseljk bekend

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Waalbandijk 107 6651 KA Druten Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 15 JUN 2010 Objectomschrijving Een perceel grond met het daarop gelegen woonhuis met tuin aan

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Autoweg A76 3 6422 PW Heerlen Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 6 MEI 2010 Objectomschrijving De erfpacht eindigende 29 juni 2079 van de percelen grond,

Nadere informatie

Waanderweg HZ Emmen

Waanderweg HZ Emmen Waanderweg 26 7812 HZ Emmen Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Bedrijfspand met kantoor en verder toebehoren bedrijfspand Kadastrale

Nadere informatie

Dossiernummer: Mk/kp 15894 - Industriestraat 6-22 te Numansdorp

Dossiernummer: Mk/kp 15894 - Industriestraat 6-22 te Numansdorp Dossiernummer: Mk/kp 15894 - Industriestraat 6-22 te Numansdorp Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN CAPITTENWEG ONGENUMMERD TE BLARICUM

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN CAPITTENWEG ONGENUMMERD TE BLARICUM BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN CAPITTENWEG ONGENUMMERD TE BLARICUM Omschrijving Registergoed een perceel landbouwgrond, gelegen aan de Capittenweg te Blaricum, kadastraal bekend gemeente Blaricum sectie

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Keizersgracht 269 te Amsterdam

VEILINGVOORWAARDEN Keizersgracht 269 te Amsterdam Dossiernummer: 16155 VS/pm VEILINGVOORWAARDEN Keizersgracht 269 te Amsterdam Op vierentwintig december tweeduizend dertien verscheen voor mij, mr. --------- Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

Dossiernummer: 15828 VS/pm - Stammerkamp 15-17 te Diemen

Dossiernummer: 15828 VS/pm - Stammerkamp 15-17 te Diemen Dossiernummer: 15828 VS/pm - Stammerkamp 15-17 te Diemen Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing

Nadere informatie

Dossiernummer: 15774 KP/pm

Dossiernummer: 15774 KP/pm Dossiernummer: 15774 KP/pm Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing te verklaren de Algemene Veilingvoorwaarden

Nadere informatie

Torenstraat 5 te Velsen

Torenstraat 5 te Velsen Dossiernummer: VS/aj/15980 Torenstraat 5 te Velsen Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing te

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Gendijk 2 te Neer

VEILINGVOORWAARDEN Gendijk 2 te Neer Dossiernummer: 16979 VS/pm VEILINGVOORWAARDEN Gendijk 2 te Neer Op eenentwintig november tweeduizend veertien verscheen voor mij, mr. ------- Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: -------------------------------

Nadere informatie

Bosruiterweg 25 5, 7, 22, 23, bouwkavels 72/73, 90/91, 109, 113/114, 147/148/149, 173, 182/183/ LV Zeewolde

Bosruiterweg 25 5, 7, 22, 23, bouwkavels 72/73, 90/91, 109, 113/114, 147/148/149, 173, 182/183/ LV Zeewolde Bosruiterweg 25 5, 7, 22, 23, bouwkavels 72/73, 90/91, 109, 113/114, 147/148/149, 173, 182/183/ 184 3897 LV Zeewolde Recreatie + Grond Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl.

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden

Nadere informatie

Wijenburg 5, 5655EV EINDHOVEN (41050)

Wijenburg 5, 5655EV EINDHOVEN (41050) Wijenburg 5, 5655EV EINDHOVEN (41050) Woonhuis Wijenburg 5 te 5655 EV Eindhoven het woonhuis met verdere aanhorigheden, ondergrond en tuin, plaatselijk bekend als Wijenburg 5 te 5655 EV Eindhoven Veilinginfo

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Kadedijk 85 te 4793 RP Fijnaart

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Kadedijk 85 te 4793 RP Fijnaart BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Kadedijk 85 te 4793 RP Fijnaart ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan

Nadere informatie

Fotograaf 6 tot en met 28 (even nummers) 6921 RR Duiven. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Fotograaf 6 tot en met 28 (even nummers) 6921 RR Duiven. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Fotograaf 6 tot en met 28 (even nummers) 6921 RR Duiven Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 18 SEP 2013 Objectomschrijving Bedrijfspanden, met aan- en toebehoren,

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Percelen grond aan de Brimweg en een perceel grond aan de Heistraat te Someren vastgesteld door een waarnemer van mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht op 30 juli

Nadere informatie

Meidoorn ongenummerd 5432 GB Cuijk. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Meidoorn ongenummerd 5432 GB Cuijk. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Meidoorn ongenummerd 5432 GB Cuijk Overig Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 31 OKT 2013 Objectomschrijving 1. een parkeerplaats gelegen onder een carport nabij de Meidoorn

Nadere informatie

Pijlkruid 10 te Elburg

Pijlkruid 10 te Elburg Pijlkruid 10 te Elburg Voerman Garantiemakelaars Omschrijving Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek) op 4 oktober 2017 bij inzet en afslag vanaf 9.30 uur, via het

Nadere informatie

Venebosweg 10 te Ossenzijl

Venebosweg 10 te Ossenzijl Venebosweg 10 te Ossenzijl Omschrijving Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek) op 8 november 2017 bij inzet en afslag vanaf 14:00 uur, via het internetplatform van

Nadere informatie

- 1 - KOPIE / ch

- 1 - KOPIE / ch - 1 - ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN ------------------------------------------ Deze openbare verkoop zal worden gehouden - voor zover daarvan bij -- de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken - onder

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van:

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: 274538/MMG Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: de percelen grond met de daarop aanwezige opstallen, gelegen aan en nabij de

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Van Aerssenstraat 11 3317 VN Dordrecht Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 18 JAN 2012 Objectomschrijving Het woonhuis met erf, tuin, (onder)grond en verder toebehoren

Nadere informatie

Ginderover JM Heeze

Ginderover JM Heeze Ginderover 9-11 5591 JM Heeze Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving bedrijfspand (winkel) met afzonderlijke bovenwoning Kadastrale gegevens

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Haaksbergerstraat 811 te 7548 PB Enschede

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Haaksbergerstraat 811 te 7548 PB Enschede BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Haaksbergerstraat 811 te 7548 PB Enschede Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden

Nadere informatie

De feitelijke omschrijving van de aangeboden appartementen staat op de website.

De feitelijke omschrijving van de aangeboden appartementen staat op de website. ALGEMENE INFORMATIE Lloydtoren te Rotterdam Veilingvoorwaarden De veiling vindt plaats onder de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2013 (AVVI 2013) voor zover daarvan in de bijzondere veilingvoorwaarden

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld Deze bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn

Nadere informatie

Weissenbruchstraat 41, 3314 TW DORDRECHT (39628)

Weissenbruchstraat 41, 3314 TW DORDRECHT (39628) Weissenbruchstraat 41, 3314 TW DORDRECHT (39628) Appartement Adres: Weissenbruchstraat 41 3314 TW DORDRECHT mr. P.A.M. Tjon Sien Kie het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Langepad 9 te Rotterdam

VEILINGVOORWAARDEN Langepad 9 te Rotterdam Dossiernummer: 16067 VS/ddj VEILINGVOORWAARDEN Langepad 9 te Rotterdam Op eenentwintig november tweeduizend veertien verscheen voor mij, mr. ------- Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

Bevrijdingsweg 102 en PL Venlo. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Bevrijdingsweg 102 en PL Venlo. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Bevrijdingsweg 102 en 110 5915 PL Venlo Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 27 OKT 2011 Objectomschrijving Het bedrijfsterrein met opstallen, staande en

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Bosschebaan 16a 5363 SX Velp Nb Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 21 JUN 2011 Objectomschrijving De vrijstaande woning met garage, (onder)grond en verder toebehoren

Nadere informatie

Brimweg en Heistraat Someren

Brimweg en Heistraat Someren Brimweg en Heistraat Someren Grond Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving 1. een perceel grond, gelegen te Someren aan de Brimweg, kadastraal bekend

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van:

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: 274538/MMG Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: de percelen grond met de daarop aanwezige opstallen, gelegen aan en nabij de

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Scheepswerf Waterhuizen 5, 5a en 7 te Waterhuizen

VEILINGVOORWAARDEN Scheepswerf Waterhuizen 5, 5a en 7 te Waterhuizen Dossiernummer: 17194 VS/pm VEILINGVOORWAARDEN Scheepswerf Waterhuizen 5, 5a en 7 te Waterhuizen Op vier september tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te

Nadere informatie

Snelliusstraat ED Winterswijk

Snelliusstraat ED Winterswijk Snelliusstraat 18 7102 ED Winterswijk Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het bedrijfsgebouw/kantoorruimte met buitenterrein en omheining

Nadere informatie

Bergstraat BB Zegge

Bergstraat BB Zegge Bergstraat 8 4735 BB Zegge Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving woonhuis met tuin Kadastrale gegevens gemeente Rucphen sectie A nr. 3751

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Rijksweg 39 te Sint Maartensvlotbrug Dorpsstraat 88 te Winkel

VEILINGVOORWAARDEN Rijksweg 39 te Sint Maartensvlotbrug Dorpsstraat 88 te Winkel Dossiernummer: 15142 VS/pm VEILINGVOORWAARDEN Rijksweg 39 te Sint Maartensvlotbrug Dorpsstraat 88 te Winkel Op negenentwintig januari tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr.. Meindert Rudolf Hendrik

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Bargerweg 64 7826 BR Emmen Woonhuis + Grond Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 19 JUN 2014 Objectomschrijving Het woonhuis met (onder)grond en verder aanbehoren, plaatselijk

Nadere informatie

Lange Wateringkade RN Kwintsheul. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Lange Wateringkade RN Kwintsheul. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Lange Wateringkade 30 2295 RN Kwintsheul Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 2 MRT 2010 Objectomschrijving het woonhuis, het aangrenzende horecapand Kadastrale

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Harderwijkerweg 205 te Ermelo

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Harderwijkerweg 205 te Ermelo BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Harderwijkerweg 205 te Ermelo ARTIKEL 1. REGISTERGOED het woonhuis met garage, ondergrond, erf, tuin en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Harderwijkerweg 205 te 3852 AC

Nadere informatie

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd te Caymaneilanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam/namen, als

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VOOR INTERNET (Zuiddijk 7 en 7A te Zaandam)

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VOOR INTERNET (Zuiddijk 7 en 7A te Zaandam) BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VOOR INTERNET (Zuiddijk 7 en 7A te Zaandam) het bedrijfspand met ondergrond en verder aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te 1501 CA Zaandam, Zuiddijk 7 en 7A, kadastraal

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Haambroekweg 3 te Swalmen

VEILINGVOORWAARDEN Haambroekweg 3 te Swalmen Dossiernummer: 17597 MK/vs VEILINGVOORWAARDEN Haambroekweg 3 te Swalmen Op dertig oktober tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: --------------------------------------------------

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Jozef Oreliosingel 291 3122 CV Schiedam Appartement Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 13 JUN 2012 Objectomschrijving 1. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend

Nadere informatie

Kerkstraat CA Wittem

Kerkstraat CA Wittem Kerkstraat 15 6286 CA Wittem Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het woonhuis met ondergrond, garage, tuin en verder toebehoren te Wittem

Nadere informatie

St. Michielsstraat AM Sint-Michielsgestel

St. Michielsstraat AM Sint-Michielsgestel St. Michielsstraat 38 5271 AM Sint-Michielsgestel Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het woonhuis met ondergrond, erf en tuin, Sint-Michielsstraat

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Bloemendalerweg te Weesp

VEILINGVOORWAARDEN Bloemendalerweg te Weesp Dossiernummer: 13999 VEILINGVOORWAARDEN Bloemendalerweg 40-42 te Weesp Op achtentwintig januari tweeduizend elf, verscheen voor mij, mr. Meindert ---- Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: ------------------------------------------

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Dierdonklaan 108 5709 MT Helmond Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 21 OKT 2008 Objectomschrijving woonhuis met garage, erf, tuin, ondergrond en verder toebehoren

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Slibbroek 26 5081 NS Hilvarenbeek Woonhuis + Kantoorruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 20 OKT 2016 Objectomschrijving Het woonhuis met aangebouwde kantoorruimte

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. vrijdag 18 mei :00 11:00

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. vrijdag 18 mei :00 11:00 Scholtenhoeklaan 20 7573 BH Oldenzaal Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 5 JUN 2012 Objectomschrijving Het woonhuis met (onder)grond, tuin en verder toebehoren

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Bernhardstraat 4 5482 AH Schijndel Woonhuis + Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 6 FEB 2013 Objectomschrijving Het woonhuis met winkel en bijgebouwen,

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Koningstraat 29/31 1781 KC Den Helder Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 19 SEP 2013 Objectomschrijving Pand met ondergrond en erf, bestaande uit een horecaruimte

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Weverstraat 8 en 10 5405 BN Uden Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 21 MRT 2013 Objectomschrijving Het bedrijfspand met (onder)grond en verder toebehoren

Nadere informatie

Van Bosseplantsoen PN Dordrecht

Van Bosseplantsoen PN Dordrecht Van Bosseplantsoen 112 3317 PN Dordrecht Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Woning op 5e en 6e verdieping met berging op de begane grond

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Garage en drie parkeerplaatsen nabij de Meidoorn te Cuijk

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Garage en drie parkeerplaatsen nabij de Meidoorn te Cuijk BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Garage en drie parkeerplaatsen nabij de Meidoorn te Cuijk Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere

Nadere informatie

Paulus Potterstraat 71 7204 CR Zutphen

Paulus Potterstraat 71 7204 CR Zutphen Paulus Potterstraat 71 7204 CR Zutphen Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het woonhuis met vrijstaande stenen berging, ondergrond, erf

Nadere informatie

Oude Doesburgseweg HH Zevenaar

Oude Doesburgseweg HH Zevenaar Oude Doesburgseweg 75 6901 HH Zevenaar Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het woonhuis met garage, ondergrond, erf en tuin, staande en

Nadere informatie

Roermondseweg 64 en 66A 6004 AT Weert. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Roermondseweg 64 en 66A 6004 AT Weert. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Roermondseweg 64 en 66A 6004 AT Weert Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 17 DEC 2009 Objectomschrijving 1. de bedrijfsruimte met erf, grond en verder toebehoren

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Hoofdstraat 94 9528 PH Buinen Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 24 MEI 2012 Objectomschrijving Het woonhuis met garage, (onder)grond, tuin en verder toebehoren

Nadere informatie

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 10 juni 2016 voor mr. F. Stroucken, notaris te Amsterdam, ter publicatie.

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 10 juni 2016 voor mr. F. Stroucken, notaris te Amsterdam, ter publicatie. Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 10 juni 2016 voor mr. F. Stroucken, notaris te Amsterdam, ter publicatie. ARTIKEL 1. REGISTERGOEDEREN 1. het winkelpand met ondergrond en

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Stationsstraat 10 te 6675 AW Valburg

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Stationsstraat 10 te 6675 AW Valburg BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Stationsstraat 10 te 6675 AW Valburg Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen via Internet, hierna

Nadere informatie

Schouwinkshoeveweg PE Enschede. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Schouwinkshoeveweg PE Enschede. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Schouwinkshoeveweg 22 7534 PE Enschede Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 3 DEC 2013 Objectomschrijving Het woonhuis met verdere opstallen, ondergrond, erf,

Nadere informatie

Haastenburg VD Gouda

Haastenburg VD Gouda Haastenburg 90 2804 VD Gouda Appartement Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het appartementsrecht, rechtgevende op het aansluitend gebruik van

Nadere informatie

Lange Kavel 30 en 32 Emmer Compascuum

Lange Kavel 30 en 32 Emmer Compascuum Lange Kavel 30 en 32 Emmer Compascuum Grond Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving 1.een perceel (bouw)grond gelegen aan de Lange Kavel 32 te Emmer-Compascuum,

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van:

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: 27515/MMG Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:28 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: Het bedrijfsverzamelgebouw met ondergrond, gelegen aan de Schoepenweg 51A t/m

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Spoordonkseweg 30 te Oirschot

VEILINGVOORWAARDEN Spoordonkseweg 30 te Oirschot Dossiernummer: VS/aj/17310 VEILINGVOORWAARDEN Spoordonkseweg 30 te Oirschot Op dertig oktober tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: --------------------------------------------------

Nadere informatie

ARTIKEL 6 ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij

ARTIKEL 6 ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij ARTIKEL 6 ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken onder

Nadere informatie

Haaksbergseweg BJ Neede

Haaksbergseweg BJ Neede Haaksbergseweg 2 7161 BJ Neede Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Woon- en bedrijfspand met erf, tuin en verder toebehoren Kadastrale

Nadere informatie

Vrijstraat HK Sas Van Gent. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Vrijstraat HK Sas Van Gent. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Vrijstraat 15 4551 HK Sas Van Gent Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 13 FEB 2008 Objectomschrijving Rijtjeshuis met schuur, tuin en ondergrond Woonhuis met

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN percelen bouwgrond Hessenweg en Buys Ballotweg 62 te De Bilt

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN percelen bouwgrond Hessenweg en Buys Ballotweg 62 te De Bilt BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN percelen bouwgrond Hessenweg en Buys Ballotweg 62 te De Bilt Op dertien mei tweeduizend vijftien door mr. Femke Stroucken, notaris te Amsterdam, vastgesteld. ARTIKEL 1. REGISTERGOEDEREN

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VELDHOFSTRAAT 64-66 EN ANSELDERLAAN 4G 1 TOT EN MET 4G 6 TE EYGELSHOVEN

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VELDHOFSTRAAT 64-66 EN ANSELDERLAAN 4G 1 TOT EN MET 4G 6 TE EYGELSHOVEN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VELDHOFSTRAAT 64-66 EN ANSELDERLAAN 4G 1 TOT EN MET 4G 6 TE EYGELSHOVEN ARTIKEL 1. REGISTERGOED het café-restaurant en vier wooneenheden met ondergrond, erf, tuin en verder

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. niet verschuldigd

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. niet verschuldigd Zwartbroekstraat 39 6041 JL Roermond Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 28 MEI 2008 Objectomschrijving Woonhuis/kantoorruimte (raadpleeg hiervoor de brochure)

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Boterdijk te 6916 BX Tolkamer

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Boterdijk te 6916 BX Tolkamer BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Boterdijk 15-17 te 6916 BX Tolkamer Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen via Internet, hierna

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Westeinde 430-432 7671 CP Vriezenveen Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 2 OKT 2012 Objectomschrijving Het woonhuis met verder toebehoren, plaatselijk gelegen

Nadere informatie

t.o.v. één der notarissen van Van Heeswijk Notarissen N.V. te Rotterdam, van:

t.o.v. één der notarissen van Van Heeswijk Notarissen N.V. te Rotterdam, van: Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek) op 16 september 2016 bij inzet en afslag vanaf 11.10 uur via het internetplatform van BOG Auctions (www.bog-auctions.com) t.o.v.

Nadere informatie

Markerichtersveld JM Apeldoorn

Markerichtersveld JM Apeldoorn Markerichtersveld 407 7327 JM Apeldoorn Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het woonhuis met berging, carport, ondergrond, erf en tuin,

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Prinsenweg 2b 3237 LN Vierpolders Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 21 MEI 2014 Objectomschrijving Het woonhuis met (onder)grond, erf, tuin en verder toebehoren,

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. De Boekt 9 5463 HS Veghel Appartement Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 6 JUN 2012 Objectomschrijving Het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van

Nadere informatie

Van Limburg Stirumlaan 43, 9602GN HOOGEZAND (40212)

Van Limburg Stirumlaan 43, 9602GN HOOGEZAND (40212) Van Limburg Stirumlaan 43, 9602GN HOOGEZAND (40212) Tussenwoning de tussenwoning met erf en tuin. de tussenwoning met ondergrond, erf, tuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend Van Limburg Stirumlaan

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN De Kring 14 te 7891 TE Klazienaveen

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN De Kring 14 te 7891 TE Klazienaveen BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN De Kring 14 te 7891 TE Klazienaveen ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover

Nadere informatie

De Zanden PA Teuge

De Zanden PA Teuge De Zanden 1 7395 PA Teuge Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het woonhuis met schuur, (onder)grond, tuin en verder toebehoren aan De Zanden

Nadere informatie

Lemenweg 1 9533 TB Drouwen

Lemenweg 1 9533 TB Drouwen Lemenweg 1 9533 TB Drouwen Grond Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het woonhuis met een schuur/werkplaats, schuur/stal, bijgelegen bos- en landbouwgrond.

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Gelreweg 51 3851 GM Ermelo Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 19 FEB 2014 Objectomschrijving Het woonhuis met (onder)grond en verder toebehoren, plaatselijk

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Molwerk te Den Hoorn (Texel)

VEILINGVOORWAARDEN Molwerk te Den Hoorn (Texel) Dossiernummer: 17823 OS/aj VEILINGVOORWAARDEN Molwerk 23-25 te Den Hoorn (Texel) Op achttien februari tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Olaf Ansgar -- Joseph Hermanus Smit, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden, vastgesteld bij akte 13 maart 2013 verleden voor mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht

Bijzondere veilingvoorwaarden, vastgesteld bij akte 13 maart 2013 verleden voor mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht Bijzondere veilingvoorwaarden, vastgesteld bij akte 13 maart 2013 verleden voor mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht Registergoed het bedrijfspand met (onder)grond en verder toebehoren aan de

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Zweringweg 88 7545 CX Enschede Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 4 DEC 2012 Objectomschrijving Het woonhuis met berging en tuin aan de Zweringweg 88 te Enschede,

Nadere informatie

Veilingobject Chatelainplein 17 Echt

Veilingobject Chatelainplein 17 Echt Woonoppervlakte 125 m 2 Veilingobject Chatelainplein 17 Echt ALGEMEEN Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek) op 11 oktober 2017 bij inzet en afslag vanaf 14:00 uur,

Nadere informatie

Artikel 3. Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2015, hierna te noemen:

Artikel 3. Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2015, hierna te noemen: Artikel 3. Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2015, hierna te noemen: "AVVI 2015", vastgesteld door de stichting: Stichting

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Bergse Rechter Rottekade 1 te Rotterdam

VEILINGVOORWAARDEN Bergse Rechter Rottekade 1 te Rotterdam Dossiernummer: 17686 VS/ddj VEILINGVOORWAARDEN Bergse Rechter Rottekade 1 te Rotterdam Op tweeëntwintig oktober tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Olaf ---- Ansgar Joseph Hermanus Smit, hierna

Nadere informatie

Ontginningsweg ND Grashoek

Ontginningsweg ND Grashoek Ontginningsweg 17 5985 ND Grashoek Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving glastuinbouwbedrijf bestaande uit tuinland, bedrijfsruimten, kassencomplex,

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Dovenetel 13 7422 NV Deventer Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 21 OKT 2008 Objectomschrijving Het woonhuis met carport, ondergrond, erf en tuin, staande en

Nadere informatie

Onderhandse biedingen Voor deze veilingprocedure geldt dat er geen onderhandse biedingen uitgebracht kunnen worden.

Onderhandse biedingen Voor deze veilingprocedure geldt dat er geen onderhandse biedingen uitgebracht kunnen worden. Onderhandse biedingen Voor deze veilingprocedure geldt dat er geen onderhandse biedingen uitgebracht kunnen worden. Uittreksel van de vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden gepasseerd op 13 november

Nadere informatie

ARTIKEL 1. REGISTERGOED

ARTIKEL 1. REGISTERGOED ARTIKEL 1. REGISTERGOED Een bedrijfswoning en (varkens)stallen met ondergrond, erf en tuin, plaatselijk bekend Ericaweg 3 te 5721 SH Asten, kadastraal bekend gemeente Asten, sectie R nummer 395, groot

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. niet verschuldigd

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. niet verschuldigd Hoofdstraat 14 9561 JA Ter Apel Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 12 MRT 2008 Objectomschrijving Het woon/winkelpand met verdere aangehorigheden, ondergrond,

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Teugenaarsstraat 100 5348 JG Oss Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 22 SEP 2009 Objectomschrijving Het woonhuis met alle verdere opstallen en aanhorigheden,

Nadere informatie

Lange Meentweg LB Woerdense Verlaat. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Lange Meentweg LB Woerdense Verlaat. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Lange Meentweg 4 3652 LB Woerdense Verlaat Woonhuis + Grond Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 10 JUN 2013 Objectomschrijving 1. het woonhuis met loods, glasopstand,

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Zuidzijderweg 4 en 8 te Oud Ade

VEILINGVOORWAARDEN Zuidzijderweg 4 en 8 te Oud Ade Dossiernummer: 16768 MK vs VEILINGVOORWAARDEN Zuidzijderweg 4 en 8 te Oud Ade Op vier september tweeduizend veertien verscheen voor mij, mr. Meindert ------ Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie