Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen"

Transcriptie

1 Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen Stedenbouwkundige plannen "Het Schouw", "De Dollard" en "Stiereveld" projectnr HB79 revisie november 2010 Save Postbus AH Deventer (0570) Opdrachtgever Gemeente Waterland Postbus BA Monnickendam datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring vrijgave 23 november 2010 aangevuld met verantwoording GR RR NvR

2 Colofon Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden niets uit dit document worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitale reproductie of anderszins of worden toegepast op situaties waarvoor dit rapport oorspronkelijk niet bedoeld was. Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voorvloeiend uit onderzoek waarbij gebruik is gemaakt van rekenprogramma's waarvan het gebruik van overheidswege verplicht is gesteld. Ook voor verschillen in uitkomsten met eerdere en/of toekomstige versies van deze rekenprogramma's kan Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden.

3 Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 2 Externe veiligheid Plaatsgebonden risico (PR) Groeprisico (GR) Verantwoordingsplicht 5 3 Uitgangspunten risicoanalyse Risicobronnen Wagenaantallen Bevolking Huidige Situatie (variant 0) Toekomstige Situatie ( variant 1) 10 4 Resultaten Plaatsgebonden risico Groepsrisico 15 5 Conclusie Risicoanalyse Plaatsgebonden risico Groepsrisico 16 6 Aanzet verantwoording Groepsrisico Personendichtheid in het invloedsgebied (element 1) De omvang van het groepsrisico (element 2) Maatregelen ter beperking van het groepsrisico (elementen 3, 4, 7 en 8) Optreden bij ongeval (element 5) Zelfredzaamheid (element 6) Conclusie Verantwoording Groepsrisico 23 Referenties 24 blad 1 van 25

4 1 Inleiding Oranjewoud/Save heeft in opdracht van de Gemeente Waterland een externeveiligheidsonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de realisatie van de plangebieden "Het Schouw", "De Dollard" en "Stiereveld". De plannen betreffen de realisatie van een bedrijventerrein en een aantal woningen. Voor zowel de uitbreiding van het bedrijventerrein en de woningen worden afzonderlijke bestemmingsplannen opgesteld. In het kader van het opstellen van deze plannen moet het groepsrisico ten gevolge van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de N235 in kaart worden gebracht. De plangebieden liggen in de directe omgeving van de kanaaldijk (N235) waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaats vindt (zie figuur 1.1). Ten gevolge van de ontwikkeling is sprake van een toename van het aantal personen. In hoeverre dit invloed heeft op de externenveiligheidsrisico's is aan de hand van een RBMII berekening in kaart gebracht. Het toetsingskader voor dit onderzoek is de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (crvgs). uitbreiding woningen "Het Schouw" uitbreiding bedrijventerrein "De Dollard" Figuur 1.1 Ligging van "Het Schouw" en "De Dollard" blad 2 van 25

5 Woningbouwlocatie "Stiereveld" Figuur 1.2 Ligging van "Stiereveld" Allereerst worden in hoofdstuk 2 het toetsingskader en de relevante externeveiligheidsbegrippen en het toetsingskader toegelicht. blad 3 van 25

6 2 Externe veiligheid Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes. Op beide categorieën is verschillende wet- en regelgeving van toepassing. Het huidige landelijke beleid voor transportmodaliteiten staat beschreven in de circulaire 'Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen' (crvgs) [4], die op termijn vervangen zal worden door het 'Besluit transportroutes externe veiligheid' (Btev). Op 22 december 2009 is het 'Besluit tot wijziging van de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen' in de Staatscourant gepubliceerd. Deze wijzigingen zijn per 1 januari 2010 in werking getreden. Langs in de circulaire aangewezen (vaar)wegen is nu sprake van: vaste veiligheidszones. vaste vervoershoeveelheden waarop een groepsrisicoberekening gebaseerd moet zijn. Bestemmingsplannen, projectbesluiten en inpassingplannen die vanaf 1 januari 2010 ter inzage worden gelegd, moeten voldoen aan het gestelde in de circulaire. Indien het ruimtelijk plan betrekking heeft op de omgeving van in de circulaire genoemde Rijks- en N-wegen en vaarwegen, moet worden uitgegaan van de in de bijlagen van de circulaire genoemde afstanden en vervoerscijfers. Binnen het beleidskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Hoewel beide begrippen onderlinge samenhang vertonen zijn er belangrijke verschillen. Hieronder worden beide begrippen verder uitgewerkt. 2.1 Plaatsgebonden risico (PR) Het plaatsgebonden risico (PR) geeft de kans, op een bepaalde plaats, om te overlijden ten gevolge van een ongeval bij een risicovolle activiteit. De kans heeft betrekking op een fictief persoon die de hele tijd op die plaats aanwezig is. Het PR kan op de kaart van het gebied worden weergeven met zogeheten risicocontouren: lijnen die punten verbinden met eenzelfde PR. Binnen de 10-6 /jaarcontour (welke als wettelijk harde norm fungeert) mogen geen nieuwe kwetsbare objecten geprojecteerd worden. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt de 10-6 /jaarcontour niet als grenswaarde, maar als een richtwaarde. Sinds de publicatie van de crvgs op 22 december 2009 behoeft het PR niet meer berekend te worden voor de hierin vermeldde (vaar)wegen. Toetsing vindt plaats op basis van de veiligheidsafstand die per traject wordt vermeld. 2.2 Groeprisico (GR) Het groepsrisico (GR) is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers valt met een bepaalde omvang. Het GR is daarmee een maat voor de maatschappelijke blad 4 van 24

7 ontwrichting bij een calamiteit. Het GR wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Dit invloedsgebied wordt begrensd door de 1%-letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald): de afstand waarop nog 1% van de blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen. Het GR kan niet op de kaart worden weergegeven, maar wordt weergegeven in een grafiek waar de kans (f) afgezet wordt tegen het aantal slachtoffers (N): de fn-curve. Figuur 2.1 Weergave plaatsgebondenrisicocontouren, invloedsgebied en groepsrisicografiek met oriëntatiewaarde voor transport 2.3 Verantwoordingsplicht In de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen is een verplichting tot verantwoording van het groepsrisico opgenomen. Vanuit de 'circulaire' dient aandacht aan de verantwoording gegeven worden wanneer het groepsrisico boven de oriëntatiewaarde ligt of wanneer het groepsrisico (significant) toeneemt. Bij de verantwoordingsplicht dient het bevoegd gezag op een juiste wijze de toename en ligging van het groepsrisico te onderbouwen en te verantwoorden. Hierbij geeft het bevoegd gezag aan of het groepsrisico in de betreffende situatie aanvaardbaar wordt geacht. De verantwoordingsplicht van het groepsrisico dient naast de rekenkundige hoogte van het groepsrisico, dat berekend wordt door middel van deze kwantitatieve risicoanalyse (QRA), tevens rekening te houden met een aantal kwalitatieve aspecten zoals mogelijke bronmaatregelen, bestrijdbaarheid, zelfredzaamheid. Voor het berekenen van de risico's moet een aantal uitgangspunten worden vastgesteld. Hoofdstuk 3 gaat hierop in en besteedt aandacht aan de vervoerscijfers en de bevolkingsinventarisatie. Hoofdstuk 4 gaat in op de resultaten van de risicoanalyse en tenslotte worden in hoofdstuk 5 de conclusies gegeven. blad 5 van 24

8 3 Uitgangspunten risicoanalyse In dit hoofdstuk staan de uitgangspunten van de externeveiligheidsberekening. Dit zijn: de kenmerken van het onderzochte traject; de inventarisatie van de vervoerscijfers; de reikwijdte van het onderzoeksgebied; de inventarisatie van de personendichtheden. De berekeningen zijn uitgevoerd met het RBMII-rekenpakket, versie 1.3 build 247. Het RBMII-rekenpakket voldoet aan het gestelde in PGS3 [1]. Het RBMII-programma is ontwikkeld voor de evaluatie van de externe veiligheid ten gevolge van het transport van gevaarlijke stoffen. Voor deze berekening zijn de standaardwaarden van RBMII aangehouden. Hieronder zijn de relevante standaardwaarden opgesomd. De verhouding tussen het aantal transporten overdag en s nachts is 70/30. De fractie transporten in de werkweek bedraagt 100 %. De gebruikte meteorologische gegevens komen van het weerstation Schiphol. 3.1 Risicobronnen Nabij de plangebieden geldt het vervoer van gevaarlijke stoffen over de N235 als risicobron. In figuur 3.1 is de ligging van deze weg weergegeven. Ligging N235 Figuur 3.1 Locatie van de risicobron blad 6 van 24

9 De provinciale weg N235 ligt buiten de bebouwde kom. In RBMII is deze weg gemodelleerd als "buiten de bebouwde kom". Voor de ongevallenfrequentie is de standaardwaarde van 3, /jaar voor een weg buiten de bebouwde kom aangehouden. Voor het wegtraject is een breedte van 10 meter gehanteerd. Deze breedte is bepaald aan de hand van de risicokaart Wagenaantallen De bepaling van de wagenaantallen voor de N235 is gebaseerd op de volgende twee documenten: Registratie Vervoer Gevaarlijke Stoffen - Regio Zaanstreek-Waterland. December Eindrapportage. Risico-inventarisatie Vervoer Gevaarlijke Stoffen Zaanstreek-Waterland Wegvervoer. Tebodin B.V. Ordernummer: Documentnummer: Revisie: 2. Datum: Pagina: 7 van 15. Op het knooppunt N235/N247 zijn in 2005 voor van en naar de N235 de wagens met gevaarlijke stoffen geteld. De aantallen staan in tabel 3.1. Tabel 3.1 Aantallen wagens met gevaarlijke stoffen over de N235 in 2005 Tijd Type code UN Van Naar Ma 7:49 tank N247 (A10) N235 (Purmerend) Ma 7:51 tank N247 (A10) N235 (Purmerend) Ma 16:35 tank N235 (Purmerend) N247 (A10) Di 12:40 tank N235 (Purmerend) N247 (Broek in Waterland) Di 12:55 tank N247 (A10) N235 (Purmerend) Wo 12:51 tank N235 (Purmerend) N247 (A10) Wo 13:25 tank N247 (A10) N235 (Purmerend) Vr 8:00 tank N235 (Purmerend) N247 (A10) Vr 16:34 tank N235 (Purmerend) N247 (Broek in Waterland) Samengevat zijn van drie verschillende stofcategorieën de volgende aantal wagens geteld: LF1/LF2: 6 wagens GF3: 2 wagens LT1: 1 wagen Het aantal waargenomen transporten zijn voor de risicoberekening omgerekend tot een jaarintensiteit beladen transporten met de volgende veronderstellingen: Er is geteld van 06:30-09:30 uur, 12:00-14:00 uur en 15:30-18:30 uur. In de periode van 06:30 tot 18:30 uur is de vervoersintensiteit constant. Van deze 12 uur is er 4 uur niet geteld. Dit betekent dat de aantallen worden vermenigvuldigd met een factor 1/0,75. In de periode van 06:30 tot 18:30 vindt 80% van het transport plaats. Dit betekent dat de aantallen worden vermenigvuldigd met een factor 1/0, Betreft een vloeistof. Kookpunt 225 C. LC 50 (rat,1 uur) is onbekend. Aangenomen is dat bij deze stof stofcategorie LT1 hoort. blad 7 van 24

10 Gemiddeld de helft van de waargenomen transporten gevaarlijke stoffen is leeg. De correctiewaarde op basis van bovengenoemde punten is 1,33 x 1,25 x 0,5 = 0,83. Op basis van 52 weken per jaar levert dit de volgende jaar aantallen op: LF1/LF2: 260 wagens GF3: 87 wagens LT1: 43 wagen De in dit onderzoek gehanteerde wagenaantallen voor de N235 staan in tabel 3.2. Tabel 3.2 Gehanteerde wagenaantallen met gevaarlijke stoffen over de N235 per jaar Stofcategorie Aanduiding Aantal Tankwagens per jaar LF1/LF2 brandbare vloeistoffen 260 GF3 brandbare gassen 87 LT1 giftige vloeistoffen Bevolking Voor de berekening van het groepsrisico is inzicht nodig in de personendichtheden binnen het invloedsgebied van de vervoersas. De bevolking is geïnventariseerd tot op 325 meter rondom de N235; dit staat gelijk aan het invloedsgebied van GF3. Dit is uitgevoerd conform de Handreiking verantwoording groepsrisico [3]. Tabel 3.3 Rekenwaarde personendichtheden Gebruiksfunctie Aantal personen per eenheid Wonen 2,4 per woning Bedrijven 1 per 100 m 2 Toetsing, conform de crvgs, moet plaatsvinden op basis van twee scenario's. De huidige situatie en de toekomstige situatie waarbij de planontwikkeling is meegenomen Huidige Situatie (variant 0) "Het Schouw" (figuur 3.2) is de benaming van de bebouwing rond de kruising van de N235 en de N242, de Broekervaart en het Noordhollandsch kanaal. In de gemeente Waterland bestaat deze bebouwing uit het bedrijventerrein de Dollard, en een strookje lintbebouwing langs de Kanaaldijk. De bebouwing vormt het zuidelijkste deel van het dorp Watergang. blad 8 van 24

11 De aanwezige bebouwing bestaat uit twee onderdelen: woningen; bedrijven. Tabel 3.4a Rekenwaarde aanwezige woningen Bestaande Woningen invloedsgebied Nr. Beschrijving Aantal Woningen Aanwezige Personen per Dag Aanwezige Personen per Nacht 1 Bebouwing 34 40,8 81,6 2 Boerderij 3 3,6 7,2 3 Bebouwing 2 2,4 4,8 4 Boerderij 1 1,2 2,4 5 Bebouwing 3 3,6 7,2 6 Bebouwing 2 2,4 4,8 7 Boerderij 1 1,2 2,4 8 Lintbebouwing 11 13,2 26,4 9 Lintbebouwing 12 14,4 28,8 10 Woonboten Lintbebouwing 12 14,4 28,8 Tabel 3.4b Rekenwaarde aanwezige bedrijven Bestaande Bedrijven invloedsgebied Aantal m 2 Aanwezige Personen per Dag Aanwezige Personen per Nacht A Bedrijventerrein B De Dollard ,9 39,1 blad 9 van 24

12 Invloedsgebied 325 meter Figuur 3.2 Variant 0 bestaande bebouwing Toekomstige Situatie ( variant 1) In tabel 3.5.a en 3.5.b zijn de rekenwaardes voor de toename van het aantal personen opgenomen. De vlakken zijn terug te vinden in figuur 3.3. Tabel 3.5a Rekenwaarde toename personen planontwikkeling woningen Planontwikkeling Woningen invloedsgebied Nr. Toelichting Aantal Woningen Aanwezige Personen per Dag Aanwezige Personen per Nacht 12 Woningbouwlocatie Het Schouw 13 Woningbouwlocatie Stiereveld ,8 45,6 blad 10 van 24

13 Tabel 3.5b Rekenwaarde toename personen planontwikkeling bedrijven Planontwikkeling Bedrijven invloedsgebied Aantal m 2 Aanwezige Personen per Dag Aanwezige Personen per Nacht C Uitbreiding bedrijventerrein de Dollard ,4 30,4 Invloedsgebied 325 M Figuur 3.3 Variant 1 bebouwing na planontwikkeling Het RBMII-bestand is gemodelleerd op basis van het Stedenbouwkundig programma van eisen, Woningbouwlocatie Watergang Het Schouw, april 2010 (figuur 3.4),Uitbreiding bedrijventerrein de Dollard, september 2010 (figuur 3.5), en Verkavelingsplan Stiereveld (figuur 3.6). blad 11 van 24

14 Figuur 3.4 Planontwikkeling Woningbouwlocatie Het Schouw (12) Figuur 3.5 Planontwikkeling Bedrijventerrein De Dollard (C) blad 12 van 24

15 Figuur 3.6 Verkavelingsplan Stiereveld (13) blad 13 van 24

16 4 Resultaten In dit hoofdstuk staan de uitkomsten van de berekeningen die zijn uitgevoerd met het programma RBMII. 4.1 Plaatsgebonden risico Uit de RBMII-berekening (figuur 4.1) blijkt dat er geen 10-6 /jaar-contour aanwezig is. Hiermee wordt voldaan aan de norm dat er geen (beperkt) kwetsbare objecten binnen deze contour mogen liggen. De 10-8 /jaar-contour is berekend op circa 65 meter (groene lijn in figuur 4.1) contour Figuur 4.1 De 10-8 /jaar-contour Geconcludeerd wordt dat de toekomstige ontwikkelingen niet worden belemmerd door het plaatsgebonden risico van de N235. blad 14 van 24

17 4.2 Groepsrisico Toetsing van het groepsrisico dient te gebeuren op basis van een vergelijking tussen de huidige en toekomstige situatie. In figuur 4.2 is het berekende groepsrisico voor zowel de huidige als de geplande situatie weergegeven. De zwarte stippellijn staat voor de oriëntatiewaarde (OW). De rode lijn voor de huidige situatie (variant 0) en de blauwe voor het groepsrisico na de planontwikkeling( variant 1). Uit de grafiek is op te maken dat de geplande ontwikkeling een toename van het groepsrisico betekend. Figuur 4.2 Groepsrisicoresultaten N235 rood = variant 0 blauw = variant 1 blad 15 van 24

18 5 Conclusie Risicoanalyse In de gemeente Waterland vindt over de N235 vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Aan het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn risico's verbonden. In het kader van de nieuwe bestemmingsplannen "Het Schouw", "De Dollard" en "Stiereveld" heeft Ingenieursbureau Oranjewoud/Save een onderzoek naar het aspect externe veiligheid uitgevoerd voor het doorgaande vervoer van gevaarlijke stoffen. Het onderzoek heeft geleid tot de onderstaande conclusies. 5.1 Plaatsgebonden risico Uit de RBMII berekening blijkt dat geen 10-6 /jaar-contour aanwezig is. Dit betekent dat het plaatsgebonden risico, ten gevolge van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de rijkswegen, geen belemmering vormt voor het mogelijk maken van de nieuwe ontwikkelingen. 5.2 Groepsrisico Het groepsrisico neemt als gevolg van de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen toe. Dit wordt veroorzaakt door de extra personen die binnen het invloedsgebied van de N235 aanwezig zijn. Vanwege de toename van het groepsrisico is de wettelijk verplichte invulling van de verantwoordingplicht noodzakelijk. Een aanzet tot de verantwoording van het groepsrisico is opgenomen in hoofdstuk 6 van dit rapport. blad 16 van 24

19 6 Aanzet verantwoording Groepsrisico In dit hoofdstuk heeft Oranjewoud/Save de aanzet tot de verantwoording van het groepsrisico van het stedenbouwkundig plan voor "Het Schouw", "De Dollard" en "Stiereveld" opgenomen. Dit betreft een verantwoording van het risico ten gevolge van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de N235. Voordat wordt ingegaan op de inhoudelijke aspecten van de verantwoording is het toetsingskader rondom de verantwoordingsplicht nader beschreven. Toetsingskader verantwoording groepsrisico Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven is op dit moment de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen van toepassing (crvgs). Volgens deze circulaire geldt bij toename van het groepsrisico de verantwoordingsplicht, ongeachte grootte van (toename van) het groepsrisico. Het crvgs wordt op termijn2 vervangen door het Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev). Zoals het er nu naar uitziet hanteert het Btev een andere afweging ten aanzien van de verantwoordingsplicht. Als blijkt dat het groeprisico kleiner is dat 10 % van de oriëntatiewaarde (OW), kan een QRA achterwege blijven en geldt daarmee geen verantwoordingsplicht. Bij een groepsrisico van meer dan 10 % van de oriëntatiewaarde is een nader berekening noodzakelijk. Als uit de berekening blijkt dat de toename van het groepsrisico minder dan 10 % bedraagt, geldt geen verantwoordingsplicht. Voor alle duidelijkheid: Het Btev is nog niet van kracht. Opgemerkt moet worden dat als de verantwoordingsplicht niet van toepassing is er wel degelijk een verantwoording van het groepsrisico moet plaatsvinden in het kader van een goede ruimtelijke ordening. De diepgang waarmee de verantwoording wordt uitgewerkt is een keuze van bevoegd gezag. De regelgeving stelt alleen dat deze zorgvuldig moet plaatsvinden, en in geval van een verantwoordingsplicht dat de elementen3 moeten worden behandeld. Voor eenvoudige situaties kan dit betekenen dat de verantwoording slechts een korte tekst is. Voor de plannen "Het Schouw", "De Dollard" en "Stiereveld" geldt dat, hoewel sprake is van een toename van groepsrisico, het absolute groepsrisico aanzienlijk kleiner is dan 10% van het groepsrisico. Gelet hierop is voor dit plan gekozen voor een 'korte' verantwoording, waarin aandacht wordt besteed aan alle elementen van de verantwoordingsplicht (zie tabel 6.1.). 2. Naar verwachting Elementen volgens "Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico" november 2007 blad 17 van 24

20 Tabel 6.1 Onderdelen verantwoording groepsrisico Onderdeel 1. Aanwezige dichtheid van personen in het invloedsgebied van de betrokken risicobron - Functie-indeling - Gemiddelde personendichtheid (totaal en per functie/locatie) - Verblijfsduurcorrecties - Verschil tussen bestaande en nieuwe situatie 2. De omvang van het groepsrisico - De omvang voor het van kracht worden van het besluit; - De omvang na het van kracht worden van het besluit; - De verandering van het groepsrisico ten gevolge van het besluit; - De ligging van de groepsrisicocurve ten opzichte van de oriëntatiewaarde 3. De mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen ter beperking van het groepsrisico bij de betrokken inrichting(en) en/of transportroute 4. De mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen ter beperking van het groepsrisico in het ruimtelijke besluit 5. De mogelijkheden tot voorbereiding op en bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval - Proactie - Preventie - Preparatie - Repressie 6. De mogelijkheden van personen die zich in het invloedsgebied van de risicobron bevinden om zichzelf in veiligheid te brengen 7. De voor- en nadelen van andere mogelijkheden tot ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico 8. De mogelijkheden en voorgenomen maatregelen ter beperking van het groepsrisico in de nabije toekomst 6.1 Personendichtheid in het invloedsgebied (element 1) De aanwezige dichtheid van personen in het invloedsgebied van de betrokken risicobron is beschouwd in paragraaf 3.2. en gespecificeerd in de tabellen 3.4 en 3.5. Hierbij is een invloedsgebied beschouwd van 325 meter (conform crvgs voor tankwagens met LPG). 6.2 De omvang van het groepsrisico (element 2) Het groepsrisico bedraagt in de vigerende situatie 0,001 van de oriëntatiewaarde, bij een maximaal aantal slachtoffers van 39. Na realisatie van de plannen is eveneens sprake van een groepsrisico van 0,001 van de oriëntatiewaarde, bij een maximaal aantal slachtoffers van 67. Hoewel de toename van het aantal slachtoffers significant is en blijft sprake van beperkt groepsrisico. Dit laatste is zichtbaar in de kleuren in figuur 4.2. Ligging in het groene gebied geeft aan dat het groepsrisico kleiner is dan 10 % van de oriëntatiewaarde. blad 18 van 24

21 6.3 Maatregelen ter beperking van het groepsrisico (elementen 3, 4, 7 en 8) Bronmaatregelen vervoer gevaarlijke stoffen De bron voor het risico betreft het vervoer van gevaarlijke stoffen over de N235. Uit de analyse van de vervoerscijfers (telgegevens) is gebleken dat sprake is van vervoer van de volgende stoffen. Tabel 6.2 Vervoer gevaarlijke stoffen (het invloedsgebied = 1%-letaliteitsafstand) Stof Typering Aantal wagens per jaar Invloedsgebied (meter) Brandbare stoffen (brandstoffen) LF1/LF LPG-tankwagen GF Giftige gassen LT Uit de risicoanalyse is gebleken dat met name het vervoer van LPG-tankwagens bepalend is voor het berekende groepsrisico. Met het wegnemen van dit vervoer neemt het groepsrisico af. Opgemerkt moet worden dat deze bronmaatregel niet is te treffen in het kader van onderhavige ruimtelijke procedure. Gelet hierop moet bevoegd gezag de mogelijkheid van het wegnemen van het vervoer van LPG over de N235 in eerste instantie bespreken met overige belanghebbende (provincie en vervoerders). Maatregelen in ruimtelijk besluit Bij maatregelen in het ruimtelijk besluit kan bij invulling van het plangebied worden gekeken naar locatie van objecten en functies en bijhorende. Functies met hoge personendichtheden moeten bij voorkeur op grotere afstand van de bron worden geplaatst. Daarnaast heeft de voorkeur bestemmingen met weinig of geen mensen naast de bron (de weg) te plaatsen (bijvoorbeeld groenvoorziening). De gemeente Waterland moet beoordelen in hoeverre de plannen "Het Schouw", "De Dollard" en "Stiereveld" hiervoor ruimte bieden. De gemeente dient te beslissen over de wenselijkheid van de genoemde maatregelen. 6.4 Optreden bij ongeval (element 5) De bestrijdbaarheid moet op twee aspecten worden beoordeeld: Is het rampscenario te bestrijden? Is het gebied voldoende ingericht om bestrijding te faciliteren? Deze vragen moeten primair worden beantwoord door de (regionale) brandweer. In het kader van de verantwoordingsplicht moet de gemeente Waterland de brandweer om advies vragen. Geadviseerd wordt bij dit verzoek aan de brandweer onderliggend rapport bij te voegen. blad 19 van 24

22 Voor het beantwoorden van bovenstaande vragen is het van belang te weten welke ongevalscenario's relevant zijn. Scenario: ongeval met brandbaar gas (BLEVE) Maatgevend scenario is de "BLEVE" (boiling liquid expanding vapour explosion) welke kan optreden bij een ongeval met een LPG-tankwagen. Onderscheid wordt gemaakt in het optreden van een zogenaamde 'warme' BLEVE en 'koude' BLEVE. Een 'warme' BLEVE is een ongevalsscenario dat ontstaat door het domino-effect waarbij ten gevolge van een (plas)brand bij een tankwagen met brandbaar of toxisch gas, de druk in een tankwagen zo hoog oploopt dat deze bezwijkt. Belangrijk voor een ongeval met brandbare gassen (in combinatie met brandbare vloeistoffen) is dat de brandweer zo snel mogelijk ter plaatse van de calamiteit is, zodat de gevolgen van de 'warme' BLEVE bestreden kunnen worden. Tussen de calamiteit en de expansie zit, afhankelijk van de staat van de tank, een tijdsbestek van ongeveer 8 tot 20 minuten, waarbinnen de brandweer de tijd heeft om de tank te koelen en de druk weggenomen kan worden. Is sprake van een tankwagen met hittewerende voorziening dan is meer tijd beschikbaar ( tot 75 minuten). Bij een calamiteit met enkel brandbare gassen is sprake van een zogenaamde 'koude' BLEVE. Dit houdt in dat een tot vloeistof verdicht gas bij instantaan falen onder druk expandeert tot een dampwolk. Indien sprake is van een zogenaamde 'koude' BLEVE, dan vindt een ontsteking van de dampwolk plaats. Er ontstaat dan een vuurbal. De BLEVE geeft zowel een drukgolf als een intense warmtestraling en treedt meteen op bij een calamiteit met een wagon/tank gevuld met brandbare gassen. De directe effecten van een 'koude' BLEVE zijn niet te bestrijden, omdat bij een calamiteit met enkel brandbare gassen de tank meteen expandeert en explodeert. Hierbij ontstaan secundaire branden die door de brandweer bestreden moeten worden. Scenario: vrijkomen gifwolk (toxisch scenario) Bij een ongeval met toxische gassen en vloeistoffen komt een toxische (giftige) gaswolk vrij. In dat geval kan de brandweer, afhankelijk van de stofintensiteit en het groeiscenario, optreden door de gaswolk neer te slaan of te verdunnen/op te nemen met water. Een tijdige waarschuwing van de bevolking om te schuilen (ramen en deuren sluiten) en evacuatie naar locaties buiten het invloedsgebied zijn de belangrijkste taken van de brandweer en het bevoegd gezag bij een ongeval met giftige gassen en vloeistoffen. Een belangrijke oorzaak waarom de hulpdiensten in de regel niet kunnen voldoen aan de hulpvraag is dat het scenario zich snel ontwikkelt. De giftige gaswolk zal mede afhankelijk van de weersomstandigheden binnen enkele minuten een groot gebied (maximaal 600 meter) kunnen bestrijken. De (regionale) brandweer moet het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem activeren (WAS: de sirenes) om de bevolking te alarmeren. blad 20 van 24

23 6.5 Zelfredzaamheid (element 6) Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar, zonder daadwerkelijke hulp van hulpverleningsdiensten. Het zelfredzame vermogen van personen is een belangrijke voorwaarde om grote calamiteiten bij een incident te voorkomen. De mogelijkheden voor zelfredzaamheid bestaan globaal uit schuilen en ontvluchting. De mogelijkheden van zelfredzaamheid zijn afhankelijk van de maatgevende ongevalscenario's BLEVE en gifwolk. Mogelijkheden van zelfredzaamheid bij een dreigende BLEVE Binnen de 150 meter zijn personen (ook in gebouwen) onvoldoende beschermd tegen de gevolgen van een BLEVE. Bij een 'warme' BLEVE zit, afhankelijk van de staat van de tank, tussen de calamiteit en de expansie een tijdsbestek van ongeveer 8 tot 20 4 minuten, waarbinnen vluchten de enige optie is. Door een tijdige waarschuwing kunnen deze mensen proberen zo snel mogelijk afstand tot de risicobron te nemen. Op een afstand van tenminste 300 meter zijn de effecten van een BLEVE verminderd tot 1% letaal. Tijdige alarmering (indien mogelijk) is dus van cruciaal belang. In het geval van een 'koude' BLEVE is er geen tijd om te vluchten en moet ervan uit worden gegaan dat alle personen in het plangebied binnen de 150 meter slachtoffer zijn. Buiten de 150 meter is, in het geval van een BLEVE, schuilen in een gebouw of woning in beginsel de beste manier om de calamiteit te overleven. Daarvoor is het zaak een veilige plek binnen een gebouw op te zoeken buiten het bereik van rondvliegend glas (zoals een toilet of badkamer). Na afloop van de BLEVE dient het gebied ontvlucht te worden om effecten door de secundaire branden te vermijden. Het plangebied ligt binnen de 150 meter van het LPG-tankstation. Voor de personen binnen het plangebied is het, indien mogelijk, dus zaak om te vluchten tot op een afstand van tenminste 300 meter. Vluchtmogelijkheden Een belangrijke voorwaarde bij vluchten is dat (voldoende) vluchtwegen aanwezig zijn, die bij voorkeur loodrecht op de risicobron (routering) liggen. Bij het beoordelen van de situatie rondom De Dollard, Het Schouw en Stiereveld valt op dat de plangebieden omringd worden door water(gangen), waardoor vluchten wordt belemmerd. Bij het Schouw en De Dollard is de weg ertussen (insteekweg Varkensland) de enige beschikbare vluchtweg van de bron af. De Kanaaldijk kan alleen als vluchtweg gebruikt worden in geval het ongeval verderop plaatsvindt. Voor Stiereveld geldt dat vluchten mogelijk is via de Dorpsstraat. Deze loopt dood op een afstand binnen het invloedsgebied. In de plannen van "De Dollard" (figuur 3.4), "Het Schouw" (figuur 3.5) en "Stiereveld" (figuur 3.6) zijn vooralsnog geen aanvullende vluchtwegen voorzien. Gelet hierop worden de vluchtmogelijkheden als beperkt beoordeeld en wordt geadviseerd de aanleg van extra vluchtwegen in het plan te onderzoeken. Hierbij moet worden gedacht aan het plaatsen van extra bruggen over de watergang aan de oostzijde van het plan en de aanleg van een route door het bestaande terrein De Dollard naar de onderzijde van de Kanaaldijk. Bij de keuze van een (nieuwe) vluchtroute geldt als voorwaarde dat mensen zich over deze wegen van de risicobron af kunnen bewegen. 4. Met hittewerende coating tot 75 minuten. blad 21 van 24

24 uitbreiding woningen "Het Schouw" Vluchtweg insteekweg Varkensland uitbreiding bedrijventerrein "De Dollard" Figuur 6.1 Ligging van "Het Schouw" en "De Dollard" Vluchtweg insteekweg Varkensland Figuur 6.2 Ligging van "Stiereveld" blad 22 van 24

25 6.6 Conclusie Verantwoording Groepsrisico Ondanks de maatregelen ter verhoging van de veiligheid kunnen risico's nooit voor 100% weggenomen worden. Ook na het nemen van veiligheidsverhogende maatregelen zal een restrisico blijven bestaan. De gemeenteraad van Waterland een afweging voor het restrisico door middel van de verantwoordingplicht voor het groepsrisico bij dit bestemmingsplan en dit brandweeradvies. De essentie is dat een bevoegd gezag zich uitspreekt over de aanvaardbaarheid van het restrisico. Daartoe moet in de afweging van het bevoegd gezag, naast de rekenkundige hoogte van het groepsrisico (en de ontwikkeling ten opzichte van de oriëntatiewaarde), tevens rekening worden gehouden met een aantal kwalitatieve aspecten. Hiertoe behoren met name de aspecten 'zelfredzaamheid' (ruimtelijke ordening) en 'bestrijdbaarheid' (hulpverlening). blad 23 van 24

26 Referenties [1] Het Paarse Boek, Richtlijn voor kwantitatieve risicoanalyse (PGS 3), Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen, Den Haag, eerste druk, 2000 [2] VROM-document, Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 1 Deel 6: Aanwezigheidsgegevens. december 2003 [3] Handreiking Verantwoordingsplicht Groepsrisico. Ministerie van VROM (november 2007) [4] Ministeries V&W, BZK en VROM, Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen, Staatscourant nummer 147, 4 augustus 2005 en Wijziging en verlenging circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen, Staatscourant, nummer 137, 18 juli 2008, p.22 en Besluit van 15 december 2009 tot wijziging van de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen gelet op de voorgenomen invoering van het Basisnet, Staatscourant nummer 19907, Den Haag, 22 december 2009 blad 24 van 24

Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen Randweg Zundert

Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen Randweg Zundert Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen projectnr. 196747 revisie 00 december 2010 Opdrachtgever Gemeente Zundert datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring vrijgave December 2010 Menno de

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel projectnr. 201716 revisie 00 november 2009 Auteur ing. S. M. O. Krutzen Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Postbus

Nadere informatie

Quickscan Externe Veiligheid N240

Quickscan Externe Veiligheid N240 Quickscan Externe Veiligheid N240 projectnr. 194453 revisie 0.1 februari 2009 Auteur M. Beterams MSc. Opdrachtgever Gemeente Wieringermeer Postbus 1 1770 AA Wieringerwerf datum vrijgave beschrijving revisie

Nadere informatie

Opdrachtgever Gemeente Zaltbommel Postbus DA Zaltbommel. Risicoberekening A2 tbv bestemmingsplan 'Zaltbommel, Van Voordenpark'

Opdrachtgever Gemeente Zaltbommel Postbus DA Zaltbommel. Risicoberekening A2 tbv bestemmingsplan 'Zaltbommel, Van Voordenpark' tbv bestemmingsplan 'Zaltbommel, Van Voordenpark' projectnr. 219575 revisie 03.1 auteur(s) Tom van der Linde Opdrachtgever Gemeente Zaltbommel Postbus 10.002 5300 DA Zaltbommel datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Onderzoek externe veiligheid deel B: Verantwoordingsplicht groepsrisico

Onderzoek externe veiligheid deel B: Verantwoordingsplicht groepsrisico Onderzoek externe veiligheid deel B: Verantwoordingsplicht groepsrisico projectnr. 184809 revisie 0.1 januari 2009 Auteur ing. A. van Elk Opdrachtgever Gemeente Venray T.a.v. de heer J. Roerink Postbus

Nadere informatie

Risicobeschouwing vervoer gevaarlijke stoffen uitbreiding vakantiepark Koeveringsedijk 5

Risicobeschouwing vervoer gevaarlijke stoffen uitbreiding vakantiepark Koeveringsedijk 5 Risicobeschouwing vervoer gevaarlijke stoffen uitbreiding vakantiepark Koeveringsedijk 5 Transport over de A50 projectnr. 233615 revisie 01 oktober 2010 Auteur Ing. F.A.M. Kriellaars Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Landgoed 'Klein Wolfswinkel' te Renswoude

Quickscan externe veiligheid Landgoed 'Klein Wolfswinkel' te Renswoude projectnr. 172050 revisie 01 december 2008 Auteur drs. T. (Tim) Artz Opdrachtgever Boom Holding BV Hamersveldweg 109 3833 GM Leusden datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring vrijgave december

Nadere informatie

Goirle, Vennerode. Onderzoek externe veiligheid. Auteur(s) drs. M. de Jonge. Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen

Goirle, Vennerode. Onderzoek externe veiligheid. Auteur(s) drs. M. de Jonge. Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen Goirle, Vennerode Onderzoek externe veiligheid projectnr. 183803 revisie 02 31 maart 2009 Auteur(s) drs. M. de Jonge Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

datum 26 februari 2015 aan Ben van der Waal Gemeente Muiden Joris Jennen Roel Kouwen

datum 26 februari 2015 aan Ben van der Waal Gemeente Muiden Joris Jennen Roel Kouwen Notitie nummer 150127 - AA49 datum 26 februari 2015 aan Ben van der Waal Gemeente Muiden van Joris Jennen Roel Kouwen Antea Group Antea Group kopie Erwin de Bos SAB project Bestemmingsplan Bredius, gemeente

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Beleidskader

Memo. Inleiding. Beleidskader Memo datum 13 maart 2013 aan Hester van Griensven Croonen Adviseurs van Roel Kouwen Antea Group kopie Jeroen Eskens Antea Group project Bestemmingsplan Gezondheidscentrum Labouréstraat, Beek projectnummer

Nadere informatie

Risicobeschouwing vervoer gevaarlijke stoffen N50 door Kampen

Risicobeschouwing vervoer gevaarlijke stoffen N50 door Kampen Risicobeschouwing vervoer gevaarlijke stoffen N50 door Kampen Herziening externeveiligheidsonderzoek Melmerpark N50 projectnr. 195982 090074 - DE13 revisie 00 20 januari 2009 Save Postbus 321 7400 AH Deventer

Nadere informatie

Quickscan Externe Veiligheid uitbreiding recreatieterrein d'olde Kamp te Ansen

Quickscan Externe Veiligheid uitbreiding recreatieterrein d'olde Kamp te Ansen Quickscan Externe Veiligheid uitbreiding recreatieterrein d'olde Kamp te Ansen projectnr. 169666 revisie 01 24 februari 2010 Auteur: A.S. Veger MSc. Opdrachtgever d' Olde Kamp Fam. Van Zanten Dwingelerweg

Nadere informatie

Onderzoek externe veiligheid. Ontwikkeling De Krijgsman te Muiden

Onderzoek externe veiligheid. Ontwikkeling De Krijgsman te Muiden definitief revisie 03 29 augustus 2016 Inhoudsopgave Blz. 1 Inleiding 1 1.1 Leeswijzer 1 2 Beleidskader 2 3 Beschouwing risicobronnen 4 3.1 Rijksweg A1 4 3.2 Utrechtse Vecht 5 3.3 Maxisweg 6 3.4 Hogedruk

Nadere informatie

Inleiding. Situering. De situering van het geplande asielzoekerscentrum is in onderstaande figuur weergegeven.

Inleiding. Situering. De situering van het geplande asielzoekerscentrum is in onderstaande figuur weergegeven. Notitie 2015.245.02-01: Beperkte verantwoording tijdelijk asielzoekerscentrum Jachthuisweg te Hardenberg Berg en Terblijt, 6 oktober 2015 1. Inleiding Men is voornemens een asielzoekerscentrum te vestigen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Bestemmingsplan Kern Roosteren Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Project : 122179 Datum : 16

Nadere informatie

Risicoanalyse transport gevaarlijke stoffen A1 en spoor Amersfoort-Deventer t.b.v woningbouwplan Bijenvlucht te Hoevelaken

Risicoanalyse transport gevaarlijke stoffen A1 en spoor Amersfoort-Deventer t.b.v woningbouwplan Bijenvlucht te Hoevelaken Risicoanalyse transport gevaarlijke stoffen A1 en spoor Amersfoort-Deventer t.b.v woningbouwplan Bijenvlucht te Hoevelaken Bezoekadres Oostzeestraat 2 Deventer Postadres 1 ste Weerdsweg 96 7412 WV Deventer

Nadere informatie

QRA wegvervoer N329. Bestemmingsplan N329. Auteurs: G.A. van der Veen T.A. van der Linde. Opdrachtgever Gemeente Oss Postbus 5 5340 BA Oss

QRA wegvervoer N329. Bestemmingsplan N329. Auteurs: G.A. van der Veen T.A. van der Linde. Opdrachtgever Gemeente Oss Postbus 5 5340 BA Oss QRA wegvervoer N329 Bestemmingsplan N329 projectnr. 217799 revisie 01 15 maart 2010 Auteurs: G.A. van der Veen T.A. van der Linde Opdrachtgever Gemeente Oss Postbus 5 5340 BA Oss datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel projectnr. 201716 revisie 02 mei 2011 Auteur ing. S. M. O. Krutzen Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Postbus

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Centrum Vught e.o. Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen

Quickscan externe veiligheid Centrum Vught e.o. Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen revisie 00 maart 2011 Auteur: Tom van der Linde Save Postbus 321 7400 AH Deventer Opdrachtgever Gemeente Vught datum vrijgave beschrijving revisie 04 goedkeuring

Nadere informatie

Advies externe veiligheid

Advies externe veiligheid Extern Advies Bevoegd gezag : Gemeente Marum Datum : 29-06-2015 Kenmerk VTH/DMS : Liza-nummer : 39409 Aan : Mevr. M. van der Zee Van : Patrick van Lennep Collegiale toetser : K. Stijkel Onderwerp / Locatie

Nadere informatie

Memo. memonummer 1 datum 26 februari J. Eskens. Bestemmingsplan Roodeschool Eemshaven projectnr Notitie Externe veiligheid

Memo. memonummer 1 datum 26 februari J. Eskens. Bestemmingsplan Roodeschool Eemshaven projectnr Notitie Externe veiligheid Memo memonummer 1 datum 26 februari 2015 aan ProRail van J. Eskens kopie M. Mutsaers project Bestemmingsplan Roodeschool Eemshaven projectnr. 268405 betreft Notitie Externe veiligheid Wettelijk kader Externe

Nadere informatie

Externe veiligheid. Algemeen

Externe veiligheid. Algemeen Externe veiligheid Algemeen Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen in inrichtingen en tijdens het transport

Nadere informatie

Externe veiligheid. Bestemmingsplan Lingehof Beesd

Externe veiligheid. Bestemmingsplan Lingehof Beesd concept revisie 00 24 oktober 2016 concept revisie 00 24 oktober 2016 Adviesgroep SAVE Opdrachtgever Postbus 94 4000 AB Tiel Colofon Projectgroep bestaande uit Roel Kouwen Jeroen Eskens datum vrijgave

Nadere informatie

Onderzoek externe veiligheid Ontwikkeling De Krijgsman te Muiden

Onderzoek externe veiligheid Ontwikkeling De Krijgsman te Muiden Onderzoek externe veiligheid Ontwikkeling De Krijgsman te Muiden projectnr. 264750 140059 - HF41 revisie 02 10 februari 2014 Adviesgroep SAVE Opdrachtgever Aveco de Bondt Postbus 202 7460 AE RIJSSEN voor:

Nadere informatie

Externe veiligheid rondweg Oudenbosch Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen

Externe veiligheid rondweg Oudenbosch Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen Externe veiligheid rondweg Oudenbosch Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen projectnr. 188839 revisie 00 April 2009 ing. M.D.J. van Gerwen Opdrachtgever Gemeente Halderberge Postbus 5 4730 AA Oudenbosch

Nadere informatie

Risicoberekening Betuweroute Pannenhuis II

Risicoberekening Betuweroute Pannenhuis II Risicoberekening Betuweroute Pannenhuis II Omgevingsdienst Regio Arnhem Colofon: Plaats en datum: Arnhem, 2 november 2016 Versie: 03 Opdrachtgever Gemeente Lingewaard Postbus 15 6680 AA Bemmel Contactpersoon

Nadere informatie

Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor. DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam

Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor. DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor DWI-locatie, Polderweg

Nadere informatie

Bijlage 6 Uitwerking aspecten externe veiligheid

Bijlage 6 Uitwerking aspecten externe veiligheid Bijlage 6 Uitwerking aspecten externe veiligheid Toelichting BP Buitengebied Nederhorst den Berg Vastgesteld 27 september 2012 Uitwerking aspecten externe veiligheid Ontheffing ten behoeve van realisatie

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde , Zaandam, ons kenmerk

memo betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde , Zaandam, ons kenmerk memo aan: van: c.c.: Bouwfonds Ontwikkeling t.a.v. de heer S. van Vessem Bas Hermsen Jurian Heerink datum: 16 december 2014 betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde 124-132, Zaandam, ons kenmerk

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen. Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012

Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen. Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012 Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012 Inhoudsopgave 1 1 Aanleiding In en in de nabijheid van het bestemmingsplangebied

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 16 maart 2012 20112539-03 C. Land

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 16 maart 2012 20112539-03 C. Land Notitie 20112539-03 Verantwoordingsparagraaf Externe Veiligheid Polanenpark Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 16 maart 2012 20112539-03 C. Land 1 Inleiding In opdracht van Van Riezen & partners

Nadere informatie

Opdrachtgever Gemeente Kampen Postbus 5009 8260 GA Kampen. Save Postbus 321 7400 AH Deventer. projectnr. 236627 110217 HB88 revisie 02 7 februari 2011

Opdrachtgever Gemeente Kampen Postbus 5009 8260 GA Kampen. Save Postbus 321 7400 AH Deventer. projectnr. 236627 110217 HB88 revisie 02 7 februari 2011 Onderzoek externe veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen Hanzelijn en N50/A50 In het kader van de bestemmingsplannen "Stationsgebied Kampen" & "IJsseldelta Zuid" projectnr. 236627 1217 HB88 revisie 02

Nadere informatie

Planlocatie Nuland Oost te Nuland

Planlocatie Nuland Oost te Nuland Planlocatie Nuland Oost te Nuland Risico-inventarisatie Externe Veiligheid Definitief In opdracht van: Gemeente Maasdonk Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 31 januari 2011 Verantwoording Titel : Planlocatie

Nadere informatie

Opdrachtgever Gemeente Zundert Postbus 10.001 4880 GA Zundert. Verantwoording van het groepsrisico bestemmingsplan Verlengde Hofdreef

Opdrachtgever Gemeente Zundert Postbus 10.001 4880 GA Zundert. Verantwoording van het groepsrisico bestemmingsplan Verlengde Hofdreef Verantwoording van het groepsrisico bestemmingsplan Verlengde Hofdreef revisie 00 auteur(s) Tom van der Linde Roel Kouwen Opdrachtgever Gemeente Zundert Postbus 10.001 4880 GA Zundert datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

risico-inventarisatie beheersverordening Paterswoldsemeer

risico-inventarisatie beheersverordening Paterswoldsemeer risico-inventarisatie beheersverordening Paterswoldsemeer Opdrachtgever: F. Vollebergh, gemeente Haren Opgesteld door: K.T. Stijkel, 4552 Steunpunt externe veiligheid Groningen Datum: risico-inventarisatie

Nadere informatie

Externe Veiligheid haalbaarheidstoets Stationsstraat short stay appartementen

Externe Veiligheid haalbaarheidstoets Stationsstraat short stay appartementen Externe Veiligheid haalbaarheidstoets Stationsstraat 10-27 short stay appartementen Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, de heer E. Harsevoort Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Zorglandgoed Stegerveld te Stegeren

Quickscan externe veiligheid Zorglandgoed Stegerveld te Stegeren Quickscan externe veiligheid Zorglandgoed Stegerveld te Stegeren projectnr. 219841 revisie 02 7 mei 2010 Opdrachtgever Woningstichting de Veste Postbus 132 7730 AC OMMEN datum vrijgave beschrijving revisie

Nadere informatie

Onderzoek externe veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen Hanzelijn In het kader van het plan "Hanzekwartier Dronten"

Onderzoek externe veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen Hanzelijn In het kader van het plan Hanzekwartier Dronten Onderzoek externe veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen Hanzelijn In het kader van het plan "Hanzekwartier Dronten" projectnr. 232879 1372 HB60 revisie 02 12 april 2011 Save Postbus 321 7400 AH Deventer

Nadere informatie

risico inventarisatie Felland Haren

risico inventarisatie Felland Haren risico inventarisatie Felland Haren Opdrachtgever: F. Vollebergh, gemeente Haren Opgesteld door: K.T. Stijkel, 4552 Steunpunt externe veiligheid Groningen Datum: risico inventarisatie Felland Haren Inhoudsopgave

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid

Quickscan externe veiligheid projectnr. 161911 Auteur Drs. M. de Jonge Opdrachtgever Provincie Zeeland Directie Ruimte, Milieu en Water Projectbureau Zwakke Schakels Postbus 165 4330 AD Middelburg datum vrijgave beschrijving goedkeuring

Nadere informatie

Risicoberekeningen spoorvervoer Wierden Uitbreiding Albert Heijn Anjelierstraat 3

Risicoberekeningen spoorvervoer Wierden Uitbreiding Albert Heijn Anjelierstraat 3 Risicoberekeningen spoorvervoer Wierden Uitbreiding Albert Heijn Anjelierstraat 3 projectnr. 217962 100273 - HB28 revisie 02 8 april 2010 Save Postbus 321 7400 AH Deventer Opdrachtgever Brunsman Onroerend

Nadere informatie

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald Externe veiligheidsparagraaf Bestemmingsplan Skoatterwald Toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving door: - het gebruik,

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello

Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 20 juni 2012 Kenmerk N004-4638202MTU-evp-V01-NL Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello 1 Inleiding 1.1 Achtergrond en doel van het

Nadere informatie

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Heijmans Vastgoed b.v. Maart 2012 Concept Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F dossier : BA8595 registratienummer

Nadere informatie

rziening b ngsplan D eiland erden

rziening b ngsplan D eiland erden rziening b ngsplan D eiland erden ectnummer cept oktober 2016 concept revisie 00 19 oktober 2016 Auteurs Adviesgroep SAVE Opdrachtgever Postbus 16 3350 AA Papendrecht datum vrijgave beschrijving revisie

Nadere informatie

EV rapportage N983 - Rondweg Aduard

EV rapportage N983 - Rondweg Aduard EV rapportage N983 - Rondweg Aduard Opdrachtgever: J. Snijders Provincie Groningen Opgesteld door: K.T Stijkel, 4552 Steunpunt externe veiligheid Groningen Datum: april 2012 1 Inleiding Steunpunt externe

Nadere informatie

Risicoanalyse transport spoor

Risicoanalyse transport spoor 2 oktober 2013 Versie 1 locatie Amsterdam Risicoanalyse transport spoor Bestemmingsplan Rouwcentrum Hoogoorddreef E. Dolman Herikerbergspoor 290 Postbus 922 1101 CT Amsterdam 1000 AX Amsterdam e.dolman@dmb.amsterdam.nl

Nadere informatie

: RUD Utrecht. Externe Veiligheid Bestemmingsplan Verdistraat 53 Amersfoort. : Gemeente Amersfoort, mevrouw N. Ludeking

: RUD Utrecht. Externe Veiligheid Bestemmingsplan Verdistraat 53 Amersfoort. : Gemeente Amersfoort, mevrouw N. Ludeking Externe Veiligheid Bestemmingsplan Verdistraat 53 Amersfoort Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, mevrouw N. Ludeking Adviseur : Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : POLR/8154A312 Aantal pagina s

Nadere informatie

Bestemmingsplan Dorpshart Oijen bijlage 3 - quickscan externe veiligheid

Bestemmingsplan Dorpshart Oijen bijlage 3 - quickscan externe veiligheid Bestemmingsplan Dorpshart Oijen - 2014 bijlage 3 - quickscan externe veiligheid Bestemmingsplan Dorpshart Oijen - 2014 bijlage 3 - quickscan externe veiligheid projectnr. 186669 augustus 2008 revisie

Nadere informatie

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp Opdrachtgever: Mv. K. Bakema gemeente De Marne Opgesteld door: P.P. van Lennep Datum: 14 oktober 2011

Nadere informatie

Externe veiligheid Nijmegen Hermesterrein Risicoberekening spoortraject

Externe veiligheid Nijmegen Hermesterrein Risicoberekening spoortraject Risicoberekening spoortraject projectnr. 260979 revisie 00 24 mei 2013 auteur(s) Tom van der Linde Opdrachtgever Gemeente Nijmegen t.a.v. John Groeneweg Postbus 9105 6500 HG Nijmegen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

GEMEENTE BEEMSTER. Verantwoording groepsrisico. Vervoer van gevaarlijke stoffen Zuidoostbeemster 19 januari 2015

GEMEENTE BEEMSTER. Verantwoording groepsrisico. Vervoer van gevaarlijke stoffen Zuidoostbeemster 19 januari 2015 GEMEENTE BEEMSTER Verantwoording groepsrisico Vervoer van gevaarlijke stoffen Zuidoostbeemster 19 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding...3 2 Relevante wetgeving...4 2.1 Risiconormering vervoer gevaarlijke

Nadere informatie

: De heer H. Draaisma : Postbus 126 : 2200 AC Noordwijk

: De heer H. Draaisma : Postbus 126 : 2200 AC Noordwijk RAPPORT betreffende een quickscan externe veiligheid Zuiddijk (ong.) te Graft-De Rijp Datum : 5 juli 2011 Kenmerk : 1105D234/DBI/rap5 Contactpersoon : De heer D.D.C.A. Bijl Auteur : Ing. J.P. Goossen Vrijgave

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728)

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) memo aan: van: Green Real Estate BV Bas Hermsen c.c.: datum: 12 juni 2015 betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) 1. Aanleiding De ontwikkeling in het plangebied voorziet

Nadere informatie

Risicobeschouwing vervoer gevaarlijke stoffen per spoor

Risicobeschouwing vervoer gevaarlijke stoffen per spoor Risicobeschouwing vervoer gevaarlijke stoffen per spoor Bestemmingsplan Molenstraat, gemeente Best projectnr. 204395 mei 2010 Auteur ing. Kim den Otter Opdrachtgever Gemeente Best t.a.v. de heer Krijger

Nadere informatie

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen provinciale weg N 996 en Spoorwegtraject Sauwerd Delfzijl te Loppersum

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen provinciale weg N 996 en Spoorwegtraject Sauwerd Delfzijl te Loppersum Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen provinciale weg N 996 en Spoorwegtraject Sauwerd Delfzijl te Loppersum Opdrachtgever: Mv. T. Swijghuizen gemeente Loppersum Opgesteld door: P.P. van Lennep Steunpunt

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico. Esse-Kleinpolder gemeente Zuidplas

Verantwoording groepsrisico. Esse-Kleinpolder gemeente Zuidplas Verantwoording groepsrisico Esse-Kleinpolder gemeente Zuidplas Status: DEFINITIEF Datum: 13 januari 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Wat is de verantwoordingsplicht?... 4

Nadere informatie

Intern memo. Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp

Intern memo. Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp Intern memo Dienst Stedelijke Ontwikkeling G.J. v.d. Bovenkamp Telefoon (036) 036 5484027 Fax (036) 036 539955 E-mail gjvdbovenkamp@almere.nl www.almere.nl Aan Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg

Nadere informatie

Intern memo. Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort - Duin 1e fase. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp

Intern memo. Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort - Duin 1e fase. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp Intern memo Dienst Stedelijke Ontwikkeling G.J. v.d. Bovenkamp Telefoon (036) 036 5484027 Fax (036) 036 539955 E-mail gjvdbovenkamp@almere.nl www.almere.nl Aan Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort

Nadere informatie

Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het projectbesluit Koningin Regentesselaan te Roermond. Externe veiligheid

Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het projectbesluit Koningin Regentesselaan te Roermond. Externe veiligheid Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het projectbesluit Koningin Regentesselaan te Roermond 1. Inleiding Externe veiligheid In het kader van de stedelijke vernieuwing in de wijk Roermondse

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyses schoolgebouwen

Kwantitatieve risicoanalyses schoolgebouwen Kwantitatieve risicoanalyses schoolgebouwen Gemeente Boarnsterhim Gemeente Boarnsterhim oktober 2010 Kwantitatieve risicoanalyses schoolgebouwen Gemeente Boarnsterhim dossier C4102-01.001 registratienummer:

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE EXTERNE VEILIGHEID BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD

BUREAUSTUDIE EXTERNE VEILIGHEID BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD GEMEENTE HAAKSBERGEN September 2009 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 1.3 Leeswijzer 3 2 Wet- en regelgeving 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Beleidskader

Nadere informatie

Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn

Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn Opdrachtgever : Gemeente Baarn, mevrouw E. Nelissen Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/541886

Nadere informatie

Bestemmingsplan Noordrand Borgerswold

Bestemmingsplan Noordrand Borgerswold Bestemmingsplan Noordrand Borgerswold Opdrachtgever: De Kompanije, B. Borgeld Opgesteld door: K Probst, Omgevingsdienst Groningen Datum: 28 april 2014 1 Inleiding Ten westen van Veendam ligt het park en

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 Opdrachtgever: BRO Contactpersoon: Dhr. R. Osinga Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing. J.L.M.M.

Nadere informatie

Rapportage advies externe veiligheid

Rapportage advies externe veiligheid Rapportage advies externe veiligheid Ontwerp bestemmingsplan Gochsedijk Siebengewald Gemeente Bergen Adviesaanvrager: Gemeente Bergen Datum: 14 april 2016 Status: Opgesteld door: Collegiaal getoetst door:

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 29 januari 2015

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 29 januari 2015 Opdrachtgever: PlanROS Contactpersoon: Dhr. S. Peters Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing.

Nadere informatie

Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (Ierse Pond)

Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (Ierse Pond) Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (Ierse Pond) Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, de heer B. Visscher Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer

Nadere informatie

ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID A9 AANSLUITING HEILOO

ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID A9 AANSLUITING HEILOO ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID A9 AANSLUITING HEILOO PROVINCIE NOORD-HOLLAND 27 februari 2014 077543708:B - Vrijgegeven D01011.000993.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel... 5 1.3 Leeswijzer...

Nadere informatie

Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen

Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen projectnr. 203871 revisie 00 juli 20 Rapport 3 uit 3 Save Postbus 321 7400 AH Deventer (0570) 663 993 Opdrachtgever Gemeente Haarlemmermeer Postbus 250 2130

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse bestemmingsplan Oosterhout-Zuid

Kwantitatieve risicoanalyse bestemmingsplan Oosterhout-Zuid Kwantitatieve risicoanalyse bestemmingsplan Oosterhout-Zuid Gemeente Oosterhout 6 september 2010 Kwantitatieve risicoanalyse bestemmingsplan Oosterhout-Zuid dossier D2710-01-001 registratienummer: SG/EdB/RB/SS/R_MD-BZ20100070

Nadere informatie

: RUD Utrecht. Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (kavel Vahstal) : Gemeente Amersfoort, mevrouw C.

: RUD Utrecht. Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (kavel Vahstal) : Gemeente Amersfoort, mevrouw C. Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (kavel Vahstal) Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, mevrouw C. Heezen Adviseur : Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : 8116008C Aantal

Nadere informatie

Externe veiligheid en verdubbeling / verbreding N366

Externe veiligheid en verdubbeling / verbreding N366 Steunpunt externe veiligheid Groningen Externe veiligheid en verdubbeling / verbreding N366 Opdrachtgever: Provincie Groningen Dhr. J.H. Veerkamp Opgesteld door: P. van Lennep Steunpunt externe veiligheid

Nadere informatie

Ten behoeve van besluitvorming omtrent de mogelijk te maken ruimtelijke ontwikkeling is onderzoek verricht naar het aspect externe veiligheid.

Ten behoeve van besluitvorming omtrent de mogelijk te maken ruimtelijke ontwikkeling is onderzoek verricht naar het aspect externe veiligheid. Notitie 20130395-03 Bouwplan Taalstraat 88 te Vught Externe veiligheid Datum Referentie Behandeld door 14 maart 2013 20130395-03 R. Schoonbrood/LSC 1 Inleiding Ten noordoosten van het Vughts Historisch

Nadere informatie

Externe Veiligheid Syngenta Seeds

Externe Veiligheid Syngenta Seeds Externe Veiligheid Syngenta Seeds 29 juli 2011 Externe Veiligheid Syngenta Seeds Transport gevaarlijke stoffen over de N302 Verantwoording Titel Externe Veiligheid Syngenta Seeds Opdrachtgever HzA stedebouw

Nadere informatie

Memo. Notitie beoordeling externe veiligheid ten behoeve van Bestemmingsplan Lorentz I en II - Stephensonstraat

Memo. Notitie beoordeling externe veiligheid ten behoeve van Bestemmingsplan Lorentz I en II - Stephensonstraat Aan Mevr. van der Schot Van Tim Waanders Memo Notitie beoordeling externe veiligheid ten behoeve van Bestemmingsplan Lorentz I en II - Stephensonstraat Inleiding Gemeente Harderwijk heeft het Projectbureau

Nadere informatie

GEMEENTE PURMEREND. Verantwoording groepsrisico. Hogedruk aardgastransportleidingen Wheermolen

GEMEENTE PURMEREND. Verantwoording groepsrisico. Hogedruk aardgastransportleidingen Wheermolen GEMEENTE PURMEREND Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen Wheermolen Inhoudsopgave 1 Aanleiding...2 2 Relevante wetgeving...2 2.2 Plaatsgebonden risico (PR)...2 2.3 Groepsrisico

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico. Bestemmingsplan Coenecoop III gemeente Waddinxveen

Verantwoording groepsrisico. Bestemmingsplan Coenecoop III gemeente Waddinxveen Verantwoording groepsrisico Bestemmingsplan Coenecoop III gemeente Waddinxveen Definitief 22 juni 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Aanleiding...3 1.2 Wat is de verantwoordingsplicht?...3 2. Uitgangspunten

Nadere informatie

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID Zeelberg 41A te Valkenswaard Opdrachtgever: Contactpersoon: Milon bv de heer W. van der Velden Documentnummer: 20140241/C01/RK Datum: 25 februari 2015 Opdrachtnemer: Auteur:

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen Notitie 20112327-05 MER Beneden-Lek (Bergambacht) Externe veiligheid Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen 1 Inleiding In opdracht van Consortium 2.0 1 is een

Nadere informatie

Externe veiligheid Binnenstad Hilversum Elementen ter verantwoording van het groepsrisico

Externe veiligheid Binnenstad Hilversum Elementen ter verantwoording van het groepsrisico Elementen ter verantwoording van het groepsrisico projectnr. 246855 revisie 1.1 juli 2012 Opdrachtgever Gemeente Hilversum datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring vrijgave juli 2012 concept

Nadere informatie

Extern veiligheidsonderzoek Bestemmingsplan Multizorgcentrum Uden. Risicoberekening t.g.v. vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg

Extern veiligheidsonderzoek Bestemmingsplan Multizorgcentrum Uden. Risicoberekening t.g.v. vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg Extern veiligheidsonderzoek Bestemmingsplan Multizorgcentrum Uden Risicoberekening t.g.v. vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg Opdrachtgever Project Nummer : 74300326 Status : Definitief versie

Nadere informatie

Risicoberekeningen Schoutenstraat te Barneveld. Risicoberekeningen Schoutenstraat Barneveld

Risicoberekeningen Schoutenstraat te Barneveld. Risicoberekeningen Schoutenstraat Barneveld Risicoberekeningen Schoutenstraat Barneveld Projectnr: Bar201328 versie 1.1 1 Projectlocatie: Schoutenstraat te Barneveld Opdrachtgever: Omgevingsdienst de Vallei Postbus 9024 6710 HM Ede Projectnr. en

Nadere informatie

Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Uitbreiding Feanwâlden De Bosk te Feanwâlden

Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Uitbreiding Feanwâlden De Bosk te Feanwâlden Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Uitbreiding Feanwâlden De Bosk te Feanwâlden Algemeen toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie

Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie Externe veiligheid Definitief In opdracht van: Vos Zand en Grind BV Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 20 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Externe veiligheid en 20 woningen Noordwolderweg te Bedum

Externe veiligheid en 20 woningen Noordwolderweg te Bedum Steunpunt externe veiligheid Groningen Externe veiligheid en 20 woningen Noordwolderweg te Bedum Opdrachtgever: Gemeente Bedum Dhr. S. Bergsma Opgesteld door: P. van Lennep Steunpunt externe veiligheid

Nadere informatie

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID Ruimtelijke ontwikkelingen Zijweg Dungen 5 te Schijndel Opdrachtgever: Contactpersoon: Milon bv de heer W. van der Velden Documentnummer: 20140927/D01/RK Datum: 11 augustus

Nadere informatie

Externe veiligheid Bestemmingsplan Suytkade Beschouwing risicobronnen en verantwoordingsplicht groepsrisico

Externe veiligheid Bestemmingsplan Suytkade Beschouwing risicobronnen en verantwoordingsplicht groepsrisico Externe veiligheid Bestemmingsplan Suytkade Beschouwing risicobronnen en verantwoordingsplicht groepsrisico projectnr. 248048 revisie 01 10 juli 2014 Opdrachtgever Gemeente Helmond T.a.v. Hein Mennen Postbus

Nadere informatie

Externe Veiligheid 47 extra woningen Vathorst

Externe Veiligheid 47 extra woningen Vathorst Externe Veiligheid 47 extra woningen Vathorst Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, de heer S. de Graaff Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/529357 Aantal

Nadere informatie

Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het bestemmingsplan Oude Baan 6-8 te Swalmen

Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het bestemmingsplan Oude Baan 6-8 te Swalmen Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het bestemmingsplan Oude Baan 6-8 te Swalmen 1. Inleiding Externe veiligheid Connect Business is voornemens de locatie Oude Baan 6 (voormalige locatie

Nadere informatie

ANALYSE EXTERNE VEILIGHEID HEIDELAAN A ERMELO

ANALYSE EXTERNE VEILIGHEID HEIDELAAN A ERMELO HEIDELAAN A ERMELO GEMEENTE ERMELO 6 februari 2007 Defintief 141223.000504 Beperkte bijwerking d.d. 28 maart 2008 d.d. 4 augustus 2008. Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Doel 3 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

RBMII-berekeningen weg en spoor t.b.v. bp Bedrijventerrein Duurkenakker

RBMII-berekeningen weg en spoor t.b.v. bp Bedrijventerrein Duurkenakker RBMII-berekeningen weg en spoor t.b.v. bp Bedrijventerrein Duurkenakker 1. Inleiding De gemeente Menterwolde heeft het Steunpunt gevraagd om risicoberekeningen uit te voeren ten behoeve van het bestemmingsplan

Nadere informatie

1.1 Externe veiligheid Beoordelingskader

1.1 Externe veiligheid Beoordelingskader 1.1 Externe veiligheid 1.1.1 Beoordelingskader Beleid Externe veiligheid heeft betrekking op de risico s voor de omgeving bij het gebruik, de productie, opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen. De

Nadere informatie

Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert

Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, de heer M. Middelbeek Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/548767

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 3 september 2014

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 3 september 2014 Opdrachtgever: Tonnaer Contactpersoon: de heer R. Verkooijen Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72

Nadere informatie

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade RUD Utrecht Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade Auteur : J. van Berkel Datum : 17 december 2014 RUD Utrecht Archimedeslaan 6 3584

Nadere informatie

Inventarisatie van risicobronnen en verantwoording Molenhoefstraat 2

Inventarisatie van risicobronnen en verantwoording Molenhoefstraat 2 Inventarisatie van risicobronnen en verantwoording Molenhoefstraat 2 Inleiding Aan de Molenhoefstraat 2 wordt de bestaande woning gesloopt, hiervoor in de plaats komen 2 nieuwe woningen, het perceel wordt

Nadere informatie

Bestemmingsplan Leidsestraatweg 229, Woerden. Bijdragen aan de paragraaf externe veiligheid

Bestemmingsplan Leidsestraatweg 229, Woerden. Bijdragen aan de paragraaf externe veiligheid 777 Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Bestemmingsplan Leidsestraatweg 229, Woerden Bijdragen aan de paragraaf externe veiligheid Project

Nadere informatie

Externe Veiligheid. Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein

Externe Veiligheid. Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein Externe Veiligheid Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein Opdrachtgever: Aldi Roermond BV Dhr. O. Lebon Postbus 1335 6040 KH Roermond Betreft: Projectnummer: Externe veiligheid Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein

Nadere informatie

RGLO MIT4 BSLI WP 7.13 L 7.13.2 RAPPORT EXTERNE VEILIGHEID

RGLO MIT4 BSLI WP 7.13 L 7.13.2 RAPPORT EXTERNE VEILIGHEID RGLO MIT4 BSLI WP 7.13 L 7.13.2 RAPPORT EXTERNE VEILIGHEID PRORAIL SPOORONTWIKKELING, PLANVORMING EN INFRA Versie 2.0 16 september 2005 141222/EA5/160/029.062/nve Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3

Nadere informatie