Huurovereenkomst SPACE-S werkruimte met koppeling woonruimte Contractnummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huurovereenkomst SPACE-S werkruimte met koppeling woonruimte Contractnummer:"

Transcriptie

1 Huurovereenkomst SPACE-S werkruimte met koppeling woonruimte Contractnummer: De ondergetekenden: Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer , statutair gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven aan de Wal 2 (5611 GG), hierna te noemen: ''verhuurder'', en geboortedatum: hierna te noemen ''huurder'', Overwegende dat: Verhuurder zich als Toegelaten Instelling in de zin van de Woningwet onder andere ten doel stelt het bieden van huisvesting aan personen door het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen; Verhuurder in dit kader ruim 400 sociale huurwoningen (bestaande uit appartementen, lofts, woon- werkcombinaties, studentenkamers en -studio s) heeft gerealiseerd binnen het project SPACE-S, die speciaal zijn bestemd voor huurders die zich kunnen vinden in het bijzondere karakter van SPACE-S; Onder het bijzondere karakter van SPACE-S wordt verstaan: een woonomgeving: - waar groen en stedelijk samen komt; - waar bewoners elkaar graag ontmoeten om samen dingen te ondernemen, maar ook een eigen plek hebben; - waar bewoners niet alleen wonen, maar ook werken, ontspannen en hun passie uitoefenen; - waar bewoners de flexibiliteit hebben om zelf vorm te geven aan hun woning en wijk; - waar een diversiteit aan bewoners woont waaronder studenten, starters, ouderen, en bewoners met woonbegeleiding. SPACE-S is meer dan wonen. Vanaf het begin staan bewoners aan het roer. Samen met verhuurder bepaalde / bepalen zij hoe zij willen wonen, hoe de woonomgeving en woningen er uit zien en hoe zij willen samen leven met hun buren. Speciaal voor het doel van SPACE-S een vereniging is opgericht, te weten de Bewonersvereniging Space-S, hierna te noemen: de Vereniging, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer De Vereniging zal activiteiten organiseren voor haar leden, uitsluitend huurders van Space-S, die passen binnen het bijzondere karakter van SPACE-S; Er sprake is van gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen die uitsluitend toegankelijk zijn voor huurders van SPACE-S of voor huurders van SPACE-S die tevens lid zijn van de Vereniging waarbij voor alle hieronder genoemde ruimten en voorzieningen geldt dat de Vereniging het recht van medegebruik heeft: Uitsluitend toegankelijk voor huurders van SPACE-S en hun bezoekers: - gemeenschappelijke tuinen op de eerste etage tussen blok 1, 2, 3 en 4 en op de begane grond, hierna te noemen: de collectieve tuinen ; - een aantal toegankelijke tuinen op de daken van de woonblokken 2, 4 en 6, hierna te noemen: de daktuinen ; - een collectieve binnenruimte op de 1 e verdieping van blok 1, verdeeld in woonkamer, keuken + toilet, wasruimte met wasmachines, doucheruimte en slaapkamer, hierna te noemen: woonkamer en logeerkamer ; - twee kleine collectieve ruimtes in blok 1 (verdieping 6) en 5 (verdieping 6), grenzend aan de daktuinen van blok 2 en blok 6, hierna te noemen: serres. Uitsluitend toegankelijk voor huurders van SPACE-S die tevens lid zijn van de Vereniging: - een collectieve binnenruimte op de begane grond van blok 5, verdeeld in keuken + berging, toiletgroep, hoofdruimte en halfopen tweede ruimte, hierna te noemen: buurthuis. Door verhuurder voor het gebruik van voormelde gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen nadere regels in artikel 8 lid 2 van de huurovereenkomst zijn opgesteld die onderdeel uitmaken van de huurovereenkomst;

2 De Vereniging, in opdracht van verhuurder, de beheerder is van het buurthuis, de woonkamer, de daktuinen, de logeerkamer, en serres waarbij de Vereniging het exclusieve gebruiksrecht heeft van het buurthuis; De Vereniging via de contributie, haar leden toegang geeft tot het buurthuis onder nadere door de Vereniging bepaalde voorwaarden; Verhuurder de combinatie van wonen en werken mogelijk wenst te maken door aan huurder een woon- en werkruimte te verhuren; Verhuurder alleen bereid is om aan huurder de werkruimte te verhuren onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat huurder ook huurder is van de aangrenzende woonruimte, gelegen aan ADRES, te Eindhoven, hierna te noemen: de woonruimte en de bestemming van het gehuurde uitsluitend een bestemming is in de zin van artikel 7:230a BW; Het nadrukkelijk niet zal zijn toegestaan om gezien de belangen van verhuurder, waaronder het bijzondere karakter van SPACE-S en de belangen van de overige huurders, de werkruimte voor een andere bestemming te gebruiken; De werkruimte is gekoppeld aan de nabij gelegen woonruimte. Deze koppeling komt onder andere tot uitdrukking in de omstandigheid dat de meter voor de levering van elektriciteit en water in de werkruimte en de woonruimte is geplaatst in de woonruimte. Een afzonderlijk gebruik van de werkruimte door een andere persoon dan de huurder van de woonruimte is niet mogelijk en ook niet wenselijk; De koppeling ertoe zal leiden dat wanneer de huurovereenkomst voor de woonruimte zal eindigen, ook de huurovereenkomst voor de werkruimte zal eindigen en bij beëindiging van de huurovereenkomst voor de werkruimte ook de huurovereenkomst voor de woonruimte zal eindigen; Gelet op de hierboven genoemde bijzondere omstandigheden verhuurder het van belang acht om aanvullende bepalingen op te nemen in de huurovereenkomst; Voor het ingaan van deze huurovereenkomst het bijzondere karakter en de bijzondere bepalingen met huurder zijn besproken. VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: Het gehuurde Artikel 1 De verhuurder verhuurt aan huurder de werkruimte gelegen aan ADRES, in Eindhoven. De huurder accepteert de huur van deze werkruimte. De huur betreft de werkruimte inclusief onroerende aanhorigheden, het medegebruik van de gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen, waaronder de gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen in de andere complexen van Space-S, voor zover deze vrij toegankelijk zijn voor huurder, de collectieve tuinen, daktuinen, woonkamer alsmede logeerkamer en serres, hierna te noemen: "het gehuurde". Een beschrijving van het gehuurde met fotobijlage en plattegrond alsmede plattegrond van de gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen is toegevoegd als bijlage 1. Deze bijlage maakt integraal onderdeel uit van de overeenkomst. De bestemming van het gehuurde Artikel De werkruimte is gezien het bijzondere karakter van SPACE-S, de belangen van de overige huurders en de locatie van de werkruimte uitsluitend bestemd om als werkruimte in de zin van artikel 7:230a BW te worden gebruikt door huurder. 2.2 Het is huurder niet toegestaan een andere bestemming aan het gehuurde te geven dan omschreven in 2.1. Er mag nadrukkelijk door huurder geen bestemming aan de werkruimte worden gegeven die betrekking heeft op een bestemming in de zin van artikel 7:290 BW, zoals een klein handelsbedrijf of een ambachtsbedrijf. Evenmin mag in de werkruimte een voor het publiek toegankelijk lokaal aanwezig zijn voor rechtstreekse levering van zaken of diensten.

3 2.3 Voor het recht van (mede)gebruik van de gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen die zijn vermeld in de overwegingen gelden specifieke regels voor de bestemming en het gebruik daarvan. Deze regels zijn in artikel 8.3 van de huurovereenkomst opgenomen. De duur van de huurovereenkomst en de koppeling met de huurovereenkomst woonruimte Artikel De huurovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en gaat in op DATUM. 3.2 De duur van de huurovereenkomst voor de werkruimte is gekoppeld aan de duur van de huurovereenkomst die huurder heeft gesloten voor de gekoppelde woonruimte. Dit brengt het volgende mee: - Huurder kan de huurovereenkomst voor de werkruimte niet afzonderlijk opzeggen. In geval huurder de huurovereenkomst voor de werkruimte opzegt, zegt huurder tevens de huurovereenkomst voor de woonruimte op tegen de datum waartegen de huurovereenkomst voor de werkruimte wordt opgezegd; - In geval de huurovereenkomst voor woonruimte eindigt, ongeacht de grond van beëindiging, zal ook de huurovereenkomst voor de werkruimte eindigen per de datum dat de huurovereenkomst voor de woonruimte eindigt; - In geval huurder tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst voor de werkruimte geldt dat ook als een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst voor de woonruimte; - Indien de huurovereenkomst voor de werkruimte eindigt, eindigt ook de huurovereenkomst voor de woonruimte per de datum van beëindiging van de huurovereenkomst voor de werkruimte; - Een afzonderlijk gebruik van de woon- of werkruimte is niet mogelijk gezien onder andere de omstandigheid dat de meter voor de levering van elektriciteit en water in de werkruimte is geplaatst in de woonruimte. Beide ruimten kunnen niet door twee verschillende huurders worden gehuurd. 3.3 Indien door omstandigheden, die niet aan de verhuurder te wijten zijn het gehuurde later aan de huurder wordt opgeleverd, zal deze latere opleveringsdatum als overeengekomen datum gelden en zal van een tekortkoming van de zijde van de verhuurder geen sprake zijn. De door de huurder te betalen prijs Artikel Vanaf de ingangsdatum van de huur is huurder maandelijks een prijs verschuldigd van PRIJS Deze prijs bestaat uit de kale huurprijs en het voorschot op de servicekosten. De servicekosten zijn een vergoeding voor geleverde zaken en diensten. De vergoeding die huurder verschuldigd is voor door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten wordt bepaald overeenkomstig artikel 16 van de toepasselijke algemene bepalingen. Op deze vergoeding wordt een systeem van voorschotbetalingen met latere verrekening toegepast, zoals daar is aangegeven. Deze zaken en diensten worden in deze overeenkomst verder gespecificeerd. Partijen komen overeen dat verhuurder geen omzetbelasting over de huurprijs in rekening brengt De kale huurprijs die de huurder verschuldigd is, bedraagt: Verhuurder heeft het recht om de huurprijs te wijzigen met ten minste het percentage dat overeenkomt met het percentage dat wettelijk is toegestaan voor een huurverhoging van niet-geliberaliseerde woonruimte per de eerstvolgende 1 juli en vervolgens jaarlijks.

4 4.3. Het maandelijkse voorschotbedrag voor de servicekosten bedraagt: Dit bedrag is als volgt samengesteld: a. Servicekosten, vergoeding van geleverde zaken en diensten die verband houden met het gebruik van het gehuurde: Invoegen servicekostencomponenten Totaal b. Fondsen, vergoeding van geleverde zaken en diensten die verband houden met het gebruik van het gehuurde: Totaal c. Overige diensten, vergoeding van geleverde zaken en diensten die geen verband houden met het gebruik van het gehuurde: N.v.t. 4.4 Huurder voldoet de te betalen prijs voor het gehuurde in zijn geheel, bij vooruitbetaling, vóór de eerste van de maand. Huurder geeft aan de verhuurder een machtiging om het verschuldigde bedrag af te schrijven van zijn rekening. Huurder zorgt ervoor en staat ervoor in dat op dat moment het saldo op zijn rekening voldoende is. In elk geval kan betaling ook geschieden door storting op rekening van de verhuurder. De waarborgsom Artikel 5 Huurder is een waarborgsom verschuldigd van 0,00 De waarborgsom dient te worden betaald op de dag dat de overeenkomst wordt getekend. De woonplaatskeuze van huurder Artikel 6 Huurder verklaart gedurende de huurovereenkomst woonplaats te hebben gekozen in de gehuurde woonruimte. Huurder verklaart dat hij zich laat inschrijven in het Bevolkingsregister van de gemeente waarin het gehuurde zich bevindt. Bij beëindiging van de huurovereenkomst zal huurder aan verhuurder zijn nieuwe adres schriftelijk doorgeven. Volmacht bij overlijden Artikel 7 Huurder verleent, door de ondertekening van deze huurovereenkomst, verhuurder een onherroepelijke volmacht om het gehuurde te ontruimen (en te betreden) als de huurder overlijdt en er geen medehuurder is die de huurovereenkomst voortzet en het gehuurde niet ontruimd is aan het einde van de tweede volle kalendermaand volgend op de maand van overlijden. Verhuurder is gerechtigd om dan alle roerende zaken die zich in het gehuurde bevonden vanwege huurder, in zijn macht te doen brengen en naar eigen inzicht hierover te beschikken. Huurder verklaart hierbij uitdrukkelijk dat deze volmacht niet bij zijn dood eindigt. Bijzondere bepalingen en de algemene huurvoorwaarden Artikel Op deze overeenkomst zijn de Algemene Bepalingen huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW versie juli 2003 van toepassing. De inhoud van de

5 Algemene Bepalingen is bij partijen bekend. Deze voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst. De huurder verklaart dat hij een exemplaar van de Algemene Bepalingen heeft ontvangen bij de ondertekening van deze overeenkomst In afwijking van of als aanvulling op de Algemene Bepalingen is het volgende overeengekomen: I. Huurder is op hoogte gesteld van de inhoud en context van de bijzondere karakteristieken van SPACE-S. De bijzondere karakteristieken zijn onderdeel van het goed huurderschap in de zin van art. 7:213 BW. Huurder zal zich in lijn met de inhoud en context van de bijzondere karakteristieken gedragen; II. Huurder heeft kennisgenomen van de overwegingen in de considerans van deze huurovereenkomst; III. IV. Huurder is op de hoogte (gesteld) van het bestaan en het doel van de Vereniging; De navolgende regels gelden voor het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen die in de considerans nader zijn omschreven: a) De collectieve tuinen, daktuinen, woonkamer en logeerkamer alsmede de serres worden als gemeenschappelijke ruimten gezien zoals is opgenomen in de Algemene Huurvoorwaarden; b) Huurder deelt het recht van gebruik van de collectieve tuinen, daktuinen, woonkamer en logeerkamer alsmede de serres met de andere huurders en de Vereniging, waarvan uitsluitend huurders van SPACE-S lid (kunnen) zijn; c) De Vereniging heeft het recht van gebruik van het buurthuis; d) De Vereniging verzorgt in beginsel de inrichting en het onderhoud van in elk geval de daktuinen. De kosten hiervan worden in beginsel gedragen door de Vereniging. Indien deze kosten niet (meer) kunnen worden gedragen, zal verhuurder deze kosten voor haar rekening nemen en deze doorbelasten in de servicekosten. e) De collectieve tuinen, daktuinen, woonkamer en logeerkamer alsmede de serres zijn uitsluitend bestemd voor activiteiten overeenkomstig het bijzondere karakter van SPACE-S; f) De Vereniging is tot andere mededeling namens verhuurder de beheerder van de daktuinen, woonkamer en logeerkamer alsmede de serres; g) Huurder zal de woonkamer en logeerkamer alsmede de serres in goed onderling overleg met verhuurder alsmede samen met de Vereniging inrichten, gebruiken en onderhouden zoals het een goed huurder betaamt, een en ander in overeenstemming met de doelstelling van de Vereniging en het bijzondere karakter van SPACE-S. De collectieve tuinen zullen door verhuurder worden onderhouden waarvan de kosten worden doorbelast via de servicekosten; h) Het is niet toegestaan de collectieve tuinen, daktuinen, woonkamer alsmede de serres aan derden te verhuren of in gebruik te geven; i) De logeerkamer maakt onderdeel uit van de ruimte waartoe ook de woonkamer behoort en is uitsluitend via de woonkamer te bereiken. De logeerkamer kan worden gebruikt door huurder of gasten van huurder. Voor het gebruik en reserveren van de logeerkamer zal een afzonderlijk reserveringssysteem worden gebruikt, welk systeem tot nadere mededeling namens verhuurder zal worden beheerd door de Vereniging. De huurder is verantwoordelijk voor het gebruik door de huurder of zijn gast van de logeerkamer voor de periode dat de logeerkamer door huurder of zijn gast in gebruik is (gegeven). j) Huurder of bezoekers en gasten van huurder mogen op geen enkele wijze hinder of overlast veroorzaken. Voor het gebruik van de collectieve tuinen, daktuinen, woonkamer en logeerkamer alsmede de serres gelden in dat verband dezelfde verantwoordelijkheden en verplichtingen als voor het gebruik van het gehuurde; k) Indien volgens verhuurder het gebruik van de collectieve tuinen, daktuinen, woonkamer en logeerkamer alsmede de serres in strijd is met de geldende afspraken, niet overeenkomt met de bedoeling van verhuurder met het gebruik van deze gemeenschappelijke ruimten of niet (meer) overeenkomt met de statutaire doelstelling van verhuurder, is verhuurder gerechtigd om: Aan het gebruik in de zin van art van de Algemene Huurvoorwaarden nadere voorschriften of aanwijzingen te verbinden die voor alle huurders van SPACE-S gelden. Deze zullen gelden zodra deze schriftelijk kenbaar zijn gemaakt;

6 Het gebruik van deze gemeenschappelijke ruimten en voorziening(en) te beperken; Het gebruik te wijzigen in die zin, dat de Vereniging niet langer beheerder is van de collectieve tuinen, daktuinen, woonkamer en logeerkamer alsmede de serres maar dat het beheer weer berust bij verhuurder en ook het volledige onderhoud en de inrichting daarvan door of namens verhuurder wordt uitgevoerd en wordt doorbelast aan huurder. V. Opzegging door huurder kan geschieden op welke grond dan ook tegen elke dag van de maand. Gezien het bijzondere karakter van SPACE-S en de bijzondere selectieprocedure dient huurder zes weken voor de datum waartegen de huurder de huurovereenkomst zal gaan opzeggen verhuurder te informeren over de opzegging. Verhuurder kan dan tijdig, in overleg met de Bewonersvereniging, een nieuwe geschikte huurder vinden die past binnen het bijzondere karakter van SPACE-S. Met voormelde informatie termijn is niet bedoeld om de wettelijke opzegtermijn te wijzigen. De opzegtermijn voor huurder bedraagt 1 maand Huurder dient ervoor zorg te dragen dat aan omwonenden geen overlast, hinder of schade wordt veroorzaakt door huurder, of door derden die zich vanwege huurder in het gehuurde en/of de directe woonomgeving of in de gemeenschappelijke ruimten bevinden. 8.4 Het is huurder niet toegestaan in het gehuurde of in de eventuele gemeenschappelijke ruimten, of een deel daarvan, of in de directe omgeving die tot het gehuurde behoort, hennep te kweken of te verhandelen of het gehuurde in te richten als hennepkwekerij. Huurder is bekend met het feit dat het hebben van een hennepkwekerij leidt tot schade aan het gehuurde, leidt tot gevaarzetting alsmede overlast veroorzaakt. Het handelen in strijd met dit verbod is dermate ernstig dat dit de ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde en de woonruimte op de kortst mogelijke termijn rechtvaardigt. Het is huurder evenmin toegestaan om het gehuurde of de gemeenschappelijke voorzieningen zodanig te (laten) gebruiken dat een dergelijk gebruik als een overtreding van de Opiumwet door huurder of door derden, die vanwege huurder gebruik maken van of aanwezig zijn in het gehuurde of de gemeenschappelijke ruimten, kan worden aangemerkt. Het is huurder bekend dat het handelen in strijd met voormeld verbod gepaard kan gaan met overlast, vervuiling, vandalisme etc. Het handelen in strijd met dit verbod is dermate ernstig dat dit de ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde en de woonruimte op de kortst mogelijke termijn rechtvaardigt. Verstrekking gegevens huishoudinkomen en gezinssamenstelling Artikel Huurder verklaart dat de door hem aan verhuurder vóór aanvang van de huurovereenkomst verstrekte gegevens met betrekking tot zijn huishoudinkomen en gezinssamenstelling juist en volledig zijn. 9.2 Indien huurder onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt en hij bij verstrekking van de juiste en volledige gegevens niet in aanmerking zou zijn gekomen voor het gehuurde, moet huurder het gehuurde ontruimen op eerste aanzegging van verhuurder. Indien huurder hiertoe niet overgaat, start verhuurder een gerechtelijke procedure met als doel ontruiming van het gehuurde. De bijlagen bij dit contract Artikel 10 De huurder verklaart te hebben ontvangen: - Bijlage 1: Beschrijving van het gehuurde met fotobijlage en plattegronden van gehuurde - Bijlage 2: de Algemene Bepalingen De in dit artikel bedoelde bijlagen maken deel uit van de huurovereenkomst.

7 Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Eindhoven op Huurder(s) Verhuurder A.A.H.J. Bellemakers districtsmanager District Strijp Afzonderlijke handtekening huurder voor ontvangst van de in artikel 10 vermelde bijlagen. Huurder

Huurovereenkomst SPACE-S werkruimte zonder koppeling woonruimte Contractnummer:

Huurovereenkomst SPACE-S werkruimte zonder koppeling woonruimte Contractnummer: Huurovereenkomst SPACE-S werkruimte zonder koppeling woonruimte Contractnummer: De ondergetekenden: Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, statutair gevestigd

Nadere informatie

M6a Huurovereenkomst SPACE-S zelfstandige woonruimte Contractnummer:

M6a Huurovereenkomst SPACE-S zelfstandige woonruimte Contractnummer: M6a Huurovereenkomst SPACE-S zelfstandige woonruimte Contractnummer: De ondergetekenden: Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, statutair gevestigd en

Nadere informatie

M6b Huurovereenkomst SPACE-S onzelfstandige woonruimte Contractnummer:

M6b Huurovereenkomst SPACE-S onzelfstandige woonruimte Contractnummer: M6b Huurovereenkomst SPACE-S onzelfstandige woonruimte Contractnummer: De ondergetekenden: Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, statutair gevestigd

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer:

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: De ondergetekenden: Vestide, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, kantoorhoudende Willemstraat 28, postcode 5611 HD

Nadere informatie

Huurovereenkomst onzelfstandige woonruimte contractnummer:

Huurovereenkomst onzelfstandige woonruimte contractnummer: Huurovereenkomst onzelfstandige woonruimte contractnummer: De ondergetekenden: Vestide, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, kantoorhoudende Willemstraat 28, postcode 5611 HD te Eindhoven,

Nadere informatie

Het gehuurde is uitsluitend bestemd om voor huurder en de leden van zijn huishouden als woonruimte te dienen.

Het gehuurde is uitsluitend bestemd om voor huurder en de leden van zijn huishouden als woonruimte te dienen. De ondergetekenden: De Chr. woningstichting De Goede Woning, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Rijssen, Jan ter Horststraat nr. 5, hierna te noemen: "verhuurder", Naam Geboortedatum Hierna te noemen:

Nadere informatie

HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE De ondergetekenden: Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Terneuzen aan de Communicatielaan 2 hierna te noemen: "verhuurder", en 1.,

Nadere informatie

VOORBEELD HUUROVEREENKOMST

VOORBEELD HUUROVEREENKOMST VOORBEELD HUUROVEREENKOMST De ondergetekenden: De..., statutair gevestigd en kantoorhoudende te..., aan de... nr... hierna te noemen: "verhuurder", en 1...., geboortedatum:.. 2...., geboortedatum:.. wonende

Nadere informatie

Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer:

Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer: Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer: De ondergetekenden: Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016)

Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016) Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de tijdelijke verhuur van onzelfstandige woonruimte. 1 Bij enkele

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST. wonende te... aan de... hierna zowel ieder afzonderlijk als beiden gezamenlijk te noemen: "huurder",

HUUROVEREENKOMST. wonende te... aan de... hierna zowel ieder afzonderlijk als beiden gezamenlijk te noemen: huurder, HUUROVEREENKOMST Adm.nr: De ondergetekenden: Stichting WoonGoed 2-Duizend Statutair gevestigd en kantoorhoudende te Reuver gemeente Beesel, aan de Pastoor Vranckenlaan 4, 5953 CP REUVER hierna te noemen:

Nadere informatie

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016)

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan jongeren. Dit model is gebaseerd op het Aedes model-huurcontract

Nadere informatie

Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016)

Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan grote gezinnen. Dit model is gebaseerd op het Aedes

Nadere informatie

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016)

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan jongeren. Dit model is gebaseerd op het Aedes model-huurcontract

Nadere informatie

Modelcontract promovendi zelfstandige woonruimte (juli 2016)

Modelcontract promovendi zelfstandige woonruimte (juli 2016) Modelcontract promovendi zelfstandige woonruimte (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan promovendi. 1 Dit model is gebaseerd op het Aedes model-huurcontract

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET WONINGAANPASSING

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET WONINGAANPASSING HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET WONINGAANPASSING VGO-nummer «VGO001i» De ondergetekenden: «RegBedr001» gevestigd te «RegBedr021» aan de «RegBedr019», deel uitmakend van Stichting de Alliantie,

Nadere informatie

Huurcontract Zelfstandige woonruimte (inclusief Warmtewet)

Huurcontract Zelfstandige woonruimte (inclusief Warmtewet) Huurcontract Zelfstandige woonruimte (inclusief Warmtewet) De ondergetekenden: De Woningbouwvereniging Oudewater statutair gevestigd en kantoorhoudende te Oudewater aan de Kapellestraat 19 hierna te noemen:

Nadere informatie

Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016)

Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016) Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de tijdelijke verhuur van zelfstandige

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST voor zelfstandige woonruimte. Ondergetekenden:

HUUROVEREENKOMST voor zelfstandige woonruimte. Ondergetekenden: HUUROVEREENKOMST voor zelfstandige woonruimte Larenseweg 32 Postbus 1854 1200 BW Hilversum Telefoon (035) 646 16 00 Ondergetekenden: Dudok Wonen, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Hilversum, Larenseweg

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH-/KLNT-

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH-/KLNT- Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH-/KLNT- Ondergetekenden, De Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin Julianaplein

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ZORGVRIENDELIJKE APPARTEMENTEN

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ZORGVRIENDELIJKE APPARTEMENTEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ZORGVRIENDELIJKE APPARTEMENTEN U bent de huurder: 1. Mevrouw/De heer Wij zijn de verhuurder: Stichting DrieGasthuizenGroep zorgvriendelijke appartementen, gevestigd

Nadere informatie

hierna zowel ieder afzonderlijk als beiden gezamenlijk te noemen huurder

hierna zowel ieder afzonderlijk als beiden gezamenlijk te noemen huurder Larenseweg 32 Postbus 1854 1200 BW Hilversum Telefoon (035) 646 16 00 Fax (035) 646 16 01 info@dudokwonen.nl www.dudokwonen.nl HUUROVEREENKOMST voor onzelfstandige woonruimte Ondergetekenden: Dudok Wonen,

Nadere informatie

Huurovereenkomst Loods

Huurovereenkomst Loods Huurovereenkomst Loods De ondergetekenden: 1. Verhuurder Naam: Verstoep Verhuur, onderdeel van D.L. Verstoep Transport Gevestigd te: Gouderak Nr. KvK: 29032141 Postcode: 2831 BJ Straat: Middelblok 41 Telefoon:

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT

Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT Ondergetekenden, De stichting Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin Julianaplein

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD MET PARKEERPLAATS

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD MET PARKEERPLAATS HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD MET PARKEERPLAATS De ondergetekenden: «RegBedr001 gevestigd te «RegBedr021 aan de «RegBedr019, deel uitmakend van Stichting de Alliantie, statutair

Nadere informatie

VOORBEELD HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET ZORGBEPALING (KOPPELBEDING) 1

VOORBEELD HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET ZORGBEPALING (KOPPELBEDING) 1 VOORBEELD HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET ZORGBEPALING (KOPPELBEDING) 1 De ondergetekenden: De..., statutair gevestigd en kantoorhoudende te..., aan de... nr... hierna te noemen: "verhuurder",

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE ONBEPAALDE TIJD

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE ONBEPAALDE TIJD 1 HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE ONBEPAALDE TIJD DE ONDERGETEKENDEN: 1. STICHTING JONGEREN HUISVESTING TWENTE, statutair gevestigd te Enschede en kantoorhoudende aan de Lasondersingel 178, hierna te noemen:

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD De ondergetekenden: «RegBedr001 gevestigd te «RegBedr021 aan de «RegBedr019, deel uitmakend van Stichting de Alliantie, statutair gevestigd te Hilversum,

Nadere informatie

Modelcontract tijdelijke verhuur op basis van artikel 15 Leegstandwet (juli 2016)

Modelcontract tijdelijke verhuur op basis van artikel 15 Leegstandwet (juli 2016) Modelcontract tijdelijke verhuur op basis van artikel 15 Leegstandwet (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een model contract aan voor de tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW KONTRAKT_NUMMER HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Gebaseerd op het model zoals door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Ondergetekenden:

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT Ondergetekenden, De stichting Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER ONDERGETEKENDEN: 1. VOORNA(A)M(EN) ACHTERNAAM, geboren op GEBOORTEDATUM te GEBOORTEPLAATS, wonende te PLAATS (POSTCODE), aan de STRAAT HUISNUMMER,

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VIJF JAAR OF KORTER (voor het huren van een kamer in een woning waarin de verhuurder niet woont)

HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VIJF JAAR OF KORTER (voor het huren van een kamer in een woning waarin de verhuurder niet woont) HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VIJF JAAR OF KORTER (voor het huren van een kamer in een woning waarin de verhuurder niet woont) ONDERGETEKENDEN: 1. VOORNA(A)M(EN) ACHTERNAAM, geboren op GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Ondergetekende hierna te noemen verhuurder EN hierna te noemen huurder zijn het volgende overeengekomen: 1 Het gehuurde, bestemming 1.1 Verhuurder verhuurt aan

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR

MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR Ondergetekenden: Naam: Adres: Woonplaats: hierna te noemen verhuurder, en Naam: Huidig adres: Woonplaats: Geboortedatum: Paspoort of identiteitsbewijsnummer: (indien

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde,

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde,

Nadere informatie

Adres, Postcode, Plaats

Adres, Postcode, Plaats HUUROVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD ONDERGETEKENDEN: Naam : Adres : Postcode / plaats : Telefoon : Mobiele nummer : E-mail adres : IBAN rekeningnummer : Hierna te noemen verhuurder en beheerder. Naam :

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VGO-nummer «VGO001i» De ondergetekenden: «RegBedr001» gevestigd te «RegBedr021» aan de «RegBedr019», deel uitmakend van Stichting de Alliantie, statutair gevestigd

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM De ondergetekenden: en, verhuurder, huurder Overwegende dat a. verhuurder eigenaar is van de woonruimte aan de te Amsterdam; b. verhuurder in

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl.

Nadere informatie

Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1

Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1 Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1 Ondergetekenden, De... gevestigd en kantoorhoudend te... hierna te noemen: verhuurder en...... (elk van hen) hierna te noemen: huurder In

Nadere informatie

1 Stichting DUWO, gevestigd te Delft, verder: DUWO en verhuurder ;

1 Stichting DUWO, gevestigd te Delft, verder: DUWO en verhuurder ; Partijen: 1 Stichting DUWO, gevestigd te Delft, verder: DUWO en verhuurder ; 2 Contactnummer: Naam: Geboortedatum: Nationaliteit: Onderwijsinstelling: verder: huurder, die bij aanvang van de huur de hoedanigheid

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website

Nadere informatie

+XXURYHUHHQNRPVWRQ]HOIVWDQGLJHZRRQHHQKHLG

+XXURYHUHHQNRPVWRQ]HOIVWDQGLJHZRRQHHQKHLG +XXURYHUHHQNRPVWRQ]HOIVWDQGLJHZRRQHHQKHLG (campuscontract) Verhuurder In deze huurovereenkomst wordt verstaan onder: Ymere: de Stichting Ymere, gevestigd te Amsterdam, hierbij vertegenwoordigd door een

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 20 maart 2017 vast Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde, de toegevoegde

Nadere informatie

Huurcontract-Woonruimte- Maatschap-Particulier

Huurcontract-Woonruimte- Maatschap-Particulier Huurcontract-Woonruimte- Maatschap-Particulier van WR Makelaars 26 sep 2013 WR Makelaars - Hofgeest 40-1102Er - Amsterdam HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW ONDERGETEKENDEN A de publiekrechterlijke rechtspersoon: Gemeente Leeuwarden, gevestigd te Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde,

Nadere informatie

Tijdelijke huurovereenkomst Jongerenhuisvesting

Tijdelijke huurovereenkomst Jongerenhuisvesting Tijdelijke huurovereenkomst Jongerenhuisvesting Contract nummer Perceelnummer : INVULVELD : INVULVELD Ondergetekenden, Woningstichting Eigen Haard gevestigd en kantoor houdend aan Arlandaweg 88 te Amsterdam,

Nadere informatie

Huurovereenkomst kantoorruimte

Huurovereenkomst kantoorruimte Huurovereenkomst kantoorruimte Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten worden

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OMKLAPWONINGEN

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OMKLAPWONINGEN mercatus SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OMKLAPWONINGEN De ondergetekenden: De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid MERCATUS, gevestigd en kantoorhoudende te Emmeloord, gemeente Noordoostpolder aav het

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E

H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Verhuurder, huurder en het gehuurde Verhuurder Naam; -- Adres; -- Postcode & woonplaats; -- Telefoonnummer; -- Bankrekeningnummer; -- Mail; -- Huurder Naam; --

Nadere informatie

Huurovereenkomst. De ondergetekenden: partij A:

Huurovereenkomst. De ondergetekenden: partij A: Huurovereenkomst De ondergetekenden: partij A: Woonstichting Vryleve, statutair gevestigd te Lobith en aldaar kantoorhoudende aan de Halve Maan 18 (Postbus 1, 6916 ZG Tolkamer), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

hierna zowel ieder afzonderlijk als beiden gezamenlijk te noemen: "huurder",

hierna zowel ieder afzonderlijk als beiden gezamenlijk te noemen: huurder, HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE De ondergetekenden: De R.K. Woningbouwvereniging Zeist, Hortensialaan 30, 3702 VG Zeist, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur/bestuurder mr. C.H. Schuurmans,

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST GROND EN / OF WATER

HUUROVEREENKOMST GROND EN / OF WATER HUUROVEREENKOMST GROND EN / OF WATER ONDERGETEKENDEN: 1. de GEMEENTE AMSTERDAM (Gemeentelijk Vastgoed), gevestigd aan de Voormalige Stadstimmertuin 4-6, 1018 ET te Amsterdam, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E

H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Toelichting op de Huurovereenkomst

Toelichting op de Huurovereenkomst Toelichting op de Huurovereenkomst In het eerste deel van de overeenkomst staat omschreven met welke huurder(s) Tiwos een huurovereenkomst heeft getekend. De genoemde personen zijn ieder voor de volle

Nadere informatie

Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van?? maand1 2007 de kamer in de woning aan: Hoorneslaan 999 te: 2221??

Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van?? maand1 2007 de kamer in de woning aan: Hoorneslaan 999 te: 2221?? Huurcontract Ondergetekenden Naam verhuurder: John... Adres: Hoorneslaan 999, 2221?? Katwijk zh Telefoon: 06-........ Naam huurder: VVV Naam, Adres 999, 9999 XX Woonplaats, geboren.. -.. 19.. komen het

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS

HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS Huurder: Electronica Electronics & Verhuurder: vof Belegger Straatnaam 1 HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST VOOR WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST VOOR WOONRUIMTE eventueel in combinatie met een garage / parkeerplek Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGEBOX/BERGING

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGEBOX/BERGING ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 Garagebox/berging: de gehuurde ruimte zoals bedoeld in artikel 7:230a van het Burgerlijk Wetboek 1.2 Huurder: degene(n) met wie verhuurder een overeenkomst van huur en verhuur

Nadere informatie

Stuknummer: bi09.01048

Stuknummer: bi09.01048 Stuknummer: bi09.01048 huurovk Nijverheidsweg versie d (2).DOC huurovk Nijverheidsweg versie d HUUROVEREENKOMST KANTOOR/BEDRIJFSRUIMTE NIJVERHEIDSWEG 5/5A, DEN HELDER DE ONDERGETEKENDEN: De naamloze vennootschap

Nadere informatie

Standaard Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Woningstichting Wuta

Standaard Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Woningstichting Wuta Standaard Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Woningstichting Wuta Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de

Nadere informatie

«HContr015», geboortedatum: «HContr010» en «MContr015» en Fout! Testvoorwaarde ontbreekt.

«HContr015», geboortedatum: «HContr010» en «MContr015» en Fout! Testvoorwaarde ontbreekt. TIJDELIJKE HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE EX ARTIKEL 15 LEEGSTANDSWET De ondergetekenden: «RegBedr001» gevestigd te «RegBedr021» aan de «RegBedr019», deel uitmakend van Stichting de Alliantie,

Nadere informatie

Tijdelijke huurovereenkomst in de zin van artikel 15 van de Leegstandwet

Tijdelijke huurovereenkomst in de zin van artikel 15 van de Leegstandwet Tijdelijke huurovereenkomst in de zin van artikel 15 van de Leegstandwet Ondergetekenden: Volledige naam Gevestigd / wonende aan en, hierna te noemen "verhuurder" Volledige naam Geboren op.. Beroep. Paspoortnummer

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Ondergetekenden: Zijn overeengekomen:

Huurovereenkomst. Ondergetekenden: Zijn overeengekomen: Huurovereenkomst Ondergetekenden: 1. Hoogerbrugge & Partners (handelsnaam: MB67 Offices), gevestigd Middel Broekweg 67, 2675 KG Honselersdijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

CALCULUS. verhuur. Hospita overeenkomst. Naam. Adres. Postcode. Woonplaats. Telefoonummer. Hierna te noemen verhuurder en. Naam. Adres.

CALCULUS. verhuur. Hospita overeenkomst. Naam. Adres. Postcode. Woonplaats. Telefoonummer. Hierna te noemen verhuurder en. Naam. Adres. Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoonummer Hierna te noemen der en Naam Adres Postcode Woonplaats E-mailadres Studie richting Tel. Mobiel Tel. Nood BSN Geboortedatum Geboorteplaats Hierna te noemen huurder.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Algemene Voorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene Voorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene Voorwaarden: over rechten en plichten Gefeliciteerd! U heeft zojuist de sleutels ontvangen van uw woning. Samen met u hopen wij dat

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

TIJDELIJKE HUUROVEREENKOMST

TIJDELIJKE HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE HUUROVEREENKOMST Straatnaam 63 Huurder: Fietsenmaker & Verhuurder: vof Belegger HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor

Nadere informatie

KOOPGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN

KOOPGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN De algemene voorwaarden Wat is...? Voorwaarden voor de huurovereenkomst zelfstandige toelichting woonruimte. KOOPGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN Nieuwbouw Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel

Nadere informatie

Huurovereenkomst met een student betreffende woonruimte, als bedoeld in art. 7:274 lid 4 BW

Huurovereenkomst met een student betreffende woonruimte, als bedoeld in art. 7:274 lid 4 BW Huurovereenkomst met een student betreffende woonruimte, als bedoeld in art. 7:274 De ondergetekenden: Woon-, zorg- en activiteitencentrum voor ouderen Vreedenhoff, gevestigd aan de Esperantolaan 2, te

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST LEEGSTANDWET

HUUROVEREENKOMST LEEGSTANDWET HUUROVEREENKOMST LEEGSTANDWET juli 2014 De ondergetekenden: 1., wonende te., hierna te noemen: verhuurder ; en 2., wonende te., hierna te noemen: huurder ; De ondergetekenden 1 en 2 hierna gezamenlijk

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN GARAGES

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN GARAGES ALGEMENE HUURVOORWAARDEN GARAGES Algemene huurvoorwaarden voor garages U bent huurder van een garage van Beter Wonen Vechtdal en heeft voor deze garage een huurcontract getekend. Op deze overeenkomst zijn

Nadere informatie

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning Ondergetekenden Naam verhuurder:... Naam huurder:... Adres:... Telefoon:... komen het volgende overeen: A. DE WOONRUIMTE Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de

Nadere informatie

voorwaarden Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden

voorwaarden Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden voorwaarden Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a Burgerlijk Wetboek) ONDERGETEKENDEN De gemeente Steenwijkerland, gevestigd Vendelweg 1, 8331 XE Steenwijk, ten deze

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verw ijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

Ondergetekenden. Verhuurder: Telefoon: E-mail: Huurder: komen het navolgende overeen:

Ondergetekenden. Verhuurder: Telefoon: E-mail: Huurder: komen het navolgende overeen: Ondergetekenden Verhuurder: Adres: Telefoon: E-mail: en Huurder: Telefoon: E-mail: komen het navolgende overeen: Woonruimte 1.1. De verhuurder verhuurt met ingang van 20 de kamer(s) in de woning aan de.

Nadere informatie

Tijdelijke huurovereenkomst woonruimte. Concept

Tijdelijke huurovereenkomst woonruimte. Concept Tijdelijke huurovereenkomst woonruimte ONDERGETEKENDEN: gevestigd/wonende te, hierna te noemen 'verhuurder', EN. geboren: beroep:. paspoortnummer:. gevestigd/wonende te:., hierna te noemen 'huurder', ZIJN

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en op 17-2-2015 gedeponeerd bij de griffie

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 15 augustus 2008 vastgesteld en op 25 augustus 2008 gedeponeerd bij

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

Voorbeelden van huurcontracten

Voorbeelden van huurcontracten Voorbeelden van huurcontracten 1. HUUROVEREENKOMST SPORTACCOMMODATIE Verhuurder De gemeente Rotterdam, vertegenwoordigd door de directeur Sport en Recreatie, daartoe aangewezen door de Burgemeester van

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Versie 27-05-2015 HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en op 17-2-2015 gedeponeerd

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

Huurrecht - woonruimte

Huurrecht - woonruimte Huurrecht - woonruimte Bij huurrecht en huurovereenkomst denkt men al snel aan het (ver)huren van een onroerende zaak, meestal een gebouw, en de meeste huurvragen hebben hier ook betrekking op. De wet

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte De ondergetekenden: Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Stichting GroenWest, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Woerden aan de Oslolaan nr. 2, KvKnummer 30039900, hierna te noemen: "verhuurder",

Nadere informatie

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder";

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen de Verhuurder; Tijdelijke huurovereenkomst De ondergetekenden: 1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder"; 2... [naam huurder], geboren op.. [datum] te [geboorteplaats], thans wonende te [plaats], hierna

Nadere informatie

Duurzaam woongenot voor ú Huurreglement. Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Duurzaam woongenot voor ú Huurreglement. Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE En andere bedrijfsruimte niet ex., Artikel 7: 230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE En andere bedrijfsruimte niet ex., Artikel 7: 230a BW ONDERGETEKENDEN De Vennootschap onder Firma Riversidelofts, gevestigd te (1017 NA) Amsterdam aan de Leidsegracht 13/15 hierna te noemen verhuurder, vertegenwoordigd door de heer M.R. van Dijk, en XXXXXXX,

Nadere informatie

Onderhuurovereenkomst. inzake. de vestiging van een consultatiebureau. aan de Brouwerijstraat 5 in Kruiningen. tussen.

Onderhuurovereenkomst. inzake. de vestiging van een consultatiebureau. aan de Brouwerijstraat 5 in Kruiningen. tussen. Onderhuurovereenkomst inzake de vestiging van een consultatiebureau aan de Brouwerijstraat 5 in Kruiningen tussen de GGD-Zeeland en de Gemeente Reimerswaal 15.023211 1 Huurovereenkomst voor drie kantoorruimten

Nadere informatie