Project Mainportontwikkeling Rotterdam. Zienswijzer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project Mainportontwikkeling Rotterdam. Zienswijzer"

Transcriptie

1 Project Mainportontwikkeling Rotterdam Zienswijzer

2 Project Mainportontwikkeling Rotterdam Zienswijzer Mogelijkheden voor inbreng in procedures Maasvlakte 2

3 Ontwerp-besluiten voor aanleg Maasvlakte 2 mogelijkheid tot indienen van zienswijzen Eind 2006 besloten kabinet en parlement tot een serie projecten om de mainport Rotterdam te versterken en de kwaliteit van de leefomgeving in Rijnmond te verbeteren. Aanleg van een nieuw Rotterdams havengebied, Maasvlakte 2, is onderdeel van dit Project Mainportontwikkeling Rotterdam. Voor het aanleggen en inrichten van Maasvlakte 2, moeten de gemeenten Rotterdam en Westvoorne en de Rijksoverheid (aangepaste) bestemmingsplannen vaststellen en vergunningen verlenen. De ontwerp-besluiten hiervoor liggen begin 2008 ter inzage en belanghebbenden kunnen hierop een reactie, in de vorm van een zienswijze, indienen. In deze brochure meer informatie over het waarom van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam, de procedures die voor de aanleg van Maasvlakte 2 worden doorlopen en de besluiten die daarvan het resultaat zijn. Deze brochure zelf maakt geen deel uit van de procedures. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Voor meer informatie over inzage van stukken en het indienen van reacties kunt u terecht bij: Het Inspraakpunt Postbus 30316, 2500 GH Den Haag

4 Project Mainportontwikkeling Rotterdam haven én leefomgeving In het bestaande haven- en industriegebied van Rotterdam is voor nieuwe bedrijven en bestaande klanten die willen uitbreiden vrijwel geen ruimte meer beschikbaar. De Rotterdamse haven vervult een belangrijke rol in onze economie en voldoende ruimte is onmisbaar voor een succesvolle haven met een hoog kwaliteitsniveau. Daarom heeft de Nederlandse overheid besloten dat het Havenbedrijf Rotterdam een nieuw, modern havengebied in zee mag aanleggen. Samen met deze havenuitbreiding wil de Nederlandse overheid de kwaliteit van de leefomgeving in Rijnmond verbeteren: meer ruimte voor natuur en recreatie en minder overlast van haven en industrie. Deze dubbele doelstelling voor de economie en leefomgeving van Rotterdam is uitgewerkt in het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). PMR bestaat uit drie met elkaar verbonden ( het een niet zonder het ander ) deelprojecten: Aanleg van een nieuw haven- en industriegebied, Maasvlakte 2, en de bijbehorende verplichte natuurcompensatie (maatregelen om schade aan beschermde natuur te compenseren). Ontwikkeling van 750 hectare natuur- en recreatiegebied op Midden-IJsselmonde en ten noorden van Rotterdam en aanleg van een groene verbinding over de A15 voor fietsers en wandelaars. Verbetering van Bestaand Rotterdams Gebied: een serie projecten om het bestaande havengebied beter te benutten en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. De uitvoering van deze deelprojecten is de verantwoordelijkheid van: Maasvlakte 2: Havenbedrijf Rotterdam (aanleg en exploitatie) Bijbehorende natuurcompensatie: Rijksoverheid 750 hectare natuur- en recreatiegebied: provincie Zuid-Holland Bestaand Rotterdams Gebied: gemeente Rotterdam Maasvlakte 2 duizend hectare nieuwe haven Maasvlakte 2 wordt aangelegd op een nieuw stuk land in zee, dat aansluit op de bestaande Maasvlakte. Het zand voor de landaanwinning is voornamelijk afkomstig uit de Noordzee. De totale landaanwinning wordt tweeduizend hectare groot: daarvan is maximaal 1000 ha bedrijventerrein, de rest bestaat uit havenbekkens, zeewering en wegen. Op Maasvlakte 2 komen grootschalige container- en chemiebedrijven die voor hun bedrijfsvoering aangewezen zijn op een zeehaven met diep vaarwater. Het Havenbedrijf Rotterdam, uitvoerder van het project, wil in de tweede helft van 2008 starten met de aanleg. Die aanleg gaat in fasen: in de eerste fase legt het Havenbedrijf de zeewering aan en de eerste serie bedrijventerreinen met wegen, kades en andere voorzieningen. Bedrijven kunnen daar vanaf 2013 aan de slag. Het tempo van de verdere invulling is afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt. Naar verwachting is Maasvlakte 2 rond 2033 volledig aangelegd en in gebruik. Procedures van PKB naar besluiten en vergunningen In de Planologische Kernbeslissing PMR uit 2006 heeft de Nederlandse overheid vastgelegd waar en onder welke voorwaarden het Havenbedrijf Rotterdam Maasvlakte 2 kan aanleggen en exploiteren. Voor die aanleg daadwerkelijk van start kan, moeten de gemeenten Rotterdam en Westvoorne de benodigde ruimte reserveren en bestemmingen vastleggen. Daarnaast moet de Rijksoverheid vergunningen verlenen voor het winnen van zand, het bouwen en onderhouden van een zeewering, het aanleggen van land en het waarborgen van aanwezige natuurwaarden. De procedures voor deze besluiten en vergunningen bieden de mogelijkheid om belangen, ideeën en bezwaren in te brengen. De eerste gelegenheid daarvoor was in april en mei 2007 bij de presentatie van de onderzoeken naar de milieueffecten van Maasvlakte 2 en de eerste voorstellen voor besluiten. Op basis van die reacties zijn ontwerp-besluiten opgesteld, waarop iedereen die dat wil van 4 januari tot en met 14 februari 2008 kan reageren in de vorm van een zienswijze. Alle negen ontwerp-besluiten worden daarvoor gezamenlijk ter inzage aangeboden. Ook tijdens de verdere procedure zijn er nog mogelijkheden om inbreng te leveren (zie overzicht pag. 8).

5 Ruimtelijke besluiten precieze locatie en bestemming vastleggen Basis voor de ruimtelijke besluiten die de gemeenten Rotterdam en Westvoorne in het kader van de Wet op de ruimtelijke ordening nemen om Maasvlakte 2 mogelijk te maken, is de Planologische Kernbeslissing PMR uit Het bestemmingsplan Maasvlakte 2 dat de gemeente Rotterdam heeft opgesteld, past binnen de ruimtelijke reserveringen en randvoorwaarden die het Rijk in de PKB heeft vastgelegd. Het bestemmingsplan bepaalt de precieze locatie, omvang en vorm van de landaanwinning en geeft aan welke functie elk deel van de landaanwinning krijgt. Daarnaast leggen de gemeente Rotterdam en de gemeente Westvoorne in twee bestaande ruimtelijke plannen een nieuwe geluidzone rond Maasvlakte 2 vast. De gemeente Rotterdam maakt daarvoor een partiële herziening van het bestemmingsplan Maasvlakte 1981 en de gemeente Westvoorne van het plan Zeegebied Verder is vrijstelling nodig, volgens artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening, om van een strook met de bestemming zee in het bestemmingsplan Maasvlakte 1981, vooruitlopend op de volledige afronding van het bestemmingsplan Maasvlakte 2, al land te kunnen maken. Vergunningen toestemmingen voor aanleg en beheer Om binnen de voorwaarden uit het bestemmingsplan daadwerkelijk het nieuwe havengebied te mogen aanleggen en beheren, zijn diverse vergunningen nodig: een vergunning om het benodigde zand te winnen (Ontgrondingenwet); een concessie om land te maken (Wet 1904 over droogmakerijen en indijkingen); een vergunning om beheer en onderhoud van de zeewering te regelen (Wet beheer rijkswaterstaatswerken); natuurvergunningen die aanleg en exploitatie van de nieuwe haven toetsen aan de natuurbeschermingswetgeving (Natuurbeschermingswet 1998 en Flora- en Faunawet).

6 Bijgaande tabel geeft een overzicht van alle negen ruimtelijke besluiten en vergunningen die nodig zijn om Maasvlakte 2 te realiseren. Per procedure zijn doel, bevoegde overheid en de mogelijkheden voor het inbrengen van belangen, ideeën en bezwaren aangegeven. Maasvlakte 2: overzicht besluiten en vergunningen Procedure Doel van de procedure Bevoegde overheid voor het nemen van het besluit Mogelijkheden voor inbreng* 1. Bestemmingsplan voor Maasvlakte 2 vorm, plaats en bestemming van Maasvlakte 2 vastleggen Gemeente Rotterdam zienswijze, bedenkingen en beroep 2. Vrijstelling (artikel 19) van bestaand bestemmingsplan Maasvlakte uit 1981 als zee aangeduid deel voor de kust van de huidige Maasvlakte bestemming land geven om de aanleg van Maasvlakte 2 mogelijk te maken Gemeente Rotterdam 3. Partiële herziening van bestaand bestemmingsplan Maasvlakte uit 1981 deel van de geluidzone voor Maasvlakte 2 vastleggen Gemeente Rotterdam zienswijze, bedenkingen en beroep 4. Partiële herziening bestemmingsplan Zeegebied uit 1999 deel van de geluidzone voor Maasvlakte 2 vastleggen Gemeente Westvoorne zienswijze, bedenkingen en beroep 5. Ontgrondingsvergunning toestemming en voorwaarden voor zandwinning in de Noordzee op specifieke locaties en diepten ministerie van Verkeer en Waterstaat 6. Concessie voor aanleg nieuw land toestemming en voorwaarden voor uitvoeren van de landaanwinning ministerie van Verkeer en Waterstaat 7. Vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken regels voor beheer en onderhoud van de zeewering van de landaanwinning ministerie van Verkeer en Waterstaat 8. Natuurbeschermingswet vergunning landaanwinning toetsen aan regels van Natuurbeschermingswet ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 9. Ontheffing Flora- en Faunawet landaanwinning toetsen aan regels van Flora- en Faunawet ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Milieueffecten achtergrondinformatie bij ontwerp-besluiten Natuurcompensatie eigen procedure Na vaststelling van de Planologische Kernbeslissing PMR (2006), zijn milieueffectrapporten (MER-en) opgesteld waarin de milieugevolgen zijn beschreven van de aanleg (MER Aanleg) en het gebruik (MER Bestemming) van Maasvlakte 2. Onderdeel van deze rapporten is een zogenoemde passende beoordeling van de effecten van de landaanwinning op beschermde natuur. De rapporten zijn in april 2007 ter inspraak aangeboden en beoordeeld door de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage. Bij die beoordeling heeft de Commissie een aantal aanvullende vragen gesteld. Deze zijn in de Nadere toelichting op vragen en opmerkingen van de Commissie m.e.r. van een reactie voorzien door het Havenbedrijf Rotterdam. Daarop heeft de Commissie haar advies afgerond. De Nadere toelichting en het advies van de Commissie m.e.r. worden ter informatie ook ter inzage gelegd. Op al deze stukken is geen inspraak meer mogelijk. Schade die kan optreden aan beschermde natuur door aanleg en gebruik van Maasvlakte 2, wordt volgens de wettelijke regels gecompenseerd. Dit gebeurt in de vorm van extra beschermingsmaatregelen in de Voordelta en aanleg van een nieuw duingebied voor de kust van Delfland. De procedures voor deze natuurcompensatie volgen een eigen traject. Wel moet de compensatie, zowel inhoudelijk als procedureel, geregeld zijn voor de aanleg van Maasvlakte 2 van start kan. * Zienswijzen bij de bevoegde overheid, bedenkingen bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland en (hoger) beroep bij de beroepsrechter of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

7 Overzicht van de negen besluiten 1. Bestemmingsplan Maasvlakte 2 Het bestemmingsplan geeft de ruimtelijke functie van de landaanwinning aan in een gebied dat op dit moment voor een deel de bestemming zee heeft (bestemmingsplan Maasvlakte 1981) en voor een groter deel niet onder een bestemmingsplan valt. Het bestemmingsplan Maasvlakte 2 gaat de locatie, omvang en vorm van de landaanwinning vastleggen en geeft aan welk functie elk deel van de landaanwinning krijgt zoals zeewering, havenbekken, wegen en uitgeefbaar terrein. Kern van het bestemmingsplan zijn de nieuwe functies: container op- en overslag, distributiebedrijven en chemische industrie. In het totaal 1000 ha netto uitgeefbaar terrein met een flexibele verdeling over de drie bedrijfssoorten. Per bedrijfssoort gelden randvoorwaarden voor (bedrijfs)- gebouwen. De overige gebieden krijgen functies voor zeewering en de ontsluiting van het gebied. Medegebruik is mogelijk voor met name recreatie op het strand en windenergie op de zeewering. De uitvoerige toelichting op het plan onderbouwt de keuzen. Daarbij komen ook de gevolgen voor het milieu aan de orde, zoals over externe veiligheid en lucht. Om te voorkomen dat als gevolg van Maasvlakte 2 de normen voor luchtkwaliteit (verder) worden overschreden, zullen compenserende maatregelen worden getroffen. Voor de uitvoering van deze maatregelen maakt de gemeente Rotterdam (bindende) afspraken met het Rijk en het Havenbedrijf Rotterdam. De tekst van de voorgenomen Overeenkomst luchtkwaliteit wordt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan bekendgemaakt. Gemeenteraad van Rotterdam neemt besluit op basis van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 1. Vaststelling van het bestemmingsplan in de gemeenteraad van Rotterdam. Hierbij betrekt de Raad de zienswijzen die zijn ingebracht. 2. Mogelijkheid om bedenkingen in te dienen bij GS van Zuid-Holland (hiertoe ligt het vastgesteld Bestemmingsplan 6 weken ter inzage). 3. Goedkeuring van het plan door GS van Zuid- Holland. Mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hiertoe ligt het goedgekeurde Bestemmingsplan 6 weken ter inzage). Het bestemmingsplan kent twee soorten besluiten: de ruimtelijke instemming voor de overgang van zee naar land en vooral de toekenning van de ruimtelijke functies voor het gebruik van Maasvlakte 2. Voor dat eerste zijn de omvang, vorm en ligging van de landaanwinning precies aan elkaar gelijk in bestemmingsplan en de concessie. De volgorde in de besluitvorming is dat het Rijk zekerheid krijgt over het toekomstige gebruik voordat de toestemming wordt verleend om nieuw land te maken in zee (concessie). Dat betekent dat de concessie niet wordt verleend voordat het bestemmingsplan in de Raad is vastgesteld en daaropvolgend ook de vrijstelling ex art 19 is verleend

8 2. Vrijstelling artikel 19 Het zeegebied direct grenzend aan de huidige Maasvlakte heeft de bestemming zee in het bestemmingsplan Maasvlakte Om met de aanlegactiviteiten te kunnen starten voordat het nieuwe Bestemmingsplan Maasvlakte 2 de gehele procedure heeft doorlopen is een vrijstelling nodig van het geldende bestemmingsplan Maasvlakte Die vrijstelling houdt in dat de bestemming zee alvast wordt veranderd in de bestemming land. Het gebruik van dit land wordt vervolgens geregeld in het bestemmingsplan Maasvlakte 2. Deze vrijstelling kan worden verleend door Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, op grond van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Rekening houdend met de zienswijzen vraagt de gemeente een verklaring van geen bezwaar aan bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Na ontvangst van deze verklaring en een intern adviestraject binnen de gemeente Rotterdam verlenen Burgemeester en Wethouders de vrijstelling. Tegen de vrijstelling is beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De vrijstelling loopt vooruit op het bestemmingsplan Maasvlakte 2. Daarom geldt de afspraak dat Burgemeester en Wethouders de vrijstelling pas verlenen als voldoende zekerheid bestaat over dit bestemmingsplan Maasvlakte 2 in de vorm van een raadsbesluit. Hiermee is de vrijstelling het formeel geldende besluit dat voorafgaat aan de verlening van de concessie. 3 & 4. Partiële herzieningen van bestemmingsplannen (2x) Het bestemmingsplan Maasvlakte 2 maakt een industrieterrein met nieuwe geluidsbronnen mogelijk. Voor een dergelijk terrein moet op grond van de Wet geluidhinder een geluidzone worden ingepast in de bestemmingsplannen. De geluidzone komt te liggen in een gebied waar nu het bestemmingsplan Zeegebied 1999 (gemeente Westvoorne) en het bestemmingsplan Maasvlakte 1981 (gemeente Rotterdam) gelden. De nieuwe geluidzone moet in deze bestemmingsplannen worden opgenomen. De gemeenteraden van Westvoorne en Rotterdam nemen het besluit tot partiële herziening van het bestemmingsplan Zeegebied 1999 respectievelijk Maasvlakte 1981 op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. De herzieningen volgen de volledige procedure van een bestemmingsplan, dat wil zeggen na vaststelling in de gemeenteraad volgt de procedure van bedenkingen bij en goedkeuring door Gedeputeerde Staten met daarna nog de mogelijkheid tot beroep. De geluidzone moet ongeveer gelijktijdig worden vastgelegd in alle drie de bestemmingsplannen (Maasvlakte 2, Maasvlakte 1981 en Zeegebied 1999). Om de zone geheel te sluiten stelt de minister van VROM in een Algemene Maatregel van Bestuur het laatste deel van de zone gelegen op de Noordzee vast. 5. Ontgrondingsvergunning Vergunning die aangeeft waar en hoeveel zand mag worden gewonnen in de Noordzee en welke voorwaarden daarbij gelden, zoals over het tempo, de wijze van winning etc. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft vergunning aangevraagd op basis van de Ontgrondingenwet. De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat is bevoegd om de vergunning te verlenen. 1. Verlenen van de vergunning. Hierbij betrekt de staatssecretaris de zienswijzen die zijn ingebracht. 2. Mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 3. Uitspraak van Afdeling. De PKB geeft het ruimtelijke kader voor de zandwinning (zoekgebied en randvoorwaarden). De procedure voor de zandwinning is verder niet afhankelijk van een van de andere procedures. In de uitvoering heeft het Havenbedrijf Rotterdam de ontgrondingsvergunning nodig om het zand te winnen dat nodig is voor de aanleg van Maasvlakte Concessie De concessie geeft de toestemming om land te maken in zee. Oppervlakte, vorm en plek van de landaanwinning worden vastgelegd. Verder bevat de concessie eisen over de aanleg van de zeewering en de hoogte van het land. Samen met de Wbr-vergunning gaat de concessie over de waterstaatskundige aspecten van de landaanwinning. De concessie gaat daarbij vooral over de aanleg en de aanwezigheid van de landaanwinning, de Wbr-vergunning over beheer en onderhoud. De Kroon verleent de concessie op voordracht van de minister van Verkeer en Waterstaat op grond van de Wet van 14 juli 1904, houdende bepalingen omtrent het ondernemen van droogmakerijen en indijkingen. Tegen de concessie kan (hoger) beroep worden aangetekend bij de rechtbank en vervolgens is nog beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De minister van VenW doet pas zijn voordracht voor concessie als voldoende zekerheid bestaat over het toekomstige gebruik van de landaanwinning. Dat betekent dat de Raad van Rotterdam het bestemmingsplan heeft vastgesteld en Burgemeester en Wethouders de vrijstelling art 19 hebben verleend

9 7. Wbr-vergunning Deze vergunning stelt regels aan het gebruik van de landaanwinning vanuit het oogpunt van beheer en onderhoud van de zeewering. Samen met de concessie gaat de Wbr-vergunning over de waterstaatskundige aspecten van de landaanwinning. De concessie gaat daarbij vooral over de aanleg en de aanwezigheid van de landaanwinning, de Wbr-vergunning over beheer en onderhoud. De minister van Verkeer en Waterstaat geeft de vergunning af op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken. Na de beoordeling van de zienswijzen verleent de minister van VenW de vergunning. De vergunning staat open voor beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Wbr-vergunning is nodig voorafgaande aan de landaanwinning. Over de waterstaatskundige aspecten bevat de Wbr-vergunning een taakverdeling met de concessie. 8. Vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet 1998 De vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 regelt hoe aanleg en aanwezigheid van Maasvlakte 2 zich verhouden tot de natuurwaarden van de Natura 2000-gebieden, het Europese netwerk van belangrijke natuurgebieden. De vergunning stelt vast dat op een aantal Natura 2000-gebieden geen significant schadelijke gevolgen zijn te verwachten. Op andere Natura 2000-gebieden, vooral de Voordelta zijn wel effecten te verwachten. Op grond van de ADC-toets (verkenning van de Alternatieven, beoordeling van de Dwingende redenen van groot openbaar belang en vaststelling van de Compensatie naar aard en omvang) komt de vergunning tot voorwaarden waaronder de aanleg en aanwezigheid van Maasvlakte 2, vanuit een oogpunt van natuurbescherming acceptabel is. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verstrekt de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet

10 De ingebrachte zienswijzen worden betrokken bij de te verlenen vergunning. Tegen de vergunning is beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Nb-wetvergunning is zowel nodig om de aanlegactiviteiten te kunnen starten als voor de bepaling van de omvang van de compensatie die in het Beheerplan Voordelta wordt opgenomen. In het Aanwijzingsbesluit wordt bepaald dat de Voordelta een Natura-2000 gebied betreft. De Nb-wetvergunning geeft aan dat er compensatie moet plaatsvinden bij aantasting van de natuur binnen dit gebied. In het beheerplan wordt vervolgens geregeld hoe deze compensatie wordt gerealiseerd. De vaststelling van het Beheerplan is zodoende ook een voorwaarde voor de start van de aanleg. 9. Flora en fauna ontheffing De Flora- en Faunawet geeft bescherming aan planten en dieren. De ontheffing geeft aan welke voorwaarden gelden voor de bescherming van kwetsbare soorten bij de realisatie van Maasvlakte 2. De ontheffing geeft toestemming (en de plicht) om de moeraswespenorchis en de rugstreeppad uit het plangebied te verplaatsen naar nabijgelegen plekken waar deze soorten kunnen overleven. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verleent de ontheffing op grond van de Flora- en Faunawet. Tegen de ontheffing is beroep mogelijk bij de rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Colofon Dit is een uitgave van de projectorganisatie PMR. Het Project Mainportontwikkeling Rotterdam is een samenwerkingsverband van de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Economische Zaken, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Financiën, de stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en het Havenbedrijf Rotterdam. De ontheffing is nodig om zekerheid te hebben dat het plangebied kan worden gerealiseerd overeenkomstig de bestemming. Redactie: Jos Lammers, Delft Communicatieadvies: Euro RSCG Bikker, Rotterdam Vormgeving en opmaak: VDM reklame, Rotterdam Illustraties: Edauw Design Druk: De Longte Dordrecht Den Haag, december

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer

Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer Project Mainportontwikkeling Rotterdam Procedurewijzer meer ruimte voor haven verbetering kwaliteit leefomgeving 2 Projecten voor haven en leefomgeving procedures voor de uitvoering Het Project Mainportontwikkeling

Nadere informatie

Ontwerp - Partiële herziening BESTEMMINGSPLAN MAASVLAKTE 81

Ontwerp - Partiële herziening BESTEMMINGSPLAN MAASVLAKTE 81 Ontwerp - Partiële herziening BESTEMMINGSPLAN MAASVLAKTE 81 Januari 2008 2 INHOUDSOPGAVE 1 TOELICHTING 4 2 GELUID 5 2.1 Wet- en regelgeving 6 2.2 Industrielawaai 6 2.3 Methodiek 9 3 PLANOPZET 9 4 INSPRAAK

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 158 Besluit van 29 april 2008, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 108, eerste lid, van de Wet

Nadere informatie

M AAS V L AK TE 2 RUIMTE VOOR DUURZAME GROEI. Rotterdam, 16 juni 2014 René van der Plas, Directeur

M AAS V L AK TE 2 RUIMTE VOOR DUURZAME GROEI. Rotterdam, 16 juni 2014 René van der Plas, Directeur M AAS V L AK TE 2 RUIMTE VOOR DUURZAME GROEI Rotterdam, 16 juni 2014 René van der Plas, Directeur 1 Projectlocatie Copyright - Port of Rotterdam - Maasvlakte 2 2 Noodzaak uitbreiding haven 2008-2030 1960-1970

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam

Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam HOOFDSTUK 1 Inleiding De gemeente Werkendam heeft in december 2009 het ontwerpbestemmingsplan Zonering industrieterreinen in procedure

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 5. december 2016

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 5. december 2016 Nieuwsbrief NR 5 Ter inzage legging definitief inpassingsplan Het definitieve inpassingsplan voor het project Zuid-West 380 kv west ligt samen met de december 2016 Inhoudsopgave vergunningen die nodig

Nadere informatie

Ontwerp-wijzigingsbesluit Natura 2000-gebied Voordelta

Ontwerp-wijzigingsbesluit Natura 2000-gebied Voordelta Ontwerp-wijzigingsbesluit Natura 2000-gebied Voordelta De Staatssecretaris van Economische Zaken Gelet op de artikelen 10a en 15 van de Natuurbeschermingswet 1998; BESLUIT: Artikel 1 Het besluit van 19

Nadere informatie

GEMEENTE SLIEDRECHT. Bestemmingsplan Westwijk II Vastgesteld door de raad van de gemeente Sliedrecht op 29 september 2008

GEMEENTE SLIEDRECHT. Bestemmingsplan Westwijk II Vastgesteld door de raad van de gemeente Sliedrecht op 29 september 2008 GEMEENTE SLIEDRECHT Bestemmingsplan Westwijk II 1969 2 e Partiele herziening Vastgesteld door de raad van de gemeente Sliedrecht op 29 september 2008 Vollmer & Partners Bureau voor stedebouw en landschapsplanning

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Burgemeester en Wethouders van Binnenmaas Postbus ZH Maasdam. Ontheffing Verordening ruimte 2014 Windpark Oude Maas

Gedeputeerde Staten. Burgemeester en Wethouders van Binnenmaas Postbus ZH Maasdam. Ontheffing Verordening ruimte 2014 Windpark Oude Maas Gedeputeerde Staten Contact T. de Vries - van Kalsbeek T 070-441 63 81 t.de.vries@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

PROJECTORGANISATIE MAASVLAKTE. Leeswijzer en toelichting bij de milieueffectrapporten. Maasvlakte 2

PROJECTORGANISATIE MAASVLAKTE. Leeswijzer en toelichting bij de milieueffectrapporten. Maasvlakte 2 PROJECTORGANISATIE MAASVLAKTE Leeswijzer en toelichting bij de milieueffectrapporten Aanleg en Bestemming Maasvlakte 2 Havenbedrijf Rotterdam N.V. Projectorganisatie Maasvlakte 2 Postbus 6622 3002 AP Rotterdam

Nadere informatie

Wijzigingsbesluit Natura 2000-gebied Voordelta

Wijzigingsbesluit Natura 2000-gebied Voordelta Wijzigingsbesluit Natura 2000-gebied Voordelta De Staatssecretaris van Economische Zaken Gelet op de artikelen 10a en 15 van de Natuurbeschermingswet 1998; BESLUIT: Artikel 1 Het besluit van 19 februari

Nadere informatie

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West Zuid West Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Zuid-West 380 kv-verbinding. De landelijk netbeheerder TenneT

Nadere informatie

Leges omgevingsvergunningen 2018

Leges omgevingsvergunningen 2018 Leges omgevingsvergunningen 2018 Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag 2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 2.2.1 om beoordeling van een schetsplan in verband

Nadere informatie

Energieakkoord Nederland werkt aan een CO2-arme energievoorziening die veilig, betrouwbaar en betaalbaar

Energieakkoord Nederland werkt aan een CO2-arme energievoorziening die veilig, betrouwbaar en betaalbaar Waarom windenergie? Energieakkoord koo Nederland werkt aan een CO2-arme energievoorziening die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. In het Energieakkoord e rd is afgesproken dat in 2020 14% van de energie

Nadere informatie

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Energietransitie Structuurvisie windenergie op land Windpark Fryslân

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Energietransitie Structuurvisie windenergie op land Windpark Fryslân Waarom windenergie? Steeds meer schone energie De overheid werkt aan een CO2-arme energievoorziening, die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Hierover zijn in het energieakkoord tussen Rijk en provincies

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht Toelichting op het bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne Stadsontwikkeling Dordrecht Augustus 2009 1. Inleiding Het bestemmingsplan Leerpark is op 1 maart 2005

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 Burgemeester en wethouders hebben op 16-1-2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het dempen en realiseren van water. De aanvraag gaat over

Nadere informatie

Waarom windenergie? Wind is (relatief) goedkope techniek

Waarom windenergie? Wind is (relatief) goedkope techniek Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Er wordt aangesloten bij de Europese doelstelling van 14% duurzame

Nadere informatie

Handboek Beheer van Scoutingkampeerterreinen. Infoblad 1.3 BESTEMMINGSPLAN. Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen:

Handboek Beheer van Scoutingkampeerterreinen. Infoblad 1.3 BESTEMMINGSPLAN. Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen: Infoblad 1.3 BESTEMMINGSPLAN Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen: - Bestemmingsplannen - Onderdelen van een bestemmingsplan - Bestemmingsplannen en kamperen - Welke bestemming

Nadere informatie

Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein

Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein Ontsluiting Mainport Rotterdam (A15 MaVa) Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein Camiel Eurlings, de minister van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

3. Gewenste ontwikkeling Milieu Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7

3. Gewenste ontwikkeling Milieu Planbeschrijving Inspraak Voorschriften 7 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 bestaande situatie 4 3. Gewenste ontwikkeling 4 4. Milieu 4 5. Planbeschrijving 6 6.

Nadere informatie

Procedurewijzer. Voor het ontwerpwijzigingsbesluit Solleveld & Kapittelduinen. #99 Solleveld & Kapittelduinen

Procedurewijzer. Voor het ontwerpwijzigingsbesluit Solleveld & Kapittelduinen. #99 Solleveld & Kapittelduinen Procedurewijzer Voor het ontwerpwijzigingsbesluit Solleveld & Kapittelduinen #99 Solleveld & Kapittelduinen Inhoud Procedurewijzer 2 Wat is Natura 2000? 2 Aanwijzingsbesluit 3 Zienswijze indienen (ontwerpwijzigingsbesluit

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester en Wethouders Haarlemmermeer Postbus 250 21 30 AG HOOFDDORP Gemeente Haarlemmermeer an 00

Nadere informatie

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving.

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Ter vergelijking: Wind op land kost tussen 8,5 en 9,6 cent per

Nadere informatie

Horst aan de Maas en Venlo, Ontwerpbestemmingsplan,

Horst aan de Maas en Venlo, Ontwerpbestemmingsplan, STAATSCOURANT 14 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 52615 september 2017 Horst aan de Maas en Venlo, Ontwerpbestemmingsplan, 14-9-2017 Ontwerpbestemmingsplannen Windpark

Nadere informatie

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. t.a.v. E.C. van Dalen Postbus AA HEERENVEEN. Geachte mevrouw Van Dalen,

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. t.a.v. E.C. van Dalen Postbus AA HEERENVEEN. Geachte mevrouw Van Dalen, Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. t.a.v. E.C. van Dalen Postbus 24 8440 AA HEERENVEEN Datum Zaaknummer Uw brief Uw kenmerk 16 juli 2013 44901 Onderwerp brief bij omgevingsvergunning Geachte mevrouw Van

Nadere informatie

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer Omgevingsvergunning (artikel 2.1, 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer 2011.00165 Gezien het verzoek ingediend door: N.V. Nederlandse

Nadere informatie

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens Samenvatting Startnotitie voor de milieueffectrapportage Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT

Nadere informatie

Procedurewijzer. Voor het wijzigingsbesluit Solleveld & Kapittelduinen. #99 Solleveld & Kapittelduinen

Procedurewijzer. Voor het wijzigingsbesluit Solleveld & Kapittelduinen. #99 Solleveld & Kapittelduinen Procedurewijzer Voor het wijzigingsbesluit Solleveld & Kapittelduinen #99 Solleveld & Kapittelduinen Inhoudsopgave Procedurewijzer - 2 Wat is Natura 2000? - 2 Wijzigingsbesluit - 2 In beroep gaan (wijzigingsbesluit

Nadere informatie

HERZIENING BESTEMMINGSPLAN MV2 Wouter Bredemeijer

HERZIENING BESTEMMINGSPLAN MV2 Wouter Bredemeijer HERZIENING BESTEMMINGSPLAN MV2 Wouter Bredemeijer Presentatie raadscommissie Westvoorne 17 oktober 2016 Aanleiding (1) Bestemmingsplan is 22 mei 2008 vastgesteld Drie uitgeefbare hoofdbestemmingen (Containers,

Nadere informatie

CONCEPT t.b.v. ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan

CONCEPT t.b.v. ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan CONCEPT t.b.v. ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Raadsvoorstel 2015/ Portefeuillehouder Collegevergadering Raadsvergadering Adam Elzakalai Steller C. Blankestijn (023 5676074 ) 1. Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder 150714-44-RUI-01 Raadsvoorstel start MER procedure Spinder_crdv 1 Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder Aanleiding Stichting MOED heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN HOF EN SINGEL GEMEENTE ALBLASSERDAM

NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN HOF EN SINGEL GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN HOF EN SINGEL GEMEENTE ALBLASSERDAM Gemeente Alblasserdam Nota inspraak en vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Hof en Singel INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING

Omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 967021 behandeld door mevrouw SGM Jacobs doorkiesnummer +31 77 3596828 besluitdatum 10 april 2017 onderwerp besluit Omgevingsvergunning Op 30 mei 2016 en op 6

Nadere informatie

Procedureel De aanvraag voor de onderhavige vergunning werd gedaan bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (hierna: EL&I).

Procedureel De aanvraag voor de onderhavige vergunning werd gedaan bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (hierna: EL&I). > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG Rijkswaterstaat De heer D-J. Zwemmer, Projectmanager Boskalis Postbus 164 6700 AD WAGENINGEN Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.rijksoverheid.nl/eleni T 070

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00079369 Burgemeester en wethouders hebben op 30 juni 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het bouwen van 14 woningen op

Nadere informatie

Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente

Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente Geachte mevrouw, heer, Het is enige tijd stil geweest rondom de ontwikkeling van het Regionaal Bedrijventerrein Twente, het RBT. In oktober 2001 stelde de provincie

Nadere informatie

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan "Motorcrossterrein Arnhem"

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan Motorcrossterrein Arnhem Aan de gemeenteraad Documentnummer 2015.0.101.295 Zaaknummer 2015-07-00870 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan "Motorcrossterrein Arnhem" Voorstel 1. Gewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan "Motorcrossterrein

Nadere informatie

Vaststelling bestemmingsplan Overteylingen, partiële herziening Campo terrein

Vaststelling bestemmingsplan Overteylingen, partiële herziening Campo terrein RAADSVOORSTEL Doel: besluitvormend v o o r s t e l n u m m e r v e r g a d e r i n g r e g i s t r a t i e n u m m e r 172344 p o r t e f e u i l l e h o u d e r b e h a n d e l e n d a m b t e n a a r

Nadere informatie

Partiële Herziening 1 Bestemmingsplan bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer-Oss Toelichting

Partiële Herziening 1 Bestemmingsplan bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer-Oss Toelichting Partiële Herziening 1 Bestemmingsplan bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer-Oss-2011 Toelichting Partiële herziening 1 Bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer-Oss-2011, pag. 1 van 7 Bestemmingsplan Partiële

Nadere informatie

3. Gewenste ontwikkeling Milieu Planbeschrijving Inspraak Voorschriften Plankaart 10

3. Gewenste ontwikkeling Milieu Planbeschrijving Inspraak Voorschriften Plankaart 10 TOELICHTING 1. Inleiding 4 2. Bestaande situatie 4 2.1 Plangebied 4 2.2 Vigerende bestemmingsplan 4 2.3 bestaande situatie 5 3. Gewenste ontwikkeling 5 4. Milieu 5 5. Planbeschrijving 8 6. Inspraak 8 7.

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BORNEOKADE 62b. Vastgesteld op 27 september 2011

BESTEMMINGSPLAN BORNEOKADE 62b. Vastgesteld op 27 september 2011 BESTEMMINGSPLAN BORNEOKADE 62b Vastgesteld op 27 september 2011 1. INLEIDING Op 28 april 2010 is er een overeenkomst gesloten waarin onder andere is overeengekomen, dat het stadsdeel middels een daarvoor

Nadere informatie

Veiligheidscontour/ Externe veiligheid Westvoorne

Veiligheidscontour/ Externe veiligheid Westvoorne 6 november 2013 Veiligheidscontour/ Externe veiligheid Westvoorne Irma Dorsman Stedelijke Ontwikkeling Rotterdam 8-11-2013 Inhoud presentatie externe veiligheid Kader havenbestemmingsplannen Doel veiligheidscontouren

Nadere informatie

Wijzigingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-West - Strandeiland V A S T G E S T E L D

Wijzigingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-West - Strandeiland V A S T G E S T E L D Wijzigingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-West - Strandeiland V A S T G E S T E L D Wijzigingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-West - Strandeiland V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting Regels Verbeelding

Nadere informatie

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Gemeente Tynaarlo Oktober 2011 NL.IMRO.1730.PBWatermolendijk3-0401 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

: Vaststelling bestemmingsplan windpark Eemshaven

: Vaststelling bestemmingsplan windpark Eemshaven Nummer Onderwerp : B-2.11.2008 : Vaststelling bestemmingsplan windpark Eemshaven Korte inhoud : Het ontwerp bestemmingsplan windpark Eemshaven heeft overeenkomstig artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke

Nadere informatie

Toelichting bestemmingsplan 1e partiele herziening Veersedijk

Toelichting bestemmingsplan 1e partiele herziening Veersedijk Toelichting bestemmingsplan 1e partiele herziening Veersedijk gemeente: Hendrik-Ido-Ambacht fase: vastgesteld bestemmingsplan datum: 11 mei 2015 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Inleiding 3 1.1 Bij het plan

Nadere informatie

Onderwerp: Coördinatiebesluiten Motorhuis Santpoort-Noord en Brederoodseweg 41

Onderwerp: Coördinatiebesluiten Motorhuis Santpoort-Noord en Brederoodseweg 41 w GEMEENTE ELSEN gemeenteraad % Raadsbesluit Datum raadsvergadering Datum carrousel Raadsbesluitnummer Registratienummer 24 november 2016 13 oktober 2016 R16.059 Rsl 6.00579 Onderwerp: Coördinatiebesluiten

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00085026 Burgemeester en wethouders hebben op 8 december 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het gedeeltelijk verleggen

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BERG VONDELPLEIN 4

BESTEMMINGSPLAN BERG VONDELPLEIN 4 * BESTEMMINGSPLAN BERG VONDELPLEIN 4 en regels Gemeente Amersfoort Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Bezoekadres: Stadhuisplein 1 3811 LM Amersfoort Telefoon (033) 459 51 11 Fax (033) 451 07 10 E-mail: info_gemeente@amersfoort.nl

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111 Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en naam : Toepassing gemeentelijke

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing. t.b.v. het realiseren van twee lichtmasten, Flevostraat 251 Purmerend (Sportcomplex De Munnik)

Ruimtelijke Onderbouwing. t.b.v. het realiseren van twee lichtmasten, Flevostraat 251 Purmerend (Sportcomplex De Munnik) Ruimtelijke Onderbouwing t.b.v. het realiseren van twee lichtmasten, Flevostraat 251 Purmerend (Sportcomplex De Munnik) Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1. Aanleiding Stichting Spurd heeft een aanvraag om omgevingsvergunning

Nadere informatie

Van Zwakke Schakels naar sterke kust

Van Zwakke Schakels naar sterke kust Van Zwakke Schakels naar sterke kust Informatiebijeenkomst 24 april 2013 Programma De opgave (Bert Kappe) Wat gaan we doen (Anita Willig-Kos) Aanbesteding en aanleg (Menno Steenman) Inspraak en Ruimtelijke

Nadere informatie

Dat hiertoe onder andere het operationeel windvermogen op zee wordt opgeschaald naar 4.450 MW in 2023;

Dat hiertoe onder andere het operationeel windvermogen op zee wordt opgeschaald naar 4.450 MW in 2023; De Minister van Economische Zaken; In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, Overwegende, Dat op grond van richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD), A. van Hunnik (GL) en H. van Dieren (SGP/CU) (d.d. 4 mei 2017) Nummer 3292

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD), A. van Hunnik (GL) en H. van Dieren (SGP/CU) (d.d. 4 mei 2017) Nummer 3292 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD), A. van Hunnik (GL) en H. van Dieren (SGP/CU) (d.d. 4 mei 2017) Nummer 3292 Onderwerp Schriftelijke vervolgvragen bebouwing strand Hoek van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 002 Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar

Nadere informatie

Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone. Toelichting

Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone. Toelichting Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone Toelichting Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone Toelichting Titel: Derde

Nadere informatie

Bedrijvenpark IBF Heerenveen

Bedrijvenpark IBF Heerenveen Bedrijvenpark IBF Heerenveen Toetsingsadvies over het PlanMER voor de 1 e partiële herziening van het bestemmingsplan 4 februari 2013 / rapportnummer 2120 93 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER)

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00107087 Burgemeester en wethouders hebben op 17 juli 2018 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het bouwen van 2 vrijstaande schuurwoningen

Nadere informatie

DO C r QJ TD QJ. Mededeling

DO C r QJ TD QJ. Mededeling PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling II Onderwerp Benodigde Barro-ontheffing t.b.v. ontwikkeling MSNF is verleend Kern mededeling: Op 6 april 2016 hebben uw Staten besloten om te starten met de planologische

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 29 februari 2008 Ons kenmerk D/2008004808

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 18 mei 2011; dossiernummer : WB20110318; van : Panteia de heer MJM Vermunt : Bredewater 26, 2715CA

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Week 20 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel

Nadere informatie

In werking treden vergunning en onherroepelijkheid De vergunning treedt in werking een dag na afloop van de beroepstermijn. Deze vergunning ligt

In werking treden vergunning en onherroepelijkheid De vergunning treedt in werking een dag na afloop van de beroepstermijn. Deze vergunning ligt TEAM BOUWEN EN MILIEU ons kenmerk 1273564 behandeld door mevrouw SGM Jacobs doorkiesnummer +31 77 3596828 besluitdatum XX-XX-XXXX onderwerp ontwerpbesluit Ontwerp omgevingsvergunning Op 23 januari 2018

Nadere informatie

Inspraakwijzer beheerplannen Natura 2000 Drenthe

Inspraakwijzer beheerplannen Natura 2000 Drenthe Inspraakwijzer beheerplannen Natura 2000 Drenthe Waarom deze inspraakwijzer? Deze inspraakwijzer is geschreven als toelichting op de terinzagelegging van het ontwerp-beheerplan voor Natura 2000-gebied

Nadere informatie

Alblasserdam. Bedrijventerrein Jonker. nota zienswijzen 102.13942.00 01-09-2009. identificatiecode:

Alblasserdam. Bedrijventerrein Jonker. nota zienswijzen 102.13942.00 01-09-2009. identificatiecode: Alblasserdam Bedrijventerrein Jonker nota zienswijzen identificatie planstatus identificatiecode: datum: 102.13942.00 01-09-2009 opdrachtleider: opdrachtgever: mr. S. Lamkadmi gemeente Alblasserdam A.005/02

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Bij de aanvraag om vrijstelling heeft het MFB een ruimtelijke onderbouwing gevoegd. In aanvulling hierop melden wij u het volgende:

Bij de aanvraag om vrijstelling heeft het MFB een ruimtelijke onderbouwing gevoegd. In aanvulling hierop melden wij u het volgende: Inleiding: Het Monumenten Fonds Brabant NV (MFB) is eigenaar van de monumentale boerderij aan de. Voor het behoud op langere termijn is een economisch verantwoorde vorm van hergebruik van de boerderij

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Doetinchem

Bestemmingsplan buitengebied Doetinchem Bestemmingsplan buitengebied Doetinchem Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 10 juni 2013 / rapportnummer 2779 31 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De Gemeente Doetinchem wil verschillende

Nadere informatie

Wijziging bestemmingsplan t.b.v. verandering bouwvlak Oosterseweg 1, Elshout

Wijziging bestemmingsplan t.b.v. verandering bouwvlak Oosterseweg 1, Elshout College Onderwerp: V200901133 Wijziging bestemmingsplan t.b.v. verandering bouwvlak Oosterseweg 1, Elshout Collegevoorstel Inleiding: De heer Knippels heeft een veehouderijbedrijf aan de Oosterseweg 1

Nadere informatie

Waarom windenergie op land?

Waarom windenergie op land? Waarom windenergie op land? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Basis vormt de Europese doelstelling van 14% duurzame

Nadere informatie

Behandeld in Commissie Omgeving. Telefoonnummer

Behandeld in Commissie Omgeving. Telefoonnummer Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR14.00190* GR14.00190 Behandeld in Commissie Omgeving Datum Commissie 28 januari 2015 Agendanummer 7 Datum Raad 11 februari 2015 Agendanummer 10 Opsteller H.

Nadere informatie

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning 8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds 2013-0068 0595 42 1140 2 mei 2013 Projectomgevingsvergunning (Adres) (Aanhef), Burgemeester en wethouders hebben op 2 mei 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit.

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit. Gedeputeerde Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Burgemeester en Wethouders van gemeente Zuidplas Postbus 100 2910 AC Nieuwerkerk a/d IJssel

Nadere informatie

Maassluis. Raadsvoorstel (openbaar) its MRT APR Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Milieu RAADSBESLUIT: genieente

Maassluis. Raadsvoorstel (openbaar) its MRT APR Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Milieu RAADSBESLUIT: genieente Raadsvoorstel (openbaar) Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Milieu & genieente Maassluis registratienummer 2011-773 opsteller advies paraaf afdelingshoofd medeparaaf afdeling(en) portefeuillehouder(s) de

Nadere informatie

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RBOI - Rotterdam bv Delftseplein 27b Postbus 150 3000 AD Rotterdam telefoon (010) 201 85 55 E-mail: info@rboi.nl Zoetermeer Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/005105/9510. Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Registratienr.: Z/14/005105/9510. Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Afdeling: Beleid Ruimte Leiderdorp, 25 augustus 2014 Onderwerp: herontwikkeling Aan de raad. Hoogmadeseweg 60A Besluit categorie vvgb 09-2014 Beslispunten *Z001D11AA5 5* 1.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Kennisgeving ontwerpbesluiten voor Gasopslag Bergermeer

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Kennisgeving ontwerpbesluiten voor Gasopslag Bergermeer STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15120 29 september 2010 Kennisgeving ontwerpbesluiten voor Gasopslag Bergermeer Met ingang van 30 september 2010 tot en

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. werkzaamheden (realisatie van watercompensatie) ten behoeve van de aanleg en exploitatie windpark N33, Deelgebied 'Vermeer-Noord'

OMGEVINGSVERGUNNING. werkzaamheden (realisatie van watercompensatie) ten behoeve van de aanleg en exploitatie windpark N33, Deelgebied 'Vermeer-Noord' OMGEVINGSVERGUNNING voor: werkzaamheden (realisatie van watercompensatie) ten behoeve van de aanleg en exploitatie windpark N33, Deelgebied 'Vermeer-Noord' activiteiten: werk of werkzaamheden uitvoeren

Nadere informatie

Nota van zienswijzen Aanvragen omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteit gebruik Nuenen-West bouwveld A (artikel 2.12, lid 1, onderdeel a, onder

Nota van zienswijzen Aanvragen omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteit gebruik Nuenen-West bouwveld A (artikel 2.12, lid 1, onderdeel a, onder Nota van zienswijzen Aanvragen omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteit gebruik Nuenen-West bouwveld A (artikel 2.12, lid 1, onderdeel a, onder 3 Wabo) Nuenen, 23 april 2014 corsanummer: 2014.07858

Nadere informatie

Waarom windenergie (op land)?

Waarom windenergie (op land)? Waarom windenergie (op land)? Steeds meer schone energie Dit kabinet kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Evenwichtige energiemix Om dit doel verantwoord

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Etten-Leur

Bestemmingsplan buitengebied Etten-Leur Bestemmingsplan buitengebied Etten-Leur Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 31 mei 2012 / rapportnummer 2529 60 1. Oordeel over het MER De gemeente Etten-Leur wil het bestemmingsplan voor haar

Nadere informatie

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016.

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016. Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

9*-`" **"' * Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 8 Onderwerp: Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Dalfsen Datum: 14 mei 2013

9*-` **' * Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 8 Onderwerp: Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Dalfsen Datum: 14 mei 2013 9*-`" **"' * Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 8 Onderwerp: Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Dalfsen Datum: 14 mei 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 73 lnformant:

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 5241196 B&W verg. : 14 oktober 2015 Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Molengat 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan Molengat betreft een ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Bestemmingsplan Partiële herziening 2 Negen Kernen Vastgesteld toelichting

Bestemmingsplan Partiële herziening 2 Negen Kernen Vastgesteld toelichting Bestemmingsplan Partiële herziening 2 Negen Kernen - 2012 Vastgesteld toelichting Bestemmingsplan Partiële herziening 2 Negen Kernen - 2012 Vastgesteld toelichting Gemeente Oss, Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning Week 1 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen RECTIFICATIE In onderstaande publicatie van 31 december 2015 stonden onjuiste kadastrale nummers van het perceel. In deze versie de correcte kadastrale nummers.

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

Havenkwartier Zeewolde

Havenkwartier Zeewolde Havenkwartier Zeewolde Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 8 september 2011 / rapportnummer 2459 60 Oordeel over het MER Voor de aanleg van de woonwijk Polderwijk te Zeewolde is in 2003 de procedure

Nadere informatie

Oplegnotitie (Vaststelling bestemmingsplan Landgoed Brunssheim.) Gemeenteblad nr. 2010/71

Oplegnotitie (Vaststelling bestemmingsplan Landgoed Brunssheim.) Gemeenteblad nr. 2010/71 Oplegnotitie (Vaststelling bestemmingsplan Landgoed Brunssheim.) Gemeenteblad nr. 2010/71 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om - kaders te stellen de raad geeft de grenzen aan

Nadere informatie

De Minister van Economische. Zaken en. De Minister van Infrastructuur en Milieu. Overwegende dat:

De Minister van Economische. Zaken en. De Minister van Infrastructuur en Milieu. Overwegende dat: De Minister van Economische Zaken en De Minister van Infrastructuur en Milieu Overwegende dat: - het wenselijk is te voorkomen dat zich in het gebied dat bestemd zal worden voor het Windpark Zeewolde en

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 23 februari 2016) Nummer 3144

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 23 februari 2016) Nummer 3144 van Gedeputeerde Staten op vragen van B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 23 februari 2016) Nummer 3144 Onderwerp Vragen zware staalindustrie bij de Biesbosch Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST REACTIENOTA ZIENSWIJZE(N) ONTWERPBESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST 1. INLEIDING 2. SAMENVATTING ZIENSWIJZEN + REACTIE 3. VOORSTEL 4. AMBTSHALVE WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1)

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Artikel WW. gemeente Dossier: Ï5OMGS1O5 Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Burgemeester en wethouders hebben op 8 mei 2015 een aanvraag voor een oingevingsvergunning uitgebreide procedure fase 1 ontvangen

Nadere informatie

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde De Kortsluitroute Een onderdeel van het project Betuweroute is het aanleggen van de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

Nadere informatie

Bedrijvenpark IBF Heerenveen

Bedrijvenpark IBF Heerenveen Bedrijvenpark IBF Heerenveen Toetsingsadvies over het planmer voor de 2 e partiële herziening van het bestemmingsplan 11 juli 2013 / rapportnummer 2120 110 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER)

Nadere informatie

Vrijstelling artikel 19 lid 1 van de Wet op de ruimtelijke ordening

Vrijstelling artikel 19 lid 1 van de Wet op de ruimtelijke ordening Vrijstelling artikel 19 lid 1 van de Wet op de ruimtelijke ordening In deze notitie wordt ingegaan op de procedure tot het verlenen van vrijstelling op grond van artikel 19 lid 1 van de Wet op de ruimtelijke

Nadere informatie