BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN"

Transcriptie

1 JAARGIDS -5

2 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO namen & adressen afkortingen 8 9

3 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders en wij stellen uw inbreng en bevindingen op prijs. In deze jaargids treft u informatie aan over de mogelijkheden om als ouder bij de school betrokken te zijn. Dit is de nieuwe jaargids 0 05 van het Goois Lyceum. Sinds het honderdjarig jubileum staat als motto op onze gevel: eigentijds onderwijs. Het Goois Lyceum wil midden in de maatschappelijke werkelijkheid staan en de leerlingen daarop voorbereiden. Dat doen we met een eigentijds -onderwijsaanbod als het Technasium, Kunst & Media, een modern Gymnasium, een helder Bètaprofiel en vakken als ondernemerschap en kunst. Voor een aantal belangrijke zaken verwijzen we u naar onze website en in het bijzonder naar het ouderportaal. Onder het kopje communicatie wordt elders in deze jaargids aangegeven hoe u toegang verkrijgt tot het ouderportaal. Mochten er toch zaken zijn die vragen oproepen, neemt u dan contact met op met de school. De contactgegevens van al onze medewerkers vindt u ook in de digitale vorm van deze jaargids op onze website en op het ouderportaal. In deze jaargids vindt u veel zakelijke informatie. Dat is nodig omdat wij graag duidelijk willen zijn over waar wij voor staan en hoe wij onze doelstellingen realiseren. Maar wanneer u tussen de regels door leest, dan merkt u dat de kern is: de relatie tussen docent en leerling. Wij geven invulling aan onze missie zoals wij die verwoord hebben in ons schoolplan. Met vriendelijke groet, Hoe organiseer je een school zó, dat elke leerling zich belangrijk mag weten? Al die zakelijke gegevens, ook de regels en afspraken, helpen om een goede en veilige omgeving te creëren waarin elke leerling tot zijn of haar recht komt. Daarbij is het leren uiteraard van groot belang, want het behalen van een diploma is een belangrijke stap op weg naar vervolgstudie en uiteindelijk naar ieders plaats in de samenleving. Dat laatste maakt duidelijk dat het Goois Lyceum meer wil bieden dan leren alleen. Daarbij is ons brede aanbod van belang, maar ook extra activiteiten op het gebied van cultuur, sport en internationalisering. Drs. H. Lenselink rector

4 dhr. drs. H. Lenselink > rector, algehele leiding, onderwijs, externe contacten, personeelsbeleid, contacten ouderraad, lid van het Centrale Managementteam van de Stichting Gooise Scholen Federatie dhr. drs. B.R. Philippa > plaatsvervangend rector, financiën en beheer, formatie, organisatie, ARBO, ICT-beleid mw. I.M. Jansen > afdelingsleider leerjaar mw. M.J.C. van Bakel > afdelingsleider middenbouw vwo (leerjaar en vwo/gym) mw. H.R. Sumter > afdelingsleider middenbouw havo (leerjaar en havo) mw. drs. M. Vroonhof > afdelingsleider bovenbouw havo (- en 5-havo) dhr. drs. A.P. Elsakkers > afdelingsleider bovenbouw vwo (- t/m 6-vwo)

5 informatie voor ouders Goed communiceren in een schoolorganisatie is van groot belang. We willen ervoor zorgen dat alle ouders, leerlingen en medewerkers voortdurend goed op de hoogte worden gehouden van de schoolse zaken. Bij hoge uitzondering communiceren we per post. Bij voorkeur gebruiken wij de volgende middelen: Ouders hebben via het ouderportaal (www.gooislyceum.nl) toegang tot alle informatie die het schoolleven betreft, zoals: brieven met algemene informatie over het leerjaar of de klas van uw kind(eren) (die eerder via de mail aan u persoonlijk zijn verstuurd) actuele informatie roosterinformatie ouderavonden de nieuwsbrief (verschijnt 6 x per jaar) informatie vanuit de ouderrraad informatie voor leerlingen Via de vernieuwde ELO (Its Learning) vinden de leerlingen informatie die te maken heeft met onderwijs, zoals: de leerstofplanning presentaties over de leerstof van de docent extra informatie van de verschillende vakken toegang ouderportaal Voor toegang tot het ouderportaal krijgt elke nieuwe ouder een persoonlijke inlogcode via de mail. Bijgaand ontvangt u van ons secretariaat een toelichting hoe u dit kunt gebruiken. Alle ouders die al een kind bij ons op school hebben weten hoe het werkt. Heeft u desondanks vragen, dan kunt u een mail sturen naar Via SOMtoday kunnen leerlingen, ieder met een persoonlijke inlogcode, inzage krijgen over: rooster en dagroosterwijzigingen behaalde cijferresultaten van uw kind(eren) absentiegegevens van uw kind(eren) 5

6 communicatie Wij adviseren elke week via de website even op het ouderportaal te kijken. Dan bent u altijd op de hoogte. Daarnaast communiceren wij hoofdzakelijk via . Het is dus belangrijk dat de school in het bezit is van uw juiste adres. In enkele gevallen blijkt post niet altijd aan te komen bij onze ouders. Dat kan diverse redenen hebben, van een oud adres tot een verkeerd ingestelde beveiliging of een volle mailbox. website Op de website van de school vindt u heel veel praktische informatie, zoals: deze jaargids in digitale vorm met de mailadressen van alle medewerkers antwoord op de meest gestelde vragen van ouders (FAQ) informatie over ons onderwijs en onze visie informatie over de verschillende stromingen; O&O, K&M, G&O en ons Gymnasium fotoreportages van activiteiten en excursies informatie over ons dyslexiebeleid en over leerlingbegeleiding informatie over onze excellentieprogramma s Wij adviseren u om de website regelmatig te raadplegen. 6

7 Omdat de Stichting Gooise Scholen Federatie voor de wet één school is, dient onderscheid te worden gemaakt tussen de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en de medezeggenschapsraad per vestiging (MR). gmr In de Wet Medezeggenschap Scholen is de medezeggenschap binnen de Gooise Scholen Federatie geregeld. De Gooise Scholen Federatie heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad op het niveau van de GSF en een Medezeggenschapsraad op vestigingsniveau. mr De MR van het Goois Lyceum krijgt dus uitsluitend onderwerpen te behandelen die ónze school betreffen. In die MR nemen drie ouders, drie leerlingen en zes personeelsleden deel. De ouders en leerlingen rapporteren regelmatig naar hun achterban, respectievelijk de ouderraad en de leerlingenraad. De namen van de personeelsleden van de medezeggenschapsraad van het Goois Lyceum treft u achter in deze gids aan. stichting Het Goois Lyceum maakt deel uit van de Gooise Scholen Federatie (GSF). Het College van Bestuur (CvB) is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken. Het treedt op als bevoegd gezag en bestuurt de stichting en de scholen die onder de stichting vallen. Ieder van de rectoren en directeuren van de scholen legt verantwoording af aan het College van Bestuur. Het CvB bestaat uit de heer drs. C.J. Elsinga (voorzitter) en de heer drs. M.G.M. de Haas (lid). De voorzitter heeft in het bijzonder onderstaande portefeuilles: Onderwijsbeleid Personeelsbeleid Externe representatie Het lid heeft in het bijzonder onderstaande portefeuilles: Financiën en personeelsformatie Huisvesting en facilitaire zaken ICT regelingen gsf De GSF beschikt over een gemeenschappelijke Gedrags- en Integriteitscode. Deze code regelt de omgang tussen medewerkers en leerlingen, ouders en externen en medewerkers onderling. De code is de kapstok voor de algemene en schoolspecifieke regelingen die betrekking hebben op de omgang van personeelsleden met elkaar en anderen. De GSF heeft een Privacyreglement waarin staat beschreven op welke wijze met de gegevens van leerlingen en personeelsleden wordt omgegaan. Binnen de GSF geldt het Elektronisch Informatie- en Communicatiemiddelenreglement (EIC). Hierin staat hoe de Gooise Scholen Federatie omgaat met elektronische informatie- en communicatiemiddelen: welk gebruik is verantwoord en hoe vindt de controle plaats? Deze en overige regelingen zijn te vinden op 7

8 mentoraat afdelingsleiding Op het Goois Lyceum hebben de leerlingen in alle leerjaren en afdelingen een mentor. Tijdens de mentoruren vindt onder andere training in studievaardigheden plaats. Tevens wordt in deze uren door de mentoren - in samenwerking met vakdocenten en decanen - het leerwegbesluit, de keuze voor vwo of havo aan het einde van het eerste leerjaar en de profielkeuze aan het einde van leerjaar voorbereid. De mentor heeft de speciale zorg voor zijn/haar klas. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen; bij de mentor kunnen ze terecht met al hun vragen en opmerkingen. Daarnaast volgt de mentor het studie verloop van de leerlingen intensief en overlegt hierover met collega s, afdelingsleider en/of leden van het zorgteam. De mentor is dan ook altijd het eerste aanspreekpunt voor ouders. De afdelingsleider neemt binnen de begeleiding een centrale plaats in. Hij/zij is aanspreekpunt voor docenten en mentoren over het functioneren van de leerlingen en onderhoudt nauwe contacten met andere begeleiders binnen en buiten de school. De afdelingsleider maakt deel uit van de schoolleiding en heeft daardoor een intermediaire functie bij het uitvoeren en bijstellen van het beleid op het vlak van de leerlingbegeleiding. decanaat Op het Goois Lyceum is de heer M. Takes decaan. De schooldecaan helpt leerlingen vanaf leerjaar bij de samenstelling van het vakkenpakket en bij de studie- en beroepskeuze. De decaan kan de leerling ook uitleg geven over studiefinanciering, werken in het buitenland en allerlei andere zaken. Ook ouders kunnen met vragen hierover bij de decaan terecht. 8

9 pestprotocol schillende interne zorgbegeleiders werken ook samen met diverse externe hulpverleners zoals de schoolarts, een consulent maatschappelijk werk, een consulent jeugdzorg en een consulent leerlingzaken. Zij vormen samen het zorg adviesteam (ZAT). Het ZAT komt regelmatig samen en bespreekt dan de leerlingen voor wie een hulpverleningstraject is uitgezet of leerlingen die daarvoor in aanmerking komen. Pesten komt gelukkig niet vaak voor op het Goois Lyceum. We willen u vragen bij vermoedens van pesten altijd contact met de school op te nemen. Wanneer zich toch een pestincident voordoet, gaat de school daar zeer zorgvuldig mee om. In ons pestprotocol vindt u de verschillende stappen die in zo n geval genomen worden. U vindt ons pestprotocol op het ouderportaal via onze website. interne deskundigheid huiswerkbegeleiding (extern) De school kent de volgende specialistische begeleidingsvormen: Voor leerlingen die behoefte hebben aan huiswerkbegeleiding kan contact worden opgenomen met Hét Studie Centrum. Dit is een huiswerkinstituut dat huiswerk- en studiebegeleiding verzorgt binnen het gebouw van het Goois Lyceum. Dit vindt s middags plaats, in aansluiting op de lessen. Meer informatie hierover kunt u vinden op het ouderportaal via onze website. huiswerkbegeleiding (intern, bovenbouw) Het doel van de huiswerkbegeleiding bovenbouw is de leerlingen begeleid huiswerk te laten maken. De huiswerkklas wordt begeleid door dhr. Betsalel, specialist natuur- en wiskunde. Leerlingen kunnen zichzelf aanmelden, maar dit kan ook geschieden door de ouders of de mentor via dhr. A. Elsakkers, afdelingsleider bovenbouw vwo. het zorgteam en het zorg adviesteam Verzoeken tot specialistische begeleiding moeten worden gericht aan de zorgcoördinator, mevrouw E. Veldt. Zij zorgt voor de afstemming van de begeleiding van de leerling en overlegt daartoe met vertegenwoordigers van iedere begeleidingsvorm die op school wordt aangeboden. De ver faalangstbegeleiding Leerlingen uit leerjaar die last hebben van negatieve faalangst kunnen deelnemen aan een cursus omgaan met faalangst. Welke leerlingen daar baat bij zouden kunnen hebben wordt duidelijk aan de hand van de uitslagen van de School-vragenlijst die bij iedere leerling aan het eind van de brugklas afgenomen wordt. In enkele gevallen kunnen ook leerlingen uit leerjaar en de brugklas deelnemen aan de faalangstreductietraining. De cursus wordt verzorgd door mevrouw M. Bischoff. Er zijn 0 bijeen komsten van lesuur. Hieraan zijn kosten verbonden. Uiteraard informeren we de betrokken ouders daarover en vragen we hun toestemming. Daarnaast vindt bij voldoende belangstelling een training plaats voor het omgaan met examenvrees. Deze training is bedoeld voor leerlingen van de bovenbouw. Ook hieraan zijn kosten verbonden. Vragen kunt u richten tot mevrouw M. Bischoff via: Op niet in de school aanwezige deskundigheid kunnen ouders en leerlingen geen aanspraak doen gelden. 9

10 dyslexiecoördinator Aan het begin van het eerste leerjaar worden alle leerlingen getest op lees- en spellingproblemen. Indien nodig, worden leerlingen in leerjaar en verder gescreend op signalen van dyslexie. De dyslexiecoördinator kan ouders op basis van deze uitslagen adviseren om hun kind te laten testen bij een erkend dyslexiebureau. Wanneer dyslexie officieel is vastgesteld, komen leerlingen in aanmerking voor faciliteiten zoals extra tijd bij toetsen. Meer informatie over onze dyslexiebegeleiding kunt u vinden op onze website. De dyslexiecoördinator is mw. M. Bischoff. begeleiding bij problemen in de persoonlijke sfeer Leerlingen met ernstige problemen in de persoonlijke sfeer kunnen zich op school wenden tot één van de vertrouwenspersonen/leerlingbegeleiders, te weten, mw. M. Bischoff, mw. M. van den Berge en mw. M. Weijnans. De vertrouwenspersonen/leerlingbegeleiders zijn voor leerlingen en ouders bereikbaar op school en thuis. Bij calamiteiten zijn zij ook in het weekend bereikbaar. Vertrouwenspersonen dragen zorg voor het veilige leer- en werkklimaat op de school. Wie klachten heeft over seksuele intimidatie kan eveneens bij hen terecht. Zij kunnen een klacht in behandeling nemen. persoonlijke begeleiding van leerlingen met een autismespectrumstoornis (a.s.s.) of (aanverwante) gedragsstoornis de jeugdgezondheidszorg Voor informatie over de begeleiding van leerlingen met een autisme spectrum stoornis verwijzen wij u naar de zorgbrochure op ons ouderportaal. Onze contactpersoon voor deze zaken is mw. E. Veldt. Alle leerlingen van leerjaar worden voor het landelijk preventief gezondheidsonderzoek uitgenodigd. Hierbij is er aandacht voor groei, ontwikkeling, gezondheid en functioneren op school. Naar aanleiding van het onderzoek kan de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD een leerling uitnodigen voor extra onderzoek. Van alle onderzoeken krijgen de ouders vooraf bericht. Ouders kunnen ook zelf rechtstreeks contact opnemen met de GGD. Alle contactgegevens vindt u achterin deze gids bij. Bedoeld worden alle stoornissen die binnen cluster IV vallen, waaronder Aspergersyndroom, hfa, pdd(nos), mcdd, nld, ad(h)d en diverse regulatiestoornissen. 0

11 pauzes Tijdens de pauzes mag je naar buiten. Het spreekt voor zich dat je de buurtbewoners geen overlast bezorgt (lawaai, provocerend gedrag, afval op de grond). De school voelt zich in hoge mate verantwoordelijk voor het welbevinden van de mensen in de directe omgeving van de school. Wegens overlast in de buurt is het niet wenselijk om in de pauzes te winkelen bij de Vomar. Bij klachten zal de schoolleiding streng optreden. De leerlingen van het eerste leerjaar blijven tot de herfstvakantie tijdens de pauzes op het schoolterrein. In de pauzes mag je in de centrale hal, in de aula en op de e verdieping verblijven en je boterhammen opeten. Ook de mediatheek is in de pauzes geopend, maar daar mag niet gegeten en gedronken worden en heerst passende rust om te kunnen werken. te laat Als je te laat bent haal je een bon bij de conciërge. Alleen hiermee krijg je toegang tot de les. Je meldt je dan de volgende ochtend uiterlijk om uur bij de conciërge. Die regel geldt ook als je die dag pas het e uur of nog later moet beginnen. Soms kom je door overmacht te laat. Je meldt dit aan de conciërge bij binnenkomst. Hij of zij kan je ontheffen van je meldingsplicht. Indien je je de volgende ochtend niet meldt, betekent dat automatisch dat je je dan twee dagen vóór uur moet melden. Een leerling die regelmatig te laat blijft komen kan rekenen op andere sancties. Wanneer een leerling twaalf maal in een schooljaar te laat is gekomen, volgt er een schorsing en wordt er contact opgenomen met het Regionaal Bureau voor Leerlingzaken, ofwel de leerplichtambtenaar. Bij het begin van het eerste, het vierde en het zesde lesuur gaan twee bellen; voor de tweede bel ben je in het lokaal van je les. Tussen alle andere lesuren gaat maar één bel; de docent bepaalt dan naar eigen inzicht of je op tijd bent.

12 afmelden tijdens de lesdag Als je om welke reden dan ook tijdens de lesdag de school wilt verlaten, dan meld je je bij je afdelingsleider. Je ouders worden door de afdelingsleider telefonisch op de hoogte gesteld en moeten toestemming geven dat je alleen naar huis mag gaan. Kun je je eigen afdelingsleider niet vinden, dan ga je op zoek naar één van de andere afdelingsleiders. Je gaat nooit weg zonder dat iemand van school zich ervan overtuigd heeft dat je contact met je ouders hebt gehad. Op de eerste dag dat je daarna weer op school bent, lever je een ondertekend briefje van je ouders in bij de conciërgeloge waarin staat hoe lang je afwezig bent geweest en wat daarvan de reden was. verwijdering uit de les Wanneer je uit de les wordt verwijderd moet je je altijd melden bij de afdelingsleider, tenzij de docent nadrukkelijk heeft gezegd dat dat niet hoeft. Als je afdelingsleider niet aanwezig is, dan meld je je bij één van de andere afdelingsleiders. De afdelingsleider geeft je een groene kaart waarop je noteert wat de reden was van de lesverwijdering. Daarmee ga je aan het eind van de les terug naar je docent. De docent kan de kwestie op dat moment afhandelen, of je een straf opleggen. In ernstige gevallen kan een docent de zaak overdragen aan de afdelingsleider. Als je regelmatig uit de les verwijderd wordt, worden je ouders op school uitgenodigd voor een gesprek. Het gesprek kan aanleiding zijn om speciale afspraken met je te maken die we op schrift vastleggen. Een interne schorsing kan worden opgelegd als strafmaatregel. de consequenties van onrechtmatig schoolverzuim Als je zonder geldige reden een les mist, moet je die tijd na schooltijd (dus niet in tussenuren) dubbel inhalen op een door de afdelingsleider te bepalen dag. Een bovenbouwleerling die in een periode meer dan tien lesuren onrechtmatig afwezig is geweest, kan zijn herkansingsrecht ontnomen worden. Bij veel onrechtmatig schoolverzuim is de school verplicht melding te doen bij de leerplichtambtenaar. begin van een les Je bent op tijd in het leslokaal. In het lokaal worden geen jassen gedragen. Aan het begin van iedere les leg je je schrift en boeken voor het betreffende vak uit jezelf op tafel. Indien je aan het begin van een les je boeken en schriften nog uit je kluisje moet halen wordt dat gezien als te laat komen. Je moet dan dus een bon halen en je de volgende ochtend om uur melden bij de conciërge. eten en drinken In de leslokalen en in de studiehallen is eten, drinken en kauwgumgebruik niet toegestaan. In de pauzes is het toegestaan op de e verdieping te eten en te drinken. Het eten van ijs is nergens in het gebouw toegestaan. mobiele telefoons en personal audio In voorgaande jaren hebben we regelmatig gesproken over ons beleid inzake mobiele telefoons. Hierin hebben zowel de docenten, alsook de ouders (ouderraad) en de leerlingen (leerlingenraad) meegedacht. De conclusie was dat mobiele telefoons nog weinig toevoegen wat betreft onderwijskundige waarde en vooral dat ze heel storend zijn voor het leerproces.

13 Dat betekent dat we aandacht moeten geven aan mediawijsheid ofwel: hoe ga je met deze zaken om? Daarnaast willen we meegaan met de technische ontwikkelingen en mogelijkheden. Zo wordt het experiment om in de klas met tablets of notebooks te werken voortgezet en (beperkt) uitgebreid. Om het leerproces niet te verstoren en een goede concentratie op die momenten vast te houden, blijven we een terughoudend beleid voeren voor wat betreft de mobiele telefoons, smartphones en muziekspelers zowel in de klas als in de leerruimtes. mobiele telefoons niet in de klas Mobieltjes, smartphones en personal audio zijn gedurende de les en tijdens lesactiviteiten zoals excursies uitgeschakeld en weggeborgen. Het gebruik hiervan is alleen toegestaan in tussenuren, tijdens leswisselingen en in de pauzes in de pauzeruimtes. Geluidsoverlast veroorzaakt door bovengenoemde apparaten dient vermeden te worden, ook in de ruimtes waar gebruik is toegestaan. Muziek mogen leerlingen via de eigen kop telefoon of oortjes beluisteren. De docent kan de telefoon van een leerling innemen wanneer een leerling zich niet aan bovenstaande regels houdt. Na de les wordt deze afgeleverd bij het secretariaat en in bewaring gehouden. De leerling kan daar zijn/haar telefoon om 6.00 uur diezelfde dag weer ophalen. Bij meerdere over tredingen volgen zwaardere maatregelen. NB: Bij de afname van toetsen en/of examenonderdelen mag de mobiele telefoon niet in de toetsruimte aanwezig zijn (dus ook niet in de tas). Bij het overtreden van deze regel kan het cijfer worden toegekend. toiletgebruik tijdens de les Toiletbezoek tijdens een lesuur wordt alleen in uitzonderingssituaties toe gestaan. Het toilet kan in de pauzes, een leswisseling of een tussenuur worden bezocht. lichamelijke opvoeding en waardevolle spullen Het is te adviseren om tijdens de l.o. les waardevolle spullen op te bergen in de garderobekluis. Indien toch persoonlijke eigendommen worden afge geven bij de docent l.o., dan is hij hier niet aansprakelijk voor. Laat in geen geval waardevolle spullen achter in de kleedkamers. roken Op het Goois Lyceum mogen leerlingen vanaf dit schooljaar niet meer roken op het schoolplein en in de omgeving van school. Het schoolgebouw heeft een openbaar karakter. Dat betekent dat het uiteraard niet is toegestaan in het gebouw te roken. Ook op feesten in het schoolgebouw mag niet gerookt worden. In de lessen biologie wordt onder andere aandacht besteed aan de kwalijke gevolgen van roken. alcohol- en drugsbeleid Het gebruik van alcohol en/of drugs is verboden. Wanneer leerlingen betrapt worden op het gebruik van alcohol en/of drugs, kan verwijdering volgen. Het beleid van de Gooise Scholen Federatie inzake gebruik van en/of handel in drugs door leerlingen op het terrein van de school en in de omgeving van de school is onherroepelijk. Bij feestelijke gelegenheden als een diplomering wordt geen alcohol meer geschonken. Het Goois Lyceum volgt hierin de wetgeving rondom alcohol van de rijksoverheid.

14 roosterwijzigingen Alle tijdelijke wijzigingen in het rooster (bijvoorbeeld ten gevolge van afwezigheid van docenten) zijn voor de leerlingen te vinden op infoweb en op de TV monitoren in school. Iedere leerling wordt geacht s ochtends bij binnenkomst en s middags bij het verlaten van school op infoweb/ de monitor te kijken. Op het leerlingportaal en in de elektronische leeromgeving (ELO) worden de roosterwijzigingen online bijgehouden. schoolmediatheek In de mediatheek zijn rustige werkplekken beschikbaar voor leerlingen, waaronder werkplekken met PC en internetverbinding. De openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag: uur. Je kunt op verzoek gebruik maken van de computerfaciliteiten, maar daarbij geldt dat ze alleen voor schoolwerk gebruikt mogen worden. Iedere leerling krijgt/heeft een persoonlijk inlognummer. De mediatheek is vrij toegankelijk, maar voor gebruik van computers en het lenen van boeken heb je een leerlingenpas nodig. leerlingenpas Iedere leerling krijgt aan het begin van het schooljaar een leerlingenpas. Deze pas is nodig voor gebruik van de faciliteiten van de mediatheek, voor toegang tot schoolfeesten, voor het lenen van zaken van school of docent en voor andere voorkomende situaties. garderobekluisjes Elke leerling heeft een eigen garderobekluisje, waarin de jas, de gymtas, persoonlijke spullen en voorwerpen van waarde veilig kunnen worden opgeborgen. Deze kluis wordt bekostigd vanuit de ouderbijdrage. De leerling is zelf verantwoordelijk voor de kluissleutel(s) en betaalt een waarborgsom. fietsen, brommers, scooters en auto s Fietsen en scooters mogen niet zomaar op het schoolplein worden neergezet, maar horen in de fietsenrekken of de aangewezen plek. Voor de brugklasleerlingen is er een aparte fietsenstalling. We willen leerlingen drin-

15 gend afraden met de auto naar school te komen. Parkeren in de omgeving van school is alleen voor vergunninghouders, terwijl de parkeerplaats van school alleen bestemd is voor de docenten die verder van school af wonen. uitvallen van de trein of de bus, een lekke band, het niet starten van een scooter of verslapen zijn nooit een geldige reden om een proefwerk niet te maken. Indien een proefwerk op een e lesuur valt, dient een leerling daar extra rekening mee te houden. Wanneer het proefwerk is ingehaald wordt de 0, vervangen door het behaalde cijfer. proefwerken Proefwerken en schriftelijke overhoringen moeten worden gemaakt op proefwerkpapier van de school. Daarvoor zijn proefwerkblokken te koop bij de conciërge. Van leerlingen wordt verwacht dat zij zelf in voldoende mate over proefwerkpapier beschikken, zodat zij tijdens een proefwerk geen medeleerlingen hoeven te storen om te lenen. ziek of om een andere reden afwezig Er mag niet meer dan één leerproefwerk op een dag gegeven worden, met een maximum van vier per week voor de onderbouwklassen. Voorbereidingsvrije toetsen mogen altijd gegeven worden; daartoe worden ook toetsen schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, luistervaardigheid en de citovas toetsen gerekend. Als een leerling een proefwerk heeft gemist, neemt hij zo snel mogelijk zelf het initiatief een afspraak te maken met de docent om de toets in te halen op één van de daarvoor bestemde inhaalmomenten. Afspraken met een dokter, orthodontist, fysiotherapeut, e.d. zijn geen geldige reden om een proefwerk niet te maken. Indien een dergelijke afspraak echt niet verplaatst kan worden, moet in overleg met de docent en/of de afdelingsleider afgesproken worden dat de leerling het proefwerk eerder of later op de dag maakt. Bij schoolexamens in de bovenbouw is dit niet mogelijk. Als een leerling bij een toets afwezig is en niet door zijn ouders vooraf is ziek gemeld, wordt tijdelijk het cijfer 0, toegekend. Het missen, dan wel Wanneer een leerling door ziekte of om een andere reden niet naar school komt, dan verwachten we hiervan een telefonische melding door een van de ouders/verzorgers tussen en uur op een speciaal telefoon nummer Dat geldt ook voor leerlingen die al 8 jaar (of ouder) zijn. Een meerderjarige leerling kan zich dus niet zelf ziek melden, behalve als hij zelfstandig woont. Op de eerste dag dat de leerling daarna weer op school is, vragen wij de leerling om een briefje bij de conciërgeloge in te leveren ondertekend door één van de ouders/verzorgers, waarin staat hoe lang de leerling ziek of afwezig is geweest en wat daarvan de reden was. absentie ivm een medische afspraak Als er door een medische afspraak reden is om één of meer lessen te verzuimen, dan wordt ouders gevraagd om vóóraf een schriftelijke, ondertekende verklaring mee te geven aan hun kind. Dit moet worden afgegeven de conciërge, die het verzuim registreert. Wij dringen erop aan dat dergelijke afspraken zo veel mogelijk buiten schooltijd worden gemaakt. Leerlingen moeten in principe tot en met 7.00 uur beschikbaar zijn voor schooltaken. Tijdens de les worden de absente leerlingen door de lesgevende docent genoteerd in SOM. 5

16 onrechtmatig verzuim Als een leerling in de onderbouw zonder reden het e of e uur afwezig blijkt te zijn, wordt dezelfde morgen naar huis gebeld. Wanneer een leerling gespijbeld heeft, moet hij de gemiste lestijd na afloop van de schooldag (dus niet in tussenuren) dubbel inhalen op een door de afdelingsleider aangegeven moment. Bij herhaaldelijk missen van de lessen zonder geldige reden worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek op school en kunnen aanvullende maatregelen door de afdelingsleider genomen worden. Bovendien wordt het RBL (Regionaal Bureau Leerlingzaken) op de hoogte gesteld. Het RBL handelt licht schoolverzuim, zonder achterliggende problematiek, via bureau Halt af. Voor absentie bij lichamelijke opvoeding (LO) geldt in de bovenbouw een andere afspraak. Zie hiervoor het hoofdstuk bovenbouw in deze gids. leerplichtambtenaar en rbl De belangrijkste taak van de leerplichtambtenaar is om het recht op onderwijs, dat ieder kind heeft, te bewaken. Hij of zij biedt hulp aan leerlingen, ouders/verzorgers en scholen bij het zoeken naar oplossingen van problemen rond - dreigend - schoolverzuim of voortijdig schoolverlaten. Voor meer informatie of advies kunnen ook ouders contact opnemen met het RBL (Regionaal Bureau Leerlingzaken) in Bussum, t of Diemen, t

17 verzoek om verlof procedure schorsing, overplaatsing en verwijdering Slechts in uitzonderlijke gevallen kan de schoolleiding een leerling verlof verlenen voor één of meer dagen. Uitgesloten is verlof voor: familiebezoek in het buitenland vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale school vakantie op vakantie te gaan eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-) drukte verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. De rector kan besluiten een leerling extern te schorsen. Hiervan worden de leerling en de ouders per ommegaande van op de hoogte gesteld. Vervolgens wordt het besluit schriftelijk en binnen drie dagen bevestigd. Een schorsing kan één tot vijf dagen duren. De rector is verplicht om een voornemen tot overplaatsing dan wel verwijdering van school, (schriftelijk) mee te delen aan de leerling en de ouders of verzorgers. De voorzitter van het College van Bestuur neemt hierover een definitief besluit. (Zie artikel 0, en van het Leerlingenstatuut). Het leerlingenstatuut is bestemd voor alle leerlingen van de Gooise Scholen Federatie. Zo n leerlingenstatuut is wettelijk verplicht. De GSF heeft het opgesteld in samenspraak met leerlingen van alle vestigingen. Elke twee jaar moet het statuut opnieuw worden vastgesteld. Als leerlingen wijzigingen willen voorstellen, kunnen zij contact opnemen met hun schoolleiding. Een verzoek om extra verlof moet tijdig schriftelijk worden ingediend bij de afdelingsleider van de leerling(en) met vermelding van de reden waarom extra verlof gevraagd wordt. In deze situatie geldt altijd dat de verantwoordelijkheid voor het inhalen van huiswerk, toetsen en proefwerken bij de leerling en ouders/verzorgers ligt. bureau halt Als zich op school problemen voordoen, dan zullen we ons uiteraard inspannen om ze zoveel mogelijk binnen de school op te lossen. Bij een strafbaar feit wordt ook de politie ingeschakeld. In overleg met Bureau Halt - die voor jeugdigen processen verbaal t.a.v. lichte vergrijpen voor justitie mag afdoen met alternatieve Haltstraffen - wordt én de mate van straf bepaald én door wie die straf opgelegd wordt. In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van alle leerlingen van de Gooise Scholen Federatie. Regels die maar voor één van de vestigingen gelden, staan in het schoolreglement van de vestiging. De tekst vindt u op het ouderportaal. Bij het officiële leerlingenstatuut hoort een toelichting. Die geeft de inhoud weer in toegankelijke taal. Voor de wet geldt niet de toelichting, maar de officiële tekst van het leerlingenstatuut. U vindt het leerlingenstatuut (en de toelichting) eveneens op het ouderportaal via onze website. 7

18 gescheiden ouders Bij een echtscheiding vraagt het Goois Lyceum aan beide ouders of zij hebben afgesproken hoe zij informatie vanuit school willen ontvangen. Dat gebeurt bij inschrijving van de leerling of op het moment dat de school van de scheiding hoort. Zijn er geen afspraken, dan zal de school voorstellen de informatie te geven aan de ouder bij wie het kind het grootste deel van de tijd woont. Deze ouder stelt vervolgens de andere ouder op de hoogte. Maar ouders kunnen met de school ook een andere regeling afspreken. Als de ouders hun scheiding niet aan de school melden, wordt de informatie verstuurd naar het adres dat bij de school bekend is. Het kan zijn dat de gescheiden ouder die op een ander adres woont later verzoekt om informatie. In dat geval informeert school beide partijen over dit verzoek. Als er geen bezwaren zijn, zal de tweede ouder op dezelfde wijze worden geïnformeerd als de eerste. privacy leerling-gegevens Het Goois Lyceum heeft een leerlingvolgsysteem. Hierin worden van alle leerlingen essentiële gegevens ingevoerd zoals rapportcijfers, adviezen, gegevens van de basisschool (het schooladvies en de citoscore) en zaken betreffende leerlingbegeleiding of externe begeleiding. Het merendeel van deze gegevens is nodig voor de begeleiding en het geven van studieadviezen. Op het leerlingvolgsysteem is het privacyreglement van de Gooise Scholenfederatie van toepassing, dat de veiligheid van de gegevens waarborgt. Heeft u vragen over het leerling- of zorgdossier of wilt u overleggen met de school neem dan contact op met de zorgcoördinator. algemene klachtenregeling Alle scholen van de Gooise Scholen Federatie proberen klachten te voorkomen. Is er toch een klacht, dan is de bedoeling dat de klager dit eerst bespreekt met de persoon over wie de klacht gaat. Alle partijen moeten tot een oplossing willen komen. Levert het gesprek niet voldoende op, dan kan de klager naar een lid van de schoolleiding gaan. Meestal leidt ook dat eerst tot een gesprek. Is de klager nog steeds niet tevreden, dan kan men een bezwaarschrift indienen bij de rector van de school. Vervolgens kan dat ook bij het College van Bestuur. Als laatste kan de klager de zaak voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie. Dat gebeurt meestal pas als alle andere mogelijkheden niet tot een oplossing hebben geleid. onderwijsinspectie en vertrouwensinspecteurs Met vragen over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder kunt u contact opnemen met de inspectie van het onderwijs via of informatie inwinnen via Voor telefonische vragen over onderwijs: (gratis). Voor klachten en meldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie en religieus extremisme kunt u bellen naar het algemene nummer van het Meldpunt Vertrouwensinspecteurs. Telefoonnummer:

19 / Tweede Fase algemeen De Tweede Fase is de officiële benaming voor de bovenbouw havo/vwo. Naast een verplicht gemeenschappelijk deel en de vrije ruimte volgt een leerling één van de vier profielen (richtingen). Aan het eind van leerjaar maken alle leerlingen een keuze voor één van de vier profielen, te weten Cultuur en Maatschappij (CM), Economie en Maatschappij (EM), Natuur en Gezondheid (NG) en Natuur en Techniek (NT). In de Tweede Fase werken we meestal met clustergroepen. Per lesuur zitten leerlingen in een verschillende samenstelling bij elkaar. De leerling volgt een eigen rooster, afhankelijk van de profiel- en vakkenkeuze. Het eindexamen bestaat uit het centraal eindexamen (CE) en het Schoolexamen (SE). In het vierde leerjaar wordt al bij een aantal vakken gestart met het schoolexamen, dat zich over meerdere jaren kan uitstrekken. Een aantal vakken kent alleen een schoolexamen en wordt al vóór het eindexamenjaar afgesloten. De cijfers die worden behaald tijdens het Centraal Examen (CE) bepalen 50% van het eindcijfer op het diploma. De overige 50% wordt gevormd door de cijfers van het School Examen (het SE). Het schoolexamencijfer is opgebouwd uit alle cijfers die worden behaald in de bovenbouw. Alle toetsmomenten en praktische opdrachten (PO s) worden vooraf vastgesteld per vak in het Programma van Toetsing en Afsluiting, het PTA. Dit is een wettelijk voorgeschreven document waarin vermeld staat welke stof wanneer getoetst wordt en hoe zwaar de toetsen voor de overgang en het SE meetellen. Het bijbehorende reglement geeft inzicht in de rechten en plichten met betrekking tot het PTA. Alle leerlingen in de bovenbouw krijgen jaarlijks een studiegids uitgereikt waar alle belangrijke schoolregels en zaken die het examen betreffen in staan. Ook het volledige PTA is opgenomen in deze uitgave. 9

20 / Tweede Fase het examencomité Het examencomité, bestaande uit de afdelingsleiders bovenbouw havo en vwo en de examensecretaris, komt onder andere bijeen wanneer sprake is van onregelmatigheden bij het afnemen van het schoolexamen. Het examencomité besluit over alles dat met het toetsbeleid in de bovenbouw te maken heeft. Wanneer een toets niet gemaakt kan worden door ziekte van de leerling/kandidaat of wanneer een PO of een ander onderdeel uit het PTA niet tijdig kan worden ingeleverd, beslist het examencomité wat er moet gebeuren. Ook met vragen of klachten over toetsen en/of de toets afname kan een bovenbouwleerling terecht bij het examencomité. Hoewel de toetsen in de bovenbouw gebonden zijn aan strenge regels, blijft het uiteraard mogelijk om uitzonderingen te maken wanneer de situatie daarom vraagt. Wij vragen ouders en leerlingen om problemen tijdig en altijd voordat de toets wordt afgenomen, te melden bij de betreffende afdelingleider. begeleiding studiekeuze In de bovenbouw worden leerlingen begeleid door hun mentor. Behalve persoonlijke begeleiding speelt de mentor in de bovenbouwklassen (met uitzondering van -vwo) een belangrijke rol in het begeleiden van de studiekeuze na het behalen van het diploma. Samen met de decaan begeleidt de mentor de leerling in het onderdeel Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB). profielwerkstuk In de bovenbouw is het maken van een profielwerkstuk een belangrijk onderdeel van het eindexamen. In de jaren voorafgaand aan het examen- jaar worden leerlingen begeleid in het opzetten van een wetenschappelijk onderzoek. Om hier vaardig in te worden maken de leerlingen in het voor examenjaar een pre-profielwerkstuk. lichamelijke opvoeding in de bovenbouw Het vak lichamelijke opvoeding kent de bijzondere regel dat alle lessen moeten worden ingehaald, ook wanneer een leerling een goede reden heeft om niet aan een l.o.-les deel te nemen. Alleen wanneer de leerling de les mist als gevolg van een schoolgerelateerde opdracht of wanneer formeel vrijstelling is verleend door de afdelingsleider, hoeft een gemiste les l.o. niet te worden ingehaald. wijzigen van vak of profiel Het is na de kerstvakantie in de leerjaar niet meer mogelijk om van vak te wisselen. Voor de kerstvakantie is het beperkt mogelijk om een vak te wijzigen. Wanneer een leerling wil overstappen van profiel dan zijn daar strikte voorwaarden aan verbonden die we noemden op de vorige bladzijde. Informatie hierover staat opgenomen in de studiegids. Ook de overstap van -vwo naar -havo kan alleen voor de kerstvakantie en mits er getalsmatig ruimte is in -havo. Het is niet mogelijk om na -vwo de overstap te maken naar 5-havo. Wanneer een havo-leerling een extra vak heeft en tevens een tweede moderne vreemde taal in het pakket, dan bestaat de mogelijkheid om na 5-havo de overstap te maken naar 5-vwo. Deze overstap is gebonden aan een aantal toelatingsnormen. Deze zijn terug te vinden in de studiegids van 5-havo. 0

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. "Onder de Linde"

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. Onder de Linde Informatieboekje Schooljaar 2013-2014 "Onder de Linde" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 0 VOORWOORD... 1 ADRESSEN... 2 Personeelsleden... 2 Dynamiek scholengroep... 2 Inspectie... 3 SCHOOLTIJDEN... 4 Schooltijden...

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

VIA Almere College Schooljaar 2014-2015

VIA Almere College Schooljaar 2014-2015 VIA Almere College Schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Begeleiding 3. Vakantieregeling 2014-2015 4. Gedragsregels VIA 5. Verzuimprotocol 6. Roosters 7. Schooltijden 8. Leermiddelen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

Lyceum Ypenburg. Zo gaan we met elkaar om

Lyceum Ypenburg. Zo gaan we met elkaar om Zo gaan we met elkaar om 2014-2015 1 Beste leerling, Dit boekje leert je om een goede Lyceum-Ypenburger te worden. De sfeer op school is heel plezierig. Op kan veel. Leerlingen mógen een heleboel, maar

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13

Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13 schoolgids Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13 Inhoudsopgave 09-10 Voorwoord... 4 1 Met wie krijg je te maken op de Einder?... 5 2 Wat is praktijkonderwijs?... 8 3 Zo gaat het bij ons op school...

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Algemene informatie. Directeur: Dhr. J.Haest Op de Keuken 22 6451 JL Schinveld e-mail: johnhaest@basisschoolfatima.nl

Algemene informatie. Directeur: Dhr. J.Haest Op de Keuken 22 6451 JL Schinveld e-mail: johnhaest@basisschoolfatima.nl Voorwoord. Beste ouders, Aan het begin van ieder schooljaar krijgt elk gezin een schoolkalender. Op deze kalender vindt u de globale jaarplanning als ook enige informatie over de gang van zaken op onze

Nadere informatie

Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12

Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12 schoolgids Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12 Inhoudsopgave 09-10 1 Met wie krijg je te maken op de Einder?... 4 2 Wat is praktijkonderwijs?... 7 3 Zo gaat het bij ons op school... 7 4 Welke

Nadere informatie

EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS

EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS Hoe hou je hem bij de les? Praktisch handboek voor de leraar Landelijk Netwerk Ziek-zijn & Onderwijs ( ZIEZON ) april 20 Onderwijsmap Landelijk Netwerk Ziek - zijn & onderwijs

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement

Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement ` Blz. 1 Voorwoord Dit document bevat regels die worden aanbevolen ter opname in het schoolreglement.

Nadere informatie

De formele positie van ouders in het onderwijs

De formele positie van ouders in het onderwijs De formele positie van ouders in het onderwijs Werkgroep ouderbetrokkenheid, ingesteld naar aanleiding van de intentieverklaring Versterking School-Ouderbetrokkenheid Drs. Nicole van Dartel, Algemene Vereniging

Nadere informatie

Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum

Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum Studiegids 12 13 Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 MISSIE... 4 DOELSTELLING... 4 DE KEMPELSTUDENT... 5 DE KEMPELMEDEWERKER... 5 IDENTITEIT... 6 INTERACTUM...

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie