BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN"

Transcriptie

1 JAARGIDS -5

2 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO namen & adressen afkortingen 8 9

3 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders en wij stellen uw inbreng en bevindingen op prijs. In deze jaargids treft u informatie aan over de mogelijkheden om als ouder bij de school betrokken te zijn. Dit is de nieuwe jaargids 0 05 van het Goois Lyceum. Sinds het honderdjarig jubileum staat als motto op onze gevel: eigentijds onderwijs. Het Goois Lyceum wil midden in de maatschappelijke werkelijkheid staan en de leerlingen daarop voorbereiden. Dat doen we met een eigentijds -onderwijsaanbod als het Technasium, Kunst & Media, een modern Gymnasium, een helder Bètaprofiel en vakken als ondernemerschap en kunst. Voor een aantal belangrijke zaken verwijzen we u naar onze website en in het bijzonder naar het ouderportaal. Onder het kopje communicatie wordt elders in deze jaargids aangegeven hoe u toegang verkrijgt tot het ouderportaal. Mochten er toch zaken zijn die vragen oproepen, neemt u dan contact met op met de school. De contactgegevens van al onze medewerkers vindt u ook in de digitale vorm van deze jaargids op onze website en op het ouderportaal. In deze jaargids vindt u veel zakelijke informatie. Dat is nodig omdat wij graag duidelijk willen zijn over waar wij voor staan en hoe wij onze doelstellingen realiseren. Maar wanneer u tussen de regels door leest, dan merkt u dat de kern is: de relatie tussen docent en leerling. Wij geven invulling aan onze missie zoals wij die verwoord hebben in ons schoolplan. Met vriendelijke groet, Hoe organiseer je een school zó, dat elke leerling zich belangrijk mag weten? Al die zakelijke gegevens, ook de regels en afspraken, helpen om een goede en veilige omgeving te creëren waarin elke leerling tot zijn of haar recht komt. Daarbij is het leren uiteraard van groot belang, want het behalen van een diploma is een belangrijke stap op weg naar vervolgstudie en uiteindelijk naar ieders plaats in de samenleving. Dat laatste maakt duidelijk dat het Goois Lyceum meer wil bieden dan leren alleen. Daarbij is ons brede aanbod van belang, maar ook extra activiteiten op het gebied van cultuur, sport en internationalisering. Drs. H. Lenselink rector

4 dhr. drs. H. Lenselink > rector, algehele leiding, onderwijs, externe contacten, personeelsbeleid, contacten ouderraad, lid van het Centrale Managementteam van de Stichting Gooise Scholen Federatie dhr. drs. B.R. Philippa > plaatsvervangend rector, financiën en beheer, formatie, organisatie, ARBO, ICT-beleid mw. I.M. Jansen > afdelingsleider leerjaar mw. M.J.C. van Bakel > afdelingsleider middenbouw vwo (leerjaar en vwo/gym) mw. H.R. Sumter > afdelingsleider middenbouw havo (leerjaar en havo) mw. drs. M. Vroonhof > afdelingsleider bovenbouw havo (- en 5-havo) dhr. drs. A.P. Elsakkers > afdelingsleider bovenbouw vwo (- t/m 6-vwo)

5 informatie voor ouders Goed communiceren in een schoolorganisatie is van groot belang. We willen ervoor zorgen dat alle ouders, leerlingen en medewerkers voortdurend goed op de hoogte worden gehouden van de schoolse zaken. Bij hoge uitzondering communiceren we per post. Bij voorkeur gebruiken wij de volgende middelen: Ouders hebben via het ouderportaal ( toegang tot alle informatie die het schoolleven betreft, zoals: brieven met algemene informatie over het leerjaar of de klas van uw kind(eren) (die eerder via de mail aan u persoonlijk zijn verstuurd) actuele informatie roosterinformatie ouderavonden de nieuwsbrief (verschijnt 6 x per jaar) informatie vanuit de ouderrraad informatie voor leerlingen Via de vernieuwde ELO (Its Learning) vinden de leerlingen informatie die te maken heeft met onderwijs, zoals: de leerstofplanning presentaties over de leerstof van de docent extra informatie van de verschillende vakken toegang ouderportaal Voor toegang tot het ouderportaal krijgt elke nieuwe ouder een persoonlijke inlogcode via de mail. Bijgaand ontvangt u van ons secretariaat een toelichting hoe u dit kunt gebruiken. Alle ouders die al een kind bij ons op school hebben weten hoe het werkt. Heeft u desondanks vragen, dan kunt u een mail sturen naar Via SOMtoday kunnen leerlingen, ieder met een persoonlijke inlogcode, inzage krijgen over: rooster en dagroosterwijzigingen behaalde cijferresultaten van uw kind(eren) absentiegegevens van uw kind(eren) 5

6 communicatie Wij adviseren elke week via de website even op het ouderportaal te kijken. Dan bent u altijd op de hoogte. Daarnaast communiceren wij hoofdzakelijk via . Het is dus belangrijk dat de school in het bezit is van uw juiste adres. In enkele gevallen blijkt post niet altijd aan te komen bij onze ouders. Dat kan diverse redenen hebben, van een oud adres tot een verkeerd ingestelde beveiliging of een volle mailbox. website Op de website van de school vindt u heel veel praktische informatie, zoals: deze jaargids in digitale vorm met de mailadressen van alle medewerkers antwoord op de meest gestelde vragen van ouders (FAQ) informatie over ons onderwijs en onze visie informatie over de verschillende stromingen; O&O, K&M, G&O en ons Gymnasium fotoreportages van activiteiten en excursies informatie over ons dyslexiebeleid en over leerlingbegeleiding informatie over onze excellentieprogramma s Wij adviseren u om de website regelmatig te raadplegen. 6

7 Omdat de Stichting Gooise Scholen Federatie voor de wet één school is, dient onderscheid te worden gemaakt tussen de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en de medezeggenschapsraad per vestiging (MR). gmr In de Wet Medezeggenschap Scholen is de medezeggenschap binnen de Gooise Scholen Federatie geregeld. De Gooise Scholen Federatie heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad op het niveau van de GSF en een Medezeggenschapsraad op vestigingsniveau. mr De MR van het Goois Lyceum krijgt dus uitsluitend onderwerpen te behandelen die ónze school betreffen. In die MR nemen drie ouders, drie leerlingen en zes personeelsleden deel. De ouders en leerlingen rapporteren regelmatig naar hun achterban, respectievelijk de ouderraad en de leerlingenraad. De namen van de personeelsleden van de medezeggenschapsraad van het Goois Lyceum treft u achter in deze gids aan. stichting Het Goois Lyceum maakt deel uit van de Gooise Scholen Federatie (GSF). Het College van Bestuur (CvB) is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken. Het treedt op als bevoegd gezag en bestuurt de stichting en de scholen die onder de stichting vallen. Ieder van de rectoren en directeuren van de scholen legt verantwoording af aan het College van Bestuur. Het CvB bestaat uit de heer drs. C.J. Elsinga (voorzitter) en de heer drs. M.G.M. de Haas (lid). De voorzitter heeft in het bijzonder onderstaande portefeuilles: Onderwijsbeleid Personeelsbeleid Externe representatie Het lid heeft in het bijzonder onderstaande portefeuilles: Financiën en personeelsformatie Huisvesting en facilitaire zaken ICT regelingen gsf De GSF beschikt over een gemeenschappelijke Gedrags- en Integriteitscode. Deze code regelt de omgang tussen medewerkers en leerlingen, ouders en externen en medewerkers onderling. De code is de kapstok voor de algemene en schoolspecifieke regelingen die betrekking hebben op de omgang van personeelsleden met elkaar en anderen. De GSF heeft een Privacyreglement waarin staat beschreven op welke wijze met de gegevens van leerlingen en personeelsleden wordt omgegaan. Binnen de GSF geldt het Elektronisch Informatie- en Communicatiemiddelenreglement (EIC). Hierin staat hoe de Gooise Scholen Federatie omgaat met elektronische informatie- en communicatiemiddelen: welk gebruik is verantwoord en hoe vindt de controle plaats? Deze en overige regelingen zijn te vinden op 7

8 mentoraat afdelingsleiding Op het Goois Lyceum hebben de leerlingen in alle leerjaren en afdelingen een mentor. Tijdens de mentoruren vindt onder andere training in studievaardigheden plaats. Tevens wordt in deze uren door de mentoren - in samenwerking met vakdocenten en decanen - het leerwegbesluit, de keuze voor vwo of havo aan het einde van het eerste leerjaar en de profielkeuze aan het einde van leerjaar voorbereid. De mentor heeft de speciale zorg voor zijn/haar klas. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen; bij de mentor kunnen ze terecht met al hun vragen en opmerkingen. Daarnaast volgt de mentor het studie verloop van de leerlingen intensief en overlegt hierover met collega s, afdelingsleider en/of leden van het zorgteam. De mentor is dan ook altijd het eerste aanspreekpunt voor ouders. De afdelingsleider neemt binnen de begeleiding een centrale plaats in. Hij/zij is aanspreekpunt voor docenten en mentoren over het functioneren van de leerlingen en onderhoudt nauwe contacten met andere begeleiders binnen en buiten de school. De afdelingsleider maakt deel uit van de schoolleiding en heeft daardoor een intermediaire functie bij het uitvoeren en bijstellen van het beleid op het vlak van de leerlingbegeleiding. decanaat Op het Goois Lyceum is de heer M. Takes decaan. De schooldecaan helpt leerlingen vanaf leerjaar bij de samenstelling van het vakkenpakket en bij de studie- en beroepskeuze. De decaan kan de leerling ook uitleg geven over studiefinanciering, werken in het buitenland en allerlei andere zaken. Ook ouders kunnen met vragen hierover bij de decaan terecht. 8

9 pestprotocol schillende interne zorgbegeleiders werken ook samen met diverse externe hulpverleners zoals de schoolarts, een consulent maatschappelijk werk, een consulent jeugdzorg en een consulent leerlingzaken. Zij vormen samen het zorg adviesteam (ZAT). Het ZAT komt regelmatig samen en bespreekt dan de leerlingen voor wie een hulpverleningstraject is uitgezet of leerlingen die daarvoor in aanmerking komen. Pesten komt gelukkig niet vaak voor op het Goois Lyceum. We willen u vragen bij vermoedens van pesten altijd contact met de school op te nemen. Wanneer zich toch een pestincident voordoet, gaat de school daar zeer zorgvuldig mee om. In ons pestprotocol vindt u de verschillende stappen die in zo n geval genomen worden. U vindt ons pestprotocol op het ouderportaal via onze website. interne deskundigheid huiswerkbegeleiding (extern) De school kent de volgende specialistische begeleidingsvormen: Voor leerlingen die behoefte hebben aan huiswerkbegeleiding kan contact worden opgenomen met Hét Studie Centrum. Dit is een huiswerkinstituut dat huiswerk- en studiebegeleiding verzorgt binnen het gebouw van het Goois Lyceum. Dit vindt s middags plaats, in aansluiting op de lessen. Meer informatie hierover kunt u vinden op het ouderportaal via onze website. huiswerkbegeleiding (intern, bovenbouw) Het doel van de huiswerkbegeleiding bovenbouw is de leerlingen begeleid huiswerk te laten maken. De huiswerkklas wordt begeleid door dhr. Betsalel, specialist natuur- en wiskunde. Leerlingen kunnen zichzelf aanmelden, maar dit kan ook geschieden door de ouders of de mentor via dhr. A. Elsakkers, afdelingsleider bovenbouw vwo. het zorgteam en het zorg adviesteam Verzoeken tot specialistische begeleiding moeten worden gericht aan de zorgcoördinator, mevrouw E. Veldt. Zij zorgt voor de afstemming van de begeleiding van de leerling en overlegt daartoe met vertegenwoordigers van iedere begeleidingsvorm die op school wordt aangeboden. De ver faalangstbegeleiding Leerlingen uit leerjaar die last hebben van negatieve faalangst kunnen deelnemen aan een cursus omgaan met faalangst. Welke leerlingen daar baat bij zouden kunnen hebben wordt duidelijk aan de hand van de uitslagen van de School-vragenlijst die bij iedere leerling aan het eind van de brugklas afgenomen wordt. In enkele gevallen kunnen ook leerlingen uit leerjaar en de brugklas deelnemen aan de faalangstreductietraining. De cursus wordt verzorgd door mevrouw M. Bischoff. Er zijn 0 bijeen komsten van lesuur. Hieraan zijn kosten verbonden. Uiteraard informeren we de betrokken ouders daarover en vragen we hun toestemming. Daarnaast vindt bij voldoende belangstelling een training plaats voor het omgaan met examenvrees. Deze training is bedoeld voor leerlingen van de bovenbouw. Ook hieraan zijn kosten verbonden. Vragen kunt u richten tot mevrouw M. Bischoff via: Op niet in de school aanwezige deskundigheid kunnen ouders en leerlingen geen aanspraak doen gelden. 9

10 dyslexiecoördinator Aan het begin van het eerste leerjaar worden alle leerlingen getest op lees- en spellingproblemen. Indien nodig, worden leerlingen in leerjaar en verder gescreend op signalen van dyslexie. De dyslexiecoördinator kan ouders op basis van deze uitslagen adviseren om hun kind te laten testen bij een erkend dyslexiebureau. Wanneer dyslexie officieel is vastgesteld, komen leerlingen in aanmerking voor faciliteiten zoals extra tijd bij toetsen. Meer informatie over onze dyslexiebegeleiding kunt u vinden op onze website. De dyslexiecoördinator is mw. M. Bischoff. begeleiding bij problemen in de persoonlijke sfeer Leerlingen met ernstige problemen in de persoonlijke sfeer kunnen zich op school wenden tot één van de vertrouwenspersonen/leerlingbegeleiders, te weten, mw. M. Bischoff, mw. M. van den Berge en mw. M. Weijnans. De vertrouwenspersonen/leerlingbegeleiders zijn voor leerlingen en ouders bereikbaar op school en thuis. Bij calamiteiten zijn zij ook in het weekend bereikbaar. Vertrouwenspersonen dragen zorg voor het veilige leer- en werkklimaat op de school. Wie klachten heeft over seksuele intimidatie kan eveneens bij hen terecht. Zij kunnen een klacht in behandeling nemen. persoonlijke begeleiding van leerlingen met een autismespectrumstoornis (a.s.s.) of (aanverwante) gedragsstoornis de jeugdgezondheidszorg Voor informatie over de begeleiding van leerlingen met een autisme spectrum stoornis verwijzen wij u naar de zorgbrochure op ons ouderportaal. Onze contactpersoon voor deze zaken is mw. E. Veldt. Alle leerlingen van leerjaar worden voor het landelijk preventief gezondheidsonderzoek uitgenodigd. Hierbij is er aandacht voor groei, ontwikkeling, gezondheid en functioneren op school. Naar aanleiding van het onderzoek kan de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD een leerling uitnodigen voor extra onderzoek. Van alle onderzoeken krijgen de ouders vooraf bericht. Ouders kunnen ook zelf rechtstreeks contact opnemen met de GGD. Alle contactgegevens vindt u achterin deze gids bij. Bedoeld worden alle stoornissen die binnen cluster IV vallen, waaronder Aspergersyndroom, hfa, pdd(nos), mcdd, nld, ad(h)d en diverse regulatiestoornissen. 0

11 pauzes Tijdens de pauzes mag je naar buiten. Het spreekt voor zich dat je de buurtbewoners geen overlast bezorgt (lawaai, provocerend gedrag, afval op de grond). De school voelt zich in hoge mate verantwoordelijk voor het welbevinden van de mensen in de directe omgeving van de school. Wegens overlast in de buurt is het niet wenselijk om in de pauzes te winkelen bij de Vomar. Bij klachten zal de schoolleiding streng optreden. De leerlingen van het eerste leerjaar blijven tot de herfstvakantie tijdens de pauzes op het schoolterrein. In de pauzes mag je in de centrale hal, in de aula en op de e verdieping verblijven en je boterhammen opeten. Ook de mediatheek is in de pauzes geopend, maar daar mag niet gegeten en gedronken worden en heerst passende rust om te kunnen werken. te laat Als je te laat bent haal je een bon bij de conciërge. Alleen hiermee krijg je toegang tot de les. Je meldt je dan de volgende ochtend uiterlijk om uur bij de conciërge. Die regel geldt ook als je die dag pas het e uur of nog later moet beginnen. Soms kom je door overmacht te laat. Je meldt dit aan de conciërge bij binnenkomst. Hij of zij kan je ontheffen van je meldingsplicht. Indien je je de volgende ochtend niet meldt, betekent dat automatisch dat je je dan twee dagen vóór uur moet melden. Een leerling die regelmatig te laat blijft komen kan rekenen op andere sancties. Wanneer een leerling twaalf maal in een schooljaar te laat is gekomen, volgt er een schorsing en wordt er contact opgenomen met het Regionaal Bureau voor Leerlingzaken, ofwel de leerplichtambtenaar. Bij het begin van het eerste, het vierde en het zesde lesuur gaan twee bellen; voor de tweede bel ben je in het lokaal van je les. Tussen alle andere lesuren gaat maar één bel; de docent bepaalt dan naar eigen inzicht of je op tijd bent.

12 afmelden tijdens de lesdag Als je om welke reden dan ook tijdens de lesdag de school wilt verlaten, dan meld je je bij je afdelingsleider. Je ouders worden door de afdelingsleider telefonisch op de hoogte gesteld en moeten toestemming geven dat je alleen naar huis mag gaan. Kun je je eigen afdelingsleider niet vinden, dan ga je op zoek naar één van de andere afdelingsleiders. Je gaat nooit weg zonder dat iemand van school zich ervan overtuigd heeft dat je contact met je ouders hebt gehad. Op de eerste dag dat je daarna weer op school bent, lever je een ondertekend briefje van je ouders in bij de conciërgeloge waarin staat hoe lang je afwezig bent geweest en wat daarvan de reden was. verwijdering uit de les Wanneer je uit de les wordt verwijderd moet je je altijd melden bij de afdelingsleider, tenzij de docent nadrukkelijk heeft gezegd dat dat niet hoeft. Als je afdelingsleider niet aanwezig is, dan meld je je bij één van de andere afdelingsleiders. De afdelingsleider geeft je een groene kaart waarop je noteert wat de reden was van de lesverwijdering. Daarmee ga je aan het eind van de les terug naar je docent. De docent kan de kwestie op dat moment afhandelen, of je een straf opleggen. In ernstige gevallen kan een docent de zaak overdragen aan de afdelingsleider. Als je regelmatig uit de les verwijderd wordt, worden je ouders op school uitgenodigd voor een gesprek. Het gesprek kan aanleiding zijn om speciale afspraken met je te maken die we op schrift vastleggen. Een interne schorsing kan worden opgelegd als strafmaatregel. de consequenties van onrechtmatig schoolverzuim Als je zonder geldige reden een les mist, moet je die tijd na schooltijd (dus niet in tussenuren) dubbel inhalen op een door de afdelingsleider te bepalen dag. Een bovenbouwleerling die in een periode meer dan tien lesuren onrechtmatig afwezig is geweest, kan zijn herkansingsrecht ontnomen worden. Bij veel onrechtmatig schoolverzuim is de school verplicht melding te doen bij de leerplichtambtenaar. begin van een les Je bent op tijd in het leslokaal. In het lokaal worden geen jassen gedragen. Aan het begin van iedere les leg je je schrift en boeken voor het betreffende vak uit jezelf op tafel. Indien je aan het begin van een les je boeken en schriften nog uit je kluisje moet halen wordt dat gezien als te laat komen. Je moet dan dus een bon halen en je de volgende ochtend om uur melden bij de conciërge. eten en drinken In de leslokalen en in de studiehallen is eten, drinken en kauwgumgebruik niet toegestaan. In de pauzes is het toegestaan op de e verdieping te eten en te drinken. Het eten van ijs is nergens in het gebouw toegestaan. mobiele telefoons en personal audio In voorgaande jaren hebben we regelmatig gesproken over ons beleid inzake mobiele telefoons. Hierin hebben zowel de docenten, alsook de ouders (ouderraad) en de leerlingen (leerlingenraad) meegedacht. De conclusie was dat mobiele telefoons nog weinig toevoegen wat betreft onderwijskundige waarde en vooral dat ze heel storend zijn voor het leerproces.

13 Dat betekent dat we aandacht moeten geven aan mediawijsheid ofwel: hoe ga je met deze zaken om? Daarnaast willen we meegaan met de technische ontwikkelingen en mogelijkheden. Zo wordt het experiment om in de klas met tablets of notebooks te werken voortgezet en (beperkt) uitgebreid. Om het leerproces niet te verstoren en een goede concentratie op die momenten vast te houden, blijven we een terughoudend beleid voeren voor wat betreft de mobiele telefoons, smartphones en muziekspelers zowel in de klas als in de leerruimtes. mobiele telefoons niet in de klas Mobieltjes, smartphones en personal audio zijn gedurende de les en tijdens lesactiviteiten zoals excursies uitgeschakeld en weggeborgen. Het gebruik hiervan is alleen toegestaan in tussenuren, tijdens leswisselingen en in de pauzes in de pauzeruimtes. Geluidsoverlast veroorzaakt door bovengenoemde apparaten dient vermeden te worden, ook in de ruimtes waar gebruik is toegestaan. Muziek mogen leerlingen via de eigen kop telefoon of oortjes beluisteren. De docent kan de telefoon van een leerling innemen wanneer een leerling zich niet aan bovenstaande regels houdt. Na de les wordt deze afgeleverd bij het secretariaat en in bewaring gehouden. De leerling kan daar zijn/haar telefoon om 6.00 uur diezelfde dag weer ophalen. Bij meerdere over tredingen volgen zwaardere maatregelen. NB: Bij de afname van toetsen en/of examenonderdelen mag de mobiele telefoon niet in de toetsruimte aanwezig zijn (dus ook niet in de tas). Bij het overtreden van deze regel kan het cijfer worden toegekend. toiletgebruik tijdens de les Toiletbezoek tijdens een lesuur wordt alleen in uitzonderingssituaties toe gestaan. Het toilet kan in de pauzes, een leswisseling of een tussenuur worden bezocht. lichamelijke opvoeding en waardevolle spullen Het is te adviseren om tijdens de l.o. les waardevolle spullen op te bergen in de garderobekluis. Indien toch persoonlijke eigendommen worden afge geven bij de docent l.o., dan is hij hier niet aansprakelijk voor. Laat in geen geval waardevolle spullen achter in de kleedkamers. roken Op het Goois Lyceum mogen leerlingen vanaf dit schooljaar niet meer roken op het schoolplein en in de omgeving van school. Het schoolgebouw heeft een openbaar karakter. Dat betekent dat het uiteraard niet is toegestaan in het gebouw te roken. Ook op feesten in het schoolgebouw mag niet gerookt worden. In de lessen biologie wordt onder andere aandacht besteed aan de kwalijke gevolgen van roken. alcohol- en drugsbeleid Het gebruik van alcohol en/of drugs is verboden. Wanneer leerlingen betrapt worden op het gebruik van alcohol en/of drugs, kan verwijdering volgen. Het beleid van de Gooise Scholen Federatie inzake gebruik van en/of handel in drugs door leerlingen op het terrein van de school en in de omgeving van de school is onherroepelijk. Bij feestelijke gelegenheden als een diplomering wordt geen alcohol meer geschonken. Het Goois Lyceum volgt hierin de wetgeving rondom alcohol van de rijksoverheid.

14 roosterwijzigingen Alle tijdelijke wijzigingen in het rooster (bijvoorbeeld ten gevolge van afwezigheid van docenten) zijn voor de leerlingen te vinden op infoweb en op de TV monitoren in school. Iedere leerling wordt geacht s ochtends bij binnenkomst en s middags bij het verlaten van school op infoweb/ de monitor te kijken. Op het leerlingportaal en in de elektronische leeromgeving (ELO) worden de roosterwijzigingen online bijgehouden. schoolmediatheek In de mediatheek zijn rustige werkplekken beschikbaar voor leerlingen, waaronder werkplekken met PC en internetverbinding. De openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag: uur. Je kunt op verzoek gebruik maken van de computerfaciliteiten, maar daarbij geldt dat ze alleen voor schoolwerk gebruikt mogen worden. Iedere leerling krijgt/heeft een persoonlijk inlognummer. De mediatheek is vrij toegankelijk, maar voor gebruik van computers en het lenen van boeken heb je een leerlingenpas nodig. leerlingenpas Iedere leerling krijgt aan het begin van het schooljaar een leerlingenpas. Deze pas is nodig voor gebruik van de faciliteiten van de mediatheek, voor toegang tot schoolfeesten, voor het lenen van zaken van school of docent en voor andere voorkomende situaties. garderobekluisjes Elke leerling heeft een eigen garderobekluisje, waarin de jas, de gymtas, persoonlijke spullen en voorwerpen van waarde veilig kunnen worden opgeborgen. Deze kluis wordt bekostigd vanuit de ouderbijdrage. De leerling is zelf verantwoordelijk voor de kluissleutel(s) en betaalt een waarborgsom. fietsen, brommers, scooters en auto s Fietsen en scooters mogen niet zomaar op het schoolplein worden neergezet, maar horen in de fietsenrekken of de aangewezen plek. Voor de brugklasleerlingen is er een aparte fietsenstalling. We willen leerlingen drin-

15 gend afraden met de auto naar school te komen. Parkeren in de omgeving van school is alleen voor vergunninghouders, terwijl de parkeerplaats van school alleen bestemd is voor de docenten die verder van school af wonen. uitvallen van de trein of de bus, een lekke band, het niet starten van een scooter of verslapen zijn nooit een geldige reden om een proefwerk niet te maken. Indien een proefwerk op een e lesuur valt, dient een leerling daar extra rekening mee te houden. Wanneer het proefwerk is ingehaald wordt de 0, vervangen door het behaalde cijfer. proefwerken Proefwerken en schriftelijke overhoringen moeten worden gemaakt op proefwerkpapier van de school. Daarvoor zijn proefwerkblokken te koop bij de conciërge. Van leerlingen wordt verwacht dat zij zelf in voldoende mate over proefwerkpapier beschikken, zodat zij tijdens een proefwerk geen medeleerlingen hoeven te storen om te lenen. ziek of om een andere reden afwezig Er mag niet meer dan één leerproefwerk op een dag gegeven worden, met een maximum van vier per week voor de onderbouwklassen. Voorbereidingsvrije toetsen mogen altijd gegeven worden; daartoe worden ook toetsen schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, luistervaardigheid en de citovas toetsen gerekend. Als een leerling een proefwerk heeft gemist, neemt hij zo snel mogelijk zelf het initiatief een afspraak te maken met de docent om de toets in te halen op één van de daarvoor bestemde inhaalmomenten. Afspraken met een dokter, orthodontist, fysiotherapeut, e.d. zijn geen geldige reden om een proefwerk niet te maken. Indien een dergelijke afspraak echt niet verplaatst kan worden, moet in overleg met de docent en/of de afdelingsleider afgesproken worden dat de leerling het proefwerk eerder of later op de dag maakt. Bij schoolexamens in de bovenbouw is dit niet mogelijk. Als een leerling bij een toets afwezig is en niet door zijn ouders vooraf is ziek gemeld, wordt tijdelijk het cijfer 0, toegekend. Het missen, dan wel Wanneer een leerling door ziekte of om een andere reden niet naar school komt, dan verwachten we hiervan een telefonische melding door een van de ouders/verzorgers tussen en uur op een speciaal telefoon nummer Dat geldt ook voor leerlingen die al 8 jaar (of ouder) zijn. Een meerderjarige leerling kan zich dus niet zelf ziek melden, behalve als hij zelfstandig woont. Op de eerste dag dat de leerling daarna weer op school is, vragen wij de leerling om een briefje bij de conciërgeloge in te leveren ondertekend door één van de ouders/verzorgers, waarin staat hoe lang de leerling ziek of afwezig is geweest en wat daarvan de reden was. absentie ivm een medische afspraak Als er door een medische afspraak reden is om één of meer lessen te verzuimen, dan wordt ouders gevraagd om vóóraf een schriftelijke, ondertekende verklaring mee te geven aan hun kind. Dit moet worden afgegeven de conciërge, die het verzuim registreert. Wij dringen erop aan dat dergelijke afspraken zo veel mogelijk buiten schooltijd worden gemaakt. Leerlingen moeten in principe tot en met 7.00 uur beschikbaar zijn voor schooltaken. Tijdens de les worden de absente leerlingen door de lesgevende docent genoteerd in SOM. 5

16 onrechtmatig verzuim Als een leerling in de onderbouw zonder reden het e of e uur afwezig blijkt te zijn, wordt dezelfde morgen naar huis gebeld. Wanneer een leerling gespijbeld heeft, moet hij de gemiste lestijd na afloop van de schooldag (dus niet in tussenuren) dubbel inhalen op een door de afdelingsleider aangegeven moment. Bij herhaaldelijk missen van de lessen zonder geldige reden worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek op school en kunnen aanvullende maatregelen door de afdelingsleider genomen worden. Bovendien wordt het RBL (Regionaal Bureau Leerlingzaken) op de hoogte gesteld. Het RBL handelt licht schoolverzuim, zonder achterliggende problematiek, via bureau Halt af. Voor absentie bij lichamelijke opvoeding (LO) geldt in de bovenbouw een andere afspraak. Zie hiervoor het hoofdstuk bovenbouw in deze gids. leerplichtambtenaar en rbl De belangrijkste taak van de leerplichtambtenaar is om het recht op onderwijs, dat ieder kind heeft, te bewaken. Hij of zij biedt hulp aan leerlingen, ouders/verzorgers en scholen bij het zoeken naar oplossingen van problemen rond - dreigend - schoolverzuim of voortijdig schoolverlaten. Voor meer informatie of advies kunnen ook ouders contact opnemen met het RBL (Regionaal Bureau Leerlingzaken) in Bussum, t of Diemen, t

17 verzoek om verlof procedure schorsing, overplaatsing en verwijdering Slechts in uitzonderlijke gevallen kan de schoolleiding een leerling verlof verlenen voor één of meer dagen. Uitgesloten is verlof voor: familiebezoek in het buitenland vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale school vakantie op vakantie te gaan eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-) drukte verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. De rector kan besluiten een leerling extern te schorsen. Hiervan worden de leerling en de ouders per ommegaande van op de hoogte gesteld. Vervolgens wordt het besluit schriftelijk en binnen drie dagen bevestigd. Een schorsing kan één tot vijf dagen duren. De rector is verplicht om een voornemen tot overplaatsing dan wel verwijdering van school, (schriftelijk) mee te delen aan de leerling en de ouders of verzorgers. De voorzitter van het College van Bestuur neemt hierover een definitief besluit. (Zie artikel 0, en van het Leerlingenstatuut). Het leerlingenstatuut is bestemd voor alle leerlingen van de Gooise Scholen Federatie. Zo n leerlingenstatuut is wettelijk verplicht. De GSF heeft het opgesteld in samenspraak met leerlingen van alle vestigingen. Elke twee jaar moet het statuut opnieuw worden vastgesteld. Als leerlingen wijzigingen willen voorstellen, kunnen zij contact opnemen met hun schoolleiding. Een verzoek om extra verlof moet tijdig schriftelijk worden ingediend bij de afdelingsleider van de leerling(en) met vermelding van de reden waarom extra verlof gevraagd wordt. In deze situatie geldt altijd dat de verantwoordelijkheid voor het inhalen van huiswerk, toetsen en proefwerken bij de leerling en ouders/verzorgers ligt. bureau halt Als zich op school problemen voordoen, dan zullen we ons uiteraard inspannen om ze zoveel mogelijk binnen de school op te lossen. Bij een strafbaar feit wordt ook de politie ingeschakeld. In overleg met Bureau Halt - die voor jeugdigen processen verbaal t.a.v. lichte vergrijpen voor justitie mag afdoen met alternatieve Haltstraffen - wordt én de mate van straf bepaald én door wie die straf opgelegd wordt. In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van alle leerlingen van de Gooise Scholen Federatie. Regels die maar voor één van de vestigingen gelden, staan in het schoolreglement van de vestiging. De tekst vindt u op het ouderportaal. Bij het officiële leerlingenstatuut hoort een toelichting. Die geeft de inhoud weer in toegankelijke taal. Voor de wet geldt niet de toelichting, maar de officiële tekst van het leerlingenstatuut. U vindt het leerlingenstatuut (en de toelichting) eveneens op het ouderportaal via onze website. 7

18 gescheiden ouders Bij een echtscheiding vraagt het Goois Lyceum aan beide ouders of zij hebben afgesproken hoe zij informatie vanuit school willen ontvangen. Dat gebeurt bij inschrijving van de leerling of op het moment dat de school van de scheiding hoort. Zijn er geen afspraken, dan zal de school voorstellen de informatie te geven aan de ouder bij wie het kind het grootste deel van de tijd woont. Deze ouder stelt vervolgens de andere ouder op de hoogte. Maar ouders kunnen met de school ook een andere regeling afspreken. Als de ouders hun scheiding niet aan de school melden, wordt de informatie verstuurd naar het adres dat bij de school bekend is. Het kan zijn dat de gescheiden ouder die op een ander adres woont later verzoekt om informatie. In dat geval informeert school beide partijen over dit verzoek. Als er geen bezwaren zijn, zal de tweede ouder op dezelfde wijze worden geïnformeerd als de eerste. privacy leerling-gegevens Het Goois Lyceum heeft een leerlingvolgsysteem. Hierin worden van alle leerlingen essentiële gegevens ingevoerd zoals rapportcijfers, adviezen, gegevens van de basisschool (het schooladvies en de citoscore) en zaken betreffende leerlingbegeleiding of externe begeleiding. Het merendeel van deze gegevens is nodig voor de begeleiding en het geven van studieadviezen. Op het leerlingvolgsysteem is het privacyreglement van de Gooise Scholenfederatie van toepassing, dat de veiligheid van de gegevens waarborgt. Heeft u vragen over het leerling- of zorgdossier of wilt u overleggen met de school neem dan contact op met de zorgcoördinator. algemene klachtenregeling Alle scholen van de Gooise Scholen Federatie proberen klachten te voorkomen. Is er toch een klacht, dan is de bedoeling dat de klager dit eerst bespreekt met de persoon over wie de klacht gaat. Alle partijen moeten tot een oplossing willen komen. Levert het gesprek niet voldoende op, dan kan de klager naar een lid van de schoolleiding gaan. Meestal leidt ook dat eerst tot een gesprek. Is de klager nog steeds niet tevreden, dan kan men een bezwaarschrift indienen bij de rector van de school. Vervolgens kan dat ook bij het College van Bestuur. Als laatste kan de klager de zaak voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie. Dat gebeurt meestal pas als alle andere mogelijkheden niet tot een oplossing hebben geleid. onderwijsinspectie en vertrouwensinspecteurs Met vragen over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder kunt u contact opnemen met de inspectie van het onderwijs via of informatie inwinnen via Voor telefonische vragen over onderwijs: (gratis). Voor klachten en meldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie en religieus extremisme kunt u bellen naar het algemene nummer van het Meldpunt Vertrouwensinspecteurs. Telefoonnummer:

19 / Tweede Fase algemeen De Tweede Fase is de officiële benaming voor de bovenbouw havo/vwo. Naast een verplicht gemeenschappelijk deel en de vrije ruimte volgt een leerling één van de vier profielen (richtingen). Aan het eind van leerjaar maken alle leerlingen een keuze voor één van de vier profielen, te weten Cultuur en Maatschappij (CM), Economie en Maatschappij (EM), Natuur en Gezondheid (NG) en Natuur en Techniek (NT). In de Tweede Fase werken we meestal met clustergroepen. Per lesuur zitten leerlingen in een verschillende samenstelling bij elkaar. De leerling volgt een eigen rooster, afhankelijk van de profiel- en vakkenkeuze. Het eindexamen bestaat uit het centraal eindexamen (CE) en het Schoolexamen (SE). In het vierde leerjaar wordt al bij een aantal vakken gestart met het schoolexamen, dat zich over meerdere jaren kan uitstrekken. Een aantal vakken kent alleen een schoolexamen en wordt al vóór het eindexamenjaar afgesloten. De cijfers die worden behaald tijdens het Centraal Examen (CE) bepalen 50% van het eindcijfer op het diploma. De overige 50% wordt gevormd door de cijfers van het School Examen (het SE). Het schoolexamencijfer is opgebouwd uit alle cijfers die worden behaald in de bovenbouw. Alle toetsmomenten en praktische opdrachten (PO s) worden vooraf vastgesteld per vak in het Programma van Toetsing en Afsluiting, het PTA. Dit is een wettelijk voorgeschreven document waarin vermeld staat welke stof wanneer getoetst wordt en hoe zwaar de toetsen voor de overgang en het SE meetellen. Het bijbehorende reglement geeft inzicht in de rechten en plichten met betrekking tot het PTA. Alle leerlingen in de bovenbouw krijgen jaarlijks een studiegids uitgereikt waar alle belangrijke schoolregels en zaken die het examen betreffen in staan. Ook het volledige PTA is opgenomen in deze uitgave. 9

20 / Tweede Fase het examencomité Het examencomité, bestaande uit de afdelingsleiders bovenbouw havo en vwo en de examensecretaris, komt onder andere bijeen wanneer sprake is van onregelmatigheden bij het afnemen van het schoolexamen. Het examencomité besluit over alles dat met het toetsbeleid in de bovenbouw te maken heeft. Wanneer een toets niet gemaakt kan worden door ziekte van de leerling/kandidaat of wanneer een PO of een ander onderdeel uit het PTA niet tijdig kan worden ingeleverd, beslist het examencomité wat er moet gebeuren. Ook met vragen of klachten over toetsen en/of de toets afname kan een bovenbouwleerling terecht bij het examencomité. Hoewel de toetsen in de bovenbouw gebonden zijn aan strenge regels, blijft het uiteraard mogelijk om uitzonderingen te maken wanneer de situatie daarom vraagt. Wij vragen ouders en leerlingen om problemen tijdig en altijd voordat de toets wordt afgenomen, te melden bij de betreffende afdelingleider. begeleiding studiekeuze In de bovenbouw worden leerlingen begeleid door hun mentor. Behalve persoonlijke begeleiding speelt de mentor in de bovenbouwklassen (met uitzondering van -vwo) een belangrijke rol in het begeleiden van de studiekeuze na het behalen van het diploma. Samen met de decaan begeleidt de mentor de leerling in het onderdeel Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB). profielwerkstuk In de bovenbouw is het maken van een profielwerkstuk een belangrijk onderdeel van het eindexamen. In de jaren voorafgaand aan het examen- jaar worden leerlingen begeleid in het opzetten van een wetenschappelijk onderzoek. Om hier vaardig in te worden maken de leerlingen in het voor examenjaar een pre-profielwerkstuk. lichamelijke opvoeding in de bovenbouw Het vak lichamelijke opvoeding kent de bijzondere regel dat alle lessen moeten worden ingehaald, ook wanneer een leerling een goede reden heeft om niet aan een l.o.-les deel te nemen. Alleen wanneer de leerling de les mist als gevolg van een schoolgerelateerde opdracht of wanneer formeel vrijstelling is verleend door de afdelingsleider, hoeft een gemiste les l.o. niet te worden ingehaald. wijzigen van vak of profiel Het is na de kerstvakantie in de leerjaar niet meer mogelijk om van vak te wisselen. Voor de kerstvakantie is het beperkt mogelijk om een vak te wijzigen. Wanneer een leerling wil overstappen van profiel dan zijn daar strikte voorwaarden aan verbonden die we noemden op de vorige bladzijde. Informatie hierover staat opgenomen in de studiegids. Ook de overstap van -vwo naar -havo kan alleen voor de kerstvakantie en mits er getalsmatig ruimte is in -havo. Het is niet mogelijk om na -vwo de overstap te maken naar 5-havo. Wanneer een havo-leerling een extra vak heeft en tevens een tweede moderne vreemde taal in het pakket, dan bestaat de mogelijkheid om na 5-havo de overstap te maken naar 5-vwo. Deze overstap is gebonden aan een aantal toelatingsnormen. Deze zijn terug te vinden in de studiegids van 5-havo. 0

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

INHOUD COMMUNICATIE PRAKTISCHE ZAKEN LESSENTABELLEN

INHOUD COMMUNICATIE PRAKTISCHE ZAKEN LESSENTABELLEN JAARGIDS 5-6 5 7 0 / TWEEDE FASE 8 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 9 0 Geachte ouders/verzorgers, Het Goois Lyceum zal gaan deelnemen aan een groot netwerk

Nadere informatie

VOORWOORD MEDEZEGGENSCHAP PRAKTISCHE ZAKEN LESSENTABELlen namen & adressen afkortingen JAARGIDS 13-14

VOORWOORD MEDEZEGGENSCHAP PRAKTISCHE ZAKEN LESSENTABELlen namen & adressen afkortingen JAARGIDS 13-14 JAARGIDS - INHOUD COMMUNICATIE SCHOOLREGELS FINANCIËn externe deskundigheid INHOUD INHOUD () VOORWOORD () SCHOOLLEIDING () COMMUNICATIE (6) MEDEZEGGENSCHAP (7) BEGELEIDING (8) DE BOVENBOUW (6) DAGELIJKSE

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS - 5 6 7 0 8 0 5 LEERJAAR 5 LEERJAAR + 6 HAVO +5 7 VWO +5+6 8 9 namen & adressen afkortingen 7 8 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders en wij

Nadere informatie

(3) Geachte ouders/verzorgers,

(3) Geachte ouders/verzorgers, jaargids - () INHOUD inhoud () voorwoord () schoolleiding () schooltijden (5) communicatie (6) medezeggenschap (7) leerlingbegeleiding (8) praktische zaken () de bovenbouw (6) dagelijkse gang van zaken

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS COMMUNICATIE Thuis school Contact vaak via mail (indien mogelijk) Cijfercontrole via SOM Gegevens mentor: - Aanwezig op school: ma- vr - Mail: @charlemagnecollege.nl Tel:

Nadere informatie

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger,

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger, 1. Leefregels 14-15 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Op de voorkant van dit boekje staat LEEFREGELS. Deze regels gelden ook voor alle buitenschoolse activiteiten. Deze regels zijn

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016

LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016 LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016 1. Leefregels 15 16 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Daar waar veel mensen bij elkaar komen zullen afspraken gemaakt moeten worden hoe we met elkaar

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids werken met je kwaliteit reach for quality boxmeer gennep kleineschool gids 20142015 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 mavo havo atheneum gymnasium in deze kleine schoolgids staat een beperkt

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

2.3 2.3. VERZUIM TEN BEHOEVE VAN BEZOEK AAN MEDISCH SPECIALISTEN TIJDENS TOETSEN

2.3 2.3. VERZUIM TEN BEHOEVE VAN BEZOEK AAN MEDISCH SPECIALISTEN TIJDENS TOETSEN SCHOOLREGLEMENT Ieder van ons is gebaat bij een goede gang van zaken in de school. Om die reden is het belangrijk om regels op te stellen die iedereen kent en waar iedereen zich binnen de school aan moet

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

Schoolreglement van het Cambreur College

Schoolreglement van het Cambreur College Schoolreglement van het Cambreur College In het schoolreglement (of ordereglement) wordt geregeld hoe de dagelijkse gang van zaken op school gaat. Waar ouders staat wordt bedoeld ouder(s)/verzorger(s).

Nadere informatie

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep Kleine schoolgids Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013 Boxmeer Gennep Locatie Boxmeer Boxmeer Bilderbeekstraat 27 5831 CW Boxmeer Telefoon 0485-572032 Locatie Gennep Gennep Stiemensweg 40 6591

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, pauzeplaats en toiletblokken. De ruimte bij de ingangen

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT /

LEERLINGENSTATUUT / LEERLINGENSTATUUT 2013-2014 / 2014-2015 WWW.SGREIGERSBOS.NL leerlingenstatuut De betekenis van het Leerlingenstatuut In dit leerlingenstatuut wordt het geheel van rechten en plichten van de leerlingen

Nadere informatie

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Schoolexamens Rekentoets Toetsweken en rapportage Overgangsnorm Vrije ruimte: werkveldstage Vakken

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014 Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015 Welkom Dinsdag 9 September 2014 1 Programma Welkom Voorstellen mentoren Inventarisatie mailadressen Communicatie Rol teamleider Bovenbouw : Vakkenpakket, tussenuren,

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schooljaar sta je voor een belangrijke keuze: het kiezen van je profiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het profiel en de eventuele extra

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Kennemer College

Leerlingenstatuut Kennemer College Leerlingenstatuut Kennemer College mei 2012 Inhoudsopgave Algemeen... 3 A) Onderwijs... 4 1. Algemeen... 4 2. Begeleiding... 4 3. Huiswerk... 4 4. Toetsen... 5 5. PTA-toetsen... 5 6. Onregelmatigheden

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 Dit reglement betreft alle toetsen voor 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. De toetsen voor de onderstaande vakken tellen niet alleen

Nadere informatie

H A V O 4 S P E C I A L

H A V O 4 S P E C I A L H A V O 4 S P E C I A L Instroom in schooljaar 2017-2018 Wie zijn wij Het Niftarlake College is een school in beweging die trots is op zijn leerlingen en medewerkers! Onze missie Het Niftarlake College

Nadere informatie

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM Ouderavond 5 Havo en 6 Vwo WELKOM COMMUNICATIE Leerlingmentor Decanen Kerngroepleiders, examensecretaris Havo: dhr. Goossens Vwo: dhr. Geboers HET LAATSTE JAAR * EXAMENS - nu gaat het erom, studie op no.1

Nadere informatie

SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR. Beste leerlingen,

SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR. Beste leerlingen, SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR Beste leerlingen, Als je met zoveel mensen, leerlingen en medewerkers, samen elke dag een gebouw bewoont, dan moet je afspraken maken over de huisregels. De belangrijkste

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo

Informatieavond 4 havo Informatieavond 4 havo Algemene inleiding Inleiding LOB Korte pauze Mentoren, informatie over de klassen De havo afdeling Afdelingsleider 3,4,5 havo Jaarcoördinator 3&4 havo Afdelingsassistent 10 mentoren

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

LEERJAARSPECIFIEKE INFORMATIE 4 ATHENEUM

LEERJAARSPECIFIEKE INFORMATIE 4 ATHENEUM Mondial College, schooljaar 2014-2015 Algemene gegevens locatie Leuvensbroek: Straatadres: Leuvensbroek 30-01, 6546 TD Nijmegen Postadres: Postbus 6920, 6503 GK Nijmegen Telefoon: (024) 378 69 93 Fax:

Nadere informatie

KLACHTEN OP SCHOOL. Klachten op school

KLACHTEN OP SCHOOL. Klachten op school KLACHTEN OP SCHOOL Klachten op school KLACHTEN OP SCHOOL Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden problemen mee hebben. Bij ons op school zet iedereen zich

Nadere informatie

LEERJAARSPECIFIEKE INFORMATIE 6 ATHENEUM. - Afdelingsleider + secretaris van het eindexamen: Dhr. H. ten Cate Email: hans.tencate@mondialcollege.

LEERJAARSPECIFIEKE INFORMATIE 6 ATHENEUM. - Afdelingsleider + secretaris van het eindexamen: Dhr. H. ten Cate Email: hans.tencate@mondialcollege. Mondial College, schooljaar 2014-2015 Algemene gegevens locatie Leuvensbroek Straatadres: Leuvensbroek 30-01, 6546 TD Nijmegen Postadres: Postbus 6920, 6503 GK Nijmegen Telefoon: (024) 378 69 93 Fax: (024)

Nadere informatie

DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie ]

DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie ] DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie 20120824] 1. SPULLEN. Bij elke les heb je zelf de benodigde spullen (boeken, schriften, kleding e.d) bij je. Dus niet samen uit één boek werken. Voor elk vak gebruik je een

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015 Hoofdregels De leef- & schoolregels van Groot Goylant Schooljaar 2014-2015 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving Het is niet toegestaan

Nadere informatie

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011 Ouderavond 4 vwo 26 september 2011 Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs mw. L. Derks conrector personeel en interne

Nadere informatie

Informatie Taalklas 2014-2015

Informatie Taalklas 2014-2015 Algemene inleiding De Taalklas is een voorziening binnen het Stedelijk Dalton College Alkmaar, die speciaal bestemd is voor anderstalige leerlingen. Naar dit schooltype gaan leerlingen die nog niet toe

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Den Haag, juli 2015 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015 3 VMBO TL Coornhert Lyceum 1 Voorwoord Beste leerling en beste ouders / verzorgers, Hierbij heeft u / heb je het PTA van 3 vmbo TL in handen. In 3 vmbo TL

Nadere informatie

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 2 OUDERAVOND 3 (T)VWO 2015-16 Dinsdag 17 november 2015 Op deze speciale ouderavond voor de leerlingen van klas 3 tvwo en 3 vwo krijgt u informatie over de inrichting

Nadere informatie

Het examen havo-vwo 2014-2015

Het examen havo-vwo 2014-2015 Het examen havo-vwo 2014-2015 PTA Eindcijfer = Schoolexamencijfer + cijfer centraal eindexamen PTA = Programma van Toetsing en Afsluiting. Beschrijving wat, hoe, wanneer er getoetst wordt en hoe zwaar

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016

Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016 Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016 19.30 uur Ben Wester (afdelingsleider) over klas 3 19.45 uur Monica ten Hagen (decaan HAVO) over de profiel- en vakkenkeuze 20.15 uur Pauze Koffie/thee in de hal 20.30

Nadere informatie

Welkom op de ouderavond over de profielkeuze. Klas 3 havo/vwo 21 januari 2016

Welkom op de ouderavond over de profielkeuze. Klas 3 havo/vwo 21 januari 2016 Welkom op de ouderavond over de profielkeuze Klas 3 havo/vwo 21 januari 2016 Mw. T. Heesterbeek Dhr. B. Stapel Mw. M. van der Heide Mw. E. Rademakers Mw. J. Schoemaker Mw. J. Pennings Mw. S. Ramaekers

Nadere informatie

WWW.ROC-TERAA.NL AVO COLLEGE HAVO / VWO. VAVO College is onderdeel van

WWW.ROC-TERAA.NL AVO COLLEGE HAVO / VWO. VAVO College is onderdeel van WWW.ROC-TERAA.NL AVO COLLEGE HAVO / VWO VAVO College is onderdeel van 2 Alsnog je HAVO- of VWO-diploma halen? Bij het VAVO College Helmond kan dat! Ook kun je certificaten op HAVOof VWO-niveau behalen.

Nadere informatie

Zo doen wij het hier.

Zo doen wij het hier. Zo doen wij het hier. Afspraken ISW Lage Woerd Hieronder vind je een aantal afspraken, die wij met elkaar maken om alles in en rond de school zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij willen graag dat er

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel... 1 1 Voorwoord... 1 2 Inleiding... 1 3 Examens... 2 3.1 Schoolexamen (SE)... 2 3.2 Centraal Examen (CE)... 2 4 Leerstofmodules...

Nadere informatie

Verzuimboekje 2012-2013

Verzuimboekje 2012-2013 Verzuimboekje 2012-2013 Inhoudsopgave Schoolregels 2012-2013 (gedeelte over afwezigheid)... 3 Verzuimprocedure 2012/2013 voor 1 e en 2 e fase Oosterlicht Nieuwegein... 4 Rode Kaart 2012/2013 (procedure

Nadere informatie

Reglement beoordeling en bevorderingsnormen

Reglement beoordeling en bevorderingsnormen Reglement beoordeling en bevorderingsnormen van het Rietveld Lyceum SCHOOLJAAR 2015-2016 MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM Vastgesteld door de directie van het Rietveld Lyceum d.d. 10 november 2015 hiervoor

Nadere informatie

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 Bijlage 1 Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 September Vr 27 Praktische Opdracht Kunst muziek/beeldend

Nadere informatie

Groenewald. Welkom op

Groenewald. Welkom op Praktische gids Welkom op Groenewald Een school met respect voor een rijke traditie en een vooruitziende blik op de toekomst. Dit boekje is een beknopte versie van de schoolgids van Groenewald met vooral

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN.

BEVORDERINGSNORMEN. BEVORDERINGSNORMEN 2012 2013 www.einsteinlyceum.nl info@einsteinlyceum.nl 1 Bevorderingsnormen Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen. Het geeft inzicht in de gang van zaken bij de

Nadere informatie

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort Informatie Profielkeuze 2015-2016 Vernieuwde Tweede Fase cohort 2016-2019 Informatieboekje profielkeuze Tweede fase en de keuze van een profiel Leerlingen die nu in de derde klas zitten, krijgen volgend

Nadere informatie

PROFIELKEUZE HAVO. Januari 2017

PROFIELKEUZE HAVO. Januari 2017 PROFIELKEUZE HAVO Januari 2017 H. de Heus Decaan 3-4-5 HAVO & 3-4 Mavo heu@llr.nl Wilt u het geluid van uw telefoon uitzetten? Onderwerpen Nederlands onderwijsstelsel De Tweede Fase en de profielen Profielkeuze

Nadere informatie

Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen

Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen Hoorn, juni 2012 Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen Voor wie is het tweede tijdvak bestemd? Het

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Aloysius/De Roosten. Focus op jou

Aloysius/De Roosten. Focus op jou Aloysius/De Roosten Focus op jou Missie Leerlingen begeleiden naar een MAVO (VMBO-T) diploma door het bieden van Structuur Veiligheid Overzicht Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Schoolleiding Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

Informatieboekje havo 5. atheneum 5

Informatieboekje havo 5. atheneum 5 Informatieboekje 2013-2014 voor leerlingen die na havo 5 naar atheneum 5 willen gaan 1 Inhoudsopgave Uitstroom havo... 2 Doorstroomschema havo > HBO>universiteit... 3 Verschil havo en atheneum... 4 Voorwaarden

Nadere informatie

DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN

DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN MAVO 4 DE LA SALLE 2015 1 Geachte ouder(s)/verzorger(s) van de eindexamenleerlingen, Op dinsdag 12 mei 2015 begint voor de eindexamenleerlingen van De la Salle het Centraal Schriftelijk

Nadere informatie

Zaandam, augustus Beste leerling,

Zaandam, augustus Beste leerling, LEERLINGENSTATUUT Zaandam, augustus 2014 Beste leerling, Hierbij vind je het leerlingenstatuut van je school. Deze versie is nieuw en voorzien van de laatste informatie. In het leerlingenstatuut staan

Nadere informatie

Inleiding... 3 1. Toetsen... 4 2. Toetsbespreking, correctie, normering, inzage... 8 3. Onregelmatigheden, bezwaar en beroep... 9

Inleiding... 3 1. Toetsen... 4 2. Toetsbespreking, correctie, normering, inzage... 8 3. Onregelmatigheden, bezwaar en beroep... 9 Augustus 2015 Inhoud Inleiding... 3 1. Toetsen... 4 2. Toetsbespreking, correctie, normering, inzage... 8 3. Onregelmatigheden, bezwaar en beroep... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Over de regels en afspraken

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Mini-gids 2015-2016 Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Vanaf schooljaar 2015-2016 mag ik meedenken en meebouwen aan de ontwikkeling van het Hyperion Lyceum. Ik heb daar heel veel zin in. Het Hyperion

Nadere informatie

PROFIELKEUZE TWEEDE FASE

PROFIELKEUZE TWEEDE FASE PROFIELKEUZE TWEEDE FASE Informatieboekje voor klas 3 Het programma in de tweede fase In de tweede fase bestaat het vakkenpakket voor klas 4, 5 en 6 van het VWO uit 3 delen. 1. Een gemeenschappelijk deel

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam Email: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do Ouderavond leerjaar 3 KB 15 september 2015 2 Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Spelregels 2015-2016 VMBO Ermelo Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school.

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Informatie over Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel

Nadere informatie

Ruimte voor evt. individueel gesprek

Ruimte voor evt. individueel gesprek 20.00 21.15 uur Plenair gedeelte SE s, PTA en examenreglement Website en informatievoorziening Kennismaking met mentor Vervolg uitleg Tweede Fase en 5 e leerjaar Ruimte voor evt. individueel gesprek Onderwijsprogramma

Nadere informatie

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO KIESWIJZER 2015 Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO INHOUD INLEIDING... 3 STROOMKEUZE V3 EN T3... 4 PROFIELKEUZE HAVO... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en 5... 6 Natuurprofielen

Nadere informatie

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016 Versie definitief Vastgesteld op 25-05-2016 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE REGELGEVING BEVORDERING KENNEMER LYCEUM... 3 2. BEVORDERINGSNORMEN KLAS 1... 5 2.1

Nadere informatie

De ouders/verzorgers en de leerlingen van 5 havo en 6 vwo. Hoorn, december 2013 Betreft: informatie rondom examens en einde schooljaar

De ouders/verzorgers en de leerlingen van 5 havo en 6 vwo. Hoorn, december 2013 Betreft: informatie rondom examens en einde schooljaar De ouders/verzorgers en de leerlingen van 5 havo en 6 vwo Hoorn, december 2013 Betreft: informatie rondom examens en einde schooljaar Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Nu het examenjaar al flink

Nadere informatie

Mijn naam is. Ik woon in. Ik ben jarig op. Mijn hobby s zijn. Ik zit in klas. Mijn mentor heet

Mijn naam is. Ik woon in. Ik ben jarig op. Mijn hobby s zijn. Ik zit in klas. Mijn mentor heet csvincentvangogh Mijn naam is Ik woon in Ik ben jarig op Mijn oude basisschool is Dit lijkt mij een leuk vak Dit lijkt mij een moeilijk vak Mijn hobby s zijn Ik zit in klas Mijn mentor heet Op Lariks

Nadere informatie

Examenreglement 2015-2016. vestigingseigen deel onder voorbehoud instemming deelraad

Examenreglement 2015-2016. vestigingseigen deel onder voorbehoud instemming deelraad Examenreglement 2015-2016 vestigingseigen deel onder voorbehoud instemming deelraad Hoofdstuk 1 A. Algemene bepalingen 1. Het examenreglement van de CSG Augustinus is een vestiging gebonden aanvulling

Nadere informatie

Aan de leerlingen van (T)VWO-5 en (T)VWO-6 en hun ouder(s)/verzorger(s)

Aan de leerlingen van (T)VWO-5 en (T)VWO-6 en hun ouder(s)/verzorger(s) Aan de leerlingen van (T)VWO-5 en (T)VWO-6 en hun ouder(s)/verzorger(s) Rotterdam, 17 juli 2013 Betreft: Informatie aanvang cursusjaar 2013-2014 Geachte leerling/ouder(s)/verzorger(s), Dit document bevat

Nadere informatie

1. JAARPLANNER BEGIN SCHOOLJAAR

1. JAARPLANNER BEGIN SCHOOLJAAR Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2014-2015 Den Haag, juli 2014 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Visser t Hooft Lyceum Bevorderingsnormen 2015-2016 Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg september 2015 INHOUD BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016...3 Termen en begrippen...3 Rapportcijfers en bevordering...3 BEVORDERING

Nadere informatie

PDYR KDYR HAVO 3 DWKHQHXP DWKHQHXP SOXV J\PQDVLXP PDYR KDYR DWKHQHXP DWKHQHXP SOXV J\PQDVLXP

PDYR KDYR HAVO 3 DWKHQHXP DWKHQHXP SOXV J\PQDVLXP PDYR KDYR DWKHQHXP DWKHQHXP SOXV J\PQDVLXP HAVO 3 Dit kompas is van: Naam: Straat: Postcode: Plaats: Klas: Leerlingen van het Mill-Hillcollege ontvangen in klas 1, 2 en 3 een leerlingkompas. Voor klas 1, 2 en 3 is het kompas in de agenda opgenomen.

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Dhr J. Albers, afdelingsleider vwo (3-6) en examensecretaris Mw A. Hupkens, afdelingsleider havo (3-5) Mw W. Terpstra, decaan havo Mentoren + Lokaalverdeling

Nadere informatie

Centraal Examen 2016, eerste tijdvak Het vakkenrooster is in bijlage 1 toegevoegd. In april 2016 wordt het lokalenrooster gepubliceerd.

Centraal Examen 2016, eerste tijdvak Het vakkenrooster is in bijlage 1 toegevoegd. In april 2016 wordt het lokalenrooster gepubliceerd. De ouders/verzorgers en de leerlingen van 5 havo en 6 vwo Hoorn, 11 december 2015 Betreft: informatie rondom examens en einde schooljaar Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Nu het examenjaar al

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

NSG Verzuimprotocol 2012-2013

NSG Verzuimprotocol 2012-2013 NSG Verzuimprotocol 2012-2013 Inleiding Scholen in Nederland zijn wettelijk verplicht om alle vormen van verzuim te registreren. Regelmatig wordt de juistheid van deze registratie gecontroleerd door de

Nadere informatie

www.dr.nassaucollege.nl/quintus_assen/info_schooljaar_2013-2014 staat, opgehaald worden.

www.dr.nassaucollege.nl/quintus_assen/info_schooljaar_2013-2014 staat, opgehaald worden. Oog voor elkaar! Aan de leerlingen die nieuw op Quintus komen in klas 4, 5 of 6 Locatie Quintus (havo en vwo) Mr. Groen van Prinstererlaan 98 Postbus 186 9400 AD Assen tel (0592) 333 130 quintus@dr.nassaucollege.nl

Nadere informatie

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 PERIODEN VAN HET PTA 2016 2017 Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 Periode 2: 14 november 2016 t/m 3 februari 2017 PTAWeek: 30 januari t/m 3 februari 2017 Periode 3: 6 februari t/m 21 april 2017

Nadere informatie

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA)

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) REGLEMENT SCHOOLEXAMENS (vestigingseigen deel) SCHOOLJAAR 2014-2015 HOOFDSTUK 1 A. Algemene bepalingen 1. Het examenreglement van de CSG Augustinus is een vestigingsgebonden aanvulling op het Algemeen

Nadere informatie

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit het derde leerjaar tvwo

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit het derde leerjaar tvwo Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit het derde leerjaar tvwo Alphen aan den Rijn, december 2009 Kenmerk: SBR0915c Betreft: keuze profiel Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon/dochter is

Nadere informatie