VERKIEZINGSPROGRAMMA Waterschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSVERKIEZINGEN Ons water: Amstel, Gooi en Vecht. Droge voeten eerst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKIEZINGSPROGRAMMA Waterschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2019. Ons water: Amstel, Gooi en Vecht. Droge voeten eerst"

Transcriptie

1 VERKIEZINGSPROGRAMMA Waterschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSVERKIEZINGEN Ons water: Amstel, Gooi en Vecht Droge voeten eerst Verkiezingsprogramma, vastgesteld op de tweede ledenvergadering van waterschapscentrale AGV op 25 oktober

2 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Financiën en bestuur 3. Participatiesamenleving 4. Tariefsontwikkeling 5. Veiligheid, watersysteem, waterkwaliteit, waterketen, Deltaprogramma 6. Economie 7. Educatie 8 Gebiedsspecifieke onderwerpen 2

3 1. Inleiding De Amstel, Gooi en Vechtstreek heeft een afwisselend landschap met veel verschillende functies van stadsleven en landbouw tot natuur en recreatie. In het gebied wonen en werken veel mensen en zijn veel bedrijven en instellingen gevestigd, die zorgen voor werkgelegenheid. Denk bijvoorbeeld aan Amsterdam met haar grachten, die net als de Hollandse Waterlinie, op de werelderfgoedlijst van Unesco staan, de Zuid-As van Amsterdam, het mediapark van Hilversum maar ook bijvoorbeeld de recreatie sector rondom de Vechtplassen. De VVD wil een actieve rol vervullen in het Waterschapsbestuur van Amstel, Gooi en Vecht, omdat zij ervan overtuigd is dat AGV een belangrijke bijdrage aan de economie levert en daarmee de werkgelegenheid in de regio een positieve impuls geeft. De VVD wil een Nederland waar mensen de ruimte krijgen. De ruimte om iets buitengewoons te maken van hun leven. Voor de VVD betekent dit dat alle bestuurslagen ten dienste staan van hun inwoners en ruimte wordt gegeven aan de ontwikkeling van Nederland. Hierbij zijn vrijheid en verantwoordelijkheid de kernbegrippen voor het liberale handelen. Echte vrijheid gaat daarom samen met het rekening houden met de vrijheid van anderen en de omgeving waarin men leeft. Een zo groot mogelijke vrijheid voor de inwoners kan alleen bestaan als er ook verantwoordelijkheid wordt genomen voor die vrijheid onder het motto de vrijheid van de één houdt op, waar de vrijheid van de ander begint. Uit vrijheid en verantwoordelijkheid vloeien de andere liberale beginselen voort: gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Samen vormen deze de basis voor de visie van de VVD op de samenleving en de verhouding tussen individu en overheid. De waterschappen kennen een aantal wettelijk toegekende kerntaken: veiligheid, voldoende en schoon water en de zuivering van het afvalwater van burgers en bedrijven. De VVD wil dat deze taken doeltreffend en doelmatig ten behoeve van de burger en het bedrijfsleven worden uitgevoerd De VVD wil werk met werk maken door bijvoorbeeld waterberging met recreatie/groen te combineren en daarmee voor de burgers het grootste maatschappelijke rendement te behalen. 2. Financiën en bestuur Waterschappen vormen een functionele bestuurslaag, die effectief en kostenefficiënt moeten zijn. Waar mogelijk moeten verder stappen worden gezet. Nederland heeft behoefte aan robuuste, bestuurskrachtige waterschappen die het beperkte takenpakket effectief en efficiënt uitvoeren. Behoud van brede inhoudelijke kennis over het lokale watersysteem blijft daarbij altijd een belangrijke randvoorwaarde voor het functioneren van een waterschap. Door de grote opgave als gevolg van klimaatverandering (zeespiegelstijging, grotere rivierafvoer maar ook droogte en hevigere regenbuien) ligt er een enorme taak voor de waterschappen als waterbeheerders. Dit kost extra geld waar we de ogen niet voor moeten sluiten. Financiën op orde is één van de speerpunten van de VVD. De VVD wil zo slim en efficiënt mogelijk omgaan met de middelen van het AGV, hierdoor kunnen de tarieven zo laag mogelijk blijven. Daarom wil de VVD dat het AGV meer aan assetmanagement gaat doen. Dat betekent onder meer dat gekeken wordt of de levensduur van kapitaalintensieve goederen, zoals installaties verlengd kunnen worden, in plaats van 3

4 direct te vervangen. Hiermee wordt minder beslag gelegd op de vermogenspositie van het Waterschap AGV. Daar waar mogelijk streven we dan ook naar vormen van samenwerking om expertise en middelen zo slim en efficiënt mogelijk te maken. De VVD vindt dat bij zelfstandige Waterschappen een zelfstandig financieel beleid en omslagsysteem hoort (belastingheffing). De VVD vindt dat wie belang heeft bij het Waterschap daarvoor evenredig bijdraagt aan dat belang. De VVD vindt dat voor zaken van nationaal belang de Rijksoverheid middelen beschikbaar moet stellen. De VVD wil dat de inzet van de financiële middelen door de Waterschappen geschiedt volgens het volgende principe: sober en doelmatig. De VVD vindt dat altijd een kosten-/batenanalyse gemaakt moet worden bij besluiten over investeringen. De VVD wil een financiële beheersing met bredere inzet van de rekenkamer en in samenwerking met andere Waterschappen. Gezonde financiële huishouding De VVD streeft naar een gezonde financiële huishouding van waterschappen. Door goed te sturen op ambities is er een zekere mate van financiële flexibiliteit. De keuze ligt daarvoor, binnen de wettelijke taken, bij het waterschapsbestuur om projecten juist wel of niet op te pakken. De VVD staat voor een gezond financieel beleid. De begroting van AGV is dan ook meerjarig in evenwicht. Nieuw beleid is slechts mogelijk als de inkomsten van het AGV structureel toenemen of bestaand beleid wordt aangepast. De VVD wil dat de weerstandscapaciteit van het Waterschap meerjarig ruimschoots toereikend is voor dekking van de aanwezige risico s. Wat betekent dat calamiteiten kunnen worden opgevangen zonder belastingverhoging zodat burgers niet met onverwachte kosten worden geconfronteerd. De VVD vindt dat de basis voor een gezonde financiële huishouding van een Waterschap ligt bij een goede sturing op investeringsplannen en de effecten daarvan op de exploitatierekening. De VVD is van mening dat langjarige investeringsplannen hierbij onmisbaar zijn en dat ook gekeken moet worden naar duurzaamheid en de lange termijneffecten op het watersysteem en de waterketen. De VVD wil de tariefsontwikkeling in de hand houden. Dit wil zij onder meer bereiken door bij gelijkblijvend risicoprofiel, te zorgen dat het investeringsplafond niet overschreden wordt. Onderhoudskosten Beheer en onderhoud van het watersysteem vormt een kerntaak van het waterschap. De VVD wil dat bij investeringsprojecten waarbij ingegrepen wordt in het watersysteem, het toekomstig beheer en onderhoud (inclusief de kosten daarvan) voor de aanvang van het project bekend zijn en hiervoor een investeringsplan is opgesteld. 3. Tariefsontwikkeling. De waterschapsbelasting is voor de VVD een groot goed. Waterschappen moeten kunnen beschikken over eigen financiële middelen. Wanneer waterschapstaken worden uitgebreid door overname van taken van het Rijk of grote opgaven die volgen uit het Hoogwater beschermingsprogramma, vindt de VVD dat eerst gepoogd moet worden om middels efficiencyslagen deze (extra) taken uit de huidige begroting te 4

5 financieren. Wanneer dit niet mogelijk is, kan pas de mogelijkheid in beeld komen om de waterschapsbelasting met meer dan de inflatiecorrectie te verhogen. De VVD is van mening dat de tarieven zo laag mogelijk gehouden moeten worden, mede door een zo efficiënt mogelijke organisatie. De VVD vindt dat uitgegaan moet worden van tariefgedekte kosten, dat wil zeggen dat de inkomsten op basis van de huidige waterschapsbelasting de financiële kaders vormen waarbinnen activiteiten worden uitgevoerd De tarieven binnen AGV worden sterk beïnvloed door het hoge percentage oninbaar, vooral in de stad Amsterdam. De VVD vindt dat de post oninbaar veel te hoog is en vindt dat daar een einde aan moet komen. Iedere burger hoort belasting te betalen en de lasten samen te dragen. De VVD wil dat er maatregelen genomen worden om dit percentage sterk te verlagen naar een acceptabel niveau. 4. Participatiesamenleving. De VVD is voorstander van het steunen van particuliere initiatieven van bijvoorbeeld agrariërs, waarbij de doelstellingen niet door activiteiten van het Waterschap zelf worden bereikt maar door een ander worden gerealiseerd tegen een maatschappelijk aanvaardbaar bedrag De VVD vindt dat gronden om doelen te realiseren niet altijd in eigendom van het waterschap hoeven te zijn De VVD wil particulieren en eigenaren van natuurterreinen meer mogelijkheden bieden om zelf verdienmodellen te ontwikkelen voor het beheer van gebieden De VVD wil dat waterschappen samenwerken met andere instanties bijvoorbeeld bij het onderhoud van watergangen Markt en aanbestedingen Een kleinere overheid is mogelijk als met meer vertrouwen wordt samengewerkt met marktpartijen. De waterschappen hebben veel kennis in huis. De kennis die beschikbaar is in de markt moet nog beter worden benut en kan ook worden vermarkt om de waterschapstaken verder te verbeteren. Daardoor ontstaat er meer kruisbestuiving tussen overheden en marktpartijen met als resultaat een optimaal gebruik en mix van bewezen en nieuwe methodieken en technologieën. De VVD juicht ontwikkelingen zoals het toepassen van moderne contractvormen toe. 5. Veiligheid, Watersysteem, Waterkwaliteit, Waterketen, Deltaprogramma Veiligheid Nederland is een waterrijk land. Grote rivieren en kanalen, meren, de zuidwestelijke Delta, de Noordzee en de Waddenzee karakteriseren ons waterlandschap. Nederland weet hoe het land beschermd moet worden tegen wateroverlast. De afgelopen paar zomers hebben ons geleerd dat we ook over het gebruik van water in droge perioden moeten nadenken. Het (oppervlakte)water heeft in Nederland belangrijke functies zoals scheepvaart, recreatievaart, drinkwater, koel- en proceswater, visserij, zwemwater en natuur. Waterschappen moeten rekening houden met klimaatontwikkelingen. Waterschappen moeten ook zorgen voor een duurzaam waterbeheer. Voor nu en in de toekomst. De VVD geeft de hoogste prioriteit aan waterveiligheid en daarmee aan dijken en waterkeringen. De VVD is voor meervoudig ruimtegebruik, het combineren van waterberging, natuur, recreatie, wonen en werken. Bij de taken op het gebied van water zijn voor de VVD de afspraken die hierover zijn gemaakt door het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, het Bestuursakkoord Water met het kabinet Rutte II het uitgangspunt. 5

6 De VVD is uitgesproken voorstander van integraal waterbeleid, waarbij waterkwaliteit en -kwantiteit in één hand zijn. Dit houdt de kosten voor de burger het laagst en op deze manier kunnen doelen op meerdere manieren worden bereikt Nederland wordt nog veiliger door de op risicobenadering gefundeerde nieuwe normeringen en doordachte robuuste zoetwatervoorzieningen. Droge voeten zijn van groot belang maar om dit te garanderen is ook (financiële) inzet nodig. Het principe van meerlaagsveiligheid is voor de VVD uitgangspunt bij de beoordeling van plannen over de beperking van risico s. Meerlaagsveiligheid is gebaseerd op 3 lagen: (1) dijkversterking (preventie), (2) ruimtelijke ordening en (3) rampenbeheersing en evacuatiemogelijkheden Bij de meerlaagsveiligheid is voor de VVD de eerste laag (preventie) de belangrijkste en leidend bij besluitvorming. De tweede laag (ruimtelijke ordening) en derde laag (evacuatie) zijn voor de VVD van belang ter beperking van het restrisico Preventie, waaronder dijkversterking, moet als eerste worden ingezet als het gaat over basisveiligheid, die in lijn moet zijn volgens de geldende normeringen. De VVD is voorstander van ruimtemaatregelen als gevolg van veranderingen van het klimaat. Hierdoor kan het in hoogte toenemende waterpeil op bepaalde plaatsen worden verlaagd De VVD vindt dat bij de afweging tussen dijkversterking of andere maatregelen de kosten een cruciale factor maar niet altijd een doorslaggevende factor moeten spelen De VVD vindt dat de door de provincie vastgestelde normen voor regionale keringen voor het waterschap leidend moeten zijn. Het waterschap moet het watersysteem (waaronder de waterkering) zodanig inrichten en beheren dat het voldoet aan de veiligheidsnorm uit de provinciale verordening De VVD wil gronden reserveren door er een doeltreffende bestemming op te leggen, zodat ook in de toekomst dijkversterking tegen zo laag mogelijke kosten verzekerd is De VVD is alert op het risico dat de uitgaven als gevolg van een terugtrekkende rijksoverheid voor het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zullen stijgen. Daarbij wordt vastgehouden aan de bestaande gelijke (financiële) verdeling tussen waterschappen en rijksoverheid De VVD zal er op toezien dat de dijkversterkingen zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd. Watersysteem Het watersysteem bestaat uit oppervlaktewater, grondwater en waterbodems, oevers en kunstwerken. Het watersysteem is voor landbouw, industrie, maar ook natuur en recreatie in de vorm van drinkwater, gietwater, irrigatiewater, industriewater, zwemwater en verdroging bestrijdend grondwater van het grootste belang. De VVD wil in het waterbeheerprogramma een strategische visie opnemen op het beheergebied ten aanzien van gebruik (kansen en bedreigingen). Hiermee wordt dit plan een belangrijk onderdeel van de structuurvisie van de provincies en de bestemmingsplannen van de gemeenten De VVD wil in overleg met gemeenten mogelijkheden voor watersysteemmaatregelen inventariseren door op lange termijn ruimtereserveringen te doen die in bestemmingsplannen gestalte moeten krijgen De VVD ziet water als ordenend principe in de ruimtelijke ordening. Hiervoor is goede samenwerking met de gemeenten noodzakelijk. Één van de oorzaken van wateroverlast in steden en dorpen is de vergaande verharding. De VVD wil dat dit gemeentelijke probleem gezamenlijk aangepakt wordt door onder meer het inzetten van een bewustwordingscampagne en het gebruik maken van expertise en best practices. De VVD wil de watersysteemtoets inzetten als middel om een actueel en uniform totaalbeeld te krijgen van het risico op wateroverlast teneinde het maatregelenpakket voor wateroverlast te 6

7 Waterkwaliteit beperken. Anders dan bij voorgaande toetsing, geeft de nieuwe toets de mogelijkheid op basis van kosten en baten een afweging te maken van voorgestelde maatregelen. Voor het milieu is het belangrijk dat er een goede kwaliteit is van het oppervlaktewater. Natuurvriendelijke oevers bijvoorbeeld, dragen bij aan deze kwaliteit, maar ook maatregelen van de zuiveringsinstallaties kunnen daartoe bijdragen. Als er sprake is van meer dan alleen kwaliteitsdoelen, dan wil de VVD dat alleen als er sprake is van een win-win situatie. De VVD wil dat waterschappen inzetten op verbetering van kwaliteit van het oppervlaktewater, aangezien schoon oppervlaktewater onontbeerlijk is voor het milieu. De VVD zet in op de aanleg waterberging locaties, natuurvriendelijke oevers en vistrappen ter verbetering van de waterkwaliteit. Zo krijgen meer soorten planten en dieren een kans De VVD wil dat agrariërs de wettelijke teeltvrije zone aanhouden. De zone mag niet worden bemest of bespoten en is daarmee dus ook een mestvrije en spuitvrije zone. Bij natuurvriendelijke oevers kan een versoepeling van de teeltvrije zone mogelijk zijn De VVD wil werk met werk maken door bijvoorbeeld de kwaliteitsopgave met natuur te combineren en daarmee voor de burger het grootst maatschappelijk rendement te behalen. Waterketen Een integraal waterschap heeft voor de VVD de voorkeur, omdat aangetoond is dat door een integrale benadering de waterkwaliteit fors wordt verbeterd. Voor de VVD is daarbij wel de voorwaarde dat het waterschap zich bezighoudt met innovatieve ontwikkelingen. De afspraken uit het Bestuursakkoord Water (BAW), de afspraken tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, worden door de VVD onderschreven en zijn leidend voor het waterschapsbestuur. Voor de VVD is een brede samenwerking tussen waterschappen en andere overheden onontbeerlijk ook als het gaat over de afvalwaterketen De VVD heeft aandacht voor duurzaamheid en een schoon milieu. De VVD is voorstander van het op economisch verantwoorde wijze leveren van energie, hergebruik van effluent, terugwinnen van grondstoffen en duurzaam gebruik van mogelijkheden die zich voordoen in het zuiveringsproces De VVD wil een onderzoek naar het gevaar van nieuwe stoffen en de mogelijkheden om die nieuwe stoffen uit het afvalwater te halen. Het gaat niet alleen om microplastics, die vaak voorkomen in verzorgingsproducten zoals shampoo en cosmetica, maar ook om medicijnresten, nanodeeltjes en hormonen. De VVD pleit ervoor dat dit onderzoek samen met de andere waterschappen wordt opgepakt en in de komende bestuursperiode wordt gestart. De VVD heeft hierbij de voorkeur voor bronbeleid waarbij het bedrijfsleven wordt betrokken De VVD onderschrijft de afgesproken opgave om tot een grote besparing in de waterketen te komen Delta Programma De Deltabeslissingen zoals deze door de regering in september 2014 zijn voorgesteld en vervolgens na goedkeuring door de Tweede Kamer in uitvoering zullen komen, hebben grote gevolgen voor de waterschappen. De verandering van normstelsel voor waterveiligheid zal consequenties hebben voor investeringen die moeten worden gedaan door de waterschappen. De VVD wenst vast te houden aan de vereffening van de financiële gevolgen zoals deze zijn afgesproken in het Bestuursakkoord Water van april 2011 De noodzaak van een robuuste zoetwatervoorziening betekent eveneens een grote uitdaging voor de waterschappen. Om iedereen die belang heeft bij zoetwater zo goed mogelijk te bedienen, is de VVD voorstander van goede afspraken over het zoetwatervoorzieningenniveau. Het sparen van en zuinig omgaan met zoetwater zal nog belangrijker worden 7

8 De VVD vindt dat de verdringingsreeks leidend moet zijn bij het verdeelvraagstuk. Om duurzaam en efficiënt met zoetwater om te gaan in periodes van droogte, is het in de toekomst denkbaar dat grootgebruikers een extra bijdrage gevraagd kan worden, bovenop de watersysteemheffing. 6. Economie, duurzaamheid en innovatie Het investeringsprogramma van het Waterschap levert een belangrijke bijdrage aan de regionale economie van haar verzorgingsgebied. Hierdoor wordt indirect aan de regionale werkgelegenheid een extra stimulans gegeven. Daarnaast heeft het waterschap bij haar taakuitoefening een maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid en (sociale en technische) innovatie waaronder ook IT datamanagement. Volgens de VVD kunnen duurzaamheid en innovatie hand in hand gaan met een hoger efficiëntieniveau. Bij alle initiatieven op dit vlak is de economische haalbaarheid het uitgangspunt. De opbrengst van dergelijke initiatieven kan daarbij een bijdrage leveren aan het temperen van de stijging van de tarieven. De VVD wil in samenwerking met de Unie van Waterschappen op basis van kennisinstituten zowel gezamenlijk projecten die gericht zijn op leven met zout water, als projecten gericht op het tegengaan van de indringing van zout water. De VVD vindt dat toerisme en bedrijvigheid moeten aansluiten bij de historie en natuur van een gebied. De VVD wil innovatieve dijkconcepten, waarbij de veiligheid nooit in het geding kan zijn, maar wel nieuwe mogelijkheden voor medegebruik worden gecreëerd De VVD stimuleert een energiefabriek waarbij bestaande en nieuwe technieken het mogelijk maken om energie te winnen uit afvalwater. Dat geldt ook voor de grondstoffenfabriek, waardoor waardevolle afvalstoffen uit het rioolwater kunnen worden gehaald zoals o.a. fosfaat, stikstof en kalium Uitgangspunt voor deze initiatieven is, zoveel mogelijk toetsen op de economische haalbaarheid waarbij de opbrengst een bijdrage levert aan het temperen van de stijging van de tarieven. Toekomst Waterschappen hebben de handen ineen geslagen om bovenstaande innovatieve technieken verder door te ontwikkelen. De VVD vindt dat een goede zaak en wil daarom in de toekomst ook dat waterschappen doorgaan op deze nieuwe weg. Samenwerking met andere overheden zoals andere waterschappen, bedrijfsleven en kenniscentra, vormt de sleutel tot succes. Strikte naleving van wetten en procedures houden soms innovatie tegen. Minder bureaucratie bevordert dan ook duurzame en innovatieve oplossingen. De VVD vindt dat investeren in duurzame en innovatieve projecten vaak ook betekent risico s durven nemen De VVD vindt dit aanvaardbaar als voor de samenwerkende partijen duidelijk is wat de risico s zijn en wat dit betekent voor de totale bedrijfsvoering en reserves van de verschillende partijen. Het gaat hier immers om publiek geld, opgebracht door burgers en bedrijven. De VVD wil dat van tevoren een transparant terugverdienmodel opgesteld moet worden waardoor voor alle partijen duidelijk is hoe de voordelen maar ook hoe de nadelen verdeeld worden Duurzame en innovatieve oplossingen in de watertechnologie, in de afvalwaterzuivering en in de bescherming tegen overstromingsgevaar, kunnen extra waarde krijgen als exportproduct. De waterschappen zullen hier in bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden een belangrijke bijdrage aan blijven leveren. Nederland kan zich op deze manier internationaal blijven positioneren als waterland: Bring in the Dutch! 7. Communicatie, zichtbaarheid en educatie 8

9 De VVD wil dat voor burgers en bedrijven helder is wat het Waterschap AGV doet, waarom het Waterschap AGV dat doet, en wat daarvoor nodig is. Aan het wonen en werken in een laag gelegen gebied zijn immers diverse risico s verbonden. Inwoners en bedrijven zullen zich hier (weer) meer waterbewust van moeten worden. Aan het Waterschap AGV de schone taak om te zorgen dat de bewustwording vergroot wordt en aan te geven wat nodig is om de risico s te beperken en wat inwoners en bedrijven daar zelf aan kunnen bijdragen, zowel preventief als bij calamiteiten. Een middel om bewustwording te verhogen is om de zichtbaarheid van het Waterschap AGV vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik van het beeldmerk van het Waterschap AGV bij evenementen, gebouwen en objecten. De VVD fractie van AGV heeft middels een motie in de afgelopen periode ervoor gezorgd dat er een jongerenbestuurder wordt aangesteld. Jongeren moeten meer bewust worden van wat waterschappen zijn en doen. Bovendien liggen er voor jongeren ongekende kansen om een toekomst op te bouwen in het watermanagement. Jongeren kunnen de boodschap goed overbrengen. De VVD wil dat jongeren meer betrokken worden en dat de nieuw aan te stellen functie van jongerenbestuurder verder wordt uitgebreid. 8. Neventaken / medegebruik De VVD wil waar mogelijk kansen benutten voor recreatief medegebruik van oppervlaktewater. Water is er ook om van te genieten. Het goed op elkaar afstemmen van openingstijden van sluizen en bruggen, alsmede het verbinden en oplossen van vaarknooppunten is nodig om de recreatievaart te bevorderen. Ook liggen er kansen op het gebied van cultuurhistorie. AGV heeft veel historische monumenten die, als het van groot historisch belang is, tegen aanvaardbare kosten in stand gehouden moeten worden, waarbij ondernemers de mogelijkheid geboden moeten kunnen worden om deze commercieel te exploiteren. 9. Functiegeschiktheid en gebiedsspecifieke onderwerpen De functiegeschiktheid van locaties voor wonen, werken, natuur en agrarisch hangt samen met grondsoort (grond)waterpeil, maaiveldhoogte, drooglegging enzovoorts. Het tijdig rekening houden met de randvoorwaarden en mogelijke wijzigingen daarin, door bijvoorbeeld veranderingen in het klimaat, voorkomt wateroverlast en (onnodig) maatschappelijke kosten in de toekomst. Rekeninghoudend met de specifieke eigenschappen van het waterbeheer in een gebied en de duurzaamheid (die bijvoorbeeld in het veenweide gebied steeds meer onder druk staat) kan het nodig zijn om tijdig na te denken over functieverandering in een gebied. De VVD wil de functiegeschiktheid van (nieuwe) locaties voor wonen, werken, natuur, agrarisch enz. mede beoordelen vanuit watercriteria. Hierbij is het Waterschap als autoriteit op het gebied van water een belangrijke partner, ook in het nadenken over mogelijke oplossingen. De VVD kiest voor wijziging van de functie van gebieden, waar voortzetting van het huidige gebruik leidt tot grote problemen op het gebied van de veiligheid of de waterkwaliteit. In extreme gevallen wil de VVD ook dat functies kunnen wijzigen om economische belangen, daar waar exorbitante tariefsstijgingen het gevolg zijn van blijvende functies met als uitgangspunt het dienen van het algemeen belang. De VVD volgt in principe peil volgt functie. Stad, uw water 9

10 Water is als altijd al bepalend voor de ontwikkeling van het stedelijk gebied. Stedelijk waterbeheer is een belangrijk vraagstuk voor de komende jaren. Dat betekent dat we niet alleen ruimte moeten maken voor water maar het water ook goed moeten gebruiken. De VVD vindt het ook een belangrijke taak van een Waterschap om te zorgen dat water er ook is om van te genieten. Waterschap AGV is nadrukkelijk aanjager, makelaar en geeft het voorbeeld met snelle implementatie als ze zelf aan zet zijn. De VVD zal de komende periode erop toezien dat o.a het Watergebiedsplan Nieuw-West inclusief de Sloterplas binnen de afgesproken kaders wordt uitgevoerd en dat tussen het Waterschap AGV, de gemeente Amsterdam en de bestuurscommissie er een correcte en eerlijke financiële verdeling plaatsvindt. t Gooi t Gooi is het hoger gelegen deel van het Waterschap AGV dat ook gevolgen ondervindt van de klimaatontwikkelingen. Net als het overig gebied is ook hier sprake van overlast bij kortstondige, hevige neerslag die de maximale afwateringscapaciteit overtreft, maar ook periode van extreme droogte. De VVD staat voor een voortzetting en intensivering van de kennis- en uitvoeringssamenwerking met gemeentelijke overheden om de wateroverlast en de droogte tot een minimum te beperken. Baggeren Het uitbaggeren van primaire en overige wateren is van groot belang voor het behoud van vaar- en recreatiemogelijkheden van het watergebied alsmede voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Baggeren is een van de belangrijkste maatregelen als het gaat om verbetering van de ecologische kwaliteit van de wateren. Daarom wil de VVD dat het baggeren hoge prioriteit heeft. Daar waar gemeenten of particulieren zelfstandig niet in staat zijn voldoende of geschikte locaties te vinden voor het storten van het slib, pleit de VVD voor het samen met het waterschap zoeken van geschikte locaties. Daar waar het waterschap een overcapaciteit heeft, zouden derden tegen kostprijs hiervan gebruik moeten kunnen maken. Wat betreft het baggeren van de Loosdrechtseplassen wil de VVD dat eerst nauwkeurig in kaart wordt gebracht waar en hoeveel bagger er op de bodem ligt om vervolgens in samenwerking met provincie, gemeente en recreatieschap tot een uitvoerbaar plan te komen. Horstermeer De VVD vindt het realiseren van natte natuur in gebieden in de Horstermeer op plekken waar dit mogelijk is alleen uitvoerbaar als bewoners hiervan geen overlast ondervinden. Voordeel van natte natuur in dit gebied is dat de kwel vanuit nabijgelegen plassen verminderd wordt. Dit draagt bij aan een betere ecologische kwaliteit van de plassen. De daadwerkelijke inrichting van het gebied dient zorgvuldig te gebeuren, zodat inwoners en bedrijven geen overlast van de herinrichting zullen ondervinden. De aanpassing van het huidige gemaal zal moeten leiden tot een optimale bemaling met minimale peilfluctuatie. Vecht 10

11 De Vecht is een belangrijke ecologische en recreatieve verbinding in het AGV gebied. Ook heeft het hoge cultuurhistorische waarden. De VVD is voor behoud en versterking van deze waarden. Dat betekent geen toename van woonboten en waar mogelijk het amoveren van woonboten. Het recreatief gebruik door boten is al verbeterd door de openingstijden van bruggen en sluizen beter op elkaar af te stemmen. Groei van het recreatief gebruik is mogelijk voor zover hier de ecologische waarden van de Vecht niet extra worden belast. Door het baggerproject, dat momenteel plaatsvindt en gefinancierd is door het Rijk en het Waterschap, wordt mede door het aanpassen van de Riool Water Zuiverings Installaties (RWZI s) die op de Vecht lozen, het water weer van goede kwaliteit. De VVD verlangt van alle RWZI installaties die lozen op de Vecht, aan de laatste richtlijnen voor effluent voldoen. Andre Spils 11

Verkiezingsprogramma Wetterskip Fryslân

Verkiezingsprogramma Wetterskip Fryslân Verkiezingsprogramma Wetterskip Fryslân 1 1. Inleiding Waterschappen vormen een functionele bestuurslaag die zich al eeuwenlang bezighoudt met één taak: goed waterbeheer. In de afgelopen decennia is een

Nadere informatie

De VVD gaat voor effectief en doelmatig waterbeheer bij Waterschap Vallei en Veluwe 1. Inleiding

De VVD gaat voor effectief en doelmatig waterbeheer bij Waterschap Vallei en Veluwe 1. Inleiding De VVD gaat voor effectief en doelmatig waterbeheer bij Waterschap Vallei en Veluwe 1. Inleiding De VVD wil een Nederland waar mensen de ruimte krijgen. De ruimte om iets buitengewoons te maken van hun

Nadere informatie

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Wetterskip Fryslân 2015-2019

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Wetterskip Fryslân 2015-2019 Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Wetterskip Fryslân 2015-2019 1 FRYSLÂN Verkiezingsprogramma Waterschap Fryslân 2015-2019 Samenstelling: Kamercentrale VVD Fryslân Leden programmacommissie: Lieuwe

Nadere informatie

KOERSVAST VEILIG EN VERANTWOORD

KOERSVAST VEILIG EN VERANTWOORD KOERSVAST VEILIG EN VERANTWOORD VVD VERKIEZINGSPROGRAMMA WATERSCHAP HDSR, HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE RIJNLANDEN 1. Inleiding De VVD wil een Nederland waar mensen de ruimte krijgen. De ruimte om iets

Nadere informatie

WATER VEILIG EN BETAALBAAR

WATER VEILIG EN BETAALBAAR VERKIEZINGSPROGRAMMA WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015 WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL Vastgesteld in de Extra Algemene Ledenvergadering van de Waterschapcentrale Rijn en IJssel d.d. 6 oktober 2014. Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

WAT WIJ WILLEN MET WATER

WAT WIJ WILLEN MET WATER WAT WIJ WILLEN MET WATER Programma 2015-2019 voor de waterschapsverkiezingen Waterschap Amstel Gooi en Vecht Wij willen droge voeten houden als het heeft gestortregend. Maar wij willen ook, dat in droge

Nadere informatie

De lokale maat in waterbeheer

De lokale maat in waterbeheer De lokale maat in waterbeheer met lokale kennis en betrokkenheid Een praktisch waterschap voor iedereen! Tegen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten Met een rechtvaardige waterschapsbelasting Duurzaam

Nadere informatie

Inleiding KNAG 7 december 2012. Dijkgraaf Herman Dijk

Inleiding KNAG 7 december 2012. Dijkgraaf Herman Dijk Inleiding KNAG 7 december 2012 Dijkgraaf Herman Dijk WATERSCHAPPEN IN NEDERLAND 25 GEBIED GROOT SALLAND oppervlakte: 120.000 ha, inwoners: 360.000 26% onder zeeniveau Wanneer geen dijken/duinen: 66% regelmatig

Nadere informatie

Brabant verdient goed water

Brabant verdient goed water Brabant verdient goed water De kracht van Brabant Verkiezingsprogramma 2015 2019 Besturen Brabantse Waterschappen 2 Inhoudsopgave 1. De kracht van vrijheid en verantwoordelijkheid... 4 2. Veiligheid als

Nadere informatie

Wijs met water! Verkiezingsprogramma

Wijs met water! Verkiezingsprogramma Wijs met water! Verkiezingsprogramma Waterschap Hollandse Delta Lijst 10 www.wijsmetwaterhollandsedelta.nl In uw handen ligt het verkiezingsprogramma van onze partij. Graag willen wij u kennis laten maken

Nadere informatie

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc.

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc. WATERTOETSPROCES Globale checklist waterbelangen in de ruimtelijke ordening Bij het watertoetsproces let het waterschap op alle wateraspecten. Doorgaans krijgen het voorkomen van wateroverlast en de zorg

Nadere informatie

VERKIEZINGS PROGRAMMA

VERKIEZINGS PROGRAMMA VERKIEZINGS PROGRAMMA 2 WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2018 1 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2018 Partijleden Samen werken aan water 1 Theo Hogendoorn Dronten 2 Bert Philipsen Rutten 3 M.C. Slootman-Claassen

Nadere informatie

Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen

Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen B i j l a g e 2 : G e l d e n d w a t e r b e l e i d Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen Inhoudsopgave Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen 1 Inhoudsopgave 1 1 Europees Waterbeleid

Nadere informatie

JA: BETTER YN WETTER! VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA FRYSLÂN WETTERSKIP MAKKELIJK LEZEN

JA: BETTER YN WETTER! VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA FRYSLÂN WETTERSKIP MAKKELIJK LEZEN JA: BETTER YN WETTER! VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA FRYSLÂN WETTERSKIP MAKKELIJK LEZEN INLEIDING Foto: Timo Tijhof, Creative Commons OP PEIL BRENGEN Voor iedereen is het belangrijk dat er genoeg schoon water

Nadere informatie

introductie waterkwantiteit waterkwaliteit waterveiligheid virtuele tour Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor?

introductie waterkwantiteit waterkwaliteit waterveiligheid virtuele tour Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor? Waar zorgen de waterschappen in mijn omgeving voor? De waterschappen zorgen voor voldoende en schoon water, gezuiverd afvalwater en stevige dijken. De waterschappen zorgen voor voldoende en schoon water,

Nadere informatie

Waarom is het plan dat de Unie van Waterschappen nu voorlegt aan de staatssecretaris een deugdelijk en goed plan voor het toekomstig waterbeheer?

Waarom is het plan dat de Unie van Waterschappen nu voorlegt aan de staatssecretaris een deugdelijk en goed plan voor het toekomstig waterbeheer? Nederland waterland, Nederland waterschapsland Kernboodschap De waterschappen zijn gericht op de toekomst. Daarom hebben zij in het licht van de klimaatverandering en de economische crisis een plan gemaakt

Nadere informatie

Ruimte om te leven met water

Ruimte om te leven met water Ruimte om te leven met water Het huidige watersysteem is volgens de nieuwe In de toekomst wil het waterschap een zoveel Om de benodigde ruimte aan hectares te verwerven inzichten niet meer op orde. Aanpassingen

Nadere informatie

oprichtings manifest

oprichtings manifest oprichtings manifest 23 januari 2008 Water is een onafhankelijke organisatie, die staat voor schoon en natuurlijk ingericht water waaraan en waarop het goed en veilig wonen, werken en recreëren is. Zo

Nadere informatie

Deltaprogramma: het werk aan onze delta is nooit af. Katja Portegies Staf Deltacommissaris 11 juni 2014

Deltaprogramma: het werk aan onze delta is nooit af. Katja Portegies Staf Deltacommissaris 11 juni 2014 Deltaprogramma: het werk aan onze delta is nooit af Katja Portegies Staf Deltacommissaris 11 juni 2014 1 Tot 6.70 m. onder zeeniveau 60% overstroombaar gebied, daar wonen ongeveer 9 miljoen mensen met

Nadere informatie

Verkiezings- manifest Water Natuurlijk

Verkiezings- manifest Water Natuurlijk Verkiezings- manifest Water Natuurlijk Groot Salland nd pagina 1 van 4 Dit verkiezingsmanifest maakt met vijf hoofdthema s duidelijk waar Water Natuurlijk in Groot Salland voor staat. Water Natuurlijk

Nadere informatie

Een sterk democratisch bestuur meer nodig dan ooit.

Een sterk democratisch bestuur meer nodig dan ooit. WATER IS VAN IEDEREEN Het programma van de PvdA voor de verkiezingen van het bestuur van Waterschap Noorderzijlvest 2015-2019 Een sterk democratisch bestuur meer nodig dan ooit. Binnen de PvdA is er altijd

Nadere informatie

Waterschappen en Energieakkoord

Waterschappen en Energieakkoord Waterschappen en Energieakkoord Energiekansen in het Waterbeheer Hennie Roorda/Rafaël Lazaroms Unie van Waterschappen mei 5, 2014 1 Waar staan de waterschappen voor? Waterveiligheid (veilig wonen en werken

Nadere informatie

Schoon en Helder Water? Natuurlijk! Water Natuurlijk. Stem 18 maart 2015 Water Natuurlijk

Schoon en Helder Water? Natuurlijk! Water Natuurlijk. Stem 18 maart 2015 Water Natuurlijk Schoon en Helder Water? Natuurlijk! Water Natuurlijk Stem 18 maart 2015 Water Natuurlijk Waarom u stemt voor de waterschappen op 18 maart 2015 Veiligheid tegen overstromingen en gezond en schoon water

Nadere informatie

VERKIEZINGS- PROGRAMMA WATERSCHAP ZUIDERZEELAND in

VERKIEZINGS- PROGRAMMA WATERSCHAP ZUIDERZEELAND in VERKIEZINGS- PROGRAMMA 2015-2019 WATERSCHAP ZUIDERZEELAND in Flevoland Bouwen We Samen Onze lijsttrekker stelt zich aan U voor Ik ben trots op Flevoland Trots op de MAG ik mij even aan U voorstellen,..

Nadere informatie

WATER IS VAN IEDEREEN

WATER IS VAN IEDEREEN WATER IS VAN IEDEREEN Het programma van de PvdA voor de verkiezingen van het bestuur van Waterschap Hunze & Aa s 2015-2019 Vooraf Binnen de PvdA is er altijd verdeeld gereageerd op het voortbestaan van

Nadere informatie

Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel. 30 juni 2016 Noorder Legmeerpolder en Bovenkerkerpolder

Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel. 30 juni 2016 Noorder Legmeerpolder en Bovenkerkerpolder Welkom bij de informatiebijeenkomst watergebiedsplan Westeramstel 14 september 2015 2015 30 juni 2016 Noorder Legmeerpolder en Bovenkerkerpolder Programma Waarom een watergebiedsplan (dhr. G. Korrel) Stand

Nadere informatie

Zolang situaties voor primaire keringen nog niet op orde zijn een pakket beheermaatregelen opstellen voor situaties met hoogwater.

Zolang situaties voor primaire keringen nog niet op orde zijn een pakket beheermaatregelen opstellen voor situaties met hoogwater. WBP programma WBP Maatregelen 2016-2021 Veiligheid Uitvoeren en beheren: Toetsen van primaire keringen en kunstwerken; vanaf 2017 toetsen op basis van nieuwe risiconormen en met gebruik van nieuw wettelijk

Nadere informatie

Afvalwaterplan DAL/W 2 In vogelvlucht. Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s

Afvalwaterplan DAL/W 2 In vogelvlucht. Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s In vogelvlucht Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa s watersysteem De afvalwaterketen Wij beschouwen de afvalwaterketen als één geheel,

Nadere informatie

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren Water in Tiel Waterbeleid Tiel en Waterschap Rivierenland Water en Nederland zijn onafscheidelijk. Eigenlijk geldt hetzelfde voor water en Tiel, met de ligging langs de Waal, het Amsterdam Rijnkanaal en

Nadere informatie

2. Water Natuurlijk wil dat bij noodzakelijke dijkversterking ook wordt ingezet op versterking en behoud van kwaliteit van natuur en landschap.

2. Water Natuurlijk wil dat bij noodzakelijke dijkversterking ook wordt ingezet op versterking en behoud van kwaliteit van natuur en landschap. Verkiezingsprogramma De kandidaten: 1. Obe Brandsma, Wanneperveen 2. Paul van Eijk, Ruinen 3. Geertje Veenstra, Kalenberg 4. Albert Kerssies, Beilen 5. Henk Wiebe van der Meulen, Havelte 6. Cees Slottje,

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015 2019 SGP-ChristenUnie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015 2019 SGP-ChristenUnie VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015 2019 SGP-ChristenUnie Woord vooraf Water is onze vriend maar kan ook onze vijand zijn. Onze vriend als er voldoende van is, als het schoon en gezond is en voor verschillende doeleinden

Nadere informatie

TOPSURFLAND. 1. Waterschappen

TOPSURFLAND. 1. Waterschappen TOPSURFLAND Hieronder wordt beschreven wat de toegevoegde waarde is van Topsurf voor de samenleving en wat de effecten zijn van het gebruik van Topsurfland voor alle belanghebbenden. 1. Waterschappen De

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke themas zijn voor ons : Duurzaamheid, samenwerking en betaalbaarheid. Het CDA HHSK wil:

Inleiding. Belangrijke themas zijn voor ons : Duurzaamheid, samenwerking en betaalbaarheid. Het CDA HHSK wil: Waterschapsverkiezing 2015. Waar staat het CDA voor? (Concept HHSK 12 september 2014.Bijdragen zijn hierin verwerkt) Inleiding Samen leven met water, want zonder water geen samenleving. Water is essentieel

Nadere informatie

Water Natuurlijk: Voor toekomstgericht waterbeheer in Vallei en Veluwe

Water Natuurlijk: Voor toekomstgericht waterbeheer in Vallei en Veluwe Water Natuurlijk: Voor toekomstgericht waterbeheer in Vallei en Veluwe Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk voor Waterschap Vallei en Veluwe Water Natuurlijk is een bijzondere waterschapspartij. We hebben

Nadere informatie

Waterbeheer voor de toekomst Onderzoek naar positie van Rijnland en wensen van inwoners

Waterbeheer voor de toekomst Onderzoek naar positie van Rijnland en wensen van inwoners Onderzoek naar positie van Rijnland en wensen van inwoners Contents 1 Management Summary wat vinden de inwoners belangrijk? 2 4 3 Inhoudelijke taakinvulling 14 4 Bijlagen 24 Rol van Rijnland in de maatschappij

Nadere informatie

Waterbeheer voor de Toekomst

Waterbeheer voor de Toekomst Water Natuurlijk Noorderzijlvest Verkiezingsprogramma 2015 Waterbeheer voor de Toekomst Inleiding Water Natuurlijk is in 2008 opgericht door de grote landelijke natuur- en recreatieorganisaties om de groene

Nadere informatie

Sfeerverslag 18 november 2015 DOEN!

Sfeerverslag 18 november 2015 DOEN! Sfeerverslag 18 november 2015 DOEN! Waardevol Water? Doen! Woensdagavond 18 november organiseerde het hoogheemraadschap van Rijnland in de Stadsgehoorzaal in Leiden de avond Waardevol Water over het Waterbeheerplan

Nadere informatie

Verklaring van Hoog & Droog

Verklaring van Hoog & Droog Verklaring van Hoog & Droog Aangenomen bij acclamatie op woensdag 6 juni bij Burgers Zoo te Arnhem Over de andere kant van de Delta Verklaring van Hoog & Droog Conclusies en adviezen geformuleerd tijdens

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015 Bestuursrapportage 204 Vechtstromen Versie 24 november 205 Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk

Nadere informatie

Water en Natuur: Een mooi koppel!

Water en Natuur: Een mooi koppel! Water en Natuur: Een mooi koppel! Onderzoek naar de succesfactoren, belemmeringen en kansen voor het meekoppelen van water en natuur Tim van Hattum (Alterra Wageningen UR) Aanleiding Deltaprogramma gaat

Nadere informatie

Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1

Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1 Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1 Kaarten Waterbelangen DM: 303052 1 Wateropgaven 2015 / 2027 Kaart 1. Gebieden met een WB21 wateropgave In 2005 is een studie wateropgave uitgevoerd (conform

Nadere informatie

Wat de waterschappen voor je doen.

Wat de waterschappen voor je doen. Niet bang voor water? Wat de waterschappen voor je doen. Katrina, New Orleans 1 Hoofdstuk 1 - Wat het waterschap voor je doet 1.1 Waterschap is functionele democratie met vier kerntaken Positie van de

Nadere informatie

KLIMAAT, ENERGIE EN GRONDSTOFFEN

KLIMAAT, ENERGIE EN GRONDSTOFFEN KLIMAAT, ENERGIE EN GRONDSTOFFEN AKKOORDEN EN GREEN DEALS Rafaël Lazaroms Coördinator Energie en duurzaamheid Unie van Waterschappen 1. Duurzaamheid en taken waterschappen 2. Duurzame ambities in akkoorden

Nadere informatie

Deltabeslissing Waterveiligheid

Deltabeslissing Waterveiligheid Deltaprogramma Waterveiligheid Deltabeslissing Waterveiligheid Het Deltaprogramma: een nieuwe aanpak Onze huidige dijknormen dateren grotendeels uit de jaren zestig. Ze zijn opgesteld na de Watersnoodramp

Nadere informatie

Lesbrief. Watersysteem. Droge voeten en schoon water. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta

Lesbrief. Watersysteem. Droge voeten en schoon water. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Lesbrief Watersysteem Droge voeten en schoon water www.wshd.nl/lerenoverwater Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Droge voeten en schoon water Waterschappen zorgen ervoor dat jij en ik droge

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Delfland

Verkiezingsprogramma CDA Delfland Verkiezingsprogramma CDA Delfland 2015-2019 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 3 1.1 Taken voor Delfland 2015-2019... 4 1.2 Voldoende water... 4 1.3 Veilig water... 4 1.4 Schoon water... 5 2 CDA Uitgangspunten

Nadere informatie

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Uitgangspunten, hoofdlijnen en vervolgprocedure November 2015 Inhoud Bestuursopdracht als kader Visie 2020 en WBP als basis voor sturing en

Nadere informatie

WATER? NATUURLIJK! Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk. Hollands Noorderkwartier

WATER? NATUURLIJK! Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk. Hollands Noorderkwartier WATER? NATUURLIJK! Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk Hollands Noorderkwartier 2015-2019 Even voorstellen Water Natuurlijk is een NIET-politieke vereniging, die in 2008 speciaal is opgericht om de belangen

Nadere informatie

DROGE VOETEN EERST...

DROGE VOETEN EERST... DROGE VOETEN EERST... VVD verkiezingsprogramma 2015-2019 Hoogheemraadschap van Delfland VVD VOORWOORD DOOR DE LIJSTTREKKER Het klimaat verandert, de bodem daalt en de bebouwing in ons gebied neemt nog

Nadere informatie

VOORSTEL. Documentnummer Programma Waterketen Projectnummer. Afdeling Planvorming Bijlage(n) 1 Onderwerp Beleidskader nieuwe stoffen

VOORSTEL. Documentnummer Programma Waterketen Projectnummer. Afdeling Planvorming Bijlage(n) 1 Onderwerp Beleidskader nieuwe stoffen Aan algemeen bestuur 18 februari 2015 VOORSTEL Datum 6 januari 2015 Portefeuillehouder B.J. van Vreeswijk Documentnummer 661410 Programma Waterketen Projectnummer Afdeling Planvorming Bijlage(n) 1 1. Voorstel

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

Natuurvriendelijke oevers. Droge voeten, schoon water

Natuurvriendelijke oevers. Droge voeten, schoon water Natuurvriendelijke oevers Droge voeten, schoon water VOOR WIE IS DEZE FOLDER BESTEMD? Deze folder is bestemd voor eigenaren van oevers die in aanmerking komen om hun oever natuurvriendelijk in te richten.

Nadere informatie

Aan t werk: samen, duurzaam en innovatief

Aan t werk: samen, duurzaam en innovatief Aan t werk: samen, duurzaam en innovatief Bestuursakkoord 2015 2019 Ongebouwd Natuurterreinen Aan t werk: samen, duurzaam en innovatief 1. Een krachtig waterschap in een dynamische maatschappij Onze omgeving

Nadere informatie

Dit heeft in april 2011 geleid tot het ondertekenen door de genoemde koepelorganisaties en het Rijk van het BAW.

Dit heeft in april 2011 geleid tot het ondertekenen door de genoemde koepelorganisaties en het Rijk van het BAW. Notitie over de bijdragen van Vechtstromen aan het Bestuursakkoord Water en de samenwerkingopgave in de regio s Wateropgave De komende jaren komen er grote wateropgaven op de samenleving af die vragen

Nadere informatie

GREEN DEAL DUURZAME ENERGIE

GREEN DEAL DUURZAME ENERGIE GREEN DEAL DUURZAME ENERGIE In kort bestek Rafael Lazaroms INHOUDSOPGAVE 1. Wat houdt het in? 2. Motieven, doelstellingen en ambities 3. Organisatiestructuur GELOOFWAARDIGE BOODSCHAP Waterschappen hebben

Nadere informatie

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water"

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water Memo Ter attentie van Gemeente Midden-Drenthe Datum 4 december 2012 Opgesteld door Maarten van Vierssen Projectnummer 111769 Onderwerp Bedrijventerrein Smilde aspect Water" In deze memo zijn de watertoetsen

Nadere informatie

Ruimte voor water. in het rivierengebied

Ruimte voor water. in het rivierengebied Ruimte voor water in het rivierengebied Het rivierengebied bestaat bij de gratie van de grote rivieren met daarlangs de zich eindeloos voortslingerende dijken. Daartussen vruchtbare klei, groene weilanden

Nadere informatie

AQUATISCHE LANDBOUW. haal meer uit land én water

AQUATISCHE LANDBOUW. haal meer uit land én water AQUATISCHE LANDBOUW haal meer uit land én water AQUATISCHE LANDBOUW Waarom wel het land, maar niet de sloot benutten in de veenweiden? Dat is de vraag waar het om draait in het icoon Aquatische landbouw

Nadere informatie

Almere 2.0. studieopdracht 3e jaar T&L (in teamverband)

Almere 2.0. studieopdracht 3e jaar T&L (in teamverband) Almere 2.0 studieopdracht 3e jaar T&L (in teamverband) Voor de derdejaarsopdracht Ecologie van de opleiding TenL stond de woningopgave van Almere centraal. Almere is in korte tijd uitgegroeid tot een stad

Nadere informatie

Presentatie Waterschap De Dommel bij: Volkstuindersvereniging Bladel c.a. Door: Toon Kemps

Presentatie Waterschap De Dommel bij: Volkstuindersvereniging Bladel c.a. Door: Toon Kemps Presentatie Waterschap De Dommel bij: Volkstuindersvereniging Bladel c.a. Door: Toon Kemps Inhoud presentatie Even voorstellen Waterschappen algemeen Video Vragen Project Beemdstraat Bladel Afsluiting

Nadere informatie

Naar veilige Markermeerdijken

Naar veilige Markermeerdijken Naar veilige Markermeerdijken Naar veilige Markermeerdijken Hoogheemraadschap Hollands Noorder kwartier versterkt 33 kilometer afgekeurde dijk tussen Hoorn en Amsterdam. Tijdens de toetsronde in 2006 zijn

Nadere informatie

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

Toekomst voor Gelderland

Toekomst voor Gelderland Toekomst voor Gelderland Speerpunten om voor de VVD te stemmen Gelderland herstelt zich van een zware economische en financiële crisis. De werkgelegenheid komt langzaam uit een diep dal. De financiële

Nadere informatie

Klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland. Is het rijk aan zet? Willem Ligtvoet, 19 april 2011

Klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland. Is het rijk aan zet? Willem Ligtvoet, 19 april 2011 Klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland Is het rijk aan zet? 1 Voorstudie PBL (2009) Speerpunten klimaatbestendige ruimtelijke ontwikkeling: 1. Waterveiligheid 2. Zoetwatervoorziening 3. Klimaatbestendige

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2013 WATERSCHAP VECHTSTROMEN. Haalbaar, betaalbaar, duurzaam

VERKIEZINGSPROGRAMMA WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2013 WATERSCHAP VECHTSTROMEN. Haalbaar, betaalbaar, duurzaam VERKIEZINGSPROGRAMMA WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2013 WATERSCHAP VECHTSTROMEN Haalbaar, betaalbaar, duurzaam !2 VOORWOORD KIEZEN WATERSCHAPBESTUUR VECHTSTROMEN Het Waterschap Regge en Dinkel en het Waterschap

Nadere informatie

DROGE VOETEN EERST...

DROGE VOETEN EERST... DROGE VOETEN EERST... Verkiezingsprogramma 2015-2019 Waterschap Hollandse Delta VVD VOORWOORD DOOR DE LIJSTTREKKER Binnenkort hoop ik voor de derde keer vader te worden. Wanneer u dit leest, is het mogelijk

Nadere informatie

Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering en Veiligheid. Waterveiligheid buitendijks

Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering en Veiligheid. Waterveiligheid buitendijks Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering en Veiligheid Waterveiligheid buitendijks In ons land wonen ruim 100.000 mensen buitendijks langs de rivieren, de grote meren en de kust. Zij wonen aan de waterzijde

Nadere informatie

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid Duurzaamheid in : kansen en inspiratie Het s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid Leefomgeving Dit project draagt bij aan een gezond woon- en werkklimaat

Nadere informatie

Programma Water en klimaatveranderingen

Programma Water en klimaatveranderingen Programma Water en klimaatveranderingen Ger Renkens / Luuk Postmes 7 juni 2016 Doel Beschermen van de volksgezondheid en het milieu en het leveren van een bijdrage aan het in stand houden en verbeteren

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

Natuurlijke Klimaatbuffer Ooijen-Wanssum. Natte natuur voor droge voeten

Natuurlijke Klimaatbuffer Ooijen-Wanssum. Natte natuur voor droge voeten Natuurlijke Klimaatbuffer Ooijen-Wanssum Natte natuur voor droge voeten Marcel Vermeulen projectleider / projectcoördinator Staatsbosbeheer regio Zuid Projectenbureau initiëren, begeleiden, uitvoeren extern

Nadere informatie

AANSLUITING CURRICULUMVOORSTEL WATEREDUCATIE GROEP 7-8

AANSLUITING CURRICULUMVOORSTEL WATEREDUCATIE GROEP 7-8 1 KLIKPLAAT WAT IS WATER Lesblad Wat is water Water, ijs en waterdamp Oplossen Sterk water Drijven en zinken Zoet en zout Overal is water INHOUD LESMODULE: [DOMEIN WATER EN LEVEN] Leerling geeft water

Nadere informatie

Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag

Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag Projectplan Capaciteitsverhoging gemaal Ypenburg, gemeente Den Haag Opsteller: E. Jansens Molenaar Status: Definitief Projectfase: Projectnummer: Besteksfase 701897 Datum: 29 augustus 2016 Datum: 29 augustus

Nadere informatie

Ondergrondse opslag. Kansen en dilemma s

Ondergrondse opslag. Kansen en dilemma s Ondergrondse opslag Kansen en dilemma s Nut en noodzaak? 2 Historisch perspectief Aanname alles is optimaal geregeld, water volgt functie; Nu voldoende water door externe aanvoer; Weinig urgentie voor

Nadere informatie

Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen. Deel 3: Provinciaal toezichtkader

Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen. Deel 3: Provinciaal toezichtkader 1 INLEIDING Op grond van verschillende regelgeving is de provincie Utrecht belast met het toezicht op de op haar grondgebied gelegen waterschappen. In dit deel van de nota wordt een overzicht gegeven van

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

Voor een heldere (water)koers

Voor een heldere (water)koers Voor een heldere (water)koers SGP-verkiezingsprogramma ezingsprogramma waterschap Vallei en Veluwe 2015-2019 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1: Oppervlaktewater 10 Kwaliteit 10 Voldoende

Nadere informatie

Presentatie waterschap Brabantse Delta. Conferentie Water en Veiligheid

Presentatie waterschap Brabantse Delta. Conferentie Water en Veiligheid Presentatie waterschap Brabantse Delta Conferentie Water en Veiligheid 19 november 2009 Frank van Beek Calamiteitencoördinator Beheersgebied. Oppervlakte 171.000 ha 21 gemeenten 751.000 inwoners Veiligheidsregio

Nadere informatie

DROGE VOETEN EERST...

DROGE VOETEN EERST... DROGE VOETEN EERST... Verkiezingsprogramma 2015-2019 Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard VVD VOORWOORD DOOR DE LIJSTTREKKER Ons woongebied ligt volledig onder de zeespiegel en daarom hebben

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma WATERBELANG LIMBURG BETER WATER VOOR MINDER GELD

Verkiezingsprogramma WATERBELANG LIMBURG BETER WATER VOOR MINDER GELD Verkiezingsprogramma WATERBELANG LIMBURG BETER WATER VOOR MINDER GELD 1 Positie van het Waterschap in de Limburgse samenleving HET WATERSCHAP PAST BIJ HET BESTUREN VAN LIMBURG Water wordt voor Limburg

Nadere informatie

Water: Veilig, Voldoende, Duurzaam

Water: Veilig, Voldoende, Duurzaam Water: Veilig, Voldoende, Duurzaam Programma van de VVD voor het Hoogheemraadschap van Rijnland voor de periode 2015-2019 Er verandert veel op het gebied van water! Op die veranderingen moeten de waterschappen

Nadere informatie

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement.

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. OVERHEID & PUBLIEKE DIENSTEN www.hydrorock.com Overheden en watermanagement Watermanagement in stedelijke gebieden is zeer actueel. Klimaatverandering

Nadere informatie

Profiel. Waterschap Hollandse Delta. Dijkgraaf. *overal waar het woord hij staat kan ook zij gelezen worden 1

Profiel. Waterschap Hollandse Delta. Dijkgraaf. *overal waar het woord hij staat kan ook zij gelezen worden 1 Profiel Waterschap Hollandse Delta Dijkgraaf 1 Waterschap Hollandse Delta Dijkgraaf Het waterschap Hollandse Delta is een van de grotere waterschappen van Nederland, gelegen in de delta van Zuid-Holland.

Nadere informatie

Oplegnotitie werkboek Waterschap verkenning mogelijkheden clustering

Oplegnotitie werkboek Waterschap verkenning mogelijkheden clustering Publicatie 15 juli 2015 Oplegnotitie werkboek Waterschap verkenning mogelijkheden clustering Inleiding Waterschappen zijn functionele overheden die het regionaal en lokaal waterbeheer mogen uitvoeren,

Nadere informatie

10.1 10.0. Naar een nieuw 9.90. Schoonebeekerdiep 9.80 9.70. Denk mee, schets mee 9.60 9.50 9.40 9.30 9.20 9.10 9.00

10.1 10.0. Naar een nieuw 9.90. Schoonebeekerdiep 9.80 9.70. Denk mee, schets mee 9.60 9.50 9.40 9.30 9.20 9.10 9.00 Naar een nieuw Schoonebeekerdiep Denk mee, schets mee Waterschap Velt en Vecht wil graag een natuurlijker Schoonebeekerdiep dat meer water kan opvangen. Langs de beek blijft landbouw de belangrijkste bestemming.

Nadere informatie

Waterschapsbelasting 2015

Waterschapsbelasting 2015 Waterschapsbelasting 2015 uw bijdrage aan droge voeten en schoon water Het hoogheemraadschap van Rijnland zorgt voor droge voeten en schoon water, en dat kost geld. Om alles te kunnen bekostigen, zijn

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

Alle maatregelen uit dit waterbeheerplan zijn in onderstaande tabel per taakveld bij elkaar gezet.

Alle maatregelen uit dit waterbeheerplan zijn in onderstaande tabel per taakveld bij elkaar gezet. Maatregelen 2016-2021 Alle maatregelen uit dit waterbeheerplan zijn in onderstaande tabel per taakveld bij elkaar gezet. WBP Maatregelen 2016 2021 Veiligheid Toetsen van primaire keringen en kunstwerken;

Nadere informatie

Iv-Water. Ingenieursbureau met Passie voor Techniek

Iv-Water. Ingenieursbureau met Passie voor Techniek Iv-Water Ingenieursbureau met Passie voor Techniek Passie voor Techniek Advies gebaseerd op inhoudelijke kennis Iv-Water Water is van essentieel belang voor al het leven op aarde, maar het kan ook een

Nadere informatie

Historisch geografische typering van het landschap op Texel

Historisch geografische typering van het landschap op Texel Historisch geografische typering van het landschap op Texel Orienterend onderzoek in het kader van het masterplan Texel. Uitgevoerd door mw. Drs. M.A.C. Zwetsloot, MIMA milieu advies bureau, Dirkshorn.

Nadere informatie

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Huidige situatie; wat is er al bereikt?... 4

Nadere informatie

Assetmanagement bij waterkeringen

Assetmanagement bij waterkeringen Assetmanagement bij waterkeringen Frank den Heijer NVRB symposium Assetmanagement in de publieke sector Assetmanagement bij waterkeringen Historie en context Toetsproces waterkeringen Cases: toetsronden

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Stand van zaken voorjaar 2016 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder andere

Nadere informatie

HOOFDLIJNENPROGRAMMA WATER NATUURLIJK Op hoofdlijnen vastgesteld tijdens de ALV van 12 april 2014, Nederweert

HOOFDLIJNENPROGRAMMA WATER NATUURLIJK Op hoofdlijnen vastgesteld tijdens de ALV van 12 april 2014, Nederweert HOOFDLIJNENPROGRAMMA WATER NATUURLIJK Op hoofdlijnen vastgesteld tijdens de ALV van 12 april 2014, Nederweert Dit programma op hoofdlijnen is opgesteld voor leden en bestuurders van Water Natuurlijk. Het

Nadere informatie

De kustpolders: Hoe behoud een essentiële stap is richting duurzame ontwikkeling

De kustpolders: Hoe behoud een essentiële stap is richting duurzame ontwikkeling De kustpolders: Hoe behoud een essentiële stap is richting duurzame ontwikkeling Prof. dr. Patrick Meire Universiteit Antwerpen Ecosystem management research group De polders, tussen de kust en zandig/zandlemig

Nadere informatie

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee datum 16-5-2013 dossiercode 20130516-34-6989 Tekenen: Heeft u een beperkingsgebied geraakt? Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied? Winsum Vragen: 1) Gaat het om een

Nadere informatie

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Integraal Waterplan Haarlem Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Inhoud presentatie 1. Enkele begrippen 2. Waterplan Haarlem Aanleiding en doel Gerealiseerde maatregelen Actualisatie Geplande maatregelen

Nadere informatie

Keynote Future Green City 26 november 2015 10.30-12.00

Keynote Future Green City 26 november 2015 10.30-12.00 Keynote Future Green City 26 november 2015 10.30-12.00 Thema: Leven met water in de stad Speech: - Geweldig om zoveel professionals bezig te zien met groen en water in stedelijk gebied! - In het Deltaprogramma

Nadere informatie

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water Samen werken aan waterkwaliteit Voor schoon, voldoende en veilig water D D Maatregelenkaart KRW E E N Z D E Leeuwarden Groningen E E W A IJSSELMEER Z Alkmaar KETELMEER ZWARTE WATER MARKER MEER NOORDZEEKANAAL

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Waterschapsverkiezingen

Informatiebijeenkomst Waterschapsverkiezingen Informatiebijeenkomst Waterschapsverkiezingen 1 juli 2014 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: een introductie Het waterschapsbestuur De waterschapsverkiezingen Introductie Filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=1gzlsvox

Nadere informatie