VERKIEZINGSPROGRAMMA Waterschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSVERKIEZINGEN Ons water: Amstel, Gooi en Vecht. Droge voeten eerst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKIEZINGSPROGRAMMA Waterschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2015-2019. Ons water: Amstel, Gooi en Vecht. Droge voeten eerst"

Transcriptie

1 VERKIEZINGSPROGRAMMA Waterschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSVERKIEZINGEN Ons water: Amstel, Gooi en Vecht Droge voeten eerst Verkiezingsprogramma, vastgesteld op de tweede ledenvergadering van waterschapscentrale AGV op 25 oktober

2 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Financiën en bestuur 3. Participatiesamenleving 4. Tariefsontwikkeling 5. Veiligheid, watersysteem, waterkwaliteit, waterketen, Deltaprogramma 6. Economie 7. Educatie 8 Gebiedsspecifieke onderwerpen 2

3 1. Inleiding De Amstel, Gooi en Vechtstreek heeft een afwisselend landschap met veel verschillende functies van stadsleven en landbouw tot natuur en recreatie. In het gebied wonen en werken veel mensen en zijn veel bedrijven en instellingen gevestigd, die zorgen voor werkgelegenheid. Denk bijvoorbeeld aan Amsterdam met haar grachten, die net als de Hollandse Waterlinie, op de werelderfgoedlijst van Unesco staan, de Zuid-As van Amsterdam, het mediapark van Hilversum maar ook bijvoorbeeld de recreatie sector rondom de Vechtplassen. De VVD wil een actieve rol vervullen in het Waterschapsbestuur van Amstel, Gooi en Vecht, omdat zij ervan overtuigd is dat AGV een belangrijke bijdrage aan de economie levert en daarmee de werkgelegenheid in de regio een positieve impuls geeft. De VVD wil een Nederland waar mensen de ruimte krijgen. De ruimte om iets buitengewoons te maken van hun leven. Voor de VVD betekent dit dat alle bestuurslagen ten dienste staan van hun inwoners en ruimte wordt gegeven aan de ontwikkeling van Nederland. Hierbij zijn vrijheid en verantwoordelijkheid de kernbegrippen voor het liberale handelen. Echte vrijheid gaat daarom samen met het rekening houden met de vrijheid van anderen en de omgeving waarin men leeft. Een zo groot mogelijke vrijheid voor de inwoners kan alleen bestaan als er ook verantwoordelijkheid wordt genomen voor die vrijheid onder het motto de vrijheid van de één houdt op, waar de vrijheid van de ander begint. Uit vrijheid en verantwoordelijkheid vloeien de andere liberale beginselen voort: gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Samen vormen deze de basis voor de visie van de VVD op de samenleving en de verhouding tussen individu en overheid. De waterschappen kennen een aantal wettelijk toegekende kerntaken: veiligheid, voldoende en schoon water en de zuivering van het afvalwater van burgers en bedrijven. De VVD wil dat deze taken doeltreffend en doelmatig ten behoeve van de burger en het bedrijfsleven worden uitgevoerd De VVD wil werk met werk maken door bijvoorbeeld waterberging met recreatie/groen te combineren en daarmee voor de burgers het grootste maatschappelijke rendement te behalen. 2. Financiën en bestuur Waterschappen vormen een functionele bestuurslaag, die effectief en kostenefficiënt moeten zijn. Waar mogelijk moeten verder stappen worden gezet. Nederland heeft behoefte aan robuuste, bestuurskrachtige waterschappen die het beperkte takenpakket effectief en efficiënt uitvoeren. Behoud van brede inhoudelijke kennis over het lokale watersysteem blijft daarbij altijd een belangrijke randvoorwaarde voor het functioneren van een waterschap. Door de grote opgave als gevolg van klimaatverandering (zeespiegelstijging, grotere rivierafvoer maar ook droogte en hevigere regenbuien) ligt er een enorme taak voor de waterschappen als waterbeheerders. Dit kost extra geld waar we de ogen niet voor moeten sluiten. Financiën op orde is één van de speerpunten van de VVD. De VVD wil zo slim en efficiënt mogelijk omgaan met de middelen van het AGV, hierdoor kunnen de tarieven zo laag mogelijk blijven. Daarom wil de VVD dat het AGV meer aan assetmanagement gaat doen. Dat betekent onder meer dat gekeken wordt of de levensduur van kapitaalintensieve goederen, zoals installaties verlengd kunnen worden, in plaats van 3

4 direct te vervangen. Hiermee wordt minder beslag gelegd op de vermogenspositie van het Waterschap AGV. Daar waar mogelijk streven we dan ook naar vormen van samenwerking om expertise en middelen zo slim en efficiënt mogelijk te maken. De VVD vindt dat bij zelfstandige Waterschappen een zelfstandig financieel beleid en omslagsysteem hoort (belastingheffing). De VVD vindt dat wie belang heeft bij het Waterschap daarvoor evenredig bijdraagt aan dat belang. De VVD vindt dat voor zaken van nationaal belang de Rijksoverheid middelen beschikbaar moet stellen. De VVD wil dat de inzet van de financiële middelen door de Waterschappen geschiedt volgens het volgende principe: sober en doelmatig. De VVD vindt dat altijd een kosten-/batenanalyse gemaakt moet worden bij besluiten over investeringen. De VVD wil een financiële beheersing met bredere inzet van de rekenkamer en in samenwerking met andere Waterschappen. Gezonde financiële huishouding De VVD streeft naar een gezonde financiële huishouding van waterschappen. Door goed te sturen op ambities is er een zekere mate van financiële flexibiliteit. De keuze ligt daarvoor, binnen de wettelijke taken, bij het waterschapsbestuur om projecten juist wel of niet op te pakken. De VVD staat voor een gezond financieel beleid. De begroting van AGV is dan ook meerjarig in evenwicht. Nieuw beleid is slechts mogelijk als de inkomsten van het AGV structureel toenemen of bestaand beleid wordt aangepast. De VVD wil dat de weerstandscapaciteit van het Waterschap meerjarig ruimschoots toereikend is voor dekking van de aanwezige risico s. Wat betekent dat calamiteiten kunnen worden opgevangen zonder belastingverhoging zodat burgers niet met onverwachte kosten worden geconfronteerd. De VVD vindt dat de basis voor een gezonde financiële huishouding van een Waterschap ligt bij een goede sturing op investeringsplannen en de effecten daarvan op de exploitatierekening. De VVD is van mening dat langjarige investeringsplannen hierbij onmisbaar zijn en dat ook gekeken moet worden naar duurzaamheid en de lange termijneffecten op het watersysteem en de waterketen. De VVD wil de tariefsontwikkeling in de hand houden. Dit wil zij onder meer bereiken door bij gelijkblijvend risicoprofiel, te zorgen dat het investeringsplafond niet overschreden wordt. Onderhoudskosten Beheer en onderhoud van het watersysteem vormt een kerntaak van het waterschap. De VVD wil dat bij investeringsprojecten waarbij ingegrepen wordt in het watersysteem, het toekomstig beheer en onderhoud (inclusief de kosten daarvan) voor de aanvang van het project bekend zijn en hiervoor een investeringsplan is opgesteld. 3. Tariefsontwikkeling. De waterschapsbelasting is voor de VVD een groot goed. Waterschappen moeten kunnen beschikken over eigen financiële middelen. Wanneer waterschapstaken worden uitgebreid door overname van taken van het Rijk of grote opgaven die volgen uit het Hoogwater beschermingsprogramma, vindt de VVD dat eerst gepoogd moet worden om middels efficiencyslagen deze (extra) taken uit de huidige begroting te 4

5 financieren. Wanneer dit niet mogelijk is, kan pas de mogelijkheid in beeld komen om de waterschapsbelasting met meer dan de inflatiecorrectie te verhogen. De VVD is van mening dat de tarieven zo laag mogelijk gehouden moeten worden, mede door een zo efficiënt mogelijke organisatie. De VVD vindt dat uitgegaan moet worden van tariefgedekte kosten, dat wil zeggen dat de inkomsten op basis van de huidige waterschapsbelasting de financiële kaders vormen waarbinnen activiteiten worden uitgevoerd De tarieven binnen AGV worden sterk beïnvloed door het hoge percentage oninbaar, vooral in de stad Amsterdam. De VVD vindt dat de post oninbaar veel te hoog is en vindt dat daar een einde aan moet komen. Iedere burger hoort belasting te betalen en de lasten samen te dragen. De VVD wil dat er maatregelen genomen worden om dit percentage sterk te verlagen naar een acceptabel niveau. 4. Participatiesamenleving. De VVD is voorstander van het steunen van particuliere initiatieven van bijvoorbeeld agrariërs, waarbij de doelstellingen niet door activiteiten van het Waterschap zelf worden bereikt maar door een ander worden gerealiseerd tegen een maatschappelijk aanvaardbaar bedrag De VVD vindt dat gronden om doelen te realiseren niet altijd in eigendom van het waterschap hoeven te zijn De VVD wil particulieren en eigenaren van natuurterreinen meer mogelijkheden bieden om zelf verdienmodellen te ontwikkelen voor het beheer van gebieden De VVD wil dat waterschappen samenwerken met andere instanties bijvoorbeeld bij het onderhoud van watergangen Markt en aanbestedingen Een kleinere overheid is mogelijk als met meer vertrouwen wordt samengewerkt met marktpartijen. De waterschappen hebben veel kennis in huis. De kennis die beschikbaar is in de markt moet nog beter worden benut en kan ook worden vermarkt om de waterschapstaken verder te verbeteren. Daardoor ontstaat er meer kruisbestuiving tussen overheden en marktpartijen met als resultaat een optimaal gebruik en mix van bewezen en nieuwe methodieken en technologieën. De VVD juicht ontwikkelingen zoals het toepassen van moderne contractvormen toe. 5. Veiligheid, Watersysteem, Waterkwaliteit, Waterketen, Deltaprogramma Veiligheid Nederland is een waterrijk land. Grote rivieren en kanalen, meren, de zuidwestelijke Delta, de Noordzee en de Waddenzee karakteriseren ons waterlandschap. Nederland weet hoe het land beschermd moet worden tegen wateroverlast. De afgelopen paar zomers hebben ons geleerd dat we ook over het gebruik van water in droge perioden moeten nadenken. Het (oppervlakte)water heeft in Nederland belangrijke functies zoals scheepvaart, recreatievaart, drinkwater, koel- en proceswater, visserij, zwemwater en natuur. Waterschappen moeten rekening houden met klimaatontwikkelingen. Waterschappen moeten ook zorgen voor een duurzaam waterbeheer. Voor nu en in de toekomst. De VVD geeft de hoogste prioriteit aan waterveiligheid en daarmee aan dijken en waterkeringen. De VVD is voor meervoudig ruimtegebruik, het combineren van waterberging, natuur, recreatie, wonen en werken. Bij de taken op het gebied van water zijn voor de VVD de afspraken die hierover zijn gemaakt door het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, het Bestuursakkoord Water met het kabinet Rutte II het uitgangspunt. 5

6 De VVD is uitgesproken voorstander van integraal waterbeleid, waarbij waterkwaliteit en -kwantiteit in één hand zijn. Dit houdt de kosten voor de burger het laagst en op deze manier kunnen doelen op meerdere manieren worden bereikt Nederland wordt nog veiliger door de op risicobenadering gefundeerde nieuwe normeringen en doordachte robuuste zoetwatervoorzieningen. Droge voeten zijn van groot belang maar om dit te garanderen is ook (financiële) inzet nodig. Het principe van meerlaagsveiligheid is voor de VVD uitgangspunt bij de beoordeling van plannen over de beperking van risico s. Meerlaagsveiligheid is gebaseerd op 3 lagen: (1) dijkversterking (preventie), (2) ruimtelijke ordening en (3) rampenbeheersing en evacuatiemogelijkheden Bij de meerlaagsveiligheid is voor de VVD de eerste laag (preventie) de belangrijkste en leidend bij besluitvorming. De tweede laag (ruimtelijke ordening) en derde laag (evacuatie) zijn voor de VVD van belang ter beperking van het restrisico Preventie, waaronder dijkversterking, moet als eerste worden ingezet als het gaat over basisveiligheid, die in lijn moet zijn volgens de geldende normeringen. De VVD is voorstander van ruimtemaatregelen als gevolg van veranderingen van het klimaat. Hierdoor kan het in hoogte toenemende waterpeil op bepaalde plaatsen worden verlaagd De VVD vindt dat bij de afweging tussen dijkversterking of andere maatregelen de kosten een cruciale factor maar niet altijd een doorslaggevende factor moeten spelen De VVD vindt dat de door de provincie vastgestelde normen voor regionale keringen voor het waterschap leidend moeten zijn. Het waterschap moet het watersysteem (waaronder de waterkering) zodanig inrichten en beheren dat het voldoet aan de veiligheidsnorm uit de provinciale verordening De VVD wil gronden reserveren door er een doeltreffende bestemming op te leggen, zodat ook in de toekomst dijkversterking tegen zo laag mogelijke kosten verzekerd is De VVD is alert op het risico dat de uitgaven als gevolg van een terugtrekkende rijksoverheid voor het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zullen stijgen. Daarbij wordt vastgehouden aan de bestaande gelijke (financiële) verdeling tussen waterschappen en rijksoverheid De VVD zal er op toezien dat de dijkversterkingen zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd. Watersysteem Het watersysteem bestaat uit oppervlaktewater, grondwater en waterbodems, oevers en kunstwerken. Het watersysteem is voor landbouw, industrie, maar ook natuur en recreatie in de vorm van drinkwater, gietwater, irrigatiewater, industriewater, zwemwater en verdroging bestrijdend grondwater van het grootste belang. De VVD wil in het waterbeheerprogramma een strategische visie opnemen op het beheergebied ten aanzien van gebruik (kansen en bedreigingen). Hiermee wordt dit plan een belangrijk onderdeel van de structuurvisie van de provincies en de bestemmingsplannen van de gemeenten De VVD wil in overleg met gemeenten mogelijkheden voor watersysteemmaatregelen inventariseren door op lange termijn ruimtereserveringen te doen die in bestemmingsplannen gestalte moeten krijgen De VVD ziet water als ordenend principe in de ruimtelijke ordening. Hiervoor is goede samenwerking met de gemeenten noodzakelijk. Één van de oorzaken van wateroverlast in steden en dorpen is de vergaande verharding. De VVD wil dat dit gemeentelijke probleem gezamenlijk aangepakt wordt door onder meer het inzetten van een bewustwordingscampagne en het gebruik maken van expertise en best practices. De VVD wil de watersysteemtoets inzetten als middel om een actueel en uniform totaalbeeld te krijgen van het risico op wateroverlast teneinde het maatregelenpakket voor wateroverlast te 6

7 Waterkwaliteit beperken. Anders dan bij voorgaande toetsing, geeft de nieuwe toets de mogelijkheid op basis van kosten en baten een afweging te maken van voorgestelde maatregelen. Voor het milieu is het belangrijk dat er een goede kwaliteit is van het oppervlaktewater. Natuurvriendelijke oevers bijvoorbeeld, dragen bij aan deze kwaliteit, maar ook maatregelen van de zuiveringsinstallaties kunnen daartoe bijdragen. Als er sprake is van meer dan alleen kwaliteitsdoelen, dan wil de VVD dat alleen als er sprake is van een win-win situatie. De VVD wil dat waterschappen inzetten op verbetering van kwaliteit van het oppervlaktewater, aangezien schoon oppervlaktewater onontbeerlijk is voor het milieu. De VVD zet in op de aanleg waterberging locaties, natuurvriendelijke oevers en vistrappen ter verbetering van de waterkwaliteit. Zo krijgen meer soorten planten en dieren een kans De VVD wil dat agrariërs de wettelijke teeltvrije zone aanhouden. De zone mag niet worden bemest of bespoten en is daarmee dus ook een mestvrije en spuitvrije zone. Bij natuurvriendelijke oevers kan een versoepeling van de teeltvrije zone mogelijk zijn De VVD wil werk met werk maken door bijvoorbeeld de kwaliteitsopgave met natuur te combineren en daarmee voor de burger het grootst maatschappelijk rendement te behalen. Waterketen Een integraal waterschap heeft voor de VVD de voorkeur, omdat aangetoond is dat door een integrale benadering de waterkwaliteit fors wordt verbeterd. Voor de VVD is daarbij wel de voorwaarde dat het waterschap zich bezighoudt met innovatieve ontwikkelingen. De afspraken uit het Bestuursakkoord Water (BAW), de afspraken tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, worden door de VVD onderschreven en zijn leidend voor het waterschapsbestuur. Voor de VVD is een brede samenwerking tussen waterschappen en andere overheden onontbeerlijk ook als het gaat over de afvalwaterketen De VVD heeft aandacht voor duurzaamheid en een schoon milieu. De VVD is voorstander van het op economisch verantwoorde wijze leveren van energie, hergebruik van effluent, terugwinnen van grondstoffen en duurzaam gebruik van mogelijkheden die zich voordoen in het zuiveringsproces De VVD wil een onderzoek naar het gevaar van nieuwe stoffen en de mogelijkheden om die nieuwe stoffen uit het afvalwater te halen. Het gaat niet alleen om microplastics, die vaak voorkomen in verzorgingsproducten zoals shampoo en cosmetica, maar ook om medicijnresten, nanodeeltjes en hormonen. De VVD pleit ervoor dat dit onderzoek samen met de andere waterschappen wordt opgepakt en in de komende bestuursperiode wordt gestart. De VVD heeft hierbij de voorkeur voor bronbeleid waarbij het bedrijfsleven wordt betrokken De VVD onderschrijft de afgesproken opgave om tot een grote besparing in de waterketen te komen Delta Programma De Deltabeslissingen zoals deze door de regering in september 2014 zijn voorgesteld en vervolgens na goedkeuring door de Tweede Kamer in uitvoering zullen komen, hebben grote gevolgen voor de waterschappen. De verandering van normstelsel voor waterveiligheid zal consequenties hebben voor investeringen die moeten worden gedaan door de waterschappen. De VVD wenst vast te houden aan de vereffening van de financiële gevolgen zoals deze zijn afgesproken in het Bestuursakkoord Water van april 2011 De noodzaak van een robuuste zoetwatervoorziening betekent eveneens een grote uitdaging voor de waterschappen. Om iedereen die belang heeft bij zoetwater zo goed mogelijk te bedienen, is de VVD voorstander van goede afspraken over het zoetwatervoorzieningenniveau. Het sparen van en zuinig omgaan met zoetwater zal nog belangrijker worden 7

8 De VVD vindt dat de verdringingsreeks leidend moet zijn bij het verdeelvraagstuk. Om duurzaam en efficiënt met zoetwater om te gaan in periodes van droogte, is het in de toekomst denkbaar dat grootgebruikers een extra bijdrage gevraagd kan worden, bovenop de watersysteemheffing. 6. Economie, duurzaamheid en innovatie Het investeringsprogramma van het Waterschap levert een belangrijke bijdrage aan de regionale economie van haar verzorgingsgebied. Hierdoor wordt indirect aan de regionale werkgelegenheid een extra stimulans gegeven. Daarnaast heeft het waterschap bij haar taakuitoefening een maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid en (sociale en technische) innovatie waaronder ook IT datamanagement. Volgens de VVD kunnen duurzaamheid en innovatie hand in hand gaan met een hoger efficiëntieniveau. Bij alle initiatieven op dit vlak is de economische haalbaarheid het uitgangspunt. De opbrengst van dergelijke initiatieven kan daarbij een bijdrage leveren aan het temperen van de stijging van de tarieven. De VVD wil in samenwerking met de Unie van Waterschappen op basis van kennisinstituten zowel gezamenlijk projecten die gericht zijn op leven met zout water, als projecten gericht op het tegengaan van de indringing van zout water. De VVD vindt dat toerisme en bedrijvigheid moeten aansluiten bij de historie en natuur van een gebied. De VVD wil innovatieve dijkconcepten, waarbij de veiligheid nooit in het geding kan zijn, maar wel nieuwe mogelijkheden voor medegebruik worden gecreëerd De VVD stimuleert een energiefabriek waarbij bestaande en nieuwe technieken het mogelijk maken om energie te winnen uit afvalwater. Dat geldt ook voor de grondstoffenfabriek, waardoor waardevolle afvalstoffen uit het rioolwater kunnen worden gehaald zoals o.a. fosfaat, stikstof en kalium Uitgangspunt voor deze initiatieven is, zoveel mogelijk toetsen op de economische haalbaarheid waarbij de opbrengst een bijdrage levert aan het temperen van de stijging van de tarieven. Toekomst Waterschappen hebben de handen ineen geslagen om bovenstaande innovatieve technieken verder door te ontwikkelen. De VVD vindt dat een goede zaak en wil daarom in de toekomst ook dat waterschappen doorgaan op deze nieuwe weg. Samenwerking met andere overheden zoals andere waterschappen, bedrijfsleven en kenniscentra, vormt de sleutel tot succes. Strikte naleving van wetten en procedures houden soms innovatie tegen. Minder bureaucratie bevordert dan ook duurzame en innovatieve oplossingen. De VVD vindt dat investeren in duurzame en innovatieve projecten vaak ook betekent risico s durven nemen De VVD vindt dit aanvaardbaar als voor de samenwerkende partijen duidelijk is wat de risico s zijn en wat dit betekent voor de totale bedrijfsvoering en reserves van de verschillende partijen. Het gaat hier immers om publiek geld, opgebracht door burgers en bedrijven. De VVD wil dat van tevoren een transparant terugverdienmodel opgesteld moet worden waardoor voor alle partijen duidelijk is hoe de voordelen maar ook hoe de nadelen verdeeld worden Duurzame en innovatieve oplossingen in de watertechnologie, in de afvalwaterzuivering en in de bescherming tegen overstromingsgevaar, kunnen extra waarde krijgen als exportproduct. De waterschappen zullen hier in bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden een belangrijke bijdrage aan blijven leveren. Nederland kan zich op deze manier internationaal blijven positioneren als waterland: Bring in the Dutch! 7. Communicatie, zichtbaarheid en educatie 8

9 De VVD wil dat voor burgers en bedrijven helder is wat het Waterschap AGV doet, waarom het Waterschap AGV dat doet, en wat daarvoor nodig is. Aan het wonen en werken in een laag gelegen gebied zijn immers diverse risico s verbonden. Inwoners en bedrijven zullen zich hier (weer) meer waterbewust van moeten worden. Aan het Waterschap AGV de schone taak om te zorgen dat de bewustwording vergroot wordt en aan te geven wat nodig is om de risico s te beperken en wat inwoners en bedrijven daar zelf aan kunnen bijdragen, zowel preventief als bij calamiteiten. Een middel om bewustwording te verhogen is om de zichtbaarheid van het Waterschap AGV vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik van het beeldmerk van het Waterschap AGV bij evenementen, gebouwen en objecten. De VVD fractie van AGV heeft middels een motie in de afgelopen periode ervoor gezorgd dat er een jongerenbestuurder wordt aangesteld. Jongeren moeten meer bewust worden van wat waterschappen zijn en doen. Bovendien liggen er voor jongeren ongekende kansen om een toekomst op te bouwen in het watermanagement. Jongeren kunnen de boodschap goed overbrengen. De VVD wil dat jongeren meer betrokken worden en dat de nieuw aan te stellen functie van jongerenbestuurder verder wordt uitgebreid. 8. Neventaken / medegebruik De VVD wil waar mogelijk kansen benutten voor recreatief medegebruik van oppervlaktewater. Water is er ook om van te genieten. Het goed op elkaar afstemmen van openingstijden van sluizen en bruggen, alsmede het verbinden en oplossen van vaarknooppunten is nodig om de recreatievaart te bevorderen. Ook liggen er kansen op het gebied van cultuurhistorie. AGV heeft veel historische monumenten die, als het van groot historisch belang is, tegen aanvaardbare kosten in stand gehouden moeten worden, waarbij ondernemers de mogelijkheid geboden moeten kunnen worden om deze commercieel te exploiteren. 9. Functiegeschiktheid en gebiedsspecifieke onderwerpen De functiegeschiktheid van locaties voor wonen, werken, natuur en agrarisch hangt samen met grondsoort (grond)waterpeil, maaiveldhoogte, drooglegging enzovoorts. Het tijdig rekening houden met de randvoorwaarden en mogelijke wijzigingen daarin, door bijvoorbeeld veranderingen in het klimaat, voorkomt wateroverlast en (onnodig) maatschappelijke kosten in de toekomst. Rekeninghoudend met de specifieke eigenschappen van het waterbeheer in een gebied en de duurzaamheid (die bijvoorbeeld in het veenweide gebied steeds meer onder druk staat) kan het nodig zijn om tijdig na te denken over functieverandering in een gebied. De VVD wil de functiegeschiktheid van (nieuwe) locaties voor wonen, werken, natuur, agrarisch enz. mede beoordelen vanuit watercriteria. Hierbij is het Waterschap als autoriteit op het gebied van water een belangrijke partner, ook in het nadenken over mogelijke oplossingen. De VVD kiest voor wijziging van de functie van gebieden, waar voortzetting van het huidige gebruik leidt tot grote problemen op het gebied van de veiligheid of de waterkwaliteit. In extreme gevallen wil de VVD ook dat functies kunnen wijzigen om economische belangen, daar waar exorbitante tariefsstijgingen het gevolg zijn van blijvende functies met als uitgangspunt het dienen van het algemeen belang. De VVD volgt in principe peil volgt functie. Stad, uw water 9

10 Water is als altijd al bepalend voor de ontwikkeling van het stedelijk gebied. Stedelijk waterbeheer is een belangrijk vraagstuk voor de komende jaren. Dat betekent dat we niet alleen ruimte moeten maken voor water maar het water ook goed moeten gebruiken. De VVD vindt het ook een belangrijke taak van een Waterschap om te zorgen dat water er ook is om van te genieten. Waterschap AGV is nadrukkelijk aanjager, makelaar en geeft het voorbeeld met snelle implementatie als ze zelf aan zet zijn. De VVD zal de komende periode erop toezien dat o.a het Watergebiedsplan Nieuw-West inclusief de Sloterplas binnen de afgesproken kaders wordt uitgevoerd en dat tussen het Waterschap AGV, de gemeente Amsterdam en de bestuurscommissie er een correcte en eerlijke financiële verdeling plaatsvindt. t Gooi t Gooi is het hoger gelegen deel van het Waterschap AGV dat ook gevolgen ondervindt van de klimaatontwikkelingen. Net als het overig gebied is ook hier sprake van overlast bij kortstondige, hevige neerslag die de maximale afwateringscapaciteit overtreft, maar ook periode van extreme droogte. De VVD staat voor een voortzetting en intensivering van de kennis- en uitvoeringssamenwerking met gemeentelijke overheden om de wateroverlast en de droogte tot een minimum te beperken. Baggeren Het uitbaggeren van primaire en overige wateren is van groot belang voor het behoud van vaar- en recreatiemogelijkheden van het watergebied alsmede voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Baggeren is een van de belangrijkste maatregelen als het gaat om verbetering van de ecologische kwaliteit van de wateren. Daarom wil de VVD dat het baggeren hoge prioriteit heeft. Daar waar gemeenten of particulieren zelfstandig niet in staat zijn voldoende of geschikte locaties te vinden voor het storten van het slib, pleit de VVD voor het samen met het waterschap zoeken van geschikte locaties. Daar waar het waterschap een overcapaciteit heeft, zouden derden tegen kostprijs hiervan gebruik moeten kunnen maken. Wat betreft het baggeren van de Loosdrechtseplassen wil de VVD dat eerst nauwkeurig in kaart wordt gebracht waar en hoeveel bagger er op de bodem ligt om vervolgens in samenwerking met provincie, gemeente en recreatieschap tot een uitvoerbaar plan te komen. Horstermeer De VVD vindt het realiseren van natte natuur in gebieden in de Horstermeer op plekken waar dit mogelijk is alleen uitvoerbaar als bewoners hiervan geen overlast ondervinden. Voordeel van natte natuur in dit gebied is dat de kwel vanuit nabijgelegen plassen verminderd wordt. Dit draagt bij aan een betere ecologische kwaliteit van de plassen. De daadwerkelijke inrichting van het gebied dient zorgvuldig te gebeuren, zodat inwoners en bedrijven geen overlast van de herinrichting zullen ondervinden. De aanpassing van het huidige gemaal zal moeten leiden tot een optimale bemaling met minimale peilfluctuatie. Vecht 10

11 De Vecht is een belangrijke ecologische en recreatieve verbinding in het AGV gebied. Ook heeft het hoge cultuurhistorische waarden. De VVD is voor behoud en versterking van deze waarden. Dat betekent geen toename van woonboten en waar mogelijk het amoveren van woonboten. Het recreatief gebruik door boten is al verbeterd door de openingstijden van bruggen en sluizen beter op elkaar af te stemmen. Groei van het recreatief gebruik is mogelijk voor zover hier de ecologische waarden van de Vecht niet extra worden belast. Door het baggerproject, dat momenteel plaatsvindt en gefinancierd is door het Rijk en het Waterschap, wordt mede door het aanpassen van de Riool Water Zuiverings Installaties (RWZI s) die op de Vecht lozen, het water weer van goede kwaliteit. De VVD verlangt van alle RWZI installaties die lozen op de Vecht, aan de laatste richtlijnen voor effluent voldoen. Andre Spils 11

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water Bouwstenen voor WBP5 December 2014 versie 02 Droge voeten, schoon water INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Onze ambitie: droge voeten, schoon water en een waterbewuste omgeving 7 1.1 We werken slim en innovatief

Nadere informatie

Hart voor Rivier en Land

Hart voor Rivier en Land Hart voor Rivier en Land Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1: Oppervlaktewater 11 Kwaliteit 11 Voldoende zoetwater 12 Grondwater 12 Wateroverlast 12 Kwantiteit 13 Vispassages 13 Klimaat

Nadere informatie

Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma 2015. Algemene Waterschapspartij onafhankelijk, deskundig, betrokken

Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma 2015. Algemene Waterschapspartij onafhankelijk, deskundig, betrokken Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma 2015 Algemene Waterschapspartij onafhankelijk, deskundig, betrokken 12 oktober 2014 Inhoud Inhoud... 2 De AWP, onafhankelijk, deskundig en betrokken... 4 Thema: Water

Nadere informatie

Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma 2015 Algemene Waterschapspartij Waterschap Rijn en IJssel

Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma 2015 Algemene Waterschapspartij Waterschap Rijn en IJssel Water Belangrijk! Verkiezingsprogramma 2015 Algemene Waterschapspartij Waterschap Rijn en IJssel onafhankelijk, deskundig, betrokken januari 2015 Inhoudsopgave De AWP, onafhankelijk, deskundig en betrokken...

Nadere informatie

Werken met water. Voor nu en later. Plan MER Waterbeheerplan 2016-2021

Werken met water. Voor nu en later. Plan MER Waterbeheerplan 2016-2021 Werken met water. Voor nu en later. Plan MER Waterbeheerplan 2016-2021 MER voor het Waterbeheerplan 1 Voorwoord 3 Bestuurlijke samenvatting 4 1 MER voor het Waterbeheerplan 8 1.1 Waarom een nieuw Waterbeheerplan?

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Aanleiding Het kabinet is van mening dat een rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond noodzakelijk is. De ondergrond 1 biedt kansen voor

Nadere informatie

Ons Water in Nederland. nieuw Nationaal Waterplan 2016-2021

Ons Water in Nederland. nieuw Nationaal Waterplan 2016-2021 Ons Water in Nederland nieuw Nationaal Waterplan 2016-2021 Verbind ruimtelijke opgaven en wateropgaven 3 Nederland Waterland 7 Trends in water 9 Ambitie 1: De veiligste delta in de wereld 11 Ambitie 2:

Nadere informatie

Open call Adaptatie aan klimaatverandering. Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals

Open call Adaptatie aan klimaatverandering. Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals Open call Adaptatie aan klimaatverandering Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals Open call Adaptatie aan klimaatverandering Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals Copyright 2009 Stichting

Nadere informatie

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege

Nadere informatie

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Samenvatting Deze Agenda Duurzaamheid zet uiteen wat de kabinetsinzet is om de samenleving te verduurzamen en geeft aan wat de speerpunten

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k COALITIEAKKOORD 2014-2018 Mer k toch hoe Ster k Coalitieakkoord 2014-2018 INLEIDING De komende vier jaar werkt het gemeentebestuur aan het versterken van de welvaart en het welzijn van alle inwoners van

Nadere informatie

INITIATIEFNOTA MOOI NEDERLAND

INITIATIEFNOTA MOOI NEDERLAND INITIATIEFNOTA MOOI NEDERLAND MAART 2013 INITIATIEFNEMERS: Lutz Jacobi, Partij van de Arbeid Stientje van Veldhoven, D66 Jesse Klaver, GroenLinks 2 VOORWOORD De initiatiefnemers, Lutz Jacobi van de PvdA,

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Samen verder werken aan de Delta

Samen verder werken aan de Delta Samen verder werken aan de Delta De governance van het Nationaal Deltaprogramma na 2014 Februari 2014 Rotterdam Auteurs Dr. Arwin van Buuren, Universitair Hoofddocent Bestuurskunde, Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 Vol Vertrouwen Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks Groningen, 23

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

Veerkracht waar mogelijk. Ontwerpend onderzoek voor Klimaatbestendig Nederland

Veerkracht waar mogelijk. Ontwerpend onderzoek voor Klimaatbestendig Nederland Veerkracht waar mogelijk Ontwerpend onderzoek voor Klimaatbestendig Nederland Het klimaatbestendig maken van Nederland is een van de grootste ruimtelijke opgaven van de 21e eeuw, een opgave die in toenemende

Nadere informatie

Een delta in beweging. Bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland

Een delta in beweging. Bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland Een delta in beweging Bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland Een delta in beweging Bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland Planbureau voor de Leefomgeving

Nadere informatie

Waterkwaliteit onder de loep. Aandachtspunten voor het waterkwaliteitsbeleid van HHSK op basis van doelen, toestand en ontwikkeling.

Waterkwaliteit onder de loep. Aandachtspunten voor het waterkwaliteitsbeleid van HHSK op basis van doelen, toestand en ontwikkeling. Waterkwaliteit onder de loep Aandachtspunten voor het waterkwaliteitsbeleid van HHSK op basis van doelen, toestand en ontwikkeling. Defintief Januari 2014 1 Inleiding 1.1 Plaats in de plancyclus HHSK stelt

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid. 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0

MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid. 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0 MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURELE RELATIE TUSSEN MILIEUEFFECTRAPPORTAGE EN BESLUITVORMING VIA HET BESTEMMINGSPLAN 3 2

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie