ref.nr.: / Amsterdam, 11 februari 2015 betreft: Suggesties COC voor AO Emancipatiebeleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ref.nr.: 15.009 / 6.30.1 Amsterdam, 11 februari 2015 betreft: Suggesties COC voor AO Emancipatiebeleid"

Transcriptie

1 ref.nr.: / Amsterdam, 11 februari 2015 betreft: Suggesties COC voor AO Emancipatiebeleid Geachte woordvoerder Emancipatiebeleid, Op donderdag 5 maart a.s. spreekt u met de ministers van OCW en SZW over het Emancipatiebeleid zoals dat is neergelegd in de regeringsbrieven van 19 december en 5 februari. Hieronder doet COC Nederland suggesties voor onderwerpen die u aan de orde kunt stellen voor wat betreft de emancipatie van lesbiennes, homo s, bi s en transgenders (LHBT s). Terugblik Met de regering is het COC van mening dat er de afgelopen jaren - door gezamenlijke inspanning van de Rijksoverheid, gemeenten, maatschappelijke organisaties en activisten - belangrijke vooruitgang is geboekt bij de emancipatie van LHBT s. Zo is COC s Roze Stembusakkoord vrijwel geheel uitgevoerd. Er kwam verplichte voorlichting op school en een verbod op nieuwe weigerambtenaren. Dankzij de wet Lesbisch ouderschap kunnen duomoeders hun kind eenvoudig erkennen en de transgenderwet maakt het voor transgenders veel makkelijker om hun geslachtsregistratie te laten wijzigen. Gemeenten mogen geen nieuwe weigerambtenaren meer aannemen. De Eerste Kamer behandelt binnenkort een initiatiefvoorstel tot afschaffing van de enkelefeitconstructie, dat door verschillenden van u is ingediend. De aanpak van geweld tegen LHBT s is de komende vier jaar topprioriteit voor de politie. Met de Gay-Straight Alliances (GSA s) op school kwam er een gecertificeerde, effectieve interventie om de positie van LHBTjongeren in het onderwijs te verbeteren. Het Consortium Roze 50+ verstrekte honderd Roze Lopers voor LHBT-vriendelijke zorg aan ouderenzorginstellingen. Er ontstonden meer initiatieven waarin biculturele LHBT s de kracht vinden om zichzelf te zijn, zoals Trans United en de Turkse- en Marokkaanse Gay Prideboot. Dankzij de Homo-Hetero Alliantie voor de sport kwam er een actieplan tegen homofobie in het voetbal. En dankzij het koploperbeleid en kenniscentrum Movisie staat LHBT-emancipatie nu hoger op de gemeentelijke agenda. Wat het COC betreft is het belangrijk om de behaalde resultaten de komende jaren vast te houden en te borgen. Wij juichen het toe dat verduurzaming van het LHBT-beleid ook de inzet is van de minister van OCW. Vooruitblik Emancipatie is echter nooit af en behoeft continu onderhoud, zoals de minister van OCW terecht stelt. Er zijn nog grote stappen te zetten in de acceptatie van lesbiennes, homo s, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse conditie. Dat wordt geïllustreerd door de trieste nieuwe cijfers die de afgelopen maanden naar buiten kwamen. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen LHBT s is de afgelopen jaren verdubbeld en veel LHBT s voelen zich onveilig in hun eigen buurt, zo blijkt uit de politieregistratie en de veiligheidsmonitor van het CBS. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt dat jongeren weliswaar wat positiever over LHBT s zijn gaan denken, maar dat het met veel LHBT-jongeren niet goed gaat. Acceptatie in Marokkaans- en Turks Nederlandse kringen blijft achter, ook bij nieuwe generaties. Hetzelfde geldt in orthodox-christelijke en moslimkringen. Wat ons betreft ligt de focus van het LHBT-beleid de komende jaren terecht op acceptatie onder jongeren, migranten en in religieuze gemeenschappen. Ook vinden we dat wet- en regelgeving voor LHBT s verder moeten worden verbeterd.

2 Er is, kortom, werk aan de winkel. Hieronder doen wij suggesties voor verdere versterking van het beleid. Gezien de breedte van het LHBT-beleid is daarbij gekozen voor enkele nationale prioriteiten. Indien gewenst informeren wij u graag ook over aspecten van het LHBT-beleid die in deze brief niet aan de orde komen. Jongeren & Onderwijs De problemen van LHBT-jongeren zijn fors, zo blijkt uit het recente SCP-onderzoek Seksuele Oriëntatie en Jongeren. Het aantal LHB jongeren dat wel eens een zelfmoordpoging heeft gedaan, ligt volgens het SCP bijna vijf maal hoger dan onder heterojongeren. De helft van de openlijke LHB-jongeren werd het afgelopen jaar gepest of kreeg andere negatieve reacties wegens hun seksuele identiteit; uit eerder SCP-onderzoek bleek al dat 91 procent van de openlijke homojongeren ooit een negatieve reactie kreeg wegens hun seksuele identiteit. LHBjongeren hebben een minder goede relatie met hun ouders, spijbelen vaker, gebruiken meer middelen zoals sigaretten of drugs en rapporteren meer psychische problemen. LHB-jongeren geven hun leven een zesje, tegenover een acht min voor heteroseksuele jongeren. Volgens het ITS stijgt het aantal veiligheidsincidenten op school wegens seksuele oriëntatie sterk. Homo is het meest gebruikte scheldwoord op school. Wat ons betreft reden om nog sterker in te zetten op de aanpak van problemen van LHBT-jongeren. We doen daartoe de volgende voorstellen. Continueer de Gay-Straight Alliance- aanpak op school na De GSA-aanpak - clubjes van LHBT- en heterojongeren die met ondersteuning van het COC werken aan verbetering van de positie van LHBT-jongeren op school (www.gaystraightalliance.nl) - is de enige gecertificeerde, werkzame methode met groot landelijk bereik om de positie van LHBT-jongeren op school te verbeteren. De aanpak is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJI en gecertificeerd door het RIVM. Het aantal scholen met een GSA nam toe van 12 in 2009 naar 540 in Meer dan twintigduizend jongeren zijn aangesloten bij de GSA-Facebookgemeenschap. Het COC wil graag dat dit mooie resultaat van investeringen van het ministerie van OCW de komende jaren wordt geborgd en zoals de minister het noemt - verduurzaamd. Volgens de Beleidsconclusies van de minister van OCW loopt de ondersteuning tot en met Gezien de hardnekkigheid van de problemen van LHBT-jongeren stellen wij voor dat u de minister vraagt de financiële ondersteuning van de GSA-aanpak structureel te verankeren in de OCW-begroting. Stel voorlichting verplicht op het mbo. Jongeren met een vmbo- en mbo- niveau rapporteren volgens het SCP het vaakst dat zij te maken krijgen met homonegativiteit. Voorlichting is op het mbo echter niet verplicht. In de zogenaamde Kwalificatie-eisen (vergelijkbaar met kerndoelen) voor het mbo wordt seksuele diversiteit slechts genoemd als voorbeeld van een waardendilemma in een paragraaf over politiek-juridische dimensies i.h.k.v Loopbaan en burgerschap. Wij stellen voor om respectvolle voorlichting over LHBT s op passende wijze verplicht te stellen in de mbo-kwalificatie eisen. Stel voorlichting verplicht in opleiding docenten en jeugdzorgmedewerkers. Het is cruciaal dat docenten weten hoe ze goede voorlichting moeten geven, zeker nu aandacht voor LHBT s op school verplicht is. Jeugdzorgmedewerkers moeten goed op de hoogte zijn van (de problemen van) LHBTjongeren, maar zijn dat nu vaak niet, zoals blijkt uit recent onderzoek van Movisie en NJI. De minister van OCW doet in haar brief voorstellen om de kennis van docenten en jeugdzorgmedewerkers te versterken. Wij stellen voor om aandacht voor dit thema te borgen in het curriculum van docenten en jeugdzorgmedewerkers en het een verplicht onderdeel te maken van hun opleiding, bijvoorbeeld via de Kennisbasis en/of de Bekwaamheidseisen voor docenten. Betrek leerlingen bij onderzoek naar verplichte voorlichting. De Onderwijsinspectie doet in 2015 onderzoek naar de invoering van verplichte voorlichting over LHBT s op school. Wij stellen voor dat leerlingen expliciet bij dat onderzoek betrokken worden, want volgens het recente SCP onderzoek zegt nog altijd ongeveer de helft van de jongeren dat er in het lesprogramma van hun school geen

3 aandacht was voor LHBT s. Leerlingen hebben vaak een ander beeld dan de schoolleiding van óf en hoe de school uitvoering geeft aan de verplichting tot voorlichting over LHBT s. Biculturele en religieuze LHBT s De helft van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders vindt homoseksualiteit verkeerd, tegenover één op de tien autochtone Nederlanders. Dat blijkt uit De acceptatie van homoseksualiteit door etnische en religieuze groepen in Nederland van het SCP. Driekwart zou er een probleem mee hebben als hun kind een partner zou hebben van hetzelfde geslacht (één op de zes autochtone Nederlanders). De jongere generatie migranten staat iets positiever tegenover LHBT s, maar de vooruitgang is beperkt. Zo zou ook driekwart van de tweede generatie Turkse en Marokkaanse Nederlanders moeite met een kind dat samenwoont met een partner van hetzelfde geslacht. Ook in orthodox-christelijke en moslimkringen is het relatief slecht gesteld met de acceptatie van LHBT s. Die gebrekkige acceptatie is een loden last op de schouders van LHBT s uit deze kringen. De laatste jaren zien we een toename van het aantal initiatieven van biculturele en religieuze LHBT s zélf: de Turkse en Marokkaanse boot bij de Gay Pride, Ma ruf en COC s Respect2Love, Trans United en Haardvuuravonden. Ook is er LCC projecten voor christelijke LHBT s. Binnen deze initiatieven vinden biculturele en religieuze LHBT s de kracht om zichzelf te zijn en om het gesprek met hun omgeving over LHBT s zelf aan te gaan. Ook komen er rolmodellen uit voort, zoals Ilias Zian van de Marokkaanse boot en de Turkse Döne Fil van COC s Respect2Love, winnaar van de innovatieprijs voor homo-emancipatie. Wij verwachten dat juist deze initiatieven van biculturele en religieuze LHBT s zélf het verschil kunnen maken; ze bewerkstelligen verandering van binnenuit. We zijn verheugd dat de ministers van OCW en SZW deze initiatieven de komende jaren willen steunen. Aanvullend stellen we het volgende voor: Betrek biculturele LHBT s bij gemeentelijke aanpak. De regering stelt aan de G4 gemeenten de komende jaren 800 duizend euro beschikbaar om acceptatie in migrantengemeenschappen te bevorderen. Volgens het COC is het belangrijk dat bij de besteding van deze gelden (initiatieven van) biculturele LHBT s zélf voorop staan. Wij verzoeken u de regering te vragen naar de wijze waarop de G4-gelden worden ingevuld en of/hoe initiatieven en behoeften van biculturele LHBT s daarbij een rol zullen spelen. Zorg voor sensitieve hulpverlening. Zoals de regering stelt in de beleidsbrieven is het belangrijk dat maatschappelijk werk, jeugd- en jongerenwerk en andere hulpverleners op de hoogte zijn van de specifieke problematiek van biculturele en religieuze LHBT s en van mogelijkheden om deze groepen te ondersteunen. Wij verzoeken u de regering te vragen op welke wijze hulpverleners getraind gaan worden. Zoals hierboven aangegeven, stellen we voor om kennis op dit gebied structureel te verankeren in de opleiding van hulpverleners. Creëer opvang. Het is belangrijk dat er veilige en deskundige opvang is wanneer biculturele of religieuze LHBT s tussen wal en schip vallen, bijvoorbeeld omdat ze te maken hebben met verstoting of eerwraak. We verzoeken u om de regering te vragen om een landelijk dekkend netwerk van deskundige (nood-)opvang, waarbij voor de invulling daarvan goed geluisterd wordt naar de stem en behoeften van biculturele en religieuze LHBT s zelf. Veiligheid Het aantal meldingen van discriminatie en geweld tegen LHBT s verdubbelde de laatste jaren bijna, van 623 in 2011 naar in Dat blijkt uit POLDIS, de meest recente politierapportage van het Verwey-Jonker Instituut. De onderzoekers stellen dat de relatief forse stijging in een korte periode lijkt te wijzen op een feitelijke toename van het geweld. Uit de veiligheidsmonitor van het CBS blijkt dat LHBT s zich relatief onveilig voelen in hun eigen buurt. Bijna één op de tien lesbiennes zegt veel overlast te hebben van rondhangende jongeren; dat is bijna het dubbele van het aandeel heterovrouwen. 22 Procent van de homo s geeft aan zich wel

4 eens onveilig te voelen in de eigen buurt, tegen 14 procent van de heteromannen. In het weekend van 24 januari jl. haalden drie gevallen van geweld tegen LHBT s de media waarbij haat en discriminatie een rol lijkt te spelen: in Amsterdam werden twee mannen uitgescholden, geslagen en beroofd, in de omgeving van Eindhoven werd een conducteur in elkaar geslagen. Werk politieprioriteit uit. Het COC is verheugd dat de minister van Veiligheid & Justitie de aanpak van homofoob geweld in de Veiligheidsagenda heeft benoemd tot topprioriteit voor de politie. Het is echter nog niet geheel duidelijk hoe deze prioriteit in praktijk vorm zal krijgen. Wij verzoeken u om de regering te vragen de aanpak van homofoob geweld uit te werken in een actieplan met een duidelijke taakstelling en om aan te geven dat het niet alleen gaat om homofoob geweld, maar ook om de aanpak van geweld tegen lesbiennes, bi s en transgenders. Introduceer een haatmisdrijfartikel. Wij stellen voor dat de regering een hoger wettelijk strafmaximum introduceert voor commune delicten met een discriminatoire achtergrond. Daarvan gaat een duidelijk signaal uit naar (potentiële) daders: geweld wegens seksuele oriëntatie of genderidentiteit is onacceptabel. Het EU-Kaderbesluit Racisme en vreemdelingenhaat, de Raad van de Europese Unie en het mensenrechtenagentschap van de EU roepen lidstaten op om dergelijke haatmisdrijfwetgeving te introduceren. Vijftien EU-lidstaten hebben dat inmiddels gedaan, waaronder Denemarken, Spanje, Zweden, Tsjechië en Roemenië. Nederland kent alleen een richtlijn van het OM waarmee de strafeis kan worden verhoogd (maar niet het strafmaximum). Rol Roze in Blauw politieteams landelijk uit. De minister van V&J heeft bij herhaling toegezegd om de zogenaamde Roze in Blauw-aanpak uit de regio Amsterdam-Amstelland in heel Nederland uit te rollen. Daarin werken gespecialiseerde politieteams aan de aanpak van LHBT-discriminatie. Hoewel er steeds meer regio s zijn met een Roze in Blauw team, is de aanpak nog lang niet landelijk dekkend. In de meeste regio s is er slechts één contactpersoon. Wij verzoeken u om de regering te vragen naar een snelle landelijke uitrol van de Roze in Blauw-aanpak. Transgenders, biseksuelen en mensen met een intersekseconditie Transgenders In het rapport Worden wie je bent schetst het SCP de talrijke en ernstige problemen waarmee transgenders in Nederland geconfronteerd worden. Die liggen onder meer op het gebied van de (psychische) gezondheidzorg, werk en veiligheid. Wij stellen de volgende maatregelen voor: Spreiding transgenderzorg en norm voor wachttijd. Hoewel de patiëntenstop bij het VUmc is opgeheven, kunnen de wachttijden voor een transitietraject voor jonge transgenders nog altijd oplopen tot 5 maanden. Dat leidt tot onderbenutting van maatschappelijk potentieel en een aantasting van de levenskwaliteit. Wij stellen voor dat u de regering vraagt om duidelijke normen vast te stellen voor acceptabele wachttijden voor transgenderzorg. De wachttijdproblematiek wordt mede veroorzaakt door het feit dat de (psychologische en medische) transgenderzorg in Nederland vrijwel geheel is geconcentreerd bij het VUmc (en enigszins bij UMC Groningen en het Leids UMC). Wij stellen voor dat de regering een plan van aanpak opstelt om gespecialiseerde transgenderzorg op meer plekken in Nederland beschikbaar te maken. Vergoed volledige behandeling geslachtskenmerken. Ondanks herhaald aandringen door de Tweede Kamer, het VN-Vrouwenrechten Comité (CEDAW) en de Commissie Gelijke Behandeling (nu CRM) worden nog altijd niet alle noodzakelijke onderdelen van het transitietraject voor transgenders vergoed. Dat geldt bijvoorbeeld voor gelaatscorrecties, ontharing, borstreconstructie en erectieprothesen. Wij roepen u op om hiervoor een regeling te treffen, hetgeen volgens de regering in totaal niet meer dan euro per jaar zou kosten. Versterk arbeidsmarktpositie. De arbeidsmarktpositie van transgenders is vaak slecht, terwijl hun opleidingsniveau relatief goed is. De groep heeft vier keer vaker dan gemiddeld een

5 arbeidsongeschiktheidsuitkering en drie keer vaker een bijstandsuitkering. Wij verzoeken u om de minister van SZW te vragen welke maatregelen hij treft om, n.a.v. zijn overleg met Transgender Netwerk Nederland, de toegang tot de arbeidsmarkt voor transgenders te verbeteren. Biseksuelen Biseksuelen zijn de grootste groep binnen de LHBT-gemeenschap: 11% van de Nederlandse bevolking is biseksueel, 16% van de vrouwen en 6% van de mannen. Deze groep ondervindt relatief veel problemen: ze ervaren minder acceptatie, zitten relatief vaak in de kast (30%) en hebben relatief veel problemen op het werk (34% wordt negatief bejegend, 21% heeft burn-outverschijnselen). De beleidsbrief van de regering bevat geen specifieke maatregelen gericht op biseksuelen. Formuleer beleid gericht op emancipatie van biseksuelen. We stellen voor dat de regering specifiek benoemt welke maatregelen zij neemt ten behoeve van de emancipatie van biseksuelen. Die maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het bevorderen van zichtbaarheid van biseksuelen in de samenleving, aangeven hoe aandacht voor biseksuelen wordt geïntegreerd in bestaande emancipatieprojecten van OCW en uit specifiek onderzoek naar de positie van biseksuelen en de mogelijkheden om die positie te verbeteren. Mensen met een intersekseconditie Intersekse is een parapluterm voor diverse aangeboren condities, waarbij de ontwikkeling van het geslacht verschilt van wat medici over het algemeen onder man of vrouw verstaan. Het COC werkt sinds enige tijd samen met de belangenorganisatie voor deze groep, het Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID). Het SCP inventariseerde de positie van mensen met een intersekse conditie in Het gaat in Nederland om een groep van ca. 80 duizend mensen. Zij worden enerzijds vaak onnodig gemedicaliseerd: zonder medische noodzaak worden jonge kinderen fysiek aangepast zodat hun lichaam duidelijker tot het éne of het andere geslacht behoort. Anderzijds speelt er een typische emancipatieproblematiek: er is sprake van een taboe, gebrekkige zelfacceptatie en de sociale omgeving reageert vaak met ongemak, onwetendheid en onbegrip. Formuleer beleid gericht op emancipatie van mensen met een intersekse conditie. In de beleidsbrief zijn nu geen duidelijke maatregelen opgenomen om de emancipatie voor mensen met een intersekseconditie te bevorderen. Wij stellen voor dat u de minister vraagt om daarvoor alsnog voorstellen te doen, bijvoorbeeld over de wijze waarop het taboe rond intersekse kan worden doorbroken en hoe de interseksebeweging kan worden versterkt. Bloeddonatie Bij bloeddonatie staat veiligheid voorop. Dat is het uitgangspunt van bloedbank Sanquin, de regering en COC Nederland. Tientallen landen zijn inmiddels echter tot het inzicht gekomen dat, ook als dit uitgangspunt leidend is, het niet nodig is om mannen die seks hebben met mannen levenslang uit te sluiten van bloeddonatie. Ook de Amerikaanse overheidsorganisatie Food and Drug Administration heeft onlangs geadviseerd om een einde te maken aan de levenslange uitsluiting. Sanquin kreeg al in 2008 van de Commissie Gelijke Behandeling (nu CRM) de opdracht om te zoeken naar mogelijkheden om minder stigmatiserend beleid te voeren. De Tweede Kamer vroeg in 2012 in een motie om ander beleid. Toch sluit bloedbank Sanquin mannen die seks hebben met mannen nog altijd zonder meer uit van bloeddonatie. Er is slechts een in onze ogen onnodig onderzoek in gang gezet naar de donatiebereidheid van homoseksuele mannen. Maak een einde aan de levenslange uitsluiting van bloeddonatie door mannen die seks hebben met mannen, is ons verzoek aan regering en Tweede Kamer.

6 Nieuw Roze Akkoord over wetgeving Nog altijd behoeft de Nederlandse wetgeving op tal van punten verbetering voor LHBT s. Daarom stelde het COC onlangs in een opinieartikel in NRC Next (bijlage) voor om met u te komen tot een nieuw Roze Akkoord over wetgeving. De volgende punten zijn wat ons betreft het meest urgent: Zet het verbod op LHBT-discriminatie in de Grondwet. Want hoewel onze hoogste wet discriminatie op grond van godsdienst en ras wél verbiedt, ontbreekt een expliciet verbod op LHBTdiscriminatie. Het is alsof het om een tweederangs discriminatiegrond gaat: wel verboden in bijvoorbeeld de strafwet, maar te licht bevonden voor de Grondwet. Ook de Commissie Gelijke Behandeling (nu CRM) en het SCP stellen aanpassing voor. We hopen dat de partijen die een initiatiefwetsvoorstel indienden om hierin verandering te brengen (D66, PvdA en GroenLinks) hun initiatief spoedig voortzetten. Neem een verbod op transgenderdiscriminatie op in de Algemene wet gelijke behandeling. Want hoewel juist transgenders op het werk, op straat en op school veel worden gediscrimineerd, is er nu geen enkele wet die dat expliciet verbiedt. Ook het College voor de Rechten van de Mens beveelt deze wetswijziging aan. Verhoog het wettelijk strafmaximum voor geweld met een discriminerende achtergrond middels een haatmisdrijfartikel, zoals eerder in deze brief toegelicht Haal geslachtsregistratie uit het paspoort en andere officiële documenten. Een land dat mannen en vrouwen gelijk wil behandelen, moet ook in het paspoort en andere officiële documenten geen onderscheid maken. Deze maatregel voorkomt bovendien dat transgenders bij het legitimeren steeds weer allerlei vervelende persoonlijke vragen krijgen over hun geslachtsidentiteit. Regel meerouderschap. Want steeds meer lesbische/biseksuele paren voeden samen met een homo/biman of -koppel een kind op. De wet erkent nu maximaal twee ouders, en beschermt niet de juridische band van het kind met al zijn feitelijke ouders. Daardoor hebben kinderen bijvoorbeeld geen recht op de erfenis als hun derde of vierde ouder overlijdt. Conclusie We hopen dat u met ons wilt werken aan borging van de resultaten die de afgelopen jaren op het gebied van LHBT-emancipatie zijn bereikt en aan het verder versterken van LHBT-emancipatie in de komende jaren. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Philip Tijsma (Public Affairs COC Nederland, tel geen sms). Hoogachtend, Tanja Ineke Voorzitter COC Nederland Bijlage: Opinieartikel COC in NRC Next over nieuw Roze Akkoord, 18 november 2014

ref.nr.: 13.026 / 6.30.1 Amsterdam, 28 februari 2013

ref.nr.: 13.026 / 6.30.1 Amsterdam, 28 februari 2013 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap t.a.v. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, coördinerend bewindspersoon emancipatie, mevrouw J. Bussemaker De staatssecretaris van Onderwijs,

Nadere informatie

Graag doen wij u in deze brief suggesties voor de wijze waarop de passage uit het regeerakkoord kan worden vertaald in het LHBT-emancipatiebeleid.

Graag doen wij u in deze brief suggesties voor de wijze waarop de passage uit het regeerakkoord kan worden vertaald in het LHBT-emancipatiebeleid. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap t.a.v. de minister van OCW, mw. J. Bussemaker Postbus 16375 2500 BJ Den Haag ref.nr.: 13.051/6.30.1 Amsterdam, 21 april 2013 betreft: Suggesties voor het

Nadere informatie

Geachte fractievoorzitters, geachte informateur en geachte woordvoerders LHBT-emancipatie,

Geachte fractievoorzitters, geachte informateur en geachte woordvoerders LHBT-emancipatie, ref.nr.: 10.088 / 6.30.1 Amsterdam, 23 juni 2010 betreft: Intensivering homo-emancipatie door nieuwe regering SCP-onderzoek Geachte fractievoorzitters, geachte informateur en geachte woordvoerders LHBT-emancipatie,

Nadere informatie

ROZE STEMBUSAKKOORD 2014 Amsterdam

ROZE STEMBUSAKKOORD 2014 Amsterdam ROZE STEMBUSAKKOORD 2014 Amsterdam Sinds decennia is de stad Amsterdam één van de onbetwiste koplopers als het gaat om acceptatie en tolerantie van lesbiennes, homo s en biseksuelen en transgenders. Deze

Nadere informatie

Haarlem. PvdA GEMEENTE: PARTIJ:

Haarlem. PvdA GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Haarlem PARTIJ: PvdA AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders (hierna

Nadere informatie

Lokaal actieplan regenboogstad Haarlem

Lokaal actieplan regenboogstad Haarlem Lokaal actieplan regenboogstad Haarlem 2015 2017 1. Inleiding Het Lokaal actieplan regenboogstad Haarlem 2015-2017 is een uitwerking van het Haarlems diversiteitbeleid. We hebben dit beleid verwoord in

Nadere informatie

Verworvenheden op dit terrein mogen niet worden uitgehold en niet-aflatende aandacht is nodig voor

Verworvenheden op dit terrein mogen niet worden uitgehold en niet-aflatende aandacht is nodig voor GEMEENTE: Geldrop-Mierlo PARTIJ: VVD AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders

Nadere informatie

Enschede. PvdA GEMEENTE: PARTIJ:

Enschede. PvdA GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Enschede PARTIJ: PvdA AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders (hierna

Nadere informatie

Amstelveen. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ:

Amstelveen. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Amstelveen PARTIJ: GroenLinks AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders

Nadere informatie

Ede. GroenLinks/Progressief Ede GEMEENTE: PARTIJ:

Ede. GroenLinks/Progressief Ede GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Ede PARTIJ: GroenLinks/Progressief Ede AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s

Nadere informatie

Nijmegen GEMEENTE: PARTIJ: Creatieve Partij Nijmegen 2.0

Nijmegen GEMEENTE: PARTIJ: Creatieve Partij Nijmegen 2.0 GEMEENTE: Nijmegen PARTIJ: Creatieve Partij Nijmegen 2.0 AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo

Nadere informatie

Westland D66 GEMEENTE: PARTIJ:

Westland D66 GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Westland PARTIJ: D66 AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders (hierna

Nadere informatie

Rotterdam VVD GEMEENTE: PARTIJ:

Rotterdam VVD GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Rotterdam PARTIJ: VVD AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders (hierna

Nadere informatie

Dordrecht. Beter Voor Dordt GEMEENTE: PARTIJ:

Dordrecht. Beter Voor Dordt GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Dordrecht PARTIJ: Beter Voor Dordt AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders

Nadere informatie

Heemskerk. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ:

Heemskerk. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Heemskerk PARTIJ: GroenLinks AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders

Nadere informatie

Eindhoven. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ:

Eindhoven. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Eindhoven PARTIJ: GroenLinks AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders

Nadere informatie

Leiden. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ:

Leiden. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Leiden PARTIJ: GroenLinks AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders

Nadere informatie

Breda VVD GEMEENTE: PARTIJ:

Breda VVD GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Breda PARTIJ: VVD AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders (hierna

Nadere informatie

utrecht CDA GEMEENTE: PARTIJ:

utrecht CDA GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: utrecht PARTIJ: CDA AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders (hierna

Nadere informatie

Westland. Progressief Westland GEMEENTE: PARTIJ:

Westland. Progressief Westland GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Westland PARTIJ: Progressief Westland AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en

Nadere informatie

Schouwen-Duiveland. Leefbaar Schouwen-Duiveland GEMEENTE: PARTIJ:

Schouwen-Duiveland. Leefbaar Schouwen-Duiveland GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: SchouwenDuiveland PARTIJ: Leefbaar SchouwenDuiveland AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes,

Nadere informatie

Deventer. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ:

Deventer. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Deventer PARTIJ: GroenLinks AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders

Nadere informatie

Arnhem. Sociaal Lokaal Arnhem GEMEENTE: PARTIJ:

Arnhem. Sociaal Lokaal Arnhem GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Arnhem PARTIJ: Sociaal Lokaal Arnhem AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en

Nadere informatie

Zaanstad VVD GEMEENTE: PARTIJ:

Zaanstad VVD GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Zaanstad PARTIJ: VVD AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders (hierna

Nadere informatie

Rotterdam. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ:

Rotterdam. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Rotterdam PARTIJ: GroenLinks AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders

Nadere informatie

Breda. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ:

Breda. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Breda PARTIJ: GroenLinks AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders

Nadere informatie

Juryrapport LHBT-innovatieprijs 2015

Juryrapport LHBT-innovatieprijs 2015 Juryrapport LHBT-innovatieprijs 2015 17 mei 2015 Koninklijke Schouwburg Den Haag Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Homofobie, Transfobie & Bifobie Advies van de jury voor de LHBT-innovatieprijs

Nadere informatie

Rotterdam. Leefbaar Rotterdam GEMEENTE: PARTIJ:

Rotterdam. Leefbaar Rotterdam GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Rotterdam PARTIJ: Leefbaar Rotterdam AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en

Nadere informatie

Amsterdam. Red Amsterdam GEMEENTE: PARTIJ:

Amsterdam. Red Amsterdam GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Amsterdam PARTIJ: Red Amsterdam AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Factsheet Homofobie. Homofobie geeft een druk op jongens en mannen en vertelt ze hoe ze zich wel en niet moeten gedragen

Factsheet Homofobie. Homofobie geeft een druk op jongens en mannen en vertelt ze hoe ze zich wel en niet moeten gedragen Factsheet Homofobie De laatste jaren is de aandacht voor de acceptatie van seksuele diversiteit enorm toegenomen. Toch is homofobie, en de bijbehorende gendernormativiteit, nog altijd wijdverbreid. Homofobie

Nadere informatie

LP Libertarische Partij Almelo

LP Libertarische Partij Almelo GEMEENTE: Almelo PARTIJ: LP Libertarische Partij Almelo AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s,

Nadere informatie

Tilburg. Voor Tilburg GEMEENTE: PARTIJ:

Tilburg. Voor Tilburg GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Tilburg PARTIJ: Voor Tilburg AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders

Nadere informatie

Amsterdam D66 GEMEENTE: PARTIJ:

Amsterdam D66 GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Amsterdam PARTIJ: D66 AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders (hierna

Nadere informatie

Groningen. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ:

Groningen. GroenLinks GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Groningen PARTIJ: GroenLinks AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders

Nadere informatie

Utrecht VVD GEMEENTE: PARTIJ:

Utrecht VVD GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Utrecht PARTIJ: VVD AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders (hierna

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS MEER DAN HET VOOROORDEEL

VOORTGEZET ONDERWIJS MEER DAN HET VOOROORDEEL VOORTGEZET ONDERWIJS MEER DAN HET VOOROORDEEL 1 Algemene informatie Beste docent, Voor u ligt de toolkit die RADAR voor u heeft ontworpen. Vanuit de resultaten van de Diverscity-meter is deze toolkit voor

Nadere informatie

Voorbij de M/V binariteit

Voorbij de M/V binariteit Handreiking Seksuele Diversiteit Bij seksuele diversiteit in relatie tot mannenemancipatie gaat het om mannen die zich inzetten voor gelijke rechten, vrijheid en veiligheid voor LHBT 1 personen, en daarnaast

Nadere informatie

Kijken door een roze bril Gewoon homo zijn?

Kijken door een roze bril Gewoon homo zijn? Juul van Hoof Senior adviseur participatie en inclusie MOVISIE Symposium Roze Ouderenzorg Utrecht, 27 juni 2013 Kijken door een roze bril Gewoon homo zijn? 7/17/2013 Inhoud 1. Wat betekent LHBT? 2. Ontdekking

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Plan van Aanpak Homo-emancipatie van Gemeente Deventer in Hoofdlijnen

Plan van Aanpak Homo-emancipatie van Gemeente Deventer in Hoofdlijnen Inleiding Plan van Aanpak Homo-emancipatie van Gemeente Deventer in Hoofdlijnen 2012 2014 De gemeente Deventer heeft afgelopen jaren een bijdrage geleverd aan de homoemancipatie i.h.k.v. de nota Plasterk

Nadere informatie

Venlo GEMEENTE: PARTIJ:

Venlo GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Venlo PARTIJ: SP AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders (hierna

Nadere informatie

Haarlemmermeer HAP GEMEENTE: PARTIJ:

Haarlemmermeer HAP GEMEENTE: PARTIJ: GEMEENTE: Haarlemmermeer PARTIJ: HAP AFGELOPEN PERIODE Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de gemeenteraad en/of het college van B&W gedaan en bereikt voor lesbiennes, homo s, bi s en transgenders

Nadere informatie

Werkblad Seksuele Diversiteit. KaartjesspeL voorkant

Werkblad Seksuele Diversiteit. KaartjesspeL voorkant KaartjesspeL voorkant Kaartjesspel achterkant Wat betekent LHBT? Ben je in de war als je bi bent? Hoe word je homo? Wat is coming out? Op welke leeftijd ontdek je dat je homo of lesbisch bent? Op welke

Nadere informatie

PARTIJ (naam van in de gemeente verkiesbare partij namens welke het Gayvote formulier is ingevuld):

PARTIJ (naam van in de gemeente verkiesbare partij namens welke het Gayvote formulier is ingevuld): GAYVOTE FORMULIER Ten behoeve van de website www.gayvote.nl. GEMEENTE (Naam van gemeente of deelraad): Westervoort PARTIJ (naam van in de gemeente verkiesbare partij namens welke het Gayvote formulier

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS TELT JOUW IDENTITEIT MEE?

VOORTGEZET ONDERWIJS TELT JOUW IDENTITEIT MEE? VOORTGEZET ONDERWIJS TELT JOUW IDENTITEIT MEE? 1 Algemene informatie Beste docent, Voor u ligt de toolkit die RADAR voor u heeft ontworpen. Vanuit de resultaten van de Diverscity-meter is deze toolkit

Nadere informatie

Onderzoek Hoe homotolerant is Holland?

Onderzoek Hoe homotolerant is Holland? Onderzoek Hoe homotolerant is Holland? 16 mei 2013 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 13 tot 15 mei 2013, deden 2.415 jongeren mee. Hiervan zijn er 649 homo, lesbisch of bi. De uitslag

Nadere informatie

Oss: actieve LHBT-gemeente

Oss: actieve LHBT-gemeente Meerjarenplan 2015-2017 Oss: actieve LHBT-gemeente (LHBT: Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders) Project Oss: actieve LHBT-gemeente Datum Mei 2015 Versie 1 Auteur A. de Bruijn Project

Nadere informatie

Gelijke gevallen gelijke behandeling

Gelijke gevallen gelijke behandeling Gelijke gevallen gelijke behandeling Motie (vreemd aan de agenda) ex artikel 30 van het Reglement van orde van de gemeenteraad van Heerenveen, bijeen op 6 juni 2011 Onderwerp: Gelijke behandeling huwelijken

Nadere informatie

Datum 9 mei 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over een mishandeling van een lesbisch stel in Groningen

Datum 9 mei 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over een mishandeling van een lesbisch stel in Groningen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische

Nadere informatie

seksuele diversiteit op school

seksuele diversiteit op school Aandacht voor seksuele diversiteit op school Voorlichting en onderwijs Leerlingen die lesbisch, homo, bi of transgender (lhbt er) zijn worden op school nog té vaak gepest en uitgescholden. Volgens de PestThermometer

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS HELP HELPEN

VOORTGEZET ONDERWIJS HELP HELPEN VOORTGEZET ONDERWIJS HELP HELPEN 1 Algemene informatie Beste docent, Voor u ligt de toolkit die RADAR voor u heeft ontworpen. Vanuit de resultaten van de Diverscity-meter is deze toolkit voor u geselecteerd.

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS MEER DAN EEN LABEL

VOORTGEZET ONDERWIJS MEER DAN EEN LABEL VOORTGEZET ONDERWIJS MEER DAN EEN LABEL 1 Algemene informatie Beste docent, Voor u ligt de toolkit die RADAR voor u heeft ontworpen. Vanuit de resultaten van de Diverscity-meter is deze toolkit voor u

Nadere informatie

Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties. moet zichzelf kunnen zijn

Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties. moet zichzelf kunnen zijn Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties Ieder mens moet zichzelf kunnen zijn Daarom bewaakt en versterkt Het Blauwe Fonds de rechten van homoseksuelen. We nodigen je uit om Het Blauwe Fonds

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS FIJN IN JE EIGEN LIJF

VOORTGEZET ONDERWIJS FIJN IN JE EIGEN LIJF VOORTGEZET ONDERWIJS FIJN IN JE EIGEN LIJF 1 Algemene informatie Beste docent, Voor u ligt de toolkit die RADAR voor u heeft ontworpen. Vanuit de resultaten van de Diverscity-meter is deze toolkit voor

Nadere informatie

KIJK DOOR EEN ROZE BRIL

KIJK DOOR EEN ROZE BRIL LESBISCHE VROUWEN, HOMOMANNEN, BISEKSUELEN EN TRANSGENDERS IN EEN KWETSBARE POSITIE KIJK DOOR EEN ROZE BRIL Uitgesloten, afgewezen, gepest, uitgescholden of soms zelf in elkaar geslagen worden omdat je

Nadere informatie

Lhbti-emancipatie in Rotterdam

Lhbti-emancipatie in Rotterdam Lhbti-emancipatie in Rotterdam Het Stadsbeeld lhbti-emancipatie geeft een overzicht van de beschikbare feiten en cijfers over de positie van lhbti s in Rotterdam. Het Stadsbeeld presenteert met name formele

Nadere informatie

Voorlichting 'Gaia, een moeder' van AanZ Gay straight alliances Biculturele jongeren Ouderen Ontmoeting

Voorlichting 'Gaia, een moeder' van AanZ Gay straight alliances Biculturele jongeren Ouderen Ontmoeting Actieplan om de zichtbaarheid, veiligheid en acceptatie te vergroten van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in Utrecht van 2015 tot 2018. a Inleiding Gelukkig zijn steeds meer Nederlanders

Nadere informatie

#+ Postbus 1 5. gemeentebestuur. Maatschappelijk Domein. bijlage(n): 'Purmerend Regenboogstad ' PURMEREN. telefax

#+ Postbus 1 5. gemeentebestuur. Maatschappelijk Domein. bijlage(n): 'Purmerend Regenboogstad ' PURMEREN. telefax gemeentebestuur PURMEREN #+ Postbus 1 5 1440 AA Purmerend telefoon 0299452452 telefax 0299-452124 Maatschappelijk Domein De gemeenteraad van Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1394269 datum

Nadere informatie

De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer

De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer Holebi s & transgenders als collega s DIENST DIVERSITEITSBELEID Resultaten online enquête Om de situaties van homo s, lesbiennes, biseksuelen (holebi

Nadere informatie

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen FACTSHEET Thema: Veiligheid, Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen Publicatiedatum: oktober 2010 Bron: Bureau O+S Toelichting Ingevoegd rapport geeft goed weer hoe Amsterdammers

Nadere informatie

Het voorstel betreft de beleidsvoorbereiding van Regenboogstad 2015-2017, welke past binnen de vastgestelde programmabegroting.

Het voorstel betreft de beleidsvoorbereiding van Regenboogstad 2015-2017, welke past binnen de vastgestelde programmabegroting. B&W-voorstel Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Regenboogstad 2015-2017 1) Status Het voorstel betreft de beleidsvoorbereiding van Regenboogstad 2015-2017, welke past binnen de vastgestelde programmabegroting.

Nadere informatie

Beleidsmatrix lokaal LHBT-emancipatiebeleid 2015 t/m 2017

Beleidsmatrix lokaal LHBT-emancipatiebeleid 2015 t/m 2017 Beleidsmatrix lokaal LHBT-emancipatiebeleid 2015 t/m 2017 Gemeente: Breda Verantwoordelijk wethouder: Miriam Haagh Gemeentelijke contactpersoon: Gerard van Gestel Bestuurlijke portefeuille: Zorg, Wijkontwikkeling,

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS MAG IK ER BIJ HOREN?

VOORTGEZET ONDERWIJS MAG IK ER BIJ HOREN? VOORTGEZET ONDERWIJS MAG IK ER BIJ HOREN? 1 Algemene informatie Beste docent, Voor u ligt de toolkit die RADAR voor u heeft ontworpen. Vanuit de resultaten van de Diverscity-meter is deze toolkit voor

Nadere informatie

Seksuele diversiteit in s-hertogenbosch Acceptatie en veiligheid lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen in s-hertogenbosch

Seksuele diversiteit in s-hertogenbosch Acceptatie en veiligheid lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen in s-hertogenbosch Seksuele diversiteit in s-hertogenbosch Acceptatie en veiligheid lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen in s-hertogenbosch Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus

Nadere informatie

HET SPIEGELGESPREK. Een veilige setting

HET SPIEGELGESPREK. Een veilige setting HET SPIEGELGESPREK Een spiegelgesprek tussen leerlingen en docenten is een mooie manier om inzicht te krijgen hoe veilig leerlingen de school ervaren op het gebied van seksuele diversiteit. Met tips als

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG.. Datum 10 juni 2014

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG.. Datum 10 juni 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Emancipatie IPC 5500 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

"Onze gemeente is er voor iedereen"

Onze gemeente is er voor iedereen "Onze gemeente is er voor iedereen" Verkiezingsprogramma 2014-2018 COC Haaglanden voor de gemeenten Delft - Den Haag - Leidschendam-Voorburg Midden-Delfland - Pijnacker-Nootdorp Rijswijk - Wassenaar -

Nadere informatie

Het Groninger Stadspanel over LGBT. Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad

Het Groninger Stadspanel over LGBT. Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad Het Groninger Stadspanel over LGBT Meningen over bi- en homoseksualiteit en transgender in Groningen stad Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering

Nadere informatie

voorwoord 145 deelnemers - 86 mannen - 55 vrouwen - 4 anders

voorwoord 145 deelnemers - 86 mannen - 55 vrouwen - 4 anders voorwoord oktober 2017 Bureau Discriminatiezaken Kennemerland is een onafhankelijke organisatie die werkt aan het stimuleren van een tolerante samenleving en het tegengaan van ongelijke behandeling. Iedereen

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS VOORDEEL ZONDER VOOROORDELEN

VOORTGEZET ONDERWIJS VOORDEEL ZONDER VOOROORDELEN VOORTGEZET ONDERWIJS VOORDEEL ZONDER VOOROORDELEN 1 Algemene informatie Beste docent, Voor u ligt de toolkit die RADAR voor u heeft ontworpen. Vanuit de resultaten van de Diverscity-meter is deze toolkit

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS RESPECT OR NO RESPECT, IS THAT THE QUESTION?

VOORTGEZET ONDERWIJS RESPECT OR NO RESPECT, IS THAT THE QUESTION? VOORTGEZET ONDERWIJS RESPECT OR NO RESPECT, IS THAT THE QUESTION? 1 Algemene informatie Beste docent, Voor u ligt de toolkit die RADAR voor u heeft ontworpen. Vanuit de resultaten van de Diverscity-meter

Nadere informatie

Discriminatie in Rotterdam

Discriminatie in Rotterdam Discriminatie in Rotterdam Het Stadsbeeld discriminatie geeft een overzicht van de beschikbare feiten en cijfers over de aard en omvang van discriminatie in Rotterdam. Waar mogelijk schetsen wij een beeld

Nadere informatie

FACTSHEET. Buurtveiligheidsonderzoek AmsterdamPinkPanel

FACTSHEET. Buurtveiligheidsonderzoek AmsterdamPinkPanel Resultaten LHBT-Veiligheidsmonitor 2015: Kwart maakte afgelopen jaar een onveilige situatie mee; veiligheidsgevoel onder transgenders blijft iets achter. De resultaten van het jaarlijkse buurtveiligheidsonderzoek

Nadere informatie

Aan: Bestuur politieke partijen en politieke jongerenorganisaties

Aan: Bestuur politieke partijen en politieke jongerenorganisaties Aan: Bestuur politieke partijen en politieke jongerenorganisaties Aandacht voor transgender personen en intersekse personen in aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer Amsterdam, 14 juni 2016

Nadere informatie

Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Holland West

Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Holland West Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Holland West Gezondheidsonderzoek 2012 GGD Zuid-Holland West Juni 2013 Inleiding Deze factsheet beschrijft de sociale acceptatie van homoseksualiteit in

Nadere informatie

Jaarverslag. Anti Discriminatie Bureau Zeeland (ADB Zeeland)

Jaarverslag. Anti Discriminatie Bureau Zeeland (ADB Zeeland) Jaarverslag 2013 Anti Discriminatie Bureau Zeeland (ADB Zeeland) Algemeen ADB Zeeland voorkomt en bestrijdt discriminatie in Zeeland. Alle gemeenten in Nederland hebben vanaf 2009 de verplichting zorg

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over homoseksualiteit

Veelgestelde vragen over homoseksualiteit Veelgestelde vragen over homoseksualiteit WAT BETEKENT LHBT? LHBT betekent lesbisch, homo, bi of transgender. Een meisje dat meestal op meisjes valt, noemen we lesbisch. Een jongen die meestal op jongens

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 27 017 Homo-emancipatiebeleid Nr. 50 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETEN- SCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Onderzoeksverslag Tolerantie voor de LBHT-gemeenschap

Onderzoeksverslag Tolerantie voor de LBHT-gemeenschap Onderzoeksverslag Tolerantie voor de LBHT-gemeenschap Inleiding Op 16 april 2015 heeft de gemeenteraad van Heerhugowaard de volgende motie aangenomen. Motie 1 Meer tolerantie voor de LHBT-gemeenschap (lesbienne,

Nadere informatie

Vragen adviescie LHBT-beleid over identiteitswijziging Transgenders

Vragen adviescie LHBT-beleid over identiteitswijziging Transgenders Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen adviescie LHBT-beleid over identiteitswijziging Transgenders Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De adviescommissie LHBT-beleid

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Aantallen. Acceptatie. Samenvatting van onderzoeken naar LHBT-emancipatie. Genderambivalentie

Feiten en cijfers. Aantallen. Acceptatie. Samenvatting van onderzoeken naar LHBT-emancipatie. Genderambivalentie Feiten en cijfers Samenvatting van onderzoeken naar LHBT-emancipatie Aantallen Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat 6% van de Nederlandse bevolking homoseksueel, lesbisch of

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Een Dwarse blik op Seksuele Vorming

Een Dwarse blik op Seksuele Vorming Een Dwarse blik op Seksuele Vorming 18 maart 2013 wrasdwarsdwrasdws hhhhhhhhhhhhhhhhh Geacht parlementslid, Voor u ligt het visiestuk van DWARS, GroenLinks jongeren over seksuele vorming in Nederland.

Nadere informatie

Meerjarenplan Regenboogsteden

Meerjarenplan Regenboogsteden Meerjarenplan Regenboogsteden 2015 2017 Kleurrijk Alkmaar Lokaal emancipatiebeleid gemeente Alkmaar 1. Inleiding De afgelopen jaren heeft het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) zich samen

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 27017 Homo-emancipatiebeleid 32793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 99 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Holebi. Niets verkeerds mee!

Holebi. Niets verkeerds mee! Holebi Niets verkeerds mee! Alles over holebi Holebifoon tel. 0800 99 533 www.holebifoon.be Çavaria tel. 09 223 69 29 www.cavaria.be Wel Jong Niet Hetero www.weljongniethetero.be Merhaba www.merhaba.be

Nadere informatie

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam Introductie COC Rotterdam vervult als belangenbehartiger voor de LHBT-gemeenschap al 67 jaar een belangrijke maatschappelijke rol in Rotterdam

Nadere informatie

31 juli Onderzoek: Homo-acceptatie

31 juli Onderzoek: Homo-acceptatie 31 juli 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Seksuele gezondheid van holebi s

Seksuele gezondheid van holebi s Factsheet 2007-1 Seksuele gezondheid van holebi s Seksuele gezondheid in Nederland De Rutgers Nisso Groep heeft in 2006 een grootschalige bevolkingsstudie uitgevoerd naar seksuele gezondheid in Nederland

Nadere informatie

DRONTEN GEEFT HOMO S DE RUIMTE

DRONTEN GEEFT HOMO S DE RUIMTE STEL JE VOOR... DRONTEN GEEFT HOMO S DE RUIMTE Initiatiefvoorstel LHBT-emancipatie WWW.GROENLINKSDRONTEN.NL Toelichting, cijfers en feiten Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat

Nadere informatie

Intentieverklaring Regenboogsteden

Intentieverklaring Regenboogsteden Openbaar Onderwerp Intentieverklaring Regenboogsteden Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Het ministerie van OCW heeft de afgelopen jaren

Nadere informatie

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Lisette van Vliet:

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Lisette van Vliet: Onderzoek Gay Pride 31 juli 2015 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 23 tot en met 30 juli 2015, deden 1.275 jongeren mee. Van alle deelnemers zijn 696 scholier. In het onderzoek

Nadere informatie

Factsheet Discriminatieklachten op grond van homoseksuele gerichtheid 2012

Factsheet Discriminatieklachten op grond van homoseksuele gerichtheid 2012 Factsheet Discriminatieklachten op grond van homoseksuele gerichtheid 2012 Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, april 2013 Discriminatieklachten op grond van (homo)seksuele gerichtheid bijna verdrievoudigd

Nadere informatie

de amsterdamse samenleving een eerste verkenning bi-culturele transgenders in amsterdam Ana Paula Lima (Trans United Amsterdam)

de amsterdamse samenleving een eerste verkenning bi-culturele transgenders in amsterdam Ana Paula Lima (Trans United Amsterdam) bi-culturele transgenders in de amsterdamse samenleving een eerste verkenning tekst: Ana Paula Lima (Trans United Amsterdam) Farish Manichand (mede-auteur) en Vanny Reyes (COC Amsterdam) amsterdam inhoudsopgave

Nadere informatie

Reactie op concept-wetsvoorstel Integratiewet Awgb

Reactie op concept-wetsvoorstel Integratiewet Awgb Reactie op concept-wetsvoorstel Integratiewet Awgb ten behoeve van de internetconsultatie van het Ministerie van Justitie door: COC Nederland Postbus 3836 1001 AP Amsterdam 1. Inleiding COC Nederland acht

Nadere informatie

Betreft Beleidsconclusies midterm review en beleidsdoorlichting Emancipatie

Betreft Beleidsconclusies midterm review en beleidsdoorlichting Emancipatie >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Een nieuwe focus op het Haarlemse homobeleid. April 2015

Initiatiefvoorstel. Een nieuwe focus op het Haarlemse homobeleid. April 2015 Initiatiefvoorstel Een nieuwe focus op het Haarlemse homobeleid April 2015 Anne-Floor Dekker Abid Azannay Sibel Özugul-Ozen Rob de Jong Inleiding Voor u ligt een initiatiefvoorstel van vier raadsleden

Nadere informatie

Alkmaar is van iedereen Initiatiefvoorstel diversiteitsbeleid gemeente Alkmaar

Alkmaar is van iedereen Initiatiefvoorstel diversiteitsbeleid gemeente Alkmaar Alkmaar is van iedereen Initiatiefvoorstel diversiteitsbeleid gemeente Alkmaar De raad van de gemeente Alkmaar, in vergadering bijeen op besluit: 1. het college opdracht te geven om vóór 1 juni 2017 een

Nadere informatie

Homoseksuelen in Amsterdam

Homoseksuelen in Amsterdam Homoseksuelen in Amsterdam Projectnummer 9150 In opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Marlon Nieuwenhuis drs. Marcel Janssen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012

Nadere informatie