De inhoud van dit thema:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De inhoud van dit thema:"

Transcriptie

1 DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd om te notuleren. In dit thema geven we informatie over vergaderen, over wat een vergadering is, over de rol van de voorzitter, de deelnemers en de notulist. Ook besteden we aandacht aan een voor de vergadering belangrijk onderwerp: de agenda. Aan het eind van het thema staan tips en oefeningen in vergaderen en notuleren. De inhoud van dit thema: 2 Overlegvormen in het onderwijs 3 Kenmerken van een vergadering 4 De agenda 5 Taken van de voorzitter 6 De deelnemers en hun rol 7 Notuleren 8 Praktijktips 1 1

2 2 Overlegvormen in het onderwijs In het onderwijs heb je te maken met veel overlegmomenten en overlegvormen. Hieronder zie je een stukje uit een jaarrooster van een basisschool. Kijk maar eens wat voor overlegvormen je daarin tegenkomt. ONDERWERP teamvergadering ouderraadsvergadering sinterklaasfeest leerlingbespreking Kerstfeest kerstvakantie einde kerstvakantie leerlingbespreking teamvergadering werkgroep bibliotheek bouwvergadering DATUM 1 december 1 december 5 december 15 december 18 december 20 december 5 januari 6 januari 14 januari 15 januari 19 januari Als onderwijsassistent kun je te maken hebben met de volgende overlegvormen: Teamvergadering: Dit is een bespreking waarbij de docenten, meestal onder leiding van de teamleider, praten over allerlei zaken die het onderwijs en de gang van zaken op school betreffen. Soms zal de onderwijsassistent hier ook bij zitten, op sommige scholen misschien ook wel altijd. Bouwvergadering: Als vergaderingen speciaal over onderwerpen voor de onderbouw, middenbouw of bovenbouw gaan, kunnen er bouwvergaderingen worden gepland. Jij kunt daar als onderwijsassistent ook bij gevraagd worden. Leerlingbespreking: Bespreking van leerlingen die aandacht behoeven. Aanwezigen hierbij zijn vaak alle mensen die op school met deze leerling werken. De IB-er en RT-er zullen ook aanwezig zijn bij deze bespreking. Als jij met een leerling werkt, zul jij hier ook bij aanwezig zijn. Werkgroepoverleg: Het kan zijn dat jij in een werkgroep zit, bijvoorbeeld de werkgroep bibliotheek of tuin. Is er een overleg dan zul jij daar ook bij aanwezig zijn. Daarnaast zijn er nog allerlei andere overlegvormen, van de ouderraad, de medezeggenschapsraad, het bestuur. Daar zul je niet bij aanwezig zijn. Over wat in deze overlegvormen besproken wordt, kun je meer lezen in het boek Communicatie en Organisatie voor de onderwijsassistent. 2 OA Digitale Content

3 3 Kenmerken van een vergadering Een vergadering is een gesprek tussen een aantal personen, over bepaalde onderwerpen. Maar niet ieder gesprek is een vergadering. Een groepje collega s dat onder de koffie met elkaar zit te praten over een moeilijke leerling is niet in vergadering. We spreken pas van een vergadering als het gesprek aan bepaalde kenmerken voldoet. Een vergadering is een formeel overleg. Het onderwerp, de plaats, de begin- en eindtijd en de deelnemers staan van tevoren vast. Van een vergadering worden altijd notulen gemaakt. Op een vergadering worden besluiten genomen waar iedereen zich aan moet houden. Bij een informeel overleg is dat niet zo. Als een groepje collega s onder de koffie met elkaar een afspraak maakt, dan heeft die afspraak geen formele status. De collega die er niet bij was, hoeft zich ook niet aan die afspraak te houden. Wordt diezelfde afspraak in een vergadering gemaakt, dan geldt de afspraak voor iedereen; ook voor degenen die er niet bij waren. Een vergadering heeft de volgende kenmerken: een formele status een agenda een voorzitter deelnemers een notulist 2 Veel vergaderingen keren steeds terug. Vergaderingen van het team, leerlingbesprekingen, medezeggenschapsraadvergadering, bestuursvergaderingen. Deze vergaderingen hebben meestal een vaste voorzitter en vaste deelnemers. In sommige gevallen kan er ook een gastspreker uitgenodigd zijn. Deze komt dan alleen voor een bepaald punt op de agenda en na bespreking van dat punt verdwijnt hij weer. 3

4 4 De agenda Om te weten welke onderwerpen in een vergadering aan bod komen, is er een agenda. Op die agenda staan de onderwerpen genummerd onder elkaar, in de volgorde waarin ze in de vergadering aan bod komen. Bij vergaderingen die regelmatig terugkeren, zoals een bouwoverleg of teamvergaderingen, zijn er veel onderwerpen die altijd op de agenda staan. Deze vaste onderwerpen op een agenda vormen samen de raamagenda. Alleen de hoofdpunten op deze agenda zijn voor iedere vergadering weer anders. De raamagenda is op bijna alle vergaderingen van toepassing. Raamagenda: 1 Opening 2 Bespreking notulen vorige keer 3 Mededelingen 4 Ingekomen en uitgaande stukken Wat verder ter tafel komt (w.v.t.t.k.) 9 Rondvraag 10 Sluiting 3 Bij de hoofdpunten op de agenda wordt kort aangegeven wat het doel van de bespreking is: bijvoorbeeld besluit nemen of informeren. De voorzitter vult zo n raamagenda voor iedere vergadering in. Hoofdpunten of mededelingen worden soms in een uitgebreide agenda nader uitgeschreven. De deelnemers kunnen zich dan beter voorbereiden. In dat geval zijn er dus twee agenda s: een korte, zakelijke agenda en een uitgebreide agenda. 4 OA Digitale Content

5 Uitgebreide agenda 1 Opening 2 Bespreking notulen vorige keer 3 Mededelingen De brandweer heeft op ons verzoek geantwoord dat ze op donderdag 25 september om elf uur een demonstratie komt geven voor de leerlingen. Pas het allemaal in je weekrooster in. 4 Ingekomen en uitgaande stukken 5 Aanschaf buitenspelmateriaal: De vergadering wil een besluit nemen over de aanschaf van nieuw buitenspelmateriaal. In de vorige besprekingen en in de bouwvergaderingen is hierover gepraat en zijn er voorstellen gedaan. Die vormen de basis van het voorstel waarover we vandaag gaan beslissen. 6 Voorstel kerstviering Erna en Rachel hebben een eerste voorstel voor de kerstviering gemaakt. Dat is bijgevoegd. We bespreken dit voorstel. Staan we erachter, dan werken zij het verder uit. Het komt op een volgende vergadering ter besluitvorming terug. 7 Jaarverslag Het bestuur heeft het jaarverslag vastgesteld. Het ligt ter informatie op het kantoor. Op de vergadering worden de belangrijkste constateringen gemeld. 8 Wat verder ter tafel komt (w.v.t.t.k.) 9 Rondvraag 10 Sluiting Tien dagen tot een week voorafgaand aan de geplande vergadering, krijgen alle deelnemers de agenda. De agenda wordt meestal met een begeleidende brief (de uitnodiging voor de vergadering) aan alle deelnemers gegeven of gestuurd. De begeleidende brief kan een kort begeleidend briefje zijn als alle belangrijke informatie in de agenda staat. Als dat niet het geval is, bevat de begeleidende uitnodiging meer informatie: voor wie de uitnodiging is, het doel van de vergadering, de datum, de begin- en eindtijd, vergaderplaats en eventueel een routebeschrijving. We bespreken kort de punten die op de agenda staan. 5

6 Opening De voorzitter opent de vergadering door iedereen welkom te heten. Hij controleert of iedereen er is en de notulist schrijft de namen van de aanwezigen op. Als er mensen van buiten zijn, dan stelt de voorzitter deze voor. De voorzitter vraagt of iedereen akkoord gaat met de agenda. Soms is er iemand die vroeg weg moet en om die reden een bepaald punt eerst besproken wil zien. Soms wil iemand een punt toegevoegd of geschrapt hebben. Ten slotte wordt de agenda aangepast en vastgesteld. Bespreking notulen vorige keer De notulen zijn het verslag van de vorige vergadering. De bespreking dient om te kijken of er geen fouten in de notulen staan. Iemand die vindt dat iets niet goed geformuleerd is, moet zelf de juiste formulering geven. De notulen van de vorige keer worden daarna gewijzigd of ongewijzigd vastgesteld. De eventuele wijzigingen worden in het volgende verslag opgenomen. Na de vaststelling van het verslag kunnen deelnemers soms opmerkingen maken naar aanleiding van het verslag. Deze opmerkingen kunnen alleen gaan over punten in het verslag die niet op de agenda staan. Deze gaan vaak over nieuwe ontwikkelingen die vermeldenswaard zijn of om aanvullende vragen. Als er een actielijst aan het verslag gekoppeld is, neemt de voorzitter deze nog even door. Punten die afgewerkt zijn, gaan van de lijst af. Punten die nog afgewerkt moeten worden, komen terug op de actielijst in het volgende verslag. Mededelingen Doorgaans gaat het om mededelingen van de voorzitter. De voorzitter is meestal de teamleider of afdelingsleider en deze kan informatie hebben die van belang is voor het team. Soms kan ook een deelnemer informatie hebben die van belang is voor de rest van de deelnemers. Het gaat dan altijd om informatie waarover geen discussie mogelijk is. Als dat wel het geval is, behoort het punt bij de themaonderwerpen te staan. 6 OA Digitale Content

7 Ingekomen en uitgaande stukken Soms zijn er brieven of verslagen waarvan de inhoud van belang is voor de deelnemers. Deze worden dan besproken. Er is een verslag van een commissie met de resultaten van een onderzoek naar het ziekteverzuim onder alle personeelsleden van de scholen die onder het bestuur vallen. De resultaten worden meegedeeld. De deelnemers aan de vergadering kunnen reageren. Themaonderwerpen Op de punten 5, 6 en 7 (of meer of minder) komen de hoofdpunten te staan, de themaonderwerpen. Dat zijn onderwerpen die iedere keer anders zijn en specifiek zijn voor deze vergadering. Het thema pauzehapjes en traktaties staat als discussieonderwerp op de agenda. De themaonderwerpen zijn discussieonderwerpen, terwijl de vaste punten doorgaans weinig of geen discussie opleveren. De voorzitter kiest de themaonderwerpen op grond van wat hij zelf belangrijke punten voor de vergadering vindt en op grond van wat de teamleden aandragen. Hoeveel themaonderwerpen er op de agenda komen te staan, is afhankelijk van het soort onderwerp. Over het ene onderwerp willen deelnemers langer praten dan over het andere. Bijvoorbeeld omdat het een lastig onderwerp is waar veel consequenties aan vast zitten. De voorzitter schat in hoeveel tijd er nodig is om een onderwerp goed te bespreken. Zo maakt hij een tijdschatting voor de gehele vergadering. Daarvoor zet hij achter elk onderwerp hoeveel tijd het zal kosten. Tijdens de vergadering kan hij zo de tijd bewaken. 7

8 Voor elk van de hoofdpunten stelt de voorzitter vooraf vast wat het doel van de bespreking is en welk resultaat er bereikt moet worden. Er kunnen vier doelen zijn: informeren discussiëren beslissen taken verdelen 4 Het team van de Margietschool zoekt een oplossing voor het ruimtegebrek in hun school. De voorzitter kiest een bepaalde volgorde in de vergadering. Informeren: De voorzitter legt het probleem uit. Als groep 3 volgend jaar gesplitst gaat worden, komt de nieuwe groep in de docentenkamer. Waar moeten de docenten dan naar toe? Discussiëren: De deelnemers zoeken oplossingen. Misschien kan de docentenkamer naar de bibliotheek. Of kan groep 3 daar naar toe. De docenten kunnen aan tafels in de hal zitten. Beslissen: Als alle oplossingen op een rijtje zijn gezet, wordt er beslist. De bibliotheek lijkt de beste oplossing voor de docenten, maar dan moet er wel met de bibliotheekwerkgroep overlegd worden. Taken verdelen: Ank en Debbie gaan dit uitwerken. Ank zit ook al in de bibliotheekwerkgroep, dat praat makkelijk met de bibliotheekouders. Debbie gaat meedenken over hoe dat met boeken ruilen moet gaan en hoe de bibliotheek dan ingericht kan worden. Wie ideeën heeft, kan ze melden bij Ank en Debbie. Het doel wordt achter de hoofdpunten op de agenda gezet. 8 OA Digitale Content

9 Wat verder ter tafel komt In sommige organisaties bevat de agenda voor een vergadering ook een punt w.v.t.t.k. (wat verder ter tafel komt). Dit punt is bedoeld voor het geval zich nog een onderwerp voordoet, dat zo belangrijk en urgent is dat het op dat moment besproken moet worden. Lang niet alle organisaties willen dit onderwerp op de agenda. Ze vinden dat het onzorgvuldige agenda s uitlokt. Deelnemers gaan dan denken: ach, als me nog wat te binnen schiet, kunnen we dat wel bij het punt w.v.t.t.k. bespreken. Het gebeurt ook maar zelden dat een punt dat niet op de agenda staat, zo belangrijk en urgent is dat het niet tot de volgende vergadering kan wachten. Rondvraag Bij de rondvraag vraagt de voorzitter aan iedere deelnemer of hij nog wat te vragen of op te merken heeft. Het gaat hier om korte mededelingen of vragen. Hier kunnen deelnemers ook themaonderwerpen voor de volgende vergadering aandragen. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering door aan de notulist te vragen de afspraken en besluiten voor te lezen of door die zelf samen te vatten. Als dat gebeurd is, spreekt de voorzitter de volgende vergaderdatum af met de deelnemers of deelt die mee. Als er al agendapunten bekend zijn voor die vergadering, stelt de voorzitter die vast. Ze worden in het verslag opgenomen. 9

10 5 Taken van de voorzitter Om goede resultaten in de vergadering te behalen, is het belangrijk dat het gesprek goed door de voorzitter geleid wordt. Gebeurt dat niet, dan zit iedereen door elkaar heen te praten, wordt het chaotisch en worden er geen of geen goede afspraken gemaakt. De voorzitter: brengt structuur aan in de vergadering houdt de doelen in het oog zorgt voor de nodige discipline hanteert vergadertechnieken bewaakt de tijd 5 De agenda met de bijhorende tijdsplanning is de leidraad voor de vergadering. Daarmee is de belangrijkste structuur in de vergadering aangebracht. De voorzitter houdt bij elk agendapunt in de gaten of het doel bereikt is en het gewenste resultaat verkregen is. Aan het eind van de bespreking van elk agendapunt vat hij het resultaat en de belangrijkste punten voor de notulist samen. Doordat de voorzitter voor de nodige discipline zorgt, kan iedereen aan het woord komen en wordt er naar elkaar geluisterd. De voorzitter zorgt er ook voor dat mensen die weinig zeggen aan bod komen. Hij vraagt iemand dan soms direct om zijn mening. Bij bepaalde onderwerpen wil de voorzitter misschien de mening van iedereen horen. In dat geval maakt hij een rondje waarin iedereen zegt wat hij over het onderwerp kwijt wil. Omdat de voorzitter regelmatig een samenvatting geeft, is het voor de deelnemers makkelijker de rode draad van het gesprek te volgen. De voorzitter houdt ook het doel van de vergadering in het oog: moeten de deelnemers een besluit nemen, of moeten ze geïnformeerd worden? Moeten ze misschien alleen ideeën uitwisselen? Of moeten zij taken verdelen? 10 OA Digitale Content

11 Als er een belangrijk besluit genomen moet worden, bijvoorbeeld over nieuwe rapporten of de aanschaf van een nieuwe methode, wordt vooraf besproken hoe het besluit genomen gaat worden. Daar zijn bepaalde regels voor. Er zijn vijf verschillende manieren waarop besluiten genomen kunnen worden. Besluitvormingsregels: meerderheidsbesluit consensus unanimiteit delegatie veto 6 Een meerderheidsbesluit wordt genomen als een voorstel de helft +1 van de stemmen krijgt. Consensus houdt in dat niet iedereen het volledig eens is met het voorstel, maar niemand zegt echt nee. Als er unanimiteit is, is iedereen het volledig met het voorstel eens. Delegatie betekent dat een persoon of commissie de bevoegdheid krijgt om na verdere bestudering zelf te besluiten. Een veto kan worden opgelegd door een persoon of orgaan dat vetorecht heeft. Dat wil zeggen dat een besluit alleen uitgevoerd kan worden als de persoon of het orgaan het ermee eens is. Een bestuur heeft vetorechten. 11

12 6 De deelnemers en hun rol De voorzitter verwacht van de deelnemers dat ze goed meedoen aan de vergadering. We kennen hiervoor vijf vergaderregels. Vijf vergaderregels voor deelnemers: voorbereiden meedoen zaak en persoon scheiden aan vergaderafspraken houden herhaling voorkomen 7 Voorbereiden De voorbereiding is een voorwaarde voor succes. De deelnemer moet: de agenda goed bestuderen; nadenken over de themaonderwerpen; de notulen lezen; eventuele stukken die bij de agenda gevoegd zijn lezen. Als je alle stukken van tevoren goed leest en anderen doen dat ook, hoeft de voorzitter tijdens de vergadering geen leespauze in te lassen. Meedoen Meedoen betekent: meedenken; luisteren en anderen uit laten praten; vragen wat je niet snapt; meepraten. Als je helemaal niets zegt, wat is dan het nut van jouw aanwezigheid? 12 OA Digitale Content

13 Zaak en persoon scheiden Een vergadering heeft een zakelijk doel, het gaat om resultaat behalen voor de school en de leerlingen. Het komt de kwaliteit van de vergadering ten goede als de deelnemers werkelijk geïnteresseerd zijn in de onderwerpen en elkaars mening en standpunten. Soms kan iemands persoonlijk belang een reden zijn om met een bepaald standpunt te komen, zoals in het voorbeeld hieronder. In de vergadering van het team van het vmbo staan de introductieactiviteiten voor de nieuwe brugklassers op de agenda. Hakim stelt voor dat zij een dagje gaan zwemmen. Saskia is nieuw in het team. Zij vindt het geen goed plan. Zij heeft daar allerlei argumenten voor: je weet niet wat het weer doet, het vervoer is moeilijk, de verantwoordelijkheid is te groot. Hakim is verbaasd. Het is niet de eerste keer dat zij gaan zwemmen. Voor de problemen die zij noemt, hebben ze allang een oplossing gevonden. Na veel gepraat komt de echte reden naar boven waarom Saskia tegen is: ze is bang voor water en kan niet zwemmen. Ze wil daarom een andere activiteit. Als het werkelijke probleem bekend is, kan het ook besproken worden. De taken worden zo verdeeld dat Saskia bij de niet-zwemmers op het grasveld blijft en Hakim en Gijs de verantwoordelijkheid voor de zwemmers op zich nemen. Aan vergaderafspraken houden De voorzitter kiest ervoor een agendapunt op een bepaalde manier te bespreken. Als het doel van een punt discussie is, houd je je daaraan. Houd je ook bij het onderwerp van het agendapunt. Herhaling voorkomen Vergaderingen duren vaak erg lang omdat mensen dingen herhalen. Zeg in een keer duidelijk wat jouw standpunt is, voorkom herhaling. 13

14 7 Notuleren Van vergaderingen of van andere overlegsituaties worden verslagen gemaakt. Bij vergaderingen noem je dat notulen. Notuleren is een vak op zich. Daarom lees je hier hoe je notulen kunt maken. Notulen zijn de schriftelijke verslagen van wat er op een vergadering is besproken en/of besloten is. Je leest hierna over soorten notulen, de eisen die je aan notulen stelt, de taken van de notulist en de indeling van de notulen. Notulen: soorten notulen eisen taken van een notulist indeling van notulen Soorten notulen Er zijn verschillende soorten verslaglegging. Welke soort je kiest, hangt af van je doel. Er zijn drie vormen: Soorten notulen: letterlijke verslaglegging samenvattende verslaglegging besluitenlijst 9 14 OA Digitale Content

15 Letterlijke verslaglegging In een letterlijk verslag schrijf je alles woordelijk op. Er is een stenograaf voor nodig om dat te kunnen doen. De rechtbank, maar ook de Eerste en Tweede Kamer, maken letterlijke verslagen. Jij zult er waarschijnlijk nooit mee te maken krijgen. Samenvattend verslag Een samenvattend verslag komt het meest voor. Je schrijft overzichtelijk, in de volgorde van de agenda, de hoofdpunten op van wat er gezegd wordt. Je geeft dus een korte weergave van de standpunten in een vergadering die meningsvorming als doel heeft. Je geeft een korte weergave van de informatie in een vergadering die informatieverstrekking tot doel heeft. In je manier van samenvatten houd je je dus aan het doel van de vergadering. Besluitenlijst Een besluitenlijst is voldoende als de vergadering als doel had tot besluiten te komen. Als er bij de besluiten ook staat wie wat moet gaan doen, noemen we het een actielijst. Meestal is een besluitenlijst een bijlage bij de notulen. 7.2 Eisen Notulen moeten aan een aantal eisen voldoen. Eisen waar notulen aan moeten voldoen: volledig beknopt objectief ondubbelzinnig leesbaar in correcte taal geschreven overzichtelijk 10 Volledig en beknopt Het spreekt eigenlijk voor zich. De hoofdpunten moeten er allemaal in staan, dus de notulen moeten volledig zijn. Tegelijk schrijf je alles in zo min mogelijk woorden op. 15

16 Objectief en duidelijk Als notulist geef je niet je eigen mening weer, maar breng je verslag uit van de mening van anderen. Dat doe je zonder te laten merken of je het er wel of niet mee eens bent. Je blijft neutraal. Duidelijk betekent dat je geen zinnen schrijft die voor meer uitleg vatbaar zijn. De lezers mogen je ook niet verkeerd begrijpen. Leesbaar en in correcte taal Gemakkelijk leesbaar betekent dat je let op de opbouw van de alinea s. Bij een nieuw onderwerp sla je een regel over. Zo lees je makkelijk de brokjes tekst met hun onderwerpen. Correct Nederlands betekent schrijven zonder spel- en stijlfouten. Telegramstijl mag wel, zolang de zinsbouw maar duidelijk blijft. Soms leidt telegramstijl ertoe dat de betekenis onduidelijk wordt of zelfs echt anders wordt. In een brochure voor spelmateriaal staat: Nieuw, fiets met draaibare sturen. Sturen kun je altijd draaien, anders waren het geen sturen. Wat ze bedoelen met draaibare sturen is onduidelijk. Overzichtelijk Een overzichtelijke vormgeving houdt in dat je let op lettertype, lettergrootte enzovoort. Voor een kop gebruik je een grotere letter, tekst waar je de aandacht op wilt vestigen, maak je cursief. 7.3 Taken notulist Om goede notulen te kunnen maken, moet je je ook voorbereiden. Je hebt in ieder geval nodig: enige kennis van de onderwerpen; enige kennis van de deelnemers; goede afspraken met de voorzitter; kennis van de vergaderdoelen; informatie over welk soort verslag verwacht wordt. Als je een opdracht krijgt om te notuleren, vraag dan bij wie je de benodigde informatie kunt halen. 16 OA Digitale Content

17 Na de vergadering ben je als notulist ook niet klaar. Je moet je aantekeningen controleren en uitwerken. Hoe sneller na de vergadering je dat doet, hoe beter je nog voor de geest kunt halen hoe het was. Want je aantekeningen zijn immers beknopt. Als je te lang wacht, weet je niet meer wat je bedoeld hebt met je krabbels. 7.4 Indeling notulen Gebruik steeds dezelfde indeling voor de notulen. Veel scholen hebben een vast schema, gebaseerd op de raamagenda. Dat gebruikt men om er direct aantekeningen op te maken. Zo wordt het een soort invulformulier. Voordeel is dat je direct op de juiste plek je notities maakt. Nadeel is dat je te weinig ruimte hebt als een onderwerp wat uitloopt. Je kunt dan een bijlage maken waarnaar je op je invulformulier verwijst. Gelukkig is dit probleem over sinds we tekstverwerkers hebben. De structuur van de notulen ligt vast. Binnen die structuur kun je, per onderdeel, zo veel of zo weinig schrijven als nodig is. Bijlagen zijn nu alleen nog maar nodig als het om zulke gedetailleerde informatie gaat dat het niet meer bij notulen hoort. Indeling notulen: de kop de kern de afsluiting de besluitenlijst 11 De kop van de notulen Bovenaan staat de naam van de vergadering. Bijvoorbeeld de naam van de school of de teamvergadering. Eventueel vermeld je het doel van de vergadering. Dan vermeld je de datum, tijd en plaats waar je vergadert. Daarna vermeld je de aanwezigen en eventueel hun functie. De functies noteer je alleen als er aanwezigen zijn die er niet altijd bij zijn, bijvoorbeeld een ambulant begeleider, of een bestuurslid. In dat geval geef je van alle aanwezigen de naam en de functie, zodat de gast later een goed overzicht heeft. Je zet de aanwezigen in logische volgorde, bijvoorbeeld eerst de gasten, dan de teamleider, dan de medewerkers. 17

18 Dat is beleefd. Dan plaats je een witregel en je vermeldt de afwezigen. Achter de namen van de afwezigen zet je tussen haakjes (MK) voor met kennisgeving en (ZK) voor zonder kennisgeving. De kern De kern bestaat uit de notulen zelf. Die werk je uit aan de hand van de agenda van die vergadering. Elk nieuw agendapunt vormt een kopje. Als de agenda subagendapunten heeft, houd je die ook aan. Bijvoorbeeld tijdens de hoofdmoot van een vergadering, de zogenoemde themabespreking kan er meer dan één onderwerp aan bod komen. Dat geef je met tussenkopjes aan. Hoe duidelijker de structuur van de agenda terugkomt in de notulen, hoe gemakkelijker ze te lezen zijn. Als je duidelijk wilt aangeven wie wat heeft gezegd, kun je de namen van de sprekers cursiveren. Gebruik brede marges, links breder dan rechts. Elke vergadering heeft een agendapunt notulen vorige vergadering. Dat betekent dat de notulen van de vorige vergadering goedgekeurd moeten worden. Het kan voorkomen dat een deelnemer zegt: Ik heb vorige keer gezegd dat ik graag op tijd begin met de vergadering, om uitlopen te voorkomen. Ik wil dat graag in de notulen opgenomen hebben. Die deelnemer heeft die opmerking in de marge van de notulen gezet, op de plaats waar het over gaat. Om die aantekeningen mogelijk te maken, geef je het papier dus een brede linkermarge. Maak witregels tussen de verschillende agendapunten en subagendapunten. Schrijf notulen altijd in de tegenwoordige tijd. Afsluiting van de notulen Op het eind vermeld je hoe laat de vergadering afgesloten werd en de naam van je verslag. Besluitenlijst De besluiten die genomen worden tijdens de vergadering, schrijf je op twee plaatsen. In het betreffende agendapunt, en op een aparte besluitenlijst. Die besluitenlijst kan onderaan het verslag staan of, als het een lange lijst is, op een apart blad als bijlage. 18 OA Digitale Content

19 Notulen teamvergadering obs De Zevensprong 7 november 2009, uur Aanwezig: Ale Veenstra (voorzitter), Sybren Jongema (notulist), Mario Nossini, Maria Suduny, Henk van der Wal Afwezig MK: Ben Borgers, Tineke Schoten 1 Opening 2 Notulen van 31 oktober 2009 Notulen worden goedgekeurd. 3 Ingekomen stukken Op de teamtafel ligt ter inzage: de nieuwe Uitleg, en een brochure met prijsopgaaf over klimtoestellen. De brochure wordt in de volgende vergadering besproken. 4 Mededelingen Leesmoeder Lisa stopt na de kerst met haar leeswerk. Ze is zes jaar leesmoeder geweest en nu haar kinderen van school zijn, wil ze het stokje doorgeven. Ale heeft haar bedankt met een bosje bloemen en een bioscoopbon voor twee personen. 5 Sinterklaasviering De sinterklaascommissie is in actie gekomen. Er is een nieuwe verlanglijst samengesteld, die gaat de komende week in groep 1, 2 en 3 gebracht worden. Hij moet uiterlijk 22 november weer in school zijn, in gesloten enveloppen. Alle instructies staan op de achterkant van de verlanglijsten. De commissie gaat 25 november de inkopen doen. 6 Stageplaats Er ligt een aanvraag voor een stageplaats van een onderwijsassistent in opleiding. Haar naam is Jenny van Dijk en ze is 2e jaars. Haar brief geeft een goede indruk. Sybren en Tineke zullen met haar een sollicitatiegesprek voeren en advies uitbrengen aan Ale, die daarna een besluit neemt. 7 Rondvraag Geen vragen. 8 Sluiting om uur Volgende vergadering 14 november 2009 om in de teamkamer. Sybren Jongema, notulist 19

20 8 Praktijktips Hieronder volgt een aantal handreikingen voor het vergaderen. Tips voor de deelnemers Tip 1 Bereid je voor op de vergadering Lees de agendapunten goed. Denk na over de themaonderwerpen en formuleer zo mogelijk voor jezelf je eigen mening erover. Tip 2 Houd de discussie centraal Als je met je buurman gaat praten, en anderen doen dat ook, dan kun je elkaar niet meer verstaan. Bovendien ontstaan er dan discussies naast elkaar die elk een verschillende kant op kunnen gaan. Het kost extra tijd om tot een gezamenlijk standpunt te komen. De vergaderingen worden er erg chaotisch door. Om dit te voorkomen, praat je tijdens een vergadering om de beurt en luister je naar elkaar. Zo kom je gezamenlijk tot een eindconclusie. Tip 3 Val een ander niet in de rede Hoe graag je zelf ook iets wilt zeggen, val een ander niet in de rede. Schrijf eventueel voor jezelf op wat je wilde zeggen, dan hoef je niet bang te zijn dat je het vergeet. Wacht dan tot de voorzitter jou de gelegenheid geeft je zegje te doen. Tip 4 Luister goed, vraag eventueel om verduidelijking Luister goed naar wat de anderen zeggen. Als je iets niet begrijpt, zeg dat dan. Tip 5 Houd je eigen bijdrage kort en bondig Als je zelf je mening over iets wilt geven, doe dat dan kort en bondig en verlies je niet in details. Tips voor de voorzitter Tip 6 Bereid de vergadering goed voor. Denk vooraf na over wat je wilt bereiken en maak een tijdsplanning voor de verschillende onderwerpen. Bedenk welke soort agenda je wilt maken: een beknopte of een uitgebreide. Geef in de agenda aan wat de bedoeling van de bespreking van elk onderwerp is: informeren, discussiëren, beslissen, taken verdelen. 20 OA Digitale Content

21 Tip 7 Geef duidelijk leiding aan de vergadering. Bewaak de tijd. Zorg dat alle kanten van een onderwerp belicht zijn en dat alle mensen hun mening erover hebben kunnen geven. Vat de discussie per onderwerp samen en trek een conclusie daaruit. Zorg voor een heldere overgang van het ene naar het andere onderwerp, zodat voor iedereen duidelijk is dat een onderwerp is afgesloten. Sluit de vergadering af met de afspraken en een nieuwe datum. Tips voor de notulist Tip 8 Bereid je voor op de vergadering Lees van tevoren de agendapunten goed. Vraag wat voor soort notulen verwacht worden. Meestal is in de agenda al aangegeven of het bij een onderwerp om discussie, besluitvorming, informatie of taken verdelen gaat. Als dat niet zo is, vraag dan aan de voorzitter wat het doel van de besprekingen is. Als je weet wat je kunt verwachten, notuleer je makkelijker. Tip 9 Ga naast de voorzitter zitten Als je tijdens de vergadering even de draad kwijt bent, kun je dat makkelijk even aan de voorzitter vragen als je naast hem zit. De voorzitter kan zo in de gaten houden, of je het allemaal bij kunt houden. Tip 10 Vraag om verduidelijking Soms praat iedereen zo snel en zo veel, dat je het niet meer kunt bijhouden. Vraag dan om verduidelijking, of om een samenvatting. Tip 11 Gebruik in je verslag de nummering van de agendapunten Bouw het verslag op de zelfde manier op als de agenda. Men kan het verslag dan beter volgen. Tip 12 Vijf w s op actie- en besluitenlijst Maak op de actie- en besluitenlijst vijf kolommen: om Welk probleem gaat het? Wat is de oplossing? Welke actie is daarvoor nodig? Wie onderneemt die actie? en Wanneer? Tip 13 Werk de notulen zo snel mogelijk na de vergadering uit Hoe sneller na de vergadering je de notulen uitwerkt, hoe beter je je alles nog kunt herinneren. 21

Een goed gesprek voorkomt erger

Een goed gesprek voorkomt erger Een goed gesprek voorkomt erger een handreiking voor ouders bij een klacht over school Voorwoord Wat doet u als u of uw kind een probleem heeft met de school? Sinds 1998 is er een wettelijke klachtenregeling

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

Handleiding voor docenten. Debatteren met groep 7/8 op de basisschool

Handleiding voor docenten. Debatteren met groep 7/8 op de basisschool Handleiding voor docenten Debatteren met groep 7/8 op de basisschool Inhoud Inhoud... 2 Achtergrond voor de docent... 3 1. Voorwoord... 3 2. Onze didactische keuzes... 4 3. Aansluiting op de kerndoelen

Nadere informatie

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Jaap Meijer Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Voorwaarden en valkuilen 2.1 Schoolleider aan het woord 2.2 Stamgroepleider aan het woord 2.3 Schoolleider aan het

Nadere informatie

Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk

Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk V e r a B o t Solliciteren doe je zo! Vera Bot Solliciteren doe je zo! kluwer 2009 ISBN 978 90

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

In duidelijk Nederlands. iedereen

In duidelijk Nederlands. iedereen In duidelijk Nederlands Spreken en schrijven voor iedereen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Doel - Weet wat u wilt... 5 2 Doelgroep - Weet voor wie u spreekt of schrijft... 9 De kenmerken van uw doelgroep...9

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

HANDLEIDING. De ongeorganiseerde manager. De weg naar de hel Op weg naar de hemel. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. De ongeorganiseerde manager. De weg naar de hel Op weg naar de hemel. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING De ongeorganiseerde manager De weg naar de hel Op weg naar de hemel TFC TrainingsMedia Video Arts Limited Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: The Unorganised

Nadere informatie

debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start

debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start winnen met debatteren in het vmbo Reader voor leerlingen en docenten woorden start Ischa Meijer Journalist De meeste mensen hebben hun eigen mening uit het hoofd geleerd Uitgave 2012 voorwoord Deze reader

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie